ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ"

Transcript

1 ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΛΟΤΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ ΡΕΙΛΘΨΘ ΕΕΥΝΘΤΙΚΑ ΕΩΤΘΜΑΤΑ 2 ΧΓΘΣΙΜΟΤΘΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 5 ΙΚΑΙΩΤΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ 7 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘΝ ΚΟΥΗΙΝΑ ΜΑΣ 10 ΣΥΝΤΑΓΕΣ 12 ΔΙΑΤΟΦΘ ΚΑΙ ΟΦΘΜΑΤΑ 13 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 14 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘΜΑΤΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ 15 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΘΝ ΙΑΤΙΚΘ ΚΑΙ ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΘ 17 ΧΘΣΙΜΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΘΝ ΥΓΕΙΑ ΑΣ 18 ΙΔΙΟΤΘΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 20 ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΙΑ 21 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 22 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΟ ΒΟΤΑΝΑ 23 ΡΩΣ ΝΑ ΤΑ ΤΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ ΜΟΝΘ ΣΟΥ 25 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ 26 ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 27 ΡΘΓΕΣ 28 1

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ Στο πλαίςιο ασ ερευνθτικισ εργαςίασ ασ δόκθκε θ ευκαιρία να γίνουμε μικροί δθμοςιογράφοι και να βροφμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τα βότανα ασ Ικαρίασ. Στθν παρακάτω εργαςία κα βρείτε χριςιμεσ πλθροφορίεσ για ασ ιδιότθτεσ των βοτάνων και πωσ μπορείτε να τα χρθςιμοποιιςετε ςτθν κακθμερινότθτα ασ. Θ εργαςία ασ κα ασ καλφψει ασ ασ ασ απορίεσ, μθν αφιςετε τθν ευκαιρία αυτιν. Θα διαβάςετε πωσ οι γυναίκεσ ςτθν Ικαρία βάηουν τα βότανα ςτα φαγθτά ασ για μυρωδιά, γεφςθ και αντί για το αλάτι. Επιπλζον, ασ γυναίκεσ κζλουν να φτιάξουν μόνεσ ασ καλλυντικά για να ξζρουν οι ασ τα ςυςτατικά των καλλυντικϊν ασ. Ασ οδθγίεσ παραςκευισ καλλυντικϊν ζχουμε γράψει ςτθν εργαςία ασ από γυναίκεσ ςτθν Ικαρία με κφριο ςυςτατικό ζνα βότανο. Ασ, ενθμερωκικαμε πωσ οι παπποφδεσ ασ αξιοποιοφςαν τα βότανα ασ Ικαρίασ όταν ιταν άρρωςτοι αλλά και ποιο ρόλο παίηουν ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι ςιμερα. Τζλοσ, αναφζρουμε πωσ μπορείτε να φτιάξετε ροφιματα αλλά και δροςερά ποτά με βότανα. Μζςα από τθν ερευνά ασ, ςαν μικροί δθμοςιογράφοι αναπτφχκθκαν μερικά ερωτιματα που ασ βοικθςαν να φτιάξουμε ωραία τθν δομι ασ εργαςίασ ασ αλλά και να προχωριςουμε ςτθν ερευνά ασ. Μερικά ερευνθτικά ερωτιματα, ασ τα αποκαλοφμε εμείσ οι δθμοςιογράφοι, είναι τα εξισ: Ροια είναι τα βότανα ασ Ικαρίασ; Ροια εποχι μποροφμε να τα μαηζψουμε; Ρωσ ασ βοθκάνε ςτθν υγεία ασ; Τι ρόλο ζχουν ςτθν κουηίνα ασ; Ρωσ χρθςιμοποιοφνται ςτα καλλυντικά ασ; Ρωσ μποροφμε να χαλαρϊςουμε με αυτά; Είναι μερικά από τα ερωτιματα ασ. ΚΑΛΗ ΜΕΛΕΣΗ!!!!!!!!! 2

4 ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ Μετά από τθν εργαςία που κάναμε ανακαλφψαμε πωσ τα βότανα ασ είναι χριςιμα ςτθν κακθμερινότθτα ασ. Ρριν ξεκινιςουμε τθν εργαςία δεν γνωρίηαμε ασ ιδιότθτεσ και τθν χρθςιμότθτα των βοτάνων. Πταν ξεκινιςαμε να ψάχνουμε πλθροφορίεσ για τα βότανα και να ρωτάμε ασ παπποφδεσ ασ μάκαμε περιςςότερα από ότι περιμζναμε. Ασ πλθροφορίεσ αυτζσ ασ μεταδϊςαμε ασ γονείσ ασ και ασ ςυγγενείσ ασ. Ρρζπει όλοι οι άνκρωποι να μάκουν για τα βότανα και αυτι θ εργαςία μπορεί να ασ βοθκιςει μθν χάςετε αυτιν τθν ευκαιρία. Τα βότανα είναι το μζλλον ασ ιατρικισ. Ρολλά από αυτά ζχουν ιδιότθτεσ που ασ βοθκάνε όταν πονάει ο λαιμόσ ασ, το δόντι ασ, θ κοιλιά ασ αλλά και το κεφάλι ασ. Ρολλοί άνκρωποι δεν ζχουν τθν δυνατότθτα ςε τζτοια μικρά περιςτατικά να τρζχουν ςτα νοςοκομεία ζτςι μαηεφουν το κατάλλθλο βότανο για κάκε περίςταςθ και το καταναλϊνουν ανάλογα. Ρρζπει όλοι να ξζρουν τα βότανα ασ περιοχι του γιατί ςε κάποια δφςκολθ περίςταςθ μπορεί να χρθςιμεφςουν. Επιπλζον, τα βότανα τα χρθςιμοποιοφμε και ςτθν μαγειρικι ασ. Το μεγαλφτερο κομμάτι ασ Μεςογειακισ κουηίνασ είναι βαςιςμζνο ςε αυτά. Ασ δίνουν άρωμα και γεφςθ ςτα φαγθτά ασ. Ασ βοθκάνε να μθν τρϊμε πολφ κακϊσ ζχουν τθν ιδιότθτα να ασ κόβουν τθν όρεξθ. Ρολλοί διατροφολόγοι ςτα προγράμματα διατροφισ, για αδυνάτιςμα περιλαμβάνουν πολλά βότανα ςτα φαγθτά ασ. Τα καλλυντικά και οι κρζμεσ κάκε γυναίκασ περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ βοτάνων. Μερικά βότανα ζχουν αντιρυτιδικζσ και αντιγθρατικζσ ιδιότθτεσ, γι αυτό το λόγο οι γιαγιάδεσ ασ όταν ιταν νζεσ χρθςιμοποιοφςαν τα βότανα ςτθν περιποίθςθ ασ. 3

5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για να παραδϊςουμε τθν εργαςία ασ ςτθν ϊρα ασ χωριςτικαμε ςε τζςςερεισ ομάδεσ. Ρριν χωριςτοφμε ςε ομάδεσ ιρκε ςτο ςχολείο θ κυρία Λίνα Τςιγκεριϊτθ και ασ μίλθςε για τα βότανα. Τα αγόρια ασ ομάδασ Ραριανόσ Αποςτόλθσ και Μελισ Γιάννθσ ρϊτθςαν ζνα ςυγχωριανό ασ τον Διαμαντι Βαςίλαρο ποια είναι τα είδθ των βοτάνων ςτθν Ικαρία και οι ιδιότθτεσ ασ. Επιπλζον, τα αγόρια ψάξανε ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ για τα βότανα ςτα φαγθτά ασ. Ζπειτα, θ Τριανταφυλλιά Τςίγκου ςυγκζντρωςε χριςιμεσ πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο για τα βότανα που χρθςιμοποιοφνται για ροφιματα. Ασ, θ Γραμματικι Κοφτθ ζψαξε πλθροφορίεσ για τα βότανα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Ραραςκευι καλλυντικϊν και πϊσ να τα φτιάξετε μόνοι ασ. Τζλοσ, θ Βαςιλικι Καρναβά ρϊτθςε και τθν μαμά ασ (Αλθκινι Φράγκου) για τον ρόλο των βοτάνων ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι και ζψαξε και ςτο διαδίκτυο πωσ τα χρθςιμοποιοφςαν οι παπποφδεσ ασ όταν ιταν άρρωςτοι. 4

6 ΕΙΑΓΩΓΗ Βότανα: Οι αναηθτιςεισ ςτο καυμαςτό κόςμο των βοτάνων για τον κακζνα ασ ίςωσ να ξεκινά από ζνα βίωμα, μια εικόνα, μια γεφςθ... ίςωσ και από το ενδιαφζρον για μία ςχζςθ διαφορετικι με τθ φφςθ. Σφμφωνα με τον οριςμό που δίνει το Αγγλικό λεξικό ασ Οξφόρδθσ, «βότανα είναι όλα τα χριςιμα φυτά, των οποίων οι ρίηεσ, οι μίςχοι, τα άνκθ και τα φφλλα χρθςιμεφουν ωσ τροφι ι κεραπεία, χάρθ ςτο άρωμά ασ ι με κάποιο άλλο τρόπο...». Θ ιςτορία των πολιτιςμϊν είναι γεμάτθ μφκουσ και παραδόςεισ που αναφζρονται ασ κεραπευτικζσ ασ των φυτϊν. Ρίςω από κάκε καυματουργι ενζργεια ίςωσ να βρίςκεται και ζνα βοτάνι που λίγοι ζτυχε να γνωρίηουν και λίγοι να το χρθςιμοποιοφν. Βοτάνια που γνϊριηαν οι κεοί και τυχαία ανακάλυψαν οι άνκρωποι, βότανα που ξεπθδοφν από το αίμα μυκικϊν θρϊων, ασ ο υάκινκοσ που φυτρϊνει τθ ςτιγμι που το αίμα του νεαροφ Υάκινκου, φίλου του Απόλλωνα ποτίηει τθ γθ. Εκείνοσ ασ που κεωρείται ο βακφτεροσ γνϊςτθσ των βοτάνων είναι ο δάςκαλοσ του μυκικοφ Αχιλλζα και του Ιπποκράτθ ο Χείρων Κζνταυροσ που ηοφςε ςτο Ριλιο. Βότανα ασ το χειρϊνιον και το κενταφριον φζρουν ακόμθ το όνομά του. Ασ τελευταίουσ αιϊνεσ θ ζννοια «βότανο» περιορίςτθκε ςε κάποια ςυγκεκριμζνα φυτά τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ κεραπευτικά ροφιματα, ωσ καταπλάςματα, ωσ πρϊτθ φλθ ςτα πρακτικά γιατροςόφια και τθ ςφγχρονθ φαρμακολογία. Ζχουμε τθν τάςθ να αποκλείουμε τα φυτά εκείνα που χρθςιμεφουν μόνο για τροφι κακϊσ και εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για διακοςμθτικοφσ ι πρακτικοφσ λόγουσ. Κανείσ δε κα λογάριαηε τα πλεγμζνα ς ζνα καλάκι κλαδάκια ιτιάσ ωσ βότανο. Κι ασ παλιότερα χρθςιμοποιοφνταν ωσ αφζψθμα για ασ πονοκεφάλουσ και τα κρυολογιματα, ενϊ τα δραςτικά ςυςτατικά ασ ιτιάσ οδιγθςαν ςτθν παραγωγι ασ αςπιρίνθσ. Θ ςθμερινι διάκριςθ των φυτϊν ςε βότανα, λαχανικά, φροφτα, χόρτα και «ηιηάνια» είναι μια πρόςφατθ επινόθςθ. Για ασ 5

7 αρχαίουσ Ζλλθνεσ, ωμαίουσ, Άραβεσ, Κινζηουσ και Ινδοφσ τα φυτά επιδροφν κεραπευτικά και εξιςορροπθτικά ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό ακόμα και όταν καταναλϊνονται κακθμερινά ωσ τροφζσ. Ασ και όταν μαγειρεφονται ι ςυνδυάηονται με άλλα υλικά ασ κρζασ, ψάρι, δθμθτριακά, αυτά ςυνεχίηουν να διατθροφν τα ενεργά ςυςτατικά ασ και να ζχουν κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. «Να φασ τςουκνίδα για να προςτατευκείσ απ ασ ασ αςκζνειεσ του ζτουσ» ςυμβοφλευε ασ Ακθναίουσ ο Θςίοδοσ. Ενϊ ο πατζρασ ασ Ιατρικισ, ο Ιπποκράτθσ, ςυνιςτοφςε να βάηουν οι άνκρωποι πολλά αρωματικά (βότανα) ςτα φαγθτά ασ, για να χορταίνουν εφκολα και γριγορα, ϊςτε να μθ χρειάηεται να τρϊνε πολφ, γιατί θ πολυφαγία δεν ωφελεί. Για ζνα μάγειρα ςτθν αρχαία Ελλάδα μα και ςτο Μεςαίωνα, το λάχανο, τα καρότα, τα ςπαράγγια, τα ραδίκια, τα αγγοφρια ιταν όλα «βότανα ασ κουηίνασ», το ίδιο με το φαςκόμθλο, το δίκταμο και τθ μαντηουράνα. 6

8 ΣΑ ΙΚΑΡΙΩΣΙΚΑ ΒΟΣΑΝΑ!!! Μερικά βότανα που ζχουμε ςτθν Ικαρία είναι τα παρακάτω. Φαςκόμθλο (το ποιο γνωςτό βότανο) ίγανθ( πάει ςε όλα τα φαγθτά και υπάρχει παντοφ) Χαμομιλι ( το καλφτερο χαλαρωτικό) Θροφμπι 7

9 Θυμάρι Βαλςαμόχορτο ι αλλιϊσ το βότανο του αγίου Ιωάννθ (χριςιμο ςε κάκε νοικοκυριό) Λουΐηα ι το βότανο του κεοφ Αγριόχορτο 8

10 Αγριοτριανταφυλλιά Δυόςμοσ Φλιςκοφνι ι το βότανο του Ρλοφτωνα Μζντα ( αρωματικό βότανο και διϊχνει και τα κουνουπια) 9

11 ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΑΣ Τα βόηαλα δίλνπλ άξσκα θαη λνζηηκηά ζηα θαγεηά, καο βνεζνύλ λα πεξηνξίζνπκε ην αιάηη, είλαη πινύζηα ζε αληηνμεηδσηηθά, θάλνπλ θαιό ζηελ πγεία καο... Θέιεηε λα κάζεηε θη άιια; Απιώο δηαβάζηε παξαθάησ! Απνηεινύλ ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο καγεηξηθήο. Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξε κπξσδηά, είλαη πνιύ πινύζηα ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά, ηδίσο πνιπθαηλόιεο θαη αηζέξηα έιαηα, κε αληηνμεηδσηηθέο, αληηκηθξνβηαθέο, αληηηθέο, αληηθιεγκνλώδεηο θαη αληηγεξαληηθέο ηδηόηεηεο! Τα καγεηξηθά βόηαλα πξνέξρνληαη από ην θύιισκα ηνπ θπηνύ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη θξέζθα. Τα Βόηαλα δελ ζεσξνύληαη ιαραληθά, γηαηί αθελόο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο, αθεηέξνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζνπλ από κόλα ηνπο ηξνθή. Σηελ Ιθαξία ζε θάζε ζπίηη ζα επηζθεθζείηε ζα δείηε όηη ε λνηθνθπξά ζην κεζεκεξηαλό θαγεηό ην θύξην ζπζηαηηθό ζα είλαη θάπνην είδνο βνηάλνπ. Τα βόηαλα ηα βάδνπκε είηε γηα λνζηηκηά, είηε γηα κπξσδηά ή γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αληί γηα ην αιάηη. 10

12 Μερικά βότανα εκτόσ από γεφςθ ασ νοικοκυρζσ τα βάηουν και ςαν μυρωδικά ςτα φαγθτά ασ. Ασ δοφμε ςε πια φαγθτά μποροφμε να βάλουμε το κάκε βότανο για άρωμα Δεντρολίβανο: πατάτεσ ςτο φοφρνο, τθγανιτά ψάρια, λαγό, Ρίγανθ: κρζασ, ςαλάτεσ, μπιφτζκια Δυόςμοσ: ντολμάδεσ, γεμιςτά, πίτεσ Θυμάρι: κρζασ, ςουτηουκάκια, κοπανιςτι, λαγό Μάρακο: φρικαςζ, κουκιά, ντολμάδεσ, πίτεσ Φαςκόμθλο: ψθτά κρζατα, λαγό, ςάλτςεσ 11

13 υνταγζσ Φαγθτών Πατάτες Ογκρατέν Τλικά Ρατάτεσ, κρζμα γάλακτοσ, πιπζρι, αλάτι, δεντρολίβανο Εκτζλεςθ Κόβουμε τισ πατάτεσ ςε ςτρογγυλό ςχιμα και τισ απλϊνουμε ςε ζνα πυρζξ. Αφοφ τισ απλϊςουμε ςτο πυρζξ ρίχνουμε από πάνω τουσ τθν κρζμα γάλακτοσ αλάτι πιπζρι και τζλοσ δεντρολίβανο ΝΣΟΛΜΑΔΕ ΤΛΙΚΑ: Αμπελόφυλλα, ρφηι, μάρακο, δυόςμο, κρεμμφδι, λάδι, αλάτι, πιπζρι Εκτζλεςθ: ηεματάμε τα φφλλα. Καβουρδίηουμε το κρεμμφδι βάηουμε το ρφηι τα μυρωδικά το αλάτι το πιπζρι λίγο νερό. Αφοφ ψθκεί το ρφηι λίγο αφινουμε να κρυϊςει, βάηουμε το ρφηι λίγο-λίγο μζςα ςε ζνα φφλλο το διπλϊνουμε και τα τοποκετοφμε το ζνα κοντά ςτο άλλο ςτθν κατςαρόλα. Βάηουμε λάδι αλάτι λεμόνι και ηεςτό νερό να ςκεπάηει τουσ ντολμάδεσ. Τα ςκεπάηουμε με ζνα πιάτο ςτο τςουκάλι και τα βάηουμε ςε ςιγανι φωτιά να ψθκοφν. 12

14 Διατροφι και ροφιματα Με τα βότανα εκτόσ από αφεψιματα και εγχφματα μποροφμε να παραςκευάςουμε και αρωματικότατα ροφιματα. Τα ροφιματα από ςυνδυαςμοφσ βοτάνων μποροφν να μασ ξεκουράςουν μετά από μία δφςκολθ μζρα, να μασ χαλαρϊςουν και να μασ χαρίςουν θρεμία.πάμε λοιπόν για ζνα ρόφθμα. Ζχουμε χαμόμθλο, Λουΐηα, φλιςκοφνι, φαςκόμθλο και τςάι του βουνοφ. Στθν Ικαρία οι περιςςότεροι άνκρωποι προτιμοφν μετά από τθν δουλειά τουσ ζνα ηεςτό ρόφθμα. Θ Ικαρία φθμίηεται για το τςάι του βουνοφ και το φαςκόμθλο τθσ. 13

15 Βότανα και αδυνάτιςμα Δεν χρειάηεται να φτάςει το καλοκαιράκι για να ςτραφοφμε ςτα βότανα για αδυνάτιςμα. Ανεξαρτιτωσ εποχισ τα παραπανίςια κιλά δεν επθρεάηουν μόνο τθν ςιλουζτα μασ αλλά ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ και ςτθν υγεία μασ. Θ δίαιτεσ και το γυμναςτιριο δεν είναι οι μόνεσ επιλογζσ για τθν απαλλαγι από τα περιττά κιλά. Σασ παρουςιάηουμε τα πιο γνωςτά βότανα για αδυνάτιςμα: Χαμομθλι: Ζνα ελαφρφ ρόφθμα που βοθκάει ςτθν αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ. Διαλφουμε 2 κουταλιζσ του γλυκοφ χαμομιλι ςε βραςτό νερό και ςουρϊνουμε μετά από 6-7 λεπτά. Ρίνουμε 1 ποτιρι τθν θμζρα, πριν από το φαγθτό. Λουΐζα: Γνωςτό διουρθτικό, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν αποβολι τθσ περίςςειασ υγρϊν. Βράηουμε μία χοφφτα Λουΐηα ςε 2 ποτιρια νερό. Ρίνουμε από ζνα ποτιρι πρωί και ζνα το βράδυ. Ζχει ευχάριςτθ γεφςθ και δεν χρειάηεται προςκικθ ηάχαρθσ. Φασκόμηλο: Ενεργοποιιςτε τον μεταβολιςμό ςασ! Βράηουμε μία χοφφτα φαςκόμθλο ςε 4 φλιτηάνια νερό. Ρίνουμε ζνα ποτιρι από το ρόφθμα πρωί, μεςθμζρι και βράδυ, πριν από το φαγθτό. Εκτόσ του ότι βοθκά ςτο αδυνάτιςμα, είναι αρωματικό, ελαφρϊσ διουρθτικό και ζχει ευχάριςτθ γεφςθ. Σέλινο: Βράηουμε 6 ρίηεσ και φφλλα ςζλινου ςε ζνα λίτρο νερό. Ρίνουμε 3 ποτιρια τθν θμζρα. Το ςζλινο είναι γνωςτό διουρθτικό και βοθκάει ιδιαίτερα ςτο αδυνάτιςμα. Μέντα: Θ μζντα είναι επίςθσ ζνα από τα διουρθτικά βότανα για αδυνάτιςμα και το πίνουμε 1-2 φορζσ τθν μζρα ωσ αφζψθμα. 14

16 ΤΝΣΑΓΕ ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑΣΑ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ Τα ροφιματα με βότανα, κρφα ι ηεςτά, είναι πάντα απολαυςτικά, αρωματικά και με ευεργετικζσ ιδιότθτεσ για τον οργανιςμό μασ. Ασ δοφμε μερικζσ ςυνταγζσ: ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΤΣΑ 2 μιλα Γκόλντεν 2 ακτινίδια 3 κουταλιζσ βότανα ανάμικτα (μαντηουράνα, χαμομιλι, δίκταμο, τςάι βουνοφ) 1 ξυλάκι κανζλα Βράηουμε ςε μια κατςαρόλα τα φροφτα (τεμαχιςμζνα ςτα 4) ςε 5 κοφπεσ νερό μζχρι να μαλακϊςουν και ζπειτα τα ςουρϊνουμε. Στο ηουμί αυτό προςκζτουμε τα βότανα και τα βράηουμε για 5 λεπτά και κατόπιν τα ςουρϊνουμε. Ρίνεται ηεςτό ι κρφο με ηάχαρθ ι μζλι. ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΛΟΤΪΖΑ (παγωμζνθ) 1 lt νερό ½ κοφπα χυμό λεμονιοφ ½ κοφπα ηάχαρθ 3 κουταλιζσ Λουΐηα ψιλοκομμζνθ Ανακατεφουμε όλα τα υλικά ς' ζνα μπολ. Τα βάηουμε για 3 ϊρεσ ςτο ψυγείο. Στραγγίηουμε τα βότανα και το ςερβίρουμε με παγάκια 15

17 ΡΟΦΗΜΑ ΑΠΟ ΒΑΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΧΟΡΣΟ 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ βαςιλικό 1 κουτ. τθσ ςοφπασ μελιςςόχορτο 600 ml νερό Βάλτε τα βότανα ςε μια τςαγιζρα, χφςτε από πάνω βραςτό νερό. Σκεπάςτε τθν και αφιςτε τθν για λεπτά. Τα ςουρϊνετε και προςκζτετε ηάχαρθ ι μζλι. ΡΟΦΗΜΑ ΑΠΟ ΛΕΒΑΝΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΟΧΟΡΣΟ 2 κουταλιζσ λεβάντα 2 κουταλιζσ Μελιςςόχορτο 600 ml νερό Βάλτε τα βότανα ςε μια τςαγιζρα, χφςτε από πάνω βραςτό νερό. Σκεπάςτε τθν και αφιςτε τθν για λεπτά. Τα ςουρϊνετε και προςκζτετε ηάχαρθ ι μζλι. 16

18 Τα βότανα στην ιατρική και στην φαρμακευτική!!! Σήκεξα ηα βόηαλα είλαη κία ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα ηαηξηθά πξνβιήκαηα θαη ζηα θάξκαθα. Τν 80% ησλ θαξκάθσλ πξνέξρνληαη από βόηαλα. Οη παππνύδεο καο εθάξκνδαλ ηελ πξόιεςε θαη όρη κόλν ηε ζεξαπεία όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ βνηάλσλ, θαζώο δελ πεξίκελαλ λα αξξσζηήζνπλ, αιιά αληίζεηα πξνιάβαηλαλ ηα θξπνινγήκαηα θαη αληηκεηώπηδαλ έγθαηξα όηη κπνξνύζαλ. Η ξίγαλε είλαη γλσζηή από παιηά γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Μαδί κε ην ζπκάξη θαη ην θαζθόκειν απνηεινύλ ηα βαζηθά ζεξαπεπηηθά βόηαλα πνπ δελ έιιεηπαλ από ηα ειιεληθά ζπίηηα θαη ρξεζίκεπαλ σο θξνπξνί ηεο πγείαο, κηαο θαη ε αγνξά θαξκάθσλ θαη ε πξόζβαζε ηνπ γηαηξνύ δελ ήηαλ πάληα εύθνιε. Σηελ Ιθαξία δελ ππήξραλ γηαηξνί γη` απηό ην ιόγν εθκεηαιιεύαλ ηα δώξα ηεο θύζεο γηα ηελ πγεία ηνπο. όηαλ ήξζαλ ζηελ Ιθαξία δεκνζηνγξάθνη από ηελ Ακεξηθή ξώηεζαλ έλαλ Ιθαξηώηε γηαηξό λα ηνπο πεη ηελ γλώκε ηνπ γηα ηελ καθξνδσία θαη εθείλνο απάληεζε «οη άλζρωποη εδώ θαηαλαιώλοσλ αθεψήκαηα, όπως ηο ηζάη ηοσ βοσλού, ηε καληδοσράλα, ηο θιηζθούλη, ηο δελδροιίβαλο θ.α. γηαηί πηζηεύοσλ όηη είλαη θάρκαθα.» Από όια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ηδηόηεηεο ησλ βνηάλσλ ζηελ ηαηξηθή θαη ζηελ θαξκαθεπηηθή δελ είλαη απιά έλαο κύζνο αιιά πξαγκαηηθόηεηα. 17

19 Η ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΒΟΣΑΝΩΝ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ Θ φαρμακευτικι και βαςίηεται πάνω ςτισ ιδιότθτεσ των βότανων. Τα βότανα ενεργοφν κεραπευτικά με τισ διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ που περιζχουν. Ακόμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ για τθ κεραπεία μιασ ι περιςςοτζρων πακιςεων ςτθν υγεία του ανκρϊπου. Θ βοτανολογία είναι θ αρχι τθσ φαρμακευτικισ και οι επιςτιμονεσ άλλωςτε χρθςιμοποιοφν ςαν βάςθ για τα φάρμακα ςτοιχεία από κάποιο φυτό ι το ςυνδυαςμό αυτϊν. Για αυτό και υπάρχουν άλλωςτε επιςτθμονικά ευριματα που υποςτθρίηουν τθ κεραπευτικι δράςθ των περιςςότερων βοτάνων που χρθςιμοποιοφνται. Βζβαια, θ εμμονι μασ ςτθ δυτικι ιατρικι ςυχνά δε μασ επιτρζπει να ακοφςουμε και να δοκιμάςουμε αυτά που θ φφςθ ζχει να μασ προςφζρει. Θ αλικεια είναι όμωσ ότι τα βότανα, όταν επεξεργαςτοφν κατάλλθλα, ζχουν να προςφζρουν πολλά ςτον οργανιςμό μασ. Αυτό δε ςθμαίνει ότι όλα τα φυτά είναι καλά για εμάσ, προφανϊσ υπάρχουν ουςίεσ που δεν ζχουν και τα πιο επικυμθτά αποτελζςματα. Ρλεονεκτιματα: Δεν προκαλοφν παρενζργειεσ, Δεν δθμιουργοφν ανκεκτικά μικρόβια όπωσ τα αντιβιοτικά, δεν επιβαρφνουν το ςυκϊτι όπωσ τα φάρμακα. Είναι φυςικά προϊόντα που αφομοιϊνονται πλιρωσ και δεν επιβαρφνουν τον οργανιςμό και τθ φφςθ. Τζλοσ κεραπεφουν τθν αιτία που δθμιουργεί το πρόβλθμα και δεν εξουδετερϊνουν απλά το αποτζλεςμα του προβλιματοσ όπωσ κάνουν τα φάρμακα και ςυνικωσ το πρόβλθμα επανζρχεται εντονότερο. 18

20 Μειονεκτιματα: Θ υπερβολικι δόςθ μπορεί να ζχει παρενζργειεσ Ρρζπει να ξζρεισ πότε είναι θ εποχι για κάκε βότανο Μερικά βότανα όπωσ το φαςκόμθλο δεν είναι καλό για τισ εγκφουσ και τισ λεχϊνεσ 19

21 ΟΙ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΒΟΣΑΝΩΝ Αγριόχορτο: Μειϊνει τθν χολθςτερίνθ, κάνει καλό ςτθν πζτρα των νεφρϊν και κακαρίηει το αίμα. πονόκοιλο και τθν ηαλάδα Βαςιλικόσ: Διϊχνει τον πονοκζφαλο τον Λουΐηα: διϊχνει τον πονοκζφαλο, κάνει καλό ςτο ςτομάχι. Επίςθσ, βοθκάει πολφ αν δεν μπορείσ να κοιμθκείσ ίγανθ: Το τςάι ρίγανθ ςε βοθκάει πολφ όταν πονάει θ κοιλιά ςου ι ζχεισ πονόδοντο Φαςκόμθλο: Ζχει τθν ιδιότθτα να ςε θρεμεί όταν ζχεισ νεφρα, βοθκάει πολφ ςτον βιχα και όταν πονάει ο λαιμόσ ςου. Επίςθσ, όταν ςε δαγκϊςει κάποιο μαμοφνι βοθκάει ςτθν πλθγι Χαμομιλι: είναι άλλο ζνα βότανο που βοθκάει ςτα νεφρα. Εξαφανίηει τα εγκαφματα και βοθκάει ςτθν ακμι. Είναι καλό ςτο να περνάει τθν φαγοφρα, τον πονόδοντο και είναι το καλφτερο φάρμακο για τον βιχα. 20

22 Βότανα και ομορφιά Μπορεί να ηοφμε ςτθν εποχι όπου τα πάντα τρζχουν και θ τεχνολογία ολοζνα και ζχει να μασ δϊςει λφςεισ και να μασ βρει τρόπουσ ςε ότι αφορά τθν ομορφιά, κανζνασ όμωσ μζχρι ςιμερα δεν μπορεί να αμφιςβθτιςει τισ παλιζσ καλζσ ςυνταγζσ, που ζχουν ςχζςθ με τα βότανα και τθν αποτελεςματικότθτα τουσ. Άμα κοιτάξετε τα ςυςτατικά από τα οποία αποτελείτε μια κρζμα δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν δείτε και ζνα βότανο ςαν ςυςτατικό. Οι ιδιότθτεσ των βοτάνων είναι πολφ γνωςτζσ ςε όλουσ, γι αυτόν τον λόγο μεγάλεσ εταιρίεσ καλλυντικϊν χρθςιμοποιοφν τα βότανα. Στθν Ικαρία οι γυναίκεσ φτιάχνουν μόνεσ τουσ τισ κρζμεσ και τα ςαποφνια τουσ. Ζτςι ξζρουν πωσ τα ςυςτατικά των καλλυντικϊν τουσ είναι αγνά. Δεν τα φτιάχνουν μόνο για προςωπικι χριςθ αλλά τα πουλάνε κιόλασ. Στισ άχεσ υπάρχει ο ςυνεταιριςμόσ γυναικϊν που φτιάχνουν μόνεσ τουσ καλλυντικά και όλεσ οι γυναίκεσ, και Ικαριϊτιςεσ και μθ, προτιμοφν να αγοράηουν τα καλλυντικά τουσ από κει που ξζρουν πωσ είναι καταςκευαςμζνα από ςυςτατικά τθσ φφςθσ. 21

23 ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Μια παλιά πρακτικι παραςκευι χειροποίθτων καλλυντικϊν επιςτρζφει δυναμικά ξανά ςτθν ηωι μασ! Θ τάςθ του καταναλωτι για αγορά «αγνϊν» προϊόντων, ςυνεπικουροφμενθσ και τθσ οικονομικισ φφεςθσ, φαίνεται να ευνοεί τθν ανάπτυξθ αυτοφ του νζου, ιδιαίτερου κλάδου. Το ιντερνζτ κατακλφηεται από ςυνταγζσ αλλά και ςεμινάρια για το πωσ κάποιοσ μπορεί να παράγει μόνοσ του «αγνά» καλλυντικά, αξιοποιϊντασ τθν πλοφςια χλωρίδα τθσ πατρίδασ μασ. Ραράλλθλα ςε αυτι τθν διαδικαςία ζχουν ειςζλκει και νζοι επίδοξοι επιχειρθματίεσ που παράγουν και εμπορεφονται χειροποίθτα καλλυντικά. 22

24 ΡΕΙΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΟ ΒΟΤΑΝΑ Πλοι γνωρίηουμε πωσ τα βότανα ζχουν καλλυντικζσ ιδιότθτεσ, κακϊσ περιζχονται ωσ βαςικά ςυςτατικά ςε όλα τα προϊόντα ομορφιάσ. ΦΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ: Σε ότι αφορά ςτθ φροντίδα των μαλλιϊν, μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε και ςτο ςπίτι με τθ μορφι χλιαροφ αφεψιματοσ, το οποίο παραςκευάηουμε βράηοντασ 1 φλιτηάνι φρζςκα βότανα(θ 1/2 φλιτηάνι αποξθραμζνα) ςε 1 1/2 φλιτηάνι νερό για περίπου 3-5 λεπτά. Θυμάρι: Οι ωμαίοι ςτρατιϊτεσ ζκαναν μπάνιο ςε νερό αρωματιςμζνο με κυμάρι για να αναηωογονθκοφν και να δυναμϊςουν. Ρεριζχεται ςε πολλά ςαμπουάν, που χαρίηουν δφναμθ, ελαςτικότθτα και όγκο ςτα μαλλιά. Δεντρολίβανο: Ωσ ςυςτατικό ςτα ςαμπουάν δίνει δφναμθ και λάμψθ ςτα μαλλιά. Χαμομιλι: χρθςιμοποιείται ςε ςαμπουάν που «ξανκαίνουν» τα μαλλιά. Ρίγανθ: Το εκχφλιςμα ρίγανθσ περιζχεται ςε πολλά ςαμπουάν, επειδι ρυκμίηει τθ λειτουργία των ςμθγματογόνων αδζνων και περιορίηει τθν ζκκριςθ ςμιγματοσ. ΦΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Θ υγεία του ςϊματοσ είναι θ αλθκινι πθγι τθσ ομορφιάσ του. Γι αυτό το λόγο τα προϊόντα που είναι βαςιςμζνα ςε φυτικά ςυςτατικά προβάλλουν τθν εςωτερικι υγεία του δζρματοσ δίνοντασ του τθν ελαςτικότθτα και τθν ςφριγθλότθτα που χρειάηεται. 23

25 ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Ρολλά ςαμπουάν ζχουν χαμομιλι μζςα. Σε βοθκάει να χαλαρϊςεισ και το περιζχουν ςυνικωσ ςε βρεφικά ςαμπουάν ΦΑΚΟΜΗΛΟ: Ρεριζχεται ςε οριςμζνα αποςμθτικά για άρωμα ΔΤΟΜΟ: Σε πολλζσ κρζμεσ περιζχεται ο δυόςμοσ κακϊσ ζχει υπζροχο άρωμα ΦΟΝΤΙΔΑ ΡΟΣΩΡΟΥ ΧΑΜΟΜΗΛΙ: Ρεριζχεται ςε πολλζσ κρζμεσ νυκτόσ κακϊσ βοθκάει ςτισ ρυτίδεσ 24

26 ΠΩ ΝΑ ΣΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΜΟΝΗ ΟΤ! ΛΟΙΟΝ ΝΣΕΜΑΚΙΓΙΑΖ Βάηετε ςε ζνα γυάλινο μπουκάλι, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ χυμό αλόθσ, 2 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ανκόνερο 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ καςτορζλαιο, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι τηοτηόμπα, 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι χαμομθλιοφ, 6 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο πορτοκαλιοφ, 6 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο λεβάντασ, 5 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο palmarosa και 2 ςταγόνεσ από αικζριο ζλαιο χαμομθλιοφ και ανακατεφετε καλά. ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΑΔΕ Ανακατεφετε ςε ζνα μπολ ζγχυμα κάρδαμου, ζγχυμα τίλιου, μζλι, χυμό λεμονιοφ και πολτοποιθμζνο μαϊντανό φτιάχνοντασ μια πθχτι κρζμα. Απλϊςτε τθν ςτισ πανάδεσ και αφιςτε τθ για λεπτά. Ξεπλφνετε καλά με χλιαρό νερό. ΒΟΤΣΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑ ΧΕΙΛΙΑ Λιϊςτε 5 γρ. κερί μζλιςςασ, 70 γρ. βοφτυρο κακάο και 5 ml αμυγδαλζλαιο ι λάδι καρότου ι ςιτζλαιο ςε φοφρνο μικροκυμάτων ι ςε Μπεν-Μαρί. Ανακατζψτε καλά και λίγο πριν το βάλετε ςτο δοχείο προςκζςτε 2-3 ςταγόνεσ αικζριο ζλαιο λεμονιοφ, μανταρινιοφ ι γκρζιπφρουτ. ΕΝΤΔΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ ΧΕΡΙΩΝ Σε 50 γρ. αμυγδαλζλαιο προςκζςτε 2 κουταλιζσ λάδι καλζντουλασ, 3 φφλλα ευκαλφπτου αποξθραμζνα, 1 φλοφδα λεμονιοφ και 2 κουταλιζσ φρζςκο δυόςμο. Κλείςτε το μείγμα ςε βάηο και αφιςτε το για δυο εβδομάδεσ ςε ςκοτεινό μζροσ. Στθ ςυνζχεια ςουρϊςτε και απλϊςτε με μαςάη μζχρι να απορροφθκεί το προϊόν. 25

27 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Θ εργαςία μασ ιρκε ςτο τζλοσ τθσ. Ππωσ κάκε καλόσ δθμοςιογράφοσ ςτο τζλοσ κάκε ζρευνασ που κάνει γράφει και τα ςυμπεράςματα του, αυτό κα κάνουμε και εμείσ. Τα ςυμπεράςματα που βγάλαμε είναι τα πολλά. Στο ςυμπζραςμα που καταλιγουμε είναι ότι μεγάλο ποςοςτό των βοτάνων είναι μζροσ τθσ ηωισ μασ. Τα ςυναντάμε ςτθν μαγειρικι μασ, ςτθν ιατρικι και φαρμακευτικι, ςτα καλλυντικά μασ και ςτα ροφιματα. Είχαν λοιπόν δίκαιο που οι γιαγιάδεσ μασ τα χρθςιμοποιοφςαν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, εμείσ αντίκετα τα απαξιοφςαμε και δεν τα κεωροφςαμε ςθμαντικά ςτθν ηωι μασ. Τα βότανα ςτισ μζρεσ μασ πρζπει να τα προςζξουμε και να μάκουμε πωσ κα τα προςτατεφουμε. Με κάκε λάκοσ κίνθςθ μασ κάκε βότανο υπάρχει πικανότθτα να εξαφανιςτεί. Είναι δυνατόν να ηοφμε ςε ζνα νθςί με τα πιο γνωςτά βότανα και να μθν τα ξζρουμε; 26

28 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε ιδιαιτζρωσ μερικοφσ ανκρϊπουσ που χωρίσ τθν δικιά τουσ βοικεια δεν κα τα είχαμε καταφζρει. Ευχαριςτοφμε λοιπόν τθν κυρία Λίνα Τςιγκεριϊτθ που μασ ζδωςε πλθροφορίεσ για τα βότανα μιασ που αςχολείται με αυτά, τον κφριο Διαμαντι από τθν Αρζκουςα που μασ είπε τα βότανα που ζχουμε ςτθν Ικαρία και τθν κυρία Αλθκινι Φράγκου για τθν βοικεια που μασ πρόςφερε αλλά και για τισ παραπάνω πλθροφορίεσ που είχε για το κζμα τθσ εργαςίασ μασ, τα βότανα. ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ!!!!!!! 27

29 ΠΗΓΕ Internet BlogSpot.gr kia/botana.htm 86.html υνεντεφξεισ Λίνα Τςιγκεριϊτθ Διαμαντισ Βαςίλαροσ 28

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι,

Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Ετιςια Ζκκεςθ 2010 Αγαπθτζσ φίλεσ, αγαπθτοί φίλοι, Σθ χρονιά που διανφουμε κλείνει ο κφκλοσ τθσ ςτρατθγικισ μασ 2007-2011, μιασ ςτρατθγικισ που είχε ωσ οδθγό τθ δζςμευςι μασ απζναντι ςτουσ πιο φτωχοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ :

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ : Ακτινοθεραπεία Η ακτινοκεραπεία μπορεί να προκαλζςει τθν εμφάνιςθ διατροφικϊν προβλθμάτων, τα οποία μπορεί να καταλιξουν ςε ςθμαντικι απϊλεια βάρουσ κυρίωσ λόγω των παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ. υνικωσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα