ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES"

Transcript

1 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1

2 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2

3 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1 Video out:φνδεςθ ςε μόνιτορ CCTV 3 Audio out, φνδεςθ ςε θχεία ι ςε είςοδο ιχου μόνιτορ 5 φνδεςθ τροφοδοτικοφ 7 Τποδοχι δικτφου LAN 9 φνδεςθ ςε κάμερα speed dome 11 Ζξοδοσ Relay. φνδεςθ ςε εξωτερικό ςυναγερμό 13 4 είςοδοι ςυναγερμοφ 2 φνδεςθ ςε δεφτερο μόνιτορ για απεικόνιςθ καμερϊν ςε εναλλαγι. Δεν εμφανίηονται μενοφ. 4 Είςοδοι Video Ζξοδοσ VGA 8 φνδεςθ ςε USB mouse ι ςε ςυςκευζσ USB 10 φνδεςθ ςε πλθκτρολόγιο χειριςμοφ V και γείωςθ 14 4 CH είςοδοι Audio Ιn 3

4 2.2 Πίςω όψθ καταγραφικοφ 8 καναλιϊν χιμα 2.2 Πίςω όψθ καταγραφικοφ 8 καναλιϊν 1 Video out:φνδεςθ ςε μόνιτορ CCTV 3 Audio out, φνδεςθ ςε θχεία ι ςε είςοδο ιχου μόνιτορ 5 φνδεςθ τροφοδοτικοφ 7 Τποδοχι δικτφου LAN 9 φνδεςθ ςε κάμερα speed dome 11 Ζξοδοσ Relay. φνδεςθ ςε εξωτερικό ςυναγερμό 13 4 είςοδοι ςυναγερμοφ 2 φνδεςθ ςε δεφτερο μόνιτορ για απεικόνιςθ καμερϊν ςε εναλλαγι. Δεν εμφανίηονται μενοφ. 4 Είςοδοι Video Ζξοδοσ VGA 8 φνδεςθ ςε USB mouse ι ςε ςυςκευζσ USB 10 φνδεςθ ςε πλθκτρολόγιο χειριςμοφ V και γείωςθ 14 4 CH είςοδοι Audio Ιn 2.3 Πίςω όψθ καταγραφικοφ 16 καναλιϊν 4

5 1 Audio out : φνδεςθ ςε θχεία ι ςε είςοδο ιχου μόνιτορ 2.3 Rear view for 16-ch DVR 2 4 CH είςοδοι Audio 3 Ζξοδοσ VGA 4 φνδεςθ ςε μόνιτορ 5 φνδεςθ ςε speed dome 7 Ζξοδοσ Relay. φνδεςθ ςε εξωτερικό ςυναγερμό 9 16 είςοδοι ςυναγερμοφ 6 φνδεςθ ςε πλθκτρολόγιο 8 +5 V και γείωςθ 10 φνδεςθ ςε USB mouse ι ςε ςυςκευζσ USB 11 Θφρα δικτφου LAN 12 φνδεςθ ςε δεφτερο μόνιτορ για απεικόνιςθ καμερϊν ςε εναλλαγι. Δεν εμφανίηονται μενοφ. 13 Είςοδοι Video Σροφοδοςία 2. Τροφοδοςία και εκκίνηςη Βιμα1: Σροφοδοτείςτε το καταγραφικό χρθςιμοποιϊντασ το τροφοδοτικό που περιζχεται ςτθν ςυςκευαςία και πιζςτε το πλικτρο εκκίνθςθσ ςτθν πίςω πλευρά του. Βιμα 2: Σο καταγραφικό κα εκκινθκεί και ο ενδείκτθσ τροφοδοςίασ κα γίνει μπλε. Βιμα3: Πριν τθν εκκίνθςθ κα εμφανιςκεί ζνασ οδθγόσ που κα ςασ επιτρζψει να δείτε πλθροφορίεσ και να ρυκμίςετε τρζχουςα ϊρα και θμερομθνία, ηϊνθ ϊρασ, παραμζτρουσ 5

6 δικτφου, ρυκμίςεισ εγγραφισ και τον ςκλθρό δίςκο που ζχει εγκαταςτακεί ςτο καταγραφικό. Ο οδθγόσ αυτόσ μετά τθν τοποκζτθςθ δίςκου και τισ αρχικζσ ρυκμίςεισ είναι καλό να απενεργοποιθκεί. Σθμείωςθ: Το καταγραφικό ςασ μπορεί να εμφανίςει ηωντανι εικόνα ςε μόνιτορ VGA και BNC αλλά τα μενοφ είναι προςβάςιμα ςε ζνα από τα δφο,μόνο. Αν δεν εμφανίηονται μενοφ ςτθν οκόνθ ςασ παρακαλώ πιζςτε ςυνεχόμενα το πλικτρο ESC μζχρι να ακουςτεί ζνασ ςυνεχόμενοσ ιχοσ και να αλλάξετε κφριο μόνιτορ BNC ι VGA και να εμφανιςκοφν τα μενοφ. 3. Βαςικζσ ρυθμίςεισ (Basic setup) 3.1 Ειςαγωγή ςτα μενοφ του DVR Είςοδοσ (Login) Πιζςτε το πλικτρο MENU ϊςτε να εμφανιςκεί το παρακάτω παράκυρο ςφνδεςθσ (LOGIN) και ειςάγετε όνομα χριςτθ: admin και κωδικό πρόςβαςθσ: χιμα 3.1 Login Μενοφ Βαςικϊν ρυκμίςεων (Main menu setup) Mε δεξί κλικ του mouse, ι πιζηοντασ το ENTER ςτθν πρόςοψθ του καταγραφικοφ κα ειςζλκετε ςτο κφριο μενοφ του καταγραφικοφ (χιμα 4.2). 6

7 χιμα 4-2 Main menu setup Βαςικζσ ρυκμίςεισ (Basic): ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει το ςφςτθμα video, τθν γλϊςςα, τον ιχο, τθν ϊρα και τον ζλεγχο πρόςβαςθσ. Ρυκμίςεισ Ηωντανισ εικόνασ (Live):Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει τθν απεικόνιςθ ονομαςίασ κάμερασ και ϊρασ, το χρϊμα τθσ κάμερασ και να αποκρφψει κάμερεσ. Ρφκμιςθ εγγραφισ (Record):Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει ποιότθτα, ταχφτθτα εγγραφισ, ανάλυςθ κακϊσ και εμφάνιςθ ϊρασ ςτο αποκθκευμζνο video. Ρφκμιςθ Ωραρίου (Schedule): ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει ωράριο εγγραφισ για κανονικι εγγραφι, εγγραφι με ανίχνευςθ κίνθςθσ ι με ενεργοποίθςθ ειςόδου ςυναγερμοφ. Ρφκμιςθ υναγερμϊν (Alarm): Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει όλεσ τισ παραμζτρουσ ςυναγερμϊν όπωσ, τφπο ειςόδου ςυναγερμοφ, ενεργοποίθςθ ςυναγερμοφ και βομβθτι. Ρυκμίςεισ δικτφου (Network): Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει όλεσ τισ παραμζτρουσ δικτφου LAN, όπωσ διεφκυνςθ IP, DDNS, κακϊσ και παραμζτρουσ μετάδοςθσ video. Ρφκμιςθ χρθςτϊν (User): Ο διαχειριςτισ (Administrator) μπορεί να προςκζςει ι να διαγράψει χριςτεσ ι να αλλάξει τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ. Ρυκμίςεισ καμερϊν PTZ: Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει όλεσ 7

8 τισ παραμζτρουσ επικοινωνίασ καμερϊν PTZ όπωσ, πρωτόκολλο, ρυκμό δεδομζνων, διεφκυνςθ, presets κακϊσ και αυτόματθ περιπολία κάμερασ. Επαναφορά (Reset): Ο χριςτθσ μπορεί να επαναφζρει το καταγραφικό ςτον εργοςταςιακό προγραμματιςμό. 3.2 Τφποι εγγραφήσ DVR Ο εγκαταςτάτθσ κα πρζπει να ζχει εγκαταςτιςει και διαμορφϊςει ςκλθρό δίςκο ςτο καταγραφικό πριν ρυκμίςει τισ παραμζτρουσ εγγραφισ. Τπάρχουν τζςςερισ τφποι εγγραφισ Χειροκίνθτθ εγγραφι (Manual Recording) Ο χριςτθσ επιλζγει το πλικτρο REC ςτθν πρόςοψθ του καταγραφικοφ όταν θ ςυςκευι είναι ςε κατάςταςθ ηωντανισ απεικόνιςθσ καμερϊν. Αν πιεςτεί το πλικτρο αυτό πάλι, τότε το καταγραφικό ςταματάει τθν εγγραφι. Άλλοσ τρόποσ είναι να πιζςει το πλικτρο REC ςτο τθλεχειριςτιριο ι να επιλζξει με το mouse το πλικτρο REC ςτθν μπάρα εργαλείων ςτθν οκόνθ Εγγραφι με ωράριο (Schedule Recording) Πρζπει να ειςζλκετε ςτο Μενοφ και μετά ςτισ Ρυκμίςεισ Ωραρίου (schedule) (δείτε το ςχιμα 4-3). Ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίςει ωράριο εγγραφισ διαφορετικό για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ. Επίςθσ, μπορεί να ρυκμίςει ειδικό ωράριο αργιϊν (Θoliday). H ςτιλθ, αναφζρεται ςε θμζρα τθσ εβδομάδασ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι, ενϊ, θ γραμμι αναφζρεται ςτο 24ωρο. Σο μπλε χρϊμα αντιςτοιχεί ςε επιλεγμζνθ ϊρα, ενϊ το γκρι μθ επιλεγμζνθ. 8

9 χιμα 4-3 Ρφκμιςθ ωραρίου εγγραφισ Εγγραφι με ανίχνευςθ κίνθςθσ (Motion Detection Recording ) Εγγραφι με ανίχνευςθ κίνθςθσ (Motion): όταν υπάρχει ανίχνευςθ κίνθςθσ, τότε γίνεται εγγραφι video από τθν αντίςτοιχθ κάμερα και επίςθσ μπορεί να ενεργοποιθκεί και ζξοδοσ ςυναγερμοφ. Πρζπει να ειςζλκετε ςτο κφριο μενοφ και μετά ςτο μενοφ υναγερμοί ϊςτε να ρυκμίςετε τθν εγγραφι και τθσ παραμζτρουσ ανίχνευςθσ κίνθςθσ (χιμα 4-4). Θ πρϊτθ επιλογι πρζπει να είναι θ ενεργοποίθςθ τθσ ανίχνευςθσ κίνθςθσ. χιμα 4-4 Μενοφ ρυκμίςεων ανίχνευςθσ κίνθςθσ Επίςθσ πρζπει να οριςκεί θ Περιοχι ανίχνευςθσ κίνθςθσ ( Motion detection area) όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4-5. Σο επόμενο βιμα είναι θ ρφκμιςθ τθσ ευαιςκθςίασ (Sensitivity) και τθσ περιοχισ ανίχνευςθσ (Detection area). 9

10 χιμα 4-5 Ρφκμιςθ περιοχισ ανίχνευςθσ κίνθςθσ Εγγραφι με ςυναγερμό (Alarm Recording) Ειςζλκετε ςτο κφριο μενοφ και μετά ςτο μενοφ υναγερμοί (ΑLARM), ϊςτε να ρυκμίςετε τθν λειτουργία του καταγραφικοφ με ενεργοποίθςθ ειςόδου ςυναγερμοφ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4-6). Θ πρϊτθ κίνθςθ είναι θ ενεργοποίθςθ των ειςόδων ςυναγερμοφ και ο τφποσ τουσ. χιμα 4-6 εγγραφι με είςοδο ςυναγερμοφ Ειςζλκετε ςτθν ρφκμιςθ εξόδων (Trigger configuration), επιλζξτε ζξοδο ςυναγερμοφ (alarm out) κάμερεσ που κα κάνουν εγγραφι κακϊσ και ςυνδεμζνθ PTZ; ρυκμίςτε τον χρόνο ςυγκράτθςθσ ςυναγερμοφ κακϊσ και τον χρόνο Βομβθτι. Επιλζξτε OK για αποκικευςθ των ρυκμίςεων. 3.3 Αναπαραγωγή (Playback) Σο καταγραφικό ςασ υποςτθρίηει αναπαραγωγι ωράριο ι αναηιτθςθ ςυμβάντων. Μπορεί να κάνει ταυτόχρονθ αναπαραγωγι όλων των καμερϊν ι μίασ τθσ επιλογισ ςασ Αναπαραγωγι (Live playback) 10

11 Επιλζξτε το πλικτρο για να ξεκινιςει θ αναπαραγωγι (ςχιμα 4-7). Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει αναπαραγωγι χρθςιμοποιϊντασ mouse και επιλζγοντασ τα γραφικά πλικτρα τθσ οκόνθσ. χιμα 4-7 Αναπαραγωγι Αναηιτθςθ με ϊρα (Time search) Enter into Search configuration, select Time search. If it recorded in a certain day, the date will show highlight. Select a date, press Search button, click the time grid to set the play start time or input play record time manually. The selected time match the blue grid. Click Play button. It will play from the time point where user set. Click the relative buttons on the screen to do fast forward/rewind, pause, stop, and change the screen mode and re-search. 11

12 χιμα 4-8 Αναηιτθςθ με ϊρα Αναηιτθςθ με ςυμβάν (Event) Ειςζλκετε ςτο μενοφ αναηιτθςθσ (Search), και επιλζξτε αναηιτθςθ με ςυμβάν (Event search) όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4-9. Κατόπιν επιλζξτε μία ςυγκεκριμζνθ θμζρα. Επιλζξτε το πλικτρο αναηιτθςθσ (Search) ϊςτε να εμφανιςκοφν τα ςυμβάντα τθσ επιλεγμζνθσ θμζρασ. Επιπλζον ο χριςτθσ μπορεί να κζςει κριτιρια αναηιτθςθσ όπωσ ςυγκεκριμζνθ κάμερα, ανίχνευςθ κίνθςθσ ι ενεργοποίθςθ ειςόδου ςυναγερμοφ. Σο διπλό κλικ ςε επιλεγμζνο ςυμβάν κα ξεκινιςει τθν αναπαραγωγι του. χιμα 4-9 Αναηιτθςθ ςυμβάντων (Event search) 12

13 3.4 Αποθήκευςη (Back up ) Σο καταγραφικό εικόνασ μπορεί να εξάγει και να αποκθκεφςει Video ςε USB Flash και USB ςκλθρό δίςκο. Ειςζλκετε ςτο μενοφ αποκικευςθσ (Backup) όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4-10, και επιλζξτε ϊρα ζναρξθσ και τζλουσ, κακϊσ και κάμερεσ. Μετά επιλζξτε αναηιτθςθ (Search) ϊςτε να εμφανιςκοφν τα αρχεία ςφμφωνα με τα κριτιρια αναηιτθςθσ που. Αφοφ επιλζξτε τα αρχεία που επικυμείτε, πιζςτε το πλικτρο Αποκικευςθσ (Backup) για να ξεκινιςει θ διαδικαςία αποκικευςθσ τουσ ςτο εξωτερικό μζςο αποκικευςθσ, Πιζςτε Start ϊςτε να ξεκινιςει θ μεταφορά. χιμα 4-10 Ρφκμιςθ αποκικευςθσ (Backup) 4. Απομακρυςμζνη λειτουργία (Remote Surveillance) Για να μπορείτε να πραγματοποιιςετε απομακρυςμζνο ζλεγχο του καταγραφικοφ εικόνασ κα πρζπει το καταγραφικό να είναι ςυνδεμζνο ςτο τοπικό δίκτυο LAN και ςτο Internet. Τπάρχουν τρεισ μεκοδολογίεσ ρυκμίςεων για τθν λειτουργία αυτι. 4.1 Χρήςη DHCP για αυτόματη απόδοςη διεφθυνςησ IP 13

14 Ειςζλκετε ςτο Menu και κατόπιν ςτισ ρυκμίςεισ δικτφου (Network) όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 5-1. Κατόπιν ενεργοποιιςτε τθν λειτουργία DHCP ςτο καταγραφικό και ςτον router. χιμα 5-1 Ρυκμίςεισ δικτφου Ειςζλκετε ςτο μενοφ Video για να ρυκμίςετε τισ παραμζτρουσ μετάδοςθσ video, όπωσ ανάλυςθ, ταχφτθτα κλπ. Ανοίξτε τον Internet Explorer ςε ζνα υπολογιςτι του ιδίου δικτφου LAN Ο Ιnternet explorer κα μεταφορτϊςει αυτόματα το ActiveX. Μετά κα εμφανιςκεί Μετά κα εμφανιςκεί ζνα παράκυρο που κα ηθτάει τθν ειςαγωγι ονόματοσ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ. Ειςάγετε όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ και κατόπιν enter για να ςυνδεκείτε ςτο καταγραφικό Ειςάγετε όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ (Οι εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ είναι όνομα χριςτθ: admin και κωδικόσ: ), και πιζςτε enter. Θα εμφανιςκεί θ απομακρυςμζνθ εικόνα. Σημείωςη:Αν το ActiveX δεν μπορεί να μεταφορτωθεί ή να εγκαταςταθεί, ρυθμίςτε ανάλογα τον φυλλομετρητή ςασ. 14

15 4.2 Σφνδεςη ςτο καταγραφικό μζςω τοπικοφ δικτφου LAN Ειςάγετε διεφκυνςθ IP, Subnet, Gateway. Αν χρθςιμοποιείτε DHCP, παρακαλϊ ενεργοποιιςτε το και ςτο DVR και ςτο router. Ειςζλκετε ςτο μενοφ Video για να ρυκμίςετε τισ παραμζτρουσ μετάδοςθσ video, όπωσ ανάλυςθ, ταχφτθτα κλπ. Πραγματοποιιςτε προϊκθςθ κυρϊν για τθν διεφκυνςθ IP και τθν κφρα του καταγραφικοφ ςτον Virtual Server του router. Ρυκμίςτε κατάλλθλα το τείχοσ προςταςίασ (firewall). Αν οι χριςτεσ κζλουν να χρθςιμοποιιςουν υπθρεςία dynamic domain name, πρζπει να κάνετε αίτθςθ απόδοςθσ ςε ζνα DNS server που μπορεί να υποςτθρίξει το DVR ι τον router. Κατόπιν ειςάγετε τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτο DVR ι ςτον router. Ανοίξτε τον Internet Explorer και ειςάγετε διεφκυνςθ IP ι διεφκυνςθ dynamic domain και πιζςτε enter. Αν θ κφρα HTTP δεν είναι 80, προςκζςτε τον αρικμό κφρασ μετά τθν διεφκυνςθ IP ι το domain name. Ο Ιnternet explorer κα μεταφορτϊςει αυτόματα το ActiveX. Μετά κα εμφανιςκεί Μετά κα εμφανιςκεί ζνα παράκυρο που κα ηθτάει τθν ειςαγωγι ονόματοσ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ. Ειςάγετε όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ και κατόπιν enter για να ςυνδεκείτε ςτο καταγραφικό 4.3 Σφνδεςη ςτο καταγραφικό μζςω Internet (γραμμή ADSL) Ειςάγετε διεφκυνςθ IP, Subnet, Gateway που ςασ ζχει δϊςει θ εταιρία παροχισ Internet. Επίςθσ ειςάγετε όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ και επιλζξτε OK. To καταγραφικό κα ςυνδεκεί ςτον server και κα εμφανιςκεί θ ζνδειξθ connection succeeds. Σα υπόλοιπα βιματα είναι τα ίδια με τθσ παραγράφου 4-2. Αν οι χριςτεσ κζλουν να χρθςιμοποιιςουν υπθρεςία dynamic domain name, πρζπει να κάνετε αίτθςθ απόδοςθσ ςε ζνα DNS server που μπορεί να υποςτθρίξει το DVR ι τον router. 15

16 Κατόπιν ειςάγετε τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτο DVR ι ςτον router. Ανοίξτε τον Internet Explorer και ειςάγετε διεφκυνςθ IP ι διεφκυνςθ dynamic domain και πιζςτε enter. Αν θ κφρα HTTP δεν είναι 80, προςκζςτε τον αρικμό κφρασ μετά τθν διεφκυνςθ IP ι το domain name. Ο Ιnternet explorer κα μεταφορτϊςει αυτόματα το ActiveX. Μετά κα εμφανιςκεί Μετά κα εμφανιςκεί ζνα παράκυρο που κα ηθτάει τθν ειςαγωγι ονόματοσ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ. Ειςάγετε όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ και κατόπιν enter για να ςυνδεκείτε ςτο καταγραφικό 16

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΒΟΣΗ ΕΤΣΑΘΙΟ Α.Ε.Μ: 382

ΠΑΝΕΠΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΒΟΣΗ ΕΤΣΑΘΙΟ Α.Ε.Μ: 382 ΠΑΝΕΠΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΤ ΙΠΣΑΜΕΝΟΤ ΟΧΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ DRONE PROGRAMMING AND AN APPLICATION IN PRECISIONS AGRICULTURE ΒΟΣΗ ΕΤΣΑΘΙΟ Α.Ε.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

BT 100 USB Bluetooth Dongle

BT 100 USB Bluetooth Dongle BT 100 USB Bluetooth Dongle Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Version 3.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το BT 100 USB Bluetooth Dongle 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 3 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα