ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)"

Transcript

1 Γηαζηνιή πζηνιή 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη δειαδή παίξλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη θαη όηαλ ςύρνληαη δειαδή δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη. Η δηαζηνιή ησλ ζηεξεώλ ζσκάησλ κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο εμεγείηαη σο εμήο: Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο ζεκαίλεη αύμεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ελόο από ην άιιν. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη κεηαμύ ηνπο απσζηηθέο δπλάκεηο δελ ηνπο επηηξέπνπλ κείσζε ησλ απνζηάζεώλ ηνπο πέξαλ ελόο νξίνπ, ελώ ε πξόζζεηε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ έρνπλ, ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο, ηνπο επηηξέπεη κεγαιύηεξεο κεηαμύ ηνπο απνκαθξύλζεηο. Σα κόξηα δειαδή απαηηνύλ θαη πεηπραίλνπλ κεγαιύηεξν ρώξν γηα ηηο κηθξνθηλήζεηο ηνπο. Μαθξνζθνπηθά απηό πξνθαιεί αύμεζε ηνπ όγθνπ ή ηνπ κήθνπο ηνπ ζώκαηνο, δειαδή ηε δηαζηνιή ηνπ. Καηά ηε δηαζηνιή απμάλεηαη ν θελόο ρώξνο κεηαμύ ησλ κνξίσλ θαη όρη ην κέγεζόο ηνπο. Η κάδα ηνπ ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή θαη άξα ε ππθλόηεηά ηνπ ειαηηώλεηαη. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ ηα ζηεξεά ςύρνληαη:έρνπκε κείσζε ηνπ όγθνπ θαη ηνπ κήθνπο ηνπ ζώκαηνο δειαδή ηε ζπζηνιή ηνπ. Η δηαζηνιή ησλ ζηεξεώλ είλαη αλάινγε: Με ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο Με ηνλ αξρηθό όγθν ή ην αξρηθό κήθνο ηνπ ζώκαηνο Δμαξηάηαη από ην πιηθό πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην ζώκα. Σα ζηεξεά δε δηαζηέιινληαη θαη ζπζηέιινληαη ζηνλ ίδην βαζκό. Σα κέηαιια δηαζηέιινληαη ή ζπζηέιινληαη πεξηζζόηεξν από ηα άιια ζηεξεά ζώκαηα, όρη όκσο θαη ην ίδην κεηαμύ ηνπο, π.ρ. ην αινπκίλην δηαζηέιιεηαη πεξηζζόηεξν από ηνλ ζίδεξν, γηαηί ζην ζίδεξν θάζε κόξην ζπλδέεηαη ηζρπξόηεξα κε ηα γεηηνληθά ηνπ από όζν ζην αινπκίλην, κε απνηέιεζκα ηα κόξηα ηνπ ζηδήξνπ λα απνκαθξύλνληαη δπζθνιόηεξα κεηαμύ ηνπο απ` όηη ηα κόξηα ηνπ αινπκηλίνπ.

2 Γηαζηνιή πζηνιή 2 Π 1 ν : Γηαζηνιή θαη` όγθν ή θπβηθή δηαζηνιή Ση κπνξεί λα ζπκβεί ξίρλνληαο θαπηό γάια ή ηζάη ζ` έλα γπάιηλν πνηήξη; Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη δειαδή παίξλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη θαη όηαλ ςύρνληαη δειαδή δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη.

3 Γηαζηνιή πζηνιή 3 Γηαζηνιή θαηά κήθνο ή γξακκηθή δηαζηνιή Ο πύξγνο ηνπ Άηθει κηα δεζηή θαινθαηξηλή κέξα κπνξεί λα «ςειώζεη» κέρξη θαη 15 εθαηνζηά. Γηαζηνιή θαηά κήθνο ή γξακκηθή δηαζηνιή Σα ζύξκαηα ηεο ΓΔΗ ην ρεηκώλα είλαη ζρεδόλ ηελησκέλα θαη ην θαινθαίξη ραιαξά, ζρεκαηίδνληαο κηθξή θνηιηά πξνο ηα θάησ, ιόγσ δηαζηνιήο. Π 2 ν : Γηαζηνιή θαηά κήθνο ή γξακκηθή δηαζηνιή Γηαηί άξαγε νη γέθπξεο ζηεξίδνληαη πάλσ ζηνπο θπιίλδξνπο;

4 Γηαζηνιή πζηνιή 4 Μεηά από ιίγν ην κηθξό εκπόδην πέθηεη, γηαηί ν ζσιήλαο κεγάισζε ή κάθξπλε ιόγσ δηαζηνιήο. Η θξεκαζηή γέθπξα, πνπ ελώλεη ην Ρίν κε ην Αληίξξην είλαη κέηξα ζηνπο 25 ν C. Η ζεξκνθξαζία ηεο γέθπξαο κπνξεί λα θπκαίλεηαη από -5 έσο +40 ν C θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε γέθπξα κπνξεί λα δηαζηαιεί ζπλνιηθά θαηά 130 εθ. Σν ππεξερεηηθό αεξνπιάλν Concorde θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, δηαζηέιιεηαη θαηά κήθνο έλα ζρεδόλ κέηξν απ` όηη είλαη ζην έδαθνο.

5 Γηαζηνιή πζηνιή 5 Κάζε ζηεξεό έρεη ην δηθό ηνπ ζπληειεζηή δηαζηνιήο Σν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη νδνληίαηξνη γηα ηα ζθξαγίζκαηα έρεη ζρεδόλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή δηαζηνιήο κε ηα δόληηα. Γηαηί; Κάζε ζηεξεό, αλάινγα κε ην πιηθό πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν, δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη ζε δηαθνξεηηθό βαζκό, έρεη ην δηθό ηνπ ζπληειεζηή δηαζηνιήο. Π 3 ν : Γηκεηαιιηθό έιαζκα Σν δηκεηαιιηθό έιαζκα ιπγίδεη. ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ην δηκεηαιιηθό έιαζκα δηαθόπηεη θαη αληίζηνηρα επαλαθέξεη ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, όηαλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί ή ειαηησζεί πέξα από ην όξην πνπ έρεη ξπζκηζηεί κε ηνλ ζεξκνζηάηε.

6 Γηαζηνιή πζηνιή 6 ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΤΓΡΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα πγξά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη δειαδή παίξλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη θαη όηαλ ςύρνληαη δειαδή δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη. Η δηαζηνιή ησλ πγξώλ ζσκάησλ κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο εμεγείηαη σο εμήο: Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο πγξνύ ζώκαηνο ζεκαίλεη αύμεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ελόο από ην άιιν. Σα κόξηα δειαδή απαηηνύλ θαη πεηπραίλνπλ κεγαιύηεξν ρώξν γηα ηηο θηλήζεηο ηνπο. Μαθξνζθνπηθά απηό πξνθαιεί αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πγξνύ, δειαδή ηε δηαζηνιή ηνπ. Καηά ηε δηαζηνιή απμάλεηαη ν θελόο ρώξνο κεηαμύ ησλ κνξίσλ θαη όρη ην κέγεζόο ηνπο. Η κάδα ηνπ πγξνύ παξακέλεη ζηαζεξή θαη άξα ε ππθλόηεηά ηνπ ειαηηώλεηαη. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ ηα πγξά ςύρνληαη:έρνπκε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπο δειαδή ηε ζπζηνιή ηνπο. Η δηαζηνιή ησλ πγξώλ είλαη αλάινγε: Με ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Με ηνλ αξρηθό όγθν ηνπ πγξνύ. Δμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ πγξνύ. Όια ηα πγξά δε δηαζηέιινληαη θαη ζπζηέιινληαη ζηνλ ίδην βαζκό. Γεληθά ηα πγξά δηαζηέιινληαη θαη ζπζηέιινληαη πεξηζζόηεξν θαη πην εύθνια από ηα ζηεξεά. Π 1 ν : Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή πγξώλ. Γηαηί ην θαινθαίξη δε γεκίδνπκε κέρξη πάλσ ηα βπηηνθόξα θνξηεγά;

7 Γηαζηνιή πζηνιή 7 Σα πγξά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη δειαδή παίξλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη θαη όηαλ ςύρνληαη δειαδή δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη. Π 2 ν : Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή πγξώλ. Μήπσο είζηε εξσηεπκέλνη;

8 Γηαζηνιή πζηνιή 8 Π 3 ν : Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή πγξώλ. Όια ηα πγξά δηαζηέιινληαη θαη ζπζηέιινληαη ην ίδην; Η ζηάζκε ησλ ηξηώλ πγξώλ, κέζα ζηα γπάιηλα ζσιελάθηα αλεβαίλεη, ιόγσ δηαζηνιήο. Πεξηζζόηεξν όκσο αλεβαίλεη ε ζηάζκε ηνπ νηλνπλεύκαηνο, (κεγαιύηεξε δηαζηνιή), κεηά ε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ θαη ηέινο ηνπ ρξσκαηηζκέλνπ λεξνύ, (κηθξόηεξε δηαζηνιή). Η δηαζηνιή ησλ πγξώλ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ πγξνύ. Π 4 ν : Μηα εμαίξεζε ζηε δηαζηνιή ηνπ λεξνύ. α. Γηαηί ζπάλε ηα γπάιηλα κπνπθάιηα κε λεξό ζηε θαηάςπμε ηνπ ςπγείνπ;

9 Γηαζηνιή πζηνιή 9 Σν λεξό όηαλ γίλεηαη πάγνο αληί λα ζπζηέιιεηαη, όπσο όια ηα άιια πγξά, δηαζηέιιεηαη. Αθξηβώο ην αληίζεην ζπλέβεθε κε ην ιάδη. Άθεζε ην κπνπθαιάθη κε ην «παγσκέλν» ιάδη, ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Ση παξαηεξείο κεηά από κηζή ώξα; Σν «παγσκέλν» ιάδη κεηαηξέπεηαη ζε πγξό, γηαηί πήξε ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. ηαδηαθά κεγαιώλεη ν όγθνο ηνπ, ιόγσ δηαζηνιήο κε απνηέιεζκα ε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Π 5 ν : Μηα εμαίξεζε ζηε δηαζηνιή ηνπ λεξνύ. β. Καη ηα δύν πγξά έπαζαλ πήμε θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ζηεξεά. Ο όγθνο ηνπ λεξνύ πνπ έγηλε πάγνο απμήζεθε, ελώ ν όγθνο ηνπ ιαδηνύ πνπ έγηλε ζηεξεό κεηώζεθε.

10 Γηαζηνιή πζηνιή 10 Σν παγάθη από λεξό επηπιέεη ζην πνηήξη κε ην λεξό, ελώ ην παγάθη από ιάδη βπζίδεηαη ζην πνηήξη κε ην ιάδη. Όζν θαη αλ πξνζπαζήζνπκε λα «βνπιηάμνπκε» ην παγάθη από λεξό ζην πνηήξη κε ην λεξό, ζπξώρλνληάο ην κε ην δάρηπιό καο, δε ζα ην πεηύρνπκε, ην παγάθη επαλέξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη επηπιέεη. Η ζεξκνθξαζία ζην πάλσ κέξνο ηνπ κπνπθαιηνύ είλαη 0 ν C Η ζεξκνθξαζία ζηνλ ππζκέλα ηνπ κπνπθαιηνύ είλαη 4 ν C Σν λεξό όηαλ γίλεηαη πάγνο αληί λα ζπζηέιιεηαη, όπσο όια ηα άιια πγξά, δηαζηέιιεηαη. ην παγάθη από λεξό απμήζεθε ν όγθνο ηνπ θαη ειαηηώζεθε ε ππθλόηεηά ηνπ, έγηλε ειαθξύηεξν από ην λεξό θαη γη` απηό επηπιέεη. Αθξηβώο ην αληίζεην ζπλέβεθε κε ην ιάδη.

11 Γηαζηνιή πζηνιή 11 Σν λεξό πνπ πίλνπκε π.ρ. ην ρεηκώλα έρεη ζεξκνθξαζία ν C, Αλ αξρίζνπκε λα ην ςύρνπκε ζα παξαηεξήζνπκε όηη ην λεξό ζπζηέιιεηαη, όπσο θαη όια ηα άιια πγξά. Κάησ όκσο από ηνπο 4 ν C ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λεξνύ είλαη δηαθνξεηηθή από ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ πγξώλ θαη ελώ ζπλερίδνπκε λα ην ςύρνπκε, αξρίδεη λα δηαζηέιιεηαη, παξόιν πνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηώλεηαη. Σν λεξό ζηνπο 4 ν C έρεη ηε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα. Η ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ λεξνύ από ηνπο 4 ν C σο ηνπο 0 ν C νλνκάδεηαη αλσκαιία ζπζηνιήο ηνπ λεξνύ θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο κέζα ζηηο ιίκλεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ζάιαζζεο. θέςνπ ηη ζα γηλόηαλ, αλ ν πάγνο βπζηδόηαλ ζην λεξό θαη πήγαηλε ζηνλ ππζκέλα! ηνλ ππζκέλα ησλ ιηκλώλ, ησλ πνηακώλ θαη ησλ ζαιαζζώλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ δελ θαηαβαίλεη πνηέ θάησ από 4 ν C. ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΑΔΡΙΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα αέξηα ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη δειαδή παίξλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη θαη όηαλ ςύρνληαη δειαδή δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη. Η δηαζηνιή ησλ αέξησλ ζσκάησλ κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο εμεγείηαη σο εμήο: Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελόο αέξηνπ ζώκαηνο ζεκαίλεη αύμεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ελόο από ην άιιν. Σα κόξηα δειαδή απαηηνύλ θαη πεηπραίλνπλ κεγαιύηεξν ρώξν γηα ηηο θηλήζεηο ηνπο. Μαθξνζθνπηθά απηό πξνθαιεί αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ αεξίνπ, δειαδή ηε δηαζηνιή ηνπ. Καηά ηε δηαζηνιή απμάλεηαη ν θελόο ρώξνο κεηαμύ ησλ κνξίσλ θαη όρη ην κέγεζόο ηνπο. Η κάδα ηνπ ζώκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή θαη άξα ε ππθλόηεηά ηνπ ειαηηώλεηαη. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη όηαλ ηα αέξηα ςύρνληαη:έρνπκε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ αεξίνπ δειαδή ηε ζπζηνιή ηνπ. Η δηαζηνιή ησλ αεξίσλ είλαη αλάινγε: Με ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο Με ηνλ αξρηθό όγθν ηνπ αεξίνπ Γελ εμαξηάηαη από ην είδνο ηνπ αεξίνπ. Σα αέξηα δηαζηέιινληαη θαη ζπζηέιινληαη πεξηζζόηεξν από ηα πγξά.

12 Γηαζηνιή πζηνιή 12 Π 1 ν : Γηαζηνιή πζηνιή αεξίσλ Σα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ ηα θνπζθώλνπκε ιηγόηεξν ην θαινθαίξη απ` όηη ην ρεηκώλα. Γηαηί; Σα αέξηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη δειαδή παίξλνπλ ελέξγεηα, δηαζηέιινληαη θαη όηαλ ςύρνληαη δειαδή δίλνπλ ελέξγεηα, ζπζηέιινληαη. Π 2 ν : Σν κπνπθάιη πνπ «αλαπλέεη» ηελ άθξε ηνπ ζσιήλα, ζρεκαηίδεηαη κηα ζαπνπλόθνπζθα, ιόγσ δηαζηνιήο ηνπ αέξα ηνπ κπνπθαιηνύ.

13 Γηαζηνιή πζηνιή 13 Π 3 ν : Σν κπνπθάιη ζην θνκκσηήξην Μέζα ζην ρξσκαηηζκέλν λεξό ηνπ πνηεξηνύ ζρεκαηίδνληαη θπζαιίδεο, ιόγσ δηαζηνιήο ηνπ αέξα ηεο ζθαηξηθήο θηάιεο. Σν ρξσκαηηζκέλν λεξό κπαίλεη κέζα ζην ζσιελάθη θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ζθαηξηθή θηάιε. Δμήγεζε: ξίρλνληαο θξύν λεξό ζηε ζθαηξηθή θηάιε, ν αέξαο πνπ βξηζθόηαλ ζ` απηήλ, ςύρζεθε, έπαζε ζπζηνιή θαη ν όγθνο ηνπ κίθξπλε. Σν ρξσκαηηζκέλν λεξό ηνπ πνηεξηνύ, «άξπαμε ηελ επθαηξία» θαη «βξίζθνληαο ρώξν» κπήθε ζην ζσιελάθη θαη ζηε θηάιε κε ηε βνήζεηα ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, ε νπνία αζθνύληαλ ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηά ηνπ λεξνύ θαη κεηαδόζεθε ακεηάβιεηε ζε όια ηα ζεκεία ηνπ.

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό.

Ερωτήςεισ Γ. Γ. A. 8J B. 32J Γ. 16J Γ. 4J. 3. Τν έξγν κηαο δύλακεο: Α. είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο. Β. είλαη πάληα ζεηηθό. 18 Ερωτήςεισ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο ζηαζεξήο ζπληζηακέλεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ζεκεηαθό αληηθείκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο κεηαηόπηζήο ηνπ είλαη: W W A. B. Γx Γx W W Γ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 )

ΟΡΟΣΗΜΟ. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1. V (m 3 ) Β.1 Σηο πιο κάηυ διάγπαμμα παπιζηάνονηαι ηπειρ πεπιπηώζειρ Α, Β και Γ ανηιζηπεπηών μεηαβολών ηιρ οποίερ μποπεί να ςποζηεί ποζόηηηα ιδανικού αεπίος. p (kn/m 2 ) 5 A 4 3 B 2 1 0 0 2 4 6 8 10 12 V (m 3 )

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεσζειεληαθά θαηλόκελα 1. Μεηάπησζε θαη θιόλεζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 2. Η θίλεζε ησλ πόισλ ηεο Γεο 3. Δθιείςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα