Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού"

Transcript

1 Ο ρόλος της τρισδιάστατης Ψηφιακής Μοντελοποίησης στη διδασκαλία του Προγραμματισμού Υινπνηώληαο έλα κνληέιν ηνπ DNA κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε Β. Ρεπανηής, Δ. Κονηοζηαυλάκη

2 Δεκόπνπινο Δεκήηξεο Επαγγειίνπ Επαγγειία Καηζηνύιαο Νηθόιαο Καηζόκαιινο Μάλνο Κόθθαιεο Γηάλλεο Νεξαληδάθε Επαγγειία Τζέαο Κώζηαο 2

3 Αιγνξηζκηθή θαη θπζηθέο επηζηήκεο. Παξαηήξεζε Zimmerman, Raghavan θαη Santoris: έκθαζε ζην πεξηερόκελν θαη όρη ζηελ δηαδηθαζία. Υπνβηβάζκόο γλώζεο ζε πιεξνθνξία. Δηδαζθαιία κε ςεθηαθέο πξνζνκνηώζεηο κέζσ Η/Υ. Γενικά 3

4 Υπνινγηζηηθέο αθαηξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξαγκαηηθώλ ή ππνζεηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα ηξνπνπνηήζεη παξακέηξνπο ζην εζσηεξηθό ηνπο. Ψηφιακά μοντέλα 4

5 Επηιεθηηθή αλαπαξάζηαζε θάπνησλ δηαζηάζεσλ κηαο δηαδηθαζίαο. Εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ πξνβνιή ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξαγκαηεύνληαη. Προσομοιώσεις 5

6 Σσζηή ρξήζε δνκώλ/κεηαβιεηώλ(αθεξαίσλ θαη πξαγκαηηθώλ ηύπσλ) θαη δηαρσξηζκόο ησλ ελλνηώλ θιάζε θαη ζηηγκηόηππν. Να αληηιεθζνύλ νη καζεηέο ηα ζηάδηα αλάιπζεο θαη ηελ πνξεία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο-ζπλεξγαζία. τόχοι 6

7 Δεκηνπξγία ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ DNA σο δξαζηεξηόηεηαο ςεθηαθήο κνληεινπνίεζεο ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Γ Γπκλαζίνπ. Δεκηνπξγία δηαζεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πξνζνκνίσζεο ηνπ DNA ζην πεξηβάιινλ ηεο Starlogo TNG. Τν κνληέιν είλαη γεληθά γλσζηό, άξα θαη πην εύιεπην. Αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πεξηβάιινληνο Starlogo TNG γηα ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε. Μελέτη 7

8 Τν κνληέιν Οη ζπκκεηέρνληεο Η δηαδηθαζία Τα απνηειέζκαηα Βασικές πλευρές μελέτης 8

9 Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πεξηζζόηεξσλ νξγαληζκώλ είλαη ην DNA, απνηειείηαη από λνπθιενηίδηα, θαζέλα από ηα νπνία απνηειείηαη από ηξία ζπζηαηηθά: έλα ζάθραξν, κηα αδσηνύρν βάζε θαη κηα θσζθνξηθή νκάδα. Μνληέιν DNA ησλ Watson θαη Crick Δύν πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο ζπλδένληαη κε δεζκνύο πδξνγόλνπ αλάκεζα ζηηο αδσηνύρεο βάζεηο. Η Α πάληα ζρεκαηίδεη δύν δεζκνύο πδξνγόλνπ κε ηε Τ θαη ε G πάληα ηξεηο δεζκνύο πδξνγόλνπ κε ηελ C. Σο μοντέλο (1/2) 9

10 Οη Watson θαη Crick κπξνζηά από έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν DNA θαη ην κνληέιν ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA(Pray 2008). Σο μοντέλο (2/2) 10

11 Σηε κειέηε απηή ζπκκεηείραλ 102 καζεηέο ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ,ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ παξαθάησ αθνξνύλ ηνπο 25 καζεηέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε δξαζηεξηόηεηα ηε δεύηεξε ρξνληά. Οι συμμετέχοντες 11

12 Μηθξή εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηελ ρξήζε πεξηβάιινληνο Starlogo TNG(15 δηδαθηηθεο ώξεο). Εμήγεζε βαζηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ κνληέινπ θαη ππελζύκηζε βαζηθώλ ζεσξεηηθώλ πιεπξώλ. Υινπνίεζε από θάζε καζεηή δηθήο ηνπ εθδνρήο ηνπ κνληέινπ θαη πηζαλή βειηίσζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ DNA. Η διαδικασία 12

13 Φξήζε 2 δεζκώλ πδξνγόλνπ θαη 36 ζηηγκηνηύπσλ. Δηαθνξνπνίεζε θάζε ζηηγκηνηύπνπ κέζσ ρξήζεο κεηαβιεηήο(counter) θαη ηεο εληνιήο Ask agent. Αλύςσζε AT-TA. Αλύςσζε GC-CG,κε θαηάιιειε κεηαβιεηή,αλάκεζα ζε δεζκνύο AT-TA κέζσ θαηάιιεισλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Δηαθνξνπνίεζε θιάζεσλ θαη αξίζκεζε ζηηγκηνηύπνπ αλά θιάζε. Επαλαιεπηηθή δνκή. Κπθιηθή θίλεζε ζηηγκηνηύπνπ κε ηε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα ηεο έιηθαο ηνπ DNA. Μοντελοποίηση (1/3) 13

14 Πποζομοίυζη ηος DNA. Τα ππογπάμμαηα-ςποδείγμαηα 1 και 2. Μοντελοποίηση (2/3) 14

15 Η διαδικαζία ανύτυζηρ ηυν δεζμών ΑΤ-ΤΑ ζηο DNA. Ο μαθηηήρ ππέπει να ξεσυπίζει με ηην ενηολή ask agent ηην έννοια ηος ζηιγμιόηςπος από ηην έννοια ηηρ κλάζηρ. Μοντελοποίηση (3/3) 15

16 Σπλδπαζκόο δεζκώλ πδξνγόλνπ κε βάζεηο. Φξήζε δηθήο ηνπο νπηηθήο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο βάζεο. Σηόρνο ε θαιύηεξε αηζζεηηθή απνηύπσζε ηνπ DNA. Δπζθνιίεο ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ηαπηόρξνλε θίλεζε ηεο ζθαίξαο κε ηε ξάβδν. 1ο παράδειγμα 16

17 Σύλζεζε ππνδεηγκάησλ 1 θαη 2. Δειαδή ηαπηόρξνλε εκθάληζε δεζκώλ θαη ησλ 4 δηαθνξεηηθώλ βάζεσλ. Σηόρνο: επίηεπμε κεγαιύηεξεο δπλαηήο επηζηεκνληθήο αθξίβεηαο ζηελ απνηύπσζε ηνπ κνληέινπ. Πνιύπινθνο θώδηθαο - ρξήζε 8 θιάζεσλ. 2ο παράδειγμα 17

18 25 καζεηέο. Εξσηεκαηνιόγηα γηα έιεγρν επίηεπμεο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ θαη αμηνιόγεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Αποτελέσματα 18

19 Έλλνηεο ηνπ ζηηγκηόηππνπ - απαληήζεθαλ ζσζηά ζε πνζνζηό 72%. Φξήζε κεηαβιεηώλ - απαληήζεθαλ ζσζηά ζε πνζνζηό 80%. Θεηηθή γλώκε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην άιιν κέινο ηεο νκάδαο (ΜΟ 3.92 ζηα 5). Παξάγνληεο ζηε ζπλεξγαζία - ζεηηθέο απαληήζεηο ζε πνζνζηό 80-85% γηα θαζέλα από απηνύο. Αξιολόγηση (1/2) 19

20 Παποςζίαζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν μαθηηών για ηη δπαζηηπιόηηηα. Αξιολόγηση (2/2) 20

21 Σπάεη ην θξάγκα κεηαμύ Πιεξνθνξηθήο θαη Φπζηθώλ επηζηεκώλ. Πξνζέγγηζε σο έλα βαζκό επηζηεκνληθνύ θαηλνκέλνπ ζηελ δνκηθή νιόηεηα ηνπ. Παξνρή κεζόδνπ θαη θηλήηξσλ θαη απηελέξγεηα καζεηή. Επλνείηαη ε ζπλεξγαζία θαζεγεηώλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ θαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο από ηνπο καζεηέο. υμπεράσματα 21

22 Alberts, B. et al. (2002). Molecular Biology of the Cell (pp ). Garland Science, New York. Ahern, T.C. (2008). The effectiveness of visual programming for model building in middle school. Frontiers in Education, S3D, Cosgrove, D., Kelleher, C., Pausch, R., Pitsch, M., Slater, D., Yu, G., Dann, W. & Cooper, S. (2007). The Alice Tea Party. ACM SIGCSE Dann, W., Cooper, S. & Pausch, R. (2000). Making the connection: programming with animated small worlds. Proceedings of the 5th annual conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Helsinki, Finland, July, 2000, pp Dann, W., Cooper, S. & Pausch, R. (2001). Using visualization to teach novices recursion. Proceedings of the 6th annual conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Canterbury, England, June, 2001, Hanauer, D. I, Jacobs-Sera, D., Pedulla, M. L, Cresawn, S. G, Hendrix, R.W. & Hatfull, G. F. (2006). Inquiry learning: Teaching Scientific Inquiry. Science, 314(5807), Kelleher, C. & Pausch, R. (2005). Lowering the Barriers to Programming: A Taxonomy of Programming Environments and Languages for Novice Programmers. ACM Computing Surveys, 37(2), Lewin, B. (2004). Genes VIII (ζει 8-9). Pearson Education Inc., Αθαδεκατθέο εθδόζεηο. Pray, L. (2008) Discovery of DNA structure and function: Watson and Crick. Nature Education, 1(1). Turkle, S. (1984). The Second Self: Computers and the Human Spirit. New York: Simon & Schuster. Zimmerman, C., Raghavan, K. & Sartoris, M. L. (2003). The impact of the MARS curriculum on students' ability to coordinate theory and evidence. International Journal of Science Education, 25(10), Βιβλιογραφία 22

23 Ερωτήσεις 23

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 178 3 Ο ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΤΡΟ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕ JAVA ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Παπαζηεργίοσ Μαρίνα*, Μπέκας Δημοζθένης, Νάρη Ειρήνη, Δίνηζης Θωμάς, Ζαταρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 229 Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, edimou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.) Υποέργο: 3 «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλοσ: «Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξη και Αξιολόγηςη Σεναρίων Μικτήσ Μάθηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΤΜΒΟΛΗ ΣΧΝ ΚΙΝΟΤΜΔΝΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΥΗΜΔΙΑ Μ. Υιώτη, Δ.Α. Παυλάτου Εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο, ρνιή Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική Ππόηαζη για ηο Μάθημα ηυν Αγγλικών Ε Δημοηικού με ηη σπήζη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού

Διδακηική Ππόηαζη για ηο Μάθημα ηυν Αγγλικών Ε Δημοηικού με ηη σπήζη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού Διδακηική Ππόηαζη για ηο Μάθημα ηυν Αγγλικών Ε Δημοηικού με ηη σπήζη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού Ζασαπιάδηρ Γεώπγιορ Δπί πηπρίν θνηηεηήο ηεο Σρνιήο Τερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα