ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ"

Transcript

1 ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΟΤΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ ΡΕΙΛΘΨΘ ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΕΩΤΘΜΑΤΑ 2 ΧΓΘΣΙΜΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 5 ΙΚΑΙΩΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 7 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘΝ ΚΟΥΗΙΝΑ ΜΑΣ 10 ΣΥΝΤΑΓΕΣ 12 ΔΙΑΤΟΦΘ ΚΑΙ ΟΦΘΜΑΤΑ 13 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 14 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘΜΑΤΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ 15 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘΝ ΙΑΤΙΚΘ ΚΑΙ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ 17 ΧΘΣΙΜΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΘΝ ΥΓΕΙΑ ΑΣ 18 ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 20 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΙΑ 21 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 22 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΟ ΒΟΤΑΝΑ 23 ΡΩΣ ΝΑ ΤΑ ΤΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΜΟΝΘ ΣΟΥ 25 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 26 ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 27 ΡΘΓΕΣ 28 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ Στο πλαίςιο ασ ερευνθτικισ εργαςίασ ασ δόκθκε θ ευκαιρία να γίνουμε μικροί δθμοςιογράφοι και να βροφμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τα βότανα ασ Ικαρίασ. Στθν παρακάτω εργαςία κα βρείτε χριςιμεσ πλθροφορίεσ για ασ ιδιότθτεσ των βοτάνων και πωσ μπορείτε να τα χρθςιμοποιιςετε ςτθν κακθμερινότθτα ασ. Θ εργαςία ασ κα ασ καλφψει ασ ασ ασ απορίεσ, μθν αφιςετε τθν ευκαιρία αυτιν. Θα διαβάςετε πωσ οι γυναίκεσ ςτθν Ικαρία βάηουν τα βότανα ςτα φαγθτά ασ για μυρωδιά, γεφςθ και αντί για το αλάτι. Επιπλζον, ασ γυναίκεσ κζλουν να φτιάξουν μόνεσ ασ καλλυντικά για να ξζρουν οι ασ τα ςυςτατικά των καλλυντικϊν ασ. Ασ οδθγίεσ παραςκευισ καλλυντικϊν ζχουμε γράψει ςτθν εργαςία ασ από γυναίκεσ ςτθν Ικαρία με κφριο ςυςτατικό ζνα βότανο. Ασ, ενθμερωκικαμε πωσ οι παπποφδεσ ασ αξιοποιοφςαν τα βότανα ασ Ικαρίασ όταν ιταν άρρωςτοι αλλά και ποιο ρόλο παίηουν ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι ςιμερα. Τζλοσ, αναφζρουμε πωσ μπορείτε να φτιάξετε ροφιματα αλλά και δροςερά ποτά με βότανα. Μζςα από τθν ερευνά ασ, ςαν μικροί δθμοςιογράφοι αναπτφχκθκαν μερικά ερωτιματα που ασ βοικθςαν να φτιάξουμε ωραία τθν δομι ασ εργαςίασ ασ αλλά και να προχωριςουμε ςτθν ερευνά ασ. Μερικά ερευνθτικά ερωτιματα, ασ τα αποκαλοφμε εμείσ οι δθμοςιογράφοι, είναι τα εξισ: Ροια είναι τα βότανα ασ Ικαρίασ; Ροια εποχι μποροφμε να τα μαηζψουμε; Ρωσ ασ βοθκάνε ςτθν υγεία ασ; Τι ρόλο ζχουν ςτθν κουηίνα ασ; Ρωσ χρθςιμοποιοφνται ςτα καλλυντικά ασ; Ρωσ μποροφμε να χαλαρϊςουμε με αυτά; Είναι μερικά από τα ερωτιματα ασ. ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΣΗ!!!!!!!!! 2

4 ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Μετά από τθν εργαςία που κάναμε ανακαλφψαμε πωσ τα βότανα ασ είναι χριςιμα ςτθν κακθμερινότθτα ασ. Ρριν ξεκινιςουμε τθν εργαςία δεν γνωρίηαμε ασ ιδιότθτεσ και τθν χρθςιμότθτα των βοτάνων. Πταν ξεκινιςαμε να ψάχνουμε πλθροφορίεσ για τα βότανα και να ρωτάμε ασ παπποφδεσ ασ μάκαμε περιςςότερα από ότι περιμζναμε. Ασ πλθροφορίεσ αυτζσ ασ μεταδϊςαμε ασ γονείσ ασ και ασ ςυγγενείσ ασ. Ρρζπει όλοι οι άνκρωποι να μάκουν για τα βότανα και αυτι θ εργαςία μπορεί να ασ βοθκιςει μθν χάςετε αυτιν τθν ευκαιρία. Τα βότανα είναι το μζλλον ασ ιατρικισ. Ρολλά από αυτά ζχουν ιδιότθτεσ που ασ βοθκάνε όταν πονάει ο λαιμόσ ασ, το δόντι ασ, θ κοιλιά ασ αλλά και το κεφάλι ασ. Ρολλοί άνκρωποι δεν ζχουν τθν δυνατότθτα ςε τζτοια μικρά περιςτατικά να τρζχουν ςτα νοςοκομεία ζτςι μαηεφουν το κατάλλθλο βότανο για κάκε περίςταςθ και το καταναλϊνουν ανάλογα. Ρρζπει όλοι να ξζρουν τα βότανα ασ περιοχι του γιατί ςε κάποια δφςκολθ περίςταςθ μπορεί να χρθςιμεφςουν. Επιπλζον, τα βότανα τα χρθςιμοποιοφμε και ςτθν μαγειρικι ασ. Το μεγαλφτερο κομμάτι ασ Μεςογειακισ κουηίνασ είναι βαςιςμζνο ςε αυτά. Ασ δίνουν άρωμα και γεφςθ ςτα φαγθτά ασ. Ασ βοθκάνε να μθν τρϊμε πολφ κακϊσ ζχουν τθν ιδιότθτα να ασ κόβουν τθν όρεξθ. Ρολλοί διατροφολόγοι ςτα προγράμματα διατροφισ, για αδυνάτιςμα περιλαμβάνουν πολλά βότανα ςτα φαγθτά ασ. Τα καλλυντικά και οι κρζμεσ κάκε γυναίκασ περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ βοτάνων. Μερικά βότανα ζχουν αντιρυτιδικζσ και αντιγθρατικζσ ιδιότθτεσ, γι αυτό το λόγο οι γιαγιάδεσ ασ όταν ιταν νζεσ χρθςιμοποιοφςαν τα βότανα ςτθν περιποίθςθ ασ. 3

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για να παραδϊςουμε τθν εργαςία ασ ςτθν ϊρα ασ χωριςτικαμε ςε τζςςερεισ ομάδεσ. Ρριν χωριςτοφμε ςε ομάδεσ ιρκε ςτο ςχολείο θ κυρία Λίνα Τςιγκεριϊτθ και ασ μίλθςε για τα βότανα. Τα αγόρια ασ ομάδασ Ραριανόσ Αποςτόλθσ και Μελισ Γιάννθσ ρϊτθςαν ζνα ςυγχωριανό ασ τον Διαμαντι Βαςίλαρο ποια είναι τα είδθ των βοτάνων ςτθν Ικαρία και οι ιδιότθτεσ ασ. Επιπλζον, τα αγόρια ψάξανε ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τα βότανα ςτα φαγθτά ασ. Ζπειτα, θ Τριανταφυλλιά Τςίγκου ςυγκζντρωςε χριςιμεσ πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο για τα βότανα που χρθςιμοποιοφνται για ροφιματα. Ασ, θ Γραμματικι Κοφτθ ζψαξε πλθροφορίεσ για τα βότανα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ραραςκευι καλλυντικϊν και πϊσ να τα φτιάξετε μόνοι ασ. Τζλοσ, θ Βαςιλικι Καρναβά ρϊτθςε και τθν μαμά ασ (Αλθκινι Φράγκου) για τον ρόλο των βοτάνων ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι και ζψαξε και ςτο διαδίκτυο πωσ τα χρθςιμοποιοφςαν οι παπποφδεσ ασ όταν ιταν άρρωςτοι. 4

6 ΕΙΑΓΩΓΗ Βότανα: Οι αναηθτιςεισ ςτο καυμαςτό κόςμο των βοτάνων για τον κακζνα ασ ίςωσ να ξεκινά από ζνα βίωμα, μια εικόνα, μια γεφςθ... ίςωσ και από το ενδιαφζρον για μία ςχζςθ διαφορετικι με τθ φφςθ. Σφμφωνα με τον οριςμό που δίνει το Αγγλικό λεξικό ασ Οξφόρδθσ, «βότανα είναι όλα τα χριςιμα φυτά, των οποίων οι ρίηεσ, οι μίςχοι, τα άνκθ και τα φφλλα χρθςιμεφουν ωσ τροφι ι κεραπεία, χάρθ ςτο άρωμά ασ ι με κάποιο άλλο τρόπο...». Θ ιςτορία των πολιτιςμϊν είναι γεμάτθ μφκουσ και παραδόςεισ που αναφζρονται ασ κεραπευτικζσ ασ των φυτϊν. Ρίςω από κάκε καυματουργι ενζργεια ίςωσ να βρίςκεται και ζνα βοτάνι που λίγοι ζτυχε να γνωρίηουν και λίγοι να το χρθςιμοποιοφν. Βοτάνια που γνϊριηαν οι κεοί και τυχαία ανακάλυψαν οι άνκρωποι, βότανα που ξεπθδοφν από το αίμα μυκικϊν θρϊων, ασ ο υάκινκοσ που φυτρϊνει τθ ςτιγμι που το αίμα του νεαροφ Υάκινκου, φίλου του Απόλλωνα ποτίηει τθ γθ. Εκείνοσ ασ που κεωρείται ο βακφτεροσ γνϊςτθσ των βοτάνων είναι ο δάςκαλοσ του μυκικοφ Αχιλλζα και του Ιπποκράτθ ο Χείρων Κζνταυροσ που ηοφςε ςτο Ριλιο. Βότανα ασ το χειρϊνιον και το κενταφριον φζρουν ακόμθ το όνομά του. Ασ τελευταίουσ αιϊνεσ θ ζννοια «βότανο» περιορίςτθκε ςε κάποια ςυγκεκριμζνα φυτά τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ κεραπευτικά ροφιματα, ωσ καταπλάςματα, ωσ πρϊτθ φλθ ςτα πρακτικά γιατροςόφια και τθ ςφγχρονθ φαρμακολογία. Ζχουμε τθν τάςθ να αποκλείουμε τα φυτά εκείνα που χρθςιμεφουν μόνο για τροφι κακϊσ και εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για διακοςμθτικοφσ ι πρακτικοφσ λόγουσ. Κανείσ δε κα λογάριαηε τα πλεγμζνα ς ζνα καλάκι κλαδάκια ιτιάσ ωσ βότανο. Κι ασ παλιότερα χρθςιμοποιοφνταν ωσ αφζψθμα για ασ πονοκεφάλουσ και τα κρυολογιματα, ενϊ τα δραςτικά ςυςτατικά ασ ιτιάσ οδιγθςαν ςτθν παραγωγι ασ αςπιρίνθσ. Θ ςθμερινι διάκριςθ των φυτϊν ςε βότανα, λαχανικά, φροφτα, χόρτα και «ηιηάνια» είναι μια πρόςφατθ επινόθςθ. Για ασ 5

7 αρχαίουσ Ζλλθνεσ, ωμαίουσ, Άραβεσ, Κινζηουσ και Ινδοφσ τα φυτά επιδροφν κεραπευτικά και εξιςορροπθτικά ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό ακόμα και όταν καταναλϊνονται κακθμερινά ωσ τροφζσ. Ασ και όταν μαγειρεφονται ι ςυνδυάηονται με άλλα υλικά ασ κρζασ, ψάρι, δθμθτριακά, αυτά ςυνεχίηουν να διατθροφν τα ενεργά ςυςτατικά ασ και να ζχουν κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. «Να φασ τςουκνίδα για να προςτατευκείσ απ ασ ασ αςκζνειεσ του ζτουσ» ςυμβοφλευε ασ Ακθναίουσ ο Θςίοδοσ. Ενϊ ο πατζρασ ασ Ιατρικισ, ο Ιπποκράτθσ, ςυνιςτοφςε να βάηουν οι άνκρωποι πολλά αρωματικά (βότανα) ςτα φαγθτά ασ, για να χορταίνουν εφκολα και γριγορα, ϊςτε να μθ χρειάηεται να τρϊνε πολφ, γιατί θ πολυφαγία δεν ωφελεί. Για ζνα μάγειρα ςτθν αρχαία Ελλάδα μα και ςτο Μεςαίωνα, το λάχανο, τα καρότα, τα ςπαράγγια, τα ραδίκια, τα αγγοφρια ιταν όλα «βότανα ασ κουηίνασ», το ίδιο με το φαςκόμθλο, το δίκταμο και τθ μαντηουράνα. 6

8 ΣΑ ΙΚΑΡΙΩΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ!!! Μερικά βότανα που ζχουμε ςτθν Ικαρία είναι τα παρακάτω. Φαςκόμθλο (το ποιο γνωςτό βότανο) ίγανθ( πάει ςε όλα τα φαγθτά και υπάρχει παντοφ) Χαμομιλι ( το καλφτερο χαλαρωτικό) Θροφμπι 7

9 Θυμάρι Βαλςαμόχορτο ι αλλιϊσ το βότανο του αγίου Ιωάννθ (χριςιμο ςε κάκε νοικοκυριό) Λουΐηα ι το βότανο του κεοφ Αγριόχορτο 8

10 Αγριοτριανταφυλλιά Δυόςμοσ Φλιςκοφνι ι το βότανο του Ρλοφτωνα Μζντα ( αρωματικό βότανο και διϊχνει και τα κουνουπια) 9

11 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ Τα βόηαλα δίλνπλ άξσκα θαη λνζηηκηά ζηα θαγεηά, καο βνεζνύλ λα πεξηνξίζνπκε ην αιάηη, είλαη πινύζηα ζε αληηνμεηδσηηθά, θάλνπλ θαιό ζηελ πγεία καο... Θέιεηε λα κάζεηε θη άιια; Απιώο δηαβάζηε παξαθάησ! Απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο καγεηξηθήο. Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξε κπξσδηά, είλαη πνιύ πινύζηα ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά, ηδίσο πνιπθαηλόιεο θαη αηζέξηα έιαηα, κε αληηνμεηδσηηθέο, αληηκηθξνβηαθέο, αληηηθέο, αληηθιεγκνλώδεηο θαη αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο! Τα καγεηξηθά βόηαλα πξνέξρνληαη από ην θύιισκα ηνπ θπηνύ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη θξέζθα. Τα Βόηαλα δελ ζεσξνύληαη ιαραληθά, γηαηί αθελόο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο, αθεηέξνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ από κόλα ηνπο ηξνθή. Σηελ Ιθαξία ζε θάζε ζπίηη ζα επηζθεθζείηε ζα δείηε όηη ε λνηθνθπξά ζην κεζεκεξηαλό θαγεηό ην θύξην ζπζηαηηθό ζα είλαη θάπνην είδνο βνηάλνπ. Τα βόηαλα ηα βάδνπκε είηε γηα λνζηηκηά, είηε γηα κπξσδηά ή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αληί γηα ην αιάηη. 10

12 Μερικά βότανα εκτόσ από γεφςθ ασ νοικοκυρζσ τα βάηουν και ςαν μυρωδικά ςτα φαγθτά ασ. Ασ δοφμε ςε πια φαγθτά μποροφμε να βάλουμε το κάκε βότανο για άρωμα Δεντρολίβανο: πατάτεσ ςτο φοφρνο, τθγανιτά ψάρια, λαγό, Ρίγανθ: κρζασ, ςαλάτεσ, μπιφτζκια Δυόςμοσ: ντολμάδεσ, γεμιςτά, πίτεσ Θυμάρι: κρζασ, ςουτηουκάκια, κοπανιςτι, λαγό Μάρακο: φρικαςζ, κουκιά, ντολμάδεσ, πίτεσ Φαςκόμθλο: ψθτά κρζατα, λαγό, ςάλτςεσ 11

13 υνταγζσ Φαγθτών Πατάτες Ογκρατέν Τλικά Ρατάτεσ, κρζμα γάλακτοσ, πιπζρι, αλάτι, δεντρολίβανο Εκτζλεςθ Κόβουμε τισ πατάτεσ ςε ςτρογγυλό ςχιμα και τισ απλϊνουμε ςε ζνα πυρζξ. Αφοφ τισ απλϊςουμε ςτο πυρζξ ρίχνουμε από πάνω τουσ τθν κρζμα γάλακτοσ αλάτι πιπζρι και τζλοσ δεντρολίβανο ΝΣΟΛΜΑΔΕ ΤΛΙΚΑ: Αμπελόφυλλα, ρφηι, μάρακο, δυόςμο, κρεμμφδι, λάδι, αλάτι, πιπζρι Εκτζλεςθ: ηεματάμε τα φφλλα. Καβουρδίηουμε το κρεμμφδι βάηουμε το ρφηι τα μυρωδικά το αλάτι το πιπζρι λίγο νερό. Αφοφ ψθκεί το ρφηι λίγο αφινουμε να κρυϊςει, βάηουμε το ρφηι λίγο-λίγο μζςα ςε ζνα φφλλο το διπλϊνουμε και τα τοποκετοφμε το ζνα κοντά ςτο άλλο ςτθν κατςαρόλα. Βάηουμε λάδι αλάτι λεμόνι και ηεςτό νερό να ςκεπάηει τουσ ντολμάδεσ. Τα ςκεπάηουμε με ζνα πιάτο ςτο τςουκάλι και τα βάηουμε ςε ςιγανι φωτιά να ψθκοφν. 12

14 Διατροφι και ροφιματα Με τα βότανα εκτόσ από αφεψιματα και εγχφματα μποροφμε να παραςκευάςουμε και αρωματικότατα ροφιματα. Τα ροφιματα από ςυνδυαςμοφσ βοτάνων μποροφν να μασ ξεκουράςουν μετά από μία δφςκολθ μζρα, να μασ χαλαρϊςουν και να μασ χαρίςουν θρεμία.πάμε λοιπόν για ζνα ρόφθμα. Ζχουμε χαμόμθλο, Λουΐηα, φλιςκοφνι, φαςκόμθλο και τςάι του βουνοφ. Στθν Ικαρία οι περιςςότεροι άνκρωποι προτιμοφν μετά από τθν δουλειά τουσ ζνα ηεςτό ρόφθμα. Θ Ικαρία φθμίηεται για το τςάι του βουνοφ και το φαςκόμθλο τθσ. 13

15 Βότανα και αδυνάτιςμα Δεν χρειάηεται να φτάςει το καλοκαιράκι για να ςτραφοφμε ςτα βότανα για αδυνάτιςμα. Ανεξαρτιτωσ εποχισ τα παραπανίςια κιλά δεν επθρεάηουν μόνο τθν ςιλουζτα μασ αλλά ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ και ςτθν υγεία μασ. Θ δίαιτεσ και το γυμναςτιριο δεν είναι οι μόνεσ επιλογζσ για τθν απαλλαγι από τα περιττά κιλά. Σασ παρουςιάηουμε τα πιο γνωςτά βότανα για αδυνάτιςμα: Χαμομθλι: Ζνα ελαφρφ ρόφθμα που βοθκάει ςτθν αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ. Διαλφουμε 2 κουταλιζσ του γλυκοφ χαμομιλι ςε βραςτό νερό και ςουρϊνουμε μετά από 6-7 λεπτά. Ρίνουμε 1 ποτιρι τθν θμζρα, πριν από το φαγθτό. Λουΐζα: Γνωςτό διουρθτικό, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν αποβολι τθσ περίςςειασ υγρϊν. Βράηουμε μία χοφφτα Λουΐηα ςε 2 ποτιρια νερό. Ρίνουμε από ζνα ποτιρι πρωί και ζνα το βράδυ. Ζχει ευχάριςτθ γεφςθ και δεν χρειάηεται προςκικθ ηάχαρθσ. Φασκόμηλο: Ενεργοποιιςτε τον μεταβολιςμό ςασ! Βράηουμε μία χοφφτα φαςκόμθλο ςε 4 φλιτηάνια νερό. Ρίνουμε ζνα ποτιρι από το ρόφθμα πρωί, μεςθμζρι και βράδυ, πριν από το φαγθτό. Εκτόσ του ότι βοθκά ςτο αδυνάτιςμα, είναι αρωματικό, ελαφρϊσ διουρθτικό και ζχει ευχάριςτθ γεφςθ. Σέλινο: Βράηουμε 6 ρίηεσ και φφλλα ςζλινου ςε ζνα λίτρο νερό. Ρίνουμε 3 ποτιρια τθν θμζρα. Το ςζλινο είναι γνωςτό διουρθτικό και βοθκάει ιδιαίτερα ςτο αδυνάτιςμα. Μέντα: Θ μζντα είναι επίςθσ ζνα από τα διουρθτικά βότανα για αδυνάτιςμα και το πίνουμε 1-2 φορζσ τθν μζρα ωσ αφζψθμα. 14

16 ΤΝΣΑΓΕ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ Τα ροφιματα με βότανα, κρφα ι ηεςτά, είναι πάντα απολαυςτικά, αρωματικά και με ευεργετικζσ ιδιότθτεσ για τον οργανιςμό μασ. Ασ δοφμε μερικζσ ςυνταγζσ: ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΤΣΑ 2 μιλα Γκόλντεν 2 ακτινίδια 3 κουταλιζσ βότανα ανάμικτα (μαντηουράνα, χαμομιλι, δίκταμο, τςάι βουνοφ) 1 ξυλάκι κανζλα Βράηουμε ςε μια κατςαρόλα τα φροφτα (τεμαχιςμζνα ςτα 4) ςε 5 κοφπεσ νερό μζχρι να μαλακϊςουν και ζπειτα τα ςουρϊνουμε. Στο ηουμί αυτό προςκζτουμε τα βότανα και τα βράηουμε για 5 λεπτά και κατόπιν τα ςουρϊνουμε. Ρίνεται ηεςτό ι κρφο με ηάχαρθ ι μζλι. ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΛΟΤΪΖΑ (παγωμζνθ) 1 lt νερό ½ κοφπα χυμό λεμονιοφ ½ κοφπα ηάχαρθ 3 κουταλιζσ Λουΐηα ψιλοκομμζνθ Ανακατεφουμε όλα τα υλικά ς' ζνα μπολ. Τα βάηουμε για 3 ϊρεσ ςτο ψυγείο. Στραγγίηουμε τα βότανα και το ςερβίρουμε με παγάκια 15

17 ΡΟΦΗΜΑ ΑΠΟ ΒΑΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΧΟΡΣΟ 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ βαςιλικό 1 κουτ. τθσ ςοφπασ μελιςςόχορτο 600 ml νερό Βάλτε τα βότανα ςε μια τςαγιζρα, χφςτε από πάνω βραςτό νερό. Σκεπάςτε τθν και αφιςτε τθν για λεπτά. Τα ςουρϊνετε και προςκζτετε ηάχαρθ ι μζλι. ΡΟΦΗΜΑ ΑΠΟ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΧΟΡΣΟ 2 κουταλιζσ λεβάντα 2 κουταλιζσ Μελιςςόχορτο 600 ml νερό Βάλτε τα βότανα ςε μια τςαγιζρα, χφςτε από πάνω βραςτό νερό. Σκεπάςτε τθν και αφιςτε τθν για λεπτά. Τα ςουρϊνετε και προςκζτετε ηάχαρθ ι μζλι. 16

18 Τα βότανα στην ιατρική και στην φαρμακευτική!!! Σήκεξα ηα βόηαλα είλαη κία ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ζηα θάξκαθα. Τν 80% ησλ θαξκάθσλ πξνέξρνληαη από βόηαλα. Οη παππνύδεο καο εθάξκνδαλ ηελ πξόιεςε θαη όρη κόλν ηε ζεξαπεία όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ βνηάλσλ, θαζώο δελ πεξίκελαλ λα αξξσζηήζνπλ, αιιά αληίζεηα πξνιάβαηλαλ ηα θξπνινγήκαηα θαη αληηκεηώπηδαλ έγθαηξα όηη κπνξνύζαλ. Η ξίγαλε είλαη γλσζηή από παιηά γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Μαδί κε ην ζπκάξη θαη ην θαζθόκειν απνηεινύλ ηα βαζηθά ζεξαπεπηηθά βόηαλα πνπ δελ έιιεηπαλ από ηα ειιεληθά ζπίηηα θαη ρξεζίκεπαλ σο θξνπξνί ηεο πγείαο, κηαο θαη ε αγνξά θαξκάθσλ θαη ε πξόζβαζε ηνπ γηαηξνύ δελ ήηαλ πάληα εύθνιε. Σηελ Ιθαξία δελ ππήξραλ γηαηξνί γη` απηό ην ιόγν εθκεηαιιεύαλ ηα δώξα ηεο θύζεο γηα ηελ πγεία ηνπο. όηαλ ήξζαλ ζηελ Ιθαξία δεκνζηνγξάθνη από ηελ Ακεξηθή ξώηεζαλ έλαλ Ιθαξηώηε γηαηξό λα ηνπο πεη ηελ γλώκε ηνπ γηα ηελ καθξνδσία θαη εθείλνο απάληεζε «οη άλζρωποη εδώ θαηαλαιώλοσλ αθεψήκαηα, όπως ηο ηζάη ηοσ βοσλού, ηε καληδοσράλα, ηο θιηζθούλη, ηο δελδροιίβαλο θ.α. γηαηί πηζηεύοσλ όηη είλαη θάρκαθα.» Από όια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ θαξκαθεπηηθή δελ είλαη απιά έλαο κύζνο αιιά πξαγκαηηθόηεηα. 17

19 Η ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΒΟΣΑΝΩΝ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ Θ φαρμακευτικι και βαςίηεται πάνω ςτισ ιδιότθτεσ των βότανων. Τα βότανα ενεργοφν κεραπευτικά με τισ διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ που περιζχουν. Ακόμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ για τθ κεραπεία μιασ ι περιςςοτζρων πακιςεων ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Θ βοτανολογία είναι θ αρχι τθσ φαρμακευτικισ και οι επιςτιμονεσ άλλωςτε χρθςιμοποιοφν ςαν βάςθ για τα φάρμακα ςτοιχεία από κάποιο φυτό ι το ςυνδυαςμό αυτϊν. Για αυτό και υπάρχουν άλλωςτε επιςτθμονικά ευριματα που υποςτθρίηουν τθ κεραπευτικι δράςθ των περιςςότερων βοτάνων που χρθςιμοποιοφνται. Βζβαια, θ εμμονι μασ ςτθ δυτικι ιατρικι ςυχνά δε μασ επιτρζπει να ακοφςουμε και να δοκιμάςουμε αυτά που θ φφςθ ζχει να μασ προςφζρει. Θ αλικεια είναι όμωσ ότι τα βότανα, όταν επεξεργαςτοφν κατάλλθλα, ζχουν να προςφζρουν πολλά ςτον οργανιςμό μασ. Αυτό δε ςθμαίνει ότι όλα τα φυτά είναι καλά για εμάσ, προφανϊσ υπάρχουν ουςίεσ που δεν ζχουν και τα πιο επικυμθτά αποτελζςματα. Ρλεονεκτιματα: Δεν προκαλοφν παρενζργειεσ, Δεν δθμιουργοφν ανκεκτικά μικρόβια όπωσ τα αντιβιοτικά, δεν επιβαρφνουν το ςυκϊτι όπωσ τα φάρμακα. Είναι φυςικά προϊόντα που αφομοιϊνονται πλιρωσ και δεν επιβαρφνουν τον οργανιςμό και τθ φφςθ. Τζλοσ κεραπεφουν τθν αιτία που δθμιουργεί το πρόβλθμα και δεν εξουδετερϊνουν απλά το αποτζλεςμα του προβλιματοσ όπωσ κάνουν τα φάρμακα και ςυνικωσ το πρόβλθμα επανζρχεται εντονότερο. 18

20 Μειονεκτιματα: Θ υπερβολικι δόςθ μπορεί να ζχει παρενζργειεσ Ρρζπει να ξζρεισ πότε είναι θ εποχι για κάκε βότανο Μερικά βότανα όπωσ το φαςκόμθλο δεν είναι καλό για τισ εγκφουσ και τισ λεχϊνεσ 19

21 ΟΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΒΟΣΑΝΩΝ Αγριόχορτο: Μειϊνει τθν χολθςτερίνθ, κάνει καλό ςτθν πζτρα των νεφρϊν και κακαρίηει το αίμα. πονόκοιλο και τθν ηαλάδα Βαςιλικόσ: Διϊχνει τον πονοκζφαλο τον Λουΐηα: διϊχνει τον πονοκζφαλο, κάνει καλό ςτο ςτομάχι. Επίςθσ, βοθκάει πολφ αν δεν μπορείσ να κοιμθκείσ ίγανθ: Το τςάι ρίγανθ ςε βοθκάει πολφ όταν πονάει θ κοιλιά ςου ι ζχεισ πονόδοντο Φαςκόμθλο: Ζχει τθν ιδιότθτα να ςε θρεμεί όταν ζχεισ νεφρα, βοθκάει πολφ ςτον βιχα και όταν πονάει ο λαιμόσ ςου. Επίςθσ, όταν ςε δαγκϊςει κάποιο μαμοφνι βοθκάει ςτθν πλθγι Χαμομιλι: είναι άλλο ζνα βότανο που βοθκάει ςτα νεφρα. Εξαφανίηει τα εγκαφματα και βοθκάει ςτθν ακμι. Είναι καλό ςτο να περνάει τθν φαγοφρα, τον πονόδοντο και είναι το καλφτερο φάρμακο για τον βιχα. 20

22 Βότανα και ομορφιά Μπορεί να ηοφμε ςτθν εποχι όπου τα πάντα τρζχουν και θ τεχνολογία ολοζνα και ζχει να μασ δϊςει λφςεισ και να μασ βρει τρόπουσ ςε ότι αφορά τθν ομορφιά, κανζνασ όμωσ μζχρι ςιμερα δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει τισ παλιζσ καλζσ ςυνταγζσ, που ζχουν ςχζςθ με τα βότανα και τθν αποτελεςματικότθτα τουσ. Άμα κοιτάξετε τα ςυςτατικά από τα οποία αποτελείτε μια κρζμα δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν δείτε και ζνα βότανο ςαν ςυςτατικό. Οι ιδιότθτεσ των βοτάνων είναι πολφ γνωςτζσ ςε όλουσ, γι αυτόν τον λόγο μεγάλεσ εταιρίεσ καλλυντικϊν χρθςιμοποιοφν τα βότανα. Στθν Ικαρία οι γυναίκεσ φτιάχνουν μόνεσ τουσ τισ κρζμεσ και τα ςαποφνια τουσ. Ζτςι ξζρουν πωσ τα ςυςτατικά των καλλυντικϊν τουσ είναι αγνά. Δεν τα φτιάχνουν μόνο για προςωπικι χριςθ αλλά τα πουλάνε κιόλασ. Στισ άχεσ υπάρχει ο ςυνεταιριςμόσ γυναικϊν που φτιάχνουν μόνεσ τουσ καλλυντικά και όλεσ οι γυναίκεσ, και Ικαριϊτιςεσ και μθ, προτιμοφν να αγοράηουν τα καλλυντικά τουσ από κει που ξζρουν πωσ είναι καταςκευαςμζνα από ςυςτατικά τθσ φφςθσ. 21

23 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Μια παλιά πρακτικι παραςκευι χειροποίθτων καλλυντικϊν επιςτρζφει δυναμικά ξανά ςτθν ηωι μασ! Θ τάςθ του καταναλωτι για αγορά «αγνϊν» προϊόντων, ςυνεπικουροφμενθσ και τθσ οικονομικισ φφεςθσ, φαίνεται να ευνοεί τθν ανάπτυξθ αυτοφ του νζου, ιδιαίτερου κλάδου. Το ιντερνζτ κατακλφηεται από ςυνταγζσ αλλά και ςεμινάρια για το πωσ κάποιοσ μπορεί να παράγει μόνοσ του «αγνά» καλλυντικά, αξιοποιϊντασ τθν πλοφςια χλωρίδα τθσ πατρίδασ μασ. Ραράλλθλα ςε αυτι τθν διαδικαςία ζχουν ειςζλκει και νζοι επίδοξοι επιχειρθματίεσ που παράγουν και εμπορεφονται χειροποίθτα καλλυντικά. 22

24 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΟ ΒΟΤΑΝΑ Πλοι γνωρίηουμε πωσ τα βότανα ζχουν καλλυντικζσ ιδιότθτεσ, κακϊσ περιζχονται ωσ βαςικά ςυςτατικά ςε όλα τα προϊόντα ομορφιάσ. ΦΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ: Σε ότι αφορά ςτθ φροντίδα των μαλλιϊν, μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε και ςτο ςπίτι με τθ μορφι χλιαροφ αφεψιματοσ, το οποίο παραςκευάηουμε βράηοντασ 1 φλιτηάνι φρζςκα βότανα(θ 1/2 φλιτηάνι αποξθραμζνα) ςε 1 1/2 φλιτηάνι νερό για περίπου 3-5 λεπτά. Θυμάρι: Οι ωμαίοι ςτρατιϊτεσ ζκαναν μπάνιο ςε νερό αρωματιςμζνο με κυμάρι για να αναηωογονθκοφν και να δυναμϊςουν. Ρεριζχεται ςε πολλά ςαμπουάν, που χαρίηουν δφναμθ, ελαςτικότθτα και όγκο ςτα μαλλιά. Δεντρολίβανο: Ωσ ςυςτατικό ςτα ςαμπουάν δίνει δφναμθ και λάμψθ ςτα μαλλιά. Χαμομιλι: χρθςιμοποιείται ςε ςαμπουάν που «ξανκαίνουν» τα μαλλιά. Ρίγανθ: Το εκχφλιςμα ρίγανθσ περιζχεται ςε πολλά ςαμπουάν, επειδι ρυκμίηει τθ λειτουργία των ςμθγματογόνων αδζνων και περιορίηει τθν ζκκριςθ ςμιγματοσ. ΦΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Θ υγεία του ςϊματοσ είναι θ αλθκινι πθγι τθσ ομορφιάσ του. Γι αυτό το λόγο τα προϊόντα που είναι βαςιςμζνα ςε φυτικά ςυςτατικά προβάλλουν τθν εςωτερικι υγεία του δζρματοσ δίνοντασ του τθν ελαςτικότθτα και τθν ςφριγθλότθτα που χρειάηεται. 23

25 ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Ρολλά ςαμπουάν ζχουν χαμομιλι μζςα. Σε βοθκάει να χαλαρϊςεισ και το περιζχουν ςυνικωσ ςε βρεφικά ςαμπουάν ΦΑΚΟΜΗΛΟ: Ρεριζχεται ςε οριςμζνα αποςμθτικά για άρωμα ΔΤΟΜΟ: Σε πολλζσ κρζμεσ περιζχεται ο δυόςμοσ κακϊσ ζχει υπζροχο άρωμα ΦΟΝΤΙΔΑ ΡΟΣΩΡΟΥ ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Ρεριζχεται ςε πολλζσ κρζμεσ νυκτόσ κακϊσ βοθκάει ςτισ ρυτίδεσ 24

26 ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΜΟΝΗ ΟΤ! ΛΟΙΟΝ ΝΣΕΜΑΚΙΓΙΑΖ Βάηετε ςε ζνα γυάλινο μπουκάλι, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ χυμό αλόθσ, 2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ανκόνερο 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ καςτορζλαιο, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι τηοτηόμπα, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι χαμομθλιοφ, 6 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο πορτοκαλιοφ, 6 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο λεβάντασ, 5 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο palmarosa και 2 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο χαμομθλιοφ και ανακατεφετε καλά. ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΑΔΕ Ανακατεφετε ςε ζνα μπολ ζγχυμα κάρδαμου, ζγχυμα τίλιου, μζλι, χυμό λεμονιοφ και πολτοποιθμζνο μαϊντανό φτιάχνοντασ μια πθχτι κρζμα. Απλϊςτε τθν ςτισ πανάδεσ και αφιςτε τθ για λεπτά. Ξεπλφνετε καλά με χλιαρό νερό. ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑ ΧΕΙΛΙΑ Λιϊςτε 5 γρ. κερί μζλιςςασ, 70 γρ. βοφτυρο κακάο και 5 ml αμυγδαλζλαιο ι λάδι καρότου ι ςιτζλαιο ςε φοφρνο μικροκυμάτων ι ςε Μπεν-Μαρί. Ανακατζψτε καλά και λίγο πριν το βάλετε ςτο δοχείο προςκζςτε 2-3 ςταγόνεσ αικζριο ζλαιο λεμονιοφ, μανταρινιοφ ι γκρζιπφρουτ. ΕΝΤΔΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΧΕΡΙΩΝ Σε 50 γρ. αμυγδαλζλαιο προςκζςτε 2 κουταλιζσ λάδι καλζντουλασ, 3 φφλλα ευκαλφπτου αποξθραμζνα, 1 φλοφδα λεμονιοφ και 2 κουταλιζσ φρζςκο δυόςμο. Κλείςτε το μείγμα ςε βάηο και αφιςτε το για δυο εβδομάδεσ ςε ςκοτεινό μζροσ. Στθ ςυνζχεια ςουρϊςτε και απλϊςτε με μαςάη μζχρι να απορροφθκεί το προϊόν. 25

27 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Θ εργαςία μασ ιρκε ςτο τζλοσ τθσ. Ππωσ κάκε καλόσ δθμοςιογράφοσ ςτο τζλοσ κάκε ζρευνασ που κάνει γράφει και τα ςυμπεράςματα του, αυτό κα κάνουμε και εμείσ. Τα ςυμπεράςματα που βγάλαμε είναι τα πολλά. Στο ςυμπζραςμα που καταλιγουμε είναι ότι μεγάλο ποςοςτό των βοτάνων είναι μζροσ τθσ ηωισ μασ. Τα ςυναντάμε ςτθν μαγειρικι μασ, ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι, ςτα καλλυντικά μασ και ςτα ροφιματα. Είχαν λοιπόν δίκαιο που οι γιαγιάδεσ μασ τα χρθςιμοποιοφςαν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, εμείσ αντίκετα τα απαξιοφςαμε και δεν τα κεωροφςαμε ςθμαντικά ςτθν ηωι μασ. Τα βότανα ςτισ μζρεσ μασ πρζπει να τα προςζξουμε και να μάκουμε πωσ κα τα προςτατεφουμε. Με κάκε λάκοσ κίνθςθ μασ κάκε βότανο υπάρχει πικανότθτα να εξαφανιςτεί. Είναι δυνατόν να ηοφμε ςε ζνα νθςί με τα πιο γνωςτά βότανα και να μθν τα ξζρουμε; 26

28 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε ιδιαιτζρωσ μερικοφσ ανκρϊπουσ που χωρίσ τθν δικιά τουσ βοικεια δεν κα τα είχαμε καταφζρει. Ευχαριςτοφμε λοιπόν τθν κυρία Λίνα Τςιγκεριϊτθ που μασ ζδωςε πλθροφορίεσ για τα βότανα μιασ που αςχολείται με αυτά, τον κφριο Διαμαντι από τθν Αρζκουςα που μασ είπε τα βότανα που ζχουμε ςτθν Ικαρία και τθν κυρία Αλθκινι Φράγκου για τθν βοικεια που μασ πρόςφερε αλλά και για τισ παραπάνω πλθροφορίεσ που είχε για το κζμα τθσ εργαςίασ μασ, τα βότανα. ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ!!!!!!! 27

29 ΠΗΓΕ Internet BlogSpot.gr kia/botana.htm 86.html υνεντεφξεισ Λίνα Τςιγκεριϊτθ Διαμαντισ Βαςίλαροσ 28

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ Για 4 μερίδεσ ςυςτατικά 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ 1/2 πράςινθ πιπεριά, χωρίσ πυρινα, χωρίσ ςπόρουσ και κομμζνθ ςε κφβουσ

Διαβάστε περισσότερα

OMAΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΑΜΑΔΟΥ ΚΟΙΝΑ Κ. ΝΙΚΘ Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΘ ΘΕΟΔΩΑΚΘΣ ΛΥΚΟΥΓΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΒΑΝΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

OMAΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΑΜΑΔΟΥ ΚΟΙΝΑ Κ. ΝΙΚΘ Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΘ ΘΕΟΔΩΑΚΘΣ ΛΥΚΟΥΓΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΒΑΝΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΘ ςελ 2 ΡΟΛΛΑΡΛΑΣΙΑΣΜΟΣ. ςελ 2 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΘ.. ςελ 3 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. ςελ 3 ΑΙΘΕΙΟ ΕΛΑΙΟ. Σελ 3 ΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΣ ςελ 4 Θ ΦΛΟΥΔΑ ΛΑΙΜ Σελ 4 ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΛΑΙΜ. Σελ 5 Ο ΧΥΜΟΣ ΛΑΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ"

micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ" ΚΟΤΒΕΡ 0.30 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0.60 ΟΙ ΑΛΑΣΕ ΜΑ Micraasia 8.80 Ανάμικτα λαχανικά, τομάτα, αγγοφρι, πατηάρια, παςπαλιςμζνα με φυςτίκι αιγίνθσ ι καρφδια και

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET Τι είναι το εντομοαπωθητικό βραχιόλι SuperBand Σο Superband είναι ζνα αδιάβροχο, μη τοξικό και αςφαλζσ εντομοαπωκθτικό βραχιόλι το οποίο καταςκευάηεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες

Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες Γενικό Λύκειο Εσδήλοσ Ικαρίας Α Λσκείοσ 2012 Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες Γεράκθσ Περικλισ Μουγγοφ Κατερίνα υναγρίδθσ Γιάννθσ Φοφςκα Ειρινθ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Λουκάσ Βαςίλθσ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΕΛΙΟΤ ΣΟ ΜΕΛΙ ΣΗ ΧΑΛΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΕΛΙΟΤ ΣΟ ΜΕΛΙ ΣΗ ΧΑΛΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΜΕΛΙΟΤ ΣΟ ΜΕΛΙ ΣΗ ΧΑΛΚΗ ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΑΛΚΗ: ΔΗΜΗΣΡΗ ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΛΑΧΟ ΦΤΡΙΟΤ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΣΗ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2010-11 ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΑ Μελισσοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΜΑΛΛΙΑ: Αν τα μαλλιά μας είναι λιπαρά, τα πλένουμε με δυο κρόκους αυγού και ξεπλένουμε με χαμομήλι. Μια καλή και θρεπτική μάσκα μαλλιών. Ανακατεύουμε δυο κουταλιές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη

Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης Γ' τάξη Ευέλικτη Ζώνη τρίτης τάξης «Τα δώρα της ελληνικής γης: Ιστορία- Λαογραφία-Παράδοση» Μζςα από τα μακιματα τθσ Γλϊςςασ, τθσ Μελζτθσ, τθσ Ιςτορίασ, τθσ Μουςικισ, των Εικαςτικϊν, τθσ Γυμναςτικισ, τθσ πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα