...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... dritsos@upatras.gr."

Transcript

1 :,,,,!": #, $# % # # ## & ' # ( ), * $# %, $# +# #, #(# - # # % + + ' # $# #, # # $#, # %## # # # +# # # # % # ( : () ( (, () #, (() % ( # + % %( + + ' % + + %( + #, # ## ( # # %( # # % ' + ( # # + # / # # # *#+# # %( + + ' +# # %( ' ' ( *## # # # # ' ( # # ' # # + ' / *# - + (-/0, 2005) ( + +, # # # #, # +# + #' #' / & + # %# # (#,,# ( # + + ' 2+, ' # (# ( $ (, + # ( (# ( ) # # # # ( + ', + ' # + + ' # ## (&),, *', 30 *' # +, # $# %, # # ## # # # o C & + + ' (#, + ', #, # (## + + (# # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 % %+, ## # # ( + ' ),, #, (+ + Fier Reinorced Polymer (FRP) ( &), * $# % & ' # ( ( % + ), # *# m, # ) * $# +# #, #(# 1 (i, 2001) # + ', (# # 1 # ' + ' 3 # (kg/m ) 4 # (GPa) 5 % / (MPa) %/ (%) 6$# $# $# $# S / 7# 6$# *, ##, # $# # %+# + + ' # #, ( # +# ', # ( # ' # %+# # ' $# $# # %' # # # % + + ' +# # $# # 4, ## ( ' #, # # % & ' % (# %+#, # ( $ -# % 2+, # # # # + + ' * #: () %## # # + # '#, *' # # # #' ( ( # + # # # # ## * + ' ), ( (, # '# ', + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 *, +, ' ( ( () # $# (+ # ## ' # +#, + ( + 60 o C + #, ' # # # ## # #, # '# # $# 250 C # ## ( (() 2 # #, # % ' # 1, # +# # 30% 40%, ' ( ( # # 20% # # # # #, # +# + #' #' 2, *(## + #' + + ' 2 *(## + ' 7# &-5 &-/ &-1 /# / +# /# # / # / % (+ 1 % / ' # (kgr/m 3 x10 3 ) ~ 180 ~250 ~150 - ( ( * ) $# # # + + ' *' + # ( # ((, %( (+, % ( #, # + + ' # * (i, 2001): EFRP Er r E, FRP r r (1) E FRP, Er, E FRP, r, # %, # ## + ' r, ## ' %' r 1 *, E Er +# ((: EFRP E +,, %( + ( & ' $#, ', ( / %#, (, %( $# ( # (+ # & (, %(, # ( (+, $# #, 2+ ( %, (, + + * % #, # & ( # $# %' (%' + ( # %(, ' # ' ( ' # ## - # % (ACI-440R, 1996, ACI- 4402R-02, 2002, ACI-4401R-03, 2003, ACI-4403R-04, 2004, CAN/CSA-S806-02, 2002, i, 2001, ISIS Canada, 2001, JBDPA, 1999, JSCE, 2001), + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 # +# # #, ( '# % - ( %(, *# - + (-/0, 2005) # # % / * ( ( ' ' ## 8 + *+ + + ', ( + %(': () ( +, () # (() 6%, ( # + %, + %( + + ', +, ', % # + + # $,, $ #, # # # (# % #,'#), *% %, ' # # (# #,'#), $, # ( % 1 (, #( ACI (ACI-4401R-03, 2003) ( $#, % 1/ # % 1/ # % %', # ## +# # # ( % q= 10) #+ # + + # # # % # # ( #$# ' + / + # # + ( +# / # ( * + ( + ( () # # (+(# ' (, * # # #(# ( *) # + ' # % + # % (, (# # # + + ' ( # ), # %( + # + # 4 # '# %(, (% # , # %, % # + 2+ %( * (, + (+ + ' #' ' # ' + ' + 3 4, #' #' ( # (CAN/CSA-S806-02, ( (# ( 3 # #' ( # ( 2 (MPa) % (MPa) # (GPa) %+# (%) %+# (%) # (kgr/m 3 ) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 4 # #' ( # # ( 2 (MPa) % (MPa) # (GPa) %+# (%) %+# (%) > # (kgr/m 3 ) % # %( + + ' % + + % #, # # (, 2 608/ 6! -/ //-60 # + ' ( &), # % %+ + # (# # # + ' ) + # %(, # ## ( # # # #, # ( # ++, + ++ / ' ) # + ##, # # # + # **# # + + #' +, +, ' # * $# %, ( # # +# %( # # ( # # # (, # ( ( # ) # %( # ' # + #' + # ' % ++ + '- ++ # # % $# + ' (+ # *## #,## *## # (+( + ' + +, +, %*# # ( + # *# ## + + ' * + ( %), ' (+( 7 #( ( # # %( ( #, +, (% ( &-, 2005) + %( # # *: 1 / # '# * # % # ( # ## + #' 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 2 % (+, * ( # # * mm + ( 25 mm 3 %,, # (' ( # % 4% 4 %, * ## '# #(' # # % % (# + * #' ( # # # % + #(# # * '# * 5 4 # # (#, # % ' # + $ ( 1 mm 6 H % % * ## 1-2 mm # *' # ## % (, # *# + 10 mm, # %, ' # ## % # + *+, # # (% # 7 % # % %, %# #, ' # (+ + # # ', % % % # '# # ## 9 / # ## + %, #,, ( # *+ % #( 10 ## ( + %+ $# ( () 5, ( # # %+# + + ' # # #, 1,,, +-%'+ (,, # # # ( 2+ ##, % +, # $# # %, ( %## (, + + ' 2+ %( ', + # (, # # (+ # ', + ( ( # +# %( # % ', # *## # # # +*# %( # 5 # %+# + ' 4 # %+# 6 (GPa) (%) 6 ( (GFRP) (AFRP) 6 (CFRP) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 Sre (MPa) Caron FRP Aramid FRP Gla FRP Seel (S500) Srain (%) 1 #-%+# (, % 21!!! " " #, +, ## %( + & + ' # %( # % *+,, * - # # # %(*# # #$# # % # + ++ *+ %: () 2 *## # # ' () 2 *## # (() 2 # % + %+ ' ', # $ () 2 *## # # ' & # % %+ + # # %(*# ' / # (# ( ( # %( # *' ( # *#, + # (# *## # # + ++ & # + (+, # *## # # *## # # $ ' ## # +# + +, 2,, ( % -, ## ( ' (andoro and Drio, 2006) & 2 ( % -, ## & ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 # ( (,# # (Bouia and Fardi, 2003, Haroun e al, 2001, Ma and Xiao, 1997, Nanni and Bradord, 1995, Prieley, 1996, Seile e al, 1997, Taani and Panazopoulou, 2002) 2+ *, # # (+ ( # # + + ' # # ( %+ +), + ' ' (#, ( + + ( (+, % #, ( + %( ) + # ( # +# ' *+ (Taani and Panazopoulou, 2004) ' # # # +# / # **# (Anoniadi e al, 2002, Pinho and Elnahai, 1998), # %( # % # % %,, # (+ # *## # #,, + ( ) / #, ( ( # ( *# # ##, (+, ' # *## #, %' ## % %# # ' 2+, # +#, # (# %( # ('- ++), ' *## # (, (+#, ', %# # ( %( # # ' (+ ' #( + ## * # + (+', ' # 25 mm # # *#, # %( + %+ ( + ++) ( # 2+, # +# ( *# ( # %( # *, ' $!! 4 # %( *+ %(*# ( # *## # # ' ' (+ * # ( +-%'+ %(, % ( %(*# %( & c % %( 3 - %( 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 / %(*# $ ( # %(*# ( 2 -/0, 2005) # +# +, ( # %(*# #, ( % # % # (# # / % # # 3, ( # + ' + ( %, ' ( %( 1 # +# %(*# # %+, (-/0, 2005) : ) 1 * 1 c (1 14 aw ) c Rd, (2) * Rd,1 1 [0003 (1 14 aw ) 2 Rd,2 cu ] (3) Rd, ( Rd, ( ) 1 (+ * 1 c (1 14 aw ) c Rd, (4) Rd,3 1 [0003(1 14 a ) 2 w Rd,4 * cu ] Rd, (5) c #, + # ( ## # % * c # # # %( * co, co %' # % ( -, ( %( % + ( co ), *, cu cu %' + # %( % ' a w a w ( / c ) ( ( %(*# = # # # %(*#, + ( *' (3), (4) (5) *, # + ' ( Rd, (, # +# + (+ # % ( + %'+ / % + + ' ' + ' # + +, ## # ## ( * # *+ 95% + + ( + Rd # ( % (# *+ 15), * # *# 85% (+ ( 4), # # %(*# n, (, # ( # # * # + ' : = 1 C (1%) +d C (1) (6) 3A C 2r 2r : AC C d C, ( C d C r # * # + ' ( 25mm ) r 50mm + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 2+ # + #, # # # %(*# * «((» (+ ' + # # (7), # «(( #» + (+' ( ( %(*# r r d c %( c 4 ' %(*# # +# # ' ++ + n ' ## + a a an ( w, # ( # %(*#, # ' % & ( ) +# (+ # +# (+ ' (+ # +# # + ' '+ ( ##) (( ## # #: E ' - (7) 2r, E, # # & +, r # '+ & (+ # $ + # # ' & $ + + k -1/ 4, k + '+ & (, 2005) - 8, ## % # ( %(*# # ##, # +# * * + & cu co ) (, 2005): * * * 2 c ( aw ) c cu co 0003( aw ) 1 5 # ( %(*# ( + wd ),,, ( # - # # + 1/ r # # # + 1/ r + wd * %(*# ( &) 2+ ( # +# # &, # (%, *# %# 1 % + # +#, wd # (3) (5) # ((-# # (# (, 2005): * 1 cu 1/ r :vd (8) Rd 1 5 Rd yd 22, # + # ++ %, ' ' %, + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 # %(*# # # # +# # # #*# / # + # # % + * + + # ## + + # # +( # (#, % # % ' # # # (, 2006, Bouia e al, 2004, Harrie e al, 2003) +(', %( # # # # %(*# % # ## # # # +( ( # *# # # # # +# (+' ', (+ # # # %(*# (', *+ ( ( + # % ) ( +( % # %,, ' + % # # +(, ( # # +(, # +# + + # ( #,, 2004) # +# %( % &, + ' % (, # # (, 2005, 2005, -/0, 2005): (1- ) 1 yk A Rd (9) d l : Rd 1 5 # +# k + '+ % 1 = $ k 1, $<1 + # ' '+ -1/ 4 (( k d E d # # * # + + # %(*#, # #, max = E u / 2 u # * %+# %, ( # % # % # # ( ), #%: = 1 (10) o : o # & ( # % $, % # # # 50% + + % ( + = / B : #,'# + # +( +,+ +, 9 # # ( # # * # %(*# ( F A ) # # % ## # # # # #(+# &, * ( # # ( N ) # % # #(+#, ' ( # ## # +(, ' # # * ## ( # #: = ( ) 2 / 3 ck 0 (11) # # (9) # %: d (1- ) d / ( B Rd yk ck ) (0,mm) (12) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 : d # +,+ + ( ) 1/ 3 =04 / u (13) ( # ## + +, ( ( + ' ' ( 4 ( = 10 mm, + ( # ## max # (## #, max u ( # ## ( # (# # # % 4 #% 2mm 1 (+, (,, * (, 2005): 2 d B 2( c + d ) c # # $# +,+ + = ( 2 w ) E,max 2 / 3 w = 06 # +( ( # ## + +, ( 1 2 ) / # & # # (12) # % #, (-/0, 2005): yk [(1! ) d / ] ( c d ) ( N, mm) 5/ 3 2 (14) " E ck 23! % % &, + ## + ' % %, % %, + #, #, #' # + + ', ## +# # $# % % ( 5) # # % # $# #, # (Barne and May, 1999, Janze, 1997, Mahy, 2000, Neuauer and Roay, 1997, Raoo and Haanen, 2000, Teng e al, 2002) $# + #, # *## # #, % # *## # $ + %'+ # #(+#, ' +# # # 5 /# $# (Teng e al, 2002) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

13 (Spadea e al, 2000) # #, + + +, + (, ' # # # # + ' + # + ( ( # # ' % ## # *%, # # + ' + + # %( #, :, + #, % %' + -+ %+ (G+$ 2 Q) 4 # :+ ( # # +# # # # ( (), $ # # %( # # # + + %+ # ## / # (Trianaillou and Dekovic, 1991, 1992), %( # (, # ( # # *# 4 # % # # ## + +, # ( # % #,'#, (+,+ ## (+ + # NSM (Near Surace Mouned) # # % # # ## %+ + (De Lorenzi e al, 2000, Novidi and Panazopoulou, 2005, Taani e al, 2005) 2+ # %( # #, # # ( $# # *# + 20 mm,, + %+ ' # # (## ' + + # %, ( # # +, $# : # # # % # # (+ ') +, %' %+# * # # (# ') %, + ##, %,,, # # (# % %+# (#) + + ' # & + '- +, # *# # O # (, ' ( % %, # #, # # ((, ( ( # # # ( A ), #, ## # #: M do A =, (15) z d : 4 do # # # # ( # M do # # ), z + +' + ( #% 09 d ) d $ #, # # *+ +# # # ( + ( d ), # # # # (, cri ) # %'+ (, cri ) #, # * # % % ( (, 2005(): 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

14 1# % % # +# # # +# +, cri k 2 k # # # 2# % % # +# ## # (+ # # # (+# + + # ## # + (P), * # (# # # # ( ) # % + + ' # % ## ((+#), *%, # % + + 6, # % ( P-L, + $ ' ' (eng e al, 2002), L % ((+#) P P max P/2 L L e = P/2 E 2 cm L e L 6 /# # #' %+ ( '# 2+ ( % # #, (+# * # L e, # # ##, *# % # ', # # ## ( (# ( ( P max ) L = L e # ( # % L > Le, L - Le + Pmax k $ Le (16) k # % + #' + # % # ' #, $ cm, : cm # # # % / +# # ## ( # ## # (# # #*# # +( '), ( k, # (# # # ## P max # + * (, 2005): P max =,max = E,max (17) 8+' # %'+ #, % L e, ( # x x, x,max, x, max (18) Le Le # ## k $ # # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

15 " k % P Le Le,max,max %, xd x xdx Le (19) L o e 2 o E 2" k max (20) Le # + # # % # +# 2+, +, % #, # %' + + %( # + / (16) (20) k cm L e E " k 2 (21) L e 2" k E Le (22) k cm % # + # %+ ' # (% (Teng e al, 2002) (# ( " k / k 0 25 mm +# E Le = (MPa, mm) (23) 2 cm 1 # (##, $#, #, # %, # #, cri, + # # (, 2005, -/0, 2005): E cm cm, cri = Le = (24) 2 : # # +# # k # -1/ 4 ' # 1 = $ k 1 k + = # ' '+ w L ' 2! ( / w ) w #, w 1 ( / ) w # L in (2! ) (+#, : 2 Lav = L av (+# # Le L # % % # +# #, # # # # #*# # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

16 / # % ' # % # # $# # #*# # # (% ++ ( # # %, # +# + + *%( ((, +, +# ( # % % : d, cd, M d, 0 67 M Rd, d, cd, # # ( -, ) # # ( # Md, # # ( % #) # # ( # M Rd, # # # # / + (, *+, # % + (Roay, 1997), A d (25) d d, # Ao ydo A d : A o, ydo # % 1 *(# # *# ( # # # #, cri # ( #, +# # +# C16/20 % &-5, = 1 mm = 1/ 2 w *, # 2 # % : 2 / 3 2 / MPa (26) cm ck , cri MPa (27) 2 # + # # *# ( * 24), +, % # (## # # / ( ( # * MPa, + * 6% # / # + ##, # ( '#: # # %( # +, % # % #, #; % ## % # 2+ # # % # + (+ # ),, (# + # +, # # # # (##, cri *# # ## (+# #*# # (7) 2+, ( # ## # + *##, * ', #% $#, (, + #, cri, cri + # # # 1 # # 2 # % # # ( # : = E (28) d d 1 3 Rd d /, / (29), cri Rd, d cri Rd 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

17 ! $, * + # (% ' (-/0, 2005) *: # + + # ( %( # +# # % ## 0 # # + ', ( ( # + '+ # * 3 ( 5 ( %, #+# # # + '+ # 0 %( # # # # # # # $# # ## # ## % # ' # ( + # +# '), # * # o, o # # + #+ # # $# # ## # # % ) # + + # (+# # (+# # ( # # # ' # (, # ( ' #* # +# # # # *# ' ', # ( ' # *+ 1 m, ' +, # %( # #* ', (+ ( #, # % % #,'#, ( # # 0 ' # +# # (+# + +/ %+ # ( ( + #+# # 4 ## + + ', *+' ' + % % # #,'# # ( 7), # % # # ( # *%# + + +# ##, *# + (' (+ %# () () 7 (+# + # & 24 &! ##, + ## *+, ##, ( 4 ## 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

18 % # % ++ - ( # # # (Khalia and Nanni, 2002, Trianaillou, 1998, Trianaillou and Anonopoulo, 2000) + ( '), # %( ' + # %( #, # # + ' # ( ( *, ( % ( # # $# (De Lorenzi e al, 2000) ( # +*# ' + # % + ' + ## # # +# %, # # (+# # # # % #, # ( # % ( ' # *# ( # + ', +, ( '# #+# # # # ), # + +, 2 *# - + (-/0, 2005), # %( ' + (+# + (# *# % #, %, :: () ( + (' $# #, () # # + # ( %# G+ 2 Q (() $ ( # ## # ( # *%# # # #,# #% :# + *%, h h 2Le h h $# # L e ( (+# +, # # +#, # (+ ## ( Rd 3 ) (, # #: Rd 3 = cd + wd + d (30) : cd wd d # ## 2 d = d w h,e (co + co a) in a (31) : # (+ + ' + * # (+ * * # # + + *' +(' +# # 45 h, e ( (( # #$# ) $ # # +# 2/3d d $ w # (+ *+ 2A = (32) w in : A = w *+ w # * # *+ # +# ++ % (-/0, 2005), # # 03 d A 1 % =, w = 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

19 o 1 = 45 = 90 o # # : 2 A d = d wh, e = h, e d (33) d # # ( # *+ ## # # # # # (, cri ) # %'+ (, cri ) # * # % = E (34) d d d, cri / Rd, d, cri / Rd (35) E # # Rd 15 ( # & ( $# # (+ $#, (+' ) #, cri + # # ( + % : (1) 8# # # # +# + + ', # %' # # %+# (+ * % ) (+ # # # (% ' ( ( # # +( (2) # # ( # * +(, # ' # ( c ) # #, (+ +# % # # ' (3) +# ## # (+ (+# + + / # % % ' + # + ' +, # # (+# ## *+ ' # %+#, cri # #, cri, ( %, 1 ##, # (## + ' (% ' # +(, % ( # # # 3 (% ' # +( ( ' # ##, ' (# 4 (, # # (Maruyama and eda, 2001, Teng e al, 2002) # # ( # + ' # # % /, # +# # ##, # # # # # # (## ## +, +, # # (%, +, (-/0, 2005) ) " # +# ' +, # # % +# ## (% (3)) %(, *%, # # + *%, + $# + + # * mm # %+# # (, cri ) # # #:, cri = k v,max (36) : k v 05 %'+ # # * +(, 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

20 , max min ( u, 15%) u # (# % %+# %) " # # # +# ' + # (+# + + *%, % # + (#, ( % (1), (2), (3) 1 % (1) (2) % ( 1 # % (3) : k v 0525 ( 0 5 k v ( 0 5 Lav = (37) Le : L (+# # L av e E = (MPa, mm), ( (+# (# (+# 2 cm # # # # *),max = Le (38) $ cm = # w L ' ( w 2 - in a 1 w #, ( w 2 1 in a # % % L in (2! ) (+# 2 L 1 & 10 1 # # (31) # : 2 1 D 2 d d (co' co a) in a (39) 2 4 ( *+ ## ( ), # +# ++ +, 4A / D in ' # +# ++ ' 4 / D in D # # A = w # ## 25! #% # + #' %+, + %, % # # #, ' % 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

21 2+, # %( # # *# #, + %#, %, # % «'» + ', ' *%, # # (+# + + % ( + + (+# / # **# (/+, 2001, ', 2000,2003, ' #, 1999, Anonopoulo and Trianaillou, 2002, 2003, Geng e al, 1998, Ghoarah and Said, 2001, Tono and Sylianidi, 2002, Tono, 2004), %( # # *# (+ # ' (+ ', # $# # #+#, # # #, % ( %( #, + # ' + %+ ## ( #, %# # %+, # %' # % (-/0, 2005) + ' # * #, # # h h ' ( # * h d ' # # v v h c d h h c, # %#, #, h v #, %# ( (-%7 2 -/0 ( ( ) # ( # # ( d ),, %+ % # (% 24 26! # ' % % %( ( # #$# % ' + # % # # (-;, 2005, Moon e al, 2001, Moalam and Haroun, 2003, Nanni and Tumialan, 2003, Paoary and Tan, 2001, Trianaillou, 1998, Trianaillou and Fardi, 1997, Tumialan e al, 2001) # %( (Trianaillou and Fardi, 1997) 2+ (+ # ( ( # 3 60&" -/ 64/4// #, (+ + Fier Reinorced Polymer (FRP) ( &) $# % # # ## # # # o C & ' # (, # *# m ), * $# %, $# +# #, #(# 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

22 # # # % + + ' +# # $# #, ' + # # %: () # $#, () %## # (() # +# # # # + ' ( + %(': () ( +,, () #, (() 6% ( # + %, + 4, %( + ( & ' $#, $# # # $# %' (%' + ( # %( ' # ' ( %( + + ' % + + %, # %( + # # ## ( # # %( # # % ' + ( # # + # / # # # *#+# # %( + + ' +# # %( ' ' ( *## # # # # ' ( # # ' # # + ' +# # (+, ; (, # # %( * ( # % + / *# - + (-/0, 2005) ( + + # # # #, # +# + #' #' 4 67/ 8 %, %, -#, /%, /' 47 ( #% '# 5 /0/<& /+ -, 2001 # -+ & 6,, ', ' 4#',, ' &, 1 )#, 352,, 2005 # - ' &, )# # ( &/, /,, 2005( - # # < 7, 4, 335: , (# - ), , 1 1 #+ )(+, / &-, 2005 (+ (%) ( )( /# =#', & (:, 8+#, 7,, 1, wwwiokgr, / 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

23 -/0, (- +), , &/, /, (/# ) -;, 8, 2005 # / 4# < # 6,, ',!, # # - ' &,, ' 8, ' +, # ( 4 ' ', 4 #, &,, 2004 ( / + # # 4 + 6', -, /-9:61-70 ', / & #, - /, # ' 6 + & # + 6' (FRP), 13 #, : ,, &+ ', /, 2000 % ' , 9'4: (# # /# # # # /# # # 4 &/, 7, 2000: ', /, 2003 ## # /# # # ' + &/ 6 (FRP), # )# -, / - 9/2003: ACI 4402R-02, 2002 Guide or he Deign and Conrucion o Exernally Bonded FRP Syem or Srenghening Concree Srucure, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI 440R, 1996 Sae-o-he-ar Repor on Fier Reinorced Plaic Reinorcemen or Concree Srucure, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI Commiee 4401R-03, 2003 Guide or he Deign and Conrucion o Concree Reinorced wih FRP Bar, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI Commiee 4403R-04, 2004 Guide or Te Mehod or Fier Reinorced Polymer (FRP) or Reinorcing and Srenghening Concree Srucure, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich Anoniadi, CC, Salonikio, NT & Kappo, AJ, 2002 Cyclic Behavior o RC Wall Repaired Uing Compoie Maerial Proceeding o he 2 nd Naional Greek Conerence on Earhquake Engineering, EPPO, ol2: Anonopoulo, CP & Trianaillou, TC, 2002 Analyi o FRP-Srenghened RC Beam- Column Join, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, 6(1): Anonopoulo, CP & Trianaillou, TC, 2003 Experimenal Inveigaion o FRP-Srenghened RC Beam-Column Join, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol7(1): Barne, RA & May, GC, 1999 Faigue Perormance o Concree Beam Srenghened wih CFRP Plae, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol3(2): Bouia S & Fardi M, 2003 Experimenal Reearch on ulnerailiy and Reroiing o Old Type o Column Under Cyclic Loading, Proceeding o Science or Peace Workhop, Kluwer Academie Puliher Bouia S, Spahi, AL & Fardi, MN, 2004 Seimic Reroiing o Column wih Lap-Splice Through CFRP Jacke, Proceeding o he 13 h World Conerence on Earhquake Engineering, ancouver, BC, Canada, Augu 1-6 paper No 765 CAN/CSA-S806-02, 2002 Deign and Conrucion o Building Componen wih Fire- Reinorced Polymer, Canadian Sandard Aociaion, Torono, Onario, Canada De Lorenzi, L, Nanni, A & La Tegola, A, 2000 Flexural and Shear Srenghening o Reinorced Concree Srucure wih Near Surace Mouned FRP Rod, Proceeding o ACMBS-III, Oawa, Canada, Augu 15-18, i, 2001 Exernally Bonded FRP Reinorcemen or RC Srucure, i Bul No 14, Lauanne Geng Ze-Jun, Chae Michael J, Chou Tu-Wei & Pan David Yen-Cheng, 1998 The Reroiing o Reinorced Concree Column-o-Beam Connecion, Journal o Compoie Science and Technology, ol58: ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

24 Ghoarah, A & Said, A, 2001 Seimic Rehailiaion o Beam-Column Join Uing FRP Laminae, Journal o Earhquake Engineering, ol15(1): Haroun, MA, Moallam, AS, Feng, MQ & Elanedey LL, 2001 Experimenal Inveigaion o Seimic Repair and Reroi o Bridge Column y Compoie Jacke, Proceeding o he Inernaional Conerence o FRP Compoie in Civil Engineering, J-G Teng, ed, Hong Kong: Harrie K, Ricke J, Peiki S & Saue B, 2003 Rehailiaion o Lap Splice in Non-Ducile RC Column Uing CFRP Jacke, CD Proceeding o he 10 h Inernaional Conerence on Srucural Faul and Repair, London ISIS Canada, 2001 Reinorcing Concree Srucure wih Fier Reinorced Polymer, Deign Manual No3, The Canadian Nework o Cener o Excellence on Inelligen Sening or Innovaive Srucure, ISIS Canada Corporaion, Winnipeg, Manioa, Canada Janze, W, 1997 Srenghening o Reinorced Concree Memer in Bending y Exernally Bonded Seel Plae, Docoral Thei, TU Del, The Neherland JBDPA (Japan Building Diaer Prevenion Aociaion), 1999 Seimic Reroi Deign and Conrucion Guideline or Exiing Reinorced Concree Building and Seel Encaed Reinorced Concree Building Uing Coninoue Fier Reinorced Maerial, Edy he Building Guidance Diviion, Houing Bureau, Japan Miniry o Conrucion JSC (Japan Sociey o Civil Engineer), 2001 Recommendaion or Upgrading o Concree Srucure wih Ue o Coninuou Fier Shee, Concree Engineering Serie 41 Khalia, A & Nanni, A, 2002 Rehailiaion o Recangular Simply Suppored RC Beam wih Shear Deiciencie Uing CFRP Compoie, Conrucion and Building Maerial, ol16(3): Ma, R & Xiao, Y, 1997 Seimic Reroi and Repair o Circular Bridge Column wih Advanced Compoie Maerial, Earhquake Specra, ol15(4): Maruyama, K & eda, T, 2001 JSCE Recommendaion or Upgrading o Concree Srucure wih Ue o Coninue Fier Shee, Inernaional Conerence FRP on Compoie in Civil Engineering, ol1: Mahy, S, 2000 Srucural Behaviour and Deign o Concree Memer Srenghened wih Exernally Bonded FRP Reinorcemen, Docoral Thei, Ghen Univeriy Moon, FL, Yi, T, Leon, RT & Kahn, LF, 2001 Seimic Srenghening o Unreinorced Maonry Srucure wih FRP Overlay and Po-Tenioning Proceeding o he 12 h European Conerence on Earhquake Engineering, Elevier, London Moalam, A & Haroun, M, 2003 Seimic Srenghening o Unreinorced Thick Maonry Wall Uing Polymer Compoie CD Proceeding o he 10 h Inernaional Conerence on Srucural Faul Repair, London Nanni, A & Bradord, NM, 1995 FRP Jackeed Concree Under Uniaxial Compreion, Conrucion and Building Maerial, ol9(2): Nanni, A & Tumialan, JG, 2003 FRP Compoie or he Srenghening o Maonry Srucure Srucural Engineering Inernaional, ol13(4) Neuauer, U & Roay, FS, 1997 Deign Apec o Concree Srucure Srenghened wih Exernally Bonded CFRP-plae Proceeding o he 7 h Inernaional Conerence on Srucural Faul and Repair, ol2: Novidi, DG & Panazopoulou, SJ, 2005 Experimenal Sudy o Shor NSM-FRP Bar Anchorage, Proceeding o he 7 h Sympoium, Farmingon Hill, ACI, American Concree Iniue, ol1(239): Paoary, MKH & Tan, HK, 2001 Rapid Srenghening o Maonry Wall Uing FRP Reinorcemen, Proceeding o he 5 h Inernaional Sympoium on Fier Reinorced Polymer (FRP) Reinorcemen or Concree Srucure (FRPRCS-5), Camridge, Thoma Telord London Pinho, R & Elnahai, AS, 1998 Repair and Reroiing o RC Wall Uing Selecive Technique, Journal o Earhquake Engineering, ol2(4): Prieley, MJN, Seile, F & Calvi, GM, 1996 Seimic Deign and Reroi o Bridge, John Willey & Son, New York, USA 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

25 Raoo, M & Haanen, MAH, 2000 Peeling Failure o Reinorced Concree Beam wih Fire- Reinorced Plaic or Seel Plae Glued o heir Soi, Proceeding o he Iniuion o Civil Engineering: Srucure and Building, ol140: Roay F, 1997 erarken on Beonragwerken Mi Gekleer Auerer Bewehrung au Kohlenoaerverarken Kunoen, Ern & Sohn Beon und Sahleonau 92, He 5, Seile, F, Prieley, MJN, Hegemier, GA & Innamorao, D, 1997 Seimic Reroi o RC Column wih Coninuou Caron Fier Jacke, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol1(2): Seile, F, Prieley, MJN, Hegemier, GA & Innamorao, D, 1997 Seimic Reroi o RC Column wih Coninue Caron Fier Jacke, Journal o Compoie or Conrucion, ASCE, ol1(2): Spadea G, Bencardino F, & Swamy RN, 2000 Srenghening Through Bonded Exernal Reinorcemen Deign or Exended Durale Service Lie, Proceeding o he 2 nd Inernaional Sympoium: Cemen and Concree Technology in he 2000, ol2: , Ianul Taani, S & Panazopoulou, S, 2002 Deign o Seimic Srenghening or Brile RC Memer Uing FRP Jacke, Proceeding o 12 h European Conerence on Earhquake Engineering, London, Paper 360 Taani, SP, Panazopoulou, SJ & Karvouni, P, 2005 Local Bond-Slip Characeriic o G-FRP Bar, Proceeding o he 7 h Sympoium, Farmingon Hill, ACI, American Concree Iniue,ol2 (239): Taani, SP & Panazopoulou, SJ, 2004 Experimenal Evaluaion o FRP Jacke in Upgrading RC Corroded Column wih Suandard Deailing, Engineering Srucure 26 No 6: Teng JG, Chen JF, Smih ST, Lam L, 2002 FRP Srenghened RC Srucure, John Willey and Son Inc Trianaillou, TC & Anonopoulo, CP, 2000 Deign o Concree Flexural Memer Srenghened in Shear wih FRP ASCE Journal o Compoie or Conrucion, ol4(4): Trianaillou, TC & Dekovic, N 1991 Innovae Prereing wih FRP Shee: Mechanic o Shor-Term Behavior, Journal o Engineering Mechanic, ASCE ol117(7): Trianaillou, TC & Dekovic, N, 1992 Srenghening o Concree Srucure wih Prereed Fier Reinorced Plaic Shee ACI Srucural Journal, ol89(3): Trianaillou, TC & Fardi, MN, 1997, Srenghening o Hioric Maonry Srucure wih Compoie Maerial, Maerial and Srucure, ol30: Trianaillou, TC, 1998 Shear renghening o Reinorced Concree Beam Uing Epoxy-Bonded FRP Compoie, ACI Srucural Journal, ol95(2): Trianaillou, TC, 1998 Srenghening o Maonry Srucure Uing Epoxy-Bonded FRP Laminae, Journal o Compoie in Conrucion ASCE, ol2(2): Tono, AG & Sylianidi, KH, 2002 Seimic Reroi o Beam-o-Column Join wih High- Srengh Fier Jacke, Inernaional Journal o Earhquake Engineering and Engineering Seimology, No 2: Tono, AG, 2004 Eecivene o CFRP-Jacke and RC-Jacke in Po- Earhquake and Pre- Earhquake Reroiing o Beam-Column Suaemage, 13h World Conerence on Earhquake Engineering, ancouver, BC, Canada, Augu 1-6, Paper No 2558 Tumialan, JG, Galai, N & Nanni, A, 2003 Fier- Reinorced Polymer Srenghening o Unreinorced Maonry Wall Suec o Ou-o-Plane Load, ACI Srucural Journal, ol100(3) andoro, K & Drio S, 2006 Concree Jacke Conrucion Deail Eecivene when Srenghening RC Column, Journal o Conrucion and Building Maerial, (umied) inzileou, E, 2001 An Empirical Model or Predicing he Properie o Concree Conined y Mean o Compoie Maerial, Journal o Fire Reinorced Plaic or Reinorced Concree Srucure, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθογωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε ινοπλισµένα πολυµερή

Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθογωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε ινοπλισµένα πολυµερή Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθογωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε ινοπλισµένα πολυµερή Σ.Β. Αντύπας Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 121 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American Concrete Institute (1996), State-of-the-art Report on Fiber Reinforced Plastic Reinforcement for Concrete Structures, ACI Report 440R-96, Detroit, Michigan. American Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 1 Σύνθετα Υλικά Ορισµός Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ίνες υψηλής εφελκυστικής αντοχής εµποτισµένες µε θερµοσκληρυνόµενη ρητίνη Οι συνήθεις τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP)

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΜΕ ΙΟΠ (FRP) ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Περίληψη Πολλά ερευνητικά προγράμματα, τις τελευταίες δεκαετίες, με αντικείμενο την εξωτερική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς υποστυλωµάτων Ω.Σ.

Αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς υποστυλωµάτων Ω.Σ. Αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς υποστυλωµάτων Ω.Σ. Ε. Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τοµέας οµοστατικής ΕΜΠ. Α. Σταθάτος Υποψήφιος ιδάκτωρ. Τοµέας οµοστατικής ΕΜΠ Λέξεις κλειδιά: Υποστυλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. Η. Δρίτσος Αν. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών Ορισμός Σύνθετα Υλικά Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Σ. Δ Ρ Ι Τ Τα σύνθετα Σ υλικά αποτελούνται Ο από Σίνες υψηλής εφελκυστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Κ.Ε. Χαλιορής Λέκτορας. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Ε.Γ. Καλαµαράς Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1874 Σύγκριση Μανδυών Ινοπλεγμάτων Ανόργανης Μήτρας με Μανδύες Ινοπλισμένων Πολυμερών για την Αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

Παραμόρφωση Αστοχίας Μελών Ο.Σ. Περισφιγμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) Ultimate Deformation of FRP-Wrapped RC Members

Παραμόρφωση Αστοχίας Μελών Ο.Σ. Περισφιγμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) Ultimate Deformation of FRP-Wrapped RC Members Παραμόρφωση Αστοχίας Μελών Ο.Σ. Περισφιγμένων με Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) Ultimate Deormation o FRP-Wrapped RC Members Διονύσιος ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ 1, Μιχαήλ Ν. ΦΑΡΔΗΣ Λέξεις κλειδιά: Ινοπλισμένα Πολυμερή, γωνία

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

mm CECS159. Vol. 36 No. 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Aug

mm CECS159. Vol. 36 No. 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Aug 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 1 2 1 1 1 1 1 100124 2 100124 3 1 5 1 /5 230 115 77 2 TU 375 A 0254-0037 2010 08-1059 - 10 1-3 20 70-4-5 6 4 1 2 2 2 1 2 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά

Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Βαθμονόμηση αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης υποστυλωμάτων ωπλισμένου σκυροδέματος αναβαθμισμένων με σύνθετα υλικά Αλεξάνδρα Ν. Κιζιρίδου BSc, MEng Civil Engineer, alexkizi92@gmail.com Δήμητρα Β.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιφάνειες σκυροδέματος - Συντελεστές μονολιθικότητας

Διεπιφάνειες σκυροδέματος - Συντελεστές μονολιθικότητας «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ» Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Διεπιφάνειες σκυροδέματος - Συντελεστές μονολιθικότητας Γεωργία Ε. Θερμού Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND ARINE ENGINEERING SHIPBUILDING TECHNOLOGY LABORATORY EXPERIENTAL AND NUERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Άσκηση Σελίδα Υποστύλωμα Δοκός Πλακοδοκός Άλλο Κάμψη Διάτμηση Λυγισμός Στρέψη Ροπή Σχεδιασμού 01 03 02 07

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας

Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας Συμπεριφορά δοκών από ωπλισμένο σκυρόδεμα με διαβρωμένο χαλύβδινο οπλισμό υπό φορτίο λειτουργικότητας Γαρυφαλιά Γ. Τριανταφύλλου Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Μπουρτούβαλης Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός, evanbourt@gmail.com Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ., th_papath@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE EFFECT OF THIN CONCRETE SLABS SUBJECTED TO PROJECTILE IMPACT

DAMAGE EFFECT OF THIN CONCRETE SLABS SUBJECTED TO PROJECTILE IMPACT 4 4 ol.4 No.4 005 Chinee Journal of Rock Mechanic an Engineering Feb.005 ( 00850) O 4TU 455 A 000695(005)0407308 DAMAGE EFFECT OF THIN CONCRETE SLABS SUBJECTED TO PROJECTILE IMPACT DONG JunDENG Guo-qiangYANG

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Μέθοδοι αποκατάστασης υποστυλωμάτων με μικρά μήκη μάτισης. Έμφαση στα σύνθετα υλικά. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Περίληψη Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Δήμητρα Β. Αχιλλοπούλου 1* 1*: Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Βασικά Η θέρµανση των τροφίµων εντός δοχείων παρουσιάζει µερικά µειονεκτήµατα, όπως: 1. εν επιτυγχάνεται οµοιόµορφη θέρµανση. 2. Υπάρχει περιορισµός όσον αφορά τη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout

Seismic performance of RC composite shear walls with different steel embedded layout 34 2014 8 EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING DYNAMICS Vol. 34 Suppl. Aug. 2014 1000-1301 2014 S0-0478 - 08 DOI 10. 13197 /j. eeev. 2014. S0. 478. jianghj. 073 RC 1 2 2 1 2 3 1. 200092 2. 200092 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί

Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ μεσύνθεταυλικά: Γενικές αρχές Κανονισμοί Καθηγητής Α.Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 17-12-2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS

NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS 22 Vol.22 No. 2005 2 ENGINEERING MECHANICS Feb. 2005 000-4750(2005)0-059-05 * ( 00084) (CFS) (M-φ) (P-) CFS 8 CFS P- CFS CFS (CFS) TU38 A NONLINEAR ANALYSIS OF CARBON FIBER SHEET CONFINED CONCRETE COLUMNS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΥΣ (NSM) ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΥΣ (NSM) ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΥΣ (NSM) ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Τα ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ) υπό μορφή φύλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010206010020000010 Sika CarboDur M Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 109118 ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νικόλαος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ Διαχείριση της Εκτασίας του Κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με Συνδυασμένη, την ίδια ημέρα, Τοπογραφικά καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεσης Κολλαγόνου: Το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

. & Fax: : /12/ , / /2007 «...»..3861/2010, / / /1/787167/.

. & Fax: : /12/ , / /2007 «...»..3861/2010, / / /1/787167/. : 441. & Fax: 2103451620 :. 600.16/12/1808.291,05 2015 : -.:... 2286/1995 118/2007 «....»..3861/2010,...3871/2010... 113/2010..831.3/1/787167/.69/12 2012/ / /4 1. :. ( ) ( ). ( ),, (45.600,00 ), (14) (4)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1984-1987 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ

Διαβάστε περισσότερα

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient)

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) Samuel Galice, Veronique Legrand, Frédéric Le Mouël, Marine Minier, Stéphane Ubéda, Michel Morvan, Sylvain Sené, Laurent Guihéry, Agnès Rabagny,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Η εργασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποτελεί σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών μεγεθών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 01», Μάρτιος 2001 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ Εργασία Νο 16 ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. 2004, ρίτσος 2005, Tsonos 2007, 2008, Karayannis et al. 2008, Karayannis and Sirkelis 2008, Fardis. κ.ά. 2008). Chalioris 2015).

ΕΠΕΣ. 2004, ρίτσος 2005, Tsonos 2007, 2008, Karayannis et al. 2008, Karayannis and Sirkelis 2008, Fardis. κ.ά. 2008). Chalioris 2015). οκιµή Πλαισίου από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα υπό Ανακυκλιζόµενη Φόρτιση - Ενίσχυση µε Χιαστί Ελκυστήρες Άγγελος Λιώλιος Υποψήφιος ιδάκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών.Π.Θ., Ξάνθη, email: aliolios@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Behaviour of RC Beams Retrofitted with UHPFRCC

Behaviour of RC Beams Retrofitted with UHPFRCC Ενίσχυσης οκών Ο.Σ. Ενισχυµένων µε Λωρίδες Ινοπλισµένου Σκυροδέµατος Υπέρ-Υψηλής Επιτελεστικότητας Behaviour of RC Beams Retrofitted with UHPFRCC ηµήτρης ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Α 1, Αντώνης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Β 2, Farhat

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Καλαϊτζίδου Κυριακή Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Μέθοδος κυανού του μολυβδαινίου Προσθήκη SnCl 2 και (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O στο δείγμα Μέτρηση στα 690nm Μέτρηση 10-12min μετά από την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης και Α. Δαραμούσκα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ 1, Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 2, Μark ASCHHEIM 3

Δέσποινα ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ 1, Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 2, Μark ASCHHEIM 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1888 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΜΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΛΥΓΙΣΜΟΥ LOAD

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της επιρροής της ταχύτητας επιβολής του φορτίου στη συµπεριφορά γραµµικών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα

ιερεύνηση της επιρροής της ταχύτητας επιβολής του φορτίου στη συµπεριφορά γραµµικών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα ιερεύνηση της επιρροής της ταχύτητας επιβολής του φορτίου στη συµπεριφορά γραµµικών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα.m. Κωτσοβός Πολιτικός Μηχανικός, Concept Engineering Consultants, 8 Warple Mews, Warple

Διαβάστε περισσότερα

Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory

Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory Mechanical Behaviour of Materials Chapter 5 Plasticity Theory Dr.-Ing. 郭瑞昭 Yield criteria Question: For what combinations of loads will the cylinder begin to yield plastically? The criteria for deciding

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική Τεχνολογία Σκυροδέματος Αντισεισμικής Μηχανική τοιχοποιιών Φιλοσοφία & Ιστορία Τεχνολ.

Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική Τεχνολογία Σκυροδέματος Αντισεισμικής Μηχανική τοιχοποιιών Φιλοσοφία & Ιστορία Τεχνολ. Επιστημονική έρευνα και Κανονισμοί Μερικά «απολογιστικά» στοιχεία για το διάστημα 1955-2009 Επιστημονικές Βιβλία ή κεφάλαια περιοχές βιβλίων ββ Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Περιοδικά Συνέδρια Εδαφομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού).

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). 1 ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). Πλάτος δοκού t beam =0.30m Πλάτος υποστυλωμάτων 0.50m

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING 24 15 Vol.24 No.15 2005 8 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Aug. 2005 1 1 2 3 (1. 471023 2. 230026 3. 430070) 2 2 2 2 2 TU 457 A 1000 6915(2005)12 2689 08 MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) F = F (x) m dv dt = F (x) vdv = F (x)dx d dt = dx dv dt dx = v dv dx

m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) F = F (x) m dv dt = F (x) vdv = F (x)dx d dt = dx dv dt dx = v dv dx m r = F m r = F ( r) m r = F ( v) x F = F (x) m dv dt = F (x) d dt = dx dv dt dx = v dv dx vdv = F (x)dx 2 mv2 x 2 mv2 0 = F (x )dx x 0 K = 2 mv2 W x0 x = x x 0 F (x)dx K K 0 = W x0 x x, x 2 x K 2 K =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ KAI ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ KAI ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ KAI ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η ενοποίηση του σταδίου της ενζυμικής απολίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/02/2012 Κωδικός: 2012.08.01.010 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Περιγραφή Προϊόντος Τα ελάσματα

Διαβάστε περισσότερα

IGCSE Higher Sheet H a-1 Formulae - Answers

IGCSE Higher Sheet H a-1 Formulae - Answers Fo use onl in Whigif School IGCSE Highe Shee H-1-0-1 Fomule - Answes = c x s = V + u = (d) x = D = s (f ) p = q u = v (h) R = π Fo use onl in Whigif School Shee H- -0- Fomule-wice - Answes d x = x = m

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος

Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος Σύγκριση των µεθόδων συντήρησης των προτύπων ΣΚ-303 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02 όσον αφορά τη συµβατική αντοχή του σκυροδέµατος Κ. Γεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ οµικά Υλικά ΑΕ. Μ. Κατσάκου ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Αριθµητική παραµετρική διερεύνηση της απλοποιηµένης µεθόδου σχεδιασµού

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Αριθµητική παραµετρική διερεύνηση της απλοποιηµένης µεθόδου σχεδιασµού Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Αριθµητική παραµετρική διερεύνηση της απλοποιηµένης µεθόδου σχεδιασµού Περιεχόµενα παρουσίασης Στόχοι της Επίδραση της συνέχειας των ορίων

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

3.4 MI Components, Allowable Load Data and Specifications. MI Girder 90/120. Material Specifications. Ordering Information

3.4 MI Components, Allowable Load Data and Specifications. MI Girder 90/120. Material Specifications. Ordering Information MI Girder 90/120 Materia Specifications 1 15 / 16 " (50) Materia Gavanizing Ordering Information Description S235 JRG2 DIN 10025, (ASTM A283 (D) 34 ksi) Hot-dip gavanized 3 mis (75 μm) DIN EN ISO 1461,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης δοκών µε σύνθετα Ινοπλισµένα Πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης δοκών µε σύνθετα Ινοπλισµένα Πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων ενίσχυσης δοκών µε σύνθετα Ινοπλισµένα Πολυµερή Χ.. Ζέρης Επίκουρος καθηγητής. Τοµέας οµοστατικής. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Ι. ναστασάκης Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΜΙΤΟΛΙΔΗΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Καμπτική Ενίσχυση, Δοκοί, Χαλυβδοϋφάσματα, Ελάσματα Άνθρακα

Γιώργος ΜΙΤΟΛΙΔΗΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Καμπτική Ενίσχυση, Δοκοί, Χαλυβδοϋφάσματα, Ελάσματα Άνθρακα Καμπτική Ενίσχυση Ανοιγμάτων Δοκών Ο/Σ με Πολυμερή Οπλισμένα με Χάλυβα (SRP) και Άνθρακα (CFRP) Flexural Strengthening at the Span of R/C Beams using Steel (SRP) and Carbon (CFRP) Reinforced Polymers Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση πλακοδοκών σε ανακυκλιζόμενη τέμνουσα με μανδύες τύπου Ινοπλέγματος

Ενίσχυση πλακοδοκών σε ανακυκλιζόμενη τέμνουσα με μανδύες τύπου Ινοπλέγματος Ενίσχυση πλακοδοκών σε ανακυκλιζόμενη τέμνουσα με μανδύες τύπου Ινοπλέγματος Ευφροσύνη Τζουρά Postdoctoral Research Fellow, University of Leeds, e.tzoura@leeds.ac.uk Αθανάσιος Τριανταφύλλου Καθηγητής Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κ. Παλούρα, ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 2013

Ε. Κ. Παλούρα, ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 2013 1 Εισαγωγικές έννοιες στα ρευστά 1 Ρευστάά είναι τα υγρά και τα αέρια που έχουν την ικανότητα να ρέουν. Στα ρευστά τα μόρια κατανέμονται στον χώρο με τυχαίο τρόπο και συνδέονται μεταξύ τους με ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Θωμάς Σαλονικιός Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ - ΟΑΣΠ, salonikios@itsak.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο έλεγχος και η αποτίμηση της αντοχής και

Διαβάστε περισσότερα

Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων

Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων Αβαρικιώτη Γεωργία Μπαχλαβάς Εμμανουήλ Επιβλέποντες: Ι. Βάγιας Φ. Καρυδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίγωνα ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Τρίγωνα ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Τρίγωνα ΕΛΤΙΟ 149 Σεπτέµβριος 2004 ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Οι πιο πολλοί αναγνωρίζουµε, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τη θρυλική µορφή του Ηρακλή, τον Ηλιακό Θεό, ο οποίος αιώνες και αιώνες πριν απεικόνισε

Διαβάστε περισσότερα