ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01

2 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

3 Θζμα: αιτίεσ ζναρξθσ και ςυνζχιςθσ του καπνίςματοσ

4 Προςωπικοί λόγοι Καπνίηει ο καλφτεροσ φίλοσ ι φίλθ τουσ. Θεωροφν ότι ζτςι είναι μζςα ςτο πλαίςιο τθσ παρζασ. Το κάνουν για να δείχνουν ότι είναι μεγάλοι. Θζλουν να κάνουν επίδειξθ δφναμθσ με τα ρίςκα που παίρνουν. Καπνίηει ο γονιόσ ι τα αδζρφια και κζλουν να μιμθκοφν τθν πράξθ. Δεν ζχουν πειςκεί για τισ βλαβερζσ διαςτάςεισ του καπνίςματοσ. Δεν ενδιαφζρονται για τισ αντικοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνικειασ.

5 Κοινωνικοί/Περιβαλλοντικοί λόγοι Από ευχαρίςτθςθ: π.χ μετά από κάποια επιτυχία το κάπνιςμα τουσ προκαλεί ακόμα μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ. Γιατί αυξάνει τθν ενεργθτικότθτά τουσ και τουσ βοθκάει ςτθν εργαςία.

6 Ουςίεσ προϊόντων του καπνοφ/τςιγάρου Κάκε τςιγάρο περιζχει γφρω ςτισ 7000 επικίνδυνεσ ουςίεσ για τθν υγεία μασ. Μάλιςτα οι 70 από αυτζσ είναι καρκινογόνεσ. Κάποιεσ από αυτζσ είναι: 1. ακετόνθ (το γνωςτό αςετόν) 2. αμμωνία (κακαριςτικά πατωμάτων και προςτίκεται ςτα τςιγάρα για να αυξιςει τθν απορρόφθςθ τθσ νικοτίνθσ) 3. αρςενικό(το γνωςτό δθλθτίριο, που χρθςιμοποιείται για τα ποντικοφάρμακα) 4. μονοξείδιο του άνκρακα(βαςικό ςυςτατικό των καυςαερίων, που δεςμεφει τθν αιμοςφαιρίνθ και ςτερεί οξυγόνο από τα κφταρρα) 5. ναφκαλίνθ (θ γνωςτι ουςία που χρθςιμοποιοφμαι για τθν προςταςία των ροφχων από τον ςκϊρο) 6. ραδιενεργά κατάλοιπα(από τθν μόλυνςθ των καλλιεργειϊν) 7. μυρμθκικό οξφ

7

8 Ομάδα ϋϋσhe Gloryϋϋ Γιϊργοσ Μαλαμάσ Μαγδαλζνα Σρίκκα-Μπριττ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Κωνςταντίνοσ Παπαμαςτρογιάννθσ

9 Γιατί είναι δφςκολο να κόψει κανείσ το τςιγάρο; Σο κόψιμο του τςιγάρου είναι εξαιρετικά δφςκολθ υπόκεςθ. Παρόλο που το 50% των καπνιςτϊν πεκαίνουν από αςκζνειεσ που ςχετίηονται με το κάπνιςμα και γερνοφν πρόωρα ςτερϊντασ από τον εαυτό τουσ ποιότθτα ηωισ, μόνο το 3-5% διακόπτει το κάπνιςμα. Επίςθσ οι καπνιςτζσ πακαίνουν ιςχυρότατθ εξάρτθςθ ςτθν νικοτίνθ. Θ διακοπι του καπνίςματοσ απαιτεί ψυχολογικι και ςωματικι απεξάρτθςθ.

10

11 Ποιοι άλλοι τρόποι διακοπισ υπάρχουν; Σουσ γνωρίηουν οι καπνιςτζσ; Τπάρχουν ιατρεία διακοπισ τουσ καπνίςματοσ τα οποία προςφζρουν ςθμαντικι βοικεια ςτουσ καπνιςτζσ, ϊςτε να απαλλαγοφν από αυτι τθν εξάρτθςθ.

12 Σα ιατρεία διακοπισ του καπνίςματοσ ςτελεχϊνονται από: Ιατροφσ, πνευμονολόγουσ ειδικευμζνουσ ςτο κζμα τθσ διακοπισ τουσ καπνίςματοσ Επιςκζπτεσ υγείασ υμβοφλουσ διατροφισ Ψυχίατρουσ ι/ και ψυχολόγουσ

13 Κατά τθν επίςκεψθ ςε αυτά, οι αςκενείσ ζχουν τθν δυνατότθτα να κάνουν μια ςειρά από ειδικζσ εξετάςεισ, όπωσ: Λειτουργικό ζλεγχο τθσ αναπνοισ. Μζτρθςθ του μονοξειδίου του άνκρακα ςτον εκπνεόμενο αζρα. Εκτίμθςθ τθσ εξάρτθςισ τουσ από το κάπνιςμα.

14 Είναι το θλεκτρονικό τςιγάρο τρόποσ για τθ διακοπι του καπνίςματοσ; Σο θλεκτρονικό τςιγάρο είναι μία εναλλακτικι λφςθ ελάττωςθσ του ςυμβατικοφ καπνίςματοσ.

15 Πϊσ επζρχεται θ βελτίωςθ τθσ υγείασ; Θ διακοπι του καπνίςματοσ βελτιϊνει τθν υπάρχουςα κατάςταςθ τθσ υγείασ και μπορεί να ανατρζψει ακόμα και τθν εξζλιξθ μιασ νόςου. Σα οφζλθ από τθ διακοπι του καπνίςματοσ είναι αδιαμφιςβιτθτα.

16 Αμζςωσ μετά τθ διακοπι του καπνίςματοσ, ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ αρχίηει να επανορκϊνει τθ ηθμιά, ξεκινϊντασ μια ςειρά από ευεργετικζσ αλλαγζσ που ςυνεχίηουν για χρόνια. ε 6 ϊρεσ, θ παροδικι αφξθςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ και τθσ αρτθριακισ πίεςθσ αρχίηουν να επανζρχονται ςτισ αρχικζσ τιμζσ.

17 ε 8 ϊρεσ, τα επίπεδα νικοτίνθσ και μονοξειδίου του άνκρακα μειϊνονται κατά το ιμιςυ και τα επίπεδα οξυγόνου επιςτρζφουν ςε φυςιολογικά επίπεδα. ε 24 ϊρεσ, το μονοξείδιο του άνκρακα ζχει αποβλθκεί από το ςϊμα. ε 48 ϊρεσ, δεν υπάρχει πλζον νικοτίνθ ςτο ςϊμα. ε 3-9 μινεσ, ο βιχασ, θ δφςπνοια, και τα αναπνευςτικά προβλιματα περιορίηονται, ενϊ θ πνευμονικι λειτουργία αυξάνεται ζωσ και 10%.

18 ε 5 χρόνια, ο κίνδυνοσ καρδιακισ προςβολισ μειϊνεται ςτο μιςό του κινδφνου ςε ςχζςθ με ζναν καπνιςτι. ε 10 χρόνια, ο κίνδυνοσ καρδιακισ προςβολισ φτάνει ςτα ίδια επίπεδα με εκείνον ενόσ μθ καπνιςτι. ε χρόνια, ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ καρκίνου του πνεφμονα για τον πρϊθν καπνιςτι είναι μόλισ 5 φορζσ μεγαλφτεροσ ςε ςχζςθ με τον μθ καπνιςτι, ενϊ ο καπνιςτισ ζχει φορζσ μεγαλφτερο κίνδυνο εμφάνιςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ νόςου.

19 Ομάδα ϋϋνεα ΓΕΝΙΑ Ηωι Μπλζκου Ελιςάβετ Περιβολάρθ οφία Κοκολιοφ Γιάννθσ ωτθρόπουλοσ Γρθγόρθσ Καλαντηισ

20 Οι επιδράςεισ του καπνίςματοσ ςτθν υγεία των νζων 1. Θα ζχεισ πιο δυνατά κόκαλα Οι γυναίκεσ που καπνίηουν τείνουν να ζχουν 2-3% πιο λεπτά κόκκαλα από τισ γυναίκεσ που δεν καπνίηουν. Τα ποςοςτά είναι ακόμα χειρότερα για τισ γυναίκεσ που ζχουν περάςει τθν εμμθνόπαυςθ.

21 2. Θα ζχεισ καλφτερο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα Το κάπνιςμα διαλφει ςτθν κυριολεξία το ανοςοποιθτικό ςου ςφςτθμα. Αν δεν ςου αρζςει να αρρωςταίνεισ ςυχνά, τότε κόψε το κάπνιςμα! 3. Θα μειϊςεισ τον κίνδυνο για χρόνιεσ πακιςεισ Οι καπνιςτζσ ζχουν 4 φορζσ πιο μεγάλο κίνδυνο ςτο να εκδθλϊςουν χρόνιεσ πακιςεισ.

22 4. Μειϊνεισ τον κίνδυνο για καρδιακι ανακοπι Το κάπνιςμα προκαλεί ςτεφανιαία νόςο. Αν καπνίηεται ακόμα και μετά από αυτό μεγαλϊνουν τισ πικανότθτεσ για μία καρδιακι ανακοπι.

23 5. Ζχει λιγότερεσ πικανότθτεσ να πάκεισ καρκίνο των πνευμόνων Αν και ο αζρασ ςτισ πόλεισ δεν είναι και ο καλφτεροσ, με το κάπνιςμα πολλαπλαςιάηεισ τισ πικανότθτεσ να πάκεισ καρκίνο των πνευμόνων.

24 6. Θα μυρίηεισ καλφτερα Αυτό ζχει να κάνει με δφο πράγματα. Και κα μυρίηεισ πιο «κακαρόσ» και κα μυρίηεισ περιςςότερο με τθ μφτθ ςου. Η μειωμζνθ όςφρθςθ οφείλεται ςε ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό ςτο τςιγάρο.

25 7. Θα βιχεισ λιγότερο Ο βιχασ από το κάπνιςμα είναι αρκετά εκνευριςτικόσ και για εςζνα και για τουσ άλλουσ. Κόψε το κάπνιςμα και απόφυγζ τον

26 8. Θα ηιςεισ περιςςότερα και καλφτερα χρόνια. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι μθ καπνιςτζσ ηουν περιςςότερα αλλά και πιο υγιι χρόνια ςε ςχζςθ με τουσ καπνιςτζσ. Αφοφ ηοφμε μία φορά, γιατί να μθν το απολαφςουμε με υγεία και πολλά χρόνια;

27 Πακθτικό κάπνιςμα Κατά τθν περίοδο , περίπου 7,5 εκατ. Ευρωπαίοι εργαηόμενοι είχαν εκτεκεί ςε πακθτικό κάπνιςμα κατά τθ διάρκεια τουλάχιςτον του 75% του χρόνου εργαςίασ τουσ. Στισ Η.Π.Α., θ ςυγκζντρωςθ τθσ νικοτίνθσ ςε ςπίτια καπνιςτϊν βρζκθκε να ποικίλει από λιγότερο από 1 μg/m3 μζχρι 10 μg/m3 (1992, US Environmental Protection Agency).

28 Ομάδα Metallica Χριςτίνα Λαγωνίκα Δομνίκθ Ρωμανιά Θοδωρισ Μπιάηοσ Ανδρζασ Χριςτόπουλοσ

29 Ποια είναι τα οφζλθ από τθν άςκθςθ; Μειϊνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου Μειϊνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακά νοςήματα Μειϊνει τον κίνδυνο εμφάνιςησ ςακχαρϊδουσ διαβήτη Μειϊνει τον κίνδυνο εμφάνιςησ υπζρταςησ Βοηθά ςτον ζλεγχο τησ πίεςησ ςε υπερταςικά άτομα Μειϊνει τον κίνδυνο ανάπτυξησ καρκίνου του παχζοσ εντζρου Βοηθά ςτον ζλεγχο τησ κατάθλιψησ και του άγχουσ Βοηθά ςτον ζλεγχο του ςωματικοφ βάρουσ Βοηθά ςτη δημιουργία και ςυντήρηςη υγιϊν οςτϊν, μυϊν και αρθρϊςεων Βοηθά τα άτομα μεγάλησ ηλικίασ να γίνουν δυνατότερα και να μποροφν να κινοφνται ανεξάρτητα Προάγει την ψυχολογική ευεξία

30 Όταν αςκοφμαςτε Η καρδιά γίνεται πιο δυνατι. Μπορεί να ςτείλει περιςςότερο αίμα ςε κάκε χτφπο. Επίςθσ, όταν ξεκουραηόμαςτε, επειδι γίνεται δυνατότερθ, δουλεφει με λιγότερουσ παλμοφσ με αποτζλεςμα να μθν κουράηεται τόςο. Το λίποσ του ςώματοσ μειώνεται. Oι μφεσ γίνονται δυνατότεροι και πιο αποτελεςματικοί. Τα οςτά γίνονται πιο δυνατά και είναι ανκεκτικότερα ςε χτυπιματα.

31

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ sound of mind,sound in body ϋϋνουσ υγιισ εν ςϊματι υγιεί Άκλθςθ & Τγεία ΣΕΤΧΟ 1 0 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013-14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΙΔΡΤΜΑ ΣΘΛ:2410684347 ΘΕΑΛΙΑ FAX:2410684443 Τπεφκυνοσ Ζκδοςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα.

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα. Εάν εξωγιινοι μποροφςαν να ορμιςουν από εξωτερικό χϊρο και να αποςπάςουν ζναν άνκρωπο για να δουν από τι είμαςτε φτιαγμζνοι, κα κατζλθγαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι κφτταρο για κφτταρο, είμαςτε κυρίωσ βακτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SICK BUILDING SYNDROME

SICK BUILDING SYNDROME SICK BUILDING SYNDROME Σο ύνδρομο του Παθογόνου Κτιρίου Μία Ξεχωριςτή Κλινική Οντότητα Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ιςτορικι αναδρομι και αναφορά ςε ςχετικζσ μελζτεσ 'Ήδθ από τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα αναγνωρίηεται θ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα