...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... dritsos@upatras.gr."

Transcript

1 :,,,,!": #, $# % # # ## & ' # ( ), * $# %, $# +# #, #(# - # # % + + ' # $# #, # # $#, # %## # # # +# # # # % # ( : () ( (, () #, (() % ( # + % %( + + ' % + + %( + #, # ## ( # # %( # # % ' + ( # # + # / # # # *#+# # %( + + ' +# # %( ' ' ( *## # # # # ' ( # # ' # # + ' / *# - + (-/0, 2005) ( + +, # # # #, # +# + #' #' / & + # %# # (#,,# ( # + + ' 2+, ' # (# ( $ (, + # ( (# ( ) # # # # ( + ', + ' # + + ' # ## (&),, *', 30 *' # +, # $# %, # # ## # # # o C & + + ' (#, + ', #, # (## + + (# # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 % %+, ## # # ( + ' ),, #, (+ + Fier Reinorced Polymer (FRP) ( &), * $# % & ' # ( ( % + ), # *# m, # ) * $# +# #, #(# 1 (i, 2001) # + ', (# # 1 # ' + ' 3 # (kg/m ) 4 # (GPa) 5 % / (MPa) %/ (%) 6$# $# $# $# S / 7# 6$# *, ##, # $# # %+# + + ' # #, ( # +# ', # ( # ' # %+# # ' $# $# # %' # # # % + + ' +# # $# # 4, ## ( ' #, # # % & ' % (# %+#, # ( $ -# % 2+, # # # # + + ' * #: () %## # # + # '#, *' # # # #' ( ( # + # # # # ## * + ' ), ( (, # '# ', + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 *, +, ' ( ( () # $# (+ # ## ' # +#, + ( + 60 o C + #, ' # # # ## # #, # '# # $# 250 C # ## ( (() 2 # #, # % ' # 1, # +# # 30% 40%, ' ( ( # # 20% # # # # #, # +# + #' #' 2, *(## + #' + + ' 2 *(## + ' 7# &-5 &-/ &-1 /# / +# /# # / # / % (+ 1 % / ' # (kgr/m 3 x10 3 ) ~ 180 ~250 ~150 - ( ( * ) $# # # + + ' *' + # ( # ((, %( (+, % ( #, # + + ' # * (i, 2001): EFRP Er r E, FRP r r (1) E FRP, Er, E FRP, r, # %, # ## + ' r, ## ' %' r 1 *, E Er +# ((: EFRP E +,, %( + ( & ' $#, ', ( / %#, (, %( $# ( # (+ # & (, %(, # ( (+, $# #, 2+ ( %, (, + + * % #, # & ( # $# %' (%' + ( # %(, ' # ' ( ' # ## - # % (ACI-440R, 1996, ACI- 4402R-02, 2002, ACI-4401R-03, 2003, ACI-4403R-04, 2004, CAN/CSA-S806-02, 2002, i, 2001, ISIS Canada, 2001, JBDPA, 1999, JSCE, 2001), + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 # +# # #, ( '# % - ( %(, *# - + (-/0, 2005) # # % / * ( ( ' ' ## 8 + *+ + + ', ( + %(': () ( +, () # (() 6%, ( # + %, + %( + + ', +, ', % # + + # $,, $ #, # # # (# % #,'#), *% %, ' # # (# #,'#), $, # ( % 1 (, #( ACI (ACI-4401R-03, 2003) ( $#, % 1/ # % 1/ # % %', # ## +# # # ( % q= 10) #+ # + + # # # % # # ( #$# ' + / + # # + ( +# / # ( * + ( + ( () # # (+(# ' (, * # # #(# ( *) # + ' # % + # % (, (# # # + + ' ( # ), # %( + # + # 4 # '# %(, (% # , # %, % # + 2+ %( * (, + (+ + ' #' ' # ' + ' + 3 4, #' #' ( # (CAN/CSA-S806-02, ( (# ( 3 # #' ( # ( 2 (MPa) % (MPa) # (GPa) %+# (%) %+# (%) # (kgr/m 3 ) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 4 # #' ( # # ( 2 (MPa) % (MPa) # (GPa) %+# (%) %+# (%) > # (kgr/m 3 ) % # %( + + ' % + + % #, # # (, 2 608/ 6! -/ //-60 # + ' ( &), # % %+ + # (# # # + ' ) + # %(, # ## ( # # # #, # ( # ++, + ++ / ' ) # + ##, # # # + # **# # + + #' +, +, ' # * $# %, ( # # +# %( # # ( # # # (, # ( ( # ) # %( # ' # + #' + # ' % ++ + '- ++ # # % $# + ' (+ # *## #,## *## # (+( + ' + +, +, %*# # ( + # *# ## + + ' * + ( %), ' (+( 7 #( ( # # %( ( #, +, (% ( &-, 2005) + %( # # *: 1 / # '# * # % # ( # ## + #' 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 2 % (+, * ( # # * mm + ( 25 mm 3 %,, # (' ( # % 4% 4 %, * ## '# #(' # # % % (# + * #' ( # # # % + #(# # * '# * 5 4 # # (#, # % ' # + $ ( 1 mm 6 H % % * ## 1-2 mm # *' # ## % (, # *# + 10 mm, # %, ' # ## % # + *+, # # (% # 7 % # % %, %# #, ' # (+ + # # ', % % % # '# # ## 9 / # ## + %, #,, ( # *+ % #( 10 ## ( + %+ $# ( () 5, ( # # %+# + + ' # # #, 1,,, +-%'+ (,, # # # ( 2+ ##, % +, # $# # %, ( %## (, + + ' 2+ %( ', + # (, # # (+ # ', + ( ( # +# %( # % ', # *## # # # +*# %( # 5 # %+# + ' 4 # %+# 6 (GPa) (%) 6 ( (GFRP) (AFRP) 6 (CFRP) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 Sre (MPa) Caron FRP Aramid FRP Gla FRP Seel (S500) Srain (%) 1 #-%+# (, % 21!!! " " #, +, ## %( + & + ' # %( # % *+,, * - # # # %(*# # #$# # % # + ++ *+ %: () 2 *## # # ' () 2 *## # (() 2 # % + %+ ' ', # $ () 2 *## # # ' & # % %+ + # # %(*# ' / # (# ( ( # %( # *' ( # *#, + # (# *## # # + ++ & # + (+, # *## # # *## # # $ ' ## # +# + +, 2,, ( % -, ## ( ' (andoro and Drio, 2006) & 2 ( % -, ## & ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 # ( (,# # (Bouia and Fardi, 2003, Haroun e al, 2001, Ma and Xiao, 1997, Nanni and Bradord, 1995, Prieley, 1996, Seile e al, 1997, Taani and Panazopoulou, 2002) 2+ *, # # (+ ( # # + + ' # # ( %+ +), + ' ' (#, ( + + ( (+, % #, ( + %( ) + # ( # +# ' *+ (Taani and Panazopoulou, 2004) ' # # # +# / # **# (Anoniadi e al, 2002, Pinho and Elnahai, 1998), # %( # % # % %,, # (+ # *## # #,, + ( ) / #, ( ( # ( *# # ##, (+, ' # *## #, %' ## % %# # ' 2+, # +#, # (# %( # ('- ++), ' *## # (, (+#, ', %# # ( %( # # ' (+ ' #( + ## * # + (+', ' # 25 mm # # *#, # %( + %+ ( + ++) ( # 2+, # +# ( *# ( # %( # *, ' $!! 4 # %( *+ %(*# ( # *## # # ' ' (+ * # ( +-%'+ %(, % ( %(*# %( & c % %( 3 - %( 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 / %(*# $ ( # %(*# ( 2 -/0, 2005) # +# +, ( # %(*# #, ( % # % # (# # / % # # 3, ( # + ' + ( %, ' ( %( 1 # +# %(*# # %+, (-/0, 2005) : ) 1 * 1 c (1 14 aw ) c Rd, (2) * Rd,1 1 [0003 (1 14 aw ) 2 Rd,2 cu ] (3) Rd, ( Rd, ( ) 1 (+ * 1 c (1 14 aw ) c Rd, (4) Rd,3 1 [0003(1 14 a ) 2 w Rd,4 * cu ] Rd, (5) c #, + # ( ## # % * c # # # %( * co, co %' # % ( -, ( %( % + ( co ), *, cu cu %' + # %( % ' a w a w ( / c ) ( ( %(*# = # # # %(*#, + ( *' (3), (4) (5) *, # + ' ( Rd, (, # +# + (+ # % ( + %'+ / % + + ' ' + ' # + +, ## # ## ( * # *+ 95% + + ( + Rd # ( % (# *+ 15), * # *# 85% (+ ( 4), # # %(*# n, (, # ( # # * # + ' : = 1 C (1%) +d C (1) (6) 3A C 2r 2r : AC C d C, ( C d C r # * # + ' ( 25mm ) r 50mm + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 2+ # + #, # # # %(*# * «((» (+ ' + # # (7), # «(( #» + (+' ( ( %(*# r r d c %( c 4 ' %(*# # +# # ' ++ + n ' ## + a a an ( w, # ( # %(*#, # ' % & ( ) +# (+ # +# (+ ' (+ # +# # + ' '+ ( ##) (( ## # #: E ' - (7) 2r, E, # # & +, r # '+ & (+ # $ + # # ' & $ + + k -1/ 4, k + '+ & (, 2005) - 8, ## % # ( %(*# # ##, # +# * * + & cu co ) (, 2005): * * * 2 c ( aw ) c cu co 0003( aw ) 1 5 # ( %(*# ( + wd ),,, ( # - # # + 1/ r # # # + 1/ r + wd * %(*# ( &) 2+ ( # +# # &, # (%, *# %# 1 % + # +#, wd # (3) (5) # ((-# # (# (, 2005): * 1 cu 1/ r :vd (8) Rd 1 5 Rd yd 22, # + # ++ %, ' ' %, + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 # %(*# # # # +# # # #*# / # + # # % + * + + # ## + + # # +( # (#, % # % ' # # # (, 2006, Bouia e al, 2004, Harrie e al, 2003) +(', %( # # # # %(*# % # ## # # # +( ( # *# # # # # +# (+' ', (+ # # # %(*# (', *+ ( ( + # % ) ( +( % # %,, ' + % # # +(, ( # # +(, # +# + + # ( #,, 2004) # +# %( % &, + ' % (, # # (, 2005, 2005, -/0, 2005): (1- ) 1 yk A Rd (9) d l : Rd 1 5 # +# k + '+ % 1 = $ k 1, $<1 + # ' '+ -1/ 4 (( k d E d # # * # + + # %(*#, # #, max = E u / 2 u # * %+# %, ( # % # % # # ( ), #%: = 1 (10) o : o # & ( # % $, % # # # 50% + + % ( + = / B : #,'# + # +( +,+ +, 9 # # ( # # * # %(*# ( F A ) # # % ## # # # # #(+# &, * ( # # ( N ) # % # #(+#, ' ( # ## # +(, ' # # * ## ( # #: = ( ) 2 / 3 ck 0 (11) # # (9) # %: d (1- ) d / ( B Rd yk ck ) (0,mm) (12) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 : d # +,+ + ( ) 1/ 3 =04 / u (13) ( # ## + +, ( ( + ' ' ( 4 ( = 10 mm, + ( # ## max # (## #, max u ( # ## ( # (# # # % 4 #% 2mm 1 (+, (,, * (, 2005): 2 d B 2( c + d ) c # # $# +,+ + = ( 2 w ) E,max 2 / 3 w = 06 # +( ( # ## + +, ( 1 2 ) / # & # # (12) # % #, (-/0, 2005): yk [(1! ) d / ] ( c d ) ( N, mm) 5/ 3 2 (14) " E ck 23! % % &, + ## + ' % %, % %, + #, #, #' # + + ', ## +# # $# % % ( 5) # # % # $# #, # (Barne and May, 1999, Janze, 1997, Mahy, 2000, Neuauer and Roay, 1997, Raoo and Haanen, 2000, Teng e al, 2002) $# + #, # *## # #, % # *## # $ + %'+ # #(+#, ' +# # # 5 /# $# (Teng e al, 2002) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

13 (Spadea e al, 2000) # #, + + +, + (, ' # # # # + ' + # + ( ( # # ' % ## # *%, # # + ' + + # %( #, :, + #, % %' + -+ %+ (G+$ 2 Q) 4 # :+ ( # # +# # # # ( (), $ # # %( # # # + + %+ # ## / # (Trianaillou and Dekovic, 1991, 1992), %( # (, # ( # # *# 4 # % # # ## + +, # ( # % #,'#, (+,+ ## (+ + # NSM (Near Surace Mouned) # # % # # ## %+ + (De Lorenzi e al, 2000, Novidi and Panazopoulou, 2005, Taani e al, 2005) 2+ # %( # #, # # ( $# # *# + 20 mm,, + %+ ' # # (## ' + + # %, ( # # +, $# : # # # % # # (+ ') +, %' %+# * # # (# ') %, + ##, %,,, # # (# % %+# (#) + + ' # & + '- +, # *# # O # (, ' ( % %, # #, # # ((, ( ( # # # ( A ), #, ## # #: M do A =, (15) z d : 4 do # # # # ( # M do # # ), z + +' + ( #% 09 d ) d $ #, # # *+ +# # # ( + ( d ), # # # # (, cri ) # %'+ (, cri ) #, # * # % % ( (, 2005(): 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

14 1# % % # +# # # +# +, cri k 2 k # # # 2# % % # +# ## # (+ # # # (+# + + # ## # + (P), * # (# # # # ( ) # % + + ' # % ## ((+#), *%, # % + + 6, # % ( P-L, + $ ' ' (eng e al, 2002), L % ((+#) P P max P/2 L L e = P/2 E 2 cm L e L 6 /# # #' %+ ( '# 2+ ( % # #, (+# * # L e, # # ##, *# % # ', # # ## ( (# ( ( P max ) L = L e # ( # % L > Le, L - Le + Pmax k $ Le (16) k # % + #' + # % # ' #, $ cm, : cm # # # % / +# # ## ( # ## # (# # #*# # +( '), ( k, # (# # # ## P max # + * (, 2005): P max =,max = E,max (17) 8+' # %'+ #, % L e, ( # x x, x,max, x, max (18) Le Le # ## k $ # # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

15 " k % P Le Le,max,max %, xd x xdx Le (19) L o e 2 o E 2" k max (20) Le # + # # % # +# 2+, +, % #, # %' + + %( # + / (16) (20) k cm L e E " k 2 (21) L e 2" k E Le (22) k cm % # + # %+ ' # (% (Teng e al, 2002) (# ( " k / k 0 25 mm +# E Le = (MPa, mm) (23) 2 cm 1 # (##, $#, #, # %, # #, cri, + # # (, 2005, -/0, 2005): E cm cm, cri = Le = (24) 2 : # # +# # k # -1/ 4 ' # 1 = $ k 1 k + = # ' '+ w L ' 2! ( / w ) w #, w 1 ( / ) w # L in (2! ) (+#, : 2 Lav = L av (+# # Le L # % % # +# #, # # # # #*# # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

16 / # % ' # % # # $# # #*# # # (% ++ ( # # %, # +# + + *%( ((, +, +# ( # % % : d, cd, M d, 0 67 M Rd, d, cd, # # ( -, ) # # ( # Md, # # ( % #) # # ( # M Rd, # # # # / + (, *+, # % + (Roay, 1997), A d (25) d d, # Ao ydo A d : A o, ydo # % 1 *(# # *# ( # # # #, cri # ( #, +# # +# C16/20 % &-5, = 1 mm = 1/ 2 w *, # 2 # % : 2 / 3 2 / MPa (26) cm ck , cri MPa (27) 2 # + # # *# ( * 24), +, % # (## # # / ( ( # * MPa, + * 6% # / # + ##, # ( '#: # # %( # +, % # % #, #; % ## % # 2+ # # % # + (+ # ),, (# + # +, # # # # (##, cri *# # ## (+# #*# # (7) 2+, ( # ## # + *##, * ', #% $#, (, + #, cri, cri + # # # 1 # # 2 # % # # ( # : = E (28) d d 1 3 Rd d /, / (29), cri Rd, d cri Rd 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

17 ! $, * + # (% ' (-/0, 2005) *: # + + # ( %( # +# # % ## 0 # # + ', ( ( # + '+ # * 3 ( 5 ( %, #+# # # + '+ # 0 %( # # # # # # # $# # ## # ## % # ' # ( + # +# '), # * # o, o # # + #+ # # $# # ## # # % ) # + + # (+# # (+# # ( # # # ' # (, # ( ' #* # +# # # # *# ' ', # ( ' # *+ 1 m, ' +, # %( # #* ', (+ ( #, # % % #,'#, ( # # 0 ' # +# # (+# + +/ %+ # ( ( + #+# # 4 ## + + ', *+' ' + % % # #,'# # ( 7), # % # # ( # *%# + + +# ##, *# + (' (+ %# () () 7 (+# + # & 24 &! ##, + ## *+, ##, ( 4 ## 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

18 % # % ++ - ( # # # (Khalia and Nanni, 2002, Trianaillou, 1998, Trianaillou and Anonopoulo, 2000) + ( '), # %( ' + # %( #, # # + ' # ( ( *, ( % ( # # $# (De Lorenzi e al, 2000) ( # +*# ' + # % + ' + ## # # +# %, # # (+# # # # % #, # ( # % ( ' # *# ( # + ', +, ( '# #+# # # # ), # + +, 2 *# - + (-/0, 2005), # %( ' + (+# + (# *# % #, %, :: () ( + (' $# #, () # # + # ( %# G+ 2 Q (() $ ( # ## # ( # *%# # # #,# #% :# + *%, h h 2Le h h $# # L e ( (+# +, # # +#, # (+ ## ( Rd 3 ) (, # #: Rd 3 = cd + wd + d (30) : cd wd d # ## 2 d = d w h,e (co + co a) in a (31) : # (+ + ' + * # (+ * * # # + + *' +(' +# # 45 h, e ( (( # #$# ) $ # # +# 2/3d d $ w # (+ *+ 2A = (32) w in : A = w *+ w # * # *+ # +# ++ % (-/0, 2005), # # 03 d A 1 % =, w = 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

19 o 1 = 45 = 90 o # # : 2 A d = d wh, e = h, e d (33) d # # ( # *+ ## # # # # # (, cri ) # %'+ (, cri ) # * # % = E (34) d d d, cri / Rd, d, cri / Rd (35) E # # Rd 15 ( # & ( $# # (+ $#, (+' ) #, cri + # # ( + % : (1) 8# # # # +# + + ', # %' # # %+# (+ * % ) (+ # # # (% ' ( ( # # +( (2) # # ( # * +(, # ' # ( c ) # #, (+ +# % # # ' (3) +# ## # (+ (+# + + / # % % ' + # + ' +, # # (+# ## *+ ' # %+#, cri # #, cri, ( %, 1 ##, # (## + ' (% ' # +(, % ( # # # 3 (% ' # +( ( ' # ##, ' (# 4 (, # # (Maruyama and eda, 2001, Teng e al, 2002) # # ( # + ' # # % /, # +# # ##, # # # # # # (## ## +, +, # # (%, +, (-/0, 2005) ) " # +# ' +, # # % +# ## (% (3)) %(, *%, # # + *%, + $# + + # * mm # %+# # (, cri ) # # #:, cri = k v,max (36) : k v 05 %'+ # # * +(, 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

20 , max min ( u, 15%) u # (# % %+# %) " # # # +# ' + # (+# + + *%, % # + (#, ( % (1), (2), (3) 1 % (1) (2) % ( 1 # % (3) : k v 0525 ( 0 5 k v ( 0 5 Lav = (37) Le : L (+# # L av e E = (MPa, mm), ( (+# (# (+# 2 cm # # # # *),max = Le (38) $ cm = # w L ' ( w 2 - in a 1 w #, ( w 2 1 in a # % % L in (2! ) (+# 2 L 1 & 10 1 # # (31) # : 2 1 D 2 d d (co' co a) in a (39) 2 4 ( *+ ## ( ), # +# ++ +, 4A / D in ' # +# ++ ' 4 / D in D # # A = w # ## 25! #% # + #' %+, + %, % # # #, ' % 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

21 2+, # %( # # *# #, + %#, %, # % «'» + ', ' *%, # # (+# + + % ( + + (+# / # **# (/+, 2001, ', 2000,2003, ' #, 1999, Anonopoulo and Trianaillou, 2002, 2003, Geng e al, 1998, Ghoarah and Said, 2001, Tono and Sylianidi, 2002, Tono, 2004), %( # # *# (+ # ' (+ ', # $# # #+#, # # #, % ( %( #, + # ' + %+ ## ( #, %# # %+, # %' # % (-/0, 2005) + ' # * #, # # h h ' ( # * h d ' # # v v h c d h h c, # %#, #, h v #, %# ( (-%7 2 -/0 ( ( ) # ( # # ( d ),, %+ % # (% 24 26! # ' % % %( ( # #$# % ' + # % # # (-;, 2005, Moon e al, 2001, Moalam and Haroun, 2003, Nanni and Tumialan, 2003, Paoary and Tan, 2001, Trianaillou, 1998, Trianaillou and Fardi, 1997, Tumialan e al, 2001) # %( (Trianaillou and Fardi, 1997) 2+ (+ # ( ( # 3 60&" -/ 64/4// #, (+ + Fier Reinorced Polymer (FRP) ( &) $# % # # ## # # # o C & ' # (, # *# m ), * $# %, $# +# #, #(# 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

22 # # # % + + ' +# # $# #, ' + # # %: () # $#, () %## # (() # +# # # # + ' ( + %(': () ( +,, () #, (() 6% ( # + %, + 4, %( + ( & ' $#, $# # # $# %' (%' + ( # %( ' # ' ( %( + + ' % + + %, # %( + # # ## ( # # %( # # % ' + ( # # + # / # # # *#+# # %( + + ' +# # %( ' ' ( *## # # # # ' ( # # ' # # + ' +# # (+, ; (, # # %( * ( # % + / *# - + (-/0, 2005) ( + + # # # #, # +# + #' #' 4 67/ 8 %, %, -#, /%, /' 47 ( #% '# 5 /0/<& /+ -, 2001 # -+ & 6,, ', ' 4#',, ' &, 1 )#, 352,, 2005 # - ' &, )# # ( &/, /,, 2005( - # # < 7, 4, 335: , (# - ), , 1 1 #+ )(+, / &-, 2005 (+ (%) ( )( /# =#', & (:, 8+#, 7,, 1, wwwiokgr, / 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

23 -/0, (- +), , &/, /, (/# ) -;, 8, 2005 # / 4# < # 6,, ',!, # # - ' &,, ' 8, ' +, # ( 4 ' ', 4 #, &,, 2004 ( / + # # 4 + 6', -, /-9:61-70 ', / & #, - /, # ' 6 + & # + 6' (FRP), 13 #, : ,, &+ ', /, 2000 % ' , 9'4: (# # /# # # # /# # # 4 &/, 7, 2000: ', /, 2003 ## # /# # # ' + &/ 6 (FRP), # )# -, / - 9/2003: ACI 4402R-02, 2002 Guide or he Deign and Conrucion o Exernally Bonded FRP Syem or Srenghening Concree Srucure, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI 440R, 1996 Sae-o-he-ar Repor on Fier Reinorced Plaic Reinorcemen or Concree Srucure, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI Commiee 4401R-03, 2003 Guide or he Deign and Conrucion o Concree Reinorced wih FRP Bar, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI Commiee 4403R-04, 2004 Guide or Te Mehod or Fier Reinorced Polymer (FRP) or Reinorcing and Srenghening Concree Srucure, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich Anoniadi, CC, Salonikio, NT & Kappo, AJ, 2002 Cyclic Behavior o RC Wall Repaired Uing Compoie Maerial Proceeding o he 2 nd Naional Greek Conerence on Earhquake Engineering, EPPO, ol2: Anonopoulo, CP & Trianaillou, TC, 2002 Analyi o FRP-Srenghened RC Beam- Column Join, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, 6(1): Anonopoulo, CP & Trianaillou, TC, 2003 Experimenal Inveigaion o FRP-Srenghened RC Beam-Column Join, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol7(1): Barne, RA & May, GC, 1999 Faigue Perormance o Concree Beam Srenghened wih CFRP Plae, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol3(2): Bouia S & Fardi M, 2003 Experimenal Reearch on ulnerailiy and Reroiing o Old Type o Column Under Cyclic Loading, Proceeding o Science or Peace Workhop, Kluwer Academie Puliher Bouia S, Spahi, AL & Fardi, MN, 2004 Seimic Reroiing o Column wih Lap-Splice Through CFRP Jacke, Proceeding o he 13 h World Conerence on Earhquake Engineering, ancouver, BC, Canada, Augu 1-6 paper No 765 CAN/CSA-S806-02, 2002 Deign and Conrucion o Building Componen wih Fire- Reinorced Polymer, Canadian Sandard Aociaion, Torono, Onario, Canada De Lorenzi, L, Nanni, A & La Tegola, A, 2000 Flexural and Shear Srenghening o Reinorced Concree Srucure wih Near Surace Mouned FRP Rod, Proceeding o ACMBS-III, Oawa, Canada, Augu 15-18, i, 2001 Exernally Bonded FRP Reinorcemen or RC Srucure, i Bul No 14, Lauanne Geng Ze-Jun, Chae Michael J, Chou Tu-Wei & Pan David Yen-Cheng, 1998 The Reroiing o Reinorced Concree Column-o-Beam Connecion, Journal o Compoie Science and Technology, ol58: ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

24 Ghoarah, A & Said, A, 2001 Seimic Rehailiaion o Beam-Column Join Uing FRP Laminae, Journal o Earhquake Engineering, ol15(1): Haroun, MA, Moallam, AS, Feng, MQ & Elanedey LL, 2001 Experimenal Inveigaion o Seimic Repair and Reroi o Bridge Column y Compoie Jacke, Proceeding o he Inernaional Conerence o FRP Compoie in Civil Engineering, J-G Teng, ed, Hong Kong: Harrie K, Ricke J, Peiki S & Saue B, 2003 Rehailiaion o Lap Splice in Non-Ducile RC Column Uing CFRP Jacke, CD Proceeding o he 10 h Inernaional Conerence on Srucural Faul and Repair, London ISIS Canada, 2001 Reinorcing Concree Srucure wih Fier Reinorced Polymer, Deign Manual No3, The Canadian Nework o Cener o Excellence on Inelligen Sening or Innovaive Srucure, ISIS Canada Corporaion, Winnipeg, Manioa, Canada Janze, W, 1997 Srenghening o Reinorced Concree Memer in Bending y Exernally Bonded Seel Plae, Docoral Thei, TU Del, The Neherland JBDPA (Japan Building Diaer Prevenion Aociaion), 1999 Seimic Reroi Deign and Conrucion Guideline or Exiing Reinorced Concree Building and Seel Encaed Reinorced Concree Building Uing Coninoue Fier Reinorced Maerial, Edy he Building Guidance Diviion, Houing Bureau, Japan Miniry o Conrucion JSC (Japan Sociey o Civil Engineer), 2001 Recommendaion or Upgrading o Concree Srucure wih Ue o Coninuou Fier Shee, Concree Engineering Serie 41 Khalia, A & Nanni, A, 2002 Rehailiaion o Recangular Simply Suppored RC Beam wih Shear Deiciencie Uing CFRP Compoie, Conrucion and Building Maerial, ol16(3): Ma, R & Xiao, Y, 1997 Seimic Reroi and Repair o Circular Bridge Column wih Advanced Compoie Maerial, Earhquake Specra, ol15(4): Maruyama, K & eda, T, 2001 JSCE Recommendaion or Upgrading o Concree Srucure wih Ue o Coninue Fier Shee, Inernaional Conerence FRP on Compoie in Civil Engineering, ol1: Mahy, S, 2000 Srucural Behaviour and Deign o Concree Memer Srenghened wih Exernally Bonded FRP Reinorcemen, Docoral Thei, Ghen Univeriy Moon, FL, Yi, T, Leon, RT & Kahn, LF, 2001 Seimic Srenghening o Unreinorced Maonry Srucure wih FRP Overlay and Po-Tenioning Proceeding o he 12 h European Conerence on Earhquake Engineering, Elevier, London Moalam, A & Haroun, M, 2003 Seimic Srenghening o Unreinorced Thick Maonry Wall Uing Polymer Compoie CD Proceeding o he 10 h Inernaional Conerence on Srucural Faul Repair, London Nanni, A & Bradord, NM, 1995 FRP Jackeed Concree Under Uniaxial Compreion, Conrucion and Building Maerial, ol9(2): Nanni, A & Tumialan, JG, 2003 FRP Compoie or he Srenghening o Maonry Srucure Srucural Engineering Inernaional, ol13(4) Neuauer, U & Roay, FS, 1997 Deign Apec o Concree Srucure Srenghened wih Exernally Bonded CFRP-plae Proceeding o he 7 h Inernaional Conerence on Srucural Faul and Repair, ol2: Novidi, DG & Panazopoulou, SJ, 2005 Experimenal Sudy o Shor NSM-FRP Bar Anchorage, Proceeding o he 7 h Sympoium, Farmingon Hill, ACI, American Concree Iniue, ol1(239): Paoary, MKH & Tan, HK, 2001 Rapid Srenghening o Maonry Wall Uing FRP Reinorcemen, Proceeding o he 5 h Inernaional Sympoium on Fier Reinorced Polymer (FRP) Reinorcemen or Concree Srucure (FRPRCS-5), Camridge, Thoma Telord London Pinho, R & Elnahai, AS, 1998 Repair and Reroiing o RC Wall Uing Selecive Technique, Journal o Earhquake Engineering, ol2(4): Prieley, MJN, Seile, F & Calvi, GM, 1996 Seimic Deign and Reroi o Bridge, John Willey & Son, New York, USA 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

25 Raoo, M & Haanen, MAH, 2000 Peeling Failure o Reinorced Concree Beam wih Fire- Reinorced Plaic or Seel Plae Glued o heir Soi, Proceeding o he Iniuion o Civil Engineering: Srucure and Building, ol140: Roay F, 1997 erarken on Beonragwerken Mi Gekleer Auerer Bewehrung au Kohlenoaerverarken Kunoen, Ern & Sohn Beon und Sahleonau 92, He 5, Seile, F, Prieley, MJN, Hegemier, GA & Innamorao, D, 1997 Seimic Reroi o RC Column wih Coninuou Caron Fier Jacke, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol1(2): Seile, F, Prieley, MJN, Hegemier, GA & Innamorao, D, 1997 Seimic Reroi o RC Column wih Coninue Caron Fier Jacke, Journal o Compoie or Conrucion, ASCE, ol1(2): Spadea G, Bencardino F, & Swamy RN, 2000 Srenghening Through Bonded Exernal Reinorcemen Deign or Exended Durale Service Lie, Proceeding o he 2 nd Inernaional Sympoium: Cemen and Concree Technology in he 2000, ol2: , Ianul Taani, S & Panazopoulou, S, 2002 Deign o Seimic Srenghening or Brile RC Memer Uing FRP Jacke, Proceeding o 12 h European Conerence on Earhquake Engineering, London, Paper 360 Taani, SP, Panazopoulou, SJ & Karvouni, P, 2005 Local Bond-Slip Characeriic o G-FRP Bar, Proceeding o he 7 h Sympoium, Farmingon Hill, ACI, American Concree Iniue,ol2 (239): Taani, SP & Panazopoulou, SJ, 2004 Experimenal Evaluaion o FRP Jacke in Upgrading RC Corroded Column wih Suandard Deailing, Engineering Srucure 26 No 6: Teng JG, Chen JF, Smih ST, Lam L, 2002 FRP Srenghened RC Srucure, John Willey and Son Inc Trianaillou, TC & Anonopoulo, CP, 2000 Deign o Concree Flexural Memer Srenghened in Shear wih FRP ASCE Journal o Compoie or Conrucion, ol4(4): Trianaillou, TC & Dekovic, N 1991 Innovae Prereing wih FRP Shee: Mechanic o Shor-Term Behavior, Journal o Engineering Mechanic, ASCE ol117(7): Trianaillou, TC & Dekovic, N, 1992 Srenghening o Concree Srucure wih Prereed Fier Reinorced Plaic Shee ACI Srucural Journal, ol89(3): Trianaillou, TC & Fardi, MN, 1997, Srenghening o Hioric Maonry Srucure wih Compoie Maerial, Maerial and Srucure, ol30: Trianaillou, TC, 1998 Shear renghening o Reinorced Concree Beam Uing Epoxy-Bonded FRP Compoie, ACI Srucural Journal, ol95(2): Trianaillou, TC, 1998 Srenghening o Maonry Srucure Uing Epoxy-Bonded FRP Laminae, Journal o Compoie in Conrucion ASCE, ol2(2): Tono, AG & Sylianidi, KH, 2002 Seimic Reroi o Beam-o-Column Join wih High- Srengh Fier Jacke, Inernaional Journal o Earhquake Engineering and Engineering Seimology, No 2: Tono, AG, 2004 Eecivene o CFRP-Jacke and RC-Jacke in Po- Earhquake and Pre- Earhquake Reroiing o Beam-Column Suaemage, 13h World Conerence on Earhquake Engineering, ancouver, BC, Canada, Augu 1-6, Paper No 2558 Tumialan, JG, Galai, N & Nanni, A, 2003 Fier- Reinorced Polymer Srenghening o Unreinorced Maonry Wall Suec o Ou-o-Plane Load, ACI Srucural Journal, ol100(3) andoro, K & Drio S, 2006 Concree Jacke Conrucion Deail Eecivene when Srenghening RC Column, Journal o Conrucion and Building Maerial, (umied) inzileou, E, 2001 An Empirical Model or Predicing he Properie o Concree Conined y Mean o Compoie Maerial, Journal o Fire Reinorced Plaic or Reinorced Concree Srucure, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1984-1987 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Θεόδωρου Χ. Ρουσάκη ιπλωµατούχου, Μ Ε, ρ. Πολιτικού Μηχανικού Επίκουρου Καθηγητή Εργαστηρίου Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Τοµέα οµικών Κατασκευών Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης ηµοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (CITATION) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (CITATION) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (CITATION) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (31-12-2011) Σε αγκύλες δίνονται οι αριθμοί των εργασιών, όπως αναφέρονται στο Κεφ. 6, ενώ σε παρένθεση αναφέρεται το πότε και πού (βιβλία, περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr

George Georgoussis. Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr, ggeorgo@tee.gr George Georgoussis Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE) Heraklion Attikis, 141 21 Athens, GR Tel.: +30 210 2896-776 e-mail: georgousis@aspete.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Θεόδωρου Χ. Ρουσάκη ιπλωµατούχου, Μ Ε, ρ. Πολιτικού Μηχανικού Λέκτορα Εργαστηρίου Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Τοµέα οµικών Κατασκευών Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γεννήσεως : 10-6-1955 Τόπος γεννήσεως : Βίλλια Αττικής Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με 3

Διαβάστε περισσότερα

" & " "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", 2010

 &  ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 2010 - " & ". "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", 2010 :. - " & ". "ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", 2010 :. ,.,,..,,,.,,,,,.,,. Περίληψη,, (Granular Activated Carbon, GAC)., (COD).,,,,.,.,.,,,. H,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Ψυχάρης. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιωάννης Ν. Ψυχάρης. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ιωάννης Ν. Ψυχάρης Δρ Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής Αντισεισμικής Μηχανικής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σεισμική απόκριση και αντισεισμικός σχεδιασμός σύγχρονων κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Ψυχάρης. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιωάννης Ν. Ψυχάρης. Δρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ιωάννης Ν. Ψυχάρης Δρ Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σεισμική απόκριση και αντισεισμικός σχεδιασμός σύγχρονων κατασκευών, ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 13. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερµότερες Ευχές της για Καλό Πάσχα και Ανθοστόλιστη Πρωτοµαγιά

Τα Νέα 13. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερµότερες Ευχές της για Καλό Πάσχα και Ανθοστόλιστη Πρωτοµαγιά Τα Νέα 13 Αρ. 13 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερµότερες Ευχές της για Καλό Πάσχα και Ανθοστόλιστη Πρωτοµαγιά Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ralph B. Peck (1912

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Παρασκευάς Παπανίκος Αναπληρωτής Καθηγητής (Τεχνική Μηχανική) Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τηλ.: 22810-97122, Fax: 22810-97009, Email: ppap(at)aegean.gr ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1/6 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (Μάντια) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc.Eng., Ph.D. Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Δουκίσσης Πλακεντίας 8, Χαλάνδρι, Αττική Τηλ.: 210 6199891 (γραφείο), 697

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Τα Νέα 22. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα. Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Τα Νέα 22 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 22 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Φωτογραφία: «Σήραγγα» στα Μιρτίδια, Κήθυρα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ 80 χρόνια 3 3ο Ελληνο-Ιαπωνικό Συμπόσιο «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Θεμελιώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος Τακτικός Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών A.Τ.Ε.Ι Πειραιά ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2013 1 Κωνσταντίνος Βύρ. Δημάκος Τακτικός Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τα Νέα 12. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τα Νέα 12 Αρ. 12 - ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΣ 2008 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ Τρίτη 1 η Απριλίου 2008 Αίθουσα Εκδηλώσεων Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΕΓΜ θα

Διαβάστε περισσότερα

. ( )! ".. # $ $ % ".. &$ '! * %!. +! * ", - $ &!. $ % / 0 # $ & / 0 1 $$! ( * 1 ) 2 $ $, 2000-2006 7 - $ 22-03 749 iii

. ( )! .. # $ $ % .. &$ '! * %!. +! * , - $ &!. $ % / 0 # $ & / 0 1 $$! ( * 1 ) 2 $ $, 2000-2006 7 - $ 22-03 749 iii . ()...... () 2000-2006 03 749 iii iv How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly Ocean Arthur C. Clarke (1917-2008) v vi . 2000-2006 03 749. 2005.,......,,..,.... Watersafe....

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου

Βιογραφικό Σηµείωµα. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Βιογραφικό Σηµείωµα 1. Προσωπικά στοιχεία Όνοµα : Γεώργιος Επώνυµο : Παναγόπουλος Όνοµα πατέρα : Κωνσταντίνος Όνοµα µητέρας : Ελισάβετ Ηµεροµηνία γέννησης : 15 Αυγούστου 1976 Τόπος γέννησης Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Κων/νου Προβιδάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης : 12 Απριλίου 1960, Χανιά, Κρήτη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Κων/νου Προβιδάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης : 12 Απριλίου 1960, Χανιά, Κρήτη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Κων/νου Προβιδάκη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης : 12 Απριλίου 1960, Χανιά, Κρήτη. Διεύθυνση Εργασίας : Δρ. Κων/νος Π. Προβιδάκης, Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ. Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ. ΓΚΟΤΣΗΣ Καθηγητής Tμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών -Ph.D Tμήμα Materials Science and Engineering. University of California, Los Angeles, California, USA. -Master of Science, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 82. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Εκλογές ΕΕ & ΕΕ : 21 Οκτωβρίου 2015. Κρατήρες ηφαιστείων

Τα Νέα 82. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Εκλογές ΕΕ & ΕΕ : 21 Οκτωβρίου 2015. Κρατήρες ηφαιστείων Τα Νέα 82 Κρατήρες ηφαιστείων της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Εκλογές ΕΕ & ΕΕ : 21 Οκτωβρίου 2015 Αρ. 82 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ψηφοδέλτιο Εκλογών ΕΕΕΕΓΜ 21ης Οκτωβρίου 1 Άρθρα 3 - Cyclic resistance and

Διαβάστε περισσότερα

NUCLEAR WALLET CARDS

NUCLEAR WALLET CARDS NUCLEAR WALLET CARDS October 2011 Jagdish K. Tuli National Nuclear Data Center www.nndc.bnl.gov Brookhaven National Laboratory P.O. Box 5000 Upton, New York 11973 5000 U.S.A. Disclaimer This report was

Διαβάστε περισσότερα