Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., Ξάνθη,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., 67100 Ξάνθη, fpliakas@civil.duth.gr, jdiam@civil.duth.gr, akall@civil.duth."

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 24 Πρακτικά 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 24 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 24 Proceedings of the 1 th International Congress, Thessaloniki, April 24 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Πεταλάς Χ. 1, Πλιάκας Φ. 2, ιαµαντής Ι. 2, Καλλιώρας Α. 2 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος,.Π.Θ., 671 Ξάνθη, 2 Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,.Π.Θ., 671 Ξάνθη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στην κατανοµή και στην ποσοτική προσέγγιση των βροχοπτώσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 1964 έως 1998 και βασίζεται στα δεδοµένα 64 βροχοµετρικών και µετεωρολογικών σταθµών εντός της ΠΑΜΘ και 5 σταθµών εκτός της ΠΑΜΘ. Η πυκνότητα των σταθµών κρίνεται ικανοποιητική σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της WMO. Για το σύνολο των σταθµών έγινε ο κατάλληλος έλεγχος οµοιογένειας και η απαραίτητη συ- µπλήρωση. Η κατανοµή των βροχοπτώσεων παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις ανάλογα µε την περιοχή. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο ορεογραφικός επηρεασµός, ενώ χαρακτηριστικό είναι το χαµηλό ύψος των βροχοπτώσεων στις παράκτιες περιοχές. Στις πυκνά δασωµένες περιοχές εµφανίζονται οι υψηλότερες βροχοπτώσεις, οι οποίες συνδέονται και µε την εµφάνιση πληµµυρικών φαινοµένων. Η µέση βροχόπτωση της περιόδου είναι 66 mm. Η µελέτη των δεδοµένων όλων των σταθµών δείχνει µια σαφή τάση µείωσης των βροχοπτώσεων κατά την περίοδο και την παρουσία µιας περιόδου ξηρασίας ( ). Οι βροχερότεροι µήνες είναι ο εκέµβριος και ο Νοέµβριος, ενώ οι ξηρότεροι είναι οι θερινοί µήνες. Το 7.2 % των βροχοπτώσεων πέφτει το εξάµηνο Οκτωβρίου - Μαρτίου. Στο σύνολο των ηµερήσιων βροχοπτώσεων το 76% έως 8% έ- χουν ύψος µικρότερο των 1 mm. Το ποσοστό των ετήσιων βροχοπτώσεων που απορρέει και/ή κατεισδύει κυµαίνεται σε αντιπροσωπευτικό αριθµό υδρολογικών και υδρογεωλογικών λεκανών από 23.5% έως 42.5%. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή αναφέρεται στη µελέτη της κατανοµής των βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) κατά την περίοδο Η αξιοπιστία του υδρολογικού ισοζυγίου έγκειται στη µέτρηση, εκτίµηση ή διερεύνηση φυσικών µεγεθών όπως τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή, η επιφανειακή απορροή καθώς και η θερµοκρασία, η οποία έµµεσα επηρεάζει την εξατµισοδιαπνοή και την επιφανειακή απορροή. Είναι αναγκαία η ορθή γνώση της χωροχρονικής κατανοµής των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. H γνώση της εξατµισοδιαπνοής συνιστά έναν επιπλέον απαραίτητο όρο στη διαδικασία της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, διότι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζει το υδρολογικό ισοζύγιο. Η εξατµισοδιαπνοή εξαρτάται κυρίως από µετεωρολογικούς παράγοντες, τη διαθέσιµη εδαφική υγρασία, τη φύση του υπόγειου νερού και τον τύπο του εδάφους και της βλάστησης. Σηµαντικά προβλήµατα δηµιουργούνται λόγω των χωροχρονικών διακυµάνσεων των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, τόσο στην κατασκευή µεγάλων υδραυλικών έργων όσο και στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Παράµετροι όπως η απορροή είναι αναγκαίο να µπορούν να προσδιοριστούν µε αξιόλογη προσέγγιση. ιάφορες τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των βροχοπτώσεων, ο προσδιορισµός των οποίων συνήθως γίνεται µε στατιστική ανάλυση και είναι πιθανολογικός ή ντετερµινιστικός. Ο υπολογισµός γενικά των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων εξαρτάται από εµπειρικές µεθόδους που βασίζονται σε πληροφορίες από µετρήσεις των διαφόρων παραµέτρων, σε 154

2 στατιστικές και φυσικές έννοιες. Η χρησιµοποίηση της µιας ή της άλλης µεθόδου εξαρτάται από τις διαθέσιµες πληροφορίες και από τη φύση του προβλήµατος του οποίου η λύση επιζητείται. Σε αρκετές περιπτώσεις η έλλειψη πληροφοριών οδηγεί στη χρησιµοποίηση πληροφοριών από γειτονικές περιοχές όταν πρόκειται ειδικά για περιορισµένου µεγέθους υδραυλικές κατασκευές ή υδρογεωλογικές µελέτες. Για την εκτίµηση του ύψους των βροχοπτώσεων σε µία συγκεκριµένη περιοχή µπορεί να χρησιµοποιηθούν διάφορες τεχνικές. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα κατά την εκτίµηση των βροχοπτώσεων είναι οι ελλείψεις στα δεδοµένα. Πολλές µέθοδοι έχουν προταθεί και εφαρµοσθεί µε σκοπό τον υπολογισµό σηµειακών ή µέσων τιµών κατακρηµνισµάτων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν σταθµοί (Creutin & Obled 1982) µε πλέον αξιόλογη αυτήν που προτείνεται από τους Bastin et al. (1984) η οποία είναι απλή και περιεκτική και δεν απαιτεί οποιαδήποτε µετεωρολογική ερµηνεία των βροχοπτώσεων. Οι Tabios & Salas (1985), αφού ανέλυσαν τις διάφορες τεχνικές εκτίµησης των βροχοπτώσεων σε περιοχές µε έλλειψη βροχοµετρικών σταθµών, κατέληξαν στην αποδοχή της µεθόδου Kriging ως µιας από τις πλέον έγκυρες διαδικασίες υπολογισµού της µέσης βροχόπτωσης µιας περιοχής. Παρά την τεράστια εξέλιξη της στατιστικής επιστήµης, αρκετά σηµεία στον υπολογισµό της µέσης βροχόπτωσης σε µια περιοχή µε µη επαρκές δίκτυο σταθµών, εξακολουθούν να παραµένουν ασαφή, µε αποτέλεσµα η έρευνα της αξιοπιστίας της εκτίµησης της µέσης βροχόπτωσης µε τις διάφορες µεθόδους να συνεχίζεται εντατικά (Lebel et al., 1987). Η ΠΑΜΘ έχει έκταση ,5 km 2 (1.7% της συνολικής έκτασης της χώρας) και πληθυσµό 562. κατοίκους. Στην προηγούµενη έκταση συµπεριλαµβάνονται η Θάσος και η Σαµοθράκη, έκτασης 556,84 km 2. Η περιφέρεια αποτελείται από πεδινές ή λοφώδεις ζώνες που δοµούνται από ιζηµατογενείς σχηµατισµούς νεογενούς µέχρι πρόσφατης ηλικίας, ορεινές περιοχές µε πολυσχιδές ανάγλυφο, που δοµούνται κυρίως από γνευσιοσχιστολιθικά πετρώµατα, γρανίτες και ηφαιστίτες και ορεινές περιοχές µε αδρό ανάγλυφο που δοµούνται από µάρµαρα. Οι κυριότερες υδρολογικές λεκάνες της ΠΑΜΘ παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στους διεθνείς ποταµούς συµπεριλαµβάνεται µόνο η έκταση τους στην ελληνική επικράτεια. Πίνακας 1. Οι κυριότερες υδρολογικές λεκάνες στην ΠΑΜΘ. ΛΕΚΑΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ km 2 ΛΕΚΑΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ km 2 π. Έβρου 321, π. Κοσύνθου 456,4 π. Άρδα 349, π. Νέστου 242, π. Ερυθροπόταµου 981, π. Αγγίτη 2487, π. Λίσσου 147,2 π. Βοσβόζη 164,6 π. Κοµψάτου 556,4 2 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η µελέτη της κατανοµής των βροχοπτώσεων βασίστηκε στα δεδοµένα 67 ελληνικών και δύο βουλγαρικών σταθµών από τους οποίους οι περισσότεροι είναι βροχοµετρικοί. Οι ελληνικοί σταθµοί ανήκουν στο υπουργείο Γεωργίας (34) στη ΕΗ (24), στο ΥΠΕΧΩ Ε (2) και στην ΕΜΥ (6). Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόσφατα ένα µεγάλο µέρος των σταθµών που ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι σταθµοί του Αµπελουργικού Φυτωρίου και της Ξάνθης που λειτουργούν από τη δεκαετία του 195 έπαψαν να λειτουργούν το 1999 και το 21 αντίστοιχα, ενώ οι σταθµοί του Γέρακα και του ηµαρίου, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, το 1999 ο πρώτος και το 198 ο δεύτερος, ενώ θα µπορούσαν, µαζί µε το σταθµό της Ξάνθης, να λειτουργήσουν ως άριστοι προειδοποιητικοί σταθµοί σε περιπτώσεις πληµµυρικών γεγονότων. Γενικά οι σταθµοί καλύπτουν όλη την έκταση της ΠΑΜΘ και οι περισσότεροι µετρούν µόνο το ύψος των βροχοπτώσεων. Ένας περιορισµένος αριθµός καταγράφει παραµέτρους όπως η θερµοκρασία, η εξάτµιση, η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας και η ηλιοφάνεια. Η θέση των σταθµών εµφανίζεται στο χάρτη του σχήµατος 1. Ως περίοδος αξιολόγησης της κατανοµής των βροχοπτώσεων επιλέχθηκε η κοινή για όλους τους σταθµούς περίοδος Οι µετρήσεις των κατακρηµνισµάτων υπόκεινται σε σειρά σφαλµάτων που συνήθως τείνουν να µειώσουν σε µικρό βαθµό την ποσότητα αυτών που κατακρατείται από τα βροχόµετρα και οφείλονται 155

3 στη δράση του ανέµου, στην ακατάλληλη τοποθεσία των βροχόµετρων και στην ανεπάρκεια των παρατηρητών. Η χωρικά ανοµοιόµορφη κατανοµή των σταθµών αποτελεί ένα πρόσθετο πρόβληµα. Η πυκνότητα των σταθµών της ΠΑΜΘ µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της World Meteorological Organization (1976) για ορεινές και πεδινές µεσογειακές περιοχές, που είναι αντίστοιχα ένας σταθµός ανά 1 ως 25 km 2 και ένας σταθµός ανά 6 έως 9 km 2. Μια προσεκτικότερη όµως κατανοµή των σταθµών και καλύτερα αποτελέσµατα θα έδινε, αλλά και θα µπορούσε να καταργηθεί κάποιος αριθµός από αυτούς λόγω της µικρής απόστασης από άλλους σταθµούς. Μπαρούτιν Κοπρίβλεν Αχλαδοχώριο Κάτω Ορεινή Σέρρες µετεωρολογικός σταθµός αριθµηµένος µε βάση τους κωδικούς του Πίνακα 2 Σχήµα 1. Χάρτης µε τους µετεωρολογικούς σταθµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την κατανοµή των µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων (σε m) της περιόδου Η συντριπτική πλειοψηφία των σταθµών παρουσιάζεται πλήρης ή µε ελάχιστες ελλείψεις. Αντίθετα λίγοι σταθµοί όπως, ο σταθµός της Μουσθένης (κωδικός 4) και οι ορεινοί σταθµοί του ηµαρίου (12), της Κερασέας (27) και του Τρίκορφου (59) δεν λειτούργησαν για το µισό περίπου χρονικό διάστηµα της υπό εξέταση περιόδου, ενώ ο σταθµός της Κοµοτηνής (3) λειτούργησε από το 195 µέχρι το Ο έλεγχος της ποιότητας των δεδοµένων κάθε σταθµού έγινε µέσω της σύγκρισης του µε οµάδα γειτονικών σταθµών βάσης µε τη µέθοδο της διπλής αθροιστικής καµπύλης (Τσακίρης 1995). Λόγω του υψηλού βαθµού γραµµικής συσχέτισης (r 2 >.99), των σταθµών που εξετάστηκαν και των γειτονικών τους σταθµών βάσης, οι διορθωτικές παρεµβάσεις ήταν ελάχιστες. Η συµπλήρωση των δεδοµένων έγινε µέσω γραµµικής συσχέτισης (Τσακίρης 1995) και λόγω του υψηλού βαθµού γραµµικής συσχέτισης (r 2 >.8) ήταν σχετικά περιορισµένη. Η όλη διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Η/Υ "HYDROBANAL" (Παπαδόπουλος 1993). 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης των µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων (Πίνακας 2) της περιόδου µε το υψόµετρο κάθε σταθµού είναι πολύ µικρός (r 2 <.41) λόγω του έντονου επηρεασµού του ανάγλυφου και κατ επέκταση των δηµιουργουµένων µικροκλιµάτων. Έτσι, παρουσιάζονται τοπικά µικρές ανωµαλίες στην κατανοµή των βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές λεκάνες. Στο µεγαλύτερο µέρος των σταθµών της πεδινής περιοχής η πορεία των κατακρηµνισµάτων, µε εξαίρεση ορισµένες εξάρσεις, δεν παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής στην περιοχή είναι 66 mm. Οι ελάχιστες ετήσιες βροχοπτώσεις (ΕΒ) κυµαίνονται από 398,4 έως 916,1 mm, ενώ οι µέγιστες από 1.35, και 2.57, mm. Μια σαφής διαφοροποίηση παρατηρείται στις τιµές της ΜΕΒ των σταθµών σε ένα µεγάλο µέρος της ορεινής ζώνης σε σχέση µε την πεδινή περιοχή µε την εµφάνιση σηµαντικά υψηλότερων τιµών. 156

4 Πίνακας 2. Μέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις και ετήσιες βροχοπτώσεις όλων των σταθµών της ΠΑΜΘ. Μέσες µηνιαίες βροχοπ τώσεις (mm) Ετήσιες βροχοπ τώσεις (mm) Σταθµός κωδικός υψόµετρο (m) Ιαν Φεβ Μαρ Απ ρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ µέση ελάχιστη µέγιστη Άβας ,4 13,3 8,2 78,4 57, 44,2 3,9 21,3 36,7 66,4 1,6 125,5 848,8 232,8 1466, Αισύµη , 98,9 75,2 64,7 66,5 58,8 29,4 21,2 35,3 72,8 127,9 13, 88,6 486, 1567, Αλεξανδρούπολη ,5 57,4 47,9 38,3 35,2 29,2 19,2 15,7 27,7 52,1 83,8 86,3 554,2 325, 867,1 Αλιστράτη ,2 62, 54,4 53,7 7,9 51,6 35,4 36,7 24,9 46,5 81,5 67,4 654,6 397,7 944,2 Αµπελουργικός ,6 59,4 51,7 46,7 53,4 41,9 3,5 21,9 33,4 57,7 9,5 97,4 654,2 344,4 11,8 Αρίσβη ,3 5,9 43,5 34,5 4,6 29, 23,6 14, 26,9 32,1 65,1 71,5 485,3 33,7 769,6 Αχλαδέα , 63,6 52,4 5,6 63,6 62,2 56,1 5,7 36,4 51,3 75,3 87,1 76,1 484,3 192,2 Γενισέα ,9 56,9 47,6 44,4 45,1 4,4 29,6 2,5 33,5 46,1 77, 11,2 594,2 36,5 925, Γέρακας , 14,3 79,5 67,4 79,2 63,7 48,5 43,1 42, 78,6 113,6 184,9 993,9 558,5 1669,3 Γρανίτης ,4 11,6 95, 73,3 9,4 67,9 61,6 57, 39, 69,4 12,9 13,7 113,2 618,2 1554,2 Γρατινή ,9 56,4 41,9 41,5 43,9 34,1 22,6 22, 3, 48, 72,1 89,2 555,7 294,4 981, ηµάριο ,8 164,8 97,9 86,3 98,1 14, 6,4 79,6 73,4 98,7 143,5 279,8 1467,2 916,1 214,4 ιδυµότειχο ,9 53,4 49,8 39,2 35, 37,5 2,1 14,9 3,7 49,6 73,3 6,9 515,3 214,9 989, ίκαια ,5 39,4 43,6 41,1 49,1 4,9 29,1 22,5 39,6 51, 68,7 6,5 535,5 31,7 116, ράµα , 55,1 51,6 45,1 56,6 6,1 42,5 25,1 29, 47,9 65,7 71, 599,3 362,4 982,9 Ελευθερούπ ολη ,5 65,3 54,6 51, 45,9 37,8 38,1 22,6 22,6 48,8 85, 82,5 63,6 314, 952,9 Εξοχή ,1 78, 65,7 57,7 75,6 57,1 56,4 43,9 38,7 58,1 87,5 99,8 799,8 581,8 198,8 Εχίνος ,3 71,5 72,5 73,8 75,8 71,6 41,3 36,2 43,1 62,6 113,4 119,7 843,6 353,6 1413,5 Θέρµες , 98,7 7,1 74,5 7,8 76,2 54,2 47,8 4,2 8,4 111,6 122,9 942,6 413, 1352,6 Ίασµος ,8 68, 52,5 49, 49,2 43,2 26,9 22, 31,9 52,7 84,8 97,2 639,2 262,2 933,3 Ίµερος ,5 39,9 42,4 32,9 4, 25,5 55,6 8,7 24,2 21,9 7,8 61,3 48,6 271, 785,8 Καλαµπάκι 22 47,5 54, 57,3 48,6 4,6 46,4 48, 35,4 25,9 19,2 47,1 58,7 67,4 548,4 255,4 896,4 Καριοφυτο ,9 74,3 54,6 5,2 74,4 71, 51,5 49, 34,5 6, 77,7 9,2 751,3 332,1 116,3 Καρυανή ,1 4,9 36,9 31,4 23,3 29,3 28,3 22,1 18,3 39,1 59,3 41,7 48,5 241,7 689, Κάτω Βροντού ,6 53,4 46,4 52, 6,3 45,1 4,2 36,8 22,9 32,3 76,2 71,8 573,9 345,8 936,6 Κάτω Νευροκόπι ,8 52,5 55,1 51,5 66,9 54,8 55,8 47,2 36,5 55,5 8, 66,1 672,7 382,4 145,5 Κερασέα , 11, 72,8 7,1 73,4 64,3 57,1 5,8 48,8 88,7 153,7 174,2 167,9 666,2 1678,2 Κεχρόκαµπος ,9 93,3 94,4 68,2 76,4 79,5 6,3 42,2 41,8 73,7 117,2 125,8 97,8 538,5 1656,4 Κέχρος ,1 76,2 56,1 52,9 51,1 56, 34,6 25,1 43,9 61,9 87,1 99, 712,1 34,7 138,7 Κοµοτηνή ,3 54,5 49,4 43,3 49,5 39,5 28,8 21,3 35,2 54,2 81,1 98,3 623,5 33,2 199,1 Κρωβύλη ,2 68,4 56,6 47,9 43,4 38,9 22,6 16,3 33,1 55,7 93,1 95,1 639,2 333, 128, Κυπ ρίνος ,3 5,4 57,8 5,4 5, 51,6 25,8 24,6 37,3 54,4 74,5 77,8 68,9 372,7 119,5 Λεκάνη ,2 97,4 79, 68,7 76,5 72,7 65, 48,7 4,7 71,4 121,9 137, 982,2 618,7 1636,5 Λευκίµη ,3 86,2 71,7 48,9 41,7 42,4 2,1 16,8 3,7 68, 1,8 111,3 724,7 49,6 111, Λιβαδερό ,4 97,7 69, 57,2 73,8 63, 53,7 5,4 34,2 58,6 85, 11,3 83,7 53,7 1192,8 Μακρυπλάγι ,7 85,3 72,5 72,1 84, 83,8 6,8 54,8 38, 6,9 95,6 14,5 88, 661, 1315, Μεσοχώρι ,9 58,6 49, 44,4 56,1 62,5 48, 4,3 31,8 5,3 72, 8,9 646,8 452,7 924, Μεταξάδες ,5 63,4 63,3 56,3 44, 46,1 22,5 15, 28, 56,4 76,3 81,6 632,3 26,5 122, Μικρό έρειο ,9 94,9 81,3 6,9 62,8 58,9 3,6 2,9 49,1 7,2 84,6 93,9 792,9 454, 1317,3 Μουσθένη ,8 98,7 47,2 5,1 43,9 52,2 34,1 36,5 29,9 51, 19,1 13,7 694,9 225,1 196,9 Μυρτίσκη ,4 78,3 57,8 62,9 65,2 58,9 39,4 36,2 41,7 66, 12,8 99,4 769,9 311, 1442, Νέο Σιδηροχώρι ,3 43,7 36,4 41,7 4,1 34,9 27, 18,3 29,1 44,8 69,5 79,5 58,3 241,5 842,5 Νικηφόρος ,9 47, 44, 44,7 5,3 56,6 33,5 36,2 24,4 44,1 55,6 58,1 538,5 359,3 848,3 Νίψα ,5 88,1 6, 42,3 43,8 43,6 2, 15,1 3,9 56, 11,2 14,4 683,9 333,4 192, Νυµφαία ,3 39,2 36,4 35,7 49,3 33,2 24,7 19,2 17,9 39,2 61,1 95,2 56,4 246, 1342, Ξάνθη ,6 74, 59, 6,4 66,7 64,1 4,2 29,9 4, 69,9 12, 19,8 785,5 368,1 136,8 Οργάνη ,5 85,1 69,4 58,4 66,6 56, 26,4 23,1 33,3 66,3 118,9 121,9 8, 42,6 1255, Ορεστιάδα 48 43,51 54,9 49, 5,3 48,7 39,7 42,1 31,4 22,9 31,9 44,5 66,4 61,3 543,1 32,2 949, Περιθώριο , 79,5 67,6 6,6 76,9 62,6 57,6 41,9 43,8 66,3 92,1 15,2 826,1 574,2 1144,2 Πόρπ η ,2 48,8 46,7 4,1 37,9 37,1 21,5 11,3 3,6 49,8 83,5 89,9 56,3 329, 922, Ποταµοί ,1 62,8 55,9 46,7 6,9 61,6 55,6 57, 33,4 42,2 66,2 77,9 684,3 459,1 983,6 Πρασινάδα ,1 75,5 5,1 58,5 8,5 84, 55,6 58, 4,6 61,3 82,6 92,2 82, 51,1 1217,5 Πτελέα ,6 78,5 61,1 51,8 57,2 63,5 49,3 47,4 37,8 56,3 77,8 96,3 748,5 469,9 125,6 Σάπες ,7 67,5 63,9 55,9 57,4 52,6 38,5 21,8 36,2 52,5 89,4 95,2 698,7 276, 1378, Σεµέλη ,1 6,8 54,9 53,4 47, 5,9 5,2 3,8 32, 52,4 83,3 17,8 678,6 374,7 117,6 Σιδηρόνερο ,9 69,9 62,7 48,5 64,6 54,9 52,3 44,6 29,2 43,6 63,7 89,8 693,5 449,9 997,5 Σουφλί ,6 71,3 6,4 51,7 42,5 41,5 26, 16,9 33, 6,9 12,2 17,2 678,3 383,2 1178, Στεγνό ,9 86,7 77, 59,8 55,8 7,3 49,3 33, 36,6 59,1 99, 16,5 812,9 458,6 1115,5 Τρίκορφο ,5 71,3 55,8 36,3 91,7 82,3 2,7 26,9 3,2 42,8 77,6 13, 74,2 296,4 135, Φέρες ,9 53,2 64,9 39, 29,2 31,5 11,4 8,6 52,9 41,8 83,5 81, 559,6 257,9 839,3 Φυλλύρα ,6 6,8 42,7 43,6 52,3 35,1 25,7 18,4 31,6 47,5 75,1 88,7 576,1 299,6 198,3 Χλόη ,2 97,6 81,4 75,3 63,1 59,2 46,3 3,3 36,4 77,2 8,3 11, 853,3 483,5 1373, Χρυσούπ ολη ,5 63,8 4,9 36,4 43,1 41,5 29,7 23,4 3,2 44,8 69,6 8,9 551,8 28,1 835,6 Ωραίο ,2 42,9 44,4 62,6 7,6 89,2 73, 28,4 37,1 66,1 81,9 12,9 768,3 533,5 142,3 Η πορεία των ΕΒ στους σταθµούς της ορεινής ζώνης, άλλοτε εµφανίζεται χωρίς αξιόλογες 157

5 διακυµάνσεις και άλλοτε όχι, ενώ η κατανοµή τους παρουσιάζει µικρότερες διακυµάνσεις από αυτή των σταθµών της πεδινής περιοχής. Όλοι οι σταθµοί εµφανίζουν µειωµένες βροχοπτώσεις την περίοδο , µε συχνή παρουσία τιµών ΜΕΒ τυπικών του ηµίξηρου τύπου κλίµατος. Μ.Σ. Αλεξανδρούπολης Μ.Σ. Αµπελουργικού Μ.Σ. ράµας Μ.Σ. Ιάσµου Μ.Σ. Ποταµοί Μ. Σ. Θερµών Σχήµα 3. Πορεία των ετήσιων βροχοπτώσεων σε δύο πεδινούς (Αλεξανδρούπολης και Αµπελουργικού,) δύο ορεινούς (Ποταµοί και Θέρµες) και δύο σταθµούς των κρασπέδων της οροσειράς της Ροδόπης ( ράµας και Ιάσµου) Επίσης, δεν παρατηρείται γενικά κάποια εµφανής τάση περιοδικότητας στην πορεία των ΜΕΒ. Στο σύνολο των σταθµών παρατηρείται τάση µείωσης των βροχοπτώσεων την περίοδο Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η κατανοµή των µέσων ετήσιων βροχοπτώσεων µε τη µορφή ισοϋέτιων καµπυλών, ενώ στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η πορεία των ΕΒ σε αντιπροσωπευτικούς, σύµφωνα µε τις τοπογραφικές συνθήκες, σταθµούς της ΠΑΜΘ (πεδινούς, ορεινούς και σταθµούς των κρασπέδων της οροσειράς της Ροδόπης. Επίσης στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ΜΕΒ και και οι ακραίες τιµές αυτών για όλους τους σταθµούς εντός της ΠΑΜΘ. Οι µεγαλύτερες βροχοπτώσεις συνδέονται µε την παρουσία πυκνά δασωµένων ορεινών περιοχών όπως οι περιοχές Γέρακα ηµαρίου (υδρολογική λεκάνη του χειµ. Κόσυνθου), Γρανίτη, Άβαντα - Μικρού ερείου. Τα δάση, µέσω της παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων οργανικών aerosols, θα µπορούσαν να είναι αξιόλογα σηµαντικά για το κλίµα µέσω της παραγωγής µεγάλων ποσοτήτων οργανικών aerosols που αποτελούν πυρήνες συµπύκνωσης νεφών (CCNs) (Mäkeläle et al ; Κavouras et al ; Kulmala et al. 1998). Η παρουσία πυρήνων συµπύκνωσης νεφών είναι ζωτικής σηµασίας για τον σχηµατισµό νεφών και η παρουσία τους µπορεί να επηρεάζει την ένταση των προκαλούµενων βροχοπτώσεων (Sumner 1988). Η παραλιακή ζώνη αποτελεί περιοχή µε σαφώς µειωµένες βροχοπτώσεις που σε ορισµένες περιπτώσεις επεκτείνεται προς την ενδοχώρα (περιοχές Γρατινής και Καλαµπακίου). Τόσο η µέγιστη όσο και η ελάχιστη τιµή ΕΒ δεν εµφανίζονται αντίστοιχα κατά το ίδιο υγρό ή ξηρό έτος, αλλά παρατηρείται κάποια διασπορά (µεγαλύτερη για το ξηρότερο έτος) στην υπό εξέταση περίοδο. Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται τα ξηρότερα και υγρότερα έτη της περιόδου

6 καθώς επίσης και ο αριθµός των σταθµών, µε το αντίστοιχο ποσοστό επί του συνόλου, στους οποίους εµφανίζονται. Το 1966 είναι το υγρότερο έτος σε 3 σταθµούς, ενώ το 1993 είναι το ξηρότερο έτος σε 16 σταθµούς. 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Οι βροχερότεροι µήνες είναι ο εκέµβριος και ο Νοέµβριος, ενώ οι ξηρότεροι είναι οι θερινοί µήνες. Παρατηρείται κάποια ισοκατανοµή του όγκου των βροχοπτώσεων τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται κατά το διάστηµα Απριλίου Σεπτεµβρίου, ενώ χαρακτηριστική κλιµακούµενη αύξηση παρατηρείται από τον Αύγουστο µέχρι το εκέµβριο. Οι υψηλότερες τιµές των µηνιαίων βροχοπτώσεων παρουσιάζονται στους ορεινούς σταθµούς, όπως π.χ. του Γέρακα και του ηµαρίου, ενώ οι χαµηλότερες παρουσιάζονται στους σταθµούς της πεδινής ζώνης. Στο σχήµα 5 εµφανίζονται οι µέσες και µέγιστες µηνιαίες βροχοπτώσεις σε έξι σταθµούς, δύο της πεδινής περιοχής, δύο των κρασπέδων και δύο της ορεινής περιοχής. Η βροχερότερη εποχή είναι ο χειµώνας και ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά και µε σταθερή µείωση το φθινόπωρο, η άνοιξη και το θέρος (η ξηρότερη εποχή µε µόλις το 11.5 % του συνολικού όγκου των βροχοπτώσεων). Το 7.2% των βροχοπτώσεων πέφτει το εξάµηνο Οκτωβρίου - Μαρτίου. Κατά τους υπόλοιπους µήνες οι βροχοπτώσεις παρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις και γενικά είναι χαµηλές. Οι µέσες µηνιαίες βροχοπτώσεις όλων των σταθµών φαίνονται στον πίνακα ; 13; 18% 1979; 8; 11% 1987; 5; 7% 1998; 4; 6% 1982; 3; 4% 1977; 6; 9% 1993; 16; 24% 2 έτη ; 8; 12% 2 έτη; 4; 6% 1966; 3; 42% 4 έτη; 4; 6% 2 έτη; 4; 6% 1986; 11; 16% 1985; 5; 7% 3 έτη ; 3; 4% 2 έτη; 6; 9% 1992; 9; 13% Σχήµα 4. Τα ξηρότερα και υγρότερα έτη της περιόδου και ο αριθµός των σταθµών στους οποίους εµφανίζονται. 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο KRIGING Για τον υπολογισµό τoυ όγκου των κατακρηµνισµάτων, σε όλη την έκταση της ΠΑΜΘ αλλά και σε επί µέρους υδρολογικές και υδρογεωλογικές λεκάνες αυτής, εφαρµόσθηκε µια παραλλαγή της µεθόδου των ισοϋέτιων καµπύλων, η οποία στηρίχθηκε στην επεξεργασία των διαθέσιµων πληροφοριών µε τη στατιστική µέθοδο Kriging η οποία εφαρµόστηκε αφού προηγήθηκε η ψηφιοποίηση της ΠΑΜΘ από χάρτη κλίµακας 1:2. και η ψηφιοποίηση των υδρολογικών και υδρογεωλογικών λεκανών από χάρτες κλίµακας 1:5. Στο σχήµα 6α παρουσιάζεται ο µέσος µηνιαίος όγκος βροχοπτώσεων για την περίοδο Ο όγκος της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην ΠΑΜΘ, την περίοδο , ανέρχεται στα εκατοµµύρια m 3, ενώ η αντίστοιχη τιµή για την περίοδο είναι εκατοµµύρια m 3, γεγονός που καταδεικνύει µείωση της τάξης του 17,2%. Όταν η ανάλυση της περιόδου επεκτείνεται έως το 1998, η µείωση είναι 13,28% και η ΜΕΒ ανέρχεται στα εκατοµµύρια m 3. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των βροχοπτώσεων της ξηρής περιόδου για τους σταθµούς Αλεξανδρούπολης, Αµπελουργικού, Ιάσµου, Κοµοτηνής, Ξάνθης και Πόρπης µε εκείνες της προηγούµενης περιόδου η οποία όµως επεκτείνεται µέχρι τη δεκαετία του 195. Η σύγκριση δεν παρουσίασε κάποια σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη σύγκριση, καθώς παρατηρούνται οι ίδιες πτωτικές τάσεις. 159

7 6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Οι ηµερήσιες βροχοπτώσεις µελετήθηκαν για τους σταθµούς Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας (παλαιό αεροδρόµιο) και για την περίοδο Σε ποσοστά από 76% έως 8% αυτές είναι µικρότερες των 1 mm. Σε ποσοστά από 17% έως 21% εντοπίζονται στο πεδίο από 1 έως 3 mm. Σε ποσοστά από 2% έως 3% εντοπίζονται στο πεδίο 3 έως 5 mm. Τέλος στο πεδίο από 5 έως 1 mm εντοπίζονται ποσοστά µεταξύ % και 1%. Λίγες ηµερήσιες βροχοπτώσεις, µια έως τρεις ηµέρες σε σύνολο 3365 ηµερών, εµφανίζουν βροχόπτωση µεγαλύτερη των 1 mm. Η κατανοµή αυτή δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ηµερήσιων βροχοπτώσεων αναλώνεται για τις ανάγκες της εξατµισοδιαπνοής ιδιαίτερα κατά τους ξηρούς µήνες. Μ.Σ. Αλεξανδρούπολης M.Σ. Αµπελουργικού mm mm ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ M.Σ. Ξάνθης M. Σ. ράµας - Περίοδος 196=21 mm ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ Μ.Σ. Γρανίτη mm ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. Μ.Σ. Θερµών ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΕΚ. mm ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ ΙΑΝ ΜΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΝΟΕ Σχήµα 5. Μέσες και µέγιστες µηνιαίες βροχοπτώσεις σε αντιπροσωπευτικούς σταθµούς. x1 6 m 3 Σχήµα 6α. Μέσος µηνιαίος όγκος βροχοπτώσεων για την περίοδο Σχήµα 6β. Αθροιστική καµπύλη ύψους βροχής όπως προκύπτει από την ταινία του βροχογράφου και αναφέρεται στο ακραίο πληµµυρικό γεγονός της 3/11/1996 στην Ξάνθη ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ mmm :2 4:45 5:2 5:45 6:15 6:3 7:5 9:3 1 :3 11:3 12:3 13:3 14:15 14:3 14:2

8 Η Ξάνθη αποτελεί τη µόνη περιοχή της ΠΑΜΘ για την οποία υπάρχουν στοιχεία για κάποιο πληµµυρικό γεγονός. Στο σχήµα 7β παρουσιάζεται η αθροιστική καµπύλη ύψους βροχής όπως προκύπτει από την ταινία του βροχογράφου του σταθµού του Γέρακα και αναφέρεται στο ακραίο πληµµυρικό γεγονός της 3/11/1996 στην Ξάνθη. Το πληµµυρικό αυτό γεγονόs απείλησε την πόλη της Ξάνθης και την ευρύτερη περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστηµα τριών ωρών και 3 λεπτών έπεσαν πάνω από 17 mm βροχής. Την ίδια µέρα καταγράφηκε ραγδαιότητα 59 mm/ώρα. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει την µεγαλύτερη επικινδυνότητα όσον αφορά την εµφάνιση πληµµυρικών γεγονότων και παρόµοια γεγονότα εµφανίστηκαν και τα έτη 199 και Τα γεγονότα αυτά εµφανίστηκαν προς το τέλος Νοεµβρίου ή αρχές εκεµβρίου. Η εµφάνιση εδώ πληµµυρικών γεγονότων συνδέεται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη λεκάνη του χειµ. Κόσυνθου, τη βροχερότερη λεκάνη της ΠΑΜΘ. 7 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗ H βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων επιβάλλει την ακριβή εκτίµηση της εξατµισοδιαπνοής. Η εξατµισοδιαπνοή εξαρτάται κυρίως από µετεωρολογικούς παράγοντες, τη διαθέσιµη εδαφική υγρασία, το υπόγειο νερό και τον τύπο του εδάφους και της βλάστησης. Αυτή είναι µικρή κατά τη διάρκεια του χειµώνα, αυξάνει ραγδαία την άνοιξη, φθάνει τη µέγιστη τιµή της γενικά τον Ιούλιο και µειώνεται ραγδαία κατά το φθινόπωρο µε το τέλος της βλαστικής περιόδου. Η ετήσια πορεία της παραµένει σχεδόν η ίδια από έτος σε έτος. Η εξατµισοδιαπνοή είναι συχνά µεγαλύτερη από τις βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς µήνες και σηµαντικά µικρότερη από αυτές κατά τη διάρκεια του χειµώνα και κατά τους δύο πρώτους µήνες της άνοιξης. Γενικά κατά την περίοδο εκεµβρίου Μαρτίου οι αλλαγές στην εξατµισοδιαπνοή όπως και στην εδαφική υγρασία είναι πάρα πολύ µικρές. Η µέτρησής της, η ακρίβεια, η αξιοπιστία ή ακόµη και η απλή προσέγγιση της εξακολουθεί να αποτελεί θέµα προς συζήτηση. Η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή σπάνια υπολογίζεται και κυρίως µόνο στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων. Οι εµπειρικές σχέσεις όπως αυτή των Thornthwaite & Mather (1957) θα συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της πραγµατικής και δυνητικής εξατµισοδιαπνοής (Lerner 199). Η δυνητική εξατµισοδιαπνοή σε σηµαντικές λεκάνες της ΠΑΜΘ για την περίοδο υπολογίστηκε µε τη χρησιµοποίηση της εµπειρικής σχέσης των Thornthwaite & Mather (1957). Παρά το γεγονός ότι η µέθοδος του Thonthwaite βασίζεται στην υπόθεση ότι η δυνητική εξατµισοδιαπνοή (ET p) εξαρτάται µόνο από τις µετεωρολογικές συνθήκες και αγνοεί την επίδραση της πυκνότητας και ωριµότητας της βλάστησης, η µέθοδος αυτή εξακολουθεί να είναι πολύτιµη (Fetter 1994). Στην πεδινή ζώνη λόγω των υψηλότερων θερµοκρασιών οι τιµές της ΕΤ p είναι κάπως µεγαλύτερες από εκείνες των ορεινών περιοχών. Η συγκεκριµένη µέθοδος παρά τις οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις (Sequin 1975) αποτελεί για τον ελληνικό χώρο µια πάρα πολύ χρήσιµη και αξιόλογη προσέγγιση της πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, για τις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται µηνιαία δεδοµένα της θερµοκρασίας και της βροχόπτωσης, τα οποία καλύπτουν µια περίοδο µε ελάχιστη διάρκεια ενός µηνός (Μπαλαφούτης 1988). Για τον υπολογισµό της χρησιµοποιήθηκε η τιµή ικανότητας κατακράτησης S του εδάφους 1 mm, µε εξαίρεση τις καρστικές περιοχές (5 mm). Η τιµή των 1 mm χρησιµοποιήθηκε και από το Μπαλαφούτη (1988) για τη µελέτη του ισοζυγίου του ύδατος στον ελληνικό χώρο καθώς και από άλλους ερευνητές όπως οι Giles & Flokas (1985). Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Απριλίου παρατηρείται ταύτιση της πραγµατικής µε τη δυνητική εξατµισοδιαπνοή, ενώ κατά την περίοδο Μαΐου Σεπτεµβρίου η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή παρουσιάζει δραµατική µείωση µε εµφάνιση σχεδόν µηδενικών τιµών τον Αύγουστο. Η επιφανειακή απορροή άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα συντελεί στο φυσικό εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφόρων της ΠΑΜΘ. Εάν εξαιρέσει κανείς τις µεγάλες λεκάνες - Νέστου, Κοµψάτου, Λίσσου, Άρδα, Έβρου και Ερυθροποτάµου - στις υπόλοιπες λεκάνες παρατηρούνται απορροές µόνο εποχιακά κατά την υγρή περίοδο (από Νοέµβριο έως Μάιο), χαρακτηριστικό του ηµίξηρου Μεσογειακού κλίµατος. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τις απορροές και τις κατεισδύσεις, καθώς και την πραγµατική εξατµισοδιαπνοή για την περίοδο , όπως προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου Thornthwaite & Mather (1975). Για τη λεκάνη του Τεµένους διατίθενται και πραγµατικές µετρήσεις. Η 161

9 µέση απορροή και η κατείσδυση, κυµαίνεται από 23,45% έως 42,51%, η ελάχιστη από,93% έως 21,28% και η µέγιστη από 47,43 έως 67,26% των βροχοπτώσεων. Η µέση πραγµατική εξατµισοδιαπνοή (ETr) κυµαίνεται από 57,49% έως 74,42%, η ελάχιστη από 32,74% έως 52,57% και η µέγιστη από 97,7 έως 78,72% των βροχοπτώσεων. Αξίζει να σηµειωθεί η ιδιαίτερα µικρή απόκλιση των τιµών των παραπάνω παραµέτρων που προσεγγίστηκαν στη λεκάνη του Τεµένους µε τη µέθοδο Thornthwaite and Mather (1957) από τις πραγµατικές µετρήσεις. Στο παράκτιο τµήµα του Ν. Ροδόπης, όπως διαπιστώνεται από τα δεδοµένα του πίνακα 3, το άθροισµα του µέσου ετήσιου ύψους της απορροής και της ποσότητας που κατεισδύει, αποτελεί περίπου το 23,45% των ετησίων βροχοπτώσεων, ενώ το ποσοστό αυτό κυµαίνεται µεταξύ 2,8% και 57,37%. Η απορροή των περισσότερων µηνών είναι µηδενική και εµφανίζεται κυρίως την περίοδο εκεµβρίου-μαρτίου. Πληµµυρική µορφή λαµβάνει η απορροή σε σπάνιες περιπτώσεις και µόνο όταν το ύψος της ηµερήσιας βροχόπτωσης ξεπερνά τα 5 mm. Πίνακας 3. Απορροές, κατεισδύσεις και πραγµατική εξατµισοδιαπνοή στην ΠΑΜΘ ως ποσοστά επί τοις % των βροχοπτώσεων. Ποσοστά επί τοις % των βροχοπτώσεων ΜΕΒ Μέση Ελάχιστη Μέγιστη (mm) Παράκτια περιοχή Ν. Ροδόπης * [Απορροές + Κατείσδυση] 23,45 2,8 57,37 Etr 76,55 97,2 42, Λοφώδης ζώνη βόρεια [Απορροές + Κατείσδυση] 25,58,93 47,43 π. Ερυθροποτάµου* Etr 74,42 99,7 52, Λεκάνη π. Κοµψάτου* [Απορροές + Κατείσδυση] 41,48 16,6 67,26 Etr 58,52 83,4 32, Καρστική ζώνη ορέων Λεκάνης* [Απορροές + Κατείσδυση] 42,51 21,28 66,14 Etr 57,49 78,72 33, Λεκάνη π. Νέστου στο Τέµενος* [Απορροές + Κατείσδυση] 38,38 17,3 53,72 Etr 61,62 82,7 46, Λεκάνη π. Νέστου στο Τέµενος** [Απορροές] 37,96 18,83 57,95 Etr 62,4 81,17 42,5 *Υπολογισµός µε τη µέθοδο Thornthwaite & Mather (1957) **Υπολογισµός από πραγµατικές µετρήσεις της απορροής 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην ΠΑΜΘ µέχρι το 1998 υπήρχε ένα ικανοποιητικό δίκτυο µετεωρολογικών και βροχοµετρικών σταθµών. Η επεξεργασία των δεδοµένων του δικτύου αυτού βοήθησε στην κατανόηση των χαρακτηριστικών των ετήσιων, µηνιαίων και ηµερήσιων βροχοπτώσεων. Γενικά παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών αυτών κατά υδρολογική ή υδρογεωλογική λεκάνη. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι για την περίοδο mm. Το 7.2% των βροχοπτώσεων πέφτει το εξάµηνο Οκτωβρίου - Μαρτίου. εν παρατηρείται εµφανής τάση περιοδικότητας στις ΕΒ. Η περίοδος χαρακτηρίζεται ως περίοδος ξηρασίας, µε συχνή παρουσία τιµών τυπικών του ηµίξηρου τύπου κλίµατος και θα µπορούσε να επαναληφθεί στο µέλλον. Οι ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα οι πιό δασωµένες, δέχονται µεγαλύτερο ύψος ετήσιων βροχοπτώσεων συγκριτικά µε τις πεδινές περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λεκάνη του χειµ. Κόσυνθου όπου έχουµε εµφάνιση πληµµυρικών γεγονότων. Στο σύνολό τους οι σταθµοί εµφανίζουν σαφή τάση σηµαντικής µείωσης των βροχοπτώσεων κατά την περίοδο Το 23.5% έως 42.5% των ετήσιων βροχοπτώσεων απορρέει και/ή κατεισδύει και τα ποσοστά αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την αξιοποίηση των υδατικών πόρων της ΠΑΜΘ. Σήµερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για βελτίωση του δικτύου των σταθµών. 162

10 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bastin G. B., Lorent C., Duque & Gevers M Optimal estimation of the areal rainfall and optimal selection of rain gauge stations. Water resources Reearch, V. 2, No. 4, pp Creutin J. D. & Obled C Objective analyses and mapping techniques for rainfall fields: An objective comparison. Water Resources Research, V. 18, No. 2, pp Fetter C. V Applied Hydrogeology, 3 rd Edition, Macmillan College Publishing Company, New York, 691 p. Giles B. D. & Flocas, A. A Evaporation in Crete a preliminary investigation. Proceeding of 3 rd Hellenic British Climatological Congress, Athens, pp Kavouras, I.G., Michalopoulos N. & Stephanou E.G Formation of atmospheric particles from organic acids produced by forests, Nature, No. 395, pp Kulmala, M., Toivonen, A., Mäkeläle, J.M., & Laaksonen, A Analysis of the growth of nucleation mode particles observed in Boreal Forest. Tellus, 5B, pp Lebel T. G., Bastin G., Obled C., & Creutin J. D On the accuracy of areal rainfall estimation: A case study, Water Resources Research, V. 23, No. 11, pp Lerner D. L., Mansel Moulin, M., Dellow, D. G. & Lloyd, J. W., Groundwater studies in Lima, Peru. Optimal application of water resources. Proceedings Exeter Symposium, IAHs Publ. No. 135, pp Mäkeläle, J.M., Aalto, P., Jokinen, V., Pohja, T., Nissinen, A., Palmroth, S., Markkanen, T., Seitsonen, K., Lihavainen, H., & Kulmala, M Observations of ultrafine aerosol particle formation and growth in boreal forest. Geophys. Res. Lett., 24, Μπαλαφούτης Χ Το ισοζύγιο του ύδατος στον ελλαδικό χώρο. Επιστηµονική επετηρίδα του Τµήµατος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., Παράρτηµα Αρ. 3, Τόµος 1, Θεσσαλονίκη, σελ Παπαδόπουλος Κ HYDROBANAL. Μια βάση αρχειοθέτησης, ελέγχου της αξιοπιστίας, επεξεργασίας και ανάλυσης υδροµετεωρολογικών δεδοµένων, 2 ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο Πάτρα. Sequin B Etude compare de methods d estimation d ETP en climate Mediterraneen du Sud de la France (Region d Anignon). Annales agronomiques, V. 26, No. 2, pp Sumner, G Precipitation Process and Analysis.John Wiley & Sons, New York, pp Tabios III G. Q. & Salas J. D A coparative analysis of techniques for spatial interpolation of precipitation. Water Resources Bulletin, V. 21, No. 3, pp Thornthwaite C. W. & Mather J. R Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance. Publications in climatology. John Hopking University, V. 1, No. 3. Τσακίρης, Γ Υδατικοί Πόροι: I. Τεχνική Υδρολογία. Εκδόσεις Συµµετρία, Αθήνα 1995, σ World Meteorological Organization (WMO) Hydrological network design and information transfer, WMO Operational Hydrology Report, No. 8, 185 p. ABSTRACT STUDY OF THE DISTRIBUTION OF PRECIPITATION IN DISTRICT OF EASTERN MACEDONIA AND THRACE FOR THE PERIOD Petalas C. 1, Pliakas F. 2, Diamantis Ι. 2, Kallioras Α. 2 1 Department of Environmental Engineering, Democritus University of Thrace, 671, Xanthi, 2 Section of Geotechnical Engineering, Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, 671 Xanthi, This paper refers to the distribution and the quantitative approach of the precipitation of the Region of Eastern Macedonia and Thrace for the period and it is based on data from 64 meteorological stations. The distribution of the precipitation varies significantly according to each different location. The mountainous terrain plays a significant role on the distribution of precipitation while the low height of precipitation is easily observed within the coastal zone. The dense forested areas are characterized by high precipitation heights and flood events. The mean precipitation for the period is 66 mm. The elaboration of the rainfall data shows a distinct reduction during with a drought period between 1981 and December and November are found to be the most wet months, while it is observed that 7.2% of the precipitation occurs between October and March. It is estimated that 76% to 8% of the precipitation are lower than 1 mm. The percentage of annual precipitation which outflows and/or infiltrates ranges between 23.5% 163

11 to 42.5%. 164

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δ. Παπαδήμος ΕΚΒΥ καθ. Δ. Παπαμιχαήλ - ΑΠΘ 8- Νοεμβρίου 204, Θεσσαλονίκη Περιοχές Μελέτης 4 πιλοτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 2: Στοιχεία Μετεωρολογίας Υετόπτωση: Ασκήσεις Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην Υδρολογία (1η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση του µαθήµατος Εισαγωγή στην Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI

ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI (237) ΑΔΡΟΜΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI Γ. Τσακίρης, Δ. Τίγκας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι:

1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: 2. Το κρίσιµο βήµα για τη δηµιουργία βροχής είναι: 1. Η σπορά νεφών για τη δηµιουργία τεχνητής βροχής έχει στόχο: Τον τεχνητό εµπλουτισµό της ατµόσφαιρας σε υδρατµούς. Την τεχνητή µείωση της θερµοκρασίας για την ψύξη των υδρατµών. Τον τεχνητό εµπλουτισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογικές Μελέτες και Διαθεσιμότητα Δεδομένων στην Ελλάδα:

Υδρολογικές Μελέτες και Διαθεσιμότητα Δεδομένων στην Ελλάδα: Υδρολογικές Μελέτες και Διαθεσιμότητα Δεδομένων στην Ελλάδα: Ιωάννης Α. Νιάδας Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Υδρολογίας Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος και Σ/τες Α.Μ.Ε. Ενότητες της παρουσίασης Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 15 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013)

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ (22 ΝΟΕ 2013) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Β.36 ο 54'50" έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30" έως 25 ο 37'20". Οι µεγαλύτερες διαστάσεις

Β.36 ο 54'50 έως 37 ο 12' και σε γεωγραφικό µήκος Α. 25 ο 20'30 έως 25 ο 37'20. Οι µεγαλύτερες διαστάσεις Περίληψη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιορισµένη διαθεσιµότητα των υδατικών πόρων και η σηµασία τους για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της ανθρωπότητας καθιστά την ορθολογική διαχείρισή τους ζήτηµα µείζονος σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΟΙΤΗΣ Π. ΠΗΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ Β ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...1 2 Μεθοδολογία κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE420 Τεχνική Υδρολογία Αντιπλημμυρικά Έργα (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 7 Πλημμύρες πλημμυρικές απορροές ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 3.4 Πλημμυρικές απορροές Πλημμυρικές απορροές θεωρούνται οι απορροές που ακολουθούν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας

Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας Τα μέλη της ομάδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εργάστηκαν για την ανάπτυξη του κλιματικού άτλαντα της Ελλάδας είναι: Συντονιστής έργου: Μ. Αναδρανιστάκης Ομογενοποίηση κλιματικών δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη

Υδρολογία - Υδρογραφία. Υδρολογικός Κύκλος. Κατείσδυση. Επιφανειακή Απορροή. Εξατµισιδιαπνοή. κύκλος. Κατανοµή του νερού του πλανήτη Υδρολογία - Υδρογραφία Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε το τµήµα του υδρολογικού κύκλου που σχετίζεται µε την υπόγεια και επιφανειακή απορροή του γλυκού νερού της γης. Η επιστήµη που ασχολείται µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2.1.1 Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 2.1.1 Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2.1 Γεωγραφία-Μορφολογία 2.1.1 Γεωγραφία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Η ιοικητική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ-Θ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 1.4: Έκθεση Ετήσιου Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου της Λεκάνης Ανθεμούντα

Ενέργεια 1.4: Έκθεση Ετήσιου Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου της Λεκάνης Ανθεμούντα LIFE04/ENV/GR/000099 Τίτλος Έργου LIFE «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα

«Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα «Εκτίμηση της μεταβολής των τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων σε δασικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα Δημήτρης Μ. Παπαμιχαήλ Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας

Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Η ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ηµήτρης Μελάς Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής - Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό φαινόµενο µε ευεργετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα

Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων Το πλημμυρικό πρόβλημα του Διακρατικού Ποταμού Άρδα Φώτης Π. Μάρης Επικ. Καθηγητής.Π.Θ. 2 Ο Διακρατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προπτυχιακό ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 71-20 1 Εισαγωγή Είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι το κλίµα έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

4o Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας «Η Ελληνική Γεωργία με το Βλέμμα στο Μέλλον» Μαρία Σπανού Αντιπρόεδρος Διευθύνουσα Σύμβουλος ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

4o Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας «Η Ελληνική Γεωργία με το Βλέμμα στο Μέλλον» Μαρία Σπανού Αντιπρόεδρος Διευθύνουσα Σύμβουλος ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. 4o Ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας «Η Ελληνική Γεωργία με το Βλέμμα στο Μέλλον» Μαρία Σπανού Αντιπρόεδρος Διευθύνουσα Σύμβουλος ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. Περιεχόμενα 1. Τι είναι η κλιματική αλλαγή 2. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 4: Όμβριες Καμπύλες. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Σχέσεις Έντασης Διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Καστρίδης Αριστείδης, Στάθης Δημήτριος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών

Υπόγεια Υδραυλική. 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υπόγεια Υδραυλική 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Υδροδυναμική Ανάλυση Πηγών Η υδροδυναμική ανάλυση των πηγαίων εκφορτίσεων υπόγειου νερού αποτελεί, ασφαλώς, μια βασική μεθοδολογία υδρογεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία (Για μεγέθυνση του εγγράφου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +) Σύμφωνα με τις τελευταίες γενικές απογραφές, ο πληθυσμός του Νομού Δράμας αυξήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999

Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ι Ê Η Ñ Ο Λ Ï. Έκδοση 3 Αθήνα 1999 Ô Å Χ Δ. Κουτσογιάννης & Θ. Ξανθόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τομέας Υδατικών Πόρων Ν Ι Ê Η Õ Δ Ñ Ο Λ Ï Γ I Έκδοση 3 Αθήνα 1999 A ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Δ. Κουτσογιάννης και Θ. Ξανθόπουλος Τομέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE 1G MED08-515 Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 211 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ Η. Ιορδανίδης * και Π. Αναγνωστόπουλος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 10 Ξηρασία ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 10 Ξηρασία ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 10 Ξηρασία ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 4. ΞΗΡΑΣΙΑ 4.1 Το φαινόμενο της ξηρασίας Η ξηρασία είναι ένα ακραίο μετεωρολογικό-κλιματικό φαινόμενο, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 εκεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Νοέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΟΜΑΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ι EKBY. Εξωτερικοί Συνεργάτες ΑΠΘ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE8 ENV/GR/554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που

Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που 5 Νέφη - Υετός 6.3 Βροχή Όταν τα υδροσταγονίδια ή παγοκρύσταλλοι ενός νέφους, ενώνονται μεταξύ τους ή μεγαλώνουν, τότε σχηματίζουν μεγαλύτερες υδροσταγόνες με βάρος που ξεπερνά την άνωση, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις στο Μάθημα Γενική Μετεωρολογία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ανάλυση Θερμοκρασιών. Τα στοιχεία που θα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί

Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Γεωγραφική κατανοµή των βροχοπτώσεων 1. Ορισµοί Η ποσότητα της βροχής που φτάνει στην επιφάνεια της γης εάν συγκεντρωθεί σε µα οριζόντια επιφάνεια, θα σχηµατίσει ένα υδάτινο στρώµα, το πάχος του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα