Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις"

Transcript

1 Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε. Ειδικές Βιοµηχανικές Μελέτες & Εγκαταστάσεις Σαρανταπόρου 9, Χολαργός - ΑΘΗΝΑ Τηλ: , 3, 4 Fax: Web: Αθήνα, Νοέµβριος 2002 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΙΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κ ατά τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η κατάταξη των φίλτρων και των διηθητικών υλικών σε "φίλτρα βάθους" και σε "φίλτρα επιφανείας". υστυχώς όµως, δεν υπάρχει ακριβής και κοινώς αποδεκτός ορισµός των όρων αυτών, µε αποτέλεσµα να επικρατεί σύγχυση σχετικά µε το θέµα αυτό, τόσο µεταξύ των κατασκευαστών όσο και µεταξύ των χρηστών των προϊόντων διήθησης. Σκοπός του κειµένου αυτού είναι η ενηµέρωση σχετικά µε τις αλήθειες και τα "σκοτεινά σηµεία" που αφορούν στο παραπάνω θέµα. ιηθητικά Υλικά Μη Σταθερού Μεγέθους Πόρου Η διήθηση µε διηθητικά υλικά µη σταθερού µεγέθους πόρου βασίζεται, κυρίως, στη συγκράτηση των µικροσωµατιδίων στην εσωτερική δοµή του υλικού, λόγω αδράνειας (inertial impaction, Σχήµα 1), καθώς και στην προσρόφηση αυτών από το διηθητικό υλικό λόγω φαινοµένων διάχυσης (diffusional interception, Σχήµα 2). Σχήµα 1. Συγκράτηση λόγω αδράνειας. Σχήµα 2. Συγκράτηση λόγω διάχυσης. Παραδείγµατα τέτοιων υλικών αποτελούν τα "σχοινένια" φίλτρα, τα φίλτρα άµµου, τα φίλτρα αργίλου, γης διατόµων κλπ. Γενικά, τα φίλτρα αυτά είναι κατασκευασµένα από κάποιο µη σταθερό διηθητικό υλικό, µε ικανό πάχος ώστε να µπορεί να συγκρατεί µικροσωµατίδια ενός συγκεκριµένου εύρους µεγέθους σε µία πεπερασµένη στατιστική βάση.

2 Θα περίµενε κανείς ότι οποιοδήποτε φίλτρο µπορεί να συγκρατήσει όποιο σωµατίδιο είναι µεγαλύτερο από το µέγεθος του πόρου του. Όµως, αν η δοµή του διηθητικού υλικού είναι τέτοια που να επιτρέπει τη διεύρυνση των πόρων, όσο αυξάνεται η διαφορική πίεση λειτουργίας, τότε είναι πολύ πιθανό τα µικροσωµατίδια που αρχικά κατακρατούνται να απελευθερώνονται. Αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα των µη σταθερών διηθητικών υλικών. Τα υλικά αυτά, κατά κανόνα, περιλαµβάνουν πολλά ασταθούς µεγέθους και κατασκευής περάσµατα, µέσα από τα οποία µπορεί να ρέει το προς διήθηση ρευστό. Συνήθως, τα στενά περάσµατα µπλοκάρονται πρώτα από τα σωµατίδια, γεγονός που συντελεί στην ολοένα αυξανόµενη ροή µέσα από τα φαρδύτερα περάσµατα. Η αυξηµένη όµως πίεση του ρευστού στους φαρδύτερους πόρους, σε συνδυασµό µε τη σαθρή κατασκευή του διηθητικού υλικού, έχει ως αποτέλεσµα την προοδευτική διεύρυνση των πόρων. Είναι φανερό ότι το φαινόµενο αυτό επηρεάζει δυσµενέστατα την απόδοση του φίλτρου. Όσον αφορά στον δεύτερο µηχανισµό συγκράτησης που περιγράψαµε (diffusional interception) και πάλι τα µικροσωµατίδια κατακρατούνται έως ότου η διαφορική πίεση -άρα και η ροή σε συγκεκριµένους πόρους- φτάσει σε κάποιο ανώτατο όριο. Πέραν αυτού αρχίζει και πάλι η απελευθέρωση των σωµατιδίων. Η απελευθέρωση αυτή, είτε µε τον ένα είτε µε τον άλλον τρόπο, συµβαίνει συχνά οδηγώντας σε µικρή κάθε φορά πτώση της διαφορικής πίεσης και συνεπώς σε εσφαλµένη εντύπωση για αυξηµένο χρόνο ζωής του φίλτρου (Σχήµα 3). Σχήµα 3. ιάγραµµα χαρακτηριστικής συµπεριφοράς φίλτρων ονοµαστικής (nominal) και απόλυτης (absolute) συγκράτησης κατά τη σταδιακή αύξηση της διαφορικής πίεσης. Επιπλέον, τα περισσότερα ασταθούς δοµής φίλτρα συχνά πάσχουν από φαινόµενα απελευθέρωσης του ίδιου του διηθητικού υλικού (media migration), πράγµα που σηµαίνει ότι σωµατίδια από το ίδιο το διηθητικό υλικό -λόγω της σαθρής δοµής του- αποκολλώνται από αυτό και περνούν στο διήθηµα επιµολύνοντάς το. ιηθητικά Υλικά Σταθερού Μεγέθους Πόρου 2

3 Τα διηθητικά υλικά σταθερού µεγέθους πόρου αποτελούνται είτε από µερικά στρώµατα διηθητικού υλικού, είτε από ένα παχύτερο. Λειτουργούν βασιζόµενα, κυρίως, στον µηχανισµό της απευθείας συγκράτησης (direct interception, Σχήµατα 4 & 5) και είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε τα τοιχώµατα των πόρων να είναι σταθερά και, συνεπώς, να µην είναι δυνατή η διεύρυνσή τους. Επιπλέον, η κατακράτηση των µικροσωµατιδίων υποβοηθείται, δευτερευόντως, και από τους άλλους δύο µηχανισµούς συγκράτησης που προαναφέρθηκαν. Σχήµα 4. Απευθείας συγκράτηση. Σχήµα 5. Συγκράτηση σωµατιδίων µικρότερων από το µέγεθος των πόρων. Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο διαχωρισµός των φίλτρων σε "βάθους" και "επιφανείας" δεν έχει ουσιαστικό νόηµα. Σχεδόν όλα τα φίλτρα µπορούν να χαρακτηριστούν "βάθους" όταν παρατηρηθούν στο µικροσκόπιο. Επιπλέον, η σύγκριση της ικανότητας συγκράτησης των δύο κατηγοριών δεν έχει ουσιαστικό νόηµα, επειδή η συµπεριφορά των µη σταθερής δοµής διηθητικών υλικών, κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου, διαφέρει σηµαντικά από αυτήν κατά την πραγµατική παραγωγική λειτουργία. Μία πιο ουσιαστική διαβάθµιση είναι: Φίλτρα µη σταθερού µεγέθους πόρου, οι περισσότεροι πόροι των οποίων διευρύνονται καθώς αυξάνεται η διαφορική πίεση λειτουργίας και Φιλτρα σταθερού µεγέθους πόρου, η δοµή των οποίων είναι σταθερή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας. Τα φίλτρα βάθους ή µεµβράνης του Οίκου PALL, όπως τα Nylon 66 TM, Ultipor AB, HDC II TM, Profile II TM, PallCell TM, Fluorodyne II TM, PSS TM του οίκου PALL, κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή. Γενικά, για τα φίλτρα µη σταθερού µεγέθους πόρου ή ονοµαστικής συγκράτησης ("Nominal") ισχύει ότι: 3

4 εν έχουν καθορισµένα χαρακτηριστικά συγκράτησης αλλά διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή ή ακόµα και από προϊόν σε προϊόν του ίδιου κατασκευαστή. Η ικανότητα τους σε συγκράτηση ( π.χ. 3 µm nominal) µεταβάλλεται µε: - Την µεταβολή της παροχής (αστάθεια δοµής φίλτρου) - Την µεταβολή της διαφορικής πίεσης (φράξιµο) του φίλτρου. - Την µεταβολή κάθε χαρακτηριστικού της ροής του ρευστού κατά την διήθηση. Τις περισσότερες φορές τα ίδια επιµολύνουν το διηθούµενο ρευστό λόγω της "σαθρής" κατασκευής τους που καταρρέει. Αποτέλεσµα: Η ποιότητα του προς διήθηση ρευστού δεν είναι σταθερή αλλά ούτε και επαναλήψιµη. Αντίθετα, τα σταθερής δοµής ή απόλυτα (Absolute) φίλτρα συνδυάζουν: Υψηλή ικανότητα συγκράτησης (dirt holding capacity) ανά µονάδα επιφάνειας, µε απόλυτη συγκράτηση των µεγαλύτερων από κάποιο συγκεκριµένο µέγεθος µικροσωµατιδίων και ελάχιστη απελευθέρωση των µικρότερων από αυτό, ακόµη και κάτω από ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Καθορισµένα χαρακτηριστικά συγκράτησης µε επιβεβαιωµένες µεθόδους. Η ικανότητα συγκράτησής τους ( π.χ. 3 µm absolute) δεν µεταβάλλεται µε: - Την µεταβολή της παροχής (σταθερή δοµή φίλτρου) - Την µεταβολή της διαφορικής πίεσης (φράξιµο) του φίλτρου. - Την µεταβολή κάθε χαρακτηριστικού της ροής του ρευστού κατά την διήθηση. εν επιµολύνουν το διηθούµενο ρευστό (άριστη & σταθερή κατασκευή του ηθµού). Αποτέλεσµα: ιηθηµένο υγρό µε σταθερή ποιότητα, επαναλαµβανόµενα αποτελέσµατα και ασφάλεια λειτουργίας. Ο Οίκος PALL... 4

5 ...κατασκευάζει απόλυτα φίλτρα από τα πιο σύγχρονα διηθητικά υλικά και µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Συνεπώς, τα φίλτρα του Οίκου PALL συγκεντρώνουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και, επιπλέον, είναι κατασκευασµένα από υλικά εγκεκριµένα από το FDA για επαφή µε φάρµακα & τρόφιµα και όχι από αµφιβόλου ποιότητας υλικά (π.χ. εστέρες κυτταρίνης, νήµατα κλπ.) που δεν συνιστώνται πάντοτε για χρήση σε παρόµοιες εφαρµογές. Παραδίδονται δε µέσα σε υγιεινή, ερµητικά κλεισµένη συσκευασία. Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι ένα σωστά επιλεγµένο απόλυτο φίλτρο, σε σχέση µε ένα ονοµαστικής συγκράτησης (nominal), αν και έχει µεγαλύτερο κόστος αγοράς ανά µονάδα φίλτρου, καταλήγει σε σηµαντικά µικρότερο κόστος διήθησης ανά λίτρο προϊόντος -πολλές φορές και κάτω του 50%- και φυσικά σε σταθερή και άριστη ποιότητα διηθήµατος. Θ. ΧΑΛΙΜΑΣ Ε.Π.Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας 1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας Προφανώς λιπαίνει. Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό, αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής και της φθοράς που παρουσιάζονται ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 41 ΚEΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 42 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1. Γενικά Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα