Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες"

Transcript

1 Γενικό Λύκειο Εσδήλοσ Ικαρίας Α Λσκείοσ 2012 Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες Γεράκθσ Περικλισ Μουγγοφ Κατερίνα υναγρίδθσ Γιάννθσ Φοφςκα Ειρινθ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Λουκάσ Βαςίλθσ

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγικό ςημεύωμα..4 Περύληψη. 5 Μεθοδολογύα.6 Παραδοςιακϊ προώόντα Γλυκϊ του κουταλιού I. Οριςμόσ 9 II. Συνταγϋσ..11 III. Μυςτικϊ επιτυχύασ 13 IV. Παρϊδοςη. 14 V. Γλυκϊ Ικαρύασ.15 Μαρμελϊδεσ I. Οριςμόσ 17 II. Προϋλευςη.18 III. Συνταγϋσ..19 IV. Μυςτικϊ επιτυχύασ 21 V. Μαρμελϊδεσ Ικαρύασ.. 22 Ιδιαιτερότητα γλυκών & μαρμελϊδων...23 Τυποπούηςη..24 Διατροφικό αξύα Γλυκϊ & μαρμελϊδεσ ωσ επιχεύρηςη 27 Συμπερϊςματα Βιβλιογραφύα & Πηγϋσ Θεατρικό ϋργο

3 Ειςαγωγικό Σημείωμα Στο ερμάρι κοιμοφνται τα γλυκά του κουταλιοφ Αναπολείτε μιπωσ τθν εποχι που από τθν κουηίνα τθσ γιαγιάσ δραπζτευαν γλυκζσ μυρωδιζσ και ςασ καλοφςαν να τισ απολαφςετε μζςα από τα πολφχρωμα γυάλινα βάηα ςτο ράφι με τα κεράςματα; Δεν ζχετε τίποτα άλλο παρά να ξεφυλλίςετε το πλοφςιο ςε πλθροφορίεσ βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ, να κυμθκείτε τθ λαχταριςτι ευωδιά από το βράςιμο των φροφτων αλλά και να εκτελζςετε κι εςείσ οι ίδιοι τισ ςπιτικζσ ςυνταγζσ που υπάρχουν μζςα ςτο βιβλίο. Επιπλζον μθν ξεχάςετε να ανατρζξετε ςτα ζξυπνα tips και ςυμβουλζσ που αναφζρονται, κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ ςασ. Καλι Πρεξθ! 2

4 Περίληψη Το βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό να ςασ να ςασ πλθροφοριςει ςχετικά με τα Ικαριϊτικα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ. Σε κάκε ικαριϊτικο νοικοκυριό κα βρείτε ςίγουρα αυτζσ τισ αγαπθμζνεσ γλυκζσ αλχθμείεσ που κάκε ςπίτι είναι απαραίτθτο να ζχει. Ο τρόποσ λοιπόν που μποροφν να παραςκευαςτοφν τα παραπάνω προϊόντα είναι πολφ εφκολοσ και ςχεδόν χωρίσ κακόλου κόςτοσ. Εκτόσ αυτοφ όμωσ υπάρχουν κι άλλα κζματα που μπορεί να διερευνιςει κανείσ γφρω από τα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ. Ζτςι κι εμείσ αποφαςίςαμε να ερευνιςουμε ςε βάκοσ και να ανακαλφψουμε μερικζσ ενδιαφζρον και αξιοςθμείωτεσ πλθροφορίεσ που ςίγουρα κα ςασ κεντρίςουν το ενδιαφζρον. Συηθτϊντασ καταλιξαμε ςτα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: Τι ςθμαίνει παραδοςιακό προϊόν; Ροία είναι θ διαδικαςία παραςκευισ τουσ; Ροια γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ υπάρχουν ςτθν Ικαρία και Ροια θ ιδιαιτερότθτα τουσ; Ροια θ προζλευςι τουσ και ποίοσ ο ρόλοσ τουσ ςτθν παράδοςθ; Ροιοσ αςχολείται επαγγελματικά πλζον με τθν παραςκευι τουσ και πωσ γίνεται μια απλι τυποποίθςθ; 3

5 Μεθοδολογία Oι ζρευνεσ μασ ξεκίνθςαν ωσ εξισ: Μοιράςαμε κάποια ερευνθτικά ερωτιματα μεταξφ μασ και ο κάκε μακθτισ ξεχωριςτά τα ζκετε ςε ανκρϊπουσ που ζχουν ςχζςθ με τθν παραςκευι γλυκϊν και μαρμελάδων. Για αυτά τα πρϊτα ερευνθτικά ερωτιματα βρικαμε τισ απαντιςεισ από τισ μθτζρεσ και από τισ γιαγιάδεσ μασ, για τισ οποίεσ αυτι θ αςχολία αποτελεί πλζον ςυνικεια. Στθ ςυνζχεια ψάξαμε μζςα από βιβλία, που μασ τα πρότειναν ωσ τα καλφτερα, για να μασ δϊςουν απαντιςεισ ςτα υπόλοιπα ερωτιματά μασ. Ζπειτα αναηθτιςαμε ςτο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό αλλά και site που είναι αφιερωμζνα ςτα γλυκά τθσ Ικαρίασ. Μετά ακολοφκθςε θ επίςκεψι μασ ςτον Γυναικείο Συνεταιριςμό αχϊν όπου μασ υποδζχτθκαν, μασ ξενάγθςαν ςτον χϊρο που υπάρχουν τα γλυκά και οι μαρμελάδεσ και ζδωςαν απαντιςεισ ςτισ απορίεσ μασ. Στο τζλοσ και αφοφ είχαμε ςυλλζξει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αλλά και ςυμβουλζσ, καταφζραμε να φτιάξουμε το δικό μασ κεατρικό ζργο το οποίο βαςίηεται ςε ερωτιςεισ απαντιςεισ ςχετικά με το κζμα τθσ ερευνθτικισ μασ εργαςίασ. 4

6 Παραδοςιακά Προϊόντα Ρρόκειται για προϊόντα που παράγονται ςυνικωσ ςε βιοτεχνικι κλίμακα από παραδοςιακζσ πρϊτεσ φλεσ με τοπικοφσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ, με μακραίωνθ προζλευςθ. Αυτά αποτελοφν τα χαρακτθριςτικά, αντιπροςωπευτικά προϊόντα μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, τόπου ι και χϊρασ. Θ πρωτοτυπία ενόσ παραδοςιακοφ προϊόντοσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τον τόπο καταγωγισ του και άλλουσ παράγοντεσ πζραν του περιβάλλοντοσ. Τα προϊόντα αυτά, λόγω των ιδιότυπων και ευχάριςτων χαρακτθριςτικϊν τουσ, που αποδίδονται ςε ανκρϊπινουσ και άλλουσ φυςικοφσ παράγοντεσ (κλιματολογικοφσ, ποιότθτα πρϊτων υλϊν, παραδοςιακι τεχνοτροπία), διαφοροποιοφνται από ςυγγενι προϊόντα άλλων χωρϊν αλλά κυρίωσ από τισ απομιμιςεισ τουσ. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τα παραδοςιακά προϊόντα περιηιτθτα από τουσ καταναλωτζσ παγκοςμίωσ. Ιδιαίτερα ςε μια χϊρα όπωσ θ δικι μασ με το εξαιρετικά πλοφςιο διατροφικό παρελκόν, τα παραδοςιακά προϊόντα κατζχουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ εγχϊριασ αγοράσ αλλά και των εξαγωγϊν μασ. Χαρακτθριςτικό γεγονόσ, που επιβεβαιϊνει αυτιν τθν υπεροχι, είναι θ προςπάκεια που καταβάλλεται από πολλζσ χϊρεσ να εμπορευτοφν τα προϊόντα τουσ με ονόματα ελλθνικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων, προκειμζνου να κερδίςουν μερίδιο ςτθν αγορά. 5

7 6

8 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ Ι. Οριςμόσ γλυκοφ του κουταλιοφ Καρπόσ κονςερβοποιθμζνοσ ζπειτα από βράςιμο ςε ςιρόπι ηάχαρθσ και νεροφ. Τα γλυκά του κουταλιοφ διακρίνονται ςε παςτεριωμζνα που περιζχουν πάνω από 65% ηάχαρθ και μθ παςτεριωμζνα που περιζχουν μζχρι και 60 % ηάχαρθ. Συγκεκριμζνα,τα γλυκά του κουταλιοφ είναι φροφτα βραςμζνα ςε ςιρόπι ηάχαρθσ με προςκικθ χυμϊν ι ξφςματοσ φλοφδασ λεμονιοφ. Τα γλυκά του κουταλιοφ αποτελοφν ζνα παραδοςιακό γλφκιςμα, που ςυνικωσ δεν λείπει από κανζνα ςπίτι. Το καλωςόριςμα ςτο ςπίτι ςυνοδεφεται ςχεδόν πάντοτε από μια κουταλιά γλυκό εποχισ και ζνα ποτιρι παγωμζνο νερό,ιδίωσ το καλοκαίρι. Πλα τα γλυκά του κουταλιοφ γίνονται από φροφτα με προςκικθ ηάχαρθσ ςε οριςμζνθ ποςότθτα. Τα φροφτα κα πρζπει να είναι ςφιχτά και τραγανά, ϊςτε να μθν πολτοποιθκοφν κατά τθν παραςκευι τουσ. Διαδικαςία Τα γλυκά φτιάχνονται όταν τα φροφτα είναι ςχεδόν ϊριμα επάνω ςτο δζντρο ι και άλλθ εποχι όταν τα ζχουμε βάλει ςτθν κατάψυξθ. Θ δοκιμι του ςιροπιοφ, εάν ζχει «δζςει» το γλυκό, γίνεται μ ζνα κουταλάκι το οποίο το βυκίηουμε ςτο ςιρόπι και το ςθκϊνουμε πάνω από ζνα ποτιρι για να ςτάξει. Εάν οι ςταγόνεσ δεν διαλφονται αμζςωσ ςθμαίνει ότι το γλυκό δεν είναι δεμζνο. Καλό κα είναι να προςκζτουμε 2-3 κουταλιζσ γλυκόηθ, ϊςτε ν αποφφγουμε το ηαχάρωμα το γλυκοφ. Επίςθσ εάν κζλουμε χρθςιμοποιοφμε και κάποιο άλλο αρωματικό φυτό όπωσ θ αρμπαρόριηα ι για πιο ζντονο άρωμα βανίλια. Θ 7

9 αναλογία τθσ ηάχαρθσ είναι ίςθ για όλα ςχεδόν τα γλυκά αυξάνεται λίγο ςτα πικρά ι ςτα ξινά είδθ. 8

10 ΙΙ. Σπιτικζσ Συνταγζσ Γλυκό βφςςινο (καλοκαίρι) Υλικά: 1 κιλό βφςςινο 1 κιλό ηάχαρθ 2 φλιτηάνια χυμό λεμονιοφ Σκεφθ και εργαλεία που κα χρειαςτείτε: Κατςαρόλα, εργαλείο αφαίρεςθσ κουκουτςιϊν, γυάλινα βάηα Τρόποσ παραςκευισ: 1. Κακαρίηετε το βφςςινο, αφαιρείται τα κουκοφτςια με το ειδικό εργαλείο και βάηετε τα βφςςινα και τθν ηάχαρθ ςτθν κατςαρόλα ςε ςτρϊςεισ 2. Ρροςκζτετε το νερό, βράηετε το γλυκό επί 20 λεπτά και το αφινεται ζνα 24ωρο. 3. Τθν επόμενθ ξαναβάηετε το γλυκό να βράςει μζχρι να <<δζςει>> και προσ το τζλοσ προςκζτετε το λεμόνι. Πταν κρυϊςει, το φυλάτε ςε αποςτειρωμζνα βάηα. Γλυκό κυδϊνι (φθινόπωρο): Υλικά: 1 κιλό κυδϊνια 800 γρ. ηάχαρθ 4 φλιτηάνια νερό 1 δόςθ άρωμα βανίλιασ λίγα φφλλα αρμπαρόριηα 1 κουταλάκι χυμό λεμονιοφ 9

11 150 γρ.αμφγδαλα Σκεφθ και εργαλεία που κα χρειαςτείτε: Μπολ, κατςαρόλα, γυάλινα βάηα Τρόποσ παραςκευισ: 1. Κακαρίηετε τα κυδϊνια από τθν φλοφδα τουσ και τα κόβετε αρχικά ςε φζτεσ και μετά ςε πολφ μικρότερεσ λωρίδεσ ςαν ςπιρτόξυλα,τα οποία ρίχνετε αμζςωσ ςε ζνα μπολ με νερό και λεμόνι για να μθν μαυρίςουν 2. Βάηετε νερό ςτθν κατςαρόλα και ρίχνετε μζςα τισ λωρίδεσ του κυδωνιοφ, αφοφ πρϊτα τισ ξεπλφνετε με άφκονο νερό και τισ αφινετε να βράςουν μζχρι να μαλακϊςουν. 3. ίχνετε τθ ηάχαρθ και βράηετε το γλυκό ςε δυνατι φωτιά μζχρι να δζςει για περίπου 20 λεπτά. 4. Ρροςκζτετε το χυμό λεμονιοφ και τθν αρμπαρόριηα και μόλισ πάρουν μία βράςθ κατεβάηετε το γλυκό από τθν φωτιά 5. Ηεματάτε τϋ αμφγδαλα, τα ξεφλουδίηετε,τα κόβετε κατά μικοσ ςτα τζςςερα και τα προςκζτετε ςτο γλυκό 6. Μόλισ το γλυκό κρυϊςει εντελϊσ, το βάηετε ςε αποςτειρωμζνα βάηα. 10

12 ΙΙΙ. Οργάνωςη & μυςτικά επιτυχίασ Τα βάηα όπου βάηετε το γλυκό πρζπει να πλζνονται με καυτι ςαπουνάδα, να ξεβγάηονται με ηεςτό νερό και να ςτεγνϊςουν πολφ καλά. Βάηετε το γλυκό ηεςτό ςτο βάηο και το αφινετε ανοιχτό ζωσ ότου κρυϊςει πολφ καλά και ζπειτα το κλείνετε με το καπάκι Βράηετε το γλυκό πάντα ςε δυνατι φωτιά για να μθν λιϊςουν τα φροφτα. Μθν ανακατεφετε ςυνζχεια το γλυκό που βράηει για να μθν λιϊςουν τα φροφτα. Κάκε νοικοκυρά πρζπει να ζχει ςτο ςπίτι τθσ ζνα βάηο με γλυκό του κουταλιοφ γιατί είναι εφκολο ςτο κζραςμα αλλά και οικονομικό Καλό κα είναι θ κάκε νοικοκυρά να ζχει τθ ςπεςιαλιτζ τθσ για κάποιο είδοσ φροφτου γλυκοφ 11

13 ΙV. Παράδοςη Το κζραςμα με γλυκό του κουταλιοφ αποτελεί παράδοςθ ςτθν Ελλάδα.Κάκε νοικοκυρά ζπρεπε να ζχει ζνα βάηο γλυκό ςτο ςπίτι τθσ,που κα το παραςκεφαηε μόνθ τθσ και με αυτό κα φίλευε τουσ επιςκζπτεσ τθσ.σε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ,ςτουσ γάμουσ,θ πεκερά κερνά το ηευγάρι και τον κουμπάρο γλυκό του κουταλιοφ, για ναϋναι γλυκιά θ ηωι των νεόνυμφων. Τθν παλία εποχι,το κζραςμα των γλυκϊν αποτελοφςε ιεροτελεςτία και γινόταν ωσ εξισ: Θ οικοδζςποινα πρόςφερε το γλυκό ςε αςθμζνιο δίςκο ςτολιςμζνο με πλεκτό θ κεντθτό διςκόπανο.επάνω ςτο δίςκο τοποκετοφςε ζνα ωραίο βάηο με γλυκό,ζνα ποτιρι μζςα ςτο οποίο ζβαηε τα κουταλάκια,δίπλα ζνα άλλο ποτιρι με νερό. Ο επιςκζπτθσ ζπαιρνε το γλυκό με ζνα από τα κουταλάκια από το ποτιρι,ζτρωγε και μετά τοποκετοφςε το κουταλάκι του μζςα ςτο ποτιρι με το νερό, ζτςι ςερβιρίηονταν όλθ θ παρζα.αργότερα εμφανίςτθκαν τα γνωςτά μικρά πιατάκια του γλυκοφ.θ οικοδζςποινα ζςτρωνε ζνα πετςετάκι ςτον αςθμζνιο ι επάργυρο δίςκο,ζβαηε μζςα τόςα πιατάκια με γλυκό όςοι και οι επιςκζπτεσ και δίπλα το κουταλάκι,μετά πρόςφερε τα νερά. Τζλοσ αν δεισ ςτον φπνο ςου ότι τρωσ γλυκό του κουταλιοφ, ςθμαίνει ευχάριςτεσ εκπλιξεισ και ταξίδια. Αν μία γυναίκα δει ότι φτιάχνει γλυκό,είναι καλόσ οιωνόσ: Θα ζχει καλοφσ φίλουσ και χαροφμενο ςπιτικό. 12

14 V. Τι γλυκά μποροφμε να βροφμε ςτην Ικαρία; Ρολλά από τα προϊόντα που παράγει θ Ικαρία είναι και τα γλυκά του κουταλιοφ αυτά μπορεί να είναι τα εξισ παρακάτω: ακτινίδιο βφςςινο καρυδάκι κεράςι κοφμαρo λεμόνι μανταρίνι νεράντηι περγαμόντο πορτοκάλι ςυκαλάκι ςταφφλι Θ κάκε νοικοκυρά ςτο ςπίτι τθσ φτιάχνει γλυκό με το φροφτο που επικυμεί τθν κατάλλθλθ εποχι που βγαίνει και το φροφτο. Για παράδειγμα ο χειμϊνασ είναι θ καταλλθλότερθ εποχι για να φτιάξει γλυκό νεράντηι. 13

15 14

16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ Ι. Οριςμόσ μαρμελάδασ Θ βρετανικοφ τφπου μαρμελάδα είναι γλυκιά κομπόςτα με πικρι υπόγευςθ, και παραςκευάηεται από φροφτα ηάχαρθ, νερό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,ηελατίνθ. Θ αμερικάνικου τφπου μαρμελάδα είναι γλυκιά, χωρίσ πικρι υπόγευςθ. Στθν Αγγλία, «μαρμελάδα» νοείται θ κομπόςτα που προζρχεται από εςπεροειδι,ςυνικωσ πορτοκάλια. Θ ςυνταγι περιλαμβάνει ψιλοκκομζνθ φλοφδα του φροφτου, θ οποία ςιγοβράηει ςε χυμό φροφτων και νερό, μζχρι να μαλακϊςει. 15

17 II. Προζλευςη Θ λζξθ αποτελεί αντιδάνειο με απϊτερθ ελλθνικι αρχι,κακϊσ προζρχεται -μζςω του γαλλικοφ marmelade < λατινικοφ melimelum «γλυκό μφλο, κυδϊνι» - από το ελλθνιςτικό ουςιαςτικό μελίμελον «βερίκοκο». Οι ωμαίοι ζμακαν από τουσ Ζλλθνεσ ότι τα κυδϊνια που ςιγομαγειρεφονται με μζλι,όταν κρυϊςουν,πιηουν (αν και δεν γνϊριηαν τθν πθκτίνθ των φροφτων). Το ελλθνικό «μθλομζλι», (τα κυδϊνια ζχουν πολφ ςτυφι γεφςθ για να καταναλωκοφν χωρίσ μζλι και ςτα ελλθνικά θ λζξθ «μιλον» περιελάμβανε όλα τα ςφαιρικά φροφτα) μετράπθκε ςε marmelo. Τον 17 ο αιϊνα,ςτθν Αγγλία, όταν πια τα πορτοκάλια υπιρχαν ςε αφονία, θ ζννοια τθσ λζξθσ «μαρμελάδα» διευρφνκθκε και περιζλαβε και τα εςπεριοειδι. 16

18 III. Σπιτικζσ Συνταγζσ Μαρμελάδα Φράουλα Υλικά 50 γραμμάρια φράουλεσ 950 γραμμάρια ηάχαρθ 1 κλωνάρι βανίλιασ Εκτζλεςθ Βάηουμε ςε ζνα μπολ τισ φράουλεσ κακαριςμζνεσ, προςκζτουμε τθ ηάχαρθ και ανακατεφουμε. Στθ ςυνζχεια ςκεπάηουμε το μπολ με μεμβράνθ και το αφινουμε ςτθν άκρθ για 1 ϊρα περίπου. Ζπειτα βάηουμε το περιεχόμενο του μπολ ςε μια κατςαρόλα,προςκζτουμε το κλωνάρι βανίλιασ κομμζνο κάκετα ςτθ μζςθ και βράηουμε ςε χαμθλι φωτιά για 20 λεπτά ι μζχρι να δζςει ελαφρϊσ το ςιρόπι.τζλοσ γεμίηουμε το αποςτειρομζνο βάηο με τθν μαρμελάδα. 17

19 Ρετιμζηι από ςταφφλι Υλικά 10 κιλά ςταφφλια 4 κουταλιζσ ςτάχτθ από ξφλα Εκτζλεςθ Ραίρνετε τισ γερζσ ρόγεσ,τισ πλζνετε και τισ ηουλάτε ι τισ πατάτε για να βγει όλοσ ο μοφςτοσ. Σε μεγάλθ κατςαρόλα βάηετε το μοφςτο και τθ ςτάχτθ που τθν ζχετε βάλει πρϊτα ςε πάνινο ςακουλάκι. Τα βράηετε ζωσ ότου αρχίςει να φουςκϊνει ο μοφςτοσ. Κατεβάηετε τθν κατςαρόλα από τθν φωτιά,βγάηετε το ςακουλάκι με τθ ςτάχτθ και αφινετε να καταςταλάξει. Σε άλλθ κακαρι κατςαρόλα μεταφζρετε το μοφςτο ςουρϊνοντασ τον ςε τρυπθτό το οποίο ζχετε ντφςει με πυκνό τουλμπάνι. Βράηετε το ςουρωμζνο μοφςτο ζωσ ότου πιξει,κατεβάηετε τθν κατςαρόλα από τθν φωτιά,αφινεται να κρυϊςει και φυλάτε το πετιμζηι ςε γυάλινα δοχεία. Απο τα 10 κιλά του μοφςτου κα μείνουν περίπου 4 κιλά πετιμζηι. Το πετιμζηι το χρθςιμοποιοφμε ςε πολλά γλυκά αντί για ηάχαρθ. 18

20 IV. Μυςτικά για τη μαρμελάδα Εάν θ μαρμελάδα καεί ςτθν κατςαρόλα, τθ βουτάμε αμζςωσ ςε κρφο νερό και αδειάηουμε το περιεχόμενο χωρίσ να ξφςουμε τον πάτο και τα γφρω τοιχϊματα. Συνεχίηουμε το ψιςιμο με περιςςότερθ προςοχι αυτι τθ φορά. Για τθν παραςκευι μαρμελάδασ, αντί να πολτοποιιςετε τα φροφτα, μπορείτε να τα ψιλοκόψετε. Ζτςι θ μαρμελάδα αποκτά διαφορετικι υφι και δεν είναι ζνασ ομοιογενισ πολτόσ, αλλά περιζχει κομματάκια φροφτου. Για να μθν καεί θ μαρμελάδα, προςκζςτε ζνα μικρό ποτιρι ρετςίνα κατά το βράςιμο. Για να αποφφγετε το ςχθματιςμό μοφχλασ ςτθν επιφάνεια τθσ μαρμελάδασ, καλό είναι να βάηετε τθ μαρμελάδα ηεςτι μζςα ςτα βάηα, να κλείνετε αμζςωσ με το καπάκι και να τθν αφινετε ςε δροςερό μζροσ. Για να κλείςετε το βάηο τθσ μαρμελάδασ, ποτίςτε ζνα κομμάτι λαδόκολλασ με κακαρό οινόπνευμα, εφαρμόςτε το ςτο ςτόμιο του βάηου και κλείςτε με το καπάκι. Για να διατθρθκεί θ μαρμελάδα ςτο βάηο για μινεσ κάντε το εξισ: Λιϊςτε ςε κατςαρολάκι κακαρό κερί ι παραφίνθ και ρίξτε το πάνω ςτθν καυτι μαρμελάδα που είναι ςτο βάηο ςε πάχοσ μιςοφ περίπου πόντου. Το κερί παγϊνει ςε λίγα λεπτά ςφραγίηοντασ τθν επιφάνεια τθσ μαρμελάδασ και ςυντελεί ςτθν καλφτερθ διατιρθςι τθσ. 19

21 V. Τι μαρμελάδεσ μποροφμε να βροφμε ςτην Ικαρία; Σε κάκε ικαριϊτικο νοικοκυριό υπάρχουν μαρμελάδεσ φτιαγμζνεσ από αγνά ικαριϊτικα υλικά και φρζςκα φροφτα, μερικζσ από αυτζσ μπορεί να φτιάχνονται από τα εξισ φροφτα: βερίκοκο βατόμουρο κυδϊνι πορτοκάλι πετιμζηι ροδάκινο φράουλα τηάνερα (νεράμπουλα) 20

22 Η ιδιαιτερότητα των γλυκϊν τησ Ικαρίασ Αυτό λοιπόν που κάνει τα γλυκά αλλά και τισ μαρμελάδεσ τθσ Ικαρίασ να ξεχωρίηουν είναι φυςικά, τα φρζςκα ντόπια φροφτα που χρθςιμοποιοφν για να τα φτιάξουν. Επίςθσ ςθμαντικόσ παράγοντασ που τα κάνει να ξεχωρίηουν είναι, ότι δεν περιζχουν κακόλου ςυντθρθτικά είναι φτιαγμζνα από αγνά ικαριώτικα υλικά. Επιπλζον ςτα νθςία του Αιγαίου και ιδιαίτερα ςτθν Ικαρία τα φροφτα και το πολφωρο βραςίμό τουσ με μπόλικθ ηάχαρθ τα μετατρζπει ςε εξαίςια γλυκίςματα. Θ κάκε νοικοκυρά ςτο ςπίτι τθσ φτιάχνει γλυκό με το φροφτο που επικυμεί τθν κατάλλθλθ εποχι που βγαίνει και το φροφτο. Για παράδειγμα θ άνοιξθ είναι θ καταλλθλότερθ εποχι για να φτιάξουν καρυδάκι. 21

23 Τυποποίηςη Προϊόντων Χαρακτθριςτικι επικυμία καταναλωτϊν/ αγοραςτϊν είναι τα προϊόντα που ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά ςτθ διάρκεια του χρόνου. Δθλαδι οι ςοκολάτεσ που κα αγοραςτοφν τθ μια εβδομάδα να ζχουν ακριβϊσ τα ίδια προϊοντικά χαρακτθριςτικά (περιεκτικότθτα ςοκολάτασ, ηάχαρθ, κτλ),όπωσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα. Ρραγματικά, αν ςκεφκείτε τα προϊόντα που καταναλϊνετε ςτο ςπίτι ςασ και ζχουν αγοραςτεί από το ςουπερ μάρκετ, κα διαπιςτϊςετε ότι ζχουν ςτακερά χαρακτθριςτικά που δε μεταβάλλονται ςτθ διάρκεια του χρόνου. Αν κάποιο χαρακτθριςτικό αλλάξει από τον παραςκευαςτι θκελθμζνα,τότε οδθγοφμαςτε ςε νζα ςειρά προϊόντων. (π.χ. με λίγα λιπαρά κ.λπ.) Ρραγματικά, τα προϊόντα μιασ μάρκασ καταναλωτικοφ προϊόντοσ μαηικισ παραγωγισ ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά. Τυχόν αλλαγζσ και διαφοροποιιςεισ είναι ανεπικφμθτεσ, μια και μπορεί να οδθγιςουν ςε απογοιτευςθ του καταναλωτι και φυςικά ςε αποφυγι επανάλθψθσ τθσ αγοράσ. Το κζμα τυποποίθςθσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν περίπτωςθ των παραδοςιακϊν προϊόντων, που κακϊσ πολφ ςυχνά είναι χειροποίθτα, μπορεί να διαφζρουν από παρτίδα ςε παρτίδα. Αν οι διαφορζσ δεν είναι μεγάλεσ, ϊςτε να οδθγοφν ςε απογοιτευςθ του κοινοφ, τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από το μάρκετινγκ για περαιτζρω υποςτιριξθ του προϊόντοσ. 22

24 Δθλαδι, μπορεί να τονιςτεί ςτουσ αγοραςτζσ δεν είναι προϊόντα μθχανισ, αλλά χειροποίθτα.να τονιςτεί δθλαδι ότι κάκε κουτί (βάηο κ.λπ.) εμπεριζχει το μεράκι τθσ νοικοκυράσ που το φτιάχνει εκείνθ τθν ϊρα, ςαν να το ετοίμαηε για το ςπίτι τθσ. γλυκό κυδϊνι ςτο ράφι μιασ ικαριϊτιςςασ νοικοκυράσ 23

25 Διατροφική Αξία Τα γλσκά ηοσ κοσηαλιού και οι μαρμελάδες είναι θηωτά ζε θερμίδες, δεν περιέτοσν καθόλοσ λιπαρά και ζσνηηρηηικά. Είναι νόζηιμα και σγιεινά γλσκίζμαηα για όλες ηις ώρες ηης ημέρας. 24

26 Γλυκά και μαρμελάδεσ ωσ επιχείρηςη Στθν Ικαρία μία από τισ γνωςτζσ οικογζνειεσ που αςχολοφνται επαγγελματικά με τθν τυποποίθςθ και εξαγωγι ικαριϊτικων γλυκϊν είναι θ οικογζνεια Τζςκου και τα γλυκά γνωςτά ωσ «γλυκά του Τζςκου» -χειροποίθτα γλυκά από φρζςκα ικαριϊτικα φροφτα και αγνά υλικά χωρίσ χρωςτικζσ ουςίεσ πάντα με τισ ίδιεσ ςπιτικζσ ςυνταγζσ. Επίςθσ, ο Γυναικείοσ Συνεταιριςμόσ αχϊν Ικαρίασ αςχολείται με τθν εμπορευματοποίθςθ των παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ Ικαρίασ. Εξαιρετικά λικζρ, νόςτιμα γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ, κεραλοιφζσ, ςαποφνια και πολλά αλλά ικαριϊτικα προϊόντα. 25

27 26

28 Συμπεράςματα Τα παραδοςιακά προϊόντα, ενόσ τόπου, είναι ζνα εξαιρετικά ενδιαφζρον κζμα για να αςχολθκεί κανείσ. Ζτςι κι εμείσ αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ τθσ Ικαρίασ μάκαμε πολλά για τθν παραςκευι τουσ, πιραμε χριςιμεσ ςυμβουλζσ για αυτι, βρικαμε παραδοςιακζσ ςυνταγζσ αλλά και πλθροφορθκικαμε και για άλλα γενικότερα κζματα όπωσ τθν τυποποίθςθ παραδοςιακϊν προϊόντων κ.τ.λ. Μαηεφοντασ λοιπόν τισ παραπάνω πλθροφορίεσ καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι αν ενδιαφερκεί ποτζ κανείσ να ψάξει και να ερευνιςει πάνω ςε αυτό το κζμα, αξίηει πραγματικά τον κόπο να το κάνει. Για τον πολφ απλό και ευνόθτο λόγο ότι τα γλυκά του κουταλιοφ και οι μαρμελάδεσ αποτελοφν παράδοςθ ςτο νθςί μασ αλλά και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Είναι ζνασ ενδιαφζρον και «γλυκόσ» λόγοσ για να αρχίςετε να αναηθτάτε και εςείσ πλθροφορίεσ για τα παραδοςιακά προϊόντα του τόπου μασ. Ελπίηουμε θ δικι μασ εργαςία να είναι μια καλι αρχι ςε αυτό και να ανατρζχετε ςε αυτι για οποιαδιποτε ςυμβουλι χρειάηεςτε. 27

29 Βιβλιογραφία «Τα κεράςματα τθσ γιαγιάσ» Αργυρϊ Σαουλίδου «Γλυκα του κουταλιου ςε αςθμζνιο δίςκο..και λικερ» Ευδοκλία Ρατςιλινάκου-Χαςάνθ «Φτιάξτε μόνοι ςασ ςπιτικά τρόφιμα» Ρεριοδικό Vita Ikariastore.gr Λεξικό Γ.Μπαμπινιϊτθ «Ιδιοπαραγϊμενα Γεωργικά Ρροϊόντα», «Εμπορία (marketing)» Πηγές Γεωργία Τςαπαλιάρθ Αργυρϊ Τςίγκου Χρφςα Συναγρίδθ Γυναικείοσ Συνεταιριςμόσ αχϊν 28

30 ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΟΜΑΔΑ: ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΜΕΡΑ ΣΟΠΟ: ΕΝΑ ΠΙΣΙ Ε ΖΝΑ ΧΩΡΙΟ ΣΘΝ ΙΚΑΡΙΑ ΠΡΩΣΑΓΟΝΙΣΕ: ΜΑΝΑ,ΠΑΣΕΡΑ,ΠΑΙΔΙ,ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΚΘΝΙΚΟ:ΕΝΑ ΣΡΑΠΕΗΙ ΣΘ ΜΕΘ ΣΘ ΚΘΝΘ ΣΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΡΑΠΕΗΟΜΑΝΣΙΛΟ,ΠΑΝΩ ΣΟΤ ΤΠΑΡΧΟΤΝ: ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΟΛΑ,ΕΝΑ ΒΑΗΟ,ΗΑΧΑΡΘ ΦΡΟΤΣΑ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΤΣΑΛΑ. ΔΕΞΙΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΟΠΟΤ ΚΑΘΕΣΑΙ ΠΑΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΗΕΙ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ.ΑΡΙΣΕΡΑ ΕΝΑ ΑΛΟΝΑΚΙ. ΣΚΘΝΘ 1 θ ΣΘΝ ΑΡΧΘ ΑΚΟΤΓΕΣΑΙ O ΠΑΣΕΡΑ ΠΟΤ ΠΑΙΗΕΙ ΣΟ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ «ΣΙ ΣΟ ΘΕ ΣΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙ» ΠΑΙΔΙ: ΜΑΝΑ,ΣΙ ΚΑΝΕΙ ΕΚΕΙ; ΦΣΙΑΞΕ ΚΑΝΑ ΦΑΪ ΝΑ ΦΑΜΕ. ΜΑΝΑ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΣΩΡΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ.ΦΣΙΑΧΝΩ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ. ΠΑΙΔΙ: ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΠΩ ΟΤ ΘΡΘΕ ΝΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΓΛΤΚΟ,ΓΙΟΡΣΑΗΟΤΜΕ ΚΑΣΙ; ΠΑΣΕΡΑ: ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ Ε; ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΚΑΝΕΝΑ! ΜΑΝΑ:ΕΙΝΑΙ ΦκΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΜΑΡΙ ΜΟΤ Θ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ.ΣΙ ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΦΙΛΕΤΩ ΣΟΤ ΚΑΛΕΜΕΝΟΤ ΜΑ ΟΛΟ ΣΟ ΧΕΙΜΩΝΑ; 29

31 ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΦΘΘΝΟ ΚΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΕΤΚΟΛΟ ΚΕΡΑΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙ. ΠΑΙΔΙ: ΕΛΑ ΔΕ ΣΟΤ ΦΑΙΝΕΣΑΙ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕ ΡΕ ΜΑΝΑ ΣΙ ΤΛΙΚΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΦΣΙΑΞΕΙ; ΜΑΝΑ:ΜΠΡΑΒΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΘ.. ΠΑΙΔΙ: ΝΑΙ ΣΩΡΑ ΘΤΜΘΘΘΚΑ ΟΣΙ ΕΧΟΤΜΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΙΑ ΓΛΤΚΙΑ ΠΕΙΑΛΙΣΕ ΣΘ ΜΘΣΕΡΑ» ΑΤΣΘ ΘΑ ΓΡΑΨΩ! ΜΑΝΑ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΑΠΛΟ, ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ, ΚΑΡΤΔΙΑ, ΗΑΧΑΡΘ,ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ. ΠΑΙΔΙ: ΛΕΜΟΝΙ; ΜΑΝΑ: ΝΑΙ ΛΕΜΟΝΙ.Ο ΠΟΙΟ ΦΤΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΞΤΝΙΕΙ ΣΟ ΓΛΤΚΟ. ΠΑΙΔΙ : ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΤΘ; ΜΑΝΑ:ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΟΛΑ,ΑΠΟΣΕΙΡΟΜΕΝΑ ΒΑΗΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΞΤΛΙΝΘ ΚΟΤΣΑΛΑ. ΠΑΙΔΙ:ΑΠΟΣΕΙΡΟΜΕΝΑ ΒΑΗΑ;ΓΙΑΣΙ; ΜΑΝΑ: ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΘΡΘΘΕΙ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΤ ΚΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩ ΘΑ ΞΙΝΙΕΙ. ΠΑΣΕΡΑ: ΓΤΝΑΙΚΑΑΑΑ,ΕΣΟΙΜΟ ΣΟ ΓΛΤΚΟ; ΜΑΝΑ: ΟΧΙ ΑΝΣΡΑ ΜΟΤ,ΚΑΝΕ ΤΠΟΜΟΝΘ! 10 ΛΕΠΣΑ ΚΑΝΟΤΝ ΝΑ ΒΡΑΟΤΝ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΡΤΩΕΙ. ΠΑΙΔΙ: ΜΑΝΑ ΝΑ Ε ΡΩΣΘΩ ΤΠΑΡΧΕΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΘ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΦΣΙΑΧΝΕΣΕ ΣΟ ΚΑΘΕ ΓΛΤΚΟ; 30

32 ΜΑΝΑ: ΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ! ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑ ΦΣΙΑΧΝΟΤΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΟ ΦΡΟΤΣΟ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΜΕ. ΠΑΙΔΙ: ΑΝΣΕ ΓΙΑΣΙ ΕΙΔΑ Ε ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΘ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ ΚΑΙ ΑΝΤΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΩ! ΜΑΝΑ:ΚΑΣΑΡΧΑ ΓΙΕ ΜΟΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ ΔΕΝ ΣΟ ΤΝΘΘΙΗΟΤΜΕ ΣΘΝ ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Θ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΠΑΣΕΡΑ: Α ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΓΙΕ ΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΑ ΔΩ ΝΑ ΟΤ ΜΑΘΩ ΝΑ ΠΑΙΗΕΙ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ ΑΝ ΑΝΣΡΑ! ΣΚΘΝΘ 2 θ ΧΣΤΠΑΕΙ ΣΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Θ ΓΕΙΣΟΝΙΑ Θ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΧΟΤΛΘ. ΜΑΝΑ: ΓΙΑΝΝΑΚΘΘΘ,ΑΝΟΙΞΕ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΚΑΣΕΡΙΝΙΩ ΜΟΤ ΝΑ ΔΕΙ ΣΙ ΕΠΑΘΑ! ΜΑΝΑ: ΣΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΛΕ; ΜΕ ΣΡΟΜΑΗΕΙ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΝΑ!ΜΟΤ ΕΙΧΕ ΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΝΣΕΛΘ ΠΡΟΧΘΕ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΦΣΙΑΞΩ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ,ΝΑ ΣΡΙΒΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟ ΨΩΜΙ ΣΟΤ ΠΑΣΕΡΑ: ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ Ε; ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΘΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΑΜΙΑ! ΜΑΝΑ: ΤΝΕΧΙΕ ΚΟΤΛΑ ΜΟΤ.. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΣΑ ΕΒΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΘΝ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΑΚΙ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΗΑΧΑΡΙΣΑ ΣΟΤ,ΣΑ ΑΝΑΚΑΣΕΨΑ ΣΑ ΞΑΝΑ ΑΝΑΚΑΣΕΨΑ 31

33 ΜΑΝΑ: ΝΑΙ.. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΜΕΧΡΙ ΠΟΤ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΕΛΙΩΑΝ.ΚΡΙΜΑ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ..ΚΡΙΜΑΑΑ. ΜΑΝΑ : ΕΜ! ΔΕΝ ΘΞΕΡΕ ΚΑΙ ΕΤ ΟΣΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΣΕΣΑ ΣΟΝ ΠΑΣΟ ΣΘ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΛΙΩΟΤΝ. ΣΩΡΑ ΣΟ ΕΜΑΘΕ,ΣΘΝ ΕΠΟΜΕΝΘ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΟ ΠΕΣΤΧΕΙ. ΝΑ Ε ΚΕΡΑΩ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΣΟ ΕΦΣΙΑΞΕ Θ ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΤ ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΛΙΓΟ. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΚΑΙ ΔΕ ΒΑΗΕΙ! ΠΑΣΕΡΑ : ΑΛΙΜΟΝΟ! ( ΣΟ ΛΕΕΙ ΙΑ ΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΑΚΟΤΕΙ ΣΟ ΚΟΙΝΟ) ΜΑΝΑ: ΓΙΑΝΝΘΘΘ,ΠΙΑΕ ΜΟΤ ΣΟ ΒΑΗΟ ΑΠΟ ΣΟ ΝΣΟΤΛΑΠΙ Ε ΠΑΡΑΚΑΛΩ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ Ε; ΜΑ ΑΤΣΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΕΕΙ ΚΑΛΑ! ΠΑΙΔΙ:ΣΙ ΕΙΠΕ;ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ; ΜΑ ΚΑΛΑ ΠΟΟ ΚΡΑΣΑΝΕ ΑΤΣΑ ΣΑ ΓΛΤΚΑ; ΜΑΝΑ: 1 ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΓΕΙΣΟΝΙΑ : ΒΡΕ ΚΑΣΕΡΙΝΙΩ ΜΟΤ,ΝΑ Ε ΡΩΣΘΩ ΠΑΧΑΙΝΕΙ ΠΟΛΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ; ΜΟΤ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΝΣΕΛΘ ΣΟ ΒΡΑΔΤ ΟΣΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΑΙ Α ΝΑ ΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΑ ΔΤΟ ΚΙΛΑΚΙΑ ΠΑΣΕΡΑ: ΚΑΙ ΠΟΤ ΣΟ ΠΡΟΕΞΕ ΜΕΑ Ε ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΟΓΚΟ; ΜΑΝΑ: ΕΙΠΕ ΚΑΣΙ ΑΓΑΠΘ ΜΟΤ; ΠΑΣΕΡΑ: ΣΙΠΟΣΑ ΜΩΡΕ ΚΑΣΙ ΣΙΧΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΗΟΜΑΙ! 32

34 ΜΑΝΑ: ΟΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΤΛΑ ΜΟΤ,ΜΘΝ ΑΝΤΘΧΕΙ ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΔΕΝ ΠΑΧΑΙΝΟΤΝ ΠΟΛΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΟΤΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΤΣΕ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΣΙΚΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙ 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 50 ΘΕΡΜΙΔΕ. Ε! ΠΟΟ ΘΑ ΦΑ ΠΙΑ; ΘΑ Ε ΛΙΓΩΕΙ Θ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΗΕΙ ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΜΜΜ.ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟ!ΘΕΛΩ ΣΘ ΤΝΣΑΓΘ! ΜΑΝΑ:ΣΘΝ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΘ ΘΑ ΟΤ ΣΘΝ ΔΩΩ. ΠΑΣΕΡΑ: ΓΤΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΒΑΗΕΙ ΚΑΙ Ε ΜΕΝΑ ΛΙΓΟ; ΜΑΝΑ: ΝΑΙ ΠΕΡΙΚΛΘ ΜΟΤ,ΝΑ ΟΤ ΒΑΛΩ. Ο ΠΑΣΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΗΕΙ ΠΑΣΕΡΑ: ΕΕ..ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ,ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! ΜΑΝΑ: ΜΑ ΑΓΑΠΘ ΜΟΤ ΔΕΝ ΣΟ ΚΑΣΑΛΑΒΕ; ΣΘ ΜΑΝΑ ΟΤ ΕΙΝΑΙ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΔΕ ΟΤ ΕΙΠΑ,ΧΘΕ ΕΙΔΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΜΟΤ ΟΣΙ ΕΣΡΩΓΑ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ.ΣΙ ΝΑ ΠΡΟΦΘΣΕΤΕΙ ΑΡΑΓΕ; ΟΣΙ ΘΜΕΡΑ ΘΑ ΜΕ ΚΕΡΝΑΓΕ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΠΑΣΕΡΑ: ΟΧΙ! ΘΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ Ο ΠΕΙΝΑΜΕΝΟ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΟΝΕΙΡΕΤΕΣΑΙ!! ΜΑΝΑ: ΘΕΛΕΙ ΚΑΣΙ ΠΕΡΙΚΛΘ ΜΟΤ; ΠΑΣΕΡΑ: ΩΡΑΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΛΕΩ,ΘΜΑΔΙΑΚΟ! ΜΑΝΑ: Θ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΤ ΕΛΕΓΕ ΟΣΙ ΑΝ ΔΕΙ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΟΤ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΘΜΑΙΝΕΙ ΕΤΧΑΡΙΣΕ ΕΚΠΛΘΞΕΙ ΚΑΙ ΣΑΞΙΔΙΑ.ΕΡΙΣΘΣ ΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 33

35 ΚΑΛΟΣ ΟΙΩΝΟΣ,ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΟΥΜΕΝΟ ΣΡΙΤΙΚΟ. ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: ΑΑ!ΛΕΣ ΝΑ ΜΕ ΡΑΕΙ Ο ΡΑΝΤΕΛΘΣ ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙ; ΡΑΤΕΑΣ: ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΣΕ ΡΑΕΙ, ΜΕ ΙΜΟΥΛΚΟ; ΜΑΝΑ: (ΞΕΟΒΘΧΕΙ) ΑΥΤΟ ΚΑΛΘ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΙΗΩ! ΡΕΙΜΕΝΕ ΜΙΣΟ ΛΕΡΤΟ, ΡΑΩ ΝΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΑ ΦΟΥΤΑ. ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Θ ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΓΑΗΕΙ ΤΑ ΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΡΟΘΕΤΕΙ ΣΤΑ ΒΑΗΑ. ΜΑΝΑ: ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ.ΡΟΙΟΣ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ; (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΜΘΤΕΑΣ) MANA :ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΑ ϋχουμε!!! ΟΛΟΙ ΜΑΗΙ: ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΛΥΚΑ!!! ΤΕΛΟΣ 34

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

OMAΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΑΜΑΔΟΥ ΚΟΙΝΑ Κ. ΝΙΚΘ Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΘ ΘΕΟΔΩΑΚΘΣ ΛΥΚΟΥΓΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΒΑΝΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ

OMAΔΑ ΕΓΑΣΙΑΣ ΧΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΑΜΑΔΟΥ ΚΟΙΝΑ Κ. ΝΙΚΘ Ι. ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΝΕΦΕΛΘ ΘΕΟΔΩΑΚΘΣ ΛΥΚΟΥΓΟΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΘΓΘΤΕΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΒΑΝΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΘ ςελ 2 ΡΟΛΛΑΡΛΑΣΙΑΣΜΟΣ. ςελ 2 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΘ.. ςελ 3 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΟΝΟΜΑΤΟΣ. ςελ 3 ΑΙΘΕΙΟ ΕΛΑΙΟ. Σελ 3 ΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΣ ςελ 4 Θ ΦΛΟΥΔΑ ΛΑΙΜ Σελ 4 ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΛΑΙΜ. Σελ 5 Ο ΧΥΜΟΣ ΛΑΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ Για 4 μερίδεσ ςυςτατικά 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ 1/2 πράςινθ πιπεριά, χωρίσ πυρινα, χωρίσ ςπόρουσ και κομμζνθ ςε κφβουσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά.

ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΤΟΧΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ. Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα