Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος"

Transcript

1 Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ξνηνο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο; Ξνηα είλαη ε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ξνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ρη βνήζεηα πξνζθέξεηαη; ΚΔΟΝΠ B - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΓΟΑΠΔΗΠ... Γξάζε Αληαιιαγέο Λέσλ... Γξάζε Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ... Γξάζε Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία... Γξάζε 1 - Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ... Γξάζε 2 - Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία... Γξάζε Ππλεξγαζία κε ηηο Γεηηνληθέο Σψξεο Δηαίξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο... Γξάζε Θαηάξηηζε θαη Γηθηχσζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ... Γξάζε Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ... Γξάζε 5.1 Ππλαληήζεηο λέσλ θαη αξκνδίσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία... ΚΔΟΝΠ Γ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΗΡΝΛΡΔΠ Ρη πξέπεη λα θάλεηε γηα λα ππνβάιιεηε έλα ζρέδην ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Ρη ζπκβαίλεη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο; Ρη ζπκβαίλεη εάλ ε αίηεζή ζαο εγθξηζεί;... 2

3 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΚΔ ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ... ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ ΒΑΠΗΘΥΛ ΝΟΥΛ... ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ... 3

4 Π: Ξξνπαξαζθεπαζηηθή Ππλάληεζε Ο: Ππληνληζηηθφο Νξγαληζκφο ηδ: Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο ΓΓ: Γεληθή Γηεχζπλζε ΤΛΣΟΚΟΓΡΑΦΗΔ DG EAC: Γεληθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζε θαη Ξνιηηηζκφο EACEA: Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ΔΔ: Δπξσπατθή Δπηηξνπή ΑΔΔ: Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο EECA: Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Θαχθαζνο ΔΚΘΟ: Φνξέαο ελεξγφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν ΔΘ: Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην Δ..Θ.: Δπξσπατθή Πηξαηεγηθή Θαηάξηηζεο γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε ΔΔΤ: Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία ΓΘ: Γεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο ΟΤ: Νξγάλσζε ππνδνρήο MEDA: Σψξεο εηαίξνη ηεο Κεζνγείνπ ΔΤ: Δζληθή πεξεζία ΑΚ: Αλνηρηή Κέζνδνο Ππληνληζκνχ ΘΠ: Θέληξν πφξσλ SALTO: πνζηήξημε γηα Δπθαηξίεο Ξξνεγκέλεο Κάζεζεο θαη Θαηάξηηζεο NAE: Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε ΟΑ: Νξγάλσζε απνζηνιήο Θ: Πρέδην Θαηάξηηζεο θαη Ππλεξγαζίαο YiA: Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε 4

5 ΔΗΑΓΩΓΖ Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ην Ξξφγξακκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνπο λένπο. Πηφρνο ηνπ είλαη λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ σο επξσπαίσλ πνιηηψλ, λα αλαπηχμεη ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ θαη λα ηνπο εκπιέμεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο ηεο Έλσζεο. Ξξνάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, ηε κε ηππηθή κάζεζε θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, θαη ελζαξξχλεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαη ηελ έληαμε φισλ ησλ λέσλ, αλεμάξηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξφ ηνπο: ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε απεπζχλεηαη ζε φινπο! Θάζε ρξφλν, ρηιηάδεο ζρέδηα ππνβάιινληαη απφ δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην Ξξφγξακκα κηα δηαδηθαζία επηινγήο ζηνρεχεη ζηελ επηρνξήγεζε ησλ θαιχηεξσλ ζρεδίσλ. Αλάινγα κε ηε Γξάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε δηαδηθαζία επηινγήο δξνκνινγείηαη κε έλα απφ ηνπο θαησηέξσ ηξφπνπο: γηα ηηο πεξηζζφηεξεο Γξάζεηο, ν παξψλ Νδεγφο πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο γεληθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα νξηζκέλεο Γξάζεηο, δεκνζηεχνληαη εηδηθέο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηηο ελ ιφγσ Γξάζεηο γίλεηαη απιή αλαθνξά ζηνλ παξφληα Νδεγφ Ξξνγξάκκαηνο. Ν παξψλ Νδεγφο απνηειεί έλα εξγαιείν γηα φινπο φζνη ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, είηε σο ζπκκεηέρνληεο - λένη θαη νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία - είηε σο δηθαηνχρνη - απηνί πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο (αηηήζεηο επηρνξήγεζεο). Ξαξά ην γεγνλφο φηη έρεη θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν παξψλ Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο είλαη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξνο, πξέπεη λα έρεηε ππφςε φηη κπνξείηε λα ιάβεηε βνήζεηα θαη απφ δηάθνξεο άιιεο πεγέο πνπ επηζεκαίλνληαη κέζα ζηνλ Νδεγφ. Πψο δηαβάδεηαη ν Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο Ν Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: Ρν Κέξνο Α απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην Ξξφγξακκα θαη ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ. Δπίζεο, αλαθέξεη ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε φιεο ηηο ππνζηεξηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε ελφηεηα απεπζχλεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα έρνπλ κηα ζπλνιηθή, γεληθή εηθφλα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν Κέξνο Β παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαη ηηο επηκέξνπο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ θαιχπηεη ν παξψλ Νδεγφο. Απηή ε ελφηεηα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηηο αθξηβείο ηππνινγίεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην Ξξφγξακκα. Ρν Κέξνο Γ παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηνπο ηξφπνπο επηινγήο, θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο. Απηή ε ελφηεηα απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνη πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ κηα πξφηαζε ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Δπηπιένλ, ν παξψλ Νδεγφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Ξαξαξηήκαηα: Ξαξάξηεκα 1: Γισζζάξην ησλ θπξηφηεξσλ φξσλ. Νη ελ ιφγσ φξνη ζα εκθαλίδνληαη κε πιάγηα γξαθή ζε φιν ηνλ Νδεγφ Ξαξάξηεκα 2: Πηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ δνκψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Ξαξάξηεκα 3: Σξήζηκεο παξαπνκπέο 5

6 Κέξνο A Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε Programme ΚΔΡΟ A ΓΔΛΗΘΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΘΑ ΚΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ Δ ΓΡΑΖ Πχκθσλα κε ηελ Απφθαζε αξηζ. 1719/2006/ΔΘ ηεο 15εο Λνεκβξίνπ , ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ππκβνχιην ελέθξηλαλ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε γηα ηελ πεξίνδν , ην νπνίν ζεζπίδεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηνπο λένπο. Πηφρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη λα αληαπνθξηζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ πνπ δηαλχνπλ ηελ πεξίνδν ηεο ελειηθίσζεο. Ππκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ηφζν κέζσ ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία. πνζηεξίδεη ηελ θαηλνχξγηα πνιηηηθή γηα λένπο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Λενιαίαο πνπ πηνζεηήζεθε ην , ε νπνία ζθηαγξαθεί κία δηα-ηνκεαθή πξνζέγγηζε ζε δεηήκαηα λενιαίαο, πνπ ζέηεη σο ζηφρν, φρη κφλν ηελ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο λένπο ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο (δηάζηαζε απαζρνιεζηκφηεηαο), φζν θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο δέζκεπζεο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ φισλ ησλ λέσλ (δηάζηαζε ζπκκεηνρήο). Δπηπιένλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ «Youth on the Move» 4 πξσηνβνπιίαο ππιψλα, ηεο Δπξσπατθήο Πηξαηεγηθήο ε νπνία ηνπνζεηεί ηνπο λένπο ζην επίθεληξν ηεο αηδέληαο ηεο Δ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα νηθνλνκία πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ γλψζε, ζηελ θαηλνηνκία, ζηα πςειά επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη δεμηνηήησλ, ζηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία. Ρέινο, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε επίζεο εληάζζεηαη, ζην πιαίζην ησλ λέσλ επξσπατθψλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζδίδνληαη απφ ηελ Ππλζήθε ηεο Ιηζζαβφλαο (άξζξν 165 (2), ε νπνία θαιεί ηελ Δ.Δ. λα ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ δεκνθξαηηθή δσή ζηελ Δπξψπε. Ρν Ξξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ πξνεγνχκελνπ Ξξνγξάκκαηνο «Λενιαία γηα ηελ Δπξψπε» ( ), ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο ( ) θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΛΔΝΙΑΗΑ ( ). Δγθξίζεθε θαηφπηλ επξείαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΛΔΝΙΑΗΑ δηελεξγήζεθε ην 2003 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ έλα επξχ θάζκα εηδηθψλ, εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε εθαξκφζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Νδεγνχ Ξξνγξάκκαηνο (θαη ησλ επηπξφζζεησλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο φξνπο: έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, κεηά απφ παξαπνκπή ηνπ ζηελ επηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθξηζε απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ππκβνχιην ησλ απαξαίηεησλ πηζηψζεσλ γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 1 ΔΔ L 327 ηεο 24εο Λνεκβξίνπ 2006, ζ Απφθαζε Ππκβνπιίνπ ηεο 27 εο Λνεκβξίνπ 2009 γηα έλα αλαλεσκέλν πιαίζην Δπξσπατθήο Ππλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Λενιαίαο, OJ C 311 ηεο 19 εο Γεθεκβξίνπ 2009, παξ. 1 4 Δπηθνηλσλία απφ ηελ Δπηηξνπή πξνο ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, ην Ππκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Ξεξηθεξεηψλ, γηα ην Youth on the Move COM (2010) 477 final 5 Δπηθνηλσλία απφ ηελ Δπηηξνπή, ΔΟΥΞΖ 2020, Κηα ζηξαηεγηθή γηα έμππλε, αεηθφξν θαη εληαμηαθή αλάπηπμε COM (2010)

7 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; 1. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; ηφρνη Νη γεληθνί ζηφρνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο ζηε λνκηθή βάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη νη αθφινπζνη: πξνψζεζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ λέσλ σο ελεξγνί πνιίηεο γεληθά θαη σο επξσπαίνη πνιίηεο εηδηθφηεξα αλάπηπμε ηεο αιιειεγγχεο θαη πξναγσγή ηεο αλεθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ λέσλ, εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελζάξξπλζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ λέσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο γηα λεαληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο πξναγσγή ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Πξνηεξαηφηεηεο Νη γεληθνί απηνί ζηφρνη ζα πινπνηεζνχλ ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κφληκεο θαη ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο. Κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο Ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ λέσλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη επξσπαίνη πνιίηεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ν ζηφρνο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεκαηηζηνχλ επί επξσπατθψλ ζεκάησλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε θαη ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεθηλψληαο απφ απηή ηε βάζε, ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα έληνλε επξσπατθή δηάζηαζε θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ γχξσ απφ ηελ αλαδπφκελε επξσπατθή θνηλσλία θαη ηηο αμίεο ηεο. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε είλαη έλαο επξχο ελλνηνινγηθφο φξνο. Γηα λα απερεί ηελ ελ ιφγσ δηάζηαζε, έλα ζρέδην Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο λένπο ηελ επθαηξία λα εληνπίδνπλ θνηλέο αμίεο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο αλεμαξηήησο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπο. Ρα ζρέδηα πξέπεη επίζεο λα σζνχλ ηνπο λένπο λα αλαινγηζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο θαη, πάλσ απφ φια, λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπο. Γηα λα ληψζνπλ επξσπαίνη, νη λένη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο φηη παίδνπλ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ζχγρξνλεο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο. Ππλεπψο, έλα ζρέδην κε επξσπατθή δηάζηαζε δελ πξέπεη κφλν λα αλαθαιχπηεη ηελ Δπξψπε, αιιά επίζεο - ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ - λα επηδηψθεη λα ηελ νηθνδνκήζεη. πκκεηνρή ησλ λέσλ Κία απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν. Ν ζπλνιηθφο ζηφρνο είλαη λα ελζαξξχλνληαη νη λένη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγνί πνιίηεο. Ζ ζπκκεηνρή έρεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην ςήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ 2 : ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηα θνηλά ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπο ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζην ζχζηεκα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη λένη καζαίλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ρα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα απερνχλ ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε σο παηδαγσγηθή αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ρα αθφινπζα ζεκεία ππνγξακκίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ζπκκεηνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα ζρέδηα Λέα Γεληά ζε Γξάζε: 2 Τήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ (2003/C 295/04) ηεο 25εο Λνεκβξίνπ 2003, ΔΔ C 295 ηεο , ζ

8 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο εμαζθάιηζε ρψξνπ γηα αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, απνθπγή παζεηηθήο αθξφαζεο ζεβαζκφο ζηηο αηνκηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο εμαζθάιηζε ηεο άζθεζεο επηξξνήο ζηηο απνθάζεηο ησλ ζρεδίσλ, φρη απιψο ζπκκεηνρή ε ζπκκεηνρή ζπληζηά ηφζν καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη καζεζηαθφ απνηέιεζκα πξνζέγγηζε θαη ζηάζε θαη φρη απιψο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Νη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο δίλνπλ έκθαζε ζε νξηζκέλεο αξρέο ζπκπεξηθνξάο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: αληηζηξνθή ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ησλ εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ (αληηζηξνθή ηεο κάζεζεο απφ ηελ εμαγσγή ζηελ ελδπλάκσζε) δηεπθφιπλζε ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιακβάλνπλ ηε δηθή ηνπο αλάιπζε (παξάδνζε ηεο ζθπηάιεο) απηνθξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο ζπληειεζηέο κάζεζεο αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δελ είλαη απιψο εξγαιεία. Ζ ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε είλαη επίζεο ςπρηθή δηάζεζε, ζηάζε. πφ επξεία έλλνηα, απηή ε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο βαζηθή κέζνδνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο λένπο λα παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζε νπνηνδήπνηε ζρέδην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Κε άιια ιφγηα, ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε γλψκε ησλ λέσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο. Δπηπιένλ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα πνπ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη. Πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία Ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, παξάιιεια κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηεπθνιχλνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ λένπο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ, εζλνηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν, ην Ξξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο γηα λένπο. Πε επίπεδν αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ζρεδίσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη λένη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζρέδην ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζή ηνπ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα εληζρχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηηο αμίεο. Νη λένη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα ακθηζβεηνχλ κε ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία ηηο απφςεηο πνπ δηαησλίδνπλ ηελ αληζφηεηα ή ηηο δηαθξίζεηο. Δπηπιένλ, νη δηαπνιηηηζκηθέο κέζνδνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκκεηέρνπλ επί ίζεο βάζεο. πκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Πεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζε φινπο ηνπο λένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο είλαη λένη πνπ κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο επεηδή αληηκεησπίδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιίζηα παξαθάησ. Πε νξηζκέλα πιαίζηα, νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ή ηα εκπφδηα δελ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηελ επίζεκε θαη κε ηππηθή κάζεζε, ζηε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή, ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε θνηλσλία ελ γέλεη. Θνηλσληθά εκπφδηα: λένη πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλαπεξίαο θιπ. λένη κε πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή αληηθνηλσληθέο ή επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο λένη ζε επηζθαιή ζέζε (πξψελ) παξαβάηεο, (πξψελ) λαξθνκαλείο ή αιθννιηθνί λένη γνλείο ή/θαη γνλείο ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο νξθαλά παηδηά λένη απφ δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο. Νηθνλνκηθά εκπφδηα: λένη κε ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν, ρακειφ εηζφδεκα, εμάξηεζε απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο καθξνρξφληα άλεξγνη ή θησρνί άζηεγνη λένη, λένη κε ρξέε ή νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Αλαπεξία: λένη κε πλεπκαηηθέο (λνεηηθέο, γλσζηηθέο, καζεζηαθέο), ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή άιιεο αλαπεξίεο. Καζεζηαθέο δπζθνιίεο: λένη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λένη πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη πξφσξα ή παξαηήζεη ην ζρνιείν άηνκα κε αλεπαξθή πξνζφληα λένη κε θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 8

9 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Ξνιηηηζκηθέο δηαθνξέο: λένη κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο ή απφγνλνη νηθνγελεηψλ κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ λένη πνπ αλήθνπλ ζε εζληθή ή εζλνηηθή κεηνλφηεηα λένη κε πξνβιήκαηα γισζζηθήο πξνζαξκνγήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπκκεηνρήο. Ξξνβιήκαηα πγείαο: λένη κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ζνβαξέο αζζέλεηεο ή ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο λένη κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Γεσγξαθηθέο δπζθνιίεο: λένη απφ απνκαθξπζκέλεο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο λένη πνπ δηακέλνπλ ζε κηθξά λεζηά ή πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο λένη απφ πξνβιεκαηηθέο αζηηθέο πεξηνρέο λένη απφ πεξηνρέο κε αλεπαξθείο ππνδνκέο (πεξηνξηζκέλα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαθέο ππνδνκέο, εγθαηαιεηκκέλα ρσξηά). Νη νκάδεο θαη νη νξγαλψζεηο λέσλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα απνθεχγνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ-ζηφρνο. Υζηφζν, είλαη πηζαλφ νη λένη πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή δπζθνιία λα κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πεξηνρή, αιιά φρη ζε άιιε. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη έλα Ξξφγξακκα γηα φινπο, θαη πξέπεη λα θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηνπο λένπο κε εηδηθέο αλάγθεο. Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα φινπο, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε έρεη επίζεο ζηφρν λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ελ γέλεη. Γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, έρεη ζρεδηαζηεί κηα Πηξαηεγηθή Ππκκεηνρήο, σο ην θνηλφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε πξνζπαζεηψλ θαη Γξάζεσλ πνπ ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε, νη Δζληθέο πεξεζίεο,νη Δθηειεζηηθνί Νξγαληζκνί θαη άιινη νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή πξνηεξαηφηεηα ζην έξγν ηνπο. Δηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ κφληκσλ πξνηεξαηνηήησλ, κπνξνχλ λα νξίδνληαη θαη εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, νη νπνίεο αλαθνηλψλνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ. Γηα ην 2011, νη εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο είλαη νη εμήο: Δπξσπατθφ Έηνο Δζεινληηζκνχ Απηή ε πξνηεξαηφηεηα έρεη σο ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζηφρν λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο λένπο αλαθνξηθά κε ηελ αμία θαη ηελ ζεκαζία ηνπ εζεινληηζκνχ σο κνξθή ελεξγνχο δέζκεπζεο θαη σο εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ή ηελ βειηίσζε δεμηνηήησλ γηα πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Αλεξγία ησλ λέσλ Απηή ε πξνηεξαηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πξφζβαζε λέσλ άλεξγσλ ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ξξνηεξαηφηεηα, επίζεο ζα δνζεί ζε πξνγξάκκαηα πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ αλεξγίαο λέσλ θαη/ή εληζρχνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δληαμηαθή αλάπηπμε Απηή ε πξνηεξαηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε πξνγξακκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα ηεο θηψρεηαο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαζψο θαη ζην λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ δεηεκάησλ γηα κηα πην εληαμηαθή θνηλσλία. Κέζα ζ απηφ ην πιαίζην, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έληαμε λέσλ κεηαλαζηψλ, αηφκσλ κε αλαπεξία, θαη ησλ λέσλ Οφκα. Ξαγθφζκηεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη θιηκαηηθή αιιαγή Απηή ε πξνηεξαηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο λένπο θαη λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο παγθφζκηεο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή σο κέζν γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ην πεξηβάιινλ («πξάζηλσλ» δεμηνηήησλ) θαη ζπκπεξηθνξψλ κεηαμχ ησλ λέσλ θαη ησλ youth workers αλαθνξηθά κε ηελ δέζκεπζε ηνπο γηα κηα πην αεηθφξν αλάπηπμε. Γεκηνπξγηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Απηή ε πξνηεξαηφηεηα ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε πξνγξακκάησλ ηδηαίηεξα Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ πνπ εληζρχνπλ ην πλεχκα πξσηνβνπιίαο ησλ λέσλ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ζθεθηνχλ δεκηνπξγηθά θα πξσηφηππα, ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα αλαιάβνπλ ξίζθν θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ηνπο, κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. 9

10 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Δ.Δ. Θίλα Έηνο Λενιαίαο (Κφλν γηα ηελ Γξάζε 2 θαη ηελ ππφ-δξάζε 3.2) Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ πνπ είλαη αλνηρηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Σψξεο Δηαίξνπο ηνπ Θφζκνπ, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο κεηαμχ Δ.Δ. θαη ηεο Θίλαο ζαλ κέζν ζπλεηζθνξάο ζην 2011 Έηνο Λενιαίαο Δ.Δ.-Θίλα. εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ρα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Νξηζκέλα εμ απηψλ παξνπζηάδνληαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο. Κε ηππηθή κάζεζε Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρεη ζηνπο λένπο ζεκαληηθέο επθαηξίεο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Απνηειεί επνκέλσο έλα βαζηθφ κέζν κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο ζε επξσπατθή θιίκαθα. Ζ κε ηππηθή κάζεζε αθνξά ηε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο κάζεζεο εκπιέθνπλ άηνκα ζε εζεινληηθή βάζε, θαη είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ αηνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αλεπίζεκε κάζεζε αθνξά ηε κάζεζε ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ ςπραγσγία θηι. Ξξφθεηηαη θπξίσο γηα κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο. Πηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ε αλεπίζεκε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε πξσηνβνπιίεο λέσλ θαη ςπραγσγίαο, ζε δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ ζπλνκειίθσλ θαη εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. Ζ κε ηππηθή θαη αλεπίζεκε κάζεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα απνθηνχλ νπζηαζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ελεξγνί πνιίηεο, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηνπο. Νη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο λένπο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ελ γέλεη, φπσο ε αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ, νθέιε γηα ηηο θνηλσλίεο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο ζεζκνχο. Νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ην επίζεκν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σαξαθηεξίδνληαη απφ κηα πξνζέγγηζε ζπκκεηνρηθή θαη επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηεπφκελν, πινπνηνχληαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη είλαη θαηά ζπλέπεηα ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ λέσλ. Ξξνζθέξνληαο κηα επηπξφζζεηε πεγή κάζεζεο, θαζψο θαη θαζνδήγεζε πξνο ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνπο λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Κία πςεινχ επηπέδνπ δηάζηαζε γηα ηελ κε-ηππηθή κάζεζε, είλαη ην θιεηδί γηα φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θπξίσο ζηα θξηηήξηα επηρνξήγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηάθνξεο Γξάζεηο θαη ηηο επηκέξνπο Γξάζεηο, ζηελ ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ πξνο ηηο νκάδεο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ νξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία θαη, ηέινο, ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξίαο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: ε κάζεζε ζηε κε ηππηθή ηεο κνξθή είλαη ζθφπηκε θαη εζεινληηθή ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνηθηιφκνξθα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο, φπνπ ε δηδαζθαιία/θαηάξηηζε θαη κάζεζε δελ είλαη απαξαίηεηα ε κνλαδηθή ή ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζηειερψλνληαη απφ επαγγεικαηίεο ζπληειεζηέο κάζεζεο (φπσο εθπαηδεπηέο λέσλ ή εξγαδφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο) ή εζεινληέο (φπσο νη ζπλνδνί νκάδσλ λέσλ ή νη εθπαηδεπηέο λέσλ), νη δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνληαη αιιά ζπαλίσο δηαξζξψλνληαη ζχκθσλα κε ζπκβαηηθνχο ξπζκνχο ή ζέκαηα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε εηδηθέο νκάδεο ζηφρνπο θαη ηεθκεξηψλνπλ ηε κάζεζε κε ζπγθεθξηκέλν θαη πξαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ηξφπν. Youthpass Θάζε άηνκν πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε έλα ζρέδην Λέα Γεληά ζε Γξάζε, ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ 1.1,1.2, 2, Γξάζε 3.1 (Αληαιιαγέο Λέσλ θαη Πεκηλάξηα Θαηάξηηζεο )θαη 4.3 (Πεκηλάξηα Θαηάξηηζεο) έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη έλα Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass, ην νπνίν πεξηγξάθεη θαη επηθπξψλεη ηελ εκπεηξία κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απνθνκίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. 10

11 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Δθδίδνληαο έλα Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass ππνζηεξίδεηαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία κέζα ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Λέα Γεληά ζε Γξάζε θαη εληζρχεη ηελ πνηφηεηα ηνπο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηνλ Νδεγφ Youthpass θαη ζε άιιεο εθπαηδεπηηθέο εθδφζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ια ηα Ξηζηνπνηεηηθά Youthpass έρνπλ θνηλή δνκή, ζπλεθηηθφ ζρέδην, θαη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ γεληθή πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο Γξάζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζρέδην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηεί ν ζπκκεηέρσλ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. Κέζσ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Youthpass, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη φηη ε καζεζηαθή εκπεηξία, πνπ απνθηάηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαγλσξίδεηαη σο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη σο πεξίνδνο αλεπίζεκεο θαη κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρν ελ ιφγσ έγγξαθν κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε κειινληηθή πξνζσπηθή, εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ ζπκκεηέρνληα. Θάζε δηθαηνχρνο κηαο επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ππεχζπλνο γηα: ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζρέδην ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass ηελ έθδνζε ηέηνησλ Ξηζηνπνηεηηθψλ ζε φζνπο ζπκκεηέρνληεο δεηνχλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν. Νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο δηεπθξηλίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηεο Πχκβαζεο επηρνξήγεζεο αλάκεζα ζην δηθαηνχρν θαη ζηελ αξκφδηα Δζληθή πεξεζία ή ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. Νη ηερληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζνπλ Ξηζηνπνηεηηθά Youthpass, είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα Πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ια ηα ζρέδηα πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα παξέρνπλ κηα ζαθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη κηα επηπιένλ δπλαηφηεηα γηα ηελ δηάρπζε πιεξνθφξεζεο, ηφζν γηα ην ζρέδην, φζν θαη γηα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρα κέηξα γηα ηελ πξνβνιή ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Ρέηνηα κέηξα ζπληζηνχλ, γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ, ε δεκνζίεπζε Γειηίσλ Ρχπνπ, ε ζπγγξαθή άξζξσλ γηα εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηζηνζειίδεο ή ηα ελεκεξσηηθά δειηία, ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ γθξνππ, ελφο δηα δηθηπαθνχ ρψξνπ, κηα θσηνγξαθηθή έθζεζε ή έλα blog ζην δηα-δίθηπν θ.η.ι. Αλάδεημε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζεκαίλεη επίζεο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα πξέπεη λα θέξνπλ ζαθή έλδεημε φηη έρνπλ ιάβεη ππνζηήξημε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επηζεκαίλνληαη ηα ινγφηππα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Ζ δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ελφο ζρεδίνπ κέζσ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο (follow up) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πηφρνο ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπλέρηζεο (follow up) είλαη λα απμήζεη ηνλ αληίθηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ βησζηκφηεηα ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ. Κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ: ηεο δηάρπζεο ηνπ εθπαηδεπηηθήο ηδέαο ελφο πξνγξάκκαηνο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κέζα ζε έλα λέν πιαίζην (π.ρ. νξγαλψλνληαο παξνπζηάζεηο, ζεκηλάξηα, θαηάξηηζεο) ηεο δηάρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. νξγαλψλνληαο ηελ παξνπζίαζε θηικ, fora ζπδεηήζεσλ, δεκηνπξγψληαο καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία κε ηα ΚΚΔ, δηαρένληαο πξνσζεηηθφ πιηθφ ή πξντφληα) 11

12 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Νη δξαζηεξηφηεηεο ζπλέρηζεο (follow up) ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο. Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε επίπεδν ζεζκψλ (πνιιαπιαζηαζκφο), ή ζε επίπεδν πνιηηηθψλ(ελζσκάησζε). Ν πνιιαπιαζηαζκφο επηηπγράλεηαη γηα παξάδεηγκα δηαρένληαο ηελ ηδέα ελφο πξνγξάκκαηνο ή ηα απνηειέζκαηα ηνπ, πείζνληαο άιινπο θνξείο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε έλα λέν πιαίζην. Νη θνξείο ζα πξέπεη λα αλαδεηνχλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο, πνπ ζα κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζαλ πνιιαπιαζηαζηέο (λένπο, youth workers, MME, πνιηηηθνχο εγέηεο, opinion leaders, ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ Δ.Δ.) κε ζθνπφ ηελ εμάπισζε ηεο έλλνηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο δνκεκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ πείζεη ηνπο ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα επηηπρή απνηειέζκαηα ή ηηο έλλνηεο απφ νξηζκέλα ζρέδηα, ελζσκαηψλνληάο ηα ζε ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο ηνπηθνχ, πεξηθεξεηαθνχ, εζληθνχ ή επξσπατθνχ επηπέδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή έρεη ζεζπίζεη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπζηεκαηηθή δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ ζε δηάθνξα επίπεδα. Νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζην Ξξφγξακκα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο, Δζληθέο πεξεζίεο, δηθαηνχρνη πξνγξακκάησλ θιπ.) θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. ζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνγξακκάησλ, απηνί ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλέρηζεο (follow up) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηεο ηδέαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ απηά λα θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν γλσζηά θαη βηψζηκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα παξάγνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο λένπο, φηαλ ην πξφγξακκα έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. Ξξνγξακκαηίδνληαο ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο σο κέξνο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, νη δηθαηνχρνη εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζην ζπλνιηθφ αληίθηππν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Πην πιαίζην νξηζκέλσλ Γξάζεσλ ή επηκέξνπο Γξάζεσλ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρεη επηπξφζζεηε ππνζηήξημε ζε ζρέδηα, εηζάγνληαο επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζε θαη Ξνιηηηζκφο έρεη αλαπηχμεη κηα λέα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ νλνκάδεηαη EVE θαη έρεη ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (φπσο θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο) ζηελ δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ παλεπξσπατθά. Νη Δζληθέο πεξεζίεο είλαη ππεχζπλεο λα πξνεπηιέγνπλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Λέα Γεληά ζε Γξάζε πνπ ζα απεηθνλίδνληαη ζηελ πιαηθφξκα EVE. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ EVE ππάξρνπλ ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα: Κε δηάθξηζε Ζ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο απνηειεί έλα απφ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρν Ξξφγξακκα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο ηνπο λένπο απαγνξεχνληαο θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ Ζ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εληζρχζεθε κε ηε Ππλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ια ηα θξάηε κέιε απνθάζηζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ή «ηζφηεηα ησλ θχισλ») ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ίζνπ αξηζκνχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φρη κφλν ζπλνιηθά, αιιά θαη ζε επίπεδν θάζε επηκέξνπο Γξάζεο. Πε επίπεδν δνκψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα, θαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θχινπ πνπ εθπξνζσπείηαη ιηγφηεξν ζε θάζε επηκέξνπο Γξάζε. Δπηπιένλ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαηηθήο θάιπςεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηα ζρέδηα. Νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ είηε λα πξνσζνχλ ζρέδηα πνπ εζηηάδνληαη ζε θάπνην ζέκα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (γηα παξάδεηγκα: ζηεξεφηππα, αλαπαξαγσγηθή πγεία, βία κε βάζε ην θχιν θιπ.) είηε λα πξνζαξκφδνπλ κηα πξνζέγγηζε ελζσκάησζεο εκπεξηθιείνληαο κηα πηπρή ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φια ηα ζρέδηα πνπ νξγαλψλνπλ, αλεμαξηήησο ηνπ θπξίσο ζέκαηνο. 12

13 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ζ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζπληζηνχλ ζεκαληηθέο αξρέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. ινη νη λένη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηθαηνχληαη λα επηηχρνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμή ηνπο. Απηφ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κφλν ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ λέσλ θαη δηαζθαιίδεη θαη πξνσζεί ηελ επδσία ηνπο. Πηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπο, ε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα αθνξνχλ ην δηθαίσκα θάζε λένπ λα κελ ππφθεηηαη ζε βιάβε. πφ ην πξίζκα απηφ, δελ ππάξρεη ζέκα πνπ λα κελ ζπλδέεηαη δπλεηηθά, κε θάπνην ηξφπν, κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ. Ζ πξνζηαζία ζην πιαίζην απηφ θαιχπηεη θάζε είδνπο αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη εζηθήο παξελφριεζεο, αιιά θαη πξνβιήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θχζεσο, αζθάιηζεο, αηπρήκαηα, ππξθαγηά, θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη νπζηψλ, παξακέιεζε, εθθνβηζκφ, εμεπηειηζηηθέο πνηλέο ή κεηαρείξηζε θιπ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη φζνη εξγάδνληαη κε λένπο αθελφο αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ, θαη αθεηέξνπ είλαη ηθαλνί λα εθπιεξψλνπλ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάζε δηθαηνχρνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχλ θαη εγγπψληαη ηελ επδσία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ λέσλ σο κηαο αζθαινχο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνιαπζηηθήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. Πχκθσλα κε απηή ηελ παξάκεηξν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζε ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θίλδπλν πνπ ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. Δθηφο απφ ηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία ε νπνία πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζθαιείαο (βι. ζρεηηθά Κέξνο, Γξάζε 2 ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε δελ θαζνξίδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή αζθάιηζεο, νχηε ζπληζηά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία αζθάιηζεο. Ρν πξφγξακκα αθήλεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηθαηνχρσλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ πην θαηάιιειε πνιηηηθή αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρεδίνπ πνπ δηεμάγεηαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο αζθάιηζεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, δελ είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε επηπιένλ, αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ήδε αζθαιηζκέλνη απφ πξηλ απφ ην θνξέα πνπ πινπνηεί ην ζρέδην. Πε θάζε πεξίπησζε, ηα αθφινπζα πεδία πξέπεη λα θαιχπηνληαη: Ραμηδησηηθή αζθάιηζε, φπνπ ρξεηάδεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κφληκεο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο) Αζηηθή επζχλε θαηά ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνπ ρξεηάδεηαη, επαγγεικαηηθήο απνδεκίσζεο) Ηαηξηθή πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο παξαθνινχζεζεο) Αηχρεκα θαη ζνβαξή αζζέλεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κφληκεο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο) Θάλαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη επαλαπαηξηζκνχ ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα δηεμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ) Ακνηβέο γηα ηελ παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο Δηδηθή αζθάιηζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο φπσο νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη. Δάλ ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ λένη θάησ ησλ 18 εηψλ, νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δεηνχλ άδεηα ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ απηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο. Πνιπγισζζία πσο νξίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Ζ πνιχγισζζε Έλσζε» 3, ε Δπηηξνπή επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηελ πνιπγισζζία ιακβάλνληαο ππφςε δχν καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο: λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο πνπ επσθειείηαη ζην έπαθξν απφ ηε γισζζηθή πνιπκνξθία ηεο θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο βνεζψληαο ηε ζπλάληεζε λέσλ απφ δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο θαη κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ. Ξαξφηη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε δελ είλαη γισζζηθφ πξφγξακκα, απνηειεί σζηφζν Ξξφγξακκα κε ηππηθήο κάζεζεο πνπ δίλεη ζηνπο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ άιιεο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο. 3 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Ππκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Ξεξηθεξεηψλ: Έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιπγισζζία [COM(2005) 596 ηειηθφ]. 13

14 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο 2. Πνηνο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο; Ρν Ξξφγξακκα έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 885 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ επηαεηία ( ). Ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο απνθαζίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ππκβνχιην. Ζ αθφινπζε δηεχζπλζε ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεηε ηα δηάθνξα ζηάδηα έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ρν παξφλ Ξξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ηε γξακκή πξνυπνινγηζκνχ Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ δηαζέηεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 14

15 Κέξνο A Ξνηα είλαη ε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; 3. Πνηα είλαη ε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνβιέπεη πέληε επηρεηξεζηαθέο Γξάζεηο. Γξάζε 1 - Λενιαία γηα ηελ Δπξψπε Ζ Γξάζε 1 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο δξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε Αληαιιαγέο Λέσλ Νη Αληαιιαγέο Λέσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε νκάδεο λέσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο λα ζπλαληψληαη θαη λα καζαίλνπλ ν έλαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ άιινπ. Νη νκάδεο νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ηελ αληαιιαγή γχξσ απφ έλα ζέκα ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο. Δπηκέξνπο Γξάζε Πξσηνβνπιίεο Λέσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη νκαδηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. πνζηεξίδεη επίζεο ηε δηθηχσζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επξσπατθή ζθνπηά ηνπο θαη λα ελδπλακψλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ λέσλ. Δπηκέξνπο Γξάζε ρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία Ρα Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην δεκνθξαηηθφ βίν ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή εζληθψλ θνηλνηήησλ ηνπο, φπσο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Γξάζε 2 - Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία Πθνπφο ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο είλαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην πιαίζην ηεο Γξάζεο απηήο, λένη ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε, κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, ζε κε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γξάζε 3 - Λενιαία ζηνλ Θφζκν Ζ Γξάζε 3 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο Γξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε πλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα κε γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο. πνζηεξίδεη θπξίσο Αληαιιαγέο Λέσλ θαη Πρέδηα Θαηάξηηζεο θαη Γηθηχσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Δπηκέξνπο Γξάζε πλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θαη εηδηθφηεξα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ κε ρψξεο εηαίξνπο απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Δλζαξξχλεη ηηο αληαιιαγέο θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ θαη νξγαλσηψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηα δίθηπα νξγαλψζεσλ λέσλ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 3.2 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ oη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο (Ππκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 4 «Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε» παξαθάησ). Νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Γξάζε 4 - Τπνζηεξηθηηθά Κέηξα γηα ηε Λενιαία Ζ Γξάζε 4 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο Γξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ΚΘΝ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ επξσπατθνχ ζπκθέξνληνο (ΔΚΘΝ). Νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζην δεκφζην βίν θαη ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ζε 15

16 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο επξσπατθή θιίκαθα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.1 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ oη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο (Ππκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 4 «Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε» παξαθάησ). Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Λενιαίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Λενιαίαο. Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζεο, δίλεηαη κία επηρνξήγεζε εηεζίσο. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.2 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Θαηάξηηζε θαη δηθηχσζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηελ θαηάξηηζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ, εηδηθφηεξα κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγνχλ ζε καθξνπξφζεζκα ζρέδηα πνηφηεηαο, ζπκπξάμεηο θαη δίθηπα. Απηή ε επηκέξνπο Γξάζε επηπιένλ ππνζηεξίδεη ηελ καθξνπξφζεζκε θηλεηηθφηεηα ησλ youth workers oη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο (Ππκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 4 «Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε» παξαθάησ). Δπηκέξνπο Γξάζε ρέδηα πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πνηφηεηα Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ζρέδηα κε ζηφρν ηε ζέζπηζε, εθαξκνγή θαη πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.4 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ oη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο (Ππκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 4 «Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε» παξαθάησ). Δπηκέξνπο Γξάζε Γξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο γηα λένπο θαη φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε Γξάζε ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο, ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζε ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπφλεζε θαη δηάδνζε ζηνρνζεηεκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε ελεκεξσηηθψλ πξντφλησλ. πνζηεξίδεηαη επίζεο ε αλάπηπμε, ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, λεαληθψλ δηθηπαθψλ ππιψλ (portals) γηα ηε δηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο λένπο.. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.5 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ oη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο (Ππκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 4 «Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε» παξαθάησ). Δπηκέξνπο Γξάζε πκπξάμεηο Ζ ζπγθεθξηκέλε Γξάζε πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπηθνχο/πεξηθεξεηαθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο ή Δπξσπατθνχο ΚΘΝ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε καθξφπλνσλ ζρεδίσλ πνπ ζπλδπάδνπλ δηάθνξα κέηξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.6 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ oη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο (Ππκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 4 «Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε» παξαθάησ). Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε ησλ δνκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ζ ζπγθεθξηκέλε Γξάζε ρξεκαηνδνηεί ηηο δηαρεηξηζηηθέο δνκέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαη εηδηθφηεξα ηηο Δζληθέο πεξεζίεο. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.7 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαη ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.8 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Γξάζε 5 - Τπνζηήξημε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ζ Γξάζε 5 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο Γξάζεηο: 16

17 Κέξνο A Ξνηα είλαη ε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Δπηκέξνπο Γξάζε πλαληήζεηο λέσλ θαη αξκνδίσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, ζεκηλαξίσλ θαη δηαξζξσκέλνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ λέσλ, φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ αξκνδίσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία. Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πθηζηάκελεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 5.2 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε πλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θαη εηδηθφηεξα ην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηνλ Νξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή εμεηδηθεπκέλα φξγαλά ηνπ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 5.3 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. 17

18 Κέξνο A Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα; 4. Πνηνο πινπνηεί ην Πξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θέξεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο, ζηφρνπο θαη θξηηήξηα γηα ην Ξξφγξακκα ζε κφληκε βάζε. Δπηπιένλ, θαζνδεγεί θαη παξαθνινπζεί ηε γεληθή πινπνίεζε, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θέξεη επίζεο ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ γξαθείσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη ζπζηαζεί απφ ηηο εζληθέο αξρέο σο ππεχζπλα γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία ζε θάζε ρψξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο Δζληθέο πεξεζίεο θαη επνπηεχεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαζέηεη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ηε δηαρείξηζε ησλ ζρεδίσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ Ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ (Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο) πνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηεο απφθαζεο 2005/56/ΔΘ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2005 είλαη ππεχζπλνο θπξίσο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θεληξηθψλ δξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Έρεη ηελ επζχλε ηνπ πιήξνπο θχθινπ δσήο ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ, απφ ηελ αλάιπζε ηεο αίηεζεο επηρνξήγεζεο έσο ηελ επηηφπηα παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο επηκέξνπο Γξάζεηο, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ θαη πινπνηνχληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ. Δπίζεο, είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε ησλ εζεινληψλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ Eurodesk, ησλ Γνκψλ πξψελ Δζεινληψλ ΔΔ θαη ηεο Δπξψ-κεζνγεηαθήο Ξιαηθφξκαο Λενιαίαο. Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Ζ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη θαηά θχξην ιφγν απνθεληξσκέλε, ψζηε νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζαξκνγή ζηελ πνιπκνξθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία. Θάζε κία απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο έρεη νξίζεη κηα Δζληθή πεξεζία (βι. παξαθάησ). Νη Δζληθέο πεξεζίεο πξνσζνχλ θαη πινπνηνχλ ην Ξξφγξακκα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ιεηηνπξγνχλ σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ησλ δηθαηνχρσλ ζρεδίσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ λέσλ. Νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: ζπγθεληξψλνπλ θαη παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε εθαξκφδνπλ κηα δηαθαλή θαη ηζφηηκε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αηηήζεσλ ζρεδίσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζε απνθεληξσκέλε βάζε παξέρνπλ νπζηαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθέο δνκέο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αμηνινγνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο αηηνχληεο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα δσήο ελφο ζρεδίνπ ζπληζηνχλ καδί κε ηηο ππφινηπεο Δζληθέο πεξεζίεο θαη ηελ Δπηηξνπή έλα ιεηηνπξγηθφ δίθηπν ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πξνάγνπλ ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν σο ελδηάκεζε δνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο: δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ πξνάγνληαο αμίεο φπσο ε θνηλσληθή έληαμε, ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ππνζηεξίδνληαο θάζε είδνπο λεαληθέο δνκέο θαη νκάδεο, εηδηθά ηηο κε νξγαλσκέλεο ελζαξξχλνληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο κέζσ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 18

19 Κέξνο A Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα; Ρέινο, ιεηηνπξγνχλ σο ππνζηεξηθηηθή δνκή ζην Ξιαίζην ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Άιιεο δνκέο Ξέξαλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα, ζπκπιεξσκαηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρνπλ θαη νη αθφινπζεο δνκέο: Σα θέληξα πφξσλ SALTO Ρα θέληξα SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) παξέρνπλ επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρν Ξξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα θέληξα SALTO: SALTO Youth Cultural Diversity RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία), ην νπνίν εδξεχεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη παξέρεη θαηάξηηζε, πφξνπο θαη ππνζηήξημε. Δζηηάδεηαη ζηελ ηαπηφηεηα, ζηελ πίζηε, ζηελ εζληθή θαηαγσγή θιπ., θαζψο θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ζπκβίσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth Eastern Europe and Caucasus RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηνλ Θαχθαζν-EECA), ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Ξνισλία θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηνλ Θαχθαζν, ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth Euro-Med RC (Δπξψ-κεζνγεηαθφ θέληξν πφξσλ SALTO), ην νπνίν εδξεχεη ζηε Γαιιία θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ρψξεο εηαίξνπο ηεο Κεζνγείνπ (MEDA) ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζην Ξξφγξακκα. SALTO Youth Inclusion RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Έληαμε), ην νπνίν εδξεχεη ζην Βέιγην θαη αλαπηχζζεη ηκήκαηα θαηάξηηζεο, εθδφζεηο θαη πφξνπο γηα ηελ έληαμε, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο κε λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη θαη λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth Information RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Πιεξνθφξεζε), ην νπνίν θηινμελείηαη ζηελ Νπγγαξία θαη ζηε Πνπεδία, θαη αλαπηχζζεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ άιισλ θέληξσλ πφξσλ SALTO. SALTO Youth Participation RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηε πκκεηνρή), ην νπνίν εδξεχεη ζην Βέιγην θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αληαιιαγήο πξαθηηθψλ θαη ηδεψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία λα αλαπηχζζνπλ πνηνηηθά ζπκκεηνρηθά ζρέδηα. SALTO Youth South East Europe RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε-SEE), ην νπνίν εδξεχεη ζηε Πινβελία θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο απφ ηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth Training and Co-operation (T&C) RC (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Θαηάξηηζε θαη ηε πλεξγαζία), ην νπνίν εδξεχεη ζηε Γεξκαλία θαη ππνζηεξίδεη ηελ Δπξσπατθή Πηξαηεγηθή Θαηάξηηζεο ηελ αλάπηπμε πνηφηεηαο ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ζηα ηκήκαηα θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία κε επξσπατθά ηδξχκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηέο ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηφηεηαο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Youthpass, θαζψο θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν Γίθηπν Eurodesk Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη γεληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη εζληθνί εηαίξνη ηνπ δηθηχνπ Eurodesk πξνζθέξνπλ ζεηξά απφ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ ζε επξσπατθά ζέκαηα, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: δσξεάλ ππεξεζίεο απάληεζεο εξσηεκαηνινγίσλ, - ηειεθσληθψο, κε επηηφπνπ επίζθεςε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαμ θιπ. ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα ζε δηνξγαλσηέο εξεπλψλ 19

20 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο δεκνζηεχζεηο θαη πφξνπο εθδειψζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θιπ. πξφζβαζε κέζσ Γηαδηθηχνπ ζε πιεξνθφξεζε γηα επξσπατθά ζέκαηα ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο. Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη επίζεο πιηθφ πνπ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Γηθηπαθή Ξχιε ηεο Λενιαίαο θαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, φπσο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Γηθηπαθήο Ξχιεο ηεο Λενιαίαο θαη εληζρχεη ηελ πξνβνιή θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ην Eurodesk ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζρεηηθά δίθηπα ελεκέξσζεο ηεο λενιαίαο, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επξσπατθή ππεξεζία ελεκέξσζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηνπο λένπο (ERYICA) θαη ηελ επξσπατθή ππεξεζία γηα ηελ θάξηα λέσλ (EYCA). Ζ Δπξψ-κεζνγεηαθή Πιαηθφξκα Λενιαίαο Πηφρνο ηεο Δπξψ-κεζνγεηαθήο Ξιαηθφξκαο Λενιαίαο είλαη λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία, ηε δηθηχσζε θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ ζηηο δχν πιεπξέο ηεο Κεζνγείνπ. Ξαξέρεη ρξήζηκεο ππνδνκέο, φπσο κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ, έλα θφξνπκ ζπδήηεζεο, πξνθίι ρσξψλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ λέσλ. Γνκέο πξψελ εζεινληψλ ΔΔΤ Απηέο νη δνκέο αζρνινχληαη κε ζέκαηα λενιαίαο θαη εζεινληηζκνχ. Νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε εζεινληέο ΔΔ, θαη ηε δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηθηχσζε κεηαμχ πξψελ εζεινληψλ ΔΔ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ Δζληθή πεξεζία ζαο ή ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. 20

21 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο 5. Πνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Νη λένη θαη νη νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία απνηεινχλ θπζηθά ηνλ θχξην πιεζπζκφ ζηφρν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Υζηφζν, ην Ξξφγξακκα πξνζεγγίδεη ηα αλσηέξσ άηνκα κέζσ ησλ δηθαηνχρσλ. Ππλεπψο, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα ζπλδένληαη κε ηνπο ελ ιφγσ δχν παξάγνληεο: ηνπο ζπκκεηέρνληεο (άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα) θαη ηνπο δηθαηνχρνπο (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νξγαληζκνί πνπ έρνπλ λνκηθή ππφζηαζε). Ρφζν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο φζν θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο εμαξηψληαη απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία δηακέλνπλ ή εδξεχνπλ. Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Δίζηε λένη ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 30 εηψλ ή δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ή νη νξγαλψζεηο λέσλ ζαο εδξεχνπλ λφκηκα ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηηο ρψξεο εηαίξνπο; Δάλ λαη, κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα ζρέδην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, αλάινγα κε ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Δηδηθφηεξα, ειέγμηε: θαηψηαην φξην ειηθίαο - νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην θαηψηαην φξην είλαη ηα 15 έηε, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ 15ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλψηαην φξην ειηθίαο - νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην θαηψηαην φξην είλαη ηα 28 έηε, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ 29ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ζ ππνβνιή, θαη εθφζνλ επηιεγνχλ, ε δηαρείξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηθαηνχρνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δίζηε: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο ή κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο έλαο ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο κηα άηππε νκάδα λέσλ έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (ΔΚΘΝ), θαη δηαζέηεη παξαξηήκαηα ζε ηνπιάρηζηνλ 8 ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο έλαο δηεζλήο θπβεξλεηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο έλαο θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ δηνξγαλψλεη κηα εθδήισζε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηηο ρψξεο εηαίξνπο; Δάλ λαη, κπνξείηε λα γίλεηε δηθαηνχρνο ελφο ζρεδίνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, αλάινγα κε ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζρέδηφ ζαο επηιεγεί, ζα γίλεηε δηθαηνχρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Γηθαηνχρνο είλαη έλαο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξνηείλεηαη κηα Πχκβαζε επηρνξήγεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ (νη Ππκβάζεηο επηρνξήγεζεο δελ πξνηείλνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο). Ρη ζεκαίλεη θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο; Έλαο θνξέαο πνπ είλαη ελεξγφο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο είλαη έλαο Δπξσπατθφο Κε Θπβεξλεηηθφο Νξγαληζκφο (ΔΚΘΝ) ν νπνίνο πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα ζθνπφ γεληθνχ Δπξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο θαη πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δεκφζηα δσή θαη ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Έλαο ΔΚΘΝ πξέπεη λα: 21

22 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο απέθηεζε λνκηθή ππφζηαζε πξηλ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν είλαη κε θεξδνζθνπηθφο λα έρεη ηδξπζεί ζε κηα απφ ηηο Σψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κηα απφ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηελ Ιεπθνξσζία, ηε Κνιδαβία, ηε Οσζηθή Νκνζπνλδία ή ηελ Νπθξαλία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν λα είλαη ελεξγφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (κπνξεί λα είλαη έλαο νξγαληζκφο πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είλαη απνθιεηζηηθά πξνο φθεινο λέσλ αλζξψπσλ, ή έλαο νξγαληζκφο κε επξχηεξνπο ζηφρνπο, θαη κεξηθέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λα είλαη πξνο φθεινο λέσλ αλζξψπσλ) δηαζέηεη δνκή (παξαξηήκαηα) θαη λα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (κπνξεί λα είλαη έλα Δπξσπατθφ δίθηπν πνπ αληηπξνζσπεχεη νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο) πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο εκπιέθεη ηνπο λένπο ζηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Δπηιέμηκεο ρψξεο Αλάινγα κε ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε, ζην Ξξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζπκκεηέρνληεο θαη δηθαηνχρνη πνπ εδξεχνπλ ή δηακέλνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηηο ρψξεο εηαίξνπο πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε. Νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη δηθαηνχρνη απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη δηθαηνχρνη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξάζε 2 θαη ζηελ επηκέξνπο Γξάζε 3.1 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη δηθαηνχρνη απφ άιιεο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ θφζκνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξάζε 2 θαη ζηελ επηκέξνπο Γξάζε 3.2 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Υψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νη ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: Θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 4 Απζηξία Βέιγην Βνπιγαξία Γαιιία Γεξκαλία Γαλία Διιάδα Δζζνλία Ζλσκέλν Βαζίιεην Ηηαιία Ηξιαλδία Ηζπαλία Θάησ Σψξεο Θχπξνο Ιεηνλία Ιηζνπαλία Ινπμεκβνχξγν Κάιηα Νπγγαξία Ξνισλία Ξνξηνγαιία Ονπκαλία Πινβαθία Πινβελία Πνπεδία Ρζερηθή Γεκνθξαηία Φηλιαλδία πκκεηέρνπζεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (ΔΕΔ) Ηζιαλδία Ιηρηελζηάηλ Λνξβεγία Διβεηία πκκεηέρνπζεο ρψξεο νη νπνίεο είλαη ππνςήθηεο γηα έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Θξναηία Ρνπξθία 4 Ηδηψηεο απφ ηηο πεξπφληηεο Σψξεο θαη Δδάθε (ΣΔ) θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη ζρεηηθνί δεκφζηνη θαη/ή ηδησηηθνί θνξείο θαη ζεζκηθά φξγαλα ησλ ΣΔ, είλαη επηιέμηκνη γηα ην Ξξφγξακκα Γξάζε Λέα γεληά ζε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην θξάηνο κέινο κε ην νπνίν ζπλδένληαη. Ν θαηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ ΣΔ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 1Α ηεο Απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27 εο Λνεκβξίνπ 2001 ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε ησλ ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ κε ηελ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα (2001/822/ΔΘ), Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 314 ηεο 30 εο Λνεκβξίνπ

23 Κέξνο A Ξνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα; Γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνη Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηηο θαησηέξσ γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο: Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Θαχθαζνο Αιβαλία Αξκελία Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε Αδεξκπατηδάλ Καπξνβνχλην Γεσξγία Ξξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Ιεπθνξσζία Γεκνθξαηία ηεο Καθεδνλίαο Κνιδαβία (FYROM) Νπθξαλία Πεξβία Οσζηθή Γεκνθξαηία Θνζζπθνπέδην, ζχκθσλα κε ηελ 1244/1999 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ν.Ζ.Δ. Υψξεο εηαίξνη ηεο Κεζνγείνπ Αίγππηνο Αιγεξία Ηνξδαλία Ηζξαήι Ιίβαλν Καξφθν Ξαιαηζηηληαθή Αξρή ηεο Γπηηθήο ρζεο θαη ηεο Ισξίδαο ηεο Γάδαο Ππξία Ρπλεζία Άιιεο ρψξεο εηαίξνη ηνπ θφζκνπ Ζ ζπλεξγαζία είλαη δπλαηή κε ηηο άιιεο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ θφζκνπ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αγία Ινπθία Θαλαδάο Λίγεξαο Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο Θεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία Ληγεξία Άγηνο Σξηζηφθνξνο θαη Λέβηο Θέλπα Ληθαξάγνπα Αγθφια Θίλα Ληνχε Αηζηνπία Θηξγηδία Λφηηνο Αθξηθή Ατηή Θηξηκπάηη Ληνκίληθα Αθηή Διεθαληνζηνχ Θνινκβία Νλδνχξα Αλαηνιηθφ Ρηκφξ Θνκφξεο Νπγθάληα Αληίγθνπα θαη Κπαξκπνχληα Θνλγθφ Νπδκπεθηζηάλ Αξγεληηλή Θνξέα Νπξνπγνπάε Απζηξαιία Θφζηα Οίθα Ξαιάνπ Αθγαληζηάλ Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ Ξαλακάο Βαλνπάηνπ Ιάνο Ξαπνπαζία Λέα Γνπηλέα Βελεδνπέια Ιεζφζν Ξαξαγνπάε Βηεηλάκ Ιηβεξία Ξεξνχ Βνιηβία Καδαγαζθάξε Ξξάζηλν Αθξσηήξη Βξαδηιία Καιαηζία Ονπάληα Γθάκπηα Καιάνπη Πακφα Γθακπφλ Κάιη Πάν Ρνκέ θαη Ξξίλζηπε Γθάλα Καπξίθηνο Πελεγάιε Γνπαηεκάια Καπξηηαλία Πευρέιιεο Γνπηάλα Κεμηθφ Πηλγθαπνχξε Γνπηλέα Κπηζζάνπ Κηθξνλεζία Πηέξα Ιεφλε Γνπηλέα, Γεκνθξαηία ηεο Κνδακβίθε Πνπαδηιάλδε Γξελάδα Κπαγθιαληέο Πνπδάλ Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία Κπαξκπάληνο Πνπξηλάκ Δι Παιβαδφξ Κπαράκεο Ρατιάλδε Δξπζξαία Κπειίδε Ραλδαλία Εάκπηα Κπελίλ Ρδακάηθα Εηκπάκπνπε Κπνηζνπάλα Ρδηκπνπηί Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Κπνπξθίλα Φάζν Ρφγθν Ηαπσλία Κπνπξνχληη Ρφλγθα Ηλδία Κπξνπλέη Ρνπβαινχ Ηλδνλεζία Λακίκπηα Ρξηληδάδ θαη Ρνκπάγθν Ηζεκεξηλή Γνπηλέα Λανπξνχ Ρζαλη Ηζεκεξηλφο Λέα Εειαλδία εκέλε Θαδαρζηάλ Λεπάι Φηιηππίλεο Θακεξνχλ Λήζνη Θνπθ Φίηδη 23

24 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Θακπφηδε Λήζνη Κάξζαι Σηιή Λήζνη Πνινκψληνο Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ζεψξεζεο Δάλ ζην ζρέδηφ ζαο ζπκκεηέρνπλ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ίζσο ρξεηαζηεί λα ειέγμεηε ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ζεψξεζεο. Θαηαξρήλ, νη δηθαηνχρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη νη λένη απφ ηελ ΔΔ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ζεψξεζεο εηζφδνπ ζηε ζρεηηθή ρψξα ππνδνρήο. Νη λένη πνπ δηακέλνπλ ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε δηαβαηήξην/ππεθνφηεηα ρψξαο εθηφο ΔΔ ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη επίζεο ζεψξεζε γηα λα εηζέιζνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ. Δίλαη ζπιινγηθή επζχλε φισλ ησλ δηθαηνχρσλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ζεψξεζεο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνγξακκαηηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. Ππληζηάηαη νη δηαηππψζεηο απηέο λα γίλνληαη αξθεηά λσξίο, εθφζνλ ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εβδνκάδεο. Νη Δζληθέο πεξεζίεο θαη ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζεσξήζεηο, ηηο άδεηεο παξακνλήο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ. Ζ Δπηηξνπή έρεη εθπνλήζεη νξηζκέλεο γεληθέο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο γηα επηρνξήγεζε ζεψξεζεο εηζφδνπ/άδεηαο παξακνλήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο. Πψο κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε; Νη αθξηβείο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε εμαξηψληαη απφ ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζρέδηφ ζαο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. 24

25 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο 6. Ση βνήζεηα πξνζθέξεηαη; Ζ ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε Ζ ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ θνξέσλ δηθαηνχρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε θάζε επηκέξνπο θάζε, απφ ηελ πξψηε επαθή κε ην Ξξφγξακκα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Ζ αξρή απηή δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δίθαηεο θαη δηαθαλνχο επηινγήο. Υζηφζν, βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο, είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ζε νξηζκέλεο νκάδεο λέσλ κέζσ ζπζηεκάησλ παξνρήο ζπκβνπιψλ, παξαθνινχζεζεο θαη πξνγχκλαζεο. Ππλεπψο, κηα ζεκαληηθή αξρή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο, θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο αηηνχληεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα. Πε απνθεληξσκέλε βάζε, νη Δζληθέο πεξεζίεο θαη ην δίθηπν Eurodesk παξέρνπλ θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε. Πε θεληξηθφ επίπεδν, παξέρεηαη βνήζεηα κέζσ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ SALTO. Ζ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ζ Δπξσπατθή Πηξαηεγηθή Θαηάξηηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (ΔΠΘ) ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ Γνκψλ πνζηήξημεο ΔΠΘ (Steering group ΔΠΘ, Ρνκεαθέο νκάδεο εξγαζίαο ΔΠΘ, Salto Training & Cooperation RC) θαη απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ησλ λεαληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Απνηειεί ην θεληξηθφ ζηνηρείν κηαο ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο πνηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κέηξα επηθνηλσλίαο, αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηππηθήο κάζεζεο, ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη εθαξκνζκέλεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ΔΠΘ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα φζνπο νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε λενιαία θαη άιινπο βαζηθνχο θνξείο. Ζ ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηνπ έξγνπ κε λένπο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε επξσπατθφ πιαίζην. Ρα θχξηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: Θαηάξηηζε θαη δηθηχσζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ (Γξάζε 4.3 θαη Γξάζε 3.1 Θαηάξηηζε θαη Γηθηχσζε). Πρέδηα θαηάξηηζεο θαη ζπλεξγαζίαο (TCP s), ην κέζν ππνζηήξημεο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ νη Δζληθέο πεξεζίεο ζην ξφιν ηνπο σο ελδηάκεζεο δνκέο Θαηάξηηζε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ θαη ην πξνζσπηθφ άιισλ δνκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Knowledge Management & Staff Training KMST) Θέληξα SALTO (SALTO Youth Resource Centres) πνπ πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε σο πξνο ην πεξηερφκελν ζε Δζληθέο πεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο Ξφξνη ηεο Πχκπξαμεο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ Ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ γξαθείνπ ππνζηήξημεο γηα ηε λενιαία (Youth Helpdesk), παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηερληθή ππνζηήξημε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε παλεπξσπατθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, επηθεληξψλνληαο ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζπκκεηέρνληεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο φπνπ δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο Δζληθέο πεξεζίεο (Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Θαχθαζνο, Κεζνγεηαθέο ρψξεο, Ιαηηληθή Ακεξηθή, Αζία θαη ρψξεο ΑΘΔ). Δηδηθφηεξα, ην γξαθείν ππνζηήξημεο γηα ηε λενιαία: 25

26 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο αληαπνθξίλεηαη ζε ζρεηηθά αηηήκαηα απφ δηθαηνχρνπο, νξγαλψζεηο θαη ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδεη ηελ έθδνζε ζεσξήζεσλ θαη ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δηάδνζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ψζηε λα ζπλδξάκεη ηνπο δηθαηνχρνπο ζρεδίσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θσιπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα παξέρεη βνήζεηα ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Νη Δζληθέο πεξεζίεο (Δ) παξέρνπλ θαηάξηηζε θαη γεληθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ. Θάζε Δζληθή πεξεζία: πξνζθέξεη ζε εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα θαηάξηηζε, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα ζε αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ήδε ζε ζρέδηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρεη ζπκβνπιέο, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ζε ζπκκεηέρνληεο, ζπληνληζηέο ζρεδίσλ, πθηζηάκελνπο ή πηζαλνχο εηαίξνπο θαη δηθαηνχρνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ βνεζά ζηελ ζέζπηζε, αλάπηπμε θαη παγίσζε δηαθξαηηθψλ ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξέρεη έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, ηνπο θαλφλεο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ, θαζψο θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Σα θέληξα πφξσλ SALTO Πηφρνο ησλ θέληξσλ πφξσλ SALTO είλαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρεδίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρα θέληξα SALTO πξνζθέξνπλ πφξνπο, πιεξνθφξεζε θαη θαηάξηηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο γηα ηηο Δζληθέο πεξεζίεο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θαη πξνσζνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρν έξγν ηνπο ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: δηνξγάλσζε θχθισλ θαηάξηηζεο, επηζθέςεσλ κειέηεο, θφξνπκ θαη αλάπηπμεο ζπκπξάμεσλ αλάπηπμε θαη ηεθκεξίσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία παξνρή κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ επξσπατθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Ζκεξνινγίνπ Θαηάξηηζεο (European Training Calendar) αλάπηπμε πξαθηηθψλ εθδφζεσλ παξνρή επίθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο πξνηεξαηφηεηεο δηάζεζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ππεχζπλνπο θαηάξηηζεο θαη γηα άηνκα εμεηδηθεπκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία ζπληνληζκφο ηνπ Youthpass. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε εξγαιεία θαη ππεξεζίεο ηνπ SALTO κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Otlas Σν εξγαιείν αλεχξεζεο εηαίξσλ Ρν Otlas ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη θηινμελνχληαη απφ Θέληα Ξφξσλ SALTO, είλαη έλα θεληξηθφ online εξγαιείν αλεχξεζεο εηαίξσλ θαη νξγαλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ρν Otlas αλαπηχρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηνπ 2010 θαη ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηηο άηππεο νκάδεο έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ Νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο θαη ηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηνπο ζην Otlas,θαη επηπιένλ λα δεκηνπξγήζνπλ αηηήκαηα αλεχξεζεο εηαίξσλ γηα ζεκάηηθεο πξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε: 26

27 Κέξνο A Ρη βνήζεηα πξνζθέξεηαη; Σν δίθηπν Eurodesk Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε λένπο θαη ζε φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο επθαηξίεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο, θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη ππεξεζίεο απάληεζεο, πιεξνθνξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, εθδειψζεηο θαη εθδφζεηο. Ζ χκπξαμε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο Ζ Πχκπξαμε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία, ηεο έξεπλαο θαη ηνπ έξγνπ γηα ηνπ λενιαία («Πχκπξαμε») παξέρεη έλα πιαίζην πνπ απνζθνπεί ζην λα εληζρχζεη ηηο ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ δχν ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαη λα αλαπηχμεη κηα ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Πχκπξαμεο αθνξνχλ θχθινπο θαηάξηηζεο, ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο δηθηχσζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, ζπλνδνί νκάδσλ λέσλ, εξεπλεηέο, ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη ππεχζπλνη εθαξκνγήο, θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζην Γηαξζξσκέλν Γηάινγν. Νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα φπσο ε ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη ε αγσγή πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ν δηα-πνιηηηζκηθφο δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία ε πνηφηεηα ηνπ έξγνπ γηα ηε λενιαία θαη ηελ θαηάξηηζε ε αλαγλψξηζε θαη ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ γηα ηε λενιαία ε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο λενιαίαο ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί γηα ηε λενιαία θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο. Νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, εηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο πνπ ππάγνληαη ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή γεηηνλίαο. Ρν Δπξσπατθφ Θέληξν Γλψζεο γηα ηελ Ξνιηηηθή γηα ηε Λενιαία (ΔΘΓΞΛ), πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπληζηά εληαίν ζεκείν εηζφδνπ γηα ηελ παξνρή ελεκεξσκέλσλ ζηνηρείσλ έξεπλαο βαζηδφκελεο ζε πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο λενιαίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Ξξνάγεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, ησλ ππεπζχλσλ εθαξκνγήο θαη ησλ εξεπλεηψλ ζε ζέκαηα ηεο λενιαίαο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο Πχκπξαμεο δηαδίδνληαη κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ελνηήησλ θαηάξηηζεο, ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Πχκπξαμεο θαη εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ. Ρα «παθέηα θαηάξηηζεο» είλαη ζεκαηηθά εγρεηξίδηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ δηνξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πχκπξαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Πχκπξαμεο, ε νπνία ινγνδνηεί ηφζν ζην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πχκπξαμεο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε Γξακκαηεία ηεο Πχκπξαμεο ζην Πηξαζβνχξγν. Ζ Δπξσ-κεζνγεηαθή Πιαηθφξκα Λενιαίαο Ζ Δπξσ-κεζνγεηαθή Ξιαηθφξκα Λενιαίαο παξέρεη ππνζηήξημε ζε λένπο θαη νξγαλψζεηο λέσλ ζηελ επξσκεζνγεηαθή πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηε δηθηχσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Γηα λα επηηχρεη ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, παξέρεη κηα ζεηξά δπλαηνηήησλ δηθηχσζεο, φπσο: βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ δηαδηθηπαθφ θφξνπκ γηα ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο πξνθίι ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ λέσλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο ζπλαληήζεηο γηα νξγαλψζεηο λέσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ έληππν θαη ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ. 27

28 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ΚΔΡΟ B - ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΘΑ ΚΔ ΣΗ ΓΡΑΔΗ Πην Κέξνο Β ζα βξείηε, γηα θάζε Γξάζε ή επηκέξνπο Γξάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πνπ θαιχπηεη ν παξψλ Νδεγφο, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: ζηφρνη ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο πεξηγξαθή ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο πίλαθαο πνπ παξαζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζρεδίνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο πίλαθαο πνπ παξαζέηεη ηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα ζρέδηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ πνπ κπνξεί λα ηχρεη ππνζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο. Ξξηλ απφ ηελ ππνβνιή κηαο αίηεζεο, παξαθαιείζζε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ πιήξε ελφηεηα πνπ αθνξά ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηζπκείηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε. 28

29 Λέα ζε Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Γξάζε Αληαιιαγέο Λέσλ ηφρνη Νη Αληαιιαγέο Λέσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο λέσλ λα θηινμελεζνχλ απφ νκάδα λέσλ ζε άιιε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ καδί ζε θνηλφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Ρα ελ ιφγσ ζρέδηα απνζθνπνχλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα απνθηνχλ επίγλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ, λα καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν, λα αλαπηχζζνπλ ην πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη λα ελδπλακψλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο επξσπαίσλ πνιηηψλ. Νη Αληαιιαγέο Λέσλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε λένπο αλζξψπνπο λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ, λα ζπλαληήζνπλ ζπλνκειίθνπο ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη λα κάζνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηδίνπ ελδηαθέξνληνο. Νη Αληαιιαγέο Λέσλ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο λα γλσξίζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο Δπξψπεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ληψζνπλ Δπξσπαίνη πνιίηεο. Ση είλαη νη Αληαιιαγέο Λέσλ; Νη Αληαιιαγέο Λέσλ απνηεινχλ έλα ζρέδην πνπ θέξλεη ζε επαθή νκάδεο λέσλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε δηάθνξα ζέκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα γλσξίδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο ρψξεο ηνπο. Νη Αληαιιαγέο Λέσλ βαζίδνληαη ζε κηα δηαθξαηηθή ζχκπξαμε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ, νη Αληαιιαγέο Λέσλ κπνξεί λα είλαη δηκεξείο, ηξηκεξείο ή πνιπκεξείο. Νη δηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ δηθαηνινγνχληαη εηδηθά φηαλ νη δηθαηνχρνη αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά έλα επξσπατθφ ζρέδην ή φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη κηθξήο θιίκαθαο ή ηνπηθέο νκάδεο ρσξίο εκπεηξία ζε επξσπατθφ επίπεδν. Κηα Αληαιιαγή Λέσλ κπνξεί λα είλαη κεηαθεξφκελε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ηε κεηαθίλεζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην. Έλα ζρέδην Αληαιιαγήο Λέσλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Ση δελ είλαη νη Αληαιιαγέο Λέσλ Νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο ΓΔΛ είλαη επηιέμηκεο γηα επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην ησλ Αληαιιαγψλ Λέσλ: ηαμίδηα γηα ζθνπνχο αθαδεκατθήο κειέηεο δξαζηεξηφηεηεο αληαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο αληαιιαγψλ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα θεζηηβάι ηαμίδηα αλαςπρήο καζήκαηα γισζζψλ πεξηνδείεο θαιιηηερλψλ αληαιιαγέο ζρνιηθψλ ηάμεσλ αζιεηηθνί αγψλεο θαηαζηαηηθέο ζπλαληήζεηο νξγαλψζεσλ πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαηαζθελψζεηο εξγαζίαο. 29

30 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Αληαιιαγψλ Λέσλ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή έλαο ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο ή κηα άηππε νκάδα λέσλ (πελζχκηζε: ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο) ή έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. θαη πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ Ξξνθαηαξθηηθή Ππκθσλία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε Ρφινο ησλ δηθαηνχρσλ Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ χλζεζε εζληθψλ νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ Σφπνο(νη) ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηαο Πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Ν δηθαηνχρνο πνπ ζηέιλεη κηα νκάδα ζπκκεηερφλησλ ζε κηα άιιε ρψξα νξίδεηαη σο νξγάλσζε απνζηνιήο (ΝΑ). Ν δηθαηνχρνο πνπ θηινμελεί ηελ Αληαιιαγή Λέσλ ζηε ρψξα ηνπ νξίδεηαη σο νξγάλσζε ππνδνρήο (Ν). Γηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: δχν δηθαηνχρνη απφ δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Σξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηξεηο δηθαηνχρνη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Πνιπκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηθαηνχρνη, ν θαζέλαο απφ κηα δηαθνξεηηθή ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Νη ζπκκεηέρνληεο είλαη λένη ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 25 εηψλ θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (ζε πνζνζηφ έσο θαη 20% νη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη ειηθίαο κεηαμχ 25 θαη 30 εηψλ). Πε θάζε αληαιιαγή, ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ είλαη 16 θαη ν κέγηζηνο 60 (ν(νη) ζπλνδφο(νί) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη). Γηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 8 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Σξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 6 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Πνιπκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Θάζε εζληθή νκάδα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπλνδφ. Ζ Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηε ρψξα ελφο εθ ησλ δηθαηνχρσλ. Κεηαθεξφκελεο Αληαιιαγέο Λέσλ: ε Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηηο ρψξεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ. Ρν πνιχ 15 κήλεο εκέξεο, εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ. Έλα ιεπηνκεξέο εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αληίζηνηρε Δζληθή πεξεζία (βι. πεδίν Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; παξαθάησ) γηα φιν ην πξφγξακκα («κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε») εθ κέξνπο φισλ ησλ θνξέσλ εηαίξσλ. Ππλίζηαηαη ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηή λα αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ θνξέα πνπ θηινμελεί ηε Γξαζηεξηφηεηα Έλαο δηθαηνχρνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα ηνπ. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε κηαο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ θαη λα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο. 30

31 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο αηηνχληεο. Πφηε πξέπεη θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πψο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε; Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζπκκεηερφλησλ: Ν αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ζην ζρέδην πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.(ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε (Π): Ινηπά θξηηήξηα Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ΞΠ, απηή πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: δηάξθεηα ΞΠ: ην πνιχ 2 εκέξεο (εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ) αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 1 ζπκκεηέρσλ αλά νκάδα. Ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα απμεζεί ζε 2 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 1 εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη έλαο λένο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Αληαιιαγή Λέσλ πξφγξακκα ΞΠ: ην εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΞΠ επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Θξηηήξηα επηινγήο Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη ή επηζεκαίλεηαη, ζε εζληθφ επίπεδν. 31

32 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (50%) Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γξαζηεξηφηεηαο πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε επξσπατθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ θαη δηθαηνχρσλ (20%) Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Αξηζκφο δηθαηνχρσλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην Ηζνξξνπία ησλ νκάδσλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ Ηζνξξνπία θχισλ Κφλν γηα ηηο Γηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα πξψηε θνξά ή είλαη κηθξήο θιίκαθαο. Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηηο Αληαιιαγέο Λέσλ; Ση είλαη ν ζπλνδφο; Ππλνδφο είλαη έλα ελήιηθν άηνκν ην νπνίν ζπλνδεχεη ηνπο λένπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα Αληαιιαγή Λέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. ρέδηα πνιιαπιψλ κέηξσλ - Γξάζε 1 Νη Αληαιιαγέο Λέσλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ελφο ζρεδίνπ πνιιαπιψλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζηελ παξνχζα Γξάζε. Youthpass Θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη κέξνο ζε θάπνην πξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1.1 έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ην Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass, ην νπνίν πεξηγξάθεη θαη επηθπξψλεη ηελ εκπεηξία ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο πνπ απνθφκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (καζεζηαθά απνηειέζκαηα). Δπηπξφζζεηα, ην Youthpass ζεσξείηαη ζαλ κηα δηαδηθαζία αληίιεςεο, απεηθφληζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο κάζεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο A ηνπ παξφληνο Νδεγνχ, φπσο θαη ηνλ Νδεγφ Youthpass θαη ην πεξαηηέξσ ζρεηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα Παξάδεηγκα κηαο Αληαιιαγήο Λέσλ Κηα πνιπκεξήο Αληαιιαγή Λέσλ κε ηίηιν «Slainte agus An Oige» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Omagh ηεο Ηξιαλδίαο. Πην ζρέδην ζπκκεηείραλ 40 λένη απφ ηελ Ηξιαλδία, ηε Ιηζνπαλία, ηελ Ξνισλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πηφρνο ηεο αληαιιαγήο ήηαλ λα πξνζθέξεη ζηνπο λένπο έλα πιαίζην γηα έλα πγηεηλφ ηξφπν δσήο, εζηηάδνληαο ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφγξακκα ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο πξαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπνπ νη λένη εξγάδνληαλ ζε νκάδεο ζπκκεηέρνληαο ζε δηάθνξα αζιήκαηα, θαη κηαο ζεηξάο απφ εξγαζηήξηα ζηα νπνία ζπδεηνχζαλ ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ αζιεηηζκνχ ζην ζψκα. Δπίζεο, ην ζρέδην έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ θάζε ρψξαο λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπο. Ρν πξφγξακκα έδηλε έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ απνδνρή ησλ άιισλ, ζηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ, ζηελ πξνζέγγηζε άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ εθηίκεζε δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 32

33 Πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο; A) Γξάζε 1.1 Δπηζθφπεζε θαλφλσλ ρξεκαηνδφηεζεο Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο: Γαπάλεο ηαμηδηνχ Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνπαξαζθεπ αζηηθή ζπλάληεζε Δπηιέμηκεο δαπάλεο Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). Γηα ηα κεηαθεξφκελα ζρέδηα: δαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη δαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν ιήμεο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηφπν δηακνλήο. Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). + Γαπάλεο δηακνλήο θαη άιιεο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Κεραληζκφ ο ρξεκαηνδφ ηεζεο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Πνζφ* 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ Απηφκαηε 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ + Α 1.1* x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ (ην πνιχ 2 δηαλπθηεξεχζεηο) x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ησλ νξγαλψζεσλ απνζηνιήο Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Ξξνυπφζεζε: ε αλαγθαηφηεηα θαη νη ζηφρνη ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη ζην έληππν αίηεζεο Τπνρξέσζε αλαθνξάο Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο πξσηφηππσλ ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γαπάλεο πξνεηνηκαζία ο Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Β 1.1.* x αξηζκφ δηθαηνχρσλ Ξξνυπφζεζε: νη δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε..

34 Δπηιέμηκεο δαπάλεο Κεραληζκφ ο ρξεκαηνδφ ηεζεο Πνζφ* Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο Θαη απνθνπή πνζφ C1.1* Γαπάλεο Γξαζηεξηνηήη σλ Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο + D1.1* x αξηζκφ δηθαηνχρσλ. Αλψηαην πνζφ Δ1.1* x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο Απηφκαηε Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο πξσηφηππσλ ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθά θφζηε Γαπάλεο γηα επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάη σλ Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άκεζα λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο/εηδηθέο αλάγθεο ή ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηάδνπζα θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Θεσξήζεηο εηζφδνπ, έμνδα ζεσξήζεσλ, έμνδα εκβνιηαζκνχ. Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Έσο 500 x αξηζκφ δηθαηνχρσλ. ην πνιχ Ξξνυπφζεζε: ε αίηεζε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα εηδηθά θφζηε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο Ξξνυπφζεζε: νη δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαη απνθνπή πνζά θαη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ε πηνζέηεζε ηνπο βαζίδεηαη ζηελ Αξρή «ηεο ρψξαο πνπ πινπνηείηαη ε Γξαζηεξηφηεηα» ΖΚΑΛΣΗΘΖ ΖΚΔΗΩΖ! Ρα θαη απνθνπή πνζά θαη νη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ρψξα. Ν αηηψλ πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πινπνηείηαη ε Γξαζηεξηφηεηα ( φζνλ αθνξά ηηο Κεηαθεξφκελεο Αληαιιαγέο, ν αηηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηεο ρψξαο πνπ πινπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ε Γξαζηεξηφηεηα). Γηα ηα πνζά πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε ρψξα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πίλαθα Β παξαθάησ δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε (Α,Β,C ) θαη ζεηξά (ρψξα)

35 . Πνηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία εηδηθά θφζηε ; Ρα εηδηθά θφζηε πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ είλαη ηα εμήο: Θεσξήζεηο εηζφδνπ, έμνδα ζεσξήζεσλ, έμνδα εκβνιηαζκνχ Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άκεζα λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο ή/θαη εηδηθέο αλάγθεο Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηάδνπζα θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Πηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, ε επηρνξήγεζε κπνξεί λα θαιχπηεη, γηα παξάδεηγκα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο ηαηξηθή πεξίζαιςε επηπξφζζεηε γισζζηθή θαηάξηηζε/ππνζηήξημε, επηπξφζζεηε πξνεηνηκαζία, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ, επηπξφζζεην ζπλνδφ, επηπιένλ πξνζσπηθέο δαπάλεο ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ κεηνλεθηήκαηνο.

36 B) Θαη απνθνπή πνζά θαη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο Ρα θαη απνθνπή πνζά θαη νη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Γξάζε 1.1 είλαη ηα εμήο: Advance planning visits per participant per night Preparation costs per promoter Activity costs Activity costs per promoter Activity cost per participant per night A1.1 B1.1 C1.1 D1.1 E1.1 Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxemburg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Πψο πεηπραίλεη έλα ζρέδην; Ν πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ επηρνξήγεζεο ζε απηή ηελ επηκέξνπο Γξάζε παξαζέηεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Ξαξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο κε επηηπρία. 36

37 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο ζχκπξαμεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη κε θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: ην επίπεδν δηθηχσζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δέζκεπζε θάζε δηθαηνχρν ζην ζρέδην ην πξνθίι θαη ην ππφβαζξν ησλ δηθαηνχρσλ φηαλ ε θχζε ή ν ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ πξνζφλησλ έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην ε ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε, ζπλέρεηα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Ππλίζηαηαη ηδηαίηεξα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα ζπλάπηνπλ κηα εζσηεξηθή Ππκθσλία Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Κηα ηέηνηα Ππκθσλία ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηφρν ηνλ μεθάζαξν θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ θαζεθφλησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα. Πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο Αληαιιαγήο Λέσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζέκα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Ξξέπεη λα εμεηάδνπλ δεηήκαηα, φπσο ν θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, νη κέζνδνη εξγαζίαο, ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο (ηφπνο δηεμαγσγήο, κεηαθνξά, δηακνλή, πιηθή ππνζηήξημε, γισζζηθή ππνζηήξημε). Ζ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη επίζεο λα εληζρχεη ηελ εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Αληαιιαγή Λέσλ θαη λα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Ππληζηάηαη δεφλησο ε πξαγκαηνπνίεζε πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο ψζηε ε(νη) νκάδα(εο) απνζηνιήο λα επηζθεθζεί(νχλ) ηελ νκάδα ππνδνρήο. Πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ξεαιηζηηθφ, ηζνξξνπεκέλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζα πξέπεη λα παξέρεη καζεζηαθέο επθαηξίεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζπκκεηέρνληεο. Ρν πξφγξακκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο δηαπνιηηηζκηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαιχηεξσλ ελδερφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο Ξξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εάλ απηή έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα αλαδεηθλχεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηφζν ησλ αηφκσλ, φζν θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Δθηφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ αμηνιφγεζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα δίλεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ξέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ γνληθή ζπλαίλεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάησ ησλ 18 εηψλ (παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη λα εζηηαζηνχλ ζηε λνκνζεζία, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε ην ζρέδην λα θαιχπηεη ηα δεηήκαηα ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ. Δπηβάιιεηαη ε παξνπζία επαξθνχο αξηζκνχ ζπλνδψλ ψζηε νη λένη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα αξθεηά αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ. ηαλ ζε έλα ζρέδην ζπκκεηέρνπλ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, ε νκάδα ησλ ζπλνδψλ πξέπεη λα απαξηίδεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. Θαιφ είλαη λα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (πρ. 24/7 ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηε ρψξα ππνδνρήο θαη απνζηνιήο, ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο, εθεδξηθφ ζρέδην, θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπλνδφο κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ, επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θιπ.). Δπίζεο, είλαη θαιφ λα εθπνλεζεί έλαο θνηλφο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα βνεζήζεη ηφζν ηνπο ζπλνδνχο φζν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζέβνληαη θάπνηα θνηλψο απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (πρ. ρξήζε αιθνφι, θάπληζκα θιπ.). Ξαξάιιεια, νη ζπλνδνί πξέπεη λα έρνπλ θνηλή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε γηα νξηζκέλα ζέκαηα ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο 37

38 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιίζηεο ειέγρνπ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο Θηλδχλνπο θαη ηελ Ξξνζηαζία ησλ Λέσλ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Ξαξάξηεκα III ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ Θέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζαθή ζεκαηηθή, ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ. Ρν επηιεγέλ ζέκα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη λα απερεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζέκα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο Ρν ζρέδην πξέπεη λα νδεγεί ζηελ απφθηεζε/βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ (γλψζε, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ) πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθφ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. Ξξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα θάζκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε ηππηθήο κάζεζεο (εξγαζηήξηα, παηρλίδηα ξφισλ, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θιπ.), πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ρν ζρέδην πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξσηνβνπιία (πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο). Κηα ηέηνηα καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα αλαιχεηαη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ: ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα κέξνο φπνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην Πην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ρν εκεξήζην πξφγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο πξέπεη λα εκπιέθεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ελεξγνπνηεί κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Νη λένη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ίζε βάζε, αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα απνθηνχλ ή λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζεκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ μεθηλνχλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Ζ Αληαιιαγή Λέσλ πξέπεη λα εληζρχεη ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ λέσλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη λα ελζαξξχλεη ην δηάινγν θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φισλ ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, θαη λα αλαπηχζζεη έλα αίζζεκα αλεθηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπξσπατθή δηάζηαζε Ζ Αληαιιαγή Λέσλ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη λα εληζρχεη ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ην επξσπατθφ/δηεζλέο πιαίζην ζην νπνίν δνπλ. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: - ην ζρέδην πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη βνεζά ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο - ην ζρέδην απερεί κηα θνηλή αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επξσπατθή θνηλσλία, φπσο ν ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ν αληηζεκηηηζκφο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ - ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ζπλδέεηαη κε επξσπατθά ζέκαηα, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ν ξφινο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία - ην ζρέδην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, δειαδή ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα 38

39 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ Ν αληίθηππνο κηαο Αληαιιαγήο Λέσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα εκπιέθνπλ άιια άηνκα (απφ ηε γεηηνληά, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ.) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα έρεη πην καθξφπλνε πξννπηηθή, θαη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ελφο βηψζηκνπ αληίθηππνπ. Ρν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο πείζνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ ζε έλα θαηλνχξγην πιαίζην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο (λένη, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, κέζα ελεκέξσζεο, πνιηηηθνί εγέηεο, δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ ζρεδίνπ, ζρεηίδεηαη κε ηα καζεζηαθά ηνπ απνηειέζκαηα: ε κάζεζε ζε κηα Αληαιιαγή Λέσλ, επηηπγράλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο απνθνκίδνπλ λέεο ηθαλφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ην λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ κάζεζε (κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο), λα είλαη απηφλνκνη θαη ππεχζπλνη, λα καζαίλνπλ κηα μέλε γιψζζα θαη λα απνθηνχλ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θηι, (επηπιένλ, νη ζπλνδνί απνθηνχλ ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, νη θνξείο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απνθηνχλ δπλαηφηεηεο θαη αλαπηχζζνπλ ηα δίθηπα ηνπο ζηελ Δπξψπε). Γη απηφ ην ζθνπφ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κέηξα πνπ ζα θάλνπλ νξαηά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηέηνησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Youthpass θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Θα είλαη ε Αληαιιαγή ακνηβαία; Κπνξεί έλαο λένο δηθαηνχρνο λα εκπιαθεί ζε κηα επφκελε Αληαιιαγή Λέσλ; Ξψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή θαη πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα; Θα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο Αληαιιαγέο Λέσλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ πξνβνιή θαη ηα κέηξα ζπκβαίλνπλ θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ρα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: - Ξξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην ζρέδην - θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαη λα δηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο λενιαίαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζρέδην κπνξεί επηηεπρζεί σο εμήο: αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή SMS πξνεηνηκαζία πφζηεξ, απηνθφιιεησλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (κπινπδάθηα, θαπέια, ζηπιφ θιπ.) πξφζθιεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα παξαηήξεζε δειηία ηχπνπ ή άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ελεκεξσηηθά δειηία δεκηνπξγία e-νκάδαο, δηθηπαθνχ ρψξνπ, θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ή κπινγθ ζην Γηαδίθηπν θιπ. - Ξξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ), θάζε ζρέδην πξέπεη επίζεο λα δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα (γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο θιπ.) ζε φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ (βι. παξαδείγκαηα αλσηέξσ). Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεδξίεο ή εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο ζην πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο) πνπ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο). Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, πξνο φθεινο φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη. - Ρππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο 39

40 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Ρα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ηα κέηξα πξνβνιήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο εζηηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ, θαη φρη ζηε Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Γη απηφ, ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ιακβάλνπλ θπξίσο ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. - Δπηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηε επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνζθέξεη έλα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Θαλφλεο Σξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο επηκέξνπο Γξάζεο). Ρα παξαδείγκαηα κέηξσλ επηπξφζζεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ) δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ (CD-Rom, DVD...) αλάπηπμε καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε/ρχπν, ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο/ηνπ ξαδηφθσλνπ ) αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα, βηβιηαξάθηα, εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ ) δεκηνπξγία δηθηπαθήο πχιεο θιπ. 40

41 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Γξάζε Πξσηνβνπιίεο Λέσλ ηφρνη Απηή ε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ζρέδηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη άκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο δηθήο ηνπο επηλφεζεο, ζηηο νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, ην πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ επηηξέπνπλ ζε έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ λα γίλνπλ εθεπξεηηθνί θαη δεκηνπξγηθνί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη λα κηιήζνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, αιιά θαη γηα παγθφζκηα δεηήκαηα. Νη λένη κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιία, μεθηλψληαο θαη πινπνηψληαο ην ζρέδην ηνπο επεξεάδνληαο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο. Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κπνξνχλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζηελ ζχζηαζε ελψζεσλ, ΚΘΝ, ή άιισλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηεο κε απνθφκηζεο θέξδνπο θαη ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ση είλαη νη Πξσηνβνπιίεο Λέσλ; Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ μεθηλνχλ, ζεζπίδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο. Γίλεηαη έηζη ζηνπο λένπο ε δπλαηφηεηα λα δνθηκάδνπλ ηδέεο κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο άκεζεο θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή εκπεηξία κε ηππηθήο κάζεζεο. Ξξνζθέξεη ζηνπο λένπο ηελ επθαηξία λα δνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο επξσπαίνπο πνιίηεο θαη λα ληψζνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ θαη απηνί ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Κηα Ξξσηνβνπιία Λέσλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Κηα Ξξσηνβνπιία Λέσλ κπνξεί λα είλαη: εζληθή: ζρεδηαζκφο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν, θαη αλάπηπμε απφ κία νκάδα ζηε ρψξα δηακνλήο ηεο δηαθξαηηθή: δηθηχσζε ζρεδίσλ πξσηνβνπιηψλ λέσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Πξσηνβνπιηψλ Λέσλ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή κηα άηππε νκάδα λέσλ (πελζχκηζε: ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο). Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ Ξξνθαηαξθηηθή Ππκθσλία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: κφλν έλαο δηθαηνχρνο. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ δχν δηθαηνχρνη απφ δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία είλαη ρψξα ηεο ΔΔ. 41

42 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ χλζεζε εζληθψλ νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ Σφπνο(νη) ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηαο Πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο Λένη ειηθίαο κεηαμχ 18 θαη 30 εηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Λένη θάησ ησλ 18 (ειηθίαο κεηαμχ 15 θαη 17 εηψλ) γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πξνγπκλαζηή. Πηελ πεξίπησζε Γηαθξαηηθήο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ κπνξεί λα ππάξρεη κέρξη θαη έλαο πξνγπκλαζηήο (coach) γηα θάζε εκπιεθφκελε ρψξα. Γηα ηνλ πξνγπκλαζηή (-εο), δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ειηθίαο ή γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα εκπιέθεη κηα νκάδα ηνπιάρηζηνλ 4 λέσλ ζπκκεηερφλησλ. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπιάρηζηνλ 8 λένπο ζπκκεηέρνληεο Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ε Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρψξα ηνπ δηθαηνχρνπ. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ε Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε(ζηηο) ρψξα(εο) ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ. Απφ 3 έσο 18 κήλεο. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηαο. Κηα επηζθφπεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Όιεο νη αηηήζεηο: Ν δηθαηνχρνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα ηνπ. Πηελ πεξίπησζε κηαο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ θαη λα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο. Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Πε πεξίπησζε άηππσλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνπλ λένπο είλαη ειηθίαο 15-17, πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο νκάδαο πνπ ε ειηθία ηνπ λα είλαη Απηφο/-ή αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ εθ κέξνπο ηεο νκάδαο. Νη πξνγπκλαζηέο (coaches) δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, εμαηηίαο ηνπ ήδε ππάξρνληα ξφινπ ηνπο σο ππνζηεξηθηηθά πξφζσπα. Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πφηε πξέπεη θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πψο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε; Νη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχεη ν αηηψλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. 42

43 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Ινηπά θξηηήξηα Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Θξηηήξηα επηινγήο Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζπκκεηερφλησλ Ν αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ζην ζρέδην πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρέδην.(ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλάληεζε (Π) (Κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ). Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ΞΠ, απηή πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: δηάξθεηα ΞΠ: ην πνιχ 2 εκέξεο (εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ) αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: κέρξη 2 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη ν πξνγπκλαζηήο. πξφγξακκα ΞΠ: έλα εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΞΠ επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (50%) Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ θαη δηθαηνχρσλ (20%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη επηζεκαίλεηαη, ζε εζληθφ επίπεδν. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ: πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα ηνπ ζρεδίνπ θαηλνηφκνο δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επξσπατθή δηάζηαζε θπξίσο γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ: δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Ηζνξξνπία θχισλ Αηηνχληεο γηα πξψηε θνξά. 43

44 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηηο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ; Ση είλαη ν πξνγπκλαζηήο (coach); Ν πξνγπκλαζηήο είλαη άηνκν πνπ δηαζέηεη πείξα ζηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία ή/θαη Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ ψζηε λα κπνξεί λα ζπλνδεχεη νκάδεο λέσλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ξαίδεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο λέσλ. Ν πξνγπκλαζηήο παξακέλεη εθηφο ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ αιιά ππνζηεξίδεη ηελ νκάδα λέσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ή παξαθνινπζεί ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία είηε ηεο νκάδαο ή ηνπο θαζελφο αηνκηθά. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη ελίνηε κε ηνπο λένπο γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο. Νη πξνγπκλαζηέο κπνξνχλ λα είλαη εζεινληέο ή επαγγεικαηίεο, ζπλνδνί νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ λέσλ, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ιέζρεο ή ππεξεζίεο λενιαίαο θιπ. Νη λένη πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ήδε ζε πξφγξακκα Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ άιιεο νκάδεο λέσλ. Κπνξνχλ επνκέλσο λα ιεηηνπξγνχλ σο έκπεηξα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνγχκλαζε αηφκσλ κε ηηο ίδηεο αλαδεηήζεηο. Ζ πξνγχκλαζε ηέηνησλ αηφκσλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα/αλαδεηήζεηο ή αηφκσλ ηεο ίδηαο ειηθίαο, είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνο ρξήζε ζηηο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνγχκλαζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Νη πξνγπκλαζηέο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ζχκβνπινη πνπ παξέρνπλ νη Δζληθέο πεξεζίεο, θαη νη νπνίνη ζπλαληνχλ ηελ νκάδα ησλ λέσλ αξθεηέο θνξέο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ, ζπλήζσο ζηελ έλαξμε, ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Νη Δζληθέο πεξεζίεο κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ δπλεηηθψλ θαη πξψελ δηθαηνχρσλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πξνγχκλαζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνγχκλαζε ζην πιαίζην ησλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ Δζληθή πεξεζία ζαο. Ρη δελ είλαη ν πξνγπκλαζηήο: Δπηθεθαιήο ηεο νκάδαο Κέινο ηεο νκάδαο πνπ δηεμαγάγεη ην ζρέδην Έλαο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηήο πνπ παξέρεη κφλν ηερληθή ππνζηήξημε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Ρέηνηαο,κνξθήο ππνζηήξημε κπνξεί λα θαιπθζεί κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεηαο Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο κηαο άηππεο νκάδαο λέσλ. ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ - Γξάζε 1 Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκήκα ελφο ζρεδίνπ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο ελ ιφγσ Γξάζεο. Youthpass Θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ιάβεη κέξνο ζε θάπνην πξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1.2 έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη ην Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass, ην νπνίν πεξηγξάθεη θαη επηθπξψλεη ηελ εκπεηξία ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο πνπ απνθφκηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (καζεζηαθά απνηειέζκαηα). Δπηπξφζζεηα, ην Youthpass ζεσξείηαη ζαλ κηα δηαδηθαζία αληίιεςεο, απεηθφληζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο κάζεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξηζηνπνηεηηθφ Youthpass, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο A ηνπ παξφληνο Νδεγνχ, φπσο θαη ηνλ Νδεγφ Youthpass θαη ην πεξαηηέξσ ζρεηηθφ πιηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα Παξάδεηγκα κηαο Πξσηνβνπιίαο Λέσλ 12 λένη απφ ηελ Ρνπξθία αλέπηπμαλ έλα ζρέδην κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ ππνινγηζηψλ ζε παηδηά πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα εξγάδνληαη ζην δξφκν. Ζ νκάδα ζπλεξγάζηεθε κε κηα ηνπηθή ΚΘΝ πνπ εξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηα παηδηά απηά. Κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά, ε νκάδα ελεκεξψζεθε γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη ηα ξψηεζε ηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ έηζη γελλήζεθε ε ηδέα ηεο θαηάξηηζεο ζηνπο ππνινγηζηέο. Ζ θαηάξηηζε είρε ηξίκελε δηάξθεηα θαη ην ζρέδην πξνζέγγηζε πεξίπνπ 70 παηδηά. 44

45 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ «Ρν πην ζεκαληηθφ πξάγκα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ήηαλ φηη ην ζρέδην κε βνήζεζε λα θάλσ απηφ πνπ ήζεια! Μέξεηο, κε ζπγθίλεζε ε θαηάζηαζε απηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ δξφκνπ. Ήζεια λα θάλσ θάηη! Κπνξείο λα ηα πξνζεγγίζεηο θαη λα πάξεηο κηα ηδέα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο, αιιά ρξεηάδεζαη έλα πιαίζην γηα λα δνπιέςεηο πξαγκαηηθά καδί ηνπο, θαη απηή αθξηβψο ηελ επθαηξία καο πξφζθεξε ην ζρέδην απηήο ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ! Ζ επαθή κε ην ηνπηθφ Θέληξν Λενιαίαο θαη ηε ΚΘΝ πνπ ζπλεξγάζηεθε καδί καο ήηαλ πνιχ ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή γηα ην ζρέδην. Νξγαλψζακε δηάθνξεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έδσζαλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα ληψζνπλ ιηγφηεξν απνθιεηζκέλα. Έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη θαηαθέξακε λα ηα βνεζήζνπκε, φηη έκαζαλ θάηη ρξήζηκν θαη απφιαπζαλ ηελ εκπεηξία.» (Ρνχξθνο, κέινο ηεο νκάδαο) 45

46 Πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο; Α) Γξάζε 1.2 Δπηζθφπεζε Θαλφλσλ Υξεκαηνδφηεζεο Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο: Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεη αο (γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεη αο (γηα ηηο Δζληθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνγπκλαζηή Γαπάλεο γηα επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησ λ Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνπαξαζθεπ αζηηθή ζπλάληεζε Δπηιέμηκεο δαπάλεο Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή πξνγπκλαζηή ζην ζρέδην (αλ ρξεηάδεηαη). Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). Κεραληζκφ ο ρξεκαηνδφ ηεζεο Θαη απνθνπή πνζφ Θαη απνθνπή πνζφ Θαη απνθνπή πνζφ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Πνζφ* Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο Α1.2 * (εθηφο εάλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν πνζφ επηρνξήγεζεο) Β1.2* (εθηφο εάλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν πνζφ επηρνξήγεζεο) C1.2* (εθηφο εάλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν πνζφ επηρνξήγεζεο) 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Ρν πνιχ % ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ Απηφκαηε εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ζπλέπεηα πξνο ηνλ πξνζσξηλφ πξνυπνινγηζκφ. Απηφκαηε εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ζπλέπεηα πξνο ηνλ πξνζσξηλφ πξνυπνινγηζκφ. Απηφκαηε γηα ζρέδηα πνπ εκπιέθνπλ ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. πφ φξνπο γηα φια ηα ππφινηπα ζρέδηα Θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ζηελ νκάδα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξξνυπφζεζε: νη επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξξνυπφζεζε: ε αλαγθαηφηεηα θαη νη ζηφρνη ηεο Ξξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη ζην έληππν αίηεζεο Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο πξσηφηππσλ ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο πξσηφηππσλ ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Θαηάινγνο πξσηφηππσλ ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 46

47 (κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) Γαπάλεο ηαμηδηνχ (κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) + Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηε δηακνλή θαη άιια έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ + D1.2* x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ (ην πνιχ 2 δηαλπθηεξεχζεηο) x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ησλ θνξέσλ απνζηνιήο (1 ή 2 ζπκκεηέρνληεο έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα είλαη πξνγπκλαζηήο) 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ Απηφκαηε Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Θαη απνθνπή πνζά θαη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ε πηνζέηεζε ηνπο βαζίδεηαη ζηε βάζε «ηεο ρψξαο πνπ πινπνηείηαη ε Γξαζηεξηφηεηα» ΖΚΑΛΣΗΘΖ ΖΚΔΗΩΖ! Ρα θαη απνθνπή πνζά θαη νη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ρψξα. Ν αηηψλ πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ζνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πινπνηείηαη ε Γξαζηεξηφηεηα ( φζνλ αθνξά ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο, ν αηηψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο ηεο ρψξαο πνπ πινπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ε Γξαζηεξηφηεηα). Γηα ηα πνζά πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε ρψξα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ πίλαθα Β παξαθάησ δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε (Α,Β,C ) θαη ζεηξά (ρψξα) 47

48 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο B) Θαη απνθνπή πνζά θαη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο Ρα θαη απνθνπή πνζά θαη νη θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Γξάζε 1.2 είλαη ηα εμήο: Activity costs (Transnational Y. Init.) Activity costs (National Y.Init.) Costs related to the coach Advance planning visits per participant per night A1.2 B1.2 C1.2 D1.2 Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Liechtenstein Lithuania Luxemburg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom

49 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Πψο πεηπραίλεη έλα ζρέδην; Ν πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ επηρνξήγεζεο ζε απηή ηελ επηκέξνπο Γξάζε παξαζέηεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Ξαξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο κε επηηπρία. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ε νκάδα ησλ λέσλ πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα ζπκθσλήζεη απφ θνηλνχ έλα ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πηφρνο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε θαηάξηηζε ελφο ζσζηά δηαξζξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ξαξφηη είλαη ζεκαληηθφ νη ίδηνη νη λένη λα αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο ε(νη) νκάδα(εο) ησλ λέσλ κπνξεί(νχλ) λα ππνζηεξηρζεί(νχλ) απφ έλα πξνγπκλαζηή. Πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ξεαιηζηηθφ, ηζνξξνπεκέλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Θα πξέπεη λα παξέρεη καζεζηαθέο επθαηξίεο ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζπκκεηέρνληεο. Πην ζρέδην ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο εξγαζίαο θαη λα πηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαιχηεξσλ ελδερφκελσλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο Ξξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ε(νη) νκάδα(εο) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί(νχλ) κηα δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εάλ απηή έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) θαη άιισλ ζηνρνζεηεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα αλαδεηθλχεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ηφζν ησλ αηφκσλ, φζν θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Δθηφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ αμηνιφγεζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα δίλεη ζηελ(ζηηο) νκάδα(εο) ηε δπλαηφηεηα ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ Ξξσηνβνπιία Λέσλ, θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην (Κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ) Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο ζχκπξαμεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη κε θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: ην επίπεδν δηθηχσζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δέζκεπζε θάζε δηθαηνχρνπ ζην ζρέδην έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην ε ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε, ζπλέρεηα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Ππλίζηαηαη ηδηαίηεξα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα ζπλάπηνπλ κηα εζσηεξηθή Ππκθσλία Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Κηα ηέηνηα Ππκθσλία ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηφρν ηνλ μεθάζαξν θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ θαζεθφλησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα. Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ Θέκα ηνπ ζρεδίνπ Ρν ζρέδην πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζαθή ζεκαηηθή, ηελ νπνία ηα κέιε ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ. Ρν επηιεγέλ ζέκα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη λα απερεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κεξηθά παξαδείγκαηα δπλεηηθψλ ζεκάησλ ζρεδίσλ: ηέρλε θαη πνιηηηζκφο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πεξηβάιινλ, πξνζηαζία ηεο θιεξνλνκηάο, πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ, αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζπλείδεζεο, αζηηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία, πγεία, κέηξα θαηά ηεο παξαβαηηθφηεηαο, θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, αλαπεξία, ηξίηε 49

50 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ειηθία, άζηεγνη, κεηαλάζηεο, ηζφηεηα επθαηξηψλ, εθπαίδεπζε νκνηίκσλ, αλεξγία, λεαληθά αζιήκαηα, ςπραγσγία ησλ λέσλ, κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίεο θιπ. Ρν ζέκα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. Θαηλνηφκνο δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Πην πιαίζην ησλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ. Νη ελ ιφγσ θαηλνηφκεο πηπρέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή δηθαηνχρσλ απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, κε έλα δεκηνπξγηθφ θαη θαηλνθαλή ηξφπν επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε ηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο κεζνδνινγίεο θαη κνξθέο ζρεδίσλ ή κε ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε θαζψο είλαη ηδηαηηέξσο θαηάιιειεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ λέσλ ηνπο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνθηκάδνπλ ηδέεο θαη λα ηηο πξαγκαηνπνηνχλ, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία θαη επζχλε, λα βξίζθνληαη ζε κηα απξφζκελε θαηάζηαζε θαη λα βξίζθνπλ ιχζε, δνθηκάδνληαο θαηλνηφκα θαη δεκηνπξγηθά κέζα. Ρν πεηξακαηηθφ απηφ ζηάδην κάζεζεο, κπνξεί λα κεγαιψζεη ηηο πηζαλφηεηεο ηνπο γηα απαζρφιεζε ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθήο αγνξάο εξγαζίαο/ ειεχζεξεο αγνξάο. Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κπνξνχλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζηε ζχζηαζε ελψζεσλ, ΚΘΝ, ή άιισλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ηεο κε απνθφκηζεο θέξδνπο θαη ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ε, φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, εκπινθή ησλ κειψλ ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) θαη φισλ ησλ άιισλ αηφκσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί σο θνηλφ-ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ αζθψληαο επηξξνή ζρεδηαζκφ θαη αλαιακβάλνληαο επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. Νη λένη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ίζε βάζε, αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα βνεζά ηα κέιε ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα απνθηνχλ ή λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζεκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ μεθηλνχλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθή δηάζηαζε Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ην επξσπατθφ/δηεζλέο πιαίζην ζην νπνίν δνπλ. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: - ην ζρέδην πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη βνεζά ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο - ην ζρέδην απερεί κηα θνηλή αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επξσπατθή θνηλσλία, φπσο ν ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ν αληηζεκηηηζκφο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ - ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ζπλδέεηαη κε επξσπατθά ζέκαηα, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ν ξφινο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία - ην ζρέδην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, δειαδή ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε (θπξίσο γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ) Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ πξέπεη λα εληζρχνπλ ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ λέσλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη λα ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φισλ ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, θαη λα αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα αλεθηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα Ν αληίθηππνο κηαο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα εκπιέθνπλ άιια άηνκα (απφ ηε γεηηνληά, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ.) ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Ρν ζρέδην πξέπεη λα έρεη πην καθξφπλνε πξννπηηθή, θαη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο 50

51 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ελφο βηψζηκνπ αληίθηππνπ. Ρν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο πείζνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ ζε έλα θαηλνχξγην πιαίζην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο (λένη, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, κέζα ελεκέξσζεο, πνιηηηθνί εγέηεο, δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ ζρεδίνπ, ζρεηίδεηαη κε ηα καζεζηαθά ηνπ απνηειέζκαηα: ε κάζεζε ζε κηα Ξξσηνβνπιία Λέσλ, επηηπγράλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο απνθνκίδνπλ λέεο ηθαλφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (επηπιένλ νη θνξείο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απνθηνχλ δπλαηφηεηεο θαη αλαπηχζζνπλ ηα δίθηπα ηνπο ζηελ Δπξψπε). Γη απηφ ην ζθνπφ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κέηξα πνπ ζα θάλνπλ νξαηά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηέηνησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Youthpass θαη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. Ξψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή θαη πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα; Θα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαδφκελε Γξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ πξνβνιή θαη ηα κέηξα ζπκβαίλνπλ θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ρα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: - Ξξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην ζρέδην - θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαη λα δηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο λενιαίαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζρέδην κπνξεί επηηεπρζεί σο εμήο: αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή SMS πξνεηνηκαζία πφζηεξ, απηνθφιιεησλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (κπινπδάθηα, θαπέια, ζηπιφ θιπ.) πξφζθιεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα παξαηήξεζε δειηία ηχπνπ ή άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ελεκεξσηηθά δειηία δεκηνπξγία e-νκάδαο, δηθηπαθνχ ρψξνπ, θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ή κπινγθ ζην Γηαδίθηπν θιπ. - Ξξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ), θάζε ζρέδην πξέπεη επίζεο λα δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα (γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο θιπ.), ζε φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ (βι. παξαδείγκαηα αλσηέξσ). Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεδξίεο ή εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο ζην πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο ησλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο) πνπ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο). Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, πξνο φθεινο φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη. - Ρππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο Ρα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ηα κέηξα πξνβνιήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο εζηηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ, θαη φρη ζηε Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο.. Γη απηφ, ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ιακβάλνπλ θπξίσο ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. - Δπηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 51

52 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηελ επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνζθέξεη έλα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Θαλφλεο Σξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο επηκέξνπο Γξάζεο). Ρα παξαδείγκαηα κέηξσλ επηπξφζζεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ) δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ (CD-Rom, DVD ) αλάπηπμε καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε/ρχπν, ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο/ηνπ ξαδηφθσλνπ ) αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα, βηβιηαξάθηα, εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ ) δεκηνπξγία δηθηπαθήο πχιεο θιπ. 52

53 Κέξνο B - Γξάζε 1.3 Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία Γξάζε ρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία ηφρνη Απηή ε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή. Πηφρνο ηεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην βίν ηεο ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο θνηλφηεηάο ηνπο ή ζε δηεζλέο επίπεδν. Έλα Πρέδην Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία δίλεη ζηνπο λένπο ηελ δπλαηφηεηα λα κάζνπλ γηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο ηφζν ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλσλίεο, φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Καζαίλνπλ αλ θάλνπλ θξηηηθή αλάιπζε πνιηηηθψλ ή θνηλσληθψλ δεηεκάησλ, θαη απνθηνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα εηζαθνχγεηαη ε άπνςε ηνπο. Ρα ζρέδηα απηά, ηνπο επηηξέπνπλ λα δνθηκάδνπλ ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ αζθνχλ επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη λα θάλνπλ ηνλ θφζκν έλα θαιχηεξν κέξνο. Ση είλαη ηα ρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία; Ρα Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία είλαη πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πλεχκα ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, επηηξέπνληαο ηε ζπγθέληξσζε, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη κεζνδνινγηψλ πξνεξρφκελσλ απφ πξνγξάκκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ. Έλα Πρέδην Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Κεξηθά παξαδείγκαηα Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία: δεκηνπξγία δηθηχσλ γηα ηελ αληαιιαγή, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο δηαβνπιεχζεηο απφ θαη κε λένπο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηηθή δσή εθδειψζεηο πιεξνθφξεζεο ή ζεκηλάξηα ή ζπδεηήζεηο γηα ηνπο λένπο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζε φια ηα επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζε λένπο θαη ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ή εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηηθή δσή θαη ζηα δεκνθξαηηθά ζεζκηθά φξγαλα εθδειψζεηο πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ κέξνο ή ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο) ζην πιαίζην ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδίνπ. Ση δελ είλαη ηα ρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία; Νη θαησηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ΓΔΛ είλαη επηιέμηκεο γηα επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία: θαηαζηαηηθέο ζπλαληήζεηο νξγαλψζεσλ πνιηηηθέο ζπλαληήζεηο Αληαιιαγέο Λέσλ Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ. 53

54 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή έλαο ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο ή κηα άηππε νκάδα λέσλ (πελζχκηζε: ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο) ή έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ Ξξνθαηαξθηηθή Ππκθσλία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε. Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Σφπνο(νη) ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο Πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Γηθαηνχρνη απφ ηνπιάρηζηνλ 2 δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Ρνπιάρηζηνλ 2 δηθαηνχρνη αλά ρψξα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη (βι. θαησηέξσ). Λένη ζπκκεηέρνληεο: λένη ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 30 εηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Τπεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ/εκπεηξνγλψκνλεο: Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ή εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηηθή δσή θαη ζηα δεκνθξαηηθά ζεζκηθά φξγαλα, νη ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα εκπιέθνληαη αλεμαξηήησο ειηθίαο ή γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Πην ζρέδην πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 16 λένη. Ζ Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηε(ζηηο) ρψξα(εο) ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ. Απφ 3 έσο 18 κήλεο. Γελ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα γηα ηε Γξαζηεξηφηεηα. Κηα επηζθφπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Ν δηθαηνχρνο πνπ θηινμελεί ηε Γξαζηεξηφηεηα - ή έλαο εθ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ θηινμελνχλ κέξνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο - αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα πεξεζία (βι. θαησηέξσ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; ) γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ, γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη αίηεζε πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα ηνπ. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ. Πηελ πεξίπησζε κηαο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε (ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ) θαη λα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο. Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πφηε κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο αηηνχληεο. Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). 54

55 Κέξνο B - Γξάζε 1.3 Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία Πψο κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Ινηπά θξηηήξηα Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ: Ν αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ζην ζρέδην πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρέδην. (Ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Πνηφηεηα ηεο ζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο (20%) Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (30%) Πξνθίι θαη αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαη δηθαηνχρσλ (20%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη ή επηζεκαίλεηαη, ζε δηεζλέο επίπεδν. Ξνηφηεηα ηεο ζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο ζεκαίλεη επηθέληξσζε ηνπ ζρεδίνπ: ζηε ζπκκεηνρή λέσλ ζε κεραληζκνχο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ή ζην λα δίλεη ηελ επθαηξία ζε λένπο λα βηψλνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ή ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε λένπο θαη ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν) ή ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαθέο κε ηνπο λένπο εθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε επξσπατθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Αξηζκφο ρσξψλ θαη δηθαηνχρσλ εηαίξσλ Ηζνξξνπία θχισλ 55

56 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηα ρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία; ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ - Γξάζε 1 Ρα Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκήκα ελφο ζρεδίνπ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο ελ ιφγσ Γξάζεο. πκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ/εκπεηξνγλσκφλσλ ζηα ρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ/εκπεηξνγλσκφλσλ, νπδεκία απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή (ηαμηδηνχ, δηαηξνθήο, δηακνλήο, ζεσξήζεηο, εηδηθέο αλάγθεο θιπ.) κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη ελ ιφγσ δαπάλεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ζην ζρέδην (ίδηνπο πφξνπο ησλ δηθαηνχρσλ ή/θαη εζληθή, πεξηθεξεηαθή, ηνπηθή ή ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε). Αλεμάξηεηνη δηθαηνχρνη Πην πιαίζην ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία, νη δηθαηνχρνη κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ή λα αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ δίθηπν σζηφζν, θάζε δηθαηνχρνο δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ άιιν δηθαηνχρν γηα λα απνθαζίδεη, λα πινπνηεί ή λα ρξεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Παξάδεηγκα Γεκνθξαηηθνχ ρεδίνπ γηα Λένπο Νη δήκνη ηνπ Mynämäki θαη ηνπ Lieto ζηελ Φηλιαλδία θαη δχν νκάδεο λέσλ απφ ην Γήκν Kjøllefjord ζηε Λνξβεγία δηεμάγνπλ έλα Πρέδην Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία θαη ζηηο δχν ρψξεο. Ρν πξφγξακκα ζα δηνξγαλσζεί απφ ηελ θεληξηθή νκάδα ησλ 16 λέσλ θαη ζα ππνζηεξηρζεί απφ λένπο επαγγεικαηίεο κε εκπεηξία ζηηο δνκέο ιεςεο απνθάζεσλ. Ζ ειηθία ησλ λέσλ είλαη θπξίσο εηψλ, ελψ κεξηθνί απφ απηνχο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ηνπηθά ζπκβνχιηα λέσλ. ινη πξνέξρνληαη απφ κηθξέο θαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο. Ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα «κάζνπλ» ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα θέξνπλ ζε επαθή ηνπο λένπο κε ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ. Παλ ζπγθεθξηκέλν κέηξν, νη λένη ζα ρηίζνπλ έλα «Νλεηξηθφ Σσξηφ» κε ηηο δηθέο ηνπ ηδαληθέο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ. Θα ζπλδέζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο δνκέο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ κε ηελ έλλνηα ηνπ Δπξσπαίνπ Ξνιίηε θαη ζα αλαδεηήζνπλ ηελ Δπξσπατθή ηαπηφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Νη νκάδεο ζα εμνκνηψζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κε απηή ησλ Γεκνηηθψλ Ππκβνπιίσλ θαη ζα εμεηάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζηε δνπιεηά. Κέζα απφ εζληθά ζεκηλάξηα θαη ζεκηλάξηα πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ απφ θνηλνχ, νη λένη ζα παξάγνπλ κηα θίλεζε πνπ έρεη ζθνπφ λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ρν πξφγξακκα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζα παξαθνινπζείηαη απφ πνιηηηθνχο ζε ξφιν κέληνξα, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηε γλψκε ησλ λέσλ ζηηο δηθέο ηνπο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ. Δπίζεο έλαο δεκνζηνγξάθνο ζε ξφιν κέληνξα ζα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο πξσηνβνπιίαο θαη ζα γξάθεη άξζξα γηα απηή 56

57 Πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο; Δάλ επηιεγεί ην ζρέδην, ηζρχνπλ νη θαησηέξσ θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο: Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεηαο Δπηιέμηκεο δαπάλεο Δπηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο - Γαπάλεο ηαμηδηνχ(αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). - Γαπάλεο δηακνλήο/δηαηξνθήο - Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπλαληήζεσλ, δηαβνπιεχζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ - Γεκνζηεχζεηο/κεηαθξάζεηο/δαπάλεο πιεξνθφξεζεο - Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ - Άιιεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ Κεραληζκφο ρξεκαηνδφηε ζεο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Πνζφ Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο 75% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. (εθηφο αλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν % επηρνξήγεζεο) Ρν πνιχ Ξξνυπφζεζε: νη ζηφρνη θαη ην πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν ησλ ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ/εηζη ηεξίσλ (κφλν γηα ηηο άκεζεο δαπάλεο). Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο πξσηφηππσλ ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηιέμηκεο έκκεζεο δαπάλεο Πηαζεξφ πνζφ, πνπ δελ μεπεξλά ην 7% ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ ηνπ ζρεδίνπ, είλαη επηιέμηκν ζην πιαίζην ησλ έκκεζσλ δαπαλψλ, θαη αληηπξνζσπεχεη γεληθά δηνηθεηηθά έμνδα ηα νπνία κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζρεδίνπ (π.ρ. ινγαξηαζκνί ξεχκαηνο ή internet, έμνδα εγθαηαζηάζεσλ, θφζηε κφληκνπ πξνζσπηθνχ θηι.) 57

58 Πψο πεηπραίλεη έλα ζρέδην; Ν πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ επηρνξήγεζεο ζε απηή ηελ επηκέξνπο Γξάζε παξαζέηεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Ξαξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο κε επηηπρία. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο ζχκπξαμεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη κε θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: ην επίπεδν δηθηχσζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δέζκεπζε θάζε δηθαηνχρνπ ζην ζρέδην ην πξνθίι θαη ην ππφβαζξν ησλ δηθαηνχρσλ φηαλ ε θχζε ή ν ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ πξνζφλησλ έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην ε ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε, ζπλέρεηα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Ππλίζηαηαη ηδηαίηεξα ζηνπο δηθαηνχρνπο λα ζπλάπηνπλ κηα εζσηεξηθή Ππκθσλία Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Κηα ηέηνηα Ππκθσλία ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηφρν ηνλ μεθάζαξν θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ θαζεθφλησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα. Ζ δεκηνπξγία κηαο ζχκπξαμεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δηθαηνχρνπο δηαθνξεηηθνχ πξνθίι (πρ. ζπκκεηνρή ηνπηθψλ αξρψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ) κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (ηδίσο, φηαλ ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ). Πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ελφο Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζέκα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο. Δπίζεο, πξέπεη λα εμεηάδνπλ δεηήκαηα, φπσο ν θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ην πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, νη κέζνδνη εξγαζίαο, ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο (ηφπνο δηεμαγσγήο, κεηαθνξά, δηακνλή, πιηθή ππνζηήξημε, γισζζηθή ππνζηήξημε. Ζ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη επίζεο λα εληζρχεη ηελ εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία θαη λα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ξεαιηζηηθφ, ηζνξξνπεκέλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Θα πξέπεη λα παξέρεη καζεζηαθέο επθαηξίεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, θαζψο θαη έλα κέξνο φπνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ. Πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο Ξξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εάλ απηή έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα αλαδεηθλχεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηφζν ησλ αηφκσλ, φζν θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Δθηφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ αμηνιφγεζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα δίλεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ξέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ γνληθή ζπλαίλεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάησ ησλ 18 εηψλ (παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνπ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα εζηηαζηνχλ ζηε λνκνζεζία, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε ην ζρέδην λα θαιχπηεη ηα δεηήκαηα ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ. Δπηβάιιεηαη ε παξνπζία επαξθνχο αξηζκνχ ζπλνδψλ ψζηε νη λένη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ηηο 58

59 Κέξνο B - Γξάζε 1 Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα αξθεηά αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ. ηαλ ζε έλα ζρέδην ζπκκεηέρνπλ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, ε νκάδα ησλ ζπλνδψλ πξέπεη λα απαξηίδεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. Θαιφ είλαη λα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (πρ. 24/7 ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηε ρψξα ππνδνρήο θαη απνζηνιήο, ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο, εθεδξηθφ ζρέδην, θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπλνδφο κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ, επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ...). Δπίζεο, είλαη θαιφ λα εθπνλεζεί έλαο θνηλφο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα βνεζήζεη ηφζν ηνπο ζπλνδνχο φζν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζέβνληαη θάπνηα θνηλψο απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (πρ. ρξήζε αιθνφι, θάπληζκα ). Ξαξάιιεια, νη ζπλνδνί πξέπεη λα έρνπλ θνηλή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε γηα νξηζκέλα ζέκαηα - ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιίζηεο ειέγρνπ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο Θηλδχλνπο θαη ηελ Ξξνζηαζία ησλ Λέσλ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Ξαξάξηεκα III ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ Θέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζαθή ζεκαηηθή, ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ. Ρν επηιεγέλ ζέκα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη λα απερεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζέκα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο. Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο Ρν ζρέδην πξέπεη λα νδεγεί ζηελ απφθηεζε / βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ (γλψζε, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ) πνπ νδεγνχλ ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθφ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. Ξξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα θάζκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε ηππηθήο κάζεζεο (εξγαζηήξηα, παηρλίδηα ξφισλ, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θιπ.), πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ρν ζρέδην πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξσηνβνπιία (πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο). Κηα ηέηνηα καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα αλαιχεηαη θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Πρεδίνπ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία: ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα κέξνο φπνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην Πην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη εξγαζίαο πξέπεη λα εκπιέθνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ελεξγνπνηνχλ κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Νη λένη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ίζε βάζε, αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα απνθηνχλ ή λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ζεκαζία ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ μεθηλνχλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Ρα Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία πξέπεη λα εληζρχνπλ ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ λέσλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη λα ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φισλ ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, θαη λα αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα αλεθηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπξσπατθή δηάζηαζε Ρα Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ην επξσπατθφ/δηεζλέο πιαίζην ζην νπνίν δνπλ. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: - ην ζρέδην πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη βνεζά ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο - ην ζρέδην απερεί κηα θνηλή αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επξσπατθή θνηλσλία, φπσο ν ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ν αληηζεκηηηζκφο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ 59

60 - ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ζπλδέεηαη κε επξσπατθά ζέκαηα, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ν ξφινο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία - ην ζρέδην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, δειαδή ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα Ν αληίθηππνο ελφο Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα εκπιέθνπλ άιια άηνκα (απφ ηε γεηηνληά, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ.) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα έρεη πην καθξφπλνε πξννπηηθή, θαη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ελφο βηψζηκνπ αληίθηππνπ. Ρν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο πείζνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο ζε έλα θαηλνχξγην πιαίζην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο (λένη, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, κέζα ελεκέξσζεο, πνιηηηθνί εγέηεο, δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ ζρεδίνπ, ζρεηίδεηαη κε ηα καζεζηαθά ηνπ απνηειέζκαηα: ε κάζεζε ζε Πρέδην Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία, επηηπγράλεηαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο απνθνκίδνπλ λέεο ηθαλφηεηεο, φπσο ηθαλφηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή θαη αηνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε,(επηπιένλ νη θνξείο θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απνθηνχλ δπλαηφηεηεο θαη αλαπηχζζνπλ ηα δίθηπα ηνπο ζηελ Δπξψπε). Γη απηφ ην ζθνπφ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ κέηξα πνπ ζα θάλνπλ νξαηά ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηθχξσζε ηέηνησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο (Ζ κέζνδνο ηνπ Youthpass κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ παξάδεηγκα ή πεγή έκπλεπζεο). Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία. Θα επαλαιεθζεί ην γεγνλφο; Κπνξεί έλαο λένο δηθαηνχρνο λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα θαηλνχξγην Πρέδην Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία; Ξψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή θαη πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα; Θα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά ηε Γξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ πξνβνιή θαη ηα κέηξα ζπκβαίλνπλ θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία. Ρα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: - Ξξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην ζρέδην - θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαη λα δηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο λενιαίαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζρέδην κπνξεί επηηεπρζεί σο εμήο: αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή SMS πξνεηνηκαζία πφζηεξ, απηνθφιιεησλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (κπινπδάθηα, θαπέια, ζηπιφ θιπ.) πξφζθιεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα παξαηήξεζε δειηία ηχπνπ ή άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ελεκεξσηηθά δειηία δεκηνπξγία e-νκάδαο, δηθηπαθνχ ρψξνπ, θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ή κπινγθ ζην Γηαδίθηπν θιπ. - Ξξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ), θάζε ζρέδην πξέπεη επίζεο λα δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα (γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο θιπ. ζε φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ (βι. παξαδείγκαηα αλσηέξσ). Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεδξίεο ή εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο ζην πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο) πνπ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο). 60

61 Κέξνο B - Γξάζε 1 Πρέδηα Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ, πξνο φθεινο φισλ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη. Ρα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ηα κέηξα πξνβνιήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ ελφηεηα ε βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο εζηηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ, θαη φρη ζηε Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Γη απηφ, ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ιακβάλνπλ θπξίσο ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ Πρεδίσλ Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία. Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηε επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ρα παξαδείγκαηα κέηξσλ επηπξφζζεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ) δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ (CD-Rom, DVD ) αλάπηπμε καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε/ρχπν, ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο/ηνπ ξαδηφθσλνπ ) αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα, βηβιηαξάθηα, εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ ) δεκηνπξγία δηθηπαθήο πχιεο θιπ. Γξάζε 1 - ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ Ση είλαη ηα ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ; Κέζσ ελφο ζρεδίνπ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ, έλαο δηθαηνχρνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε αξθεηψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη 18 κελψλ, κπνξεί λα ππνβάιεη κηα εληαία αίηεζε ε νπνία ζπλδπάδεη: είηε δχν έσο πέληε Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ (πρ. δχν έσο πέληε Αληαιιαγέο Λέσλ) είηε δχν έσο πέληε Γξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (πρ. κία πνιπκεξή Αληαιιαγή Λέσλ, δχν Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ θαη έλα Πρέδην Λέσλ γηα ηελ Γεκνθξαηία). Δθηφο απφ ηηο Γηκεξείο θαη Ρξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ, φιεο νη Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο 1 κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζην πιαίζην κηαο ζπκθσλίαο Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ. Ξαξαθαινχκε λα ιάβεηε ππφςε φηη νη αηηήζεηο Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1 πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ ζα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα αθνξνχλ ζηηο ππφ-γξάζεηο 1.1 θαη 1.3 Ρα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ απνζθνπνχλ ζηα εμήο: κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ πείξα ζηε δηαρείξηζε επηρνξεγήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ή άιισλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δηεπθφιπλζε γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ επξχηεξεο πξνβνιήο θαη δηάδνζεο. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ρεδίσλ Πνιιαπιψλ Κέηξσλ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Ρα ίδηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ. Δπηπιένλ, απηψλ ησλ θξηηεξίσλ, νη επηιέμηκνη δηθαηνχρνη πξέπεη λα έρνπλ ήδε ιάβεη επηρνξήγεζε γηα δηαθνξεηηθά ζρέδηα ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Ρα ίδηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1. Θξηηήξηα επηινγήο Ρα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1. 61

62 Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ίδηα θξηηήξηα επηρνξήγεζεο πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1. Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηα ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1; Θάζε Γξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζε έλα ζρέδην Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζα αμηνινγείηαη μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Ζ Δζληθή πεξεζία ή ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο κπνξνχλ λα απνξξίςνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζρέδην Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε θάπνην απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ζρέδην κπνξεί λα εγθξηζεί, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα κεησζεί. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζην ζρέδην. 62

63 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία Γξάζε 2 - Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία ηφρνη Πηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο (ΔΔ) είλαη ε αλάπηπμε ηεο αιιειεγγχεο θαη ε πξναγσγή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ λέσλ. Ση είλαη ηα ζρέδηα Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο Τπεξεζίαο; Ζ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα πξαγκαηνπνηνχλ εζεινληηθή ππεξεζία, γηα πεξίνδν έσο θαη 12 κελψλ, ζε ρψξα άιιε απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο. Θαιιηεξγεί ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ λέσλ, θαη ζπληζηά πξαγκαηηθή ππεξεζία κάζεζεο. Ξέξαλ ηνπ νθέινπο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη εζεινληέο καζαίλνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη γιψζζεο θαη αλαθαιχπηνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο. Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ Έλα ζρέδην ΔΔ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Έλα ζρέδην ΔΔ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε δηάθνξα ζέκαηα, φπσο πνιηηηζκφο, λενιαία, αζιεηηζκφο, θνηλσληθή κέξηκλα, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηέρλεο, πνιηηηθή πξνζηαζία, πεξηβάιινλ, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θιπ. Νη παξεκβάζεηο πςεινχ θηλδχλνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ έπνληαη άκεζα κηαο θξίζεο (π.ρ. αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, άκεζε παξνρή βνήζεηαο κεηά απφ θαηαζηξνθέο θιπ.) απνθιείνληαη. Έλα ζρέδην ΔΔ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε: Ζ Τπεξεζία: ν/νη εζεινληήο/έο θηινμελείηαη/-νχληαη απφ έλα δηθαηνχρν ζε ρψξα άιιε απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπ, θαη πξαγκαηνπνηεί εζεινληηθή ππεξεζία πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ ππεξεζία εθηειείηαη ακηζζί, δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη ηζνδπλακεί κε πιήξε απαζρφιεζε. Έλα ζρέδην ΔΔ κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη απφ 1-30 εζεινληέο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ εζεινληηθή ηνπο πεξεζία αηνκηθά ή ζε κηα (ή πνιιέο) νκάδα (-εο). Πε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη νκάδα, νη εζεινληέο πινπνηνχλ ηελ πεξεζία ηνπο θαηά ην ίδην ρξνληθφ πιαίζην θαη ηα θαζήθνληα πνπ θέξνπλ εηο πέξαο ζπλδένληαη κε κηα θνηλή ζεκαηηθή. πλερήο ππνζηήξημε εζεινληψλ: νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζσπηθή, γισζζηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζε θάζε εζεινληή πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρέδην. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 'Ρη άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔ;' ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο Θχθινο Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔΤ: εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζηνπο εζεινληέο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρέδην, νη Δζληθέο πεξεζίεο ή ηα πεξηθεξεηαθά Θέληξα Ξφξσλ SALTO, νξγαλψλνπλ ηηο αθφινπζεο ζπλεδξίεο Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη απφ θάζε εζεινληή: θαηάξηηζε θαηά ηελ άθημε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (γηα πεξεζία πνπ δηαξθεί πάλσ απφ 6 κήλεο) Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Θχθιν Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 'Ρη άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔ;' ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ δηθαηνχρσλ ζε έλα ζρέδην ΔΔΤ; Νη δηθαηνχρνη πνπ εκπιέθνληαη ζ έλα ζρέδην ΔΔ πξέπεη λα εθηεινχλ ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο θαη θαζήθνληα: Ππληνληζηηθφο Νξγαληζκφο: αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ αηηνχληα θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ απέλαληη ζηελ Δζληθή πεξεζία ή ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. Ν Ππληνληζηηθφο Νξγαληζκφο δελ είλαη απαξαίηεηα Νξγάλσζε Απνζηνιήο ή πνδνρήο γηα ην ζρέδην (σζηφζν κπνξεί θαη λα είλαη). Πε έλα ζρέδην ΔΔ πνπ εκπιέθεη κφλν έλαλ εζεινληή, ν Ππληνληζηηθφο 63

64 Νξγαληζκφο είλαη είηε ε Νξγάλσζε Απνζηνιήο είηε ε Νξγάλσζε πνδνρήο. Κπνξεί λα ππάξρεη κφλν έλαο Ππληνληζηηθφο Νξγαληζκφο ζε έλα ζρέδην ΔΔ. Νξγάλσζε Απνζηνιήο: Κηα Νξγάλσζε Απνζηνιήο επηιέγεη θαη απνζηέιιεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο. Κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο Νξγαλψζεηο Απνζηνιήο ζε έλα ζρέδην ΔΔ. Νξγάλσζε πνδνρήο: Κηα Νξγάλσζε πνδνρήο ππνδέρεηαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο. Κπνξεί λα είλαη κία ή πεξηζζφηεξεο Νξγαλψζεηο πνδνρήο ζε έλα ζρέδην ΔΔ. Ο Υάξηεο ηεο ΔΔΤ Ν Σάξηεο ηεο ΔΔ απνηειεί κέξνο ηνπ Νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε θαη θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο θάζε δηθαηνχρνπ ζε έλα ζρέδην ΔΔ, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηεο ΔΔ. Θάζε δηθαηνχρνο ΔΔ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Σάξηε. Νη δηθαηνχρνη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ - ζχκθσλα κε ην Σάξηε - ηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ζρεδίνπ ΔΔ. Νη ελ ιφγσ ηξφπνη θαηακεξηζκνχ θαη θαηαλνκήο επηζεκνπνηνχληαη κέζσ κηαο Ππκθσλίαο ΔΔ κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σάξηε ηεο ΔΔ θαη ηε Ππκθσλία ΔΔ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 'Ρη άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔ;' ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Ση δελ είλαη ε ΔΔΤ πεξηζηαζηαθή, κε δηαξζξσκέλε εζεινληηθή εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο πεξίνδνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρείξεζε ακεηβφκελε εξγαζία θαη δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηά ζέζεηο ακεηβφκελεο εξγαζίαο ςπραγσγηθή ή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηκήκα γισζζηθήο θαηάξηηζεο εθκεηάιιεπζε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πεξίνδνο κειέηεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο ζρεδίνπ ΔΔΤ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο ή έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ή έλαο δηεζλήο θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή έλαο νξγαληζκφο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (κφλν φηαλ νξγαλψλεη έλα γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ). Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κηα γεηηνληθή ρψξα εηαίξν ή άιιε ρψξα εηαίξν ηνπ θφζκνπ. Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ Ξξνθαηαξθηηθή Ππκθσλία πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αίηεζε Νη δηθαηνχρνη ηνπ ζρεδίνπ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ζε ρψξα ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη Θαπθάζνπ πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνη. Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Ρν Κένηπο πόπων SALTO για ηην Αναηολική Εςπώπη και ηον Καύκαζο-EECA βπίζκεηαι ζηην διαδικαζία για ηη θέζπιζη ζςζηήμαηορ πιζηοποίηζηρ για ηην πεπιθέπεια ηηρ Αναηολικήρ Εςπώπηρ και Καςκάζος. Ξεκινώνηαρ από ηην 3 η πεπίοδο αξιολόγηζηρ αιηήζεων (1 ηρ Ιοςνίος) ηος 2011, θα είναι επιλέξιμοι μόνο πιζηοποιημένοι οπγανιζμοί ηηρ πεπιοσήρ ηηρ Αναηολικήρ Εςπώπηρ και ηος Καςκάζος. Γχν ή πεξηζζφηεξνη δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία είλαη ρψξα ηεο ΔΔ. Πε πεξίπησζε πνπ ηα ζρέδηα πινπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε Σψξεο Δηαίξνπο, ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηηο Σψξεο Δηαίξνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηηο Σψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. 64

65 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Λένη ειηθίαο 18 έσο 30 εηψλ, πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα ηεο Νξγάλσζεο Απνζηνιήο. Νη εζεινληέο επηιέγνληαη αλεμάξηεηα απφ ην ππφβαζξφ ηνπο. Νη εζεινληέο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ. Νη εζεινληέο κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Έλαο εζεινληήο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε έλα κφλν ζρέδην ΔΔ. Δμαίξεζε: νη εζεινληέο πνπ έρνπλ πινπνηήζεη έλα ζρέδην ΔΔ πνπ δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 2 κήλεο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα επηπιένλ ζρέδην ΔΔ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπλδπαζκέλσλ πεξηφδσλ ηεο πεξεζίαο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο. Απφ 1 έσο 30 εζεινληέο. Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Σφπνο ηεο Τπεξεζίαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα ηεο Τπεξεζίαο Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο Τπεξεζίαο Πξφγξακκα ηεο Τπεξεζίαο Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Δάλ ζε έλα ζρέδην ΔΔ εκπιέθνληαη Σψξεο Δηαίξνη, ν αξηζκφο ησλ εζεινληψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ Σψξεο Δηαίξνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δμαίξεζε: ζρέδηα ΔΔ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη κφλν έλαο εζεινληήο πνπ πξνέξρεηαη απφ Σψξα Δηαίξν. Ζ πεξεζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε Σψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ζε Σψξα Δηαίξν Έλαο εζεινληήο απφ Υψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πεξεζία ηνπ ζε άιιε Σψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε Γεηηνληθή Σψξα εηαίξν ή ζε άιιε Σψξα Δηαίξν ηνπ Θφζκνπ. Έλαο εζεινληήο απφ Γεηηνληθή Υψξα Δηαίξν ή άιιε Υψξα Δηαίξν ηνπ Θφζκνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πεξεζία ηνπ ζε Σψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Έσο 24 κήλεο. Τπεξεζία ΔΔΤ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κηα νκάδα ηνπιάρηζηνλ 10 εζεινληψλ: ε πεξεζία έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ θαη κέγηζηε δηάξθεηα 12 κελψλ. Τπεξεζία ΔΔΤ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο: ε πεξεζία έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ θαη κέγηζηε δηάξθεηα 12 κελψλ. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο Τπεξεζίαο: ειάρηζηε δηάξθεηα 2 κελψλ θαη κέγηζηε δηάξθεηα 12 κελψλ Νπνηαδήπνηε πεξεζία δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 2 κήλεο πξέπεη λα μεθηλά ζηηο αξρέο ηνπ κήλα (π.ρ. κέζα ζηηο πξψηεο 7 εκέξεο ηνπ κήλα) Κηα επηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ ΔΔ, θαζψο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα(-ηα) πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπλεζηζκέλε εβδνκάδα ηεο πεξεζίαο ηνπ εζεινληή (-σλ) ζην ζρέδην, πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζην έληππν αίηεζεο. Γηα λα είλαη επηιέμηκνο σο αηηψλ, έλαο δηθαηνχρνο πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο (βι. θαησηέξσ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; ): Έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ Ππληνληζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ, γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Ξξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζαθήο ζχλδεζκνο κε ηε ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ε Δ: είηε φιεο νη Νξγαλψζεηο Απνζηνιήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ ΔΔ είηε φιεο νη Νξγαλψζεηο πνδνρήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ Πρεδίνπ ΔΔ πξέπεη λα εδξεχνπλ ζηε ρψξα ηνπ Ππληνληζηηθνχ Νξγαληζκνχ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ (βι. θαησηέξσ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε;): Έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ Ππληνληζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ, γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ.. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιεη αίηεζε ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ. 65

66 Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Πφηε κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Θαη εμαίξεζε, ηα ζρέδηα ΔΔ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, κε πεξεζία(εο) δηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ έσο 2 κελψλ, κπνξνχλ λα γίλνληαη δεθηά έσο θαη δχν εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή επηηξνπή επηινγήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελίεο ζπλεδξίαζεο ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ επηινγήο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηηο αξκφδηεο Δζληθέο πεξεζίεο ή ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: αηηήζεηο απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο αηηήζεηο απφ θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζε Γεηηνληθή Σψξα Δηαίξν ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αηηήζεηο φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηθαηνχρνη απφ άιιεο Σψξεο Δηαίξνπο ηνπ Θφζκνπ αηηήζεηο απφ δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο αηηήζεηο απφ θνξείο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ νξγαλψλνπλ έλα γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ αηηήζεηο γηα ζρέδηα πνπ ζπλδένληαη κε κεγάιεο θιίκαθαο επξσπατθά ή δηεζλή γεγνλφηα (Ξνιηηηζηηθή Ξξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο, Δπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα Πηίβνπ θιπ.). Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο: αηηήζεηο απφ φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο αηηνχληεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πψο κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Ινηπά θξηηήξηα Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλάληεζε (κφλν γηα Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο). Δάλ πξνβιέπεηαη ΞΠ, απηή πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: δηάξθεηα ΞΠ: ην πνιχ 2 εκέξεο (εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ) αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: ην πνιχ 2 ζπκκεηέρνληεο ν 1 πξνέξρεηαη πάληα απφ ηελ ΝΑ. Δάλ ππάξρεη δεχηεξνο ζπκκεηέρσλ, πξέπεη λα είλαη θάπνηνο επηιεγκέλνο εζεινληήο πξφγξακκα ηεο ΞΠ: έλα εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΞΠ πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Θξηηήξηα επηινγήο Κέλ&et