!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!"

Transcript

1 " "" %%"" %" &" %" " " "

2 %

3 ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() &

4 "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%( ( (((( (( (((( ( ((( (+ (((& () * (((((( () * ( ()(* * ((( ()(* 2 %(((( ()((* &((((() ()(* () "%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ((((( (-3 4(((((+) - ((((+ ( + 5 3((((()& ) 5 ((() * 5 3 ((*) ((*, ((((* * & &(2 ((

5 "+%%%%%%% + ((( +( 478 (+ +( ((+ +((, *9 ((+ +(, ) :; (((* "),%%%%%%%%%%% ). / (((( ) ) ). / (((( )( ) ). / ((* ) (+* )(, * ((+ )(, * **"(((+ )(( )& )((5 ((()& )((( (()+ "*-%%%%%%%%%%%%%%*) *,((((*) *( * (* 6

6 ",./%%%%%%%%%* 4* (((((* (7 8 * ((() ) ((((*,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0.,,(((( * (( (5 ((( (-. ) 5 (((((((( ((5 )(((((+ ".((( ( = (,,(( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%( ** *> = ( <

7 0 (( "" )*+ * % &, ( )?

8 ) * +, - )

9 -B * : ) ; ) * > " *> B * * *> (> : ) * > * ) ;) " * ( = => * * * (, B > : ; (* * : );= C* ) ) ) ) > *9 *9 ( B * C : ; B ( > B * ):B*. ) ) /;D = ) B > > 7 8(5 3**= * ( - = :* * B 4 ) 7 A

10 * 8>E* >7 8;) 7 8 *9 ( 7 8 > ( B : ; >) (5 > > D : ) ; * ) E ( > >":) "; ) ) ( C* = ) 7 8 )( ) * > * > > => F :B B ; ) = * * (-B C >" * : ;( - >= * > * * D B : ";) = " * ( 2

11 " &/,. >"= > ) "* * (- = > =>C (5 >G/>:2A6?; ) ) 3 3 * ( G/3"* F 4 * > > H (./ /4 4 * :; I 7 8 C * >,.:%6; = 3" * : J,) 9;F (=,.> 3 > 7 * K98 > * "* ( <= :>:4 2 :22/6A,L.>%6((6&6; 22

12 /6*?3B2B CD"88E 5 ** 78(M= >>) *) (- : > ;) 7 8: ( 2(2(&; ) > ) ) > (3 >3 "E : :2AA<; 6 ;( />. 2 0 :,L.>%6D(<A;( 2 4 ) ) = * = (, 7 8C3*" > ( F :C ; > F F ( 2%

13 ( ** " * : * ; 78(: (%;( 0,.2,. " * > ** " > ) BA ( = 4 3 :2A6%; 7 / ;> > B B :2AA; :. >2AAA;> ( /, / > * >) : * ; > > ) 3 % ( 7- ) F G H F I J ) A: % F >9 ( = 3 ") 78( 2&

14 + 7, < A ) 42 G H<: 3 > : >2AA;(5 :) ; * "* 3 ) ( <B ) I ) 8(: ) 3 ( "* >> ) *: 3 ;= ) " * ( ) * ) 4> ) ) D > = >F 3 ) ) F > * ( 2

15 ( 5 "* 3 / >3 3> > = ( C : =) ;>F ( ) 7 8(5 3 >3 > = = > 3 * > =" ( = 7 8> ) > > 3 ) "* ( * ) * : ) ; ) ) 4 :2AA; = "( > > " >* " 3 (E > F 4,N:>>; 4 3 : * ) ) 7 8 ; 43 : " * ) ) * ;( 43 ) : > > *) () > * ;( 26

16 ) ) C ( 7K, F % L K ) M 8: M F ) ) /9 > ) ( <.+0 F ) A: >2AA%>(2A;, -3" * * 3 7 8> ) = ( - :. >2AAA; & > ) > ) > * : ; * ( ) 3= & 7 2 >2 < A && 2>> 4 < A 2 < A 2 >8:. >2AAA>(2<; 2<

17 =* ) ) > ( 7N 4? < A 42 D 677;DC3 677;8:L. >2AAAD2<6; = > 3 > > " 3* ) (. 7 8 ) = "(5 > 3 "7 8: > ; = " * :L. >2AAA4(2<6 2<<;( ; 7 3 8) C D C 3" ) = ( = : > ;F =" : 3 3 " ; H 3 : 3 = ;( *; 7 "8> = F 3 * > (I >>F " : > > ;) 3"( ; 7 3 8C * 7 8C) ) > > O4 C 2?

18 ) > ( ; 7 8 ) : ; ** (I F 3 ( M ) > * > :> ; 4 F = " > > > O ( 5 : >%%; " : >) ) ; " * 6 ( -3 = 3 : * * ;( " ( = >C 3 ( I 7 8 >) ( 6 5 * > (

19 (" 3/, 3 > < >** * :;( 7N :* L* >2AA4(%; E : > >; E* ) C )( :* L* >2AA4(2; I * :; C : > ) >*> > ;(= > : ; ) (, 3 > 3 ) > > C * = 3 ) 78( "3) "" O4= C )P ( 7N > 8:* L* >2AA4%; < F > > ) : = ; 3 3 ) > = ) ( 2A

20 ,, 3/ = * ) * :? ;( 7O I 8:Q >2AA%D(2<; - ) : ;>C * = 3 ( 7N? 4? 4 2 *- 2 N *( @Q, 2N 2 N N A:* L * >2AAD22; ) (I ) * )> 7 8>7 =*8: (%(6(%;? 7- )F 4 ) ) (I C )> > ) 3" C >) P * ( ) ) ** R STUF )P= 3 D (> ) 3"C > )> 8:Q - > 3 ) > 3 ( ) 3O 3 >= ) > ( %

21 7N R6 K S 6 " > 6 > " D " 6 "./0. N? 2 2 L 2 2 >2 2*-(( (:* L* >2AAD2&; 3 ) ( = " *C 2 ( 7N > 2 2 8:* L * > - = C * 22 * > ) * ) C) A ) /: ;> "> ) :/; * ( 3 ( 2 I C ): = %(%; : ; * ( 22 7= N D8:K >2AA6D(%; %2

22 = :/; 2% ( I * ) = )P " :) ); E * : (%(6; (I =F 2& ( +, 3/ +/.3 /4-7. ) ) /8 *. ) 2 ) (E >. ) ) / ) 3 > = ( * = ) C E ) 26 () 3* C * )> ) O * * ( 2% ) :**>2AAD >2AA2D(&6<; 2& * * :2AA;* )( 2-7. )8:, - K >%&;C ) ) ( ) " ( 26 7((( ) /> ) ) / /: J >* ;D* ) ) /> JK) )K) / >K)) J9 > > >8:, >%&*D(2<?; %%

23 +(-/,, C. ) ) /( ) ) * )(, ) = ) ) : ;() 3 ). ) C3 *, > >3, > ), * 4, >> ( > *3) ) > (, = *" > : = ; ( - ), = 3 ) > = > ) : ;(* ) 4 :, >%&; %&

24 +.5/4, 0 )/ :,0;C ) C ) 78> =? ) 2< :, > 0L,)>%%;( <K BJ 4 2 2? A:, (>%&D2A&; = ) ) / D>) : ;> 9 / : 9 78 = 9V2;( I 9 F ) E92( - = ) 9C:9;( ) > E > : 4; 6&4(- ) : 4 2; ) C * τ τ 4P 4W 4 : X ;( 7= > 2 : 4;H : 4 2; τ 4 2H4 : 4; = τ H4W * τ 4N> 2< C?= DC =CE ( %

25 T 69 τ 6 "Nτ=2( 6 τ=2( 6?? >, 2 28(:, (>%&D2A%; I >3 ) > C) ) = ) > *= > )> ( ++,. ), " : ;> * * :* / ; ( <U? 2DB 4 B "R8:, >%&%%6; I 3 3 > > :; = * > C > ( 5 7* / 8:.;, C) 2( ) " E%H& ( 2? * / C3, ) 4, F :;( 3 Y)/Q / ) F * E= * ) = = E* ( %6

26 - ) = C 2A (I >, >C * = = 7* 8( <S 2 2 > RR "" A:, >%&*D(2<?; 5, *>>C) C 3% : ";(,0 = ) D2 ) > ) > ) 6 = &&() 3 ) =) %% O( XN2(6: ;>,0"%<>) C :, (%%; 5, >C= 4 (, ) >= ) ) D = *>*> ( 2A - * / (%(6(%(%( %<

27 "( (0, 5 "* *3* > * > (= ) 3 (5 > F> = 3 ( = > ** 4 ) % B * Z B * * > Z ) ) * Z O =) 3 * ( = ** ) * = 4 ) - * C 4 = * D % 7) /: * ; 4 ) [3 : ) ;> : ;> K : / ;> (7: L >2AAA; %?

28 : );) = > ) ) D ) * >C * ) ):) * ; ) = ( ((.., - 3 : ; "* ( C 4 I " 3 * Z I Z E > * " * * : ;> H )Z (0-3 = C =>* ) ( - C= = = = > ) = ( - 3 : ;* (I C

29 ) ) * * H ) :) E ** ) %2 ;( C 4 * 3 ( I C ) > ) ) * = %% ( * 3 4 ; * (.; * ) (,; ( ;,;( ; 3 ( +; * ( ; *( ) :; "* C) * : ; ( - * = > * *> 3 * ( %2 " - C )P 3 : ;( %% ),.:%6;3 *= ( %A

30 (+0, " > ) :; "* > 3 * ( - ) > > ) C 3 ( ** )P 78 >) = C ) * (I * C> ( 5 >>= * : = 3* 3 = ; ) 3 ** :CP) ">P ; = 7 83 : ) " > 3 C * ;( 5 > > " 3 ) " * * ( >) = ( = ) > " >* ) ) * (0 ) = * * ) > = ) ( >" > %& : ); )P %&, 7 8 (I ) 3 3 ) 3 ) ) > ( &

31 )(3 = ) ) = (- * C= )P> >= 3* 3 * > )P **** * ) ) ) = ( ()0, : (%(%; ** * * ) * * 3 ( = * 4 * ) ) ) * ) ) : *; * )P ) ( (), *? "E ( * > 3 C "8 ( % 5 ), : " >>*) ; > E >()? )P = *" ( &2

32 * 0Q ( ))?\ 0 Q &\ ( ) > * > * * " : * * ;( - > >3 = " 3( ) * : 3;( > Z : ; ( () P >P * * ) ) **"(* **" = > 3 ** ( ") ** 4 < 2( 3 4 * <> "6 ( "2= ) = "%( * 2 = 2 ( ) > = = ( * **" Z :; %6 P 3 ( E :) ;() = ) > * ( &%

33 , 4 2( "]2)) E%H& (5C (I ** * Z: ; +, ) ]6* ] 2(- 4 " ( 6 > >= "]%( 3 > " )> "( 5C ( I ** Z:; ()(, ()(( * * 3 * : = ) ;> ( * 2F %< 4 :;?\ = %< (2(& :;&\>O * **?\ > &\ ( &6&6?& &? 2626 &&

34 ?\ :; &\:;> = *" := 2\ ** " ;( 66?& &? 66 * > > 78 4 E = ) ** (I :;C ) =*5) )P = %? ( I * C )P> >P ) 4 7 8C := 3 ; )P * ( * %C %A : * E ;(- * = ** " & ( %? C =*5) ) > => >:>^;C =*5) 4 :>^;V:>/; / _ 78` :>^;V:J>^; J _ 78` -3 = * C :;( %A * C 6A(<& & 7N *M *M 2 22 U 2 2U.0 2> 2?*M K2 V6778J 4O> OW V SN*-2* 3 2M6778B? 2>678T677" S T:7" * > U 2 8:, >%&4(%%?; &

35 I * F 4 < 2 < ) = 6 < * 3 =*5)C466 &2 ( ()(( * &:7* / 8;CE * 4 * ) * * E (- * = * ) &% (- )C7 E * 84 = F && 3 =*5) & ( ()(+ 3 ) * )PC = >>, &6 : ) &< ;> ) ( I ) 3 = * ( &2 = C ) * > ** * ( &% ) = * C > ), :%%>%&; ).) ) (:%%;( && ) << :%H&2;D= "<< = " %H&<< O ( = >3 ) CE** 3 : ;( & <2 P"&R < A < 6AT=VU 2S K"6;8:.) ) (>%%;( &6 4 &< 4 &6

36 &<

37 ".. 43C* > 3 33( 4 +4: ) ) );.-%4 2( +4 K / "6 C3C ) )2\= 6X C ) 7 * 8 = > C) E F R9 * ( %( 4O( &( +49 ( C Z ( 4O 6( +4 C > <( 4: = ;?( +49>=C * C C = 4 &? M ) R7 K <A) < AI 3 % ) 3 I <A <A) < A+ &?

38 A( +49>* ( 9> ) = ( 9>=*4 )9W3 ) * = ) E E ) = Z 2(4O 22(+4 F )* 2%(4O 2&(+4 + " )P** ) C 2 > 9= C ) = )CE 3 )P ) =) **"C ) > > + * ) I C " **" 2(45 C" ( 26(+45C ( 2<(45 2?(+4 I = C Z 2A( ( ZW) ) C W %(4 5> = %2(+4 )= C "6 )P ( * ( * >3C (0 )

39 ( 9( I )=.ND = *" 4 > > ( 3 ) CO * "((=. " = : *N *D ) ) %%(4 %&(+4= = C= E C %(4 = %6(+4>Z %<(4 > ) = > = ) ) = %?(+4 ) E **" = = %A(+4 9 )P + OC = ) ) = ) ) : K < A? Y < A < A% ) ""?"T+ &A

40 ;8 " 8 K <A< A 7 "8Z &(4) &2(+4I Z &%(4O &&(+4): R8 ; &(4 ) * ) &6(+4 * " F = ) * : ;= ) C: ; >C =(9Z &<(49 &?(+4 R9 = = K : ;4 : ; )? K < A ) F K ) )P ** M = Z R8 )? < A

41 : ; 3 F ". )P )P ) )P * )P Z < A, ) F <AF :* ; " C ) ) C ) 6 * &A(+4 9 F (4 * 2(+4 = %(4) Z Z D F? &(+4 ) C ER ) )P 3C = 3 * ) 3 " 3 3 = 2

42 Z 3 * 3 = 3 >Z,C * C) * = (4 C 3C> 3C 6(+4 3C = = = ** ) ) C * = F, F I E8 ) % ) M < A ) % F % % % ) K F %

43 ) 3 : ; * C ) 7 * ) (((8 : ; " 3 ) " O )P H. > " F ) C > (I= = F ) 3 " =** (= ) ) " F3 7 = ) 8 3 F C 3 ( <(49 / N F O K ) F I L ) B < A N F S < A F % ) &

44 < A K )?(+4 = ) E9?86 = Z,C3C B < A A(+4 (( E ) ( 6(4>3C 62(+4 Z 6%(4O 6&(+4 8R I ) ) S? )> ) ) F ) 3 F ** F O )P ) )P* ) 3C ) ) * > 3C * ) < A ) * <A ) ( <A 6(49 66(+4) S ) (

45 ("6.0,. = : N%; 3 3 :; 7* / 8( C )P * )* ( 4 : > )>" ; %; 4: ; =Z: ;( &; 4 ( ; 4 : 7 * 84 <A; Z: * ) <:6A; ) 3 * = : ;(I * " 3 )P >) =C > "* ( *)> : 5 ;* : ; * " > = = C * )P)E : ** ;( ) * ) ( -3" H C -3 3 C (&(6( 6

46 = * "( I )3 3 " (78C ) 3 * ( 4I ** * 3 Z : ; ) ) )) E (- C = Z ( I " ** / ) : 6; (O( = 7 8;( <; 4 : ;, 3 * H ) ) E = * ( 78 )P ** C= ) * ( I * ( = ** ) 3 )P3C )*) C 4 (= = ) ) C " 3) * ( = * N%> :<P"A; E ( M 4 7 8(, > " <

47 )Z : ; = > = > 2 : < 6 A; 3 % :< " A; C + 2 % % : ; ) : ;E > C Z CCE > = > H * * ( F * (I " ) " = ) () ) *> F 4 78 : Z8;( - * C 78 : =*H ; = **( - ) * E 3 * * = ( - = C** 3 >>C) ** 4 ) * := ; ) ( F : ; ) )( := C * C ;( ) %H& C 4?

48 ( = > CE = : )) E*( ; ) ) ( F ( * * : ; = ) ** 3 *( = ( ** > ) " : E = CE* ; > = ) ) : ;=** 2> = > ( % = C : : ;(. ) ) ) < ( A; = : 6 ; = 2 ( ) 2 % = * ) > = 3C 3 = =C : ;(= Z > ) C > * * ( :3C = 3 * ;( ) 3C =

49 7 8(?; 3C > ** ) 4 ) ( * C ) a C* * > ( 78 ) ) 7 E*8 A; 4O> ( : ;( > C 2;4 ( ". C 4 " 78 3 ( > ) ) 4 = (2(2:+ > ) ;( -3= )= > ) ) ( "C * >* / E * 2 %:" ;> ( " * : * ;> >) *"= : 3"* ;> = ( A

50 (.,6, > *" : > ) ) ;(= = " ) ( - CO " > > 3 ) = > > ( = ** * = : ;4 / 3 6.., : ; -* 3 (I 3) * ) ( 6

51 (.,0 4+ >) ( :; > 3 ) 3 > >C : ;( 3, / (, ( : ) ; 6. : ; 22;4: ; =Z: ;( 4 ( 2%;4 : <A; Z : < : 6A; = * =" ) 3 ( I F : > *; : 7 8; 7 8( * 78 4 = *) ) 3 * = : ** * H ;(M ) " 62

52 + ) * *** * * *9 ) F 3 ) 3 (I C 3 > = 3 = 3 ) *= * ( - * 3 ) (I F * 3 * : ;> 3 4) (( = * ) ) : ;( -3 C* ** ) ( *)> : ; * : ; C * )P )E : ;( I ** * Z : ;)) E = Z 3 ( 5 * > = > > ) * ) :" H = * ";( I C = * 478C ) 3 * "( 3 ) ) ( - C ( I " ** / 4 ) ) > = > ) 7 8( 6%

53 4O( ( 2&;4 : ;, : ; 3 * H ) ) = ) D E * ( ) 7 84= ( 78 )P ( : ** C= 78 ;(( ) 3 * ) ( I * 4 8 = * 3 (-3 FC* : * " ;( 3 ) 7 8 : E 78;(, =* " * 78(, = ** ) 3 : ; )P 3C 4 C * )*) : ( 3 = = 7 83 )) 3) ;( * C " : ; ( ) F )P * 78( = 4 * 78 E " N%> : 4N%(M 6&

54 , " ) * >(> 7 8> * 7 8( ) * > ) * * 3 3 3* *( * 4 ( (7 8 * N% := 3 T>2U ;( :) C ;> C * 3 > (M ) ( " ) (: ;(, ) * 3 N%> : <P"A; )Z : ; = > = > 4N%(M ) 7 8 * ( ) ( = ( * * ( 5 ) >( * ( ( * * E * ( F * ( I " ) " = ) () " ( *" = ) : ;( = ) *) 4 > > 6

55 ( * (= " >C ) = * 4 C * 0: ; 7 8 > = > : ;(3 F ) > = > F) )> * 7E 8 ( 7 8( ) : ; (= 3 3 ( 2 : < 6 A; 3 % : < " A; C + 2 % % : ; ) : ; E > C Z > > : 7 Z8;( - * C 78> ) ) ) () * E 3 * * = (- = C ** 3 >>C ) : = )P) * ) ) () 3 7H8;( : ; : ) ) = ) ) ;( * := > " >C * ; 66

56 - ) C ( ( = ) ) 4 ) : ; CCE > = > C E = )) E*( F ( ** >)" E CE* > = : ; =** 2> = % = C : ; 7 8(- : * 3 ; ) ) ) ) ( ) %H& C 4 := C ) *3 ; : ;4 ( - )) * ) : ;( * * : ;> ) " : ;( = : = ; ) ) > ( : ;( = ) ) )( 6<

57 - E > * 4 ( * DC = > 4C : " ; := ;(I < A; =: 6 ; = 2 ( ) 2 % =* ) = 3C = =C Z ) 3C = 4O( 2;4 3C > ** ) ( > 3 (= * * = ( : 3 * ;( ( * ( * 7 8( ) * C) : ;> 4 C (M 78 ) ) = 4 7E*8E: 6?

58 , ( ) 7 8 : ; * H " > " ( ** : = ;" = &A : > ; a C * 4 O> ( > C 26;4 P", PR 7E*8E: ;(I > > "3 * 4C 3( ( ) ) * : 7 8;4 (( = 3 3 ( = :* ; ) 3 T>2U :* 3 ;( I C ** 3 * 7 8 ( = (3 " " = (

59 7 8> ) * ) F + ) ) * 78, N& = ) F )> )P > ** ) O 3E">E C E * C ( )P > : <PRA; : ; 4 3 : ; CC > ) ** ( 4 C= O E E D 3 C : P"&R;%H& C: ;HA) C = C HAZ (E => N& () N%47 8 * ( * * ( )P ** : = * 3 ;( )P = > > * ( * ) > )* *") ( M ) ) > 3 * ( 3 : * " ;( ) = C : = ; 6A

60 CE => FC = )P= C == = = C=> C = : 7b68; = E C + = F) ) ) ) ( 4 )P ** E F ZF Z = ) > * > ) ( - N% ) 4 > - C 3 3 * *: * + 3 ) ) ; ( * + C & C *, E* E* ) CE %: + ; * ) & % + % = 3C & ) = 5 = CE E ) ) Z I C ) E * ) C E <

61 + * ) *, ) ) E CE E >W3) W > 3*> Z C E E > Z (C = = * ) : % + % < <; & = Z : < 2 :& % % ; < & 2 < : % ; <; = & W,)CE % + % ZI & Z = ) C E )P ) ): ; = = C : ;( * ) C 4 C ** E D > > : ; Z- C : P6; Z )P >) ( * 3 *4 () F ),* 4 * N% = ) ** = ** : ;, > * > 34 <2

62 ) ) 4 *, ), &> C : "&R [6; C ( O W )P ((C : \;; == ** 2 F = : ; 4 >*>: + + C > & = : % + % + % A = = *F > *> = ** (( : "9R[6P"&R; ) C<<ZO<<(<: ; = = = = O= O E : < : ;;A; ) : ;;;9; : ;9 ; ) ** = F = O: ; (, ), * * 3 : ; - ) * 5 N% N& <%

63 + + **" + 3 (: ; )P E> = ** = ((>C FC > = Z5 = : ; 4 5 3C ) ((: 2<;4 5> 3> 4 O> C ) 2?;4 = 4O> >>> C ) : ; **"4 * >>**" ) E : ; CE >* : 2A;(= ) > F ) " **" ) %;4 O> ( ) : ; %2;4 ) C * F %%;(5> C3 ) D ) =( %&;49( %;4) O ) * )) ) E > * ) : ; " * F ) ) ) 3 =** <&

64 = >> * * ) : ; %6;49> > ( %<;4: ; > * : ; ) <? F = E *= ** ) C <? : "&R[;9;<<) C EE;> =: ; = ** ( = )P) = = > C ) = E Z 5 )P >> ) C"E ) ( = ( I F) ) ** = F * ) = O* )P : < & < % % < 7;) C:< 7; && A ) CE ) ( %?; 49( 3 3 <?( * ) C : ; ) ) * * + ( * )P, C *) * * <

65 4 Z %A; 4 ( &; 4) )PC Z &2; 4 5 ) * ) ( &%; 45 45(9( *67, - 3= 4 2( -3 3E = * : C 3 ;( %( ), 3 * / = )( 5 * C )P * > *) 3 > > "= * ( FF 4> 3 * = ** => E * >N%:3 ";( = ) 3 3 > = 3" : 3 <6

66 * ;> * " (I C* = 3 * 4 E ( 5 ) ) >> : 7 8;C :) ;> ) *"> "= > 3 ( ) " ) * * : */, ;> * (5 >*" ) ) 3 = >( * / ): E** ;) F = * : &(;(I ) 78 = ) * * ( ) ) * 4 = " C = * H ): * * =* 8) >3 ;( 3 ) * > 3 : ;> = D * : E* ;) *: ; : E* 3 ; <<

67 = C ) > ) ):) = ;> ** ) 3 ):3 ) 3 =*5) 2 ;(F) 3 ) ) ) 3 ) ** H ** ) ) ( 9 - ) * ) = 4 ) * Z >) :) )>) ; ) ** Z - = " < = ( 2 (%(6(%(%( <?

68 ,., ). / * % ( <DB 2"8:E "/ 2-33?9?2?? 2 4 B 2? 4A /, > 6DB 6:8 996:6/ > "&R ":R8 B A:, >%&%%<; % 5. / > > % :, >%&;D= > 3, > ** * = 47// )) 9) >) &&>* ) ) ) >) %%8:, >%&*D2<?;(

69 , >* > ) > > = & : C " * ;( F) C) ) ) ) => 3, > E (, > = > ) )>) >> > 7 /98:, >%&;( *c )9, ) 2A &(?, ) %& &( % )((%? %(& 0)) && 2(<?/ &? 2(2 ( X. / :=*N;:, (%&; - = ) > 78>) 4= = ) 7 8 = )Z, " * Z) :; = >F Z & (2((& <A

70 0, >7* / 8C * > = ) * %: ) ;( - * C) * ) ( (:..; () P >P * * ) **"(* **" = ( " ) ** 4 < 2( 3 4 * <> "6 ( "2= <> ) = "( * 2 "2 ( - == ( * **" > Z :; :43;, 4 2( "]2)) E%H& (5 C (I ** * Z: ; - ) = 4 > 3 ) ) ** )() >= 7 8 = * %(6(%(2(?

71 &0, (- * *(-3 ) ) 3 * ) ( = > C * "> >) (I C * )P* > >) ) ( = *9 6 ( )D )D = > )> = * ) C 78:) > ;> F ) : C ;D : );D D - ( 42< < ( 6 - : ; 3 *" ( < >: 3 ) )* / ;) ** +() ) * 2: ;(?2

72 ?%

73 "+ +-,,,. -3* ) * )*" * ) (I ) 3 ) ) 3 ) 7 8: * ; 7 * 8: * *? ;(5 "* C =) = = > 3 ( 5 C> ". :2AAA;>) * ) " ( 4= : ) ; ) ( 5 * > * = : ; (? E " 3 " C= 3 (5 F 3 4= 7 8 ( 3 3 ) > = 3: D= 3,.:%6;;?&

74 +(,,4<.=( = 7 8 *> > " 3 ( - ) *9 ) : ; ( +(,., C ) "* *9 ( = ** A (I ) > > > * ( :) ; 6 ( +((,,,.,. > : ; ) ** ) 4 ; :7 8; ) 4 = > >3 : ;( > A M ) 3 ) "* = 7 8( 6 = ) 3: (2(2(2 2(2(%;(?

75 ) 3 = D ) 4 2; ) ( 47 6 " ) 2 + % < % %;7 843 =) * ( ^ ) 7* 8 = 3 3 (.; :) *) ; 3 *) (- 7 8> > 78* > >** * 4?6

76 ) ):; 4 47TU _)+8 47Z* ) (8 * = 3 > *( 3"= : ;> : 3 > 7 8 ;( +(,,,. / : ;, ) >> > =E4 H (I ) 4 ;:; : 62 ;4= ) 6% ( *; :; ) 4 ) 3 *(I 4 *2; *) 7 8 : * ; ) = 7 8:= =3 3 " */, ;( 62 - :%%;(5 > 7 8 ) : ;>C = ) H * ( 6% ** 47 ZZ+8 7) 8(?<

77 4 7TU P" <P"A + +^ + 6 " ) 2 + % ++I + % )+ ^ +))I + )I I 8-4 *( *%;, 4= 7 8> * : ; ( > > " ( = " > =*" * (I 3 * = D** C = ) C >=F >C ) ( 47 ) ) I ^7 *" ) * = > ** ) (??

78

79 "), = (I * : (;( ) 3 : ) ; :>;( * :3 C ) ) ;> ( - * : (<; * ) : (?;( )4 ) -//4,/4 = * / C= " * 6& (-3 =* * )4 C = (-3 4) * > * ) ( * ) = = (- *> ) > : )P ) *;4=7 8 ) ( 6& 7* /* :) ) K;/39K)K*( * ))[ 3 >* */*/ : )K W; J 8(:)

80 - ) 3 = * 4 * : ;D * )" 3 > N% )PCE > )P :* ;D = = D :& *;*" D * ) 4 C * : =3 ) 6 ;D * := 3 * ;D " : > ;D ) 4 =*5):= C ;D =*5)D ) :F * * ;( 6 + /:

81 /. <,.,=,, 7,, 6,, /:;.,?, 9,, /, :; 6. : ; 2(4 : ; O = > = =C ** > ) K * ) * %(4 &( 4 ) " > *( ( = * > ) C ; = * )> > *; / ; > F E ** ( ; : ; >2>%>& >2>%>& ) : &*; )>F 3 = : * * ;(( :) " ;( -3 * C * ) (, *

82 0/ <,,, =,,,, :;,,, :(;/,,, ; = = : ; ; C ; = ); ) "4 8 8 : ;( (4O( 6(4 ; 3 ( 6C E O C )P C )P C >6 * 4 * C ) ( ( F ) ) >) > F 4 ( - = ) (, * 4 > ( ( * C * 3

83 0/ 0/,, :(;,.,, :(;,,,,:; *; = ) ) ; = : ;6 ; C> ; = = ) E * ; : 6 ; ; = = : ; C 3 : 6 ; = (,* > * ) ** : * : ; > * 3 > ** ;4 ) ( > = (- * = ( - * >> > * 4 3C 7 ) 8( > ) F ) ) =

84 0/ 7 /,,,:;,,,,,,,,, ); * > = : ; ; = ) ) : ;( c; = " 6> C 2>6 C = 9; O ) E * > ; ;= 6 = : 6" ; 6 : "6 I ;( ; )( ) = : ; 0 " > >) ) * C (, F = ( (, * 4 * ; * - ) 3 : =* 5);* 3 3

85 0/ 7 /.//, / 6, / 7/, :;,,,A(,,,,,,. ; C =* 5) )P= ( <(4=6>6?(4 ; O * ** = ** 6 )P *; = =C3 *> 3 = > ; > * E > E = >= =*5)) > ; = E ** > ; ):;* ) ** ) E )P> ; = > 3 ) ) ) ) (, ) ) "?*; " ( : ;( H * * d%( FE > ) 7

86 0/<, = 0/,, <.,?=,<, =:(;: ;, ; * > = E> ); =C )P ) ; = = ( c; - C = E( 9; I = ( ; :> ;:; * 4 = = ( =* 5) 66 (. ) > > * ( ) 7 8(I 4 : ) * ; * (, 3 H, 3 ) 66 5 FE > C= ()P= >C ) =*5) C> >= ) *

87 4 +( *4 = F ) >** E > > : * 7 8;( )3* * 4 > (+( F 6< 4) > "= ( C 4 M** D D ) = * " D *: ; "D * N :** = )P >;D ) )> : *; "* D 3 * 4 D )PC D = = > ** ND 3 4 N%: ;D 6< = 3 C E +( * "

88 /.,. 0/ <= 3* C = 3 * :) F ;D N%4 E* = ) CE** D = N&> )P *) = : ;D **3 *> > N% ** ) N&> D ** )P ) F * : ;(, : ; 2( +4 ; : ; : ; : <+6A;> 9 ) E%H& >9D=) %H& > *; : <"&R A; )P = >9Z ; I = =C ) 3"* 4 > ) * " ="(, *

89 0/ 0/ / 6,,/ 6,,,,,,, :;,:; %( 4O ) ( &( +4 ; 9 O = : ; *; )P C )P * Z ( 4O ( 6( +4 ; * )P C = ** F9> ( 5 *; C * ) = CE = CE >9Z " 3C ) > "= C > C = > 9Z* Z <( 4 (?( +4 ; F= = * > C > * )" )P * ) 3 * = ) " * 4 ( * ) = 4 3 * 3 6 ;( I >3 (, 3 7 8)

90 0/.. 0/., / /6,, / 6,B,:; - * ) ) ) F =) O F * = > *; ) ; = ) ) = = > ; ) 4O>OF ) ( A( +4 ) 2(4F ) E> ) ( 22(+4 ( F ) C= * 2%(4Z 2&(+4 O> O = * : ; 7= ** * 8O ) > * 0 * 3 ) 3 4 = :** * ;( I " F )P " 3 * ( * 3( A

91 , / 0/ 7 0/.,,, A+ /,,, :;,,,,:; 8O = = : PE;* = = = ) ) 2 % & : ; C 2(4C ( 26(+4 ; C = * 2 e % e & e = : ; = 2 e % e & e *; ) = ; ) )P ) C ) F ) =) = " > = ) * ) C ; ) ) 6><>? * *4 = F 3 = => ) C ( - 4 = ** N, ) ) > ) )( A2

92 0/ <=,,2 -,/ /, ) > F C * * ( ; 5))P 3 C %H& * > * 2<(4 = ) ( 2?(+4* = )P ) = 3 ) 3 ) E ** = *) ) ) * ) 3 **" 3C **"C )P C ) 2A(+4= C =** %(4 C > %2(+4 O F C C * ( %%(4( %&(+4 C ( %(4O>OC( * ) 3 ) 4 F 3 ) = **"( A%

93 C 2., 0/,, :;,,,, :;,, %6(+4 > %<((OC >C ( %?(+4* (E ** 4 > = C > = F Z ) C Z0( ( %A(+4 ; > 9(5 )P 3C ) C O ( *; 2 &(4 C ( &2(+4 C ) 2> ) > ) > = ( &%(4O( &&(+4 ) = ) ) ) 6> = &(4 C > C%H&= O> F 4 )P ) * * > ), 4 > ( ** " ( (, ) ), A&

94 D// /, / -,, :;/ F &6(+4 C 3 ) * ( &<(4>( &?(+49>" ( > C O ( &A(+4O> ) ) ( (4 O ) 3C 2(+4C ( %(4 F 4 C = C > C ) &(+4>( (4 ) = ( 6(+4 ; 3 C* ) C= *; : ; ) ; C * C ) C = = : "&R ; 2 e % e & e ) ** = )P =. =) = ) 7 ) 8 " *4 ** N A

95 0/, 6,,,,,/.,D..,,,/ 6 N( <(4?(+4 ; = ) C * *; : ; ** = C * A(+4 )P O F * 6(4C) %H& * ) " F 62(+4 O * ) " F ** ) %H&) f (( 6%(4O> C 6&(+4 ; > ) 3C %H& F 3 6(4= O>%H&C = " =( 66(+4 : F ; 3 3 = ( " * > %H&( 0" = (,,, ) 3 * + * A6

96 . 0/ 7, ; 6<(( ) =Z 6?(+4 O> )P 3 C ) ( * O> OC ) 6A(+4 O ( )C > F <(49> = ) ( <2(+4 O F O ) ( <%(49) ) F <&(+4 )P * = <(4 O) = C <6(+49>C ( <<(43( <?(+4 ; Z *; : ; 2 % : ;)" -3 *,* 4 3 " = *, = N4) F * = (C ( -3* 3 "( ) 4N%, A<

97 0/, 7, /A,,,:B;,,,:; /,/E :; ;)" )P = ; : 6 " ; O )W ; %H& Z : ; )" )P = : ; ; = C ) = : + 2 % % ; C A? ; = > * ) : ; F * )P 2 > ; 2 = F ) ) Z O ) > <A(+4 O %H& 2 F 3, ) C 4 = = ( * 3 *( C *) ( -3 = F." 3

98 , /.,,. :; 2 F?(4 FE ) C C3 E3E E?2(+4) O 3 *: 2 + % % % % 2 % 2 : + ; = + % & % % & & ;CO )> 3 * = ) = O((?%(4= =((?&(+4= =C 3 3 E = 2 : 6 ; C C Z Z?(4 2 % :;?6(+4) E 2 %?<(4 (?A(+4 )C >) E 2 C = O : ; ; +4 9> > = 2 > * = ( ) 3 *, = ) ) 3 * : = * ) F ) 4 3 * C C ;( 0 " F ) ) ** ) ) *

99 0/,,2. /, :;,,,, :F;,, :(;.,8.,,,, *; * = 2 % )) 2 ; ) ) C * * CC * = ) ) E *> ; F = ) 3> = : ; * )> = ; )P) ) ) ) = E > ) * * > E 3C ( ; ) = = =C > *; ** = > W )P 2> C% ), 4 ( 5 C > = (- C " E 3 3 ) > ) 4 * AA

100 . 0/, 0/ <,=,,,,,, / 2> C% ; ) Z : ; C << << C E ) ( ; -) ) > )P C> ; " C * > ; ) O ZO>W A(4 CE ) " 22 C ) C " =) A2(+4 C )P 3C ) = (((* )9=" ) = ) Z A%(4=) A&(+4 = > ", 4 ** =, ), 7 84 ( *, = > :) ;( ** 2

101 A(49> A6(+4 ( A<(4 ) A?(+4 " ) >= O I ) *" * 3 ((C )P >) *" * ( -3* C = 4 " > ) > ) ) ( > 3 ) * * " : *>) * ; - 4, * :, ; * D ) 3 ) : * ;D 22

102 * > * ( * " ) ) 4 = D 3 D 3 D ) 3 3 )P * D C 3 **" 6? D > "3* D * 3 *" D * ) :** = 3 3 * = ;D : 3 C * ;D ) C ) * D * D C > ) 3 4 > * > 6?. /:>2A66D* (>%%; 2%

103 /.,. 0/. /,, :(;, :;,, 6 6. : ; 2( 4 ;: = = E : "&R; *; ** ) C4 > > ) = ) ** 6> = > ;= ** 6> ; F ) ) ; 6 > = = ; C 3 )P 2 > : C 3 ) 3 ( 3 * ( = 4 ( 4 3, 4 3C 3 ) * 3 (, "( 5 ) 2&

104 ,,. 0/., 0/, 0/.. 0/ 7.,,,, :;,,/, /6, :;, /:;, / :; > : ; 2> ; &> ) E* %H&& %% ); = *) * = ** ) > = = 3E> ; >= ) ) & = 3 E %% > ) = E ) = c; ) O(= ** * %% & 9; = > ; =" ) " 6> "&> " ( ( ) *( 0* ( - * 7 8:) * ) ; =) 4 = 7 8( -3 C " * = * (- ) *"( ) ) * : * %% &; = ( ) * 2

105 4 0/, 0/., 0/, /:;, /:;, " &) ** %%>) ; FC) ) ** = ; = ** ; 6\6> &> %6 ) 2> * )> ; : ; H% = ) " 6 H%%H& ** & 3 ) %% =; = ) Z, Z E H% 6 3CZ ) ) I > * )P "> = ( * 3 * : ) 3 ; 26

106 0. ; -( : 2 : 6+ &+ %%; % & < I C= ) : ; %6EE 22E = C = * ) = ) ) ) ** == C > ; ** * Z 3> )PC * = ) ) ) ** > ; : ; 6\ C ) ) %H& 6\) ** &&\ > > 2?Z ; * 3 = 2?> C %( 4 = &( 4 C3C >C ( 45>> 2< : ; ( 5 = C * = E > 4 = ** ) = *, * 4 3 C

107 E 6( 4 ; ) > ** ) ** *; F 3E*>C C ) E ; = )O * 4 ) > ) 3* C > ) *> ( ) ) > > C C <( 4 Z?( 4 4 ) A( 4 2(4 C + 4 F ( * 2?

108 0/,,, /:;,,,,,,,, 22(4 ; ;> > : F ;2\ : 6X ; E ) > *; : ; * E > 3C C * ) ** 3 ) ; 3C > *> ) = = ; = " )PC %H&> O%H&9 ; %H& = &C ) & = %H&Z9& C> %H& & F ) * ) ) 78( 3 * ) ) - " > 3) ) 4 * = * ) C "

109 ., /, :; ) &> %% : ; ; > ) E > & %% ; ) = > ); = %%) Z 5 * %%> F%%%H& & ; )*> = = C ) %H&&> %H& & 6> c; )P ) ) >) ** = = 9; = * *Z = * ** )H% H&) &: ; )P > ), 3 > ) * ) 4 F )P ) = * ) > 3 3 > ) ) = * 2c;( F, ) 2A

110 0/ 0/.,, :;,, Z ; ( 3 ) > = 3C 6\ O>O E : F ;) 6\ > &&\) > 2?\ 2 > 2<\ : 69X6;X; 2> ** : ;= 6> = &> = > = ;= ) > = 4) 6&= ) 3 E 3 >?> ) > O ) 6\ ) 6 6\ ) &> C?> 2<> > * > ) ) 22

111 & 2<&% >> 3 > F ; W> C ) *>)) 78 C F %H& 6 C F > ** 2%(4> FC ) ) ) 2&(4 : 7 8 ; ** ) : < A ;> C > ( 2(49>( 26(4 3 F > ( ; 5 3C ) > )P C * > = 4, = :; = :* ; ) /:; > )P 0/ 6\ ) 6 ) ( C 6 I C 222

112 , C 6 I C %H& ) ) C ( &> ) &> E: 8 RE Z ; 3C 5 ) ) ) ) &> E* %H&&) %% E >= C = ) > *; = ) = > = : RE;> = ) = : "" ;, ; = / = 3 E > ="4 " = Z > ) > ) E " >" " 3( 6\ ) ) 6\ ),, ; = " 0/ )&B)& ; ), 22%

113 4 0/. 0/, 0/.,, :;, /,,/, /,,/ ) )P > ) > ; ( )P = ">C ) : < A C = >C >C = 3 : < A ; = ) & = %H& &> ; = " ** &\ = = = : ; 2\>AA\ ) 2 e 2\ ) > ); = ** 2\) > ) ) "?\ ) " E %A\ ) =: ; = ** : ;& 3 *, = ) 3 * * 22&

114 @,, 0. ;& ; ) C )P %H&= % F % E &> ) ( 9>&CE & = %: ; c; ) 4 ) > C > 3C )CE = ) 3 ) = : ;3C 6\ ) 9>) > CE > C = E &&\) E 2<\ E 2\ ) : ; 9; = = : ; ; = C 2? E? E " ( C = = " ) ) * E ( 22

115 0. C 2? E? E )P %H& *: ;(() )P ) * >>O) * > C &> C * F % OZ % O > E F ** ) % * : ; C = Z 2<(4 O " * > ) 3 2?(4: ; %?><)> " E>%? 4 : 6T; 9> = C Z ( ) * ** ( 226

116 04: (&(6&(<; )( -B//4 4 * )=, :,0;4 ) =) 3 6( 7 8C = * ( - ( 4 * * * := " ;( -3 * %H&6* ** )P ( %H&6>3 > * > F 3 :** = )P * > = = ) %H& > => ;( = :&&>&;> * >E6:** ;> ) := = 2 / ;( 3= * > " ( 22<

117 /. 3 ) >*3 :&&;( =3 ) 7 8 6A ( = : =, ** >= = C ) ) * < ;(,,,, 8",,:;,,., 6. : ; 2( 4 : ; > 2 ** >Z %( 4O( &( 4= " ** C ** ) > ( ( 4O>) > )P C > > 22?, * 4 ( :. ) 7=8C ) 3 ;( 6A = ** ) C) ) >= C " 3 ( - ) * ** 3 : ;) * =3 ( < I F *" D 3== 4 * > > (

118 0/ :(;, 6, :; ",..G :,;, :(;,,:; ) 6( 4 ; 9( ) E ( *; = 7> ** => Z <( 4 (?( 4 F %H&= ** ) E 4O( A( 4 ; 9 F: ; * )=7= ** * 8> C C *; : 8; * ** ) 6 ) ( 3 3 * * * ( > *( - * C ( -3 F )P> > = ( - ) 3 ( " ) " ( :6*; ( -3 ** ) **

119 . 0/ -,,,, 0, 6,,:;, /:;,,,, 6 ) 6 = * ** 6 ; : 6; ; =* ** %H&6 ; F 7 H G,? C 3 ** ) ** 6 ;,, 2> >C " = 6> = O F 2(4 = C * = ) Z ( : ) " = ;( (I > >C > F " " ( > > * 4 3 ( 4 * ( C ) 7 8> * )P C ( 22A

120 -,, 6 6 / 6. B 0/,: ;,,,,,8 6 ( 22(46 2%(4&&>&( 2&(4= C&&>&: 8I 8; = ** 2(4 26(4 ; : ;&&>&4% ** 2<><6 *; )P ** = => ; C 2<><6 2<><6 : ; 22>2 : ;( F C 2<(4 = 2?(422>2( = A(4O22( %(49( : N,3 " =* 3 ( 3 * 4 ( 7 8C F > ( 3 - C )PCO) C ( 7 8 ( ) 2%

121 /. C (* > E : 6> ;> (= * >= ) (- " > C) 3 = > - ( 4, ) : ) **" ; 3 ( = 3> ) > " 4 > - ) = :** C * > ( I C > ;(, * 3 4 E*( I FC * ) ( - 4 = (, 6. : ; 2( 4: ; ) 3 **" %( 4 )P 3 **"Z &( 4 * ) ) * **"H( 2%2

122 < =.,,, :(; ; )P = = C 3 " E * ) ( *; : ; : ; = ( 4 3) Z 6( 4 ; O> O : ;,,C 6: 8; E ((( *; ) 6 6 ** Z <( 4O(?( 4 ; 6= ** * *; : ; ) " ( 3 ( : ;( >F )P = ( 3 )* > > ) D 4 = 3 ( )P 3> * )P** ) 3 ( 2%%

123 /,,, 6,,,:,;,:; 4 ) % A( 4 3 2(4 9 3)) ) Z 22(4O 2%(4 ) (, 2&(4 O = > ) E > C / O)E 3 = = ( = = 3 ( 2(4O= ) C = = )PZ 26(4 )= > : ; = 2<(4=3 3 > 3 3 ) C * (( 2?(4 ; C F : ; *; ) %> 6 A :; 9Z - Z :; = 78 (.4 ) ** ) 3 * ( 5) 3 = * C * ) 3 ) ( 7 8: " *> ;( ( 2%&

124 ,, / 0/ <.=,,,,,., / 2A(4 6 = %(4 Z %2(4 ; ) : 7 T; > C6 :; =9Z *; (%H& 6 )= %H&6 %%(4 FC) E> ( %&(4: ;)> C &&>&&( I ) &&>&& : RRRR TRRR;Z = ) E %H&Z %(4 O> > Z %6(4%H&6>C ** 6 = =%H& 6 C&&>&&) %H&= ) ( %<(4 3 = 3P Z ** 6 E &&>&& && = 2% F 4 C 3 : ; : ; * ** * 3 :" *2;( C 3 (

125 0/ 0/ 6 6.,,,.,/,,/E /68,,, :;,8. %A(4 = &&>&&6 &(4) C6> %H& C &&>&& &%(4 = &&(4%Z &(4O> ( &6(4 = C O = *( &<(4 )PZ &?(4 ; * )> = * )P ) )P = E * : ; )P ) " *; ) ) < > <>? = ) F > C E *(( = = = F = C " 3 ( &A(4 : ; = = ) - = ** * * 78 3 * ( - ) 3 ( * 3 (, 4 C6 2%6

126 0/ 6.,, /, = ) Z (4 > ) 3 > = )" => ) = 2(4) )P%H&: ; 2 C %(4C<<( &(4 <<> = " << (4 ) Z 6(4 O> ) ( <(4 F ) =?(4 ) C > ) 2) F= C 2 F A(43C 6(4 ( FC= ) ( 62(4 F : ; 6%(4 ) Z 2%< 4= C 78 3 ( ) F *

127 6&(4 = =) E <>= = F< " ( 6(4 )P Z 2> C = )> * ) A& 6<(4%H&A& 6?(4%H&C= Z 6A(4 = = E* <<C C* )P <(4 F= ) 2( <2(4 O )P 3 >= C) = %H& F 2 %H& = F ": ; 3 * ) <%(4 <&(4 C =C :<<; > C* ( = 5 F 3 )P ) * - * )P * ) 3 ) ) > ) << ** ( I *, 2%?

128 =C 2: ; C : ; <(43C ) ( <6(4 O F C:; 7= 8 ** ** 6 )PC > )P <<(4= 6Z <?(4 6 F) )PC ) ) = F 6( = ) ) = = <A(4: ; *: ; )P (?(4) Z?2(4 ) 7 8 * )** = : * - " *".

129 ,, :;,,, ;?%(4 <<(?&(4 ) % E* C : ; 2>%>& = %: " ; %H&< =?(4 %?6(4 => (?<(4O(= ) 2>% &??(4 ** 2: ; ** ) FC 9 )P = = )P E *Z. )> ) C = C)) E > =C = ) C FE*C C E * Z: 4 * 0 " F ( ) ) * 2%A

130 0/.,,/,, ; =) = C ) F ) * ) *; )P> * F ) = > = ) F > )P (( =( ; 0 = 3 > = = 6 = = ) = ) > = " )>O C ** )Z ) ) ) W ** =) " ) C * ) 3 ) ) *4 E *6 ) ) * : * ;) F I3C ) 2&

131 /.,,., ()" ) ) (- > > ** &&(- > C* 3( - ( 4 - :&&;C *, 42 ( * 7 8>)" ( ( ) ) = 4 = 3 := "3* ;( > %H& 4 ** (I " 4 ( *( - > 7 8> C 3 > = ) ( 3, 6. : ; 2(4: ; > => = 27* 8 %(4C ) 2( 2&2

132 . 0/, :;,, &(4 ): ; )> > ) * ) ) 2> O * > "3( 3 ) ) >,?,? /2 7 " = )P > ( (4O9( 6(4 : ; 7 E 8= 6 Z <(4= ) (?(4 ) Z E " " E = A(4&&( O( 2( 4= * ( 22( 4 > ) = > ) 2%( 4 9 = ) >C ( 2&( 4 ) > " ) " 6 ) " 6>Z 2( 4C (( ) ) > * = * 3 ) * ** =:2, ;> > > E > :222?; 2&%

133 /,.,/,,...,.,, //,.. 26( 4 = 6 6 ** " =( 2<( 49>3 = ) 6( 2?( 4O( 4 Z 2A( 4)) )* )= ) O ) ) 2 * W %(4 O = > F ) " 2 ) E ( %2(4 2 ** 2 ** F 3C %%( 4 ( %&( 4 ** *) ** ** ** ( %( 4 )PZ %6( 4 )P) F (( ** ) = > ) > 2 > ) ) 3 C )P= 3C * I 5 * *, * 5 2&&

134 ,/,, 6, %<( 4= C F ) ** = ) ) > C ) >) = > = = ) > ) C> > F) C ( %?( 4 = C = > > ** ) ) 6( FC > F "( 4 C > C= ) ) "= > OD F) E> ) *>= ) ) ( 3 %A( 4 ) ) ) = )>) &( 4)>)O &2( 4 ; : ;, 3 ( )P = = ( * 2&

135 0/ 0 B 0/ -,,,,.,.,,6,/,, 6. /.2,, / ) = 3 = > = > ** = 6 ** * *; F C )?? E > ** 6 ; ** E *= ) ) ( &% 49 ** Z && 4 ; F ** Z = =((Z :,* > => ) * > *, E ** : " ** ) ; 5C * 2&6

136 ,,/.:(;,,/,,. 8 * ; O *; F) O ** ) ** O = ) F (( ) Z C W ; : ; F O> = = = ) > ** 6 > > ) ) > > 6 66: I 8; ; = ) 3C Z - ) ) * >C 6 ) ) 6 2&<

137 ,:;/ Z 3 ** ) ( 3C 3> 3> =: < ; )"= 6 : 8; => > > = =: ; ; E>?E 9Z : 8 R 9 ;( - ** 6 : 8 8;> 6 * > ) * ) 6 2&?

138 0/, /6,, ; ) ) 3> 6 O ** 6> E *> ; >&6 ) C?: R 8 ; &6( &4 ) E = ) =Z &6 4O( &< 49(0( &? 40Z 4O(0) = = &A4 : ; ) 6 ) 6 ** = Z ** &6> )?> ** &6 E > * > ( ** F ** > ) = >C = ) ** (

139 ** &6 &6 ( 49(0( 24 )P 6 )P ) 6 6Z >= > 6 )P ) ) : 8 6( %4 )P C 6 + 4O( 3/., * 78 ) 6> 3 ) 4 = ) ( = > = (>C *" >) F 4 = * * > ( - 4 ( = * *( ( :* /; - 7"8 > <2 ( <2 I = ) " ) () 4 ( 2&A

140 /. F ) >) C 3 > ( - ( 4 * ( >, : ; -" ) : = ; > = = : ;( >3 * * ) 3 : )P* ) E* ;( I *" )P )P = *( - > E**> %6:) ), ;(, 6. : ; 2( 4: ; * Z %( 4O( &( 4 " > )Z ( 4>( 6( 4 : ;> ( 2

141 ,.,,,/,, :;,:; <( 4 Z?( 4) 4Z A( 4 ) ) > ) %H& 2(4O 22(4 ; = : ; *; 3 * > ; C > > = ; FC) ( 2%(4O>C Z 2&(4 )P = ( 2(4O>C= 3 D > ** (,= = 26(4 => = 3C > F 3* * 4 ) ( 3 *, I * )P3 * ) * ( 3 * :E )P * )PC ; 4 ( 5 F = )P * = ( ) 22

142 ,:; <,= :(;, :(;/,,, > F 3* ** ) * Z 2<(4 O> C> > 2?(4 ; 3 ) > *> ** *; ** > ; E* = ) ** > ; C<< > )P )( 2A(4 ; ) <<>) C * 4 ) * 3 : ; ) * ( * ( * * > 4 = * * 3 (- ( I >) C > %H&4 ** (, 3 2(** * 3> * 2( - )P<<( - <<C 2%

143 0/ 6,? :;,:(; <<>) C 2 ) ** E > ) ) > << *; ** 6) E %(4 %2(4O F C<<)P = O << )P > <) C 3E* ( %%(4 ( %&(4** ( %(4= 3)> * C ) ** 3** ) Z %6(4 *4 ( E** ( %<(4 ) Z %?(4 F C) > > N & > N2 >= C ( %A(4 ( &(4= Z I Z 5 C ) &2(4 O ) ( O) 3 3> C 2 * ( ) = ) F : E* %H& ;(, :* )P ** > C " 6> ) E * ; ) 3 ( ) " ( I 2&

144 , :(;, O) < ( &%(4 F> ) " <Z 5 )P = ) &&(4 E &(4 = ) C = ) E ( &6(4)> ) W )> > > ( &<(4 : ; &?(4 O ) > ( = "( &A(4 ; C (I ) ) ) (0 * ( *; : ; 3 > ; " 6 > ; = ( ) * ( + *&? 3C ) * **" = " = * ) : ;( ( * 2

145 0/ 0/ 6,,,?,,,,, :;, :(; (4 9> Z 5 ) *Z 2(4 ; 6= CZ&6 *; : ;= %6( ; )P > > C6 >%H& C &6 > = &6> F &6 = C&6 ) C %%6( %(49>= &(4 ; C) 4 = *; F C ) 2 * ) ) * * 4 E*= ( * I 3 4 * 3 ( = * H" 3 E :*" ** = 26

146 4 0 (4 )>9 6(4 F ) <(4 +43 > 4 N% :"8 ) ; Z; - *" ) 4 = C 7 8 : 3 ) ) C = * ; ),. - ) * (5 " : ; ( E 3 *9 ) > = > 43 * ( =3 * : ) ; ) 4 3 ) * * > 4F > * 3 = 3 * ( * * ( 2<

147 C 3 * 3 )4 3 * * > C 3 * ) * = (- ) 3 = ) )P * * ( )" * C 4 : +(;3* > * * :;( * * 4 = 3 * ( = 7* 8 )P * C 3 * > = (, * ) ( 3 C 4C 3 * > 3 ( = :> ; ) 4, > " " ) (I : * ; * : * * ;D 2?

148 " 3 : =C 3 ; <% (- = 4 (- ) E = ) * D > : ;) = 3 = = (5 F 3 * C > ) (( ) ) * > > > 3 * (>+( 3 ) * > * > 3" * ) := ;() ) ) :> 3> *; C * * > C 4= * 7 "8:) * * ";> ( * > = ) := = * * ) * ;( 3 ) C ) 4 3 > :+( ;> <% I * ) ) :, ;F ) (

149 3 >3 > 3 ( )(,., )(,( - = * ) <& 43 : 2 ;C *" *( 5 3 = * ) "* / ) " * 4 3 (I )P : * ;) ) ) *( = > * = ) * / : )P 3 =* ; = 3 : (6(2;( - = * ) 3 = ** 5 < ) ( <& < - ** *> = ( 2A

150 )(( 5 " > ) * > 7 ) 8 (5 ** <6 =3* > ) ( > ) 3 > ) ( 4= = ( )((, * / > * * * (5 : )P ; > > * = 3 (- ) = >)O) = ( 3 ) = 3 ) ( ( 4 * := * ;( <6, >== > 26

151 /., :,.; 0/,,,, I.6..,,,,, :;.,, :;., 7,,,:(;,, 6. : ; ( &;4: ; * 2 *2> 3 3 > <> 6 2] = C = > < >C 6 = 2 )P = C ;4 > 3C ( 6;4O3C F ) F 2 3 " " 2 ) )P 2 2 < )PO 6> 2 FC < ) ) ( 3 > ) = ) 78( = ( + * 3 ( ( = 3 : * ; 3 : * = ;( ) * 3 4 *> ) ( -3 C > 7 * 8 * > * 4 <(= ( 262

152 , > (> >) *"(- C4 (>) *" > ) = :) 3 3 =* 5);( /., :,.;,,, I.6..,,,,, :,;.,:(;,, 6. : ; M %6; 4 O ) F > = = FO > Z: ; 3) 2 3 = " ) = * ** ) )3C" > > C Z %<; 4 F ) * > ) ( ) C), 4, ) * * ( * ) ( 26%

153 ,., * %?;4* )> ** 4 < *( 3 < * D F * 3 < = < 2 ( ** 2: <6 A; * ), 4 * : );- *" C( 26&

154 )((( 7 8 << > " * > * ) = (= F3 * 3* 3 "* <? >E) " :) = * ;( = * >E * > ) 4 * > ( ) 3 = **= ). / (,/ -3 > * : ;> * : ; ) 4 * =3 * >) * ( - * * * (= ) :. / ; )P : 3 * ;> ) : ;(- 3 ) ) ( << C ( <? 26

155 4 /.,. 0/,,,.,,,,8, ",7 6,, - 6. : ; 2( 4 ; : ; > > = : ;; 88 ; = > 3 >= ) 3 : ; ) = " = : ; = : T ; * 2:; 9 : 66 ; *; * > ): ;* ) 266 ) 3 : );( * ( * 4 4

156 0/ 7 / 0/, 3 ; ) 3)) > = * > * 2 2 * 66;> = %( 4 )P =*5)Z &( 4 = ) )P 3 3 E 0883,, 4 ( ) ) ) C ) ( - C * = (, ) I > > > * * 4= * ( ) = <A ( > ( 3 ) ) >? ( 4 /.,, 6. : ; 2( 4 : ; **Z <A = = :.;(? - ** 26<

157 ,. 0/ 6 < 7 7, 2 0/ 0/,,,,,..,:F;,:;,, / %( 4 O> C = ) &( 4 ; : * ;; *; > = *" : ;4 6 > = : ; "8; ( () 6( 4 ; 6> > > 2> 6; *; C= 6 E8; 26? : 7* 8 ( * 4 * ( ) 3 (, * ( 3

158 4 /.,. 0/ 6,<, =,, :;,,,,,,.. ; = ** E 2> ; = " **" > 6\>6\ ; F 3 * **"C * ) 3 > " : ;= 2( * I 6. : ; 2( 4 ; ; : <B NA;. : <B DA ; 7 * " = 8 Z 7 8, ) 3 C ( 4 * = (

159 7,:; 5 : ; > O( > = > = :? ;7 2 = 8 *; = * :? ; ; * ) * * > = 4 * ) * ( 26A

160 <, = 0/,:F;,:;, :(;,, :; = E * : ; ; = C * )P C ; = 2 : ; > ** ) = ; = B 3 )>)( ; ) ) ) = )P ) ); = 3 ) 2 ; )P 2 ) 2 * )P : * ( * 4 ( * 3 ( I )P * ( ) * ) = * (, * * ) = ( * ( I = )(, * 2<

161 4 /.,. 0/ 6 7,,,,,,.. ; < * )P 6) : ;6; K 6. : ; M + 4 ; * : ; <( 3 2 = ) 3 )P) 3 < )6 2( 3 2(2> 2<2 * 3(

162 3 ; < 3,:; 7, / ** ) C ; <, C%>6 *,,/ 2 C >6( ( ; > )P 3 2( ) ; 2, * = = 2( 2 = C) = = = = = 0/ 3C 2 ; * 2,:; C (> * <> = * E( = 3 * = 2 = C E = > ) 2<%

163 0/,,:;,:; = > ) * 3C 2 ; : ; 3C *" < ) ); : ; 2 2( > > C O )P 2 2 ; C 6Z (( F Z( F N ; K ) *, * 4 : **;; 3 3 F * 4 2<&

164 2<

165 "*- :(2(2;> **:(;4= * * ( 5 > = ) ) *9 * > * : >) ;( :( 6; * >) > ) ( C " 3 ( ) 3 * > ( >= ) * = ) * "* :(?;( * = > > = 7 8 * ( - = = 3 4 ; -= P 4 " " * >F = Z 2<6

166 - 3 :* ;) ) :) **9 ;4 ). ) ) /:(2( :(&(2>(&(%>&(6D6(2(2>(6(2(%>(6(%(%(2 (6(%(%(%;( *;, = F Z ) :(2;(- " 3 E ) :(&( (;( 3 * ) (&(?4 ; ) * Z -3 3 ) ) > * > = " ) :(&(6>(&(<>( 6(2(2 ( 6(%(%(%;( ) ) E 4 = * = ) :(6;( 2<<

167 ; ) :) )> ) ; ) ** Z - >> = > = > 3 > " :(6;( C C78 > O )?2?% )?& ( > ) * ) 3 ) ) ) *? (, F > = >) : >*;>:>; > > ( ) ( *(,:,.; 5 = > * ) :(; = :(6;>C> > 4?2 I ((%(& 7*8(?% 5 ((%(%= > H) (?& I ((%(& 7*%8(? I ((%(& 7*28( 2<?

168 "* > > H ( >= E = ) >) * = E78 4 = " ) > > > 7 8> ( >) * = * >C )?6 ( 5 > ) ) ) ) (?6 ) *" ) ) : ) ; (

169 ",./,4,, - ) 3 : =B 78 > 7 8> " ;(**= "* > * > * > * (= *?< > :2< 2?;.?? ( :) ) 7* 8;C 4-6 W& N B M6 Z 3 RW& ^O^+O^ O ^?< I * C ), := ) ; 3 2( * > = (???> 2A>. ) > >)* I C * 7 84 = * F :.* (>%<;( 2<A

170 I * " > = 3 >) = (- " 3 := ;43*" : B *; F " ( 5C* 3= * = * 4?A (I = :* 7 8;>= 3 "* (B " ** = > ) > * ( 5 * > >** ) ) = * ): ) * B B" ;( 5 > ) := 3 * ; 78 (?A M ) ) ) = 3C 4 " * 3 : * C) > ) >3 ) C ( H ) = 78 (- = O I ** 3 ) " ) * ) ( 2?

171 ** * 3 *( F F) ) * :) ; *) (I *O) * 3 ) >) = ) * * > >= " (. ) = ) =) > > > ( F= ) ) > 3 " : = ;> " ( * * >** 3 : > > ;) F> >C * > 3 * ) ( = F :); :;D >C - > *" * * : 3 * ;>C ) :&?; :&2;( * > E * > " * = 2?2

172 3 ) :.;4 (. ( 44 (( 2?%

173 .4 ) 4 2?&

174 - = :** B ; * H 3 + > ) * ) 4 ) * : 3 * 7 8) C.;( - 4 B * >=) : ; : ;> * > F" ( : ;( ) = " :E = ; H *) > : ; * ( ) ) : = ;* > >BCE ) )P ) * E 7 8 B ( > " * :) " E ;> 3 3 * > " ) * ) : * ;( 2?

175 (<,=, * ) " ) (5 ** ) * (-3 ) = " >) : * ;> : ;> ( 5 ) = * :* 7 8 * ;> F ) ) ( = ) ": ;) = * (5 > * : ;F 7 8 * 4 * * = : ;(**= 7 * : ; * ( = 3* * F = ) )P * * ( * = * * > ) : ;>F ) * ( 2?6

176 * > ) > ** ) ) = * = = (,/, " B > >= * > * * ( = ) * (= ) ( ") B * 78* B " ) (= * ( F B * " := " * ;( = " > B F : B* >) ** ;= 7 8) * > = C "> 7) 8> " ) (,F ** B * ( > B B F ) " B ) ** H 2?<

177 7) 8 (> 7* 8:) * ; ) ** * * 7 8:= ) ) ;> B (5 7* 8 ) = ) "B >) ** ) (I > ) B= > ) ** 2??

178

179 ,, 0.,,,,.C3, ) " ( C. (= C (," * ( "3 > " O ( "( U 4 2 * 4 8 :, >%&D(%%6; > 3 * :9 ; =) >) ) 3 ( 2%\ ) => > * 3 =* ( <3 4 3 > 2 222> 4* 2 2B 2 2 * 26 2" 4 A 2?A

180 +(2()*J ) *K) :2;(: ;)K) K)) )*J : */) ;>) * )*J : */*J K);>) * K:KK;*9K:K;: */K)9 ;( 2 :*J;/ g6d %) / g%(6d &) / g2(%6:) ) c ) / );() )K)/ 9 ) >[*9K3*/9) ) ) K9*9K:) KK*J&*J%;(0)K) = * *J : ; *J :);(5 )%\*J% : *J ;2\*J& ( :, >%&D(%%?; I 3 F ). 4 * : 3>3 =">> >3 ) ;( = * ) C 4 5 :, >%6;(= ) ( = ) : > ; ) > > (, = 3 ) > = > = (

181 ( ("/. -. )C * 7. ) )8> ) (I >> ) > > 3 (- 3" * ( 7-2 < 4>A > <A.+0, 2 D B B :, >. ) / ) 4 2(.4 : ;4 3" : )/;4 * +: ;4 " ) - ) = 4 4)* >C* ( h+4) >) : * ; - * = * = ) >= > 4 %( : )P ); &(.: *;: )P ) ) ; ( ) ))* * 6( 7) 8 : > ;

182 - * > ) ( < A? A:, (%6D%;, (:%6;3 : ;= ( :, >%&; - ) 3 3 > ) : ; = "

183 @< ( ) = = ( > ) = * "( - 3 ) C ) 7 8)" K9) D ) ;( 3 )* (- 3" : 73 )8> ;( ) 3 7 8: ;) = ) = ** ( ** ) ) ) 3 = >C3 = 3 * "( 72 2 = 7 8 = ) ) 4= ) ) = 7 * 2* B 2 2R:8X 8:, 73 2 "R >` :, (%6D(A;(

184 > / 6778 S 3 >, 2 W A:, (>%6D(&; C )P) ( A:, (>%6D(&6; ) **" ) * ) = * ) (-3 ) ) >> ) * ( I C > 4 > > ) ** O " ) * ( (( 3/ 3 C* )(I O 4 ) : =*; ) : ; )" (

185 3 7M (:, >%6D(2%; =, :%6; > 3 " > 3 ) 3 =* )>" >) ( 7,?> > 2 >8(:, (%6D6%;

186

187 "., 5 " 78(I 7= 8 (-3 3 " > = > ) = ( F)= 4 > ( - /: ; 3> C*(- ) F * %% 3<O2 /D A ) 3 " = 3 *" (78) = C> F> : ; = C ) : ) ) ;C = ( - ) ) / /( ** : *; 7 8> ** 7 8: ;( ) ) 3" ) => > = = ( - ) *) C ) 3 * ) ( - > = :) = ;>C

188 @A ( > > 3 / C : H ;) 7 8> A ( > ) >) ) > *> " (I " " 4 > > > = ( I ** 3 ( 3* ( D4677; 222 M 677T/ = 3" * ) :* " ;(= > ) " ) = ( A2 - = 4 :; ) 3 ( A >>C3" ) C = ( A2 I ) F *: 3 * = ;(M F * ) ) > * ) : > ;>) " * " * = : 5 ;(

189 - = 3 ) ) a 7K <4 A 4 Z < Y A< ) A < A <4A342 4 < A N I N <8 ) EA <N ) A < A< N A F I 8( (7 = () F *" ) = (- >>) H

190 = ) A% * ( = 3 ) = ) " (5 ) F 3 ) ) " " ( ** = * = (- >> * " ) = >) > > ) ) : *" ;( - )= * > ) > = ( 3C >C ) ) 3 ( ) = L35 :%2;>) ( 74 D 2 U 8: L35 >%2D6&&; A% * " = = :C = ;(= * C >= ) ) ( 2A

191 = 4 : L35 2A2

192 2A%

193 ,, 3 A& ( 5 3%%6> C * ") (0= )> * ( 5 * )>= = 3"(= ) * ) ) * * ) :) )P C *" " ;( = ) ) :2; ) := ">26 ; " ) (" =) 3 > = > " " >> = > *(0 = = * * (0: * ; 3 = (= ) * * : ) ;> >> "* ( ) * * ( * ) > "4 **": = > > E ; : = A& I " 3 3 ( 2A&

194 ;( > )P : ) ; )P : ;(I > )" > * ( = " ) * 4) > ) E(, ) C= 4 ) E(- C : C; (- 4 ( (-) ** C 4 (5 * 3 : )) > ;(- 3)O) > > E 78(I) ) E>) ) >) = (I C >>) * ( * * 3 A ( I C )P) ) 7 8 >= " =) ( A = ) * * ( 2A

195 C 7 8 A6 ( I ) > ( E> ( = ) 3 3 =*5) A< ( =) 3 =*5) >) * A? 4 * B ae) a" K ) % ) a" ae3 * ^ ) " )>= C ( >> = 4 * *: A6 ^ K? ( ;? R? 6 3 ^ A< -3=*5)C 4 %?(& A? I C * * -* >-(L >(7 )8>)4HHKKK%((*(H H H6<H H ( 2A6

196 =; 3* ") 7* 8) ( = ) = * 4 M J W - 9X JW RX M K - 3 ^ I * => E * ) 78> )>) * ( * ) ) :2% ; )(- = C) = " = * * )P )( I 3 ) 3 * = E * (0 E ) ) ** ( I 3 * 2A<

197 * > "= ) ( 0 * ( ** * : ) ; ( ) *78 * > (I C ) ) (I C= 4 * * O ( = > => * 3 ) > > * 3") * * 3 * 3 ) : ) 78;>) 3 ( "= ** >> " * *> 3* (:?(&;( 2A?

198 ./4 ) :) = ); 3 ( => >3= ( 4: 2< * ; /., / 6,,:;, :(; -, 6. : ; 2( -4 : ; Z %( 4 ( &( -4 ; F 23C *" ) *; F E %H& ; ; C6> 6 ( 4 6( 4 Z <( 4%H&6?( -4 4 Z A( -4=Z - " C* ( * 4 : ;( 3 ( ) = * * ( 5 ( * 2&> " * : H * ;( 3= C >* =

199 -, <= 0/,2, <= 2( 4O 22( -4 : ; 6 "6 > =64& : ; 2<>< 6 Z2<>< ) 2%( 4 64& 2&( -4 ) : ; &&>& * ) 3(( 2( 4 && &> Z 26( -4 ) C = F*) 2<( 4 C O> * C ) ( 2?( -4 2? W 4 9> )P Z 2A( -49 F= = %( 4 F )P 2? %2( -4 && F 2 " C E ** ) 22 )P F3C E *" F E ** ( %%( 4 9 F )P ) &&Z %&( -4 )P) ) ) 2, * C " ) 3 78 ) 7 8(( D C ) 3 > (5 > ( 2AA

200 -, 0/,2, /:; %( 4 C ) : ; %6( -4 O " %<( 4 Z %?( -4 && & 2 4 ** * = =Z %A( -4 &( 4 &2( -4*W &%( 4 2 >9Z F2 ) (( C > C E &&( -4 *)C) 2 : < A; )2W C F C ) ) C 2 ) = " A &( 4 )PZ &6( -4 )P )3 W,= 2A 2 2 FCE** ) &<( 4 O> 3C ) ** > ** ) = -3 > * %

201 ) = &?( -49C *) 4 3 && C *>) &A( -4&&& -3 ( 4 9 F 3 * &&> ( Z 2( -4 OW & )PCEW %( 4 )PZ &( -4 )PC&&(< ( 4 &&>& 6( -4)>* ) * ) && && <( 4 )PZ?( -4 )P && ) E = C 22 &&4%= &&4 4> A( -4 "4 )P =) 6 2Z Z 6( 4) * ) 6( 62( -4 > 3) 6%( 4C) %H& ( 6&( -49 )PC2 =C&& %% = %% F ): ; && %% ) && %% 3 4 )E*",/ *&( %2

202 , / 7. *&( 6( 4 )P Z 66( -4 C :&& e %%; H% ) = )P 6 6 ((( 6<( 4 ) 9( * ( ) 6?( -49 F )P ) ) = 3 3 4= C 6A( -4 F " ( <( 4 O> ) * => > && )P <2( -4 ( * Z: ; C = 4 ) &&:; <%( 4 > 4) Z ) Z <&( -4&& *+ 49* ( %%

203 ..,/,G,.8/G.,,( * ) 9/ ( - * 3 >) > ( ) = 3 C ) > * )P > * (* ** = > " ( - ) * = *"4 %\ > = =) ) = ( * = " 3 "* 3 (, ) Z )PZ 4 : 2< 3 * ;( /., 6. : ; 2; 4 ; :K ; ( * > * :) 3 C ) = ) > > * %&

204 ,. 2,., :,.. ;,.. 0.,D :G,, /8,6,;.; ) * * ) =.( 4 = ) %; 4>( 49 &; 4 ; : ; * ) : ;.; )9W E 3 Z,; - ) C = ) C ) ** %\ 3 %\ F ) E = ED = > 3 ;( + ) )PCE ) = :*;( C > ) > P * ) * ( = 4 ) : F " *" ) ; :C ) ) = *";( : C ; * : ;( : = ) ;( ( F * 3 %

205 , ; C * ) ) O F C 3 ) = ) = O ** %\ ; )P ) 3 **) > ) O ) E ( 4 )P = ) Z ; 4 * ) (I %\ ** ( 3 :7** %\; )P * ( " 7) 8 ) () ) *" ) ) 3 = ( * 4 =, * * = ( > *" )> =* *" ) 3 3 " ) * (.. 3. * F,, : ;(, 78 4( 3 =* 5) E *( = = ) ( I )P %6

206 4 )PZ 6; 4 ; )P C 3 E %\ %\ F %\) E > ) E> ( = * :I, ;( ) F C 78 ) 3 ) = = (I ) =" ) > ( %<

207 -,,..,:., (+; * 24+( 3 2( 4 * " 3 =) = ) +?\ &\ 9+ ) * C = ) )" = *E = ) 3C * 3 " 9Z * 2( C= * ( = F = (, 78 * ) (= 3 3 > * = 3 * > >( - = * ) 73C * 3 " 8(= 7 8 = ):7 * 8 3 ** );(5 )P F = ) = 3 %?

208 7-3 = " 38( * ( ; = C> * )+ + )> ) * 3= ) C * = F * ) ) + ). = ; * %( 4 C) &( +4 C)O>O> F ) E F(((* ) C )( * ) = ) 3 ) ( = = ( 3 ) >>) = > )P F) ) ( 5 * ) ) 3)( 5 > ) ( ) ) * 4 ( ) (= )P *" : = ;(- ) = " ( - C C E E ( = * * * 4 * E ) 3 ( - ) C * 4 ( &(

209 ( F * ) ) * " = ) =) * ). = F > = *" * ) = *" >h > h> h (3Z ( 49 6( +4 ** )** ) ) " > > ) 3 *N *D = )P") " "6\ *N *D = ) h " 6\ ) E " ) h h h ) " ) )P= " ) * >=&\ =?\ =?\ =&\) * Z)) 47 ;8 ; 4?( +4 * ) 3C ) ) >&\)?\= ==, * )( 6( * 3 = *24 " * = ) " :6\;() * * =" ) ( ) (?(, * ( %A

210 T ) = ). CZ 49>)6\ 6\) = ) > F 6\ F A( +4 < * " 8C ) = ) 6\ ) 3( 6 4 = C > C )P C Z 2%(4 )P )2\ )P?\ : ; 2&(+4O F 3C )P 2(4 F?\ &\ ( 26( +4 9( I 3C ( 2<((O( 2?(+4 = ) * () : ;7 * * " 8 ) = =( 7 " 8 6\6\ )P :&\; :?\;> E 3 ( A( - ) ) C (, ) %2

211 (9( 2A(+4M) Z %(4>C(M3 ( %24+4 = Z %%(+4 F= =* ( %22

212 %2%

213 >,((L35 >(Q(4%2>7 )98>(6 (2%>6&&6&A( >+(4%>7 4 > - 8> > +(>..> ( L *> (4%%> 7 :; ) ( ),) 8>4-/)>(..>(Y >(- ) () : (;>J 4 S O :-> ;>6%666%( +(>.-(L,)(4%>7 * )98>*3N >) (>(>. ((:;QK >(>.>-(>+ >+(L->(4%<>7) ) /4 ) > (4%2> 7 9 / * * 8> *3N >AA22A(. >(L(L((42AA<>7 / / c >/(. >(L>(42AA<>7 : ; " 8>K (,(, >.()L()>(>.>6A<6.) )>(>>Y((>5 >(LD4%%>7 >K>:) ;>/> (((45 K -*. /, J 8>N OS>(A%> >,>L 900LYQ,)4%%>7 ) )/) / ) 4 / 8>)4HHKKK()( )( Hi HK *j 2?A(, >,(L 900LYQ,)4%%>7. ) ) /4)9> - )8> ), J4O 2J=, >,(4%&>7. ) )9 8> (?>5(6""8?"R6, >,(4%&*>7 ) *8>3((&>2<?&2<?6(, >,(+(L0(L,)>Y(4%&>7 )9> ) 8> N OS(A&>5(%2A%2A6(, >,(LY)(4%&7)9* 4.9KK 8)4HHKKK()( )( H H)9%%( %2&

214 , >,(L- K >(4%&>7. ) 4> + 8>,(+(, >(- K >(*:(;>N D O( +H /(, >,>L- K >(L 4%6>75 40K 8>V OK bka<(, (( L. (4%6> 7) / * 4 * K98>O 3 ) ) K /8>YJ /)/4 >,(L -(42AAA>7,** J) ) 9K 8>O 3 >(&A>2%2( * 8>/) %62( +>Y((4%2>K Z>- ( **> (4 2AA%> N* 2> 0 k) ) : 4 2AA> >;( >Y(L0>,(4%27 8>N OS2%2A( >(L. >(42AAA>7, J/- 8>N,c4N >((L9>^(42AA6> 2N - 5 K^9( Q >((42AA> 2 O>J / : 42AA%> ;( -9>(L5lm >(4%>= >5 K^94..9( >+(L)>(L+ >k(y(42aa%>n B& D >QK *) > 4. ) >(<<( +(4%%>N > - > " ( )/( >(42A<A> >.) ( / >(.(42AA2> 2 N 2B>0 / ( * >(Y(L* >(42AA>NB 2> ( %2

215 K >(42AA6> 2> ( >Y(42A6%>* >.* ( />(42A6?>J3N,N >% (>* />,/( 8>B >- ) ( * 2>,* >4 ( * > (4 %> 7 4 /8> )4HH * ((( >0 * (42A66>7. ),) 8> 2 V >((42AA<>7. / 4) ) QK8>O (&>2A?%2( >(4%%>7 /4+.8>NS*2>(6&>2%6( > (4 2AA> 7- )P ) 8> S M (2>2&&2<A: 4 >(42AA%>7 8>K >(H2>2A;( /9c>-((42AA>* >- ( a >((( %26

216 %2<

217 %2? ""3. 4 :3; (.,,2

218 . 4 :3;.4

219 2( 4: ; > 2** >Z %( 4O( &( 4= " ** C ** ) > ( ( 4O>) > )PC > >) 6( 49( )E ( = * = > ** => Z <( 4 (?( 4 F%H&= ** 4O( A( 49 F: ;* )=7= ** * 8>CC: 8;* ** ) 6) 6= * ** 6: 6; =* ** %H& 6 F = O CE C 3 ** ) ** 6 "> >C "= 6> = O F 2(4= C* =) Z ( 22(46 2%(4&&>&( 2&(4= C&&>&: 8I 8;= ** 2(4 26(4: ;&&>&4% ** 2<><6 )P ** = => C2<><6 2<><6:;22>2( FC 2<(4= 2?(422>2( 322 2A(4O22( %(49( %2A

220 . 4 2( 4:;O= >= =C**> ) K * ) * %( 4 &( 4) " >*( (= * >) C = * )> > ) > F E ** (: %%

221 ;>2>%>& >2>%>&= =: ; C = ) "46 6: ;( ( 4O( 6( 4 3 ( 2C E OC )P C )P C>6 =)) =: ;2> C2 = = ) E*: 6 ; = =: ;C3:6 * >= 2>2 6 6: ; = ) ) : ;(= % 2> C2>6 C =((O ) E* > = 2 = : 6" ; >2 : "6 I ;( )( ) = : ;C =*5) )P= ( <( 4=6>6?( 4O* ** > = ** 6 )P> = =C3 *> 3 = > >* E > E = > = =*5)) >=E ** > ):;* ) ** ) E )P>= > * = E =C )P ) == (- C = E(I = ( :>;:; %%2

222 .+4 %%%

223 2( +4:;:; 2:+6;9 ) E%H& 9=)%H& >:<"&R A; )P= 9(I = =C ) %( 4O ) ( &( +49 O = : ; )PC )P* Z ( 4O ( 6( +4 * )PC = ** F9>(5 C * ) = CE = CE >9Z "3C) > "= C > C= >9* Z <( 4 (?( +4 F= = * >C >*)" )P *) ) ) F=) O F *= > ) = ) ) = => ) 4O>OF ) ( A( +4) 2(4F ) E> ) ( 22(+4 ( F) C=* 2%(4Z 2&(+4O> O=* : ;7= ** * 8O = =:PE;* = = = ) ) 2 % & :; C 2(4C ( 26(+4C =* 2 e % e & e =: ;= 2 e % e & e ) =) )P ) C ) F) =) = " >= ) * )C ) ) 6><>? ) > FC * %%&

224 * (5))P 3C%H& * > * 2<(4= ) ( 2?(+4* = )P)= 3) 3 ) E ** =*) ) ) *) 3 **" )PC) 2A(+4= C =** %(4C > %2(+4O FC C * ( %%(4( %&(+4C ( %(4O>OC( %6(+4 > %<((OC >C( %?(+4* (E ** 4 >= C > = F Z ) C Z 0( ( %A(+4>9(5 )P 3C ) C O ( 2 &(4 C ( &2(+4 C ) 2>) > ) >= ( &%(4O( &&(+4 )= ) ) ) 6> = &(4 C >C%H&= O> F &6(+4C 3 ) * ( &<(4>( &?(+49>" ( C O ( &A(+4O> ) ) ( (4O) 3C 2(+4C ( %(4 F 4C = C > C ) &(+4>( (4 ) = ( %%

225 6(+4 3 C* ) C= : ; ) C* C ) C= =: %H& ; 2 e % e & e ) ** = )P = N( <(4?(+4= ) C * : ; ** = C * A(+4 )P O F * 6(4C) %H&* ) " F 62(+4O* ) " F ** ) %H&) f (( 6%(4O> C 6&(+4 >) 3C%H& F 3 6(4= O>%H&C = "=( 66(+4: F ; 6<(( ) =Z 6?(+4O> )P3 ( *O>OC ) 6A(+4 O ( )C > F <(49> = ) ( <2(+4O FO) ( <%(49) ) F <&(+4 )P * = <(4O) = C <6(+49>C ( <<(43( <?( Z+7 8 : ; 2 % : ;)" )P=: " 2 % ;O )W%H& Z:;)" )P= : ;= C ) = : + ;C 2 % % = >* ) : ; F * %%6

226 )P 2 > 2 = F ) ) Z <A(+4O %H& 2 F?(4 FE ) C C3E3EE?2(+4) O 3 *: 2 % % + 2 % 2 : + ; = + % ;CO)>3 % % & % % & & *= ) = O((?%(4= =((?&(+4= =C 3 3 E= 2 : 6 ;C C Z Z?(4 2 % :;?6(+4) E 2 %?<(4 (?A(+4 )C >) E 2 C = O: ; = 2 > * = 2 % )) 2 ) ) C * * CC * = ) ) E*> F = ) 3>= : ;* )> = )P) ) ) ) =E >) * * > E 3C () == =C > ** = >W )P 2> C% ) Z: ;C<< <<CE ) (-) ) > )P C>" C* >) Z %%<

227 @?(+4 O ZO A(4 CE ) " 22C ) C "=) A2(+4C )P 3C ) =(((* )9=") =) Z A%(4=) A&(+4 = > A(49> A6(+4 ( A<(4 ) A?(+4 " ) > = O %%?

228 .: ;4 2( 4: ; * Z %( 4O( &( 4 " > )Z ( 4>( 6( 4: ;> ( <( 4 Z?( 4) 4Z A( 4) ) > ) %H& 2(4O 22(4= (( 3* D C > > = FC) ( 2%(4O>C Z 2&(4 )P = ( 2(4O>C= 3 D > ** (,= = 26(4 => = 3C > F3* ** ) * Z 2<(4O>C> > 2?(43 ) > *> ** ** > E* = ) ** > C<< > )P)( 2A(4 ) <<>) C 2 ) ** E > ) ) > << ** 6) E %(4 %2(4O F C<<)P = O <)P > <) C3E* ( %%(4 ( %&(4** ( %(4= 3)>* C) ** 3**) Z %6(4 *4 (E** ( %<(4 ) Z

229 %?(4 F C) > > N& > N2 >= C ( %A(4 ( &(4 = ZI Z5C) &2(4O ) ( O)< ( &%(4 F> ) "<Z5> )P = ) &&(4E &(4 = ) C = ) E ( &6(4)> ) W)>>> ( &<(4 : ; &?(4O)> ( = "( &A(4 C (I ) ) ) (0 * (: ; 3 > "6 > = ( (49> Z5 )*Z 2(4 6=CZ&6: ;= %6( )P > > C6 >%H& C&6>= &6> F &6= C&6 ) C%%6( %(49>= &(4C) 4 = F C) 2 (4 )>9 6(4 F ) <(4?(43 > 4N%:P") ; %%A

230 .4 2( 4:; ) 3 **" %( 4 )P 3 **"Z &( 4 )P== ((C 3 "E* ) (: ; : ; = ( 4 3) Z 6( 4O>O: ; C 6 :8; E ((( ) 6 6 ** Z <( 4O( %&

231 ?( 4 6= ** * : ) " 4 ) % A( 4 3 2(4 9 3)) ) Z 22(4O 2%(4 ) (, 2&(4O = > )E>C) O)E 3 = = (= = 3 ( 2(4O= ) C= = )PZ 26(4 )= >: ; = 2<(4=3 3 >3 3 ) C* (( 2?(4 CF :; ) %> 6 A:;9Z- Z :; = 2A(4 6 = %(4 Z %2(4) : 7 T; > C6:; =9Z%H&6 )=%H&6 %%(4 FC)E> ( %&(4: ;)>C&&>&&(I)&&>&& TRRR;Z= )E%H&Z %(4O> > Z %6(4%H&6>C ** 6= =%H&6C&&>&&) %H&=) ( %<(43 = 3P Z ** &&= %A(4= &&>&&6 &(4) C6>%H& C &&>&& &2(4)9W: TRRR; &%(4 = &&(4%Z &(4O> ( &6(4= CO = *( &<(4 )PZ &?(4* )> = * )P ) )P = E* : ; )P ) " ) ) <><>?= ) F > CE*(( = = = F= C"3 ( &A(4: ;== ) Z (4>) 3 >= )" => ) = 2(4) )P%H&: ; 2 C %(4C<<( %&2

232 &(4<<>= " << (4 ) Z 6(4O> ) ( <(4 F ) =?(4)C > ) 2) F= C2 F A(43C 6(4 ( FC= ) ( 62(4 F : ; 6%(4) Z 6&(4 = =) E<>= = F< " ( 6(4 )P Z 2> C= )>* ) A& 6<(4%H&A& 6?(4%H&C= Z 6A(4= = E*<<C C* )P <(4 F= ) 2( <2(4O )P 3 >= C) = %H& F 2 %H& = F ": ; 3 * ) <%(4 <&(4 C =C 2: ; C : ; <(43C ) ( <6(4O F C:;7= 8 ** **6 )PC > )P <<(4=6Z <?(46 F) )PC ) ) = F 6( = ) ) = = <A(4: ; *: ; )P (?(4) Z?2(4 ) 7 8 * )** = : ;?%(4 <<(?&(4 ) %E*C : ;2>%>& = %:" ; %H&< =?(4 % %&%

233 ?6(4 => (?<(4O(= ) 2>% &??(4 ** 2: ; ** ) FC )P= = )P E*Z. )> ) C = C)) E > =C = ) C F E*C CE* Z: =) = C ) F )* ) )P> * F) = >= ) F > )P (( =(0 = 3 >= = 6 = = > = " )>OC ** )Z ) ) ) W A(4* )> ) = ) )>=) ** A2(4 C ) ) = = O A%(4= =Z A&(4 E >=>= E*( A(49( A6(4 F O: ;)( A<(4 Z A?(4( 6( AA(4> C= > 6 F> )P O 2( 4 22( 4 Z 2%( 4 )P) ( 2&( 4 F : F ; C 2( 4C * 26( 4O 2<( 4 6CE) 2?( 4O )PC3) ( 49( %&&

234 .4 2( 4:= = E : "&R; ** ) C4 > > ) = ) ** 6>= >= ** %&

235 6> F ) ) > 6 > = =C3 )P 2 >: ; 2> &>) E* %H&& %%=*)* = ** ) >= = 3E> >= ) ) & = 3E%% > ) = E) = ) O(= ** * %% & = >=" ) "6> "&> " & ) ** %%>) FC) ) ** = = ** 6\6>&>%6 ) 2>* )> : ;H%=) " 6 H%%H&** & 3 ) %%=) Z, Z E H% 6 3CZ - ( : 2 : 6+ &+ %%;;= C= ) : ;%6eE % & < 22E = C= * ) = ) ) ) **== C> ** * Z 3> )PC*= ) ) ) **>: ;6\ C ) ) %H& 6\) ** &&\> > 2?Z *3= 2?>C %( 4= &( 4C3C >C ( 45>> E 6( 4 ) >** ) ** F 3E *>CC ) E= )O * 4 )> ) 3*C > ) *> ( ) )> > C C <( 4 Z %&6

236 ?( 4 4 ) A( 4 2(4 C 22(4:;>> : F ; 2\ : 6X ; E) > :; * E > 3C C* ) ** 3 ) 3C > *>) == = " )PC %H&> O %H& 9%H&= &C ) & = %H&Z9&C > %H& & F ) &> %%: ;> ) E > & %% ) = > = %%3) Z5 %%> F%%%H&& )*> = = C ) %H&&> %H& & 6> )P ) ) >) ** = ==* *Z=* ** )H%H&) &:; )P >) Z ( 3 ) > = 3C 6\ O>O E:F ;) 6\ >&&\) >2?\ 2> 2<\ : 69X 6;X; 2>** : ;= 6>= &>= > = = ) >= 4 ) 6&= ) 3 E 3 >?> ) > O ) 6\ )6 6\ )&> 2<> > * > >> 3 > F W> C ) *>)) C F %H&6 C F > ** 2%(4> FC ) )) %&<

237 2&(4 ;**) : < A ;>C > ( 2(49>( 26(43 F > (53C ) > )P C >== ) 6\ C6 %H& ) C &>) &> E: 8RE Z ;3C 5 ) ) ) ) &>E* %H&&) %%E >= C= ) >= ) = > = : RE;> = ) = : ""; = = 3E >= Z) E >"6\ ) ) 6\ ) = ) ) )P > ) > )P= ">C ) : < A;C= >C >C= 3 : < A ;= ) & = %H&&> = " **&\ = = =: ;2\>AA\ ) 2 e2\) >=** 2\) >) ) "?\ ) "e%a\ ) =: ; = ** : ;& ) C )P %H&=%F % E&>)(9>&CE& =%: ; ) 4 ) >C >3C)CE = ) 3) = : ;3C6\ )9>) >CE>C= E&&&\) E2<\ E2\) : ; = = : ;=C2?E?E )P %H& *: ;(() )P ) * >>O) * >C&>C* F %OZ % O > E F ** %&?

238 ) % *: ; C = Z 2<(4O "* > ) 3 2?(4: ;%?><)> "E>%? 4: 6T; C Z 2A(( ) * ** (

239 .4 %&A

240 2( 4: ; >=>= 27* 8 %( 4C ) 2 &( 4):;)> >) )* )) 2* > "3( 3 ) ) >E E ) " = "= )P > ( ( 4O9( 6( 4 : ; 7 E 8= 6 Z <( 4= ) (?( 4) ZE " "E 4O&& = A( 4&&( O( 2(4= * ( 22(4 > ) > ) 2%(49 = ) >C ( 2&(4 ) > " ) " 6 ) " 6>Z 2(4C (( 26(4 = 6 6 ** "=( 2<(49>3 =) 6( 2?(4O( Z 2A(4)) )* )= ) O) ) 2* W %(4O = > F ) "2) E ( %2(4 2 ** 2 ** F3C %%(4 ( %&(4 ** *) ** ** ** ( %(4 )PZ %6(4 )P) F (( ** ) = >)> 2> ) ) 3C )P = 3C %<(4= C F) ** = ) ) >C) %

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 0 99 email: info@istechnology.gr FAX. 0 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology 00

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες Κεφάλαιο Πίνακες - Ορίζουσες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 3 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

!" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1

! # $%# #&# ' (#) # $%! *##$+#, -./ 0( %$%# 1 !"#"$%%!% &''( !" "# $"%# "#&# ' (#) "# $%! *##"$+#, -"./ 0( %$"%# 1 #" 2 3411 ##53 #) "# 6778 #) "#91 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3#"93411 ##53 ;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j

, 1 0 9 1, 2. A a και το στοιχείο της i γραμμής και j Κεφάλαιο Πίνακες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος Α 56 Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Οικονομική Αξιολόγηση Αιολικού Πάρκου Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Μονταρισμένοι

Πίνακες Μονταρισμένοι Πίνακες Μονταρισμένοι Περιεχόμενα Σελίδα Μονταρισμένοι εσωτερικών εγκαταστάσεων Μονοφασικοί 5 γραμμών Εργοταξιακοί και Βιομηχανικοί Σειρά Compact Σειρά Euroline Σειρά Metalline 60 6-59 - Μονταρισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 99 email: info@istechnology.gr FAX. 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology /.a.8 9.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 1 4100 Χαλκίδα Τ: 1-0054 & 69701675 F: 1-0054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id?

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ Άσκηση 1 (1 ος τρόπος) -Ismi o Kumetto! Ayşo ismak l-id? ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 1. A,a arnep, asfar 2. B,b balla, bit 3. C,c catik, Catra 4. D,d dafet, dzanin 5. Δ,δ δeca, δaxr 6. E,e exen, ekef 7. F,f farxa, fal 8. G,ġ anġe 9. Ċ,ċ ċaput 10.I,i ijr, ikl 11. J,j jtite,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα μεταφοράς φορέων

Φαινόμενα μεταφοράς φορέων Φαινόμενα μεταφοράς φορέων 1. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα αγωγιμότητας). Διάχυση φορέων (ρεύμα διάχυσης) 3. Έγχυση φορέων 4. Δημιουργία-επανασύνδεση φορέων 1 Φαινόμενα Μεταφοράς και Σκέδασης Φορέων στους Ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα Β Λυκείου Επιμέλεια: Γ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. y y 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ**

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ ΛΕΥΚΑ 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V VERSION V (REV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 0 99 email: info@istechnology.gr FAX. 0 99 URL: www.istechnology.gr Copyright IS technology

Διαβάστε περισσότερα

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7

AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 AIAI, AIA2, AIA3, AIA4, AIA5, AIA6, AIA7 BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7 BIBI, BIB2, BIB3, BIB4, BIB5, BIB6, BIB7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος Two panel telescopic door AI, A2, A3, A4, A5, A6, A7 Δίφυλλη θύρα τηλεσκοπικού ανοίγματος - A2 Two panel telescopic door - A2 AAI, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, AA7 Δίφυλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σωτήρης Ε. Λουρίδας 1. ΓΕΝΙΚΑ: 1.1 Θεωρούμε ότι κάθε Μαθηματικό πρόβλημα είναι της μορφής «αν p τότε q», συμβολικά p q. 1.2. Λύση ενός Μαθηματικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,.

metriva 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. . 166 & 151 26 www.metriva.gr. 210 7279003 210 7279200 1. DietQuest, CE 3410 ( ) CE 7210 ( ), CECIL INSTRUMENTS,, 232, 266, 270 & 274nm. Cecil Instruments,., metriva. Cecil,,,,. 1 metriva. menu, run.,,...

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια

Η µελέτη αυτή προϋπολογισµού 51.950,06 µε Φ.Π.Α. αφορά την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 40/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕTOYΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής. Π. Πάσχου, PhD

Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής. Π. Πάσχου, PhD Eπεκτάσεις της Μενδελιανής Γενετικής Π. Πάσχου, PhD Επανάληψη: Φαινόµενο κυριαρχίας -Μονουβριδισµός: Σύµφωνα µε τονmendel τα υβρίδια της F1 γενιάς εµφανίζουν τον επικρατή φαινότυπο -Η παρουσίαένοςµόνο

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέµπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí

Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí Ç åñãáóßá êáé ï áíèñþðéíïò ìü èïò ðçãþ åìðíåõóçò ôùí åëëþíùí æùãñüöùí C i ani euaei 2 0 0 6 OOE E I AI O O? A E E C E U I A E I EE C O ONA? A? A O Ai o?? ni euai o I eaec i anei uo i u?ei o, i e aa? i

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR

Η τεχνολογία LED. LED by BIGSOLAR ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤIΣΜΟΥ LED 2014 Η τεχνολογία LED Το LED είναι ένας ηµιαγωγός που όταν δεχτεί στα άκρα του ηλεκτρική τάση αρχίζει να εκπέ- µπει φως. Σε αντίθεση µε τις κοινές λάµπες, οι απώλειες λόγω θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. Α. Αργυράκη, ΕΚΠΑ

ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. Α. Αργυράκη, ΕΚΠΑ 1 ΥΔΡΟΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Α. Αργυράκη, ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γεωχημικές διεργασίες ελέγχου χημισμού το νερού 2. Προέλευση επιλεγμένων διαλυμένων ιόντων- χημικών ενώσεων 3. Πόσιμο νερό και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ**

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΙΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ** 1-CP-204 Milan Πιάτο S Λευκό 14x14 384 1-CP-205 Milan Πιάτο Μ Λευκό 17x17 384 1-CP-206 Milan Πιάτο L Λευκό 21 x 21 192 1-CP-207 Milan Πιάτο XL

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 1L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0001L ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.

ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 1L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0001L ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229. ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ X 0W40 0W40 LEGEND 0W40 LEGEND ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 000 API SL/CF; ACEA A3/B3/B4, MB 229.3 7,60 0W40 LEGEND 4L ΛΑ Ι 0W40 LEGEND 0004L API SL/CF; ACEA A3/B3/B4,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι

Θ.Ε. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Θ.Ε. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι 2η Γραπτή Εργασία: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Μονάδες 23) Το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης είναι TC=550 ευρώ όταν η παραγωγή είναι Q=100 τεμάχια και το σταθερό κόστος είναι FC=50

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση Κατάτμηση Εικόνας Γεώργιος Παπαϊωάννου 2015 ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ Κατωφλίωση - Γενικά Είναι η πιο απλή μέθοδος segmentation εικόνας Χωρίζουμε την εικόνα σε 2 (binary) ή περισσότερες στάθμες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14 MADE in SPAIN Τ.Θ. 267-19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τηλ. 22990-87710 Φαξ. 22990-85108 contact@wagnernet.gr www.wagnernet.gr 53 χρόνια ΒΑΓΝΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφια. Ε. Ν. Οικονόμου, «Φυσική Στερεάς Κατάστασης», ΠΕΚ / ΙΤΕ Τόμος Α (1997), σ.394-458. Τόμος Β (2003), σ. 171-192

Βιβλιογραφια. Ε. Ν. Οικονόμου, «Φυσική Στερεάς Κατάστασης», ΠΕΚ / ΙΤΕ Τόμος Α (1997), σ.394-458. Τόμος Β (2003), σ. 171-192 Βιβλιογραφια S. M. Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology Wiley, NY, 1985 B. G. Streetman, S. Banerjee, Solid State Electronic Devices Prentice Hall, UK, 2000 S. O. Kasap, Principles of Electronic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ Δικτυακός τόπος: hp://ipml.ee.duh.gr/~chamzas/courses/dsp/ Οι εκπαιδευτικοί γενικά συμφωνούν ότι οι μελλοντικοί μηχανικοί προετοιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba

Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ανταλλακτικά για Laptop Toshiba Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000901 Inverter Satellite A10 Series, A10 PSA10L-033X4P F000000902 Inverter

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 29 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 3 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 29 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 3 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 06 79 ΘΗΝ Τηλ 665-6778 - F: 605 e-mail : info@hmsgr wwwhmsgr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ & ΨΥΚΤΙΚΟΥ 3001606 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 90MM 14,80 3001607 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 12,85 5004771 ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ 150MM 18,50 3001123 ΕΡΓ. ΕΞ/ΓΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ SPIDER

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ SPIDER 200 PRD 41-386 / 401C2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER MONO 200mm PRD 41-386 200 PRD 41-388 / 402C1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER ΔΙΠΛΟ ΙΣΙΟ 200mm PRD 41-388 200 PRD 41-387 / 402C2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER ΔΙΠΛΟ V 200mm PRD 41-387 200 PRD 41-389

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικούς Υπολογιστές

Κβαντικούς Υπολογιστές QUANTUM QUANTUM HALL HALL EFFECT EFFECT Από Από τον τον Von Von Klitzing Klitzing στους στους Κβαντικούς Κβαντικούς Υπολογιστές Υπολογιστές V.C. Karavolas Physics Department, Solid State Section, University

Διαβάστε περισσότερα

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια

Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Μάθημα Εντροπία Ελεύθερη Ενέργεια Εξαγωγική Μεταλλουργία Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ Αυθόρμητες χημικές αντιδράσεις Ηαντίδρασηοξείδωσηςενόςμετάλλουμπορείναγραφτείστη γενική της μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα