ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)"

Transcript

1 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το οποίο κα κάνετε εγκατάςταςθ, να είναι ςε φάκελο που ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι χριςτεσ. Προςοχι μθν κάνετε εγκατάςταςθ από τθν Επιφάνεια εργαςίασ του διαχειριςτι. Προτιμιςτε ζναν δικτυακό φάκελο ι ζναν φάκελο ςτον τοπικό δίςκο (πχ c:\downloads). Θα πρζπει ωσ administrator να δϊςετε πλιρθ δικαιϊματα (full control) ςτον φάκελο του testware (ςυνικωσ c:\testware). Για να ρυκμίςετε τα δικαιϊματα ςε Windows XP κα πρζπει να είναι απενεργοποιθμζνθ θ απλι κοινι χριςθ αρχείων (Simple file sharing). Για να αλλάξετε τθν επιλογι ανοίξτε τον πίνακα ελζγχου Επιλογζσ φακζλων Προβολι (Control panel Folder options View) και ςτθ ςυνζχεια κάτω-κάτω απενεργοποιιςτε τθν Απλι χριςθ αρχείων (Simple file sharing). τθ ςυνζχεια δϊςτε δικαιϊματα ςτον φάκελο του testware (ςυνικωσ c:\testware) με τον ίδιο τρόπο όπωσ περιγράφετε παρακάτω για το αρχείο HOSTS. Για Windows XP Για να εκτελείται θ εφαρμογι με δικαιϊματα διαχειριςτι κα πρζπει να δθμιουργιςετε μία νζα ςυντόμευςθ (shortcut) για το εκτελζςιμο αρχείο (ςυνικωσ testware.exe). Κάντε δεξί κλικ ςτθ ςυντόμευςθ που δθμιουργιςατε και επιλζξτε Ιδιότθτεσ (Properties). το πεδίο Προοριςμόσ (Target) πλθκτρολογιςτε τθν παρακάτω εντολι: runas /savecred /user:administrator testware.exe τθν κζςθ του administrator κα πλθκτρολογιςετε τον χριςτθ ο οποίο ζχει δικαιϊματα administrator. τθν κζςθ του testware.exe το όνομα του εκτελζςιμου αρχείου (πχ testware_basic.exe ι testware_advanced.exe). Επίςθσ κα χρειαςτεί να αλλάξετε εικονίδιο πατϊντασ το κουμπί Αλλαγι εικονιδίου (Change icon). Επιλζξτε ωσ εικονίδιο το αρχείο logo.ico το οποίο βρίςκεται ςτον φάκελο C:\testware. τθν ςυνζχεια εκτελζςτε τθν εφαρμογι από τθν ςυντόμευςθ που δθμιουργιςατε. Θα ςασ ηθτθκεί, ςε παράκυρο του DOS, να πλθκτρολογιςετε τον κωδικό πρόςβαςθσ (password) του διαχειριςτι (αυτό κα γίνει μόνο μία φορά και κα ιςχφει και για τισ αναβακμίςεισ). Για Windows VISTA Αν είναι ενεργοποιθμζνθ θ επιλογι Ελζγχου λογαριαςμοφ χριςτθ (UAC) τότε το testware κα πρζπει να εκτελείται με δικαιϊματα διαχειριςτι. Μεταβαίνουμε ςτον φάκελο εγκατάςταςθσ του testware (ςυνικωσ c:\testware) και κάνουμε δεξί κλίκ ςτο αρχείο testware.exe και επιλζγουμε Ιδιότητεσ. τθν καρτζλα Συμβατότητα (Compatibility), ςτο κάτω μζροσ επιλζγουμε Εκτζλεςη αυτοφ του προγράμματοσ με δικαιώματα διαχειριςτή (Run as administrator) και πατάμε ΟΚ.

2 2 Ρυκμίςεισ testware ε όλα τα μθνφματα που κα εμφανιςτοφν πατάμε Αποδοχή (Accept) και εκτελοφμε το testware. Σζλοσ, ανεξάρτθτα από τθν ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, ακολουκιςτε και τισ ρυκμίςεισ για τον Internet Explorer (αρχείο hosts). Αν κζλετε να δοκιμάςετε προςωρινά τθν εφαρμογι ωσ διαχειριςτισ, κάντε δεξί κλικ ςτο testware.exe και επιλζξτε Εκτζλεςθ ωσ Διαχειριςτισ (Run as Administrator). Ο διαχειριςτισ πρζπει να διακζτει κωδικό πρόςβαςθσ.

3 3 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ OUTLOOK EXPRESS Για προχωρημένουσ Διαγράψτε με το regedit ολόκλθρο το κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Identities. τθ ςυνζχεια ανοίξτε το Outlook Express και ειςάγετε τα ςτοιχεία ενόσ εικονικοφ λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Αναλυτικά Πατιςτε Ζναρξθ Εκτζλεςθ ι Start Run Πλθκτρολογιςτε regedit και πατιςτε ΟΚ.

4 4 Ρυκμίςεισ testware Επιλζξτε το κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Identities. τθ ςυνζχεια πατιςτε το πλικτρο DELETE. Πατιςτε Ναι και κλείςτε τον επεξεργαςτι μθτρϊου regedit. Ξεκινιςτε το Outlook Express και πλθκτρολογιςτε οποιοδιποτε ςτοιχεία για να δθμιουργιςετε ζναν λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Δεν ζχει ςθμαςία αν ο λογαριαςμόσ υπάρχει ι είναι εικονικόσ.

5 5 Ρυκμίςεισ testware

6 6 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για Internet Explorer 1. Άρςθ αποκλειςμοφ του web server TINY από το Σείχοσ προςταςίασ (firewall) Σθν πρϊτθ φορά που κα εκτελζςετε το testware κα εμφανιςτεί το παράκυρο για το Σείχοσ προςταςίασ. Πατιςτε Άρςθ αποκλειςμοφ. Αν εκ παραδρομισ πατιςατε διατιρθςθ αποκλειςμοφ τότε κα πρζπει να κάνετε τθν ρφκμιςθ από τισ ρυκμίςεισ του τείχουσ προςταςίασ από τον πίνακα ελζγχου. Πίνακασ ελζγχου Σείχοσ Προςταςίασ των Windows (Control panel Firewall) Για Windows VISTA Πατιςτε ςτο πάνω αριςτερό μζροσ του παρακφρου Να επιτρζπεται ζνα πρόγραμμα μζςω του τείχουσ προςταςίασ των Windows. Allow an application Βρείτε και επιλζξτε το αρχείο TINY. Πατιςτε ΟΚ. Για Windows XP τθν καρτζλα Εξαιρζςεισ (Exceptions) Βρείτε και επιλζξτε το αρχείο TINY. Πατιςτε ΟΚ.

7 7 Ρυκμίςεισ testware 2. Οι ερωτιςεισ που αφοροφν τον Internet Explorer χρειάηονται πρόςβαςθ ςτο αρχείο C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS Για να ελζγξετε αν ζχετε πρόςβαςθ ςτο αρχείο εκτελζςτε τθν παρακάτω εντολι Ζναρξθ Εκτζλεςθ ι Start Run ι Πλικτρο Windows+R Πλθκτρολογιςτε τθν εντολι NOTEPAD C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS το παράκυρο που κα ανοίξει ελζγξτε αν υπάρχουν οι ακόλουκεσ γραμμζσ (προσ το τζλοσ του αρχείου). Θα πρζπει να ζχετε εκτελζςει τουλάχιςτον μία φορά τo testware ςε ερϊτθςθ που αφορά Internet Explorer προκειμζνου να δείτε τισ παρακάτω γραμμζσ. Αν δεν υπάρχουν ςυνεχίςτε ςτο επόμενο βιμα (πικανότατα να μθν ζχετε πλιρθ δικαιϊματα ςτο αρχείο). #TESTWARE testware Μθν κάνετε καμία αλλαγι ςτο αρχείο και αποκθκεφςτε. Αν δεν εμφανιςτεί κάποιο μινυμα τότε ζχετε πλιρθ δικαιϊματα ςτο αρχείο. ε περίπτωςθ που υπάρχει πρόβλθμα με τα δικαιϊματα κα εμφανιςτεί το παρακάτω παράκυρο διαλόγου.

8 8 Ρυκμίςεισ testware Για να δϊςετε δικαιϊματα ςτο αρχείο HOSTS κάντε δεξί κλικ πάνω ςτο αρχείο. Επιλζξτε Ιδιότθτεσ (Properties). τθν καρτζλα Αςφάλεια (Security) πατιςτε Επεξεργαςία (Modify). Επιλζξτε τθν ομάδα χρθςτϊν που κζλετε να δϊςετε δικαιϊματα (πχ Users). τθ ςυνζχεια επιλζξτε (ςτο κάτω μζροσ) Πλιρθσ ζλεγχοσ (Full control). Πατιςτε ΟΚ και ςτα δφο παράκυρα.

9 9 Ρυκμίςεισ testware 3. Ρυκμίςεισ διακομιςτι μεςολάβθςθσ (proxy server). Αν δεν ζχετε ορίςει proxy server τότε παραβλζψτε αυτό το βιμα. Η παρακάτω ρφκμιςθ ενεργοποιείται αυτόματα από το testware ςε κάκε ερϊτθςθ. Ανοίξτε τον Internet Explorer. Επιλζξτε Εργαλεία Επιλογζσ (Tools Internet Options) τθν καρτζλα υνδζςεισ (Connections) πατιςτε το κουμπί Ρυκμίςεισ LAN (LAN Settings). Πατιςτε Για προχωρθμζνουσ (Advanced). το κάτω μζροσ ςτο παράκυρο Εξαιρζςεισ (Exceptions) κα πρζπει να υπάρχει θ καταχϊρθςθ Αν υπάρχουν και άλλεσ καταχωριςεισ προςκζςτε και το με ελλθνικό ερωτθματικό (;). Πατιςτε ΟΚ ςε όλα τα παράκυρα (3) που ζχουν ανοίξει.

10 10 Ρυκμίςεισ testware ΜΗΝΥΜΑ: Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη/not enough memory. Θα πρζπει να διαγράψετε τα προςωρινά αρχεία που δθμιουργοφνται από τθν χριςθ του Office. Για Windows XP Διαγράψτε όλα τα αρχεία από τον φάκελο. C:\documents and settings\<user>\local Settings\Temp Windows VISTA Διαγράψτε όλα τα αρχεία από τον φάκελο. C:\users\<user>\temp Ενδεχομζνωσ κάποια αρχεία να μθν μποροφν να διαγραφοφν. ε αυτι τθν περίπτωςθ διαγράψτε τα υπόλοιπα αρχεία. Αν το πρόβλθμα ςυνεχίηεται διαγράψτε επίςθσ τα προςωρινά αρχεία του Internet Explorer Εργαλεία Επιλογζσ. Αν το πρόβλθμα ςυνεχίηεται εγκαταςτιςτε το τελευταίο Service Pack του Microsoft Office.

11 11 Ρυκμίςεισ testware ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν εμφανίζονται όλα τα μηνύματα ςτο Outlook Express ε κάκε ερϊτθςθ που αφορά Outlook Express ια πρέπει να εμφανίζονται 10 ειςερχόμενα μηνύματα (6 με παλιά ημερομηνία, 4 με ςημερινθ ημερομηνία). Για προχωρημένουσ Ελζγξτε αν ςτον φάκελο του testware (ςυνικωσ c:\testware) τα αρχεία oestore.dll να είναι version και nktwab.dll να είναι version ε περίπτωςθ που δεν είναι θ ςωςτι ζκδοςθ διαγράψτε τα εξισ αρχεία. Oestore.dll Interop.Oestore.dll nktwab.dll Interop.nktwab.dll τθ ςυνζχεια κατεβάςτε (http://downloads.testware.gr) τθν τελευταία ζκδοςθ και κάντε εγκατάςταςθ (ι επιδιόρκωςθ) για να εγκαταςτακοφν οι ςωςτζσ εκδόςεισ. Από τθν γραμμι εντολϊν μεταβείτε ςτον φάκελο του testware και εκτελζςτε τισ εντολζσ Regsvr32 oestore.dll Regsvr32 nktwab.dll Regsvr32 oeapiinitcom.dll ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν εμφανίζονται οι ςελίδεσ του Internet Explorer Δείτε και ελζγξτε τισ ρυκμίςεισ. Πικανότατα είναι κζμα δικαιωμάτων. ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Εμφανίζεται το μήνυμα: System date/time error! Please correct your system date/time Ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: Αλλάξτε τθν θμερομθνία ςτον υπολογιςτι ςε κάποια μεταγενζςτερθ (προτιμιςτε κάποια μακρινι πχ. 1/1/2020). Εκτελζςτε το testware και κα εμφανιςτεί το μινυμα Licence Expired. Διορκϊςτε τθν θμερομθνία και ενεργοποιιςτε το testware πατϊντασ το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ.

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on. Σενάρια Δραστηριοτήτων

InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on. Σενάρια Δραστηριοτήτων InetRisks - Changing Attitudes of Adults (parents) on Internet-Related Risks for Young Adolescents Σενάρια Δραστηριοτήτων Το κείμενο αυτό: περιγράφει τισ ςυνεργατικέσ δραςτηριότητεσ που θα εκτελούν ςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα