9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO"

Transcript

1 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι έπλευσαν εις εκείνους ιούς τόπους. 5 Τούτους τούς νόμους έταξε και* αρχάς ό θεός. 6. 'Αθήνα τήν ύμετέραν πόλιν έπαίδευσε. 7 Μεσσήνιοι δ* εν τούττω πανδημεί κατά γήν καί ταίς ναυσίν άμα έστράτευσαν επί Νάζον. 8. Έτελεύτησαν δέ τόν βίον, ωσπερ χρή τούς αγαθούς απόθνησκε ιν. 9 Έβοήθησαν έπ' αυτούς οί Αθηναίοι πανδημεί. 10. Ό Πρωταγόρας καταλύει, ώς έγω ήκουσα, παρά Καλλία. 11. Ου γάρ με τό πρότερον ίκσνώς έδίδαξας. 12. Έδοξα άκουσαι δνομα αύτω είναι Άγαθώνα. 13 τι ουν, έφην εγώ, ου καί Πρόδικον καί *Ιππίαν έκαλέσαμεν καί Τούς μετ' αυτών; 14 Οι Λακεδαιμόνιοικαί Αθηναίοι έπολέμησαν μετά τών ζυμμάχων προς αλλήλους. 114

2 Esquema gramatical El aoristo: indicat. infinit. έ-παίδευ-σα έ-παίδευ-σα-ς έ-παίδευ-σε(ν) έ-παιδεύ-σα-μεν έ-παιδεύ-σα-τε έ-παίδευ-σα-ν mase, fem. neutro παιδεύ-σαι participio παιδεύ-σα-ς πα ιδεύ-σα-σα παιδεύ-σα-ν παιδεύ-σα-ντος παιδευ-σά-σης παιδεύ-σα-ντος Ejercicios 1. Estudia la formación de las siguientes series verbales: 1. δοκεί / έδόκει / έδοξε 2. πέμπει / έπεμπε / έπεμψε 3 παιδεύει / έπαίδευε / έπαίδευσε 4 βοηθετ / έβοήθει / έβοήθησε 5 διδάσκει / έδίδασκε / έδίδαξε 6. επιχειρεί / έπεχείρει / επεχείρησε 7 κατασκευάζει / κατεσκεύαζε / κατεσκεύασε 8 πλεί / έπλει / έπλευσε 9 πολεμεί / έπολέμει / έπολέμησε Cambia el número y la persona de los verbos anteriores. 2. Completa las siguientes frases, eligiendo la forma de aoristo, y tradúcelas: 1 o πατήρ ó Του Πολεμάρχου μάλα πρεσβύτης μοι είναι. (έδοξεν/έδόκει) 2. Ζευς Έρμην άγοντα εις ανθρώπους δίκην (έπεμπεν/ έπεμψεν) 115

3 3 ουκ σε ó πατήρ (έπαίδευε/έπαίδευσε) 4 αύτοίς γε ουδείς τότε. (έβοήθησεν/έβοήθει) 5 αυτη ή γυνή και έμέ τά ερωτικά. (έδίδαξεν/έδίδασκεν) 6. Κέβης λέγειν (ε'πεχε ί ρε ι/έπεχε ί ρησε ) 7 οί θεοί τόν βίον ημών. (κατεσκεύασαν/κατεσκεύαζον) 8. εκείθεν δ' Αλκιβιάδης εις Πέρινθον και Σηλυμβρ ίαν (έπλει/έπλευσεν) 9 εις Πλαταιάς οί Αθηναίοι (έβοήθουν/έβοήθησαν) 10. Δαρείος μετά Καμβύσην Περσών (έβασίλευε/έβασίλευσε) 11 οί Πελοποννήσιοι και Αθηναίοι πρός αλλήλους. (έπολέμησαν/έπολέμουν) 3. Cambia los siguientes presentes al aoristo, y después al imperfecto: 1. δοκετ 10 Τελευτώμεν 2. πέμπομεν 11. άκούεις 3 παιδεύετε 12. διδάσκετε 4 βοηθουσιν 13 καλείς 5 επιχειρεί 14 πέμπουσιν 6. κατασκευάζω 15 επιχειρείτε 7 πλεί 16. κατασκευάζεις 8. τάττομεν 17 δοκεί 9 στρατεύουσιν 18. πλέουσιν 116

4 4. Introduce en el espacio en blanco el verbo del paréntesis, convirtiéndolo en aoristo, y después traduce las oraciones. 1. oí Αθηναίοι πανδημει έκ τών αγρών έπ' αυτούς. (βοηθείν) 2. ταύτα ουν πάντα με ή Διοτίμα, (διδάσ^ειν) 3 ταύτα ημείς αυτούς. (παιδεύειν) 4 οί δέ στρατιώται εκείνους άρχειν. (κελεύειν) 5 ό πατήρ σε ουκ εις διδασκάλου τινός, (πεμπειν) 6. ύμεις τούς στρατιώτας μουσική καί γυμναστική. (παιδεύε ι ν) 7 εκείθεν δέ τή ύστεραία οί Αθηναίοι έπί Κύζικον (πλείν) 8. ό βασιλεύς τών Λακεδαιμονίων έπ' οίκου, (άποχωρείν) 9 ά μέν λέγει ό νόμος, ύμεις. (άκούειν) 10. οί νόμοι τήν πόλιν. (σώζειν) 11. έγώ παιδεύειν ανθρώπους, (έπιχειρείν) Í2. οί Λακεδαιμόνιοι καί Αθηναίοι μετά τών ξυμμάχων προς αλλήλους, (πολεμείν) 13 Μίνως γάρ τών Κυκλάδων νήσων. (άρχειν) Lectura Observa la diferencia que hay en los verbos de las frases de cada número: 1. Οι δέ Πελοποννήσιοι έφευγον προς τήν γήν. Οι δέ Πελοποννήσιοι έφυγον προς τήν γήν.

5 2. Ύμείς Ταύτην δόξαν περί θεών είχετε. Ύμείς ταύτην δόξαν περί θεών έσχετε. 3 Τούτο μέν οί πρόγονοι ήμτν κατέλειπον. ΤουΤο μέν οί πρόγονοι ήμτν κατέλιπον. 4 Οι Συρακόσιοι παρελάμβανον τάς ναυς και τό στράτευμα Οί Συρακόσιοι παρέλαβον τας ναυς και τό στράτευμα 5 Πασσιπίδας ο Λάκων έφευγεν έκ Σπάρτης Πασσιπίδας ό Λάκων έφυγεν έκ Σπάρτης. 6 Κατελαμβάνομεν ΠρωΤαγόραν εν Τω προστώω περιπατουντα. Κατελάβομεν ΠρωΤαγόραν εν Τω προστώω περιπατουντα. 7 ' Εγώ δέ ταύτα, α λέγεις, ούχ ικανώς έμάνθανον. Έγώ δέ Ταύτα, α λέγεις, ούχ ίκανώς έμαθον. 8. Εκείνοι οί άνθρωποι άπέθνησκον υπό λιμού. Εκείνοι οί άνθρωποι άπέθανον υπό λιμού. 9 Τήν περί Τον βίον σοφίαν άνθρωπος Ταύτη έσχεν, τήν δέ πολιτικήν ουκ είχεν. Esquema gramatical Imperfecto Aoristo Infin. pres. Infin. aor. έ-φευγ ον έ-φυγ-ον φεύγ-ειν φυγ-είν ε-φευγ-ες έ-φυγ-ες Part. pres. Part. aor. έ-φευγ-ε έ-φυγ-ε φεύγ-ων φυγ-ών έ-φεΰγ-ομεν έ-φεύγ-ετε ε-φύγ-ομεν έ-φύγ-ετε φεύγ-ουσα φευγ-ον φυγ-ουσα φυγ-όν έ-φευγ-ον έ-φυγ-ον

6 Ejercicios 1. Subraya las formas de aoristo: 1. έφευγες / έφυγες 10. παρέλαβες / παρελάμβανες 2. εσχομεν / ε'ίχομεν 11. έλειπε / ελιπε 3. έλάμβανον / ελαβον 12. έβάλλετε / έβάλετε 4. έμανθάνομεν / έμάθομεν 13. εφυγον / εφευγον 5. απέθανε / άπέθνησκε 14. εμαθον / έμάνθανον 6. κατέλιπον / κατέλειπον 15. ηγαγε / ήγε 7. ηγον / ηγαγον 16. ετπομεν / έλέγομεν 8. έβάλομεν / έβάλλομεν 17. είχες / εσχες 9- έλεγες / είπες 18. άπέθανον / άπέθνησκον 2. Indica qué formas están en aoristo: 1. έχετε, επιχειρείτε, έφυγετε, ερωτάτε 2. έθέλομεν, έθύομεν, έπαι,δευομεν, έπέμψαμεν 3. εφυγον, κατεσκευαζον, 'έπλεον, έστράτευον 4 κατέλυες, απέθανες, έδύδασκες, έπεμπες 5 έλίπετε, έσώζετε, ήκούετε, έκελεύετε 6. κατελάμβανες, έμαθες, έφαινες, έκλεπτες 7 έδίωκε, έφευγε, έβαλε, είχε 8 έβασίλευε, έπολέμει, έσχε, ήρχε 3. Cambia el verbo de las siguientes oraciones al imperfecto, primero, y al aoristo, después: 1. ού νομίζεις θεούς 2. φόβος με έχει. 3 η ού μανθάνεις ώς λέγω;

7 4 πασαν ύμτν τήν άλήθειαν έγω λέγω 5 ύπνος ούκ έχει Δία. 6. τί ούν ο νόμος κελεύει; 7 οί θεοί σώζουσιν ημών τήν πόλιν. 8 ό δίκαιος δίκαια πράττει. 9 πολλάς μεταβολάς ο βίος ημών λαμβάνει. 10. Τούτο τό δνομα λαμβάνουσιν. 11. καί αυτόθι καταλαμβάνουσι πάνυ πολλούς. 12. οι Πελοποννήσιοι φεύγουσι προς τήν γήν. 13 Θουκιδίδης Αθηναίος γράφει τόν πόλεμον τών Πελοποννησίων καί Αθηναίων. 4. Convierte los infinitivos de presente en aoristo: 1. καλόν έστι τό έν πολεμώ απόθνησκε ιν. 2. έγω ομολογώ παιδεύειν ανθρώπους. 3 κελεύεις με λέγειν. 4 φησί γάρ με τούς νέους άδικείν. 5 δοκεί ούν σοι ό γραμματιστής ύμας διδάσκειν. ό. καλώς έμοιγε δοκεί Σωκράτης λέγειν. Texto Demóstenes denuncia ante la asamblea los planes de Filipo de Macedonia. Εισίν δέ τίνες οϊ πριν άκουσαι Τούς ύπερ τών πραγμάτων λόγους ευθέως έρωτώσιν Μ τί ουν χρή ποιείν; Μ δει δ' ειπείν δ τι χρή ποιειν. Πρώτον μέν, ω άνδρες Αθηναίοι, Τούτο παρ'

8 ύμτν αύτοις βεβαίως γνώναι, οτι τη πόλε ι Φίλιππος πολεμετ καί Την είρήνην λυει, καί κακόνους εστί καί εχθρός δλη τή πόλει καί τοις εν τη πόλει θεοίς. Ουδενί μέντοι μάλλον η τη πολιτεία πολεμετ DEMÓSTENES 10, 11. Ejercicios 1. Traduce al griego: 1. Me pareció que aquellos hombres eran sabios. 2. Los atenienses navegaron a aquel lugar, y ayudaron a los lacedemonios. 3. Los enemigos, en masa, hicieron una expedición militar contra la ciudad de los atenienses. 4. Atenea y Hefesto organizaron la vida de los atenienses. 5. Desde Perinto Alcibíades navegó a Selimbría. 6. El filósofo me enseñó todas estas cosas. 7. Desde allí los lacedemonios regresaron a casa. 8. Los peloponesios huyeron con las naves a tierra. 9. Todo lo que has dicho, lo hemos comprendido. 10. Todos los soldados murieron por hambre. 2. Indica si las dos oraciones de cada número tienen el mismo significado. 1 ó Δαρείος τών Περσών έβασίλευσε - ό Δαρείος τών Περσών ηρξεν. 2 ταύτα ταύτα εποίησαν. Ταύτα ΤαυΤα έπραξαν. 3 κατά γήν έστράτευσαν επί Νάξον.- κατά γήν έπολέμησαν επί Νάξον. 4 οι Αθηναίοι αυτόθι έτελεύτησαν τόν βίον.- οι Αθηναίοι αυτόθι διήγαγον τόν βίον. 5 οΰτω χρή Τούς αγαθούς απόθνησκε ιν.- οΰτω δει Τούς αγαθούς

9 ιόν βίον τελευταν. 6. Κέφαλος μάλα πρεσβύτης μοι έδοξεν είναι - Κέφαλος πάνυ πρεσβύτερος μοι έδοξεν ειναι. 7 ό Πρωταγόρας καταλύει παρά Καλλία.- ό Πρωταγόρας διάγει τόν βίον παρά Καλλία. 8. ο θεός τόνδε ιόν κόσμον κατεσκεύασεν.- ό θεός τόνδε τόν κόσμον έποίησε. 9 έπλευσαν επί Τούς πολεμίους.- ταίς ναυσίν έπολέμησαν προς Τούς πολεμίους 10. Λυσίαν αυτόθι κατελάβομεν.- Λυσίαν αυτόθι κατελίπομεν Lectura Observa la diferencia de construcción de las siguientes frases: 1. 'Επειδή Μήδοι άνεχώρησαν έκ Της Ευρώπης, Λεωτυχίδης άπεχώρησεν έπ' οίκου. Μήδων άναχωρησάντων έκ Της Ευρώπης, Λεωτυχίδης άπεχώρησεν επ οίκου. 2. Οί Αθηναίοι Σηστόν έπολιόρκουν. Μήδοι Σηστόν ειχον. Οί Αθηναίοι Σηστόν έπολιόρκουν Μήδων έχόντων. 3 0Í Αθηναίοι την πόλιν ειλον. Οι βάρβαροι αύτην έζέλιπον. Οι Αθηναίοι την πόλιν ειλον έκλιπόντων ιών βαρβάρων. 4 Έπειδη Αθηναίοι έπ' 'Αρτεμίσιον έβοήθησαν, Λακεδαιμόνιοι εις Θερμοπύλας άπήντησαν. Αθηναίων επ Αρτεμίσιον βοηθησάντων, Λακεδαιμόνιοι

10 Θερμοπύλας απήντησαν. 5 Θράσυλλος έν Αθήναις ήν. Άγις προς αυτά τά τείχη ήλθε τών Αθηναίων Θρασύλλου έν Αθήναις οντος, τ Αγις προς αύτά τά τείχη ήλθε τών Αθηναίων Esquema gramatical El genitivo absoluto. Un sustantivo en genitivo, concertado con un participio (también en genitivo) forman una oración subordinada (temporal, causal, condicional) : Οι Αθηναίοι ήπόρουν TÍ χρή ποιείν, ούτε νεών ούτε συμμάχων αύτοις οντων. En la construcción de genitivo absoluto, el sujeto del participio no desempeña ninguna función sintáctica en la oración principal, a diferencia del sujeto del participio apositivo: Θράσυλλος δε έξαγαγών Αθηναίους παρέταξε παρά τό Λύκε ιον Textos Final de las guerras Médicas. Επειδή Μήδοι άνεχώρησαν έκ της Ευρώπης, Λεωτυχίδης μέν ό βασιλεύς τών Λακεδαιμονίων άπεχώρησεν έπ' οίκου έχων τούς άπό Πελοποννήσου ξυμμάχους, οί δέ Αθηναίοι καί οί άπό Ιωνίας καί ^Ελλησπόντου ξύμμαχοι Σηστόν έπολιόρκουν Μήδων εχόντων, καί έπιχειμάσαντες ειλον αυτήν εκλιπόντων τών βαρβάρων, καί μετά Τούτο απέπλευσαν εξ Ελλησπόντου ως έκαστοι κατά πόλεις TUC1DIDES 1, Β^2.

11 Batallas de Arte mis ion y Termopilas. Αθηναίοι μέν εις τάς ναυς έμβάντες έπ' ΆρΤεμίσιον έβοήθησαν, Λακεδαιμόνιοι δέ και τών συμμάχων ένιοι εις Θερμοπύλας απήντησαν. Κατά δέ τόν αυτόν χρόνον Αθηναίοι μέν ένίκων τη ναυμαχία, Λακεδαιμόνιοι δέ άπέθανον. LISIAS 2, El rey de Esparta llega ante las murallas de Atenas. Περί δέ τούτους Τούς χρόνους Θρασύλλου έν Αθήναις οντος Αγις έκ τής Δεκελείας πρός αύτά τά τείχη ηλθε τών Αθηναίων Θράσυλλος δέ έξαγαγων Αθηναίους και Τούς άλλους τούς έν τη πόλει οντας απαντάς παρέταξε παρά τό Λύκειον. 1 Ιδων δέ ταυτα Αγις απήγαγε Ταχέως, καί τίνες αύτών ολίγοι άπέθανον. JENOFONTE, Helénicas 1, 1 r Indica si las siguientes paráfrasis corresponden, o no, al contenido de los textos anteriores. 1. επειδή Μήδοι απεχώρησαν έπ' οίκου, oí Λακεδαιμόνιοι μετά τών ξυμμάχων ήλθον πρός Την Πελοπόννησον. 2. οί δέ Αθηναίοι έστράτευσαν έπί Τούς Μήδους. 3 επειδή οι βάρβαροι έξέλιπον Σηστόν, οί Αθηναίοι κατέλαβον την πόλιν. 4 καί μετά τουτο οί Αθηναίοι καί οί ξύμμαχοι απέπλευσαν εις Την Πελοπόννησον. 5 Αθηναίοι μέν ταίς ναυσίν έπ' 'ΑρΤεμίσιον ηλθον, Λακεδαιμόνιοι δέ κατά γήν εις Θερμοπύλας έστράτευσαν.

12 6. Αθηναίοι ειλον τάς ναύς τών πολεμίων. 7 Πελοποννήσιοι δέ ένίκησαν εν τατς Θερμοπύλαις. 8. ο βασιλεύς ιών Λακεδαιμονίων ήκε έκ της Δεκελείας προς τάς Αθήνας. 9 ό στρατηγός τών Αθηναίων εξήγαγε τούς στρατιώτας έκ της πόλεως. 10 επειδή τ Αγις Τούς Αθηναίους είδε, απεχώρησε άπό Των Αθηνών. 11. Τότε δέ τίνες ιών Αθηναίων άπέθανον υπό τών πολεμίων. Estudio del vocabulario 1. Familias de palabras: 1. ή απορία: απορώ (έω) 2. ό βασιλεύς: βασιλεύω 3. βοηθός: βοηθώ (έω) 4 ό δήμος: πανδημεί 5 ό έρως: ερωτικός 6. μάλα: μάλλον, μάλιστα 7 ή ναύς: ή ναυμαχία Teseo y el Minotauro. 8. ή οικία: κατοικίζω, ό οίκος, οικώ (έω) 9 ολίγος: ολιγαρχικός 10. ή πόλις: ο πολίτης, ή πολιτεία, πολιορκώ 11. παν: πάμπολλοι, πανδημεί 12. ο πρεσβύτης: πρεσβύτερος

13 13 στρατεύω: τό στράτευμα, ή στρατιά, ό στρατιώτης, ό στρατηγός 14 ή χώρα: χωρώ (έω) 2. A partir de las siguientes palabras, deduce el derivado griego aplicando el mismo procedimiento que en los modelos: ó πόλεμος : πολεμώ (έω) ή πόλις : ό πολίτης ó κατήγορος : ó στρατηγός : o οίκος : ή Τιμή : ή σιγή : βοηθός : ή στρατιά : ποιέω : ή σοφία : τό γράμμα : κλέπτω : μανθάνω : γράφω : τό γράμμα άδικέω : έπιτηδεύω : πράττω : στρατεύω : 3. Elige de entre las alternativas que se ofrecen a cada palabra, aquella que tiene un significado más cercano a la palabra inicial: \m βάρβαρος: α) κακός β) ξένος γ) πονηρός 2 ένιοι: α) πάντες β) τινές γ) αυτοί 3 κακόνους: α) σώφρων β) πολέμιος γ) πονηρός 4 καταλαμβάνω: α) αίρω β) κατασκευάζω γ) νικώ 5 οίκος: α) αγρός β) τείχος γ) οικία 126

14 6. δλος: α) πας β) ολίγος γ) ούτος 7 πρεσβύτης: α) πρόγονος β) γέρων γ) παλαιός 8. τάττω: α) κελεύω β) βοηθώ γ) στρατεύω 9 Τελευτώ: α) αποθνήσκω β) λείπω γ) αναχωρώ 10 τόπος: α) λιμός β) χώρα γ) μισθός 11 φάσκω: α) γράφω β) σιγώ γ) λέγω 12. μισθός: α) χρήματα β) χάρις γ) άριστετον 4. En cada uno de los siguientes grupos de palabras hay tres que están relacionadas entre sí por su significado. Subraya la palabra que tiene menos relación con las demás. 1. ναυμαχία, πλέω, πόλεμος, βάλλω 2. στρατεύω, αναχωρώ, πολεμώ, πολιορκώ 3 λιμός, τείχος, οίκος, πόλις 4 κακόνους, πονηρός, άδικος, χρηστός 5 πρεσβύτης, γέρων, άγγελος, παλαιός 6 αίρω, τελευτώ, νικώ, καταλαμβάνω 7 οικώ, καταλύω, μένω, βοηθώ 8 προστώον, τόπος, χώρα, αγρός 9 αποθνήσκω, Τελευτώ, θάνατος, λείπω 10 περιπατώ, βαίνω, βάλλω, αναχωρώ Discóbolo. 5. Ecuaciones de palabras: 1. πόλεμος : στρατιά / ναυμαχία : 2. αναχωρώ : ήκω / κακόνους : 3 απορώ : γιγνώσκω / υμέτερος : 4 ένιοι : τινές / οίκος : 127

15 5 στρατεύω : πολεμώ / δλος : 6. τελευτω : αποθνήσκω / κακόνους : 7 αγρός : χώρα / πρεσβΰτης : 8. πλέω : ναυς / τρέχω : 9 καταλύω : μένω / στρατεύω : 10 πολιορκώ : τείχος / οίκω : 11. πανδημει : πάντες / ξένος : 12. νικώ : καταλαμβάνω / εκάστοτε : Partida del guerrero.

16 Vocabulario 9 αγρός ου (ó ) campo καταλύω me hospedo αλλήλους unos a otros κατασκευάζω organizo, dispongo άμα al mismo tiempo λείπω abandono αναχωρώ (έω) regreso λιμός ου (ό) hambre απάγω me retiro μάλα muy απαντώ (<αω) salgo al encuentro ναυμαχία ας (ή) combate naval αποπλέω emprendo la navegación νικώ (6ω) venzo απορώ (έω) no sé οίκος ου (ό) casa αποχωρώ (έω)ηιβ retiro ολίγος η ον poco αυτόθι allí mismo ολος η ον todo, entero βάλλω Lmzo πανδημει en masa βασιλεύω soy rey παρατάττω pongo en orden de batalla βεβαιως con seguridad πολιορκώ (έω) asedio βοηθώ (έω) corro en ayuda πρεσβυτης ου (ό) anciano ειδον aor. de. ορώ πρίν antes de ειλον aor. de. αίρω προστώον ου (τό) pórtico είπον aor. de. λέγω πρότερον antes εκλείπω abandono στρατεύω hago una expedición militar ένιοι α ι α algunos σύμμαχος ον aliado εξάγω saco τάττω ordeno έπιχειμάζω paso el invierno Ταχέως rápidamente ερωτικός ή δ ν erótico τείχος ους (τό) muralla ευθέως al punto Τελευτώ (άω) termino ήλθον aor. de. ετμι τόπος ου (ό) lugar κακόνους ουν malvado υμέτερος α ον vuestro καταλειπω abandono, dejo detrás 129

5 Εμείς Τούς παίδας τρέφομέν τε καί παιδεύομεν. Ημείς Τούς πατδας έτρέφομέν Τε καί έπαιδεύομεν.

5 Εμείς Τούς παίδας τρέφομέν τε καί παιδεύομεν. Ημείς Τούς πατδας έτρέφομέν Τε καί έπαιδεύομεν. 7. EL IMPERFECTO. EL RELATIVO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1. Τότε μοι ó αδελφός λέγει οτι ήκει Πρωταγόρας. Τότε μοι ό αδελφός έλεγε οτι ήκει Πρωταγόρας. 2. 0 Προμηθεύς κλέπτει Ηφαίστου και 'Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

10. LA VOZ MEDIA. Lectura. Lee en voz alta y traduce: 1 Δια την τών χρημάτων κτησιν πάντες οί πόλεμοι γίγνονται.

10. LA VOZ MEDIA. Lectura. Lee en voz alta y traduce: 1 Δια την τών χρημάτων κτησιν πάντες οί πόλεμοι γίγνονται. 10. LA VOZ MEDIA Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 Δια την τών χρημάτων κτησιν πάντες οί πόλεμοι γίγνονται. 2. Βουλόμεθα πλουτείν πάντες, αλλ' ού δυνάμεθα. 3 Ζώμεν γάρ ούχ ως θέλομεν, αλλ* ως δυνάμεθα

Διαβάστε περισσότερα

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO

3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO 3. NOMINATIVO Y ACUSATIVO FEMENINOS. PRESENTE DE INDICATIVO ATEMÁTICO Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases: Τ. e H ψυχή έστιν αγαθή. El alma es buena. 2. r H.χώρα Τρέφει

Διαβάστε περισσότερα

διαφθείρων Οι σοφισταί τούς νέους έμβάλλουσιν εις τέχνας, άστρονομίαν Γιγνώσκων ó άνθρωπος τά αγαθά πράττειν ούκ έθέλει.

διαφθείρων Οι σοφισταί τούς νέους έμβάλλουσιν εις τέχνας, άστρονομίαν Γιγνώσκων ó άνθρωπος τά αγαθά πράττειν ούκ έθέλει. 6. EL PARTICIPIO DE PRESENTE. EL DATIVO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1. Σωκράτης αδικεί Σωκράτης Τους νέους διαφθείρει Σωκράτης αδικεί Τούς νέους διαφθείρων 2. Σωκράτης αδικεί. Σωκράτης θεούς ού

Διαβάστε περισσότερα

5. EL GENITIVO. PREPOSICIONES DE GENITIVO Y ACUSATIVO

5. EL GENITIVO. PREPOSICIONES DE GENITIVO Y ACUSATIVO 5. EL GENITIVO. PREPOSICIONES DE GENITIVO Y ACUSATIVO Lectura Lee en voz alta y traduce las siguientes frases: 1. Άνθρωπου ψυχη αθάνατος έστιν 2. Πάσαι ψυχαί πάντων ζώων ομοίως άγαθαί είσιν. 3. Αίγυπτος

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

11. COMPARATIVO Y SUPERLATIVO. TEMAS NOMINALES EN -s, -i, -u

11. COMPARATIVO Y SUPERLATIVO. TEMAS NOMINALES EN -s, -i, -u 11. COMPARATIVO Y SUPERLATIVO. TEMAS NOMINALES EN -s, -i, -u Lectura 1. Ουτοσί έμου σοφώτερός έστιν. 2. Οι δίκαιοι τών άδικων εύδαιμονέστεροί είσιν. 3 Αδύνατον ύμτν ωστε Πρωταγόρου Τούδε σοφώτερόν τινα

Διαβάστε περισσότερα

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER»

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» 1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases (las sílabas en cursiva llevan el acento): 1. e-kei-nos a-ner es-t d/-ka

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έχει τις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση) ΜΕΤΟΧΗ έχει τις ιδιότητες του ρήματος (χρόνοι, φωνή, διάθεση, υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμοί) «Μετέχοντας» στην πρόταση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (LOGSE) Curso 2007-2008 3 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN Organización de la prueba:

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

12. FUTURO DE INDICATIVO. SUBJUNTIVO PRESENTE Y AORISTO

12. FUTURO DE INDICATIVO. SUBJUNTIVO PRESENTE Y AORISTO 12. FUTURO DE INDICATIVO. SUBJUNTIVO PRESENTE Y AORISTO Lectura 1. Άλλα ποιήσω ταύτα, καί ήξω παρά σέ αΰριον. 2. Πότερον δίκαια πράξομεν ή τη άληθεία άδικήσομεν πάντα ταύτα ποιούντες; 3 Πείσομεν τάς μητέρας

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται

Πέρσες και Έλληνες. υο κόσ'οι συγκρούονται Πέρσες και Έλληνες υο κόσ'οι συγκρούονται Περσική Αυτοκρατορία Ιδρυτής ο Κύρος Α Πέρσες: ινδοευρω7αϊκή ο9οεθνία Νίκησαν τους Μήδους και τους αφο9οίωσαν Κράτος 7ολυεθνικό Περσική Αυτοκρατορία Περσική Αυτοκρατορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo

GRIEGO. - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo GRIEGO FICHA DE REPASO Νº 1 - Cuando en una oración simple no aparece el verbo, se supone el verbo εἰμί ὁ ἄνθρωπος κακός El hombre es malo - El vocativo suele ir precedido de la interjección ὦ : ὦ θέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2010-2011 MODELO INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2016-2017 MATERIA: GRIEGO II INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:

Γραμματική. 1. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή: Ενότητα 2 η Θυσία για την πατρίδα Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπέρ μεγίστων καί καλλίστων κινδυνεύσαντες οὕτω τόν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περί αὑτῶν τῇ τύχη οὐδ

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

Curso OPCIÓN A. TEXTO Título del texto. La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo

Curso OPCIÓN A. TEXTO Título del texto. La madre de Brásidas se informa sobre el comportamiento de su hijo UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2014-2015 Modelo INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

413 Ο Σπαρτιάτης Άγης, μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, τειχίζει τη Δεκέλεια στην Αττική και αποκλείει τους Αθηναίους από ξηράς

413 Ο Σπαρτιάτης Άγης, μετά την καταστροφή των Αθηναίων στη Σικελία, τειχίζει τη Δεκέλεια στην Αττική και αποκλείει τους Αθηναίους από ξηράς Θέμα της διδακτικής πρότασης Η 3 η φάση του Πελοποννησιακού πολέμου: Δεκελεικός πόλεμος Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν τη δράση των αντιμαχόμενων ομάδων κατά

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1

BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 BACHILLERATO A DISTANCIA GUÍA DIDÁCTICA DE GRIEGO 1 AUTORA: RAQUEL FERNÁNDEZ BUENO IES BENJAMÍN RÚA - MÓSTOLES Basada en el libro de texto Griego 1, de Javier Almodóvar y Juan Manuel Gómez, Madrid, Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ.

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ ) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη 3 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) Οι Περσικοί Πόλεμοι (κεφ. 15-19) ΑΣΚΗΣΗ 1. Αντιστοιχίζω ό,τι ταιριάζει : Μάχη Μαραθώνα Παυσανίας

Διαβάστε περισσότερα

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Los adjetivos. La primera clase de adjetivos. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. 6 Tema de gramática Los adjetivos. La primera clase de adjetivos 1.- El adjetivo. Forma y función. El adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales. a) En primer lugar, es una clase

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento

Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento BRUNO CORSANI en colaboración con CARLO BUZZETTI GIROLAMA DE LUCA GIORGIO MASSI Guı a para el Estudio del griego del nuevo testamento PRESENTACIÓN GABRIEL PÉREZ RODRÍGUEZ Traducción Castellana de GABRIEL

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación.

El adjetivo griego. El adjetivo. Declinación. En griego existen tres clases de adjetivos, dependiendo de los modelos que utilicen en su declinación. El adjetivo griego. El adjetivo es, junto con el sustantivo y el artículo, una categoría de palabras que se declina. Ahora bien, el adjetivo se diferencia del sustantivo en dos cuestiones fundamentales.

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς,

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Β1, 1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo.

Lección El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. 14 Lección 2 2.1 El imperativo presente. El tercer modo verbal del tiempo presente que se aprende es el imperativo. A diferencia del español que conoce sólo una forma para la segunda persona (ama tú, amad

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις γραμματικής

Ασκήσεις γραμματικής Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΗ 1 Να μεταφέρετε καθέναν από τους δοσμένους τύπους στον αντίστοιχο τύπο του παθητικού αορίστου β : Παθητικός αόριστος β ἀπαλλάξεται διαγράφησθε συλλέγειν ἐπίπληξον ἀποτετραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Α] Να εντοπίσετε το Ρήμα, το Υποκείμενο και το Κατηγορούμενο ή το Αντικείμενο/α: 1. Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων. 2. Βουκεφάλας ὑπὸ καύματος καματηρὸς ἐγένετο. 3. Ὁ ἵππος μέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. b) Se podrá hacer uso del diccionario y su apéndice gramatical. c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones propuestas,

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES GENERALES y VALORACIÓN Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida. Tiempo

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II).

VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). TEMA 10: VARIANTES DE LAS DECLINACIONES. EL FUTURO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (II). a) Morfología nominal: Formas irregulares y menos frecuentes. b) Morfología verbal: El tema de futuro. c) Sintaxis:

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo.

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. 12 Tema de gramática El aoristo 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. El aoristo es un tema, y al mismo tiempo un tiempo. Llamamos aoristo (como tema) a la base morfológica sobre la que se

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα