Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο"

Transcript

1 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θεζζαλία Γ. Μπέη Βηνπαζνιφγνο - Μηθξνβηνιφγνο ΘΔΜΑ:ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ ( θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη σπόνιαρ κεθαλαλγίαρ με υηοβελονιζμό) 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ - EIΑΓΧΓΗ - ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ - ΚΛΙΝΙΚΔ ΜΟΡΦΔ - Η ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ - ΧΣΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ ΣΟΤ ΚΡΑΝΙΟΤ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ ΜΔ ΧΣΟΒΔΛΟΝΙΜΟ - ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ 2

3 ΔΙΑΓΧΓΗ Η θεθαιαιγία είλαη έλα θνηλφηαην ζχκπησκα θαη απαζρνιεί ηνλ γηαηξφ θάζε εηδηθφηεηαο, ν νπνίνο ηίζεηαη ζε αιεζή δνθηκαζία γηα λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηε ζπρλή λνζνινγηθή απηή πξφθιεζε. Μφλν ην 20 % ηνπ πιεζπζκνχ δελ απνθηά ζηε δσή ηνπ ηελ εκπεηξία ηνπ πνλνθεθάινπ. Απφ ην ππφινηπν 80% έλα κηθξφ πνζνζηφ πάζρεη απφ ζπζηεκαηηθφ πνλνθέθαιν, δηαθφξνπ εληάζεσο, ζπρλφηεηαο θαη θχζεσο. Με ηνλ φξν θεθαιαιγία ελλννχκε θπξίσο ηνλ πφλν ηεο πεξηνρήο ηνπ θξαλίνπ θαη ησλ ππνθείκελσλ ζρεκαηηζκψλ. Οη πφλνη ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ιαηκνχ απνηεινχλ μερσξηζηέο νληφηεηεο θαη νθείινληαη ζε λεπξαιγίεο. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε θεθαιαιγία είλαη ζπνξαδηθή (εκθαλίδεηαη ιίγεο θνξέο ην κήλα )θαη δε ρξεηάδεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο παπζίπνλσλ.υπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο πνπ ε θεθαιαιγία είλαη πνιχ ζπρλή θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο δελ είλαη εθηθηή κφλν κε ηε ρξήζε παπζίπνλσλ.δθηφο απφ ηε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ππάξρνπλ θαη κε θαξκαθεπηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο φπσο: ηερληθέο κπηθήο ραιάξσζεο κε yoga ή δηαινγηζκφ, biofeedback, βεινληζκφ βαζηζκέλν ζηελ παξαδνζηαθή θηλέδηθε ηαηξηθή, σηνβεινληζκφο,καιάμεηο (massage), ςπρνζεξαπεία. Σ απηφ ην πφλεκα ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεξαπεία ηεο θεθαιαιγίαο κε σηνβεινληζκφ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηνπ θαζεγεηή Giancarlo Bazzoni 3

4 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΧΝ 1)Ππυηοπαθείρ (ιδιοπαθείρ) κεθαλγίερ Α) Ηκηθξαλία Β) Κεθαιαιγία ηζηακίλεο (αζξνηζηηθή cluster) Γ) Αγγεηνθηλεηηθνχ ηχπνπ θεθαιαιγίεο Γ) Κεθαιαιγίεο κπηθήο ηάζεο Δ) Ιδηνπαζείο λεπξαιγίεο θξαληαθψλ λεχξσλ 2)Γεςηεποπαθείρ κεθαλαλγίερ Α) Μεηαηξαπκαηηθή θεθαιαιγία Β) Κεθαιαιγίεο απφ ελδνθξαληαθά αίηηα - κεηαβνιέο ελδνθξαληαθήο πίεζεο - εγθεθαιηθφ νίδεκα - κεληγγίηηδεο - ρσξνθαηαθηεηηθέο εμεξγαζίεο - αγγεηαθά αίηηα Γ) Κεθαιαιγίεο απφ θξαληαθά θαη εμσθξαληαθά αίηηα - θξνηαθηθή αξηεξίηηο - παζήζεηο θξαληαθήο θάςαο -παζήζεηο σηψλ, ξηλφο,νθζαικψλ, νδφλησλ, παξαξηληθψλ θφιπσλ, θξνηαθνγλαζηθήο άξζξσζεο, αλσηέξαο απρεληθήο πεξηνρήο Γ) Κεθαιαιγίεο θνληά ηε δηαδξνκή γεληθψλ λνζεκάησλ -αξηεξηαθή πίεζε - αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο - ινηκψδε λνζήκαηα - ηνμηθέο νπζίεο ( δειεηεξίαζε) - δηαηαξαρέο νμπγνλψζεσο εγθεθάινπ - ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο - αιιεξγηθά αίηηα Δ)Κεθαιαιγίεο θαη ςπρηθά αίηηα ( λεχξσζε,θαηάζιηςε) Απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα πεξηγξαθνχλ αδξά κφλν νη πξσηνπαζείο 4

5 ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ Η δξακαηηθή απηή κνξθή θεθαιαιγίαο έρεη παξνμπζκηθφ ( δηαιείπνληα ) ραξαθηήξα, κε κεζνδηαζηήκαηα απνιχησο ειεχζεξα ελνριεκάησλ, θαηαιακβάλεη ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κηζνχ θαη πξφζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ θξαλίνπ (πνιιέο θνξέο ην πξνζβεβιεκέλν ήκηζπ ελαιιάζεηαη ζηνλ ίδην άξξσζην) θαη ζπαληφηεξα νιφθιεξν ην θεθάιη ή ην πξφζζην ηκήκα ηνπ ακθνηεξφπιεπξα. Ο πφλνο είλαη ζχλεζσο έληνλνο θαη επηηείλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα, ηελ ςπρηθή ηάζε, ηα αηθλίδηα αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα θαη ηηο θηλήζεσο ηνπ θεθαιηνχ. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ πξφδξνκα θαηλφκελα ( αχξα ) πνηθίιεο θχζεσο φπσο ελνριήζεηο απφ ην πεπηηθφ ζχζηεκα, θαθνπρία, δάιε, σρξφηεηα. Η έληαζε, ε ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο θξίζεο δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν, αιιά θαη ζην ίδην ην άηνκν. Η ζπρλφηεηα θπκαίλεηαη απφ 1 2 θξίζεο ηελ εβδνκάδα κέρξη 2-3 ην ρξφλν, κε ζπλήζε ζπρλφηεηα κία θξίζε αλά κήλα, ελψ ε δηάξθεηα ηεο θξίζεσο απφ ιίγεο ψξεο κέρξη κία κέξα. ΚΛΙΝΙΚΔ ΜΟΡΦΔ - Κοινή μοπθή : Η θξίζε εηζβάιιεη κε ήπηα θαη αζαθή πξφδξνκα θαηλφκελα ( αχξα), νιηγφιεπηεο δηάξθεηαο (10-20 ή θαη πεξηζζφηεξν ) φπσο δάιε, γεληθή θαηαβνιή, θαθνδηαζεζία, δπζζπκία θαη πηζαλψο ειαθξφ ζάκβνο ηεο φξαζεο. Ο πφλνο αθνινχζεη θαη εηζβάιιεη ζπλήζσο απφηνκα ζαλ ρηχπεκα ζην θεθάιη, είλαη έληνλνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ θσηνθνβία. Ο αζζελήο απνθεχγεη θάζε εξέζηζκα, νπηηθφ ή ερεηηθφ, απνκνλψλεηαη ζε ζθνηεηλφ θαη ήζπρν ρψξν, είλαη θάησρξνο θαη πεξηκέλεη ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο, έρνληαο ηελ εκπεηξία πξνεγνχκελσλ θξίζεσλ. Αθνινπζεί έκεηνο ή ηάζε γηα έκεην, θαη ε φιε θξίζε πεξλάεη κεηά απφ κεξηθέο ψξεο κέρξη 24 σξν ζπλήζσο,αθήλνληαο αίζζεκα γεληθήο θνπψζεσο. Ο άξξσζηνο αθνινχζσο επαλέξρεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, ζαλ λα κελ είρε ζπκβεί ηίπνηα, κέρξη λα θαλεί ε επφκελε θξίζε. Αθνξά ην 80% ησλ αζζελψλ κε εκηθξαλία θαη εθδειψλεηαη ηδίσο ζαββαηνθχξηαθα θαη δηαθνπέο. - Οθθαλμολογική μοπθή : ηελ φιε θξίζε ζπλνδεχεη παξάιπζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ νθζαικνθηλεηηθήζ ζπδπγίαο. Δγθαζίζηαηαη δει. νθζαικνπιεγία, εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή, κεξηθή ή πιήξεο, πνπ δηαξθεί κεξηθέο κέξεο θαη κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα επηκέλεη επί εβδνκάδεο.σηελ πεξίπησζε απηή ν ηαηξφο πξέπεη λα ππνςηαζηεί πηζαλή χπαξμε αξηεξηαθνχ αλεπξχζκαηνο θαηά ηε έζσ θαξσηίδα. - ςνοδεςμένη ή επιπλεγμένη ημικπανία : Σηελ κνξθή απηή ηελ θξίζε αθνινπζνχλ κείδνλεο, παξνδηθέο φκσο, λεπξνινγηθέο εθδειψζεηο. Γπζαηζζεζία, ππαηζζεζία πάξεζε άλσ άθξνπ, αθαζηθέο δηαηαξαρέο, ακλεζηαθά επεηζφδηα. - Ημικπανία ηηρ βαζικήρ απηηπίαρ : Ο πφλνο θπξηαξρεί ζηελ ηληαθή ρψξα, ν ίιηγγνο απνηειεί απαξαίηεην πξφδξνκν θαηλφκελν, εκθαλίδεηαη αηαμία θαη δπζαξζξία θαζψο θαη δηαηαξαρέο απφ ην νπηηθφ πεδίν είηε σο κεξηθφ έιιεηκκα (πιήξεο ακαχξσζε ή θαη ζθφησκα) είηε ηχπνπ εξεζηζηηθνχ σο ζπηλζεξνβφιν ζθφησκα,πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη έθπησζε ή θαη απψιεηα ζπλείδεζεο. - Ημικπανιακά ιζοδύναμα : Σε άηνκα κε εκηθξαληαθέο θξίζεηο παξνπζηάδνληαη ζπάληα φκσο, παξαμπζκηθέο εθδειψζεηο πφλνπ ζε απνκαθξπζκέλα απφ ην θεθάιη 5

6 ζεκεία ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ζηελ θνηιηά κε έκεην θαη δηάξξνηα, ηαρπθαξδία, ίιηγγνο, δηαηαξαρέο ςπρηθήο δηαζέζεσο, επεηζφδηα ππλειίαο. Γιαθοπική διάγνυζη Δθφζνλ νη θξίζεηο εκηθξαλίαο ρξνλνινγνχληαη απφ καθξνχ, είλαη πεξηνδηθέο θαη ηππηθέο θαη αλ ππάξρεη θαη θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε, ε δηάγλσζε δελ είλαη δχζθνιε. Θα πξέπεη λα ππνςηάδεηαη θαλείο ηελ χπαξμε δπζπιαζίαο, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη πεξηνδηθφηεηα ησλ θξίζεσλ θαη ν πφλνο είλαη ζηαζεξφο ζηε κία πιεπξά. Οη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ δελ ππνδχνληαη ηελ εκηθξαλία, παξά ηνλ ηζρπξφ πνλνθέθαιν θαη ηνπο εκεηνχο πνπ πξνθαινχλ ηα ελνριήκαηα απηά είλαη ζπλερή ζηνπο φγθνπο θαη δελ ρξνλνινγνχληαη απφ καθξνχ. Σε ειηθησκέλα άηνκα νη πνλνθέθαινη ηεο θξνηαθηθήο αξηεξίηηδνο, ηεο αξηεξηαθήο ππεξηάζεσο θαη ηνπ γιαπθψκαηνο ηίζεληαη πξνο δηαθνξηθή δηάγλσζε. Σε λεψηεξα άηνκα ην θαηνρξσκνθχηησκα κε ηηο θξίζεηο ππεξηάζεσο πνπ πξνθαιεί θαη ηε ζπλνδφ παξνμπζκηθή θεθαιαιγία είλαη γηα δηαθνξνδηάγλσζε. Αθφκα ε λεπξαιγία ηνπ άλσ θιάδνπ ηνπ ηξηδχκνπ ηνπ ζθελνυπεξψηνπ γαγγιίνπ θαη ε κεησπηαία θνιπίηεο ζπρλά εθιακβάλνληαη σο εκηθξαλία. Φακειά επίπεδα ζεξνηνλίλεο επζχλνληαη γηα ηελ ππξνδφηεζε εκηθξαλίαο. Κεθαλαλγία ιζηαμίνηρ ( αθποιζηική κεθαλαλγία) Δίλαη ζπζζσξεπκέλεο θξίζεηο πνλνθεθάινπ, πνιιέο θάζε κέξα ( εψο 8 εκεξεζίσο) γηα κία ή πεξηζζφηεξεο εβδνκάδεο ή θαη κήλεο (απφ φπνπ θαη φξνο cluster headache), κε αθνινπζνχζα καθξά πεξίνδν (κελψλ ή εηψλ) απφιπηεο εξεκίαο. Ο πφλνο είλαη έληνλνο, ζπρλά αθφξεηνο, εηζβάιιεη ρσξίο πξφδξνκα θαηλφκελα, απφηνκα κνλφπιεπξα, αθνξά ηνλ νθζαικηθφ θφγρν, ή θαη ηνλ θξφηαθν δηαξθεί απφ 10 min εψο θαη 1-2 ψξεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε ζχζηνηρε δαθξχξξνηα, ξηληθή ζπκθφξεζε, εξπζξφηεηα ηνπ επηπεθπθφηα θαη έμαςε ζην πξφζσπν. Η ζπρλφηεηα ζηνλ πιεζπζκφ είλαη 3%. Αξρίδεη ζηελ ειηθία ησλ 30εηψλ θαη αθνξά πεξηζζφηεξν άξξελ (7:1) θχιν. Δλνρνπνηείηαη ν αιιεξγηθφο παξάγνληαο ηζηακίλε. Κεθαλαλγία μςφκήρ ηάζευρ Δίλαη νη πην ζπρλέο θεθαιαιγίεο θαη νθείινληαη ζε ζπλερή ζχζπαζε ηνπ κπωθνχ επηθαιχκκαηνο ηνπ θξαλίνπ θαζψο θαη ησλ κπψλ ηνπ απρέλα θαη ηνπ πξνζψπνπ. Ο πφλνο είλαη ζπλερήο, κέηξηαο έληαζεο, κε εμάξζεηο θαη πθέζεηο, δίλεη ηελ εληχπσζε ζπζθχμεσο ηεο θεθαιήο ζαλ απφ ζηεθάλη πξνβάιιεηαη ηδίσο ζην ηλίν, ηνπο θξνηάθνπο αθξνηεξφπιεπξα θαη ηνπ απρέλα θαη αξρίδεη απφ ην πξσί γηα λα ζπλερηζηεί φιε ηελ εκέξα, επηηξέπνληαο φκσο ζηνλ άξξσζην λα θνηκεζεί. Γελ ππάξρνπλ ζπλνδά θαηλφκελα, νχηε εθιπηηθνί παξάγνληεο. Σπρλά παξαηεξείηαη έμαξζε κε ηελ επθαηξία ςπρνηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Δίλαη ζπλερήο πφλνο δηάξθεηαο πνιιψλ εκεξψλ, εβδνκάδσλ ή κελψλ κε αθαζφξηζηα κεζνδηαζηήκαηα εξεκίαο θαηά ην πιείζηνλ, είλαη ςπρνγελνχο αξρήο, θαζψο θαη θάζε βιάβε ηνπ θξαλίνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληαλαθιαζηηθά κπτθή ζχζπαζε. 6

7 Κποηαθική απηηπίηιρ ( γιγανηοκςηηαπική) Πξφθεηηαη γηα εηδηθή θαη κεκνλσκέλε θιεγκνλψδε πξνζβνιή ηεο επηπνιήο θξνηαθηθήο αξηεξίαο πνπ ζπκβαίλεη ζπάληα θαη αθνξά ειηθησκέλα άηνκα > 60εηψλ. Δθηφο απφ ηνλ ηζρπξφ πφλν ζηελ θξνηαθηθή πεξηνρή εκθαλίδνληαη θαη θαηλφκελα γεληθήο λφζνπ φπσο θαηαβνιή δπλάκεσλ, αλνξεμία, απψιεηα βάξνπο θαη ππξεηφ. Φαξαθηεξηζηηθφ εξγαζηεξηαθφ έπξεκα είλαη ε πςειή Τ.Κ.Δ (ζπλήζσο ηξηςήθηα ). Η δηάγλσζε ηίζεηαη κφλν κε βηνςία ζηελ νπνία αλεπξίζθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηγαληνθχηηαξα. Φςσογενήρ κεθαλαλγία Ο λεπξσηηθφο, ηδίσο, άξξσζηνο κεηαμχ ησλ άιισλ, ππνρνλδξηαθνχ ηχπνπ παξαπνλείηαη γηα επίκνλε θεθαιαιγία πνπ ηελ πεξηγξάθεη ζπρλά κε δξακαηηθέο εθθξάζεηο. Η θεθαιαιγία απηή είλαη ζπλήζσο ζπλερήο, πηεζηηθή ( ζαλ ζηεθάλη) ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ αίζζεκα δάιεο, κνηάδεη δει κε εθείλε ηεο κπηθήο ηάζεσο. Πνιιέο θνξέο απνηειεί πξννίκην ή ηελ απαξαίηεηε ζπλνδεία θαηαζιίπηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά θαη άιισλ ςπρηθψλ λνζεκάησλ. Η μεηαβίβαζη ηος πόνος Η κεηαβίβαζε ηνπ πφλνπ απφ ηηο ελδνθξαληαθέο θαη εμσθξαληαθέο πεξηνρέο γίλνληαη κε θιάδνπο ησλ λεχξσλ: ηξηδχκνπ, γισζζνθαξπγγηθνχ,πλεπκνγαζηξηθνχ θαη ππνβνεζεηηθνχο κε ην πξνζσπηθφ ( δηάκεζν λεχξν) θαζψο θαη κε ηα ηξία πξψηα απρεληθά ( λσηηαία) λεχξα. Χηική ανηιπποζώπεςζη ηος κπανίος Η αληηπξνζψπεπζε ηνπ θξαλίνπ ζην απηί είλαη θπξίσο ζηνλ αληηηξάγν. Σηελ έμσ επηθάλεηα ηνπ αληηηξάγνπ βξίζθνπκε ηελ κεησπνβξεγκαηηθή πεξηνρή. Έηζη απφ εκπξφο πξνο ηα πίζσ βξίζθνπκε αξρηθά ην κεησπηαίν, κεηά ην βξεγκαηηθφ, ην θξνηαθηθφ θαη ηέινο ην ηληαθφ νζηφ. Ο αληηηξάγνο είλαη ζεκαληηθή κία δψλε θαη γηα πφλνπο ζπιαρληθνχ θξαλίνπ (ηγκνξίηηδα,κεησπηαίαθνιπίηηδα). Τηο νζηετηηδεο ησλ νζηψλ ηνπ θξαλίνπ ηηο βξίζθνπκε επίζεο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. 7

8 Θεπαπεία ημικπανίαρ με βελονιζμό Τν πξψην θαη πνιχ ζεκαληηθφ βήκα είλαη λα απνθιεηζηεί ε νξγαληθή πάζεζε. Γηαρσξίδνπκε ηηο εκηθξαλίεο κε αχξα ή ρσξίο αχξα θαη παξφινπ πνπ ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ν ίδηνο, ν δηαρσξηζκφο απηφο ζα καο βνεζήζεη λα δνχκε ηα ζεκάδηα βειηίσζεο πνπ ζε κηα εκηθξαλία κε αχξα είλαη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα εκθαλίδνληαη ρσξίο αχξα. Απηφ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξνγλσζηηθφ ζεκείν. Ο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο είλαη ν πξνθπιαθηηθφο ηεο εκθάληζεο εκηθξαληαθψλ θξίζεσλ. Σθνπφο καο είλαη: - λα κεηψζνπκε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ θξίζεσλ - ηελ κείσζε ηεο δηάξθεηαο απηψλ - θαη φισλ ησλ παξελεξγεηψλ πνπ πξνθαιεί ε θξίζε, φπσο θσηνθνβία, λαπηία,εκέηνπο θ.ι.π Να ζεκεησζεί εδψ φηη ε ζεξαπεία ηεο εκηθξαλίαο κε σηνβεινληζκφ είλαη ζπκπιεξσκαηηθή θαη φρη ελαιιαθηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ν αζζελήο ζα ζπλερίζεη λα παίξλεη ηελ φπνηα αγσγή ιακβάλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ. Αλ ε εκηθξαλία είλαη πάληα απφ ηελ ίδηα πιεπξά, ηα ζεκεία ηα βάδνπκε ζην απηί πνπ βξίζθεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πφλνπ (νκφπιεπξα κε ηνλ πφλν) Αλ νη εκηθξαλίεο θξίζεσο αιιάδνπλ εκηζθαίξην ηελ ζεξαπεία ηελ θάλνπκε ακθίπιεπξα. Χάρλνπκε ειεθηξηθά ηα ιεηηνπξγηθά ζεκεία 1 νπ επηπέδνπ zero shen Men Σπλερίδνπκε ηελ αλίρλεπζε κε: ην occiput ( ηληαθφ). Βξίζθεηαη ζην καζηνεηδηθφ άθξν ην αληηηξάγνπ, ζηελ έμσ πιεπξά ηνπ θαη ιίγν πην πάλσ απφ ην antidepressant ςάρλνπκε ειεθηξηθά θαη ην antidepressant θαη βεινλίδνπκε ην έλα απφ ηα δχν ( απηφ πνπ είλαη πην επαίζζεην) ή ην occiput ή ην intidepressant ην master cerebral είλαη βαζηθφ φηαλ ππάξρεη ςπρηθε ζπληζηψζα αιιά θαη καδί κε antidepressant θαη master sensorial φηαλ ππάξρεη ρξφληνο πφλνο. Χάρλνπκε θαη ειεθηξηθά θαη ςειαθεηηθά ηα λεπξναληαλαθιαζηηθά ζεκεία (ΝΑΣ) ηεο έζσ επηθάλεηαο ηνπ αληηηξάγνπ θαη βεινλίδνπκε 2-3 ΝΑΣ. Απηά είλαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεξαπείαο θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ή λα αθαηξέζνπκε ζεκεία. Έηζη ζε κία εκηθξαλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έκκελν ξχζε πξνζζέηνπκε θαη ηελ ελδνθξηληθή δψλε. Αλ ππάξρεη λαπηία θαη έκεηνο κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ δψλε ηνπ ήπαηνο. Αλ ππάξρεη αχξα κε θσηνθνβία βάδνπκε ην master sensorial. 8

9 Φξεζηκνπνηήζεθε ην ζρεδηάγξακκα ηνπ Romoli γηα λα θαηαγξάςνπκε ηα ζεκεία πνπ αληρλεχνληαη θάζε θνξά 9

10 Η ζεξαπεία ησλ θεθαιαιγηψλ κε σηνβεινληζκφ απαηηεί κεγάια κεζνδηαζηήκαηα θαη ρξεηάδνληαη αξθεηέο ζεξαπείεο γηα λα δνχκε ζεκαληηθή βειηίσζε. Σηηο ρξφληεο παζήζεηο απαηηνχληαη 6 εσο 8 ζπλεδξίεο. Δθπαηδεχνπκε ηνλ αζζελή λα ελεξγνπνηεί ηα ζεκεία 5 7 θνξέο ηελ εκέξα. Όηαλ ινχδεηαη θαιχπηεη ηα απηηά κε κεκβξάλε ψζηε λα κε βξαρνχλε θαη μεθνιιήζνπλ ηα εκηκφληκα βεινλάθηα. Αλ κέζα ζην πξψην 24 σξν θχγεη θαπνην βεινλάθη ζπκβνπιεχνπκε ζηνλ αζζελή λα επαλέιζεη γηα λα ην αληηθαηαζηήζνπκε. Η ζπρλφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ είλαη: 1 ε ζπλεδξία ε ζπλεδξία ε ζπλεδξία ε ζπλεδξία κέξεο κέξεο 15-20κέξεο 5 ε ζπλεδξία ε ζπλεδξία ε ζπλεδξία ε ζπλεδξία κέξεο κέξεο κέξεο Πξηλ απφ θάζε ζπλεδξία ν αζζελήο αθαηξεί ηηο βειφλεο 1 έσο 2 24σξα πξηλ. Οη βειφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ζηα ιεηηνπξγηθά ζεκεία Α επηπέδνπ πνξηνθαιί ή θίηξηλεο new pyonex (0.3mm) ή (0.6mm) αληίζηνηρα,ζηα ιεηηνπξγηθά ζεκεία Β επηπέδνπ θίηξηλεο (0.6mm)ή θαη πξάζηλεο (0,9mm) new pyonex ελψ γηα ηα ΝΑΣ ηεο έζσ επηθάλεηαο ηνπ αληηηξάγνπ απαηηείηαη ηζρπξή δηέγεξζε γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχκε new pyonex κπιε (1,2 mm) ή ξνδ (1,5mm) ή αθφκα θαη ASP. H αλίρλεπζε ησλ ζεκείσλ γίλεηαη ειεθηξηθά γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζεκεία Α θαη Β επηπέδνπ θαη ειεθηξηθά θαη ςειαθεηηθά γηα ηα λεπξναληαλαθιαζηηθά ζεκεία (ΝΑΣ).Τα ΝΑΣ πνπ ζα επηιεγνχλ ζα είλαη ηα πην επψδπλα. 10

11 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ 1 η επίζκετη ζηο ιαηπείο (8/9/2014) Άλδξαο 74 εηψλ κε ειεχζεξν αηνκηθφ ηζηνξηθφ αλαθέξεη θαζεκεξηλνχο πνλνθεθάινπο κε εληφπηζε ζηελ ηληαθή πεξηνρή πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηα πάλσ( θνξπθή ηνπ θξαλίνπ). Οη πνλνθέθαινη μεθίλεζαλ απφ ηελ ειηθία ησλ 24 εηψλ κφλν πνπ ηφηε ήηαλ πην αξαηνί (2 εψο 3 θνξέο ηνλ κήλα) θαη ζπλνδεπφηαλ απφ εκέηνπο. Ο αζζελήο αλαθέξεη φηη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θεθαιαιγίαο έπαηξλε παπζίπνλα (αιγθφλ). Τα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ν αζζελήο επηζθέθηεθε ηαηξνχο ζρεδφλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ππνβιήζεθε ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο. Έρεη ππνβιεζεί ζε εμνλπρηζηηθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (αηκαηνινγηθφ θαη αθηηλνινγηθφ) πνπ δε έδεημε θάπνηα νξγαληθή πάζεζε. Σηελ παξνχζα πεξίνδν έρεη πνλνθεθάινπο 2-3 θνξέο ηελ κέξα πνπ ηνπο θαηαιαβαίλεη φηαλ μεθηλάλε θαη ηνπο αληηκεησπίδεη κε παπζίπνλα ( depon, ponstan,panadol, lonarid) κέρξη θαη 6 ηελ εκέξα. Πνιχ ζπρλά ν πνλνθέθαινο ηνλ μππλάεη απφ ηνλ χπλν θαη ν αζζελήο δείρλεη θαηαβεβιεκέλνο, θνπξαζκέλνο ρσξίο θέθη γηα δσή. Να ζεκεησζεί φηη πξηλ θάπνηα ρξφληα είρε ππνβιεζεί ζε ζσκαηνβεινληζκφ θαη ε βειηίσζε εμαηηίαο ηνπ ΣΒ ήηαλ φηη ζηακάηεζε λα έρεη ζπκπηψκαηα απφ ην πεπηηθφ (λαπηία θαη έκεην),νη πνλνθέθαινη φκσο παξέκελαλ. Ο αζζελήο φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα δείμεη ζε πνην ζεκείν πνλάεη έδεηρλε κε ηελ παιάκε ηνπ ηελ ηληαθή πεξηνρή θαη πξνρσξνχζε πξνο ηελ θνξπθή θαη κπξνζηά ζηε κεησπηαία πεξηνρή. Ο αζζελήο είλαη δεμηφρεηξαο. Οη ρεηξηζκνί έγηλαλ θαη ζηα δχν απηηά Γεξί αςηί Δπηιέρηεθαλ ηα εμήο ζεκεία: 2) shen Men (θίηξηλε new pyonex) (0.6mm) 3) occiput (πξάζηλε new pyonex) (0.9mm) 4) master cerebral (θίηξηλε new pyonex) (0.6mm) 5) ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο ηνπ αληηηξάγνπ (κπιε new pyonex 1.2mm) (δχν ζεκεία) Τν zero αληρλεχζεθε ειεθηξηθά θαη δφζεθε ξεχκα ζπρλφηεηαο 2 ΗZ γηα 30 sec. To shen Men αληρλεχζεθε ειεθηξηθά. Τν occiput θαη ην master cerebral αληρλεχζεθαλ ειεθηξηθά. Τα ΝΑΣ ηεο έζσ επηθάλεηαο ηνπ αληηηξάγνπ αληρλεχζεθαλ ειεθηξηθά θαη ςειαθεηηθά. 11

12 Τα λεπξναληαλαθιαζηηθά (ΝΑΣ) ηεο έζσ επηθάλεηαο ηνπ αληηηξάγνπ αληρλεχζεθαλ ειεθηξηθά (κε ην point celect) θαη ςειαθεηηθά ( καχξν palper θαη κπιέ palper) θαη επηιέρζεθαλ ηα πην επψδπλα. Απιζηεπό αςηί 2) shen men (θίηξηλε, new pyonex, 0.6mm) 3) master cerebral ( θίηξηλε, new pyonex, 0.6mm) 4) master sensorial ( θίηξηλε, new pyonex,0.6 mm) 5) antidepressant (θίηξηλε, new pyonex,0.6mm) (ηξηάδα ρξφληνπ πφλνπ) 12

13 Όια ηα ζεκεία ζην αξηζηεξφ απηί αληρλεχζεθαλ ειεθηξηθά. Η ηξηάδα master cerebral, master sensorial θαη antidepressant επηιέρηεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφληνπ πφλνπ. Ο αζζελήο έθπγε απφ ην ηαηξείν κε ηελ νδεγία λα εξεζίδεη ηα ζεκεία 5-7 θνξέο εκεξεζίσο θαη λα επαλέιζεη ζε 7-10 εκέξεο αθνχ πξψηα αθαηξέζεη φιεο ηηο βειφλεο έλα 24 σξν πξίλ. 2 η επίζκετη ζηο ιαηπείο (18/09/2014) Ο αζζελήο αλαθέξεη φηη είρε πνλνθεθάινπο αιιά γηα δχν κέξεο ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα ήηαλ ειεχζεξνο θεθαιαιγηψλ. Έγηλε ειεθηξηθή αλίρλεπζε θαη ζηα δχν ηα απηηά.aπνθαζίζηεθε λα αθνινπζεζεί ην ίδην πξσηνθνιιν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ Dr. G. Bazzioni Γεξί αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 3) occiput (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 4) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 5) ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο αληηηξάγνπ (δχν ζεκεία) (κπιε new pyonex 1,2 mm) Απιζηεπό αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 3) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 4) master sensorial (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 5) antidepressant (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) Αθξηβψο φπσο ζηελ πξψηε επίζθεςε. Ο αζζελήο έθπγε κε ηηο ίδηεο νδεγίεο δειαδή λα εξεζίδεη ηα ζεκεία 5-7 θνξέο ηελ εκέξα θαη λα επαλέιζεη κεηά απφ 10 εκέξεο. 3 η επίζκετη ζηο ιαηπείο (29/09/2014) Ο αζζελήο αλαθέξεη φηη είρε θάζε κέξα θεθαιαιγίεο θαη νη πνλνθέθαινη ήηαλ φπσο πξηλ μεθηλήζεη ηνλ σηνβεινληζκφ. Δπηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην πξσηφθνιιν κφλν πνπ ζπκπιεξψζεθε θαη ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα γηα ηελ βειηίσζε ηεο κηθξνθπθινθνξίαο. 13

14 Γεξί αςηί 2) shen men (θίηξηλε, new pyonex 0,6 mm) 3) master cerebral ( θίηξηλε, new pyonex 0,6 mm) 4) απηφλνκν (θίηξηλε, new pyonex 0,6 mm) 5) occiput ( πξάζηλε, new pyonex 0,9 mm) 6) ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο αληηηξάγνπ ( κπιε, new pyonex 1,2 mm) (δχν ζεκεία) 14

15 Απιζηεπό αςηί 2) shen men ( θίηξηλε, new pyonex 0,6 mm) 3) απηφλνκν (θίηξηλε, new pyonex 0,6 mm) 4) antidepressant ( θίηξηλε,new pyonex 0,6 mm) 5) master sensorial ( θίηξηλε,new pyonex 0,6 mm) 6) master cerebral ( θίηξηλε, new pyonex 0,6 mm) Γειαδή εθηφο ηνπ βαζηθνχ πξσηνθφιινπ πξνζηέζεθε θαη ην ΑΝΣ γηα λα βειηησζεί ε κηθξνθπθινθνξία. Ο αζζελήο έθπγε κε νδεγίεο λα ηα εξεζίδεη 5-7 θνξέο ηελ εκέξα θαη λα επαλέιζεη κεηά απφ 15 εκέξεο αθνχ βγάιεη ηηο new pyonex 24-48h πξηλ έξζεη. 4 η επίζκετη ζηο ιαηπείο (14/10/2014) Ο αζζελήο αλαθέξεη φηη ην βξάδπ θνηκάηαη θαιά θαη δελ ηνλ μππλάεη ν πνλνθέθαινο θαζψο θαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο παίξλεη 1-2 παπζίπνλα ελψ έπαηξλε πην πνιιά (εσο 4). Δπίζεο νη θεθαιαιγίεο είλαη πην ήπηεο. Αθνινπζήζεθε ην ίδην ζρήκα. Γεξί αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 3) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 4) occiput (πξάζηλε new pyonex 0,9 mm) 5) 2 ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο ηνπ αληηηξάγνπ(κπιε new pyonex 1,2 mm) 6) Απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα (θίηξηλε new pyonex 0.6 mm) Απιζηεπό αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 3) master cerebral (θίηξηλεnew pyonex 0,6 mm) 4) master sensorial (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 5) antidepressant (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 6) απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 15

16 Ο αζζελήο ζε θάζε επίζθεςε βειηηψλεηαη ζηαδηαθά θαη ζπλερίδεη λα επηζθέπηεηαη ην ηαηξείν θάζε εκέξεο. Η βειηίσζε πνπ παξνπζίαδε θαηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ήηαλ ζεκαληηθή. O αζζελήο ζε εξψηεζε κνπ,πφζν ηηο % έρεη βειηίσζε απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ηνλ σηνβεινληζκφ απάληεζε φηη έρεη 80% βειηίσζε. Πιένλ ν πνλνθέθαινο εκθαλίδεηαη κφλν κία θνξά ηελ ήκεξα θαηά ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο θαη αληηκεησπίδεηαη κε έλα παπζίπνλν(panadol).h δηάζεζε ηνπ αζζελή είλαη πνιχ θαιή, είλαη ρακνγειαζηφο θαη επδηάζεηνο. 5 η επίζκετη ζηο ιαηπείο ( 14/11/2014) Ο αζζελήο πξνζήιζε ζην ηαηξείν ελψ είρε αθαηξέζεη ηα εκηκφληκα βεινλάθηα 48 ψξεο πξίλ. Σε εξψηεζε καο πσο ήηαλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ απάληεζε φηη ηηο πην πνιιέο κέξεο ηεο εβδνκάδαο ήηαλ ειεχζεξνο θεθαιαιγηψλ. Η βειηίσζε ηνπ είλαη εληππσζηαθή θαη αληαλαθιά ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπ δσήο. Αθνινπζήζεθε ην ίδην πξσηφθνιιν δηφηη δελ ππήξρε ιφγνο λα αιιάμεη. Γεξί αςηί 2) shen men ( kίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 3) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) 4) antidepressant (yellow new pyonex 0,6 mm) 5) ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο αληηηξάγνπ 2 ζεκεία (ξνδ new pyonex 1,5 mm) 6) Απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα (θίηξηλε new pyonex 0,6 mm) Aπιζηεπό αςηί 2) shen men (yellow new pyonex 0,6 mm) 3) master cerebral (yellow new pyonex 0,6 mm) 4) master sensorial (yellow new pyonex 0,6 mm) 5) antidepressant (yellow new pyonex 0,6 mm) Να ζεκεησζεί φηη ην πξσηφθνιιν πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο δηδαζθαιίαο ηνπ θαζεγεηή Dr. Griancarlo Bazzoni. 16

17 6 η επίζκετη ζηο ιαηπείο (8/12/2014) Ο αζζελήο πξνζήιζε ζην ηαηξείν ρακνγειαζηφο θαη αλέθεξε φηη ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα πήξε κφλν έλα παπζίπνλν θαη ηηο πην πνιιέο εκέξεο ήηαλ ρσξίο πνλνθεθάινπο. Αθνινπζήζεθε ην ίδην πξσηφθνιιν Γεξί αςηί 2) shen men ( θίηξηλε new pyonex 0.6 mm) 3) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 4) antidepressant (θίηξηλε new pyonex 0.6 mm) 5) απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 6) ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο αληηηξάγνπ 2 ζεκεία (ξνδ new pyonex 1.5mm) Απιζηεπό αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 3) master cerebral ( θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 4) master sensorial ( θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 5) antidepressant (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) Σε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα αλαθέξσ φηη ζηα αξρηθά πξσηφθνιια ρξεζηκνπνηήζεθε ην occiput. Σηηο επηζθέςεηο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη γηαηί δελ αληρλεχζεθε ελψ αληρλεπφηαλ πάληα ην ζεκείν ηεο ζεξνηνλίλεο. 7 η επίζκετη ζηο ιαηπείο (7/01/2015) Η θαιή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο ζπλερίδεη. Γεξί αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 3) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 4) antidepressant ( θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 5) απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 6) ΝΑΣ έζσ επηθάλεηαο αληηηξάγνπ 2 ζεκεία (ξνδ new pyonex 1.5mm) 17

18 Aπιζηεπό αςηί 2) shen men (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 3) master cerebral (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 4) master sensorial (θίξηλε new pyonex 0.6mm) 5) antidepressant (θίηξηλε new pyonex 0.6mm) 18

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κσλζη.Θ. Παπαγεσξγίνπ θαη ζπλεξγαηψλ Νεπξνινγία Β ηφκνο Δηδηθφ κέξνο,αζήλα 1993 Δπηζηεκνληθέο εθδφζεηο Γξεγφξηνο Παξηζηάλνο Δηζαγσγή ζηνλ σηνβεινληζκφ Dr. Giancarlo Bazzoni Δθδφζεηο ΙΤΜΔ, Αζήλα 2014 Σεκεηψζεηο απφ ηα ζεκηλάξηα Ψηνδηαγλσζηηθήο Ψηνβεινληζκνχ ηνπ θαζεγεηή Dr. Giancarlo Bazzoni,

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα