DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων"

Transcript

1 DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων ςυςτθμάτων, όπωσ ανκρϊπων, οχθμάτων, εμπορευμάτων, κατοικιδίων, ςτο εξισ οντότθτεσ. Δίνει τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των κινθτϊν τθλεφϊνων να «παίηουν» παράλλθλα με τισ πλζον πιο ςφγχρονεσ ςυςκευζσ εντοπιςμοφ κζςθσ (GPS) και να ενθμερϊνουν τουσ χριςτεσ real-time (ελάχιςτθ περίοδοσ ανά 20 δευτερόλεπτα, δυνατι και ανά δευτερόλεπτο). Θ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων δίνει τθν επιπλζον δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν κακϊσ και τθν ανταλλαγι κζςεων, μυνθμάτων και πλθροφοριϊν, όπωσ ςε ζνα προθγμζνο social network.

2 τθ ςυνολικι του μορφι, ςυμπεριλαμβάνει : 1. Server με αδιάλειπτθ λειτουργία, ο οποίοσ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθ ςυνολικι διαχείριςθ των ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν και τθν αποκικευςι τουσ για περαιτζρω επεξεργαςία ( Δεν απαιτείται εγκατάςταςθ και χρζωςθ ςτον πελάτθ αφοφ είναι εγκατεςτθμζνοσ από τθν MCK ) 2. Clients Θ/Τ, για τθν remote παρακολοφκθςθ των ςυςτθμάτων ςτο χϊρο του πελάτθ 3. Κινθτά τθλζφωνα, τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να προβάλλουν χάρτθ και το ςφνολο των δυνατοτιτων του προγράμματοσ μζςα από ζνα φιλικό ςτον χριςτθ περιβάλλον. Σα ίδια τα κινθτά μποροφν να παίξουν το ρόλο των tracking devices και να μεταφζρουν τισ κζςεισ τουσ και άλλεσ πλθροφορίεσ ςτο κεντρικό ςφςτθμα. 4. Διάφορεσ ςυςκευζσ GPS TRACKING, που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςυνδυαςμό με όλα τα προαναφερκζντα ςυςτιματα. Κάκε χριςτθσ ζχει τισ εξισ επιλογζσ : 1. Να κατεβάςει τθν εφαρμογι DIGITRACK ςτο κινθτό του Android, πθγαίνοντασ με οποιονδιποτε Browser του κινθτοφ του ςτθ ςελίδα και ςτθν ενότθτα ΠΡΟΙΟΝΣΑ. Από εκεί μπορεί να μεταβεί ςτο e-shop και να επιλζξει το κατζβαςμα τθσ εφαρμογισ. Εάν δεν ζχει γίνει παράλλθλθ αγορά κάποιου GPS tracker από τθν εταιρία μασ, θ εφαρμογι είναι πλιρωσ λειτουργικι για τον 1 ο μινα χριςθσ ενϊ με τθν πάροδο του μινα χάνει μόνο τθ δυνατότθτα αποςτολισ ςτοιχείων προσ τρίτουσ, διατθρϊντασ τθν δυνατότθτα να δζχεται όλα τα δεδομζνα από αυτοφσ. Μετά τον 1 ο μινα δίνεται θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςτον Server χωρίσ περιοριςμοφσ, με τθν αντίςτοιχθ καταβολι τθσ ετιςιασ ςυνδρομισ. Με τθν επιλογι αυτι, ο κάκε χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ κζςεων, μθνυμάτων, κλιςεων, φωτογραφιϊν και άλλων πλθροφοριϊν με τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ που διακζτουν τθν ανάλογθ εφαρμογι. 2. Από το ίδιο e-shop να επιλζξει προσ αγορά, tracker τθσ αρεςκείασ του και να κατεβάςει παράλλθλα τθν εφαρμογι DIGITRACK (βλ. Επιλογι 1). τθ ςυνζχεια επιλζγοντασ ζνα πακζτο κινθτισ τθλεφωνίασ που να υποςτθρίηει δεδομζνα (Internet), κα πρζπει να προμθκευτεί μία κάρτα SIM για κάκε tracker με το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα και να τθν τοποκετιςει ςτο Tracker, αφαιρϊντασ προθγουμζνωσ τθν αίτθςθ κωδικοφ PIN από τθν κάρτα. Αναλόγωσ του tracker, ίςωσ απαιτείται εγκατάςταςθ από τεχνικό ( π.χ. tracker αυτοκινιτου χωρίσ OBD). 3. Να μπει με οποιονδιποτε browser ςτθ ςελίδα και αφοφ δθμιουργιςει ζναν λογαριαςμό να ζχει ανάλογθ εικόνα των ςυςτθμάτων που παρακολουκεί, όπωσ τα βλζπει και από το κινθτό του (WEB εφαρμογι). Οι ςυςκευζσ κινθτϊν και GPS TRACKERS κα πρζπει να διακζτουν είτε μόνιμθ τροφοδότθςθ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ ι περιοδικι φόρτιςθ αναλόγωσ των ςυνκθκϊν χριςθσ. Επειδι θ λειτουργία των υπομονάδων του ςυςτιματοσ εξαρτάται από τθ λιψθ GPS για τθν εξακρίβωςθ τθσ κζςθσ και τθν φπαρξθ επικοινωνίασ GPRS/3G/SMS για τθ μεταφορά των δεδομζνων μεταξφ των υποςυςτθμάτων είναι κατανοθτό ότι το ςφςτθμα DIGITRACK απαιτεί τθν φπαρξθ των ανωτζρω λειτουργιϊν για να μπορζςει να μεταδϊςει τισ πλθροφορίεσ ςε άλλεσ βακμίδεσ του ςυςτιματοσ. Επίςθσ θ επιλογι του παρόχου κινθτισ τθλεφωνίασ είναι ευκφνθ του πελάτθ κακϊσ και τα τθλεπικοινωνιακά τζλθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ που επίςθσ βαρφνουν τον ίδιον. Με το ρυκμό που αποςτζλλονται τα δεδομζνα ςτον server, ζνα πακζτο των 100 MB/μινα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ, χωρίσ να υπολογίηεται ς αυτό ο όγκοσ δεδομζνων των χαρτϊν που όπωσ είναι αυτονόθτο μπορεί να αυξιςει τον απαιτοφμενο όγκο δεδομζνων. Για τον λόγο αυτό και εφόςον υπάρχει ςφνδεςθ WIFI το ςφςτθμα υποςτθρίηει τθν λιψθ χαρτϊν μζςω WIFI και παράλλθλα τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ χαρτϊν ςτθν SD ( ςε προγενζςτερο χρόνο ).

3 Οι δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ DIGI-TRACK είναι: Αυτόματθ επιλογι γλϊςςασ ςφμφωνα με τθν επιλεγείςα γλϊςςα του λειτουργικοφ. Διακζςιμεσ γλϊςςεσ : Ελλθνικά, Αγγλικά. Επιλογι των υπό παρακολοφκθςθ οντοτιτων (κινθτϊν, GPS trackers) μζςα από τθ λίςτα επαφϊν του κινθτοφ τθλεφϊνου. Καταγραφι διαδρομϊν και απευκείασ (Real-time) παρακολοφκθςθ πορείασ εκτζλεςθσ δρομολογίων. Εμφάνιςθ οντοτιτων ςε γραφικό περιβάλλον χαρτϊν (δρόμοι, ζδαφοσ). Χριςθ offline χαρτϊν και κφκλωμα αποκικευςθσ χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ. Εμφάνιςθ Streetview ςτα ςθμεία που βρίςκονται οι υπό παρακολοφκθςθ οντότθτεσ (WEB) Εμφάνιςθ κζςεων, ίχνθ διαδρομϊν, αποςτάςεων, κατευκφνςεων, κατάςταςθσ οντοτιτων (online-offline, εντόσεκτόσ ηϊνθσ). Κφκλωμα διαχείριςθσ ηωνϊν με άμεςο ςυναγερμό ςε περιπτϊςεισ παραβίαςισ τουσ. Περιςτροφι χάρτθ ωσ προσ τθν κίνθςι του χριςτθ ι ωσ προσ τθν κατεφκυνςι του βάςθ τθσ θλεκτρονικισ πυξίδασ. Εμφάνιςθ μικρογραφιϊν φωτογραφιϊν των υπό παρακολοφκθςθ οντοτιτων ςτο χάρτθ. Χριςθ Zoom In, Zoom Out και Pan ςτον χάρτθ. Εκχϊρθςθ πρόςβαςθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μόνο ςτισ επαφζσ τθσ αρεςκείασ του χριςτθ. Εμφάνιςθ επαφϊν που ζχουν εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι. Τπογράμμιςθ επαφϊν που ζχουν αποςτείλει πρόςφατα αδιάβαςτα δεδομζνα, διακζτουν ειςερχόμενα μθνφματα, είναι εκτόσ ηωνϊν ι εκτόσ επικοινωνίασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αποςτολι κρυπτογραφθμζνων μθνυμάτων (AES algorithm) μεταξφ των χρθςτϊν με δυνατότθτα υπόδειξθσ κζςθσ ςτο χάρτθ. Αποςτολι φωτογραφιϊν μεταξφ των χρθςτϊν με ταυτόχρονθ χριςθ ςυντεταγμζνων. Επικοινωνία με ιχο μεταξφ των χρθςτϊν. Δθμιουργία δρομολογίου από τθ κζςθ του χριςτθ προσ οποιαδιποτε οντότθτα και παράλλθλα χριςθ φωνθτικϊν οδθγιϊν κατά τθν κίνθςι του προσ αυτιν. Οι φωνθτικζσ οδθγίεσ ακολουκοφν τθν επιλογι τθσ γλϊςςασ (Ελλθνικά, Αγγλικά). Κφκλωμα διαχείριςθσ ηωνϊν και γραφικι αναπαράςταςι τουσ ςτο χάρτθ.

4 Κφκλωμα διαχείριςθσ περιοχϊν, εμφάνιςισ τουσ ςτο χάρτθ και δυνατότθτα εφρεςθσ δρομολογίου από τθ κζςθ του χριςτθ. (Αντιςτοίχιςθ κζςθσ και με φωτογραφία) Διαχείριςθ κυκλϊματοσ δρομολογίων ακόμα και όταν δεν υπάρχει ςφνδεςθ Internet Εμφάνιςθ ςτοιχείων τθσ κζςθσ του χριςτθ μζςω του ενςωματωμζνου ςτο κινθτό GPS και ςτοιχείων που αφοροφν τθν κυψζλθ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Ανάκτθςθ κζςεων διαδρομϊν όλων των καταγεγραμμζνων διαδρομϊν όλων των οντοτιτων για δοκζν χρονικό διάςτθμα. Δυνατότθτα Playback ιςτορικοφ, με λειτουργίεσ όπωσ play, pause, stop, back, forward και ταυτόχρονθ απεικόνιςθ των οντοτιτων και του χρόνου ςτο χάρτθ. Γραφικι αναπαράςταςθ πλικουσ δορυφόρων GPS και αντίςτοιχθσ ςτάκμθσ λιψθσ. Διαχείριςθ ενζργειασ για τθ μεγαλφτερθ αυτονομία τθσ ςυςκευισ. Δθμιουργία KML αρχείων για τθν ειςαγωγι τουσ ςε άλλα προγράμματα. Ενδείξεισ ςτάκμθσ μπαταρίασ, ςιματοσ GSM. Τπόδειξθ δρόμου, αρικμοφ, περιοχισ τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ, περιοχισ ι οποιουδιποτε ςθμείου, ταυτόχρονθ εμφάνιςθ ςυντεταγμζνων. Αποκικευςθ και επαναφορά των επιλογϊν του χριςτθ. Εμφάνιςθ ςυναγερμϊν ςχετικϊν με τουσ αιςκθτιρεσ ςε πραγματικό χρόνο. Διαβάκμιςθ δυνατοτιτων και πρόςβαςθσ χρθςτϊν τθσ Εφαρμογισ WEB ανάλογα με το προφίλ του κάκε χριςτθ (π.χ. απλόσ χριςτθσ, διαχειριςτισ κ.α.)

5 τθ ςυνζχεια περιγράφεται θ εφαρμογι DIGITRACK ςε ANDROID. Μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ, επιλζγουμε το εικονίδιο DIGITRACK ςτο κινθτό μασ. Πριν να μποφμε ςτθν εφαρμογι μποροφμε να επιλζξουμε από τισ ρυκμίςεισ του κινθτοφ τθ γλϊςςα εγκατάςταςθσ. Οποιαδιποτε επιλογι γλϊςςασ πζραν των Ελλθνικϊν μασ εμφανίηει τθν εφαρμογι ςτθν Αγγλικι. Ανάλογα με το αν υπάρχει κάρτα SIM ςτο κινθτό ι όχι, εμφανίηεται μία από τισ 2 ακόλουκεσ οκόνεσ :

6 Ο λόγοσ που υπάρχει αυτι θ διαφοροποίθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ εφαρμογι εκμεταλλεφεται τθν ιδθ υπάρχουςα πλθροφορία που ζχει καταχωριςει ο κάκε χριςτθσ ςτισ επαφζσ του ςτο κινθτό. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται να ειςάγουμε ξανά τισ οντότθτεσ με τισ οποίεσ κζλουμε να ανταλλάξουμε πλθροφορίεσ, αφοφ είναι ιδθ καταχωρθμζνεσ ςτο κινθτό μασ. Για να γίνει όμωσ αυτό πρζπει να δθλϊςουμε ςτθν εφαρμογι, τον αρικμό του δικοφ μασ κινθτοφ και ςτθ ςυνζχεια να τον επιβεβαιϊςουμε, ϊςτε να είμαςτε ςίγουροι για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων. Θ επιβεβαίωςθ αυτι του αρικμοφ του τθλεφϊνου (ςτθν 1 θ περίπτωςθ που ζχουμε ενεργι κάρτα SIM) γίνεται με τθν αυτόματθ αποςτολι ενόσ SMS από το τθλζφωνο του χριςτθ, ςτο δικό του πάλι τθλζφωνο και μόνο τθν πρϊτθ φορά που κάνει χριςθ τθσ εφαρμογισ. Με τθ λιψθ του SMS από το ίδιο το τθλζφωνο ενεργοποιείται αυτόματα θ εφαρμογι και το ςφςτθμα εγγράφεται ςτον Server. Επειδι θ αποςτολι και θ χρζωςθ αυτοφ του SMS εγγραφισ επιβαρφνει τον χριςτθ, ηθτείται θ ςυγκατάκεςι του για τθν αποςτολι. Εάν ο χριςτθσ δεν επικυμεί τθν εγγραφι μπορεί να πατιςει το πλικτρο BACK για να μθν εγγραφεί. τθν περίπτωςθ που θ ςυςκευι του χριςτθ δεν διακζτει κάρτα SIM εμφανίηεται θ εναλλακτικι οκόνθ.. Με τθν αποδοχι τθσ εγγραφισ, ο χριςτθσ πλζον αναγνωρίηεται από το πρόγραμμα όχι μζςω του αρικμοφ τθλεφϊνου ( εφόςον δεν υπάρχει ), αλλά από ζνα ςειριακό αρικμό που λαμβάνει από τον Server. Για τθν ενεργοποίθςθ αυτι απαιτείται ςφνδεςθ Internet. Θ διαφορά από τθν 1 θ περίπτωςθ είναι ότι τϊρα οι οντότθτεσ που ζχει ςτισ επαφζσ του πρζπει να δθλϊςουν τον ςειριακό αυτόν αρικμό ςτισ δικιζσ τουσ επαφζσ, για να μπορζςουν ν ανταλλάξουν δεδομζνα. Είναι εμφανζσ ότι ςτθν 1 θ περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε τουσ αρικμοφσ τθλεφϊνου μασ, είναι ευκολότερο να επικοινωνιςουμε με τουσ «φίλουσ» μασ, αφοφ γνωρίηουμε τα τθλζφωνά τουσ και τα ζχουμε ιδθ αποκθκευμζνα ςτο κινθτό μασ. Τπάρχει τζλοσ θ δυνατότθτα να μθν γίνει εγγραφι ςτο server τθν προκειμζνθ ςτιγμι αλλά κάποια άλλθ φορά. Με κάκε άλλθ επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ, εμφανίηονται ξανά οι ανάλογεσ οκόνεσ, οι οποίεσ παραμζνουν μζχρι τθν ανάλογθ επιλογι του χριςτθ. Αφοφ λοιπόν ζχει γίνει θ εγγραφι (ι όχι) μπαίνουμε ςτο κυρίωσ πρόγραμμα όπου βλζπουμε ςτο κζντρο τθσ οκόνθσ (ι όχι) τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ για το αν θ εγγραφι ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία.

7 ε κάκε μελλοντικι επανεκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ, εμφανίηεται αυτι θ οκόνθ, θ οποία παραμζνει είτε μζχρι το πρόγραμμα να ςυνδεκεί ςτον Server, είτε μζχρι να πατιςουμε πάνω ςτθν οκόνθ. Για τθ ςφνδεςθ ςτον Server απαιτείται ςφνδεςθ Internet ( μζςω Wi-Fi ι 3G/GPRS ), τθν οποία κα πρζπει να ζχουμε ενεργοποιιςει πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Επίςθσ αν κζλουμε να εντοπίηεται θ κζςθ μασ, κα πρζπει να ζχουμε ενεργοποιιςει και το GPS του κινθτοφ μασ εκ των προτζρων. Αφοφ υλοποιθκοφν όλα τα ανωτζρω, βλζπουμε τθ κζςθ μασ ςτο χάρτθ και τισ ενδείξεισ για επιτυχι ςφνδεςθ ςτο Internet και ςτον Server, κακϊσ και για τον επιτυχι προςδιοριςμό τθσ κζςθσ μασ. τθ ςυνζχεια περιγράφονται με γραφικό τρόπο όλεσ οι λειτουργίεσ του προγράμματοσ. Θ ολικθ Εξοδοσ απο το προγραμμα επιτυγχανεται με διπλο χτυπθμα του κουμπιου BACK που βριςκεται ςτθν προςοψθ του κινθτου.

8 Αρχικι οκόνθ προγράμματοσ Ζνδειξθ μπαταρίασ Ενδείξεισ INTERNET, ONLINE, GPS Θ κζςθ και θ κατεφκυνςθ μασ Διάφορεσ λειτουργίεσ Χάρτθ Ψθφιακόσ Χάρτθσ Επιλογι Zoom Μετακίνθςθ ςε άλλεσ οκόνεσ του προγράμματοσ Zoom μποροφμε να κάνουμε χρθςιμοποιϊντασ και τα 2 δάκτυλα του χεριοφ μασ. υγκεκριμζνα ανοίγοντασ τα κάνουμε Zoom-in ενϊ κλείνοντασ τα κάνουμε Zoom-out Επιλογι Χάρτθ

9 Ενεργοποίθςθ άλλων οκονϊν Διαχείριςθ οντοτιτων (Απ)Ενεργοποίθςθ άλλων οκονϊν Λογότυπο DIGITRACK Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευι μασ Ιςτορικό μετακινιςεων Κατζβαςμα χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ

10 Διαχείριςθ οντοτιτων τθν οκόνθ αυτι εμφανίηονται αυτόματα όλεσ οι αποκθκευμζνεσ επαφζσ του κινθτοφ μασ (π.χ. θ εγγραφι Niki ςτθν αριςτερι εικόνα). Επίςθσ κα εμφανιςτοφν οι επαφζσ που δεν αντιςτοιχοφν ςε κάποιον αρικμό κινθτοφ (π.χ. θ εγγραφι Tablet), αλλά διακζτουν τον ςειριακό αρικμό που ζχουν πάρει από τον Server (τισ οποίεσ πρζπει να τισ ζχουμε καταχωριςει προθγουμζνωσ ςτισ επαφζσ του τθλεφϊνου μασ). Επίςθσ, ςτθν οκόνθ αυτι κα εμφανιςτοφν και τα GPS trackers, που ενδεχομζνωσ ζχουμε αγοράςει από τθν MCK (π.χ. Opel Astra) και τα ζχουμε προθγουμζνωσ καταχωριςει ςτισ επαφζσ του τθλεφϊνου, βάηοντασ ςτθ κζςθ Κινθτό Σθλζφωνο, τον αντίςτοιχο IMEI κωδικό του GPS tracker, που ζχουμε παραλάβει. Ο κωδικόσ IMEI είναι ενασ 15ψιφιοσ κωδικόσ που είναι μοναδικόσ για κάκε GPS tracker ςτον κόςμο. Κάκε εγγραφι-οντότθτα αποτελείται από τθν ονομαςία τθσ επαφισ-οντότθτασ, τον αρικμό κινθτοφ ι ςειριακό αρικμό ι IMEI και τθν φωτογραφία (αν υπάρχει). Επίςθσ υπάρχουν 2 ςτιλεσ με κουτιά επιλογϊν αριςτερά και δεξιά των οντοτιτων. Σα κουτιά ςτθν αριςτερι ςτιλθ όπου υπάρχουν, υποδθλϊνουν ότι θ αντίςτοιχθ οντότθτα ζχει εγκαταςτιςει τθν εφαρμογι DIGITRACK. Όποια επιλογι κάνουμε ςτθν αριςτερι ςτιλθ, δθλϊνουμε ότι επικυμοφμε να μοιραηόμαςτε τα δικά μασ δεδομζνα με τθν αντίςτοιχθ «επαφι» που επιλζγουμε. Όποια επιλογι κάνουμε ςτθν δεξιά ςτιλθ, δθλϊνουμε ότι κζλουμε να εμφανίηονται τα δεδομζνα τθσ αντίςτοιχθσ επαφισ που επιλζγουμε ςτο ςφςτθμά μασ. Είναι προφανζσ ότι εάν κζλουμε να ζχουμε αμφίδρομθ επικοινωνία με μια επαφι πρζπει να επιλζξουμε και τα 2 κουτιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ εγγραφισ, αλλά το ίδιο πρζπει να κάνει και ο ανάλογοσ χριςτθσ, ςτθ δικιά του εφαρμογι, για εμάσ. Εάν κζλουμε να ςτζλνουμε και να βλζπουμε όλεσ τισ επαφζσ μασ, πρζπει να επιλζξουμε όλα τα κουτιά. Για αυτό υπάρχουν τα 2 κουτιά ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ που μασ βοθκοφν να γίνει αυτόματα.

11 Σα χρϊματα ςτισ περιγραφζσ των οντοτιτων υποδθλϊνουν τισ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ (περιγράφονται ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ) : Ενεργι οντότθτα εντόσ ηϊνθσ Ενεργι οντότθτα εκτόσ ηϊνθσ Ανενεργι οντότθτα Δεν υπάρχουν Δεδομζνα Νζα Δεδομζνα Διαβαςμζνα Δεδομζνα Επιλογι οντότθτασ Αίτθςθ φιλίασ για ςυγκεκριμζνθ οντότθτα Εμφάνιςθ όλων ι μόνο των επιλεγμζνων οντοτιτων Πλθροφορίεσ για τθν επιλεγμζνθ οντότθτα Εφρεςθ διαδρομισ για μετάβαςθ ςτθν επιλεγμζνθ οντότθτα υνομιλία με τθν επιλεγμζνθ οντότθτα Μετάβαςθ ςτθ κζςθ τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ

12 Πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, που ανανεϊνονται αυτόματα ςε κάκε νζα μετάδοςθ από αυτι τθν οντότθτα Αίτθςθ φιλίασ από τθ ςυγκεκριμζνθ οντότθτα. Εάν κζλουμε να μοιραηόμαςτε τα δεδομζνα μασ με τθ ςυγκεκριμζνθ επαφι, επιλζγουμε ΝΑΙ. Σο ίδιο αποτζλεςμα ζχουμε εάν επιλζξουμε και τα 2 κουτάκια εκατζρωκεν τθσ οντότθτασ.

13 υνομιλία με τθν οντότθτα Β ΟΝΣΟΣΘΣΑ A Αποςτολι μθνφματοσ. Ο αςτερίςκοσ μετά τθν Θμ/νία, δθλϊνει ότι ςτο ςυγκεκριμζνο μινυμα αποκθκεφεται και θ τρζχουςα κζςθ μασ. ΟΝΣΟΣΘΣΑ Β Με τθν ζλευςθ του μθνφματοσ υπάρχει οπτικι και θχθτικι ενθμζρωςθ Επιλζγοντασ τθν οντότθτα από τθν οποία προιλκε το μινυμα και πατϊντασ τθν υνομιλία, βλζπουμε το ειςερχόμενο μινυμα. Εάν υπάρχουν ςτοιχεία κζςθσ (αςτερίςκοσ), πατϊντασ πάνω ςτο μινυμα μεταφερόμαςτε ςτθ κζςθ αυτι ςτο χάρτθ.

14 ΟΝΣΟΣΘΣΑ Β Θ ζνδειξθ αυτι μασ ενθμερϊνει για το διάβαςμα του μθνφματοσ από τον αποδζκτθ. Μποροφμε ν αποςτείλουμε μία φωτογραφία από τθ υλλογι Φωτογραφιϊν ι μια νζα από τθν Κάμερα ΟΝΣΟΣΘΣΑ A Εμφάνιςθ Θμερομθνίασ και Ώρασ του Μθνφματοσ

15 Γράφοντασ ζνα μινυμα και πατϊντασ αυτό το κουμπί, μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ. Εκεί επιλζγουμε ζνα ςθμείο (μετακινϊντασ το ςθμείο πάνω ςτο ςταυρόνθμα) που κζλουμε να ςτείλουμε παράλλθλα με το μινυμα που γράψαμε και πατάμε τιν μπλε πινζηα

16 Όταν ο αποδζκτθσ πατιςει πάνω ςτο μινυμα που ζλαβε, κα μεταφερκεί ςτθ κζςθ του χάρτθ που υπζδειξε ο αποςτολζασ

17 Για να ςβιςουμε ζνα μινυμα αρκεί να το ςφρουμε προσ τα δεξιά ι αριςτερά με το δάκτυλό μασ Για να ςβιςουμε όλα τα μθνφματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ οντότθτασ πατάμε το κουμπί αυτό Με τθν κετικι απάντθςθ ςβινονται όλα τα μθνφματα.

18 Θ ςυνομιλία με ιχο γίνεται πατϊντασ τθν Κλιςθ το δικό μασ κινθτό εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να ενεργοποιιςουμε το εξωτερικό μεγάφωνο ι να διακόψουμε τθν κλιςθ πατϊντασ πάνω ςτο τθλζφωνο το άλλο κινθτό εμφανίηεται θ οκόνθ αυτι, μζςω τθσ οποίασ μποροφμε να επιτρζψουμε ι να διακόψουμε τθν κλιςθ

19 Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυςκευι μασ Αρικμόσ κινθτοφ ι ειριακόσ Αρικμόσ IMEI κινθτοφ Μπαταρία Θμ/νία και ϊρα GPS Αρικμόσ δορυφόρων Ακρίβεια GPS υντεταγμζνεσ GPS Σαχφτθτα τάκμθ GSM Τψόμετρο Κατεφκυνςθ Κυψζλθ κινθτισ τθλεφωνίασ Μετακινοφμε το κζντρο του ςταυρονιματοσ ςτο χάρτθ, ςτο ςθμείο που κζλουμε να το κζςουμε ςαν Αρχικι Θζςθ και μετά πατάμε αυτό το κουμπί Με αυτι τθν επιλογι, διαγράφουμε το λογαριαςμό μασ από τον Server και όλα τα ςτοιχεία ςε αυτόν

20 Ιςτορικό μετακινιςεων Επιλογι θμζρασ Επιλογι ϊρασ από Επιλογι ϊρασ ζωσ Επιλογι ορίου πάνω από το οποίο κα εμφανίηονται οι ςτάςεισ Με τθν επιλογι αυτι μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ και μετά από λίγο κα εμφανιςτοφν οι διαδρομζσ για τισ επιλεγμζνεσ οντότθτεσ ςτο χρονικό διάςτθμα που επιλζξαμε

21 Αναμονι για τθν ολοκλιρωςθ μεταφοράσ του ιςτορικοφ από τον Server. Σα δεδομζνα που κα κρατοφνται δεν κα υπερβαίνουν τον 1 μινα. Εμφάνιςθ κουμπιϊν διαχείριςθσ ιςτορικοφ Εμφάνιςθ διαδρομϊν και οντοτιτων Εμφάνιςθ ςτάςεων ςε λεπτά Ολοκλιρωςθ μεταφοράσ του ιςτορικοφ από τον Server

22 Οι κζςεισ των οντοτιτων αντικατοπτρίηουν τθ χρονικι ςτιγμι που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ Μπάρα χρονικισ κζςθσ ιςτορικοφ. Θ μετακίνθςθ τθσ μπάρασ από τον χριςτθ μεταβάλλει και εμφανίηει τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ των οντοτιτων ςτο χάρτθ. Θμ/νία και ϊρα τρζχουςασ κατάςταςθσ οντοτιτων Ζξοδοσ από το Ιςτορικό και επιςτροφι ςτθν κανονικι λειτουργία Μετακίνθςθ Ιςτορικοφ προσ τα εμπρόσ ταμάτθμα Ιςτορικοφ Αναπαραγωγι Ιςτορικοφ και Παφςθ Μετακίνθςθ Ιςτορικοφ προσ τα εμπρόσ

23 Κατζβαςμα χαρτϊν ςτθν SD card για μετζπειτα χριςθ Χριςθ Internet ι μθ, για v τθν αποφυγι χρεϊςεων ςε ςφνδεςθ 3G Επιλογι Αρχικοφ και Σελικοφ Zoom Ζναρξθ Κατεβάςματοσ Χαρτϊν Εμφάνιςθ υπολειπόμενων χαρτϊν Επιλογι περιοχισ ςτο χάρτθ Τπολογιςμόσ αρικμοφ χαρτϊν για κατζβαςμα Ακφρωςθ Κατεβάςματοσ Χαρτϊν Εμφάνιςθ προόδου

24 Με το κουμπί «Επιλογι περιοχισ ςτο χάρτθ» μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ όπου με τθ βοικεια των 2 μπλζ κφκλων, επιλζγουμε τθν περιοχι που κζλουμε να αποκθκεφςουμε ςτθν SD για μετζπειτα χριςθ Με το κόκκινο Χ ακυρϊνουμε τθ διαδικαςία Με το κόκκινο τετράγωνο ολοκλθρϊνουμε τθν επιλογι τθσ περιοχισ και μεταβαίνουμε αυτόματα ςτθ διπλανι οκόνθ, όπου ςυνεχίηουμε με τθν ειςαγωγι των ορίων του Zoom Επιλζγουμε τα όρια του Zoom. Σο 0 αντιςτοιχεί ςε Zoom που όλθ θ υφιλιοσ είναι ζνα μόνο αρχείο, το 1 ςε 4 αρχεία, το 2 ςε 16 κ.ο.κ. Είναι προφανζσ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των χαρτϊν εξαρτάται από τα όρια του Zoom και το μζγεκοσ τθσ περιοχισ. Πριν, λοιπόν, ξεκινιςουμε τθ διαδικαςία κατεβάςματοσ, μποροφμε να υπολογίςουμε τον αρικμό αυτόν και μετά να ξεκινιςουμε το κατζβαςμα ςτθν SD. Πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ και υπολειπόμενοι χάρτεσ Με αυτό ακυρϊνουμε τθ διαδικαςία

25 Λογότυπο DIGITRACK

26 Λειτουργίεσ Χάρτθ Βορράσ ωσ προσ τθν κίνθςι μασ Βορράσ ωσ προσ τον χάρτθ Βορράσ ωσ προσ τθν πυξίδα Εμφάνιςθ διζυκυνςθσ κζντρου χάρτθ Λειτουργίεσ Χάρτθ Εφρεςθ διεφκυνςθσ / ςυντεταγμζνων Μετάβαςθ ςτθ κζςθ μασ Μετάβαςθ ςτθν Αρχικι Θζςθ

27 Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ εμφανίηεται χωρίσ να περιςτρζφεται και οι 4 πορτοκαλί θμιευκείεσ, δείχνουν τα 4 ςθμεία του ορίηοντα, με τθν ςυνεχόμενθ να δείχνει τον Βορρά Βορράσ ωσ προσ τον χάρτθ

28 Βορράσ ωσ προσ τθν κίνθςι μασ Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ περιςτρζφεται και το μωβ βελάκι δείχνει τθν κατεφκυνςι μασ. Με τον τρόπο αυτό βλζπουμε προσ το πάνω μζροσ του χάρτθ, τθν περιοχι που βλζπουμε μπροςτά μασ κακϊσ προχωροφμε. Θ ςυνεχόμενθ πορτοκαλί ευκεία δείχνει πάντα τον Βορρά.

29 Βορράσ ωσ προσ τθν πυξίδα Με τθν επιλογι αυτι, ο χάρτθσ περιςτρζφεται και το μωβ βελάκι δείχνει προσ τθν κατεφκυνςθ που κοιτάει το μπροςτινό μζροσ του κινθτοφ μασ, χρθςιμοποιϊντασ τθν θλεκτρονικι πυξίδα του κινθτοφ

30 Αφοφ ζχουμε μεταφζρει το κζντρο του χάρτθ ςτο ςθμείο που επικυμοφμε να βροφμε τθ διεφκυνςθ, πατάμε τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι. το πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται θ διεφκυνςθ του κζντρου. Εμφάνιςθ διζυκυνςθσ κζντρου χάρτθ Θ Διεφκυνςθ αντιςτοιχεί ςτο κζντρο του Χάρτθ

31 Εφρεςθ διεφκυνςθσ / ςυντεταγμζνων Ειςάγοντασ τθ διεφκυνςθ ι τισ ςυντεταγμζνεσ που επικυμοφμε, μεταφερόμαςτε ςτο χάρτθ ςτο ςθμείο που επιλζξαμε. Απαιτείται Internet για τθν εφρεςθ τθσ διεφκυνςθσ.

32 Μετάβαςθ ςτθ κζςθ μασ Με τθν επιλογι αυτι, εςτιάηουμε το κζντρο του χάρτθ ςτο ςθμείο τθσ κζςθσ μασ. Θ εςτίαςθ γίνεται μόνο όταν ζχει βρεκεί θ κζςθ μασ.

33 Με τθν επιλογι αυτι, εςτιάηουμε το κζντρο του χάρτθ ςτθν Αρχικι Θζςθ, που ζχουμε επιλζξει από τθν οκόνθ των Γενικϊν Πλθροφοριϊν τθσ ςυςκευισ μασ Μετάβαςθ ςτθν Αρχικι Θζςθ

34 Εμφάνιςθ πλικουσ δορυφόρων GPS με αντίςτοιχεσ εντάςεισ λιψεων ςιματοσ Λειτουργίεσ ςτθν οκόνθ του Χάρτθ

35 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με τθ κζςθ μασ Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μασ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ υντεταγμζνεσ τθσ κζςθσ μασ (γεωγραφικό πλάτοσ και μικοσ) Κακαριςμόσ του ίχνουσ τθσ διαδρομισ μασ Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ κζςθσ μασ Κλείδωμα ςτθ κζςθ μασ. Κακϊσ μετακινοφμαςτε, το κζντρο του χάρτθ ακολουκεί τθν πορεία μασ Ακφρωςθ κλειδϊματοσ τθσ κζςθσ μασ

36 Ακφρωςθ δρομολογίου Αποκικευςθ δρομολογίου Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Διαγραφι αποκθκευμζνου δρομολογίου Φόρτωςθ δρομολογίου

37 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με επιλεγμζνθ οντότθτα Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μιασ οντότθτασ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ Ονομαςία οντότθτασ Επιλογζσ ηωνϊν τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ Κλείδωμα ςτθ κζςθ τθσ οντότθτασ. Κακϊσ θ οντότθτα μετακινείται, το κζντρο του χάρτθ ακολουκεί τθν πορεία τθσ. Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ οντότθτασ Ακφρωςθ κλειδϊματοσ τθσ κζςθσ τθσ οντότθτασ

38 Ακφρωςθ δρομολογίου Εφρεςθ δρομολογίου Αποκικευςθ δρομολογίου Επιλογζσ διαχείριςθσ δρομολογίου του Διαγραφι αποκθκευμζνου δρομολογίου Φόρτωςθ δρομολογίου

39 Δθμιουργία νζασ ηϊνθσ Επιλογζσ ηωνϊν τθσ επιλεγμζνθσ οντότθτασ Μετάβαςθ ηϊνθ ςτθ Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ Ακφρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ Διαγραφι ηϊνθσ Διαγραφι όλων των ηωνϊσ τθσ οντότθτασ Απόκρυψθ ηωνϊν Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν

40 Με τθ Δθμιουργία Νζασ Ηϊνθσ θ πινζηα γίνεται μωβ για να υποδθλϊςει τθ νζα λειτουργία. τθ ςυνζχεια μετακινοφμε το χάρτθ ϊςτε να ορίςουμε τα ςθμεία τθσ ηϊνθσ που κζλουμε να καταχωριςουμε. Μετά από κάκε ςθμείο πατάμε τθν μωβ πινζηα και προχωροφμε ςτο επόμενο ςθμείο. Σα όρια τθσ ηϊνθσ εμφανίηονται και αφοφ ζχουν ειςαχκεί όλα τα ςθμεία, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ»

41 Αφοφ ειςάγαμε τα όρια τθσ ηϊνθσ, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» Οποιαδιποτε ςτιγμι επικυμοφμε να διακόψουμε τθ διαδικαςία ειςαγωγισ ηϊνθσ, επιλζγουμε από τον κυκλικό δίςκο, τθν «Ακφρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» Με το που επιλζξουμε τθν «Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ ειςαγωγισ ηϊνθσ» εμφανίηεται θ ηϊνθ που δθμιουργιςαμε

42 Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν Με τθν «Εμφάνιςθ περιγραφϊν ηωνϊν», εμφανίηονται οι περιγραφζσ των ηωνϊν των οντοτιτων, με ςκοπό τθ διάκριςι τουσ

43 Με τθν «Εφρεςθ Διαδρομισ» ςε ςυγκεκριμζνθ οντότθτα, υπολογίηεται και ςχεδιάηεται θ διαδρομι, από τθ κζςθ μασ μζχρι τθν οντότθτα αυτι. Κακϊσ μετακινοφμαςτε, ακοφμε θχθτικζσ οδθγίεσ που μασ κατευκφνουν προσ τθν οντότθτα και επαναυπολογίηουν τθ διαδρομι μασ. Για τθ λειτουργία αυτι απαιτείται Internet, ενϊ οι διακζςιμεσ γλϊςςεσ είναι ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά.

44 Διαχείριςθ πλθροφορίασ ςχετικι με περιοχι Πθγαίνοντασ τον χάρτθ ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο και επιλζγοντασ τθν πράςινθ πινζηα, εμφανίηεται το διπλανό παράκυρο, μζςω του οποίου ειςάγουμε μία ονομαςία που περιγράφει τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Εάν δε βάλουμε τίποτα και πατιςουμε ΟΚ, τότε ςαν όνομα τθσ περιοχισ μπαίνει αυτόματα θ Θμ/νία και ϊρα ειςαγωγισ. Πατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ κζςθσ μιασ περιοχισ, εμφανίηεται ο κυκλικόσ δίςκοσ με τισ ακόλουκεσ επιλογζσ Ονομαςία περιοχισ Άλλεσ επιλογζσ Διαγραφι τθσ επιλεγμζνθσ περιοχισ Επιλογζσ διαχείριςθσ του δρομολογίου Εφρεςθ διεφκυνςθσ τθσ περιοχισ Διαγραφι όλων των περιοχϊν

45 Προςκικθ φωτογραφίασ ςτθν περιοχι από τθν κάμερα Άλλεσ επιλογζσ Αλλαγι Ονομαςίασ περιοχισ Εμφάνιςθ περιοχϊν περιγραφϊν Διαγραφι φωτογραφίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι Εμφάνιςθ φωτογραφίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ

46 ΠΡΟΟΧΗ Η μεηάδοζη ηηρ πληποθοπίαρ μεηαξύ κινηηού και GPS tracker γίνεηαι με 3G/GPRS. Με ηον ηπόπο αςηό ςπάπσει σπέωζη από ηιρ εηαιπείερ κινηηήρ ηηλεθωνίαρ. Ο σπήζηηρ ηος ζςζηήμαηορ αςηού ππέπει να επιλέξει ηο πακέηο δεδομένων κινηηήρ ηηλεθωνίαρ πος ηον ζςμθέπει και θα εγκαηαζηήζει ζηα trackers και ζηο κινηηό ηος. Επίζηρ, επειδή η λειηοςπγιά ηος ζςζηήμαηορ εξαπηάηαι από ηην ύπαπξη ή όσι ηος ζήμαηορ κινηηήρ ηηλεθωνίαρ, είναι αςηονόηηο όηι ηο ζύζηημα δεν μποπεί να λειηοςπγήζει όηαν ςπάπσει ανςπαπξία ζήμαηορ ζηιρ πεπιοσέρ πος βπίζκεηαι ηο GPS tracker και ηο κινηηό ζαρ. Ιζηοζελίδες Επικοινωνία Σινώπηρ 30, , Αθήνα Σ , Φ

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Γξακκαηεία ηωλ Κέληξωλ Υγείαο Έθδνζε 0.4 Εξγαζηήξην Δηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου

Οδηγίες εγκατάστασης. Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Οδηγίες εγκατάστασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού του Γυμνασίου Το λογισμικό που αναφέρεται είναι αυτό που συνοδεύει τα netbook καθηγητών μαθητών του Γυμνασίου. Αν δεν υπάρχει ήδη στους υπολογιστές μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ. Η εξζλιξθ τουσ Σφγχρονεσ ςυςκευζσ και μθχανζσ Η εξζλιξθ τουσ Η εξζλιξθ του κινθτοφ τθλεφϊνου Το πρϊτο κινθτό τθλζφωνο εφευρζκθκε το 1972 από τον Αμερικανό εφευρζτθ Μάρτιν Κοφπερ. Είχε φψοσ 33cm και ονομαηόταν Dynatec

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα