Νοζμβριοσ Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited Web site:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com"

Transcript

1 Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited Web site:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... 3 ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΤ... 3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ VIDEO ΛΤΕΩΝ... 3 ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ... 4 ΟΔΗΓΙΕ ΑΠΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΔΗΓΙΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ Ο ΣΡΟΠΟ (ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ) Ο ΣΡΟΠΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ) Για προχωρημένουσ Αναλυτικά ΟΔΗΓΙΕ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ Ε ΑΛΛΟ PARTITION ΟΔΗΓΙΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ FORMAT ΟΔΗΓΙΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΧΡΗΣΗ Γενικά Ρυθμίςεισ Ενότητεσ Διαχείριςη ΜΑΘΗΜΑΣΑ Δημιουργία/Διόρθωςη Μαθήματοσ Διαγραφή Μαθήματοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ & ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ Ημερολόγιο Εκτέλεςη Ερώτηςησ ΕΝΟΣΗΣΕ Στατιςτικά Επιλογή κατηγορίασ/υποκατηγορίασ ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

3 Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Για προχωρημζνουσ Από το CD-ROM κάνουμε εγκατάςταςθ τθν κυρίωσ εφαρμογι. Δεν χρειάηεται να κάνετε απεγκατάςταςθ τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ, αφοφ θ καινοφρια κα αντικαταςτιςει τθν παλιά. Πικανότατα ςτο CD να ζχει παλιά ζκδοςθ οπότε κα πρζπει να κατεβάςετε τθν καινοφργια από τθν διεφκυνςθ Να κάνετε εγκατάςταςθ πάντα τθν τελευταία ζκδοςθ για να μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςτισ αναβακμίςεισ. Μθν εγκαταςτιςετε κάποια παλιά ζκδοςθ που ενδεχομζνωσ ζχετε αποκθκεφςει. Εγκατάςταςη κφριασ εφαρμογήσ Αν κατεβάςατε το αρχείο εγκατάςταςθσ ςε μορφι ZIP κάντε εξαγωγι όλων των αρχείων ςε ζνα τοπικό φάκελο που ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι χριςτεσ του υπολογιςτι (πχ C:\DOWNLOADS). Εναλλακτικά μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε και ζνα δικτυακό φάκελο ςε οποιονδιποτε υπολογιςτι. Μθν κάνετε εγκατάςταςθ από τθν επιφάνεια εργαςίασ ι από τον φάκελο των εγγράφων κακϊσ ςε αυτοφσ τουσ φακζλουσ οι υπόλοιποι χριςτεσ του υπολογιςτι δεν ζχουν πρόςβαςθ και δεν κα μπορεί να εγκαταςτακεί θ εφαρμογι. Κάντε εγκατάςταςθ χρθςιμοποιϊντασ το αρχείο setup.exe. Αν ο υπολογιςτισ δεν ζχει εγκατεςτθμζνο το.net Framework τότε κα ςασ ηθτθκεί να το κατεβάςετε από το site τθσ Microsoft. Επειδι το μζγεκοσ είναι πολφ μεγάλο, κατεβάςτε το.net Framework από τθν ςελίδα και εκτελζςτε το αρχείο dotnetfx.exe. Αφοφ εγκαταςτακεί το framework, ςυνεχίςτε με τθν εγκατάςταςθ του testware. Εγκατάςταςη των video λφςεων Ανάλογα τθν ζκδοςθ του Microsoft Office που χρθςιμοποιείτε υπάρχουν τα αντίςτοιχα αρχεία video λφςεων. 1 οσ τρόποσ Εγκαταςτιςτε τισ video λφςεισ ςε κάκε κζςθ εργαςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε κάκε αναβάκμιςθ των video λφςεων κα πρζπει να κάνετε εγκατάςταςθ εκ νζου τισ νζεσ video λφςεισ αφοφ τα αρχεία αυτά δεν αναβακμίηονται αυτόματα μζςω του live update. 2 οσ τρόποσ (προτεινόμενοσ) Εγκαταςτιςτε τισ video λφςεισ ςε οποιονδιποτε υπολογιςτι που κα παίξει τον ρόλο του server (δεν είναι απαραίτθτο να ζχει testware). τθν ςυνζχεια κάντε κοινόχρθςτο τον φάκελο που εγκαταςτιςατε τισ video λφςεισ (με δικαιϊματα μόνο για ανάγνωςθ). ε κάκε κζςθ εργαςίασ κα πρζπει να τροποποιιςετε ςτο αρχείο testware.ini τθν γραμμι VideoFolder=\\SERVERNAME\SHAREDFOLDER. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

4 Προςοχι! Κατά τθν εγκατάςταςθ αν ενεργοποιιςετε τθν επιλογι Install sample users Database κα αντικαταςτακεί το τοπικό αρχείο χρθςτϊν και ςτατιςτικϊν. Δείτε περιςςότερα ςτθ ςελίδα 37. Αναλυτικά Για να ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ κα πρζπει να εγκαταςτακεί ξεχωριςτά θ κυρίωσ εφαρμογι και οι βίντεο λφςεισ. 1) Ειςάγουμε το CD-ROM ςτθν μονάδα ανάγνωςθσ CD. Αν ζχετε κατεβάςει τθν εφαρμογι από το διαδίκτυο κάντε διπλό κλικ ςτο αρχείο και ςτθ ςυνζχεια κάντε εξαγωγι όλων. τθ ςυνζχεια μεταβείτε ςτο 4 ο βιμα. 2) Κάνουμε διπλό κλικ ςτο εικονίδιο O Τπολογιςτισ μου Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

5 3) Κάνουμε διπλό κλικ ςτθν Μονάδα CD. Επιλζξτε τθν μονάδα ςτθν οποία τοποκετιςατε το CD. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

6 4) Κάνουμε διπλό κλικ ςτον φάκελο εγκατάςταςθσ και ςτθ ςυνζχεια κάνουμε διπλό κλικ ςτο αρχείο εγκατάςταςθσ setup.exe. Πατιςτε Επόμενο-Next Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

7 5) Προςοχι! Η επιλογι Install sample users database αντικακιςτά το τοπικό αρχείο χρθςτϊν και ςτατιςτικϊν του υπολογιςτι και θ επιλογι Install sample lessons database αντικακιςτά το τοπικό αρχείο μακθμάτων. ε περίπτωςθ που ζχετε κεντρικά ςτατιςτικά θ επιλογι κα πρζπει να είναι ενεργοποιθμζνθ (δεν κα αντικαταςτακεί το αρχείο ςτον κεντρικό υπολογιςτι). Επιλζξτε αν κζλετε δείγμα ςπουδαςτϊν και μακθμάτων Πατιςτε Επόμενο-Next Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

8 6) Επιλζξτε τον φάκελο που κζλετε να γίνει θ εγκατάςταςθ Πατιςτε Επόμενο-Next Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

9 7) Σελευταίο βιμα εγκατάςταςθσ. Πατιςτε Επόμενο-Next Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

10 8) Ολοκλθρϊνεται θ εγκατάςταςθ Η εγκατάςταςθ τελείωςε. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

11 Οδηγίεσ Απεγκατάςταςησ Για προχωρημζνουσ Από τθν προςκαφαίρεςθ προγραμμάτων καταργοφμε τθν εφαρμογι testware και testware Video Answers. ε περίπτωςθ που πρόκειται να ξανά εγκαταςτιςετε τθν εφαρμογι και δεν ζχετε κεντρικά ςτατιςτικά τότε κα πρζπει να φυλάξετε το αρχείο C:\testware\files\users.mdb το οποίο περιζχει τουσ χριςτεσ και τα ςτατιςτικά. Επίςθσ φυλάξτε το αρχείο C:\testware\files\lessons.mdb ςε περίπτωςθ που ζχετε δθμιουργιςει μακιματα. Μετά τθν εγκατάςταςθ αντικαταςτιςτε το αρχείο με αυτό που αποκθκεφςατε. Αναλυτικά 1) Πατιςτε το κουμπί Ζναρξθ/Start. 2) Επιλζξτε Πίνακασ Ελζγχου/Control Panel 3) Κάντε διπλό κλικ ςτο εικονίδιο Προςκαφαίρεςθ Προγραμμάτων/Add Remove Programs. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

12 4) Αναηθτιςτε από τα εγκατεςτθμζνα προγράμματα τθν εφαρμογι testware και πατιςτε το κουμπί Κατάργθςθ/Unistall. 5) Πατιςτε Ναι για να ξεκινιςει θ απεγκατάςταςθ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

13 6) Επαναλάβατε τα βιματα για όλα τα αρχεία testware Video Answers. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

14 Αναβάθμιςη Σο testware αναβακμίηεται αυτόματα κατά τθν εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ. Ο ζλεγχοσ για αναβακμίςεισ γίνεται κακθμερινά τθν πρϊτθ φορά που εκτελείται το testware. Η αυτόματθ αναβάκμιςθ πραγματοποιείται μόνο για τθν κυρίωσ εφαρμογι και όχι για τισ video λφςεισ. Αν επικυμείτε θ αναβάκμιςθ να πραγματοποιείται αυτόματα τότε πρζπει όλεσ οι κζςεισ εργαςίασ να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείτε proxy server ι domain controller κα πρζπει να επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (πόρτα 80 HTTP). Δεν χρειάηεται επανεργοποίθςθ τθσ εφαρμογισ. Αν ζχετε πολλζσ κζςεισ εργαςίασ και κζλετε να επιταχφνετε τθν διαδικαςία αναβάκμιςθσ τότε κάντε κοινόχρθςτο τον φάκελο c:\testware\update από οποιαδιποτε κζςθ εργαςίασ και ςτθ ςυνζχεια ςε κάκε κζςθ εργαςίασ προςκζςτε ςτο αρχείο testware.ini (βρίςκεται μζςα ςτον φάκελο c:\testware) τθν γραμμι LiveUpdateAddress=\\MYPC\MYSHARE. Oι κζςεισ εργαςίασ κα κάνουν αντιγραφι του αρχείου εγκατάςταςθσ μζςα από το τοπικό δίκτυο αντί για download από το διαδίκτυο. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

15 Οδηγίεσ Ενεργοποίηςησ Η διαδικαςία ενεργοποίθςθσ πραγματοποιείται ςε κάκε νζα εγκατάςταςθ και επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (ςυνικωσ κάκε 6 μινεσ). Για τθν αρχικι ενεργοποίθςθ κα χρειαςτείτε το Username (Όνομα χρήςτη), το Password (Κωδικόσ πρόςβαςησ) και το OrderID (Κωδικόσ παραγγελίασ) τα οποία κα βρείτε ςτθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ. 1 οσ Τρόποσ (Αυτόματη Διαδικαςία-προτεινόμενη) τθν οκόνθ ενεργοποίθςθσ πατιςτε το πλικτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

16 Αν είναι θ 1 θ φορά που κάνετε ενεργοποίθςθ τότε κα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ. υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία και πατιςτε Προςθήκη αν είναι θ 1θ φορά. Αν δεν είναι θ 1θ φορά που κάνετε ενεργοποίθςθ τθν ςυγκεκριμζνθ άδεια χριςθσ πατιςτε Ενημζρωςη. Ζπειτα από μερικά δευτερόλεπτα το παράκυρο κλείνει και ςτθν ςυνζχεια ανοίγει το testware ενεργοποιθμζνο. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

17 2 οσ Τρόποσ (Χειροκίνητη Διαδικαςία) Για προχωρημζνουσ Για να λάβετε το Activation Code κα πρζπει να ςυνδεκείτε με το Activation Center ςτθν διεφκυνςθ 1. Πλθκτρολογιςτε το user name και password και πατιςτε. Θα εμφανιςτοφν τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ ςασ, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε. 2. Επιλζξτε από πάνω δεξιά τον υπερςφνδεςμο Orders. Θα εμφανιςτοφν τα προϊόντα που ζχετε αγοράςει. 3. Επιλζξτε από αριςτερά τον υπερςφνδεςμο. Θα εμφανιςτοφν οι άδειεσ χριςθσ που ζχετε ενεργοποιιςει. 4. Επιλζξτε κάτω αριςτερά το για να προςκζςετε μία νζα άδεια χριςθσ. 5. Πλθκτρολογιςτε ςτα κενά πλαίςια κειμζνου το Site Code και το Machine ID. Μθν ξεχάςετε να πλθκτρολογιςετε, δεξιά ςτο πλαίςιο κειμζνου Note, το όνομα του Η/Τ. 6. Πατιςτε το πλικτρο. Η άδεια χριςθσ κα προςτεκεί ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ και κα εμφανιςτεί το Activation Code. 7. Αντιγράψτε το Activation Code ςτο παράκυρο διαλόγου τθσ εφαρμογισ και πατιςτε Continue. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

18 Αναλυτικά 1. Πατιςτε το πλικτρο ACEN. Θα μεταβείτε αυτόματα ςτθν διεφκυνςθ 2. Πλθκτρολογιςτε το Username και το Password τα οποία βρίςκονται ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ και πατιςτε τον υπερςφνδεςμο. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

19 3. τθν οκόνθ που εμφανίηεται μπορείτε να αλλάξετε τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ ςασ ι τον κωδικό πρόςβαςθσ. Πατιςτε πάνω δεξιά τον υπερςφνδεςμο Orders. 4. Εμφανίηονται τα προϊόντα που ζχετε αγοράςει. Πατιςτε αριςτερά τον υπερςφνδεςμο. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

20 5. Εμφανίηονται οι άδειεσ χριςθσ που ζχετε ενεργοποιιςει. Πατιςτε κάτω αριςτερά το για να προςκζςετε μία νζα άδεια χριςθσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

21 6. το τζλοσ τθσ ςελίδασ πλθκτρολογιςτε το Site Code και το Machine ID του Η/Τ. Μθν ξεχάςετε να πλθκτρολογιςτε το όνομα του Η/Τ ςτο πλαίςιο κειμζνου Note. To Site Code και το Machine ID κα το βρείτε ςτα κόκκινα πλαίςια που εμφανίηονται ςτο παράκυρο τθσ ενεργοποίθςθσ. 7. Πατιςτε το πλικτρο. Η νζα άδεια χριςθσ κα προςτεκεί ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ και κα εμφανιςτεί το Activation code. 8. Πλθκτρολογιςτε το Activation code ςτο παράκυρο διαλόγου τθσ εφαρμογισ και πατιςτε Continue. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

22 Εναλλακτικά αν δεν μπορείτε να ςυνδεκείτε με το Activation Center προκειμζνου να λάβετε το Activation Code κα πρζπει να αποςτείλετε με τουσ τονιςμζνουσ με κόκκινο κωδικοφσ Site code και MID ςτθν διεφκυνςθ ε περίπτωςθ που δεν μπορείτε να ενεργοποιιςετε τθν εφαρμογι μπορείτε να λάβετε το Activation code τθλεφωνικά από τθν Σεχνικι υποςτιριξθ (βλ. ςελίδα 39). Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

23 Οδηγίεσ Επανεργοποίηςησ Μπορείτε να πραγματοποιιςετε επανεργοποίθςθ οποιοδιποτε χρονικι ςτιγμι επικυμείτε. Κάκε ενεργοποίθςθ διαρκεί 6 μινεσ (180 θμζρεσ). Για να εμφανίςετε το παράκυρο τθσ επανεργοποίθςθσ κα πρζπει να ζχετε ενεργοποιθμζνο το πλικτρο Scroll Lock πριν εκκινιςετε τθν εφαρμογι. Επιλζξτε Extend license για να εμφανιςτοφν οι επόμενοι κωδικοί Next Site Code και Next MID. τθν ςυνζχεια κα εντοπίςετε τθν παλιά άδεια χριςθσ του υπολογιςτι. Οι κωδικοί Site code και Machine ID κα είναι διαφορετικοί από αυτοφσ που εμφανίηονται ςτο testware. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τθν ςωςτι άδεια χριςθσ τότε κα τισ δοκιμάςετε όλεσ με τθν ςειρά. Πατιςτε το πλικτρο για να κάνετε ανανζωςθ τθσ υπάρχουςασ άδειασ χριςθσ. 1. το τζλοσ τθσ ςελίδασ πλθκτρολογιςτε το νζο Site Code και το νζο Machine ID του Η/Τ. Μθν ξεχάςετε να πλθκτρολογιςτε το όνομα του Η/Τ ςτο πλαίςιο κειμζνου Note. 2. Πατιςτε τθν επιλογι 3. Πατιςτε τον υπερςφνδεςμο. Η ανανεωμζνθ άδεια χριςθσ κα προςτεκεί ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ και κα εμφανιςτεί το νζο Activation code. 4. Πλθκτρολογιςτε το Activation code ςτο παράκυρο διαλόγου τθσ εφαρμογισ και πατιςτε Continue. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

24 Οδηγίεσ Ενεργοποίηςησ ςε άλλο partition Οδηγίεσ Ενεργοποίηςησ μετά από format Για να ενεργοποίθςετε το testware ςτον ίδιο υπολογιςτι μετά τθν εγκατάςταςθ κα μεταβείτε ςτο Activation Center (ACEN). τθν ςυνζχεια κα εντοπίςετε τθν παλιά άδεια χριςθσ του υπολογιςτι. Οι κωδικοί Site code και Machine ID κα είναι διαφορετικοί από αυτοφσ που εμφανίηονται ςτο testware. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τθν ςωςτι άδεια χριςθσ τότε κα τισ δοκιμάςετε όλεσ με τθν ςειρά. Πατιςτε το πλικτρο για να κάνετε ανανζωςθ τθσ υπάρχουςασ άδειασ χριςθσ. 1. το τζλοσ τθσ ςελίδασ πλθκτρολογιςτε το νζο Site Code και το νζο Machine ID του Η/Τ. Μθν ξεχάςετε να πλθκτρολογιςτε το όνομα του Η/Τ ςτο πλαίςιο κειμζνου Note. 2. Πατιςτε τθν επιλογι 3. Πατιςτε τον υπερςφνδεςμο. Η ανανεωμζνθ άδεια χριςθσ κα προςτεκεί ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ και κα εμφανιςτεί το νζο Activation code. 4. Πλθκτρολογιςτε το Activation code ςτο παράκυρο διαλόγου τθσ εφαρμογισ και πατιςτε Continue. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

25 Οδηγίεσ Απενεργοποίηςησ Για να απενεργοποιιςετε τθν εφαρμογι κα πρζπει να εμφανίςετε το παράκυρο τθσ ενεργοποίθςθσ κρατϊντασ ενεργοποιθμζνο το πλικτρο Scroll Lock πριν εκκινιςετε τθν εφαρμογι. Επιλζξτε Remove license και πλθκτρολογιςτε το Activation code που χρθςιμοποιιςατε κατά τθν τελευταία ενεργοποίθςθ. Αν δεν ζχετε το Activation code τότε μπορείτε να το ανακτιςετε από το Activation center (βλ. οδθγίεσ ενεργοποίθςθσ ςελίδα Error! Bookmark not defined.). τθν ερϊτθςθ για το αν κζλουμε να απενεργοποιιςουμε τθν άδεια χριςθσ επιλζγουμε Ναι. Προςοχή!! Μθν κλείςετε το παράκυρο διαλόγου. θμειϊςτε το Remove code κακϊσ είναι απαραίτθτο για τα επόμενα βιματα. Ακολουκιςτε τα βιματα τθσ ενεργοποίθςθσ (ςελίδα Error! Bookmark not defined.) και όταν φτάςετε ςτθν οκόνθ για να προςκζςετε νζα άδεια χριςθσ πατιςτε το πλικτρο για να καταργιςετε τθν άδεια χριςθσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

26 Πλθκτρολογιςτε ςτο τζλοσ τθσ ςελίδασ το Removal Code και πατιςτε το πλικτρο. Αν ο κωδικόσ είναι ςωςτόσ τότε θ άδεια χριςθσ κα διαγραφεί από το ςφςτθμα και μπορείτε να τθν χρθςιμοποιιςετε ςε οποιαδιποτε άλλθ κζςθ εργαςίασ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

27 Γενικζσ Οδηγίεσ Χρήςησ τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ φιλοξενοφνται τα εικονίδια που ζχουν δθμιουργιςει οι χριςτεσ. Κάνοντασ διπλό κλικ ςτο κατάλλθλο εικονίδιο εμφανίηεται το παράκυρο ειςαγωγισ κωδικοφ πρόςβαςθσ του χριςτθ. ε περίπτωςθ που κάποιοσ χριςτθσ χάςει τον κωδικό του μπορείτε να τον ανακτιςετε με τον κωδικό πρόςβαςθσ του διαχειριςτι (βλ. ςελίδα 34). Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

28 Εναλλαγι γλϊςςασ Ελλθνικά/Αγγλικά τοιχεία ζκδοςθσ testware Εμφάνιςθ εικονιδίων αλφαβθτικά ανά ομάδα ανά θμερομθνία Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

29 Δημιουργία Νζου χρήςτη Επιλζγουμε το κουμπί Νζοσ χριςτθσ και εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ. Γενικά Ο χριςτθσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του και επιλζγει το εικονίδιο τθσ αρεςκείασ του. Αν επιλζξετε τθν επιλογι Ο χρήςτησ δεν μπορεί να κάνει αλλαγζσ τότε ςτθν καρτζλα αλλαγισ ςτοιχείων κα μπορεί να ςυνδεκεί μόνο με τον κωδικό του διαχειριςτι. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

30 Ρυθμίςεισ Χρόνοσ Ο χρόνοσ διάρκειασ του test ςε λεπτά. Ερωτήςεισ Test Ο αρικμόσ ερωτιςεων ανά test. Συχαία ςειρά ερωτήςεων Η εφαρμογι επιλζγει τυχαία τισ ερωτιςεισ από τθ βάςθ δεδομζνων. Ζξυπνη βαθμολόγηςη Βακμολογοφνται και τα υπό ερωτιματα κάκε ερϊτθςθσ. Άμεςη εμφάνιςη αποτελζςματοσ Εμφανίηεται αμζςωσ μετά τθν υποβολι το αποτζλεςμα τθσ απάντθςθσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

31 Αν ο βακμόσ είναι μικρότεροσ του 1 ςθμαίνει ότι κάποιο από τα βιματα (ζξυπνθ βακμολόγθςθ) που πραγματοποιιςατε ιταν ςωςτό. Παράταςη χρόνου Μετά το τζλοσ του χρόνου δίδεται ζξτρα χρόνοσ 5 λεπτϊν. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται ςυνζχεια με διαδοχικζσ παρατάςεισ χρόνου. Εμφάνιςη απαντήςεων Ενεργοποιείται το πλικτρο εμφάνιςθσ τθσ βίντεο λφςθσ για κάκε ερϊτθςθ. Επίπεδο δυςκολίασ Όλεσ οι ερωτιςεισ τθσ εφαρμογισ είναι ιεραρχθμζνεσ ςε τρία επίπεδα δυςκολίασ. υνθήκεσ εξζταςησ Όταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ επιλογι υνκικεσ εξζταςθσ τότε αυτόματα απενεργοποιοφνται οι επιλογζσ Ζξυπνθ βακμολόγθςθ, Άμεςθ εμφάνιςθ αποτελζςματοσ, Παράταςθ χρόνου και Εμφάνιςθ απαντιςεων. Όταν μία εξζταςθ πραγματοποιθκεί ςε ςυνκικεσ εξζταςθσ τότε αυτόματα καταγράφονται τα αποτελζςματα ςτο ιςτορικό αρχείο του χριςτθ. Όνομα ομάδασ Σο όνομα τθσ ομάδασ που ανικει ο ςπουδαςτισ. Χρθςιμεφει ςτθν ταξινόμθςθ ανά ομάδα. (παράδειγμα ονομάτων Παιδικό, Σμιμα ενθλίκων, Σμιμα προετοιμαςίασ κτλ). Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

32 Ερώτηςη για ςυνθήκεσ εξζταςησ Πριν ξεκινιςει το test θ εφαρμογι ρωτάει αν επικυμοφμε ςυνκικεσ εξζταςθσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

33 Ενότητεσ Οι επιλεγμζνεσ ενότθτεσ κα είναι διακζςιμεσ ςτον χριςτθ. Οι υπόλοιπεσ κα εμφανίηονται ωσ απενεργοποιθμζνεσ. το λογιςμικό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μπορείτε να επιλζξτε ποιο λογιςμικό κα χρθςιμοποιείται για τισ ςχετικζσ ερωτιςεισ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

34 Διαχείριςη Η καρτζλα διαχείριςθ ενεργοποιείται μόνο όταν ειςαχκεί ο κωδικόσ πρόςβαςθσ του διαχειριςτι. Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ του διαχειριςτι αποτελείται από τον τρζχον μινα και το τρζχον ζτοσ ςε τετραψιφια μορφι. Για παράδειγμα για τον μινα Φεβρουάριο 2012 ο κωδικόσ πρόςβαςθσ είναι ενϊ για τον μινα Νοζμβριο 2013 ο κωδικόσ πρόςβαςθσ είναι Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ του διαχειριςτι λειτουργεί και ωσ εναλλακτικόσ κωδικόσ πρόςβαςθσ ςε περίπτωςθ που κάποιοσ χριςτθσ ζχει ξεχάςει τον κωδικό του. Όταν θ επιλογι Ο χρήςτησ δεν μπορεί να κάνει αλλαγζσ είναι ενεργοποιθμζνθ τότε ο χριςτθσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να κάνει καμία αλλαγι ςτα ςτοιχεία του και θ πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία χριςτθ πραγματοποιείται μόνο με τον κωδικό πρόςβαςθσ του διαχειριςτι. Διαγραφή ιςτορικοφ Επιλζξτε τθν ενότθτα και το επίπεδο τθσ οποίασ πρόκειται να διαγράψετε το ιςτορικό. Διαγραφή χρήςτη Με τθν επιλογι Διαγραφι χριςτθ διαγράφεται οριςτικά ζνασ χριςτθσ κακϊσ και το ιςτορικό του για όλεσ τισ ενότθτεσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

35 Μαθήματα Δημιουργία/Διόρθωςη Μαθήματοσ Η καρτζλα Μαθήματα ενεργοποιείται μόνο όταν ειςαχκεί ο κωδικόσ πρόςβαςθσ του διαχειριςτι ςε οποιοδιποτε χριςτθ (βλ. ςελίδα 34). Επιλζξτε ενότθτα και επίπεδο και πατιςτε Νζο μάθημα. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

36 Πλθκτρολογιςτε τθν Περιγραφι του μακιματοσ, το εικονίδιο και τθν ςειρά εμφάνιςθσ ςτθν λίςτα μακθμάτων. Επιλζξτε τισ ερωτιςεισ που επικυμείτε και πατιςτε Αποθήκευςη. Διαγραφή Μαθήματοσ Επιλζξτε το μάκθμα που κζλετε να διαγράψετε και πατιςτε το κουμπί Διαγραφή. Πατιςτε Ναι για να γίνει οριςτικι διαγραφι του μακιματοσ Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

37 Ρυθμίςεισ για Κεντρικά Στατιςτικά & Μαθήματα Οι παρακάτω ρυκμίςεισ ςασ παρζχουν τθ δυνατότθτα να ζχετε κοινοφσ χριςτεσ με ςτατιςτικά και μακιματα για όλεσ τισ κζςεισ εργαςίασ. Οι χριςτεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν εφαρμογι από οποιοδιποτε κζςθ εργαςίασ χωρίσ να χρειάηεται να ειςάγουν κάκε φορά τα ςτοιχεία τουσ. Για τουσ χρήςτεσ και τα ςτατιςτικά Σοποκετιςτε το αρχείο users.mdb το οποίο βρίςκεται ςτον φάκελο c:\testware\files ςε ζναν κοινόχρθςτο φάκελο με πλιρθ δικαιϊματα. Δεν είναι απαραίτθτο ο υπολογιςτισ που φιλοξενεί το κοινόχρθςτο αρχείο να ζχει εγκατεςτθμζνθ τθν εφαρμογι. Δθμιουργιςτε το αρχείο απλοφ κειμζνου (με το ςθμειωματάριο) serverdb.ini και πλθκτρολογιςτε ςτθν 1η γραμμι τθν διαδρομι και το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα αν ο υπολογιςτισ που φιλοξενεί το κοινόχρθςτο φάκελο ζχει όνομα PC1 και ο κοινόχρθςτοσ φάκελοσ ζχει όνομα testware_db τότε κα πρζπει να πλθκτρολογιςετε \\pc1\testware_db\users.mdb Για τα μαθήματα Σοποκετιςτε το αρχείο lessons.mdb το οποίο βρίςκεται ςτον φάκελο c:\testware\files ςε ζναν κοινόχρθςτο φάκελο με πλιρθ δικαιϊματα. Δεν είναι απαραίτθτο ο υπολογιςτισ που φιλοξενεί το κοινόχρθςτο αρχείο να ζχει εγκατεςτθμζνθ τθν εφαρμογι. Σροποποιιςτε το αρχείο serverdb.ini και πλθκτρολογιςτε ςτθν 2η γραμμι τθν διαδρομι και το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα αν ο υπολογιςτισ που φιλοξενεί το κοινόχρθςτο φάκελο ζχει όνομα PC1 και ο κοινόχρθςτοσ φάκελοσ ζχει όνομα testware_db τότε κα πρζπει να πλθκτρολογιςετε \\pc1\testware_db\lessons.mdb Αν για οποιοδιποτε αιτία (πχ είναι κλειςτόσ ο κεντρικόσ υπολογιςτισ ι δεν δουλεφει το τοπικό δίκτυο) θ εφαρμογι δεν καταφζρει να προςπελάςει το κοινόχρθςτο αρχείο τότε ανοίγει τα αντίςτοιχα τοπικά αρχεία και ςυνεχίηει να λειτουργεί κανονικά. Δείτε ζνα δείγμα του αρχείου με όνομα serverdb_sample.ini ςτον φάκελο c:\testware. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

38 Λογότυπο Σοποκετιςτε ζνα αρχείο τφπου JPG διαςτάςεων 231 pixels πλάτοσ και 137 pixels φψοσ με όνομα mylogo.jpg ςτον φάκελο του testware (ςυνικωσ c:\testware) και αυτό κα εμφανιςτεί ςτθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ. Δείτε το δείγμα με όνομα mylogo_sample.jpg το οποίο υπάρχει ςτον φάκελο εγκατάςταςθσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

39 Κεντρική Οθόνη τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ εμφανίηονται όλεσ οι διακζςιμεσ λειτουργίεσ. το πάνω μζροσ εμφανίηονται οι διακζςιμεσ επιλογζσ ενϊ δεξιά εμφανίηεται ο χρόνοσ πρακτικισ εξάςκθςθσ ςε ϊρεσ. Ο χρόνοσ πρακτικισ ςε θμζρεσ υπολογίηεται από το ςφνολο των διαφορετικϊν θμερϊν που ο ςπουδαςτισ ζκανε τουλάχιςτον ζνα test. Ημερολόγιο Σο θμερολόγιο εμφανίηει όλα τα test τα οποία ζχουν γίνει από τον ςπουδαςτι και ζχουν διάρκεια μεγαλφτερθ από 5 λεπτά. Σα ςτοιχεία αποκθκεφονται ςτο αρχείο users.mdb (βρίςκεται ςτον φάκελο c:\testware\files) το οποίο μπορείτε να επεξεργαςτείτε για ςτατιςτικά και άλλεσ πλθροφορίεσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

40 Εκτζλεςη Ερώτηςησ Από το εργαλείο Εκτζλεςη ερώτηςησ μπορείτε να εκτελζςετε οποιαδιποτε ερϊτθςθ από τθν βάςθ δεδομζνων. Ρυθμίςεισ Η καρτζλα ρυκμίςεισ ζχει όμοιεσ λειτουργίεσ με τθν καρτζλα ρυκμίςεισ κατά τθν ειςαγωγι νζου χριςτθ (βλ. ςελίδα 30) με τθν διαφορά ότι οι αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται είναι προςωρινζσ και δεν αποκθκεφονται. Όταν είναι ενεργοποιθμζνθ θ επιλογι Ο χρήςτησ δεν μπορεί να κάνει αλλαγζσ (βλ. ςελίδα 34) τότε όλεσ οι ρυκμίςεισ είναι απενεργοποιθμζνεσ και ο χριςτθσ δεν μπορεί να τισ αλλάξει. Οι ρυκμίςεισ αφοροφν τθν ςυμπεριφορά του testware κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ. Αν κζλετε κάποια ρφκμιςθ να είναι ςτακερι κάκε φορά που ςυνδζεται ο χριςτθσ κα πρζπει να ρυκμιςτεί από τισ ρυκμίςεισ του χριςτθ (βλ. ςελίδα 30). Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

41 Χρόνοσ: Χρόνοσ που διαρκεί θ εξζταςθ. Ερωτήςεισ test: φνολο τυχαίων ερωτιςεων που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν εξζταςθ. Αν επιλζξετε περιςςότερεσ ερωτιςεισ από όςεσ πραγματικά υπάρχουν τότε το testware κα εμφανίςει όςεσ υπάρχουν διακζςιμεσ. Συχαία ςειρά ερωτήςεων, Ανάποδη ςειρά: ε περίπτωςθ που κζλετε να κάνετε τισ ερωτιςεισ κατά Α/Α (#ID). Ζξυπνη βαθμολόγηςη: Αν κζλετε να βακμολογοφνται ξεχωριςτά τα υποερωτιματα τθσ κάκε ερϊτθςθσ. Άμεςη εμφάνιςη βαθμολογίασ: το τζλοσ τθσ κάκε ερϊτθςθσ κα εμφανίηεται το αποτζλεςμα και θ δυνατότθτα να τθν επαναλάβετε ςε περίπτωςθ λάκουσ. Παράταςη χρόνου: Όταν τελειϊςει ο προκακοριςμζνοσ χρόνοσ, το testware κα δϊςει επιπλζον 5 λεπτά. Η διαδικαςία επαναλαμβάνεται ςυνζχεια. Χωρίσ χρονόμετρο: Απόκρυψθ του χρονονομζτρου τθσ εξζταςθσ. Εμφάνιςη απαντήςεων: Αν κα εμφανίηεται το εικονίδιο με τθν video-λφςθ. υνθήκεσ εξζταςησ και ερώτηςη για ςυνθήκεσ εξζταςησ: Σο testware κα ξεκινιςει τθν εξζταςθ χωρίσ καμία βοικεια. Επίπεδο δυςκολίασ: Τπάρχουν τρία επίπεδα δυςκολίασ. Αν επιλζξετε κάποιο επίπεδο δυςκολίασ, το testware κα εμφανίηει μόνο τισ ερωτιςεισ που ανικουν ςτο επίπεδο αυτό. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

42 Ενότητεσ Οι διακζςιμεσ ενότθτεσ εμφανίηονται ςτο επάνω μζροσ τθσ κορδζλασ/ribbon. Κάντε κλικ πάνω ςτθν ενότθτα για να εμφανιςτοφν όλεσ οι διακζςιμεσ επιλογζσ τθσ ενότθτασ. τατιςτικά Σο testware καταγράφει αναλυτικά ςτατιςτικά (ςτο αρχείο c:\testware\files\users.mdb) για όλεσ τισ κινιςεισ που πραγματοποιοφνται για κάκε ενότθτα. Επιλογή κατηγορίασ/υποκατηγορίασ Η κάκε ενότθτα είναι χωριςμζνθ ςε κατθγορίεσ ερωτιςεων οι οποίεσ περιλαμβάνουν διάφορεσ υποκατθγορίεσ ερωτιςεων. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ερωτιςεων εξαρτάται ανάλογα με τθν κατθγορία και υποκατθγορία των ερωτιςεων. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

43 ε κάκε ενότθτα μπορείτε να δθμιουργιςετε ςετ ερωτιςεων (μακιματα). Επιλζξτε μάκθμα ι υποκατθγορία ερωτιςεων και πατιςτε Ναι για να ξεκινιςει θ εξάςκθςθ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

44 Κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ Εμθάνιζη παραπομπής ζηο βιβλίο Εμθάνιζη video Λύζης Κωδικός ερώηηζης Μεηακίνηζη ζε επόμενη ή προηγούμενη ερώηηζη Μεγέθσνζη/Σμίκρσνζη Εναλλαγή γλώζζας Απόκρυψθ/Εμφάνιςθ χρονομζτρου Πραγματοποιείται βακμολόγθςθ τθσ ερϊτθςθσ και εμφανίηεται θ επόμενθ ερϊτθςθ. Δεν βακμολογείται θ ερϊτθςθ και εμφανίηεται θ επόμενθ ερϊτθςθ. το τζλοσ τθσ εξζταςθσ υπάρχει δυνατότθτα να επανεμφανιςτεί θ ερϊτθςθ για να γίνει ξανά προςπάκεια επίλυςθσ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

45 Δεν βακμολογείται θ ερϊτθςθ, αναιροφνται όλεσ οι ενζργειεσ και εμφανίηεται εκ νζου θ τρζχουςα ερϊτθςθ. Σερματίηεται θ εξζταςθ και εμφανίηονται τα αποτελζςματα. Σζλοσ εξζταςησ Εμφανίηονται τα αποτελζςματα όλων των ερωτιςεων. Με κόκκινο χρϊμα και μθδζν βακμοφσ εμφανίηονται οι λάκοσ απαντιςεισ, Με ςκοφρο πράςινο και 1 βακμό οι ςωςτζσ Με ανοιχτό πράςινο και βακμοφσ μεταξφ 0 και 1 εμφανίηονται οι μερικόσ ςωςτζσ ερωτιςεισ. Με κίτρινο χρϊμα εμφανίηονται οι αγνοθμζνεσ ερωτιςεισ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

46 Από τθν κατάςταςθ των αποτελεςμάτων μποροφμε, κάνοντασ διπλό κλικ ςε οποιαδιποτε ερϊτθςθ, να τθν ξανά επαναλάβουμε ανεξάρτθτα αν ιταν ςωςτι, λάκοσ ι αγνοθμζνθ. ε περίπτωςθ που θ εξζταςθ πραγματοποιικθκε ςε ςυνκικεσ εξζταςθσ τότε ζχουμε δυνατότθτα να ξανά επαναλάβουμε μόνο τισ αγνοθμζνεσ ερωτιςεισ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

47 Ελάχιςτεσ Απαιτήςεισ Για να λειτουργιςει θ εφαρμογι ομαλά κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνο το Microsoft Office 2002/2003/2007 ςε πλιρθ εγκατάςταςθ. Όλεσ οι εφαρμογζσ του Office κα πρζπει να είναι από τθν ίδια ζκδοςθ. Για τθν ομαλι λειτουργία τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να υπάρχει μόνο μία ζκδοςθ του Microsoft Office. Ειδικά για Office 2007 κα χρειαςτεί να είναι εγκατεςτθμζνο το service pack 1 ι μεταγενζςτερο. Για τισ video λφςεισ κα πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Adobe Flash player. Επεξεργαςτισ: Από PIII ι καλφτερο. Μνιμθ: Σουλάχιςτον 256ΜΒ. κλθρόσ δίςκοσ: Περίπου 80 ΜΒ (κυρίωσ εφαρμογι), 300 ΜΒ (video λφςεισ). CD/DVD: Δεν είναι απαραίτθτο. Ανάλυςθ οκόνθσ: 1024Χ768 ι μεγαλφτερθ. Λειτουργικό ςφςτθμα: Microsoft Windows XP/VISTA/7 όλεσ οι εκδόςεισ. Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

48 Επικοινωνία Σεχνική υποςτήριξη Site: Πνευματικά δικαιώματα Seventron Limited Site: Copyright Οδθγίεσ Χριςθσ testware v /48

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Οδηγίες εγκατάστασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Το λογισμικό που αναφέρεται είναι αυτό που συνοδεύει τα netbook καθηγητών μαθητών του Γυμνασίου. Αν δεν υπάρχει ήδη στους υπολογιστές μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα