Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες"

Transcript

1 Γενικό Λύκειο Εσδήλοσ Ικαρίας Α Λσκείοσ 2012 Ικαριώτικα Γλυκά του Κουταλιού & Μαρμελάδες Γεράκθσ Περικλισ Μουγγοφ Κατερίνα υναγρίδθσ Γιάννθσ Φοφςκα Ειρινθ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Λουκάσ Βαςίλθσ

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγικό ςημεύωμα..4 Περύληψη. 5 Μεθοδολογύα.6 Παραδοςιακϊ προώόντα Γλυκϊ του κουταλιού I. Οριςμόσ 9 II. Συνταγϋσ..11 III. Μυςτικϊ επιτυχύασ 13 IV. Παρϊδοςη. 14 V. Γλυκϊ Ικαρύασ.15 Μαρμελϊδεσ I. Οριςμόσ 17 II. Προϋλευςη.18 III. Συνταγϋσ..19 IV. Μυςτικϊ επιτυχύασ 21 V. Μαρμελϊδεσ Ικαρύασ.. 22 Ιδιαιτερότητα γλυκών & μαρμελϊδων...23 Τυποπούηςη..24 Διατροφικό αξύα Γλυκϊ & μαρμελϊδεσ ωσ επιχεύρηςη 27 Συμπερϊςματα Βιβλιογραφύα & Πηγϋσ Θεατρικό ϋργο

3 Ειςαγωγικό Σημείωμα Στο ερμάρι κοιμοφνται τα γλυκά του κουταλιοφ Αναπολείτε μιπωσ τθν εποχι που από τθν κουηίνα τθσ γιαγιάσ δραπζτευαν γλυκζσ μυρωδιζσ και ςασ καλοφςαν να τισ απολαφςετε μζςα από τα πολφχρωμα γυάλινα βάηα ςτο ράφι με τα κεράςματα; Δεν ζχετε τίποτα άλλο παρά να ξεφυλλίςετε το πλοφςιο ςε πλθροφορίεσ βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ, να κυμθκείτε τθ λαχταριςτι ευωδιά από το βράςιμο των φροφτων αλλά και να εκτελζςετε κι εςείσ οι ίδιοι τισ ςπιτικζσ ςυνταγζσ που υπάρχουν μζςα ςτο βιβλίο. Επιπλζον μθν ξεχάςετε να ανατρζξετε ςτα ζξυπνα tips και ςυμβουλζσ που αναφζρονται, κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ ςασ. Καλι Πρεξθ! 2

4 Περίληψη Το βιβλίο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ζχει δθμιουργθκεί με ςκοπό να ςασ να ςασ πλθροφοριςει ςχετικά με τα Ικαριϊτικα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ. Σε κάκε ικαριϊτικο νοικοκυριό κα βρείτε ςίγουρα αυτζσ τισ αγαπθμζνεσ γλυκζσ αλχθμείεσ που κάκε ςπίτι είναι απαραίτθτο να ζχει. Ο τρόποσ λοιπόν που μποροφν να παραςκευαςτοφν τα παραπάνω προϊόντα είναι πολφ εφκολοσ και ςχεδόν χωρίσ κακόλου κόςτοσ. Εκτόσ αυτοφ όμωσ υπάρχουν κι άλλα κζματα που μπορεί να διερευνιςει κανείσ γφρω από τα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ. Ζτςι κι εμείσ αποφαςίςαμε να ερευνιςουμε ςε βάκοσ και να ανακαλφψουμε μερικζσ ενδιαφζρον και αξιοςθμείωτεσ πλθροφορίεσ που ςίγουρα κα ςασ κεντρίςουν το ενδιαφζρον. Συηθτϊντασ καταλιξαμε ςτα εξισ ερευνθτικά ερωτιματα: Τι ςθμαίνει παραδοςιακό προϊόν; Ροία είναι θ διαδικαςία παραςκευισ τουσ; Ροια γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ υπάρχουν ςτθν Ικαρία και Ροια θ ιδιαιτερότθτα τουσ; Ροια θ προζλευςι τουσ και ποίοσ ο ρόλοσ τουσ ςτθν παράδοςθ; Ροιοσ αςχολείται επαγγελματικά πλζον με τθν παραςκευι τουσ και πωσ γίνεται μια απλι τυποποίθςθ; 3

5 Μεθοδολογία Oι ζρευνεσ μασ ξεκίνθςαν ωσ εξισ: Μοιράςαμε κάποια ερευνθτικά ερωτιματα μεταξφ μασ και ο κάκε μακθτισ ξεχωριςτά τα ζκετε ςε ανκρϊπουσ που ζχουν ςχζςθ με τθν παραςκευι γλυκϊν και μαρμελάδων. Για αυτά τα πρϊτα ερευνθτικά ερωτιματα βρικαμε τισ απαντιςεισ από τισ μθτζρεσ και από τισ γιαγιάδεσ μασ, για τισ οποίεσ αυτι θ αςχολία αποτελεί πλζον ςυνικεια. Στθ ςυνζχεια ψάξαμε μζςα από βιβλία, που μασ τα πρότειναν ωσ τα καλφτερα, για να μασ δϊςουν απαντιςεισ ςτα υπόλοιπα ερωτιματά μασ. Ζπειτα αναηθτιςαμε ςτο διαδίκτυο φωτογραφικό υλικό αλλά και site που είναι αφιερωμζνα ςτα γλυκά τθσ Ικαρίασ. Μετά ακολοφκθςε θ επίςκεψι μασ ςτον Γυναικείο Συνεταιριςμό αχϊν όπου μασ υποδζχτθκαν, μασ ξενάγθςαν ςτον χϊρο που υπάρχουν τα γλυκά και οι μαρμελάδεσ και ζδωςαν απαντιςεισ ςτισ απορίεσ μασ. Στο τζλοσ και αφοφ είχαμε ςυλλζξει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αλλά και ςυμβουλζσ, καταφζραμε να φτιάξουμε το δικό μασ κεατρικό ζργο το οποίο βαςίηεται ςε ερωτιςεισ απαντιςεισ ςχετικά με το κζμα τθσ ερευνθτικισ μασ εργαςίασ. 4

6 Παραδοςιακά Προϊόντα Ρρόκειται για προϊόντα που παράγονται ςυνικωσ ςε βιοτεχνικι κλίμακα από παραδοςιακζσ πρϊτεσ φλεσ με τοπικοφσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ, με μακραίωνθ προζλευςθ. Αυτά αποτελοφν τα χαρακτθριςτικά, αντιπροςωπευτικά προϊόντα μιασ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, τόπου ι και χϊρασ. Θ πρωτοτυπία ενόσ παραδοςιακοφ προϊόντοσ είναι ςυνδεδεμζνθ με τον τόπο καταγωγισ του και άλλουσ παράγοντεσ πζραν του περιβάλλοντοσ. Τα προϊόντα αυτά, λόγω των ιδιότυπων και ευχάριςτων χαρακτθριςτικϊν τουσ, που αποδίδονται ςε ανκρϊπινουσ και άλλουσ φυςικοφσ παράγοντεσ (κλιματολογικοφσ, ποιότθτα πρϊτων υλϊν, παραδοςιακι τεχνοτροπία), διαφοροποιοφνται από ςυγγενι προϊόντα άλλων χωρϊν αλλά κυρίωσ από τισ απομιμιςεισ τουσ. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τα παραδοςιακά προϊόντα περιηιτθτα από τουσ καταναλωτζσ παγκοςμίωσ. Ιδιαίτερα ςε μια χϊρα όπωσ θ δικι μασ με το εξαιρετικά πλοφςιο διατροφικό παρελκόν, τα παραδοςιακά προϊόντα κατζχουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ εγχϊριασ αγοράσ αλλά και των εξαγωγϊν μασ. Χαρακτθριςτικό γεγονόσ, που επιβεβαιϊνει αυτιν τθν υπεροχι, είναι θ προςπάκεια που καταβάλλεται από πολλζσ χϊρεσ να εμπορευτοφν τα προϊόντα τουσ με ονόματα ελλθνικϊν παραδοςιακϊν προϊόντων, προκειμζνου να κερδίςουν μερίδιο ςτθν αγορά. 5

7 6

8 ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ Ι. Οριςμόσ γλυκοφ του κουταλιοφ Καρπόσ κονςερβοποιθμζνοσ ζπειτα από βράςιμο ςε ςιρόπι ηάχαρθσ και νεροφ. Τα γλυκά του κουταλιοφ διακρίνονται ςε παςτεριωμζνα που περιζχουν πάνω από 65% ηάχαρθ και μθ παςτεριωμζνα που περιζχουν μζχρι και 60 % ηάχαρθ. Συγκεκριμζνα,τα γλυκά του κουταλιοφ είναι φροφτα βραςμζνα ςε ςιρόπι ηάχαρθσ με προςκικθ χυμϊν ι ξφςματοσ φλοφδασ λεμονιοφ. Τα γλυκά του κουταλιοφ αποτελοφν ζνα παραδοςιακό γλφκιςμα, που ςυνικωσ δεν λείπει από κανζνα ςπίτι. Το καλωςόριςμα ςτο ςπίτι ςυνοδεφεται ςχεδόν πάντοτε από μια κουταλιά γλυκό εποχισ και ζνα ποτιρι παγωμζνο νερό,ιδίωσ το καλοκαίρι. Πλα τα γλυκά του κουταλιοφ γίνονται από φροφτα με προςκικθ ηάχαρθσ ςε οριςμζνθ ποςότθτα. Τα φροφτα κα πρζπει να είναι ςφιχτά και τραγανά, ϊςτε να μθν πολτοποιθκοφν κατά τθν παραςκευι τουσ. Διαδικαςία Τα γλυκά φτιάχνονται όταν τα φροφτα είναι ςχεδόν ϊριμα επάνω ςτο δζντρο ι και άλλθ εποχι όταν τα ζχουμε βάλει ςτθν κατάψυξθ. Θ δοκιμι του ςιροπιοφ, εάν ζχει «δζςει» το γλυκό, γίνεται μ ζνα κουταλάκι το οποίο το βυκίηουμε ςτο ςιρόπι και το ςθκϊνουμε πάνω από ζνα ποτιρι για να ςτάξει. Εάν οι ςταγόνεσ δεν διαλφονται αμζςωσ ςθμαίνει ότι το γλυκό δεν είναι δεμζνο. Καλό κα είναι να προςκζτουμε 2-3 κουταλιζσ γλυκόηθ, ϊςτε ν αποφφγουμε το ηαχάρωμα το γλυκοφ. Επίςθσ εάν κζλουμε χρθςιμοποιοφμε και κάποιο άλλο αρωματικό φυτό όπωσ θ αρμπαρόριηα ι για πιο ζντονο άρωμα βανίλια. Θ 7

9 αναλογία τθσ ηάχαρθσ είναι ίςθ για όλα ςχεδόν τα γλυκά αυξάνεται λίγο ςτα πικρά ι ςτα ξινά είδθ. 8

10 ΙΙ. Σπιτικζσ Συνταγζσ Γλυκό βφςςινο (καλοκαίρι) Υλικά: 1 κιλό βφςςινο 1 κιλό ηάχαρθ 2 φλιτηάνια χυμό λεμονιοφ Σκεφθ και εργαλεία που κα χρειαςτείτε: Κατςαρόλα, εργαλείο αφαίρεςθσ κουκουτςιϊν, γυάλινα βάηα Τρόποσ παραςκευισ: 1. Κακαρίηετε το βφςςινο, αφαιρείται τα κουκοφτςια με το ειδικό εργαλείο και βάηετε τα βφςςινα και τθν ηάχαρθ ςτθν κατςαρόλα ςε ςτρϊςεισ 2. Ρροςκζτετε το νερό, βράηετε το γλυκό επί 20 λεπτά και το αφινεται ζνα 24ωρο. 3. Τθν επόμενθ ξαναβάηετε το γλυκό να βράςει μζχρι να <<δζςει>> και προσ το τζλοσ προςκζτετε το λεμόνι. Πταν κρυϊςει, το φυλάτε ςε αποςτειρωμζνα βάηα. Γλυκό κυδϊνι (φθινόπωρο): Υλικά: 1 κιλό κυδϊνια 800 γρ. ηάχαρθ 4 φλιτηάνια νερό 1 δόςθ άρωμα βανίλιασ λίγα φφλλα αρμπαρόριηα 1 κουταλάκι χυμό λεμονιοφ 9

11 150 γρ.αμφγδαλα Σκεφθ και εργαλεία που κα χρειαςτείτε: Μπολ, κατςαρόλα, γυάλινα βάηα Τρόποσ παραςκευισ: 1. Κακαρίηετε τα κυδϊνια από τθν φλοφδα τουσ και τα κόβετε αρχικά ςε φζτεσ και μετά ςε πολφ μικρότερεσ λωρίδεσ ςαν ςπιρτόξυλα,τα οποία ρίχνετε αμζςωσ ςε ζνα μπολ με νερό και λεμόνι για να μθν μαυρίςουν 2. Βάηετε νερό ςτθν κατςαρόλα και ρίχνετε μζςα τισ λωρίδεσ του κυδωνιοφ, αφοφ πρϊτα τισ ξεπλφνετε με άφκονο νερό και τισ αφινετε να βράςουν μζχρι να μαλακϊςουν. 3. ίχνετε τθ ηάχαρθ και βράηετε το γλυκό ςε δυνατι φωτιά μζχρι να δζςει για περίπου 20 λεπτά. 4. Ρροςκζτετε το χυμό λεμονιοφ και τθν αρμπαρόριηα και μόλισ πάρουν μία βράςθ κατεβάηετε το γλυκό από τθν φωτιά 5. Ηεματάτε τϋ αμφγδαλα, τα ξεφλουδίηετε,τα κόβετε κατά μικοσ ςτα τζςςερα και τα προςκζτετε ςτο γλυκό 6. Μόλισ το γλυκό κρυϊςει εντελϊσ, το βάηετε ςε αποςτειρωμζνα βάηα. 10

12 ΙΙΙ. Οργάνωςη & μυςτικά επιτυχίασ Τα βάηα όπου βάηετε το γλυκό πρζπει να πλζνονται με καυτι ςαπουνάδα, να ξεβγάηονται με ηεςτό νερό και να ςτεγνϊςουν πολφ καλά. Βάηετε το γλυκό ηεςτό ςτο βάηο και το αφινετε ανοιχτό ζωσ ότου κρυϊςει πολφ καλά και ζπειτα το κλείνετε με το καπάκι Βράηετε το γλυκό πάντα ςε δυνατι φωτιά για να μθν λιϊςουν τα φροφτα. Μθν ανακατεφετε ςυνζχεια το γλυκό που βράηει για να μθν λιϊςουν τα φροφτα. Κάκε νοικοκυρά πρζπει να ζχει ςτο ςπίτι τθσ ζνα βάηο με γλυκό του κουταλιοφ γιατί είναι εφκολο ςτο κζραςμα αλλά και οικονομικό Καλό κα είναι θ κάκε νοικοκυρά να ζχει τθ ςπεςιαλιτζ τθσ για κάποιο είδοσ φροφτου γλυκοφ 11

13 ΙV. Παράδοςη Το κζραςμα με γλυκό του κουταλιοφ αποτελεί παράδοςθ ςτθν Ελλάδα.Κάκε νοικοκυρά ζπρεπε να ζχει ζνα βάηο γλυκό ςτο ςπίτι τθσ,που κα το παραςκεφαηε μόνθ τθσ και με αυτό κα φίλευε τουσ επιςκζπτεσ τθσ.σε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ,ςτουσ γάμουσ,θ πεκερά κερνά το ηευγάρι και τον κουμπάρο γλυκό του κουταλιοφ, για ναϋναι γλυκιά θ ηωι των νεόνυμφων. Τθν παλία εποχι,το κζραςμα των γλυκϊν αποτελοφςε ιεροτελεςτία και γινόταν ωσ εξισ: Θ οικοδζςποινα πρόςφερε το γλυκό ςε αςθμζνιο δίςκο ςτολιςμζνο με πλεκτό θ κεντθτό διςκόπανο.επάνω ςτο δίςκο τοποκετοφςε ζνα ωραίο βάηο με γλυκό,ζνα ποτιρι μζςα ςτο οποίο ζβαηε τα κουταλάκια,δίπλα ζνα άλλο ποτιρι με νερό. Ο επιςκζπτθσ ζπαιρνε το γλυκό με ζνα από τα κουταλάκια από το ποτιρι,ζτρωγε και μετά τοποκετοφςε το κουταλάκι του μζςα ςτο ποτιρι με το νερό, ζτςι ςερβιρίηονταν όλθ θ παρζα.αργότερα εμφανίςτθκαν τα γνωςτά μικρά πιατάκια του γλυκοφ.θ οικοδζςποινα ζςτρωνε ζνα πετςετάκι ςτον αςθμζνιο ι επάργυρο δίςκο,ζβαηε μζςα τόςα πιατάκια με γλυκό όςοι και οι επιςκζπτεσ και δίπλα το κουταλάκι,μετά πρόςφερε τα νερά. Τζλοσ αν δεισ ςτον φπνο ςου ότι τρωσ γλυκό του κουταλιοφ, ςθμαίνει ευχάριςτεσ εκπλιξεισ και ταξίδια. Αν μία γυναίκα δει ότι φτιάχνει γλυκό,είναι καλόσ οιωνόσ: Θα ζχει καλοφσ φίλουσ και χαροφμενο ςπιτικό. 12

14 V. Τι γλυκά μποροφμε να βροφμε ςτην Ικαρία; Ρολλά από τα προϊόντα που παράγει θ Ικαρία είναι και τα γλυκά του κουταλιοφ αυτά μπορεί να είναι τα εξισ παρακάτω: ακτινίδιο βφςςινο καρυδάκι κεράςι κοφμαρo λεμόνι μανταρίνι νεράντηι περγαμόντο πορτοκάλι ςυκαλάκι ςταφφλι Θ κάκε νοικοκυρά ςτο ςπίτι τθσ φτιάχνει γλυκό με το φροφτο που επικυμεί τθν κατάλλθλθ εποχι που βγαίνει και το φροφτο. Για παράδειγμα ο χειμϊνασ είναι θ καταλλθλότερθ εποχι για να φτιάξει γλυκό νεράντηι. 13

15 14

16 ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ Ι. Οριςμόσ μαρμελάδασ Θ βρετανικοφ τφπου μαρμελάδα είναι γλυκιά κομπόςτα με πικρι υπόγευςθ, και παραςκευάηεται από φροφτα ηάχαρθ, νερό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,ηελατίνθ. Θ αμερικάνικου τφπου μαρμελάδα είναι γλυκιά, χωρίσ πικρι υπόγευςθ. Στθν Αγγλία, «μαρμελάδα» νοείται θ κομπόςτα που προζρχεται από εςπεροειδι,ςυνικωσ πορτοκάλια. Θ ςυνταγι περιλαμβάνει ψιλοκκομζνθ φλοφδα του φροφτου, θ οποία ςιγοβράηει ςε χυμό φροφτων και νερό, μζχρι να μαλακϊςει. 15

17 II. Προζλευςη Θ λζξθ αποτελεί αντιδάνειο με απϊτερθ ελλθνικι αρχι,κακϊσ προζρχεται -μζςω του γαλλικοφ marmelade < λατινικοφ melimelum «γλυκό μφλο, κυδϊνι» - από το ελλθνιςτικό ουςιαςτικό μελίμελον «βερίκοκο». Οι ωμαίοι ζμακαν από τουσ Ζλλθνεσ ότι τα κυδϊνια που ςιγομαγειρεφονται με μζλι,όταν κρυϊςουν,πιηουν (αν και δεν γνϊριηαν τθν πθκτίνθ των φροφτων). Το ελλθνικό «μθλομζλι», (τα κυδϊνια ζχουν πολφ ςτυφι γεφςθ για να καταναλωκοφν χωρίσ μζλι και ςτα ελλθνικά θ λζξθ «μιλον» περιελάμβανε όλα τα ςφαιρικά φροφτα) μετράπθκε ςε marmelo. Τον 17 ο αιϊνα,ςτθν Αγγλία, όταν πια τα πορτοκάλια υπιρχαν ςε αφονία, θ ζννοια τθσ λζξθσ «μαρμελάδα» διευρφνκθκε και περιζλαβε και τα εςπεριοειδι. 16

18 III. Σπιτικζσ Συνταγζσ Μαρμελάδα Φράουλα Υλικά 50 γραμμάρια φράουλεσ 950 γραμμάρια ηάχαρθ 1 κλωνάρι βανίλιασ Εκτζλεςθ Βάηουμε ςε ζνα μπολ τισ φράουλεσ κακαριςμζνεσ, προςκζτουμε τθ ηάχαρθ και ανακατεφουμε. Στθ ςυνζχεια ςκεπάηουμε το μπολ με μεμβράνθ και το αφινουμε ςτθν άκρθ για 1 ϊρα περίπου. Ζπειτα βάηουμε το περιεχόμενο του μπολ ςε μια κατςαρόλα,προςκζτουμε το κλωνάρι βανίλιασ κομμζνο κάκετα ςτθ μζςθ και βράηουμε ςε χαμθλι φωτιά για 20 λεπτά ι μζχρι να δζςει ελαφρϊσ το ςιρόπι.τζλοσ γεμίηουμε το αποςτειρομζνο βάηο με τθν μαρμελάδα. 17

19 Ρετιμζηι από ςταφφλι Υλικά 10 κιλά ςταφφλια 4 κουταλιζσ ςτάχτθ από ξφλα Εκτζλεςθ Ραίρνετε τισ γερζσ ρόγεσ,τισ πλζνετε και τισ ηουλάτε ι τισ πατάτε για να βγει όλοσ ο μοφςτοσ. Σε μεγάλθ κατςαρόλα βάηετε το μοφςτο και τθ ςτάχτθ που τθν ζχετε βάλει πρϊτα ςε πάνινο ςακουλάκι. Τα βράηετε ζωσ ότου αρχίςει να φουςκϊνει ο μοφςτοσ. Κατεβάηετε τθν κατςαρόλα από τθν φωτιά,βγάηετε το ςακουλάκι με τθ ςτάχτθ και αφινετε να καταςταλάξει. Σε άλλθ κακαρι κατςαρόλα μεταφζρετε το μοφςτο ςουρϊνοντασ τον ςε τρυπθτό το οποίο ζχετε ντφςει με πυκνό τουλμπάνι. Βράηετε το ςουρωμζνο μοφςτο ζωσ ότου πιξει,κατεβάηετε τθν κατςαρόλα από τθν φωτιά,αφινεται να κρυϊςει και φυλάτε το πετιμζηι ςε γυάλινα δοχεία. Απο τα 10 κιλά του μοφςτου κα μείνουν περίπου 4 κιλά πετιμζηι. Το πετιμζηι το χρθςιμοποιοφμε ςε πολλά γλυκά αντί για ηάχαρθ. 18

20 IV. Μυςτικά για τη μαρμελάδα Εάν θ μαρμελάδα καεί ςτθν κατςαρόλα, τθ βουτάμε αμζςωσ ςε κρφο νερό και αδειάηουμε το περιεχόμενο χωρίσ να ξφςουμε τον πάτο και τα γφρω τοιχϊματα. Συνεχίηουμε το ψιςιμο με περιςςότερθ προςοχι αυτι τθ φορά. Για τθν παραςκευι μαρμελάδασ, αντί να πολτοποιιςετε τα φροφτα, μπορείτε να τα ψιλοκόψετε. Ζτςι θ μαρμελάδα αποκτά διαφορετικι υφι και δεν είναι ζνασ ομοιογενισ πολτόσ, αλλά περιζχει κομματάκια φροφτου. Για να μθν καεί θ μαρμελάδα, προςκζςτε ζνα μικρό ποτιρι ρετςίνα κατά το βράςιμο. Για να αποφφγετε το ςχθματιςμό μοφχλασ ςτθν επιφάνεια τθσ μαρμελάδασ, καλό είναι να βάηετε τθ μαρμελάδα ηεςτι μζςα ςτα βάηα, να κλείνετε αμζςωσ με το καπάκι και να τθν αφινετε ςε δροςερό μζροσ. Για να κλείςετε το βάηο τθσ μαρμελάδασ, ποτίςτε ζνα κομμάτι λαδόκολλασ με κακαρό οινόπνευμα, εφαρμόςτε το ςτο ςτόμιο του βάηου και κλείςτε με το καπάκι. Για να διατθρθκεί θ μαρμελάδα ςτο βάηο για μινεσ κάντε το εξισ: Λιϊςτε ςε κατςαρολάκι κακαρό κερί ι παραφίνθ και ρίξτε το πάνω ςτθν καυτι μαρμελάδα που είναι ςτο βάηο ςε πάχοσ μιςοφ περίπου πόντου. Το κερί παγϊνει ςε λίγα λεπτά ςφραγίηοντασ τθν επιφάνεια τθσ μαρμελάδασ και ςυντελεί ςτθν καλφτερθ διατιρθςι τθσ. 19

21 V. Τι μαρμελάδεσ μποροφμε να βροφμε ςτην Ικαρία; Σε κάκε ικαριϊτικο νοικοκυριό υπάρχουν μαρμελάδεσ φτιαγμζνεσ από αγνά ικαριϊτικα υλικά και φρζςκα φροφτα, μερικζσ από αυτζσ μπορεί να φτιάχνονται από τα εξισ φροφτα: βερίκοκο βατόμουρο κυδϊνι πορτοκάλι πετιμζηι ροδάκινο φράουλα τηάνερα (νεράμπουλα) 20

22 Η ιδιαιτερότητα των γλυκϊν τησ Ικαρίασ Αυτό λοιπόν που κάνει τα γλυκά αλλά και τισ μαρμελάδεσ τθσ Ικαρίασ να ξεχωρίηουν είναι φυςικά, τα φρζςκα ντόπια φροφτα που χρθςιμοποιοφν για να τα φτιάξουν. Επίςθσ ςθμαντικόσ παράγοντασ που τα κάνει να ξεχωρίηουν είναι, ότι δεν περιζχουν κακόλου ςυντθρθτικά είναι φτιαγμζνα από αγνά ικαριώτικα υλικά. Επιπλζον ςτα νθςία του Αιγαίου και ιδιαίτερα ςτθν Ικαρία τα φροφτα και το πολφωρο βραςίμό τουσ με μπόλικθ ηάχαρθ τα μετατρζπει ςε εξαίςια γλυκίςματα. Θ κάκε νοικοκυρά ςτο ςπίτι τθσ φτιάχνει γλυκό με το φροφτο που επικυμεί τθν κατάλλθλθ εποχι που βγαίνει και το φροφτο. Για παράδειγμα θ άνοιξθ είναι θ καταλλθλότερθ εποχι για να φτιάξουν καρυδάκι. 21

23 Τυποποίηςη Προϊόντων Χαρακτθριςτικι επικυμία καταναλωτϊν/ αγοραςτϊν είναι τα προϊόντα που ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά ςτθ διάρκεια του χρόνου. Δθλαδι οι ςοκολάτεσ που κα αγοραςτοφν τθ μια εβδομάδα να ζχουν ακριβϊσ τα ίδια προϊοντικά χαρακτθριςτικά (περιεκτικότθτα ςοκολάτασ, ηάχαρθ, κτλ),όπωσ τθν προθγοφμενθ εβδομάδα. Ρραγματικά, αν ςκεφκείτε τα προϊόντα που καταναλϊνετε ςτο ςπίτι ςασ και ζχουν αγοραςτεί από το ςουπερ μάρκετ, κα διαπιςτϊςετε ότι ζχουν ςτακερά χαρακτθριςτικά που δε μεταβάλλονται ςτθ διάρκεια του χρόνου. Αν κάποιο χαρακτθριςτικό αλλάξει από τον παραςκευαςτι θκελθμζνα,τότε οδθγοφμαςτε ςε νζα ςειρά προϊόντων. (π.χ. με λίγα λιπαρά κ.λπ.) Ρραγματικά, τα προϊόντα μιασ μάρκασ καταναλωτικοφ προϊόντοσ μαηικισ παραγωγισ ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά. Τυχόν αλλαγζσ και διαφοροποιιςεισ είναι ανεπικφμθτεσ, μια και μπορεί να οδθγιςουν ςε απογοιτευςθ του καταναλωτι και φυςικά ςε αποφυγι επανάλθψθσ τθσ αγοράσ. Το κζμα τυποποίθςθσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν περίπτωςθ των παραδοςιακϊν προϊόντων, που κακϊσ πολφ ςυχνά είναι χειροποίθτα, μπορεί να διαφζρουν από παρτίδα ςε παρτίδα. Αν οι διαφορζσ δεν είναι μεγάλεσ, ϊςτε να οδθγοφν ςε απογοιτευςθ του κοινοφ, τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από το μάρκετινγκ για περαιτζρω υποςτιριξθ του προϊόντοσ. 22

24 Δθλαδι, μπορεί να τονιςτεί ςτουσ αγοραςτζσ δεν είναι προϊόντα μθχανισ, αλλά χειροποίθτα.να τονιςτεί δθλαδι ότι κάκε κουτί (βάηο κ.λπ.) εμπεριζχει το μεράκι τθσ νοικοκυράσ που το φτιάχνει εκείνθ τθν ϊρα, ςαν να το ετοίμαηε για το ςπίτι τθσ. γλυκό κυδϊνι ςτο ράφι μιασ ικαριϊτιςςασ νοικοκυράσ 23

25 Διατροφική Αξία Τα γλσκά ηοσ κοσηαλιού και οι μαρμελάδες είναι θηωτά ζε θερμίδες, δεν περιέτοσν καθόλοσ λιπαρά και ζσνηηρηηικά. Είναι νόζηιμα και σγιεινά γλσκίζμαηα για όλες ηις ώρες ηης ημέρας. 24

26 Γλυκά και μαρμελάδεσ ωσ επιχείρηςη Στθν Ικαρία μία από τισ γνωςτζσ οικογζνειεσ που αςχολοφνται επαγγελματικά με τθν τυποποίθςθ και εξαγωγι ικαριϊτικων γλυκϊν είναι θ οικογζνεια Τζςκου και τα γλυκά γνωςτά ωσ «γλυκά του Τζςκου» -χειροποίθτα γλυκά από φρζςκα ικαριϊτικα φροφτα και αγνά υλικά χωρίσ χρωςτικζσ ουςίεσ πάντα με τισ ίδιεσ ςπιτικζσ ςυνταγζσ. Επίςθσ, ο Γυναικείοσ Συνεταιριςμόσ αχϊν Ικαρίασ αςχολείται με τθν εμπορευματοποίθςθ των παραδοςιακϊν προϊόντων τθσ Ικαρίασ. Εξαιρετικά λικζρ, νόςτιμα γλυκά του κουταλιοφ και μαρμελάδεσ, κεραλοιφζσ, ςαποφνια και πολλά αλλά ικαριϊτικα προϊόντα. 25

27 26

28 Συμπεράςματα Τα παραδοςιακά προϊόντα, ενόσ τόπου, είναι ζνα εξαιρετικά ενδιαφζρον κζμα για να αςχολθκεί κανείσ. Ζτςι κι εμείσ αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα γλυκά του κουταλιοφ και τισ μαρμελάδεσ τθσ Ικαρίασ μάκαμε πολλά για τθν παραςκευι τουσ, πιραμε χριςιμεσ ςυμβουλζσ για αυτι, βρικαμε παραδοςιακζσ ςυνταγζσ αλλά και πλθροφορθκικαμε και για άλλα γενικότερα κζματα όπωσ τθν τυποποίθςθ παραδοςιακϊν προϊόντων κ.τ.λ. Μαηεφοντασ λοιπόν τισ παραπάνω πλθροφορίεσ καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι αν ενδιαφερκεί ποτζ κανείσ να ψάξει και να ερευνιςει πάνω ςε αυτό το κζμα, αξίηει πραγματικά τον κόπο να το κάνει. Για τον πολφ απλό και ευνόθτο λόγο ότι τα γλυκά του κουταλιοφ και οι μαρμελάδεσ αποτελοφν παράδοςθ ςτο νθςί μασ αλλά και ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Είναι ζνασ ενδιαφζρον και «γλυκόσ» λόγοσ για να αρχίςετε να αναηθτάτε και εςείσ πλθροφορίεσ για τα παραδοςιακά προϊόντα του τόπου μασ. Ελπίηουμε θ δικι μασ εργαςία να είναι μια καλι αρχι ςε αυτό και να ανατρζχετε ςε αυτι για οποιαδιποτε ςυμβουλι χρειάηεςτε. 27

29 Βιβλιογραφία «Τα κεράςματα τθσ γιαγιάσ» Αργυρϊ Σαουλίδου «Γλυκα του κουταλιου ςε αςθμζνιο δίςκο..και λικερ» Ευδοκλία Ρατςιλινάκου-Χαςάνθ «Φτιάξτε μόνοι ςασ ςπιτικά τρόφιμα» Ρεριοδικό Vita Ikariastore.gr Λεξικό Γ.Μπαμπινιϊτθ «Ιδιοπαραγϊμενα Γεωργικά Ρροϊόντα», «Εμπορία (marketing)» Πηγές Γεωργία Τςαπαλιάρθ Αργυρϊ Τςίγκου Χρφςα Συναγρίδθ Γυναικείοσ Συνεταιριςμόσ αχϊν 28

30 ΜΑΘΗΜΑ: PROJECT ΟΜΑΔΑ: ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΙΑ ΓΛΥΚΙΑ ΜΕΡΑ ΣΟΠΟ: ΕΝΑ ΠΙΣΙ Ε ΖΝΑ ΧΩΡΙΟ ΣΘΝ ΙΚΑΡΙΑ ΠΡΩΣΑΓΟΝΙΣΕ: ΜΑΝΑ,ΠΑΣΕΡΑ,ΠΑΙΔΙ,ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΚΘΝΙΚΟ:ΕΝΑ ΣΡΑΠΕΗΙ ΣΘ ΜΕΘ ΣΘ ΚΘΝΘ ΣΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΣΡΑΠΕΗΟΜΑΝΣΙΛΟ,ΠΑΝΩ ΣΟΤ ΤΠΑΡΧΟΤΝ: ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΟΛΑ,ΕΝΑ ΒΑΗΟ,ΗΑΧΑΡΘ ΦΡΟΤΣΑ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΤΣΑΛΑ. ΔΕΞΙΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΟΠΟΤ ΚΑΘΕΣΑΙ ΠΑΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΗΕΙ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ.ΑΡΙΣΕΡΑ ΕΝΑ ΑΛΟΝΑΚΙ. ΣΚΘΝΘ 1 θ ΣΘΝ ΑΡΧΘ ΑΚΟΤΓΕΣΑΙ O ΠΑΣΕΡΑ ΠΟΤ ΠΑΙΗΕΙ ΣΟ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ «ΣΙ ΣΟ ΘΕ ΣΟ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙ» ΠΑΙΔΙ: ΜΑΝΑ,ΣΙ ΚΑΝΕΙ ΕΚΕΙ; ΦΣΙΑΞΕ ΚΑΝΑ ΦΑΪ ΝΑ ΦΑΜΕ. ΜΑΝΑ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΣΩΡΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΤ.ΦΣΙΑΧΝΩ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ. ΠΑΙΔΙ: ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΠΩ ΟΤ ΘΡΘΕ ΝΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΓΛΤΚΟ,ΓΙΟΡΣΑΗΟΤΜΕ ΚΑΣΙ; ΠΑΣΕΡΑ: ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ Ε; ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΚΑΝΕΝΑ! ΜΑΝΑ:ΕΙΝΑΙ ΦκΙΝΟΠΩΡΟ ΚΑΜΑΡΙ ΜΟΤ Θ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ.ΣΙ ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΦΙΛΕΤΩ ΣΟΤ ΚΑΛΕΜΕΝΟΤ ΜΑ ΟΛΟ ΣΟ ΧΕΙΜΩΝΑ; 29

31 ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΦΘΘΝΟ ΚΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΕΤΚΟΛΟ ΚΕΡΑΜΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΣΙΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙ. ΠΑΙΔΙ: ΕΛΑ ΔΕ ΣΟΤ ΦΑΙΝΕΣΑΙ! ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕ ΡΕ ΜΑΝΑ ΣΙ ΤΛΙΚΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΦΣΙΑΞΕΙ; ΜΑΝΑ:ΜΠΡΑΒΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΘ.. ΠΑΙΔΙ: ΝΑΙ ΣΩΡΑ ΘΤΜΘΘΘΚΑ ΟΣΙ ΕΧΟΤΜΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΙΑ ΓΛΤΚΙΑ ΠΕΙΑΛΙΣΕ ΣΘ ΜΘΣΕΡΑ» ΑΤΣΘ ΘΑ ΓΡΑΨΩ! ΜΑΝΑ: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΑΠΛΟ, ΧΡΕΙΑΗΟΜΑΣΕ, ΚΑΡΤΔΙΑ, ΗΑΧΑΡΘ,ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙ. ΠΑΙΔΙ: ΛΕΜΟΝΙ; ΜΑΝΑ: ΝΑΙ ΛΕΜΟΝΙ.Ο ΠΟΙΟ ΦΤΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΞΤΝΙΕΙ ΣΟ ΓΛΤΚΟ. ΠΑΙΔΙ : ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΤΘ; ΜΑΝΑ:ΜΙΑ ΚΑΣΑΡΟΛΑ,ΑΠΟΣΕΙΡΟΜΕΝΑ ΒΑΗΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΞΤΛΙΝΘ ΚΟΤΣΑΛΑ. ΠΑΙΔΙ:ΑΠΟΣΕΙΡΟΜΕΝΑ ΒΑΗΑ;ΓΙΑΣΙ; ΜΑΝΑ: ΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΘΡΘΘΕΙ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΓΙΑ ΠΟΛΤ ΚΑΙΡΟ ΑΛΛΙΩ ΘΑ ΞΙΝΙΕΙ. ΠΑΣΕΡΑ: ΓΤΝΑΙΚΑΑΑΑ,ΕΣΟΙΜΟ ΣΟ ΓΛΤΚΟ; ΜΑΝΑ: ΟΧΙ ΑΝΣΡΑ ΜΟΤ,ΚΑΝΕ ΤΠΟΜΟΝΘ! 10 ΛΕΠΣΑ ΚΑΝΟΤΝ ΝΑ ΒΡΑΟΤΝ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΚΡΤΩΕΙ. ΠΑΙΔΙ: ΜΑΝΑ ΝΑ Ε ΡΩΣΘΩ ΤΠΑΡΧΕΙ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΘ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΦΣΙΑΧΝΕΣΕ ΣΟ ΚΑΘΕ ΓΛΤΚΟ; 30

32 ΜΑΝΑ: ΜΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ! ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΑ ΦΣΙΑΧΝΟΤΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΟΧΘ ΠΟΤ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΟ ΦΡΟΤΣΟ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΟΤΜΕ. ΠΑΙΔΙ: ΑΝΣΕ ΓΙΑΣΙ ΕΙΔΑ Ε ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΘ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ ΚΑΙ ΑΝΤΠΟΜΟΝΩ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΩ! ΜΑΝΑ:ΚΑΣΑΡΧΑ ΓΙΕ ΜΟΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ ΔΕΝ ΣΟ ΤΝΘΘΙΗΟΤΜΕ ΣΘΝ ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Θ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΠΑΣΕΡΑ: Α ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΓΙΕ ΜΟΤ ΚΑΙ ΕΛΑ ΔΩ ΝΑ ΟΤ ΜΑΘΩ ΝΑ ΠΑΙΗΕΙ ΜΠΟΤΗΟΤΚΙ ΑΝ ΑΝΣΡΑ! ΣΚΘΝΘ 2 θ ΧΣΤΠΑΕΙ ΣΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Θ ΓΕΙΣΟΝΙΑ Θ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΧΟΤΛΘ. ΜΑΝΑ: ΓΙΑΝΝΑΚΘΘΘ,ΑΝΟΙΞΕ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΚΑΣΕΡΙΝΙΩ ΜΟΤ ΝΑ ΔΕΙ ΣΙ ΕΠΑΘΑ! ΜΑΝΑ: ΣΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΛΕ; ΜΕ ΣΡΟΜΑΗΕΙ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΝΑ!ΜΟΤ ΕΙΧΕ ΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΝΣΕΛΘ ΠΡΟΧΘΕ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΦΣΙΑΞΩ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ,ΝΑ ΣΡΙΒΟΤΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟ ΨΩΜΙ ΣΟΤ ΠΑΣΕΡΑ: ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ Ε; ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΘΝ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΑΜΙΑ! ΜΑΝΑ: ΤΝΕΧΙΕ ΚΟΤΛΑ ΜΟΤ.. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΣΑ ΕΒΑΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΘΝ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΑΚΙ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΘ ΗΑΧΑΡΙΣΑ ΣΟΤ,ΣΑ ΑΝΑΚΑΣΕΨΑ ΣΑ ΞΑΝΑ ΑΝΑΚΑΣΕΨΑ 31

33 ΜΑΝΑ: ΝΑΙ.. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΜΕΧΡΙ ΠΟΤ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΕΛΙΩΑΝ.ΚΡΙΜΑ ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ..ΚΡΙΜΑΑΑ. ΜΑΝΑ : ΕΜ! ΔΕΝ ΘΞΕΡΕ ΚΑΙ ΕΤ ΟΣΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΣΕΣΑ ΣΟΝ ΠΑΣΟ ΣΘ ΚΑΣΑΡΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΘΝ ΛΙΩΟΤΝ. ΣΩΡΑ ΣΟ ΕΜΑΘΕ,ΣΘΝ ΕΠΟΜΕΝΘ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΟ ΠΕΣΤΧΕΙ. ΝΑ Ε ΚΕΡΑΩ ΓΛΤΚΟ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΣΟ ΕΦΣΙΑΞΕ Θ ΠΕΘΕΡΑ ΜΟΤ ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΛΙΓΟ. ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΚΑΙ ΔΕ ΒΑΗΕΙ! ΠΑΣΕΡΑ : ΑΛΙΜΟΝΟ! ( ΣΟ ΛΕΕΙ ΙΑ ΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟ ΑΚΟΤΕΙ ΣΟ ΚΟΙΝΟ) ΜΑΝΑ: ΓΙΑΝΝΘΘΘ,ΠΙΑΕ ΜΟΤ ΣΟ ΒΑΗΟ ΑΠΟ ΣΟ ΝΣΟΤΛΑΠΙ Ε ΠΑΡΑΚΑΛΩ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ Ε; ΜΑ ΑΤΣΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΕΕΙ ΚΑΛΑ! ΠΑΙΔΙ:ΣΙ ΕΙΠΕ;ΠΡΙΝ 9 ΜΘΝΕ; ΜΑ ΚΑΛΑ ΠΟΟ ΚΡΑΣΑΝΕ ΑΤΣΑ ΣΑ ΓΛΤΚΑ; ΜΑΝΑ: 1 ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΓΕΙΣΟΝΙΑ : ΒΡΕ ΚΑΣΕΡΙΝΙΩ ΜΟΤ,ΝΑ Ε ΡΩΣΘΩ ΠΑΧΑΙΝΕΙ ΠΟΛΤ ΣΟ ΓΛΤΚΟ; ΜΟΤ ΕΙΠΕ Ο ΠΑΝΣΕΛΘ ΣΟ ΒΡΑΔΤ ΟΣΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΑΙ Α ΝΑ ΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΑ ΔΤΟ ΚΙΛΑΚΙΑ ΠΑΣΕΡΑ: ΚΑΙ ΠΟΤ ΣΟ ΠΡΟΕΞΕ ΜΕΑ Ε ΑΤΣΟΝ ΣΟΝ ΟΓΚΟ; ΜΑΝΑ: ΕΙΠΕ ΚΑΣΙ ΑΓΑΠΘ ΜΟΤ; ΠΑΣΕΡΑ: ΣΙΠΟΣΑ ΜΩΡΕ ΚΑΣΙ ΣΙΧΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΗΟΜΑΙ! 32

34 ΜΑΝΑ: ΟΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΤΛΑ ΜΟΤ,ΜΘΝ ΑΝΤΘΧΕΙ ΣΑ ΓΛΤΚΑ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΔΕΝ ΠΑΧΑΙΝΟΤΝ ΠΟΛΤ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΟΤΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΟΤΣΕ ΚΑΙ ΤΝΣΘΡΘΣΙΚΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΕΝΑ ΚΟΤΣΑΛΑΚΙ 20 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 50 ΘΕΡΜΙΔΕ. Ε! ΠΟΟ ΘΑ ΦΑ ΠΙΑ; ΘΑ Ε ΛΙΓΩΕΙ Θ ΓΕΙΣΟΝΙΑ ΔΟΚΙΜΑΗΕΙ ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΜΜΜ.ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟ!ΘΕΛΩ ΣΘ ΤΝΣΑΓΘ! ΜΑΝΑ:ΣΘΝ ΕΧΩ ΓΡΑΜΜΕΝΘ ΘΑ ΟΤ ΣΘΝ ΔΩΩ. ΠΑΣΕΡΑ: ΓΤΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΒΑΗΕΙ ΚΑΙ Ε ΜΕΝΑ ΛΙΓΟ; ΜΑΝΑ: ΝΑΙ ΠΕΡΙΚΛΘ ΜΟΤ,ΝΑ ΟΤ ΒΑΛΩ. Ο ΠΑΣΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΗΕΙ ΠΑΣΕΡΑ: ΕΕ..ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ,ΑΛΛΑ ΑΝ ΣΘ ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ! ΜΑΝΑ: ΜΑ ΑΓΑΠΘ ΜΟΤ ΔΕΝ ΣΟ ΚΑΣΑΛΑΒΕ; ΣΘ ΜΑΝΑ ΟΤ ΕΙΝΑΙ! ΓΕΙΣΟΝΙΑ: ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΔΕ ΟΤ ΕΙΠΑ,ΧΘΕ ΕΙΔΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΜΟΤ ΟΣΙ ΕΣΡΩΓΑ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ.ΣΙ ΝΑ ΠΡΟΦΘΣΕΤΕΙ ΑΡΑΓΕ; ΟΣΙ ΘΜΕΡΑ ΘΑ ΜΕ ΚΕΡΝΑΓΕ ΚΑΡΤΔΑΚΙ; ΠΑΣΕΡΑ: ΟΧΙ! ΘΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ Ο ΠΕΙΝΑΜΕΝΟ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΟΝΕΙΡΕΤΕΣΑΙ!! ΜΑΝΑ: ΘΕΛΕΙ ΚΑΣΙ ΠΕΡΙΚΛΘ ΜΟΤ; ΠΑΣΕΡΑ: ΩΡΑΙΟ ΟΝΕΙΡΟ ΛΕΩ,ΘΜΑΔΙΑΚΟ! ΜΑΝΑ: Θ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΤ ΕΛΕΓΕ ΟΣΙ ΑΝ ΔΕΙ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΟΤ ΓΛΤΚΟ ΣΟΤ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ ΘΜΑΙΝΕΙ ΕΤΧΑΡΙΣΕ ΕΚΠΛΘΞΕΙ ΚΑΙ ΣΑΞΙΔΙΑ.ΕΡΙΣΘΣ ΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 33

35 ΚΑΛΟΣ ΟΙΩΝΟΣ,ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΟΥΜΕΝΟ ΣΡΙΤΙΚΟ. ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΑ: ΑΑ!ΛΕΣ ΝΑ ΜΕ ΡΑΕΙ Ο ΡΑΝΤΕΛΘΣ ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙ; ΡΑΤΕΑΣ: ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΣΕ ΡΑΕΙ, ΜΕ ΙΜΟΥΛΚΟ; ΜΑΝΑ: (ΞΕΟΒΘΧΕΙ) ΑΥΤΟ ΚΑΛΘ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΙΗΩ! ΡΕΙΜΕΝΕ ΜΙΣΟ ΛΕΡΤΟ, ΡΑΩ ΝΑ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΑ ΦΟΥΤΑ. ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Θ ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΓΑΗΕΙ ΤΑ ΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΡΟΘΕΤΕΙ ΣΤΑ ΒΑΗΑ. ΜΑΝΑ: ΕΤΟΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ.ΡΟΙΟΣ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ; (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΜΘΤΕΑΣ) MANA :ΑΝΤΕ ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΝΑ ϋχουμε!!! ΟΛΟΙ ΜΑΗΙ: ΚΑΛΘ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΓΛΥΚΑ!!! ΤΕΛΟΣ 34

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΣΤΑΧΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ Υπεφθυνοι: Γιάννησ Ζιώγασ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Σ Η Μ ΓΙΩΣ ΓΙΣ Γ Ι Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Β Ι Β Λ Ι Κ Ω Ν Τ Α Ξ Γ Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ Καηαζκήμωζη Σοσμίοσ 2014 Γ λ ε ύ θ ε ρ ες Γ σ α γ γ ε λ ι κ ές Γ κ κ λ η ζ ί ε ς Γ λ λ ά δ α ς Ε π ι τ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011

Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 Σα Νζα μασ (κέντρο Ται τσι τσουάν Νέας Σμφρνης) Σεφχοσ 8 Δεκέμβριος 2011 ε αυτό το τεφχοσ: 1.ΙΣΟΡΙΕ ΖΕΝ 2.ΣΙ ΛΕΕΙ ΣΟ Ι ΣΙΝΓΚ 3.BA DUAN JIN (Οι οκτώ κθςαυροί) 4.ΣΑ ΕΠΣΑ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ 5.Η ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΝ ΓΙΑΝΚ 6.Η

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Τα που θυμάμαι μολογώ»

«Τα που θυμάμαι μολογώ» Θεοδώρου Σοφοκλή Γεωργάκη «Τα που θυμάμαι μολογώ» Σεργιάνι ζηη Λεσκάδα ηοσ τθες Λευκάδα 2015 ΑΤΣΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΟΓΩΡH ΓΔΩΡΓΑΚΗ - ΠΑΠΟΡΑΚΗ Γελλήζεθα ζην Πηλαθνρώξη θαθηωηώλ Λεπθάδνο ην 1954. Φνίηεζα ζηελ Ρηδάξεην

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα