Broadband Telephony (BBT) Home

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Broadband Telephony (BBT) Home"

Transcript

1 1 Broadband Telephony (BBT) Home

2 Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Ρπζκίζεηο IP phones 2

3 Εςπςζωνική Τηλεθωνία 3

4 Υπερεζίες Δσρσδφληθής Τειεθφλίας Δπξπδσληθή Σειεθσλία BBT Home BBT Bisiness SIP Trunking SIP to ISDN PRI SIP to ISDN BRI 4 VoIP numbers Facilities PBX System IP PBX System ISDN PRI PBX System ISDN BRI PBX System 4 Η ππεξεζία Broadband Telephony Home είλαη ε πξώηε από κηα ζεηξά ππεξεζηώλ ηεο Δπξπδσληθήο Σειεθσλίαο. Μέζσ ηεο Δπξπδσληθήο Σειεθσλίαο εμππεξεηνύληαη πειάηεο κε αλαινγηθέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, κε IP phones, κε IP ή ISDN ή Analogue PBX Systems θαη παξέρνληαη δηεπθνιύλζεηο PBX ζε πειάηεο ρσξίο εμνπιηζκό PBX.

5 Τη είλαη ε Δσρσδφληθή Τειεθφλία ηαζεξή Σειεθσλία P S T N NE: PSTN Tel No: Άιια Γίθησα IP Core Network Δπξπδσληθή Σειεθσλία I M S R/DSLAM IADmodem IP Network IP: VoIP No: Δπξπδσληθή Σειεθσλία ή Σειεθσλία IP ή Σειεθσλία VoIP ηεο Cyta είλαη ε κεηαθνξά ηεο θσλήο κέζσ ηνπ αζθαινύο θαη αμηόπηζηνπ ηδησηηθνύ Δπξπδσληθνύ Γηθηύνπ ηεο Cyta θαη καμιά κίνηζη ηηρ ςπηπεζίαρ δεν πεπνά από ηο διαδίκηςο. Οη αξηζκνί ηεο Δπξπδσληθήο Σειεθσλίαο (VoIP numbers) εμππεξεηνύληαη από ην Σειεθσληθό Κέληξν IMS. Σν location ελόο αξηζκνύ VoIP είλαη έλα Dynamic IP Address.

6 Φρήζηκα γηα ηελ Δσρσδφληθή Τειεθφλία VoIP: Voice over Internet Protocol Internet Protocol: Πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλδέζεηο δηαδηθηύνπ θαη ζηα ηδησηηθά δίθηπα. Δπξπδσληθό Γίθηπν Cyta: Η θίλεζε ησλ πειαηώλ ηεο Δπξπδσληθήο Σειεθσλίαο εμππεξεηείηαη από ην ηδησηηθό Δπξπδσληθό Γίθηπν ηεο Cyta (όσι από ηο Διαδίκηςο), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από ςειά επίπεδα πνηόηεηαο, αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Γηαζύλδεζε κε άιια δίθηπα: Σν Σειεθσληθό Κέληξν (IMS) ηεο Δπξπδσληθήο Σειεθσλίαο δηαζπλδέεηαη κε ηα ηνπηθά θαη δηεζλή δίθηπα κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ δηαζπλδένληαη θαη ηα ππόινηπα ηειεθσληθά θέληξα ηεο Cyta. Δπνκέλσο θακηά θίλεζε ηεο Δπξπδσληθήο Σειεθσλίαο δεν εξςπηπεηείηαι από ηο Διαδίκηςο. Γηαζηαζηνπνίεζε Γηθηύνπ: Η Cyta δηαζηαζηνπνηεί ην δίθηπν ηεο ώζηε ε Δπξπδσληθή Σειεθσλία λα ρξεζηκνπνηεί μερσξηζηά VCs (virtual circuits) θαη ε πνηόηεηα ησλ θσλεηηθώλ θιήζεσλ λα κελ επεξεάδεηαη νύηε από ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ Internet ή/θαη Cytavision νύηε από ηε ζπκθόξεζε ηνπ δηθηύνπ. 6

7 Σηαζερή Vs Δσρσδφληθή Τειεθφλία ηαζεξή Αλαινγηθή Σειεθσλία: Ο ζόξπβνο θαη ε ρακειή αθνπζηηθόηεηα απμάλνληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ κήθνπο ηεο γξακκήο. Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη ππνθινπή ηειεθσλεκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ηεο γξακκήο. Δπξπδσληθή Σειεθσλία: Η κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο είλαη ςεθηαθή θαη θσδηθνπνηεκέλε. Δπνκέλσο απνθεύγνπκε ηνπο αλεπηζύκεηνπο ζνξύβνπο, ηε ρακειή αθνπζηηθόηεηα θαη ηηο ππνθινπέο ησλ ηειεθσλεκάησλ. Παξέρνληαη πνιιέο ππεξεζίεο, πνιιά θαλάιηα, πνιινί αξηζκνί ζε κηα γξακκή (ζύγθιηζε ππεξεζηώλ) κε ηε ζύλδεζε ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ ζην ρώξν ηνπ πειάηε. Από ηε κηα εμνηθνλνκνύληαη πόξνη δηθηύνπ, από ηελ άιιε όκσο δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ππεξεζηώλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζηε γξακκή ή ζηνλ ηεξκαηηθό εμνπιηζκό. Απώιεηα όισλ ησλ ππεξεζηώλ πξνθαιείηαη θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, εθηόο αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο UPS. 7

8 Πεπιγπαθή BBT Home 8

9 Προψποζέζεης Παροτής BBT Home DSL Access/ Internet Home/ Office ζε Αλαινγηθή ή Naked Γξακκή. Γελ παξέρεηαη ζε ζύλδεζε ISDN. Τέιος Σϊλδεζες BBT Home 50,15 ζε πθηζηάκελν DSL Access/ Internet ή 25,08 ζε λέν DSL Access/ Internet ή Self Installed. ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζύλδεζε λένπ DSL Access/ Internet. Δωπεάν μεηάβαζη από ISDN ζε BBT Home. Mεηαθορά BBT Home Χξεώλεηαη κόλν ε κεηαθνξά Γξακκήο/ Internet/ Cytavision. Η μεηαθοπά ηηρ ςπηπεζίαρ BBT Home δεν σπεώνεηαι. 9 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

10 Μεληαία Σσλδροκή 1νο αξηζκόο VoIP: 4,72 / κήλα. 2νο αξηζκόο VoIP: 4,72 / κήλα. 3νο αξηζκόο VoIP: 3,54 / κήλα. 4νο αξηζκόο VoIP: 3,54 / κήλα. Ο πειάηεο κπνξεί λα δεηήζεη 1 κέρξη 4 αξηζκνύο VoIP. Γφρεάλ ιεπηά θιήζεφλ αλά αρηζκω VoIP αλά κήλα Γσξεάλ 230 ιεπηά θιήζεσλ πξνο ηαζεξά Cyta. Σα αρξεζηκνπνίεηα ιεπηά δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ επόκελν κήλα. Σα 230 ιεπηά θιήζεσλ πξνο ηαζεξά Σειέθσλα Cyta αληηζηνηρνύλ κε 4,34. Γφρεάλ Αλαγλϋρηζε Κιήζες Γσξεάλ Αλαγλώξηζε Κιήζεο γηα θάζε αξηζκό VoIP. Χξέσζε αληίζηνηρεο δηεπθόιπλζεο ζηελ Αλαινγηθή ηαζεξή Σειεθσλία 2,36 / κήλα. Φρεϋζεης Κιήζεφλ/ Βηληεοθιήζεφλ Ιζρύνπλ ηα ηέιε θιήζεσλ ηεο ηαζεξήο Σειεθσλίαο. Δωπεάν κλήζειρ μεηαξύ ηων ηεζζάπων απιθμών VoIP ηηρ ίδιαρ ζύνδεζηρ BBT Home. Γπλαηόηεηα δηελέξγεηαο θιήζεσλ θσλήο θαη εηθόλαο κόλν κεηαμύ ησλ πειαηώλ ηεο ππεξεζίαο Broadband Telephony Home/ Business. 10 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

11 Πρωζζεηες Φρεϋζεης BBT Home 17,70 Αιιαγή αξηζκνύ VoIP 11,80 Δπηπξόζζεηνη αξηζκνί VoIP (ρξέσζε αλά αίηεζε) 11,80 Ηρνγξαθεκέλε αλαθνίλσζε αιιαγήο αξηζκνύ γηα 2 κήλεο 2,36 Δπαλαζύλδεζε αξηζκνύ VoIP από πξνζσξηλή απνζύλδεζε 17,70 Μεηαβίβαζε (εθρώξεζε) ηεο ππεξεζίαο BBT Home 10,03 Φξαγή ησλ Δηζεξρόκελσλ θιήζεσλ 5,90 Σεξκαηηζκόο Φξαγήο Δηζεξρόκελσλ θιήζεσλ 5,90 Σεξκαηηζκόο Φξαγήο Μεηαβίβαζεο θιήζεσλ 5,90 Σεξκαηηζκόο Φξαγήο Γηεζλώλ θιήζεσλ 5,90 Σεξκαηηζκόο Φξαγήο Σειεπιεξνθόξεζεο 5,90 Σεξκαηηζκόο Φξαγήο Γηεζλώλ θιήζεσλ/σειεπιεξνθόξεζεο 11,80 Πιήξεο Μεληαίνο Αλαιπηηθόο Λνγαξηαζκόο ( 2,36/κήλα) 11,80 Έθηαθηε Έθδνζε Πιήξνπο Αλαιπηηθνύ Λνγαξηαζκνύ 11,80 Δπαλέθδνζε Βαζηθνύ/Πιήξνπο Αλαιπηηθνύ Λνγαξηαζκνύ 7,08 Γηεξεύλεζε Δλνριεηηθώλ/Καθόβνπισλ Κιήζεσλ γηα 15 κέξεο 47,20 Χξέσζε κε αλαθηεζέληα εμνπιηζκνύ (BBT modem) 11 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

12 Γηεσθοιϊλζεης (1/5) Μεηαβίβαζε Όισλ ησλ Δηζεξρόκελσλ Κιήζεσλ Δλεξγνπνίεζε: *21(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε: #21# Έιεγρνο: *21*# Γπλαηόηεηα ήρνπ ππελζύκηζεο (θνπδνύληζκα θαηά ηε κεηαβίβαζε). Μεηαβίβαζε Κιήζεσλ όηαλ ην Σειέθσλν είλαη Απαζρνιεκέλν Δλεξγνπνίεζε: *22(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε: #22# Έιεγρνο: *67*# Η Αλακέλνπζα Κιήζε πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλε (#43#). Μεηαβίβαζε Κιήζεσλ Υσξίο Απάληεζε Δλεξγνπνίεζε: *24(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε: #24# Έιεγρνο: *61*# Ρύζκηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνπδνπληζκάησλ: *610#X# (X=0 ή 2~20) Τπεξεζία Μελ Δλνριείηε Aπηόο πνπ ζαο θαιεί ιακβάλεη ήρν απαζρνιεκέλεο θιήζεο. Δλεξγνπνίεζε: *26# Αθύξσζε: #26# 12

13 Γηεσθοιϊλζεης (2/5) CFW not Reachable Δλεξγνπνίεζε: *94(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε: *95# Έιεγρνο: *63*# Δπηιεθηηθή Μεηαβίβαζε Δηζεξρόκελσλ Κιήζεσλ Ο πειάηεο θαζνξίδεη κέξεο, ώξεο, αξηζκνύο ηειεθώλσλ. Σέινο ύλδεζεο: 11,80 Μεληαία πλδξνκή: 2,36 Δλεξγνπνίεζε: #76(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε: #77# Παξέρεηαη ε επηινγή κεηαβίβαζεο private ή/θαη unavailable numbers. Φσλνκήλπκα Μεληαία πλδξνκή: 1,18 0,12980 αλά ρξήζε Ο αξηζκόο θσλνθηβσηίνπ απνηειείηαη από ην 123(αξηζκόο VoIP). Ιζρύνπλ νη νδεγίεο ρξήζεο θσλνθηβσηίνπ ηαζεξήο Σειεθσλίαο. Υαξαθηεξηζηηθόο Ήρνο Κιήζεο Ο πειάηεο θαζνξίδεη κέξεο, ώξεο, αξηζκνύο ηειεθώλσλ. 13 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

14 Γηεσθοιϊλζεης (3/5) Απόξξηςε Αλώλπκσλ Κιήζεσλ Σέινο ύλδεζεο: 11,80 Σεξκαηηζκόο: 11,50 Δλεξγνπνίεζε: *28# Αθύξσζε: #28# Έιεγρνο: *28*# Σα άηνκα πνπ εζθεκκέλα απνθξύπηνπλ ηνλ αξηζκό ηνπο (πρ κε *31* ή #31#) ελεκεξώλνληαη όηη νη θιήζεηο ηνπο έρνπλ απνξξηθζεί. Δπηιεθηηθή Απόξξηςε Δηζεξρόκελσλ Κιήζεσλ Ο πειάηεο θαζνξίδεη κέξεο, ώξεο, αξηζκνύο ηειεθώλσλ. Σέινο ύλδεζεο: 11,80 Μεληαία πλδξνκή: 2,36 Έιεγρνο: *51*# Παξέρεηαη ε επηινγή απόξξηςεο private ή/θαη unavailable numbers. Μόληκε Απόθξπςε Αξηζκνύ Δλεξγνπνίεζε: *67# Αθύξσζε: #67# Έιεγρνο: *54*# *65*(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε Απόθξπςεο αλά θιήζε Απόθξπςε Αξηζκνύ αλά θιήζε *31*(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Απόθξπςε Αξηζκνύ αλά θιήζε 14 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

15 Γηεσθοιϊλζεης (4/5) Δπαλάθιεζε / Δπηζηξνθή Κιήζεο *66# Δπηηξέπεη ηελ επαλάθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνύ. *69# Δπηζηξέθεη ηελ ηειεπηαία απαληεκέλε ή αλαπάληεηε θιήζε. #92# Γηαγξάθεη ηελ ηειεπηαία απαληεκέλε ή αλαπάληεηε θιήζε. Σαρεία Κιήζε 8 Γηα πξνγξακκαηηζκό: *74 X (αξηζκόο ηειεθώλνπ)# (X: 2~9) Γηα δηελέξγεηα θιήζεο: 2#, 3#,, 9# Σαρεία Κιήζε 100 Γηα πξνγξακκαηηζκό: *75 X (αξηζκόο ηειεθώλνπ)# (X: 00~99) Γηα δηελέξγεηα θιήζεο: #00, #01, #02,, #99 Κξππηνγξαθή Κιήζεσλ Δλεξγνπνίεζε: *37#(ηεηξαςήθηνο θσδηθόο)# Αθύξσζε: *47#(ηεηξαςήθηνο θσδηθόο)# ύλδεζε: 10,03 0,12 αλά ρξήζε Αιιαγή θσδηθνύ: 10,03 15 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

16 Γηεσθοιϊλζεης (5/5) Κξάηεζε Κιήζεο (κε ηε ρξήζε ηνπ R ή F button) Δπηηξέπεη ηελ θξάηεζε κηαο θιήζεο θαη ηε δηελέξγεηα 2εο θιήζεο. Απηόο πνπ ηίζεηαη ζε αλακνλή δελ αθνύεη ηίπνηε. Αλακέλνπζα Κιήζε (κε ηε ρξήζε ηνπ R ή F button + 2) Δπηηξέπεη ηελ απάληεζε 2εο θιήζεο ελώ κηιάηε ήδε ζε άιιε θιήζε. Δλεξγνπνίεζε: *43# Αθύξσζε: #43# Έιεγρνο: *53*# Απηόο πνπ δέρεηαη ηε 2 ε θιήζε αθνύεη call waiting tone. Απηόο πνπ θαιεί ηε 2 ε θιήζε αθνύεη call waiting tone. Απηόο πνπ ηίζεηαη ζε αλακνλή δελ αθνύεη ηίπνηε. Απηόο πνπ θαιεί 3 ε θιήζε αθνύεη busy tone. Απσικά η διεςκόλςνζη είναι ενεπγοποιημένη. Κιήζε πλδηάζθεςεο (κε ηε ρξήζε ηνπ R ή F button + 3) Δπηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ηξηκεξνύο ζπλνκηιίαο. Μέσπι ηπία άηομα μποπούν να ζςμμεηέσοςν ζε ένα Conference Call διόηι ο επόμενορ πος θα καλέζει θα ακούζει ηο ζήμα απαζσολημένηρ γπαμμήρ. R ή F button : Hook Flash button Σν Hook Flash duration ησλ αλαινγηθώλ ζπζθεπώλ DTMF γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πην πάλσ δηεπθνιύλζεσλ πξέπεη λα θπκαίλεηαη από 80ms κέρξη 100ms. 16

17 Τεπμαηικόρ Εξοπλιζμόρ 17

18 IAD ADSL/VDSL modems Integrated Access Device Thomson IAD ADSL modem TG 782 ZTE IAD ADSL/ VDSL modem (ZXDSL 931VII) Χξεζηκνπνηείηαη ζε λέεο ζπλδέζεηο BBT Home γηα πειάηεο ADSL. Χξεζηκνπνηείηαη ζε λέεο ζπλδέζεηο BBT Home γηα πειάηεο VDSL ή/θαη ADSL. 18 Γθξίδα ππνδνρή: γηα γξακκή από θνπηί/θαηαλεκεηή. Πξάζηλεο ππνδνρέο: γηα αλαινγηθέο ζπζθεπέο. Κίηξηλεο ππνδνρέο: γηα IP phones & network devices.

19 Παράδεηγκα BBT Home κε αλαιογηθές Μέρξη δπν αξηζκνί VoIP κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζσζθεσές ζε αλαινγηθέο ζπζθεπέο. Μπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε παξάιιειεο αλαινγηθέο ζπζθεπέο αιιά δελ κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε παξάιιειεο ζπζθεπέο IP. Παξάιιειεο ηειεθσληθέο πξίδεο <- Τηλεφωνικά Καλώδια - > BT-11 BT-11 BT-11 BT-11 Μόλν έλαο αξηζκόο VoIP κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε θάζε αλαινγηθό port ηνπ modem. 19 Αναλογική Συζκευή Αναλογική Συζκευή JCC dial-up

20 Παράδεηγκα BBT Home κε 2 VoIP ζε Analogue PBX System IAD modem for Broadband Telephony <- Τηλεφωνικά Καλώδια -> BT-11 BT-11 Μέρξη δπν αξηζκνί VoIP κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζε αλαινγηθό PBX System. 20 Analogue PBX System

21 BBT Home κε 1 αλαιογηθή ζσζθεσή θαη κε 3 IP phones (1 videophone) IAD modem for Broadband Telephony <- Τηλεφωνικό Καλώδιο <- Καλώδια Cat5e -> <- Καλώδια Cat5e -> BT-11 RJ-45 RJ-45 RJ-45 Power socket Power socket Power socket 21 Αναλογική Συζκευή IP Phone Aastra 6731i IP Phone Aastra 6731i

22 Σϊλδεζε ζσζθεσϋλ ζηο BBT modem RJ-11 connectors Line from DCase RJ-45 connectors α) Αλαινγηθέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο β) πζθεπέο θαμ γ) πζθεπέο JCC δ) Αλαινγηθό ζύζηεκα PBX α) IP phones β) STB γ) PCs δ) Router ε) Switch 22

23 Φρήζηκα γηα ηης ηειεθφληθές ζσζθεσές Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο κόλν IP phones (κέρξη ηέζζεξα) ή κόλν αλαινγηθώλ ζπζθεπώλ (κέρξη δύν) ή ζπλδπαζκόο θαη ησλ δπν ηύπσλ ζπζθεπώλ (κέρξη ηέζζεξηο). Ο πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη IP phones είηε από ηε Cyta είηε από αιινύ, θηάλεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο. Οπσζδήπνηε πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ ην πξσηόθνιιν ζεκαηνδνζίαο SIP (Session Initiation Protocol). Έρνπλ δνθηκαζηεί νξηζκέλα κνληέια Aastra, LG, Cisco, Siemens & Panasonic. 23

24 IP Phones Vs Αλαιογηθές Σσζθεσές Σα IP phones ζπλδένληαη ζην BBT modem κέζσ Wi-Fi ή κε θαιώδην CAT5e & connector RJ45, ελώ νη αλαινγηθέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη κε ηειεθσληθό θαιώδην & connector RJ-11. Σα IP phones ρξεηάδνληαη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζε αληίζεζε κε ηηο αλαινγηθέο ζπζθεπέο πνπ ιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε ηάζε από ην ηειεθσληθό θέληξν. Σα IP phones δέρνληαη θσδηθνπνηεκέλεο εληνιέο γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα θνπδνύληα ηνπο, ελώ νη αλαινγηθέο ζπζθεπέο δέρνληαη ringing current από ην ηειεθσληθό θέληξν. Σα πεξηζζόηεξα IP phones έρνπλ ελζσκαησκέλν έλα κηθξό switch γηα ζύλδεζε κηαο ζπζθεπήο ηνπ δηθηύνπ πρ PC. Σα IP phones δηεθπεξαηώλνπλ πην γξήγνξα. εύθνια θαη αμηόπηζηα νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο αλαινγηθέο ζπζθεπέο. Σα IP phones ρξεηάδνληαη ξπζκίζεηο κε ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο (credentials) ηνπ αξηζκνύ VoIP. Μεηαθέξνληαο ην IP phone ζε έλα άιιν ππνζηαηηθό πνπ έρεη ππεξεζία BBT Home/Business ηεο Cyta, κεηαθέξεηαη καδί θαη ν ηειεθσληθόο αξηζκόο VoIP. 24

25 Δςναηόηηηερ BBT Home 25

26 PBX Facility: CFW Busy Όηαλ ν έλαο αξηζκόο VoIP είλαη απαζρνιεκέλνο ε θιήζε κεηαβηβάδεηαη ζε άιιν αξηζκό VoIP. Δλεξγνπνίεζε από πειάηε ή από πλεξγείν ΣΔΠ *22(αρηζκως VoIP2)# Δλεξγνπνίεζε CFW Busy γηα VoIP1 #43# Αθύξσζε Αλακέλνπζαο Κιήζεο γηα VoIP1 *22(αρηζκως VoIP1)# Δλεξγνπνίεζε CFW Busy γηα VoIP2 #43# Αθύξσζε Αλακέλνπζαο Κιήζεο γηα VoIP2 Γπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη κέζσ ηνπ Unified Login. 26

27 CFW Not Reachable ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο ππεξεζίαο νη εηζεξρόκελεο θιήζεηο κεηαβηβάδνληαη ζε έλα άιιν πξνθαζνξηζκέλν ηειέθσλν ηνπ πειάηε (θηλεηό ή ζηαζεξό). Δλεξγνπνίεζε από πειάηε ή από πλεξγεία ΣΔΠ *94(αρηζκως ηειεθϋλοσ)# Δλεξγνπνίεζε γηα VoIP1 *94(αρηζκως ηειεθϋλοσ)# Δλεξγνπνίεζε γηα VoIP2 27 Γπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη κέζσ ηνπ Unified Login.

28 Φαραθηερηζηηθως Ήτος Κιήζες Δπηηξέπεη ζην ηειέθσλν ζαο λα ρηππά κε έλα ραξαθηεξηζηηθό ήρν όηαλ πιεξνύληαη ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη όπσο αξηζκόο ή αξηζκνί ηειεθώλνπ ή private ή/θαη unavailable numbers, ώξα ηεο εκέξαο θαη εκέξα ηεο εβδνκάδαο ή εκέξα ηνπ κήλα ή εκέξα ηνπ ρξόλνπ. Ο θαζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηεπθόιπλζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Unified Login. Η ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ. εκείσζε Η δηεπθόιπλζε δελ ιεηηνπξγεί ζε αλαινγηθή ζπζθεπή όηαλ ην ringing tone παξάγεηαη από ηελ ίδηα ηε ζπζθεπή. 28

29 Δπηιεθηηθή Μεηαβίβαζε Κιήζεφλ αο επηηξέπεη λα κεηαβηβάδεηε ηηο εηζεξρόκελεο θιήζεηο ζαο ζε έλα δηαθνξεηηθό αξηζκό ηειεθώλνπ όηαλ πιεξνύληαη ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη όπσο αξηζκόο ή αξηζκνί ηειεθώλνπ ή private ή/θαη unavailable numbers, ώξα ηεο εκέξαο θαη εκέξα ηεο εβδνκάδαο ή εκέξα ηνπ κήλα ή εκέξα ηνπ ρξόλνπ. Ο θαζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηεπθόιπλζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Unified Login. Η ελεξγνπνίεζε γίλεηαη επίζεο από ηειεθσληθή ζπζθεπή: Δλεξγνπνίεζε: #76(αξηζκόο ηειεθώλνπ)# Αθύξσζε: #77# Η δηεπθόιπλζε παξέρεηαη κεηά από αίηεζε. Σέινο ζύλδεζεο: 11,80 πλδξνκή: 2,36/ κήλα 29 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

30 Δπηιεθηηθή Απωρρηυε Κιήζεφλ αο επηηξέπεη λα απνξξίπηεηε ηηο εηζεξρόκελεο θιήζεηο ζαο όηαλ πιεξνύληαη ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πνπ έρεηε ζέζεη όπσο αξηζκόο ή αξηζκνί ηειεθώλνπ ή private ή/θαη unavailable numbers, ώξα ηεο εκέξαο θαη εκέξα ηεο εβδνκάδαο ή εκέξα ηνπ κήλα ή εκέξα ηνπ ρξόλνπ. Ο θαζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηεπθόιπλζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ Unified Login. Έιεγρνο από ηειεθσληθή ζπζθεπή: *51*# Η δηεπθόιπλζε παξέρεηαη κεηά από αίηεζε. Σέινο ζύλδεζεο: 11,80 πλδξνκή: 2,36/ κήλα 30 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

31 Δμνηθνλόκεζε πόξσλ. Χακειή κεληαία ζπλδξνκή θαη ρακειό ηέινο εγθαηάζηαζεο. Γσξεάλ ελδνεπηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 4 αξηζκώλ VoIP ηεο ίδηαο ζύλδεζεο BBT Home. PBX Facility κέζσ CFW Busy ρσξίο ρξέσζε θιήζεσλ κεηαμύ ησλ 4 αξηζκώλ VoIP ηεο ίδηαο ζύλδεζεο BBT Home. Πιεολεθηήκαηα BBT Home (1/2) Γπλαηόηεηα παξνπζίαζεο ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ ζηηο εμεξρόκελεο θιήζεηο θαη από ηνπο 4 αξηζκνύο VoIP ηεο ίδηαο ζύλδεζεο BBT Home. Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ίδηνπ αξηζκνύ VoIP ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο. Γσξεάλ Αλαγλώξηζε Κιήζεο γηα θάζε αξηζκό VoIP. Γσξεάλ ε δηεπθόιπλζε CFW Not Reachable. Χαξαθηεξηζηηθόο Ήρνο Κιήζεο. Γσξεάλ 230 ιεπηά θιήζεσλ θάζε κήλα πξνο ζηαζεξά Cyta γηα θάζε αξηζκό VoIP. Δπηιεθηηθή Μεηαβίβαζε/ Απόξξηςε Κιήζεσλ. Γπλαηόηεηα δηελέξγεηαο βηληενθιήζεσλ κεηαμύ ησλ πειαηώλ BBT Home/Business ηεο Cyta κέζσ Videophone ή κέζσ ηνπ PC κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Cyta Communicator. 31

32 Πιεολεθηήκαηα BBT Home (2/2) Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο IP phone κε πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό VoIP άιινπ BBT Home ή Business. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ρακειήο αθνπζηηθόηεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαμ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε αλεπηζύκεηνπο ζνξύβνπο ζηε γξακκή. Γύζθνιε ε ππνθινπή ηειεθσλεκάησλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο. Δμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο ππεξεζίαο από ην αζθαιέο, πνηνηηθό θαη αμηόπηζην ηδησηηθό Δπξπδσληθό Γίθηπν ηεο Cyta. Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε ηεο ππεξεζίαο από ηνλ πειάηε. Δπαλάθιεζε/ Δπηζηξνθή θιήζεο. Σαρεία θιήζε 8/ Σαρεία θιήζε

33 Αδςναμίερ BBT Home 33

34 Μεηολεθηήκαηα BBT Home Απώιεηα ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην modem ή ζε πεξίπησζε βιάβεο ζηε γξακκή. Ο πειάηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη UPS system. Δπίζεο κπνξνύκε λα κεηξηάζνπκε ηηο αλεζπρίεο ησλ πειαηώλ καο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηεπθόιπλζεο CFW Not Reachable πξνο έλαλ άιιν ηειέθσλν (θηλεηό ή ζηαζεξό). Οη αξηζκνί VoIP δελ ζπλδένληαη ζην ύζηεκα πλαγεξκνύ. Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα εμεύξεζε ιύζεο. 34

35 35 Καλωδίωζη

36 Δζφηερηθή Καιφδίφζε Η θαισδίσζε από ηνλ θαηαλεκεηή κέρξη ην πξώην ηειεθσληθό ζεκείν πνπ ζα ζπλδεζεί ην modem θαη από ην modem κέρξη ηα ηειεθσληθά ζεκεία πνπ ζα ζπλδεζνύλ νη αξηζκνί VoIP, πξέπεη λα είλαη έηνηκε πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο BBT Home. Γηα ζύλδεζε IP phones ρξεηάδεηαη θαισδίσζε CAT5e ή εμνπιηζκόο LAN Powerline Adapters. Η εζσηεξηθή θαισδίσζε είλαη επζύλε ηνπ πειάηε, εθηόο θαη αλ ππάξμνπλ δηαθνξεηηθέο νδεγίεο γηα κεηαηξνπή πθηζηάκελσλ ππεξεζηώλ ζε BBT Home. 36

37 Προχωλ Δζφηερηθής Καιφδίφζες γηα Οηθηαθοϊς Πειάηες Σν πξντόλ Δζσηεξηθήο Καισδίσζεο πξνζθέξεη ηε δηαζύλδεζε νπνησλδήπνηε δύν ζεκείσλ, είηε ηειεθσληθώλ είηε δηθηύνπ Ethernet, ρξεζηκνπνηώληαο θαιώδην. Η εξγαζία απηή δηεθπεξαηώλεηαη από πλεξγείν ηεο Cyta κε ρξέσζε 41,03 αλά ζεκείν. https://www.cyta.com.cy/cabling-for-home-customers 37 Οη ηηκέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ (18%).

38 πλαξκνιόγεζε Φίιηξνπ ADSL Απνζπλαξκνινγεκέλν Φίιηξν ADSL πλαξκνινγεκέλν Φίιηξν ADSL 38

39 Νέα ππεξεζία Internet & BBT Home (2 VoIP) Πξνηεηλόκελε θαισδίσζε γηα ζύλδεζε κηαο ζπζθεπήο θαμ ζηε Βαζηθή Γξακκή θαη δπν αλαινγηθώλ ζπζθεπώλ ζηα αλαινγηθά ports ηνπ BBT modem. BT-11 BT-11 Κνπηί ή Καηαλεκεηήο Analogue phones Cat5e cable DSL Filter BT-11 BBT modem Telephone cables 39 Η εζσηεξηθή θαισδίσζε είλαη επζύλε ηνπ πειάηε.

40 BBT Home κε 2 αρηζκοϊς VoIP 40 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε κε κηα ζπζθεπή θαμ θαη δπν αλαινγηθέο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο.

41 Νέα ππεξεζία Internet & BBT Home (4 VoIP) Πξνηεηλόκελε θαισδίσζε γηα ζύλδεζε κηαο ζπζθεπήο θαμ ζηε Βαζηθή Γξακκή, δπν αλαινγηθώλ ζπζθεπώλ ζηα αλαινγηθά ports ηνπ BBT modem θαη δπν IP phones ζηα Ethernet ports ηνπ BBT modem. RJ-45 RJ-45 BT-11 BT-11 Κνπηί ή Καηαλεκεηήο Cat5e cable DSL Filter BT-11 BBT modem IP phones Analogue phones Telephone cables Cat5e cables 41 Η εζσηεξηθή θαισδίσζε είλαη επζύλε ηνπ πειάηε.

42 42 Εμπειπία και Γνώζη

43 Wi-Fi Protected Setup (WPS) Τα modems Thomson TG 782 & ZTE επιηρέποσν ηην εύκολη και αζθαλή πρόζβαζη ζε αζύρμαηες ζσζκεσές μέζω WPS (Wi-Fi Protected Setup). Σηις ρσθμίζεις ηης ζσζκεσής μας (Mobile, Tablet, Laptop, PC) ενεργοποιούμε ηη λειηοσργία WPS και ακολούθως παηούμε ζηιγμιαία ηο κοσμπί WPS ηο οποίο βρίζκεηαι ζηο πλάι ή ζηο μπροζηινό μέρος ηοσ modem. Σε λίγα δεσηερόλεπηα η ζσζκεσή μας θα ζσνδεθεί ασηόμαηα με ηο αζύρμαηο δίκησο ηοσ modem τωρίς ηην ανάγκη καηατώριζης οποιοσδήποηε κωδικού. WPS button Thomson TG 782 modem wps with android wps with win7 43 ZTE modem WPS button

44 Πρωζβαζε ζηο modem κέζφ Web Ο πελάηης μπορεί να έτει πρόζβαζη ζηο modem για να κάνει διάθορες ρσθμίζεις όπως αλλαγή ηοσ Wi-Fi password κλπ. ZTE modem Address: Username: cytauser Password: Leave it blank 44 εκείσζε: ην Thomson modem δελ απαηηνύληαη θσδηθνί πξόζβαζεο.

45 Ηλεκηπονική Διασείπιζη BBT Home 45

46 46 Δγγραθή ζηο Unified Login (1/2)

47 47 Δγγραθή ζηο Unified Login (2/2)

48 48 Πρωζβαζε ζηο Unified Login

49 49 Κάλνληαο θιηθ ζην Αλαπαξάγεηε κπνξείηε λα αιιάμεηε ην password ηνπ αξηζκνύ VoIP. Γηα λα εκθαληζηεί ην λέν password πξέπεη λα μαλαθάλεηε login.

50 50

51 51 Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκνύ (03)

52 52 Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκνύ (04)

53 Star Codes / Κσδηθνί Γηαρείξηζεο Γηεπθνιύλζεσλ Code Description Code Description *21 Call Forwarding Always Activation #21 Call Forwarding Always Deactivation *21* Call Forwarding Always Interrogation *22 Call Forwarding Busy Activation #22 Call Forwarding Busy Deactivation *67* Call Forwarding Busy Interrogation *24 Call Forwarding No Answer Activation #24 Call Forwarding No Answer Deactivation *61* Call Forwarding No Answer Interrogation *610 No Answer Timer *94 Call Forwarding Not Reachable Activation *95 Call Forwarding Not Reachable Deactivation *63* Call Forwarding Not Reachable Interrogation #76 Call Forwarding Selective Activation #77 Call Forwarding Selective Deactivation *26 Do Not Disturb Activation #26 Do Not Disturb Deactivation *27 Flash Call Hold #9 Automatic Callback Menu Access #37 Automatic Callback Deactivation *51* Selective Call Rejection Interrogation *28 Anonymous Call Rejection Activation #28 Anonymous Call Rejection Deactivation *28* Anonymous Call Rejection Interrogation *67 Calling Line ID Delivery Blocking Persistent Activation #67 Calling Line ID Delivery Blocking Persistent Deactivation *65* Calling Line ID Delivery per Call *54* Calling Line ID Delivery Blocking Interrogation *31* Calling Line ID Delivery Blocking per Call *43 Call Waiting Persistent Activation #43 Call Waiting Persistent Deactivation *53* Call Waiting Interrogation *70 Cancel Call Waiting *37 Sustained Authorization Code Deactivation (calls locking) *47 Sustained Authorization Code Activation (calls unlocking) *66 Last Number Redial *69 Call Return #92# Call Return Number Deletion *74 Speed Dial 8 *75 Speed Dial

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα