ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ"

Transcript

1 ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΟΤΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ ΡΕΙΛΘΨΘ ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΕΩΤΘΜΑΤΑ 2 ΧΓΘΣΙΜΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 5 ΙΚΑΙΩΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 7 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘΝ ΚΟΥΗΙΝΑ ΜΑΣ 10 ΣΥΝΤΑΓΕΣ 12 ΔΙΑΤΟΦΘ ΚΑΙ ΟΦΘΜΑΤΑ 13 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 14 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘΜΑΤΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ 15 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘΝ ΙΑΤΙΚΘ ΚΑΙ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ 17 ΧΘΣΙΜΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΘΝ ΥΓΕΙΑ ΑΣ 18 ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 20 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΙΑ 21 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 22 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΟ ΒΟΤΑΝΑ 23 ΡΩΣ ΝΑ ΤΑ ΤΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΜΟΝΘ ΣΟΥ 25 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 26 ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 27 ΡΘΓΕΣ 28 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ Στο πλαίςιο ασ ερευνθτικισ εργαςίασ ασ δόκθκε θ ευκαιρία να γίνουμε μικροί δθμοςιογράφοι και να βροφμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τα βότανα ασ Ικαρίασ. Στθν παρακάτω εργαςία κα βρείτε χριςιμεσ πλθροφορίεσ για ασ ιδιότθτεσ των βοτάνων και πωσ μπορείτε να τα χρθςιμοποιιςετε ςτθν κακθμερινότθτα ασ. Θ εργαςία ασ κα ασ καλφψει ασ ασ ασ απορίεσ, μθν αφιςετε τθν ευκαιρία αυτιν. Θα διαβάςετε πωσ οι γυναίκεσ ςτθν Ικαρία βάηουν τα βότανα ςτα φαγθτά ασ για μυρωδιά, γεφςθ και αντί για το αλάτι. Επιπλζον, ασ γυναίκεσ κζλουν να φτιάξουν μόνεσ ασ καλλυντικά για να ξζρουν οι ασ τα ςυςτατικά των καλλυντικϊν ασ. Ασ οδθγίεσ παραςκευισ καλλυντικϊν ζχουμε γράψει ςτθν εργαςία ασ από γυναίκεσ ςτθν Ικαρία με κφριο ςυςτατικό ζνα βότανο. Ασ, ενθμερωκικαμε πωσ οι παπποφδεσ ασ αξιοποιοφςαν τα βότανα ασ Ικαρίασ όταν ιταν άρρωςτοι αλλά και ποιο ρόλο παίηουν ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι ςιμερα. Τζλοσ, αναφζρουμε πωσ μπορείτε να φτιάξετε ροφιματα αλλά και δροςερά ποτά με βότανα. Μζςα από τθν ερευνά ασ, ςαν μικροί δθμοςιογράφοι αναπτφχκθκαν μερικά ερωτιματα που ασ βοικθςαν να φτιάξουμε ωραία τθν δομι ασ εργαςίασ ασ αλλά και να προχωριςουμε ςτθν ερευνά ασ. Μερικά ερευνθτικά ερωτιματα, ασ τα αποκαλοφμε εμείσ οι δθμοςιογράφοι, είναι τα εξισ: Ροια είναι τα βότανα ασ Ικαρίασ; Ροια εποχι μποροφμε να τα μαηζψουμε; Ρωσ ασ βοθκάνε ςτθν υγεία ασ; Τι ρόλο ζχουν ςτθν κουηίνα ασ; Ρωσ χρθςιμοποιοφνται ςτα καλλυντικά ασ; Ρωσ μποροφμε να χαλαρϊςουμε με αυτά; Είναι μερικά από τα ερωτιματα ασ. ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΣΗ!!!!!!!!! 2

4 ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Μετά από τθν εργαςία που κάναμε ανακαλφψαμε πωσ τα βότανα ασ είναι χριςιμα ςτθν κακθμερινότθτα ασ. Ρριν ξεκινιςουμε τθν εργαςία δεν γνωρίηαμε ασ ιδιότθτεσ και τθν χρθςιμότθτα των βοτάνων. Πταν ξεκινιςαμε να ψάχνουμε πλθροφορίεσ για τα βότανα και να ρωτάμε ασ παπποφδεσ ασ μάκαμε περιςςότερα από ότι περιμζναμε. Ασ πλθροφορίεσ αυτζσ ασ μεταδϊςαμε ασ γονείσ ασ και ασ ςυγγενείσ ασ. Ρρζπει όλοι οι άνκρωποι να μάκουν για τα βότανα και αυτι θ εργαςία μπορεί να ασ βοθκιςει μθν χάςετε αυτιν τθν ευκαιρία. Τα βότανα είναι το μζλλον ασ ιατρικισ. Ρολλά από αυτά ζχουν ιδιότθτεσ που ασ βοθκάνε όταν πονάει ο λαιμόσ ασ, το δόντι ασ, θ κοιλιά ασ αλλά και το κεφάλι ασ. Ρολλοί άνκρωποι δεν ζχουν τθν δυνατότθτα ςε τζτοια μικρά περιςτατικά να τρζχουν ςτα νοςοκομεία ζτςι μαηεφουν το κατάλλθλο βότανο για κάκε περίςταςθ και το καταναλϊνουν ανάλογα. Ρρζπει όλοι να ξζρουν τα βότανα ασ περιοχι του γιατί ςε κάποια δφςκολθ περίςταςθ μπορεί να χρθςιμεφςουν. Επιπλζον, τα βότανα τα χρθςιμοποιοφμε και ςτθν μαγειρικι ασ. Το μεγαλφτερο κομμάτι ασ Μεςογειακισ κουηίνασ είναι βαςιςμζνο ςε αυτά. Ασ δίνουν άρωμα και γεφςθ ςτα φαγθτά ασ. Ασ βοθκάνε να μθν τρϊμε πολφ κακϊσ ζχουν τθν ιδιότθτα να ασ κόβουν τθν όρεξθ. Ρολλοί διατροφολόγοι ςτα προγράμματα διατροφισ, για αδυνάτιςμα περιλαμβάνουν πολλά βότανα ςτα φαγθτά ασ. Τα καλλυντικά και οι κρζμεσ κάκε γυναίκασ περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ βοτάνων. Μερικά βότανα ζχουν αντιρυτιδικζσ και αντιγθρατικζσ ιδιότθτεσ, γι αυτό το λόγο οι γιαγιάδεσ ασ όταν ιταν νζεσ χρθςιμοποιοφςαν τα βότανα ςτθν περιποίθςθ ασ. 3

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για να παραδϊςουμε τθν εργαςία ασ ςτθν ϊρα ασ χωριςτικαμε ςε τζςςερεισ ομάδεσ. Ρριν χωριςτοφμε ςε ομάδεσ ιρκε ςτο ςχολείο θ κυρία Λίνα Τςιγκεριϊτθ και ασ μίλθςε για τα βότανα. Τα αγόρια ασ ομάδασ Ραριανόσ Αποςτόλθσ και Μελισ Γιάννθσ ρϊτθςαν ζνα ςυγχωριανό ασ τον Διαμαντι Βαςίλαρο ποια είναι τα είδθ των βοτάνων ςτθν Ικαρία και οι ιδιότθτεσ ασ. Επιπλζον, τα αγόρια ψάξανε ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τα βότανα ςτα φαγθτά ασ. Ζπειτα, θ Τριανταφυλλιά Τςίγκου ςυγκζντρωςε χριςιμεσ πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο για τα βότανα που χρθςιμοποιοφνται για ροφιματα. Ασ, θ Γραμματικι Κοφτθ ζψαξε πλθροφορίεσ για τα βότανα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ραραςκευι καλλυντικϊν και πϊσ να τα φτιάξετε μόνοι ασ. Τζλοσ, θ Βαςιλικι Καρναβά ρϊτθςε και τθν μαμά ασ (Αλθκινι Φράγκου) για τον ρόλο των βοτάνων ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι και ζψαξε και ςτο διαδίκτυο πωσ τα χρθςιμοποιοφςαν οι παπποφδεσ ασ όταν ιταν άρρωςτοι. 4

6 ΕΙΑΓΩΓΗ Βότανα: Οι αναηθτιςεισ ςτο καυμαςτό κόςμο των βοτάνων για τον κακζνα ασ ίςωσ να ξεκινά από ζνα βίωμα, μια εικόνα, μια γεφςθ... ίςωσ και από το ενδιαφζρον για μία ςχζςθ διαφορετικι με τθ φφςθ. Σφμφωνα με τον οριςμό που δίνει το Αγγλικό λεξικό ασ Οξφόρδθσ, «βότανα είναι όλα τα χριςιμα φυτά, των οποίων οι ρίηεσ, οι μίςχοι, τα άνκθ και τα φφλλα χρθςιμεφουν ωσ τροφι ι κεραπεία, χάρθ ςτο άρωμά ασ ι με κάποιο άλλο τρόπο...». Θ ιςτορία των πολιτιςμϊν είναι γεμάτθ μφκουσ και παραδόςεισ που αναφζρονται ασ κεραπευτικζσ ασ των φυτϊν. Ρίςω από κάκε καυματουργι ενζργεια ίςωσ να βρίςκεται και ζνα βοτάνι που λίγοι ζτυχε να γνωρίηουν και λίγοι να το χρθςιμοποιοφν. Βοτάνια που γνϊριηαν οι κεοί και τυχαία ανακάλυψαν οι άνκρωποι, βότανα που ξεπθδοφν από το αίμα μυκικϊν θρϊων, ασ ο υάκινκοσ που φυτρϊνει τθ ςτιγμι που το αίμα του νεαροφ Υάκινκου, φίλου του Απόλλωνα ποτίηει τθ γθ. Εκείνοσ ασ που κεωρείται ο βακφτεροσ γνϊςτθσ των βοτάνων είναι ο δάςκαλοσ του μυκικοφ Αχιλλζα και του Ιπποκράτθ ο Χείρων Κζνταυροσ που ηοφςε ςτο Ριλιο. Βότανα ασ το χειρϊνιον και το κενταφριον φζρουν ακόμθ το όνομά του. Ασ τελευταίουσ αιϊνεσ θ ζννοια «βότανο» περιορίςτθκε ςε κάποια ςυγκεκριμζνα φυτά τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ κεραπευτικά ροφιματα, ωσ καταπλάςματα, ωσ πρϊτθ φλθ ςτα πρακτικά γιατροςόφια και τθ ςφγχρονθ φαρμακολογία. Ζχουμε τθν τάςθ να αποκλείουμε τα φυτά εκείνα που χρθςιμεφουν μόνο για τροφι κακϊσ και εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για διακοςμθτικοφσ ι πρακτικοφσ λόγουσ. Κανείσ δε κα λογάριαηε τα πλεγμζνα ς ζνα καλάκι κλαδάκια ιτιάσ ωσ βότανο. Κι ασ παλιότερα χρθςιμοποιοφνταν ωσ αφζψθμα για ασ πονοκεφάλουσ και τα κρυολογιματα, ενϊ τα δραςτικά ςυςτατικά ασ ιτιάσ οδιγθςαν ςτθν παραγωγι ασ αςπιρίνθσ. Θ ςθμερινι διάκριςθ των φυτϊν ςε βότανα, λαχανικά, φροφτα, χόρτα και «ηιηάνια» είναι μια πρόςφατθ επινόθςθ. Για ασ 5

7 αρχαίουσ Ζλλθνεσ, ωμαίουσ, Άραβεσ, Κινζηουσ και Ινδοφσ τα φυτά επιδροφν κεραπευτικά και εξιςορροπθτικά ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό ακόμα και όταν καταναλϊνονται κακθμερινά ωσ τροφζσ. Ασ και όταν μαγειρεφονται ι ςυνδυάηονται με άλλα υλικά ασ κρζασ, ψάρι, δθμθτριακά, αυτά ςυνεχίηουν να διατθροφν τα ενεργά ςυςτατικά ασ και να ζχουν κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. «Να φασ τςουκνίδα για να προςτατευκείσ απ ασ ασ αςκζνειεσ του ζτουσ» ςυμβοφλευε ασ Ακθναίουσ ο Θςίοδοσ. Ενϊ ο πατζρασ ασ Ιατρικισ, ο Ιπποκράτθσ, ςυνιςτοφςε να βάηουν οι άνκρωποι πολλά αρωματικά (βότανα) ςτα φαγθτά ασ, για να χορταίνουν εφκολα και γριγορα, ϊςτε να μθ χρειάηεται να τρϊνε πολφ, γιατί θ πολυφαγία δεν ωφελεί. Για ζνα μάγειρα ςτθν αρχαία Ελλάδα μα και ςτο Μεςαίωνα, το λάχανο, τα καρότα, τα ςπαράγγια, τα ραδίκια, τα αγγοφρια ιταν όλα «βότανα ασ κουηίνασ», το ίδιο με το φαςκόμθλο, το δίκταμο και τθ μαντηουράνα. 6

8 ΣΑ ΙΚΑΡΙΩΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ!!! Μερικά βότανα που ζχουμε ςτθν Ικαρία είναι τα παρακάτω. Φαςκόμθλο (το ποιο γνωςτό βότανο) ίγανθ( πάει ςε όλα τα φαγθτά και υπάρχει παντοφ) Χαμομιλι ( το καλφτερο χαλαρωτικό) Θροφμπι 7

9 Θυμάρι Βαλςαμόχορτο ι αλλιϊσ το βότανο του αγίου Ιωάννθ (χριςιμο ςε κάκε νοικοκυριό) Λουΐηα ι το βότανο του κεοφ Αγριόχορτο 8

10 Αγριοτριανταφυλλιά Δυόςμοσ Φλιςκοφνι ι το βότανο του Ρλοφτωνα Μζντα ( αρωματικό βότανο και διϊχνει και τα κουνουπια) 9

11 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ Τα βόηαλα δίλνπλ άξσκα θαη λνζηηκηά ζηα θαγεηά, καο βνεζνύλ λα πεξηνξίζνπκε ην αιάηη, είλαη πινύζηα ζε αληηνμεηδσηηθά, θάλνπλ θαιό ζηελ πγεία καο... Θέιεηε λα κάζεηε θη άιια; Απιώο δηαβάζηε παξαθάησ! Απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο καγεηξηθήο. Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξε κπξσδηά, είλαη πνιύ πινύζηα ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά, ηδίσο πνιπθαηλόιεο θαη αηζέξηα έιαηα, κε αληηνμεηδσηηθέο, αληηκηθξνβηαθέο, αληηηθέο, αληηθιεγκνλώδεηο θαη αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο! Τα καγεηξηθά βόηαλα πξνέξρνληαη από ην θύιισκα ηνπ θπηνύ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη θξέζθα. Τα Βόηαλα δελ ζεσξνύληαη ιαραληθά, γηαηί αθελόο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο, αθεηέξνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ από κόλα ηνπο ηξνθή. Σηελ Ιθαξία ζε θάζε ζπίηη ζα επηζθεθζείηε ζα δείηε όηη ε λνηθνθπξά ζην κεζεκεξηαλό θαγεηό ην θύξην ζπζηαηηθό ζα είλαη θάπνην είδνο βνηάλνπ. Τα βόηαλα ηα βάδνπκε είηε γηα λνζηηκηά, είηε γηα κπξσδηά ή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αληί γηα ην αιάηη. 10

12 Μερικά βότανα εκτόσ από γεφςθ ασ νοικοκυρζσ τα βάηουν και ςαν μυρωδικά ςτα φαγθτά ασ. Ασ δοφμε ςε πια φαγθτά μποροφμε να βάλουμε το κάκε βότανο για άρωμα Δεντρολίβανο: πατάτεσ ςτο φοφρνο, τθγανιτά ψάρια, λαγό, Ρίγανθ: κρζασ, ςαλάτεσ, μπιφτζκια Δυόςμοσ: ντολμάδεσ, γεμιςτά, πίτεσ Θυμάρι: κρζασ, ςουτηουκάκια, κοπανιςτι, λαγό Μάρακο: φρικαςζ, κουκιά, ντολμάδεσ, πίτεσ Φαςκόμθλο: ψθτά κρζατα, λαγό, ςάλτςεσ 11

13 υνταγζσ Φαγθτών Πατάτες Ογκρατέν Τλικά Ρατάτεσ, κρζμα γάλακτοσ, πιπζρι, αλάτι, δεντρολίβανο Εκτζλεςθ Κόβουμε τισ πατάτεσ ςε ςτρογγυλό ςχιμα και τισ απλϊνουμε ςε ζνα πυρζξ. Αφοφ τισ απλϊςουμε ςτο πυρζξ ρίχνουμε από πάνω τουσ τθν κρζμα γάλακτοσ αλάτι πιπζρι και τζλοσ δεντρολίβανο ΝΣΟΛΜΑΔΕ ΤΛΙΚΑ: Αμπελόφυλλα, ρφηι, μάρακο, δυόςμο, κρεμμφδι, λάδι, αλάτι, πιπζρι Εκτζλεςθ: ηεματάμε τα φφλλα. Καβουρδίηουμε το κρεμμφδι βάηουμε το ρφηι τα μυρωδικά το αλάτι το πιπζρι λίγο νερό. Αφοφ ψθκεί το ρφηι λίγο αφινουμε να κρυϊςει, βάηουμε το ρφηι λίγο-λίγο μζςα ςε ζνα φφλλο το διπλϊνουμε και τα τοποκετοφμε το ζνα κοντά ςτο άλλο ςτθν κατςαρόλα. Βάηουμε λάδι αλάτι λεμόνι και ηεςτό νερό να ςκεπάηει τουσ ντολμάδεσ. Τα ςκεπάηουμε με ζνα πιάτο ςτο τςουκάλι και τα βάηουμε ςε ςιγανι φωτιά να ψθκοφν. 12

14 Διατροφι και ροφιματα Με τα βότανα εκτόσ από αφεψιματα και εγχφματα μποροφμε να παραςκευάςουμε και αρωματικότατα ροφιματα. Τα ροφιματα από ςυνδυαςμοφσ βοτάνων μποροφν να μασ ξεκουράςουν μετά από μία δφςκολθ μζρα, να μασ χαλαρϊςουν και να μασ χαρίςουν θρεμία.πάμε λοιπόν για ζνα ρόφθμα. Ζχουμε χαμόμθλο, Λουΐηα, φλιςκοφνι, φαςκόμθλο και τςάι του βουνοφ. Στθν Ικαρία οι περιςςότεροι άνκρωποι προτιμοφν μετά από τθν δουλειά τουσ ζνα ηεςτό ρόφθμα. Θ Ικαρία φθμίηεται για το τςάι του βουνοφ και το φαςκόμθλο τθσ. 13

15 Βότανα και αδυνάτιςμα Δεν χρειάηεται να φτάςει το καλοκαιράκι για να ςτραφοφμε ςτα βότανα για αδυνάτιςμα. Ανεξαρτιτωσ εποχισ τα παραπανίςια κιλά δεν επθρεάηουν μόνο τθν ςιλουζτα μασ αλλά ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ και ςτθν υγεία μασ. Θ δίαιτεσ και το γυμναςτιριο δεν είναι οι μόνεσ επιλογζσ για τθν απαλλαγι από τα περιττά κιλά. Σασ παρουςιάηουμε τα πιο γνωςτά βότανα για αδυνάτιςμα: Χαμομθλι: Ζνα ελαφρφ ρόφθμα που βοθκάει ςτθν αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ. Διαλφουμε 2 κουταλιζσ του γλυκοφ χαμομιλι ςε βραςτό νερό και ςουρϊνουμε μετά από 6-7 λεπτά. Ρίνουμε 1 ποτιρι τθν θμζρα, πριν από το φαγθτό. Λουΐζα: Γνωςτό διουρθτικό, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν αποβολι τθσ περίςςειασ υγρϊν. Βράηουμε μία χοφφτα Λουΐηα ςε 2 ποτιρια νερό. Ρίνουμε από ζνα ποτιρι πρωί και ζνα το βράδυ. Ζχει ευχάριςτθ γεφςθ και δεν χρειάηεται προςκικθ ηάχαρθσ. Φασκόμηλο: Ενεργοποιιςτε τον μεταβολιςμό ςασ! Βράηουμε μία χοφφτα φαςκόμθλο ςε 4 φλιτηάνια νερό. Ρίνουμε ζνα ποτιρι από το ρόφθμα πρωί, μεςθμζρι και βράδυ, πριν από το φαγθτό. Εκτόσ του ότι βοθκά ςτο αδυνάτιςμα, είναι αρωματικό, ελαφρϊσ διουρθτικό και ζχει ευχάριςτθ γεφςθ. Σέλινο: Βράηουμε 6 ρίηεσ και φφλλα ςζλινου ςε ζνα λίτρο νερό. Ρίνουμε 3 ποτιρια τθν θμζρα. Το ςζλινο είναι γνωςτό διουρθτικό και βοθκάει ιδιαίτερα ςτο αδυνάτιςμα. Μέντα: Θ μζντα είναι επίςθσ ζνα από τα διουρθτικά βότανα για αδυνάτιςμα και το πίνουμε 1-2 φορζσ τθν μζρα ωσ αφζψθμα. 14

16 ΤΝΣΑΓΕ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ Τα ροφιματα με βότανα, κρφα ι ηεςτά, είναι πάντα απολαυςτικά, αρωματικά και με ευεργετικζσ ιδιότθτεσ για τον οργανιςμό μασ. Ασ δοφμε μερικζσ ςυνταγζσ: ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΤΣΑ 2 μιλα Γκόλντεν 2 ακτινίδια 3 κουταλιζσ βότανα ανάμικτα (μαντηουράνα, χαμομιλι, δίκταμο, τςάι βουνοφ) 1 ξυλάκι κανζλα Βράηουμε ςε μια κατςαρόλα τα φροφτα (τεμαχιςμζνα ςτα 4) ςε 5 κοφπεσ νερό μζχρι να μαλακϊςουν και ζπειτα τα ςουρϊνουμε. Στο ηουμί αυτό προςκζτουμε τα βότανα και τα βράηουμε για 5 λεπτά και κατόπιν τα ςουρϊνουμε. Ρίνεται ηεςτό ι κρφο με ηάχαρθ ι μζλι. ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΛΟΤΪΖΑ (παγωμζνθ) 1 lt νερό ½ κοφπα χυμό λεμονιοφ ½ κοφπα ηάχαρθ 3 κουταλιζσ Λουΐηα ψιλοκομμζνθ Ανακατεφουμε όλα τα υλικά ς' ζνα μπολ. Τα βάηουμε για 3 ϊρεσ ςτο ψυγείο. Στραγγίηουμε τα βότανα και το ςερβίρουμε με παγάκια 15

17 ΡΟΦΗΜΑ ΑΠΟ ΒΑΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΧΟΡΣΟ 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ βαςιλικό 1 κουτ. τθσ ςοφπασ μελιςςόχορτο 600 ml νερό Βάλτε τα βότανα ςε μια τςαγιζρα, χφςτε από πάνω βραςτό νερό. Σκεπάςτε τθν και αφιςτε τθν για λεπτά. Τα ςουρϊνετε και προςκζτετε ηάχαρθ ι μζλι. ΡΟΦΗΜΑ ΑΠΟ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΧΟΡΣΟ 2 κουταλιζσ λεβάντα 2 κουταλιζσ Μελιςςόχορτο 600 ml νερό Βάλτε τα βότανα ςε μια τςαγιζρα, χφςτε από πάνω βραςτό νερό. Σκεπάςτε τθν και αφιςτε τθν για λεπτά. Τα ςουρϊνετε και προςκζτετε ηάχαρθ ι μζλι. 16

18 Τα βότανα στην ιατρική και στην φαρμακευτική!!! Σήκεξα ηα βόηαλα είλαη κία ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ζηα θάξκαθα. Τν 80% ησλ θαξκάθσλ πξνέξρνληαη από βόηαλα. Οη παππνύδεο καο εθάξκνδαλ ηελ πξόιεςε θαη όρη κόλν ηε ζεξαπεία όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ βνηάλσλ, θαζώο δελ πεξίκελαλ λα αξξσζηήζνπλ, αιιά αληίζεηα πξνιάβαηλαλ ηα θξπνινγήκαηα θαη αληηκεηώπηδαλ έγθαηξα όηη κπνξνύζαλ. Η ξίγαλε είλαη γλσζηή από παιηά γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Μαδί κε ην ζπκάξη θαη ην θαζθόκειν απνηεινύλ ηα βαζηθά ζεξαπεπηηθά βόηαλα πνπ δελ έιιεηπαλ από ηα ειιεληθά ζπίηηα θαη ρξεζίκεπαλ σο θξνπξνί ηεο πγείαο, κηαο θαη ε αγνξά θαξκάθσλ θαη ε πξόζβαζε ηνπ γηαηξνύ δελ ήηαλ πάληα εύθνιε. Σηελ Ιθαξία δελ ππήξραλ γηαηξνί γη` απηό ην ιόγν εθκεηαιιεύαλ ηα δώξα ηεο θύζεο γηα ηελ πγεία ηνπο. όηαλ ήξζαλ ζηελ Ιθαξία δεκνζηνγξάθνη από ηελ Ακεξηθή ξώηεζαλ έλαλ Ιθαξηώηε γηαηξό λα ηνπο πεη ηελ γλώκε ηνπ γηα ηελ καθξνδσία θαη εθείλνο απάληεζε «οη άλζρωποη εδώ θαηαλαιώλοσλ αθεψήκαηα, όπως ηο ηζάη ηοσ βοσλού, ηε καληδοσράλα, ηο θιηζθούλη, ηο δελδροιίβαλο θ.α. γηαηί πηζηεύοσλ όηη είλαη θάρκαθα.» Από όια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ θαξκαθεπηηθή δελ είλαη απιά έλαο κύζνο αιιά πξαγκαηηθόηεηα. 17

19 Η ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΒΟΣΑΝΩΝ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ Θ φαρμακευτικι και βαςίηεται πάνω ςτισ ιδιότθτεσ των βότανων. Τα βότανα ενεργοφν κεραπευτικά με τισ διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ που περιζχουν. Ακόμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ για τθ κεραπεία μιασ ι περιςςοτζρων πακιςεων ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Θ βοτανολογία είναι θ αρχι τθσ φαρμακευτικισ και οι επιςτιμονεσ άλλωςτε χρθςιμοποιοφν ςαν βάςθ για τα φάρμακα ςτοιχεία από κάποιο φυτό ι το ςυνδυαςμό αυτϊν. Για αυτό και υπάρχουν άλλωςτε επιςτθμονικά ευριματα που υποςτθρίηουν τθ κεραπευτικι δράςθ των περιςςότερων βοτάνων που χρθςιμοποιοφνται. Βζβαια, θ εμμονι μασ ςτθ δυτικι ιατρικι ςυχνά δε μασ επιτρζπει να ακοφςουμε και να δοκιμάςουμε αυτά που θ φφςθ ζχει να μασ προςφζρει. Θ αλικεια είναι όμωσ ότι τα βότανα, όταν επεξεργαςτοφν κατάλλθλα, ζχουν να προςφζρουν πολλά ςτον οργανιςμό μασ. Αυτό δε ςθμαίνει ότι όλα τα φυτά είναι καλά για εμάσ, προφανϊσ υπάρχουν ουςίεσ που δεν ζχουν και τα πιο επικυμθτά αποτελζςματα. Ρλεονεκτιματα: Δεν προκαλοφν παρενζργειεσ, Δεν δθμιουργοφν ανκεκτικά μικρόβια όπωσ τα αντιβιοτικά, δεν επιβαρφνουν το ςυκϊτι όπωσ τα φάρμακα. Είναι φυςικά προϊόντα που αφομοιϊνονται πλιρωσ και δεν επιβαρφνουν τον οργανιςμό και τθ φφςθ. Τζλοσ κεραπεφουν τθν αιτία που δθμιουργεί το πρόβλθμα και δεν εξουδετερϊνουν απλά το αποτζλεςμα του προβλιματοσ όπωσ κάνουν τα φάρμακα και ςυνικωσ το πρόβλθμα επανζρχεται εντονότερο. 18

20 Μειονεκτιματα: Θ υπερβολικι δόςθ μπορεί να ζχει παρενζργειεσ Ρρζπει να ξζρεισ πότε είναι θ εποχι για κάκε βότανο Μερικά βότανα όπωσ το φαςκόμθλο δεν είναι καλό για τισ εγκφουσ και τισ λεχϊνεσ 19

21 ΟΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΒΟΣΑΝΩΝ Αγριόχορτο: Μειϊνει τθν χολθςτερίνθ, κάνει καλό ςτθν πζτρα των νεφρϊν και κακαρίηει το αίμα. πονόκοιλο και τθν ηαλάδα Βαςιλικόσ: Διϊχνει τον πονοκζφαλο τον Λουΐηα: διϊχνει τον πονοκζφαλο, κάνει καλό ςτο ςτομάχι. Επίςθσ, βοθκάει πολφ αν δεν μπορείσ να κοιμθκείσ ίγανθ: Το τςάι ρίγανθ ςε βοθκάει πολφ όταν πονάει θ κοιλιά ςου ι ζχεισ πονόδοντο Φαςκόμθλο: Ζχει τθν ιδιότθτα να ςε θρεμεί όταν ζχεισ νεφρα, βοθκάει πολφ ςτον βιχα και όταν πονάει ο λαιμόσ ςου. Επίςθσ, όταν ςε δαγκϊςει κάποιο μαμοφνι βοθκάει ςτθν πλθγι Χαμομιλι: είναι άλλο ζνα βότανο που βοθκάει ςτα νεφρα. Εξαφανίηει τα εγκαφματα και βοθκάει ςτθν ακμι. Είναι καλό ςτο να περνάει τθν φαγοφρα, τον πονόδοντο και είναι το καλφτερο φάρμακο για τον βιχα. 20

22 Βότανα και ομορφιά Μπορεί να ηοφμε ςτθν εποχι όπου τα πάντα τρζχουν και θ τεχνολογία ολοζνα και ζχει να μασ δϊςει λφςεισ και να μασ βρει τρόπουσ ςε ότι αφορά τθν ομορφιά, κανζνασ όμωσ μζχρι ςιμερα δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει τισ παλιζσ καλζσ ςυνταγζσ, που ζχουν ςχζςθ με τα βότανα και τθν αποτελεςματικότθτα τουσ. Άμα κοιτάξετε τα ςυςτατικά από τα οποία αποτελείτε μια κρζμα δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν δείτε και ζνα βότανο ςαν ςυςτατικό. Οι ιδιότθτεσ των βοτάνων είναι πολφ γνωςτζσ ςε όλουσ, γι αυτόν τον λόγο μεγάλεσ εταιρίεσ καλλυντικϊν χρθςιμοποιοφν τα βότανα. Στθν Ικαρία οι γυναίκεσ φτιάχνουν μόνεσ τουσ τισ κρζμεσ και τα ςαποφνια τουσ. Ζτςι ξζρουν πωσ τα ςυςτατικά των καλλυντικϊν τουσ είναι αγνά. Δεν τα φτιάχνουν μόνο για προςωπικι χριςθ αλλά τα πουλάνε κιόλασ. Στισ άχεσ υπάρχει ο ςυνεταιριςμόσ γυναικϊν που φτιάχνουν μόνεσ τουσ καλλυντικά και όλεσ οι γυναίκεσ, και Ικαριϊτιςεσ και μθ, προτιμοφν να αγοράηουν τα καλλυντικά τουσ από κει που ξζρουν πωσ είναι καταςκευαςμζνα από ςυςτατικά τθσ φφςθσ. 21

23 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Μια παλιά πρακτικι παραςκευι χειροποίθτων καλλυντικϊν επιςτρζφει δυναμικά ξανά ςτθν ηωι μασ! Θ τάςθ του καταναλωτι για αγορά «αγνϊν» προϊόντων, ςυνεπικουροφμενθσ και τθσ οικονομικισ φφεςθσ, φαίνεται να ευνοεί τθν ανάπτυξθ αυτοφ του νζου, ιδιαίτερου κλάδου. Το ιντερνζτ κατακλφηεται από ςυνταγζσ αλλά και ςεμινάρια για το πωσ κάποιοσ μπορεί να παράγει μόνοσ του «αγνά» καλλυντικά, αξιοποιϊντασ τθν πλοφςια χλωρίδα τθσ πατρίδασ μασ. Ραράλλθλα ςε αυτι τθν διαδικαςία ζχουν ειςζλκει και νζοι επίδοξοι επιχειρθματίεσ που παράγουν και εμπορεφονται χειροποίθτα καλλυντικά. 22

24 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΟ ΒΟΤΑΝΑ Πλοι γνωρίηουμε πωσ τα βότανα ζχουν καλλυντικζσ ιδιότθτεσ, κακϊσ περιζχονται ωσ βαςικά ςυςτατικά ςε όλα τα προϊόντα ομορφιάσ. ΦΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ: Σε ότι αφορά ςτθ φροντίδα των μαλλιϊν, μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε και ςτο ςπίτι με τθ μορφι χλιαροφ αφεψιματοσ, το οποίο παραςκευάηουμε βράηοντασ 1 φλιτηάνι φρζςκα βότανα(θ 1/2 φλιτηάνι αποξθραμζνα) ςε 1 1/2 φλιτηάνι νερό για περίπου 3-5 λεπτά. Θυμάρι: Οι ωμαίοι ςτρατιϊτεσ ζκαναν μπάνιο ςε νερό αρωματιςμζνο με κυμάρι για να αναηωογονθκοφν και να δυναμϊςουν. Ρεριζχεται ςε πολλά ςαμπουάν, που χαρίηουν δφναμθ, ελαςτικότθτα και όγκο ςτα μαλλιά. Δεντρολίβανο: Ωσ ςυςτατικό ςτα ςαμπουάν δίνει δφναμθ και λάμψθ ςτα μαλλιά. Χαμομιλι: χρθςιμοποιείται ςε ςαμπουάν που «ξανκαίνουν» τα μαλλιά. Ρίγανθ: Το εκχφλιςμα ρίγανθσ περιζχεται ςε πολλά ςαμπουάν, επειδι ρυκμίηει τθ λειτουργία των ςμθγματογόνων αδζνων και περιορίηει τθν ζκκριςθ ςμιγματοσ. ΦΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Θ υγεία του ςϊματοσ είναι θ αλθκινι πθγι τθσ ομορφιάσ του. Γι αυτό το λόγο τα προϊόντα που είναι βαςιςμζνα ςε φυτικά ςυςτατικά προβάλλουν τθν εςωτερικι υγεία του δζρματοσ δίνοντασ του τθν ελαςτικότθτα και τθν ςφριγθλότθτα που χρειάηεται. 23

25 ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Ρολλά ςαμπουάν ζχουν χαμομιλι μζςα. Σε βοθκάει να χαλαρϊςεισ και το περιζχουν ςυνικωσ ςε βρεφικά ςαμπουάν ΦΑΚΟΜΗΛΟ: Ρεριζχεται ςε οριςμζνα αποςμθτικά για άρωμα ΔΤΟΜΟ: Σε πολλζσ κρζμεσ περιζχεται ο δυόςμοσ κακϊσ ζχει υπζροχο άρωμα ΦΟΝΤΙΔΑ ΡΟΣΩΡΟΥ ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Ρεριζχεται ςε πολλζσ κρζμεσ νυκτόσ κακϊσ βοθκάει ςτισ ρυτίδεσ 24

26 ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΜΟΝΗ ΟΤ! ΛΟΙΟΝ ΝΣΕΜΑΚΙΓΙΑΖ Βάηετε ςε ζνα γυάλινο μπουκάλι, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ χυμό αλόθσ, 2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ανκόνερο 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ καςτορζλαιο, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι τηοτηόμπα, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι χαμομθλιοφ, 6 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο πορτοκαλιοφ, 6 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο λεβάντασ, 5 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο palmarosa και 2 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο χαμομθλιοφ και ανακατεφετε καλά. ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΑΔΕ Ανακατεφετε ςε ζνα μπολ ζγχυμα κάρδαμου, ζγχυμα τίλιου, μζλι, χυμό λεμονιοφ και πολτοποιθμζνο μαϊντανό φτιάχνοντασ μια πθχτι κρζμα. Απλϊςτε τθν ςτισ πανάδεσ και αφιςτε τθ για λεπτά. Ξεπλφνετε καλά με χλιαρό νερό. ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑ ΧΕΙΛΙΑ Λιϊςτε 5 γρ. κερί μζλιςςασ, 70 γρ. βοφτυρο κακάο και 5 ml αμυγδαλζλαιο ι λάδι καρότου ι ςιτζλαιο ςε φοφρνο μικροκυμάτων ι ςε Μπεν-Μαρί. Ανακατζψτε καλά και λίγο πριν το βάλετε ςτο δοχείο προςκζςτε 2-3 ςταγόνεσ αικζριο ζλαιο λεμονιοφ, μανταρινιοφ ι γκρζιπφρουτ. ΕΝΤΔΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΧΕΡΙΩΝ Σε 50 γρ. αμυγδαλζλαιο προςκζςτε 2 κουταλιζσ λάδι καλζντουλασ, 3 φφλλα ευκαλφπτου αποξθραμζνα, 1 φλοφδα λεμονιοφ και 2 κουταλιζσ φρζςκο δυόςμο. Κλείςτε το μείγμα ςε βάηο και αφιςτε το για δυο εβδομάδεσ ςε ςκοτεινό μζροσ. Στθ ςυνζχεια ςουρϊςτε και απλϊςτε με μαςάη μζχρι να απορροφθκεί το προϊόν. 25

27 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Θ εργαςία μασ ιρκε ςτο τζλοσ τθσ. Ππωσ κάκε καλόσ δθμοςιογράφοσ ςτο τζλοσ κάκε ζρευνασ που κάνει γράφει και τα ςυμπεράςματα του, αυτό κα κάνουμε και εμείσ. Τα ςυμπεράςματα που βγάλαμε είναι τα πολλά. Στο ςυμπζραςμα που καταλιγουμε είναι ότι μεγάλο ποςοςτό των βοτάνων είναι μζροσ τθσ ηωισ μασ. Τα ςυναντάμε ςτθν μαγειρικι μασ, ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι, ςτα καλλυντικά μασ και ςτα ροφιματα. Είχαν λοιπόν δίκαιο που οι γιαγιάδεσ μασ τα χρθςιμοποιοφςαν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, εμείσ αντίκετα τα απαξιοφςαμε και δεν τα κεωροφςαμε ςθμαντικά ςτθν ηωι μασ. Τα βότανα ςτισ μζρεσ μασ πρζπει να τα προςζξουμε και να μάκουμε πωσ κα τα προςτατεφουμε. Με κάκε λάκοσ κίνθςθ μασ κάκε βότανο υπάρχει πικανότθτα να εξαφανιςτεί. Είναι δυνατόν να ηοφμε ςε ζνα νθςί με τα πιο γνωςτά βότανα και να μθν τα ξζρουμε; 26

28 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε ιδιαιτζρωσ μερικοφσ ανκρϊπουσ που χωρίσ τθν δικιά τουσ βοικεια δεν κα τα είχαμε καταφζρει. Ευχαριςτοφμε λοιπόν τθν κυρία Λίνα Τςιγκεριϊτθ που μασ ζδωςε πλθροφορίεσ για τα βότανα μιασ που αςχολείται με αυτά, τον κφριο Διαμαντι από τθν Αρζκουςα που μασ είπε τα βότανα που ζχουμε ςτθν Ικαρία και τθν κυρία Αλθκινι Φράγκου για τθν βοικεια που μασ πρόςφερε αλλά και για τισ παραπάνω πλθροφορίεσ που είχε για το κζμα τθσ εργαςίασ μασ, τα βότανα. ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ!!!!!!! 27

29 ΠΗΓΕ Internet BlogSpot.gr kia/botana.htm 86.html υνεντεφξεισ Λίνα Τςιγκεριϊτθ Διαμαντισ Βαςίλαροσ 28

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ :

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ : Ακτινοθεραπεία Η ακτινοκεραπεία μπορεί να προκαλζςει τθν εμφάνιςθ διατροφικϊν προβλθμάτων, τα οποία μπορεί να καταλιξουν ςε ςθμαντικι απϊλεια βάρουσ κυρίωσ λόγω των παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ. υνικωσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 1 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 2 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 3 ΜΕΝΟΥ Νο1 ΜΕΝΟΥ Νο2 ΜΕΝΟΥ Νο3 ΜΕΝΟΥ Νο4 ΜΕΝΟΥ Νο5 Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε ςτο μενοφ ςασ,μπορεί να πραγματοποιηθεί! Μπουφέσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΡΑΝΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΠΕΚΟΓΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ευεργετική δράση των βοτάνων και των φυτών στον κόσμο των καλλυντικών και της αρωματοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν

Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Δθμιτριοσ Βλάχοσ φμβουλοσ Φιλολόγων Ροδόπθσ Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ Ιςτορία: αφιγθςθ για το παρελκόν Παρελκόν: το όχι πια τώρα Μζλλον: το όχι ακόμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα