DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων"

Transcript

1 DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων ςυςτθμάτων, όπωσ ανκρϊπων, οχθμάτων, εμπορευμάτων, κατοικιδίων, ςτο εξισ οντότθτεσ. Δίνει τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των κινθτϊν τθλεφϊνων να «παίηουν» παράλλθλα με τισ πλζον πιο ςφγχρονεσ ςυςκευζσ εντοπιςμοφ κζςθσ (GPS) και να ενθμερϊνουν τουσ χριςτεσ real-time (ελάχιςτθ περίοδοσ ανά 20 δευτερόλεπτα, δυνατι και ανά δευτερόλεπτο). Θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων δίνει τθν επιπλζον δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν κακϊσ και τθν ανταλλαγι κζςεων, μυνθμάτων και πλθροφοριϊν, όπωσ ςε ζνα προθγμζνο social network.

2 τθ ςυνολικι του μορφι, ςυμπεριλαμβάνει : 1. Server με αδιάλειπτθ λειτουργία, ο οποίοσ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθ ςυνολικι διαχείριςθ των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν και τθν αποκικευςι τουσ για περαιτζρω επεξεργαςία ( Δεν απαιτείται εγκατάςταςθ και χρζωςθ ςτον πελάτθ αφοφ είναι εγκατεςτθμζνοσ από τθν MCK ) 2. Clients Θ/Τ, για τθν remote παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων ςτο χϊρο του πελάτθ 3. Κινθτά τθλζφωνα, τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να προβάλλουν χάρτθ και το ςφνολο των δυνατοτιτων του προγράμματοσ μζςα από ζνα φιλικό ςτον χριςτθ περιβάλλον. Σα ίδια τα κινθτά μποροφν να παίξουν το ρόλο των tracking devices και να μεταφζρουν τισ κζςεισ τουσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα. 4. Διάφορεσ ςυςκευζσ GPS TRACKING, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με όλα τα προαναφερκζντα ςυςτιματα. Κάκε χριςτθσ ζχει τισ εξισ επιλογζσ : 1. Να κατεβάςει τθν εφαρμογι DIGITRACK ςτο κινθτό του Android, πθγαίνοντασ με οποιονδιποτε Browser του κινθτοφ του ςτθ ςελίδα και ςτθν ενότθτα ΠΡΟΙΟΝΣΑ. Από εκεί μπορεί να μεταβεί ςτο e-shop και να επιλζξει το κατζβαςμα τθσ εφαρμογισ. Εάν δεν ζχει γίνει παράλλθλθ αγορά κάποιου GPS tracker από τθν εταιρία μασ, θ εφαρμογι είναι πλιρωσ λειτουργικι για τον 1 ο μινα χριςθσ ενϊ με τθν πάροδο του μινα χάνει μόνο τθ δυνατότθτα αποςτολισ ςτοιχείων προσ τρίτουσ, διατθρϊντασ τθν δυνατότθτα να δζχεται όλα τα δεδομζνα από αυτοφσ. Μετά τον 1 ο μινα δίνεται θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτον Server χωρίσ περιοριςμοφσ, με τθν αντίςτοιχθ καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ. Με τθν επιλογι αυτι, ο κάκε χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ κζςεων, μθνυμάτων, κλιςεων, φωτογραφιϊν και άλλων πλθροφοριϊν με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ που διακζτουν τθν ανάλογθ εφαρμογι. 2. Από το ίδιο e-shop να επιλζξει προσ αγορά, tracker τθσ αρεςκείασ του και να κατεβάςει παράλλθλα τθν εφαρμογι DIGITRACK (βλ. Επιλογι 1). τθ ςυνζχεια επιλζγοντασ ζνα πακζτο κινθτισ τθλεφωνίασ που να υποςτθρίηει δεδομζνα (Internet), κα πρζπει να προμθκευτεί μία κάρτα SIM για κάκε tracker με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να τθν τοποκετιςει ςτο Tracker, αφαιρϊντασ προθγουμζνωσ τθν αίτθςθ κωδικοφ PIN από τθν κάρτα. Αναλόγωσ του tracker, ίςωσ απαιτείται εγκατάςταςθ από τεχνικό ( π.χ. tracker αυτοκινιτου χωρίσ OBD). 3. Να μπει με οποιονδιποτε browser ςτθ ςελίδα και αφοφ δθμιουργιςει ζναν λογαριαςμό να ζχει ανάλογθ εικόνα των ςυςτθμάτων που παρακολουκεί, όπωσ τα βλζπει και από το κινθτό του (WEB εφαρμογι). Οι ςυςκευζσ κινθτϊν και GPS TRACKERS κα πρζπει να διακζτουν είτε μόνιμθ τροφοδότθςθ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ ι περιοδικι φόρτιςθ αναλόγωσ των ςυνκθκϊν χριςθσ. Επειδι θ λειτουργία των υπομονάδων του ςυςτιματοσ εξαρτάται από τθ λιψθ GPS για τθν εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ και τθν φπαρξθ επικοινωνίασ GPRS/3G/SMS για τθ μεταφορά των δεδομζνων μεταξφ των υποςυςτθμάτων είναι κατανοθτό ότι το ςφςτθμα DIGITRACK απαιτεί τθν φπαρξθ των ανωτζρω λειτουργιϊν για να μπορζςει να μεταδϊςει τισ πλθροφορίεσ ςε άλλεσ βακμίδεσ του ςυςτιματοσ. Επίςθσ θ επιλογι του παρόχου κινθτισ τθλεφωνίασ είναι ευκφνθ του πελάτθ κακϊσ και τα τθλεπικοινωνιακά τζλθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ που επίςθσ βαρφνουν τον ίδιον. Με το ρυκμό που αποςτζλλονται τα δεδομζνα ςτον server, ζνα πακζτο των 100 MB/μινα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ, χωρίσ να υπολογίηεται ς αυτό ο όγκοσ δεδομζνων των χαρτϊν που όπωσ είναι αυτονόθτο μπορεί να αυξιςει τον απαιτοφμενο όγκο δεδομζνων. Για τον λόγο αυτό και εφόςον υπάρχει ςφνδεςθ WIFI το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν λιψθ χαρτϊν μζςω WIFI και παράλλθλα τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ χαρτϊν ςτθν SD ( ςε προγενζςτερο χρόνο ).

3 Οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ DIGI-TRACK είναι: Αυτόματθ επιλογι γλϊςςασ ςφμφωνα με τθν επιλεγείςα γλϊςςα του λειτουργικοφ. Διακζςιμεσ γλϊςςεσ : Ελλθνικά, Αγγλικά. Επιλογι των υπό παρακολοφκθςθ οντοτιτων (κινθτϊν, GPS trackers) μζςα από τθ λίςτα επαφϊν του κινθτοφ τθλεφϊνου. Καταγραφι διαδρομϊν και απευκείασ (Real-time) παρακολοφκθςθ πορείασ εκτζλεςθσ δρομολογίων. Εμφάνιςθ οντοτιτων ςε γραφικό περιβάλλον χαρτϊν (δρόμοι, ζδαφοσ). Χριςθ offline χαρτϊν και κφκλωμα αποκικευςθσ χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ. Εμφάνιςθ Streetview ςτα ςθμεία που βρίςκονται οι υπό παρακολοφκθςθ οντότθτεσ (WEB) Εμφάνιςθ κζςεων, ίχνθ διαδρομϊν, αποςτάςεων, κατευκφνςεων, κατάςταςθσ οντοτιτων (online-offline, εντόσεκτόσ ηϊνθσ). Κφκλωμα διαχείριςθσ ηωνϊν με άμεςο ςυναγερμό ςε περιπτϊςεισ παραβίαςισ τουσ. Περιςτροφι χάρτθ ωσ προσ τθν κίνθςι του χριςτθ ι ωσ προσ τθν κατεφκυνςι του βάςθ τθσ θλεκτρονικισ πυξίδασ. Εμφάνιςθ μικρογραφιϊν φωτογραφιϊν των υπό παρακολοφκθςθ οντοτιτων ςτο χάρτθ. Χριςθ Zoom In, Zoom Out και Pan ςτον χάρτθ. Εκχϊρθςθ πρόςβαςθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μόνο ςτισ επαφζσ τθσ αρεςκείασ του χριςτθ. Εμφάνιςθ επαφϊν που ζχουν εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι. Τπογράμμιςθ επαφϊν που ζχουν αποςτείλει πρόςφατα αδιάβαςτα δεδομζνα, διακζτουν ειςερχόμενα μθνφματα, είναι εκτόσ ηωνϊν ι εκτόσ επικοινωνίασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αποςτολι κρυπτογραφθμζνων μθνυμάτων (AES algorithm) μεταξφ των χρθςτϊν με δυνατότθτα υπόδειξθσ κζςθσ ςτο χάρτθ. Αποςτολι φωτογραφιϊν μεταξφ των χρθςτϊν με ταυτόχρονθ χριςθ ςυντεταγμζνων. Επικοινωνία με ιχο μεταξφ των χρθςτϊν. Δθμιουργία δρομολογίου από τθ κζςθ του χριςτθ προσ οποιαδιποτε οντότθτα και παράλλθλα χριςθ φωνθτικϊν οδθγιϊν κατά τθν κίνθςι του προσ αυτιν. Οι φωνθτικζσ οδθγίεσ ακολουκοφν τθν επιλογι τθσ γλϊςςασ (Ελλθνικά, Αγγλικά). Κφκλωμα διαχείριςθσ ηωνϊν και γραφικι αναπαράςταςι τουσ ςτο χάρτθ.

4 Κφκλωμα διαχείριςθσ περιοχϊν, εμφάνιςισ τουσ ςτο χάρτθ και δυνατότθτα εφρεςθσ δρομολογίου από τθ κζςθ του χριςτθ. (Αντιςτοίχιςθ κζςθσ και με φωτογραφία) Διαχείριςθ κυκλϊματοσ δρομολογίων ακόμα και όταν δεν υπάρχει ςφνδεςθ Internet Εμφάνιςθ ςτοιχείων τθσ κζςθσ του χριςτθ μζςω του ενςωματωμζνου ςτο κινθτό GPS και ςτοιχείων που αφοροφν τθν κυψζλθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Ανάκτθςθ κζςεων διαδρομϊν όλων των καταγεγραμμζνων διαδρομϊν όλων των οντοτιτων για δοκζν χρονικό διάςτθμα. Δυνατότθτα Playback ιςτορικοφ, με λειτουργίεσ όπωσ play, pause, stop, back, forward και ταυτόχρονθ απεικόνιςθ των οντοτιτων και του χρόνου ςτο χάρτθ. Γραφικι αναπαράςταςθ πλικουσ δορυφόρων GPS και αντίςτοιχθσ ςτάκμθσ λιψθσ. Διαχείριςθ ενζργειασ για τθ μεγαλφτερθ αυτονομία τθσ ςυςκευισ. Δθμιουργία KML αρχείων για τθν ειςαγωγι τουσ ςε άλλα προγράμματα. Ενδείξεισ ςτάκμθσ μπαταρίασ, ςιματοσ GSM. Τπόδειξθ δρόμου, αρικμοφ, περιοχισ τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ, περιοχισ ι οποιουδιποτε ςθμείου, ταυτόχρονθ εμφάνιςθ ςυντεταγμζνων. Αποκικευςθ και επαναφορά των επιλογϊν του χριςτθ. Εμφάνιςθ ςυναγερμϊν ςχετικϊν με τουσ αιςκθτιρεσ ςε πραγματικό χρόνο. Διαβάκμιςθ δυνατοτιτων και πρόςβαςθσ χρθςτϊν τθσ Εφαρμογισ WEB ανάλογα με το προφίλ του κάκε χριςτθ (π.χ. απλόσ χριςτθσ, διαχειριςτισ κ.α.)

5 τθ ςυνζχεια περιγράφεται θ εφαρμογι DIGITRACK ςε ANDROID. Μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ, επιλζγουμε το εικονίδιο DIGITRACK ςτο κινθτό μασ. Πριν να μποφμε ςτθν εφαρμογι μποροφμε να επιλζξουμε από τισ ρυκμίςεισ του κινθτοφ τθ γλϊςςα εγκατάςταςθσ. Οποιαδιποτε επιλογι γλϊςςασ πζραν των Ελλθνικϊν μασ εμφανίηει τθν εφαρμογι ςτθν Αγγλικι. Ανάλογα με το αν υπάρχει κάρτα SIM ςτο κινθτό ι όχι, εμφανίηεται μία από τισ 2 ακόλουκεσ οκόνεσ :

6 Ο λόγοσ που υπάρχει αυτι θ διαφοροποίθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ εφαρμογι εκμεταλλεφεται τθν ιδθ υπάρχουςα πλθροφορία που ζχει καταχωριςει ο κάκε χριςτθσ ςτισ επαφζσ του ςτο κινθτό. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται να ειςάγουμε ξανά τισ οντότθτεσ με τισ οποίεσ κζλουμε να ανταλλάξουμε πλθροφορίεσ, αφοφ είναι ιδθ καταχωρθμζνεσ ςτο κινθτό μασ. Για να γίνει όμωσ αυτό πρζπει να δθλϊςουμε ςτθν εφαρμογι, τον αρικμό του δικοφ μασ κινθτοφ και ςτθ ςυνζχεια να τον επιβεβαιϊςουμε, ϊςτε να είμαςτε ςίγουροι για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων. Θ επιβεβαίωςθ αυτι του αρικμοφ του τθλεφϊνου (ςτθν 1 θ περίπτωςθ που ζχουμε ενεργι κάρτα SIM) γίνεται με τθν αυτόματθ αποςτολι ενόσ SMS από το τθλζφωνο του χριςτθ, ςτο δικό του πάλι τθλζφωνο και μόνο τθν πρϊτθ φορά που κάνει χριςθ τθσ εφαρμογισ. Με τθ λιψθ του SMS από το ίδιο το τθλζφωνο ενεργοποιείται αυτόματα θ εφαρμογι και το ςφςτθμα εγγράφεται ςτον Server. Επειδι θ αποςτολι και θ χρζωςθ αυτοφ του SMS εγγραφισ επιβαρφνει τον χριςτθ, ηθτείται θ ςυγκατάκεςι του για τθν αποςτολι. Εάν ο χριςτθσ δεν επικυμεί τθν εγγραφι μπορεί να πατιςει το πλικτρο BACK για να μθν εγγραφεί. τθν περίπτωςθ που θ ςυςκευι του χριςτθ δεν διακζτει κάρτα SIM εμφανίηεται θ εναλλακτικι οκόνθ.. Με τθν αποδοχι τθσ εγγραφισ, ο χριςτθσ πλζον αναγνωρίηεται από το πρόγραμμα όχι μζςω του αρικμοφ τθλεφϊνου ( εφόςον δεν υπάρχει ), αλλά από ζνα ςειριακό αρικμό που λαμβάνει από τον Server. Για τθν ενεργοποίθςθ αυτι απαιτείται ςφνδεςθ Internet. Θ διαφορά από τθν 1 θ περίπτωςθ είναι ότι τϊρα οι οντότθτεσ που ζχει ςτισ επαφζσ του πρζπει να δθλϊςουν τον ςειριακό αυτόν αρικμό ςτισ δικιζσ τουσ επαφζσ, για να μπορζςουν ν ανταλλάξουν δεδομζνα. Είναι εμφανζσ ότι ςτθν 1 θ περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου μασ, είναι ευκολότερο να επικοινωνιςουμε με τουσ «φίλουσ» μασ, αφοφ γνωρίηουμε τα τθλζφωνά τουσ και τα ζχουμε ιδθ αποκθκευμζνα ςτο κινθτό μασ. Τπάρχει τζλοσ θ δυνατότθτα να μθν γίνει εγγραφι ςτο server τθν προκειμζνθ ςτιγμι αλλά κάποια άλλθ φορά. Με κάκε άλλθ επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ, εμφανίηονται ξανά οι ανάλογεσ οκόνεσ, οι οποίεσ παραμζνουν μζχρι τθν ανάλογθ επιλογι του χριςτθ. Αφοφ λοιπόν ζχει γίνει θ εγγραφι (ι όχι) μπαίνουμε ςτο κυρίωσ πρόγραμμα όπου βλζπουμε ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ (ι όχι) τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ για το αν θ εγγραφι ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία.

7 ε κάκε μελλοντικι επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ, εμφανίηεται αυτι θ οκόνθ, θ οποία παραμζνει είτε μζχρι το πρόγραμμα να ςυνδεκεί ςτον Server, είτε μζχρι να πατιςουμε πάνω ςτθν οκόνθ. Για τθ ςφνδεςθ ςτον Server απαιτείται ςφνδεςθ Internet ( μζςω Wi-Fi ι 3G/GPRS ), τθν οποία κα πρζπει να ζχουμε ενεργοποιιςει πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Επίςθσ αν κζλουμε να εντοπίηεται θ κζςθ μασ, κα πρζπει να ζχουμε ενεργοποιιςει και το GPS του κινθτοφ μασ εκ των προτζρων. Αφοφ υλοποιθκοφν όλα τα ανωτζρω, βλζπουμε τθ κζςθ μασ ςτο χάρτθ και τισ ενδείξεισ για επιτυχι ςφνδεςθ ςτο Internet και ςτον Server, κακϊσ και για τον επιτυχι προςδιοριςμό τθσ κζςθσ μασ. τθ ςυνζχεια περιγράφονται με γραφικό τρόπο όλεσ οι λειτουργίεσ του προγράμματοσ. Θ ολικθ Εξοδοσ απο το προγραμμα επιτυγχανεται με διπλο χτυπθμα του κουμπιου BACK που βριςκεται ςτθν προςοψθ του κινθτου.

8 Αρχικι οκόνθ προγράμματοσ Ζνδειξθ μπαταρίασ Ενδείξεισ INTERNET, ONLINE, GPS Θ κζςθ και θ κατεφκυνςθ μασ Διάφορεσ λειτουργίεσ Χάρτθ Ψθφιακόσ Χάρτθσ Επιλογι Zoom Μετακίνθςθ ςε άλλεσ οκόνεσ του προγράμματοσ Zoom μποροφμε να κάνουμε χρθςιμοποιϊντασ και τα 2 δάκτυλα του χεριοφ μασ. υγκεκριμζνα ανοίγοντασ τα κάνουμε Zoom-in ενϊ κλείνοντασ τα κάνουμε Zoom-out Επιλογι Χάρτθ

9 Ενεργοποίθςθ άλλων οκονϊν Διαχείριςθ οντοτιτων (Απ)Ενεργοποίθςθ άλλων οκονϊν Λογότυπο DIGITRACK Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευι μασ Ιςτορικό μετακινιςεων Κατζβαςμα χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ

10 Διαχείριςθ οντοτιτων τθν οκόνθ αυτι εμφανίηονται αυτόματα όλεσ οι αποκθκευμζνεσ επαφζσ του κινθτοφ μασ (π.χ. θ εγγραφι Niki ςτθν αριςτερι εικόνα). Επίςθσ κα εμφανιςτοφν οι επαφζσ που δεν αντιςτοιχοφν ςε κάποιον αρικμό κινθτοφ (π.χ. θ εγγραφι Tablet), αλλά διακζτουν τον ςειριακό αρικμό που ζχουν πάρει από τον Server (τισ οποίεσ πρζπει να τισ ζχουμε καταχωριςει προθγουμζνωσ ςτισ επαφζσ του τθλεφϊνου μασ). Επίςθσ, ςτθν οκόνθ αυτι κα εμφανιςτοφν και τα GPS trackers, που ενδεχομζνωσ ζχουμε αγοράςει από τθν MCK (π.χ. Opel Astra) και τα ζχουμε προθγουμζνωσ καταχωριςει ςτισ επαφζσ του τθλεφϊνου, βάηοντασ ςτθ κζςθ Κινθτό Σθλζφωνο, τον αντίςτοιχο IMEI κωδικό του GPS tracker, που ζχουμε παραλάβει. Ο κωδικόσ IMEI είναι ενασ 15ψιφιοσ κωδικόσ που είναι μοναδικόσ για κάκε GPS tracker ςτον κόςμο. Κάκε εγγραφι-οντότθτα αποτελείται από τθν ονομαςία τθσ επαφισ-οντότθτασ, τον αρικμό κινθτοφ ι ςειριακό αρικμό ι IMEI και τθν φωτογραφία (αν υπάρχει). Επίςθσ υπάρχουν 2 ςτιλεσ με κουτιά επιλογϊν αριςτερά και δεξιά των οντοτιτων. Σα κουτιά ςτθν αριςτερι ςτιλθ όπου υπάρχουν, υποδθλϊνουν ότι θ αντίςτοιχθ οντότθτα ζχει εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι DIGITRACK. Όποια επιλογι κάνουμε ςτθν αριςτερι ςτιλθ, δθλϊνουμε ότι επικυμοφμε να μοιραηόμαςτε τα δικά μασ δεδομζνα με τθν αντίςτοιχθ «επαφι» που επιλζγουμε. Όποια επιλογι κάνουμε ςτθν δεξιά ςτιλθ, δθλϊνουμε ότι κζλουμε να εμφανίηονται τα δεδομζνα τθσ αντίςτοιχθσ επαφισ που επιλζγουμε ςτο ςφςτθμά μασ. Είναι προφανζσ ότι εάν κζλουμε να ζχουμε αμφίδρομθ επικοινωνία με μια επαφι πρζπει να επιλζξουμε και τα 2 κουτιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ, αλλά το ίδιο πρζπει να κάνει και ο ανάλογοσ χριςτθσ, ςτθ δικιά του εφαρμογι, για εμάσ. Εάν κζλουμε να ςτζλνουμε και να βλζπουμε όλεσ τισ επαφζσ μασ, πρζπει να επιλζξουμε όλα τα κουτιά. Για αυτό υπάρχουν τα 2 κουτιά ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ που μασ βοθκοφν να γίνει αυτόματα.

11 Σα χρϊματα ςτισ περιγραφζσ των οντοτιτων υποδθλϊνουν τισ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ (περιγράφονται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ) : Ενεργι οντότθτα εντόσ ηϊνθσ Ενεργι οντότθτα εκτόσ ηϊνθσ Ανενεργι οντότθτα Δεν υπάρχουν Δεδομζνα Νζα Δεδομζνα Διαβαςμζνα Δεδομζνα Επιλογι οντότθτασ Αίτθςθ φιλίασ για ςυγκεκριμζνθ οντότθτα Εμφάνιςθ όλων ι μόνο των επιλεγμζνων οντοτιτων Πλθροφορίεσ για τθν επιλεγμζνθ οντότθτα Εφρεςθ διαδρομισ για μετάβαςθ ςτθν επιλεγμζνθ οντότθτα υνομιλία με τθν επιλεγμζνθ οντότθτα Μετάβαςθ ςτθ κζςθ τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ

12 Πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, που ανανεϊνονται αυτόματα ςε κάκε νζα μετάδοςθ από αυτι τθν οντότθτα Αίτθςθ φιλίασ από τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα. Εάν κζλουμε να μοιραηόμαςτε τα δεδομζνα μασ με τθ ςυγκεκριμζνθ επαφι, επιλζγουμε ΝΑΙ. Σο ίδιο αποτζλεςμα ζχουμε εάν επιλζξουμε και τα 2 κουτάκια εκατζρωκεν τθσ οντότθτασ.

13 υνομιλία με τθν οντότθτα Β ΟΝΣΟΣΘΣΑ A Αποςτολι μθνφματοσ. Ο αςτερίςκοσ μετά τθν Θμ/νία, δθλϊνει ότι ςτο ςυγκεκριμζνο μινυμα αποκθκεφεται και θ τρζχουςα κζςθ μασ. ΟΝΣΟΣΘΣΑ Β Με τθν ζλευςθ του μθνφματοσ υπάρχει οπτικι και θχθτικι ενθμζρωςθ Επιλζγοντασ τθν οντότθτα από τθν οποία προιλκε το μινυμα και πατϊντασ τθν υνομιλία, βλζπουμε το ειςερχόμενο μινυμα. Εάν υπάρχουν ςτοιχεία κζςθσ (αςτερίςκοσ), πατϊντασ πάνω ςτο μινυμα μεταφερόμαςτε ςτθ κζςθ αυτι ςτο χάρτθ.

14 ΟΝΣΟΣΘΣΑ Β Θ ζνδειξθ αυτι μασ ενθμερϊνει για το διάβαςμα του μθνφματοσ από τον αποδζκτθ. Μποροφμε ν αποςτείλουμε μία φωτογραφία από τθ υλλογι Φωτογραφιϊν ι μια νζα από τθν Κάμερα ΟΝΣΟΣΘΣΑ A Εμφάνιςθ Θμερομθνίασ και Ώρασ του Μθνφματοσ

15 Γράφοντασ ζνα μινυμα και πατϊντασ αυτό το κουμπί, μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ. Εκεί επιλζγουμε ζνα ςθμείο (μετακινϊντασ το ςθμείο πάνω ςτο ςταυρόνθμα) που κζλουμε να ςτείλουμε παράλλθλα με το μινυμα που γράψαμε και πατάμε τιν μπλε πινζηα

16 Όταν ο αποδζκτθσ πατιςει πάνω ςτο μινυμα που ζλαβε, κα μεταφερκεί ςτθ κζςθ του χάρτθ που υπζδειξε ο αποςτολζασ

17 Για να ςβιςουμε ζνα μινυμα αρκεί να το ςφρουμε προσ τα δεξιά ι αριςτερά με το δάκτυλό μασ Για να ςβιςουμε όλα τα μθνφματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ πατάμε το κουμπί αυτό Με τθν κετικι απάντθςθ ςβινονται όλα τα μθνφματα.

18 Θ ςυνομιλία με ιχο γίνεται πατϊντασ τθν Κλιςθ το δικό μασ κινθτό εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να ενεργοποιιςουμε το εξωτερικό μεγάφωνο ι να διακόψουμε τθν κλιςθ πατϊντασ πάνω ςτο τθλζφωνο το άλλο κινθτό εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να επιτρζψουμε ι να διακόψουμε τθν κλιςθ

19 Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευι μασ Αρικμόσ κινθτοφ ι ειριακόσ Αρικμόσ IMEI κινθτοφ Μπαταρία Θμ/νία και ϊρα GPS Αρικμόσ δορυφόρων Ακρίβεια GPS υντεταγμζνεσ GPS Σαχφτθτα τάκμθ GSM Τψόμετρο Κατεφκυνςθ Κυψζλθ κινθτισ τθλεφωνίασ Μετακινοφμε το κζντρο του ςταυρονιματοσ ςτο χάρτθ, ςτο ςθμείο που κζλουμε να το κζςουμε ςαν Αρχικι Θζςθ και μετά πατάμε αυτό το κουμπί Με αυτι τθν επιλογι, διαγράφουμε το λογαριαςμό μασ από τον Server και όλα τα ςτοιχεία ςε αυτόν

20 Ιςτορικό μετακινιςεων Επιλογι θμζρασ Επιλογι ϊρασ από Επιλογι ϊρασ ζωσ Επιλογι ορίου πάνω από το οποίο κα εμφανίηονται οι ςτάςεισ Με τθν επιλογι αυτι μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ και μετά από λίγο κα εμφανιςτοφν οι διαδρομζσ για τισ επιλεγμζνεσ οντότθτεσ ςτο χρονικό διάςτθμα που επιλζξαμε

21 Αναμονι για τθν ολοκλιρωςθ μεταφοράσ του ιςτορικοφ από τον Server. Σα δεδομζνα που κα κρατοφνται δεν κα υπερβαίνουν τον 1 μινα. Εμφάνιςθ κουμπιϊν διαχείριςθσ ιςτορικοφ Εμφάνιςθ διαδρομϊν και οντοτιτων Εμφάνιςθ ςτάςεων ςε λεπτά Ολοκλιρωςθ μεταφοράσ του ιςτορικοφ από τον Server

22 Οι κζςεισ των οντοτιτων αντικατοπτρίηουν τθ χρονικι ςτιγμι που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ Μπάρα χρονικισ κζςθσ ιςτορικοφ. Θ μετακίνθςθ τθσ μπάρασ από τον χριςτθ μεταβάλλει και εμφανίηει τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ των οντοτιτων ςτο χάρτθ. Θμ/νία και ϊρα τρζχουςασ κατάςταςθσ οντοτιτων Ζξοδοσ από το Ιςτορικό και επιςτροφι ςτθν κανονικι λειτουργία Μετακίνθςθ Ιςτορικοφ προσ τα εμπρόσ ταμάτθμα Ιςτορικοφ Αναπαραγωγι Ιςτορικοφ και Παφςθ Μετακίνθςθ Ιςτορικοφ προσ τα εμπρόσ

23 Κατζβαςμα χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ Χριςθ Internet ι μθ, για v τθν αποφυγι χρεϊςεων ςε ςφνδεςθ 3G Επιλογι Αρχικοφ και Σελικοφ Zoom Ζναρξθ Κατεβάςματοσ Χαρτϊν Εμφάνιςθ υπολειπόμενων χαρτϊν Επιλογι περιοχισ ςτο χάρτθ Τπολογιςμόσ αρικμοφ χαρτϊν για κατζβαςμα Ακφρωςθ Κατεβάςματοσ Χαρτϊν Εμφάνιςθ προόδου

24 Με το κουμπί «Επιλογι περιοχισ ςτο χάρτθ» μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ όπου με τθ βοικεια των 2 μπλζ κφκλων, επιλζγουμε τθν περιοχι που κζλουμε να αποκθκεφςουμε ςτθν SD για μετζπειτα χριςθ Με το κόκκινο Χ ακυρϊνουμε τθ διαδικαςία Με το κόκκινο τετράγωνο ολοκλθρϊνουμε τθν επιλογι τθσ περιοχισ και μεταβαίνουμε αυτόματα ςτθ διπλανι οκόνθ, όπου ςυνεχίηουμε με τθν ειςαγωγι των ορίων του Zoom Επιλζγουμε τα όρια του Zoom. Σο 0 αντιςτοιχεί ςε Zoom που όλθ θ υφιλιοσ είναι ζνα μόνο αρχείο, το 1 ςε 4 αρχεία, το 2 ςε 16 κ.ο.κ. Είναι προφανζσ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των χαρτϊν εξαρτάται από τα όρια του Zoom και το μζγεκοσ τθσ περιοχισ. Πριν, λοιπόν, ξεκινιςουμε τθ διαδικαςία κατεβάςματοσ, μποροφμε να υπολογίςουμε τον αρικμό αυτόν και μετά να ξεκινιςουμε το κατζβαςμα ςτθν SD. Πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ και υπολειπόμενοι χάρτεσ Με αυτό ακυρϊνουμε τθ διαδικαςία

25 Λογότυπο DIGITRACK

26 Λειτουργίεσ Χάρτθ Βορράσ ωσ προσ τθν κίνθςι μασ Βορράσ ωσ προσ τον χάρτθ Βορράσ ωσ προσ τθν πυξίδα Εμφάνιςθ διζυκυνςθσ κζντρου χάρτθ Λειτουργίεσ Χάρτθ Εφρεςθ διεφκυνςθσ / ςυντεταγμζνων Μετάβαςθ ςτθ κζςθ μασ Μετάβαςθ ςτθν Αρχικι Θζςθ

27 Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ εμφανίηεται χωρίσ να περιςτρζφεται και οι 4 πορτοκαλί θμιευκείεσ, δείχνουν τα 4 ςθμεία του ορίηοντα, με τθν ςυνεχόμενθ να δείχνει τον Βορρά Βορράσ ωσ προσ τον χάρτθ

28 Βορράσ ωσ προσ τθν κίνθςι μασ Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ περιςτρζφεται και το μωβ βελάκι δείχνει τθν κατεφκυνςι μασ. Με τον τρόπο αυτό βλζπουμε προσ το πάνω μζροσ του χάρτθ, τθν περιοχι που βλζπουμε μπροςτά μασ κακϊσ προχωροφμε. Θ ςυνεχόμενθ πορτοκαλί ευκεία δείχνει πάντα τον Βορρά.

29 Βορράσ ωσ προσ τθν πυξίδα Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ περιςτρζφεται και το μωβ βελάκι δείχνει προσ τθν κατεφκυνςθ που κοιτάει το μπροςτινό μζροσ του κινθτοφ μασ, χρθςιμοποιϊντασ τθν θλεκτρονικι πυξίδα του κινθτοφ

30 Αφοφ ζχουμε μεταφζρει το κζντρο του χάρτθ ςτο ςθμείο που επικυμοφμε να βροφμε τθ διεφκυνςθ, πατάμε τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι. το πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ διεφκυνςθ του κζντρου. Εμφάνιςθ διζυκυνςθσ κζντρου χάρτθ Θ Διεφκυνςθ αντιςτοιχεί ςτο κζντρο του Χάρτθ

31 Εφρεςθ διεφκυνςθσ / ςυντεταγμζνων Ειςάγοντασ τθ διεφκυνςθ ι τισ ςυντεταγμζνεσ που επικυμοφμε, μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ ςτο ςθμείο που επιλζξαμε. Απαιτείται Internet για τθν εφρεςθ τθσ διεφκυνςθσ.

32 Μετάβαςθ ςτθ κζςθ μασ Με τθν επιλογι αυτι, εςτιάηουμε το κζντρο του χάρτθ ςτο ςθμείο τθσ κζςθσ μασ. Θ εςτίαςθ γίνεται μόνο όταν ζχει βρεκεί θ κζςθ μασ.

33 Με τθν επιλογι αυτι, εςτιάηουμε το κζντρο του χάρτθ ςτθν Αρχικι Θζςθ, που ζχουμε επιλζξει από τθν οκόνθ των Γενικϊν Πλθροφοριϊν τθσ ςυςκευισ μασ Μετάβαςθ ςτθν Αρχικι Θζςθ

34 Εμφάνιςθ πλικουσ δορυφόρων GPS με αντίςτοιχεσ εντάςεισ λιψεων ςιματοσ Λειτουργίεσ ςτθν οκόνθ του Χάρτθ

35 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με τθ κζςθ μασ Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μασ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ υντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ μασ (γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ) Κακαριςμόσ του ίχνουσ τθσ διαδρομισ μασ Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ κζςθσ μασ Κλείδωμα ςτθ κζςθ μασ. Κακϊσ μετακινοφμαςτε, το κζντρο του χάρτθ ακολουκεί τθν πορεία μασ Ακφρωςθ κλειδϊματοσ τθσ κζςθσ μασ

36 Ακφρωςθ δρομολογίου Αποκικευςθ δρομολογίου Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Διαγραφι αποκθκευμζνου δρομολογίου Φόρτωςθ δρομολογίου

37 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με επιλεγμζνθ οντότθτα Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μιασ οντότθτασ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ Ονομαςία οντότθτασ Επιλογζσ ηωνϊν τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ Κλείδωμα ςτθ κζςθ τθσ οντότθτασ. Κακϊσ θ οντότθτα μετακινείται, το κζντρο του χάρτθ ακολουκεί τθν πορεία τθσ. Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ οντότθτασ Ακφρωςθ κλειδϊματοσ τθσ κζςθσ τθσ οντότθτασ

38 Ακφρωςθ δρομολογίου Εφρεςθ δρομολογίου Αποκικευςθ δρομολογίου Επιλογζσ διαχείριςθσ δρομολογίου του Διαγραφι αποκθκευμζνου δρομολογίου Φόρτωςθ δρομολογίου

39 Δθμιουργία νζασ ηϊνθσ Επιλογζσ ηωνϊν τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ Μετάβαςθ ηϊνθ ςτθ Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ Ακφρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ Διαγραφι ηϊνθσ Διαγραφι όλων των ηωνϊσ τθσ οντότθτασ Απόκρυψθ ηωνϊν Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν

40 Με τθ Δθμιουργία Νζασ Ηϊνθσ θ πινζηα γίνεται μωβ για να υποδθλϊςει τθ νζα λειτουργία. τθ ςυνζχεια μετακινοφμε το χάρτθ ϊςτε να ορίςουμε τα ςθμεία τθσ ηϊνθσ που κζλουμε να καταχωριςουμε. Μετά από κάκε ςθμείο πατάμε τθν μωβ πινζηα και προχωροφμε ςτο επόμενο ςθμείο. Σα όρια τθσ ηϊνθσ εμφανίηονται και αφοφ ζχουν ειςαχκεί όλα τα ςθμεία, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ»

41 Αφοφ ειςάγαμε τα όρια τθσ ηϊνθσ, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» Οποιαδιποτε ςτιγμι επικυμοφμε να διακόψουμε τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ηϊνθσ, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ακφρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» Με το που επιλζξουμε τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» εμφανίηεται θ ηϊνθ που δθμιουργιςαμε

42 Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν Με τθν «Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν», εμφανίηονται οι περιγραφζσ των ηωνϊν των οντοτιτων, με ςκοπό τθ διάκριςι τουσ

43 Με τθν «Εφρεςθ Διαδρομισ» ςε ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, υπολογίηεται και ςχεδιάηεται θ διαδρομι, από τθ κζςθ μασ μζχρι τθν οντότθτα αυτι. Κακϊσ μετακινοφμαςτε, ακοφμε θχθτικζσ οδθγίεσ που μασ κατευκφνουν προσ τθν οντότθτα και επαναυπολογίηουν τθ διαδρομι μασ. Για τθ λειτουργία αυτι απαιτείται Internet, ενϊ οι διακζςιμεσ γλϊςςεσ είναι ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά.

44 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με περιοχι Πθγαίνοντασ τον χάρτθ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο και επιλζγοντασ τθν πράςινθ πινζηα, εμφανίηεται το διπλανό παράκυρο, μζςω του οποίου ειςάγουμε μία ονομαςία που περιγράφει τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Εάν δε βάλουμε τίποτα και πατιςουμε ΟΚ, τότε ςαν όνομα τθσ περιοχισ μπαίνει αυτόματα θ Θμ/νία και ϊρα ειςαγωγισ. Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μιασ περιοχισ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ Ονομαςία περιοχισ Άλλεσ επιλογζσ Διαγραφι τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ περιοχισ Διαγραφι όλων των περιοχϊν

45 Προςκικθ φωτογραφίασ ςτθν περιοχι από τθν κάμερα Άλλεσ επιλογζσ Αλλαγι Ονομαςίασ περιοχισ Εμφάνιςθ περιοχϊν περιγραφϊν Διαγραφι φωτογραφίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι Εμφάνιςθ φωτογραφίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ

46 ΠΡΟΟΧΗ Η μεηάδοζη ηηρ πληποθοπίαρ μεηαξύ κινηηού και GPS tracker γίνεηαι με 3G/GPRS. Με ηον ηπόπο αςηό ςπάπσει σπέωζη από ηιρ εηαιπείερ κινηηήρ ηηλεθωνίαρ. Ο σπήζηηρ ηος ζςζηήμαηορ αςηού ππέπει να επιλέξει ηο πακέηο δεδομένων κινηηήρ ηηλεθωνίαρ πος ηον ζςμθέπει και θα εγκαηαζηήζει ζηα trackers και ζηο κινηηό ηος. Επίζηρ, επειδή η λειηοςπγιά ηος ζςζηήμαηορ εξαπηάηαι από ηην ύπαπξη ή όσι ηος ζήμαηορ κινηηήρ ηηλεθωνίαρ, είναι αςηονόηηο όηι ηο ζύζηημα δεν μποπεί να λειηοςπγήζει όηαν ςπάπσει ανςπαπξία ζήμαηορ ζηιρ πεπιοσέρ πος βπίζκεηαι ηο GPS tracker και ηο κινηηό ζαρ. Ιζηοζελίδες Επικοινωνία Σινώπηρ 30, , Αθήνα Σ , Φ

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα