Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες"

Transcript

1 Γενικό Λύκειο Εσδήλοσ Ικαρίας Α Λσκείοσ 2012 Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες Γεράκθσ Περικλισ Μουγγοφ Κατερίνα υναγρίδθσ Γιάννθσ Φοφςκα Ειρινθ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Λουκάσ Βαςίλθσ

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγικό ςημεύωμα..4 Περύληψη. 5 Μεθοδολογύα.6 Παραδοςιακϊ προώόντα Γλυκϊ του κουταλιού I. Οριςμόσ 9 II. Συνταγϋσ..11 III. Μυςτικϊ επιτυχύασ 13 IV. Παρϊδοςη. 14 V. Γλυκϊ Ικαρύασ.15 Μαρμελϊδεσ I. Οριςμόσ 17 II. Προϋλευςη.18 III. Συνταγϋσ..19 IV. Μυςτικϊ επιτυχύασ 21 V. Μαρμελϊδεσ Ικαρύασ.. 22 Ιδιαιτερότητα γλυκών & μαρμελϊδων...23 Τυποπούηςη..24 Διατροφικό αξύα Γλυκϊ & μαρμελϊδεσ ωσ επιχεύρηςη 27 Συμπερϊςματα Βιβλιογραφύα & Πηγϋσ Θεατρικό ϋργο

3 Ειςαγωγικό Σημείωμα Στο ερμάρι κοιμοφνται τα γλυκά του κουταλιοφ Αναπολείτε μιπωσ τθν εποχι που από τθν κουηίνα τθσ γιαγιάσ δραπζτευαν γλυκζσ μυρωδιζσ και ςασ καλοφςαν να τισ απολαφςετε μζςα από τα πολφχρωμα γυάλινα βάηα ςτο ράφι με τα κεράςματα; Δεν ζχετε τίποτα άλλο παρά να ξεφυλλίςετε το πλοφςιο ςε πλθροφορίεσ βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ, να κυμθκείτε τθ λαχταριςτι ευωδιά από το βράςιμο των φροφτων αλλά και να εκτελζςετε κι εςείσ οι ίδιοι τισ ςπιτικζσ ςυνταγζσ που υπάρχουν μζςα ςτο βιβλίο. Επιπλζον μθν ξεχάςετε να ανατρζξετε ςτα ζξυπνα tips και ςυμβουλζσ που αναφζρονται, κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ ςασ. Καλι Πρεξθ! 2

4 Περίληψη Το βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό να ςασ να ςασ πλθροφοριςει ςχετικά με τα Ικαριϊτικα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ. Σε κάκε ικαριϊτικο νοικοκυριό κα βρείτε ςίγουρα αυτζσ τισ αγαπθμζνεσ γλυκζσ αλχθμείεσ που κάκε ςπίτι είναι απαραίτθτο να ζχει. Ο τρόποσ λοιπόν που μποροφν να παραςκευαςτοφν τα παραπάνω προϊόντα είναι πολφ εφκολοσ και ςχεδόν χωρίσ κακόλου κόςτοσ. Εκτόσ αυτοφ όμωσ υπάρχουν κι άλλα κζματα που μπορεί να διερευνιςει κανείσ γφρω από τα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ. Ζτςι κι εμείσ αποφαςίςαμε να ερευνιςουμε ςε βάκοσ και να ανακαλφψουμε μερικζσ ενδιαφζρον και αξιοςθμείωτεσ πλθροφορίεσ που ςίγουρα κα ςασ κεντρίςουν το ενδιαφζρον. Συηθτϊντασ καταλιξαμε ςτα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: Τι ςθμαίνει παραδοςιακό προϊόν; Ροία είναι θ διαδικαςία παραςκευισ τουσ; Ροια γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ υπάρχουν ςτθν Ικαρία και Ροια θ ιδιαιτερότθτα τουσ; Ροια θ προζλευςι τουσ και ποίοσ ο ρόλοσ τουσ ςτθν παράδοςθ; Ροιοσ αςχολείται επαγγελματικά πλζον με τθν παραςκευι τουσ και πωσ γίνεται μια απλι τυποποίθςθ; 3

5 Μεθοδολογία Oι ζρευνεσ μασ ξεκίνθςαν ωσ εξισ: Μοιράςαμε κάποια ερευνθτικά ερωτιματα μεταξφ μασ και ο κάκε μακθτισ ξεχωριςτά τα ζκετε ςε ανκρϊπουσ που ζχουν ςχζςθ με τθν παραςκευι γλυκϊν και μαρμελάδων. Για αυτά τα πρϊτα ερευνθτικά ερωτιματα βρικαμε τισ απαντιςεισ από τισ μθτζρεσ και από τισ γιαγιάδεσ μασ, για τισ οποίεσ αυτι θ αςχολία αποτελεί πλζον ςυνικεια. Στθ ςυνζχεια ψάξαμε μζςα από βιβλία, που μασ τα πρότειναν ωσ τα καλφτερα, για να μασ δϊςουν απαντιςεισ ςτα υπόλοιπα ερωτιματά μασ. Ζπειτα αναηθτιςαμε ςτο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό αλλά και site που είναι αφιερωμζνα ςτα γλυκά τθσ Ικαρίασ. Μετά ακολοφκθςε θ επίςκεψι μασ ςτον Γυναικείο Συνεταιριςμό αχϊν όπου μασ υποδζχτθκαν, μασ ξενάγθςαν ςτον χϊρο που υπάρχουν τα γλυκά και οι μαρμελάδεσ και ζδωςαν απαντιςεισ ςτισ απορίεσ μασ. Στο τζλοσ και αφοφ είχαμε ςυλλζξει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αλλά και ςυμβουλζσ, καταφζραμε να φτιάξουμε το δικό μασ κεατρικό ζργο το οποίο βαςίηεται ςε ερωτιςεισ απαντιςεισ ςχετικά με το κζμα τθσ ερευνθτικισ μασ εργαςίασ. 4

6 Παραδοςιακά Προϊόντα Ρρόκειται για προϊόντα που παράγονται ςυνικωσ ςε βιοτεχνικι κλίμακα από παραδοςιακζσ πρϊτεσ φλεσ με τοπικοφσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ, με μακραίωνθ προζλευςθ. Αυτά αποτελοφν τα χαρακτθριςτικά, αντιπροςωπευτικά προϊόντα μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, τόπου ι και χϊρασ. Θ πρωτοτυπία ενόσ παραδοςιακοφ προϊόντοσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τον τόπο καταγωγισ του και άλλουσ παράγοντεσ πζραν του περιβάλλοντοσ. Τα προϊόντα αυτά, λόγω των ιδιότυπων και ευχάριςτων χαρακτθριςτικϊν τουσ, που αποδίδονται ςε ανκρϊπινουσ και άλλουσ φυςικοφσ παράγοντεσ (κλιματολογικοφσ, ποιότθτα πρϊτων υλϊν, παραδοςιακι τεχνοτροπία), διαφοροποιοφνται από ςυγγενι προϊόντα άλλων χωρϊν αλλά κυρίωσ από τισ απομιμιςεισ τουσ. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τα παραδοςιακά προϊόντα περιηιτθτα από τουσ καταναλωτζσ παγκοςμίωσ. Ιδιαίτερα ςε μια χϊρα όπωσ θ δικι μασ με το εξαιρετικά πλοφςιο διατροφικό παρελκόν, τα παραδοςιακά προϊόντα κατζχουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ εγχϊριασ αγοράσ αλλά και των εξαγωγϊν μασ. Χαρακτθριςτικό γεγονόσ, που επιβεβαιϊνει αυτιν τθν υπεροχι, είναι θ προςπάκεια που καταβάλλεται από πολλζσ χϊρεσ να εμπορευτοφν τα προϊόντα τουσ με ονόματα ελλθνικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων, προκειμζνου να κερδίςουν μερίδιο ςτθν αγορά. 5

7 6

8 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ Ι. Οριςμόσ γλυκοφ του κουταλιοφ Καρπόσ κονςερβοποιθμζνοσ ζπειτα από βράςιμο ςε ςιρόπι ηάχαρθσ και νεροφ. Τα γλυκά του κουταλιοφ διακρίνονται ςε παςτεριωμζνα που περιζχουν πάνω από 65% ηάχαρθ και μθ παςτεριωμζνα που περιζχουν μζχρι και 60 % ηάχαρθ. Συγκεκριμζνα,τα γλυκά του κουταλιοφ είναι φροφτα βραςμζνα ςε ςιρόπι ηάχαρθσ με προςκικθ χυμϊν ι ξφςματοσ φλοφδασ λεμονιοφ. Τα γλυκά του κουταλιοφ αποτελοφν ζνα παραδοςιακό γλφκιςμα, που ςυνικωσ δεν λείπει από κανζνα ςπίτι. Το καλωςόριςμα ςτο ςπίτι ςυνοδεφεται ςχεδόν πάντοτε από μια κουταλιά γλυκό εποχισ και ζνα ποτιρι παγωμζνο νερό,ιδίωσ το καλοκαίρι. Πλα τα γλυκά του κουταλιοφ γίνονται από φροφτα με προςκικθ ηάχαρθσ ςε οριςμζνθ ποςότθτα. Τα φροφτα κα πρζπει να είναι ςφιχτά και τραγανά, ϊςτε να μθν πολτοποιθκοφν κατά τθν παραςκευι τουσ. Διαδικαςία Τα γλυκά φτιάχνονται όταν τα φροφτα είναι ςχεδόν ϊριμα επάνω ςτο δζντρο ι και άλλθ εποχι όταν τα ζχουμε βάλει ςτθν κατάψυξθ. Θ δοκιμι του ςιροπιοφ, εάν ζχει «δζςει» το γλυκό, γίνεται μ ζνα κουταλάκι το οποίο το βυκίηουμε ςτο ςιρόπι και το ςθκϊνουμε πάνω από ζνα ποτιρι για να ςτάξει. Εάν οι ςταγόνεσ δεν διαλφονται αμζςωσ ςθμαίνει ότι το γλυκό δεν είναι δεμζνο. Καλό κα είναι να προςκζτουμε 2-3 κουταλιζσ γλυκόηθ, ϊςτε ν αποφφγουμε το ηαχάρωμα το γλυκοφ. Επίςθσ εάν κζλουμε χρθςιμοποιοφμε και κάποιο άλλο αρωματικό φυτό όπωσ θ αρμπαρόριηα ι για πιο ζντονο άρωμα βανίλια. Θ 7

9 αναλογία τθσ ηάχαρθσ είναι ίςθ για όλα ςχεδόν τα γλυκά αυξάνεται λίγο ςτα πικρά ι ςτα ξινά είδθ. 8

10 ΙΙ. Σπιτικζσ Συνταγζσ Γλυκό βφςςινο (καλοκαίρι) Υλικά: 1 κιλό βφςςινο 1 κιλό ηάχαρθ 2 φλιτηάνια χυμό λεμονιοφ Σκεφθ και εργαλεία που κα χρειαςτείτε: Κατςαρόλα, εργαλείο αφαίρεςθσ κουκουτςιϊν, γυάλινα βάηα Τρόποσ παραςκευισ: 1. Κακαρίηετε το βφςςινο, αφαιρείται τα κουκοφτςια με το ειδικό εργαλείο και βάηετε τα βφςςινα και τθν ηάχαρθ ςτθν κατςαρόλα ςε ςτρϊςεισ 2. Ρροςκζτετε το νερό, βράηετε το γλυκό επί 20 λεπτά και το αφινεται ζνα 24ωρο. 3. Τθν επόμενθ ξαναβάηετε το γλυκό να βράςει μζχρι να <<δζςει>> και προσ το τζλοσ προςκζτετε το λεμόνι. Πταν κρυϊςει, το φυλάτε ςε αποςτειρωμζνα βάηα. Γλυκό κυδϊνι (φθινόπωρο): Υλικά: 1 κιλό κυδϊνια 800 γρ. ηάχαρθ 4 φλιτηάνια νερό 1 δόςθ άρωμα βανίλιασ λίγα φφλλα αρμπαρόριηα 1 κουταλάκι χυμό λεμονιοφ 9

11 150 γρ.αμφγδαλα Σκεφθ και εργαλεία που κα χρειαςτείτε: Μπολ, κατςαρόλα, γυάλινα βάηα Τρόποσ παραςκευισ: 1. Κακαρίηετε τα κυδϊνια από τθν φλοφδα τουσ και τα κόβετε αρχικά ςε φζτεσ και μετά ςε πολφ μικρότερεσ λωρίδεσ ςαν ςπιρτόξυλα,τα οποία ρίχνετε αμζςωσ ςε ζνα μπολ με νερό και λεμόνι για να μθν μαυρίςουν 2. Βάηετε νερό ςτθν κατςαρόλα και ρίχνετε μζςα τισ λωρίδεσ του κυδωνιοφ, αφοφ πρϊτα τισ ξεπλφνετε με άφκονο νερό και τισ αφινετε να βράςουν μζχρι να μαλακϊςουν. 3. ίχνετε τθ ηάχαρθ και βράηετε το γλυκό ςε δυνατι φωτιά μζχρι να δζςει για περίπου 20 λεπτά. 4. Ρροςκζτετε το χυμό λεμονιοφ και τθν αρμπαρόριηα και μόλισ πάρουν μία βράςθ κατεβάηετε το γλυκό από τθν φωτιά 5. Ηεματάτε τϋ αμφγδαλα, τα ξεφλουδίηετε,τα κόβετε κατά μικοσ ςτα τζςςερα και τα προςκζτετε ςτο γλυκό 6. Μόλισ το γλυκό κρυϊςει εντελϊσ, το βάηετε ςε αποςτειρωμζνα βάηα. 10

12 ΙΙΙ. Οργάνωςη & μυςτικά επιτυχίασ Τα βάηα όπου βάηετε το γλυκό πρζπει να πλζνονται με καυτι ςαπουνάδα, να ξεβγάηονται με ηεςτό νερό και να ςτεγνϊςουν πολφ καλά. Βάηετε το γλυκό ηεςτό ςτο βάηο και το αφινετε ανοιχτό ζωσ ότου κρυϊςει πολφ καλά και ζπειτα το κλείνετε με το καπάκι Βράηετε το γλυκό πάντα ςε δυνατι φωτιά για να μθν λιϊςουν τα φροφτα. Μθν ανακατεφετε ςυνζχεια το γλυκό που βράηει για να μθν λιϊςουν τα φροφτα. Κάκε νοικοκυρά πρζπει να ζχει ςτο ςπίτι τθσ ζνα βάηο με γλυκό του κουταλιοφ γιατί είναι εφκολο ςτο κζραςμα αλλά και οικονομικό Καλό κα είναι θ κάκε νοικοκυρά να ζχει τθ ςπεςιαλιτζ τθσ για κάποιο είδοσ φροφτου γλυκοφ 11

13 ΙV. Παράδοςη Το κζραςμα με γλυκό του κουταλιοφ αποτελεί παράδοςθ ςτθν Ελλάδα.Κάκε νοικοκυρά ζπρεπε να ζχει ζνα βάηο γλυκό ςτο ςπίτι τθσ,που κα το παραςκεφαηε μόνθ τθσ και με αυτό κα φίλευε τουσ επιςκζπτεσ τθσ.σε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ,ςτουσ γάμουσ,θ πεκερά κερνά το ηευγάρι και τον κουμπάρο γλυκό του κουταλιοφ, για ναϋναι γλυκιά θ ηωι των νεόνυμφων. Τθν παλία εποχι,το κζραςμα των γλυκϊν αποτελοφςε ιεροτελεςτία και γινόταν ωσ εξισ: Θ οικοδζςποινα πρόςφερε το γλυκό ςε αςθμζνιο δίςκο ςτολιςμζνο με πλεκτό θ κεντθτό διςκόπανο.επάνω ςτο δίςκο τοποκετοφςε ζνα ωραίο βάηο με γλυκό,ζνα ποτιρι μζςα ςτο οποίο ζβαηε τα κουταλάκια,δίπλα ζνα άλλο ποτιρι με νερό. Ο επιςκζπτθσ ζπαιρνε το γλυκό με ζνα από τα κουταλάκια από το ποτιρι,ζτρωγε και μετά τοποκετοφςε το κουταλάκι του μζςα ςτο ποτιρι με το νερό, ζτςι ςερβιρίηονταν όλθ θ παρζα.αργότερα εμφανίςτθκαν τα γνωςτά μικρά πιατάκια του γλυκοφ.θ οικοδζςποινα ζςτρωνε ζνα πετςετάκι ςτον αςθμζνιο ι επάργυρο δίςκο,ζβαηε μζςα τόςα πιατάκια με γλυκό όςοι και οι επιςκζπτεσ και δίπλα το κουταλάκι,μετά πρόςφερε τα νερά. Τζλοσ αν δεισ ςτον φπνο ςου ότι τρωσ γλυκό του κουταλιοφ, ςθμαίνει ευχάριςτεσ εκπλιξεισ και ταξίδια. Αν μία γυναίκα δει ότι φτιάχνει γλυκό,είναι καλόσ οιωνόσ: Θα ζχει καλοφσ φίλουσ και χαροφμενο ςπιτικό. 12

14 V. Τι γλυκά μποροφμε να βροφμε ςτην Ικαρία; Ρολλά από τα προϊόντα που παράγει θ Ικαρία είναι και τα γλυκά του κουταλιοφ αυτά μπορεί να είναι τα εξισ παρακάτω: ακτινίδιο βφςςινο καρυδάκι κεράςι κοφμαρo λεμόνι μανταρίνι νεράντηι περγαμόντο πορτοκάλι ςυκαλάκι ςταφφλι Θ κάκε νοικοκυρά ςτο ςπίτι τθσ φτιάχνει γλυκό με το φροφτο που επικυμεί τθν κατάλλθλθ εποχι που βγαίνει και το φροφτο. Για παράδειγμα ο χειμϊνασ είναι θ καταλλθλότερθ εποχι για να φτιάξει γλυκό νεράντηι. 13

15 14

16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ Ι. Οριςμόσ μαρμελάδασ Θ βρετανικοφ τφπου μαρμελάδα είναι γλυκιά κομπόςτα με πικρι υπόγευςθ, και παραςκευάηεται από φροφτα ηάχαρθ, νερό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,ηελατίνθ. Θ αμερικάνικου τφπου μαρμελάδα είναι γλυκιά, χωρίσ πικρι υπόγευςθ. Στθν Αγγλία, «μαρμελάδα» νοείται θ κομπόςτα που προζρχεται από εςπεροειδι,ςυνικωσ πορτοκάλια. Θ ςυνταγι περιλαμβάνει ψιλοκκομζνθ φλοφδα του φροφτου, θ οποία ςιγοβράηει ςε χυμό φροφτων και νερό, μζχρι να μαλακϊςει. 15

17 II. Προζλευςη Θ λζξθ αποτελεί αντιδάνειο με απϊτερθ ελλθνικι αρχι,κακϊσ προζρχεται -μζςω του γαλλικοφ marmelade < λατινικοφ melimelum «γλυκό μφλο, κυδϊνι» - από το ελλθνιςτικό ουςιαςτικό μελίμελον «βερίκοκο». Οι ωμαίοι ζμακαν από τουσ Ζλλθνεσ ότι τα κυδϊνια που ςιγομαγειρεφονται με μζλι,όταν κρυϊςουν,πιηουν (αν και δεν γνϊριηαν τθν πθκτίνθ των φροφτων). Το ελλθνικό «μθλομζλι», (τα κυδϊνια ζχουν πολφ ςτυφι γεφςθ για να καταναλωκοφν χωρίσ μζλι και ςτα ελλθνικά θ λζξθ «μιλον» περιελάμβανε όλα τα ςφαιρικά φροφτα) μετράπθκε ςε marmelo. Τον 17 ο αιϊνα,ςτθν Αγγλία, όταν πια τα πορτοκάλια υπιρχαν ςε αφονία, θ ζννοια τθσ λζξθσ «μαρμελάδα» διευρφνκθκε και περιζλαβε και τα εςπεριοειδι. 16

18 III. Σπιτικζσ Συνταγζσ Μαρμελάδα Φράουλα Υλικά 50 γραμμάρια φράουλεσ 950 γραμμάρια ηάχαρθ 1 κλωνάρι βανίλιασ Εκτζλεςθ Βάηουμε ςε ζνα μπολ τισ φράουλεσ κακαριςμζνεσ, προςκζτουμε τθ ηάχαρθ και ανακατεφουμε. Στθ ςυνζχεια ςκεπάηουμε το μπολ με μεμβράνθ και το αφινουμε ςτθν άκρθ για 1 ϊρα περίπου. Ζπειτα βάηουμε το περιεχόμενο του μπολ ςε μια κατςαρόλα,προςκζτουμε το κλωνάρι βανίλιασ κομμζνο κάκετα ςτθ μζςθ και βράηουμε ςε χαμθλι φωτιά για 20 λεπτά ι μζχρι να δζςει ελαφρϊσ το ςιρόπι.τζλοσ γεμίηουμε το αποςτειρομζνο βάηο με τθν μαρμελάδα. 17

19 Ρετιμζηι από ςταφφλι Υλικά 10 κιλά ςταφφλια 4 κουταλιζσ ςτάχτθ από ξφλα Εκτζλεςθ Ραίρνετε τισ γερζσ ρόγεσ,τισ πλζνετε και τισ ηουλάτε ι τισ πατάτε για να βγει όλοσ ο μοφςτοσ. Σε μεγάλθ κατςαρόλα βάηετε το μοφςτο και τθ ςτάχτθ που τθν ζχετε βάλει πρϊτα ςε πάνινο ςακουλάκι. Τα βράηετε ζωσ ότου αρχίςει να φουςκϊνει ο μοφςτοσ. Κατεβάηετε τθν κατςαρόλα από τθν φωτιά,βγάηετε το ςακουλάκι με τθ ςτάχτθ και αφινετε να καταςταλάξει. Σε άλλθ κακαρι κατςαρόλα μεταφζρετε το μοφςτο ςουρϊνοντασ τον ςε τρυπθτό το οποίο ζχετε ντφςει με πυκνό τουλμπάνι. Βράηετε το ςουρωμζνο μοφςτο ζωσ ότου πιξει,κατεβάηετε τθν κατςαρόλα από τθν φωτιά,αφινεται να κρυϊςει και φυλάτε το πετιμζηι ςε γυάλινα δοχεία. Απο τα 10 κιλά του μοφςτου κα μείνουν περίπου 4 κιλά πετιμζηι. Το πετιμζηι το χρθςιμοποιοφμε ςε πολλά γλυκά αντί για ηάχαρθ. 18

20 IV. Μυςτικά για τη μαρμελάδα Εάν θ μαρμελάδα καεί ςτθν κατςαρόλα, τθ βουτάμε αμζςωσ ςε κρφο νερό και αδειάηουμε το περιεχόμενο χωρίσ να ξφςουμε τον πάτο και τα γφρω τοιχϊματα. Συνεχίηουμε το ψιςιμο με περιςςότερθ προςοχι αυτι τθ φορά. Για τθν παραςκευι μαρμελάδασ, αντί να πολτοποιιςετε τα φροφτα, μπορείτε να τα ψιλοκόψετε. Ζτςι θ μαρμελάδα αποκτά διαφορετικι υφι και δεν είναι ζνασ ομοιογενισ πολτόσ, αλλά περιζχει κομματάκια φροφτου. Για να μθν καεί θ μαρμελάδα, προςκζςτε ζνα μικρό ποτιρι ρετςίνα κατά το βράςιμο. Για να αποφφγετε το ςχθματιςμό μοφχλασ ςτθν επιφάνεια τθσ μαρμελάδασ, καλό είναι να βάηετε τθ μαρμελάδα ηεςτι μζςα ςτα βάηα, να κλείνετε αμζςωσ με το καπάκι και να τθν αφινετε ςε δροςερό μζροσ. Για να κλείςετε το βάηο τθσ μαρμελάδασ, ποτίςτε ζνα κομμάτι λαδόκολλασ με κακαρό οινόπνευμα, εφαρμόςτε το ςτο ςτόμιο του βάηου και κλείςτε με το καπάκι. Για να διατθρθκεί θ μαρμελάδα ςτο βάηο για μινεσ κάντε το εξισ: Λιϊςτε ςε κατςαρολάκι κακαρό κερί ι παραφίνθ και ρίξτε το πάνω ςτθν καυτι μαρμελάδα που είναι ςτο βάηο ςε πάχοσ μιςοφ περίπου πόντου. Το κερί παγϊνει ςε λίγα λεπτά ςφραγίηοντασ τθν επιφάνεια τθσ μαρμελάδασ και ςυντελεί ςτθν καλφτερθ διατιρθςι τθσ. 19

21 V. Τι μαρμελάδεσ μποροφμε να βροφμε ςτην Ικαρία; Σε κάκε ικαριϊτικο νοικοκυριό υπάρχουν μαρμελάδεσ φτιαγμζνεσ από αγνά ικαριϊτικα υλικά και φρζςκα φροφτα, μερικζσ από αυτζσ μπορεί να φτιάχνονται από τα εξισ φροφτα: βερίκοκο βατόμουρο κυδϊνι πορτοκάλι πετιμζηι ροδάκινο φράουλα τηάνερα (νεράμπουλα) 20

22 Η ιδιαιτερότητα των γλυκϊν τησ Ικαρίασ Αυτό λοιπόν που κάνει τα γλυκά αλλά και τισ μαρμελάδεσ τθσ Ικαρίασ να ξεχωρίηουν είναι φυςικά, τα φρζςκα ντόπια φροφτα που χρθςιμοποιοφν για να τα φτιάξουν. Επίςθσ ςθμαντικόσ παράγοντασ που τα κάνει να ξεχωρίηουν είναι, ότι δεν περιζχουν κακόλου ςυντθρθτικά είναι φτιαγμζνα από αγνά ικαριώτικα υλικά. Επιπλζον ςτα νθςία του Αιγαίου και ιδιαίτερα ςτθν Ικαρία τα φροφτα και το πολφωρο βραςίμό τουσ με μπόλικθ ηάχαρθ τα μετατρζπει ςε εξαίςια γλυκίςματα. Θ κάκε νοικοκυρά ςτο ςπίτι τθσ φτιάχνει γλυκό με το φροφτο που επικυμεί τθν κατάλλθλθ εποχι που βγαίνει και το φροφτο. Για παράδειγμα θ άνοιξθ είναι θ καταλλθλότερθ εποχι για να φτιάξουν καρυδάκι. 21

23 Τυποποίηςη Προϊόντων Χαρακτθριςτικι επικυμία καταναλωτϊν/ αγοραςτϊν είναι τα προϊόντα που ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά ςτθ διάρκεια του χρόνου. Δθλαδι οι ςοκολάτεσ που κα αγοραςτοφν τθ μια εβδομάδα να ζχουν ακριβϊσ τα ίδια προϊοντικά χαρακτθριςτικά (περιεκτικότθτα ςοκολάτασ, ηάχαρθ, κτλ),όπωσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα. Ρραγματικά, αν ςκεφκείτε τα προϊόντα που καταναλϊνετε ςτο ςπίτι ςασ και ζχουν αγοραςτεί από το ςουπερ μάρκετ, κα διαπιςτϊςετε ότι ζχουν ςτακερά χαρακτθριςτικά που δε μεταβάλλονται ςτθ διάρκεια του χρόνου. Αν κάποιο χαρακτθριςτικό αλλάξει από τον παραςκευαςτι θκελθμζνα,τότε οδθγοφμαςτε ςε νζα ςειρά προϊόντων. (π.χ. με λίγα λιπαρά κ.λπ.) Ρραγματικά, τα προϊόντα μιασ μάρκασ καταναλωτικοφ προϊόντοσ μαηικισ παραγωγισ ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά. Τυχόν αλλαγζσ και διαφοροποιιςεισ είναι ανεπικφμθτεσ, μια και μπορεί να οδθγιςουν ςε απογοιτευςθ του καταναλωτι και φυςικά ςε αποφυγι επανάλθψθσ τθσ αγοράσ. Το κζμα τυποποίθςθσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν περίπτωςθ των παραδοςιακϊν προϊόντων, που κακϊσ πολφ ςυχνά είναι χειροποίθτα, μπορεί να διαφζρουν από παρτίδα ςε παρτίδα. Αν οι διαφορζσ δεν είναι μεγάλεσ, ϊςτε να οδθγοφν ςε απογοιτευςθ του κοινοφ, τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από το μάρκετινγκ για περαιτζρω υποςτιριξθ του προϊόντοσ. 22

24 Δθλαδι, μπορεί να τονιςτεί ςτουσ αγοραςτζσ δεν είναι προϊόντα μθχανισ, αλλά χειροποίθτα.να τονιςτεί δθλαδι ότι κάκε κουτί (βάηο κ.λπ.) εμπεριζχει το μεράκι τθσ νοικοκυράσ που το φτιάχνει εκείνθ τθν ϊρα, ςαν να το ετοίμαηε για το ςπίτι τθσ. γλυκό κυδϊνι ςτο ράφι μιασ ικαριϊτιςςασ νοικοκυράσ 23

25 Διατροφική Αξία Τα γλσκά ηοσ κοσηαλιού και οι μαρμελάδες είναι θηωτά ζε θερμίδες, δεν περιέτοσν καθόλοσ λιπαρά και ζσνηηρηηικά. Είναι νόζηιμα και σγιεινά γλσκίζμαηα για όλες ηις ώρες ηης ημέρας. 24

26 Γλυκά και μαρμελάδεσ ωσ επιχείρηςη Στθν Ικαρία μία από τισ γνωςτζσ οικογζνειεσ που αςχολοφνται επαγγελματικά με τθν τυποποίθςθ και εξαγωγι ικαριϊτικων γλυκϊν είναι θ οικογζνεια Τζςκου και τα γλυκά γνωςτά ωσ «γλυκά του Τζςκου» -χειροποίθτα γλυκά από φρζςκα ικαριϊτικα φροφτα και αγνά υλικά χωρίσ χρωςτικζσ ουςίεσ πάντα με τισ ίδιεσ ςπιτικζσ ςυνταγζσ. Επίςθσ, ο Γυναικείοσ Συνεταιριςμόσ αχϊν Ικαρίασ αςχολείται με τθν εμπορευματοποίθςθ των παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ Ικαρίασ. Εξαιρετικά λικζρ, νόςτιμα γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ, κεραλοιφζσ, ςαποφνια και πολλά αλλά ικαριϊτικα προϊόντα. 25

27 26

28 Συμπεράςματα Τα παραδοςιακά προϊόντα, ενόσ τόπου, είναι ζνα εξαιρετικά ενδιαφζρον κζμα για να αςχολθκεί κανείσ. Ζτςι κι εμείσ αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ τθσ Ικαρίασ μάκαμε πολλά για τθν παραςκευι τουσ, πιραμε χριςιμεσ ςυμβουλζσ για αυτι, βρικαμε παραδοςιακζσ ςυνταγζσ αλλά και πλθροφορθκικαμε και για άλλα γενικότερα κζματα όπωσ τθν τυποποίθςθ παραδοςιακϊν προϊόντων κ.τ.λ. Μαηεφοντασ λοιπόν τισ παραπάνω πλθροφορίεσ καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι αν ενδιαφερκεί ποτζ κανείσ να ψάξει και να ερευνιςει πάνω ςε αυτό το κζμα, αξίηει πραγματικά τον κόπο να το κάνει. Για τον πολφ απλό και ευνόθτο λόγο ότι τα γλυκά του κουταλιοφ και οι μαρμελάδεσ αποτελοφν παράδοςθ ςτο νθςί μασ αλλά και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Είναι ζνασ ενδιαφζρον και «γλυκόσ» λόγοσ για να αρχίςετε να αναηθτάτε και εςείσ πλθροφορίεσ για τα παραδοςιακά προϊόντα του τόπου μασ. Ελπίηουμε θ δικι μασ εργαςία να είναι μια καλι αρχι ςε αυτό και να ανατρζχετε ςε αυτι για οποιαδιποτε ςυμβουλι χρειάηεςτε. 27

29 Βιβλιογραφία «Τα κεράςματα τθσ γιαγιάσ» Αργυρϊ Σαουλίδου «Γλυκα του κουταλιου ςε αςθμζνιο δίςκο..και λικερ» Ευδοκλία Ρατςιλινάκου-Χαςάνθ «Φτιάξτε μόνοι ςασ ςπιτικά τρόφιμα» Ρεριοδικό Vita Ikariastore.gr Λεξικό Γ.Μπαμπινιϊτθ «Ιδιοπαραγϊμενα Γεωργικά Ρροϊόντα», «Εμπορία (marketing)» Πηγές Γεωργία Τςαπαλιάρθ Αργυρϊ Τςίγκου Χρφςα Συναγρίδθ Γυναικείοσ Συνεταιριςμόσ αχϊν 28

30 ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΟΜΑΔΑ: ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΜΕΡΑ ΣΟΠΟ: ΕΝΑ ΠΙΣΙ Ε ΖΝΑ ΧΩΡΙΟ ΣΘΝ ΙΚΑΡΙΑ ΠΡΩΣΑΓΟΝΙΣΕ: ΜΑΝΑ,ΠΑΣΕΡΑ,ΠΑΙΔΙ,ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΚΘΝΙΚΟ:ΕΝΑ ΣΡΑΠΕΗΙ ΣΘ ΜΕΘ ΣΘ ΚΘΝΘ ΣΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΡΑΠΕΗΟΜΑΝΣΙΛΟ,ΠΑΝΩ ΣΟΤ ΤΠΑΡΧΟΤΝ: ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΟΛΑ,ΕΝΑ ΒΑΗΟ,ΗΑΧΑΡΘ ΦΡΟΤΣΑ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΤΣΑΛΑ. ΔΕΞΙΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΟΠΟΤ ΚΑΘΕΣΑΙ ΠΑΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΗΕΙ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ.ΑΡΙΣΕΡΑ ΕΝΑ ΑΛΟΝΑΚΙ. ΣΚΘΝΘ 1 θ ΣΘΝ ΑΡΧΘ ΑΚΟΤΓΕΣΑΙ O ΠΑΣΕΡΑ ΠΟΤ ΠΑΙΗΕΙ ΣΟ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ «ΣΙ ΣΟ ΘΕ ΣΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙ» ΠΑΙΔΙ: ΜΑΝΑ,ΣΙ ΚΑΝΕΙ ΕΚΕΙ; ΦΣΙΑΞΕ ΚΑΝΑ ΦΑΪ ΝΑ ΦΑΜΕ. ΜΑΝΑ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΣΩΡΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ.ΦΣΙΑΧΝΩ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ. ΠΑΙΔΙ: ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΠΩ ΟΤ ΘΡΘΕ ΝΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΓΛΤΚΟ,ΓΙΟΡΣΑΗΟΤΜΕ ΚΑΣΙ; ΠΑΣΕΡΑ: ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ Ε; ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΚΑΝΕΝΑ! ΜΑΝΑ:ΕΙΝΑΙ ΦκΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΜΑΡΙ ΜΟΤ Θ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ.ΣΙ ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΦΙΛΕΤΩ ΣΟΤ ΚΑΛΕΜΕΝΟΤ ΜΑ ΟΛΟ ΣΟ ΧΕΙΜΩΝΑ; 29

31 ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΦΘΘΝΟ ΚΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΕΤΚΟΛΟ ΚΕΡΑΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙ. ΠΑΙΔΙ: ΕΛΑ ΔΕ ΣΟΤ ΦΑΙΝΕΣΑΙ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕ ΡΕ ΜΑΝΑ ΣΙ ΤΛΙΚΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΦΣΙΑΞΕΙ; ΜΑΝΑ:ΜΠΡΑΒΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΘ.. ΠΑΙΔΙ: ΝΑΙ ΣΩΡΑ ΘΤΜΘΘΘΚΑ ΟΣΙ ΕΧΟΤΜΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΙΑ ΓΛΤΚΙΑ ΠΕΙΑΛΙΣΕ ΣΘ ΜΘΣΕΡΑ» ΑΤΣΘ ΘΑ ΓΡΑΨΩ! ΜΑΝΑ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΑΠΛΟ, ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ, ΚΑΡΤΔΙΑ, ΗΑΧΑΡΘ,ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ. ΠΑΙΔΙ: ΛΕΜΟΝΙ; ΜΑΝΑ: ΝΑΙ ΛΕΜΟΝΙ.Ο ΠΟΙΟ ΦΤΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΞΤΝΙΕΙ ΣΟ ΓΛΤΚΟ. ΠΑΙΔΙ : ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΤΘ; ΜΑΝΑ:ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΟΛΑ,ΑΠΟΣΕΙΡΟΜΕΝΑ ΒΑΗΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΞΤΛΙΝΘ ΚΟΤΣΑΛΑ. ΠΑΙΔΙ:ΑΠΟΣΕΙΡΟΜΕΝΑ ΒΑΗΑ;ΓΙΑΣΙ; ΜΑΝΑ: ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΘΡΘΘΕΙ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΤ ΚΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩ ΘΑ ΞΙΝΙΕΙ. ΠΑΣΕΡΑ: ΓΤΝΑΙΚΑΑΑΑ,ΕΣΟΙΜΟ ΣΟ ΓΛΤΚΟ; ΜΑΝΑ: ΟΧΙ ΑΝΣΡΑ ΜΟΤ,ΚΑΝΕ ΤΠΟΜΟΝΘ! 10 ΛΕΠΣΑ ΚΑΝΟΤΝ ΝΑ ΒΡΑΟΤΝ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΡΤΩΕΙ. ΠΑΙΔΙ: ΜΑΝΑ ΝΑ Ε ΡΩΣΘΩ ΤΠΑΡΧΕΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΘ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΦΣΙΑΧΝΕΣΕ ΣΟ ΚΑΘΕ ΓΛΤΚΟ; 30

32 ΜΑΝΑ: ΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ! ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑ ΦΣΙΑΧΝΟΤΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΟ ΦΡΟΤΣΟ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΜΕ. ΠΑΙΔΙ: ΑΝΣΕ ΓΙΑΣΙ ΕΙΔΑ Ε ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΘ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ ΚΑΙ ΑΝΤΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΩ! ΜΑΝΑ:ΚΑΣΑΡΧΑ ΓΙΕ ΜΟΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ ΔΕΝ ΣΟ ΤΝΘΘΙΗΟΤΜΕ ΣΘΝ ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Θ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΠΑΣΕΡΑ: Α ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΓΙΕ ΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΑ ΔΩ ΝΑ ΟΤ ΜΑΘΩ ΝΑ ΠΑΙΗΕΙ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ ΑΝ ΑΝΣΡΑ! ΣΚΘΝΘ 2 θ ΧΣΤΠΑΕΙ ΣΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Θ ΓΕΙΣΟΝΙΑ Θ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΧΟΤΛΘ. ΜΑΝΑ: ΓΙΑΝΝΑΚΘΘΘ,ΑΝΟΙΞΕ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΚΑΣΕΡΙΝΙΩ ΜΟΤ ΝΑ ΔΕΙ ΣΙ ΕΠΑΘΑ! ΜΑΝΑ: ΣΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΛΕ; ΜΕ ΣΡΟΜΑΗΕΙ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΝΑ!ΜΟΤ ΕΙΧΕ ΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΝΣΕΛΘ ΠΡΟΧΘΕ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΦΣΙΑΞΩ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ,ΝΑ ΣΡΙΒΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟ ΨΩΜΙ ΣΟΤ ΠΑΣΕΡΑ: ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ Ε; ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΘΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΑΜΙΑ! ΜΑΝΑ: ΤΝΕΧΙΕ ΚΟΤΛΑ ΜΟΤ.. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΣΑ ΕΒΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΘΝ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΑΚΙ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΗΑΧΑΡΙΣΑ ΣΟΤ,ΣΑ ΑΝΑΚΑΣΕΨΑ ΣΑ ΞΑΝΑ ΑΝΑΚΑΣΕΨΑ 31

33 ΜΑΝΑ: ΝΑΙ.. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΜΕΧΡΙ ΠΟΤ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΕΛΙΩΑΝ.ΚΡΙΜΑ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ..ΚΡΙΜΑΑΑ. ΜΑΝΑ : ΕΜ! ΔΕΝ ΘΞΕΡΕ ΚΑΙ ΕΤ ΟΣΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΣΕΣΑ ΣΟΝ ΠΑΣΟ ΣΘ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΛΙΩΟΤΝ. ΣΩΡΑ ΣΟ ΕΜΑΘΕ,ΣΘΝ ΕΠΟΜΕΝΘ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΟ ΠΕΣΤΧΕΙ. ΝΑ Ε ΚΕΡΑΩ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΣΟ ΕΦΣΙΑΞΕ Θ ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΤ ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΛΙΓΟ. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΚΑΙ ΔΕ ΒΑΗΕΙ! ΠΑΣΕΡΑ : ΑΛΙΜΟΝΟ! ( ΣΟ ΛΕΕΙ ΙΑ ΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΑΚΟΤΕΙ ΣΟ ΚΟΙΝΟ) ΜΑΝΑ: ΓΙΑΝΝΘΘΘ,ΠΙΑΕ ΜΟΤ ΣΟ ΒΑΗΟ ΑΠΟ ΣΟ ΝΣΟΤΛΑΠΙ Ε ΠΑΡΑΚΑΛΩ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ Ε; ΜΑ ΑΤΣΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΕΕΙ ΚΑΛΑ! ΠΑΙΔΙ:ΣΙ ΕΙΠΕ;ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ; ΜΑ ΚΑΛΑ ΠΟΟ ΚΡΑΣΑΝΕ ΑΤΣΑ ΣΑ ΓΛΤΚΑ; ΜΑΝΑ: 1 ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΓΕΙΣΟΝΙΑ : ΒΡΕ ΚΑΣΕΡΙΝΙΩ ΜΟΤ,ΝΑ Ε ΡΩΣΘΩ ΠΑΧΑΙΝΕΙ ΠΟΛΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ; ΜΟΤ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΝΣΕΛΘ ΣΟ ΒΡΑΔΤ ΟΣΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΑΙ Α ΝΑ ΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΑ ΔΤΟ ΚΙΛΑΚΙΑ ΠΑΣΕΡΑ: ΚΑΙ ΠΟΤ ΣΟ ΠΡΟΕΞΕ ΜΕΑ Ε ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΟΓΚΟ; ΜΑΝΑ: ΕΙΠΕ ΚΑΣΙ ΑΓΑΠΘ ΜΟΤ; ΠΑΣΕΡΑ: ΣΙΠΟΣΑ ΜΩΡΕ ΚΑΣΙ ΣΙΧΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΗΟΜΑΙ! 32

34 ΜΑΝΑ: ΟΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΤΛΑ ΜΟΤ,ΜΘΝ ΑΝΤΘΧΕΙ ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΔΕΝ ΠΑΧΑΙΝΟΤΝ ΠΟΛΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΟΤΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΤΣΕ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΣΙΚΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙ 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 50 ΘΕΡΜΙΔΕ. Ε! ΠΟΟ ΘΑ ΦΑ ΠΙΑ; ΘΑ Ε ΛΙΓΩΕΙ Θ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΗΕΙ ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΜΜΜ.ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟ!ΘΕΛΩ ΣΘ ΤΝΣΑΓΘ! ΜΑΝΑ:ΣΘΝ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΘ ΘΑ ΟΤ ΣΘΝ ΔΩΩ. ΠΑΣΕΡΑ: ΓΤΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΒΑΗΕΙ ΚΑΙ Ε ΜΕΝΑ ΛΙΓΟ; ΜΑΝΑ: ΝΑΙ ΠΕΡΙΚΛΘ ΜΟΤ,ΝΑ ΟΤ ΒΑΛΩ. Ο ΠΑΣΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΗΕΙ ΠΑΣΕΡΑ: ΕΕ..ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ,ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! ΜΑΝΑ: ΜΑ ΑΓΑΠΘ ΜΟΤ ΔΕΝ ΣΟ ΚΑΣΑΛΑΒΕ; ΣΘ ΜΑΝΑ ΟΤ ΕΙΝΑΙ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΔΕ ΟΤ ΕΙΠΑ,ΧΘΕ ΕΙΔΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΜΟΤ ΟΣΙ ΕΣΡΩΓΑ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ.ΣΙ ΝΑ ΠΡΟΦΘΣΕΤΕΙ ΑΡΑΓΕ; ΟΣΙ ΘΜΕΡΑ ΘΑ ΜΕ ΚΕΡΝΑΓΕ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΠΑΣΕΡΑ: ΟΧΙ! ΘΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ Ο ΠΕΙΝΑΜΕΝΟ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΟΝΕΙΡΕΤΕΣΑΙ!! ΜΑΝΑ: ΘΕΛΕΙ ΚΑΣΙ ΠΕΡΙΚΛΘ ΜΟΤ; ΠΑΣΕΡΑ: ΩΡΑΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΛΕΩ,ΘΜΑΔΙΑΚΟ! ΜΑΝΑ: Θ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΤ ΕΛΕΓΕ ΟΣΙ ΑΝ ΔΕΙ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΟΤ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΘΜΑΙΝΕΙ ΕΤΧΑΡΙΣΕ ΕΚΠΛΘΞΕΙ ΚΑΙ ΣΑΞΙΔΙΑ.ΕΡΙΣΘΣ ΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 33

35 ΚΑΛΟΣ ΟΙΩΝΟΣ,ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΟΥΜΕΝΟ ΣΡΙΤΙΚΟ. ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: ΑΑ!ΛΕΣ ΝΑ ΜΕ ΡΑΕΙ Ο ΡΑΝΤΕΛΘΣ ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙ; ΡΑΤΕΑΣ: ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΣΕ ΡΑΕΙ, ΜΕ ΙΜΟΥΛΚΟ; ΜΑΝΑ: (ΞΕΟΒΘΧΕΙ) ΑΥΤΟ ΚΑΛΘ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΙΗΩ! ΡΕΙΜΕΝΕ ΜΙΣΟ ΛΕΡΤΟ, ΡΑΩ ΝΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΑ ΦΟΥΤΑ. ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Θ ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΓΑΗΕΙ ΤΑ ΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΡΟΘΕΤΕΙ ΣΤΑ ΒΑΗΑ. ΜΑΝΑ: ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ.ΡΟΙΟΣ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ; (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΜΘΤΕΑΣ) MANA :ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΑ ϋχουμε!!! ΟΛΟΙ ΜΑΗΙ: ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΛΥΚΑ!!! ΤΕΛΟΣ 34

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία

Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού. Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Παρασκευή σπιτικών ποτών, μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού Κοτρώνη Μαρία Τερέζα Τζέλιου Ευτυχία Σπιτικά ποτά Αλκοολούχα (ηδύποτα) Ζαχαρούχοι συμπυκνωμένοι χυμοί Ηδύποτα Παρασκευάζονται με την προσθήκη ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ Ένα παιδικό θεατρικό μιούζικαλ για παιδιά Διαμορφώνουμε κατάλληλα την τάξη μας, σε μια γωνιά έχουμε βάλει ένα τραπέζι και πάνω σ αυτό κατσαρόλες, ένα ξύλο κοπής, κουτάλες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18 Τετάρτθ, 7 Δεκεμβρίου 2011 Χαβάσ Σκοπόσ μελωδία άςματοσ τουρκ. Hava (αζρασ, καιρόσ, ςκοπόσ) (πρβλ. Havayollari 145.138 = Αερογραμμζσ (κυρλ. του αζρα δρόμοι) Yol = μονοπάτι, δρόμοσ και το κομμα Dev Yol

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

μαγειρεύουμε! μαγειρεύουμε! 1, 2, 3, 1, 2, 3, μαγειρεύουμε! 50 νόστιμες συνταγές που θα σας ενθουσιάσουν!

μαγειρεύουμε! μαγειρεύουμε! 1, 2, 3, 1, 2, 3, μαγειρεύουμε! 50 νόστιμες συνταγές που θα σας ενθουσιάσουν! Ποιος είπε ότι η μαγειρική είναι δύσκολη υπόθεση ή μόνο για τους μεγάλους; Παιδιά, μπορείτε κι εσείς να ακολουθήσετε τα εύκολα βήματα των συνταγών αυτού του βιβλίου και να δημιουργήσετε υπέροχα πιάτα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα