ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011"

Transcript

1 ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 2011

2 Νέες προσεγγίσεις σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού πλούτου της Κύπρου ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΑΣοΛοrοΣ Η ανάγκη διατήρησηs και διαφύλαξηs του φυσικού πλούτου τηs Κύπρου, αποτελεi σήμερα ένα καiριο στόχο τόσο των αρμοδiων κυβερνητικών τμημάτων για θέματα τηs φύσηs, όσο και τηs επιστημονικήs κοινότηταs του νησιού. Στα πλαίσιο αυτό, και με επίκεντρο την προστασία και τη διατήρηση μοναδικών φυτών και οικοτόπων, τηs Κυπριακήs φύσηs, έχει ξεκινήσει τιs δραστηριότητέs του από την lη Ιανουαρίου 2010, το ευρωπαϊκό έργο: «Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότηταs» (PLANT-NET CY). Το έργο έχει στόχο να συμβάλει στη διατήρηση τηs βιοποικιλότηταs του νησιού, προστατεύονταs συγκεκριμένα σπάνια φυτικά είδη και τύπουs οικοτόπων που απαντούν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο κόσμο. Το έργο υλοπο ι tίται στο πλαiσιο του ευρωπαϊκού προγράμματοs LIFE+, το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο τηs ΕυρωπαϊκήsΈνωσηs για την εφαρ μ ογή, τηs κοινοτικήs περιβαλλοντικήs πολιτικήs και νομοθεσίαs. Το έργο PLANT-NET CY, έχει διάρκεια υλοποίησ η s 42 μήνεs και συνολικό προϋπολογισμό πέραν των , ποσό το οποίο κατά -70% χρ η ματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Το υπόλοιπο -30% αποτε\εί την εθνική συμμετοχή και καλύπτεται από τουs φορείs που συμμετέχουν στο έργο. Για την υλοποίηση του έργου έχει συσταθεί ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, έξι συνεργαzομένων φορέων. Ανάδοχοs φορέαs του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντοs του Υπουργείου Γεωργίαs, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοs, ενώ οι υπόλοιποι συνεργαzόμενοι φορείs του έργου είναι: το Τμήμα Δασών (Υπουργείο Γεωργίαs, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντοs), το Πανεπιστήμιο Frederick (Μονάδα Διατήρησηs τηs Φύοηs), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Βιολογίαs), η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΜΚΟ) και το Ανάπτυξηs Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών-Δράση για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (UNDP ACT). Στόχοs και.δραστηριόt:ητεs του έργου Το έργο «PLANT-ΝΕΤ CY»στοχεύει στη βελτίωση τηs κατάστασηs διατήρησηs τεσ σάρων φυτικών ειδών προτεραιότηταs και δυο τύπων οικοτόπων προτεραιότηταs. Ωs είδη και οικότοπο ι προτεραιότηταs χαρακτηρίzοντα ι τα είδη και οι τύποι οικοτόπων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση στο φυσικό τουs περιβάλλον και απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για τη διατήρησηs τουs. Περι-

3 λαμβάνονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τηs Ευρωπαϊκήs Οδηγίαs των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Το συγκεκριμένο έργο επικεντρώνεται στη λεmομερή παρακολούθηση και αποτελεσματική διατήρηση ενόs σημαντικού μέρουs του πληθυσμού των ενδημικών φυτικών ειδών τηs Κυπρου: Arabis kennedyae [Αραβίs η κενέντεια], Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis [Αστράγαλοs ο μακρόκαρποs υποείδοs των Λευκάρων], Centaurea akamantis [Κενταύρεια η ακαμαντίδα] και Ophrys kotschyi, [Ορχιδέα η κοτσίεια - Μελισσάκι] καθώs και δύο τύπων οικοτόπων: Δάση Cedrus brevifolia (Cedrocetum brevifoliae) [Κυπριακού κέδρου] και Θαμνώνεs και δασικέs συστάδεs τηs Quercus alnifolia [Λατzιά]. Ο κεντρικόs στόχοs του έργου επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσα από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση ενόs δικτύου «Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών» (ΜΑ Φ ). Η προσέγγιση των ΜΑΦ προβλέπει την παρακολούθηση και τη διαχείριση μικρών τεμαχίων γηs (συνήθωs μέχρι 20 εκτάρια) που χαρακτηρίzονται από μεγάλη χλωριδική αξία ωs προs την ποικιλότητα, τον ενδημισμό και τη σπανιότητα των ειδών που φιλοξενούν. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φόρα πριν από 15 χρόνια στη Βαλένθια τηs Ισπανίαs και έκτοτε έχει εφαρμοστεί ή εφαρμόzεται με ιδιαίτερη επιτυχία και σε άλλεs περιοχέs τηs Ευρωπαϊκήs Ένωσηs (Κρήτη -Ελλάδα, Μινόρκα -Ισπανία, Σλοβενία, Βουλγαρία). Η εγκατάσrοση του δικτύου των ΜΑΦ σίην Κύπρο έχει γίνει σε πέντε επιλεγμένεs θέσειs των υπό μελέτη ειδών και τύπων οικοτόπων, οι οποίεs γειτνιάzουν με τιs κοινότητεs/δήμουs: Μιτσερού, Τσακκίστραs, ΚάμιΪοu ms Τσακκίστραs, Πέγειαs και Ασγάταs. Σημειώνεται ότι οι περιοχέs αυτέs είναι ενταγμένεs στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων περιοχών Natura Επιπρόσθετα, το έργο μέσα από σειρά συντονισμένων δραστηριοτήτων επιδιώκει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει οργανωμένα σύνολα και τιs τοπικέs κοινωνίεs, για θέματα που αφορούν την σημασία διατήρησηs τηs φύσηs. Για το σκοπό αυτό, οι φορείs του έργου έχουν επιδιώξει από τα πρώτα κιόλαs στάδια εφαρμογήs του, την ενημέρωση και ενεργή εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, αφού η εμπειρία από ανάλογα έργα έχει καταδείξει ξεκάθαρα ότι η επιτυχία δραστηριοτήτων διατήρησηs τηs φύσηs εξασφαλίzεται μέσα από την έγκαιρη ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Στα πλαίσια αυτήs τηs παραδοχήs, έχουν διεξαχθεί συναντήσειs με οργανωμένα σύνολα (κοινοτικά συμβούλια, σχολεία, ομίλουs) των κοινοτήτων (που αναφέρονται πιο πάνω), ενημερώνονταs τουs σχετικά με τιs δραστηριότητεs του έργου, και τα οφέλη που αυτό θα έχει τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Επίσηs, οι φορείs του έργου θέλονταs να αναδείξουν τιs περιοχέs που φιλοξενούν τα ΜΑΦ, αλλά και να παρουσιάσουν τιs προοmικέs που δημιουργούνται σχετικά με την ανάmυξη του οικολογικού τουρισμού μέσα από την υιοθέτησηs τηs προσέγγισηs των ΜΑΦ, οργάνωσαν ημερίδα με τίτλο: «Τουριστικέs δρa<;ηηριότητεs σε περιοχέs του Δικτύου Natura 2000: Η περίmωση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών». Σε εξέλιξη βρίσκεται και διαγωνισμόs νέων, με θέμα την διατήρηση και ευαισθητοποίηση τηs φυσικήs κλnρονομιάs τηs Κύπρου. Τέλοs, δράσειs του έργου σ:οχεύουν στην. α~αλλαγή τηs γνώσηs και των εμπειριών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, μέσα από έργα που έχουν υιοθετήσει με επιτυχία την προσέγγιση τωy ΜΑΦ, καθώs και την ανάmυξη μιαs στενήs συνεργασίαs μεταξύ εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται στη διατήρηση των φυτών. Για το λόγω αυτό έχει διεξαχθεί ημερίδα με τίτλο: «Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποθέματα Φυτών» με ομιλnτέs από αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών

4 Επίσηs, στα πλαίσια του έργου θα ετοιμαστεί σχετικό βιβλίο για την προσέγγιση των ΜΑΦ και τιs μέχρι τώρα εμπειρίεs από την υιοθέτηση τηs για σκοπούs διατήρησηs σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών. Δρόσειs και ερyασίεs που προβλέπονται από το έργο Όπωs γίνεται αντιλπmό, η επίτευξη του στόχου του έργου, αλλά και των επιμέρουs σκοπών του, απαιτεί μια συντονισμένη και ολοκληρω μένη προσπάθεια υλοποίησηs σειράs δράσεων και εργασιών. Έτσι, το έργο διακρίνεται από τρείs κύριεs ομάδεs δράσεων: Α) Προπαρασκευαστικέs δράσειs, εκπόνηση σχεδίων διαχείρισηs και/ ή των σχεδίων δράσηs Δράση Al: Καταγραφή των θέσεων των υπό μελέτη ειδών /οικοτόπων καθώs και καθορισμόs των ορίων των ΜΑΦ. Δράση Α2: Λεmομερήs χαρτογράφηση τωνμαφ. Δράση Α3: Ετοιμασία Σχεδίων Παρακολούθησηs για κάθε ΜΑΦ. Δράση Α4: Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για κάθε ΜΑΦ. Δράση AS: Εκτίμηση τηs γενετικήs ποικιλότηταs και τηs δομήs του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη προτεραιότηταs και για το Cedrus breνifolia. Δράση Α6: Αξιοποίηση των εμπειριών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που υιοθέτησαν

5 την προσέγγιση ΜΑΦ. Β) Δράσειs διατήρησηs Δράση Β1: Εγκατάσταση των ΜΑΦ στο πεδίο. Δράση Β2: Εγκατάσταση των μόνιμων επιφανειών παρακολούθησηs. Δράση Β3: Παρακολούθηση των ΜΑΦ. Δράση Β4: Εφαρμογή μέτρων διατήρησηs εντόs των ΜΑΦ. Δράση BS: Εμπλουτισμόs των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών. Δράση Β6: Αξιοποίηση των υφιστάμενων Βοτανικών Κήπων του Τμήματοs Δασών για την εκτόs-τόπου διατήρηση των υπό μελέτη ειδών. Δράση Β7: Συλλογή και αποθήκευση σπερμάτων των υπό μελέτη ειδών στην τράπεzα σπερμάτων του Ινστιτούτου Γε ωργικών Ερευνών για διατήρησή τουs. Δράση Γ8: Φύλαξη των ΜΑΦ. την εκτόs-τόπου Γ) Δράσειs ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων Δράση Γl: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίαs, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Δράση Γ2: Τεχνικέs εκδόσειs, δημιουργία ιστοσελίδαs, παραγωγή ψηφιακών δίσκων, εκλαϊκευμένη αναφορά. Δράση Γ3: Λεtτουργία Κέντρων Πληρο φόρησηs εντόs τριών Βοτανικών Κήπων. Δράση Γ4 : Ετοιμασία και δημοσίευση ενόs βιβλίου για τιs εμπειρίεs στα ΜΑΦ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, σε κάθε ΜΑΦ θα πραγματοποιηθεί μια σ ειρά από δράσειs και εργασίεs, στοχεύονταs: ω στη λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση του μεγέθουs των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών και τύπων οικοτόπων, (ii) στον προσδιορισμό και περιορισμό των απειλών που αντιμετωπίzουν, (iii) στην ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών τουs και (ίν) στην εφαρμογή δραστηριοτήτων διατήρησηs εκτόs τόπου (ex situ). Τα υπό μελέτη είδη και τύποι οικοτόπωv Η Κύπροs διαθέτει μια πλούσια χλωρίδα με 2000 περίπου διαφορετικά φυτικά taxa και ένα σημαντικό αριθμό ενδημικών φυτών (145 περίπου διαφορετικά φυτικά taxa απαντούν αποκλειστικά στην Κύπρο), αποτελώνταs έτσι μια περιοχή που ξεχωρίzει για τον χλωριδικό τηs πλούτο, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο Είκοσι φυτικά taxa περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Π τηs Ευρωπαϊκήs Οδηγίαs των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), ενώ οκτώ από αυτά χαρακτηρίzονται ωs είδη προτεραιότηταs. Επίσηs, στην Κύπρο έχουν καταγραφεί 52 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων, από τουs οποίουs 14 χαρακτηρίzονται ωs οικότοποι προτεραιότηταs, ενώ πέντε από αυτούs εμφανίzονται αποκλειστικά στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο κόσμο. Τα πέντε Μικρο-Αποθέματα Φuτώv(ΜΑΦ) Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PLANT NET CY έχουν δημιουργηθεί πέντε ΜΑΦ, καθένα από τα οποία στοχεύει στη διατήρηση συγκεκριμένου είδουs ή και οικότοπου: ΜΑΦ 1- Περιοχή Μιτσερού. Επικεντρώνεται στη διατήρηση τηs ενδημικήs ορχιδέαs κοτσίεια - Μελισσάκι ( Ophrys kotschyι). Η Ophrys kotschyi είναι πολυετήs, όρθια πόα ύψουs cm. Χαρακτηρίzεται ωs μια από τιs πιο εντυπωσιακέs άγριεs ορχιδέεs σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το είδοs αυτό υπάρχει μόνο στην Κύπρο και απαντά σε μικρούs υποπληθυσμούs με λίγα άτομα, σε 30 περίπου διαφορετικέs θέσειs. Ο μεγαλύτεροs υποπληθυσμόs του βρίσκεται στην περιοχή Μιτσερού. Το είδοs

6 ανθίzει από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Η Ophrys kotschyi είναι προστατευόμενο είδοs και συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο τns Χλωρίδαs τns Κύπρου (χαρακτηρίzεται ωs Εύτρωτο), στο Προσάρτημα Ι τns Σύμβαοηs τns Βέρνηs, στο Παράρτημα Π τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ και στη Σύμβαση CiτES για τον έλεγχο τns εμπορίαs απειλούμενων ειδών. ΜΑΦ 2 - Περιοχή Κοιλάδαs των Κέδρων - Κάμπου. Επικεντρώνεται στη διατήρηση του οικότοπου τns Λατzιάs ( Quercus alnifolίa). Ο τύποs οικοτόπου τns Λατzιάs (*9390) βρίσκεται αποκλειστικά στην Οροσειρά Τροόδουs και πουθενά αλλού στον κόσμο. Κυρίαρχο είδοs στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου αποτελεί το είδοs Quercus alnifolia (Λατzιά). Η Λατzιά είναι το Εθνικό Δέντρο τns Κύπρου. Έχει μεγάλη οικολογική αξία γιατί ευδοκιμεί σε βραχώδειs πλαγιέs εμποδίzονταs τη διάβρωση του εδάφουs, ενώ οι καρποί τns αποτελούν άριστη τροφή για την πανίδα τns περιοχήs. Ο οικότο πόs τns συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ, ωs οικότοriοs προτεραιότηταs. ΜΑΦ 3 - Περιοχή Κοιλάδαs των Κέδρων - Κάμπου. Επικεντρώνεται στη διατήρηση του ενδημικού είδουs Αραβίs η κενέντεια (Arabis kennedyae) και του οικότοπου του Κυπριακού Κέδρου ( Cedrus brevifolia). Το είδοs Arabis kennedyae είναι ετήσια ή διετήs όρθια πόα, ύψουs 5-30 cm. Συναντάται σε τρειs μόνο θέοειs στην Κύπρο και πουθενά αλλού στο κόσμο σε ανοίγματα δάοουs, σε πυριγενή πετρώματα και υψόμετρο m. Ανθίzει από τον Απρίλιο μέχρι και τον Μάιο. Το είδοs αυτό συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο τns Χλωρίδαs τns Κύπρου (όπου χαρακτηρίzεται ωs Κινδυνεύον), στο Προσάρτημα Ι τηs Σύμβαοηs τns Βέρνηs, στο Παράρτημα Π τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των Ν ποιών τns Μεσογείου τns ΔιεθνούsΈνωοηs για τη Διατήρηση τηs Φύοηs (IUCN). Ο οzκότοποs του Κυπριακού Κέδρου συναντάται σε ένα και μόνο πληθυσμό στο Δάοοs Πάφου και πουθενά αλλού στον κόσμο. Βρίσκεται αποκλειστικά εντόs των ορίων τns περιοχήs «Κο ιλάδα Κέδρων- Κάμποs». Ο πυρήναs του δάοουs του κέδρου καταλαμβάνει τιs πλαγιέs και την κορυφή του Τριπύλου, ενώ μικρέs ουοτάδεs κέδρων εμφανίzονται οτιs γειτονικέs κορυφέs, σε υψόμετρο m. Ο τύποs οικοτόπου *9590 συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ, ωs οικότοποs προτεραιότηταs. Τέλοs, αξίzει να σημειωθεί ότι η περιοχή Τρίπυλοs, λόγω τηs μεγάληs τns οημαοίαs έχει κηρυχθεί ωs Περιοχή Προοταοίαs τns Φύοηs (Nature Reserνe). ΜΑΦ 4- Χερσόνπσοs του Ακόμα. Επικεντρώνεται στη διατήρηση του ενδημικού είδουs Κενταύρεια η Ακαμαντίδα ( Centaurea akamantis). Η Centaurea akamantis είναι ημίθαμνοs, που αναmύοοεται σε οχισμέs σκιασμένων aσβεστολιθικών βράχων, σε υψόμετρο m. Απαντά αποκλειστικά σε δύο γειτονικέs θέοειs στη Χερσόνησο του Ακόμα (Φαράγγι του Άβακα και Αργάκι των Κουφών) και πουθενά αλλού στον κόσμο. Ανθίzει από τον Απρίλιο μέχρι και το Νοέμβριο. Ο πληθυομόs του είδουs αποτελείται από 600 περίπου άτομα. Το είδοs συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο τns Χλωρίδαs τns Κύπρου (όπου χαρακτηρίzεται ωs Κινδυνεύον), στο Προσάρτημα Ι τns Σύμβαοηs τηs Βέρνηs, στο Παράρτημα Π τns Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των Νησιών τns Μεσογείου τns IUCN. ΜΑΦ 5- ΠεριοχήΑσγάταs. Επικεντρώνεται στη διατήρηση του ενδημικού υποείδουs Αοτράγαλοs ο μακρόκαρποs, υποείδοs των Λευκάρων (Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis)

7 Το φυτό είναι όρθια πολυετήs πόα, με ύψοs έωs 1 m. Συναντάται σε έξι θέσειs στην Κύπρο και πουθενά άλλου στο κόσμο. Ο μεγαλύτεροs υποπλnθυσμόs του υποείδουs αυτού βρίσκεται στην περιοχn τns Ασγάταs. Α νθίzει από τον Φε βρουάριο μέχρι το Μάιο. Συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο τns Χλωρίδαs τns Κύπρου (όπου χαρακτηρίzεται ωs Εύτρωτο), στο Προσάρτημα Ι τns Σύμβασηs τns Βέρνηs, στο Παράρτημα ΙΙ τηs Οδηγίαs 92/43/ΕΟΚ και στον κατάλογο με τα 50 Κορυφαία Φυτά των Ν ποιών τns Μεσογείου τns IUCN. Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου Η βελτίωση τns κατάστασηs διατήρησηs τεσσάρων φυτικών ειδών και δυο τύπων οικοτόπων τns Κυπριακns φύσηs. Η εφαρμογn ορθών μέτρων διατήρησns τουs, τόσο μέσα στιs φυσικέs περιοχέs εξάπλωσns τουs (in situ), όσο και εκτόs των περιοχών αυτών (ex situ). Η ενεργόs συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων ωs αποτέλεσμα τns ευαισθητοποίησηs και ενεργοποίησηs του τοπικού ενδιαφέροντοs σε θέματα προστασίαs και ανάδειξηs του φυσικού πλούτου. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πολιτών και οργανωμένων συνόλων (π.χ. μη-κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, τουριστικών φορέων, κέντρων νεότηταs, σχολείων) για θ έ ματα διατήρησηs τns βιοποι κιλότηταs και γενικότερα τns φύσηs. Η ανάδειξη τns προσέγγισηs των ΜΑΦ, ωs μέτρο αειφόρου διαχείρισηs και διατnρησηs απειλουμένων ειδών και τύπων οικοτόπω ν. - Π ερισσότε ρ εs πληροφορίεs σχετικά μ ε το πρόγραμμα LIFE μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα (http://ec.eu ΓOpa.eu/eηνiΓoηmeηt/ life/iηdex.htm ). - Περισσότερ εs πληροφορίεs σχετικά με το έργο PLANT-NET CY μπορ είτε να βρείτε στην ιστοσ ελ ίδα (http ://www.plaηtηet.oγg.cy/) ή στα γραφεία των σuνεργαzομένων φορέων

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο- Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας

PLANT-NET CY ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο- Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας *Arabis kennedyae *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Δημιουργία Δικτύου Μικρο- *Centaurea akamantis Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας PLANT-NET CY

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση A.5: Εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και της δομής του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα υπό μελέτη είδη προτεραιότητας και για το Cedrus brevifolia. Παραδοτέο: Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - N 2, Απρίλιος 2011. 2 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ REVERSE: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

- 1 - N 2, Απρίλιος 2011. 2 ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ REVERSE: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ N 2, Απρίλιος 2011 Το έργο REVERSE βασίζεται στην ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των 14 Ευρωπαϊκών εταίρων που συµµετέχουν σε αυτό και ειδικεύονται στην προστασία της βιοποικιλότητας. Ο σκοπός του έργου είναι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού

LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού Παραδοτέο: Έκθεση για τον Διαγωνισμό Νέων PLANT-NET CY Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρο-Aποθέματα Φυτών

Μικρο-Aποθέματα Φυτών Μικρο-Aποθέματα Φυτών Γνωρίζω Προστατεύω Διατηρώ Σπάνια και ενδημικά φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση Πιλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στη Δυτική Κρήτη Γνωρίζεις ότι: 1734 10% 66 183 23 14 διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ TΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 L v ψ υ, Υ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Τ V Λ ΤΑΠ Λ ΛΊ Ι~ΆΛ/>νΐ Π1/Λ VI Λ Χαρτογράφ ηση Οικοτόπων Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2007-2013) Layman's report

Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2007-2013) Layman's report Πρόγραμμα LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ (2007-2013) Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο Layman's report ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JUNICOAST Πρόγραμμα LIFE+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υπηρεσίες υλοποίησης Ενεργειών Δημοσιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Στρατηγικό Σχέδιο 2016 2018 1 Ιούλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ... 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 4 ΟΡΑΜΑ... 4 ΑΞΙΕΣ... 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ... 5 ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000

Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 Τεχνικός Οδηγός Αναθεωρημένη έκδοση 2007 Η σύμβαση υλοποιήθηκε από: Χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 Τεχνικός Οδηγός Αναθεωρημένη έκδοση 2007 Ανάθεση: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1 Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Newsletter Τεύχος1 ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΔΙΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010. Αφιέρωμα. Bιοποικιλότητα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010. Αφιέρωμα. Bιοποικιλότητα ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2010 TEYXOΣ 33 Αφιέρωμα Bιοποικιλότητα TEYXOΣ 33 ΥΨIΠEΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 03 Περιεχόμενα Ερευνητικό QUIZ 03 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα