...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... dritsos@upatras.gr."

Transcript

1 :,,,,!": #, $# % # # ## & ' # ( ), * $# %, $# +# #, #(# - # # % + + ' # $# #, # # $#, # %## # # # +# # # # % # ( : () ( (, () #, (() % ( # + % %( + + ' % + + %( + #, # ## ( # # %( # # % ' + ( # # + # / # # # *#+# # %( + + ' +# # %( ' ' ( *## # # # # ' ( # # ' # # + ' / *# - + (-/0, 2005) ( + +, # # # #, # +# + #' #' / & + # %# # (#,,# ( # + + ' 2+, ' # (# ( $ (, + # ( (# ( ) # # # # ( + ', + ' # + + ' # ## (&),, *', 30 *' # +, # $# %, # # ## # # # o C & + + ' (#, + ', #, # (## + + (# # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 % %+, ## # # ( + ' ),, #, (+ + Fier Reinorced Polymer (FRP) ( &), * $# % & ' # ( ( % + ), # *# m, # ) * $# +# #, #(# 1 (i, 2001) # + ', (# # 1 # ' + ' 3 # (kg/m ) 4 # (GPa) 5 % / (MPa) %/ (%) 6$# $# $# $# S / 7# 6$# *, ##, # $# # %+# + + ' # #, ( # +# ', # ( # ' # %+# # ' $# $# # %' # # # % + + ' +# # $# # 4, ## ( ' #, # # % & ' % (# %+#, # ( $ -# % 2+, # # # # + + ' * #: () %## # # + # '#, *' # # # #' ( ( # + # # # # ## * + ' ), ( (, # '# ', + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 *, +, ' ( ( () # $# (+ # ## ' # +#, + ( + 60 o C + #, ' # # # ## # #, # '# # $# 250 C # ## ( (() 2 # #, # % ' # 1, # +# # 30% 40%, ' ( ( # # 20% # # # # #, # +# + #' #' 2, *(## + #' + + ' 2 *(## + ' 7# &-5 &-/ &-1 /# / +# /# # / # / % (+ 1 % / ' # (kgr/m 3 x10 3 ) ~ 180 ~250 ~150 - ( ( * ) $# # # + + ' *' + # ( # ((, %( (+, % ( #, # + + ' # * (i, 2001): EFRP Er r E, FRP r r (1) E FRP, Er, E FRP, r, # %, # ## + ' r, ## ' %' r 1 *, E Er +# ((: EFRP E +,, %( + ( & ' $#, ', ( / %#, (, %( $# ( # (+ # & (, %(, # ( (+, $# #, 2+ ( %, (, + + * % #, # & ( # $# %' (%' + ( # %(, ' # ' ( ' # ## - # % (ACI-440R, 1996, ACI- 4402R-02, 2002, ACI-4401R-03, 2003, ACI-4403R-04, 2004, CAN/CSA-S806-02, 2002, i, 2001, ISIS Canada, 2001, JBDPA, 1999, JSCE, 2001), + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 # +# # #, ( '# % - ( %(, *# - + (-/0, 2005) # # % / * ( ( ' ' ## 8 + *+ + + ', ( + %(': () ( +, () # (() 6%, ( # + %, + %( + + ', +, ', % # + + # $,, $ #, # # # (# % #,'#), *% %, ' # # (# #,'#), $, # ( % 1 (, #( ACI (ACI-4401R-03, 2003) ( $#, % 1/ # % 1/ # % %', # ## +# # # ( % q= 10) #+ # + + # # # % # # ( #$# ' + / + # # + ( +# / # ( * + ( + ( () # # (+(# ' (, * # # #(# ( *) # + ' # % + # % (, (# # # + + ' ( # ), # %( + # + # 4 # '# %(, (% # , # %, % # + 2+ %( * (, + (+ + ' #' ' # ' + ' + 3 4, #' #' ( # (CAN/CSA-S806-02, ( (# ( 3 # #' ( # ( 2 (MPa) % (MPa) # (GPa) %+# (%) %+# (%) # (kgr/m 3 ) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 4 # #' ( # # ( 2 (MPa) % (MPa) # (GPa) %+# (%) %+# (%) > # (kgr/m 3 ) % # %( + + ' % + + % #, # # (, 2 608/ 6! -/ //-60 # + ' ( &), # % %+ + # (# # # + ' ) + # %(, # ## ( # # # #, # ( # ++, + ++ / ' ) # + ##, # # # + # **# # + + #' +, +, ' # * $# %, ( # # +# %( # # ( # # # (, # ( ( # ) # %( # ' # + #' + # ' % ++ + '- ++ # # % $# + ' (+ # *## #,## *## # (+( + ' + +, +, %*# # ( + # *# ## + + ' * + ( %), ' (+( 7 #( ( # # %( ( #, +, (% ( &-, 2005) + %( # # *: 1 / # '# * # % # ( # ## + #' 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 2 % (+, * ( # # * mm + ( 25 mm 3 %,, # (' ( # % 4% 4 %, * ## '# #(' # # % % (# + * #' ( # # # % + #(# # * '# * 5 4 # # (#, # % ' # + $ ( 1 mm 6 H % % * ## 1-2 mm # *' # ## % (, # *# + 10 mm, # %, ' # ## % # + *+, # # (% # 7 % # % %, %# #, ' # (+ + # # ', % % % # '# # ## 9 / # ## + %, #,, ( # *+ % #( 10 ## ( + %+ $# ( () 5, ( # # %+# + + ' # # #, 1,,, +-%'+ (,, # # # ( 2+ ##, % +, # $# # %, ( %## (, + + ' 2+ %( ', + # (, # # (+ # ', + ( ( # +# %( # % ', # *## # # # +*# %( # 5 # %+# + ' 4 # %+# 6 (GPa) (%) 6 ( (GFRP) (AFRP) 6 (CFRP) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 Sre (MPa) Caron FRP Aramid FRP Gla FRP Seel (S500) Srain (%) 1 #-%+# (, % 21!!! " " #, +, ## %( + & + ' # %( # % *+,, * - # # # %(*# # #$# # % # + ++ *+ %: () 2 *## # # ' () 2 *## # (() 2 # % + %+ ' ', # $ () 2 *## # # ' & # % %+ + # # %(*# ' / # (# ( ( # %( # *' ( # *#, + # (# *## # # + ++ & # + (+, # *## # # *## # # $ ' ## # +# + +, 2,, ( % -, ## ( ' (andoro and Drio, 2006) & 2 ( % -, ## & ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 # ( (,# # (Bouia and Fardi, 2003, Haroun e al, 2001, Ma and Xiao, 1997, Nanni and Bradord, 1995, Prieley, 1996, Seile e al, 1997, Taani and Panazopoulou, 2002) 2+ *, # # (+ ( # # + + ' # # ( %+ +), + ' ' (#, ( + + ( (+, % #, ( + %( ) + # ( # +# ' *+ (Taani and Panazopoulou, 2004) ' # # # +# / # **# (Anoniadi e al, 2002, Pinho and Elnahai, 1998), # %( # % # % %,, # (+ # *## # #,, + ( ) / #, ( ( # ( *# # ##, (+, ' # *## #, %' ## % %# # ' 2+, # +#, # (# %( # ('- ++), ' *## # (, (+#, ', %# # ( %( # # ' (+ ' #( + ## * # + (+', ' # 25 mm # # *#, # %( + %+ ( + ++) ( # 2+, # +# ( *# ( # %( # *, ' $!! 4 # %( *+ %(*# ( # *## # # ' ' (+ * # ( +-%'+ %(, % ( %(*# %( & c % %( 3 - %( 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 / %(*# $ ( # %(*# ( 2 -/0, 2005) # +# +, ( # %(*# #, ( % # % # (# # / % # # 3, ( # + ' + ( %, ' ( %( 1 # +# %(*# # %+, (-/0, 2005) : ) 1 * 1 c (1 14 aw ) c Rd, (2) * Rd,1 1 [0003 (1 14 aw ) 2 Rd,2 cu ] (3) Rd, ( Rd, ( ) 1 (+ * 1 c (1 14 aw ) c Rd, (4) Rd,3 1 [0003(1 14 a ) 2 w Rd,4 * cu ] Rd, (5) c #, + # ( ## # % * c # # # %( * co, co %' # % ( -, ( %( % + ( co ), *, cu cu %' + # %( % ' a w a w ( / c ) ( ( %(*# = # # # %(*#, + ( *' (3), (4) (5) *, # + ' ( Rd, (, # +# + (+ # % ( + %'+ / % + + ' ' + ' # + +, ## # ## ( * # *+ 95% + + ( + Rd # ( % (# *+ 15), * # *# 85% (+ ( 4), # # %(*# n, (, # ( # # * # + ' : = 1 C (1%) +d C (1) (6) 3A C 2r 2r : AC C d C, ( C d C r # * # + ' ( 25mm ) r 50mm + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 2+ # + #, # # # %(*# * «((» (+ ' + # # (7), # «(( #» + (+' ( ( %(*# r r d c %( c 4 ' %(*# # +# # ' ++ + n ' ## + a a an ( w, # ( # %(*#, # ' % & ( ) +# (+ # +# (+ ' (+ # +# # + ' '+ ( ##) (( ## # #: E ' - (7) 2r, E, # # & +, r # '+ & (+ # $ + # # ' & $ + + k -1/ 4, k + '+ & (, 2005) - 8, ## % # ( %(*# # ##, # +# * * + & cu co ) (, 2005): * * * 2 c ( aw ) c cu co 0003( aw ) 1 5 # ( %(*# ( + wd ),,, ( # - # # + 1/ r # # # + 1/ r + wd * %(*# ( &) 2+ ( # +# # &, # (%, *# %# 1 % + # +#, wd # (3) (5) # ((-# # (# (, 2005): * 1 cu 1/ r :vd (8) Rd 1 5 Rd yd 22, # + # ++ %, ' ' %, + 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 # %(*# # # # +# # # #*# / # + # # % + * + + # ## + + # # +( # (#, % # % ' # # # (, 2006, Bouia e al, 2004, Harrie e al, 2003) +(', %( # # # # %(*# % # ## # # # +( ( # *# # # # # +# (+' ', (+ # # # %(*# (', *+ ( ( + # % ) ( +( % # %,, ' + % # # +(, ( # # +(, # +# + + # ( #,, 2004) # +# %( % &, + ' % (, # # (, 2005, 2005, -/0, 2005): (1- ) 1 yk A Rd (9) d l : Rd 1 5 # +# k + '+ % 1 = $ k 1, $<1 + # ' '+ -1/ 4 (( k d E d # # * # + + # %(*#, # #, max = E u / 2 u # * %+# %, ( # % # % # # ( ), #%: = 1 (10) o : o # & ( # % $, % # # # 50% + + % ( + = / B : #,'# + # +( +,+ +, 9 # # ( # # * # %(*# ( F A ) # # % ## # # # # #(+# &, * ( # # ( N ) # % # #(+#, ' ( # ## # +(, ' # # * ## ( # #: = ( ) 2 / 3 ck 0 (11) # # (9) # %: d (1- ) d / ( B Rd yk ck ) (0,mm) (12) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

12 : d # +,+ + ( ) 1/ 3 =04 / u (13) ( # ## + +, ( ( + ' ' ( 4 ( = 10 mm, + ( # ## max # (## #, max u ( # ## ( # (# # # % 4 #% 2mm 1 (+, (,, * (, 2005): 2 d B 2( c + d ) c # # $# +,+ + = ( 2 w ) E,max 2 / 3 w = 06 # +( ( # ## + +, ( 1 2 ) / # & # # (12) # % #, (-/0, 2005): yk [(1! ) d / ] ( c d ) ( N, mm) 5/ 3 2 (14) " E ck 23! % % &, + ## + ' % %, % %, + #, #, #' # + + ', ## +# # $# % % ( 5) # # % # $# #, # (Barne and May, 1999, Janze, 1997, Mahy, 2000, Neuauer and Roay, 1997, Raoo and Haanen, 2000, Teng e al, 2002) $# + #, # *## # #, % # *## # $ + %'+ # #(+#, ' +# # # 5 /# $# (Teng e al, 2002) 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

13 (Spadea e al, 2000) # #, + + +, + (, ' # # # # + ' + # + ( ( # # ' % ## # *%, # # + ' + + # %( #, :, + #, % %' + -+ %+ (G+$ 2 Q) 4 # :+ ( # # +# # # # ( (), $ # # %( # # # + + %+ # ## / # (Trianaillou and Dekovic, 1991, 1992), %( # (, # ( # # *# 4 # % # # ## + +, # ( # % #,'#, (+,+ ## (+ + # NSM (Near Surace Mouned) # # % # # ## %+ + (De Lorenzi e al, 2000, Novidi and Panazopoulou, 2005, Taani e al, 2005) 2+ # %( # #, # # ( $# # *# + 20 mm,, + %+ ' # # (## ' + + # %, ( # # +, $# : # # # % # # (+ ') +, %' %+# * # # (# ') %, + ##, %,,, # # (# % %+# (#) + + ' # & + '- +, # *# # O # (, ' ( % %, # #, # # ((, ( ( # # # ( A ), #, ## # #: M do A =, (15) z d : 4 do # # # # ( # M do # # ), z + +' + ( #% 09 d ) d $ #, # # *+ +# # # ( + ( d ), # # # # (, cri ) # %'+ (, cri ) #, # * # % % ( (, 2005(): 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

14 1# % % # +# # # +# +, cri k 2 k # # # 2# % % # +# ## # (+ # # # (+# + + # ## # + (P), * # (# # # # ( ) # % + + ' # % ## ((+#), *%, # % + + 6, # % ( P-L, + $ ' ' (eng e al, 2002), L % ((+#) P P max P/2 L L e = P/2 E 2 cm L e L 6 /# # #' %+ ( '# 2+ ( % # #, (+# * # L e, # # ##, *# % # ', # # ## ( (# ( ( P max ) L = L e # ( # % L > Le, L - Le + Pmax k $ Le (16) k # % + #' + # % # ' #, $ cm, : cm # # # % / +# # ## ( # ## # (# # #*# # +( '), ( k, # (# # # ## P max # + * (, 2005): P max =,max = E,max (17) 8+' # %'+ #, % L e, ( # x x, x,max, x, max (18) Le Le # ## k $ # # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

15 " k % P Le Le,max,max %, xd x xdx Le (19) L o e 2 o E 2" k max (20) Le # + # # % # +# 2+, +, % #, # %' + + %( # + / (16) (20) k cm L e E " k 2 (21) L e 2" k E Le (22) k cm % # + # %+ ' # (% (Teng e al, 2002) (# ( " k / k 0 25 mm +# E Le = (MPa, mm) (23) 2 cm 1 # (##, $#, #, # %, # #, cri, + # # (, 2005, -/0, 2005): E cm cm, cri = Le = (24) 2 : # # +# # k # -1/ 4 ' # 1 = $ k 1 k + = # ' '+ w L ' 2! ( / w ) w #, w 1 ( / ) w # L in (2! ) (+#, : 2 Lav = L av (+# # Le L # % % # +# #, # # # # #*# # 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

16 / # % ' # % # # $# # #*# # # (% ++ ( # # %, # +# + + *%( ((, +, +# ( # % % : d, cd, M d, 0 67 M Rd, d, cd, # # ( -, ) # # ( # Md, # # ( % #) # # ( # M Rd, # # # # / + (, *+, # % + (Roay, 1997), A d (25) d d, # Ao ydo A d : A o, ydo # % 1 *(# # *# ( # # # #, cri # ( #, +# # +# C16/20 % &-5, = 1 mm = 1/ 2 w *, # 2 # % : 2 / 3 2 / MPa (26) cm ck , cri MPa (27) 2 # + # # *# ( * 24), +, % # (## # # / ( ( # * MPa, + * 6% # / # + ##, # ( '#: # # %( # +, % # % #, #; % ## % # 2+ # # % # + (+ # ),, (# + # +, # # # # (##, cri *# # ## (+# #*# # (7) 2+, ( # ## # + *##, * ', #% $#, (, + #, cri, cri + # # # 1 # # 2 # % # # ( # : = E (28) d d 1 3 Rd d /, / (29), cri Rd, d cri Rd 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

17 ! $, * + # (% ' (-/0, 2005) *: # + + # ( %( # +# # % ## 0 # # + ', ( ( # + '+ # * 3 ( 5 ( %, #+# # # + '+ # 0 %( # # # # # # # $# # ## # ## % # ' # ( + # +# '), # * # o, o # # + #+ # # $# # ## # # % ) # + + # (+# # (+# # ( # # # ' # (, # ( ' #* # +# # # # *# ' ', # ( ' # *+ 1 m, ' +, # %( # #* ', (+ ( #, # % % #,'#, ( # # 0 ' # +# # (+# + +/ %+ # ( ( + #+# # 4 ## + + ', *+' ' + % % # #,'# # ( 7), # % # # ( # *%# + + +# ##, *# + (' (+ %# () () 7 (+# + # & 24 &! ##, + ## *+, ##, ( 4 ## 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

18 % # % ++ - ( # # # (Khalia and Nanni, 2002, Trianaillou, 1998, Trianaillou and Anonopoulo, 2000) + ( '), # %( ' + # %( #, # # + ' # ( ( *, ( % ( # # $# (De Lorenzi e al, 2000) ( # +*# ' + # % + ' + ## # # +# %, # # (+# # # # % #, # ( # % ( ' # *# ( # + ', +, ( '# #+# # # # ), # + +, 2 *# - + (-/0, 2005), # %( ' + (+# + (# *# % #, %, :: () ( + (' $# #, () # # + # ( %# G+ 2 Q (() $ ( # ## # ( # *%# # # #,# #% :# + *%, h h 2Le h h $# # L e ( (+# +, # # +#, # (+ ## ( Rd 3 ) (, # #: Rd 3 = cd + wd + d (30) : cd wd d # ## 2 d = d w h,e (co + co a) in a (31) : # (+ + ' + * # (+ * * # # + + *' +(' +# # 45 h, e ( (( # #$# ) $ # # +# 2/3d d $ w # (+ *+ 2A = (32) w in : A = w *+ w # * # *+ # +# ++ % (-/0, 2005), # # 03 d A 1 % =, w = 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

19 o 1 = 45 = 90 o # # : 2 A d = d wh, e = h, e d (33) d # # ( # *+ ## # # # # # (, cri ) # %'+ (, cri ) # * # % = E (34) d d d, cri / Rd, d, cri / Rd (35) E # # Rd 15 ( # & ( $# # (+ $#, (+' ) #, cri + # # ( + % : (1) 8# # # # +# + + ', # %' # # %+# (+ * % ) (+ # # # (% ' ( ( # # +( (2) # # ( # * +(, # ' # ( c ) # #, (+ +# % # # ' (3) +# ## # (+ (+# + + / # % % ' + # + ' +, # # (+# ## *+ ' # %+#, cri # #, cri, ( %, 1 ##, # (## + ' (% ' # +(, % ( # # # 3 (% ' # +( ( ' # ##, ' (# 4 (, # # (Maruyama and eda, 2001, Teng e al, 2002) # # ( # + ' # # % /, # +# # ##, # # # # # # (## ## +, +, # # (%, +, (-/0, 2005) ) " # +# ' +, # # % +# ## (% (3)) %(, *%, # # + *%, + $# + + # * mm # %+# # (, cri ) # # #:, cri = k v,max (36) : k v 05 %'+ # # * +(, 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

20 , max min ( u, 15%) u # (# % %+# %) " # # # +# ' + # (+# + + *%, % # + (#, ( % (1), (2), (3) 1 % (1) (2) % ( 1 # % (3) : k v 0525 ( 0 5 k v ( 0 5 Lav = (37) Le : L (+# # L av e E = (MPa, mm), ( (+# (# (+# 2 cm # # # # *),max = Le (38) $ cm = # w L ' ( w 2 - in a 1 w #, ( w 2 1 in a # % % L in (2! ) (+# 2 L 1 & 10 1 # # (31) # : 2 1 D 2 d d (co' co a) in a (39) 2 4 ( *+ ## ( ), # +# ++ +, 4A / D in ' # +# ++ ' 4 / D in D # # A = w # ## 25! #% # + #' %+, + %, % # # #, ' % 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

21 2+, # %( # # *# #, + %#, %, # % «'» + ', ' *%, # # (+# + + % ( + + (+# / # **# (/+, 2001, ', 2000,2003, ' #, 1999, Anonopoulo and Trianaillou, 2002, 2003, Geng e al, 1998, Ghoarah and Said, 2001, Tono and Sylianidi, 2002, Tono, 2004), %( # # *# (+ # ' (+ ', # $# # #+#, # # #, % ( %( #, + # ' + %+ ## ( #, %# # %+, # %' # % (-/0, 2005) + ' # * #, # # h h ' ( # * h d ' # # v v h c d h h c, # %#, #, h v #, %# ( (-%7 2 -/0 ( ( ) # ( # # ( d ),, %+ % # (% 24 26! # ' % % %( ( # #$# % ' + # % # # (-;, 2005, Moon e al, 2001, Moalam and Haroun, 2003, Nanni and Tumialan, 2003, Paoary and Tan, 2001, Trianaillou, 1998, Trianaillou and Fardi, 1997, Tumialan e al, 2001) # %( (Trianaillou and Fardi, 1997) 2+ (+ # ( ( # 3 60&" -/ 64/4// #, (+ + Fier Reinorced Polymer (FRP) ( &) $# % # # ## # # # o C & ' # (, # *# m ), * $# %, $# +# #, #(# 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

22 # # # % + + ' +# # $# #, ' + # # %: () # $#, () %## # (() # +# # # # + ' ( + %(': () ( +,, () #, (() 6% ( # + %, + 4, %( + ( & ' $#, $# # # $# %' (%' + ( # %( ' # ' ( %( + + ' % + + %, # %( + # # ## ( # # %( # # % ' + ( # # + # / # # # *#+# # %( + + ' +# # %( ' ' ( *## # # # # ' ( # # ' # # + ' +# # (+, ; (, # # %( * ( # % + / *# - + (-/0, 2005) ( + + # # # #, # +# + #' #' 4 67/ 8 %, %, -#, /%, /' 47 ( #% '# 5 /0/<& /+ -, 2001 # -+ & 6,, ', ' 4#',, ' &, 1 )#, 352,, 2005 # - ' &, )# # ( &/, /,, 2005( - # # < 7, 4, 335: , (# - ), , 1 1 #+ )(+, / &-, 2005 (+ (%) ( )( /# =#', & (:, 8+#, 7,, 1, wwwiokgr, / 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

23 -/0, (- +), , &/, /, (/# ) -;, 8, 2005 # / 4# < # 6,, ',!, # # - ' &,, ' 8, ' +, # ( 4 ' ', 4 #, &,, 2004 ( / + # # 4 + 6', -, /-9:61-70 ', / & #, - /, # ' 6 + & # + 6' (FRP), 13 #, : ,, &+ ', /, 2000 % ' , 9'4: (# # /# # # # /# # # 4 &/, 7, 2000: ', /, 2003 ## # /# # # ' + &/ 6 (FRP), # )# -, / - 9/2003: ACI 4402R-02, 2002 Guide or he Deign and Conrucion o Exernally Bonded FRP Syem or Srenghening Concree Srucure, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI 440R, 1996 Sae-o-he-ar Repor on Fier Reinorced Plaic Reinorcemen or Concree Srucure, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI Commiee 4401R-03, 2003 Guide or he Deign and Conrucion o Concree Reinorced wih FRP Bar, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich ACI Commiee 4403R-04, 2004 Guide or Te Mehod or Fier Reinorced Polymer (FRP) or Reinorcing and Srenghening Concree Srucure, ACI Commiee 440, American Concree Iniue, Farmingon Hill, Mich Anoniadi, CC, Salonikio, NT & Kappo, AJ, 2002 Cyclic Behavior o RC Wall Repaired Uing Compoie Maerial Proceeding o he 2 nd Naional Greek Conerence on Earhquake Engineering, EPPO, ol2: Anonopoulo, CP & Trianaillou, TC, 2002 Analyi o FRP-Srenghened RC Beam- Column Join, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, 6(1): Anonopoulo, CP & Trianaillou, TC, 2003 Experimenal Inveigaion o FRP-Srenghened RC Beam-Column Join, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol7(1): Barne, RA & May, GC, 1999 Faigue Perormance o Concree Beam Srenghened wih CFRP Plae, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol3(2): Bouia S & Fardi M, 2003 Experimenal Reearch on ulnerailiy and Reroiing o Old Type o Column Under Cyclic Loading, Proceeding o Science or Peace Workhop, Kluwer Academie Puliher Bouia S, Spahi, AL & Fardi, MN, 2004 Seimic Reroiing o Column wih Lap-Splice Through CFRP Jacke, Proceeding o he 13 h World Conerence on Earhquake Engineering, ancouver, BC, Canada, Augu 1-6 paper No 765 CAN/CSA-S806-02, 2002 Deign and Conrucion o Building Componen wih Fire- Reinorced Polymer, Canadian Sandard Aociaion, Torono, Onario, Canada De Lorenzi, L, Nanni, A & La Tegola, A, 2000 Flexural and Shear Srenghening o Reinorced Concree Srucure wih Near Surace Mouned FRP Rod, Proceeding o ACMBS-III, Oawa, Canada, Augu 15-18, i, 2001 Exernally Bonded FRP Reinorcemen or RC Srucure, i Bul No 14, Lauanne Geng Ze-Jun, Chae Michael J, Chou Tu-Wei & Pan David Yen-Cheng, 1998 The Reroiing o Reinorced Concree Column-o-Beam Connecion, Journal o Compoie Science and Technology, ol58: ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

24 Ghoarah, A & Said, A, 2001 Seimic Rehailiaion o Beam-Column Join Uing FRP Laminae, Journal o Earhquake Engineering, ol15(1): Haroun, MA, Moallam, AS, Feng, MQ & Elanedey LL, 2001 Experimenal Inveigaion o Seimic Repair and Reroi o Bridge Column y Compoie Jacke, Proceeding o he Inernaional Conerence o FRP Compoie in Civil Engineering, J-G Teng, ed, Hong Kong: Harrie K, Ricke J, Peiki S & Saue B, 2003 Rehailiaion o Lap Splice in Non-Ducile RC Column Uing CFRP Jacke, CD Proceeding o he 10 h Inernaional Conerence on Srucural Faul and Repair, London ISIS Canada, 2001 Reinorcing Concree Srucure wih Fier Reinorced Polymer, Deign Manual No3, The Canadian Nework o Cener o Excellence on Inelligen Sening or Innovaive Srucure, ISIS Canada Corporaion, Winnipeg, Manioa, Canada Janze, W, 1997 Srenghening o Reinorced Concree Memer in Bending y Exernally Bonded Seel Plae, Docoral Thei, TU Del, The Neherland JBDPA (Japan Building Diaer Prevenion Aociaion), 1999 Seimic Reroi Deign and Conrucion Guideline or Exiing Reinorced Concree Building and Seel Encaed Reinorced Concree Building Uing Coninoue Fier Reinorced Maerial, Edy he Building Guidance Diviion, Houing Bureau, Japan Miniry o Conrucion JSC (Japan Sociey o Civil Engineer), 2001 Recommendaion or Upgrading o Concree Srucure wih Ue o Coninuou Fier Shee, Concree Engineering Serie 41 Khalia, A & Nanni, A, 2002 Rehailiaion o Recangular Simply Suppored RC Beam wih Shear Deiciencie Uing CFRP Compoie, Conrucion and Building Maerial, ol16(3): Ma, R & Xiao, Y, 1997 Seimic Reroi and Repair o Circular Bridge Column wih Advanced Compoie Maerial, Earhquake Specra, ol15(4): Maruyama, K & eda, T, 2001 JSCE Recommendaion or Upgrading o Concree Srucure wih Ue o Coninue Fier Shee, Inernaional Conerence FRP on Compoie in Civil Engineering, ol1: Mahy, S, 2000 Srucural Behaviour and Deign o Concree Memer Srenghened wih Exernally Bonded FRP Reinorcemen, Docoral Thei, Ghen Univeriy Moon, FL, Yi, T, Leon, RT & Kahn, LF, 2001 Seimic Srenghening o Unreinorced Maonry Srucure wih FRP Overlay and Po-Tenioning Proceeding o he 12 h European Conerence on Earhquake Engineering, Elevier, London Moalam, A & Haroun, M, 2003 Seimic Srenghening o Unreinorced Thick Maonry Wall Uing Polymer Compoie CD Proceeding o he 10 h Inernaional Conerence on Srucural Faul Repair, London Nanni, A & Bradord, NM, 1995 FRP Jackeed Concree Under Uniaxial Compreion, Conrucion and Building Maerial, ol9(2): Nanni, A & Tumialan, JG, 2003 FRP Compoie or he Srenghening o Maonry Srucure Srucural Engineering Inernaional, ol13(4) Neuauer, U & Roay, FS, 1997 Deign Apec o Concree Srucure Srenghened wih Exernally Bonded CFRP-plae Proceeding o he 7 h Inernaional Conerence on Srucural Faul and Repair, ol2: Novidi, DG & Panazopoulou, SJ, 2005 Experimenal Sudy o Shor NSM-FRP Bar Anchorage, Proceeding o he 7 h Sympoium, Farmingon Hill, ACI, American Concree Iniue, ol1(239): Paoary, MKH & Tan, HK, 2001 Rapid Srenghening o Maonry Wall Uing FRP Reinorcemen, Proceeding o he 5 h Inernaional Sympoium on Fier Reinorced Polymer (FRP) Reinorcemen or Concree Srucure (FRPRCS-5), Camridge, Thoma Telord London Pinho, R & Elnahai, AS, 1998 Repair and Reroiing o RC Wall Uing Selecive Technique, Journal o Earhquake Engineering, ol2(4): Prieley, MJN, Seile, F & Calvi, GM, 1996 Seimic Deign and Reroi o Bridge, John Willey & Son, New York, USA 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

25 Raoo, M & Haanen, MAH, 2000 Peeling Failure o Reinorced Concree Beam wih Fire- Reinorced Plaic or Seel Plae Glued o heir Soi, Proceeding o he Iniuion o Civil Engineering: Srucure and Building, ol140: Roay F, 1997 erarken on Beonragwerken Mi Gekleer Auerer Bewehrung au Kohlenoaerverarken Kunoen, Ern & Sohn Beon und Sahleonau 92, He 5, Seile, F, Prieley, MJN, Hegemier, GA & Innamorao, D, 1997 Seimic Reroi o RC Column wih Coninuou Caron Fier Jacke, Journal o Compoie or Conrucion, ACSE, ol1(2): Seile, F, Prieley, MJN, Hegemier, GA & Innamorao, D, 1997 Seimic Reroi o RC Column wih Coninue Caron Fier Jacke, Journal o Compoie or Conrucion, ASCE, ol1(2): Spadea G, Bencardino F, & Swamy RN, 2000 Srenghening Through Bonded Exernal Reinorcemen Deign or Exended Durale Service Lie, Proceeding o he 2 nd Inernaional Sympoium: Cemen and Concree Technology in he 2000, ol2: , Ianul Taani, S & Panazopoulou, S, 2002 Deign o Seimic Srenghening or Brile RC Memer Uing FRP Jacke, Proceeding o 12 h European Conerence on Earhquake Engineering, London, Paper 360 Taani, SP, Panazopoulou, SJ & Karvouni, P, 2005 Local Bond-Slip Characeriic o G-FRP Bar, Proceeding o he 7 h Sympoium, Farmingon Hill, ACI, American Concree Iniue,ol2 (239): Taani, SP & Panazopoulou, SJ, 2004 Experimenal Evaluaion o FRP Jacke in Upgrading RC Corroded Column wih Suandard Deailing, Engineering Srucure 26 No 6: Teng JG, Chen JF, Smih ST, Lam L, 2002 FRP Srenghened RC Srucure, John Willey and Son Inc Trianaillou, TC & Anonopoulo, CP, 2000 Deign o Concree Flexural Memer Srenghened in Shear wih FRP ASCE Journal o Compoie or Conrucion, ol4(4): Trianaillou, TC & Dekovic, N 1991 Innovae Prereing wih FRP Shee: Mechanic o Shor-Term Behavior, Journal o Engineering Mechanic, ASCE ol117(7): Trianaillou, TC & Dekovic, N, 1992 Srenghening o Concree Srucure wih Prereed Fier Reinorced Plaic Shee ACI Srucural Journal, ol89(3): Trianaillou, TC & Fardi, MN, 1997, Srenghening o Hioric Maonry Srucure wih Compoie Maerial, Maerial and Srucure, ol30: Trianaillou, TC, 1998 Shear renghening o Reinorced Concree Beam Uing Epoxy-Bonded FRP Compoie, ACI Srucural Journal, ol95(2): Trianaillou, TC, 1998 Srenghening o Maonry Srucure Uing Epoxy-Bonded FRP Laminae, Journal o Compoie in Conrucion ASCE, ol2(2): Tono, AG & Sylianidi, KH, 2002 Seimic Reroi o Beam-o-Column Join wih High- Srengh Fier Jacke, Inernaional Journal o Earhquake Engineering and Engineering Seimology, No 2: Tono, AG, 2004 Eecivene o CFRP-Jacke and RC-Jacke in Po- Earhquake and Pre- Earhquake Reroiing o Beam-Column Suaemage, 13h World Conerence on Earhquake Engineering, ancouver, BC, Canada, Augu 1-6, Paper No 2558 Tumialan, JG, Galai, N & Nanni, A, 2003 Fier- Reinorced Polymer Srenghening o Unreinorced Maonry Wall Suec o Ou-o-Plane Load, ACI Srucural Journal, ol100(3) andoro, K & Drio S, 2006 Concree Jacke Conrucion Deail Eecivene when Srenghening RC Column, Journal o Conrucion and Building Maerial, (umied) inzileou, E, 2001 An Empirical Model or Predicing he Properie o Concree Conined y Mean o Compoie Maerial, Journal o Fire Reinorced Plaic or Reinorced Concree Srucure, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθογωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε ινοπλισµένα πολυµερή

Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθογωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε ινοπλισµένα πολυµερή Αποκατάσταση ανεπαρκών αναµονών oρθογωνικών υποστυλωµάτων µέσω περίσφιγξης µε ινοπλισµένα πολυµερή Σ.Β. Αντύπας Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σ.Η. ρίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. Η. Δρίτσος Αν. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών Ορισμός Σύνθετα Υλικά Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Σ. Δ Ρ Ι Τ Τα σύνθετα Σ υλικά αποτελούνται Ο από Σίνες υψηλής εφελκυστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διονύσιος Α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 1, Αθανάσιος Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2, Κωνσταντίνος ΖΥΓΟΥΡΗΣ 3, Φώτιος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1874 Σύγκριση Μανδυών Ινοπλεγμάτων Ανόργανης Μήτρας με Μανδύες Ινοπλισμένων Πολυμερών για την Αντισεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Χρήστου Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1995 Μάιος 2000 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Master

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ»

«ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» «ΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σηµαντικά ρήγµατα στη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COMPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER BENDING MOMENTS NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND ARINE ENGINEERING SHIPBUILDING TECHNOLOGY LABORATORY EXPERIENTAL AND NUERICAL STUDY OF A STEEL-TO-COPOSITE ADHESIVE JOINT UNDER

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ. http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ http://www.luckyweek.eu/civil.teipir Άσκηση Σελίδα Υποστύλωμα Δοκός Πλακοδοκός Άλλο Κάμψη Διάτμηση Λυγισμός Στρέψη Ροπή Σχεδιασμού 01 03 02 07

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Βασικά Η θέρµανση των τροφίµων εντός δοχείων παρουσιάζει µερικά µειονεκτήµατα, όπως: 1. εν επιτυγχάνεται οµοιόµορφη θέρµανση. 2. Υπάρχει περιορισµός όσον αφορά τη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010206010020000010 Sika CarboDur M Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959

Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 Δρ. Στ. Ι. Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη 67100 Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Μέγαρα 1959 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1984-1987 Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ Διαχείριση της Εκτασίας του Κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με Συνδυασμένη, την ίδια ημέρα, Τοπογραφικά καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεσης Κολλαγόνου: Το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Καλαϊτζίδου Κυριακή Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Μέθοδος κυανού του μολυβδαινίου Προσθήκη SnCl 2 και (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O στο δείγμα Μέτρηση στα 690nm Μέτρηση 10-12min μετά από την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης και Α. Δαραμούσκα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 109118 ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νικόλαος Δριτσάκης Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING

MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE DIFFERENT REINFORCEMENT EFFECTS OF UN-BONDED ANCHOR CABLE AND FULL-LENGTH BONDED ANCHOR CABLE IN ROCK ENGINEERING 24 15 Vol.24 No.15 2005 8 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Aug. 2005 1 1 2 3 (1. 471023 2. 230026 3. 430070) 2 2 2 2 2 TU 457 A 1000 6915(2005)12 2689 08 MODEL EXPERIMENT STUDY ON THE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ KAI ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ KAI ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ. Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ KAI ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η ενοποίηση του σταδίου της ενζυμικής απολίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/02/2012 Κωδικός: 2012.08.01.010 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα ως μέρος του συστήματος δομητικών ενισχύσεων Sika CarboDur Περιγραφή Προϊόντος Τα ελάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Αριθµητική παραµετρική διερεύνηση της απλοποιηµένης µεθόδου σχεδιασµού

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Αριθµητική παραµετρική διερεύνηση της απλοποιηµένης µεθόδου σχεδιασµού Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Αριθµητική παραµετρική διερεύνηση της απλοποιηµένης µεθόδου σχεδιασµού Περιεχόµενα παρουσίασης Στόχοι της Επίδραση της συνέχειας των ορίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κ. Παλούρα, ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 2013

Ε. Κ. Παλούρα, ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 2013 1 Εισαγωγικές έννοιες στα ρευστά 1 Ρευστάά είναι τα υγρά και τα αέρια που έχουν την ικανότητα να ρέουν. Στα ρευστά τα μόρια κατανέμονται στον χώρο με τυχαίο τρόπο και συνδέονται μεταξύ τους με ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεχνογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχή Τεχνογικών Εφαρµογών Τµήµα Πιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Επιφανειακές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ.

Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ. Παρουσίαση αποτελεσµάτων πειραµατικής έρευνας επί της σεισµικής απόκρισης συνδέσεων µεταξύ προκατασκευασµένων γραµµικών φερόντων στοιχείων από Ω.Σ. Ι. Ν. Ψυχάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Χ. Π. Μουζάκης

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων

Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δομοστατικός Σχεδιασμός Υψηλών Κτηρίων Αβαρικιώτη Γεωργία Μπαχλαβάς Εμμανουήλ Επιβλέποντες: Ι. Βάγιας Φ. Καρυδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίγωνα ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

Τρίγωνα ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Τρίγωνα ΕΛΤΙΟ 149 Σεπτέµβριος 2004 ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ Οι πιο πολλοί αναγνωρίζουµε, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τη θρυλική µορφή του Ηρακλή, τον Ηλιακό Θεό, ο οποίος αιώνες και αιώνες πριν απεικόνισε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Γεωργία Γκαντώνα, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΓΡΑΜΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΟΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ Α/Α Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΩΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ Τ/ΔΤ Καηεγνξία Θ Δ ΦΔ ΓΜ ΣΟ - 11 Γεκζηή ηαζ Ακυνβακδ Υδιεία Τ ΜΓΤ 4 3 7 15

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates

Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Χρήση Ανακυκλωµένων Τούβλων ως Αδρανών Σκυροδέµατος Use of recycled clay bricks as concrete aggregates Σπυράγγελος ΛΥΚΟΥ ΗΣ 1, Θωµάς ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ 2 Λέξεις κλειδιά: Ανακυκλωµένα τούβλα, aνακύκλωση αδρανών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής

Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών Βραχοµηχανικής Εδαφοµηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας 54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: christar@geo.auth.gr Συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων εργαστηριακών δοκιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ. Ε. Μέρµηγκας,. Β. Γκίζας,.Σ. ηµάκας και Ι.Κ. Μήτσιος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-S. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-S. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Hydro Multi-S Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Explorer 10. Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Explorer 10 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 Επισκόπηση ακουστικού 5 Η ασφάλεια προέχει 5 Σύζευξη και φόρτιση 6 Σύζευξη 6 Ενεργοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκ υ το κ λο το γ λο ί γ α ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ 2

Ορυκ υ το κ λο το γ λο ί γ α ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ 2 ΕΒΑΠΟΡΙΤΕΣ Αποθέσεις ορυκτών που σχηματίζονται από καθίζηση αλάτων σε κλειστές θαλάσσιες ή λιμναίες λεκάνες. Θέσεις σχηματισμού: Θαλάσσιες λεκάνες ή λεκάνες συνδεόμενες με θάλασσα Ηπειρωτικές λεκάνες Παράκτια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος Παύλος Στουγιάννος Καρδιολόγος Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» Επιδημιολογία Ο θωρακικός πόνος είναι υπεύθυνος για το 5-7% των επισκέψεων ασθενών στα ΤΕΠ. 15-20% έχουν Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο Μικρό ποσοστό άλλες επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Σταµάτης Παναγιώτης, ιδάσκων ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστηµίου Αιγαίου Χουρδάκης Γεώργιος, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Σταµάτης Παναγιώτης, ιδάσκων ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστηµίου Αιγαίου Χουρδάκης Γεώργιος, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Αξιοποίηση της µεθόδου Project στη διαµόρφωση περιβαλλοντικών γνώσεων των µαθητών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Μια µελέτη περίπτωσης µε την υλοποίηση Σ.Π.Π.Ε στο πλαίσιο της εφαρµογής της Ευέλικτης Ζώνης.

Διαβάστε περισσότερα

'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΥΦΑΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΥΦΑΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία θα παρουσιαστεί στο 8 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Θεσσαλονίκη Ιούνιος, 006 'ΗΠΙΕΣ' ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ: ΥΦΑΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΟΙ Δ. Ιωαννίδης 1, Θ. Καραμπάς, Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών. Combressibility of Model Organic Soil

Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών. Combressibility of Model Organic Soil Συµπιεστότητα Τεχνητών Οργανικών Εδαφών Combressibility of Model Organic Soil ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Στ. M., Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος διδάκτωρ, Α.Π.Θ. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ, Π. Α., ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Technical Guide - Τεχνικός Οδηγός

Technical Guide - Τεχνικός Οδηγός MARCH 2008 Technical Guide - Τεχνικός Οδηγός Alas Poer Linels 1.1 Alas classic linel - Ανώφλι άτλας κλασικό 1.2 Alas LONG linel - Ανώφλι άτλας Μακρή 1.3 Alas in linel - Ανώφλι άτλας Διπλό 1.4 Alas ee linel

Διαβάστε περισσότερα

2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C

2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3. Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-3 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Σπύρος Ποταμιάνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΛ Σκληρού 16 Λάρισα 41447 τηλ. 2410-536823 τηλ. και fax εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συστήματος

Πληροφορίες Συστήματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/7/2014 (v2) Κωδικός: 03.02.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010020000043 Sikalastic -152 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 01599 Sikalastic -152

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Κώστας Βλάχος, και Ευάγγελος Παπαδόπουλος Σχολή Μηχ. Μηχ. Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του

Βιογραφικό σηµείωµα του Βιογραφικό σηµείωµα του Κωνσταντίνου Ε. Χαλιορή, Αναπληρωτή Καθηγητή ΠΘ (Οκτώβριος 2014) Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Χαλιορής Πατρώνυµο: Εµµανουήλ ιπλώµατα: ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΘ Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Περσικοί Πόλεµοι & Αυγή του Κλασικού Πολιτισµού περ. 500-454 π.χ. Οι Τέχνες περ. 700-480 π.χ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Περσικοί Πόλεµοι & Αυγή του Κλασικού Πολιτισµού περ. 500-454 π.χ. Οι Τέχνες περ. 700-480 π.χ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 7 ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Περσικοί Πόλεµοι & Αυγή του Κλασικού Πολιτισµού περ. 500-454 π.χ. Οι Τέχνες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία

Μάθημα 9 Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Μάθημα 9 Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός Ορισμός Ο όρος διεπιστημονική συνεργασία αναφέρεται στη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : KAKAΛΕΤΣΗΣ Όνοµα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνοµα πατρός : ΙΩΑΝΝΗΣ Επάγγελµα : Καθηγητής ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Γνωστικό Αντικείµενο: «Σεισµική Συµπεριφορά και Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL BANK OF POLAND WORKING PAPER No. 86

NATIONAL BANK OF POLAND WORKING PAPER No. 86 NATIONAL BANK OF POLAND WORKING PAPER No. 86 Compeiiveness channel in Poland and Slovakia: a pre-emu DSGE analysis Andrzej Torój Warsaw 2 Andrzej Torój Minisry of Finance in Poland andrzej.oroj@mofne.gov.pl)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (σε αντιστοιχία με το σύγγραμμα «απλά βήματα στην εδαφομηχανική» των ιδίων συγγραφέων) Καθ. Β. Χρηστάρας & Δρ. Μ. Χατζηαγγέλου Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Τμ. Γεωλογίας - ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΝΤΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας λαδιού. OWGX Μεγέθη 1 μέχρι 9. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας BA 9733 el 02/2013.

Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας λαδιού. OWGX Μεγέθη 1 μέχρι 9. Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας BA 9733 el 02/2013. Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας λαδιού OWGX Μεγέθη 1 μέχρι 9 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας FLENDER supplies Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας λαδιού OWGX Μεγέθη 1 μέχρι 9 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957)

:,,,, ,,, ;,,,,,, ,, (Barro,1990), (Barro and Sala2I2Martin,1992), (Arrow and Kurz,1970),, ( Glomm and Ravikumar,1994), (Solow,1957) : 3 ( 100820 :,,,,,,,;,,,,,, :,,,,,, (Barro,1990, (Barro and Sala2I2Martin,1992,(Arrow and Kurz,1970,,, ( Glomm and Ravikumar,1994,,,, (Solow,1957 3, 10 2004 3,,,,,,,,,,,, :,,, ( Inada,1963,,,,,;, ;, ;,,,,,(Ramsey,1928,,,,

Διαβάστε περισσότερα