Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:"

Transcript

1

2 φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO 2 ) ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20%. Για να το πετφχουν αυτό, αναπτφςςουν Σχζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο (Βιϊςιμθ) Ενζργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόηουν δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθν αφξθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ τομείσ του Διμου και οργανϊνουν Θμζρεσ Ενζργειασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Γραφείο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τισ Δομζσ Υποςτιριξθσ. Ο Διμαρχοσ Κυριάκοσ Χατηθττοφισ εκπροςωπϊντασ το Διμο Αγίου Ακαναςίου υπόγραψε ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2008 το «Σφμφωνο των Δθμάρχων» και ςυμμετείχε ςτθν τελετι που πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτισ Βρυξζλλεσ. Τον Ιανουάριο του 2010, ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ανάκεςε ςτο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν τθν εκπόνθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ, ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ με τίτλο ISLEPACT ςυγχρθματοδοτοφμενου από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ. Ο Άγιοσ Ακανάςιοσ είναι προάςτιο τθσ Λεμεςοφ και ανεξάρτθτοσ διμοσ τθσ Κφπρου από το Βρίςκεται 3 χιλιόμετρα από τθ Λεμεςό και οφείλει το όνομα του ςτον πολιοφχο του διμου Άγιο Ακανάςιο. Ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςε 15,000 περίπου κατοίκουσ. Το ζτοσ 2009 ορίςτθκε ωσ το ζτοσ αναφοράσ/καταγραφισ των καταναλϊςεων ενζργειασ και των εκπομπϊν CO 2 ςτθν επικράτεια του Διμου. Σφμφωνα με πραγματικά ςτοιχεία καταναλϊςεων που ςυλλζχκθκαν από τθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου, τισ εταιρίεσ πετρελαιοειδϊν, ςτατιςτικι υπθρεςία Κφπρου κ.α. θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον Άγιο Ακανάςιο το 2009 ιταν MWh. Ο μεγαλφτεροσ καταναλωτισ ενζργειασ ςτο Διμο είναι οι Μεταφορζσ με MWh και ακολοφκωσ ο οικιακόσ τομζασ με MWh και ο δευτερογενισ τομζασ με MWh. Οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα του 2009 που αναλογοφν ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο είναι τόνοι. Για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO 2 τθν περίοδο 2010 με 2020, καταρτίςτθκε το ςενάριο αναμενόμενθσ εξζλιξθσ όπου υπολογίςτθκαν ότι οι εκπομπζσ χωρίσ τθν λιψθ οποιοδιποτε μζτρων κα είναι τόνουσ. Το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ που ζχει ετοιμαςτεί για το Διμο περιλαμβάνει επιπρόςκετα μζτρα/δράςεισ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί τουλάχιςτον ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικι αλλαγισ. Δθλαδι τα μζτρα που κα λάβει ο Διμοσ επιπρόςκετα από τα εκνικά μζτρα ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: Περιγραφι Αρικμόσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια του Διμου 6 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 11 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 2 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Οδικό φωτιςμό 1 1

3 Επενδφςεισ του Διμου ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 1 Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνων 1 Θ ετιςια εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν για το 2020 με τθν εφαρμογι των πιο πάνω μζτρων ανζρχεται ςτισ τόνουσ. Επίςθσ, υπολογίςτθκε ότι ο αντίκτυποσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου από τθν εφαρμογι των εκνικϊν μζτρων που λαμβάνονται για τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα κα είναι επιπρόςκετθ μείωςθ τθσ τάξθσ των τόνων. Επομζνωσ με τθν εφαρμογι του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ και με μία ςυνολικι μείωςθ των τόνων, οι ετιςιεσ εκπομπζσ για το ζτοσ 2020 κα περιοριςτοφν ςτουσ τόνουσ. Δθλαδι, 20 % μειωμζνοι ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το Ο προχπολογιςμόσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν περίοδο 2010 μζχρι 2020 ανζρχεται ςτισ Θ χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ εκτιμάται ότι κα πθγάηει από τουσ ακόλουκουσ πόρουσ: Ρροχπολογιςμό του Διμου. Από τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων που κα επιφζρουν τα μζτρα μείωςθσ ενζργειασ ςτα κτίρια, οχιματα και οδικό φωτιςμό του Διμου. Από ζςοδα που κα προζρχονται από τισ επενδφςεισ του Διμου ςε Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ. Χρθματοδότθςθ από το Σχζδιο χορθγιϊν για τθν προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ. Ρικανι χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα αειφόροσ ανάπτυξθ και ανταγωνιςτικότθτα του Γραφείου Ρρογραμματιςμοφ. Ρικανι χρθματοδότθςθ από το Ταμείο που κα δθμιουργθκεί από τα ζςοδα Δθμοπράτθςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Ρικανι χρθματοδότθςθ από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. 2

4 Περιεχόμενα 1 Το Σφμφωνο των Δθμάρχων Ειςαγωγι Ζνταξθ ενόσ Διμου ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων Δεςμεφςεισ από τθν υπογραφι του Σφμφωνου των Δθμάρχων Δομζσ υποςτιριξθσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων Κφπροσ Διμοσ Αγίου Ακαναςίου Άγιοσ Ακανάςιοσ Ιςτορία Τοπικό Σχζδιο Λεμεςοφ Ειςαγωγι Δομι ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι του τοπικοφ ςχεδίου Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ρεριγραφι των κτιρίων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Οδικόσ φωτιςμόσ του Διμου Αγίου Ακαναςίου Φωτιςμόσ πάρκων και δθμόςιων χϊρων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Άδειεσ οικοδομισ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Οχιματα του Διμου Αγίου Ακαναςίου Δίκτυο δρόμων και ποδθλατοδρόμων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ρρογραμματιηόμενα ζργα ςτο οδικό δίκτυο του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ρρόγραμμα ανακφκλωςθσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Αρικμόσ βιομθχανιϊν και εργοςταςίων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Αρικμόσ ξενοδοχείων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ρλθκυςμόσ Διμου Αγίου Ακαναςίου Εκςτρατείεσ περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ Ρράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ευρωπαϊκά και Διεκνι προγράμματα Απογραφι καταναλϊςεων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Οικιακόσ τομζασ Ρρωτογενισ τομζασ Δευτερογενισ τομζασ

5 5.4 Τριτογενισ τομζασ Μεταφορζσ Συνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Απογραφι εκπομπϊν CO 2 ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ειςαγωγι Οικιακόσ τομζασ Ρρωτογενισ τομζασ Δευτερογενισ τομζασ Τριτογενισ τομζασ Μεταφορζσ Συνολικζσ εκπομπζσ CO 2 ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Σενάριο πρόβλεψθσ των εκπομπϊν CO Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ Διμου Αγίου Ακαναςίου Ειςαγωγι Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό Επενδφςεισ του Διμου Αγίου Ακαναςίου ςε ΑΡΕ Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Συνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό Επενδφςεισ του Διμου Αγίου Ακαναςίου ςε ΑΡΕ Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Συνειςφορά των Εκνικϊν Μζτρων ςτο Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ρεριγραφι επίτευξθσ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν για το Χρθματοδότθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ

6 Εικόνεσ Εικόνα 1 Τελετι υπογραφισ του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτθν αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ Εικόνα 2 Τελετι υπογραφισ του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτθν αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ *Photo: Paul O'Driscoll] Εικόνα 3 Ρεριοχζσ Τοπικοφ Σχεδίου Λεμεςοφ *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ 2011] Εικόνα 4 Ρολεοδομικζσ ηϊνεσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου και φωτογραφία δορυφόρου *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ 2011, google earth] Εικόνα 5 Ραλιόσ Οικιςμόσ Εικόνα 6 Διμοσ Αγίου Ακαναςίου Εικόνα 7 Κυκλικόσ κόμβοσ Αγίου Ακαναςίου Εικόνα 8 Δθμοτικό Μζγαρο Εικόνα 9 Κεντρικι πλατεία Εικόνα 10 Κεντρικι πλατεία Εικόνα 11 Καμάρεσ Εικόνα 12 Δίκτυο ποδθλατοδρόμων ςτο τοπικό ςχζδιο Λεμεςοφ *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ Εικόνα 13 Οδικό δίκτυο ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου *Ρθγθ: Google maps] Εικόνα 14 Βιομθχανικι/Βιοτζχνικι ηϊνθ Αγίου Ακαναςίου κατθγορίασ Α και Β *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ Εικόνα 15 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα για το ζτοσ Εικόνα 16 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά πθγι ενζργειασ για το ζτοσ Εικόνα 17 Μερίδιο εκπομπϊν CO 2 ανά τομζα ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου για το ζτοσ Εικόνα 18 Μερίδιο εκπομπϊν CO 2 ανά πθγι ενζργειασ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου το Εικόνα 19 Σενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO 2 ςε τόνουσ για τθν περίοδο Εικόνα 20 Γραφικι απεικόνιςθ του ςεναρίου αναμενόμενθσ εξζλιξθσ των εκπομπϊν CO 2 ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου και του ςτόχου μείωςθσ για το 2020 κατά 22%

7 Πίνακεσ Ρίνακασ 1 Φωτιςμόσ Ράρκων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ρίνακασ 2 Στόλοσ Οχθμάτων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ρίνακασ 3 Ευρωπαϊκά ζργα/πρωτοβουλίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου με κζμα τθν Ενζργεια και το Ρεριβάλλον Ρίνακασ 4 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον οικιακό τομζα για το ζτοσ Ρίνακασ 5 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον πρωτογενι τομζα για το ζτοσ Ρίνακασ 6 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτο δευτερογενι τομζα για το ζτοσ Ρίνακασ 7 Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον τριτογενι τομζα για το ζτοσ Ρίνακασ 8 Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτισ μεταφορζσ για το ζτοσ Ρίνακασ 9 Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτισ μεταφορζσ για το ζτοσ Ρίνακασ 10 Συντελεςτζσ υπολογιςμοφ εκπομπϊν CO Ρίνακασ 11 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτον οικιακό τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου για το Ρίνακασ 12 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτον πρωτογενι τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το Ρίνακασ 13 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτο δευτερογενι τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το Ρίνακασ 14 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτον τριτογενι τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το Ρίνακασ 15 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το Ρίνακασ 16 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το Ρίνακασ 17 Συντελεςτζσ αφξθςθσ καταναλϊςεων ενζργειασ ανά καταναλωτι που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςενάριο αναμενόμενθσ εξζλιξθσ Ρίνακασ 18 Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ενζργειασ (μείωςθ τθσ τελικισ ενζργειασ για τθν ίδια χριςιμθ ενζργεια) Ρίνακασ 19 Συντελεςτζσ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ Ρίνακασ 20 Σενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO 2 ςε τόνουσ για τθν περίοδο Ρίνακασ 21 Συνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων που κα λάβει ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου και περιλαμβάνονται ςτο Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ Ρίνακασ 22 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τα εκνικά μζτρα Ρίνακασ 23 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ μείωςθσ εκπομπϊν CO 2 από τα εκνικά μζτρα Ρίνακασ 24 Σχζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των εκνικϊν μζτρων ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ

8 1 Σο φμφωνο των Δθμάρχων 1.1 Ειςαγωγι Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα (CO 2 ) ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20%. Για να το πετφχουν αυτό, αναπτφςςουν Σχζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο (Βιϊςιμθ) Ενζργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόηουν δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθν αφξθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ τομείσ του Διμου και οργανϊνουν Θμζρεσ Ενζργειασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Γραφείο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τισ Δομζσ Υποςτιριξθσ. Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι ανοιχτό ςε όλεσ τισ τοπικζσ αρχζσ που ςυγκροτοφνται δθμοκρατικά και με εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ, όποιο μζγεκοσ κι αν ζχουν και ςε οποιαδιποτε φάςθ εφαρμογισ των ενεργειακϊν/κλιματικϊν τουσ πολιτικϊν. 1.2 Ζνταξθ ενόσ Διμου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων Τοπικζσ αρχζσ που προτίκενται να υπογράψουν το Σφμφωνο των Δθμάρχων πρζπει να παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν τθν πρωτοβουλία ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Εφ όςον λθφκεί θ ςχετικι επίςθμθ απόφαςθ οι τοπικζσ αρχζσ πρζπει να ενθμερϊςουν τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Αυτό γίνεται με αποςτολι μθνφματοσ ταχυδρομικι κυρίδα του Γραφείου του Συμφϊνου των Δθμάρχων με επιςυναπτόμενο το Ζντυπο Ρροςχϊρθςθσ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το Διμαρχο ι άλλο εξουςιοδοτθμζνο από το Δθμοτικό Συμβοφλιο αντιπρόςωπο. Μετά τθν αποςτολι του μθνφματοσ, θ τοπικι αρχι κα περιλθφκεί ςτο δθμόςιο κατάλογο των πόλεων του Συμφϊνου. Οι τοπικζσ αρχζσ μποροφν να υπογράψουν το Σφμφωνο των Δθμάρχων οποιαδιποτε ςτιγμι, δεν υπάρχει προκεςμία! Οι Τελετζσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων λαμβάνουν χϊρα κάκε χρόνο και όλοι οι διμαρχοι ζχουν τθν ευκαιρία δθμόςιασ υπογραφισ και ευρείασ προβολισ. 1.3 Δεςμεφςεισ από τθν υπογραφι του φμφωνου των Δθμάρχων Οι Διμοι που ςυμμετζχουν ςτο Σφμφωνο, ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 πάνω από 20% ζωσ το 2020, μζςω δράςεων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Για να επιτφχουν αυτό το ςτόχο, δεςμεφονται να: ετοιμάςουν μια Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν (ΒΑΕ) εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι του Συμφϊνου υποβάλουν ζνα Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΣΔΑΕ), εγκεκριμζνο από το Δθμοτικό Συμβοφλιο εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι του Συμφϊνου δθμοςιεφουν τακτικά ανά διετία μετά τθν υποβολι του ΣΔΑΕ τουσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ αναφζροντασ το βακμό υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ και των ενδιάμεςων αποτελεςμάτων προωκιςουν τισ δράςεισ τουσ και να εμπλζξουν τουσ πολίτεσ τουσ και τουσ τοπικοφσ φορείσ και να οργανϊςουν Τοπικζσ Θμζρεσ Ενζργειασ 7

9 διαδϊςουν το μινυμα του Συμφϊνου των Δθμάρχων, ιδιαίτερα να παροτρφνουν και άλλουσ διμουσ να προςχωριςουν ςτο Σφμφωνο και να ςυνειςφζρουν ςε ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ και κεματικζσ θμερίδεσ Ζνασ Διμοσ, εντάςςεται ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων για να: κάνει μια δθμόςια διλωςθ για τθ δζςμευςι του για μείωςθ του CO 2, δθμιουργιςει ι ενιςχφςει τθ δυναμικι για μείωςθ του CO 2 ςτθν περιοχι του, ωφελθκεί από τθν ενκάρρυνςθ και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων, μοιραςτεί με άλλουσ τθν εμπειρία που ζχει αναπτυχκεί ςτο διμο του, γίνει ο διμοσ γνωςτόσ ωσ πρωτοπόροσ, δθμοςιοποιιςει τα επιτεφγματά του ςτο διαδικτυακό τόπο του Συμφϊνου, Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρζχει ςτισ πόλεισ που εντάςςονται ςτο Σφμφωνο: Ζνα γραφείο αρμόδιο για τθν προϊκθςθ, το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ, Ζνα διαδικτυακό τόπο για προϊκθςθ και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, Εργαλεία και μεκόδουσ (οδθγίεσ, φόρμεσ, κλπ) που βοθκοφν ςτθν προετοιμαςία τυποποιθμζνων απογραφϊν εκπομπϊν και Σχεδίων Δράςθσ, ςυμβατϊν με τα ιδθ υπάρχοντα Οικονομικζσ διευκολφνςεισ, κυρίωσ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, τα Διαρκρωτικά Ταμεία, κλπ., Εκδθλϊςεισ για να ζχουν οι πόλεισ που δραςτθριοποιοφνται ενεργά μεγάλθ πολιτικι προβολι ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, Ζνα δίκτυο Δομϊν Υποςτιριξθσ για τθ βοικεια των μικρότερων ςε μζγεκοσ πόλεων. 1.4 Δομζσ υποςτιριξθσ του υμφϊνου των Δθμάρχων Εάν μια τοπικι αρχι δεν ζχει τθν τεχνικι δυνατότθτα ι τουσ πόρουσ για να ετοιμάςει το ςχζδιο δράςθσ του διμου, πρζπει να λάβει υποςτιριξθ από οργανιςμοφσ που ζχουν τζτοιεσ δυνατότθτασ π.χ. τισ Δομζσ Τποςτιριξθσ. Κατάλογοσ των Δομϊν Υποςτιριξθσ υπάρχει ςτο διαδικτυακό τόπο του Συμφϊνου των Δθμάρχων. Δομζσ υποςτιριξθσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςτθν Κφπρο είναι θ Ζνωςθ Κοινοτιτων και θ Ζνωςθ Διμων Κφπρου με διοριςμζνο εκτελεςτικό γραφείο το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν. 1.5 Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων Ο Διμαρχοσ Κυριάκοσ Χατηθττοφισ εκπροςωπϊντασ το Διμοσ Αγίου Ακαναςίου υπόγραψε ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2008 το «Σφμφωνο των Δθμάρχων» και ςυμμετείχε ςτθν τελετι που πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτισ Βρυξζλλεσ. Τον Ιανουάριο του 2010, ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ανάκεςε ςτο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν τθν εκπόνθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ, ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ με τίτλο ISLEPACT ςυγχρθματοδοτοφμενου από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ. Για τθν περίοδο Ιανουάριοσ με Μάιοσ του2010 πραγματοποιικθκε θ απαραίτθτθ ςυλλογι ενεργειακϊν ςτοιχείων από τθ Δθμοτικι Υπθρεςία κακϊσ και άλλα αρμόδια κυβερνθτικά και μθ τμιματα. Τα ςτοιχεία αυτά χρθςιμοποιικθκαν για τον καταρτιςμό του 8

10 ζτουσ αναφοράσ (2009) που περιλαμβάνει τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ και τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ανά τομζα ςτθν επικράτεια του Διμου Αγίου Ακαναςίου. Τθν πιο πάνω περίοδο, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν ςε ςυνεργαςία με το προςωπικό του Διμου Αγίου Ακαναςίου, ετοίμαςαν το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερι παρουςίαςθ των μζτρων που πρζπει να εφαρμόςει ο Διμοσ για τθν περίοδο προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ παρουςιάςτθκε ενϊπιον του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτισ 31 Μαΐου 2010 όπου και ζτυχε ζγκριςθσ. Ακολοφκωσ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν ζχει υποβάλει το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ του Διμου Αγίου Ακαναςίου, ςτθ γραμματεία του Συμφϊνου των Δθμάρχων για αξιολόγθςθ και ζγκριςθ. Εικόνα 1 Σελετι υπογραφισ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτθν αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ. 9

11 Εικόνα 2 Τελετι υπογραφισ του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτθν αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ *Photo: Paul O'Driscoll]. 10

12 2 Κφπροσ Θ Κφπροσ είναι το μεγαλφτερο νθςί τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και βρίςκεται νότια τθσ Τουρκίασ. Οι δφο κφριοι ορεινοί όγκοι είναι ο Ρενταδάκτυλοσ ςτο βορρά και το όροσ Τρόοδοσ ςτο κεντρικό και νοτιοδυτικό τμιμα τθσ νιςου. Ανάμεςά τουσ βρίςκεται θ εφφορθ πεδιάδα τθσ Μεςαορίασ. Θ Κφπροσ αποτελοφςε ανζκακεν ςταυροδρόμι ανάμεςα ςτθν Ευρϊπθ, τθν Αςία και τθν Αφρικι και φζρει πάνω τθσ τα ίχνθ πολλϊν διαδοχικϊν πολιτιςμϊν: ρωμαϊκά κζατρα και οικίεσ, βυηαντινζσ εκκλθςίεσ και μοναςτιρια, κάςτρα τθσ εποχισ των ςταυροφοριϊν και προϊςτορικοφσ οικιςμοφσ. Οι κυριότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του νθςιοφ είναι ο τουριςμόσ, οι εξαγωγζσ ειδϊν ζνδυςθσ και χειροποίθτων ειδϊν και θ εμπορικι ναυτιλία. Στα χειροποίθτα είδθ ςυγκαταλζγονται τα κεντιματα, τα κεραμικά και τα χάλκινα. Στισ παραδοςιακζσ ςπεςιαλιτζ ςυγκαταλζγονται οι μεηζδες ορεκτικά που ςερβίρονται ωσ κφριο πιάτο το τυρί χαλούμι και το ποτό ηιβανία. Μετά τθν τουρκικι ειςβολι ςτο νθςί το 1974 και τθν κατοχι του βόρειου τμιματοσ τθσ χϊρασ, θ ελλθνικι κοινότθτα τθσ Κφπρου χωρίηεται από τθν τουρκικι με τθ λεγόμενθ Ρράςινθ Γραμμι. Θ Κφπροσ είναι γνωςτι ωσ το νθςί τθσ Αφροδίτθσ, τθσ κεάσ του ζρωτα και τθσ ομορφιάσ, επειδι ςφμφωνα με το κρφλο είναι ο τόποσ όπου γεννικθκε θ κεά. Στθ ςφγχρονθ λογοτεχνία ξεχωρίηουν τα ονόματα των Κϊςτα Μόντθ (ποιθτισ και ςυγγραφζασ) και Δθμιτρθ Γκότςθ (ςυγγραφζασ), ενϊ ο Ευαγόρασ Καραγιϊργθσ και ο Μάριοσ Τόκασ είναι διακεκριμζνοι μουςικοςυνκζτεσ. Ζτοσ προςχϊρθςθσ ςτθν ΕΕ: 2004 Πολιτικό ςφςτθμα: Δθμοκρατία Πρωτεφουςα: Λευκωςία υνολικι ζκταςθ: km² Πλθκυςμόσ: 0,8 εκατομμφρια Νόμιςμα: ευρϊ Ρθγι: 11

13 3 Διμοσ Αγίου Ακαναςίου 3.1 Άγιοσ Ακανάςιοσ Ο Άγιοσ Ακανάςιοσ είναι προάςτιο τθσ Λεμεςοφ και ανεξάρτθτοσ διμοσ τθσ Κφπρου από το Βρίςκεται 3 χιλιόμετρα από τθ Λεμεςό και οφείλει το όνομα του ςτον πολιοφχο του διμου Άγιο Ακανάςιο. Ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςε 15,000 περίπου κατοίκουσ. Συνοικίεσ του Διμου είναι τα Καφκαλλα, ο Ψοφμασ, οι Κυπαρίςιεσ και άλλοι. Τα διοικθτικά όρια του Διμου Αγίου Ακαναςίου εκτείνονται ςτα 1.450,45 εκτάρια. Ο Διμοσ ςυνορεφει με τουσ Διμου Γερμαςόγειασ, Λεμεςοφ και Μζςα Γειτονιάσ και με τα χωριά Μακθκολϊνθ και Φαςοφλα. 3.2 Ιςτορία Ο Άγιοσ Ακανάςιοσ ζχει μικρι ιςτορία, ξεκίνθςε από ζνα μικρό αγροτικό οικιςμό που αναπτφχκθκε πλθκυςμιακά με τθν ειςροι προςφφγων μετά τθν Τοφρκικθ ειςβολι του Υπολογίηεται ότι ςτον Άγιο Ακανάςιο εγκαταςτάκθκαν 6,000 πρόςφυγεσ, μζχρι τότε οι κάτοικοι του αςχολοφνταν με τθν κτθνοτροφία και τθ γεωργία. Σιμερα ςτο διμο υπάρχει θ βιομθχανικι περιοχι τθσ Λεμεςοφ και πολλζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. 3.3 Σοπικό χζδιο Λεμεςοφ Ειςαγωγι Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου εμπίπτει ςτο Τοπικό Σχζδιο Λεμεςοφ. Στο Τοπικό Σχζδιο περιλαμβάνονται οι περιοχζσ των Διμων Λεμεςοφ, Μζςα Γειτονιάσ, Αγίου Ακαναςίου, Κάτω Ρολεμιδιϊν και Γερμαςόγειασ, τμιματα τθσ περιοχισ των Κοινοτικϊν Συμβουλίων Αγίου Τφχωνα, Ραρεκκλθςιάσ και Ρφργου, Μουτταγιάκασ, Μονισ και Μοναγρουλλίου και οι περιοχζσ των Κοινοτικϊν Συμβουλίων Φψωνα, Ράνω Ρολεμιδιϊν και Τςερκζη Τςιφλίκ, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3 που ακολουκεί. Εικόνα 3 Περιοχζσ Σοπικοφ χεδίου Λεμεςοφ *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ

14 3.3.2 Δομι ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι του τοπικοφ ςχεδίου Θ δομισ τθσ περιοχισ του τοπικοφ ςχεδίου επθρεάςτθκε κακοριςτικά από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ φπαρξθ τθσ παραλίασ, το παλιό και νζο λιμάνι. Σθμαντικι επίδραςθ ςτθ δομι τθσ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι του τοπικοφ ςχεδίου είχε επίςθσ θ διαχρονικι εξζλιξθ τθσ πόλθσ και των περίχωρων τθσ χωρίσ πολεοδομικό ςχζδιο, θ κερδοςκοπία ςτθ γθ, θ ςτροφι του τουριςτικοφ ρεφματοσ προσ τθ κάλαςςα και θ ανζγερςθ κυβερνθτικϊν οικιςμϊν για ςτζγαςθ εκτοπιςκζντων. Οι παράγοντεσ ςτο ςφνολο τουσ που είχαν άμεςθ επίδραςθ ςτθ ςταδιακι διαμόρφωςθ τθσ ςθμερινισ δομισ τθσ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι του τοπικοφ ςχεδίου ςυνοψίηονται πιο κάτω: Θ διαμόρφωςθ ενόσ ακτινωτοφ οδικοφ δικτφου που ςυγκλίνει προσ τθν κεντρικι εμπορικι περιοχι, θ μορφι του οποίου επθρεάηεται ςε κακοριςτικό βακμό από τθ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ. Θ ςυγκζντρωςθ των πλείςτων κεντρικϊν αςτικϊν λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων ςτθν κεντρικι εμπορικι περιοχι, ενϊ παράλλθλα τα τελευταία χρόνια, αναπτφχκθκαν φυγόκεντρεσ τάςεισ για εγκατάςταςθ αςτικϊν χριςεων γθσ και λειτουργιϊν κατά μικοσ βαςικϊν ακτινωτϊν δρόμων και ςε μικρότερο βακμό ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ και των περιχϊρων. Αποτζλεςμα των τάςεων αυτϊν ιταν ανάμεςα ςε άλλα, θ ανάμιξθ αςυμβίβαςτων χριςεων γθσ και θ κυκλοφοριακι φόρτιςθ οριςμζνων δρόμων πζραν των αντικειμενικϊν δυνατοτιτων τουσ. Θ μθ οργανωμζνθ επζκταςθ τόςο τθσ πόλθσ όςο και των περιχϊρων, ιδίωσ μετά τον οικοδομικό οργαςμό που ακολοφκθςε τθν τουρκικι ειςβολι. Οι περιοχζσ αυτζσ εξαπλϊκθκαν κάκετα και οριηόντια χωρίσ ςτοιχειϊδθ πολεοδομικό ςχεδιαςμό, δθμιουργϊντασ ζνα ςφνολο ετερόκλθτων ςτοιχείων, οικοδομικϊν ςυνοννκυλευμάτων και διαςκορπιςμζνων αναπτφξεων. Θ γραμμικι τουριςτικι ανάπτυξθ κατά μικοσ του παραλιακοφ μετϊπου. Θ καταςκευι του νζου Λιμανιοφ, που είναι το μεγαλφτερο και το πιο ςφγχρονο τθσ Κφπρου. Θ ανζγερςθ κυβερνθτικϊν οικιςμϊν ςτζγαςθσ και αυτοςτζγαςθσ εκτοπιςκζντων ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ και των περίχωρων. Θ δομι τθσ περιοχισ του τοπικοφ ςχεδίου χρειάηεται ουςιαςτικι αναδιάρκρωςθ, ζτςι ϊςτε το αςτικό ςυγκρότθμα να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ ηωισ, ςτισ νζεσ πραγματικότθτεσ και ςτον πολυλειτουργικό ρόλο που πρζπει να διαδραματίηει. Θ αναδιάρκρωςθ πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ τα υφιςτάμενα χαρακτθριςτικά και τισ ιδιοτυπίεσ τθσ περιοχισ του Σχεδίου και ιδιαίτερα το γεγονόσ ότι θ Λεμεςόσ αποτελεί αφετθρία καλάςςιων ςυγκοινωνιϊν και ότι το παραλιακό μζτωπο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ δομισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Λεμεςοφ. 13

15 Εικόνα 4 Πολεοδομικζσ ηϊνεσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου και φωτογραφία δορυφόρου *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ 2011, google earth] 14

16 Εικόνα 5 Παλιόσ Οικιςμόσ Εικόνα 6 Διμοσ Αγίου Ακαναςίου Εικόνα 7 Κυκλικόσ κόμβοσ Αγίου Ακαναςίου Εικόνα 8 Δθμοτικό Μζγαρο Εικόνα 9 Κεντρικι πλατεία Εικόνα 10 Κεντρικι πλατεία 15

17 *Ρθγι: Εικόνα 11 Καμάρεσ 16

18 4 Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου 4.1 Περιγραφι των κτιρίων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Δθμοτικό Μζγαρο ζτοσ καταςκευισ 1995 ΕΜΒΑΔΑ Υπόγειο: Ιςόγειο: 1οσ όροφοσ: 2οσ όροφοσ: ολικό 1726 τ.μ. 970 τ.μ. 925 τ.μ. 260 τ.μ τ.μ Εμβαδό προςκικθσ Γραφείο ςτο 2ο όροφο 125 τ.μ. Αίκουςα πολλαπλισ χριςεωσ (κζατρο) χωρθτικότθτασ 350 άτομα Στο κτίριο εργάηονται 28 άτομα Κζντρο Νεότθτασ Οικιςμό Αγίου Ακαναςίου Εμβαδό: 340 τ.μ. Ρολιτιςτικό Κζντρο Εμβαδό: 140 τ.μ. Χωρθτικότθτασ 40 ατόμων ςε εκδθλϊςεισ Δθμοτικι βιβλιοκικθ Εμβαδόν: 105 τ.μ. Οι καταναλϊςεισ θλεκτριςμοφ που καταγράφθκαν για το ζτοσ 2009 για κτίρια του Διμου φαίνονται πιο κάτω: Δθμοτικό μζγαρο: kwh Δθμοτικι βιβλιοκικθ: kwh Κζντρο Νεότθτασ: Ρολιτιςτικό Κζντρο: kwh 3,048 kwh 4.2 Οδικόσ φωτιςμόσ του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ο οδικόσ φωτιςμόσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου καταναλϊνει το 1,9% του θλεκτριςμοφ που καταναλϊνεται ςτθν επικράτεια του Διμου. Αν και φαίνεται να αποτελεί μικρό ποςοςτό ςε ςχζςθ με άλλουσ καταναλωτζσ, αποτελεί πολφ ςθμαντικό κόςτοσ για τον προχπολογιςμό του Διμου. Υπάρχουν ςτο ςφνολο 146 μετρθτζσ οδικοφ φωτιςμοφ (ςθμεία που αντιπροςωπεφουν ζνα δίκτυο φωτιςτικϊν π.χ. μιασ οδοφ) που για το ζτοσ 2009 κατανάλωςαν θλεκτριςμό kwh. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ διατιμιςεισ για τον οδικό φωτιςμό ο Διμοσ επιβαρφνεται οικονομικά με τα ακόλουκα: 17

19 Στακερι επιβάρυνςθ 4,84 ανά λυχνία ανά διμθνία Για κάκε παρεχόμενθ kwh 0, Φωτιςμόσ πάρκων και δθμόςιων χϊρων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα Ράρκα του Διμου και ο αρικμόσ φωτιςτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτο κακζνα. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι ςτα Ράρκα Αγίου Επίκτθτου, Ιωάννθ Κολοκοτρϊνθ και Καρόλου Κουν, ο φωτιςμόσ γίνεται με τθ χριςθ αυτόνομων φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. Το ωράριο λειτουργίασ των λαμπτιρων είναι 20:00 με 02:00 κατά τθ κερινι περίοδο και 17:00 με 02:00 κατά τθ χειμερινι περίοδο. Πίνακασ 1 Φωτιςμόσ Πάρκων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Πάρκο Περιοχι Αρικμόσ φωτιςτικϊν Γ. Κωνςταντίνου (Ραςχάλθσ) 6 Εμπορικό Κ. Λάϊονσ Λινόπετρα 9 Λάμπουςασ (Βουφαβζντο) Λινόπετρα 8 Τρικϊμου Λινόπετρα 4 Ρροφςθσ Κιλικίασ Λινόπετρα 8 Καρπαςίασ-Καντάρασ Λινόπετρα 2 Καριόλου Λινόπετρα 3 Κυκραίασ Λινόπετρα 8 Θεοφίλου Γεωργιάδθ Ραραλία 28 Λουδοβίκου Μπετόβεν Α Ραραλία 6 Λουδοβίκου Μπετόβεν Β Ραραλία 3 Νίκου Νικολαΐδθ Άγιοσ Ακανάςιοσ 8 Κοκκινόγιασ Άγιοσ Ακανάςιοσ 15 Κρίτωνοσ Τορναρίτθ Άγιοσ Ακανάςιοσ 3 Φειδία και Ρολυξζνθσ Διαμάντθ Άγιοσ Ακανάςιοσ 40 Εμπορικό Αγίου Ακαναςίου Άγιοσ Ακανάςιοσ 13 Γιάννθ ίτςου Άγιοσ Ακανάςιοσ 8 Ραποφτςασ και Θθςζωσ Άγιοσ Ακανάςιοσ 21 Σάββα Σάββα Άγιοσ Ακανάςιοσ 28 Αιμίλιου Χουρμουηι Άγιοσ Ακανάςιοσ 6 Αποςτόλου Λουκά Άγιοσ Ακανάςιοσ 20 Μαχθτϊν ΕΛΔΥΚ νθπειαγωγείον Άγιοσ Ακανάςιοσ 6 ΟΥΝΕΣΚΟ Άγιοσ Ακανάςιοσ 6 Θεοτόκου Καυκάςου Άγιοσ Ακανάςιοσ 10 Κρίτωνοσ (αδιζξοδοσ) Άγιοσ Ακανάςιοσ 4 Κϊςτα Μόντθ Άγιοσ Ακανάςιοσ 4 Απόλλωνοσ Άγιοσ Ακανάςιοσ 5 Φιλικισ εταιρείασ (Ρετρίδθσ) Άγιοσ Ακανάςιοσ 6 18

20 Ρολιτιςτικό κζντρο Αγίου Ακαναςίου Άγιοσ Ακανάςιοσ 12 Γιάννθ ίτςου (β) Άγιοσ Ακανάςιοσ 5 Οδόσ Φιλίπου Κριτιϊτθ (Ράμπακασ) Άγιοσ Ακανάςιοσ 4 Καλλκζασ αδιζξοδο Οικόπεδα Μθτρόπολθσ 12 Καρόλου Κουν Οικόπεδα Μθτρόπολθσ 9 Διαχωριςμόσ Στερατηιά Χαβιάρα 8 Στάδια και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου: Α) Οδόσ Αβραάμ 4 κολϊνεσ φωτιςμοφ με 2 λαμπτιρεσ 400 W θ κάκε μία Β) Γιπεδο Γυμναςίου Αγίου Ακαναςίου 4 κολϊνεσ φωτιςμοφ με 6 προβολείσ ςτθ κάκε κολϊνα ιςχφοσ 2000 W Γ) Κζντρο Νεότθτασ Αγίου Ακαναςίου ςτθν Μαχθτϊν ΕΛΔΥΚ 1000 τ.μ. 6 φωτιςτικά, 8 (4*2) προβολείσ. Δ) Κζντρο Νεότθτασ Λινόπετρασ Γιπεδο Ρετόςφαιρασ 1600 τ.μ. 2 φϊτα, 12 προβολείσ Ε) Θεοτόκου και Καυκάςου 2000 τ.μ. 10 φωτιςτικά, 4 (250 W) προβολείσ 4.4 Άδειεσ οικοδομισ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ο αρικμόσ αδειϊν οικοδομισ που ζχουν εκδοκεί για κατοικίεσ ςτο Διμο είναι: 151 το το το Οχιματα του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ο ςτόλοσ οχθμάτων του Διμου Αγίου Ακαναςίου παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: Πίνακασ 2 τόλοσ Οχθμάτων του Διμου Αγίου Ακαναςίου ΟΧΘΜΑ ΕΣΟ ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΣΕΛΟ 2005 ( ) 2006 ( ) 2007 ( ) 2008 ( ) HBM ΔΙΡΛΟΚΑΜΡΙΝΟ BAP ΣΚΥΒΑΛΛΟΦΟΟ SL ΥΔΟΦΟΑ HTZ ΣΚΥΒΑΛΛΟΦΟΟ KLV ΣΚΥΒΑΛΛΟΦΟΟ CBA ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ HTH ΦΟΤΘΓΟ KKL ΔΙΡΛΟΚΑΜΡΙΝΟ KKL ΔΙΡΛΟΚΑΜΡΙΝΟ

21 KNY ΔΙΡΛΟΚΑΜΡΙΝΟ DAW VAN ΚΛΕΙΣΤΟ EAY ΣΑΩΘΟ KRK ΣΑΩΘΟ KEB ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ KKE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ETK ΝΤΙΚΕ PN ΑΡΕΣΥΘΕΙ HXZ SALOON KKF ΜΙΚΟ ΕΜΡΟΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ( ) ΤΝΟΛΟ (ΛΙΣΡΑ) ΤΝΟΛΟ (MWh) Δίκτυο δρόμων και ποδθλατοδρόμων του Διμου Αγίου Ακαναςίου Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου καλφπτεται από ζνα ςθμαντικό μικοσ δρόμων και πεηοδρομίων που ανζρχεται περίπου ςτα 86 km (Εικόνα 13). Επίςθσ πρζπει να αναφερκεί ότι ο αυτοκινθτόδρομοσ Λευκωςίασ Λεμεςοφ ο οποίοσ διαπερνά το Διμο, χωρίηει ςτθν ουςία τθν περιοχι ςε βόρειο (πυρινασ του Διμου) και νότια τμιμα (παραλία και βιομθχανικι περιοχι). Στο χάρτθ που ακολουκεί φαίνεται το δίκτυο ποδθλατοδρόμων ςτο ευρφτερο τοπικό ςχζδιο Λεμεςοφ. Σθμειϊνεται ότι υπάρχουν μελζτεσ για υλοποίθςθ ποδθλατοδρόμων ςτθ Λεωφόρο Αγίου Ακαναςίου από τα φϊτα τροχαίασ Λινόπετρασ μζχρι τον κυκλικό κόμβο και Ρρομαχϊν Ελευκερίασ ςτον παραλιακό δρόμο. Εικόνα 12 Δίκτυο ποδθλατοδρόμων ςτο τοπικό ςχζδιο Λεμεςοφ *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ

22 Εικόνα 13 Οδικό δίκτυο ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου *Ρθγθ: Google maps] 4.7 Προγραμματιηόμενα ζργα ςτο οδικό δίκτυο του Διμου Αγίου Ακαναςίου 21

23 Τα προγραμματιηόμενα ζργα που αφοροφν το οδικό δίκτυο και ενδεχομζνωσ να επθρεάςουν τθν οδικι κυκλοφορία ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου είναι: Εργαςίεσ του Συμβουλίου Αποχετεφςεωσ Λεμεςοφ Καταςκευι τθσ Λεωφόρου Αγίου Ακαναςίου Καταςκευι Οδοφ ανοικοδομιςεωσ Καταςκευι κυκλικοφ κόμβου Διαπλάτυνςθ τθσ Οδοφ Σφαλαγγιωτίςςθσ 4.8 Πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ο Διμοσ ςυμμετζχει ενεργά ςτο πρόγραμμα ανακφκλωςθσ το οποίο υλοποιείται από τθν εταιρεία Green Dot Cyprus με κάδουσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ. Το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ περιλαμβάνει ςυλλογι χαρτιοφ, πλαςτικοφ, αλουμίνιο, ςυςκευαςίεσ (tetrapack κλπ)και γυαλί. Επίςθσ εφαρμόηει περιοδικά πρόγραμμα ςυλλογισ θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν αποβλιτων (ςυςκευϊν). 4.9 Αρικμόσ βιομθχανιϊν και εργοςταςίων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Ο Διμοσ διακζτει μία ςφγχρονθ βιομθχανικι περιοχι θ οποία αποτελεί και τον πιο ςθμαντικό καταναλωτι θλεκτριςμοφ. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εξζλιξθ των βιομθχανικϊν υποςτατικϊν ςτθν περιοχι. Ζτοσ Αρικμόσ Βιομθχανιϊν/εργαςταςίων Το 2009, θ κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ από το βιομθχανικό τομζα ςτο Διμο ανιλκε ςτισ kwh που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 45% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ ςτθν επικράτεια του Διμου. Εικόνα 14 Βιομθχανικι/Βιοτζχνικι ηϊνθ Αγίου Ακαναςίου κατθγορίασ Α και Β *Ρθγθ: Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ

24 4.10 Αρικμόσ ξενοδοχείων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου φιλοξενείται μόνο μία ξενοδοχειακι μονάδα, το Holiday Inn το οποίο ζχει 144 κλίνεσ και βρίςκεται ςτο παραλιακό μζτωπο Πλθκυςμόσ Διμου Αγίου Ακαναςίου Ο Διμο σ Αγίου Ακαναςίου ςφμφωνα με τθν απογραφι πλθκυςμοφ του 2001 ιταν κάτοικοι. Σιμερα ο πλθκυςμόσ εκτιμάται ότι ανιλκε ςτισ άτομα Εκςτρατείεσ περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ςτθν προςπάκεια του για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν για κζματα περιβάλλοντοσ και ενζργειασ πραγματοποιεί ετθςίωσ αρκετζσ δράςεισ όπωσ: Θμζρα ποδθλατοκίνθςθσ Ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ανακφκλωςθ Ενθμερωτικζσ παρουςιάςεισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ χριςθ των Ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Ραραχϊρθςθ δωρεάν ςτάκμευςθσ ςε υβριδικά και θλεκτρικά αυτοκίνθτα Πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ςτισ προκθρφξεισ του για αγορά αγακϊν και υπθρεςιϊν προωκεί τισ πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςε τομείσ όπωσ θ αγορά ενεργειακά αποδοτικϊν υπολογιςτϊν, ανακυκλϊςιμο χαρτί κλπ Ευρωπαϊκά και Διεκνι προγράμματα Ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου ςυμμετζχει ςτα ακόλουκα ευρωπαϊκά προγράμματα / πρωτοβουλίεσ, εκ των οποίων κάποια είναι ςυγχρθματοδοτικά: Πίνακασ 3 Ευρωπαϊκά ζργα/πρωτοβουλίεσ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου με κζμα τθν Ενζργεια και το Περιβάλλον φμφωνο των Δθμάρχων Ρρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν δθμιουργία ενόσ μόνιμου δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν Διμων κατά τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ. Οι δεςμεφςεισ που αναλαμβάνουν οι Διμοι είναι θ υπζρβαςθ των ςτόχων τθσ Ε.Ε. για μείωςθ εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα (CO 2 ) ςτισ επικράτειζσ τουσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 20% μζςω μζτρων 23

25 προϊκθςθσ τθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ και των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. φμφωνο των Νθςιϊν Το ζργο ISLE-PACT ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ Νθςιϊτικων Αειφόρων Ενεργειακϊν Σχεδίων Δράςθσ με ςκοπό τθν κάλυψθ ι τθν υπζρβαςθ των ςτόχων αειφορίασ τθσ Ε.Ε. που ζκεςε για το 2020, δθλαδι τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO 2 τουλάχιςτον κατά 20%. Medeea Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου MEDEEA είναι θ επίτευξθ του Ευρωπαϊκοφ ςτόχου « » ςτθσ Μεςογειακζσ περιφζρειεσ, μζςω τθσ εμπλοκισ των τοπικϊν αρχϊν ςε ενεργειακά ηθτιματα εφαρμόηοντασ το εργαλείο ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ European Energy Awardeea. ea.eu 24

26 5 Απογραφι καταναλϊςεων ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου 5.1 Οικιακόσ τομζασ Πίνακασ 4 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον οικιακό τομζα για το ζτοσ 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Γεωκερμικι Βιομάηα φνολο Ηεςτό νερό χριςθσ Θζρμανςθ και ψφξθ Φωτιςμόσ Κουηίνα Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ φνολο Πρωτογενισ τομζασ Πίνακασ 5 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον πρωτογενι τομζα για το ζτοσ 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Ρετρζλαιο Υγραζριο Βιομάηα φνολο Γεωργία, Δαςοκομίασ και Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία φνολο Δευτερογενισ τομζασ Πίνακασ 6 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτο δευτερογενι τομζα για το ζτοσ 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο Μεταποίθςθ Παροχι νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων Καταςκευζσ φνολο Σριτογενισ τομζασ Πίνακασ 7 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον τριτογενι τομζα για το ζτοσ 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν Ξενοδοχεία και εςτιατόρια

27 Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Ρετρζλαιο Βενηίνθ Υγραζριο Θλιακι Γεωκερμικι Βιομάηα φνολο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου - φμφωνο των Δθμάρχων Δθμόςια διοίκθςθ και κοινωνικι αςφάλιςθ Άμυνα, Δικαιοςφνθ, Αςτυνομία και Πυροςβεςτικι Εκπαίδευςθ Ανρϊπινθ Τγεία και Κοινωνικι μζριμνα Άλλεσ Τθρεςίεσ Δθμόςιοσ Φωτιςμόσ φνολο Μεταφορζσ Πίνακασ 8 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτισ μεταφορζσ για το ζτοσ 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρζλαιο Βενηίνθ Βιομάηα φνολο Αςτικζσ και υπεραςτικζσ μεταφορζσ επιβατϊν Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν (taxi, τουριςμόσ, ςχολικά λεωφορεία, κλπ) Εμπορικζσ επίγειεσ μεταφορζσ και μετακινοφμενεσ υπθρεςίεσ Ιδιωτικά οχιματα φνολο υνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Πίνακασ 9 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτισ μεταφορζσ για το ζτοσ 2009 Σομζασ Οικιακόσ Πρωτογενισ Δευτερογενισ Σριτογενισ Μεταφορζσ φνολο Εικόνα 15 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα για το ζτοσ

28 Εικόνα 16 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά πθγι ενζργειασ για το ζτοσ

29 6 Απογραφι εκπομπϊν CO 2 ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου 6.1 Ειςαγωγι Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν διοξειδίου άνκρακα χρθςιμοποιικθκαν ςτακεροί ςυντελεςτζσ (standard emission factors) επί των καταναλϊςεων ανάλογα με τθν πθγι ενζργειασ και τθ χριςθ. Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ αυτοφσ κεωρείται ότι ζχουν μθδενικζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Πίνακασ 10 υντελεςτζσ υπολογιςμοφ εκπομπϊν CO 2 FOSSIL FUELS RENEWABLE ENERGY SOURCES Energy Source IPCC emission factors Fuel oil 0,279 Diesel 0,267 Gasoline 0,249 Natural Gas 0,202 LPG Electricity 0,874 Wind 0 Hydro 0 Solar 0 Geothermal 0 Biomass Οικιακόσ τομζασ Πίνακασ 11 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτον οικιακό τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου για το 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Γεωκερμικι Βιομάηα φνολο Ηεςτό νερό χριςθσ Θζρμανςθ και ψφξθ Φωτιςμόσ Κουηίνα Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ φνολο Πρωτογενισ τομζασ Πίνακασ 12 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτον πρωτογενι τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Ρετρζλαιο Υγραζριο Βιομάηα φνολο Γεωργία, Δαςοκομίασ και Αλιεία Ορυχεία και Λατομεία φνολο

30 6.4 Δευτερογενισ τομζασ Πίνακασ 13 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτο δευτερογενι τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο Μεταποίθςθ Παροχι νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων Καταςκευζσ φνολο Σριτογενισ τομζασ Πίνακασ 14 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτον τριτογενι τομζα για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, Επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν Ξενοδοχεία και εςτιατόρια Δθμόςια διοίκθςθ και κοινωνικι αςφάλιςθ Άμυνα, Δικαιοςφνθ, Αςτυνομία και Πυροςβεςτικι Εκπαίδευςθ Ανρϊπινθ Τγεία και Κοινωνικι μζριμνα Άλλεσ Τθρεςίεσ Δθμόςιοσ Φωτιςμόσ φνολο Μεταφορζσ Πίνακασ 15 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το 2009 Περιγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρζλαιο Βενηίνθ Βιομάηα φνολο Αςτικζσ και υπεραςτικζσ μεταφορζσ επιβατϊν Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν (taxi, τουριςμόσ, ςχολικά λεωφορεία, κλπ) Εμπορικζσ επίγειεσ μεταφορζσ και μετακινοφμενεσ υπθρεςίεσ Ιδιωτικά οχιματα φνολο

31 Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Ρετρζλαιο Βενηίνθ Υγραζριο Θλιακι Γεωκερμικι Βιομάηα φνολο Διμοσ Αγίου Ακαναςίου - φμφωνο των Δθμάρχων 6.7 υνολικζσ εκπομπζσ CO 2 ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου Πίνακασ 16 Εκπομπζσ CO 2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο Αγίου Ακαναςίου το 2009 Σομζασ Οικιακόσ Πρωτογενισ Δευτερογενισ Σριτογενισ Μεταφορζσ φνολο Εικόνα 17 Μερίδιο εκπομπϊν CO 2 ανά τομζα ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου για το ζτοσ 2009 Εικόνα 18 Μερίδιο εκπομπϊν CO 2 ανά πθγι ενζργειασ ςτο Διμο Αγίου Ακαναςίου το

32 6.8 ενάριο πρόβλεψθσ των εκπομπϊν CO 2 Για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO 2 τθν περίοδο 2010 με 2020, καταρτίςτθκε το ςενάριο αναμενόμενθσ εξζλιξθσ που περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδοχζσ: 1. Χριςθ ετιςιων ςυντελεςτϊν αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα με βάςθ τα διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ιταν ςτθ διάκεςθ των μελετθτϊν κατά τθν κατάρτιςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ (βλζπε Ρίνακασ 17) 2. Χριςθ ετιςιων ςυντελεςτϊν αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κατά τθν τελικι χριςθ λόγω τθσ βελτίωςθσ των υφιςτάμενων τεχνολογιϊν (βλζπε Ρίνακασ 18) 3. Εκτίμθςθ του ςυντελεςτι απόδοςθσ των θλεκτροπαραγωγϊν ςτακμϊν τθσ Κφπρου για τα επόμενα χρόνια λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ, τον εκςυγχρονιςμό του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ (βλζπε Ρίνακασ 19). 4. Τθ ςταδιακι ειςαγωγι, χριςθ και ζνταξθ ςτο ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ του φυςικοφ αερίου. Πίνακασ 17 υντελεςτζσ αφξθςθσ καταναλϊςεων ενζργειασ ανά καταναλωτι που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςενάριο αναμενόμενθσ εξζλιξθσ Περιγραφι τομζα Κατοικίεσ Ετιςιοσ εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ Ηεςτό νερό χριςθσ 3,0% Θζρμανςθ και ψφξθ 3,0% Φωτιςμόσ 3,0% Μαγείρεμα 3,0% Ψυγεία και καταψφκτεσ 3,0% Ρλυντιρια και ςτεγνωτιρια 3,0% Ρλυντιρια πιάτων 3,0% Τθλεοράςεισ 3,0% Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 3,0% Πρωτογενισ τομζασ Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 1,0% Ορυχεία και λατομεία 0,0% Δευτερογενισ τομζασ Μεταποίθςθ 3,0% Ραροχι νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 1,0% Καταςκευζσ 2,5% Σριτογενισ τομζασ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 2,5% Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 2,5% Γενικι δθμόςια διοίκθςθ και κοινωνικι αςφάλιςθ 1,0% Υπθρεςίεσ άμυνασ και δικαιοςφνθσ, αςτυνομία και πυςοςβεςτικά ςϊματα 0,5% Εκπαίδευςθ 1,5% 31

33 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθν κοινωνικι μζριμνα 1,5% Άλλεσ υπθρεςίεσ 2,5% Δθμοτικόσ/δθμόςοσ φωτιςμόσ 2,5% Μεταφορζσ (οχιματα) Ιδωτικζσ μεταφορζσ 1,0% Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν 2,0% Άλλεσ οδικζσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν (ταξί, τουριςμόσ, ςχολικά λεωφορεία, κλπ.) 0,0% Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ 3,0% Δευτερογενισ παραγωγι ενζργειασ Θλιακι ενζργεια για παραγωγι θλεκτριςμοφ 3,0% Αιολικι ενζργεια για παραγωγι θλεκτριςμοφ 1,0% Θλιακι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ 2,0% Γεωκερμικι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ 1,0% Πίνακασ 18 Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ενζργειασ (μείωςθ τθσ τελικισ ενζργειασ για τθν ίδια χριςιμθ ενζργεια) Περιγραφι τομζα Κατοικίεσ Ετιςιοσ εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ενζργειασ Ηεςτό νερό χριςθσ 0,5% Θζρμανςθ και ψφξθ 0,5% Φωτιςμόσ 0,5% Μαγείρεμα 0,5% Ψυγεία και καταψφκτεσ 0,5% Ρλυντιρια και ςτεγνωτιρια 0,5% Ρλυντιρια πιάτων 0,5% Τθλεοράςεισ 0,5% Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 0,5% Άλλεσ υπθρεςίεσ 0,5% Δθμοτικόσ/δθμόςοσ φωτιςμόσ 0,5% Μεταφορζσ (οχιματα) Ιδωτικζσ μεταφορζσ 0,5% Πίνακασ 19 υντελεςτζσ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ Μαηοφτ Ρετρζλαιο Φυςικό αζριο 32% 32% 32% 33% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% % 43% 43% 44% 44% 44% 32

34 Πίνακασ 20 ενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO 2 ςε τόνουσ για τθν περίοδο Ζτοσ Πετρελαιοειδι Πετρζλαιο Βενηίνθ Τγραζριο Φυςικό αζριο φνολο Ποςοςτιαία αφξθςθ με βάςθ το % % % % % % % % % % % % Εικόνα 19 ενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO 2 ςε τόνουσ για τθν περίοδο

35 7 Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ Διμου Αγίου Ακαναςίου Ειςαγωγι Το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ που ζχει ετοιμαςτεί για το Διμο περιλαμβάνει επιπρόςκετα μζτρα/δράςεισ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί τουλάχιςτον ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Δθλαδι τα μζτρα που κα λάβει ο Διμοσ επιπρόςκετα από τα εκνικά μζτρα ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το Εκπομπζσ ζτουσ αναφοράσ 2009 (tn CO 2 /year) Αναμενόμενεσ εκπομπζσ ζτουσ 2020 (tn CO 2 /year) τόχοσ εκπομπϊν 2020 (tn CO 2 /year) Επικυμθτι ελάχιςτθ (20%) μείωςθ εκπομπϊν (tn CO 2 /year) Θ ςυνειςφορά των εκνικϊν μζτρων εκτιμάται και ςυνυπολογίηεται ςτο Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ χωρίσ όμωσ ο Διμοσ να μπορεί να κακορίςει τθν επίτευξθ των Εκνικϊν Στόχων. Ραρόλα αυτά, αρκετά από τα μζτρα που κα προτείνονται να υλοποιθκοφν ςε τοπικό επίπεδο, κα δρουν υποςτθρικτικά και ςυμπλθρωματικά των εκνικϊν μζτρων ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ επίτευξθ των ςτόχων. Τα μζτρα χωρίηονται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ άξονεσ: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό Επενδφςεισ ςε Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 34

36 7.2 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια Μζτρο ΕΝΑΠ 1 - Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ Δθμοτικοφ Μεγάρου Ρεριγραφι κτιρίου Ζτοσ καταςκευισ: 1995 Εμβαδόν κτιρίου Υπόγειο 1726 m 2 Ιςόγειο 970 m 2 1 οσ όροφοσ 925 m 2 2 οσ όροφοσ 260 m 2 Χριςεισ Γραφεία όπου εργάηονται 28 άτομα Αίκουςα πολλαπλι χριςθσ χωρ. 350 άτομα Κατανάλωςθ ενζργειασ kwh/ζτοσ Εξετάςτθκε (α) θ μόνωςθ οροφισ, (β) κερμομόνωςθ τοιχοποιίασ και (γ) αντικατάςταςθ ανοιγμάτων. Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται (α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και οικονομικά κριτιρια. Εφαρμογι του μζτρου το

37 Κωδικόσ μζτρου Ονομαςία μζτρου ΕΝΑΠ1 Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ Δθμοτικοφ Μεγάρου ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Κόςτοσ επζνδυςθσ Εμβαδό (m 2 ) Κόςτοσ ( /m 2 ) Ολικό ( ) (α) Θερμομόνωςη οροφήσ (χωρίσ χορθγία) (β) Θερμομόνωςη τοιχοποιίασ (χωρίσ χορθγία) (γ) Αντικατάςταςη Ανοιγμάτων (χωρίσ χορθγία) Κόςτοσ λειτουργίασ (α) Θερμομόνωςη οροφήσ (β) Θερμομόνωςη τοιχοποιίασ (γ) Αντικατάςταςη Ανοιγμάτων Ζμμεςο κόςτοσ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Ενεργειακό (α) Θερμομόνωςη οροφήσ (χωρίσ χορθγία) (β) Θερμομόνωςη τοιχοποιίασ (χωρίσ χορθγία) (γ) Αντικατάςταςη Ανοιγμάτων (χωρίσ χορθγία) Οικονομικό (α) Θερμομόνωςη οροφήσ (β) Θερμομόνωςη τοιχοποιίασ (γ) Αντικατάςταςη Ανοιγμάτων Ρεριβαλλοντικό /m 2 οροφισ /m 2 τοίχου /m 2 παρακφρου Τψθλό Μζςο Χαμθλό Θερμαινόμενο Εμβαδό (m 2 ) Πφελοσ (kwh/m 2 κερ. χ.year) Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kwh/year) Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kwh/year) Μζςθ τιμι θλεκτριςμοφ ( /kwh) Εξοικονόμθςθ ( /year) Συντελεςτισ μείωςθσ Εκπομπϊν (kg CO2 /m 2 κ.χ.year) Θερμαινόμενοσ χϊροσ (m 2 ) Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν (kg CO2 / year) (α) Θερμομόνωςη οροφήσ (β) Θερμομόνωςη τοιχοποιίασ (γ) Αντικατάςταςη Ανοιγμάτων ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ Μοναδιαίο Κόςτοσ ( /kg CO 2 ) (α) Θερμομόνωςη οροφήσ (β) Θερμομόνωςη τοιχοποιίασ (γ) Αντικατάςταςη Ανοιγμάτων 1.42 / kg CO2 annual saving 6.02 / kg CO2 annual saving 6.76 / kg CO2 annual saving Προτείνονται για υλοποίθςθ ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΝΑΡ1(α) Θερμομόνωςθ οροφισ Δθμοτικοφ Μεγάρου Ολικό κόςτοσ Εξοικονόμθςθ Μείωςθ Εκπομπϊν Kg CO2 / year Αποπλθρωμι 5.6 χρόνια 36

38 Μζτρο ΕΝΑΠ 2 Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ Κζντρου Νεότθτασ Ρεριγραφι κτιρίου Εμβαδόν κτιρίου 340 m 2 Χριςεισ Κζντρο νεότθτασ Κατανάλωςθ ενζργειασ kwh/ζτοσ Εξετάςτθκε θ κερμομόνωςθ οροφισ. Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται (α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και οικονομικά κριτιρια. Εφαρμογι του μζτρου το

39 Κωδικόσ μζτρου Ονομαςία μζτρου ΕΝΑΠ2 Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ Κζντρου Νεότθτασ ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Κόςτοσ επζνδυςθσ Εμβαδό (m 2 ) Κόςτοσ ( /m 2 ) Ολικό ( ) Θερμομόνωςη οροφήσ (χωρίσ χορθγία) /m 2 οροφισ Κόςτοσ λειτουργίασ Θερμομόνωςη οροφήσ 0 Ζμμεςο κόςτοσ Θερμομόνωςη οροφήσ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Ενεργειακό Τψθλό Μζςο Χαμθλό Θερμαινόμενο Εμβαδό (m 2 ) Πφελοσ (kwh/m 2 κερ. χ.year) Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kwh/year) Θερμομόνωςη οροφήσ Οικονομικό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kwh/year) Μζςθ τιμι θλεκτριςμοφ ( /kwh) Εξοικονόμθςθ ( /year) Θερμομόνωςη οροφήσ Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ μείωςθσ Εκπομπϊν (kg CO2 /m 2 κ.χ.year) Θερμαινόμενοσ χϊροσ (m 2 ) Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν (kg CO2 / year) Θερμομόνωςη οροφήσ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ Μοναδιαίο Κόςτοσ ( /kg CO 2 ) Προτείνεται για υλοποίθςθ Θερμομόνωςη οροφήσ 4.68 / kg CO2 annual saving ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΘΔΚ2 Θερμομόνωςθ οροφισ Δθμοτικοφ Μεγάρου Ολικό κόςτοσ Εξοικονόμθςθ 265 Μείωςθ Εκπομπϊν Kg CO2 / year Αποπλθρωμι 7.7 χρόνια 38

40 Μζτρο ΕΝΑΠ 3 Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Ρεριγραφι κτιρίου Εμβαδόν κτιρίου 105 m 2 Χριςεισ Κατανάλωςθ ενζργειασ Βιβλιοκικθ kwh/ζτοσ Εξετάςτθκε θ κερμομόνωςθ οροφισ. Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται (α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και οικονομικά κριτιρια. Εφαρμογι του μζτρου το

41 Κωδικόσ μζτρου Ονομαςία μζτρου ΕΝΑΠ3 Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ Δθμοτικισ βιβλιοκικθσ ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Κόςτοσ επζνδυςθσ Εμβαδό (m 2 ) Κόςτοσ ( /m 2 ) Ολικό ( ) Θερμομόνωςη οροφήσ (χωρίσ χορθγία) /m 2 οροφισ Κόςτοσ λειτουργίασ Θερμομόνωςη οροφήσ 0 Ζμμεςο κόςτοσ Θερμομόνωςη οροφήσ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ Ενεργειακό Τψθλό Μζςο Χαμθλό Θερμαινόμενο Εμβαδό (m 2 ) Πφελοσ (kwh/m 2 κερ. χ.year) Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kwh/year) Θερμομόνωςη οροφήσ Οικονομικό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kwh/year) Μζςθ τιμι θλεκτριςμοφ ( /kwh) Εξοικονόμθςθ ( /year) Θερμομόνωςη οροφήσ Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ μείωςθσ Εκπομπϊν (kg CO2 /m 2 κ.χ.year) Θερμαινόμενοσ χϊροσ (m 2 ) Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν (kg CO2 / year) Θερμομόνωςη οροφήσ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ Μοναδιαίο Κόςτοσ ( /kg CO 2 ) Προτείνεται για υλοποίθςθ Θερμομόνωςη οροφήσ 5.25 / kg CO2 annual saving ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΝΑΡ3 Θερμομόνωςθ οροφισ Δθμοτικισ βιβλιοκικθσ Ολικό κόςτοσ 1575 Εξοικονόμθςθ 74 Μείωςθ Εκπομπϊν 300 Kg CO2 / year Αποπλθρωμι 21 χρόνια 40

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ

EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑ ΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΚΜΕΚ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση Κατοικίες χεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (φιλόδοξο σενάριο) 16 Δεκ. 2014 16 TH December 2014 2 nd National

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ 3 Οκτωβρίου 2011 1 Σύντομη περίληψη Το έργο ISLE-PACT έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη Τοπικών Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης, στοχεύοντας στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης)

EPISCOPE ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) ΒΑΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Προσομοιώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση (Βασικό ενάριο Ενεργειακής Αναβάθμισης) 16 TH December 2 nd National Advisory Group Meeting Επιςτημονική Τπεφθυνοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Eνθμερωτικι Εκδιλωςθ ΤΕΕ «Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν Υλοποίθςθ Δράςεων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ» Τρίτθ 21 Απριλίου 2015 Χιωτάκθσ Νίκοσ Ρρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE ΔΕΙΚΣΕ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Πποζδιοπιζμόρ Γεικηών Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηος Οικιζηικού Τομέα ζηην Κύππο

EPISCOPE ΔΕΙΚΣΕ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ. Πποζδιοπιζμόρ Γεικηών Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηος Οικιζηικού Τομέα ζηην Κύππο ΔΕΙΚΣΕ EPISCOPE ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΙΛΟΣΙΚΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ Πποζδιοπιζμόρ Γεικηών Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηος Οικιζηικού Τομέα ζηην Κύππο 16 TH December 2014 2 nd National Advisory Group Meeting Επιστημονική Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ 2 Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Λεμεςόσ, Κυρίωσ κατά μικοσ τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου και ςε οριςμζνουσ τόπουσ δυτικά τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου (π.χ Οδόσ Λόρδου άςελ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα