ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ. Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ»"

Transcript

1 ΠΟΡΙΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ Γηεκεξίδαο «Σνκείο θαη Δηδηθφηεηεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ» ηελ Γηεκεξίδα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε Ννεκβξίνπ ζηελ Αζήλα, έγηλαλ εκπεξηζηαησκέλεο εηζεγήζεηο απφ εηζεγεηέο κε βησκαηηθή γλψζε ηνπ ρψξνπ ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σα πνξίζκαηα ηα νπνία εμήρζεζαλ είλαη πξντφλ ησλ εηζεγήζεσλ, ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαζψο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν θαηέζεζαλ. ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ κέζσ θαη θαζεγεηέο απφ ηελ επαξρία. Σα πνξίζκαηα ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 1. ε φηη αθνξά ηε δνκή ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ (Σε.Λ.) ππάξρεη ζπλαίλεζε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φπσο έρεη θαηαηεζεί. ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ νη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ήηαλ αξλεηηθέο, θαη ε άπνςε πνπ επηθξάηεζε ήηαλ φηη ζα έπξεπε νη ψξεο ησλ καζεκάησλ εηδηθφηεηαο ζηα ηξία έηε ζπνπδψλ λα είλαη απμεκέλεο. 2. Σν Σε.Λ. πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κφλν ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη νη ΔΠΑ.. ησλ άιισλ λα εληαρζνχλ ζην χζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. 3. Η ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο Δηδίθεπζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ( Δ.Σ.Δ.Δ.) ην νπνίν ζα πξνζθέξεη Μεηαδεπηεξνβάζκηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε. 4. Σα Ι.Δ.Κ. ην νπνία πξνζθέξνπλ Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Σ.Δ.Δ., λα ζηακαηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η κεηνςεθνχζα, κε κεγάιε δηαθνξά, άπνςε είλαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε άιιε κνξθή. 5. Οη απφθνηηνη ηνπ Σε.Λ. λα απνθηνχλ απηφκαηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ηεο θαηψηεξεο βαζκίδαο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ρσξίο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε άιιν ππνπξγείν. ην ζεκείν απηφ έγηλε κλεία φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε καζεηεία φπσο πξνβιέπεη ε πξφηαζε γηα ην Σε.Λ. 6. Σα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε απηά. 7. Σα δηδαζθφκελα γεληθά καζήκαηα λα έρνπλ εθαξκνζκέλν πξνζαλαηνιηζκφ, θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεη ζπγγξαθή λέσλ βηβιίσλ γηα ην Σε.Λ., πξνζαξκνζκέλα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ. 8. Δίλαη απαξαίηεηε ε έθδνζε λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηα νπνία ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ βηβιίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία ησλ Σ.Δ.Δ. ην ζέκα ησλ βηβιίσλ δηαηππψζεθαλ θαη απφςεηο φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαξηεκέλα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή δηφηη νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ ηερλνινγία είλαη ηαρχηαηεο ηηο νπνίεο δελ κπνξεί πάληα λα παξαθνινπζεί ην έληππν βηβιίν. 9. ηελ εθπφλεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη αξθεηνί «εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο» κε απμεκέλα πξνζφληα ή ζπγγξαθηθή εκπεηξία. 10. ρεδφλ θαζνιηθή ε άπνςε φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην ζχζηεκα ECVET θαη νη ηίηινη ζπνπδψλ λα αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ (NQF) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (EQF) πξνθεηκέλνπ νη πηπρηνχρνη λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 11. ρεδφλ θαζνιηθή θαη ζεηηθή ε άπνςε γηα ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φηη ην πνζνζηφ εηζαγσγήο κε εηδηθέο εμεηάζεηο ζηα ΣΔΙ «ηο οποίο ζε καμία πεπίπηωζη δεν είναι μικπόηεπο ηος ποζοζηού πος πποζδιοπίζεηαι από ηην

2 2 πληθςζμιακή ζςμμεηοσή ηων μαθηηών ηηρ Γ ηάξηρ ηος Τεσνολογικού Λςκείος, ζε ζσέζη με ηο ζςνολικό απιθμό ηηρ Γ ηάξηρ Γενικού και Τεσνολογικού Λςκείος». 12. Δπίζεο ζρεδφλ θαζνιηθή ε άπνςε φηη ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ζηα ΣΔΙ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρνιή θαη ζηε ζπλέρεηα ζε αληίζηνηρν ή ζπλαθέο ηκήκα αλάινγα κε ηελ βαζκνινγία ηνπο. 13. Η θξαηνχζα άπνςε γηα ηελ θαζηέξσζε ή φρη ηεο βάζεο είλαη φηη: ε θαζηέξσζε ηεο βάζεο ηνπ 10 σο πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζα ήηαλ επσθειήο γηα ηελ πνηφηεηα ζπνπδψλ ζε φιε ηελ εθπαίδεπζε. 14. Καζνιηθή είλαη ε άπνςε φηη ηα ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα είλαη ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα γηα ηνπο καζεηέο. 15. Καζνιηθή είλαη επίζεο ε άπνςε φηη ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ θαη ε καζεηεία είλαη επσθειήο γηα ηνπο καζεηέο, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί κε λφκν αιιά δελ πινπνηήζεθαλ. Τπήξμαλ απφςεηο θαη πξνηάζεηο φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ, φηη κπνξεί λα γίλνληαη ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κε επίβιεςε-θαζνδήγεζε θιπ. 16. Σν Σε.Λ. σο επαγγεικαηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ αθνξνχζαλ ηελ ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο, ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία απφ πηζαλνχο ρψξνπο απαζρφιεζεο, ελψ ηνλίζζεθε ε ρξεζηκφηεηα ησλ ΓΡΑΤ ηα νπνία ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. 17. Οη εηδηθφηεηεο ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ.. λα ιεηηνπξγήζνπλ φιεο ζην Σε.Λ. θαη λα πξνζηεζνχλ θάπνηεο λέεο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 18. Καηά ηα επφκελα ζρνιηθά έηε ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα απμεζεί εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο, θπξίσο, θξίζεο αιιά θαη θαηλνηνκηψλ πνπ εηζάγεη. 19. Κξίλεηαη σο ζεηηθή ε εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο θαη ε επηινγή ζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ηνκείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ΔΠΑ.Λ. Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ.δ.κ. θαη.δ. ζηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο είλαη κέηξν επξέσο απνδεθηφ. 20. Η ίδξπζε ησλ ακηγψλ ηκεκάησλ απφ απνθνίηνπο Λπθείσλ είλαη απνδεθηή θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο κε δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα. 21. Οη απφςεηο γηα ηε δεκηνπξγία νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηα.δ.κ. είλαη πεξίπνπ κνηξαζκέλεο κε ππεξνρή ηεο άπνςεο λα δεκηνπξγεζνχλ. Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπο. 22. Η κεγάιε πιεηνλφηεηα πξνηείλεη ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ ππεπζχλσλ εξγαζηεξίσλ.δ.κ. θαη.δ. θαηά 3 ψξεο φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ππεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο θαη θπζηθψλ επηζηεκψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 23. Ο.Δ.Π. θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη γηα ην Σε.Λ. αιιά λα ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία φπσο ηα ΓΡΑΤ. 24. Η ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα δηαθσλεί κε ηελ θαηάξγεζε ησλ Γξαθείσλ Δ.Δ. θαη ηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο ΣΔΔ φπσο δηακνξθψλεηαη. 25. Η πξνβνιή ηνπ Σε.Λ. είλαη απαξαίηεηε κε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξψζεηο, εκεξίδεο, δηαλνκή θπιιαδίσλ, ελεκέξσζε καζεηψλ Γπκλαζίσλ απφ θαζεγεηέο ΣΔΔ, εθζέζεηο έξγσλ καζεηψλ θαη ην δηαδίθηπν. Σνλίζζεθε κάιηζηα φηη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη γνλέσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ. 26. Οκφθσλα δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ν ζεζκφο ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Γηα ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο δηαηππψζεθαλ επίζεο νη απφςεηο φηη ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ρνιηθνί χκβνπινη γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηεο ΣΔΔ θαη ν αξηζκφο ηνπο λα είλαη αλάινγνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ. 27. Η ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε ζηα.δ.κ. θαη.δ. κε ηελ θαζνδήγεζε ρνιηθψλ πκβνχισλ θξίλεηαη σο ζεηηθή.

3 3 28. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρνιηθψλ ηεο ΣΔΔ πξέπεη λα είλαη ηξηπιάζηα ελφο ζρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ίδην αξηζκφ καζεηψλ. Γηαηππψζεθαλ παξάπνλα φηη ελψ απηφ πξνβιέπεηαη κε Τ.Α. ελ ηνχηνηο θαηαζηξαηεγείηαη ζε πνιινχο Γήκνπο. 29. Ο ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σε.Λ. θαη ζπκβάιεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνθαζηζηηθά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σν θαηλφκελν ηεο αλππαξμίαο ζπιιφγσλ ζε πνιιά ζρνιεία κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί πξσηίζησο κε ηελ ζρεηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ θαζεγεηψλ. Ιδηαίηεξα απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ εηζεγεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνλίζζεθαλ ηα εμήο: Κνηλσληθή Οηθνλνκηθή Δθπαηδεπηηθή αλαγθαηφηεηα ε ζηξνθή πξνο ηελ Σερλνινγηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Δηζεγεηήο: Κσλ/λνο Αδξηαλνππνιίηεο, Πξφεδξνο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. Η ζηξνθή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ πξνο ηελ Σερλνινγηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε είλαη κία απφ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθήο καο βάζεο θαη ηελ ζηαδηαθή έμνδν απφ ηελ ππεξρξέσζε. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. ε ζηξνθή απηή έρεη αξρίζεη απφ ην ζρνι, έηνο θαη ζπλερίζηεθε κεγαιχηεξε θαηά ην ηξέρνλ ζρνι. έηνο. Η πξνζέιεπζε ησλ καζεηψλ ζηελ ΣΔΔ αλακέλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, δξαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ δηνξηζκψλ ζην δεκφζην, θαη ιφγσ αλαπφθεπθηεο ζπξξίθλσζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Η Διιάδα έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο (29,9%), (Μ.Ο. EU. 17.4%) κεηαμχ ησλ 27 ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ., Η Διιάδα δηαζέηεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ παηδεία κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Σν πνζνζηφ είλαη γηα ην ηξέρνλ έηνο 2,75% θαη αλακέλεηαη πεξαηηέξσ κείσζή ηνπ. Απφ ην πεληρξφ πνζνζηφ ηα θνλδχιηα θαηαλέκνληαη, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο EUROSTAT, σο εμήο: Αλψηαηε εθπαίδεπζε Διιάδα 1,44% Μ.Ο. Δ.Δ. ησλ 27 1,15% Γεξκαλία 1,14% Η.Π.Α. 1,33% Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Διιάδα 1,14% Μ.Ο. Δ.Δ. ησλ 27 2,25%!!! Απφ ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαλεξφ φηη ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζα ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά δηφηη, εθηφο ησλ άιισλ, ε ρψξα καο έρεη ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ άλεξγσλ πηπρηνχρσλ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ. Οη αιιαγέο πνπ αλακέλνληαη κε ην Σερλνινγηθφ Λχθεην είλαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Μεηαξξπζκίζεηο ηεο ΣΔΔ έγηλαλ θαη θαηά ην παξειζφλ πνιιέο αιιά απέηπραλ ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηνπο πνπ ήηαλ ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζή ηεο. Οη αηηίεο ηεο απνηπρίαο δελ έρνπλ ζήκεξα εθιείςεη. Τπάξρεη αδήξηηε ε αλάγθε επηηπρίαο απηή ηε θνξά. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο καο, λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ε Σερλνινγηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Οη θαζεγεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ΣΔΔ, παξά ηελ πηθξία ηνπο θαη ηηο απνγνεηεχζεηο ηνπο πνπ είλαη δηθαηνινγεκέλεο θαη θαηαλνεηέο, νθείινπλ λα αλακηρζνχλ ελεξγά. Αληηδξάζεηο ζα ππάξμνπλ φπσο θαη ζην παξειζφλ ζε πνιιά πεδία. χδεπμε Μέζεο θαη Αλψηαηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο Δηζεγεηήο: Γξ Απφζηνινο Κνθθφζεο, θαζεγεηήο ΣΔΙ Πεηξαηά, Γ. Γξακκαηέαο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. Σα Αλψηαηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα δηέξρνληαη κηα πεξίνδν έληνλεο θξίζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπο: Να εθηειέζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο

4 4 ππνρξεψζεηο - Να πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν Νφκν - Να πξνζαξκνζηνχλ ζηελ νινέλα απμαλφκελε πηψζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ. Σα ΣΔΙ θαη ηα Πνιπηερλεία απνηεινχλ ηελ Αλψηαηε Δθπαηδεπηηθή Βαζκίδα ηεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο θαη εθ ηνχηνπ ηε ζπλέρεηα ηεο Μέζεο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ζε φηη αθνξά ηελ αθαδεκατθή ηνπο ππφζηαζε. Δμεηάδνληαο ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην ππάξρνπλ νη εμήο Παξαηεξήζεηο/Πξνηάζεηο: Θα δηακνξθσζεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην ελφο ζχγρξνλνπ ηερληθνχ ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η δηαθαηλφκελε ζηξνθή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ κεηά ην Γπκλάζην πξνο ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζα αλεβάζεη θαη ην επίπεδν ηνπ καζεκαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ζα εηζέξρεηαη ζηα ΣΔΙ θαη ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε. Θεζκνζεηείηαη ηκήκα Δηδίθεπζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Σ.Δ.Δ) δηάξθεηαο θνίηεζεο ελφο έηνπο πέξαλ ησλ ηξηψλ εηψλ παξέρνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζηελ εηδηθφηεηα. Ο παξερφκελνο ηίηινο απφ ην Δ.Σ.Δ.Δ είλαη επαγγεικαηηθφο (επηπέδνπ Γ ) θαη ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθφο (ISCED 4). ε φηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο Δηδίθεπζεο Σερληθήο - Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ΣΔΙ πξνηείλνπκε ηελ θαζηέξσζε πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS θαη ηελ εηζαγσγή ησλ απνθνίησλ ζην Β εμάκελν ησλ ΣΔΙ. Με βάζε ην λφκν γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (4009/2011) πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ δηεηνχο αιιά θαη ηξηεηνχο θνίηεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε Σκήκαηνο/Δηδηθφηεηαο. Σν παξαπάλσ ζα δηεπθνιχλεη θνηηεηέο θάπνησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα πξνηηκνχζαλ ιηγφηεξε δηάξθεηα θνίηεζεο θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γλσξίδνπκε ηελ αλάγθε χπαξμεο ιεηηνπξγίαο Σκήκαηνο Δηδηθφηεηαο Κνκκσηηθήο δηεηνχο θνίηεζεο ζηα ΣΔΙ, γεγνλφο πνπ ζα πξνθαινχζε ην ελδηαθέξνλ θάπνησλ πεξηθεξεηαθψλ ΣΔΙ θαη φρη κφλν. Θεσξνχκε φηη ην πξφβιεκα ηεο ζεζκνζέηεζεο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηε Μέζε Σερληθή Δθπαίδεπζε ζα ιπζεί πην εχθνια απφ φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΣΔΙ, δηφηη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ δηεθδηθεί θαλείο άιινο επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα παξά κφλν νη απφθνηηνη ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ο λένο λφκνο πνπ δηέπεη ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε πξνβιέπεη εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε ρνιή θαη φρη ζε Σκήκαηα. Η πξφηαζε καο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη λα γίλεηαη ε εηζαγσγή ζε αληίζηνηρε ρνιή πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθφηεηα. Μεηαηξνπή ησλ ΔΠΑ.Λ. ΔΠΑ.. ζε Σερλνινγηθφ Λχθεην πλελψζεηο Καηαξγήζεηο Δηζεγεηήο: Υξήζηνο Σζαξηζφιεο, Γ/ληήο ΔΠΑ.. Υατδαξίνπ, πξψελ πξντζηάκελνο ηκήκαηνο Β ηεο Γ..Γ.Δ. ηνπ ΤΠΔΠΘ, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ ΣΔΔ απφ ην 1970 κέρξη ζήκεξα γίλνληαη θαηά Μ.Ο. θάζε 8 ρξφληα ρσξίο λα γίλεηαη πξνεγνπκέλσο θακία αμηνιφγεζε. Με ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπκε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη κεηαηξνπέο θαη ζπλελψζεηο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Οη ζρνιηθέο κνλάδεο λα έρνπλ ην πνιχ 350 καζεηέο θαη γηα κεγαιχηεξεο κνλάδεο ε παξαβαηηθφηεηα είλαη ζνβαξφ ιεηηνπξγηθφ πξφβιεκα. Σν ζεκεξηλφ κνληέιν δηνίθεζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο ΣΔΔ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ην Π.Γ. 50/1996 «ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηπρφλ ππεξαξηζκίαο θξίλνληαη φινη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπγρσλεχνληαη». «Απφ φζνπο εθπαηδεπηηθνχο επηζπκνχλ λα θξηζνχλ σο ππεξάξηζκνη, ραξαθηεξίδνληαη ππεξάξηζκνη απηνί πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κνλάδσλ κεηάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 απηνχ ηνπ ΠΓ». «Απφ φζνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ επηζπκνχλ λα θξηζνχλ σο ππεξάξηζκνη, ραξαθηεξίδνληαη σο ππεξάξηζκνη εθείλνη πνπ ηνπνζεηήζεθαλ νξγαληθά ηειεπηαίνη ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ κεηαηέζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην ίδην ζρνιηθφ

5 5 έηνο, εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ σο ππεξάξηζκνη, ζεσξείηαη φηη ηνπνζεηήζεθαλ ηαπηφρξνλα. ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ηνπνζέηεζεο ππεξάξηζκνη ραξαθηεξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κηθξφηεξν αξηζκφ κνλάδσλ κεηάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 απηνχ ηνπ ΠΓ» Δπνκέλσο, κεηξάεη ε νξγαληθή ζέζε ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. Σνκέαο γεσπνλίαο, ηξνθίκσλ θαη πεξηβάιινληνο, ππάξρνπζα θαηάζηαζε, πξννπηηθέο Δηζεγεηήο: ηπιηαλφο Αζεκηάδεο, Γεσπφλνο, Γ/ληήο 3 νπ ΔΠΑ.Λ. Αζελψλ. Ο αγξνηηθφο ρψξνο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ππήξμε επί αηψλεο θαη ζπλερίδεη αθφκε ζήκεξα, λα είλαη ν βαζηθφο κνριφο αλάπηπμεο θαη ν θαηεμνρήλ ηξνθνδφηεο ησλ απαξαίηεησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη ππφδεζεο, απνηειεί παξάιιεια ην ζεκαηνθχιαθα ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. Γηα λα ππάξμεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα, ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε έλα ηνκέα θαηεμνρήλ λεπξαιγηθφ, φπσο είλαη ν αγξνηηθφο. Χζηφζν ζήκεξα δπζηπρψο παξαηεξνχληαη ηέηνηεο ζηξεβιψζεηο θαη παξαιήςεηο κε ζπλέπεηα λα παξάγνπκε πνιχ αθξηβφηεξα αγξνηηθά πξντφληα απφ άιιεο ρψξεο θαη λα κελ είκαζηε αληαγσληζηηθνί. Η Διιάδα κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο γεσξγηθήο ρψξαο θαη ηνπο θαιχηεξνπο εδαθνθιηκαηηθνχο ζπληειεζηέο έθζαζε ζην ζεκείν λα κελ παξάγεη ηίπνηα θαη λα εηζάγεη ζρεδφλ ηα πάληα. Σα αγξνεθφδηα (πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ζπφξνη, ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, κεραλήκαηα, δσνηξνθέο θ.ιπ.) είλαη φια εηζαγφκελα. Καη ηνχην γηαηί απνζπλδέζακε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή απφ ηελ εθπαίδεπζε. Θα έπξεπε ηα Α.Δ.Ι θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην, λα βξίζθνληαη ζε επζεία αληηζηνηρία θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλα θαη ζπληνληζκέλα κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή. Να ππήξρε έξεπλα ε νπνία λα πεξλνχζε άκεζα ζηελ εθαξκνγή θαη λα ηξνθνδνηνχζε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε επζχλε ηεο πνιηηείαο είλαη ηεξάζηηα γηαηί δελ επεδίσμε πνηέ λα ζπλδέζεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ παξαγσγή. Πέξα απφ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεγάιν κεξίδην επζχλεο επηκεξίδεηαη θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ε νπνία δελ ζηήξημε πνηέ κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Δλφςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ λένπ λνκνζρεδίνπ γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην ε πξφηαζε καο είλαη ην πξψην έηνο ηνπ ηερλνινγηθνχ ιπθείνπ λα είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα έρεη ραξαθηήξα γεληθφ, πξνζαλαηνιηζηηθφ θαη πξνεπαγγεικαηηθφ. ην πξφγξακκα ηνπ πξψηνπ έηνπο πξέπεη λα ππάξρνπλ καζήκαηα γεληθνχ, πξνζαλαηνιηζηηθνχ θαη πξνεπαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα, ππνρξεσηηθά θαη φρη επηινγήο. Να είλαη δε αληηπξνζσπεπηηθά κε ηνπο βαζηθνχο ηνκείο παξαγσγήο. Οη λένη καο ζαλ πξψηε θαη βαζηθή επηινγή ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη κάιηζηα ηνλ ηνκέα Γεσπνλίαο Σξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο. Καινχκαζηε ινηπφλ εκείο νη εθπαηδεπηηθνί, λα αληηθξίζνπκε θαηάκαηα ηα πξνβιήκαηα θαη λα δηακνξθψζνπκε πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλφξζσζε ηεο αγξνηηθήο θαη θαη επέθηαζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο Η πεξίπησζε ηνπ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο Δηζεγήηξηα: Μαζηνξάθε Διελα, Γηεπζχληξηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Αηγάιεσ, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ.

6 6 Ο ηνκέαο ζηνρεχεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηψλ ηθαλψλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη πξσηνγελνχο παξέκβαζεο, ζε εμεηδηθεπκέλνπο, σο πξνο ηηο αλάγθεο, ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εμππεξεηνχκελψλ ηνπο. Ο ηνκέαο είλαη έλαο απφ ηνπ πην πνιππιεζείο ηνκείο ζε επίπεδν καζεηηθνχ δπλακηθνχ, έρεη δπλακηθή εμέιημεο ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απνξξφθεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζπλήζσο κεηά ηα πξψηα 2-3 έηε απνθνίηεζεο ζε ζρεηηθή εηδηθφηεηα. Οη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ γξεγνξφηεξν ξπζκφ απνξξφθεζεο. Πξφζζεηε επηκφξθσζε/εμεηδίθεπζε ζηελ αξρηθή εηδηθφηεηα εμαζθαιίδεη θαιχηεξεο θαη ζρεηηθφηεξεο κε ηελ εηδηθφηεηα εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Κάπνηεο εηδηθφηεηεο έρνπλ δπζθνιφηεξε απνξξφθεζε ζρεηηθά κε άιιεο (π.ρ. βνεζνί βξεθνλεπηνθφκνη ηα ηειεπηαία έηε ιφγσ αιιαγήο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηνπο ζηαζκνχο). Οη ππάξρνπζεο έξεπλεο πξνβιεςηκφηεηαο (ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν) αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηνκέα σο δπλακηθά εμειηζζφκελν πνπ ζέιεη φκσο εθζπγρξνληζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Ο ρψξνο ηεο πγείαο θαη πξφλνηαο είλαη δπλακηθά εμειηζζφκελνο θαη έρεη αλάγθε αλάδεημεο λέσλ εηδηθνηήησλ φπσο: εηδηθφο παηδαγσγφο, ζχκβνπινο Τγείαο, βνεζφο Γεξκαηνιφγνπ, Φξνληίδα εμαξηεκέλσλ κειψλ θ.α. Σα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηζεγήηξηα: Διεπζεξία Μαξηνχδε, εθπαηδεπηηθφο απνζπαζκέλε ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. (νκάδα επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ & ηζνηηκηψλ) Σν Σερλνινγηθφ Λχθεην νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή γεληθήο παηδείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερληθή θαηάξηηζε ζε ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή εηδηθφηεηα. Δίλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζην επάγγεικα θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα (Δ.Γ.). Η αξκνδηφηεηα παξνρήο επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ κέζσ Π.Γ. έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. βάζεη ησλ λφκσλ 3879/2010, άξζξν 11, παξ:3 εδάθ:δ θαη 2009/1992, άξζξν 6, παξ:3. Η δηαδηθαζία έθδνζεο Π.Γ. είλαη ρξνλνβφξα θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη 2 ρξφληα. χκθσλα κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ηα επαγγέικαηα ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο. 1. ηελ πξψηε θαηεγνξία απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ηίηινπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ π.ρ. ηνκέαο πγείαο. ηελ ίδηα θαηεγνξία ππάξρνπλ εηδηθφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλέιημεο κε απφθηεζε αλψηεξσλ αδεηψλ κεηά απφ πξνυπεξεζία θαη εμεηάζεηο π.ρ. Μεραλνινγίαο, ειεθηξνινγίαο. 2. ηελ θαηεγνξία απηή απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο είλαη ε θαηνρή ηίηινπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δηφηη δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα απαηηνχληαη φκσο απμεκέλεο επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο π.ρ. ηνκέαο πιεξνθνξηθήο. 3. ηελ θαηεγνξία απηή ε είζνδνο ζην επάγγεικα είλαη ειεχζεξε ρσξίο πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο π.ρ. «Δηδηθφο Δλδπκαηνινγίαο θαη ρεδίαζεο Μφδαο», «Σερληθφο Καξλαβαιηθήο Δλδπκαζίαο» Μέρξη ζήκεξα έρνπλ θαηνρπξσζεί ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 66 εηδηθνηήησλ ησλ ΙΔΚ θαη ΣΔΔ θαη πξνσζνχληαη ηα δηθαηψκαηα 49 εηδηθνηήησλ Ο Ο.Δ.Δ.Κ. θαη ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πξνψζεζε θαη πξνσζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ αθνξνχλ επαγγέικαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφζβαζε ησλ

7 7 απνθνίησλ Ι.Δ.Κ. θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σα Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηζεγεηήο: Νηθφιανο ηαζφπνπινο, Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γ ηεο Γηεχζπλζεο πνπδψλ Γ.Δ ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ., κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. Οη εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ ΣΔΔ δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, ζε φηη αθνξά ηα επαγγεικαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα: α) ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ Δ.Γ. β) ηηο εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ θαη γ) ηηο εηδηθφηεηεο πνπ έρνπλ απαξραησκέλα Δ.Γ. θαη ρξεηάδνληαη άκεζα επηθαηξνπνίεζε. Η θαηάζηαζε ηεο ΣΔΔ ζηε ρψξα καο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή εάλ ππήξραλ δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Τπάξρνπλ εηδηθφηεηεο, φπσο απηέο π.ρ. ησλ δνκηθψλ έξγσλ κε ιίγνπο καζεηέο νη νπνίεο δελ έρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα δηφηη απηφ πξνζθξνχεη ζε ζπκθέξνληα εξγνιάβσλ, κεραληθψλ, θαηαζθεπαζηψλ θιπ. Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα: Γελ ρνξεγνχλ Δ.Γ. Πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηα γεληθά θαη εηδηθά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα θαη ηηο γλψζεηο-δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο (πξνζφληα) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηηο δηαβαζκίζεηο επζχλεο (π.ρ. βνεζφο, ηερλίηεο, αξρηηερλίηεο). Αλαθέξνπλ αθφκε ηηο ελαιιαθηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην θάζε άηνκν γηα λα απνθηήζεη απηά ηα πξνζφληα: ζρνιέο, πξνγξάκκαηα ηππηθήο θαη άηππεο θαηάξηηζεο, καζεηεία, εξγαζηαθή εκπεηξία θιπ Σν Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ. Δμεηάδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ( γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο), θαηάζζνληάο ηα ζε επίπεδα γηα ηχπν ζρνιήο/πηπρίνπ. Σν Δ.Π.Π. βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εξγαδνκέλσλ, επηπιένλ δε παξέρεη επαγγεικαηηθή αλέιημε. Με βάζε ηα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα θαη ην Δ.Π.Π. γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζηελ Διιάδα λα δξνκνινγεζνχλ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ (έρεη ςεθηζζεί θαη ζρεηηθφο λφκνο 3879/2010). Η δηαζθάιηζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Γηθαησκάησλ ζα πξνέξρεηαη κέζα απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ ζα παξέρνπλ πηζηνπνηεκέλνη θνξείο. Ήδε εηνηκάδνληαη ηδησηηθνί θνξείο νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πηζηνπνίεζε φπσο πρ. γίλεηαη κε ην ECDL Η πηζηνπνίεζε φκσο δελ αλαηξεί νχηε αληηθαζηζηά ηελ αλάγθε έθδνζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κε λφκν Δ.Γ. (ηα ηειεπηαία είλαη πξνθαλψο ηζρπξφηεξα). Πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελφςεη ησλ αιιαγψλ ζηε Γ.Σ.Δ.Δ. Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο Γ.Σ.Δ.Δ. λα ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, ηα επίπεδα ηνπ Δ.Π.Π. αιιά θαη ηα πξνβιεπφκελα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, φπνπ ππάξρνπλ. Σα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα λα θαζνξίδνληαη πξηλ ή ηαπηφρξνλα κε ηελ έγθξηζε κηαο λέαο εηδηθφηεηαο. Η έγθξηζε λέαο εηδηθφηεηαο λα γίλεηαη εθφζνλ έρεη ξπζκηζηεί ην Δπαγγεικαηηθφ Γηθαίσκα ησλ πηπρηνχρσλ ηεο. Σν πηπρίν λα παξέρεη δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζην επάγγεικα, έζησ ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα (βνεζφο). Αηζζεηηθή Κνκκσηηθή, ε άιιε δηάζηαζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο Δηζεγήηξηεο: Αγγειηθή Κππξηαλίδνπ θαζεγήηξηα αηζζεηηθήο, Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Αηζζεηηθψλ Απνθνίησλ ΣΔΙ Δθπαηδεπηηθψλ, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ.

8 8 Παλαγηψηα Κνζκά, θαζεγήηξηα θνκκσηηθήο Πξφεδξνο Παλειιήληνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ Κνκκσηηθήο ΣΔ ΓΔ 01.17, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. Ο Σνκέαο Αηζζεηηθήο Κνκκσηηθήο εκθαλίζηεθε ζηε Γεκφζηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 2640/1998 θαη ηελ ίδξπζε ησλ ΣΔΔ. ήκεξα είλαη ν πνιππιεζέζηεξνο ηνκέαο ησλ ΔΠΑ.. Η ζπλχπαξμε ησλ δχν εηδηθνηήησλ ζε έλα ηνκέα είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαδνρήο φηη ππεξεηνχλ ηελ ίδηα δηαρξνληθή αμία «ηελ νκνξθηά» ή αιιηψο ηελ αλάγθε εμαζθάιηζεο κηαο θαιήο εκθάληζεο. Πιένλ δελ ππάξρεη ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ επηθξαηνχζε παιηφηεξα φηη ε εηδηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο αλήθεη ζηνλ ηνκέα πγείαο θαη πξφλνηαο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Η αηζζεηηθή είλαη κελ έλα παξαταηξηθφ επάγγεικα αιιά ε δηαθνξνπνίεζε απηή γίλεηαη θαζαξά ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα ΣΔΙ. Δπίπεδα παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ηηο εηδηθφηεηεο ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο θνκκσηηθήο πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε καζεηεία. ε θάπνηεο ρψξεο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή Δθπαίδεπζε ν ηνκέαο Αηζζεηηθήο- Κνκκσηηθήο είλαη θνηλφο θαη δίλεη ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ παξέρνληαο γλψζεηο θαη ησλ δχν εηδηθνηήησλ ζηνπο καζεηέο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε Αγγιία, Ακεξηθή θαη Καλαδά. ε θάπνηεο άιιεο ρψξεο φπσο ζηε Φηλιαλδία, Γεξκαλία, Γαιιία, Πνισλία θαη Γαλία ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν εηδηθνηήησλ γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη γηα ην Σερλνινγηθφ Λχθεην ζηελ Διιάδα. ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο ηα Κνιιέγηα είλαη ε πην γλσζηή κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε ηα νπνία παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη γηα ηνπο δχν θιάδνπο. ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο, ζπλαληάκε θπξίσο ην θνκκάηη ηεο Κνζκεηνινγίαο, παξαγσγή θαη πξνψζεζε θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ην νπνίν ππάξρεη θαη ζε άιια Παλεπηζηήκηα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απαζρφιεζε. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ γηα ηελ απαζρφιεζε, ζηα επαγγέικαηα ηνπ αηζζεηηθνχ θαη ηνπ θνκκσηή ε απαζρφιεζε θαηά ην έηνο 2007 αλεξρφηαλ ζε άηνκα. Σα θαιιπληηθά. Η βηνκεραλία θαιιπληηθψλ ζεσξείηαη παγθνζκίσο έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζχκθσλα κε ην Euromonitor International πξνβιέπεηαη φηη κέρξη ην 2010, νη πσιήζεηο ζα θηάζνπλ ηα 300 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία ε παξαγσγή θαιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη ε εμαγσγή ηνπο απνηειεί κέξνο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο ηνπο θαη κηα κεγάιε πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο. πγθεθξηκέλα ε Γεξκαλία έρεη θχθιν εξγαζηψλ πνπ μεπεξλά ηα 12,5 δηο. ελψ ε Διιάδα ζπαηάιεζε 1,7 δηο γηα ηελ εηζαγσγή θαιιπληηθψλ πξντφλησλ! (Πεγή: Γεληθφ Πξνμελείν ηεο Διιάδνο ζην Νηχζζειληνξθ, Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ, Μάηνο 2010) Αλ θαη ε Διιάδα παξάγεη βαζηθέο πξψηεο χιεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπνπδαίσλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ (πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιιεο ρψξεο) φπσο ν θξφθνο, ηα βφηαλα Κξήηεο, καζηίρα Υίνπ θιπ. δελ έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ παξαγσγή θαιιπληηθψλ. Αληίζεηα μεπνπιάεη ηηο βαζηθέο απηέο πξψηεο χιεο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο! Σνκείο απαζρφιεζεο. Οη απφθνηηνη εηδηθφηεηαο Αηζζεηηθήο απαζρνινχληαη:

9 9 1. ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο /Οκνξθηάο θαη Δπεμίαο (Πνιπδχλακα θέληξα Αηζζεηηθήο θαη Αδπλαηίζκαηνο, ηα εξγαζηήξηα αηζζεηηθήο, Day Spa, Γπκλαζηήξηα, Κέληξα Γηαηηνινγίαο θαη ππνζηήξημεο θ.α 2. ηε βηνκεραλία θαιιπληηθψλ. 3. ηα θέληξα ηνπ Σνπξηζηηθνχ SPA. Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο θέληξσλ SPA φπσο Κέληξν Τδξνζεξαπείαο, Κέληξν ζαιαζζνζεξαπείαο θαη spa κέζα ζηα αζηηθά θέληξα. 4. ηελ Ναπηηιία (Τπεξεζίεο αηζζεηηθήο παξέρνληαη ζρεδφλ ζε φια ηα θξνπαδηεξφπινηα). 5. ηα ηαηξηθά θέληξα, εηδηθφηεξα ζηα καηεπηήξηα θαη πξνζθάησο θαη επαγή ηδξχκαηα, θαζψο θαη ηδησηηθέο θιηληθέο 6. ηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο φπνπ ν αξηζκφο ησλ ζρνιψλ αηζζεηηθήο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο απμάλεηαη ζπλερψο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί απμαλφκελε δήηεζε εθπαηδεπηηθψλ /αηζζεηηθψλ. Οη απφθνηηνη εηδηθφηεηαο ηεο Κνκκσηηθήο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: 1. ε πνιπδχλακα ζαιφληα νκνξθηάο. 2. ε κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. 3. ε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. 4. ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ( ζηξαηφο θαη αεξνπνξία) φπνπ πξνζιακβάλνληαη κφληκνη θαη ζπκβαζηνχρνη θνκκσηέο. 5. Χο ζπλεξγάηεο ζε λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, νίθνπο απνθαηάζηαζεο αηφκσλ, θέληξα απεμάξηεζεο, καηεπηήξηα θαη ηδησηηθέο θιηληθέο. 6. Χο ζπλεξγάηεο ζε εηαηξείεο θνζκεηνινγίαο. 7. ηνλ θαιιηηερληθφ θιάδν, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζην ζέαηξν θαη ηειενπηηθά θαλάιηα. 8. ε γξαθεία επηδείμεσλ, κφληειηγθ, δηάθνξα ηλζηηηνχηα νκνξθηάο, γπκλαζηήξηα θ.α. 9. ηνλ ηνκέα εθπαίδεπζεο φπνπ ν αξηζκφο ησλ ζρνιψλ θνκκσηηθήο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο απμάλεηαη ζπλερψο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί απμαλφκελε δήηεζε εθπαηδεπηηθψλ /θνκκσηηθήο. Δπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Αηζζεηηθήο κέρξη θαη ζήκεξα νη απφθνηηνη ησλ ζρνιψλ καο δελ έρνπλ θαλέλα επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο είλαη ππνρξεσκέλν λα ηεξήζεη ηε δέζκεπζή ηνπ γηα παξνρή επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο απνθνίηνπο ησλ Σερλνινγηθψλ Λπθείσλ. ηελ εηδηθφηεηα ηεο Κνκκσηηθήο ππάξρνπλ επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα αιιά ππάξρεη έλα κειαλφ ζεκείν ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ είζνδν ηνπ απνθνίηνπ ζην επάγγεικα. Γηα λα ιάβεη θάπνηνο ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο πξέπεη λα εξγαζζεί ζα καζεηεπφκελνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο ηνπ, φκσο, δελ καζαίλεη νπζηαζηηθά ηίπνηα δηφηη απαζρνιείηαη ζπλήζσο ζε άζρεηεο εξγαζίεο (αγγαξείεο) δει. γίλεηαη εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ εξγνδφηε. Πξνηάζεηο ελφςεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ. Να θαζηεξσζεί σο εξγαζηεξηαθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ε πξαθηηθή άζθεζή ηνπο ζε ΚΑΠΗ, ΑΜΔΑ θιπ. Ο ηίηινο πηπρίνπ ηεο εηδηθφηεηαο Αηζζεηηθήο λα είλαη Σερληθφο Αηζζεηηθήο θαη γηα ηελ εηδηθφηεηα Κνκκσηηθήο λα είλαη Σερληθφο Κνκκσηηθήο Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Αηζζεηηθνχο ησλ ηκεκάησλ ΔΣΔΔ λα έρνπλ ηνλ ηίηιν Πνδνιφγνο, Καιισπηζηήο λπρηψλ θαη γηα ηνπο Κνκκσηέο Σερλνιφγνο Κνκκσηήο. Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ΣΔΔ θαη ΔΠΑ λα παξαθνινπζήζνπλ ηκήκαηα ηνπ ΔΣΔΔ απφ ηελ αξρή ηεο γελέζεσο ηνπ Νένπ

10 10 Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ έηζη ψζηε λα κελ ππάξμεη θελφ γλψζεσλ ζε φζνπο καζεηέο θνηηνχλ απηή ηεο ζηηγκή ζην ηειεπηαίν έηνο ησλ ΔΠΑ. Η ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο, κνριφο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Δηζεγήηξηα: Μαξίλα Μπνπξδή θαζεγήηξηα ΠΔ 18 ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, Πξφεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ θιάδνπ ΠΔ 18 ηειερψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. Ο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο ιεηηνπξγεί ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πεξηβαιινληνινγηθφ πεξηβάιινλ, ζπκβάιινληαο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή θαη δηαπνιηηηζκηθή θαηαλφεζε ησλ ιαψλ. Δπηδξά δε ζηελ νηθνλνκηθή θη αεηθφξν αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάηαζε ησλ θξαηψλ ππνδνρήο ηνπξηζηψλ αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, αθνχ νη δαπάλεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ -βάζεη ηα έσο ηψξα παγθφζκηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία- παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Παξάιιεια επηβεβαηψλεηαη φηη ε ηνπξηζηηθή κεηαθίλεζε έρεη εληαρζεί ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. ηελ Υψξα καο ηα ηειεπηαία έηε θαηαιακβάλεη κεηαμχ ηνπ 17% -19% ηνπ ΑΔΠ, δεκηνπξγεί ζε εηήζηα βάζε πάλσ απφ ζέζεηο εξγαζίαο, κε ζπλερή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θη επηδξά άκεζα ή έκκεζα θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη: θαηαζθεπέο, εμνπιηζκφο, παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πνιηηηζηηθή βηνκεραλία, κεραλνινγηθφο ηνκέαο θ.ιπ. Η αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα έγθεηηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο, ζέκα ην νπνίν επηδεηνχλ θαη νη ηνπξίζηεο πειάηεο-, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ απηνχ θαζψο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θνηλσληθή πξνζέγγηζε απφ ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ κηαο πεξηνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο Σνπξηζηηθήο πλείδεζεο (θνηλσλίαο θαη επαγγεικαηηψλ) φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αηφκσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία κεηαμχ άιισλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπλνιηθή θνπιηνχξα θαη επαγγεικαηηζκφ. Δάλ ζε απηά ζπλππνινγίζνπκε φηη νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη θπξίσο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα θαη δηάζπαξηεο ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, θη εμαξηψληαη ηφζν απφ ηελ κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Μεζνγεηαθήο ιεθάλεο φζν θαη απφ ηνπο κεγάινπο Σαμηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο (Tours Operators), εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αλάδεημε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγεί κε κεζφδνπο καζεηείαο θη εκπεηξηζκνχ. Γη απηφ εθηηκάηαη φηη κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ππνρψξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Υψξαο καο πέληε ζέζεσλ ην ηειεπηαίν έηνο ζηελ παγθφζκηα ηνπξηζηηθή βηνκεραλία (29ε απφ 24ε), βάζεη ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ (έθζεζε 2011), είλαη ε έιιεηςε απηψλ. Καη είλαη θπζηθφ αθνχ ζηνλ δείθηε «αλζξψπηλν δπλακηθφ» βξηζθφκαζηε ζηελ 59 ε ζέζε, ζηνλ δείθηε «εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» ζηελ 62 ε θαη ζηνλ δείθηε «δηαζεζηκφηεηα ζε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία», ζηελ 56 ε. Γη απηφ ε έλλνηα ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ηεο Σνπξηζηηθήο πλείδεζεο ζα πξέπεη λα δηαρέεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ελψ ε εηδηθφηεηα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην θνξκφ ηνπξηζηηθψλ καζεκάησλ ζηελ Β Σάμε, ζηελ Γ Σάμε λα δηαρσξίδεηαη ζε ηνπξηζηηθνχο ηνκείο θαη κφλνλ ζην ηέηαξην έηνο λα δηαζπάηαη ζε επηκέξνπο εηδηθφηεηεο. Δδψ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε παηδαγσγηθή άπνςε φηη θάζε ζρνιηθή θνηλφηεηα απνηειεί κία κηθξή θνηλσλία, ε νπνία δηαπιάζεη ραξαθηήξεο

11 11 θαη δηακνξθψλεη ζπλεηδήζεηο ζηνπο απξηαλνχο πνιίηεο θαη είλαη άκεζνο θνξέαο δηάρπζεο γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ζέκαηα γηα ηα νπνία κφλνλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαη λνκνζεηεκέλν λα παξέρεη. Ο θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην Δηζεγεηήο: Ισάλλεο Γνπκελάθεο, θαζεγεηήο ΠΔ 19 πιεξνθνξηθήο, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ. ηε ζεκεξηλή επνρή ε πιεξνθνξηθή έρεη εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο θαη θάζε άιιεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ αζχιιεπηε εμέιημή ηεο. Η εθπαίδεπζε δε ζα κπνξνχζε θαη νχηε πξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε απφ απηή ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα επεηδή ν ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο, ηδίσο ε πιεξνθνξηθή κε ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ, έρεη ζρεδφλ ηαπηηζζεί κε φηη ραξαθηεξίδνπκε σο αλάπηπμε. Κάζε ρψξα πνπ πξνζβιέπεη ζηελ αλάπηπμε (νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θ.ιπ.) έρεη θπξηνιεθηηθά «γαληδσζεί» απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο: ηηο έρεη εηζαγάγεη ζηελ Δθπαίδεπζε, εληζρχεη ηελ έξεπλά ηνπο, ρξεκαηνδνηεί ηηο εθαξκνγέο ηνπο, πξνσζεί κε θάζε ηξφπν φ,ηη έρεη ζρέζε κ' απηέο, ηδηαίηεξα κε ηελ ηερλνινγία ησλ Η/Τ. Δθείλν πνπ δελ έρεη ίζσο βαζχηεξα ζπλεηδεηνπνηεζεί, ηδίσο ζηελ Διιάδα, είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα κηα πνηνηηθή παηδεία πνπ απνηειεί θαη ηελ πξνυπφζεζε γηα θάζε κνξθήο αλάπηπμε κηαο ρψξαο. ηα πιαίζηα ηνπ Σερλνινγηθνχ Λπθείνπ ε Πιεξνθνξηθή, πέξα απφ καζεζηαθφ κέζν, έρεη δηπιφ ξφιν: (i) Γηαθιαδηθφ σο αλαγθαία γεληθή δεμηφηεηα γηα θάζε ζρεδφλ εηδηθφηεηα (ii) Απηφλνκν γηα εηδηθνχο κε εκβάζπλζε ζηα αληηθείκελα ηεο Πιεξνθνξηθήο Όιεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί είηε επξσπατθά είηε ζηελ Διιάδα θαηαδεηθλχνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ δηπιφ ξφιν. Τπάξρνπλ δε εηδηθφηεηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, κε πςειή δήηεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε (πρ. ηερληθφο Η/Τ, ηερληθφο δηθηχσλ, εηδηθφο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ θαη παγθφζκηνπ ηζηνχ θ.α.) ρσξίο ηελ αλάγθε ηξηηνβάζκηαο εκβάζπλζεο. Με ηελ πξνζζήθε δε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξα. Η πξαθηηθή άζθεζε ζηελ Πιεξνθνξηθή κπνξεί λα γίλεηαη θαη δηθηπαθά ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ λέν ξφιν ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο. Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη άκεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ψζηε λα κεηαθέξνληαη ζηνπο καζεηέο νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη επέιηθηα θαη ε έλλνηα ησλ βηβιίσλ χιεο λα πάξεη άιιε κνξθή ψζηε λα κελ είλαη παξσρεκέλα. Σα δηαδηθηπαθά καζήκαηα λα απμεζνχλ θαη νη καζεηέο λα έξρνληαη ζε «επαθή» κε ηνπο εηδηθνχο. Να δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή θη φρη ζηε ζεσξία γηα λα γίλνληαη έηζη ηα καζήκαηα πξνζηηά θαη ειθπζηηθά απφ πεξηζζφηεξνπο καζεηέο θη φρη κφλν απφ φζνπο έρνπλ ήδε αλεπηπγκέλε πιεξνθνξηθή θνπιηνχξα. Σέινο ε πηζηνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην πηπρίν λα είλαη ν θαλφλαο θη φρη ε εμαίξεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο Μεραλνινγηθφο ηνκέαο θαη ν ηνκέαο νρεκάησλ Δηζεγεηήο: Βιάζεο Κνπηζνχθνο, ΠΔ 18 ηερλνιφγνο νρεκάησλ, Πξφεδξνο Παλειιελίνπ πιιφγνπ Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ Ορεκάησλ, κέινο Δ.Δ.Σ.Δ.Κ.

12 12 Ο Παλειιήληνο χιινγνο Πηπρηνχρσλ Μεραληθψλ Ορεκάησλ, έρνληαο ππφςε ηνπ ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη: Θα κεηαηξαπνχλ φια ηα ΔΠΑ.Λ θαη ΔΠΑ. ζε Σερλνινγηθά Λχθεηα, ρσξίο θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε Παλειιήληεο εμεηάζεηο θαη κε καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Γελ ζα θαηαξγεζνχλ ηα ΔΚ, (Γ/ληεο, Τπνδ/ληεο, Σνκεάξρεο, Τπεχζ. Δξγαζηεξίσλ.) Θα ππάξρεη πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ ζε επηρεηξήζεηο. Γελ ζα ππάξμνπλ Δξγαζηαθέο Δθεδξείεο γηα εθπαηδεπηηθνχο. Καη ζηελ πξνζπάζεηα φισλ ησλ θνξέσλ γηα έλα θαιχηεξν Σερλνινγηθφ Λχθεην, θαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο γηα ζηειέρσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν ζχιινγνο θαηαζέηεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Πξνηάζεηο : 1. Γηαηήξεζε ηνπ ηνκέα Ορεκάησλ θαη ηεο εηδηθφηεηαο «Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ησλ ΔΠΑ.Λ θαη ηεο εηδηθφηεηαο «Σερλίηε Ακαμσκάησλ» ησλ ΔΠΑ, κε δεκηνπξγία ζηνλ ηνκέα Ορεκάησλ εληαίαο εηδηθφηεηαο ζηε Γ ηάμε π.ρ. «Σερλίηεο ζπζηεκάησλ απηνθηλήηνπ θαη ακαμψκαηνο», ή «Σερληθφο Ορεκάησλ» θαη απηφ γηαηί : α. Η «ελνπνίεζε» ηερλνινγηθά, φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ απηνθηλήηνπ κέζα απφ «δίθηπν ππνινγηζηψλ» θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, θαζηζηνχλ ζρεδφλ αδχλαηε ή εκηηειή ηελ δηάγλσζε, έιεγρν, ζπληήξεζε, επηζθεπή, ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ απηνθηλήηνπ μερσξηζηά. Η απνζπαζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπζηεκάησλ ή ν δηαρσξηζκφο θαη αξρήλ ζε επηκέξνπο «εηδηθφηεηεο» ή ην πην επηθίλδπλν ε ζπγρψλεπζε ηνπ ηνκέα Ορεκάησλ κε άζρεηνπο ηνκείο ζε πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ζα έρεη άκεζν απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ήδε ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, πεξηπινθή ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη θπξίσο αχμεζε ησλ θηλδχλσλ θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ απηνθίλεηνπ, κε ηελ παξνρή ρακεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ηειηθά ππεξεζηψλ. β. Μπνξεί θάπνηα ζπζηήκαηα λα «ζηεξίδνληαη» ζηελ ίδηα αξρή ιεηηνπξγίαο ή λα πεξηγξάθνληαη κε ηηο ίδηεο νλνκαζίεο, ζηελ πξάμε φκσο θαη θπξίσο ζηηο βαζηθέο γλψζεηο αιιά θαη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζα πξέπεη πξαγκαηηθά λα απνθηά έλαο καζεηήο, πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη ην θξάηνο λα δεζκεχεηαη λα ηνπ «παξέρεη» θαη πηπρίν, ηειηθά, δελ ζα ππάξρεη θακία «επαγγεικαηηθή θαη ηερλνινγηθή» ζρέζε. Π.ρ. Σν «Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα» απηνθηλήηνπ κε ην «Ηιεθηξηθφ ζχζηεκα» ζπηηηνχ ή ηα ζπζηήκαηα «Θέξκαλζεο - Φχμεο - Κιηκαηηζκνχ» ζπηηηψλ κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα «Θέξκαλζεο-Φχμεο Κιηκαηηζκνχ» απηνθηλήηνπ ή εγθαηαζηάζεσλ «Φπζηθνχ αεξίνπ ή πγξαεξίνπ», θ.ι.π. Η απιή θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε βαζηθψλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ή ε ζεσξεηηθή κφλν εθπαίδεπζε ησλ παξαπάλσ εηδηθνηήησλ, δελ εμαζθαιίδεη ηθαλή θαη επαξθή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ε εθπφλεζε αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ζε εθαξκνζκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο, εμαζθαιίδνπλ πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζε θάζε εηδηθφηεηα.

13 13 γ. Έρεη σξηκάζεη πιένλ θαη ζηα ήδε ππάξρνληα «επαγγέικαηα» απηνθηλήηνπ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ε ηδέα γηα «εληαία εηδηθφηεηα». Δμ άιινπ, ππάξρνπλ θαη απνθάζεηο θαη πξνηάζεηο, αιιά θάλεθε θαη απφ ην πξψην βήκα «ελνπνίεζεο» ησλ δπν θπξηνηέξσλ παξαδνζηαθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ «Μεραληθνχ» θαη ηνπ «Ηιεθηξνιφγνπ» Απηνθηλήηνπ, κε ηηο «επηηπρεκέλεο» θνηλέο εηδηθφηεηεο πξψηα ζηα ΔΠΛ κε εληαία εηδηθφηεηα (Μεραληθνχ - Ηιεθηξνιφγνπ - Φαλνπνηνχ) ζην ηέηαξην έηνο (έηνο εηδίθεπζεο), ζηε ζπλέρεηα ζηα ΣΔΔ Β Κχθινπ κε ηελ πξσηνπφξα γηα ηφηε εηδηθφηεηα «Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκψλ Απηνθηλήηνπ» θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ΔΠΑ.Λ κε ηελ θνηλή εηδηθφηεηα «Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξηθψλ πζηεκάησλ απηνθηλήηνπ». δ. Η πιήξεο αληηζηνηρία ηεο εληαίαο εηδηθφηεηαο, ε δηαζχλδεζή ηεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εμέιημεο θαη ζπλέρηζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα ΣΔΙ, λα ιεηηνπξγεί ζηελ Θεζζαινλίθε απφ ην 1991, (ζπλέρεηα ηνπ ΚΑΣΔΔ Κνδάλεο) κε ηελ εηδηθφηεηα «Μεραληθνχ Ορεκάησλ». ε. Με ηελ πηζηνπνίεζε κέρξη ζήκεξα νθηψ (8) επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ πνπ θαιχπηνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο Μεραληθφο Απηνθηλήηνπ, Σερλίηεο Ηιεθηξνιφγνο Ορεκάησλ, Σερλίηεο Ακαμσκάησλ (Φαλνπνηφο), Σερλίηεο Μνηνζηθιεηψλ - Μνηνπνδειάησλ, Σερλίηεο πζηήκαηνο Πέδεζεο, Σερλίηεο ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο Πεηξειαηνθηλεηήξσλ, Σερληθφο Σξνρψλ θαη ν Δηδηθφο θιηκαηηζκνχ απηνθηλήηνπ, θαη ην Τπνπξγείν ζα πξέπεη λα ηα ιάβεη ππφςε ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα παξέρεη ην Σερλνινγηθφ Λχθεην. 2. Νέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζχγρξνλα καζήκαηα θαη χιε πνπ λα θαιχπηνπλ ζε πεξηερφκελν ζπνπδψλ, ηα Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα Απηνθηλήηνπ, πνπ ήδε έρνπλ πηζηνπνηεζεί. 3. «πγγξαθή» λέσλ «Βηβιίσλ» θαη ζε ειεθηξνληθή - ςεθηαθή κνξθή, αιιά αμηνπνίεζε θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο «Πιεξνθνξηθήο» κε ηε παξνρή θηλήηξσλ γηα «Φεθηαθά καζήκαηα», κε ζηήξημε ηνπ «Φεθηαθνχ ζρνιείνπ» κε θαηλνηφκα «εθπαηδεπηηθά πιηθά» θαη δξάζεηο. Γηα λα πεηχρνπλ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη : α. Να γίλεη νπζηαζηηθή επηκφξθσζε φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηφζν ζην γλσζηηθφ φζν θαη ζηε παξάιιειε επηκφξθσζε ζε λέεο θαιέο πξαθηηθέο, θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο κε ρξήζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε Πιεξνθνξηθή. β. Να επαηζζεηνπνηεζεί ε νηθνγέλεηα, ε θνηλσλία κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο (επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, δηαθήκηζε, ζπδεηήζεηο ζηελ ηειεφξαζε θαη θνηλσληθά δίθηπα ), φηη ην Σερλνινγηθφ Λχθεην, δελ είλαη έλα ζρνιείν «θαηψηεξν» ή γηα «αδχλαηνπο» καζεηέο, αιιά έλα ζρνιείν γηα φζνπο ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζε επαγγέικαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ, ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη λα βηψλνπλ ζπλερψο ηελ επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή αιιά θαη πξνζσπηθή επηηπρία. 4. Να ππάξρεη πξφβιεςε πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη πξνυπεξεζία γηα ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 5. Να αιιάμνπλ νη αλαζέζεηο ησλ καζεκάησλ, κε γλψκνλα ηελ παξνρή θαιχηεξεο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο θαη φρη κε γλψκνλα ηελ θάιπςε σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ. 6. ην ηέηαξην έηνο εηδίθεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ εηδηθφηεηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο νη (εμη)εηδηθεχζεηο, ηνπ Σερληθνχ Ορεκάησλ, Σερλίηε Μνηνζηθιεηψλ θαη Μνηνπνδειάησλ, Σερλίηε Ακαμσκάησλ θαζψο θαη ηνπ Σερλίηε Λεσθνξείσλ, Φνξηεγψλ θαη Βαξέσλ Ορεκάησλ. 7. ηα ΙΔΚ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, δηάξθεηαο ελφο ή ην πνιχ δπν εμάκελσλ γηα θαηάξηηζε ζε ηερλνινγίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ «ηερλννηθνλνκηθέο» αλάγθεο ηεο αγνξάο, φπσο

14 14 «Σερληθφο Τβξηδηθψλ Ορεκάησλ», «Σερληθφο Ηιεθηξηθψλ Ορεκάησλ» «Σερληθφο Ορεκάησλ Δλαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ», θ.α 8. Οη εηδηθφηεηεο ηνπ «Απηνθηλήηνπ», απφ ηελ χπαξμε ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο(1950) ζηε ρψξα καο, ήηαλ πάληνηε μερσξηζηέο θαη αλεμάξηεηεο εηδηθφηεηεο θαη ιεηηνπξγνχζαλ παξάιιεια κε ηηο δηαθνξεηηθέο Μεραλνινγηθέο ή Ηιεθηξνινγηθέο εηδηθφηεηεο. Μέρξη πέξζη ιεηηνπξγνχζαλ 165 ΔΠΑ.Λ (εκεξήζηα θαη εζπεξηλά) θαη παξαθνινπζνχζαλ ηελ εηδηθφηεηα «Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ» ζηε Β ηάμε καζεηέο, ζηε Γ ηάμε καζεηέο θαη ζηε Γ ηάμε (εζπεξηλά) 283 καζεηέο. Δπίζεο ιεηηνπξγνχζαλ 26 ΔΠΑ. κε ηελ εηδηθφηεηα «Ακαμσκάησλ» θαη παξαθνινπζνχζαλ ζηε Β ηάμε 176 καζεηέο θαη ζηε Γ ηαμε 124 καζεηέο. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν Σνκέαο Ορεκάησλ πξέπεη λα παξακείλεη μερσξηζηφο ζην Σερλνινγηθφ Λχθεην κε κηα γεληθή εηδηθφηεηα (π.ρ Σερληθφο Ορεκάησλ) θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην 4ν έηνο (έηνο εηδίθεπζεο), παξαγσγηθέο εμεηδηθεχζεηο απηνθηλήηνπ κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο κε πςεινχ επηπέδνπ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κε παξνρή νινθιεξσκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ρέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα