9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO"

Transcript

1 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι έπλευσαν εις εκείνους ιούς τόπους. 5 Τούτους τούς νόμους έταξε και* αρχάς ό θεός. 6. 'Αθήνα τήν ύμετέραν πόλιν έπαίδευσε. 7 Μεσσήνιοι δ* εν τούττω πανδημεί κατά γήν καί ταίς ναυσίν άμα έστράτευσαν επί Νάζον. 8. Έτελεύτησαν δέ τόν βίον, ωσπερ χρή τούς αγαθούς απόθνησκε ιν. 9 Έβοήθησαν έπ' αυτούς οί Αθηναίοι πανδημεί. 10. Ό Πρωταγόρας καταλύει, ώς έγω ήκουσα, παρά Καλλία. 11. Ου γάρ με τό πρότερον ίκσνώς έδίδαξας. 12. Έδοξα άκουσαι δνομα αύτω είναι Άγαθώνα. 13 τι ουν, έφην εγώ, ου καί Πρόδικον καί *Ιππίαν έκαλέσαμεν καί Τούς μετ' αυτών; 14 Οι Λακεδαιμόνιοικαί Αθηναίοι έπολέμησαν μετά τών ζυμμάχων προς αλλήλους. 114

2 Esquema gramatical El aoristo: indicat. infinit. έ-παίδευ-σα έ-παίδευ-σα-ς έ-παίδευ-σε(ν) έ-παιδεύ-σα-μεν έ-παιδεύ-σα-τε έ-παίδευ-σα-ν mase, fem. neutro παιδεύ-σαι participio παιδεύ-σα-ς πα ιδεύ-σα-σα παιδεύ-σα-ν παιδεύ-σα-ντος παιδευ-σά-σης παιδεύ-σα-ντος Ejercicios 1. Estudia la formación de las siguientes series verbales: 1. δοκεί / έδόκει / έδοξε 2. πέμπει / έπεμπε / έπεμψε 3 παιδεύει / έπαίδευε / έπαίδευσε 4 βοηθετ / έβοήθει / έβοήθησε 5 διδάσκει / έδίδασκε / έδίδαξε 6. επιχειρεί / έπεχείρει / επεχείρησε 7 κατασκευάζει / κατεσκεύαζε / κατεσκεύασε 8 πλεί / έπλει / έπλευσε 9 πολεμεί / έπολέμει / έπολέμησε Cambia el número y la persona de los verbos anteriores. 2. Completa las siguientes frases, eligiendo la forma de aoristo, y tradúcelas: 1 o πατήρ ó Του Πολεμάρχου μάλα πρεσβύτης μοι είναι. (έδοξεν/έδόκει) 2. Ζευς Έρμην άγοντα εις ανθρώπους δίκην (έπεμπεν/ έπεμψεν) 115

3 3 ουκ σε ó πατήρ (έπαίδευε/έπαίδευσε) 4 αύτοίς γε ουδείς τότε. (έβοήθησεν/έβοήθει) 5 αυτη ή γυνή και έμέ τά ερωτικά. (έδίδαξεν/έδίδασκεν) 6. Κέβης λέγειν (ε'πεχε ί ρε ι/έπεχε ί ρησε ) 7 οί θεοί τόν βίον ημών. (κατεσκεύασαν/κατεσκεύαζον) 8. εκείθεν δ' Αλκιβιάδης εις Πέρινθον και Σηλυμβρ ίαν (έπλει/έπλευσεν) 9 εις Πλαταιάς οί Αθηναίοι (έβοήθουν/έβοήθησαν) 10. Δαρείος μετά Καμβύσην Περσών (έβασίλευε/έβασίλευσε) 11 οί Πελοποννήσιοι και Αθηναίοι πρός αλλήλους. (έπολέμησαν/έπολέμουν) 3. Cambia los siguientes presentes al aoristo, y después al imperfecto: 1. δοκετ 10 Τελευτώμεν 2. πέμπομεν 11. άκούεις 3 παιδεύετε 12. διδάσκετε 4 βοηθουσιν 13 καλείς 5 επιχειρεί 14 πέμπουσιν 6. κατασκευάζω 15 επιχειρείτε 7 πλεί 16. κατασκευάζεις 8. τάττομεν 17 δοκεί 9 στρατεύουσιν 18. πλέουσιν 116

4 4. Introduce en el espacio en blanco el verbo del paréntesis, convirtiéndolo en aoristo, y después traduce las oraciones. 1. oí Αθηναίοι πανδημει έκ τών αγρών έπ' αυτούς. (βοηθείν) 2. ταύτα ουν πάντα με ή Διοτίμα, (διδάσ^ειν) 3 ταύτα ημείς αυτούς. (παιδεύειν) 4 οί δέ στρατιώται εκείνους άρχειν. (κελεύειν) 5 ό πατήρ σε ουκ εις διδασκάλου τινός, (πεμπειν) 6. ύμεις τούς στρατιώτας μουσική καί γυμναστική. (παιδεύε ι ν) 7 εκείθεν δέ τή ύστεραία οί Αθηναίοι έπί Κύζικον (πλείν) 8. ό βασιλεύς τών Λακεδαιμονίων έπ' οίκου, (άποχωρείν) 9 ά μέν λέγει ό νόμος, ύμεις. (άκούειν) 10. οί νόμοι τήν πόλιν. (σώζειν) 11. έγώ παιδεύειν ανθρώπους, (έπιχειρείν) Í2. οί Λακεδαιμόνιοι καί Αθηναίοι μετά τών ξυμμάχων προς αλλήλους, (πολεμείν) 13 Μίνως γάρ τών Κυκλάδων νήσων. (άρχειν) Lectura Observa la diferencia que hay en los verbos de las frases de cada número: 1. Οι δέ Πελοποννήσιοι έφευγον προς τήν γήν. Οι δέ Πελοποννήσιοι έφυγον προς τήν γήν.

5 2. Ύμείς Ταύτην δόξαν περί θεών είχετε. Ύμείς ταύτην δόξαν περί θεών έσχετε. 3 Τούτο μέν οί πρόγονοι ήμτν κατέλειπον. ΤουΤο μέν οί πρόγονοι ήμτν κατέλιπον. 4 Οι Συρακόσιοι παρελάμβανον τάς ναυς και τό στράτευμα Οί Συρακόσιοι παρέλαβον τας ναυς και τό στράτευμα 5 Πασσιπίδας ο Λάκων έφευγεν έκ Σπάρτης Πασσιπίδας ό Λάκων έφυγεν έκ Σπάρτης. 6 Κατελαμβάνομεν ΠρωΤαγόραν εν Τω προστώω περιπατουντα. Κατελάβομεν ΠρωΤαγόραν εν Τω προστώω περιπατουντα. 7 ' Εγώ δέ ταύτα, α λέγεις, ούχ ικανώς έμάνθανον. Έγώ δέ Ταύτα, α λέγεις, ούχ ίκανώς έμαθον. 8. Εκείνοι οί άνθρωποι άπέθνησκον υπό λιμού. Εκείνοι οί άνθρωποι άπέθανον υπό λιμού. 9 Τήν περί Τον βίον σοφίαν άνθρωπος Ταύτη έσχεν, τήν δέ πολιτικήν ουκ είχεν. Esquema gramatical Imperfecto Aoristo Infin. pres. Infin. aor. έ-φευγ ον έ-φυγ-ον φεύγ-ειν φυγ-είν ε-φευγ-ες έ-φυγ-ες Part. pres. Part. aor. έ-φευγ-ε έ-φυγ-ε φεύγ-ων φυγ-ών έ-φεΰγ-ομεν έ-φεύγ-ετε ε-φύγ-ομεν έ-φύγ-ετε φεύγ-ουσα φευγ-ον φυγ-ουσα φυγ-όν έ-φευγ-ον έ-φυγ-ον

6 Ejercicios 1. Subraya las formas de aoristo: 1. έφευγες / έφυγες 10. παρέλαβες / παρελάμβανες 2. εσχομεν / ε'ίχομεν 11. έλειπε / ελιπε 3. έλάμβανον / ελαβον 12. έβάλλετε / έβάλετε 4. έμανθάνομεν / έμάθομεν 13. εφυγον / εφευγον 5. απέθανε / άπέθνησκε 14. εμαθον / έμάνθανον 6. κατέλιπον / κατέλειπον 15. ηγαγε / ήγε 7. ηγον / ηγαγον 16. ετπομεν / έλέγομεν 8. έβάλομεν / έβάλλομεν 17. είχες / εσχες 9- έλεγες / είπες 18. άπέθανον / άπέθνησκον 2. Indica qué formas están en aoristo: 1. έχετε, επιχειρείτε, έφυγετε, ερωτάτε 2. έθέλομεν, έθύομεν, έπαι,δευομεν, έπέμψαμεν 3. εφυγον, κατεσκευαζον, 'έπλεον, έστράτευον 4 κατέλυες, απέθανες, έδύδασκες, έπεμπες 5 έλίπετε, έσώζετε, ήκούετε, έκελεύετε 6. κατελάμβανες, έμαθες, έφαινες, έκλεπτες 7 έδίωκε, έφευγε, έβαλε, είχε 8 έβασίλευε, έπολέμει, έσχε, ήρχε 3. Cambia el verbo de las siguientes oraciones al imperfecto, primero, y al aoristo, después: 1. ού νομίζεις θεούς 2. φόβος με έχει. 3 η ού μανθάνεις ώς λέγω;

7 4 πασαν ύμτν τήν άλήθειαν έγω λέγω 5 ύπνος ούκ έχει Δία. 6. τί ούν ο νόμος κελεύει; 7 οί θεοί σώζουσιν ημών τήν πόλιν. 8 ό δίκαιος δίκαια πράττει. 9 πολλάς μεταβολάς ο βίος ημών λαμβάνει. 10. Τούτο τό δνομα λαμβάνουσιν. 11. καί αυτόθι καταλαμβάνουσι πάνυ πολλούς. 12. οι Πελοποννήσιοι φεύγουσι προς τήν γήν. 13 Θουκιδίδης Αθηναίος γράφει τόν πόλεμον τών Πελοποννησίων καί Αθηναίων. 4. Convierte los infinitivos de presente en aoristo: 1. καλόν έστι τό έν πολεμώ απόθνησκε ιν. 2. έγω ομολογώ παιδεύειν ανθρώπους. 3 κελεύεις με λέγειν. 4 φησί γάρ με τούς νέους άδικείν. 5 δοκεί ούν σοι ό γραμματιστής ύμας διδάσκειν. ό. καλώς έμοιγε δοκεί Σωκράτης λέγειν. Texto Demóstenes denuncia ante la asamblea los planes de Filipo de Macedonia. Εισίν δέ τίνες οϊ πριν άκουσαι Τούς ύπερ τών πραγμάτων λόγους ευθέως έρωτώσιν Μ τί ουν χρή ποιείν; Μ δει δ' ειπείν δ τι χρή ποιειν. Πρώτον μέν, ω άνδρες Αθηναίοι, Τούτο παρ'

8 ύμτν αύτοις βεβαίως γνώναι, οτι τη πόλε ι Φίλιππος πολεμετ καί Την είρήνην λυει, καί κακόνους εστί καί εχθρός δλη τή πόλει καί τοις εν τη πόλει θεοίς. Ουδενί μέντοι μάλλον η τη πολιτεία πολεμετ DEMÓSTENES 10, 11. Ejercicios 1. Traduce al griego: 1. Me pareció que aquellos hombres eran sabios. 2. Los atenienses navegaron a aquel lugar, y ayudaron a los lacedemonios. 3. Los enemigos, en masa, hicieron una expedición militar contra la ciudad de los atenienses. 4. Atenea y Hefesto organizaron la vida de los atenienses. 5. Desde Perinto Alcibíades navegó a Selimbría. 6. El filósofo me enseñó todas estas cosas. 7. Desde allí los lacedemonios regresaron a casa. 8. Los peloponesios huyeron con las naves a tierra. 9. Todo lo que has dicho, lo hemos comprendido. 10. Todos los soldados murieron por hambre. 2. Indica si las dos oraciones de cada número tienen el mismo significado. 1 ó Δαρείος τών Περσών έβασίλευσε - ό Δαρείος τών Περσών ηρξεν. 2 ταύτα ταύτα εποίησαν. Ταύτα ΤαυΤα έπραξαν. 3 κατά γήν έστράτευσαν επί Νάξον.- κατά γήν έπολέμησαν επί Νάξον. 4 οι Αθηναίοι αυτόθι έτελεύτησαν τόν βίον.- οι Αθηναίοι αυτόθι διήγαγον τόν βίον. 5 οΰτω χρή Τούς αγαθούς απόθνησκε ιν.- οΰτω δει Τούς αγαθούς

9 ιόν βίον τελευταν. 6. Κέφαλος μάλα πρεσβύτης μοι έδοξεν είναι - Κέφαλος πάνυ πρεσβύτερος μοι έδοξεν ειναι. 7 ό Πρωταγόρας καταλύει παρά Καλλία.- ό Πρωταγόρας διάγει τόν βίον παρά Καλλία. 8. ο θεός τόνδε ιόν κόσμον κατεσκεύασεν.- ό θεός τόνδε τόν κόσμον έποίησε. 9 έπλευσαν επί Τούς πολεμίους.- ταίς ναυσίν έπολέμησαν προς Τούς πολεμίους 10. Λυσίαν αυτόθι κατελάβομεν.- Λυσίαν αυτόθι κατελίπομεν Lectura Observa la diferencia de construcción de las siguientes frases: 1. 'Επειδή Μήδοι άνεχώρησαν έκ Της Ευρώπης, Λεωτυχίδης άπεχώρησεν έπ' οίκου. Μήδων άναχωρησάντων έκ Της Ευρώπης, Λεωτυχίδης άπεχώρησεν επ οίκου. 2. Οί Αθηναίοι Σηστόν έπολιόρκουν. Μήδοι Σηστόν ειχον. Οί Αθηναίοι Σηστόν έπολιόρκουν Μήδων έχόντων. 3 0Í Αθηναίοι την πόλιν ειλον. Οι βάρβαροι αύτην έζέλιπον. Οι Αθηναίοι την πόλιν ειλον έκλιπόντων ιών βαρβάρων. 4 Έπειδη Αθηναίοι έπ' 'Αρτεμίσιον έβοήθησαν, Λακεδαιμόνιοι εις Θερμοπύλας άπήντησαν. Αθηναίων επ Αρτεμίσιον βοηθησάντων, Λακεδαιμόνιοι

10 Θερμοπύλας απήντησαν. 5 Θράσυλλος έν Αθήναις ήν. Άγις προς αυτά τά τείχη ήλθε τών Αθηναίων Θρασύλλου έν Αθήναις οντος, τ Αγις προς αύτά τά τείχη ήλθε τών Αθηναίων Esquema gramatical El genitivo absoluto. Un sustantivo en genitivo, concertado con un participio (también en genitivo) forman una oración subordinada (temporal, causal, condicional) : Οι Αθηναίοι ήπόρουν TÍ χρή ποιείν, ούτε νεών ούτε συμμάχων αύτοις οντων. En la construcción de genitivo absoluto, el sujeto del participio no desempeña ninguna función sintáctica en la oración principal, a diferencia del sujeto del participio apositivo: Θράσυλλος δε έξαγαγών Αθηναίους παρέταξε παρά τό Λύκε ιον Textos Final de las guerras Médicas. Επειδή Μήδοι άνεχώρησαν έκ της Ευρώπης, Λεωτυχίδης μέν ό βασιλεύς τών Λακεδαιμονίων άπεχώρησεν έπ' οίκου έχων τούς άπό Πελοποννήσου ξυμμάχους, οί δέ Αθηναίοι καί οί άπό Ιωνίας καί ^Ελλησπόντου ξύμμαχοι Σηστόν έπολιόρκουν Μήδων εχόντων, καί έπιχειμάσαντες ειλον αυτήν εκλιπόντων τών βαρβάρων, καί μετά Τούτο απέπλευσαν εξ Ελλησπόντου ως έκαστοι κατά πόλεις TUC1DIDES 1, Β^2.

11 Batallas de Arte mis ion y Termopilas. Αθηναίοι μέν εις τάς ναυς έμβάντες έπ' ΆρΤεμίσιον έβοήθησαν, Λακεδαιμόνιοι δέ και τών συμμάχων ένιοι εις Θερμοπύλας απήντησαν. Κατά δέ τόν αυτόν χρόνον Αθηναίοι μέν ένίκων τη ναυμαχία, Λακεδαιμόνιοι δέ άπέθανον. LISIAS 2, El rey de Esparta llega ante las murallas de Atenas. Περί δέ τούτους Τούς χρόνους Θρασύλλου έν Αθήναις οντος Αγις έκ τής Δεκελείας πρός αύτά τά τείχη ηλθε τών Αθηναίων Θράσυλλος δέ έξαγαγων Αθηναίους και Τούς άλλους τούς έν τη πόλει οντας απαντάς παρέταξε παρά τό Λύκειον. 1 Ιδων δέ ταυτα Αγις απήγαγε Ταχέως, καί τίνες αύτών ολίγοι άπέθανον. JENOFONTE, Helénicas 1, 1 r Indica si las siguientes paráfrasis corresponden, o no, al contenido de los textos anteriores. 1. επειδή Μήδοι απεχώρησαν έπ' οίκου, oí Λακεδαιμόνιοι μετά τών ξυμμάχων ήλθον πρός Την Πελοπόννησον. 2. οί δέ Αθηναίοι έστράτευσαν έπί Τούς Μήδους. 3 επειδή οι βάρβαροι έξέλιπον Σηστόν, οί Αθηναίοι κατέλαβον την πόλιν. 4 καί μετά τουτο οί Αθηναίοι καί οί ξύμμαχοι απέπλευσαν εις Την Πελοπόννησον. 5 Αθηναίοι μέν ταίς ναυσίν έπ' 'ΑρΤεμίσιον ηλθον, Λακεδαιμόνιοι δέ κατά γήν εις Θερμοπύλας έστράτευσαν.

12 6. Αθηναίοι ειλον τάς ναύς τών πολεμίων. 7 Πελοποννήσιοι δέ ένίκησαν εν τατς Θερμοπύλαις. 8. ο βασιλεύς ιών Λακεδαιμονίων ήκε έκ της Δεκελείας προς τάς Αθήνας. 9 ό στρατηγός τών Αθηναίων εξήγαγε τούς στρατιώτας έκ της πόλεως. 10 επειδή τ Αγις Τούς Αθηναίους είδε, απεχώρησε άπό Των Αθηνών. 11. Τότε δέ τίνες ιών Αθηναίων άπέθανον υπό τών πολεμίων. Estudio del vocabulario 1. Familias de palabras: 1. ή απορία: απορώ (έω) 2. ό βασιλεύς: βασιλεύω 3. βοηθός: βοηθώ (έω) 4 ό δήμος: πανδημεί 5 ό έρως: ερωτικός 6. μάλα: μάλλον, μάλιστα 7 ή ναύς: ή ναυμαχία Teseo y el Minotauro. 8. ή οικία: κατοικίζω, ό οίκος, οικώ (έω) 9 ολίγος: ολιγαρχικός 10. ή πόλις: ο πολίτης, ή πολιτεία, πολιορκώ 11. παν: πάμπολλοι, πανδημεί 12. ο πρεσβύτης: πρεσβύτερος

13 13 στρατεύω: τό στράτευμα, ή στρατιά, ό στρατιώτης, ό στρατηγός 14 ή χώρα: χωρώ (έω) 2. A partir de las siguientes palabras, deduce el derivado griego aplicando el mismo procedimiento que en los modelos: ó πόλεμος : πολεμώ (έω) ή πόλις : ό πολίτης ó κατήγορος : ó στρατηγός : o οίκος : ή Τιμή : ή σιγή : βοηθός : ή στρατιά : ποιέω : ή σοφία : τό γράμμα : κλέπτω : μανθάνω : γράφω : τό γράμμα άδικέω : έπιτηδεύω : πράττω : στρατεύω : 3. Elige de entre las alternativas que se ofrecen a cada palabra, aquella que tiene un significado más cercano a la palabra inicial: \m βάρβαρος: α) κακός β) ξένος γ) πονηρός 2 ένιοι: α) πάντες β) τινές γ) αυτοί 3 κακόνους: α) σώφρων β) πολέμιος γ) πονηρός 4 καταλαμβάνω: α) αίρω β) κατασκευάζω γ) νικώ 5 οίκος: α) αγρός β) τείχος γ) οικία 126

14 6. δλος: α) πας β) ολίγος γ) ούτος 7 πρεσβύτης: α) πρόγονος β) γέρων γ) παλαιός 8. τάττω: α) κελεύω β) βοηθώ γ) στρατεύω 9 Τελευτώ: α) αποθνήσκω β) λείπω γ) αναχωρώ 10 τόπος: α) λιμός β) χώρα γ) μισθός 11 φάσκω: α) γράφω β) σιγώ γ) λέγω 12. μισθός: α) χρήματα β) χάρις γ) άριστετον 4. En cada uno de los siguientes grupos de palabras hay tres que están relacionadas entre sí por su significado. Subraya la palabra que tiene menos relación con las demás. 1. ναυμαχία, πλέω, πόλεμος, βάλλω 2. στρατεύω, αναχωρώ, πολεμώ, πολιορκώ 3 λιμός, τείχος, οίκος, πόλις 4 κακόνους, πονηρός, άδικος, χρηστός 5 πρεσβύτης, γέρων, άγγελος, παλαιός 6 αίρω, τελευτώ, νικώ, καταλαμβάνω 7 οικώ, καταλύω, μένω, βοηθώ 8 προστώον, τόπος, χώρα, αγρός 9 αποθνήσκω, Τελευτώ, θάνατος, λείπω 10 περιπατώ, βαίνω, βάλλω, αναχωρώ Discóbolo. 5. Ecuaciones de palabras: 1. πόλεμος : στρατιά / ναυμαχία : 2. αναχωρώ : ήκω / κακόνους : 3 απορώ : γιγνώσκω / υμέτερος : 4 ένιοι : τινές / οίκος : 127

15 5 στρατεύω : πολεμώ / δλος : 6. τελευτω : αποθνήσκω / κακόνους : 7 αγρός : χώρα / πρεσβΰτης : 8. πλέω : ναυς / τρέχω : 9 καταλύω : μένω / στρατεύω : 10 πολιορκώ : τείχος / οίκω : 11. πανδημει : πάντες / ξένος : 12. νικώ : καταλαμβάνω / εκάστοτε : Partida del guerrero.

16 Vocabulario 9 αγρός ου (ó ) campo καταλύω me hospedo αλλήλους unos a otros κατασκευάζω organizo, dispongo άμα al mismo tiempo λείπω abandono αναχωρώ (έω) regreso λιμός ου (ό) hambre απάγω me retiro μάλα muy απαντώ (<αω) salgo al encuentro ναυμαχία ας (ή) combate naval αποπλέω emprendo la navegación νικώ (6ω) venzo απορώ (έω) no sé οίκος ου (ό) casa αποχωρώ (έω)ηιβ retiro ολίγος η ον poco αυτόθι allí mismo ολος η ον todo, entero βάλλω Lmzo πανδημει en masa βασιλεύω soy rey παρατάττω pongo en orden de batalla βεβαιως con seguridad πολιορκώ (έω) asedio βοηθώ (έω) corro en ayuda πρεσβυτης ου (ό) anciano ειδον aor. de. ορώ πρίν antes de ειλον aor. de. αίρω προστώον ου (τό) pórtico είπον aor. de. λέγω πρότερον antes εκλείπω abandono στρατεύω hago una expedición militar ένιοι α ι α algunos σύμμαχος ον aliado εξάγω saco τάττω ordeno έπιχειμάζω paso el invierno Ταχέως rápidamente ερωτικός ή δ ν erótico τείχος ους (τό) muralla ευθέως al punto Τελευτώ (άω) termino ήλθον aor. de. ετμι τόπος ου (ό) lugar κακόνους ουν malvado υμέτερος α ον vuestro καταλειπω abandono, dejo detrás 129

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

TEXTO 1 Operaciones militares

TEXTO 1 Operaciones militares TEXTO 1 Operaciones militares Mientras Alcibíades se dirige desde Samos a Caria para reunir dinero, Trasibulo marcha contra Tracia y somete Tasos. Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Περιοδικό RAM, Ιούλιος-Αύγουστος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 3 ΙΣΤΟΡΙΑ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ 2. ΡΗΤΟΡΙΚΗ 3. ΑΡΧΑΙΟ ΡΑΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΩ ΙΑ ΚΩΜΩ ΙΑ 4. ΧΑΡΤΕΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides

Book 1 The Peloponnesian War Thucydides [Jan. 8] 1. Θουκυδίδησ Ἀθηναῖοσ ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννηςίων καὶ Ἀθηναίων, ὡσ ἐπολέμηςαν πρὸσ ϊλλήλουσ, ϊρξάμενοσ εὐθὺσ καθιςταμένου καὶ ἐλπίςασ μέγαν τε ἔςεςθαι καὶ ϊξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος του βασιλέως Αρχιδάμου

Λόγος του βασιλέως Αρχιδάμου Λόγος του βασιλέως Αρχιδάμου "Και ο ίδιος, Λακεδαιμόνιοι, έχω ήδη πείραν πολλών πολέμων, και βλέπω παρόντας εδώ άνδρας της αυτής με εμέ ηλικίας και της αυτής επομένως πείρας, ώστε κανείς να μη επείγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ ἐπιστήμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

«Οὐ, μὰ τὸν ἁμετέρᾳ γενεᾷ παραδόντα τετρακτύν, παγάν ἀενάου φύσεως ῥιζώματ' ἔχουσαν»

«Οὐ, μὰ τὸν ἁμετέρᾳ γενεᾷ παραδόντα τετρακτύν, παγάν ἀενάου φύσεως ῥιζώματ' ἔχουσαν» Όρκος Πυθαγορείων: «Οὐ, μὰ τὸν ἁμετέρᾳ γενεᾷ παραδόντα τετρακτύν, παγάν ἀενάου φύσεως ῥιζώματ' ἔχουσαν» [Οχι, μα τον παραδώσαντα και στη δική μας γενεά την τετρακτύν, την πηγή αιώνιας φύσεως που ριζώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β

Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β Micah Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β ασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειασ και περι ιερουσαληµ 2 ακουσατε λαοι λογουσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα