ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου. Άρθρο 1 - Ορισμοί Όπου εμφανίζονται ή αναγράφονται οι ακόλουθες λέξεις στην παρούσα ασφάλιση, θα έχουν την παρακάτω έννοια: 1.1. Ασφαλιστές Ο ασφαλιστικός οργανισμός Λλόϋδς του Λονδίνου (Lloyds of London) Εταιρία Η ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε.που ενεργεί κατόπιν εξουσιοδότησης και ως ανταποκριτής των Ασφαλιστών Λήπτης της Ασφάλισης (ή Συμβαλλόμενος) Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η Εταιρία κατάρτισε το παρόν Ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Τον Λήπτη της ασφάλισης βαραίνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ασφαλιζόμενο. 1.4 Ασφαλιζόμενος Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του οποίου η περιουσία απειλείται από κίνδυνο που ασφαλίζεται και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο. Ασφαλιζόμενος, με τη σύμβαση αυτή, είναι ο ιδιοκτήτης (κύριος) του ασφαλισμένου αντικειμένου. Αν αυτός ειναι ιδιοκτήτης κατά ορισμένο ποσοστό εξ' αδιαιρέτου, η ασφαλιστική κάλυψη εκτείνεται μόνο στο ποσοστό αυτό. 1.5 Πιστοποιητικό ασφάλισης (ή Ασφαλιστήριο) Το έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. Στο πιστοποιητικό ασφάλισης περιλαμβάνονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και οι περιγραφές τους, οι ασφαλιστικές αξίες, οι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, οι απαλλαγές, οι ειδικές συμφωνίες, η περίοδος ασφάλισης, τα ασφάλιστρα και γενικά οτιδήποτε προσδιορίζει την ασφάλιση. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, ειδικοί όροι, συμφωνίες κλπ αναγράφονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης υπερισχύουν των Γενικών ή / και των Ειδικών όρων στο μέτρο που τους τροποποιούν. Το πιστοποιητικό ασφάλισης δεν έχει καμία ισχύ εάν δε φέρει την υπογραφή του Γενικού αντιπροσώπου των Lloyd's of London στην Ελλάδα και της Εταιρίας. 1.6 Πρόσθετες Πράξεις Τα έγγραφα που αποδεικνύουν μια μεταβολή στους όρους της ασφάλισης κατά τη διάρκεια της Ασφάλισης. 1.7 Περίοδος Ασφάλισης Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση, αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης και για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της ασφάλισης έχει πληρώσει το ανάλογο ασφάλιστρο το οποίο έχει αποδεχτεί η Εταιρία. 1.8 Αντικέιμενο Ασφάλισης Το αντικέιμενο/α για τα οποία ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 1.9 Ασφαλιστικός Κίνδυνος Το περιστατικό ή ζημιογόνο γεγονός (ζημιά) το οποίο επιφέρει στον Ασφαλιζόμενο ζημιά και η οποία περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης ως καλυπτόμενη Ασφαλιστική Αξία Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών για το κάθε ένα απο τα αντικέιμενα ασφάλισης Ασφαλιστικό Ποσό (ή όριο ευθύνης) Το ανώτατο όριο ευθύνης των Ασφαλιστών προς αποζημίωση για όλη την περίοδο ασφάλισης και συνέπεια επέλευσης ενός ή περισσοτέρων εκ των καλυπτομένων κινδύνων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ασφαλιστικό ποσό όπως αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Ασφαλιστηρίου Ζημιά Η απρόβλεπτη και ξαφνική περιουσιακή ζημιά που είναι αποτέλεσμα επέλευσης Ασφαλιστικού κινδύνου και που οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του Ασφαλιζομένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης γεγονός που καλύπτεται από την παρούσα ασφάλιση. Ο όρος ζημιά συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε βλάβη, καταστροφή ή ολική απώλεια που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πραγματικής αξίας των ασφαλιζομένων αντικειμένων λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου Ασφάλισμα (ή αποζημίωση) Η υποχρέωση των Ασφαλιστών που προκύπτει απο την επέλευση κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου και σημαίνει είτε την αποζημίωση σε χρήμα είτε την αποκατάσταση της ζημιάς Απαλλαγή Το μέρος της ζημιάς με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλιζόμενος και το οποίο αφαιρείται κατά την καταβολή του ασφαλίσματος

2 (ή αποζημίωσης).

3 Άρθρο 2 - Γενικές Εξαιρέσεις και Περιορισμοί Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει ζημιά, που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή ως συνέχεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά μέσω ειδικού όρου ή συμφωνίας στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Διευκρινίζεται ότι οι εξαιρέσεις ισχύουν τόσο για τις βασικές καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όσο και για τις επεκτάσεις καλύψεων και προαιρετικές καλύψεις. 2.1 Πόλεμο (πολεμικές πράξεις), εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν πολεμικές εμφυλίου πολέμου, εμφύλιος πόλεμος (είτε κηρύχθηκε επίσημα είτε όχι), ζημιές ως συνέπεια διαταγής δημόσιας αρχής, πολιτικοί κίνδυνοι όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- επανάσταση, πραξικόπημα, κίνημα, ανταρσία, λαϊκές ή στρατιωτικές εξεγέρσεις, αντίσταση εναντίον των αρχών, σφετερισμός εξουσίας ή στρατιωτική εξουσία, στρατιωτικός νόμος ή κατάσταση πολιορκίας (είτε κηρύχθηκε επίσημα είτε όχι), δήμευση, κατάσχεση, κρατικοποίηση, απαλλοτρίωση, επίταξη, καταστροφή λόγω καραντίνας ή τελωνειακών κανονισμών και παρόμοιες εκδηλώσεις εν γένει. Επίσης, οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των ανωτέρω γεγονότων ή καταστάσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απαίτησης, αγωγής, δίκης ή άλλης διαδικασίας όπου οι Ασφαλιστές ισχυρίζονται ότι εξαιτίας της παρούσης εξαίρεσης κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, το βάρος της απόδειξης ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται, θα το έχει ο Ασφαλιζόμενος. 2.2 Ζημία που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ανώμαλων καταστάσεων εν γένει (φυσικών ή άλλων) και προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τέτοιες ανώμαλες καταστάσεις, εκτός του τμήματος ή συνόλου της ζημίας που θα προέλθει από καλυπτόμενο κίνδυνο για το οποίο ο Ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι θα συνέβαινε ανεξάρτητα από την ύπαρξη των εν λόγω ανώμαλων καταστάσεων. 2.3 Πύραυλοι και βλήματα πάσης φύσης. 2.4 Από βιολογικά και/ή χημικά και/ή πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τέτοιων όπλων, από ιονίζουσες ακτινοβολίες, από ραδιενεργό και πάσης φύσεως μόλυνση, τοξικές συνέπειες από οποιοδήποτε πυρηνικό υλικό και οποιαδήποτε πυρηνικά απορρίμματα ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού υλικού ή οποιαδήποτε συνέπεια ή επακόλουθο των παραπάνω. Καύση θεωρείται και κάθε αυτοδύναμη εξέλιξη και διεργασία πυρηνικής διάσπασης. 2.5 Ηθελημένη πράξη ή/και βαριά αμέλεια ή δόλο ή απιστία ή ανέντιμες ή εγκληματικές πράξεις εν γένει ή παράλειψη με πρόθεση και υπεξαίρεση ή παράνομη απόσπαση καλυπτόμενου αντικειμένου από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο ή το Δικαιούχο του Ασφαλίσματος (αν είναι διαφορετικά πρόσωπα), των προσώπων που συνοικούν μαζί του ή των νομίμων αντιπροσώπων του ή των προστηθέντων του ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη των ασφαλιζόμενων αντικειμένων. 2.6 Για διαφυγόν κέρδος ή αποθετική ζημιά υπό οποιαδήποτε μορφή, έστω και αν είναι επακόλουθο της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου όπως -ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- τις ζημιές από την αδυναμία μίσθωσης, άλλης διάθεσης, καθώς και από τη στέρηση γενικά της χρήσης των πραγμάτων που επηρεάστηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο, για τις ζημιές από την αδυναμία εκμετάλλευσής τους, από άμεση ή έμμεση βλάβη, στέρηση προσόδων, κέρδους και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη μη υλική ζημιά. 2.7 Αμίαντο, δηλαδή ζημιά ή ισχυριζόμενη ζημιά άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενη ή συσχετιζόμενη με την παρουσία αμίαντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο ανεξάρτητα από τη μορφή ή την ποσότητά του. 2.8 Ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, τσουνάμι (tsunami) ή άλλη βίαιη ατμοσφαιρική / γεωλογική διαταραχή και οποιαδήποτε συνέπεια αυτών των φαινομένων, όπως π.χ. πυρκαγιά. 2.9 Ηχητική έκρηξη, κύματα ήχου δημιουργούμενα από εναέρια μέσα και αεροσκάφη, που μεταδίδονται με την ταχύτητα του ήχου ή υπερηχητική ταχύτητα Μυστηριώδης ή ανεξήγητη εξαφάνιση, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κλοπή χωρίς ίχνη βίας (π.χ. χρήση αντικλειδιού) ή παραβίασης ή διάρρηξης κλπ Εσφαλμένος ή ελαττωματικός σχεδιασμός, ελαττωματική κατασκευή των ασφαλιζομένων αντικειμένων, χρησιμοποίηση ελαττωματικών υλικών, εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ αυτά Φυσιολογική φθορά του χρόνου, παλαιότητα, πλημμελής συντήρηση ή κακοτεχνία, σταδιακή/βαθμιαία αλλοίωση/επιδείνωση από οποιαδήποτε αιτία (περιλαμβάνονται διάβρωση, μούχλα, πάσης φύσεως μόλυνση ή ρύπανση, σκουριά, απώλεια βάρους, αποχρωματισμός, μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασία, ξηρασία, ζύμωση) Ηλεκτρονικοί κίνδυνοι, δυσλειτουργία των συστημάτων, μετάδοση-μεταφορά ιών, απώλεια, μεταβολή, μετατροπή ή βλάβη ή μείωση της λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας ή λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware), προγράμματος λογισμικού (software), δεδομένων, συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών, μικροεπεξεργαστή, ενσωματωμένου ή ολοκληρωμένου κυκλώματος ή παρόμοιας συσκευής, η οποία βρίσκεται μέσα σε εξοπλισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία οφείλεται σε κακόβουλη ή από πρόθεση ή από αμέλεια μετάδοση / μεταφορά (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το οποίο περιλαμβάνει κακόβουλη ή/και ζημιογόνο εντολή προγραμματισμού, περιλαμβανομένων πάσης φύσεως ιών, οι οποίοι αποτελούν το αίτιο της απώλειας Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα εξαιτίας εργασιών ανέγερσης, κατεδάφισης, ανακαίνισης, ανακατασκευής, διακόσμησης, συντήρησης, επισκευής και εν γένει μετατροπών, εκτός της περίπτωσης προηγούμενης ενημέρωσης της Εταιρίας και με τη ρητή επιφύλαξη της αποδοχής της να συμφωνείται κατά περίπτωση, η μη άρση της παρούσας εξαίρεσης, με εφαρμογή επιπρόσθετου ασφαλίστρου και ειδικές προϋποθέσεις κάλυψης Ταυτόχρονη ή σταδιακή διαφυγή ρύπων και μόλυνση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του του περιβάλλοντος, καθώς και από βιολογικές, μολυντικές ή ρυπαντικές ουσίες, δηλαδή οποιεσδήποτε ουσίες στερεές, υγρές, αέριες ή θερμικά ερεθιστικές, οι οποίες μετά την έκκλησή τους απειλούν ή προσβάλλουν την ανθρώπινη υγεία ή ευεξία ή προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν ζημιά ή απώλεια εμπορικής αξίας ή χρήσης στα ασφαλισμένα με το παρόν αντικείμενα,

4 συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών ή άλλων επικίνδυνων βιολογικών ουσιών Προϋπάρχουσες ζημιές, ανεξάρτητα αν ήταν ή όχι γνωστές στον Ασφαλιζόμενο, ελαττώματα, περιστατικά ή καταστάσεις οποιασδήποτε φύσης, τα οποία ο Ασφαλιζόμενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει Δαπάνες για το σκοπό εκκαθάρισης του χώρου που επλήγη από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου, ως και αποκομιδή συντριμμάτων και γενικά υπολειμμάτων ή κατάλοιπων κλπ., εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Περιουσιακά στοιχεία υπό μεταφορά εκτός των εγκαταστάσεων Κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από αυτή Το ποσό της προβλεπόμενης απαλλαγής Οποιαδήποτε κάλυψη δεν αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης ή σε ειδικό όρο ή ειδική συμφωνία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απώλειες ή ζημιές που θα συμβούν άμεσα ή έμμεσα στα παρακάτω αντικείμενα, εξαιρούνται από την παρούσα ασφάλιση με ισχύ σε όλες τις καλύψεις και τυχόν επεκτάσεις καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκτός εάν, κατά περίπτωση, αναφέρεται ρητά η κάλυψή τους, σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς όρους, τη βάση προσδιορισμού του Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου τους (όπου υφίσταται) και έως των αναφερομένων Ασφαλισμένων Ποσών / Ορίων Ευθύνης που αναφέρονται κατά περίπτωση. Επίσης, για τεχνικούς λόγους, ορισμένα από τα εξαιρούμενα αντικείμενα είναι πιθανό να επαναλαμβάνονται σε σε ειδικές περιπτώσεις επεκτάσεων καλύψεων κλπ Περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην ύπαιθρο, βοηθητικά κτίσματα και σταθερές εγκαταστάσεις ή κινητός εξοπλισμός εν υπαίθρω, ήτοι (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φράχτες, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά Αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του τόπου (διευθύνσεων κινδύνου) που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αντικείμενα που φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις τρίτων και εν γένει αντικείμενα που δε βρίσκονται υπό τη φροντίδα, επιμέλεια και έλεγχο του Ασφαλιζομένου και/ή που έχουν δοθεί στον Ασφαλιζόμενο για φύλαξη ή του τα έχουν εμπιστευθεί υπό οποιαδήποτε μορφή ή του έχουν κατατεθεί με προμήθεια ή λογαριασμό, συνεταιρικό με άλλους, που τα έχει πουλήσει και δεν τα έχει παραδώσει, ανεξάρτητα εάν του έχουν πληρώσει όλο η μέρος του τιμήματος, καθώς αυτά που κρατά ως ενέχυρο, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά Αντικείμενα από ασήμι, χρυσό, ράβδους/πλάκες από χρυσό, άργυρο ή από οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο ή ημιπολύτιμο μέταλλο, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, κοσμήματα, μετρητά/χρήματα, νομίσματα παντός είδους (μεταλλικά, χαρτονομίσματα, αρχαία και λοιπά συναφή), σε κυκλοφορία ή μη. Επίσης εξαιρούνται αξιόγραφα πάσης φύσεως και ονομασίας, περιλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) συμφωνητικά, συμβάσεις, λαχεία, λαχνοί, δελτία ΠΡΟ-ΠΟ και τυχερών παιχνιδιών και παρόμοια, υποσχετικά έγγραφα κάθε είδους με τα οποία έχει συσταθεί ή αποδεικνύεται μία έννομη σχέση, όπως ενδεικτικά μετοχές, πιστωτικές κάρτες, ένσημα, χαρτόσημα, συναλλαγματικές, τραπεζογραμμάτια, κάθε είδους χρεόγραφα και αξιόγραφα, πιστωτικοί τίτλοι, ομόλογα, ομολογίες, μετοχές και λοιπά συναφή. Επίσης εξαιρούνται έγγραφα πάσης φύσεως και περιεχομένου, χειρόγραφα ή έντυπα ή μηχανογραφημένα λογιστικά βιβλία κλπ Γραμματόσημα, συλλογές γραμματοσήμων ή άλλων σπάνιων αντικειμένων και κειμηλίων εν γένει, σχεδιαγράμματα, σχέδια, πρωτότυπα κάθε τύπου, μήτρες, καλούπια, κάθε είδους χειρόγραφα και αντίγραφα, σπάνια βιβλία, λογιστικάφορολογικά βιβλία και στοιχεία, ένσημα οποιασδήποτε φύσεως, σκοπού και χρήσης, μετάλλια, κύπελλα αγώνων και παντός είδους σπάνια αντικείμενα και συλλογές από σπάνια αντικείμενα ή κειμήλια εν γένει κλπ. παρόμοια Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξωτερικοί φορείς πληροφοριών εν γένει, καλύπτονται μόνο έως την την υλική αξία αυτών και όχι ως προς το κόστος παραγωγής, καταχώρησης, αναπαραγωγής και την αξία των περιεχομένων σε αυτά πληροφοριών Κάθε είδους και φύσης εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες Οχήματα με άδεια κυκλοφορίας χερσαία ή θαλάσσια, ρυμουλκούμενα οχήματα, οχήματα σε ράγες με κινητήρα, θαλάσσια σκάφη, αεροσκάφη, αντικείμενα στο νερό Τρόφιμα, εκτός εάν παρέχεται η κάλυψη αλλοίωσης εμπορευμάτων Απώλεια νερού ή καύσιμων υλών εξαιτίας επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου. Πίνακες ζωγραφικής, εικόνες, αντικείμενα γλυπτικής, σπάνια έργα τέχνης, αντίκες, χαλιά ιδιαίτερης αξίας, κάθε είδους ασημένια σκεύη, διακοσμητικά αντικείμενα από κρύσταλλο, φαγιάνς ή πορσελάνη, γουναρικά, ρολόγια τοίχου, ηλεκτρονικά, στερεοφωνικά συγκροτήματα, video, cd players, dvd players, blue ray players, έγχρωμες τηλεοράσεις, φωτογραφικές μηχανές, κuάλια, τηλεσκόπια, κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, αθλητικός εξοπλισμός οποιουδήποτε είδους, εάν δεν αναφέρονται σε αναλυτική κατάσταση αυτού του συμβολαίου που περιλαμβάνει την περιγραφή και την αξία κάθε αντικειμένου χωριστά, η ζημιά αυτή καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξετε έγγραφα την κυριότητά τους και την αξία τους αλλά η αποζημίωση τους θα γίνει μόνον μέχρι το ποσό των για το καθένα απ αυτά, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά ανά περίπτωση. Περισσότερα αντικείμενα που σύμφωνα με το συνηθισμένο τους προορισμό, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο (π.χ. σερβίτσιο), θεωρούνται σαν ένα κομμάτι Σε περίπτωση ΜΕΡΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ και/ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ρητά δηλώνεται ότι θα αποζημιώνονται μόνο τα τεμάχια που

5 ζημιώθηκαν από το σετ, στην πραγματική τους αξία ένα έκαστο, ενώ σε περίπτωση που η πραγματική τους αξία δεν είναι γνωστή, ο προσδιορισμός της αξίας του εκάστοτε τεμαχίου θα γίνεται αναλογικά Σε περιπτώσεις βλάβης, απώλειας ή καταστροφής βιβλίων, η Εταιρία δεν θα αποζημιώσει όλη την αξία των έργων που έπαθαν ζημιά, αλλά μόνο την αξία των τόμων ή τμημάτων των έργων που καταστράφηκαν, λαμβάνοντας ως βάση την τιμή της σύνθεσης (σε περίπτωση που δε θα υπήρχε πια αυτή), του χαρτιού και του τραβήγματος των τόμων αυτών ή τμημάτων των έργων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει ποσό ανώτερο από την εμπορική αξία των τόμων αυτών ή τμημάτων έργων, κατά την ημέρα της ζημιάς, αφού αφαιρεθούν όλες οι εκπτώσεις και τα κέρδη. Τα χειρόγραφα και τα σπάνια βιβλία εξαιρούνται από την ασφάλιση.

6 Άρθρο 3 - Διαδικασία και διακανονισμός της Ζημιάς 3.1 Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση ζημιάς έχουν την υποχρέωση: Να ειδοποιήσουν την Εταιρία εντός οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση της ζημιάς Να λάμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση της ζημιάς και να ακολουθούν τις οδηγίες της Εταιρίας. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, να μεταχειρισθούν όλα τα δυνατά μέσα για να περιοριστεί η ζημιά και να διασώσουν τα ασφαλισμένα αντικείμενα τα οποία δε ζημιώθηκαν Να προμηθεύσουν στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα και εύλογα στοιχεία που θα ζητηθούν προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος της ζημιάς Να επιδώσουν στην Εταιρία αναλυτική κατάσταση της απαίτησης τους στην οποία θα αναγράφονται τα ζημιωθέντα αντικείμενα καθώς και η αξία τους Εφ'όσον πρόκειται για κινητά, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την ευθύνη απόδειξης της κατοχής αυτών. Η υπαίτια παράβαση ή μη τήρηση απο το Λήπτη της Ασφάλισης ή από τον Ασφαλιζόμενο των παραπάνω υποχρεώσεων καθιστά την παρούσα ασφάλιση άκυρη και παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία ή / και στους Ασφαλιστές να ζητήσουν την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς τους. 3.2 Δικαιώματα Ασφαλιστών και της Εταιρίας : Οι Ασφαλιστές δια μέσου της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα αντί χρηματικής αποζημιώσεως, να σας αντικαταστήσουν ή να επισκευάσουν τα καταστραφέντα αντικείμενα, στην κατάσταση όμως που ήταν προ της καταστροφής. Εφ'όσον πρόκειται για κτίρια ο Λήπτης της Ασφάλισης ή / και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένοι να προμηθεύσουν στην Εταιρία, εφ'όσον ζητηθεί, όλες τις απαραίτητες άδειες που προβλέπονται απο το νόμο Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε ενέργεια για να διαπιστώσει τα αίτια του ατυχήματος και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτό και για την ύπαρξη και την αξία των ασφαλισμένων πραγμάτων κατά το χρόνο του ατυχήματος. Έχει επίσης το δικαίωμα με τους πραγματογνώμονες του να προβαίνει σε άμεσο έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του ασφαλισμένου και να ζητήσει απ'αυτόν να φέρει στα γραφεία του ή στους πραγματογνώμονες του κάθε αποδεικτικό μέσο, που νόμιμα είναι απαραίτητο ή και χρήσιμο για την εξακρίβωση των αιτιών και του ύψους της ζημιάς. 3.3 Υπολογισμός ασφαλίσματος (αποζημίωσης) Το ασφάλισμα υπολογίζεται με βάση : α) την αξία που είχε το ασφαλισμένο αντικείμενο, κατά το χρόνο που έγινε η ζημιά δηλαδή την τρέχουσα ή, εάν δεν υπάρχει, την αξία άλλου κατά το δυνατόν παρεμφερούς αντικειμένου και με την ίδια απόδοση, κατά την ημέρα που έγινε η ζημιά. β) Εφ'όσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ο τρόπος υπολογισμού της αξίας για κάθε είδος ασφαλιζομένου αντικειμένου είναι: Κτίρια και γενικώς κτίσματα, την αναγκαία δαπάνη ανοικοδόμησης τους, μετά την αφαίρεση λόγω χρήσεως ή παλαιότητας της μείωσης της κατασκευαστικής τους αξίας. Περιεχόμενα και κινητά κάθε είδους, (εξαιρούνται τα εμπορεύματα), δηλαδή αντικείμενα κοινής χρήσης, εργαλεία, οικοσκευή και μηχανές κλπ, την αξία αντικατάστασης τους με καινούργια ιδίου ή παρεμφερούς τύπου ή προδιαγραφών, μετά την αφαίρεση της λόγω χρήσης ή παλαιότητας μείωσης της πραγματικής τους αξίας. Εμπορεύματα, περιλαμβανομένων πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων, τη δαπάνη για την κατασκευή ή απόκτηση ομοίων νέων εμπορευμάτων. γ) Καμία άλλη αξία δε λαμβάνεται υπ'όψιν, όπως αξία προσωπική ή συναισθηματική, με οποιαδήποτε κριτήρια. δ) Αν η αξία του ζημιωθέντος αντικειμένου (όπως προσδιορίστηκε πιό πάνω) κατά την ημέρα της ζημιάς, είναι μεγαλύτερη της ασφαλιστικής αξίας, τότε ο ασφαλισμένος, θεωρείται ως συνασφαλιστής του εαυτού του, για το επιπλέον από το ασφαλισμένο ποσό και με την ιδιότητα αυτή, επιβαρύνεται με το ανάλογο μέρος της ζημιάς, σύμφωνα με το Νόμο 2496 / 97 (αναλογικός κανόνας - υποασφάλιση). ε) Την ασφαλιστική αξία του ασφαλιζομένου αντικειμένου που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης. Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλιζόμενος όμως δεν μπορούν να επικαλεσθούν τις ασφαλιστικές αξίες του πιστοποιητικού ασφάλισης, τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις που αναφέρονται σ'αυτό και το ασφάλιστρο που πλήρωσε, ότι αποτελούν αναγνώριση, απόδειξη ή τεκμήριο, ότι υπήρχαν τα αντικείμενα (που εμφανίζονται σαν ασφαλισμένα) κατά το χρόνο του ατυχήματος και για την αναφερόμενη αξία τους Οι Ασφαλιστές, αποζημιώνοντας τον ασφαλιζόμενο, αποκτούν όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός εναντίον τρίτου, που τυχόν είναι υπαίτιος της ζημιάς σύμφωνα με τον νόμο 2496/97. Ανεξάρτητα απ'αυτό ο ασφαλιζόμενος εκχωρεί από τώρα στους Ασφαλιστές, κάθε παρόμοιο δικαίωμα του και δίδει σ'αυτούς το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, να ενεργήσουν αυτοί εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομα τους ή και στο όνομά του, για αποζημίωση τους από τον τρίτο. 3.6 Μετά από ζημιά, το Ασφαλιστήριο ισχύει μειωμένο κατά το ποσό το οποίο κατεβλήθει σαν αποζημίωση στον Ασφαλιζόμενό ή Λήπτη της Ασφάλισης, ή Δικαιούχο του Ασφαλίσματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

7 Άρθρο 4 - Γενικές Διατάξεις 4.1 Υποχρεώσεις ασφαλιζομένου : Κατά τη σύναψη της Ασφαλιστικής σύμβασης, ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στην Εταιρία κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς επίσης να απαντήσουν σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας Ο Λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση να συντηρούν και να φροντίζουν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα και γενικά να κάνουν κάθε πράξη που θα έκαναν για το συμφέρον τους, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι Εφ'όσον ο Λήπτης της Ασφάλισης ή / και ο Ασφαλιζόμενος έχουν δήλωσει στην πρόταση ασφάλισης την ύπαρξη προστατευτικών μέτρων τα οποία αναγράφονται στο παρόν ασφαλιστήριο και από αυτά εξαρτήθηκε η αποδοχή του κινδύνου από τους Ασφαλιστές, τότε οφείλει ανά πάσα στιγμή να τα έχει συντηρημένα και αν τα διατηρεί σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή / και ο Ασφαλιζόμενος έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στην εταιρία τις ζημιές που είχαν επισυμβεί πρίν από τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης. Εάν στην πρόταση ασφάλισης δε δηλώθηκαν ζημιές που είχαν επισυμβεί πρίν από τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης και στη μη γνωστοποίηση αυτών βασίστηκε ή ανάληψη της κάλυψης, τότε οι Ασφαλιστές δεν υποχρεούνται να προβούν σε αποζημίωση για ζημιά από επέλευση καλύπτόμενου κινδύνου. 4.2 Έναρξη και διάρκεια : Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από το χρονικό σημείο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και εφόσον έχει καταβληθεί το εφάπαξ ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση τμηματικής καταβολής. 4.3 Μεταβολή στη νομική κατάσταση ασφαλιζομένου αντικειμένου Ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην Εταιρία κάθε μεταβολή οποιασδήποτε φύσεως, περειχομένου, εκτάσεως, κλπ, που επέρχεται στο Ασφαλιζόμενο αντικείμενο, ενδεικτικώς δε, εκποίηση ολική ή μερική, οποιασδήποτε μορφής, π.χ. πώληση, δωρεά του Ασφαλιζομένου αντικειμένου, κληρονομική διαδοχή και γενικώς κάθε περίπτωση ένεκα της οποίας εξέλιπε το ασφαλιστικό συμφέρον, ως επίσης πτώχευση του Ασφαλιζομένου ή Συμβαλλομένου, ή αναστολή πληρωμών εκ μέρους του ή θέση αυτού υπό εκκαθάριση ή υπό ανάλογο καθεστώς Εφόσον δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο σε διαταγή ή στον κομιστή, η Εταιρεία και ο Ασφαλιζόμενος ή Συμβαλλόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έγινε γνωστό το οικείο περιστατικό. Η καταγγελία εκ μέρους της Εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που περιήλθε στον Ασφαλιζόμενο ή Συμβαλλόμενο Οι Ασφαλιστές απαλάσσονται, αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πρίν από την πάροδο της παραπάνω 30ήμερης προθεσμίας ή πρίν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε η Εταιρία και εφόσον αποδείξει ότι δε θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δε θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε το περιστατικό. Η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα(30) ημερών από το περιστατικό. 4.4 Μεταβολές στον κίνδυνο Κατά τη διάρκεια Ασφάλισης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή / και ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση τους, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που, αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. 4.5 Διακοπή - λύση της ασφάλισης : Ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. Πέραν των εκ του Νόμου προβλεπόμενων περιπτώσεων καταγγελίας, η Εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο δια συστημένης επιστολής στην τελευταία διεύθυνση του συμβαλλομένου 30 ημέρες πρό της ημερομηνίας ακύρωσης. Η καταγγελία της σύμβασης προς τον έτερο συμβαλλόμενο γίνεται μόνο εγγράφως με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση των συμβαλλομένων. Το Ασφαλιστήριο θεωρείται ολοσχερώς άκυρο, χωρίς επιστροφή οποιουδήποτε ποσού ασφαλίστρου όταν, μετά από τη ζημιά επήλθε ανατροπή των συνθηκών του κινδύνου. Η Εταιρία διακαιούται να παρακρατήσει τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 4.6 Άλλες ασφαλίσεις - συνασφάλεις : Εάν, κατά το χρόνο συνάψεως της ασφαλιστικής σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής υπάρχει ήδη, άλλη, μία ή περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις καλύπτουσες τα ίδια ασφαλιζόμενα συμφέροντα, ολικώς ή μερικώς, ο Ασφαλιζόμενος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το γεγονός αυτό στην Εταιρία, δίνοντας κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η ύπαρξη άλλης ασφάλισης πρέπει να αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Όταν υπάρχουν άλλες ασφαλίσεις του ίδιου ασφαλισμένου αντικειμένου και επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η Εταιριά υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού, μόνον, του ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση, ίσου προς το λόγο (αναλογία συμμετοχής όλων των ασφαλιστών) που προκύπτει, εάν ληφθούν υπ'όψιν όλες οι όμοιες ασφαλίσεις (συνασφαλίσεις). 4.7 Ανεξάρτητα απο τις περιπτώσεις που ειδικά και ρητά προβλέπονται παραπάνω και όπου ο ασφαλισμένος χάνει κάθε δικαίωμα, που τυχόν έχει απο το ασφαλιστήριο (έκπτωση) η ίδια συνέπεια επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο ασφαλισμένος

8 παραβαίνει και οποιαδήποτε άλλη διάταξη του ασφαλιστηρίου. Όταν δε ο Ασφαλιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο ή εμπορική εταιρία, απώλεια δικαιωμάτων επέρχεται και όταν η παράλειψη βαρύνει και ένα μόνο εκπρόσωπο ή και συναίτερο της επιχειρήσεως. 4.8 Μεταβίβαση δικαιωμάτων που πηγάζουν απ'αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν είναι ισχυρή (π.χ. ενυπόθηκος δανειστής κλπ), εκτός εάν έχει συγκατατεθεί γραπτώς απο την Εταιρία. 4.9 Καμία τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν ισχύει εάν δεν έχει γίνει με έγγραφη Πρόσθετη Πράξη της Εταιρίας Κάθε τροποποίηση των παραπάνω όρων που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό ασφάλισης ή στους Ειδικούς όρους, υπερισχύει Για κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η οποία απορρέει από το παρόν Ασφαλιστήριο,διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφονται μετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται και δε ρυθμίζεται απο το παρόν Ασφαλιστήριο ή απο τους συννημένους όρους του, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις του Νόμου περί ιδιωτικής ασφάλισης και η ισχύουσα νομοθεσία ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ. Ρητά συνομολογείται ότι οι Ασφαλιστές, για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν ασφαλιστήριο, δεν υποχρεούνται στην καταβολή τόκων υπερημερίας εάν η αποζημίωση καταβληθεί εξωδίκως ή κατόπιν εκδόσεως διοικητικής αποφάσεως. Κατ'εξαίρεση οφείλονται τόκοι υπερημερίας, αποκλειστκά και μόνον μετά την πάροδο τριάντα ημερών απο της επιδόσεως εις την Εταιρία τελεσίδικου δικαστικής αποφάσεως, η οποία αναγνωρίζει και επιδικάζει την οφειλή, όχι από της επιδόσεως αγωγής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο οι Ασφαλιστές καταβάλουν σε τρίτους τόκους κατ'εξαίρεση των ανωτέρω, δικαιούται να στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισμένου της, και να αξιώσει την επιστροφή των ήδη καταβληθέντων τόκων ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στους Ασφαλιστές στην έκταση του Ασφαλίσματος που κατέβαλε. - Εάν οι αξιώσεις του Λήπτη της ασφάλισης στρέφονται κατά του Ασφαλισμένου ή του Δικαιούχου του Ασφαλίσματος ή των ανιόντων, κατιόντων και των συζύγων τους ή άλλων προσώπων που συνοικούν μαζί του, καθώς και των νόμιμων αντιπροσώπων του ή των εκπροσώπων του, η αξίωση δεν περιέρχεται στους Ασφαλιστές, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενέργησαν με δόλο. - Ο Λήπτης της Ασφάλισης και σε περίπτωση ασφάλισης για λογαριασμό, ο Ασφαλισμένος και ο τυχόν τρίτος Δικαιούχος του Ασφαλίσματος, υποχρεούνται να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στους Ασφαλιστές. Παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής, επάγεται ευθύνη των υπόχρεων, προς αποκατάσταση κάθε ζημιάς των Ασφαλιστών.

9 Γενικοί Όροι Ασφάλισης Επακόλουθου Ζημιάς (Consequential Loss Policy) (17-201) Έναντι πληρωμής από τον Ασφαλιζόμενο στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή του πρώτου Ασφαλίστρου. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ (υπό τους Όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν ή επισυνάπτονται με πρόσθετη πράξη ή διατυπ'ωνονται με άλλο τρόπο σε αυτό) ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε κτίριο ή άλλο περουσιακό στοιχείο ή οποιοδήποτε τμήμα τούτων το οποίο χρησιμοποιείται από τον Ασφαλιζόμενο στις εγκαταστάσεις για το σκοπό της Επιχειρήσεως καταστραφεί ή υποστεί ζημιά από: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΟΣ Της καταστροφής ή ζημιάς που προκαλείται μ'αυτόν τον τρόπο αναφερόμενης εφεξής στο παρόν ως "Βλάβη" κατά οποιονδήποτε χρόνο μετά την καταβολή του Ασφαλίστρου και πρίν το χρόνο που καθορίζεται στον Πίνακα ως η τελευταία ημέρα της περιόδου ασφαλίσεως ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδο, για την οποία το ασφάλιστρο που απαιτείται για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου τούτου θα έχει πληρωθεί και γίνει αποδεκτό από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή και η επιχείρηση που ασκείται από τον Ασφαλιζόμενο στις Εγκαταστάσεις διακοπεί ή παρεμποδισθεί συνέπεια τούτου: ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ, για κάθε κεφάλαιο που ορίζεται στο συννημένο πίνακα, το ποσό της ζημιάς που προκύπτει από αυτήν τη διακοπή ή παρεμπόδιση, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ, κατά το χρόνο επελεύσεως της Βλάβης, θα ισχύσει ασφάλιση η οποία θα καλύπτει το συμφέρον του Ασφαλισμένου, για την εν λόγω Βλάβη, των ευρισκομένων στις εγκαταστάσεις περιουσιακών στοιχείων και ότι θα έχει λάβει χώρα πληρωμή αποζημιώσεως ή συνομολόγηση ευθύνης γι'αυτήν βάσει της εν λόγω ασφαλίσεως. ΚΑΙ ΟΤΙ η ευθύνη των Ασφαλιστών για καθένα κεφάλαιο δε θα υπερβαίνει το ποσό που προσδιορίζεται στον εν λόγω Πίνακα ως ασφαλιστικό ποσό για το κεφάλαιο τούτο ή συνολικά το ολικό ποσό που ασφαλίζεται με το παρόν ή το ποσό ή τα ποσά εκείνα που ενδέχεται να υποκαταστήσουν τα εν λόγω ποσά με σημείωμα (memorandum) το οποίο θα υπογραφεί από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή για λογαριασμό της. ΟΡΟΙ 1. Εάν υφίσταται οποιαδήποτε ανακριβής περιγραφή της επιχειρήσεως ή των εγκαταστάσεων τις οποίες αφορά η παρούσα ασφάλιση ή οποιαδήποτε ανακριβής παρουσίαση γεγονότος που είναι σημαντικό να είναι γνωστό για την αξιολόγηση του κινδύνου ή οποιαδήποτε παράλειψη δηλώσεως τέτοιου γεγονότος, οι Ασφαλιστές δε θα φέρουν ευθύνη βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου. 2. Καμμία πληρωμή αναφορικά με οποιοδήποτε ασφάλιστρο δε θα θεωρείται ως πληρωμή από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, εκτός εάν έχει δοθεί στον Ασφαλιζόμενο έντυπη απόδειξη για την πληρωμή αυτή υπογεγγραμένη από έναν Υπάλληλο ή δεόντως Εξουσιοδοτημένο πράκτορα του Εξουσιοδοτημένου Ανταποκριτή. 3. Ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιεί τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή για οποιαδήποτε ασφάλιση ή ασφαλίσεις που ήδη υφίστανται ή ενδέχεται να συναφθούν μεταγενέστερα, οι οποίες καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ασφαλιζόμενη με το παρόν και σε αντίθετη περίπτωση όλα τα οφέλη βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου θα απόλλυνται, εκτός εάν ήθελε δοθεί η ειδοποίηση αυτή και οι λεπτομέρειες της εν λόγω ασφαλίσεως ή ασφαλίσεων ήθελαν διατυπωθεί ή επισυναφθεί με πρόσθετη πράξη στο ασφαλιστήριο τούτο από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή ή για λογαριασμό του πρίν από την επέλευση οποιασδήποτε βλάβης. 4. Αμέσως μετά από οποιαδήποτε πτώση ή μετατόπιση: α. οποιουδήποτε κτιρίου, η Βλάβη στο οποίο ενδέχεται να θεμελιώσει αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, β. οποιουδήποτε μέρους του εν λόγω κτιρίου, γ. του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους οποιουδήποτε συγκροτήματος κτιρίων ή οποιασδήποτε κατασκευής της οποίας το εν λόγω κτίριο αποτελέι μέρος η ασφάλιση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου θα παύει αναφορικά με την απώλεια που θα προέρχεται από τη Βλάβη στο εν λόγω κτίριο ή των εντός τούτο περουσιακών στοιχ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ 1. Η πτώση ή μετατόπιση αυτή αφορά το σύνολο ή ένα ουσιώσες ή σημαντικό μέρος του εν λόγω κτιρίου ή ελαττώνει τη χρησιμότητα του κτιρίου τούτου ή οποιουδήποτε μέρους του ή εκθέτει το κτίριο τούτο ή οποιοδήποτε μέρος του ή οποιοδήποτε περουσιακό στοιχείο εντός αυτού σε αυξημένο κίνδυνο Βλάβης, ή είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σημαντική.

10 2. Η πτώση ή μετατόπιση αυτή δεν προκαλείται από Βλάβη, ή συνέπεια της οποίας ζημίας καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο τούτο ή θα μπορούσε να έχει καλυφθεί, αν το κτίριο τούτο, το συγκρότημα των κτιρίων ή η κατασκευή έιχαν περιληφθεί στις εγκατατάσεις τις οποίες αφορά το Ασφαλιστήριο τούτο. Εάν ήθελε εγερθεί αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, προερχόμενη από Βλάβη που επήλθε είτε πρίν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την εν λόγω πτώση ή μετατόπιση, ο Ασφαλιζόμενος θα παράσχει τις αποδείξεις που εύλογα θα του ζητηθούν, ότι η ζημιά δεν προήλθε από ή σε συνάρτηση με οποιαδήποτε τέτοια πτώση ή μετατόπιση και δεν προκλήθηκε, είτε στην προέλευση είτε στην έκταση, μεσα ή έμμεσα, εγγύτερα ή απώτερα από ή σε συνάρτηση με οποιαδήποτε τέτοια πτώση ή μετατόπιση. Σε οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή άλλη διαδικάσια, το βάρος της αποδείξεως ότι οποιαδήποτε πτώση ή μετατόπιση προκλήθηκε από Βλάβη θα φέρει ο Ασφαλιζόμενος. 5. Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει τα παρακάτω : Ζημιά που προξενείται ή επέρχεται εξαιτίας ή ως επακόλουθο: 1. Καύσεως περιουσιακών στοιχείων με διαταγή Δημόσιας Αρχής. 2. Υπόγειας Πυράς. 3. Εκρήξεως πλην της αναφερομένης στην Αρχή του Ασφαλιστηρίου. 4. Καύσεως, είτε από ατύχημα είτε με άλλο τρόπο, δασών, θαμνών, λιβαδιών, πεδιάδων ή ζούγκλας και την αποψίλωση της γης με φωτιά. 5. Βλάβης σε περουσιακά στοιχεία από δική τους ζύμωση, φυσική θέρμανση ή αυτανάφλεξη ή λόγω υποβολής τους σε διαδικασία θερμάνσεως ή ξηράνσεως. 6. Ζημιάς ή βλάβης, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενης ή προερχόμενης ή επακόλουθης ή αποδιδόμενης σε υλικά πυρηνικών όπλων. 7. Ζημιάς ή βλάβης, άμεσα ή έμμεσα προκαλούμενης ή προερχόμενης ή επακόλουθης ή αποδιδόμενης σε ιονίζουσες ακτινοβολίες ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή οποιαδήποτε πυρηνικά απόβλητα από την καύση πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς του όρου τούτου και μόνον, η καύση θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοσυντηρούμενη διαδικασία πυρηνικής διασπάσεως. 6. Η Ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά εκτός εάν προερχόμενη από Βλάβη προκαλούμενη από ή μέσω ή ως επακόλουθο άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε των κατωτέρω συμβάντων, ειδικότερα δε από : α. Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη αναστάτωση της φύσεως. β. Τυφώνα, θύελλα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη ατμοσφαιρική διαταραχή. γ. Πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξία ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο. δ. Στάση, ανταρσία, στρατιωτική ή πολιτική εξέγερση, επανάσταση στρατιωτική ή σφαιτεριστική δύναμη, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας, ή οποιαδήποτε γεγονότα ή αιτίες που προκαθορίζουν την κήρυξη ή διατήρηση στρατιωτικού νόμου ή καταστάσεως πολιορκίας. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλούμενη από Βλάβη που επέρχεται ενόσω διαρκούν ανώμαλες συνθήκες (είτε φυσικές είτε άλλου είδους) που προέρχονται από ή εξαιτίας ή ως επακόλουθο, άμεσα ή έμμεσα, οποιωνδήποτε των ανωτέρω συμβάντων, θα θεωρείται ως ζημιά που δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτήν, εκτός εάν και μέχρι του σημείου που ο Ασφαλιζόμενος θα αποδείξει ότι η Βλάβη αυτή συνέβη ανεξάρτητα από την ύπαρξη των εν λόγω ανώμαλων συνθηκών. Σε οποιαδήποτε ενέργεια, αγωγή ή άλλη διαδικασία, όπου οι Ασφαλιστές ισχυρίζονται ότι, συνέπεια των διατάξεων του όρου τούτου, κάποια ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτή, το βάρος της αποδείξεως ότι η εν λόγω ζημία καλύπτεται θα φέρει ο Ασφαλισμένος. Από τις εξαιρέσεις των άρθρων 5 & 6 δεν έχουν εφαρμογή αυτές που τροποποιούνται στον πίνακα ασφάλισης ή αφορούν καλυπτομένους από το παρόν κινδύνους. 7. Η ασφάλιση βάσει του ασφαλιστηρίου τούτου θα παύει εάν : α. Η επιχείρηση κλείσει ή συνεχίζεται από εκκαθαριστή ή σύνδικο ή οριστικά διακόπηκε ή β. Το ασφαλιστικό συμφέρον του Ασφαλισμένου παύει με οποιοδήποτε τρόπο πλήν του θανάτου, ή γ. Επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή, είτε στην επιχείρηση είτε στις εγκαταστάσεις είτε στα εντός αυτών περουσιακά στοιχεία, με την οποία αυξάνεται ο κίνδυνος Βλάβης, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την έναρξη της παρούσας Ασφαλίσεως, εκτός εάν η συνέχιση της γίνει αποδεκτή με σημείωμα (memorandum) υπογεγγραμένο από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή ή για λογαριασμό του.

11 8. Θα δίδεται ειδοποίηση στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή και, αν απαιτείται, θα καταβάλλεται συμπληρωματικό ασφάλιστρο, εάν αυξηθεί το ασφάλιστρο το καταβλητέο για την ασφάλιση που καλύπτει το έναντι βλαβών συμφέρον του Ασφαλιζομένου στα περιουσιακά στοιχεία των εγκαταστάσεων. 9. Η Ασφάλιση αυτή μπορεί να λήξει οποτεδήποτε, εφόσον το ζητήσει ο Ασφαλιζόμενος, οπότε ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα παρακρατήσει το σύνηθες για βραχεία περίοδο ασφάλιστρο για τη διάρκεια που ευρίσκετο σε ισχύ το Ασφαλιστήριο. Ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα έχει επίσης την ευχέρεια να τερματίσει την ασφάλιση αυτήν οποτεδήποτε με επίδοση σχετικής ειδοποιήσεως προς τον Ασφαλισμένο, οπότε ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα έχει υποχρέωση να επιστρέψει ευθύς μόλις του ζητηθεί το ποσοστό του ασφαλίστρου που αναλογεί στον μετά την ημερομηνία καταγγελίας υπόλοιπο χρόνο της ασφαλίσεως. 10. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης συνεπεία της οποίας γεννάται ή είναι δυνατό να γεννηθεί αξίωσει βάση του Ασφαλιστηρίου τούτου, ο Ασφαλιζόμενος θα ειδοποιεί πάραυτα τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή περί αυτής και με δέουσα επιμέλεια θα προβαίνει, συμφωνεί στην ενέργεια και επιτρέπει να γίνονται όλα τα πράγματα τα οποία εύλογα και από πρακτική άποψη θα είναι δυνατά, για να περιορίσουν ή ελέγξουν οποιαδήποτε διακοπή ή παρεμπόδιση της επιχειρήσεως ή για να αποφύγουν ή να περιορίσουν τη ζημιά, και σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεως βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, θα δώσει, με δαπάνη του και εγγράφως, στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, όχι αργότερα από τριάντα μέρες μετά τη λήξη της περιόδου αποζημιώσεως ή μέσα στην προθεσμία που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής εγγράφως θα παράσχει, μία δήλωση στην οποία θα παρουσιάζονται τα στοιχεία της αξιώσεως του μαζί με λεπτομέρειες όλων των ασφαλίσεων (εάν υπάρχουν) που καλύπτουν τη Βλάβη ή οποιοδήποτε μέρος της ή οποιουδήποτε είδους επακόλουθη ζημιά προκύπτουσα από αυτήν. Ο Ασφαλισμένος θα παρουσιάσει, προμηθεύσει και παραδώσει στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή με δαπάνη του τα λογιστικά εκείνα βιβλία και τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που εύλογα θα ζητηθούν από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή ή για λογαριαμό του με σκοπό την έρευνα και επαλήθευση της αξιώσεως, μαζί με μια ένορκη ή άλλη νόμιμη υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια της αξιώσεως και των θεμάτων που συναρτόνται με αυτήν. Καμμία αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου δε θα καθίσταται πληρωτέα εάν δεν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις με αυτούς από οποιαδήποτε άποψη, οποιαδήποτε πληρωμή έχει προκαταβληθεί έναντι της αξιώσεως θα επιστρέφεται πάραυτα στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή. 11. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης συνεπεία της οποίας γεννάται ή είναι δυνατό να γεννηθεί αξίωσει βάση του Ασφαλιστηρίου τούτου, ο Ασφαλιζόμενος θα ειδοποιεί πάραυτα τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή περί αυτής και με δέουσα επιμέλεια θα προβαίνει, συμφωνεί στην ενέργεια και επιτρέπει να γίνονται όλα τα πράγματα τα οποία εύλογα και από πρακτική άποψη θα είναι δυνατά, για να περιορίσουν ή ελέγξουν οποιαδήποτε διακοπή ή παρεμπόδιση της επιχειρήσεως ή για να αποφύγουν ή να περιορίσουν τη ζημιά, και σε περίπτωση εγέρσεως αξιώσεως βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, θα δώσει, με δαπάνη του και εγγράφως, στον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, όχι αργότερα από τριάντα μέρες μετά τη λήξη της περιόδου αποζημιώσεως ή μέσα στην προθεσμία που ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής εγγράφως θα παράσχει, μία δήλωση στην οποία θα παρουσιάζονται τα στοιχεία της αξιώσεως του μαζί με λεπτομέρειες. 12. Εάν κατά το χρόνο οποιασδήποτε ζημιάς βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου υφίσταται οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση ή ασφαλίσεις που έγιναν είτε από τον Ασφαλιζόμενο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα και καλύπτουν τη ζημία αυτή ή οποιοδήποτε μέρος της, οι Ασφαλιστές δε θα ευθύνονται να καταβάλουν ή συνεισφέρουν, βάσει του παρόντος, περισσότερο από το ποσοστό που της αναλογεί στη ζημιά αυτήν. 13. Ο Ασφαλισμένος, με έξοδα των Ασφαλιστών, θα προβαίνει, συμφωνεί στην ενέργεια και επιτρέπει να γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες και τα πράγματα που θα είναι απαραίτητα ή εύλογα θα ζητούνται από τον Εξουσιοδοτημένο Ανταποκριτή, προκειμένου να ασκηθούν οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα θεραπείας ή προκειμένου να ληφθεί αποκατάσταση ή αποζημίωση από άλλα μέρη έναντι των οποίων οι Ασφαλιστές θα έχουν ή ενδέχεται να έχουν δικαιώματα ή να υποκατασταθεί ευθύς μετά την πληρωμή οποιασδήποτε ζημίας βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω ενέργειες και πράγματα θα είναι ή θα γίνουν απαραίτητα πρίν ή μετά την αποζημίωση του από τους Ασφαλιστές. 14. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ως προς το ποσό οποιαδήποτε ζημίας η εν λόγω διαφορά, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα ερωτήματα, θα παραπέμπεται στην κρίση ενός Διαιτητή που θα ορίζεται εγγράφως από τα διάδικα μέρη ή, εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο διορισμό ενός Διαιτητή, στην κρίση δύο ανεξαρτήτων Διαιτητών, από τους οποίους ο καθένας θα διορίζεται εγγράφως από κάθε ένα διάδικο μέρος εντός δύο ημερολογιακών μηνών αφ'ότου ζητηθεί τούτο εγγράφως από το άλλο διάδικο μέρος. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αρνηθεί να ορίσει ή δεν ορίσει Διαιτητή μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες αφ'ότου λάβει έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία θα ζητείται διορισμός Διαιτητή, το άλλο μέρος θα έχει την ευχέρεια να ορίσει ένα μοναδικό Διαιτητή. Και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Διατητών, η διαφορά θα παραπέμπεται στην κρίση ενός Επιδιαιτητή, ο οποίος θα πρέπει να έχει ορισθεί από αυτούς εγγράφως πρίν την έναρξη της διαδικασίας και ο οποίος θα παρακάθεται μαζί με τους Διαιτητές και θα προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους. Ο θάνατος οποιουδήποτε διάδικου μέρους δε θα ανακαλεί ή επηρρεάζει τη διακαιοδοσία ή τις εξουσίες του Διαιτητή, των Διαιτητών ή του Επιδιαιτητή αντίστοιχα και σε περίπτωση αποβιώσεως ενός Διαιτητή ή του Επιδιαιτητή, θα ορίζεται άλλος στη θέση του από το διάδικο μέρος ή τους Διαιτητές (ανάλογα με την περίπτωση) που όρισαν το Διαιτητή ή Επιδιαιτητή που απεβίωσε. Τα έξοδα της παραπομπής και της εκδόσεως διαιτητικής αποφάσεως θα προσδιορίζονται ελεύθερα από το Διαιτητή, τους Διαιτητές ή τον Επιδιαιτητή που θα εκδίδει τη διαιτητική απόφαση. Και ρητά συμφωνείται με το παρόν και δηλώνεται ότι θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος ασκήσεως, αγωγής βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου, η προηγούμενη έκδοση διαιτητικής αποφάσεως απο το Διαιτητή, τους Διαιτητές ή τον Επιδιαιτητή για το ποσό της ζημιάς, εάν τουτο αμφισβητείται.

12 15. Σε καμμία οπωσδήποτε περίπτωση δε θα ευθύνονται οι Ασφαλιστές αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση βάσει του Ασφαλιστηρίου τούτου μετά την παρέλευση α. ενός έτους από τη λήξη της Περιόδου Αποζημιώσεως ή εάν αργότερα, β. τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχει λάβει χώρα πληρωμή ή θα έχει συνομολογηθεί ευθύνη από τους Ασφαλιστές καλύπτουσα τη Βλάβη από την οποία προέρχεται η εν λόγω αξίωση, εκτός αν η αξίωση αποτελεί, αντικείμενο εκκρεμούς δίκης ή διατησίας. 16. Το ασφαλιστήριο τούτο και ο συννημένος πίνακας (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου τούτου) θα αποτελεί ενιαίο σύνολο ως ένα συμβόλαιο και οι λέξεις και ορισμοί στους οποίους έχει δοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου τούτου ή του πίνακα θα έχουν την ίδια έννοια οπουδήποτε απαντώνται. 17. Οποιαδήποτε ειδοποίηση και άλλη ανακοίνωση προς την Εταιρία που απαιτείται από τους όρους τούτους πρέπει να είναι έγγραφη ή έντυπη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦ. Ι ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (ON GROSS PROFIT) ΚΕΦ. ΙΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ON PROFESSIONAL ACCOUNTANT'S CHARGES) Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΕΦ. Ι περιορίζεται σε απώλεια Μικτών Κερδών οφειλόμενη σε (α) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και (β) ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, το δε βάσει τούτου πληρωτέο ως αποζημίωση ποσό θα έιναι : α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή Μικτών Κερδών στο ποσό κατά το οποίο ο Κύκλος Εργασιών, κατά τη διάρκεια της περιόδου Αποζημιώσεως, υπολείπεται, ως συνέπεια της επελθούσης Βλάβης, του Συνήθους Κύκλου Εργασιών. β. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : Οι επιπρόσθετες δαπάνες που κρίνεται απαραίτητο και εύλογο να γίνουν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της μειώσεως του Κύκλου Εργασιών που θα επραγματοποιείτο χωρίς τις εν λόγω επιπρόσθετες δαπάνες κατά τη Διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως εξαιτίας της Βλάβης, χωρίς ωστόσο το ποσό τούτο να υπερβαίνει εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του Συντελεστή Μικτών Κερδών στο ποσό της μειώσεως που αποφεύχθηκε συνεπεία τούτου. μείον οποιοδήποτε ποσό το οποίο εξοικονομήθηκε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως και αφορά τις δαπάνες και τα έξοδα εκείνα της επιχειρήσεως που θα έπρεπε να καταβληθούν από τα Μικτά Κέρδη, πλήν όμως έπαυσαν ή μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της Βλάβης. υπό τον όρο ότι, αν το Ασφαλιστικό ποσό του κεφαλαίου τούτου είναι μικρότερο του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του Συντελεστή Μικτών Κερδών στον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, το πληρωτέο ποσό θα μειωθεί ανάλογα. Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΕΦ. ΙΙ περιορίζεται στην εύλογη δαπάνη που θα πρέπει να καταβάλει ο Ασφαλισμένος στους Επαγγελματίες Λογιστές του για την παρουσίαση οποιωνδήποτε στοιχείων ή λεπτομερειών που περιέχονται στα λογιστικά βιβλία του Ασφαλισμένου ή άλλα επιχειρηματικά βιβλία ή έγγραφα άλλων αποδείξεων ή πληροφοριών που ενδέχεται να ζητηθούν από τους ασφαλιστές βάσει των όρων του Άρθρου 10 του παρόντος Ασφαλιστηρίου και για τη γνωμοδότηση ότι τα στοιχεία ή οι λεπτομέρειες αυτές είναι σύμφωνες με τα λογιστικά βιβλία ή άλλα επιχειρηματικά βιβλία ή έγγραφα του Ασφαλισμένου. ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ (INDEMNITY PERIOD): Η περίοδος που αρχίζει με την επέλευση της Βλάβης και λήγει όχι αργότερα από τη μέγιστη περίοδο αποζημιώσεως μετά, κατά τη διάρκεια της οποίας τα αποτελέσματα της επιχειρήσεως θα επηρεάζονται συνεπεία της Βλάβης. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ: Η περίοδος που αναφέρεται στον πίνακα ασφάλισης. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (TURNOVER): Τα πληρωθέντα ή πληρωτέα στον Ασφαλισμένο χρήματα για αγαθά που πουλήθηκαν ή παραδόθηκαν και για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατα τη δραστηριότητα της επιχειρήσεως στις Εγκαταστάσεις. ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ (GROSS PROFIT): Το ποσό κατά το οποίο α. Η αξία του κύκλου εργασιών και η αξία των αποθεμάτων στο κλείσιμο της χρήσεως θα υπερβαίνει β. Την αξία των αποθεμάτων στην έναρξη της χρήσεως, την αξία των αποθεμάτων που αγοράστηκαν και τα Ειδικά Λειτουργικά Έξοδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το σκοπό του ορισμού τούτου, η αξία των αποθεμάτων κατά την έναρξη και λήξη της χρήσεως θα εξευρίσκεται σύμφωνα με τις ακολουθούμενες από τον Ασφαλισμένο λογιστικές μεθόδους, αφού ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις.

13 ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: 100% των αγορών (μείον εκπτώσεις) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (RATE OF GROSS PROFIT): Η αναλογία των Μικτών Κερδών επί του Κύκλου Εργασιών που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που προηγήθηκε της ημερομηνίας της Βλάβης. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ANNUAL TURNOVER): Ο Κύκλος Εργασιών κατά το αμέσως προηγούμενο της ημερομηνίας της Βλάβης δωδεκάμηνο. ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (STANDARD TURNOVER): O Κύκλος Εργασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, μέσα στους δώδεκα μήνες που προηγήθηκαν της ημερομηνίας της Βλάβης, η οποία αντιστοιχεί με την Περίοδο Αποζημιώσεως. στους οποίους θα γίνουν οι προσαρμογές εκείνες που θα θεωρηθούν απαραίτητες προκειμένου να ληφθούν υπόψη η κατεύθυνση (τάση) της επιχειρήσεως και οι αποκλίσεις, ειδικές συνθήκες που επηρρεάζουν την επιχείρηση, είτε πρίν είτε μετά τη Βλάβη ή που θα επηρέαζαν την επιχείρηση αν δεν είχε επέλθει η Βλάβη, έτσι ώστε τα κονδύλια που θα προσαρμοστούν με τον τρόπο αυτό να αντιπροσωπεύουν ως έγγιστα, εύλογα και από πρακτική άποψη, τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν αν δεν είχε επέλθει η Βλάβη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου μετά από αυτήν. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 : Αν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως πωληθούν αγαθά ή παρασχεθούν υπηρεσίες σε άλλο χώρο από αυτόν των εγκαταστάσεων επ'ωφελεία της επιχειρήσεως, είτε από τον Ασφαλιζόμενο είτε από άλλους για λογαριασμό του, τα καταβληθέντα ή καταβλητέα χρήματα για τις πωλήσεις ή τις υπηρεσίες αυτές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του Κύκλου Εργασιών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποζημιώσεως.

14 Δηλούται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλεια καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προκλήθηκε άμεσα από πυρκαγιά ή / και κεραυνό σύμφωνα με τα παρακάτω : ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΥ (17-001) - Ώς πυρκαγιά, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό, θεωρείται μόνο η φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψη την εστία της και επεκτείνεται από μόνη της στο χώρο. Επίσης η ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή λαμπύρισμα του αντικειμένου (ανάλογα με τη φύση του) το οποίο πήρε φωτιά ενώ δεν προοριζόταν γι'αυτό και γενικά πυρκαγιά που γίνεται παρά τη θέληση του ασφαλιζομένου ή του λήπτη της ασφάλισης συμπτωματικά και τυχαία. Ώς ζημιές από κεραυνό θεωρούνται μόνο οι άμεσες και οι σαν συνέπεια των άμεσων ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση κεραυνού. Επίσης σαν ζημιές που προκλήθηκαν απο πυρκαγιά, εξομειώνονται και οι απώλειες ή ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα : 1. από πυρκαγιά σε άλλη γειτονική οικοδομή ή από μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστεί ή σβηστεί η φωτιά, 2. από οποιαδήποτε αιτία κατά τη μετακόμιση τους, που θα γίνει με σκοπό να διασωθούν από την πυρκαγιά, 3. από καπνούς πυρκαγιάς, 4. αυτές που θα προκληθούν από την κατεδάφιση της ασφαλιζομένης οικοδομής, που θα γίνει με σκοπό την περιστολή ή καταστολή της φωτιάς, 5. από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και γενικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 6. ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προέρχεται από εκτόξευση νερού ή άλλες ενέργειες στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Εξαιρέσεις : Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή ως συνέχεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα : 1. από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και παρόμοιες εκδηλώσεις, δηλαδή από πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή πράξης νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την καταστολή, ή την πρόληψη της διατάραξης ή την μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντα εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας, ή για αντίσταση εναντίων ανταπεργήσαντος εργοδότη, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 2. από τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εκδηλώσεις, είτε έχουν γενικότερες επιδιώξεις είτε όχι, δηλαδή ενέργειες μεμονομένων ή οργανομένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατα τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 3. από ζυμώσεις του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. Επίσης από αυτανάφλεξη (μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των ασφαλισμένων αντικειμένων. 4. από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη παρόμοια ασυνήθιστη βίαια φυσική ή γεωλογική διαταραχή, από τυφώνα λαίλαπα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, ή από άλλη εξαιρετική ατμοσφαιρική διαταραχή εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 5. στις περιπτώσεις που η ζημιά προκληθεί κατά το διάστημα που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο, που ασφαλίζεται με το παρόν ή βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα, βενζίνη, βενζινέλαιο, γκαζολίνη, ανθρακασβέστιο, νάφθα, ή άλλες παρόμοιες ύλες εκτός εάν πρόκειται για εύλογη ποσότητα πρός οικιακή χρήση, πυρίτιδα, δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες παρόμοιες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός εάν έχει επιτραπεί ρητά με ειδικό όρο του ασφαλιστηριου μια τέτοια υποθήκευση. Στην τελευταία όμως περίπτωση ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των νόμων γενικά, που προβλέπουν τον τρόπο και τα σχετικά προφυλακτικά μέτρα, για μια τέτοια αποθήκευση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος χάνει κάθε δικαίωμα από το ασφαλιστήριο (έκπτωση). 6. από έκρηξη μηχανήματος ή εγκατάστασης, από ένρηση (δηλαδή υποπίεση), από έκρηξη σε θάλαμο καύσεως μηχανών εσωτερικής καύσης, από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες) που λειτουργούν με αέρια ή αέριο υπο πίεση εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις εκρήξεων του λέβητα κεντρικής θερμάνσεως και ή / θερμοσίφωνα και / ή από έκρηξη φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων υγραερίου ή φωταερίου που χρησιμεύουν αποκλειστικά για οικιακές ανάγκες. Δεν καλύπτονται όμως, σε καμία περίπτωση,οι ζημιές που τυχόν συμβούν από μία τέτοια έκρηξη, σ'αυτόν τον ίδιο το λέβητα ή το θερμοσίφωνα ή τις φιάλες ή τις εγκαταστάσεις ή στις συσκευές υγραερίου ή φωταερίου, ούτε επίσης οι ζημιές που θα συμβούν από έκρηξη λέβητα

15 παραγωγής ατμού ή αεροσυμπιεστού. 7. βλάβη σε μηχανές, σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, από βλάβη σε εργαλεία ή άλλα αντικέιμενα κάθε φύσεως π.χ. (ανελκυστήρες) που προκαλέιται από υπέρβαση ταχύτητας, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξάρτητα από την αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές (εξαιρουμένου του κεραυνού). Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή θα εφαρμοστεί μόνο για το ίδιο το ηλεκτρικό μηχάνημα, τη συσκευή, το εργαλείο κ.λ.π. ή το τμήμα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, που χτυπήθηκε έμμεσα από το ατύχημα και όχι για τα άλλα αντικείμενα που καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από πυρκαγιά που τυχόν προκλήθηκε από το ατύχημα εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 8. από μόλυνση ή ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς και / ή άλλης αιτίας καθώς και από μόλυνση ή ρυπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες. 9. από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από αυτήν. 10. από πυρκαγιά (τυχαία, από δόλο ή αμέλεια) δασών, συστάδας δένδρων και θάμνων, λιβαδιών, βοσκοτόπων ή από εκχέρσωση εδάφους που γίνεται με φωτιά εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 11. κάθε ζημιά που γίνεται όσο διαρκούν ανώμαλες συνθήκες (φυσικές ή άλλες) ή προκαλείται όσο διαρκούν οι αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου συνθήκες, θα θεωρείται, ότι δεν καλύπτεται με την ασφάλιση αυτή, εκτός εάν ο ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι η ζημιά προκλήθηκε ανεξάρτητα από τις παραπάνω συνθήκες ή περιπτώσεις και από κινδύνους, που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση δίκης, ο ασφαλισμένος θα έχει το βάρος να υποδείξει ότι η ζημιά του καλύπτεται από την ασφάλιση και δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω εξαιρέσεις. 12. ηλεκτρικές ή μηχανικές ζημιές ή απορυθμίσεις συνέπεια πτώσης κεραυνού αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια ρηγμάτωσης ή καύσης στο ασφαλισμένο κτίριο ή κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλιζόμενο περιεχόμενο. 13. απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη πυρκαγιάς για επαγγελματικούς κινδύνους είναι η ύπαρξη σχετικής αδείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η συνεχής τήρηση αυτής.

16 Δηλούται και συμφωνείται ότι η παρούσα ασφάλεια καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προκλήθηκε άμεσα από πυρκαγιά ή / και κεραυνό σύμφωνα με τα παρακάτω : ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (17-002) - Ώς πυρκαγιά, σύμφωνα με το ασφαλιστήριο αυτό, θεωρείται μόνο η φωτιά η οποία προκλήθηκε χωρίς να προϋπάρχει συγκεκριμένη εστία ή η οποία έχει εγκαταλείψη την εστία της και επεκτείνεται από μόνη της στο χώρο. Επίση η ανάφλεξη, δηλαδή καύση που να συνοδεύεται από φλόγα ή λαμπύρισμα του αντικειμένου (ανάλογα με τη φύση του) το οποίο πήρε φωτιά ενώ δεν προοριζόταν γι αυτό και γενικά πυρκαγιά που γίνεται παρά τη θέληση του ασφαλιζομένου ή του λήπτη της ασφάλισης συμπτωματικά και τυχαία. Επίσης σαν ζημιές που προκλήθηκαν απο πυρκαγιά, εξομειώνονται και οι απώλειες ή ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα : 1. από πυρκαγιά σε άλλη γειτονική οικοδομή ή από μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστεί ή σβηστεί η φωτιά, 2. από οποιαδήποτε αιτία κατά τη μετακόμιση τους, που θα γίνει με σκοπό να διασωθούν από την πυρκαγιά, 3. από καπνούς πυρκαγιάς, 4. αυτές που θα προκληθούν από την κατεδάφιση της ασφαλιζομένης οικοδομής, που θα γίνει με σκοπό την περιστολή ή καταστολή της φωτιάς, 5. από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και γενικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 6. ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προέρχεται από εκτόξευση νερού ή άλλες ενέργειες στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Εξαιρέσεις : Η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά, που έχει προξενηθεί, άμεσα ή έμμεσα από κάποιο ή ως συνέχεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα : 1. από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές και παρόμοιες εκδηλώσεις, δηλαδή από πράξεις προσώπου το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, ή πράξης νόμιμα εγκατεστημένης Αρχής με σκοπό την καταστολή, ή την πρόληψη της διατάραξης ή την μείωση των συνεπειών της, ή ηθελημένη πράξη απεργού ή ανταπεργήσαντα εργοδότη που έγινε για την υποστήριξη της απεργίας, ή για αντίσταση εναντίων ανταπεργήσαντος εργοδότη, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 2. από τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορές, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εκδηλώσεις, είτε έχουν γενικότερες επιδιώξεις είτε όχι, δηλαδή ενέργειες μεμονομένων ή οργανομένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα κατα τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δημόσιας τάξης, εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 3. από ζυμώσεις του ασφαλισμένου αντικειμένου, από εγγενές ή άλλο ελάττωμα που υπάρχει μέσα σ αυτό, από ελαττωματική του κατασκευή ή επειδή υποβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο σε θέρμανση ή στέγνωμα. Επίσης από αυτανάφλεξη (μπορεί όμως να καλυφθεί με πρόσθετη κάλυψη) των ασφαλισμένων αντικειμένων. 4. από σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή άλλη παρόμοια ασυνήθιστη βίαια φυσική ή γεωλογική διαταραχή, από τυφώνα λαίλαπα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα, ή από άλλη εξαιρετική ατμοσφαιρική διαταραχή εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 5. στις περιπτώσεις που η ζημιά προκληθεί κατά το διάστημα που είναι αποθηκευμένα στο κτίριο, που ασφαλίζεται με το παρόν ή βρίσκονται τα ασφαλισμένα αντικέιμενα, βενζίνη, βενζινέλαιο, γκαζολίνη, ανθρακασβέστιο, νάφθα, ή άλλες παρόμοιες ύλες εκτός εάν πρόκειται για εύλογη ποσότητα πρός οικιακή χρήση, πυρίτιδα, δυναμίτιδα, βαμβακοπυρίτιδα, νιτρογλυκερίνη ή άλλες παρόμοιες εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, εκτός εάν έχει επιτραπεί ρητά με ειδικό όρο του ασφαλιστηριου μια τέτοια υποθήκευση. Στην τελευταία όμως περίπτωση ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των νόμων γενικά, που προβλέπουν τον τρόπο και τα σχετικά προφυλακτικά μέτρα, για μια τέτοια αποθήκευση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασφαλιζόμενος χάνει κάθε δικαίωμα από το ασφαλιστήριο (έκπτωση). 6. από έκρηξη μηχανήματος ή εγκατάστασης, από ένρηση (δηλαδή υποπίεση), από έκρηξη σε θάλαμο καύσεως μηχανών εσωτερικής καύσης, από έκρηξη σε όργανα αυτοματισμού (διακόπτες, βαλβίδες) που λειτουργούν με αέρια ή αέριο υπο πίεση εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις εκρήξεων του λέβητα κεντρικής θερμάνσεως και ή / θερμοσίφωνα και / ή από έκρηξη φιαλών ή συσκευών ή εγκαταστάσεων υγραερίου ή φωταερίου που χρησιμεύουν αποκλειστικά για οικιακές ανάγκες. Δεν καλύπτονται όμως, σε καμία περίπτωση,οι ζημιές που τυχόν συμβούν από μία τέτοια έκρηξη, σ'αυτόν τον ίδιο το λέβητα ή το θερμοσίφωνα ή τις φιάλες ή τις εγκαταστάσεις ή στις συσκευές υγραερίου ή φωταερίου, ούτε επίσης οι ζημιές που θα συμβούν από έκρηξη λέβητα παραγωγής ατμού ή αεροσυμπιεστού.

17 7. βλάβη σε μηχανές, σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, από βλάβη σε εργαλεία ή άλλα αντικέιμενα κάθε φύσεως π.χ. (ανελκυστήρες) που προκαλέιται από υπέρβαση ταχύτητας, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξάρτητα από την αιτία που προήλθαν οι διαταραχές αυτές (εξαιρουμένου του κεραυνού). Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή θα εφαρμοστεί μόνο για το ίδιο το ηλεκτρικό μηχάνημα, τη συσκευή, το εργαλείο κ.λ.π. ή το τμήμα της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, που χτυπήθηκε έμμεσα από το ατύχημα και όχι για τα άλλα αντικείμενα που καταστράφηκαν ή έπαθαν βλάβη από πυρκαγιά που τυχόν προκλήθηκε από το ατύχημα εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 8. από μόλυνση ή ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας και γενικότερα του περιβάλλοντος κατόπιν πυρκαγιάς και / ή άλλης αιτίας καθώς και από μόλυνση ή ρυπανση από βιολογικές ή χημικές ουσίες. 9. από κλοπή ή εξαφάνιση των ασφαλισμένων αντικειμένων, είτε αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, είτε ύστερα από αυτήν. 10. από πυρκαγιά (τυχαία, από δόλο ή αμέλεια) δασών, συστάδας δένδρων και θάμνων, λιβαδιών, βοσκοτόπων ή από εκχέρσωση εδάφους που γίνεται με φωτιά εκτός εάν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο με πρόσθετη κάλυψη. 11. κάθε ζημιά που γίνεται όσο διαρκούν ανώμαλες συνθήκες (φυσικές ή άλλες) ή προκαλείται όσο διαρκούν οι αναφερόμενες στις παραπάνω παραγράφους αυτού του άρθρου συνθήκες, θα θεωρείται, ότι δεν καλύπτεται με την ασφάλιση αυτή, εκτός εάν ο ασφαλιζόμενος αποδείξει ότι η ζημιά προκλήθηκε ανεξάρτητα από τις παραπάνω συνθήκες ή περιπτώσεις και από κινδύνους, που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση δίκης, ο ασφαλισμένος θα έχει το βάρος να υποδείξει ότι η ζημιά του καλύπτεται από την ασφάλιση και δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω εξαιρέσεις. 12. ηλεκτρικές ή μηχανικές ζημιές ή απορυθμίσεις συνέπεια πτώσης κεραυνού αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια ρηγμάτωσης ή καύσης στο ασφαλισμένο κτίριο ή κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται τι ασφαλιζόμενο περιεχόμενο. 13. απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η κάλυψη πυρκαγιάς για επαγγελματικούς κινδύνους είναι η ύπαρξη σχετικής αδείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η συνεχής τήρηση αυτής. 14. κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις και περιορισμοί των Γενικών όρων ασφαλιστηρίου περιουσίας.

18 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ (17-003) - Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά τυχαία ή άλλη, σε δάση, δρυμώνες, λειμώνες, συστάδες δένδρων, θαμνώδεις εκτάσεις ή συνέπεια υλοτομίας ή καύσης θαμνώδων εκτασεων προς διάνοιξη ή εκχέρσωση εδαφών δια του πυρός.

19 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (17-004) - Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα αμέσως προερχόμενη από άμεση επίδραση καπνού, αιθάλης, καπνεθάλης που θα προκληθεί από γειτνιάζουσα εστιά τυχαίας πυρκαγιάς, ανεξάρτητης της θέλησης του ασφαλιζομένου, ή που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις, οι οποίες ευρίσκονται εντός των ασφαλιζομένων εγκαταστάσεων. Εξαιρέσεις : Εξαιρούνται απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε βιομηχανικούς ρύπους ή ρύπους από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων οχημάτων ή μηχανημάτων έργων ή κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων, καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από την έκλυση θερμότητας που παράγουν συσκευές ή μηχανήματα.

20 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ (17-005) - Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές που θα προξενηθούν άμεσα ή έμμεσα στα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα από έκρηξη πάσης φύσεως (χημική ή φυσική), έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, φιαλών ή συσκευών υγραερίου, πετρελαιομηχανής, ή αεροσυμπιεστή είτε αυτή συμβή μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικέιμενα είτε έξω από αυτούς, έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά. Για τον σκοπό του παρόντος έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια έκλυση ενέργειας που συμβαίνει κατά τη βίαιη (απότομη) εκτόνωση αερίων ή ατμών. Έκρηξη σε δοχεία πιέσεως συμβαίνει όταν διαρραγεί το τοίχωμα τους και δημιουργηθεί απότομη εξίσωση των διαφορετικών πιέσεων εντός και εκτός αυτών. Εξαιρέσεις : Εξαιρούνται οι εκρήξεις που οφείλονται σε : 1. Εκρηκτικές ύλες, 2. Θερμότητα ή ακτινοβολίες που προέρχονται από ραδιενέργεια ή πυρηνικά υλικά, 3. Τρομοκρατική ενέργεια όπως ορίζεται στην υπ'αρίθμ. 2 εξαίρεση του Ειδικού όρου Πυρκαγιάς, Κεραυνού, 4. Ζημιές που θα προκληθούν στον ίδιο το λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, φιάλες ή συσκευές υγραερίου, πετρελαιομηχανή, ή αεροσυμπιεστή που εξεράγη.

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013) 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα