ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ"

Transcript

1 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα. Ζ αηκόζθαηξα απνηειείηαη από έλα κείγκα αεξίσλ πνπ νλνκάδεηαη αηκνζθαηξηθόο αέξαο. Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο έρεη κάδα θαη βάξνο. Ζ κάδα ηνπ αέξα πνπ πεξηέρεηαη ζε 1 θπβηθό κέηξν είλαη 1,3 Kg. Δπνκέλσο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ξεπζηά ζώκαηα, ν αέξαο αζθεί πίεζε ζε θάζε επηθάλεηα πνπ βξίζθεηαη κέζα ζ` απηόλ. Ζ πίεζε απηή νλνκάδεηαη αηκνζθαηξηθή πίεζε. Όπσο αθξηβώο ε πδξνζηαηηθή πίεζε κηαο θαηαθόξπθεο ζηήιεο πγξνύ νθείιεηαη ζην βάξνο ηεο, έηζη θαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε νθείιεηαη ζην βάξνο ηνπ αέξα. Ζ δύλακε πνπ αζθείηαη ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ αέξα ζηα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ζπλεπώο θαη ε πίεζε πνπ δέρνληαη απηά, είλαη ηεξάζηηα ιόγσ ηεο κεγάιεο πνζόηεηαο ησλ ππεξθείκελσλ ζηξσκάησλ αέξα, ιόγσ δειαδή ηνπ κεγάινπ πάρνπο ηεο αηκόζθαηξαο. Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο πξνθαιεί πίεζε πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε εμαξηάηαη από: Σν πςόκεηξν. Όζν ην πςόκεηξν απμάλεηαη ηόζν ε αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηώλεηαη. π.ρ. ζε ύςνο 5 ρκ. από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ε αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηώλεηαη πεξίπνπ ζην κηζό. Σε ππθλόηεηα θαη ηε ζύζηαζε ηνπ αέξα. ύζηαζε αέξα κε δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδώηνπ, κνλνμείδην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηάθνξνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη αησξνύκελα ζσκαηίδηα (ζθόλε, βαξηά κέηαιια θιπ), ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιύηεξε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο νλνκάδνληαη βαξόκεηξα. Δίλαη δύν εηδώλ, ηα πδξαξγπξηθά θαη ηα κεηαιιηθά. Σν πξώην πδξαξγπξηθό βαξόκεηξν θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ Σνξηθέιη.

2 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 2 Π 1 ν : Πείξακα Σνξηθέιη Κάηη ηέηνην έθαλε θαη ν Σνξηθέιη. Σν λεξό δε ρύλεηαη από ην κπνπθάιη, εθηόο από ιίγν ζηελ αξρή. Ο αέξαο πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην λεξό ηεο ιεθάλεο αζθεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ηόζε κεγάιε πίεζε, πνπ δελ αθήλεη ην λεξό ηνπ κπνπθαιηνύ λα ρπζεί. πκπέξαζκα: Ο αέξαο ιόγσ ηνπ βάξνπο ηνπ πξνθαιεί πίεζε. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε αζθείηαη πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο Π 2 ν : Βεληνύδα κηθξή θαη κεγάιε Κνιιά ε βεληνύδα ζε θάζε είδνπο επηθάλεηα; Πίεζε ηε κηθξή ή ηε κεγάιε βεληνύδα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζξαλίνπ ή ηνπ ηδακηνύ. Ζ βεληνύδα θνιιά. Πώο κπνξείο λα μεθνιιήζεηο ηε βεληνύδα από ην ζξαλίν αζθώληαο πνιύ κηθξή δύλακε;

3 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 3 Πίεζε ηελ ίδηα βεληνύδα ζην γπαιόραξην ή ζηνλ ηνίρν. Ζ βεληνύδα δελ θνιιά ζηελ ηξαρηά επηθάλεηα ηνπ γπαιόραξηνπ ή ηνπ ηνίρνπ γηαηί αλάκεζα ζηηο δπν επηθάλεηεο ππάξρεη αέξαο. ήθσζε ηελ θαξέθια κε ηε κεγάιε βεληνύδα. Π 3 ν : Σν πνηήξη θνιιά ζην ζηόκα.θαη πνηνο δε ην `ρεη θάλεη Πνηνο κπνξεί λα θνιιήζεη έλα πιαζηηθό πνηήξη ζην ζηόκα ηνπ; Σν πνηήξη θνιιά ζην ζηόκα.

4 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 4 Π 4 ν : Σζαιάθσκα πιαζηηθνύ κπνπθαιηνύ, κε ην ρέξη λαη! Με ην ζηόκα; Μπνξείο λα πεηύρεηο απηό πνπ βιέπεηο ζηηο θσηνγξαθίεο; Σν κπνπθάιη παξακνξθώλεηαη πξνζσξηλά. Π 5 ν : Σξαβάκε λεξό ή αέξα; Σν παηδί ξνπθά ηνλ ρπκό ή ηνλ αέξα; Ζ ζύξηγγα γεκίδεη κε ρξσκαηηζκέλν λεξό. Σξαβώληαο ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο πξνο ην κέξνο καο, νπζηαζηηθά ηξαβάκε ηνλ αέξα πνπ ππάξρεη ζ` απηήλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηθξόηεξεο πίεζεο κέζα ζηε ζύξηγγα από ηελ αηκνζθαηξηθή. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ, ην αλαγθάδεη λα κπεη ζηε ζύξηγγα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη όηαλ πίλνπκε ην ρπκό κε θαιακάθη.

5 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 5 Π 6 ν : Μεηαθνξά λεξνύ ζηγά ην δύζθνιν θη εγώ ην `ρσ θάλεη Σν λεξό δελ ρύλεηαη από ην θαιακάθη γηαηί «ζπγθξαηείηαη» από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ ππάξρεη ζην ζηόκηό ηνπ. Π 7 ν : Κνιιάλε θαη ηα ηδάκηα; Μπνξείο λα θνιιήζεηο δπν ηδάκηα ρσξίο θόιια; Σν κηθξό ηδάκη αλ θαη από θάησ δελ πέθηεη. Π 8 ν : Ζ ζαθνύια πνπ δε θεύγεη από ηε ζέζε ηεο Σξάβα ηε ζαθνύια, αλ κπνξείο Ζ ζαθνύια δε θεύγεη από ηε ζέζε ηεο. Ζ ζαθνύια δε θεύγεη από ηε ζέζε ηεο γηαηί από ην έμσ κέξνο πνπ ηελ ηξαβάκε ππάξρεη κεγαιύηεξε αηκνζθαηξηθή πίεζε απ` όηη ζην κέζα κέξνο ηεο. Αλ μεβηδώζνπκε ην πώκα ηνπ κπνπθαιηνύ ε ζαθνύια ηξαβηέηαη πνιύ εύθνια.

6 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 6 Π 9 ν : Πνηνο θξαηάεη ην λεξό; Γηαηί δε ρύλεηαη ην λεξό; Σν λεξό δε ρύλεηαη. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ραξηηνύ κπνξεί λα θξαηήζεη ην βάξνο ηνπ λεξνύ. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη ηθαλή λα θξαηήζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν κηα ζηήιε λεξνύ ύςνπο 10 κέηξσλ πεξίπνπ. Π 10 ν : Κιέθηεο λεξνύ, από ηελ αξραηόηεηα Πώο κπνξείο λα θιέςεηο λεξό κε ηξύπην δνρείν; ην κπνπθάιη κπαίλεη λεξό. Γελ ρύλεηαη θαζόινπ λεξό από ην κπνπθάιη. ηελ επηθάλεηα θάζε ηξύπαο ε πίεζε κέζα ζην κπνπθάιη, πνπ νθείιεηαη ζην λεξό θαη ζηνλ εγθισβηζκέλν αέξα ηνπ κπνπθαιηνύ, θαη ε πίεζε έμσ από ην κπνπθάιη, πνπ νθείιεηαη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, είλαη ζε ηζνξξνπία.

7 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 7 Σν λεξό ρύλεηαη από ηηο ηξύπεο ηνπ κπνπθαιηνύ εμαηηίαο ηεο βαξύηεηαο. Π 11 ν : ηακαία..πνηήξηα Γηαηί ζα θνιιήζνπλ ηα πνηήξηα; Σν θεξί ζβήλεη γηαηί ην νμπγόλν θαηαλαιώλεηαη. Σν νμπγόλν ηνπ αέξα ησλ πνηεξηώλ θαηαλαιώζεθε θαη έηζη ν αέξαο ζηα πνηήξηα έγηλε θαηά 20% ιηγόηεξνο. Μέζα ζηα πνηήξηα ε πίεζε ηνπ αέξα είλαη κηθξόηεξε από ηελ έμσ. Ζ εμσηεξηθή αηκνζθαηξηθή πίεζε αλαγθάδεη ηα πνηήξηα λα θνιιήζνπλ.

8 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 8 Π 12 ν : Πνηήξη.. ξνπθήρηξα Ρνύθεμε θαη ην λεξό θαη ην πηάην. Σν θεξί ζβήλεη θαη ην λεξό αλεβαίλεη κέζα ζην πνηήξη. Σν πηάην έρεη θνιιήζεη ζην πνηήξη. Καζώο ην θεξί θαίγεηαη θαηαλαιώλεη ην νμπγόλν ηνπ αέξα πνπ ππήξρε ζην πνηήξη. ην ρώξν πνπ ππήξρε ην νμπγόλν κπαίλεη ηώξα ην λεξό πνπ ην «ζπξώρλεη» ε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Π 13 ν : Σα εκηζθαίξηα ηνπ Μαγδεκβνύξγνπ Ηζηνξηθό γεγνλόο Οη δύν βεληνύδεο δελ μεθνιινύλ Οη βεληνύδεο ζα μεθνιιήζνπλ, αλ βάινπκε αλάκεζά ηνπο αέξα κε ηα έκβνια πνπ δηαζέηνπλ. Ο αέξαο πηέδεη όια ηα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ` απηόλ. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο δπν βεληνύδεο είλαη ηόζν κεγάιε πνπ απαηηείηαη πνιύ κεγάιε δύλακε γηα λα μεθνιιήζνπλ.

9 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 9 Π 14 ν : Ζ θόηα ή ην «κπνπθάιη» έθαλε ην απγό; Σν απγό «ξνπθηέηαη» ζηγά-ζηγά από ην κπνπθάιη, κέρξη πνπ πέθηεη κέζα. Όηαλ βάδνπκε ην βξαζηό λεξό ζην κπνπθάιη, νη αηκνί ηνπ δηώρλνπλ ηνλ πεξηζζόηεξν αέξα θαη ην κπνπθάιη γεκίδεη κε πδξαηκνύο. Οη πδξαηκνί ςύρνληαη, πγξνπνηνύληαη θαη ε πίεζε κέζα ζην κπνπθάιη κηθξαίλεη ζε ζύγθξηζε κε ηελ εμσηεξηθή, πνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε κε απνηέιεζκα λα ζπξώρλεη ην απγό θαη λα ην αλαγθάδεη λα κπεη ζην κπνπθάιη. Πώο ζα βγάινπκε ηώξα ην απγό απ ην κπνπθάιη, ρσξίο λα... γίλεη νκειέηα;

10 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 10 Εεζηαίλνληαο ηνλ αέξα ηνπ κπνπθαιηνύ παζαίλεη κεγάιε δηαζηνιή θαη πξνθαιεί κεγαιύηεξε πίεζε από ηελ εμσηεξηθή ε νπνία ζπξώρλεη ην απγό θαη ην αλαγθάδεη λα βγεη από ην κπνπθάιη. Ο αηκνζθαηξηθόο αέξαο θαη γεληθά όια ηα αέξηα όηαλ ζεξκαίλνληαη παζαίλνπλ δηαζηνιή, δειαδή κεγαιώλεη ν όγθνο ηνπο θαη αλ είλαη πεξηνξηζκέλα αζθνύλ ηεξάζηηεο πηέζεηο. Π 15 ν : Σζαιάθσκα ηελεθέ Πώο ζα ηζαιαθσζεί ν ηελεθέο; Ο ηελεθέο ζηγά-ζηγά ηζαιαθώλεηαη. Ο αηκόο ηνπ λεξνύ βγαίλνληαο δηώρλεη πνιύ αέξα πνπ ήηαλ κέζα ζηνλ ηελεθέ, ν νπνίνο κέλεη γεκάηνο θπξίσο από αηκνύο. Όηαλ ν αηκόο θαη ν αέξαο πνπ έρεη παξακείλεη, θξπώζεη ε πίεζε κέζα ζηνλ ηελεθέ κεηώλεηαη αξθεηά. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα εμσηεξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ηελεθέ ηνλ «ηζαιαθώλεη».

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Γηαζηνιή πζηνιή 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΘΔΡΜΑΙΝΟΝΣΑ ΚΑΙ ΦΤΥΟΝΣΑ ΣΑ ΣΔΡΔΑ (ΓΙΑΣΟΛΗ ΤΣΟΛΗ) Σα ζηεξεά ζώκαηα, όηαλ ζεξκαίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!!

1ν Λύθεην Αξηέκηδαο ΣΑΠΟΥΝΙ!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ρνιείν 1ν Λύθεην Αξηέκηδαο Σάμε Α 5 Μάζεκα Σερλνινγία Θέκα απνύλη ρνιηθό Έηνο 2010-2011 Ολνκ/λπκν Παηζηαινύ Δπαγγειία ΣΑΠΟΥΝΙ!! Ιζηνξία Γεωγξαθία Ζ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία αλαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη

ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη ΘΔΜΑ Β Β1. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Σειήλεο, ε νπνία δελ έρεη αηκόζθαηξα, είλαη έμη θνξέο κηθξόηεξν από απηό ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα