ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ"

Transcript

1 ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μησανικόρ Πεπιβάλλονηορ (B.Eng, M.Eng) Πολιηικόρ Μησανικόρ (M.Eng) «Ενεργειακι Αποδοτικότθτα και Αειφορία ςε κτίρια και κοινότθτεσ ςτθ Μεςόγειο» Προκλιςεισ και Προοπτικζσ Παραςκευι 21 Νοεμβρίου Ακινα

2 Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Σο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν είναι ανεξάρτθτοσ, μθ κυβερνθτικόσ (MKO), μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, ο οποίοσ ιδρφκθκε το 2009, ςφμφωνα με τον Περί ωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο 57 του 1972, για τθν εκτζλεςθ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και των βιϊςιμων μεταφορϊν και αςτικισ κινθτικότθτασ. Η ςφςταςθ και λειτουργία του Ενεργειακοφ Γραφείου ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μζςω του Προγράμματοσ «Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ» και από τθν Ζνωςθ Κοινοτιτων Κφπρου, για 3 χρόνια.

3 Ειδικοί τόχοι Πποώθηζη ηων ΑΠΔ Πποώθηζη ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ Πποώθηζη ηων βιώζιμων μεηαθοπών Βιώζιμορ Δνεπγειακόρ Σσεδιαζμόρ για ηην Τοπική Αςηοδιοίκηζη

4 Ζδρα του Ενεργειακοφ Γραφείου Λευκωςία Λεφκωνοσ 1011 Λευκωςία

5 5 Σο ζργο ELIHMED Σο ΕΓΚΠ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο ςτρατθγικό ζργο ELIH MED «Energy Efficiency in Low income Housing in the Mediterranean». Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ MED. υγκεκριμζνα το ζργο αφορά τον εντοπιςμό και υλοποίθςθ πρακτικϊν, τεχνικϊν λφςεων και καινοτόμων μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ για τθν ανάπτυξθ επεμβάςεων με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε νοικοκυριά με χαμθλό ετιςιο ειςόδθμα. τθν Κφπρο υλοποιικθκαν επεμβάςεισ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε 25 νοικοκυριά με χαμθλό ετιςιο ειςόδθμα και εγκαταςτάκθκαν 25 ζξυπνοι μετρθτζσ. Οι κατοικίεσ αυτζσ ζχουν επιλεγεί από τθν ΡΑΕΚ ϊςτε να αποτελζςουν το πρϊτο πιλοτικό πρόγραμμα ςυμψθφιςμοφ μετριςεων (net-metering) φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων εγκατεςτθμζνων ςε οικίεσ.

6 τόχοι του ζργου ςτθν Κφπρο Να εμπλακοφν οι φορείσ που ςχετίηονται με τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων και τθσ κοινωνικισ μζριμνασ Να εμπλακοφν ενεργά οι Σοπικζσ Αρχζσ που ζχουν καταρτίςει τοπικά χζδια Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια μζςω του υμφϊνου των Δθμάρχων και το φμφωνο των Νθςιϊν Να προωκθκοφν τα αποτελζςματα του ζργου ςε Εκνικό επίπεδο ςτοχεφοντασ τουσ φορείσ λιψεισ αποφάςεων, εμπλεκόμενουσ φορείσ, τοπικζσ αρχζσ, χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ, πανεπιςτιμια, νοικοκυριά και το ευρφτερο κοινό. Να εντοπιςτοφν 25 νοικοκυριά με βάςθ κριτιρια επιλεξιμότθτασ Να διενεργθκοφν ενεργειακοί ζλεγχοι ςε 25 νοικοκυριά και να εντοπιςτοφν οι οικονομικά βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τουσ. Να βελτιωκοφν οι ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ ςε 25 νοικοκυριά και να αντιμετωπιςτεί θ ενεργειακι φτϊχια Να ευαιςκθτοποιθκοφν τα νοικοκυριά ϊςτε να αποκτιςουν ενεργειακι ςυνείδθςθ Να ενιςχυκοφν οι προςπάκειεσ για εξαςφάλιςθ μελλοντικϊν εργαλείων ςτιριξθσ των ενεργειακϊν αναβακμίςεων ςε υφιςτάμενεσ κατοικίεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ 6

7 Γεωγραφικι κάλυψθ Από Κύππο 14 Γήμοι και Κοινόηηηερ 10 Αζηικέρ και 4 ζηην ύπαιθπο 5 παπαλιακέρ, 1 οπεινή, 2 ημιοπεινέρ, 6 αζηικέρ 32% Κάλςτη πληθςζμού άνθπυποι νοικοκςπιά Σο πιλοτικό αυτό ζργο ςυγχρθματοδοτείται επίςθσ από τισ ακόλουκεσ τοπικζσ αρχζσ: Διμοσ τροβόλου, Διμοσ Λατςιϊν, Διμοσ Λάρνακασ, Διμοσ Αγίου Ακαναςίου, Διμοσ Γερίου, Διμοσ Πάνω Λευκάρων, Διμοσ Παραλιμνίου, Διμοσ Αραδίππου, Διμοσ Ζγκωμθσ, Διμοσ Ιδαλίου, Διμοσ Πόλθσ Χρυςοχόοσ, Διμοσ Λακατάμια, Κοινότθτα Εργατϊν, Κοινότθτα Ψιμολόφου και τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ.

8 Γεωγραφικι Κάλυψθ 8

9 9 Διαδικαςία Επιλογισ Διαδικαςία επιλογισ Ανοιχτι προκιρυξθ 2 Απριλίου 2012 Σελευταία θμζρα υποβολισ αιτιςεων 31 Απριλίου 2012 Αξιολόγθςθ αιτιςεων από Επιτροπι 5 Μαΐου 2012 Σελικι επιλογι και ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων

10 10 Κριτιρια Επιλογισ 1. Νοικοκυριό χαμθλοφ ειςοδιματοσ 2. Επιλζξιμεσ 14 τοπικζσ αρχζσ 3. Εμβαδόν οικίασ Διαμερίςματα < 100 m2 Μονοκατοικίεσ< 150 m2 4. Ζτοσ Καταςκευισ( ) 5. Ιδιόκτθτα

11 11 Κριτιρια Επιλογισ Κατθγορίεσ δικαιοφχων Μονιρεισ Μονιρεισ με ςοβαρό πρόβλθμα υγείασ Ακακάριςτο Ετιςιο Ειςόδθμα (ΑΕΕ) Μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ με 1 παιδί Κάκε πρόςκετο παιδί Οικογζνειεσ χωρίσ παιδιά Κάκε πρόςκετο παιδί (ε αυτιν τθν κατθγορία εμπίπτουν και οι πολφτεκνεσ οικογζνειεσ. Δθλαδι οικογζνειεσ με 3 ι περιςςότερα πρόςκετα παιδιά) Οικογζνειεσ με άτομο ι άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ

12 Αξιολόγθςθ αιτιςεων Αξιολόγθςθ από επιτροπι Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ Κλιρωςθ όπου απαιτικθκε 12

13 13 Δθμοςιότθτα ςτο ςτάδιο επιλογισ των νοικοκυριϊν

14 14 Δθμοςιότθτα ςτο ςτάδιο επιλογισ των νοικοκυριϊν

15 τόχοι ενεργειακϊν αναβακμίςεων τόχοι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ >30% εξοικονόμθςθ ενζργειασ 2 βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ κλάςθσ Μζτρα βελτίωςθσ εν. απόδοςθσ Θερμομονϊςεισ Θερμομονωτικά κουφϊματα Εξωτερικά ςκίαςτρα Ζξυπνοι μετρθτζσ Θερμοςουβάσ υςτιματα κζρμανςθσ κλιματιςμοφ Ενεργειακζσ εςτίεσ υψθλισ απόδοςθσ 15

16 16 Προφίλ νοικοκυριϊν

17 17 Προφίλ νοικοκυριϊν

18 18 Προφίλ νοικοκυριϊν

19 Προφίλ νοικοκυριϊν ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Μόνο 1 ςπίτι είχε κερμομόνωςθ οροφισ Μόνο 12 νοικοκυριά είχαν κάποια από τα παράκυρα τουσ με διπλό γυαλί Όλα τα νοικοκυριά ζχουν θλιακό κερμοςίφωνα (κάποιοι ςπαςμζνοι) οβαρά προβλιματα υγραςίασ Για κζρμανςθ χρθςιμοποιείτο Κεντρικι κζρμανςθ με πετρζλαιο Σηάκι παραδοςιακό Θερμάςτρεσ υγραερίου Θερμάςτρεσ πετρελαίου Θερμάςτρεσ θλεκτριςμοφ Για κλιματιςμό χρθςιμοποιείτο Μεμονωμζνεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ Ανεμιςτιρεσ οροφισ 19

20 20 Κατθγορίεσ επεμβάςεων ςτα πιλοτικά ζργα - Χρθματοδότθςθ 100% από Κςππιακέρ εηαιπίερ Φυηοβοληαφκών 85 % από ΔΤΠΑ 15% από Τοπικέρ Απσέρ και ΚΟΑΓ 100 % από ΑΗΚ

21 21 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP Ενεργειακι απόδοςθ πριν Ενεργειακι απόδοςθ μετά Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ ενεργειακϊν Εκτιμ. αναβακμίςεων PV (kwh (Κλάςθ) pr / (kwh ΕΞΕ m 2 (Κλάςθ pr /.year) m 2.year) E 397 B % G 855 E % G 1021 F % G 731 E % G 588 D % G 958 E % D 254 C % C 289 B % G 1083 D % F 502 B % E 432 C % F 556 C % E 413 C % G 740 E % G 1127 C % F 604 D % G 643 F % C 287 A 0 100% G 631 D % G 861 D % G 664 E % C 313 A 60 81% E 463 B % F 444 E % E 433 C %

22 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ 1 Επεμβάςεισ PV (KW) Δαπάνεσ ΕΞΕ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ % Αντικατάςταςθ δφο κλιματιςτικϊν Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Επιδιόρκωςθ τμιματοσ οροφισ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προμικεια και τοποκζτθςθ κερμοςοβά 25 mm ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου % % % % % 7 Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ ψευδοτάβανου με κερμομόνωςθ Αφαίρεςθ υφιςτάμενου τηακιοφ και εγκατάςταςθ νζασ ενεργειακισ εςτίασ του αζρα Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ % 8 Αφαίρεςθ υφιςτάμενου τηακιοφ και εγκατάςταςθ νζασ ενεργειακισ εςτίασ του νεροφ Σοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο υφιςτάμενο ταβάνι τθσ οικίασ % 22

23 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ Επεμβάςεισ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Προμικεια και τοποκζτθςθ κερμοςοβά ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία Αντικατάςταςθ παρακφρων με νζα αποδοτικότερα Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Αντικατάςταςθ ντεπόηιτου νεροφ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αντικατάςταςθ 3 κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ αποδοτικότερεσ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αντικατάςταςθ 2 κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ αποδοτικότερεσ Προμικεια και εγκατάςταςθ ψευδοτάβανου με κερμομόνωςθ Προμικεια και τοποκζτθςθ κερμοςοβά 25 mm ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία Εργαςίεσ βελτίωςθσ οροφισ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αντικατάςταςθ 3 κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ αποδοτικότερεσ Αντικατάςταςθ παρακφρων με νζα κερμομονωτικά Σοποκζτθςθ ψευδοτάβανου και κερμομόνωςθσ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αντικατάςταςθ 3 κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ αποδοτικότερεσ Προμικεια και τοποκζτθςθ κερμοςοβά 25 mm ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ άνωκεν του ταβανιοφ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αφαίρεςθ του υφιςτάμενου θλιακοφ ςυςτιματοσ ηεςτοφ νεροφ και θ τοποκζτθςθ καινοφργιου Αντικατάςταςθ 3 κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ αποδοτικότερεσ Αντικατάςταςθ παρακφρων με νζα κερμομονωτικά PV (KW) Δαπάνεσ ΕΞΕ % % % % % % % % 23

24 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ Επεμβάςεισ PV (KW) Δαπάνεσ ΕΞΕ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Αντικατάςταςθ παρακφρων με νζα κερμομονωτικά % Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια και τοποκζτθςθ κερμοςοβά 25 mm ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αντικατάςταςθ ντεπόηιτου νεροφ Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προςκικθ κερμομόνωςθσ άνωκεν ξφλινου ταβανιοφ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Αντικατάςταςθ παρακφρων με νζα κερμομονωτικά Προςκικθ κερμομόνωςθσ οροφισ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προμικεια και τοποκζτθςθ ψευδοτάβανου με κερμομόνωςθ Προμικεια, τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ υγρομόνωςθσ Αντικατάςταςθ 3 κλιματιςτικϊν μονάδων με νζεσ αποδοτικότερεσ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προμικεια και τοποκζτθςθ μαντεμζνιασ ενεργειακισ ξυλόςομπασ Αντικατάςταςθ υφιςτάμενων λαμπτιρων με αποδοτικοφσ Προμικεια και τοποκζτθςθ αλουμινζνιων παρακυρόφυλλων Αντικατάςταςθ ντεπόηιτου νεροφ Προμικεια και τοποκζτθςθ κερμοςοβά 25 mm ςτθν εξωτερικι τοιχοποιία % % % % % % % % 24

25 25 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP1 Waterproof insulation and new a/c units PP1 Thermal Insulation and Photovoltaics PP2 - Waterproof insulation PP2 Thermal insulation and new solar thermal water heater

26 26 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP4 Thermal Insulation of the roof PP4 Waterproof Insulation and new solar thermal water heater PP7- Efficient lighting and new ceiling with thermal insulation PP7- New efficient fireplace (air module)

27 27 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP8 Efficient fireplace (with boiler) installation PP8 Piping workings for the installation of the fireplace PP11 - New solar thermal water heater PP11 Waterproof Insulation

28 28 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP12 Thermal Insulation of the roof PP12 New efficient air conditioning compressor PP15 Outdoor after PP15 Ceiling with thermal insulation

29 29 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP13 Indoor and outdoor before PP13 Indoor and outdoor after PP16 Thermal Insulation of the roof PP16 - Thermal Insulation of the roof

30 30 Ενεργειακζσ επεμβάςεισ PP20 Roof before insulation PP20 Roof with thermal insulation PP25 Before works PP25 After thermal plaster

31 31 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ Δίκησο Ηλεκηριζμού Παραγωγή DC ηλεκηριζμού από ΦΒ Μεηαηροπέας DC ζε AC NET METERING Σςμτηθιζμόρ καηανάλυζηρ ηλεκηπιζμού

32 32 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ Σςμτηθιζμόρ καηανάλυζηρ ηλεκηπιζμού Παραγωγή ηλεκηριζμού = Ιδιοκαηανάλωζη ηλεκηριζμού + Ηλεκηριζμός προς δίκησο Λογαριαζμός ηλεκηριζμού = Ηλεκηριζμός από δίκησο Ηλεκηριζμός προς δίκησο

33 kwh 0:00 0:45 1:30 2:15 3:00 3:45 4:30 5:15 6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 33 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ 0,3 05/10/ Sunday 0,25 0,2 0,15 Import Export PV Generation 0,1 0,05 0

34 kwh 0:00 0:45 1:30 2:15 3:00 3:45 4:30 5:15 6:00 6:45 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45 19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:15 34 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ 0,7 05/10/ Sunday 0,6 0,5 0,4 0,3 Import Export PV Generation 0,2 0,1 0

35 35 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ Σε 11 από ηιρ 25 καηοικίερ έσοςν εγκαηαζηαθεί ΦΒ ζςζηήμαηα δςναμικόηηηαρ μέσπι 3,6 kw. Η ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ηυν ΦΒ ζςζηημάηυν είναι σοπηγίερ από εηαιπείερ ππομήθειαρ και εγκαηάζηαζηρ ΦΒ ζςζηημάηυν και η αγοπά και ηοποθέηηζη ηυν έξςπνυν μεηπηηών είναι πποζθοπά ηηρ Απσήρ Ηλεκηπιζμού Κύππος. Δπιππόζθεηα 1 νοικοκςπιό ηοποθέηηζε συπίρ σοπηγία ζύζηημα 3 KW με Net metering

36 36 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ Τα ππώηα αποηελέζμαηα ηηρ πιλοηικήρ εθαπμογήρ ηος ζςζηήμαηορ Net metering (ζςμτηθιζμού παπαγόμενηρ και καηαναλιζκόμενηρ ενέπγειαρ από θυηοβοληαφκά), ζε δύο καηοικίερ σαμηλού οικογενειακού ειζοδήμαηορ ζηην Κύππο, είναι πολύ ενθαππςνηικά. Ωρ αποηέλεζμα, η Ρςθμιζηική Απσή Ενέπγειαρ Κύππος πποώθηζε ηη διεύπςνζη ηηρ πιλοηικήρ εθαπμογήρ εγκαηάζηαζηρ ΦΒ 3kW ζηην Κύππο με ζςμτηθιζμό ζε καηοικίερ. Εκ ηυν οποίυν οι 4000 είναι αποκλειζηικά για καηοικίερ με σαμηλό ειζόδημα και επισοπήγηζη μέσπι και 700 ανά KW.

37 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ Σηην καηοικία ζηο Παπαλίμνι (πενηαμελήρ οικογένεια) η ζςμτηθιζμένη καηανάλυζη για ηην πεπίοδο Αππίλιορ-Μάιορ 2013 ήηαν 4 kwh ενώ η ανηίζηοιση καηανάλυζη ηηρ πεπζινήρ πεπιόδος ήηαν 840 kwh. Το ποζό ηος ςπό αναθοπά λογαπιαζμού ήηαν μόλιρ 3,55 Σηην καηοικία ζηη Λάπνακα (εξαμελήρ οικογένεια) η ζςμτηθιζμένη καηανάλυζη για ηην πεπίοδο Μάπηιορ-Αππίλιορ 2013 ήηαν 36 kwh ενώ η ανηίζηοιση καηανάλυζη ηηρ πεπζινήρ πεπιόδος ήηαν kwh. Το ποζό ηος ςπό αναθοπά λογαπιαζμού ήηαν μόλιρ 11,64

38 5μελήρ οικογένεια ζηο Παπαλίμνι Ανηίγπαθο Logo λογαπιαζμού of the organisation Καηανάλυζη πεπιόδος 4 kwh Πεπζινή καηανάλυζη 840 kwh 3,55 Πεπίοδορ 27/3/ /5/2013

39 39

40 40 Ζξυπνοι μετρθτζσ Δκηόρ ηηρ οικίαρ

41 41 Ζξυπνοι μετρθτζσ Δνηόρ ηηρ οικίαρ Σε δύο πεπιπηώζειρ καηοικιών έσοςν ηοποθεηηθεί καηαγπαθικά θεπμοκπαζίαρ και ζσεηικήρ ςγπαζίαρ αέπα καθώρ και έξςπνορ μεηπηηήρ για ηη λεπηομεπέζηεπη καηαγπαθή επιμέποςρ καηαναλώζευν ανά σπήζη

42 42 Ζξυπνοι μετρθτζσ

43 43 Ζξυπνοι μετρθτζσ

44 Ζξυπνοι μετρθτζσ IN HOUSE Owners tablet Access via the web browser Smart metering devices Ethernet connection WiFi access point House s router CEA PREMISES GRIDVIS SOFTWARE 44

45 45 Ζξυπνοι μετρθτζσ GridVis Παπακολούθηζη καηαναλώζευν

46 KWh/ 2μηνία 46 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων Καηαναλώζειρ ηλεκηπιζμού ζηα 25 νοικοκςπιά ανά 2μηνία για ηην πεπίοδο Jan Mar May Jul Sep Nov

47 / 2μηνία 47 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων 8000 Γαπάνερ ηλεκηπιζμού ζηα 25 νοικοκςπιά ανά 2μηνία για ηην πεπίοδο Jan Mar May Jul Sep Nov

48 KWh/έηορ /έηορ 48 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων Καηαναλώζειρ ηλεκηπιζμού Γαπάνερ για ηλεκηπιζμό % % Μ.Ο. 3 ηελεσηαίων τρόνων Τελεσηαίοι 12 μήνες 0 Μ.Ο. 3 ηελεσηαίων τρόνων Τελεσηαίοι 12 μήνες

49 Φωτοβολταϊκά με net metering ςε νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ Το Δνεπγειακό Γπαθείο Κςππίυν Πολιηών επιθςμεί να εςσαπιζηήζει ηην Απσή Ηλεκηπιζμού Κύππος, ηην ΡΑΕΚ καθώρ και ηιρ εηαιπείερ ππομήθειαρ και εγκαηάζηαζηρ ΦΒ ζςζηημάηυν L. Zotiades Trading & Consulting Ltd, Trikkis Energy, Solar Technologies Ltd, NΕΟΝ Energy Cyprus Ltd, Metartec Ltd, Lanitis Green Energy Group, Gesolar Ltd, Ioannou Alternative Energy, Enfoton Solar Ltd Johnsun Heaters Ltd, ποσ τωρίς την πολύτιμη βοήθεια και ζςμβολή ηοςρ ζήμεπα δεν θα είσαμε ζηη διάθεζη μαρ ηα ππώηα αςηά αποηελέζμαηα.

50 ΕΤΧΑΡΙΣΩ!!! Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Οδόσ Λεφκωνοσ Λευκωςία, Κφπροσ Tel , Fax Like us on Facebook "Ενεργειακό Γραφείο"

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus Documentation of the dissemination workshop in Cyprus D22 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΑΓ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest

Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Προγράμματα του ΜΦΙ ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΕ Η εμπειρία του προγράμματοσ LIFE+ EcoPest Δρ Κυριακι Μαχαίρα Μπενάκειο Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο τεφάνου Δζλτα 8, 145 61 Κθφιςιά Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα