Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., Ξάνθη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., 67100 Ξάνθη, fpliakas@civil.duth.gr, jdiam@civil.duth.gr, akall@civil.duth."

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 24 Πρακτικά 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 24 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 24 Proceedings of the 1 th International Congress, Thessaloniki, April 24 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Πεταλάς Χ. 1, Πλιάκας Φ. 2, ιαµαντής Ι. 2, Καλλιώρας Α. 2 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος,.Π.Θ., 671 Ξάνθη, 2 Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., 671 Ξάνθη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στην κατανοµή και στην ποσοτική προσέγγιση των βροχοπτώσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 1964 έως 1998 και βασίζεται στα δεδοµένα 64 βροχοµετρικών και µετεωρολογικών σταθµών εντός της ΠΑΜΘ και 5 σταθµών εκτός της ΠΑΜΘ. Η πυκνότητα των σταθµών κρίνεται ικανοποιητική σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της WMO. Για το σύνολο των σταθµών έγινε ο κατάλληλος έλεγχος οµοιογένειας και η απαραίτητη συ- µπλήρωση. Η κατανοµή των βροχοπτώσεων παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις ανάλογα µε την περιοχή. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο ορεογραφικός επηρεασµός, ενώ χαρακτηριστικό είναι το χαµηλό ύψος των βροχοπτώσεων στις παράκτιες περιοχές. Στις πυκνά δασωµένες περιοχές εµφανίζονται οι υψηλότερες βροχοπτώσεις, οι οποίες συνδέονται και µε την εµφάνιση πληµµυρικών φαινοµένων. Η µέση βροχόπτωση της περιόδου είναι 66 mm. Η µελέτη των δεδοµένων όλων των σταθµών δείχνει µια σαφή τάση µείωσης των βροχοπτώσεων κατά την περίοδο και την παρουσία µιας περιόδου ξηρασίας ( ). Οι βροχερότεροι µήνες είναι ο εκέµβριος και ο Νοέµβριος, ενώ οι ξηρότεροι είναι οι θερινοί µήνες. Το 7.2 % των βροχοπτώσεων πέφτει το εξάµηνο Οκτωβρίου - Μαρτίου. Στο σύνολο των ηµερήσιων βροχοπτώσεων το 76% έως 8% έ- χουν ύψος µικρότερο των 1 mm. Το ποσοστό των ετήσιων βροχοπτώσεων που απορρέει και/ή κατεισδύει κυµαίνεται σε αντιπροσωπευτικό αριθµό υδρολογικών και υδρογεωλογικών λεκανών από 23.5% έως 42.5%. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή αναφέρεται στη µελέτη της κατανοµής των βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) κατά την περίοδο Η αξιοπιστία του υδρολογικού ισοζυγίου έγκειται στη µέτρηση, εκτίµηση ή διερεύνηση φυσικών µεγεθών όπως τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή, η επιφανειακή απορροή καθώς και η θερµοκρασία, η οποία έµµεσα επηρεάζει την εξατµισοδιαπνοή και την επιφανειακή απορροή. Είναι αναγκαία η ορθή γνώση της χωροχρονικής κατανοµής των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. H γνώση της εξατµισοδιαπνοής συνιστά έναν επιπλέον απαραίτητο όρο στη διαδικασία της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, διότι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζει το υδρολογικό ισοζύγιο. Η εξατµισοδιαπνοή εξαρτάται κυρίως από µετεωρολογικούς παράγοντες, τη διαθέσιµη εδαφική υγρασία, τη φύση του υπόγειου νερού και τον τύπο του εδάφους και της βλάστησης. Σηµαντικά προβλήµατα δηµιουργούνται λόγω των χωροχρονικών διακυµάνσεων των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, τόσο στην κατασκευή µεγάλων υδραυλικών έργων όσο και στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Παράµετροι όπως η απορροή είναι αναγκαίο να µπορούν να προσδιοριστούν µε αξιόλογη προσέγγιση. ιάφορες τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των βροχοπτώσεων, ο προσδιορισµός των οποίων συνήθως γίνεται µε στατιστική ανάλυση και είναι πιθανολογικός ή ντετερµινιστικός. Ο υπολογισµός γενικά των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων εξαρτάται από εµπειρικές µεθόδους που βασίζονται σε πληροφορίες από µετρήσεις των διαφόρων παραµέτρων, σε 154

2 στατιστικές και φυσικές έννοιες. Η χρησιµοποίηση της µιας ή της άλλης µεθόδου εξαρτάται από τις διαθέσιµες πληροφορίες και από τη φύση του προβλήµατος του οποίου η λύση επιζητείται. Σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη πληροφοριών οδηγεί στη χρησιµοποίηση πληροφοριών από γειτονικές περιοχές όταν πρόκειται ειδικά για περιορισµένου µεγέθους υδραυλικές κατασκευές ή υδρογεωλογικές µελέτες. Για την εκτίµηση του ύψους των βροχοπτώσεων σε µία συγκεκριµένη περιοχή µπορεί να χρησιµοποιηθούν διάφορες τεχνικές. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα κατά την εκτίµηση των βροχοπτώσεων είναι οι ελλείψεις στα δεδοµένα. Πολλές µέθοδοι έχουν προταθεί και εφαρµοσθεί µε σκοπό τον υπολογισµό σηµειακών ή µέσων τιµών κατακρηµνισµάτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν σταθµοί (Creutin & Obled 1982) µε πλέον αξιόλογη αυτήν που προτείνεται από τους Bastin et al. (1984) η οποία είναι απλή και περιεκτική και δεν απαιτεί οποιαδήποτε µετεωρολογική ερµηνεία των βροχοπτώσεων. Οι Tabios & Salas (1985), αφού ανέλυσαν τις διάφορες τεχνικές εκτίµησης των βροχοπτώσεων σε περιοχές µε έλλειψη βροχοµετρικών σταθµών, κατέληξαν στην αποδοχή της µεθόδου Kriging ως µιας από τις πλέον έγκυρες διαδικασίες υπολογισµού της µέσης βροχόπτωσης µιας περιοχής. Παρά την τεράστια εξέλιξη της στατιστικής επιστήµης, αρκετά σηµεία στον υπολογισµό της µέσης βροχόπτωσης σε µια περιοχή µε µη επαρκές δίκτυο σταθµών, εξακολουθούν να παραµένουν ασαφή, µε αποτέλεσµα η έρευνα της αξιοπιστίας της εκτίµησης της µέσης βροχόπτωσης µε τις διάφορες µεθόδους να συνεχίζεται εντατικά (Lebel et al., 1987). Η ΠΑΜΘ έχει έκταση ,5 km 2 (1.7% της συνολικής έκτασης της χώρας) και πληθυσµό 562. κατοίκους. Στην προηγούµενη έκταση συµπεριλαµβάνονται η Θάσος και η Σαµοθράκη, έκτασης 556,84 km 2. Η περιφέρεια αποτελείται από πεδινές ή λοφώδεις ζώνες που δοµούνται από ιζηµατογενείς σχηµατισµούς νεογενούς µέχρι πρόσφατης ηλικίας, ορεινές περιοχές µε πολυσχιδές ανάγλυφο, που δοµούνται κυρίως από γνευσιοσχιστολιθικά πετρώµατα, γρανίτες και ηφαιστίτες και ορεινές περιοχές µε αδρό ανάγλυφο που δοµούνται από µάρµαρα. Οι κυριότερες υδρολογικές λεκάνες της ΠΑΜΘ παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στους διεθνείς ποταµούς συµπεριλαµβάνεται µόνο η έκταση τους στην ελληνική επικράτεια. Πίνακας 1. Οι κυριότερες υδρολογικές λεκάνες στην ΠΑΜΘ. ΛΕΚΑΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ km 2 ΛΕΚΑΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ km 2 π. Έβρου 321, π. Κοσύνθου 456,4 π. Άρδα 349, π. Νέστου 242, π. Ερυθροπόταµου 981, π. Αγγίτη 2487, π. Λίσσου 147,2 π. Βοσβόζη 164,6 π. Κοµψάτου 556,4 2 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η µελέτη της κατανοµής των βροχοπτώσεων βασίστηκε στα δεδοµένα 67 ελληνικών και δύο βουλγαρικών σταθµών από τους οποίους οι περισσότεροι είναι βροχοµετρικοί. Οι ελληνικοί σταθµοί ανήκουν στο υπουργείο Γεωργίας (34) στη ΕΗ (24), στο ΥΠΕΧΩ Ε (2) και στην ΕΜΥ (6). Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα ένα µεγάλο µέρος των σταθµών που ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι σταθµοί του Αµπελουργικού Φυτωρίου και της Ξάνθης που λειτουργούν από τη δεκαετία του 195 έπαψαν να λειτουργούν το 1999 και το 21 αντίστοιχα, ενώ οι σταθµοί του Γέρακα και του ηµαρίου, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, το 1999 ο πρώτος και το 198 ο δεύτερος, ενώ θα µπορούσαν, µαζί µε το σταθµό της Ξάνθης, να λειτουργήσουν ως άριστοι προειδοποιητικοί σταθµοί σε περιπτώσεις πληµµυρικών γεγονότων. Γενικά οι σταθµοί καλύπτουν όλη την έκταση της ΠΑΜΘ και οι περισσότεροι µετρούν µόνο το ύψος των βροχοπτώσεων. Ένας περιορισµένος αριθµός καταγράφει παραµέτρους όπως η θερµοκρασία, η εξάτµιση, η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας και η ηλιοφάνεια. Η θέση των σταθµών εµφανίζεται στο χάρτη του σχήµατος 1. Ως περίοδος αξιολόγησης της κατανοµής των βροχοπτώσεων επιλέχθηκε η κοινή για όλους τους σταθµούς περίοδος Οι µετρήσεις των κατακρηµνισµάτων υπόκεινται σε σειρά σφαλµάτων που συνήθως τείνουν να µειώσουν σε µικρό βαθµό την ποσότητα αυτών που κατακρατείται από τα βροχόµετρα και οφείλονται 155

3 στη δράση του ανέµου, στην ακατάλληλη τοποθεσία των βροχόµετρων και στην ανεπάρκεια των παρατηρητών. Η χωρικά ανοµοιόµορφη κατανοµή των σταθµών αποτελεί ένα πρόσθετο πρόβληµα. Η πυκνότητα των σταθµών της ΠΑΜΘ µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της World Meteorological Organization (1976) για ορεινές και πεδινές µεσογειακές περιοχές, που είναι αντίστοιχα ένας σταθµός ανά 1 ως 25 km 2 και ένας σταθµός ανά 6 έως 9 km 2. Μια προσεκτικότερη όµως κατανοµή των σταθµών και καλύτερα αποτελέσµατα θα έδινε, αλλά και θα µπορούσε να καταργηθεί κάποιος αριθµός από αυτούς λόγω της µικρής απόστασης από άλλους σταθµούς. Μπαρούτιν Κοπρίβλεν Αχλαδοχώριο Κάτω Ορεινή Σέρρες µετεωρολογικός σταθµός αριθµηµένος µε βάση τους κωδικούς του Πίνακα 2 Σχήµα 1. Χάρτης µε τους µετεωρολογικούς σταθµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την κατανοµή των µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων (σε m) της περιόδου Η συντριπτική πλειοψηφία των σταθµών παρουσιάζεται πλήρης ή µε ελάχιστες ελλείψεις. Αντίθετα λίγοι σταθµοί όπως, ο σταθµός της Μουσθένης (κωδικός 4) και οι ορεινοί σταθµοί του ηµαρίου (12), της Κερασέας (27) και του Τρίκορφου (59) δεν λειτούργησαν για το µισό περίπου χρονικό διάστηµα της υπό εξέταση περιόδου, ενώ ο σταθµός της Κοµοτηνής (3) λειτούργησε από το 195 µέχρι το Ο έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων κάθε σταθµού έγινε µέσω της σύγκρισης του µε οµάδα γειτονικών σταθµών βάσης µε τη µέθοδο της διπλής αθροιστικής καµπύλης (Τσακίρης 1995). Λόγω του υψηλού βαθµού γραµµικής συσχέτισης (r 2 >.99), των σταθµών που εξετάστηκαν και των γειτονικών τους σταθµών βάσης, οι διορθωτικές παρεµβάσεις ήταν ελάχιστες. Η συµπλήρωση των δεδοµένων έγινε µέσω γραµµικής συσχέτισης (Τσακίρης 1995) και λόγω του υψηλού βαθµού γραµµικής συσχέτισης (r 2 >.8) ήταν σχετικά περιορισµένη. Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Η/Υ "HYDROBANAL" (Παπαδόπουλος 1993). 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης των µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων (Πίνακας 2) της περιόδου µε το υψόµετρο κάθε σταθµού είναι πολύ µικρός (r 2 <.41) λόγω του έντονου επηρεασµού του ανάγλυφου και κατ επέκταση των δηµιουργουµένων µικροκλιµάτων. Έτσι, παρουσιάζονται τοπικά µικρές ανωµαλίες στην κατανοµή των βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές λεκάνες. Στο µεγαλύτερο µέρος των σταθµών της πεδινής περιοχής η πορεία των κατακρηµνισµάτων, µε εξαίρεση ορισµένες εξάρσεις, δεν παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή είναι 66 mm. Οι ελάχιστες ετήσιες βροχοπτώσεις (ΕΒ) κυµαίνονται από 398,4 έως 916,1 mm, ενώ οι µέγιστες από 1.35, και 2.57, mm. Μια σαφής διαφοροποίηση παρατηρείται στις τιµές της ΜΕΒ των σταθµών σε ένα µεγάλο µέρος της ορεινής ζώνης σε σχέση µε την πεδινή περιοχή µε την εµφάνιση σηµαντικά υψηλότερων τιµών. 156

4 Πίνακας 2. Μέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις και ετήσιες βροχοπτώσεις όλων των σταθµών της ΠΑΜΘ. Μέσες µηνιαίες βροχοπ τώσεις (mm) Ετήσιες βροχοπ τώσεις (mm) Σταθµός κωδικός υψόµετρο (m) Ιαν Φεβ Μαρ Απ ρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ µέση ελάχιστη µέγιστη Άβας ,4 13,3 8,2 78,4 57, 44,2 3,9 21,3 36,7 66,4 1,6 125,5 848,8 232,8 1466, Αισύµη , 98,9 75,2 64,7 66,5 58,8 29,4 21,2 35,3 72,8 127,9 13, 88,6 486, 1567, Αλεξανδρούπολη ,5 57,4 47,9 38,3 35,2 29,2 19,2 15,7 27,7 52,1 83,8 86,3 554,2 325, 867,1 Αλιστράτη ,2 62, 54,4 53,7 7,9 51,6 35,4 36,7 24,9 46,5 81,5 67,4 654,6 397,7 944,2 Αµπελουργικός ,6 59,4 51,7 46,7 53,4 41,9 3,5 21,9 33,4 57,7 9,5 97,4 654,2 344,4 11,8 Αρίσβη ,3 5,9 43,5 34,5 4,6 29, 23,6 14, 26,9 32,1 65,1 71,5 485,3 33,7 769,6 Αχλαδέα , 63,6 52,4 5,6 63,6 62,2 56,1 5,7 36,4 51,3 75,3 87,1 76,1 484,3 192,2 Γενισέα ,9 56,9 47,6 44,4 45,1 4,4 29,6 2,5 33,5 46,1 77, 11,2 594,2 36,5 925, Γέρακας , 14,3 79,5 67,4 79,2 63,7 48,5 43,1 42, 78,6 113,6 184,9 993,9 558,5 1669,3 Γρανίτης ,4 11,6 95, 73,3 9,4 67,9 61,6 57, 39, 69,4 12,9 13,7 113,2 618,2 1554,2 Γρατινή ,9 56,4 41,9 41,5 43,9 34,1 22,6 22, 3, 48, 72,1 89,2 555,7 294,4 981, ηµάριο ,8 164,8 97,9 86,3 98,1 14, 6,4 79,6 73,4 98,7 143,5 279,8 1467,2 916,1 214,4 ιδυµότειχο ,9 53,4 49,8 39,2 35, 37,5 2,1 14,9 3,7 49,6 73,3 6,9 515,3 214,9 989, ίκαια ,5 39,4 43,6 41,1 49,1 4,9 29,1 22,5 39,6 51, 68,7 6,5 535,5 31,7 116, ράµα , 55,1 51,6 45,1 56,6 6,1 42,5 25,1 29, 47,9 65,7 71, 599,3 362,4 982,9 Ελευθερούπ ολη ,5 65,3 54,6 51, 45,9 37,8 38,1 22,6 22,6 48,8 85, 82,5 63,6 314, 952,9 Εξοχή ,1 78, 65,7 57,7 75,6 57,1 56,4 43,9 38,7 58,1 87,5 99,8 799,8 581,8 198,8 Εχίνος ,3 71,5 72,5 73,8 75,8 71,6 41,3 36,2 43,1 62,6 113,4 119,7 843,6 353,6 1413,5 Θέρµες , 98,7 7,1 74,5 7,8 76,2 54,2 47,8 4,2 8,4 111,6 122,9 942,6 413, 1352,6 Ίασµος ,8 68, 52,5 49, 49,2 43,2 26,9 22, 31,9 52,7 84,8 97,2 639,2 262,2 933,3 Ίµερος ,5 39,9 42,4 32,9 4, 25,5 55,6 8,7 24,2 21,9 7,8 61,3 48,6 271, 785,8 Καλαµπάκι 22 47,5 54, 57,3 48,6 4,6 46,4 48, 35,4 25,9 19,2 47,1 58,7 67,4 548,4 255,4 896,4 Καριοφυτο ,9 74,3 54,6 5,2 74,4 71, 51,5 49, 34,5 6, 77,7 9,2 751,3 332,1 116,3 Καρυανή ,1 4,9 36,9 31,4 23,3 29,3 28,3 22,1 18,3 39,1 59,3 41,7 48,5 241,7 689, Κάτω Βροντού ,6 53,4 46,4 52, 6,3 45,1 4,2 36,8 22,9 32,3 76,2 71,8 573,9 345,8 936,6 Κάτω Νευροκόπι ,8 52,5 55,1 51,5 66,9 54,8 55,8 47,2 36,5 55,5 8, 66,1 672,7 382,4 145,5 Κερασέα , 11, 72,8 7,1 73,4 64,3 57,1 5,8 48,8 88,7 153,7 174,2 167,9 666,2 1678,2 Κεχρόκαµπος ,9 93,3 94,4 68,2 76,4 79,5 6,3 42,2 41,8 73,7 117,2 125,8 97,8 538,5 1656,4 Κέχρος ,1 76,2 56,1 52,9 51,1 56, 34,6 25,1 43,9 61,9 87,1 99, 712,1 34,7 138,7 Κοµοτηνή ,3 54,5 49,4 43,3 49,5 39,5 28,8 21,3 35,2 54,2 81,1 98,3 623,5 33,2 199,1 Κρωβύλη ,2 68,4 56,6 47,9 43,4 38,9 22,6 16,3 33,1 55,7 93,1 95,1 639,2 333, 128, Κυπ ρίνος ,3 5,4 57,8 5,4 5, 51,6 25,8 24,6 37,3 54,4 74,5 77,8 68,9 372,7 119,5 Λεκάνη ,2 97,4 79, 68,7 76,5 72,7 65, 48,7 4,7 71,4 121,9 137, 982,2 618,7 1636,5 Λευκίµη ,3 86,2 71,7 48,9 41,7 42,4 2,1 16,8 3,7 68, 1,8 111,3 724,7 49,6 111, Λιβαδερό ,4 97,7 69, 57,2 73,8 63, 53,7 5,4 34,2 58,6 85, 11,3 83,7 53,7 1192,8 Μακρυπλάγι ,7 85,3 72,5 72,1 84, 83,8 6,8 54,8 38, 6,9 95,6 14,5 88, 661, 1315, Μεσοχώρι ,9 58,6 49, 44,4 56,1 62,5 48, 4,3 31,8 5,3 72, 8,9 646,8 452,7 924, Μεταξάδες ,5 63,4 63,3 56,3 44, 46,1 22,5 15, 28, 56,4 76,3 81,6 632,3 26,5 122, Μικρό έρειο ,9 94,9 81,3 6,9 62,8 58,9 3,6 2,9 49,1 7,2 84,6 93,9 792,9 454, 1317,3 Μουσθένη ,8 98,7 47,2 5,1 43,9 52,2 34,1 36,5 29,9 51, 19,1 13,7 694,9 225,1 196,9 Μυρτίσκη ,4 78,3 57,8 62,9 65,2 58,9 39,4 36,2 41,7 66, 12,8 99,4 769,9 311, 1442, Νέο Σιδηροχώρι ,3 43,7 36,4 41,7 4,1 34,9 27, 18,3 29,1 44,8 69,5 79,5 58,3 241,5 842,5 Νικηφόρος ,9 47, 44, 44,7 5,3 56,6 33,5 36,2 24,4 44,1 55,6 58,1 538,5 359,3 848,3 Νίψα ,5 88,1 6, 42,3 43,8 43,6 2, 15,1 3,9 56, 11,2 14,4 683,9 333,4 192, Νυµφαία ,3 39,2 36,4 35,7 49,3 33,2 24,7 19,2 17,9 39,2 61,1 95,2 56,4 246, 1342, Ξάνθη ,6 74, 59, 6,4 66,7 64,1 4,2 29,9 4, 69,9 12, 19,8 785,5 368,1 136,8 Οργάνη ,5 85,1 69,4 58,4 66,6 56, 26,4 23,1 33,3 66,3 118,9 121,9 8, 42,6 1255, Ορεστιάδα 48 43,51 54,9 49, 5,3 48,7 39,7 42,1 31,4 22,9 31,9 44,5 66,4 61,3 543,1 32,2 949, Περιθώριο , 79,5 67,6 6,6 76,9 62,6 57,6 41,9 43,8 66,3 92,1 15,2 826,1 574,2 1144,2 Πόρπ η ,2 48,8 46,7 4,1 37,9 37,1 21,5 11,3 3,6 49,8 83,5 89,9 56,3 329, 922, Ποταµοί ,1 62,8 55,9 46,7 6,9 61,6 55,6 57, 33,4 42,2 66,2 77,9 684,3 459,1 983,6 Πρασινάδα ,1 75,5 5,1 58,5 8,5 84, 55,6 58, 4,6 61,3 82,6 92,2 82, 51,1 1217,5 Πτελέα ,6 78,5 61,1 51,8 57,2 63,5 49,3 47,4 37,8 56,3 77,8 96,3 748,5 469,9 125,6 Σάπες ,7 67,5 63,9 55,9 57,4 52,6 38,5 21,8 36,2 52,5 89,4 95,2 698,7 276, 1378, Σεµέλη ,1 6,8 54,9 53,4 47, 5,9 5,2 3,8 32, 52,4 83,3 17,8 678,6 374,7 117,6 Σιδηρόνερο ,9 69,9 62,7 48,5 64,6 54,9 52,3 44,6 29,2 43,6 63,7 89,8 693,5 449,9 997,5 Σουφλί ,6 71,3 6,4 51,7 42,5 41,5 26, 16,9 33, 6,9 12,2 17,2 678,3 383,2 1178, Στεγνό ,9 86,7 77, 59,8 55,8 7,3 49,3 33, 36,6 59,1 99, 16,5 812,9 458,6 1115,5 Τρίκορφο ,5 71,3 55,8 36,3 91,7 82,3 2,7 26,9 3,2 42,8 77,6 13, 74,2 296,4 135, Φέρες ,9 53,2 64,9 39, 29,2 31,5 11,4 8,6 52,9 41,8 83,5 81, 559,6 257,9 839,3 Φυλλύρα ,6 6,8 42,7 43,6 52,3 35,1 25,7 18,4 31,6 47,5 75,1 88,7 576,1 299,6 198,3 Χλόη ,2 97,6 81,4 75,3 63,1 59,2 46,3 3,3 36,4 77,2 8,3 11, 853,3 483,5 1373, Χρυσούπ ολη ,5 63,8 4,9 36,4 43,1 41,5 29,7 23,4 3,2 44,8 69,6 8,9 551,8 28,1 835,6 Ωραίο ,2 42,9 44,4 62,6 7,6 89,2 73, 28,4 37,1 66,1 81,9 12,9 768,3 533,5 142,3 Η πορεία των ΕΒ στους σταθµούς της ορεινής ζώνης, άλλοτε εµφανίζεται χωρίς αξιόλογες 157

5 διακυµάνσεις και άλλοτε όχι, ενώ η κατανοµή τους παρουσιάζει µικρότερες διακυµάνσεις από αυτή των σταθµών της πεδινής περιοχής. Όλοι οι σταθµοί εµφανίζουν µειωµένες βροχοπτώσεις την περίοδο , µε συχνή παρουσία τιµών ΜΕΒ τυπικών του ηµίξηρου τύπου κλίµατος. Μ.Σ. Αλεξανδρούπολης Μ.Σ. Αµπελουργικού Μ.Σ. ράµας Μ.Σ. Ιάσµου Μ.Σ. Ποταµοί Μ. Σ. Θερµών Σχήµα 3. Πορεία των ετήσιων βροχοπτώσεων σε δύο πεδινούς (Αλεξανδρούπολης και Αµπελουργικού,) δύο ορεινούς (Ποταµοί και Θέρµες) και δύο σταθµούς των κρασπέδων της οροσειράς της Ροδόπης ( ράµας και Ιάσµου) Επίσης, δεν παρατηρείται γενικά κάποια εµφανής τάση περιοδικότητας στην πορεία των ΜΕΒ. Στο σύνολο των σταθµών παρατηρείται τάση µείωσης των βροχοπτώσεων την περίοδο Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή των µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων µε τη µορφή ισοϋέτιων καµπυλών, ενώ στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η πορεία των ΕΒ σε αντιπροσωπευτικούς, σύµφωνα µε τις τοπογραφικές συνθήκες, σταθµούς της ΠΑΜΘ (πεδινούς, ορεινούς και σταθµούς των κρασπέδων της οροσειράς της Ροδόπης. Επίσης στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ΜΕΒ και και οι ακραίες τιµές αυτών για όλους τους σταθµούς εντός της ΠΑΜΘ. Οι µεγαλύτερες βροχοπτώσεις συνδέονται µε την παρουσία πυκνά δασωµένων ορεινών περιοχών όπως οι περιοχές Γέρακα ηµαρίου (υδρολογική λεκάνη του χειµ. Κόσυνθου), Γρανίτη, Άβαντα - Μικρού ερείου. Τα δάση, µέσω της παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων οργανικών aerosols, θα µπορούσαν να είναι αξιόλογα σηµαντικά για το κλίµα µέσω της παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων οργανικών aerosols που αποτελούν πυρήνες συµπύκνωσης νεφών (CCNs) (Mäkeläle et al ; Κavouras et al ; Kulmala et al. 1998). Η παρουσία πυρήνων συµπύκνωσης νεφών είναι ζωτικής σηµασίας για τον σχηµατισµό νεφών και η παρουσία τους µπορεί να επηρεάζει την ένταση των προκαλούµενων βροχοπτώσεων (Sumner 1988). Η παραλιακή ζώνη αποτελεί περιοχή µε σαφώς µειωµένες βροχοπτώσεις που σε ορισµένες περιπτώσεις επεκτείνεται προς την ενδοχώρα (περιοχές Γρατινής και Καλαµπακίου). Τόσο η µέγιστη όσο και η ελάχιστη τιµή ΕΒ δεν εµφανίζονται αντίστοιχα κατά το ίδιο υγρό ή ξηρό έτος, αλλά παρατηρείται κάποια διασπορά (µεγαλύτερη για το ξηρότερο έτος) στην υπό εξέταση περίοδο. Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται τα ξηρότερα και υγρότερα έτη της περιόδου

6 καθώς επίσης και ο αριθµός των σταθµών, µε το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου, στους οποίους εµφανίζονται. Το 1966 είναι το υγρότερο έτος σε 3 σταθµούς, ενώ το 1993 είναι το ξηρότερο έτος σε 16 σταθµούς. 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Οι βροχερότεροι µήνες είναι ο εκέµβριος και ο Νοέµβριος, ενώ οι ξηρότεροι είναι οι θερινοί µήνες. Παρατηρείται κάποια ισοκατανοµή του όγκου των βροχοπτώσεων τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κατά το διάστηµα Απριλίου Σεπτεµβρίου, ενώ χαρακτηριστική κλιµακούµενη αύξηση παρατηρείται από τον Αύγουστο µέχρι το εκέµβριο. Οι υψηλότερες τιµές των µηνιαίων βροχοπτώσεων παρουσιάζονται στους ορεινούς σταθµούς, όπως π.χ. του Γέρακα και του ηµαρίου, ενώ οι χαµηλότερες παρουσιάζονται στους σταθµούς της πεδινής ζώνης. Στο σχήµα 5 εµφανίζονται οι µέσες και µέγιστες µηνιαίες βροχοπτώσεις σε έξι σταθµούς, δύο της πεδινής περιοχής, δύο των κρασπέδων και δύο της ορεινής περιοχής. Η βροχερότερη εποχή είναι ο χειµώνας και ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά και µε σταθερή µείωση το φθινόπωρο, η άνοιξη και το θέρος (η ξηρότερη εποχή µε µόλις το 11.5 % του συνολικού όγκου των βροχοπτώσεων). Το 7.2% των βροχοπτώσεων πέφτει το εξάµηνο Οκτωβρίου - Μαρτίου. Κατά τους υπόλοιπους µήνες οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις και γενικά είναι χαµηλές. Οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις όλων των σταθµών φαίνονται στον πίνακα ; 13; 18% 1979; 8; 11% 1987; 5; 7% 1998; 4; 6% 1982; 3; 4% 1977; 6; 9% 1993; 16; 24% 2 έτη ; 8; 12% 2 έτη; 4; 6% 1966; 3; 42% 4 έτη; 4; 6% 2 έτη; 4; 6% 1986; 11; 16% 1985; 5; 7% 3 έτη ; 3; 4% 2 έτη; 6; 9% 1992; 9; 13% Σχήµα 4. Τα ξηρότερα και υγρότερα έτη της περιόδου και ο αριθµός των σταθµών στους οποίους εµφανίζονται. 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο KRIGING Για τον υπολογισµό τoυ όγκου των κατακρηµνισµάτων, σε όλη την έκταση της ΠΑΜΘ αλλά και σε επί µέρους υδρολογικές και υδρογεωλογικές λεκάνες αυτής, εφαρµόσθηκε µια παραλλαγή της µεθόδου των ισοϋέτιων καµπύλων, η οποία στηρίχθηκε στην επεξεργασία των διαθέσιµων πληροφοριών µε τη στατιστική µέθοδο Kriging η οποία εφαρµόστηκε αφού προηγήθηκε η ψηφιοποίηση της ΠΑΜΘ από χάρτη κλίµακας 1:2. και η ψηφιοποίηση των υδρολογικών και υδρογεωλογικών λεκανών από χάρτες κλίµακας 1:5. Στο σχήµα 6α παρουσιάζεται ο µέσος µηνιαίος όγκος βροχοπτώσεων για την περίοδο Ο όγκος της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην ΠΑΜΘ, την περίοδο , ανέρχεται στα εκατοµµύρια m 3, ενώ η αντίστοιχη τιµή για την περίοδο είναι εκατοµµύρια m 3, γεγονός που καταδεικνύει µείωση της τάξης του 17,2%. Όταν η ανάλυση της περιόδου επεκτείνεται έως το 1998, η µείωση είναι 13,28% και η ΜΕΒ ανέρχεται στα εκατοµµύρια m 3. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των βροχοπτώσεων της ξηρής περιόδου για τους σταθµούς Αλεξανδρούπολης, Αµπελουργικού, Ιάσµου, Κοµοτηνής, Ξάνθης και Πόρπης µε εκείνες της προηγούµενης περιόδου η οποία όµως επεκτείνεται µέχρι τη δεκαετία του 195. Η σύγκριση δεν παρουσίασε κάποια σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη σύγκριση, καθώς παρατηρούνται οι ίδιες πτωτικές τάσεις. 159

7 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Οι ηµερήσιες βροχοπτώσεις µελετήθηκαν για τους σταθµούς Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (παλαιό αεροδρόµιο) και για την περίοδο Σε ποσοστά από 76% έως 8% αυτές είναι µικρότερες των 1 mm. Σε ποσοστά από 17% έως 21% εντοπίζονται στο πεδίο από 1 έως 3 mm. Σε ποσοστά από 2% έως 3% εντοπίζονται στο πεδίο 3 έως 5 mm. Τέλος στο πεδίο από 5 έως 1 mm εντοπίζονται ποσοστά µεταξύ % και 1%. Λίγες ηµερήσιες βροχοπτώσεις, µια έως τρεις ηµέρες σε σύνολο 3365 ηµερών, εµφανίζουν βροχόπτωση µεγαλύτερη των 1 mm. Η κατανοµή αυτή δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ηµερήσιων βροχοπτώσεων αναλώνεται για τις ανάγκες της εξατµισοδιαπνοής ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς µήνες. Μ.Σ. Αλεξανδρούπολης M.Σ. Αµπελουργικού mm mm ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ M.Σ. Ξάνθης M. Σ. ράµας - Περίοδος 196=21 mm ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ Μ.Σ. Γρανίτη mm ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. Μ.Σ. Θερµών ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ. mm ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ Σχήµα 5. Μέσες και µέγιστες µηνιαίες βροχοπτώσεις σε αντιπροσωπευτικούς σταθµούς. x1 6 m 3 Σχήµα 6α. Μέσος µηνιαίος όγκος βροχοπτώσεων για την περίοδο Σχήµα 6β. Αθροιστική καµπύλη ύψους βροχής όπως προκύπτει από την ταινία του βροχογράφου και αναφέρεται στο ακραίο πληµµυρικό γεγονός της 3/11/1996 στην Ξάνθη ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ mmm :2 4:45 5:2 5:45 6:15 6:3 7:5 9:3 1 :3 11:3 12:3 13:3 14:15 14:3 14:2

8 Η Ξάνθη αποτελεί τη µόνη περιοχή της ΠΑΜΘ για την οποία υπάρχουν στοιχεία για κάποιο πληµµυρικό γεγονός. Στο σχήµα 7β παρουσιάζεται η αθροιστική καµπύλη ύψους βροχής όπως προκύπτει από την ταινία του βροχογράφου του σταθµού του Γέρακα και αναφέρεται στο ακραίο πληµµυρικό γεγονός της 3/11/1996 στην Ξάνθη. Το πληµµυρικό αυτό γεγονόs απείλησε την πόλη της Ξάνθης και την ευρύτερη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστηµα τριών ωρών και 3 λεπτών έπεσαν πάνω από 17 mm βροχής. Την ίδια µέρα καταγράφηκε ραγδαιότητα 59 mm/ώρα. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει την µεγαλύτερη επικινδυνότητα όσον αφορά την εµφάνιση πληµµυρικών γεγονότων και παρόµοια γεγονότα εµφανίστηκαν και τα έτη 199 και Τα γεγονότα αυτά εµφανίστηκαν προς το τέλος Νοεµβρίου ή αρχές εκεµβρίου. Η εµφάνιση εδώ πληµµυρικών γεγονότων συνδέεται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη λεκάνη του χειµ. Κόσυνθου, τη βροχερότερη λεκάνη της ΠΑΜΘ. 7 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ H βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων επιβάλλει την ακριβή εκτίµηση της εξατµισοδιαπνοής. Η εξατµισοδιαπνοή εξαρτάται κυρίως από µετεωρολογικούς παράγοντες, τη διαθέσιµη εδαφική υγρασία, το υπόγειο νερό και τον τύπο του εδάφους και της βλάστησης. Αυτή είναι µικρή κατά τη διάρκεια του χειµώνα, αυξάνει ραγδαία την άνοιξη, φθάνει τη µέγιστη τιµή της γενικά τον Ιούλιο και µειώνεται ραγδαία κατά το φθινόπωρο µε το τέλος της βλαστικής περιόδου. Η ετήσια πορεία της παραµένει σχεδόν η ίδια από έτος σε έτος. Η εξατµισοδιαπνοή είναι συχνά µεγαλύτερη από τις βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς µήνες και σηµαντικά µικρότερη από αυτές κατά τη διάρκεια του χειµώνα και κατά τους δύο πρώτους µήνες της άνοιξης. Γενικά κατά την περίοδο εκεµβρίου Μαρτίου οι αλλαγές στην εξατµισοδιαπνοή όπως και στην εδαφική υγρασία είναι πάρα πολύ µικρές. Η µέτρησής της, η ακρίβεια, η αξιοπιστία ή ακόµη και η απλή προσέγγιση της εξακολουθεί να αποτελεί θέµα προς συζήτηση. Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή σπάνια υπολογίζεται και κυρίως µόνο στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων. Οι εµπειρικές σχέσεις όπως αυτή των Thornthwaite & Mather (1957) θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της πραγµατικής και δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (Lerner 199). Η δυνητική εξατµισοδιαπνοή σε σηµαντικές λεκάνες της ΠΑΜΘ για την περίοδο υπολογίστηκε µε τη χρησιµοποίηση της εµπειρικής σχέσης των Thornthwaite & Mather (1957). Παρά το γεγονός ότι η µέθοδος του Thonthwaite βασίζεται στην υπόθεση ότι η δυνητική εξατµισοδιαπνοή (ET p) εξαρτάται µόνο από τις µετεωρολογικές συνθήκες και αγνοεί την επίδραση της πυκνότητας και ωριµότητας της βλάστησης, η µέθοδος αυτή εξακολουθεί να είναι πολύτιµη (Fetter 1994). Στην πεδινή ζώνη λόγω των υψηλότερων θερµοκρασιών οι τιµές της ΕΤ p είναι κάπως µεγαλύτερες από εκείνες των ορεινών περιοχών. Η συγκεκριµένη µέθοδος παρά τις οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις (Sequin 1975) αποτελεί για τον ελληνικό χώρο µια πάρα πολύ χρήσιµη και αξιόλογη προσέγγιση της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, για τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται µηνιαία δεδοµένα της θερµοκρασίας και της βροχόπτωσης, τα οποία καλύπτουν µια περίοδο µε ελάχιστη διάρκεια ενός µηνός (Μπαλαφούτης 1988). Για τον υπολογισµό της χρησιµοποιήθηκε η τιµή ικανότητας κατακράτησης S του εδάφους 1 mm, µε εξαίρεση τις καρστικές περιοχές (5 mm). Η τιµή των 1 mm χρησιµοποιήθηκε και από το Μπαλαφούτη (1988) για τη µελέτη του ισοζυγίου του ύδατος στον ελληνικό χώρο καθώς και από άλλους ερευνητές όπως οι Giles & Flokas (1985). Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου παρατηρείται ταύτιση της πραγµατικής µε τη δυνητική εξατµισοδιαπνοή, ενώ κατά την περίοδο Μαΐου Σεπτεµβρίου η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή παρουσιάζει δραµατική µείωση µε εµφάνιση σχεδόν µηδενικών τιµών τον Αύγουστο. Η επιφανειακή απορροή άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα συντελεί στο φυσικό εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφόρων της ΠΑΜΘ. Εάν εξαιρέσει κανείς τις µεγάλες λεκάνες - Νέστου, Κοµψάτου, Λίσσου, Άρδα, Έβρου και Ερυθροποτάµου - στις υπόλοιπες λεκάνες παρατηρούνται απορροές µόνο εποχιακά κατά την υγρή περίοδο (από Νοέµβριο έως Μάιο), χαρακτηριστικό του ηµίξηρου Μεσογειακού κλίµατος. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις απορροές και τις κατεισδύσεις, καθώς και την πραγµατική εξατµισοδιαπνοή για την περίοδο , όπως προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου Thornthwaite & Mather (1975). Για τη λεκάνη του Τεµένους διατίθενται και πραγµατικές µετρήσεις. Η 161

9 µέση απορροή και η κατείσδυση, κυµαίνεται από 23,45% έως 42,51%, η ελάχιστη από,93% έως 21,28% και η µέγιστη από 47,43 έως 67,26% των βροχοπτώσεων. Η µέση πραγµατική εξατµισοδιαπνοή (ETr) κυµαίνεται από 57,49% έως 74,42%, η ελάχιστη από 32,74% έως 52,57% και η µέγιστη από 97,7 έως 78,72% των βροχοπτώσεων. Αξίζει να σηµειωθεί η ιδιαίτερα µικρή απόκλιση των τιµών των παραπάνω παραµέτρων που προσεγγίστηκαν στη λεκάνη του Τεµένους µε τη µέθοδο Thornthwaite and Mather (1957) από τις πραγµατικές µετρήσεις. Στο παράκτιο τµήµα του Ν. Ροδόπης, όπως διαπιστώνεται από τα δεδοµένα του πίνακα 3, το άθροισµα του µέσου ετήσιου ύψους της απορροής και της ποσότητας που κατεισδύει, αποτελεί περίπου το 23,45% των ετησίων βροχοπτώσεων, ενώ το ποσοστό αυτό κυµαίνεται µεταξύ 2,8% και 57,37%. Η απορροή των περισσότερων µηνών είναι µηδενική και εµφανίζεται κυρίως την περίοδο εκεµβρίου-μαρτίου. Πληµµυρική µορφή λαµβάνει η απορροή σε σπάνιες περιπτώσεις και µόνο όταν το ύψος της ηµερήσιας βροχόπτωσης ξεπερνά τα 5 mm. Πίνακας 3. Απορροές, κατεισδύσεις και πραγµατική εξατµισοδιαπνοή στην ΠΑΜΘ ως ποσοστά επί τοις % των βροχοπτώσεων. Ποσοστά επί τοις % των βροχοπτώσεων ΜΕΒ Μέση Ελάχιστη Μέγιστη (mm) Παράκτια περιοχή Ν. Ροδόπης * [Απορροές + Κατείσδυση] 23,45 2,8 57,37 Etr 76,55 97,2 42, Λοφώδης ζώνη βόρεια [Απορροές + Κατείσδυση] 25,58,93 47,43 π. Ερυθροποτάµου* Etr 74,42 99,7 52, Λεκάνη π. Κοµψάτου* [Απορροές + Κατείσδυση] 41,48 16,6 67,26 Etr 58,52 83,4 32, Καρστική ζώνη ορέων Λεκάνης* [Απορροές + Κατείσδυση] 42,51 21,28 66,14 Etr 57,49 78,72 33, Λεκάνη π. Νέστου στο Τέµενος* [Απορροές + Κατείσδυση] 38,38 17,3 53,72 Etr 61,62 82,7 46, Λεκάνη π. Νέστου στο Τέµενος** [Απορροές] 37,96 18,83 57,95 Etr 62,4 81,17 42,5 *Υπολογισµός µε τη µέθοδο Thornthwaite & Mather (1957) **Υπολογισµός από πραγµατικές µετρήσεις της απορροής 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην ΠΑΜΘ µέχρι το 1998 υπήρχε ένα ικανοποιητικό δίκτυο µετεωρολογικών και βροχοµετρικών σταθµών. Η επεξεργασία των δεδοµένων του δικτύου αυτού βοήθησε στην κατανόηση των χαρακτηριστικών των ετήσιων, µηνιαίων και ηµερήσιων βροχοπτώσεων. Γενικά παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών αυτών κατά υδρολογική ή υδρογεωλογική λεκάνη. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι για την περίοδο mm. Το 7.2% των βροχοπτώσεων πέφτει το εξάµηνο Οκτωβρίου - Μαρτίου. εν παρατηρείται εµφανής τάση περιοδικότητας στις ΕΒ. Η περίοδος χαρακτηρίζεται ως περίοδος ξηρασίας, µε συχνή παρουσία τιµών τυπικών του ηµίξηρου τύπου κλίµατος και θα µπορούσε να επαναληφθεί στο µέλλον. Οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα οι πιό δασωµένες, δέχονται µεγαλύτερο ύψος ετήσιων βροχοπτώσεων συγκριτικά µε τις πεδινές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λεκάνη του χειµ. Κόσυνθου όπου έχουµε εµφάνιση πληµµυρικών γεγονότων. Στο σύνολό τους οι σταθµοί εµφανίζουν σαφή τάση σηµαντικής µείωσης των βροχοπτώσεων κατά την περίοδο Το 23.5% έως 42.5% των ετήσιων βροχοπτώσεων απορρέει και/ή κατεισδύει και τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την αξιοποίηση των υδατικών πόρων της ΠΑΜΘ. Σήµερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για βελτίωση του δικτύου των σταθµών. 162

10 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bastin G. B., Lorent C., Duque & Gevers M Optimal estimation of the areal rainfall and optimal selection of rain gauge stations. Water resources Reearch, V. 2, No. 4, pp Creutin J. D. & Obled C Objective analyses and mapping techniques for rainfall fields: An objective comparison. Water Resources Research, V. 18, No. 2, pp Fetter C. V Applied Hydrogeology, 3 rd Edition, Macmillan College Publishing Company, New York, 691 p. Giles B. D. & Flocas, A. A Evaporation in Crete a preliminary investigation. Proceeding of 3 rd Hellenic British Climatological Congress, Athens, pp Kavouras, I.G., Michalopoulos N. & Stephanou E.G Formation of atmospheric particles from organic acids produced by forests, Nature, No. 395, pp Kulmala, M., Toivonen, A., Mäkeläle, J.M., & Laaksonen, A Analysis of the growth of nucleation mode particles observed in Boreal Forest. Tellus, 5B, pp Lebel T. G., Bastin G., Obled C., & Creutin J. D On the accuracy of areal rainfall estimation: A case study, Water Resources Research, V. 23, No. 11, pp Lerner D. L., Mansel Moulin, M., Dellow, D. G. & Lloyd, J. W., Groundwater studies in Lima, Peru. Optimal application of water resources. Proceedings Exeter Symposium, IAHs Publ. No. 135, pp Mäkeläle, J.M., Aalto, P., Jokinen, V., Pohja, T., Nissinen, A., Palmroth, S., Markkanen, T., Seitsonen, K., Lihavainen, H., & Kulmala, M Observations of ultrafine aerosol particle formation and growth in boreal forest. Geophys. Res. Lett., 24, Μπαλαφούτης Χ Το ισοζύγιο του ύδατος στον ελλαδικό χώρο. Επιστηµονική επετηρίδα του Τµήµατος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., Παράρτηµα Αρ. 3, Τόµος 1, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος Κ HYDROBANAL. Μια βάση αρχειοθέτησης, ελέγχου της αξιοπιστίας, επεξεργασίας και ανάλυσης υδροµετεωρολογικών δεδοµένων, 2 ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο Πάτρα. Sequin B Etude compare de methods d estimation d ETP en climate Mediterraneen du Sud de la France (Region d Anignon). Annales agronomiques, V. 26, No. 2, pp Sumner, G Precipitation Process and Analysis.John Wiley & Sons, New York, pp Tabios III G. Q. & Salas J. D A coparative analysis of techniques for spatial interpolation of precipitation. Water Resources Bulletin, V. 21, No. 3, pp Thornthwaite C. W. & Mather J. R Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. Publications in climatology. John Hopking University, V. 1, No. 3. Τσακίρης, Γ Υδατικοί Πόροι: I. Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα 1995, σ World Meteorological Organization (WMO) Hydrological network design and information transfer, WMO Operational Hydrology Report, No. 8, 185 p. ABSTRACT STUDY OF THE DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN DISTRICT OF EASTERN MACEDONIA AND THRACE FOR THE PERIOD Petalas C. 1, Pliakas F. 2, Diamantis Ι. 2, Kallioras Α. 2 1 Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, 671, Xanthi, 2 Section of Geotechnical Engineering, Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, 671 Xanthi, This paper refers to the distribution and the quantitative approach of the precipitation of the Region of Eastern Macedonia and Thrace for the period and it is based on data from 64 meteorological stations. The distribution of the precipitation varies significantly according to each different location. The mountainous terrain plays a significant role on the distribution of precipitation while the low height of precipitation is easily observed within the coastal zone. The dense forested areas are characterized by high precipitation heights and flood events. The mean precipitation for the period is 66 mm. The elaboration of the rainfall data shows a distinct reduction during with a drought period between 1981 and December and November are found to be the most wet months, while it is observed that 7.2% of the precipitation occurs between October and March. It is estimated that 76% to 8% of the precipitation are lower than 1 mm. The percentage of annual precipitation which outflows and/or infiltrates ranges between 23.5% 163

11 to 42.5%. 164

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα Συλλογής, Ποιοτικού Ελέγχου και Επεξεργασίας των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Πληροφοριών της ΕΜΥ Αναδρανιστάκης Μανόλης Δντης Κλιματολογίας - Εφαρμογών Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Σεπτέµβριος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60

Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 «Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές» 16 Μαρτίου 2015, Αθήνα, Αμφιθέατρο YΠΑΠΕΝ Η (υποβαθμισμένη) ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60 Ανδρέας Ευστρατιάδης, Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007 Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Σίνα 32, Αθήνα 106 72 Τηλ. 210-3617824 / Φαξ 210-3643476 e-mail: ellspe@otenet.gr & info@speleological society.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2. ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων eea grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α2 ΕΑ2.3. Σχεδιασμός δικτύου παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΠΑ2.6 Σχεδιασμός δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΓΓΟΥΛΗ (1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΗΣ (2) Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S ΓΑΡΜΠΗ ΣΟΦΙΑ ίβλεψη:.α Μιµίκου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Αθήνα, Οκτώβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός είναι υδρολογική διερεύνηση της Κεφαλονιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ -----

ΑΔΑ: ΒΙΦΑ9-ΦΨΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Κομοτηνή, 13-05-2014 Αρ. Πρωτ. : Φ.25.2 / 4890

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών προγνωστική χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση το Καναδικό Σύστημα Μετεωρολογικού Δείκτη Κινδύνου FWI Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

1 γυναίκα έχασε την ζωή της (παγιδευμένη στο αυτοκίνητό της πέθανε από καρδιακή προσβολή).

1 γυναίκα έχασε την ζωή της (παγιδευμένη στο αυτοκίνητό της πέθανε από καρδιακή προσβολή). Α Κ Ρ Α ΙΙ Ο Ε Π Ε ΙΙ Σ Ο Δ ΙΙ Ο Β Ρ Ο Χ Ο Π Τ Ω Σ Η Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην περιοχή της Αττικής. Πολύ ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το λεκανοπέδιο της Αττικής στις 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Σηµειώσεις ΑΠΕ Ι Κεφ. 3 ρ Π. Αξαόπουλος Σελ. 1 3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο Η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται ένα κεκλιµένο επίπεδο είναι απαραίτητη στις περισσότερες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Συντονιστής Καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Συντονιστής Καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Ιωάννου Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Στυλιανή Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Ξειδάκης Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. 1.0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΛ. ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α. ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΩΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) Ανατολικής Θεσσαλίας Πεδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη

Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνη Παρακολούθηση Φυτοπλαγκτού Τοξικότητας Βιολογικής Προέλευσης ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. Στέργιος Διαμαντόπουλος Παρακολούθηση Ιχθυοπανίδας Σπύρος Γκέλης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αθανάσιος Καμπάς Τι είναι η οδηγία πλαίσιο 2000/60 ή Ν.3199/2003 ; Θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα