DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων"

Transcript

1 DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων ςυςτθμάτων, όπωσ ανκρϊπων, οχθμάτων, εμπορευμάτων, κατοικιδίων, ςτο εξισ οντότθτεσ. Δίνει τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των κινθτϊν τθλεφϊνων να «παίηουν» παράλλθλα με τισ πλζον πιο ςφγχρονεσ ςυςκευζσ εντοπιςμοφ κζςθσ (GPS) και να ενθμερϊνουν τουσ χριςτεσ real-time (ελάχιςτθ περίοδοσ ανά 20 δευτερόλεπτα, δυνατι και ανά δευτερόλεπτο). Θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων δίνει τθν επιπλζον δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν κακϊσ και τθν ανταλλαγι κζςεων, μυνθμάτων και πλθροφοριϊν, όπωσ ςε ζνα προθγμζνο social network.

2 τθ ςυνολικι του μορφι, ςυμπεριλαμβάνει : 1. Server με αδιάλειπτθ λειτουργία, ο οποίοσ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθ ςυνολικι διαχείριςθ των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν και τθν αποκικευςι τουσ για περαιτζρω επεξεργαςία ( Δεν απαιτείται εγκατάςταςθ και χρζωςθ ςτον πελάτθ αφοφ είναι εγκατεςτθμζνοσ από τθν MCK ) 2. Clients Θ/Τ, για τθν remote παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων ςτο χϊρο του πελάτθ 3. Κινθτά τθλζφωνα, τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να προβάλλουν χάρτθ και το ςφνολο των δυνατοτιτων του προγράμματοσ μζςα από ζνα φιλικό ςτον χριςτθ περιβάλλον. Σα ίδια τα κινθτά μποροφν να παίξουν το ρόλο των tracking devices και να μεταφζρουν τισ κζςεισ τουσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα. 4. Διάφορεσ ςυςκευζσ GPS TRACKING, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με όλα τα προαναφερκζντα ςυςτιματα. Κάκε χριςτθσ ζχει τισ εξισ επιλογζσ : 1. Να κατεβάςει τθν εφαρμογι DIGITRACK ςτο κινθτό του Android, πθγαίνοντασ με οποιονδιποτε Browser του κινθτοφ του ςτθ ςελίδα και ςτθν ενότθτα ΠΡΟΙΟΝΣΑ. Από εκεί μπορεί να μεταβεί ςτο e-shop και να επιλζξει το κατζβαςμα τθσ εφαρμογισ. Εάν δεν ζχει γίνει παράλλθλθ αγορά κάποιου GPS tracker από τθν εταιρία μασ, θ εφαρμογι είναι πλιρωσ λειτουργικι για τον 1 ο μινα χριςθσ ενϊ με τθν πάροδο του μινα χάνει μόνο τθ δυνατότθτα αποςτολισ ςτοιχείων προσ τρίτουσ, διατθρϊντασ τθν δυνατότθτα να δζχεται όλα τα δεδομζνα από αυτοφσ. Μετά τον 1 ο μινα δίνεται θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτον Server χωρίσ περιοριςμοφσ, με τθν αντίςτοιχθ καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ. Με τθν επιλογι αυτι, ο κάκε χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ κζςεων, μθνυμάτων, κλιςεων, φωτογραφιϊν και άλλων πλθροφοριϊν με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ που διακζτουν τθν ανάλογθ εφαρμογι. 2. Από το ίδιο e-shop να επιλζξει προσ αγορά, tracker τθσ αρεςκείασ του και να κατεβάςει παράλλθλα τθν εφαρμογι DIGITRACK (βλ. Επιλογι 1). τθ ςυνζχεια επιλζγοντασ ζνα πακζτο κινθτισ τθλεφωνίασ που να υποςτθρίηει δεδομζνα (Internet), κα πρζπει να προμθκευτεί μία κάρτα SIM για κάκε tracker με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να τθν τοποκετιςει ςτο Tracker, αφαιρϊντασ προθγουμζνωσ τθν αίτθςθ κωδικοφ PIN από τθν κάρτα. Αναλόγωσ του tracker, ίςωσ απαιτείται εγκατάςταςθ από τεχνικό ( π.χ. tracker αυτοκινιτου χωρίσ OBD). 3. Να μπει με οποιονδιποτε browser ςτθ ςελίδα και αφοφ δθμιουργιςει ζναν λογαριαςμό να ζχει ανάλογθ εικόνα των ςυςτθμάτων που παρακολουκεί, όπωσ τα βλζπει και από το κινθτό του (WEB εφαρμογι). Οι ςυςκευζσ κινθτϊν και GPS TRACKERS κα πρζπει να διακζτουν είτε μόνιμθ τροφοδότθςθ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ ι περιοδικι φόρτιςθ αναλόγωσ των ςυνκθκϊν χριςθσ. Επειδι θ λειτουργία των υπομονάδων του ςυςτιματοσ εξαρτάται από τθ λιψθ GPS για τθν εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ και τθν φπαρξθ επικοινωνίασ GPRS/3G/SMS για τθ μεταφορά των δεδομζνων μεταξφ των υποςυςτθμάτων είναι κατανοθτό ότι το ςφςτθμα DIGITRACK απαιτεί τθν φπαρξθ των ανωτζρω λειτουργιϊν για να μπορζςει να μεταδϊςει τισ πλθροφορίεσ ςε άλλεσ βακμίδεσ του ςυςτιματοσ. Επίςθσ θ επιλογι του παρόχου κινθτισ τθλεφωνίασ είναι ευκφνθ του πελάτθ κακϊσ και τα τθλεπικοινωνιακά τζλθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ που επίςθσ βαρφνουν τον ίδιον. Με το ρυκμό που αποςτζλλονται τα δεδομζνα ςτον server, ζνα πακζτο των 100 MB/μινα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ, χωρίσ να υπολογίηεται ς αυτό ο όγκοσ δεδομζνων των χαρτϊν που όπωσ είναι αυτονόθτο μπορεί να αυξιςει τον απαιτοφμενο όγκο δεδομζνων. Για τον λόγο αυτό και εφόςον υπάρχει ςφνδεςθ WIFI το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν λιψθ χαρτϊν μζςω WIFI και παράλλθλα τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ χαρτϊν ςτθν SD ( ςε προγενζςτερο χρόνο ).

3 Οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ DIGI-TRACK είναι: Αυτόματθ επιλογι γλϊςςασ ςφμφωνα με τθν επιλεγείςα γλϊςςα του λειτουργικοφ. Διακζςιμεσ γλϊςςεσ : Ελλθνικά, Αγγλικά. Επιλογι των υπό παρακολοφκθςθ οντοτιτων (κινθτϊν, GPS trackers) μζςα από τθ λίςτα επαφϊν του κινθτοφ τθλεφϊνου. Καταγραφι διαδρομϊν και απευκείασ (Real-time) παρακολοφκθςθ πορείασ εκτζλεςθσ δρομολογίων. Εμφάνιςθ οντοτιτων ςε γραφικό περιβάλλον χαρτϊν (δρόμοι, ζδαφοσ). Χριςθ offline χαρτϊν και κφκλωμα αποκικευςθσ χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ. Εμφάνιςθ Streetview ςτα ςθμεία που βρίςκονται οι υπό παρακολοφκθςθ οντότθτεσ (WEB) Εμφάνιςθ κζςεων, ίχνθ διαδρομϊν, αποςτάςεων, κατευκφνςεων, κατάςταςθσ οντοτιτων (online-offline, εντόσεκτόσ ηϊνθσ). Κφκλωμα διαχείριςθσ ηωνϊν με άμεςο ςυναγερμό ςε περιπτϊςεισ παραβίαςισ τουσ. Περιςτροφι χάρτθ ωσ προσ τθν κίνθςι του χριςτθ ι ωσ προσ τθν κατεφκυνςι του βάςθ τθσ θλεκτρονικισ πυξίδασ. Εμφάνιςθ μικρογραφιϊν φωτογραφιϊν των υπό παρακολοφκθςθ οντοτιτων ςτο χάρτθ. Χριςθ Zoom In, Zoom Out και Pan ςτον χάρτθ. Εκχϊρθςθ πρόςβαςθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μόνο ςτισ επαφζσ τθσ αρεςκείασ του χριςτθ. Εμφάνιςθ επαφϊν που ζχουν εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι. Τπογράμμιςθ επαφϊν που ζχουν αποςτείλει πρόςφατα αδιάβαςτα δεδομζνα, διακζτουν ειςερχόμενα μθνφματα, είναι εκτόσ ηωνϊν ι εκτόσ επικοινωνίασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αποςτολι κρυπτογραφθμζνων μθνυμάτων (AES algorithm) μεταξφ των χρθςτϊν με δυνατότθτα υπόδειξθσ κζςθσ ςτο χάρτθ. Αποςτολι φωτογραφιϊν μεταξφ των χρθςτϊν με ταυτόχρονθ χριςθ ςυντεταγμζνων. Επικοινωνία με ιχο μεταξφ των χρθςτϊν. Δθμιουργία δρομολογίου από τθ κζςθ του χριςτθ προσ οποιαδιποτε οντότθτα και παράλλθλα χριςθ φωνθτικϊν οδθγιϊν κατά τθν κίνθςι του προσ αυτιν. Οι φωνθτικζσ οδθγίεσ ακολουκοφν τθν επιλογι τθσ γλϊςςασ (Ελλθνικά, Αγγλικά). Κφκλωμα διαχείριςθσ ηωνϊν και γραφικι αναπαράςταςι τουσ ςτο χάρτθ.

4 Κφκλωμα διαχείριςθσ περιοχϊν, εμφάνιςισ τουσ ςτο χάρτθ και δυνατότθτα εφρεςθσ δρομολογίου από τθ κζςθ του χριςτθ. (Αντιςτοίχιςθ κζςθσ και με φωτογραφία) Διαχείριςθ κυκλϊματοσ δρομολογίων ακόμα και όταν δεν υπάρχει ςφνδεςθ Internet Εμφάνιςθ ςτοιχείων τθσ κζςθσ του χριςτθ μζςω του ενςωματωμζνου ςτο κινθτό GPS και ςτοιχείων που αφοροφν τθν κυψζλθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Ανάκτθςθ κζςεων διαδρομϊν όλων των καταγεγραμμζνων διαδρομϊν όλων των οντοτιτων για δοκζν χρονικό διάςτθμα. Δυνατότθτα Playback ιςτορικοφ, με λειτουργίεσ όπωσ play, pause, stop, back, forward και ταυτόχρονθ απεικόνιςθ των οντοτιτων και του χρόνου ςτο χάρτθ. Γραφικι αναπαράςταςθ πλικουσ δορυφόρων GPS και αντίςτοιχθσ ςτάκμθσ λιψθσ. Διαχείριςθ ενζργειασ για τθ μεγαλφτερθ αυτονομία τθσ ςυςκευισ. Δθμιουργία KML αρχείων για τθν ειςαγωγι τουσ ςε άλλα προγράμματα. Ενδείξεισ ςτάκμθσ μπαταρίασ, ςιματοσ GSM. Τπόδειξθ δρόμου, αρικμοφ, περιοχισ τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ, περιοχισ ι οποιουδιποτε ςθμείου, ταυτόχρονθ εμφάνιςθ ςυντεταγμζνων. Αποκικευςθ και επαναφορά των επιλογϊν του χριςτθ. Εμφάνιςθ ςυναγερμϊν ςχετικϊν με τουσ αιςκθτιρεσ ςε πραγματικό χρόνο. Διαβάκμιςθ δυνατοτιτων και πρόςβαςθσ χρθςτϊν τθσ Εφαρμογισ WEB ανάλογα με το προφίλ του κάκε χριςτθ (π.χ. απλόσ χριςτθσ, διαχειριςτισ κ.α.)

5 τθ ςυνζχεια περιγράφεται θ εφαρμογι DIGITRACK ςε ANDROID. Μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ, επιλζγουμε το εικονίδιο DIGITRACK ςτο κινθτό μασ. Πριν να μποφμε ςτθν εφαρμογι μποροφμε να επιλζξουμε από τισ ρυκμίςεισ του κινθτοφ τθ γλϊςςα εγκατάςταςθσ. Οποιαδιποτε επιλογι γλϊςςασ πζραν των Ελλθνικϊν μασ εμφανίηει τθν εφαρμογι ςτθν Αγγλικι. Ανάλογα με το αν υπάρχει κάρτα SIM ςτο κινθτό ι όχι, εμφανίηεται μία από τισ 2 ακόλουκεσ οκόνεσ :

6 Ο λόγοσ που υπάρχει αυτι θ διαφοροποίθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ εφαρμογι εκμεταλλεφεται τθν ιδθ υπάρχουςα πλθροφορία που ζχει καταχωριςει ο κάκε χριςτθσ ςτισ επαφζσ του ςτο κινθτό. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται να ειςάγουμε ξανά τισ οντότθτεσ με τισ οποίεσ κζλουμε να ανταλλάξουμε πλθροφορίεσ, αφοφ είναι ιδθ καταχωρθμζνεσ ςτο κινθτό μασ. Για να γίνει όμωσ αυτό πρζπει να δθλϊςουμε ςτθν εφαρμογι, τον αρικμό του δικοφ μασ κινθτοφ και ςτθ ςυνζχεια να τον επιβεβαιϊςουμε, ϊςτε να είμαςτε ςίγουροι για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων. Θ επιβεβαίωςθ αυτι του αρικμοφ του τθλεφϊνου (ςτθν 1 θ περίπτωςθ που ζχουμε ενεργι κάρτα SIM) γίνεται με τθν αυτόματθ αποςτολι ενόσ SMS από το τθλζφωνο του χριςτθ, ςτο δικό του πάλι τθλζφωνο και μόνο τθν πρϊτθ φορά που κάνει χριςθ τθσ εφαρμογισ. Με τθ λιψθ του SMS από το ίδιο το τθλζφωνο ενεργοποιείται αυτόματα θ εφαρμογι και το ςφςτθμα εγγράφεται ςτον Server. Επειδι θ αποςτολι και θ χρζωςθ αυτοφ του SMS εγγραφισ επιβαρφνει τον χριςτθ, ηθτείται θ ςυγκατάκεςι του για τθν αποςτολι. Εάν ο χριςτθσ δεν επικυμεί τθν εγγραφι μπορεί να πατιςει το πλικτρο BACK για να μθν εγγραφεί. τθν περίπτωςθ που θ ςυςκευι του χριςτθ δεν διακζτει κάρτα SIM εμφανίηεται θ εναλλακτικι οκόνθ.. Με τθν αποδοχι τθσ εγγραφισ, ο χριςτθσ πλζον αναγνωρίηεται από το πρόγραμμα όχι μζςω του αρικμοφ τθλεφϊνου ( εφόςον δεν υπάρχει ), αλλά από ζνα ςειριακό αρικμό που λαμβάνει από τον Server. Για τθν ενεργοποίθςθ αυτι απαιτείται ςφνδεςθ Internet. Θ διαφορά από τθν 1 θ περίπτωςθ είναι ότι τϊρα οι οντότθτεσ που ζχει ςτισ επαφζσ του πρζπει να δθλϊςουν τον ςειριακό αυτόν αρικμό ςτισ δικιζσ τουσ επαφζσ, για να μπορζςουν ν ανταλλάξουν δεδομζνα. Είναι εμφανζσ ότι ςτθν 1 θ περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου μασ, είναι ευκολότερο να επικοινωνιςουμε με τουσ «φίλουσ» μασ, αφοφ γνωρίηουμε τα τθλζφωνά τουσ και τα ζχουμε ιδθ αποκθκευμζνα ςτο κινθτό μασ. Τπάρχει τζλοσ θ δυνατότθτα να μθν γίνει εγγραφι ςτο server τθν προκειμζνθ ςτιγμι αλλά κάποια άλλθ φορά. Με κάκε άλλθ επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ, εμφανίηονται ξανά οι ανάλογεσ οκόνεσ, οι οποίεσ παραμζνουν μζχρι τθν ανάλογθ επιλογι του χριςτθ. Αφοφ λοιπόν ζχει γίνει θ εγγραφι (ι όχι) μπαίνουμε ςτο κυρίωσ πρόγραμμα όπου βλζπουμε ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ (ι όχι) τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ για το αν θ εγγραφι ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία.

7 ε κάκε μελλοντικι επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ, εμφανίηεται αυτι θ οκόνθ, θ οποία παραμζνει είτε μζχρι το πρόγραμμα να ςυνδεκεί ςτον Server, είτε μζχρι να πατιςουμε πάνω ςτθν οκόνθ. Για τθ ςφνδεςθ ςτον Server απαιτείται ςφνδεςθ Internet ( μζςω Wi-Fi ι 3G/GPRS ), τθν οποία κα πρζπει να ζχουμε ενεργοποιιςει πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Επίςθσ αν κζλουμε να εντοπίηεται θ κζςθ μασ, κα πρζπει να ζχουμε ενεργοποιιςει και το GPS του κινθτοφ μασ εκ των προτζρων. Αφοφ υλοποιθκοφν όλα τα ανωτζρω, βλζπουμε τθ κζςθ μασ ςτο χάρτθ και τισ ενδείξεισ για επιτυχι ςφνδεςθ ςτο Internet και ςτον Server, κακϊσ και για τον επιτυχι προςδιοριςμό τθσ κζςθσ μασ. τθ ςυνζχεια περιγράφονται με γραφικό τρόπο όλεσ οι λειτουργίεσ του προγράμματοσ. Θ ολικθ Εξοδοσ απο το προγραμμα επιτυγχανεται με διπλο χτυπθμα του κουμπιου BACK που βριςκεται ςτθν προςοψθ του κινθτου.

8 Αρχικι οκόνθ προγράμματοσ Ζνδειξθ μπαταρίασ Ενδείξεισ INTERNET, ONLINE, GPS Θ κζςθ και θ κατεφκυνςθ μασ Διάφορεσ λειτουργίεσ Χάρτθ Ψθφιακόσ Χάρτθσ Επιλογι Zoom Μετακίνθςθ ςε άλλεσ οκόνεσ του προγράμματοσ Zoom μποροφμε να κάνουμε χρθςιμοποιϊντασ και τα 2 δάκτυλα του χεριοφ μασ. υγκεκριμζνα ανοίγοντασ τα κάνουμε Zoom-in ενϊ κλείνοντασ τα κάνουμε Zoom-out Επιλογι Χάρτθ

9 Ενεργοποίθςθ άλλων οκονϊν Διαχείριςθ οντοτιτων (Απ)Ενεργοποίθςθ άλλων οκονϊν Λογότυπο DIGITRACK Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευι μασ Ιςτορικό μετακινιςεων Κατζβαςμα χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ

10 Διαχείριςθ οντοτιτων τθν οκόνθ αυτι εμφανίηονται αυτόματα όλεσ οι αποκθκευμζνεσ επαφζσ του κινθτοφ μασ (π.χ. θ εγγραφι Niki ςτθν αριςτερι εικόνα). Επίςθσ κα εμφανιςτοφν οι επαφζσ που δεν αντιςτοιχοφν ςε κάποιον αρικμό κινθτοφ (π.χ. θ εγγραφι Tablet), αλλά διακζτουν τον ςειριακό αρικμό που ζχουν πάρει από τον Server (τισ οποίεσ πρζπει να τισ ζχουμε καταχωριςει προθγουμζνωσ ςτισ επαφζσ του τθλεφϊνου μασ). Επίςθσ, ςτθν οκόνθ αυτι κα εμφανιςτοφν και τα GPS trackers, που ενδεχομζνωσ ζχουμε αγοράςει από τθν MCK (π.χ. Opel Astra) και τα ζχουμε προθγουμζνωσ καταχωριςει ςτισ επαφζσ του τθλεφϊνου, βάηοντασ ςτθ κζςθ Κινθτό Σθλζφωνο, τον αντίςτοιχο IMEI κωδικό του GPS tracker, που ζχουμε παραλάβει. Ο κωδικόσ IMEI είναι ενασ 15ψιφιοσ κωδικόσ που είναι μοναδικόσ για κάκε GPS tracker ςτον κόςμο. Κάκε εγγραφι-οντότθτα αποτελείται από τθν ονομαςία τθσ επαφισ-οντότθτασ, τον αρικμό κινθτοφ ι ςειριακό αρικμό ι IMEI και τθν φωτογραφία (αν υπάρχει). Επίςθσ υπάρχουν 2 ςτιλεσ με κουτιά επιλογϊν αριςτερά και δεξιά των οντοτιτων. Σα κουτιά ςτθν αριςτερι ςτιλθ όπου υπάρχουν, υποδθλϊνουν ότι θ αντίςτοιχθ οντότθτα ζχει εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι DIGITRACK. Όποια επιλογι κάνουμε ςτθν αριςτερι ςτιλθ, δθλϊνουμε ότι επικυμοφμε να μοιραηόμαςτε τα δικά μασ δεδομζνα με τθν αντίςτοιχθ «επαφι» που επιλζγουμε. Όποια επιλογι κάνουμε ςτθν δεξιά ςτιλθ, δθλϊνουμε ότι κζλουμε να εμφανίηονται τα δεδομζνα τθσ αντίςτοιχθσ επαφισ που επιλζγουμε ςτο ςφςτθμά μασ. Είναι προφανζσ ότι εάν κζλουμε να ζχουμε αμφίδρομθ επικοινωνία με μια επαφι πρζπει να επιλζξουμε και τα 2 κουτιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ, αλλά το ίδιο πρζπει να κάνει και ο ανάλογοσ χριςτθσ, ςτθ δικιά του εφαρμογι, για εμάσ. Εάν κζλουμε να ςτζλνουμε και να βλζπουμε όλεσ τισ επαφζσ μασ, πρζπει να επιλζξουμε όλα τα κουτιά. Για αυτό υπάρχουν τα 2 κουτιά ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ που μασ βοθκοφν να γίνει αυτόματα.

11 Σα χρϊματα ςτισ περιγραφζσ των οντοτιτων υποδθλϊνουν τισ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ (περιγράφονται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ) : Ενεργι οντότθτα εντόσ ηϊνθσ Ενεργι οντότθτα εκτόσ ηϊνθσ Ανενεργι οντότθτα Δεν υπάρχουν Δεδομζνα Νζα Δεδομζνα Διαβαςμζνα Δεδομζνα Επιλογι οντότθτασ Αίτθςθ φιλίασ για ςυγκεκριμζνθ οντότθτα Εμφάνιςθ όλων ι μόνο των επιλεγμζνων οντοτιτων Πλθροφορίεσ για τθν επιλεγμζνθ οντότθτα Εφρεςθ διαδρομισ για μετάβαςθ ςτθν επιλεγμζνθ οντότθτα υνομιλία με τθν επιλεγμζνθ οντότθτα Μετάβαςθ ςτθ κζςθ τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ

12 Πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, που ανανεϊνονται αυτόματα ςε κάκε νζα μετάδοςθ από αυτι τθν οντότθτα Αίτθςθ φιλίασ από τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα. Εάν κζλουμε να μοιραηόμαςτε τα δεδομζνα μασ με τθ ςυγκεκριμζνθ επαφι, επιλζγουμε ΝΑΙ. Σο ίδιο αποτζλεςμα ζχουμε εάν επιλζξουμε και τα 2 κουτάκια εκατζρωκεν τθσ οντότθτασ.

13 υνομιλία με τθν οντότθτα Β ΟΝΣΟΣΘΣΑ A Αποςτολι μθνφματοσ. Ο αςτερίςκοσ μετά τθν Θμ/νία, δθλϊνει ότι ςτο ςυγκεκριμζνο μινυμα αποκθκεφεται και θ τρζχουςα κζςθ μασ. ΟΝΣΟΣΘΣΑ Β Με τθν ζλευςθ του μθνφματοσ υπάρχει οπτικι και θχθτικι ενθμζρωςθ Επιλζγοντασ τθν οντότθτα από τθν οποία προιλκε το μινυμα και πατϊντασ τθν υνομιλία, βλζπουμε το ειςερχόμενο μινυμα. Εάν υπάρχουν ςτοιχεία κζςθσ (αςτερίςκοσ), πατϊντασ πάνω ςτο μινυμα μεταφερόμαςτε ςτθ κζςθ αυτι ςτο χάρτθ.

14 ΟΝΣΟΣΘΣΑ Β Θ ζνδειξθ αυτι μασ ενθμερϊνει για το διάβαςμα του μθνφματοσ από τον αποδζκτθ. Μποροφμε ν αποςτείλουμε μία φωτογραφία από τθ υλλογι Φωτογραφιϊν ι μια νζα από τθν Κάμερα ΟΝΣΟΣΘΣΑ A Εμφάνιςθ Θμερομθνίασ και Ώρασ του Μθνφματοσ

15 Γράφοντασ ζνα μινυμα και πατϊντασ αυτό το κουμπί, μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ. Εκεί επιλζγουμε ζνα ςθμείο (μετακινϊντασ το ςθμείο πάνω ςτο ςταυρόνθμα) που κζλουμε να ςτείλουμε παράλλθλα με το μινυμα που γράψαμε και πατάμε τιν μπλε πινζηα

16 Όταν ο αποδζκτθσ πατιςει πάνω ςτο μινυμα που ζλαβε, κα μεταφερκεί ςτθ κζςθ του χάρτθ που υπζδειξε ο αποςτολζασ

17 Για να ςβιςουμε ζνα μινυμα αρκεί να το ςφρουμε προσ τα δεξιά ι αριςτερά με το δάκτυλό μασ Για να ςβιςουμε όλα τα μθνφματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ πατάμε το κουμπί αυτό Με τθν κετικι απάντθςθ ςβινονται όλα τα μθνφματα.

18 Θ ςυνομιλία με ιχο γίνεται πατϊντασ τθν Κλιςθ το δικό μασ κινθτό εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να ενεργοποιιςουμε το εξωτερικό μεγάφωνο ι να διακόψουμε τθν κλιςθ πατϊντασ πάνω ςτο τθλζφωνο το άλλο κινθτό εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να επιτρζψουμε ι να διακόψουμε τθν κλιςθ

19 Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευι μασ Αρικμόσ κινθτοφ ι ειριακόσ Αρικμόσ IMEI κινθτοφ Μπαταρία Θμ/νία και ϊρα GPS Αρικμόσ δορυφόρων Ακρίβεια GPS υντεταγμζνεσ GPS Σαχφτθτα τάκμθ GSM Τψόμετρο Κατεφκυνςθ Κυψζλθ κινθτισ τθλεφωνίασ Μετακινοφμε το κζντρο του ςταυρονιματοσ ςτο χάρτθ, ςτο ςθμείο που κζλουμε να το κζςουμε ςαν Αρχικι Θζςθ και μετά πατάμε αυτό το κουμπί Με αυτι τθν επιλογι, διαγράφουμε το λογαριαςμό μασ από τον Server και όλα τα ςτοιχεία ςε αυτόν

20 Ιςτορικό μετακινιςεων Επιλογι θμζρασ Επιλογι ϊρασ από Επιλογι ϊρασ ζωσ Επιλογι ορίου πάνω από το οποίο κα εμφανίηονται οι ςτάςεισ Με τθν επιλογι αυτι μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ και μετά από λίγο κα εμφανιςτοφν οι διαδρομζσ για τισ επιλεγμζνεσ οντότθτεσ ςτο χρονικό διάςτθμα που επιλζξαμε

21 Αναμονι για τθν ολοκλιρωςθ μεταφοράσ του ιςτορικοφ από τον Server. Σα δεδομζνα που κα κρατοφνται δεν κα υπερβαίνουν τον 1 μινα. Εμφάνιςθ κουμπιϊν διαχείριςθσ ιςτορικοφ Εμφάνιςθ διαδρομϊν και οντοτιτων Εμφάνιςθ ςτάςεων ςε λεπτά Ολοκλιρωςθ μεταφοράσ του ιςτορικοφ από τον Server

22 Οι κζςεισ των οντοτιτων αντικατοπτρίηουν τθ χρονικι ςτιγμι που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ Μπάρα χρονικισ κζςθσ ιςτορικοφ. Θ μετακίνθςθ τθσ μπάρασ από τον χριςτθ μεταβάλλει και εμφανίηει τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ των οντοτιτων ςτο χάρτθ. Θμ/νία και ϊρα τρζχουςασ κατάςταςθσ οντοτιτων Ζξοδοσ από το Ιςτορικό και επιςτροφι ςτθν κανονικι λειτουργία Μετακίνθςθ Ιςτορικοφ προσ τα εμπρόσ ταμάτθμα Ιςτορικοφ Αναπαραγωγι Ιςτορικοφ και Παφςθ Μετακίνθςθ Ιςτορικοφ προσ τα εμπρόσ

23 Κατζβαςμα χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ Χριςθ Internet ι μθ, για v τθν αποφυγι χρεϊςεων ςε ςφνδεςθ 3G Επιλογι Αρχικοφ και Σελικοφ Zoom Ζναρξθ Κατεβάςματοσ Χαρτϊν Εμφάνιςθ υπολειπόμενων χαρτϊν Επιλογι περιοχισ ςτο χάρτθ Τπολογιςμόσ αρικμοφ χαρτϊν για κατζβαςμα Ακφρωςθ Κατεβάςματοσ Χαρτϊν Εμφάνιςθ προόδου

24 Με το κουμπί «Επιλογι περιοχισ ςτο χάρτθ» μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ όπου με τθ βοικεια των 2 μπλζ κφκλων, επιλζγουμε τθν περιοχι που κζλουμε να αποκθκεφςουμε ςτθν SD για μετζπειτα χριςθ Με το κόκκινο Χ ακυρϊνουμε τθ διαδικαςία Με το κόκκινο τετράγωνο ολοκλθρϊνουμε τθν επιλογι τθσ περιοχισ και μεταβαίνουμε αυτόματα ςτθ διπλανι οκόνθ, όπου ςυνεχίηουμε με τθν ειςαγωγι των ορίων του Zoom Επιλζγουμε τα όρια του Zoom. Σο 0 αντιςτοιχεί ςε Zoom που όλθ θ υφιλιοσ είναι ζνα μόνο αρχείο, το 1 ςε 4 αρχεία, το 2 ςε 16 κ.ο.κ. Είναι προφανζσ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των χαρτϊν εξαρτάται από τα όρια του Zoom και το μζγεκοσ τθσ περιοχισ. Πριν, λοιπόν, ξεκινιςουμε τθ διαδικαςία κατεβάςματοσ, μποροφμε να υπολογίςουμε τον αρικμό αυτόν και μετά να ξεκινιςουμε το κατζβαςμα ςτθν SD. Πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ και υπολειπόμενοι χάρτεσ Με αυτό ακυρϊνουμε τθ διαδικαςία

25 Λογότυπο DIGITRACK

26 Λειτουργίεσ Χάρτθ Βορράσ ωσ προσ τθν κίνθςι μασ Βορράσ ωσ προσ τον χάρτθ Βορράσ ωσ προσ τθν πυξίδα Εμφάνιςθ διζυκυνςθσ κζντρου χάρτθ Λειτουργίεσ Χάρτθ Εφρεςθ διεφκυνςθσ / ςυντεταγμζνων Μετάβαςθ ςτθ κζςθ μασ Μετάβαςθ ςτθν Αρχικι Θζςθ

27 Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ εμφανίηεται χωρίσ να περιςτρζφεται και οι 4 πορτοκαλί θμιευκείεσ, δείχνουν τα 4 ςθμεία του ορίηοντα, με τθν ςυνεχόμενθ να δείχνει τον Βορρά Βορράσ ωσ προσ τον χάρτθ

28 Βορράσ ωσ προσ τθν κίνθςι μασ Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ περιςτρζφεται και το μωβ βελάκι δείχνει τθν κατεφκυνςι μασ. Με τον τρόπο αυτό βλζπουμε προσ το πάνω μζροσ του χάρτθ, τθν περιοχι που βλζπουμε μπροςτά μασ κακϊσ προχωροφμε. Θ ςυνεχόμενθ πορτοκαλί ευκεία δείχνει πάντα τον Βορρά.

29 Βορράσ ωσ προσ τθν πυξίδα Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ περιςτρζφεται και το μωβ βελάκι δείχνει προσ τθν κατεφκυνςθ που κοιτάει το μπροςτινό μζροσ του κινθτοφ μασ, χρθςιμοποιϊντασ τθν θλεκτρονικι πυξίδα του κινθτοφ

30 Αφοφ ζχουμε μεταφζρει το κζντρο του χάρτθ ςτο ςθμείο που επικυμοφμε να βροφμε τθ διεφκυνςθ, πατάμε τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι. το πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ διεφκυνςθ του κζντρου. Εμφάνιςθ διζυκυνςθσ κζντρου χάρτθ Θ Διεφκυνςθ αντιςτοιχεί ςτο κζντρο του Χάρτθ

31 Εφρεςθ διεφκυνςθσ / ςυντεταγμζνων Ειςάγοντασ τθ διεφκυνςθ ι τισ ςυντεταγμζνεσ που επικυμοφμε, μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ ςτο ςθμείο που επιλζξαμε. Απαιτείται Internet για τθν εφρεςθ τθσ διεφκυνςθσ.

32 Μετάβαςθ ςτθ κζςθ μασ Με τθν επιλογι αυτι, εςτιάηουμε το κζντρο του χάρτθ ςτο ςθμείο τθσ κζςθσ μασ. Θ εςτίαςθ γίνεται μόνο όταν ζχει βρεκεί θ κζςθ μασ.

33 Με τθν επιλογι αυτι, εςτιάηουμε το κζντρο του χάρτθ ςτθν Αρχικι Θζςθ, που ζχουμε επιλζξει από τθν οκόνθ των Γενικϊν Πλθροφοριϊν τθσ ςυςκευισ μασ Μετάβαςθ ςτθν Αρχικι Θζςθ

34 Εμφάνιςθ πλικουσ δορυφόρων GPS με αντίςτοιχεσ εντάςεισ λιψεων ςιματοσ Λειτουργίεσ ςτθν οκόνθ του Χάρτθ

35 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με τθ κζςθ μασ Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μασ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ υντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ μασ (γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ) Κακαριςμόσ του ίχνουσ τθσ διαδρομισ μασ Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ κζςθσ μασ Κλείδωμα ςτθ κζςθ μασ. Κακϊσ μετακινοφμαςτε, το κζντρο του χάρτθ ακολουκεί τθν πορεία μασ Ακφρωςθ κλειδϊματοσ τθσ κζςθσ μασ

36 Ακφρωςθ δρομολογίου Αποκικευςθ δρομολογίου Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Διαγραφι αποκθκευμζνου δρομολογίου Φόρτωςθ δρομολογίου

37 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με επιλεγμζνθ οντότθτα Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μιασ οντότθτασ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ Ονομαςία οντότθτασ Επιλογζσ ηωνϊν τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ Κλείδωμα ςτθ κζςθ τθσ οντότθτασ. Κακϊσ θ οντότθτα μετακινείται, το κζντρο του χάρτθ ακολουκεί τθν πορεία τθσ. Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ οντότθτασ Ακφρωςθ κλειδϊματοσ τθσ κζςθσ τθσ οντότθτασ

38 Ακφρωςθ δρομολογίου Εφρεςθ δρομολογίου Αποκικευςθ δρομολογίου Επιλογζσ διαχείριςθσ δρομολογίου του Διαγραφι αποκθκευμζνου δρομολογίου Φόρτωςθ δρομολογίου

39 Δθμιουργία νζασ ηϊνθσ Επιλογζσ ηωνϊν τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ Μετάβαςθ ηϊνθ ςτθ Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ Ακφρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ Διαγραφι ηϊνθσ Διαγραφι όλων των ηωνϊσ τθσ οντότθτασ Απόκρυψθ ηωνϊν Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν

40 Με τθ Δθμιουργία Νζασ Ηϊνθσ θ πινζηα γίνεται μωβ για να υποδθλϊςει τθ νζα λειτουργία. τθ ςυνζχεια μετακινοφμε το χάρτθ ϊςτε να ορίςουμε τα ςθμεία τθσ ηϊνθσ που κζλουμε να καταχωριςουμε. Μετά από κάκε ςθμείο πατάμε τθν μωβ πινζηα και προχωροφμε ςτο επόμενο ςθμείο. Σα όρια τθσ ηϊνθσ εμφανίηονται και αφοφ ζχουν ειςαχκεί όλα τα ςθμεία, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ»

41 Αφοφ ειςάγαμε τα όρια τθσ ηϊνθσ, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» Οποιαδιποτε ςτιγμι επικυμοφμε να διακόψουμε τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ηϊνθσ, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ακφρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» Με το που επιλζξουμε τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» εμφανίηεται θ ηϊνθ που δθμιουργιςαμε

42 Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν Με τθν «Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν», εμφανίηονται οι περιγραφζσ των ηωνϊν των οντοτιτων, με ςκοπό τθ διάκριςι τουσ

43 Με τθν «Εφρεςθ Διαδρομισ» ςε ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, υπολογίηεται και ςχεδιάηεται θ διαδρομι, από τθ κζςθ μασ μζχρι τθν οντότθτα αυτι. Κακϊσ μετακινοφμαςτε, ακοφμε θχθτικζσ οδθγίεσ που μασ κατευκφνουν προσ τθν οντότθτα και επαναυπολογίηουν τθ διαδρομι μασ. Για τθ λειτουργία αυτι απαιτείται Internet, ενϊ οι διακζςιμεσ γλϊςςεσ είναι ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά.

44 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με περιοχι Πθγαίνοντασ τον χάρτθ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο και επιλζγοντασ τθν πράςινθ πινζηα, εμφανίηεται το διπλανό παράκυρο, μζςω του οποίου ειςάγουμε μία ονομαςία που περιγράφει τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Εάν δε βάλουμε τίποτα και πατιςουμε ΟΚ, τότε ςαν όνομα τθσ περιοχισ μπαίνει αυτόματα θ Θμ/νία και ϊρα ειςαγωγισ. Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μιασ περιοχισ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ Ονομαςία περιοχισ Άλλεσ επιλογζσ Διαγραφι τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ περιοχισ Διαγραφι όλων των περιοχϊν

45 Προςκικθ φωτογραφίασ ςτθν περιοχι από τθν κάμερα Άλλεσ επιλογζσ Αλλαγι Ονομαςίασ περιοχισ Εμφάνιςθ περιοχϊν περιγραφϊν Διαγραφι φωτογραφίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι Εμφάνιςθ φωτογραφίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ

46 ΠΡΟΟΧΗ Η μεηάδοζη ηηρ πληποθοπίαρ μεηαξύ κινηηού και GPS tracker γίνεηαι με 3G/GPRS. Με ηον ηπόπο αςηό ςπάπσει σπέωζη από ηιρ εηαιπείερ κινηηήρ ηηλεθωνίαρ. Ο σπήζηηρ ηος ζςζηήμαηορ αςηού ππέπει να επιλέξει ηο πακέηο δεδομένων κινηηήρ ηηλεθωνίαρ πος ηον ζςμθέπει και θα εγκαηαζηήζει ζηα trackers και ζηο κινηηό ηος. Επίζηρ, επειδή η λειηοςπγιά ηος ζςζηήμαηορ εξαπηάηαι από ηην ύπαπξη ή όσι ηος ζήμαηορ κινηηήρ ηηλεθωνίαρ, είναι αςηονόηηο όηι ηο ζύζηημα δεν μποπεί να λειηοςπγήζει όηαν ςπάπσει ανςπαπξία ζήμαηορ ζηιρ πεπιοσέρ πος βπίζκεηαι ηο GPS tracker και ηο κινηηό ζαρ. Ιζηοζελίδες Επικοινωνία Σινώπηρ 30, , Αθήνα Σ , Φ

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα