ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ..."

Transcript

1 1

2 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ξνηνο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο; Ξνηα είλαη ε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ξνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ρη βνήζεηα πξνζθέξεηαη; ΚΔΟΝΠ B - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΗΠ ΓΟΑΠΔΗΠ... Γξάζε Αληαιιαγέο Λέσλ... Γξάζε Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ... Γξάζε Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο... Γξάζε 1 - Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ... Γξάζε 2 - Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία... Γξάζε Ππλεξγαζία κε ηηο Γεηηνληθέο Σψξεο Δηαίξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο... Γξάζε Θαηάξηηζε θαη Γηθηχσζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ... Γξάζε Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ... Γξάζε 5.1 Ππλαληήζεηο λέσλ θαη αξκνδίσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία... ΚΔΟΝΠ Γ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΠ ΑΗΡΝΛΡΔΠ Ρη πξέπεη λα θάλεηε γηα λα ππνβάιιεηε έλα ζρέδην ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Ρη ζπκβαίλεη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο; Ρη ζπκβαίλεη εάλ ε αίηεζή ζαο εγθξηζεί;... 3

4 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΚΔ ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ... ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ΓΙΥΠΠΑΟΗΝ ΒΑΠΗΘΥΛ ΝΟΥΛ... ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ... 4

5 Π: Ξξνπαξαζθεπαζηηθή Ππλάληεζε Ο: Ππληνληζηηθφο Νξγαληζκφο ηδ: Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο ΓΓ: Γεληθή Γηεχζπλζε ΤΛΣΟΚΟΓΡΑΦΗΔ DG EAC: Γεληθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζε θαη Ξνιηηηζκφο EACEA: Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ΔΔ: Δπξσπατθή Δπηηξνπή ΑΔΔ: Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο EECA: Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Θαχθαζνο ΔΚΘΟ: Φνξέαο ελεξγφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν ΔΘ: Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε ΔΔΤ: Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία ΓΘ: Γεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο ΟΤ: Νξγάλσζε ππνδνρήο MEDA: Σψξεο εηαίξνη ηεο Κεζνγείνπ ΔΤ: Δζληθή πεξεζία ΑΚ: Αλνηρηή Κέζνδνο Ππληνληζκνχ ΘΠ: Θέληξν πφξσλ SALTO: πνζηήξημε γηα Δπθαηξίεο Ξξνεγκέλεο Κάζεζεο θαη Θαηάξηηζεο NAE: Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε ΟΑ: Νξγάλσζε απνζηνιήο Θ: Πρέδην Θαηάξηηζεο θαη Ππλεξγαζίαο YiA: Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε 5

6 ΔΗΑΓΩΓΖ Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ην Ξξφγξακκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνπο λένπο. Πηφρνο ηνπ είλαη λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ σο επξσπαίσλ πνιηηψλ, λα αλαπηχμεη ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ λέσλ Δπξσπαίσλ θαη λα ηνπο εκπιέμεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο ηεο Έλσζεο. Ξξνάγεη ηελ θηλεηηθφηεηα εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ, ηε κε ηππηθή κάζεζε θαη ην δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ λέσλ, αλεμάξηεηα απφ ην εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξφ ηνπο: ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε απεπζχλεηαη ζε φινπο! Θάζε ρξφλν, ρηιηάδεο ζρέδηα ππνβάιινληαη απφ δηθαηνχρνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην Ξξφγξακκα κηα δηαδηθαζία επηινγήο ζηνρεχεη ζηελ επηρνξήγεζε ησλ θαιχηεξσλ ζρεδίσλ. Αλάινγα κε ηε Γξάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε δηαδηθαζία επηινγήο δξνκνινγείηαη κε έλα απφ ηνπο θαησηέξσ ηξφπνπο: γηα ηηο πεξηζζφηεξεο Γξάζεηο, ν παξψλ Νδεγφο πξνζδηνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο γεληθήο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα νξηζκέλεο Γξάζεηο, δεκνζηεχνληαη εηδηθέο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηηο ελ ιφγσ Γξάζεηο γίλεηαη απιή αλαθνξά ζηνλ παξφληα Νδεγφ Ξξνγξάκκαηνο. Ν παξψλ Νδεγφο απνηειεί έλα εξγαιείν γηα φινπο φζνη ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, είηε σο ζπκκεηέρνληεο - λένη θαη νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία - είηε σο δηθαηνχρνη - απηνί πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο (αηηήζεηο επηρνξήγεζεο). Ξαξά ην γεγνλφο φηη έρεη θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν παξψλ Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο είλαη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξνο, πξέπεη λα έρεηε ππφςε φηη κπνξείηε λα ιάβεηε βνήζεηα θαη απφ δηάθνξεο άιιεο πεγέο πνπ επηζεκαίλνληαη κέζα ζηνλ Νδεγφ. Πψο δηαβάδεηαη ν Οδεγφο Πξνγξάκκαηνο Ν Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: Ρν Κέξνο Α απνηειεί κηα εηζαγσγή ζην Ξξφγξακκα θαη ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ. Δπίζεο, αλαθέξεη ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα θαη πξνζδηνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε φιεο ηηο ππνζηεξηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε ελφηεηα απεπζχλεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα έρνπλ κηα ζπλνιηθή, γεληθή εηθφλα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν Κέξνο Β παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαη ηηο επηκέξνπο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ θαιχπηεη ν παξψλ Νδεγφο. Απηή ε ελφηεηα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα γλσξίζνπλ κε ιεπηνκέξεηα ηηο αθξηβείο ηππνινγίεο ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην Ξξφγξακκα. Ρν Κέξνο Γ παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, ηνπο ηξφπνπο επηινγήο, θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο. Απηή ε ελφηεηα απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνη πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ κηα πξφηαζε ζρεδίνπ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Δπηπιένλ, ν παξψλ Νδεγφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Ξαξαξηήκαηα: Ξαξάξηεκα 1: Γισζζάξην ησλ θπξηφηεξσλ φξσλ. Νη ελ ιφγσ φξνη ζα εκθαλίδνληαη κε πιάγηα γξαθή ζε φιν ηνλ Νδεγφ Ξαξάξηεκα 2: Πηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ δνκψλ θαη ησλ εηαίξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Ξαξάξηεκα 3: Σξήζηκεο παξαπνκπέο 6

7 7

8 Κέξνο A Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε Programme ΚΔΡΟ A ΓΔΛΗΘΔ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΘΑ ΚΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ Δ ΓΡΑΖ Πχκθσλα κε ηελ Απφθαζε αξηζ. 1719/2006/ΔΘ ηεο 15εο Λνεκβξίνπ , ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ππκβνχιην ελέθξηλαλ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε γηα ηελ πεξίνδν , ην νπνίν ζεζπίδεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηνπο λένπο. Πηφρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη λα αληαπνθξηζεί ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ πνπ δηαλχνπλ ηελ πεξίνδν ηεο ελειηθίσζεο. Ππκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη απνηειεί επνκέλσο βαζηθφ κέζν γηα ηελ παξνρή ζηνπο λένπο επθαηξηψλ κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο ζε επξσπατθή θιίκαθα. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ αλαζεσξεκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο 2 θαη ην Δπξσπατθφ Πχκθσλν γηα ηε Λενιαία 3. Υο ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ππνζηεξίδεη επίζεο ην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο 4 θαη ην ζρέδην Γ ηεο Δπηηξνπήο (Plan D) γηα δεκνθξαηία, δηάινγν θαη δεκφζηα ζπδήηεζε 5. Ρν Ξξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηνπ πξνεγνχκελνπ Ξξνγξάκκαηνο «Λενιαία γηα ηελ Δπξψπε» (l ), ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο ( ) θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΛΔΝΙΑΗΑ ( ). Δγθξίζεθε θαηφπηλ επξείαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο επί ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΛΔΝΙΑΗΑ δηελεξγήζεθε ην 2003 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ έλα επξχ θάζκα εηδηθψλ, ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε εθαξκφζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο Νδεγνχ Ξξνγξάκκαηνο (θαη ησλ επηπξφζζεησλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ) ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ππφθεηηαη ζηνπο αθφινπζνπο φξνπο: έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, κεηά απφ παξαπνκπή ηνπ ζηελ επηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθξηζε απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ππκβνχιην ησλ απαξαίηεησλ πηζηψζεσλ γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 1 ΔΔ L 327 ηεο 24εο Λνεκβξίνπ 2006, ζ Ππλεξγαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε. Λέν μεθίλεκα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, COM (2005) 24 ηεο 2εο Φεβξνπαξίνπ Ξαξάξηεκα 1 ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο Ξξνεδξίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ, Βξπμέιιεο, 22 θαη 23 Καξηίνπ Τήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ (2002/C 168/02) ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2002 ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ΔΔ C 168 ηεο 13/7/2002, ζ COM (2005) 494 ηειηθφ ηεο 13εο Νθησβξίνπ

9 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; 1. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; ηφρνη Νη γεληθνί ζηφρνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο ζηε λνκηθή βάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη νη αθφινπζνη: πξνψζεζε ηεο ηδηφηεηαο ησλ λέσλ σο ελεξγψλ πνιηηψλ γεληθά θαη σο επξσπαίσλ πνιηηψλ εηδηθφηεξα αλάπηπμε ηεο αιιειεγγχεο θαη πξναγσγή ηεο αλεθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ λέσλ, εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεηαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελζάξξπλζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ λέσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο γηα λεαληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο πξναγσγή ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Πξνηεξαηφηεηεο Νη γεληθνί απηνί ζηφρνη ζα πινπνηεζνχλ ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ κφληκσλ θαη ησλ εηήζησλ πξνηεξαηνηήησλ. Κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο Ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ λέσλ ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη επξσπαίνη πνιίηεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ν ζηφρνο είλαη ε ελζάξξπλζε ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεκαηηζηνχλ επί επξσπατθψλ ζεκάησλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνδφκεζε θαη ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεθηλψληαο απφ απηή ηε βάζε, ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα έληνλε επξσπατθή δηάζηαζε θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκψλ γχξσ απφ ηελ αλαδπφκελε επξσπατθή θνηλσλία θαη ηηο αμίεο ηεο. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε είλαη έλαο επξχο ελλνηνινγηθφο φξνο. Γηα λα απερεί ηελ ελ ιφγσ δηάζηαζε, έλα ζρέδην Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο λένπο ηελ επθαηξία λα εληνπίδνπλ θνηλέο αμίεο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο αλεμαξηήησο ησλ πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ηνπο. Ρα ζρέδηα πξέπεη επίζεο λα σζνχλ ηνπο λένπο λα αλαινγηζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο θαη, πάλσ απφ φια, λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηνπο. Γηα λα ληψζνπλ επξσπαίνη, νη λένη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γεγνλφο φηη παίδνπλ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηεο ζχγρξνλεο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο. Ππλεπψο, έλα ζρέδην κε επξσπατθή δηάζηαζε δελ πξέπεη κφλν λα αλαθαιχπηεη ηελ Δπξψπε, αιιά επίζεο - ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ - λα επηδηψθεη λα ηελ νηθνδνκήζεη. πκκεηνρή ησλ λέσλ Κία απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν. Ν ζπλνιηθφο ζηφρνο είλαη λα ελζαξξχλνληαη νη λένη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγνί πνιίηεο. Ζ ζπκκεηνρή έρεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην ςήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ λέσλ 6 : ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηα θνηλά ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπο ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζην ζχζηεκα ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη λένη καζαίλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ. Ρα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα απερνχλ ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε σο παηδαγσγηθή αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ρα αθφινπζα ζεκεία ππνγξακκίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ζπκκεηνρηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα ζρέδηα Λέα Γεληά ζε Γξάζε: 6 Τήθηζκα ηνπ Ππκβνπιίνπ (2003/C 295/04) ηεο 25εο Λνεκβξίνπ 2003, ΔΔ C 295 ηεο , ζ

10 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο εμαζθάιηζε ρψξνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, απνθπγή παζεηηθήο αθξφαζεο ζεβαζκφο ζηηο αηνκηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο εμαζθάιηζε ηεο άζθεζεο επηξξνήο ζηηο απνθάζεηο ησλ ζρεδίσλ, φρη απιψο ζπκκεηνρή ε ζπκκεηνρή ζπληζηά ηφζν καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη καζεζηαθφ απνηέιεζκα πξνζέγγηζε θαη ζηάζε θαη φρη απιψο κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηερληθψλ δεμηνηήησλ. Νη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο δίλνπλ έκθαζε ζε νξηζκέλεο αξρέο ζπκπεξηθνξάο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: αληηζηξνθή ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ ησλ εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ (αληηζηξνθή ηεο κάζεζεο απφ ηελ εμαγσγή ζηελ ελδπλάκσζε) δηεπθφιπλζε ησλ λέσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιακβάλνπλ ηε δηθή ηνπο αλάιπζε (παξάδνζε ηεο ζθπηάιεο) απηνθξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο ζπληειεζηέο κάζεζεο αληαιιαγή ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Νη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο δελ είλαη απιψο εξγαιεία. Ζ ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε είλαη επίζεο ςπρηθή δηάζεζε, ζηάζε. πφ επξεία έλλνηα, απηή ε πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο βαζηθή κέζνδνο πνπ επηηξέπεη ζηνπο λένπο λα παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζε νπνηνδήπνηε ζρέδην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Κε άιια ιφγηα, ζα πξέπεη λα δεηείηαη ε γλψκε ησλ λέσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ κπνξνχλί λα επεξεάζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο. Δπηπιένλ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα πνπ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη. Πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία Ν ζεβαζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, παξάιιεια κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηεπθνιχλνληαο ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ λένπο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζηηθφ, εζλνηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν, ην Ξξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο γηα λένπο. Πε επίπεδν αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ζρεδίσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη νη λένη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζρέδην ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζή ηνπ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα εληζρχεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηηο αμίεο. Νη λένη πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα ακθηζβεηνχλ κε ζεβαζκφ θαη επαηζζεζία ηηο απφςεηο πνπ δηαησλίδνπλ ηελ αληζφηεηα ή ηηο δηαθξίζεηο. Δπηπιένλ, νη δηαπνιηηηζκηθέο κέζνδνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκκεηέρνπλ επί ίζεο βάζεο. πκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Πεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζε φινπο ηνπο λένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο είλαη λένη πνπ κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο επεηδή αληηκεησπίδνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κε δηεμνδηθή ιίζηα θαησηέξσ. Πε νξηζκέλα πιαίζηα, νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο ή ηα εκπφδηα δελ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο ηελ απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ζηελ επίζεκε θαη κε ηππηθή κάζεζε, ζηε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή, ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε θνηλσλία ελ γέλεη. Θνηλσληθά εκπφδηα: λένη πνπ ππφθεηληαη ζε δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλαπεξίαο θιπ. λένη κε πεξηνξηζκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή αληηθνηλσληθέο ή επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο λένη ζε επηζθαιή ζέζε (πξψελ) παξαβάηεο, (πξψελ) λαξθνκαλείο ή αιθννιηθνί λένη γνλείο ή/θαη γνλείο ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο νξθαλά παηδηά λένη απφ δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο. Νηθνλνκηθά εκπφδηα: λένη κε ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν, ρακειφ εηζφδεκα, εμάξηεζε απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο καθξνρξφληα άλεξγνη ή θησρνί άζηεγνη λένη, λένη κε ρξέε ή νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Αλαπεξία: λένη κε πλεπκαηηθέο (λνεηηθέο, γλσζηηθέο, καζεζηαθέο), ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή άιιεο αλαπεξίεο. Δθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο: λένη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο λένη πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη πξφσξα ή παξαηήζεη ην ζρνιείν άηνκα κε αλεπαξθή πξνζφληα λένη κε θαθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 10

11 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Ξνιηηηζηηθέο δηαθνξέο: λένη κεηαλάζηεο ή πξφζθπγεο ή απφγνλνη νηθνγελεηψλ κεηαλαζηψλ ή πξνζθχγσλ λένη πνπ αλήθνπλ ζε εζληθή ή εζλνηηθή κεηνλφηεηα λένη κε πξνβιήκαηα γισζζηθήο πξνζαξκνγήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπκκεηνρήο. Ξξνβιήκαηα πγείαο: λένη κε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ζνβαξέο αζζέλεηεο ή ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο λένη κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Γεσγξαθηθέο δπζθνιίεο: λένη απφ απνκαθξπζκέλεο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο λένη πνπ δηακέλνπλ ζε κηθξά λεζηά ή πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο λένη απφ πξνβιεκαηηθέο αζηηθέο πεξηνρέο λένη απφ πεξηνρέο κε αλεπαξθείο ππνδνκέο (πεξηνξηζκέλα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θαθέο ππνδνκέο, εγθαηαιεηκκέλα ρσξηά). Νη νκάδεο θαη νη νξγαλψζεηο λέσλ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα απνθεχγνπλ ηνλ απνθιεηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ-ζηφρνο. Υζηφζν, είλαη πηζαλφ νη λένη πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή δπζθνιία λα κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή πεξηνρή, αιιά φρη ζε άιιε. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη έλα Ξξφγξακκα γηα φινπο, θαη πξέπεη λα θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηνπο λένπο κε εηδηθέο αλάγθεο. Δθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο γηα φινπο, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε έρεη επίζεο ζηφρν λα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, θαζψο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ελ γέλεη. Γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, έρεη ζρεδηαζηεί κηα Πηξαηεγηθή Ππκκεηνρήο, σο ην θνηλφ πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε πξνζπαζεηψλ θαη Γξάζεσλ πνπ ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε, νη Δζληθέο πεξεζίεο θαη νη Δθηειεζηηθνί Νξγαληζκνί θαη άιινη νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή πξνηεξαηφηεηα ζην έξγν ηνπο. Δηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ κφληκσλ πξνηεξαηνηήησλ, κπνξνχλ λα νξίδνληαη θαη εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, νη νπνίεο αλαθνηλψλνληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ. Γηα ην 2009, νη εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο είλαη νη εμήο: Δπξσπατθφ Δηνο Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη Θαηλνηνκίαο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ αλαθνξηθά κε ηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ ν αζιεηηζκφο σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ πξναγσγή πγηεηλψλ ηξφπσλ δσήο κέζσ ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αζιεηηζκνχ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ λέσλ κε αλαπεξία επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε παγθφζκηεο πξνθιήζεηο (φπσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο) εκπινθή ησλ λέσλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία δηα πνιηηηζκηθφο δηάινγνο εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ρα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Νξηζκέλα εμ απηψλ παξνπζηάδνληαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο. Κε ηππηθή κάζεζε Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρεη ζηνπο λένπο ζεκαληηθέο επθαηξίεο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Απνηειεί επνκέλσο έλα βαζηθφ κέζν κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο ζε επξσπατθή θιίκαθα. Ζ κε ηππηθή κάζεζε αθνξά ηε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο ηνπ επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο κάζεζεο εκπιέθνπλ άηνκα ζε εζεινληηθή βάζε, θαη είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 11

12 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Ζ αλεπίζεκε κάζεζε αθνξά ηε κάζεζε ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ ςπραγσγία θηι. Ξξφθεηηαη θπξίσο γηα κάζεζε κέζσ ηεο πξάμεο. Πηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ε αλεπίζεκε κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ζε πξσηνβνπιίεο λέσλ θαη ςπραγσγίαο, ζε δξαζηεξηφηεηεο νκάδσλ ζπλνκειίθσλ θαη εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. Ζ κε ηππηθή θαη αλεπίζεκε κάζεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα απνθηνχλ νπζηαζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ελεξγνί πνιίηεο, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηνπο. Νη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο λένπο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ελ γέλεη. Νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ην επίζεκν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σαξαθηεξίδνληαη απφ κηα πξνζέγγηζε ζπκκεηνρηθή θαη επηθεληξσκέλε ζηνλ καζεηεπφκελν, πινπνηνχληαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη είλαη θαηά ζπλέπεηα ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αλάγθεο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ λέσλ. Ξξνζθέξνληαο κηα επηπξφζζεηε πεγή κάζεζεο, θαζψο θαη θαζνδήγεζε πξνο ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηνπο λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο. Νη πξνζσξηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ επξσπατθνχ ράξηε πνηφηεηαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηνλ νξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θπξίσο ζηα θξηηήξηα επηρνξήγεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δηάθνξεο Γξάζεηο θαη ηηο επηκέξνπο Γξάζεηο, ζηελ ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ πξνο ηηο νκάδεο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνλ νξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επζπλψλ γηα ηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία θαη, ηέινο, ζηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο εκπεηξίαο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: ε κε ηππηθή κάζεζε είλαη ζθφπηκε θαη εζεινληηθή ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνηθηιφκνξθα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο, φπνπ ε δηδαζθαιία/θαηάξηηζε θαη κάζεζε δελ είλαη απαξαίηεηα ε κνλαδηθή ή ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα ζηειερψλνληαη απφ επαγγεικαηίεο ζπληειεζηέο κάζεζεο (φπσο εθπαηδεπηέο λέσλ ή εξγαδφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο) ή εζεινληέο (φπσο νη ζπλνδνί νκάδσλ λέσλ ή νη εθπαηδεπηέο λέσλ), νη δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηίδνληαη αιιά ζπαλίσο δηαξζξψλνληαη ζχκθσλα κε ζπκβαηηθνχο ξπζκνχο ή ζέκαηα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε εηδηθέο νκάδεο ζηφρνπο θαη ηεθκεξηψλνπλ ηε κάζεζε κε ζπγθεθξηκέλν θαη πξαθηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ηξφπν. Youthpass Θάζε άηνκν πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε έλα ζρέδην Λέα Γεληά ζε Γξάζε, ζην πιαίζην ησλ Γξάζεσλ 1.1, 2 θαη 4.3 (ηκήκαηα θαηάξηηζεο) έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη έλα πηζηνπνηεηηθφ Youthpass, ην νπνίν πεξηγξάθεη θαη επηθπξψλεη ηελ εκπεηξία κε ηππηθήο θαη αλεπίζεκεο κάζεζεο πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. ια ηα πηζηνπνηεηηθά Youthpass έρνπλ θνηλή δνκή, ζπλεθηηθφ ζρέδην, θαη πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ γεληθή πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο Γξάζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζρέδην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηεί ν ζπκκεηέρσλ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. Κέζσ ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Youthpass, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη φηη ε καζεζηαθή εκπεηξία, πνπ απνθηάηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαγλσξίδεηαη σο εθπαηδεπηηθή εκπεηξία θαη σο πεξίνδνο αλεπίζεκεο θαη κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρν ελ ιφγσ έγγξαθν κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε κειινληηθή εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ ζπκκεηέρνληα. Θάζε δηθαηνχρνο κηαο επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ππεχζπλνο γηα: ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζρέδην ζρεηηθά κε ην δηθαίσκά ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ Youthpass ηελ έθδνζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε φζνπο ζπκκεηέρνληεο δεηνχλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν. Νη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο δηεπθξηλίδνληαη ζην ππφδεηγκα ηεο ζπκθσλίαο επηρνξήγεζεο αλάκεζα ζην δηθαηνχρν θαη ζηελ αξκφδηα Δζληθή πεξεζία ή ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. 12

13 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα απνθηνχλ πηζηνπνηεηηθά Youthpass κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο πνπ αλήθεη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (www.youthandrecognition.eu). Πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ια ηα ζρέδηα πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα παξέρνπλ κηα ζαθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη κηα επηπιένλ δπλαηφηεηα γηα ηελ δηάρπζε πιεξνθφξεζεο, ηφζν γηα ην ζρέδην, φζν θαη γηα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρα κέηξα γηα ηελ πξνβνιή ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο πξίλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Ρέηνηα κέηξα ζπληζηνχλ, γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία πιεξνθνξηαθνχ ή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ, ε δεκνζίεπζε Γειηίσλ Ρχπνπ, ε ζπγγξαθή άξζξσλ γηα εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ηζηνζειίδεο ή ηα ελεκεξσηηθά δειηία, ε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ γθξνππ, ελφο δηα δηθηπαθνχ ρψξνπ, κηα θσηνγξαθηθή έθζεζε ή έλα blog ζην δηα-δίθηπν θ.η.ι. Αλάδεημε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζεκαίλεη επίζεο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξντφληα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ξξφγξακκα πξέπεη λα θέξνπλ ζαθή έλδεημε φηη έρνπλ ιάβεη ππνζηήξημε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ινγφηππσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Θάζε ζρέδην ζα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επσθεινχληαη θάζε επθαηξίαο ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ θάιπςε απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο (ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά, δηεζλή). Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Ζ δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αθνξά ηε ρξήζε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ελφο ζρεδίνπ. Δπηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαβίβαζεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ απνηειεζκάησλ ζηηο αλάγθεο λέσλ νκάδσλ ζηφρνπο. Νη αλάγθεο απηψλ πνπ ζα επσθειεζνχλ απφ ην ζρέδην πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε αηνκηθφ επίπεδν (πνιιαπιαζηαζκφο) είηε ζε επίπεδν πνιηηηθψλ (ελζσκάησζε). Ν πνιιαπιαζηαζκφο επηηπγράλεηαη γηα παξάδεηγκα πείζνληαο έλα δηθαηνχρν ζρεδίσλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνεγνχκελνπ ζρεδίνπ, είηε σο έρνπλ είηε πξνζαξκφδνληάο ζε έλα λέν πιαίζην. Ζ ελζσκάησζε επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο δνκεκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο πνπ πείζεη ηνπο ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα επηηπρή απνηειέζκαηα απφ νξηζκέλα ζρέδηα, ελζσκαηψλνληάο ηα ζε ζπζηήκαηα θαη πξαθηηθέο ηνπηθνχ, πεξηθεξεηαθνχ, εζληθνχ ή επξσπατθνχ επηπέδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Δπηηξνπή έρεη ζεζπίζεη κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπζηεκαηηθή δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ ζε δηάθνξα επίπεδα. Νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζην Ξξφγξακκα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο, Δζληθέο πεξεζίεο, δηθαηνχρνη πξνγξακκάησλ θιπ.) θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. ζνλ αθνξά ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ πξνγξακκάησλ, απηνί ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ απηά λα θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν γλσζηά θαη βηψζηκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα παξάγνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο λένπο, φηαλ ην πξφγξακκα έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. Ξξνγξακκαηίδνληαο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο σο κέξνο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, νη δηθαηνχρνη εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζην ζπλνιηθφ αληίθηππν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Πην πιαίζην νξηζκέλσλ Γξάζεσλ ή επηκέξνπο Γξάζεσλ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρεη επηπξφζζεηε ππνζηήξημε ζε ζρέδηα, εηζάγνληαο επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Κε δηάθξηζε Ζ αξρή ηεο κε δηάθξηζεο απνηειεί έλα απφ ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρν Ξξφγξακκα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκν ζε φινπο ηνπο λένπο απαγνξεχνληαο θάζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θπιήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. Ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ Ζ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εληζρχζεθε κε ηε Ππλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ια ηα θξάηε κέιε απνθάζηζαλ λα 13

14 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ζπκπεξηιάβνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (ή «ηζφηεηα ησλ θχισλ») ζην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ίζνπ αξηζκνχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φρη κφλν ζπλνιηθά, αιιά θαη ζε επίπεδν θάζε επηκέξνπο Γξάζεο. Πε επίπεδν δνκψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα, θαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θχινπ πνπ εθπξνζσπείηαη ιηγφηεξν ζε θάζε επηκέξνπο Γξάζε. Δπηπιένλ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαηηθήο θάιπςεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηα ζρέδηα. Νη δηθαηνχρνη κπνξνχλ είηε λα πξνσζνχλ ζρέδηα πνπ εζηηάδνληαη ζε θάπνην ζέκα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (γηα παξάδεηγκα: ζηεξεφηππα, αλαπαξαγσγηθή πγεία, βία κε βάζε ην θχιν θιπ.) είηε λα πξνζαξκφδνπλ κηα πξνζέγγηζε ελζσκάησζεο εκπεξηθιείνληαο κηα πηπρή ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φια ηα ζρέδηα πνπ νξγαλψλνπλ, αλεμαξηήησο ηνπ θπξίσο ζέκαηνο. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ζ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ λέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζπληζηνχλ ζεκαληηθέο αξρέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. ινη νη λένη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηθαηνχληαη λα επηηχρνπλ ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμή ηνπο. Απηφ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κφλν ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ λέσλ θαη δηαζθαιίδεη θαη πξνσζεί ηελ επδσία ηνπο. Πηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπο, ε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα αθνξνχλ ην δηθαίσκα θάζε λένπ λα κελ ππφθεηηαη ζε βιάβε. πφ ην πξίζκα απηφ, δελ ππάξρεη ζέκα πνπ λα κελ ζπλδέεηαη δπλεηηθά, κε θάπνην ηξφπν, κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ. Ζ πξνζηαζία ζην πιαίζην απηφ θαιχπηεη θάζε είδνπο αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη εζηθήο παξελφριεζεο, αιιά θαη πξνβιήκαηα δηαπνιηηηζκηθήο θχζεσο, αζθάιηζεο, αηπρήκαηα, ππξθαγηά, θαηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο θαη νπζηψλ, παξακέιεζε, εθθνβηζκφ, εμεπηειηζηηθέο πνηλέο ή κεηαρείξηζε θιπ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί φηη φινη φζνη εξγάδνληαη κε λένπο αθελφο αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ, θαη αθεηέξνπ είλαη ηθαλνί λα εθπιεξψλνπλ ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάζε δηθαηνχρνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχλ θαη εγγπψληαη ηελ επδσία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ λέσλ. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ λέσλ σο κηαο αζθαινχο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνιαπζηηθήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. Πχκθσλα κε απηή ηελ παξάκεηξν, φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζε ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαηζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θίλδπλν πνπελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά. Δθηφο απφ ηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία ε νπνία πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αζθαιείαο (βι. ζρεηηθά Κέξνο, Γξάζε 2 ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε δελ θαζνξίδεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή αζθάιηζεο, νχηε ζπληζηά θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία αζθάιηζεο. Ρν πξφγξακκα αθήλεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηθαηνχρσλ λα αλαδεηήζνπλ ηελ πην θαηάιιειε πνιηηηθή αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζρεδίνπ πνπ δηεμάγεηαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο αζθάιηζεο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, δελ είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αζθάιηζε επηπιένλ, αλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ήδε αζθαιηζκέλνη απφ πξηλ απφ ην θνξέα πνπ πινπνηεί ην ζρέδην. Πε θάζε πεξίπησζε, ηα αθφινπζα πεδία πξέπεη λα θαιχπηνληαη: Ραμηδησηηθή αθάιηζε, φπνπ ρξεηάδεηαη (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κφληκεο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο) Αζηηθή επζχλε θαηά ηξίησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνπ ρξεηάδεηαη, επαγγεικαηηθήο απνδεκίσζεο) Ηαηξηθή πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κεηαγελέζηεξεο παξαθνινχζεζεο) Αηχρεκα θαη ζνβαξή αζζέλεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κφληκεο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο) Θάλαηνο (ζπκπεξηιακβνκέλνπ θαη επαλαπαηξηζκνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα δηεμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ) Ακνηβέο γηα ηελ παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο Δηδηθή αζθάιηζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο φπσο νη ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη. Δάλ ζην πξφγξακκα ζπκκεηέρνπλ λεφη θάησ ησλ 18 εηψλ, νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα δεηνχλ άδεηα ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ απηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο. 14

15 Κέξνο A Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Πνιπγισζζία πσο νξίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Ζ πνιχγισζζε Έλσζε» 7, ε Δπηηξνπή επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν Ξξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη ηελ πνιπγισζζία ιακβάλνληαο ππφςε δχν καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο: λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο πνπ επσθειείηαη ζην έπαθξν απφ ηε γισζζηθή πνιπκνξθία ηεο θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο βνεζψληαο ηε ζπλάληεζε λέσλ απφ δηαθνξεηηθέο εζλφηεηεο θαη κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ. Ξαξφηη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε δελ είλαη γισζζηθφ πξφγξακκα, απνηειεί σζηφζν Ξξφγξακκα κε ηππηθήο κάζεζεο πνπ δίλεη ζηνπο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ άιιεο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο. 7 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Ππκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή θαη Θνηλσληθή επηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Ξεξηθεξεηψλ: Έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην γηα ηελ πνιπγισζζία [COM(2005) 596 ηειηθφ]. 15

16 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο 2. Πνηνο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο; Ρν Ξξφγξακκα έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 885 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ επηαεηία ( ). Ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο απνθαζίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην θαη ην Ππκβνχιην. Ζ αθφινπζε δηεχζπλζε ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεηε ηα δηάθνξα ζηάδηα έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ρν παξφλ Ξξφγξακκα ζπλδέεηαη κε ηε γξακκή πξνυπνινγηζκνχ Ζ Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ δηαζέηεη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 16

17 Κέξνο A Ξνηα είλαη ε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; 3. Πνηα είλαη ε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνβιέπεη πέληε επηρεηξεζηαθέο Γξάζεηο. Γξάζε 1 - Λενιαία γηα ηελ Δπξψπε Ζ Γξάζε 1 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο δξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε Αληαιιαγέο Λέσλ Νη Αληαιιαγέο Λέσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε νκάδεο λέσλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο λα ζπλαληψληαη θαη λα καζαίλνπλ ν έλαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ άιινπ. Νη νκάδεο νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ηελ αληαιιαγή γχξσ απφ έλα ζέκα ακνηβαίνπ ελδηαθέξνληνο. Δπηκέξνπο Γξάζε Πξσηνβνπιίεο Λέσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη νκαδηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαηαξηίδνληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. πνζηεξίδεη επίζεο ηε δηθηχσζε παξφκνησλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επξσπατθή ζθνπηά ηνπο θαη λα ελδπλακψλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ λέσλ. Δπηκέξνπο Γξάζε Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα Λένπο Ρα Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην δεκνθξαηηθφ βίν ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή εζληθψλ θνηλνηήησλ ηνπο, φπσο θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Θεκαηηθή Γηθηχσζε Κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κπνξεί λα ππνβάιιεηαη κηα εηήζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ζρεδίσλ ζεκαηηθψλ δηθηχσλ. Γξάζε 2 - Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία Πθνπφο ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο είλαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πην πιαίζην ηεο Γξάζεο απηήο, λένη ζπκκεηέρνπλ ζε εζεινληηθή βάζε, κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, ζε κε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γξάζε 3 - Λενιαία ζηνλ Θφζκν Ζ Γξάζε 3 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο Γξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε πλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα κε γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο. πνζηεξίδεη θπξίσο Αληαιιαγέο Λέσλ θαη Πρέδηα Θαηάξηηζεο θαη Γηθηχσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Δπηκέξνπο Γξάζε πλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θαη εηδηθφηεξα ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ κε ρψξεο εηαίξνπο απφ άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Δλζαξξχλεη ηηο αληαιιαγέο θαη ηελ θαηάξηηζε λέσλ θαη νξγαλσηψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηα δίθηπα νξγαλψζεσλ λέσλ. Νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 3.2 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Γξάζε 4 - Τπνζηεξηθηηθά Κέηξα γηα ηε Λενιαία Ζ Γξάζε 4 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο Γξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ΚΘΝ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ γεληθνχ επξσπατθνχ ζπκθέξνληνο (ΔΚΘΝ). Νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζην δεκφζην βίν θαη ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθή θιίκαθα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ 17

18 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.1 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Λενιαίαο Η ζσγκεκριμένη επιμέροσς Δράζη σποζηηρίζει ηις δραζηηριόηηηες ηοσ Εσρωπαϊκού Φόροσμ Νεολαίας. Πην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζεο, δίλεηαη κία επηρνξήγεζε εηεζίσο. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.2 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Θαηάξηηζε θαη δηθηχσζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηελ θαηάξηηζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ, εηδηθφηεξα κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγνχλ ζε καθξνπξφζεζκα ζρέδηα πνηφηεηαο, ζπκπξάμεηο θαη δίθηπα. Δπηκέξνπο Γξάζε ρέδηα πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πνηφηεηα Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ζρέδηα κε ζηφρν ηε ζέζπηζε, εθαξκνγή θαη πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.4 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Γξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο γηα λένπο θαη φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ Ζ ζπγθεθξηκέλε Γξάζε ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο, ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, νη νπνίεο βειηηψλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ λέσλ ζε ππεξεζίεο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο θαη εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπφλεζε θαη δηάδνζε ζηνρνζεηεκέλσλ θαη θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε ελεκεξσηηθψλ πξντφλησλ. πνζηεξίδεηαη επίζεο ε αλάπηπμε, ζε επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, λεαληθψλ δηθηπαθψλ ππιψλ (portals) γηα ηε δηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο λένπο. Νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.5 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε πκπξάμεηο Ζ ζπγθεθξηκέλε Γξάζε πξνβιέπεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπκπξάμεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε καθξφπλνσλ ζρεδίσλ πνπ ζπλδπάδνπλ δηάθνξα κέηξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Νη αηηήζεηο επηρνξήγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηκέξνπο Γξάζε πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαηφπηλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.6 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε ησλ δνκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ζ ζπγθεθξηκέλε Γξάζε ρξεκαηνδνηεί ηηο δηαρεηξηζηηθέο δνκέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαη εηδηθφηεξα ηηο Δζληθέο πεξεζίεο. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.7 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε Πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαη ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 4.8 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Γξάζε 5 - Τπνζηήξημε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ζ Γξάζε 5 ππνζηεξίδεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο Γξάζεηο: Δπηκέξνπο Γξάζε πλαληήζεηο λέσλ θαη αξκνδίσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο, ζεκηλαξίσλ θαη δηαξζξσκέλνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ λέσλ, φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ αξκνδίσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία. Δπηκέξνπο Γξάζε Τπνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ηνπ ηνκέα ηεο λενιαίαο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ηεο πθηζηάκελεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 5.2 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. Δπηκέξνπο Γξάζε πλεξγαζία κε δηεζλείο νξγαληζκνχο Ζ ζπγθεθξηκέλε επηκέξνπο Γξάζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θαη εηδηθφηεξα ην 18

19 Κέξνο A Ξνηα είλαη ε δνκή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο; Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηνλ Νξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή εμεηδηθεπκέλα φξγαλά ηνπ. Ζ επηκέξνπο Γξάζε 5.3 δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα Νδεγφ. 19

20 Κέξνο A Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα; 4. Πνηνο πινπνηεί ην Πξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θέξεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Γηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο, ζηφρνπο θαη θξηηήξηα γηα ην Ξξφγξακκα ζε κφληκε βάζε. Δπηπιένλ, θαζνδεγεί θαη παξαθνινπζεί ηε γεληθή πινπνίεζε, ηε ζπλέρεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θέξεη επίζεο ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ γξαθείσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη ζπζηαζεί απφ ηηο εζληθέο αξρέο σο ππεχζπλα γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία ζε θάζε ρψξα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο Δζληθέο πεξεζίεο θαη επνπηεχεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαζέηεη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ ηε δηαρείξηζε ησλ ζρεδίσλ ζε θεληξηθφ επίπεδν. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ Ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ (Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο) πνπ ζπζηάζεθε βάζεη ηεο απφθαζεο 2005/56/ΔΘ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2005 είλαη ππεχζπλνο θπξίσο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θεληξηθψλ δξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Έρεη ηελ επζχλε ηνπ πιήξνπο θχθινπ δσήο ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ, απφ ηελ αλάιπζε ηεο αίηεζεο επηρνξήγεζεο έσο ηελ επηηφπηα παξαθνινχζεζε ησλ ζρεδίσλ. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ. Ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο αλαιακβάλεη επίζεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην Κέξνο A, Δλφηεηα 6, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία. Δπίζεο, είλαη αξκφδηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε ησλ εζεινληψλ θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ Eurodesk, ησλ Γνκψλ πξψελ Δζεινληψλ ΔΔ θαη ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο Ξιαηθφξκαο Λενιαίαο. Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Ζ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη θαηά θχξην ιφγν απνθεληξσκέλε, ψζηε νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζαξκνγή ζηελ πνιπκνξθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία. Θάζε κία απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο έρεη νξίζεη κηα Δζληθή πεξεζία (βι. παξαθάησ). Νη Δζληθέο πεξεζίεο πξνσζνχλ θαη πινπνηνχλ ην Ξξφγξακκα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ιεηηνπξγνχλ σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ησλ δηθαηνχρσλ ζρεδίσλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ λέσλ. Νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: ζπγθεληξψλνπλ θαη παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε εθαξκφδνπλ κηα δηαθαλή θαη ηζφηηκε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αηηήζεσλ ζρεδίσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζε απνθεληξσκέλε βάζε παξέρνπλ νπζηαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθέο δνκέο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αμηνινγνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο αηηνχληεο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα δσήο ελφο ζρεδίνπ ζπληζηνχλ καδί κε ηηο ππφινηπεο Δζληθέο πεξεζίεο θαη ηελ Δπηηξνπή έλα ιεηηνπξγηθφ δίθηπν ζπκβάιινπλ ζηελ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πξνάγνπλ ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. Δπηπιένλ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν σο ελδηάκεζε δνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο: δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ πξνάγνληαο αμίεο φπσο ε θνηλσληθή έληαμε, ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ππνζηεξίδνληαο θάζε είδνπο λεαληθέο δνκέο θαη νκάδεο, εηδηθά ηηο κε νξγαλσκέλεο ελζαξξχλνληαο ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο κέζσ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 20

21 Κέξνο A Ξνηνο πινπνηεί ην Ξξφγξακκα; Ρέινο, ιεηηνπξγνχλ σο ππνζηεξηθηηθή δνκή ζην Ξιαίζην ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Άιιεο δνκέο Ξέξαλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα, ζπκπιεξσκαηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρνπλ θαη νη αθφινπζεο δνκέο: Σα θέληξα πφξσλ SALTO Ρα θέληξα SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) παξέρνπλ επθαηξίεο θαηάξηηζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρεδίσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρν Ξξφγξακκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα θέληξα SALTO: SALTO Youth RC Cultural Diversity (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Πνιηηηζκηθή Πνιπκνξθία), ην νπνίν εδξεχεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη παξέρεη θαηάξηηζε, πφξνπο θαη ππνζηήξημε. Δζηηάδεηαη ζηελ ηαπηφηεηα, ζηελ πίζηε, ζηελ εζληθή θαηαγσγή θιπ., θαζψο θαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ζπκβίσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth RC Eastern Europe and Caucasus (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηνλ Θαχθαζν-EECA), ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Ξνισλία θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηνλ Θαχθαζν, ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth RC Euro-Med (Δπξσκεζνγεηαθφ θέληξν πφξσλ SALTO), ην νπνίν εδξεχεη ζηε Γαιιία θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ρψξεο εηαίξνπο ηεο Κεζνγείνπ (MEDA) ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζην Ξξφγξακκα. SALTO Youth RC Inclusion (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Έληαμε), ην νπνίν εδξεχεη ζην Βέιγην θαη αλαπηχζζεη ηκήκαηα θαηάξηηζεο, εθδφζεηο θαη πφξνπο γηα ηελ έληαμε, ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο κε λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη θαη λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth RC Information (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Πιεξνθφξεζε), ην νπνίν θηινμελείηαη ζηελ Νπγγαξία θαη ζηε Πνπεδία, θαη αλαπηχζζεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ θαη ησλ άιισλ θέληξσλ πφξσλ SALTO. SALTO Youth RC Participation (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηε πκκεηνρή), ην νπνίν εδξεχεη ζην Βέιγην θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αληαιιαγήο πξαθηηθψλ θαη ηδεψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία λα αλαπηχζζνπλ πνηνηηθά ζπκκεηνρηθά ζρέδηα. SALTO Youth RC South East Europe (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε-SEE), ην νπνίν εδξεχεη ζηε Πινβελία θαη ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο απφ ηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. SALTO Youth RC Training and Cooperation (Θέληξν πφξσλ SALTO γηα ηελ Θαηάξηηζε θαη ηε πλεξγαζία), ην νπνίν εδξεχεη ζηε Γεξκαλία θαη ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πνηφηεηαο ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ζηα ηκήκαηα θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία κε επξσπατθά ηδξχκαηα θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηέο ζην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο πνηφηεηαο. Δπίζεο, ζπληνλίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Youthpass. Σν Γίθηπν Eurodesk Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη γεληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη εζληθνί εηαίξνη ηνπ δηθηχνπ Eurodesk πξνζθέξνπλ ζεηξά απφ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ ζε επξσπατθά ζέκαηα, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: δσξεάλ ππεξεζίεο απάληεζεο εξσηεκαηνινγίσλ, - ηειεθσληθψο, κε επηηφπνπ επίζθεςε, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαμ θιπ. ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα ζε δηνξγαλσηέο εξεπλψλ δεκνζηεχζεηο θαη πφξνπο εθδειψζεηο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα θιπ. 21

22 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο πξφζβαζε κέζσ Γηαδηθηχνπ ζε πιεξνθφξεζε γηα επξσπατθά ζέκαηα ππεξεζίεο θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο. Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη επίζεο πιηθφ πνπ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Γηθηπαθή Ξχιε ηεο Λενιαίαο θαη ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, φπσο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο Γηθηπαθήο Ξχιεο ηεο Λενιαίαο θαη εληζρχεη ηελ πξνβνιή θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ην Eurodesk ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζρεηηθά δίθηπα ελεκέξσζεο ηεο λενιαίαο, θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επξσπατθή ππεξεζία ελεκέξσζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ ζηνπο λένπο (ERYICA) θαη ηελ επξσπατθή ππεξεζία γηα ηελ θάξηα λέσλ (EYCA). Ζ Δπξσκεζνγεηαθή Πιαηθφξκα Λενιαίαο Πηφρνο ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο Ξιαηθφξκαο Λενιαίαο είλαη λα εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία, ηε δηθηχσζε θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ ζηηο δχν πιεπξέο ηεο Κεζνγείνπ. Ξαξέρεη ρξήζηκεο ππνδνκέο, φπσο κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ, έλα θφξνπκ ζπδήηεζεο, πξνθίι ρσξψλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ λέσλ. Γνκέο πξψελ εζεινληψλ ΔΔΤ Απηέο νη δνκέο αζρνινχληαη κε ζέκαηα λενιαίαο θαη εζεινληηζκνχ. Νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε εζεινληέο ΔΔ, θαη ηε δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηθηχσζε κεηαμχ πξψελ εζεινληψλ ΔΔ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ Δζληθή πεξεζία ζαο ή ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. 22

23 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο 5. Πνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα «Λέα Γεληά ζε Γξάζε»; Νη λένη θαη νη νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία απνηεινχλ θπζηθά ηνλ θχξην πιεζπζκφ ζηφρν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Υζηφζν, ην Ξξφγξακκα πξνζεγγίδεη ηα αλσηέξσ άηνκα κέζσ ησλ δηθαηνχρσλ. Ππλεπψο, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα ζπλδένληαη κε ηνπο ελ ιφγσ δχν παξάγνληεο: ηνπο ζπκκεηέρνληεο (άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Ξξφγξακκα) θαη ηνπο δηθαηνχρνπο (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νξγαληζκνί πνπ έρνπλ λνκηθή ππφζηαζε). Ρφζν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο φζν θαη γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο εμαξηψληαη απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία δηακέλνπλ ή εδξεχνπλ. Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Δίζηε λένη ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 30 εηψλ ή δξαζηεξηνπνηείζηε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ή νη νξγαλψζεηο λέσλ ζαο εδξεχνπλ λφκηκα ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηηο ρψξεο εηαίξνπο; Δάλ λαη, κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε έλα ζρέδην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, αλάινγα κε ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Δηδηθφηεξα, ειέγμηε: θαηψηαην φξην ειηθίαο - νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην θαηψηαην φξην είλαη ηα 15 έηε, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ 15ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλψηαην φξην ειηθίαο - νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ην θαηψηαην φξην είλαη ηα 28 έηε, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ 29ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ζ ππνβνιή, θαη εθφζνλ επηιεγνχλ, ε δηαρείξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ δηθαηνχρνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δίζηε έλαο κε θεξδνζθνπηθφο ή κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο έλαο ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο κηα άηππε νκάδα λέσλ έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο (ΔΚΘΝ), θαη δηαζέηεη παξαξηήκαηα ζε ηνπιάρηζηνλ 8 ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο έλαο δηεζλήο θπβεξλεηηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο έλαο θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ δηνξγαλψλεη κηα εθδήισζε ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηηο ρψξεο εηαίξνπο; Δάλ λαη, κπνξείηε λα γίλεηε δηθαηνχρνο ελφο ζρεδίνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε, αλάινγα κε ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πε πεξίπησζε πνπ ην ζρέδηφ ζαο επηιεγεί, ζα γίλεηε δηθαηνχρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Γηθαηνχρνο είλαη έλαο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξνηείλεηαη κηα ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ (νη ζπκθσλίεο επηρνξήγεζεο δελ πξνηείλνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο). Ρη ζεκαίλεη θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο; Κηα ΔΚΘΝ πξέπεη λα: απέθηεζε λνκηθή ππφζηαζε πξηλ απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν είλαη κε θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, κφλε ηεο ή ζε ζπληνληζκφ κε άιιεο νξγαλψζεηο 23

24 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο δηαζέηεη δνκή (παξαξηήκαηα) θαη λα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο πινπνηεί δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλνηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο εκπιέθεη ηνπο λένπο ζηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη γηα δηθφ ηνπο φθεινο. Δπηιέμηκεο ρψξεο Αλάινγα κε ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε, ζην Ξξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζπκκεηέρνληεο θαη δηθαηνχρνη πνπ εδξεχνπλ ή δηακέλνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηηο ρψξεο εηαίξνπο πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε. Νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη δηθαηνχρνη απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη δηθαηνχρνη απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξάζε 2 θαη ζηελ επηκέξνπο Γξάζε 3.1 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη δηθαηνχρνη απφ άιιεο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ θφζκνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξάζε 2 θαη ζηελ επηκέξνπο Γξάζε 3.2 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Υψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Νη ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο: Θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 8 Απζηξία Βέιγην Βνπιγαξία Γαιιία Γεξκαλία Γαλία Διιάδα Δζζνλία Ζλσκέλν Βαζίιεην Ηηαιία Ηξιαλδία Ηζπαλία Θάησ Σψξεο Θχπξνο Ιεηνλία Ιηζνπαλία Ινπμεκβνχξγν Κάιηα Νπγγαξία Ξνισλία Ξνξηνγαιία Ονπκαλία Πινβαθία Πινβελία Πνπεδία Ρζερηθή Γεκνθξαηία Φηλιαλδία πκκεηέρνπζεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ πλαιιαγψλ (ΔΕΔ), νη νπνίεο είλαη κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) Ηζιαλδία Ιηρηελζηάηλ Λνξβεγία πκκεηέρνπζεο ρψξεο νη νπνίεο είλαη ππνςήθηεο γηα έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 9 Ρνπξθία Γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνη Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηηο θαησηέξσ γεηηνληθέο ρψξεο εηαίξνπο: 8 Ηδηψηεο απφ ηηο πεξπφληηεο Σψξεο θαη Δδάθε (ΣΔ) θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη ζρεηηθνί δεκφζηνη θαη/ή ηδησηηθνί θνξείο θαη ζεζκηθά φξγαλα ησλ ΣΔ, είλαη επηιέμηκνη γηα ην Ξξφγξακκα Γξάζε Λέα γεληά ζε Γξάζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην θξάηνο κέινο κε ην νπνίν ζπλδένληαη. Ν θαηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ ΣΔ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 1Α ηεο Απφθαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27 εο Λνεκβξίνπ 2001 ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε ησλ ππεξπφληησλ ρσξψλ θαη εδαθψλ κε ηελ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα (2001/822/ΔΘ), Δπίζεκε Δθεκεξίδα L 314 ηεο 30 εο Λνεκβξίνπ Ξιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε εζληθφ επίπεδν. 24

25 Κέξνο A Ξνηνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην Ξξφγξακκα; Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Υψξεο εηαίξνη ηεο Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε Θαχθαζνο Κεζνγείνπ Αιβαλία Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε Θξναηία Καπξνβνχλην Ξξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Καθεδνλίαο (FYROM) Πεξβία Θνζζπθνπέδην, ζχκθσλα κε ηελ 1244/1999 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ν.Ζ.Δ. Αξκελία Αδεξκπατηδάλ Γεσξγία Ιεπθνξσζία Κνιδαβία Νπθξαλία Οσζηθή Γεκνθξαηία Αίγππηνο Αιγεξία Ηνξδαλία Ηζξαήι Ιίβαλν Καξφθν Ξαιαηζηηληαθή Αξρή ηεο Γπηηθήο ρζεο θαη ηεο Ισξίδαο ηεο Γάδαο Ππξία Ρπλεζία Άιιεο ρψξεο εηαίξνη ηνπ θφζκνπ Ζ ζπλεξγαζία είλαη δπλαηή κε ηηο άιιεο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ θφζκνπ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο κε ηελ Δπξσπατθή Θνηλφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αγία Ινπθία Θαλαδάο Λίγεξαο Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο Θεληξναθξηθαληθή Γεκνθξαηία Ληγεξία Άγηνο Σξηζηφθνξνο θαη Λέβηο Θέλπα Ληθαξάγνπα Αγθφια Θίλα Ληνχε Αηζηνπία Θηξγηδία Λφηηνο Αθξηθή Ατηή Θηξηκπάηη Ληνκίληθα Αθηή Διεθαληνζηνχ Θνινκβία Νλδνχξα Αλαηνιηθφ Ρηκφξ Θνκφξεο Νπγθάληα Αληίγθνπα θαη Κπαξκπνχληα Θνλγθφ Νπδκπεθηζηάλ Αξγεληηλή Θνξέα Νπξνπγνπάε Απζηξαιία Θφζηα Οίθα Ξαιάνπ Αθγαληζηάλ Ιατθή Γεκνθξαηία ηνπ Θνλγθφ Ξαλακάο Βαλνπάηνπ Ιάνο Ξαπνπαζία Λέα Γνπηλέα Βελεδνπέια Ιεζφζν Ξαξαγνπάε Βηεηλάκ Ιηβεξία Ξεξνχ Βνιηβία Καδαγαζθάξε Ξξάζηλν Αθξσηήξη Βξαδηιία Καιαηζία Ονπάληα Γθάκπηα Καιάνπη Πακφα Γθακπφλ Κάιη Πάν Ρνκέ θαη Ξξίλζηπε Γθάλα Καπξίθηνο Πελεγάιε Γνπαηεκάια Καπξηηαλία Πευρέιιεο Γνπηάλα Κεμηθφ Πηέξα Ιεφλε Γνπηλέα Κπηζζάνπ Κηθξνλεζία Πνπαδηιάλδε Γνπηλέα, Γεκνθξαηία ηεο Κνδακβίθε Πνπδάλ Γξελάδα Κπαγθιαληέο Πνπξηλάκ Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία Κπαξκπάληνο Ρατιάλδε Δι Παιβαδφξ Κπαράκεο Ραλδαλία Δξπζξαία Κπειίδε Ρδακάηθα Εάκπηα Κπελίλ Ρδηκπνπηί Εηκπάκπνπε Κπνηζνπάλα Ρφγθν Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο Ακεξηθήο Κπνπξθίλα Φάζν Ρφλγθα Ηλδία Κπνπξνχληη Ρνπβαινχ Ηλδνλεζία Κπξνπλέη Ρξηληδάδ θαη Ρνκπάγθν Ηζεκεξηλή Γνπηλέα Λακίκπηα Ρζαλη Ηζεκεξηλφο Λανπξνχ εκέλε Θαδαρζηάλ Λεπάι Φηιηππίλεο Θακεξνχλ Λήζνη Θνπθ Φίηδη Θακπφηδε Λήζνη Κάξζαι Σηιή Λήζνη Πνινκψληνο 25

26 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ζεψξεζεο Δάλ ζην ζρέδηφ ζαο ζπκκεηέρνπλ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ίζσο ρξεηαζηεί λα ειέγμεηε ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ζεψξεζεο. Θαηαξρήλ, νη δηθαηνχρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ΔΔ, θαζψο θαη νη λένη απφ ηελ ΔΔ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ζεψξεζεο εηζφδνπ ζηε ζρεηηθή ρψξα ππνδνρήο. Νη λένη πνπ δηακέλνπλ ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε δηαβαηήξην/ππεθνφηεηα ρψξαο εθηφο ΔΔ ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη επίζεο ζεψξεζε γηα λα εηζέιζνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ. Δίλαη ζπιινγηθή επζχλε φισλ ησλ δηθαηνχρσλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ζεψξεζεο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνγξακκαηηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. Ππληζηάηαη νη δηαηππψζεηο απηέο λα γίλνληαη αξθεηά λσξίο, εθφζνλ ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη αξθεηέο εβδνκάδεο. Νη Δζληθέο πεξεζίεο θαη ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πεξαηηέξσ ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζεσξήζεηο, ηηο άδεηεο παξακνλήο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θιπ. Ζ Δπηηξνπή έρεη εθπνλήζεη νξηζκέλεο γεληθέο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο γηα επηρνξήγεζε ζεψξεζεο εηζφδνπ/άδεηαο παξακνλήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο. Πψο κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε; Νη αθξηβείο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε εμαξηψληαη απφ ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζρέδηφ ζαο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ή επηκέξνπο Γξάζεηο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Β ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. 26

27 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο 6. Ση βνήζεηα πξνζθέξεηαη; Ζ ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε Ζ ππνζηεξηθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζπλίζηαηαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ θνξέσλ δηθαηνχρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε θάζε επηκέξνπο θάζε, απφ ηελ πξψηε επαθή κε ην Ξξφγξακκα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο αίηεζεο κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. Ζ αξρή απηή δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δίθαηεο θαη δηαθαλνχο επηινγήο. Υζηφζν, βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο, είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε ζε νξηζκέλεο νκάδεο λέσλ κέζσ ζπζηεκάησλ παξνρήο ζπκβνπιψλ, παξαθνινχζεζεο θαη πξνγχκλαζεο. Ππλεπψο, κηα ζεκαληηθή αξρή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ε παξνρή ππνζηήξημεο, θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο αηηνχληεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα. Πε απνθεληξσκέλε βάζε, νη Δζληθέο πεξεζίεο θαη ην δίθηπν Eurodesk παξέρνπλ θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε. Πε θεληξηθφ επίπεδν, παξέρεηαη βνήζεηα κέζσ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ θαη ηνπ δηθηχνπ SALTO. Ζ ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε» Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ησλ λεαληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Απνηειεί ην θεληξηθφ ζηνηρείν κηαο ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο πνηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κέηξα επηθνηλσλίαο, αλαγλψξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηππηθήο κάζεζεο, ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη εθαξκνζκέλεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα φζνπο νξγαλψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε λενιαία θαη άιινπο βαζηθνχο θνξείο. Ζ ζηξαηεγηθή θαηάξηηζεο παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο αλσηέξσ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηνπ έξγνπ κε λένπο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε επξσπατθφ πιαίζην. Ρα θχξηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: ζρέδηα θαηάξηηζεο θαη ζπλεξγαζίαο (ΠΘΠ), ην κέζν ππνζηήξημεο πνηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ νη Δζληθέο πεξεζίεο ζην ξφιν ηνπο σο ελδηάκεζεο δνκέο θαηάξηηζε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ θαη ην πξνζσπηθφ άιισλ δνκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θέληξα SALTO πνπ πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε σο πξνο ην πεξηερφκελν ζε Δζληθέο πεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη ηδηψηεο πφξνη ηεο Πχκπξαμεο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο Γξάζε 4.3, Θαηάξηηζε θαη δηθηχσζε φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ησλ νξγαλψζεσλ λέσλ. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Πνιηηηζκνχ Ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ, κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ γξαθείνπ ππνζηήξημεο γηα ηε λενιαία (Youth Helpdesk), παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή πξνηχπσλ πςειήο πνηφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηερληθή ππνζηήξημε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε παλεπξσπατθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, επηθεληξψλνληαο ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζπκκεηέρνληεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο φπνπ δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο Δζληθέο πεξεζίεο (Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Θαχθαζνο, Κεζνγεηαθέο ρψξεο, Ιαηηληθή Ακεξηθή, Αζία θαη ρψξεο ΑΘΔ). Δηδηθφηεξα, ην γξαθείν ππνζηήξημεο γηα ηε λενιαία: αληαπνθξίλεηαη ζε ζρεηηθά αηηήκαηα απφ δηθαηνχρνπο, νξγαλψζεηο θαη ζπκκεηέρνληεο 27

28 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδεη ηελ έθδνζε ζεσξήζεσλ θαη ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηε δηάδνζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ψζηε λα ζπλδξάκεη ηνπο δηθαηνχρνπο ζρεδίσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θσιπκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα παξέρεη βνήζεηα ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Οη Δζληθέο Τπεξεζίεο Νη Δζληθέο πεξεζίεο (Δ) παξέρνπλ θαηάξηηζε θαη γεληθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ. Θάζε Δζληθή πεξεζία: πξνζθέξεη ζε εζληθή θαη δηεζλή θιίκαθα θαηάξηηζε, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα ζε αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ήδε ζε ζρέδηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε παξέρεη ζπκβνπιέο, ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε ζε ζπκκεηέρνληεο, ζπληνληζηέο ζρεδίσλ, πθηζηάκελνπο ή πηζαλνχο εηαίξνπο θαη δηθαηνχρνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ βνεζά ζηελ ζέζπηζε, αλάπηπμε θαη παγίσζε δηαθξαηηθψλ ζπκπξάμεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξέρεη έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, ηνπο θαλφλεο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ δηνξγαλψλεη δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη άιιεο εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα, ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο εηθφλαο ηνπ, θαζψο θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. Σα θέληξα πφξσλ SALTO Πηφρνο ησλ θέληξσλ πφξσλ SALTO είλαη λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρεδίσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρα θέληξα SALTO πξνζθέξνπλ πφξνπο, πιεξνθφξεζε θαη θαηάξηηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο γηα ηηο Δζληθέο πεξεζίεο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, θαη πξνσζνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ρν έξγν ηνπο ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: δηνξγάλσζε θχθισλ θαηάξηηζεο, επηζθέςεσλ κειέηεο, θφξνπκ θαη αλάπηπμεο ζπκπξάμεσλ αλάπηπμε θαη ηεθκεξίσζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία παξνρή κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ επξσπατθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Ζκεξνινγίνπ Θαηάξηηζεο (European Training Calendar) αλάπηπμε πξαθηηθψλ εθδφζεσλ παξνρή επίθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα ηηο δηάθνξεο πξνηεξαηφηεηεο δηάζεζε βάζεο δεδνκέλσλ γηα ππεχζπλνπο θαηάξηηζεο θαη γηα άηνκα εμεηδηθεπκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία ζπληνληζκφο ηνπ Youthpass. Σν δίθηπν Eurodesk Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο ζε λένπο θαη ζε φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ζρεηηθά κε ηηο επξσπατθέο επθαηξίεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο λενιαίαο, θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν δίθηπν Eurodesk παξέρεη ππεξεζίεο απάληεζεο, πιεξνθνξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, εθδειψζεηο θαη εθδφζεηο. Ζ χκπξαμε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο Ζ Πχκπξαμε κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε λενιαία, ηεο έξεπλαο θαη ηνπ έξγνπ γηα ηνπ λενιαία («Πχκπξαμε») παξέρεη έλα πιαίζην πνπ απνζθνπεί ζην λα εληζρχζεη ηηο ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ δχν ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαη λα αλαπηχμεη κηα ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο Πχκπξαμεο αθνξνχλ θχθινπο θαηάξηηζεο, ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο δηθηχσζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, ζπλνδνί 28

29 Κέξνο A Ρη βνήζεηα πξνζθέξεηαη; νκάδσλ λέσλ, εξεπλεηέο, ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη ππεχζπλνη εθαξκνγήο, θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζην Γηαξζξσκέλν Γηάινγν. Νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα φπσο ε ηδηφηεηα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη ε αγσγή πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ν δηα-πνιηηηζκηθφο δηάινγνο θαη ε ζπλεξγαζία ε πνηφηεηα ηνπ έξγνπ γηα ηε λενιαία θαη ηελ θαηάξηηζε ε αλαγλψξηζε θαη ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ γηα ηε λενιαία ε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο λενιαίαο ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο πνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί γηα ηε λενιαία θαη ε πξνψζεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο. Νξηζκέλεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο, εηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο πνπ ππάγνληαη ζηελ επξσπατθή πνιηηηθή γεηηνλίαο. Ρν Δπξσπατθφ Θέληξν Γλψζεο γηα ηελ Ξνιηηηθή γηα ηε Λενιαία (ΔΘΓΞΛ), πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπληζηά εληαίν ζεκείν εηζφδνπ γηα ηελ παξνρή ελεκεξσκέλσλ ζηνηρείσλ έξεπλαο βαζηδφκελεο ζε πιεξνθνξίεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο λενιαίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Ξξνάγεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, ησλ ππεπζχλσλ εθαξκνγήο θαη ησλ εξεπλεηψλ ζε ζέκαηα ηεο λενιαίαο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο Πχκπξαμεο δηαδίδνληαη κέζσ ηεο κεηαβίβαζεο ελνηήησλ θαηάξηηζεο, ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Πχκπξαμεο θαη εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ. Ρα «παθέηα θαηάξηηζεο» είλαη ζεκαηηθά εγρεηξίδηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ δηνξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πχκπξαμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Πχκπξαμεο, ε νπνία ινγνδνηεί ηφζν ζην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πχκπξαμεο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε Γξακκαηεία ηεο Πχκπξαμεο ζην Πηξαζβνχξγν. Ζ Δπξσκεζνγεηαθή Πιαηθφξκα Λενιαίαο Ζ Δπξσκεζνγεηαθή Ξιαηθφξκα Λενιαίαο παξέρεη ππνζηήξημε ζε λένπο θαη νξγαλψζεηο λέσλ ζηελ επξσκεζνγεηαθή πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ, ηε δηθηχσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηελ πεξηνρή. Γηα λα επηηχρεη ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο, παξέρεη κηα ζεηξά δπλαηνηήησλ δηθηχσζεο, φπσο: βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαδήηεζε εηαίξσλ δηαδηθηπαθφ θφξνπκ γηα ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο πξνθίι ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ λέσλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα λένπο ζπλαληήζεηο γηα νξγαλψζεηο λέσλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ έληππν θαη ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ. 29

30 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ΚΔΡΟ B - ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΘΑ ΚΔ ΣΗ ΓΡΑΔΗ Πην Κέξνο Β ζα βξείηε, γηα θάζε Γξάζε ή επηκέξνπο Γξάζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πνπ θαιχπηεη ν παξψλ Νδεγφο, ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: ζηφρνη ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο πεξηγξαθή ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο πίλαθαο πνπ παξαζέηεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζρεδίνπ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ θαιή θαηαλφεζε ησλ ζρεδίσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο πίλαθαο πνπ παξαζέηεη ηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηα ζρέδηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ πνπ κπνξεί λα ηχρεη ππνζηήξημεο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο ή ηεο επηκέξνπο Γξάζεο. Ξξηλ απφ ηελ ππνβνιή κηαο αίηεζεο, παξαθαιείζζε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηελ πιήξε ελφηεηα πνπ αθνξά ηε Γξάζε ή ηελ επηκέξνπο Γξάζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηζπκείηε λα ππνβάιιεηε αίηεζε. 30

31 Λέα ζε Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Γξάζε Αληαιιαγέο Λέσλ ηφρνη Νη Αληαιιαγέο Λέσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο λέσλ λα θηινμελεζνχλ απφ νκάδα λέσλ ζε άιιε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ καδί ζε θνηλφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ. Ρα ελ ιφγσ ζρέδηα απνζθνπνχλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα απνθηνχλ επίγλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ, λα καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη λα ελδπλακψλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο σο επξσπαίσλ πνιηηψλ. Ση είλαη νη Αληαιιαγέο Λέσλ; Νη Αληαιιαγέο Λέσλ απνηεινχλ έλα ζρέδην πνπ θέξλεη ζε επαθή νκάδεο λέσλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ, λα ζπδεηήζνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ κε δηάθνξα ζέκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα γλσξίδνπλ ηνπο πνιηηηζκνχο θαη ηηο ρψξεο ηνπο. Νη Αληαιιαγέο Λέσλ βαζίδνληαη ζε κηα δηαθξαηηθή ζχκπξαμε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ, νη Αληαιιαγέο Λέσλ κπνξεί λα είλαη δηκεξείο, ηξηκεξείο ή πνιπκεξείο. Νη δηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ δηθαηνινγνχληαη εηδηθά φηαλ νη δηθαηνχρνη αλαιακβάλνπλ γηα πξψηε θνξά έλα επξσπατθφ ζρέδην ή φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη κηθξήο θιίκαθαο ή ηνπηθέο νκάδεο ρσξίο εκπεηξία ζε επξσπατθφ επίπεδν. Κηα Αληαιιαγή Λέσλ κπνξεί λα είλαη κεηαθεξφκελε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ηε κεηαθίλεζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην. Έλα ζρέδην Αληαιιαγήο Λέσλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Ση δελ είλαη νη Αληαιιαγέο Λέσλ Νη αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο ΓΔΛ είλαη επηιέμηκεο γηα επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην ησλ Αληαιιαγψλ Λέσλ: ηαμίδηα γηα ζθνπνχο αθαδεκατθήο κειέηεο δξαζηεξηφηεηεο αληαιιαγψλ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο αληαιιαγψλ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα θεζηηβάι ηαμίδηα αλαςπρήο καζήκαηα γισζζψλ πεξηνδείεο θαιιηηερλψλ αληαιιαγέο ζρνιηθψλ ηάμεσλ αζιεηηθνί αγψλεο θαηαζηαηηθέο ζπλαληήζεηο νξγαλψζεσλ πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαηαζθελψζεηο εξγαζίαο. 31

32 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Αληαιιαγψλ Λέσλ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή έλαο ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο ή κηα άηππε νκάδα λέσλ (πελζχκηζε: ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο) ή έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρφινο ησλ δηθαηνχρσλ Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ χλζεζε εζληθψλ νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ Σφπνο(νη) ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηαο Πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο Ν δηθαηνχρνο πνπ ζηέιλεη κηα νκάδα ζπκκεηερφλησλ ζε κηα άιιε ρψξα νξίδεηαη σο νξγάλσζε απνζηνιήο (ΝΑ). Ν δηθαηνχρνο πνπ θηινμελεί ηελ Αληαιιαγή Λέσλ ζηε ρψξα ηνπ νξίδεηαη σο νξγάλσζε ππνδνρήο (Ν). Γηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: δχν δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Σξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηξεηο δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Πνιπκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Νη ζπκκεηέρνληεο είλαη λένη ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 25 εηψλ θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζε κηα απφ ηηο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (έλαο κηθξφο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα είλαη ειηθίαο κεηαμχ 25 θαη 30 εηψλ). Πε θάζε αληαιιαγή, ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ είλαη 16 θαη ν κέγηζηνο 60 (ν(νη) ζπλνδφο(νί) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη). Γηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 8 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Σξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 6 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Πνιπκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Θάζε εζληθή νκάδα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπλνδφ. Ζ Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηε ρψξα ελφο εθ ησλ δηθαηνχρσλ. Κεηαθεξφκελεο Αληαιιαγέο Λέσλ: ε Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηηο ρψξεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ. Ρν πνιχ 15 κήλεο εκέξεο, εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ. Έλα ιεπηνκεξέο εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. 32

33 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ Όιεο νη αηηήζεηο: Έλαο δηθαηνχρνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα ηνπ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ (βι. παξαθάησ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; ): Έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ (ΠΝ) θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ), γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο (βι. παξαθάησ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; ): Γη-, Σξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: θάζε δηθαηνχρνο ππνβάιιεη μερσξηζηά αίηεζε ζηελ αληίζηνηρε Δζληθή πεξεζία γηα ην δηθφ ηνπ ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ( πνιιαπιή ρξεκαηνδφηεζε ') Πνιπκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ν δηθαηνχρνο πνπ θηινμελεί ηε Γξαζηεξηφηεηα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ (ΠΝ) θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ), γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Κεηαθεξφκελεο Αληαιιαγέο Λέσλ (δη-, ηξη- ή πνιπκεξείο): έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ θηινμελεί ηκήκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ (ΠΝ) θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ), γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Όιεο νη αηηήζεηο: Πηελ πεξίπησζε κηαο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ θαη λα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο. Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πφηε πξέπεη θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πψο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε; Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο αηηνχληεο. Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζπκκεηερφλησλ: Ν αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ζην ζρέδην πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.(ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε (Π): Ινηπά θξηηήξηα Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ΞΠ, απηή πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: δηάξθεηα ΞΠ: ην πνιχ 2 εκέξεο (εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ) αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 1 ζπκκεηέρσλ αλά νκάδα. Ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα απμεζεί ζε 2 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 1 εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη έλαο λένο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Αληαιιαγή Λέσλ πξφγξακκα ΞΠ: ην εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΞΠ επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). 33

34 Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Θξηηήξηα επηινγήο Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (50%) Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ θαη δηθαηνχρσλ (20%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη ή επηζεκαίλεηαη, ζε εζληθφ επίπεδν. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γξαζηεξηφηεηαο πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε επξσπατθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Αξηζκφο δηθαηνχρσλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην Ηζνξξνπία ησλ νκάδσλ εηαίξσλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ Κφλν γηα ηηο Γηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ: ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα πξψηε θνξά ή είλαη κηθξήο θιίκαθαο. Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηηο Αληαιιαγέο Λέσλ; Ση είλαη ν ζπλνδφο; Ππλνδφο είλαη έλα ελήιηθν άηνκν ην νπνίν ζπλνδεχεη ηνπο λένπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα Αληαιιαγή Λέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηάξηηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο. ρέδηα πνιιαπιψλ κέηξσλ - Γξάζε 1 Νη Αληαιιαγέο Λέσλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ελφο ζρεδίνπ πνιιαπιψλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζηελ παξνχζα Γξάζε. Youthpass Ρν πηζηνπνηεηηθφ Youthpass εθαξκφδεηαη ζηελ επηκέξνπο Γξάζε 1.1 απφ ην Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ Youthpass, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο A ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Παξάδεηγκα κηαο Αληαιιαγήο Λέσλ Κηα πνιπκεξήο Αληαιιαγή Λέσλ κε ηίηιν «Slainte agus An Oige» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Omagh ηεο Ηξιαλδίαο. Πην ζρέδην ζπκκεηείραλ 40 λένη απφ ηελ Ηξιαλδία, ηε Ιηζνπαλία, ηελ Ξνισλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Πηφρνο ηεο αληαιιαγήο ήηαλ λα πξνζθέξεη ζηνπο λένπο έλα πιαίζην γηα έλα πγηεηλφ ηξφπν δσήο, εζηηάδνληαο ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν πξφγξακκα ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο πξαθηηθψλ 34

35 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ δξαζηεξηνηήησλ φπνπ νη λένη εξγάδνληαλ ζε νκάδεο ζπκκεηέρνληαο ζε δηάθνξα αζιήκαηα, θαη κηαο ζεηξάο απφ εξγαζηήξηα ζηα νπνία ζπδεηνχζαλ ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ αζιεηηζκνχ ζην ζψκα. Δπίζεο, ην ζρέδην έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο ζπκκεηερφλησλ θάζε ρψξαο λα παξνπζηάζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπο. Ρν πξφγξακκα έδηλε έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ζηελ απνδνρή ησλ άιισλ, ζηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ, ζηελ πξνζέγγηζε άιισλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ εθηίκεζε δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 35

36 Πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο; Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο: Γαπάλεο ηαμηδηνχ Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνπαξαζθεπ αζηηθή ζπλάληεζε Γαπάλεο πξνεηνηκαζία ο Δπηιέμηκεο δαπάλεο Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). Γηα ηα κεηαθεξφκελα ζρέδηα: δαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν έλαξμεο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη δαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν ιήμεο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηφπν δηακνλήο. Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). + Γαπάλεο δηακνλήο θαη άιιεο δαπάλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κεραληζκφ ο ρξεκαηνδφ ηεζεο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Θαη απνθνπή πνζφ Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Πνζφ* 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ + 64 x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ (ην πνιχ 2 δηαλπθηεξεχζεηο) x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ησλ νξγαλψζεσλ απνζηνιήο x αξηζκφ δηθαηνχρσλ Γηθαηνχρνο Νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο (δη-, ηξηκεξείο) Ππληνληζηηθφο νξγαληζκφο (πνιπκεξείο) Νξγαλψζεηο απνζηνιήο (δη-, ηξηκεξείο) Ππληνληζηηθφο νξγαληζκφο (πνιπκεξείο) Νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο (δη-, ηξηκεξείο) Ππληνληζηηθφο νξγαληζκφο (πνιπκεξείο) Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Απηφκαηε Ξξνυπφζεζε: ε αλαγθαηφηεηα θαη νη ζηφρνη ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη ζην έληππν αίηεζεο Ξξνυπφζεζε: νη δξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Τπνρξέσζε αλαθνξάο Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε.. Γαπάλεο δξαζηεξηνηήη σλ Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, Θαη απνθνπή πνζφ 960 Νξγάλσζε ππνδνρήο (δη-, ηξηκεξείο) Απηφκαηε Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. 36

37 (δη-, ηξηκεξψλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιηζεο. + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο + 24 x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Θαηάινγνο ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 37

38 Γαπάλεο Γξαζηεξηνηήη σλ (πνιπκεξψλ, κεηαθεξφκελ σλ) Δηδηθά θφζηε Γαπάλεο γηα επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάη σλ Δπηιέμηκεο δαπάλεο Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιηζεο. Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άκεζα λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο/εηδηθέο αλάγθεο ή ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηάδνπζα θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Θεσξήζεηο εηζφδνπ, έμνδα ζεσξήζεσλ, έμνδα εκβνιηαζκνχ. Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Κεραληζκφ ο ρξεκαηνδφ ηεζεο Θαη απνθνπή πνζφ + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Πνζφ* + 24 x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Έσο 500 x αξηζκφ δηθαηνχρσλ. ην πνιχ Γηθαηνχρνο Ππληνληζηηθφο νξγαληζκφο (πνιπκεξείο, κεηαθεξφκελεο) Νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο (δη-, ηξηκεξείο) Ππληνληζηηθφο νξγαληζκφο (πνιπκεξείο) Νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο (δη-, ηξηκεξείο) Ππληνληζηηθφο νξγαληζκφο (πνιπκεξείο) Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Απηφκαηε Ξξνυπφζεζε: ε αίηεζε γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα εηδηθά θφζηε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζην έληππν ηεο αίηεζεο Ξξνυπφζεζε: νη δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. * Νη Δζληθέο πεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζε εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο πνπ νξίδεη ε Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο ηνπ. Ρα πνζά πνπ ηζρχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν δεκνζηεχνληαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ. Πνηεο δαπάλεο κπνξνχλ λα εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία εηδηθά θφζηε ; Ρα εηδηθά θφζηε πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ είλαη ηα εμήο: Θεσξήζεηο εηζφδνπ, έμνδα ζεσξήζεσλ, έμνδα εκβνιηαζκνχ Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άκεζα λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο ή/θαη εηδηθέο αλάγθεο Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηάδνπζα θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Πηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, ε επηρνξήγεζε κπνξεί λα θαιχπηεη, γηα παξάδεηγκα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο ηαηξηθή πεξίζαιςε επηπξφζζεηε γισζζηθή θαηάξηηζε/ππνζηήξημε, επηπξφζζεηε πξνεηνηκαζία, εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ή εμνπιηζκφ, επηπξφζζεην ζπλνδφ, επηπιένλ πξνζσπηθέο δαπάλεο ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ κεηνλεθηήκαηνο. 38

39 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ Πψο πεηπραίλεη έλα ζρέδην; Ν πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ επηρνξήγεζεο ζε απηή ηελ επηκέξνπο Γξάζε παξαζέηεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Ξαξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο κε επηηπρία. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο ζχκπξαμεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη κε θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: ην επίπεδν δηθηχσζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δέζκεπζε θάζε δηθαηνχρν ζην ζρέδην ην πξνθίι θαη ην ππφβαζξν ησλ δηθαηνχρσλ φηαλ ε θχζε ή ν ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ πξνζφλησλ έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην ε ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλέρεηα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο Αληαιιαγήο Λέσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζέκα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Ξξέπεη λα εμεηάδνπλ δεηήκαηα, φπσο ν θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ, νη κέζνδνη εξγαζίαο, ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο (ηφπνο δηεμαγσγήο, κεηαθνξά, δηακνλή, πιηθή ππνζηήξημε, γισζζηθή ππνζηήξημε). Ζ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη επίζεο λα εληζρχεη ηελ εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Αληαιιαγή Λέσλ θαη λα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Ππληζηάηαη δεφλησο ε πξαγκαηνπνίεζε πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο ψζηε ε(νη) νκάδα(εο) απνζηνιήο λα επηζθεθζεί(νχλ) ηελ νκάδα ππνδνρήο. Πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ξεαιηζηηθφ, ηζνξξνπεκέλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ρν πξφγξακκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο δηαπνιηηηζκηθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο Ξξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εάλ απηή έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα αλαδεηθλχεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δθηφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ αμηνιφγεζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα δίλεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ξέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ γνληθή ζπλαίλεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάησ ησλ 18 εηψλ (παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνπ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη λα εζηηαζηνχλ ζηε λνκνζεζία, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε ην ζρέδην λα θαιχπηεη ηα δεηήκαηα ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ. Δπηβάιιεηαη ε παξνπζία επαξθνχο αξηζκνχ ζπλνδψλ ψζηε νη λένη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα αξθεηά αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ. ηαλ ζε έλα ζρέδην ζπκκεηέρνπλ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, ε νκάδα ησλ ζπλνδψλ πξέπεη λα απαξηίδεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. Θαιφ είλαη λα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (πρ. 24/7 ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηε ρψξα ππνδνρήο θαη απνζηνιήο, ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο, εθεδξηθφ ζρέδην, θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπλνδφο κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ, επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ θιπ.). Δπίζεο, είλαη θαιφ λα εθπνλεζεί έλαο θνηλφο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα βνεζήζεη ηφζν ηνπο ζπλνδνχο φζν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 39

40 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ζέβνληαη θάπνηα θνηλψο απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (πρ. ρξήζε νηλνπλεχκαηνο, θάπληζκα θιπ.). Ξαξάιιεια, νη ζπλνδνί πξέπεη λα έρνπλ θνηλή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε γηα νξηζκέλα ζέκαηα ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιίζηεο ειέγρνπ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο Θηλδχλνπο θαη ηελ Ξξνζηαζία ησλ Λέσλ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Ξαξάξηεκα III ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ Θέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζαθή ζεκαηηθή, ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ. Ρν επηιεγέλ ζέκα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη λα απερεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζέκα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο Ρν ζρέδην πξέπεη λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο. Ξξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα θάζκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε ηππηθήο κάζεζεο (εξγαζηήξηα, παηρλίδηα ξφισλ, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θιπ.), πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πε γεληθέο γξακκέο, ην ζρέδην πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξσηνβνπιία. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην Ρν εθαξκνδφκελν εκεξήζην πξφγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο πξέπεη λα εκπιέθεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ελεξγνπνηεί κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Νη λένη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ίζε βάζε, αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα απνθηνχλ ή λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Ζ Αληαιιαγή Λέσλ πξέπεη λα εληζρχεη ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ λέσλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη λα ελζαξξχλεη ην δηάινγν θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φισλ ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, θαη λα αλαπηχζζεη έλα αίζζεκα αλεθηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπξσπατθή δηάζηαζε Ζ Αληαιιαγή Λέσλ πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη λα εληζρχεη ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ην επξσπατθφ/δηεζλέο πιαίζην ζην νπνίν δνπλ. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: - ην ζρέδην πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη βνεζά ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο - ην ζρέδην απερεί κηα θνηλή αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επξσπατθή θνηλσλία, φπσο ν ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ν αληηζεκηηηζκφο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ - ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ζπλδέεηαη κε επξσπατθά ζέκαηα, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ν ξφινο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία - ην ζρέδην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, δειαδή ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα Ν αληίθηππνο κηαο Αληαιιαγήο Λέσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα εκπιέθνπλ άιια άηνκα (απφ ηε γεηηνληά, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ.) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα έρεη πην καθξφπλνε πξννπηηθή, θαη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο 40

41 Κέξνο B - Γξάζε 1.1 Αληαιιαγέο Λέσλ πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ελφο βηψζηκνπ αληίθηππνπ. Ρν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο πείζνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ ζε έλα θαηλνχξγην πιαίζην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο (λένη, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, κέζα ελεκέξσζεο, πνιηηηθνί εγέηεο, δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Θα είλαη ε Αληαιιαγή ακνηβαία; Κπνξεί έλαο λένο δηθαηνχρνο λα εκπιαθεί ζε κηα επφκελε Αληαιιαγή Λέσλ; Ξψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή θαη πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα; Θα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο Αληαιιαγέο Λέσλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ πξνβνιή θαη ηα κέηξα ζπκβαίλνπλ θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ρα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: - Ξξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην ζρέδην - θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαη λα δηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο λενιαίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζρέδην κπνξεί επηηεπρζεί σο εμήο: αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή SMS πξνεηνηκαζία πφζηεξ, απηνθφιιεησλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (κπινπδάθηα, θαπέια, ζηπιφ θιπ.) πξφζθιεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα παξαηήξεζε δειηία ηχπνπ ή άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ελεκεξσηηθά δειηία δεκηνπξγία e-νκάδαο, δηθηπαθνχ ρψξνπ, θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ή κπινγθ ζην Γηαδίθηπν θιπ. - Ξξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ), θάζε ζρέδην πξέπεη επίζεο λα δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα (γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο θιπ.) ζε φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ (βι. παξαδείγκαηα αλσηέξσ). Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεδξίεο ή εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο ζην πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο) πνπ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο). Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. - Ρππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο Ρα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ηα κέηξα πξνβνιήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο εζηηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ, θαη φρη ζηε Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Γη απηφ, ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ιακβάλνπλ θπξίσο ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Αληαιιαγήο Λέσλ. - Δπηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηε επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνζθέξεη έλα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Θαλφλεο Σξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο επηκέξνπο Γξάζεο). Ρα παξαδείγκαηα κέηξσλ επηπξφζζεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ) δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ (CD-Rom, DVD...) αλάπηπμε καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε/ρχπν, ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο 41

42 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ηειεφξαζεο/ηνπ ξαδηφθσλνπ ) αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα, βηβιηαξάθηα, εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ ) δεκηνπξγία δηθηπαθήο πχιεο θιπ. 42

43 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Γξάζε Πξσηνβνπιίεο Λέσλ ηφρνη Απηή ε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ζρέδηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη άκεζα ζε δξαζηεξηφηεηεο δηθήο ηνπο επηλφεζεο, ζηηο νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, ην πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Ση είλαη νη Πξσηνβνπιίεο Λέσλ; Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ μεθηλνχλ, ζεζπίδνληαη θαη πινπνηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο. Γίλεηαη έηζη ζηνπο λένπο ε δπλαηφηεηα λα δνθηκάδνπλ ηδέεο κέζα απφ πξσηνβνπιίεο πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξίεο άκεζεο θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή εκπεηξία κε ηππηθήο κάζεζεο. Ξξνζθέξεη ζηνπο λένπο ηελ επθαηξία λα δνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο επξσπαίνπο πνιίηεο θαη λα ληψζνπλ φηη ζπλεηζθέξνπλ θαη απηνί ζην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Κηα Ξξσηνβνπιία Λέσλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Κηα Ξξσηνβνπιία Λέσλ κπνξεί λα είλαη: εζληθή: ζρεδηαζκφο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν, θαη αλάπηπμε απφ κία νκάδα ζηε ρψξα δηακνλήο ηεο δηαθξαηηθή: δηθηχσζε ζρεδίσλ πξσηνβνπιηψλ λέσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ θνηλνχ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Πξσηνβνπιηψλ Λέσλ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή κηα άηππε νκάδα λέσλ (πελζχκηζε: ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο). Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: κφλν έλαο δηθαηνχρνο. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ δχν δηθαηνχρνη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία είλαη ρψξα ηεο ΔΔ. Λένη ειηθίαο κεηαμχ 18 θαη 30 εηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Λένη θάησ ησλ 18 (ειηθίαο κεηαμχ 15 θαη 17 εηψλ) γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πξνγπκλαζηή. Γηα ηνλ πξνγπκλαζηή, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ειηθίαο ή γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα εκπιέθεη κηα νκάδα ηνπιάρηζηνλ 4 λέσλ ζπκκεηερφλησλ. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπιάρηζηνλ 8 λένπο ζπκκεηέρνληεο 43

44 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο χλζεζε εζληθψλ νκάδσλ ζπκκεηερφλησλ Σφπνο(νη) ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηαο Πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ε Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ρψξα ηνπ δηθαηνχρνπ. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ε Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε(ζηηο) ρψξα(εο) ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ. Απφ 3 έσο 18 κήλεο. Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηαο. Κηα επηζθφπεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Όιεο νη αηηήζεηο: Ν δηθαηνχρνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα ηνπ. Πηελ πεξίπησζε κηαο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ θαη λα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο. Δζληθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ. Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ: έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ), γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πφηε πξέπεη θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πψο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε; Ινηπά θξηηήξηα Νη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο φπνπ εδξεχεη ν αηηψλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζπκκεηερφλησλ Ν αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ζην ζρέδην πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εκπιεθνληαη άκεζα ζην ζρεδίν.(ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλάληεζε (Π) (Κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ). Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ΞΠ, απηή πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: δηάξθεηα ΞΠ: ην πνιχ 2 εκέξεο (εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ) αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: κέρξη 2 ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα. Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα είλαη ν πξνγπκλαζηήο. πξφγξακκα ΞΠ: έλα εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΞΠ επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Θξηηήξηα επηινγήο Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. 44

45 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (50%) Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ θαη δηθαηνχρσλ (20%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη επηζεκαίλεηαη, ζε εζληθφ επίπεδν. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ: πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα ηνπ ζρεδίνπ θαηλνηφκνο δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επξσπατθή δηάζηαζε θπξίσο γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ: δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Αηηνχληεο γηα πξψηε θνξά. Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηηο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ; Ση είλαη ν πξνγπκλαζηήο; Ν πξνγπκλαζηήο είλαη άηνκν πνπ δηαζέηεη πείξα ζηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία ή/θαη Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ ψζηε λα κπνξεί λα ζπλνδεχεη νκάδεο λέσλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ξαίδεη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο λέσλ. Ν πξνγπκλαζηήο παξακέλεη εθηφο ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ αιιά ππνζηεξίδεη ηελ νκάδα ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη ελίνηε κε ηνπο λένπο γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο. Νη πξνγπκλαζηέο κπνξνχλ λα είλαη εζεινληέο ή επαγγεικαηίεο, ζπλνδνί νκάδσλ ή νξγαλψζεσλ λέσλ, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ιέζρεο ή ππεξεζίεο λενιαίαο θιπ. Νη λένη πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ήδε ζε πξφγξακκα Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ άιιεο νκάδεο λέσλ. Κπνξνχλ επνκέλσο λα ιεηηνπξγνχλ σο έκπεηξα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνγχκλαζε αηφκσλ κε ηηο ίδηεο αλαδεηήζεηο. Ζ πξνγχκλαζε ηέηνησλ αηφκσλ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε ηα ίδηα ελδηαθέξνληα/αλαδεηήζεηο ή αηφκσλ ηεο ίδηαο ειηθίαο, είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πξνο ρξήζε ζηηο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνγχκλαζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Νη πξνγπκλαζηέο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ζχκβνπινη πνπ παξέρνπλ νη Δζληθέο πεξεζίεο, θαη νη νπνίνη ζπλαληνχλ ηελ νκάδα ησλ λέσλ αξθεηέο θνξέο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ, ζπλήζσο ζηελ έλαξμε, ζηε κέζε θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Νη Δζληθέο πεξεζίεο κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνπλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ δπλεηηθψλ θαη πξψελ δηθαηνχρσλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πξνγχκλαζεο. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνγχκλαζε ζην πιαίζην ησλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ Δζληθή πεξεζία ζαο. 45

46 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ - Γξάζε 1 Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκήκα ελφο ζρεδίνπ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο ελ ιφγσ Γξάζεο. Παξάδεηγκα κηαο Πξσηνβνπιίαο Λέσλ 12 λένη απφ ηελ Ρνπξθία αλέπηπμαλ έλα ζρέδην κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ ππνινγηζηψλ ζε παηδηά πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα εξγάδνληαη ζην δξφκν. Ζ νκάδα ζπλεξγάζηεθε κε κηα ηνπηθή ΚΘΝ πνπ εξγάδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηα παηδηά απηά. Κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά, ε νκάδα ελεκεξψζεθε γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη ηα ξψηεζε ηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ έηζη γελλήζεθε ε ηδέα ηεο θαηάξηηζεο ζηνπο ππνινγηζηέο. Ζ θαηάξηηζε είρε ηξίκελε δηάξθεηα θαη ην ζρέδην πξνζέγγηζε πεξίπνπ 70 παηδηά. «Ρν πην ζεκαληηθφ πξάγκα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ήηαλ φηη ην ζρέδην κε βνήζεζε λα θάλσ απηφ πνπ ήζεια! Μέξεηο, κε ζπγθίλεζε ε θαηάζηαζε απηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ δξφκνπ. Ήζεια λα θάλσ θάηη! Κπνξείο λα ηα πξνζεγγίζεηο θαη λα πάξεηο κηα ηδέα γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο, αιιά ρξεηάδεζαη έλα πιαίζην γηα λα δνπιέςεηο πξαγκαηηθά καδί ηνπο, θαη απηή αθξηβψο ηελ επθαηξία καο πξφζθεξε ην ζρέδην απηήο ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ! Ζ επαθή κε ην ηνπηθφ Θέληξν Λενιαίαο θαη ηε ΚΘΝ πνπ ζπλεξγάζηεθε καδί καο ήηαλ πνιχ ρξήζηκε θαη ζεκαληηθή γηα ην ζρέδην. Νξγαλψζακε δηάθνξεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έδσζαλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα ληψζνπλ ιηγφηεξν απνθιεηζκέλα. Έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη θαηαθέξακε λα ηα βνεζήζνπκε, φηη έκαζαλ θάηη ρξήζηκν θαη απφιαπζαλ ηελ εκπεηξία.» (Ρνχξθνο, κέινο ηεο νκάδαο) 46

47 Πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο; Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο: Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεη αο (γηα ηηο Δζληθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεη αο (γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνγπκλαζηή Γαπάλεο γηα επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησ λ Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνπαξαζθεπ αζηηθή ζπλάληεζε Δπηιέμηκεο δαπάλεο Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή πξνγπκλαζηή ζην ζρέδην (αλ ρξεηάδεηαη). Γαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). Κεραληζκφ ο ρξεκαηνδφ εζεο Θαη απνθνπή πνζφ Θαη απνθνπή πνζφ Θαη απνθνπή πνζφ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Πνζφ* Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο (εθηφο εάλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν πνζφ επηρνξήγεζεο) (εθηφο εάλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν πνζφ επηρνξήγεζεο) 800 (εθηφο εάλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν πνζφ επηρνξήγεζεο) 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. Ρν πνιχ % ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ Απηφκαηε εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ζπλέπεηα πξνο ηνλ πξνζσξηλφ πξνυπνινγηζκφ. Απηφκαηε εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ζπλέπεηα πξνο ηνλ πξνζσξηλφ πξνυπνινγηζκφ. Απηφκαηε γηα ζρέδηα πνπ εκπιέθνπλ ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. πφ φξνπο γηα φια ηα ππφινηπα ζρέδηα ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αλάγθε γηα πξνγπκλαζηή θαη ε ππνζηήξημε πνπ απηφο δίλεη ζηελ νκάδα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξξνυπφζεζε: νη επηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξξνυπφζεζε: ε αλαγθαηφηεηα θαη νη ζηφρνη ηεο Ξξνπαξαζθεπαζηηθήο ζπλάληεζεο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη ζην έληππν αίηεζεο Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ. Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. 47

48 (κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) Γαπάλεο ηαμηδηνχ (κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ) + Δπηπξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηε δηακνλή θαη άιια έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο. Γαπάλεο ηαμηδηνχ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πίζσ. Σξήζε ησλ νηθνλνκηθφηεξσλ κέζσλ θαη λαχισλ (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο, ζηδεξνδξνκηθά εηζ. Β ζέζεο). + Θιίκαθα κνλαδηαίνπ θφζηνπο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ + 48 x αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ (ην πνιχ 2 δηαλπθηεξεχζεηο) x αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ ησλ θνξέσλ απνζηνιήο (1 ή 2 ζπκκεηέρνληεο έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα είλαη πξνγπκλαζηήο) 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ Απηφκαηε Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ / ηηκνινγίσλ. * Νη Δζληθέο πεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο. Έλαο δηθαηνχρνο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζε εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηα θαη απνθνπή πνζά θαη ηηο θιίκαθεο κνλαδηαίνπ θφζηνπο πνπ νξίδεη ε Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο ηνπ. Ρα πνζά πνπ ηζρχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν δεκνζηεχνληαη ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δζληθψλ πεξεζηψλ. 48

49 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Πψο πεηπραίλεη έλα ζρέδην; Ν πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ επηρνξήγεζεο ζε απηή ηελ επηκέξνπο Γξάζε παξαζέηεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Ξαξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο κε επηηπρία. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία κηαο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, ε νκάδα ησλ λέσλ πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα ζπκθσλήζεη απφ θνηλνχ έλα ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πηφρνο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε θαηάξηηζε ελφο ζσζηά δηαξζξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε εθπφλεζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ξαξφηη είλαη ζεκαληηθφ νη ίδηνη νη λένη λα αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο ε(νη) νκάδα(εο) ησλ λέσλ κπνξεί(νχλ) λα ππνζηεξηρζεί(νχλ) απφ έλα πξνγπκλαζηή. Πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ξεαιηζηηθφ, ηζνξξνπεκέλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο Ξξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, ε(νη) νκάδα(εο) πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί(νχλ) κηα δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εάλ απηή έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) θαη άιισλ ζηνρνζεηεκέλσλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα αλαδεηθλχεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δθηφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ αμηνιφγεζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα δίλεη ζηελ(ζηηο) νκάδα(εο) ηε δπλαηφηεηα ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ Ξξσηνβνπιία Λέσλ, θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην (Κφλν γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ) Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο ζχκπξαμεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη κε θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: ην επίπεδν δηθηχσζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δέζκεπζε θάζε δηθαηνχρνπ ζην ζρέδην έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην ε ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλέρεηα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ Θέκα ηνπ ζρεδίνπ Ρν ζρέδην πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζαθή ζεκαηηθή, ηελ νπνία ηα κέιε ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ. Ρν επηιεγέλ ζέκα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη λα απερεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Κεξηθά παξαδείγκαηα δπλεηηθψλ ζεκάησλ ζρεδίσλ: ηέρλε θαη πνιηηηζκφο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, πεξηβάιινλ, πξνζηαζία ηεο θιεξνλνκηάο, πιεξνθφξεζε ησλ λέσλ, αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο ζπλείδεζεο, αζηηθή αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία, πγεία, κέηξα θαηά ηεο παξαβαηηθφηεηαο, θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, αλαπεξία, ηξίηε ειηθία, άζηεγνη, κεηαλάζηεο, ηζφηεηα επθαηξηψλ, εθπαίδεπζε νκνηίκσλ, αλεξγία, λεαληθά αζιήκαηα, ςπραγσγία ησλ λέσλ, κέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίεο θιπ. Ρν ζέκα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. Θαηλνηφκνο δεκηνπξγηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα Πην πιαίζην ησλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ. Πηφρνο ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη λα είλαη ε εηζαγσγή, ε πινπνίεζε θαη ε πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ. Νη ελ ιφγσ θαηλνηφκεο πηπρέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 49

50 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Γξαζηεξηφηεηαο, κε ηε ζπκκεηνρή δηθαηνχρσλ απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, κε έλα δεκηνπξγηθφ θαη θαηλνθαλή ηξφπν επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε ηνλ πεηξακαηηζκφ κε λέεο κεζνδνινγίεο θαη κνξθέο ζρεδίσλ ή κε ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ε, φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε, εκπινθή ησλ κειψλ ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) θαη φισλ ησλ άιισλ αηφκσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί σο θνηλφ-ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Νη λένη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ίζε βάζε, αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα βνεζά ηα κέιε ηεο(ησλ) νκάδαο(σλ) θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα απνθηνχλ ή λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Δπξσπατθή δηάζηαζε Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ην επξσπατθφ/δηεζλέο πιαίζην ζην νπνίν δνπλ. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: - ην ζρέδην πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη βνεζά ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο - ην ζρέδην απερεί κηα θνηλή αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επξσπατθή θνηλσλία, φπσο ν ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ν αληηζεκηηηζκφο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ - ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ζπλδέεηαη κε επξσπατθά ζέκαηα, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ν ξφινο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία - ην ζρέδην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, δειαδή ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε (θπξίσο γηα ηηο Γηαθξαηηθέο Πξσηνβνπιίεο Λέσλ) Νη Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ πξέπεη λα εληζρχνπλ ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ λέσλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη λα ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φισλ ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, θαη λα αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα αλεθηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα Ν αληίθηππνο κηαο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα εκπιέθνπλ άιια άηνκα (απφ ηε γεηηνληά, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ.) ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Ρν ζρέδην πξέπεη λα έρεη πην καθξφπλνε πξννπηηθή, θαη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ελφο βηψζηκνπ αληίθηππνπ. Ρν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο πείζνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ ζε έλα θαηλνχξγην πιαίζην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο (λένη, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, κέζα ελεκέξσζεο, πνιηηηθνί εγέηεο, δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. Ξψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή θαη πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα; Θα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζρεδηαδφκελε Γξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε 50

51 Κέξνο B - Γξάζε 1.2 Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ Γξάζε. Ζ πξνβνιή θαη ηα κέηξα ζπκβαίλνπλ θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ρα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: - Ξξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην ζρέδην - θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαη λα δηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο λενιαίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζρέδην κπνξεί επηηεπρζεί σο εμήο: αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή SMS πξνεηνηκαζία πφζηεξ, απηνθφιιεησλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (κπινπδάθηα, θαπέια, ζηπιφ θιπ.) πξφζθιεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα παξαηήξεζε δειηία ηχπνπ ή άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ελεκεξσηηθά δειηία δεκηνπξγία e-νκάδαο, δηθηπαθνχ ρψξνπ, θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ή κπινγθ ζην Γηαδίθηπν θιπ. - Ξξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ), θάζε ζρέδην πξέπεη επίζεο λα δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα (γηα παξάδεηγκα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο θιπ.), ζε φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ (βι. παξαδείγκαηα αλσηέξσ). Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεδξίεο ή εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο ζην πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο ησλ Ξξσηνβνπιηψλ Λέσλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο) πνπ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο). Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. - Ρππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο Ρα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ηα κέηξα πξνβνιήο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο εζηηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ, θαη φρη ζηε Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο.. Γη απηφ, ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ιακβάλνπλ θπξίσο ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Ξξσηνβνπιίαο Λέσλ. - Δπηπξφζζεηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηελ επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνζθέξεη έλα πεξαηηέξσ νηθνλνκηθφ θίλεηξν γηα ηα ελ ιφγσ κέηξα (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Θαλφλεο Σξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο επηκέξνπο Γξάζεο). Ρα παξαδείγκαηα κέηξσλ επηπξφζζεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ) δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ (CD-Rom, DVD ) αλάπηπμε καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε/ρχπν, ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο/ηνπ ξαδηφθσλνπ ) αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα, βηβιηαξάθηα, εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ ) δεκηνπξγία δηθηπαθήο πχιεο θιπ. 51

52 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Γξάζε Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα Λένπο ηφρνη Απηή ε επηκέξνπο Γξάζε ππνζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή. Πηφρνο ηεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην βίν ηεο ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο θνηλφηεηάο ηνπο ή ζε δηεζλέο επίπεδν. Ση είλαη ηα Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα Λένπο; Ρα Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο είλαη πξνγξάκκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πλεχκα ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, επηηξέπνληαο ηε ζπγθέληξσζε, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη κεζνδνινγηψλ πξνεξρφκελσλ απφ πξνγξάκκαηα ή δξαζηεξηφηεηεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ. Έλα Γεκνθξαηηθφ Πρέδην γηα Λένπο πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Κεξηθά παξαδείγκαηα Γξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο: δεκηνπξγία δηθηχσλ γηα ηελ αληαιιαγή, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο δηαβνπιεχεζεηο απφ θαη κε λένπο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηηθή δσή εθδειψζεηο πιεξνθφξεζεο ή ζεκηλάξηα ή ζπδεηήζεηο γηα ηνπο λένπο ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζε φια ηα επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζε λένπο θαη ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ή εκπεηξνγλψκνλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηηθή δσή θαη ζηα δεκνθξαηηθά ζεζκηθά φξγαλα εθδειψζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπο ξφινπο ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ κέξνο ή ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο) ζην πιαίζην ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζρεδίνπ. Ση δελ είλαη ηα Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα Λένπο; Νη θαησηέξσ δξαζηεξηφηεηεο ΓΔΛ είλαη επηιέμηκεο γηα επηρνξεγήζεηο ζην πιαίζην ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο: θαηαζηαηηθέο ζπλαληήζεηο νξγαλψζεσλ πνιηηηθέο ζπλαληήζεηο Αληαιιαγέο Λέσλ Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ. 52

53 Κέξνο B - Γξάζε 1.3 Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ ρεδίσλ γηα Λένπο; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: έλαο κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή έλαο ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο ή κηα άηππε νκάδα λέσλ (πελζχκηζε: ζηελ πεξίπησζε ηεο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο) ή έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Σφπνο(νη) ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο Πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Γηθαηνχρνη απφ ηνπιάρηζηνλ 2 δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλαο πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηεο ΔΔ. Ρνπιάρηζηνλ 2 δηθαηνχρνη αλά ρψξα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη (βι. θαησηέξσ). Λένη ζπκκεηέρνληεο: λένη ειηθίαο κεηαμχ 13 θαη 30 εηψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Τπεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ/εκπεηξνγλψκνλεο: Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ή εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηηθή δσή θαη ζηα δεκνθξαηηθά ζεζκηθά φξγαλα, νη ελ ιφγσ ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα εκπιέθνληαη αλεμαξηήησο ειηθίαο ή γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Πην ζρέδην πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 16 λένη. Ζ Γξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πινπνηείηαη ζηε(ζηηο) ρψξα(εο) ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δηθαηνχρσλ. Απφ 3 έσο 18 κήλεο. Γελ πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα γηα ηε Γξαζηεξηφηεηα. Κηα επηζθφπεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην έληππν αίηεζεο. Ν δηθαηνχρνο πνπ θηινμελεί ηε Γξαζηεξηφηεηα - ή έλαο εθ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ θηινμελνχλ κέξνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο - αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα πεξεζία (βι. θαησηέξσ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; ) γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ, γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ). Έλαο δηθαηνχρνο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη αίηεζε πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζηε ρψξα ηνπ. Πηελ πεξίπησζε κηαο άηππεο νκάδαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηελ επζχλε λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε (ζηελ Δζληθή πεξεζία ηνπ) θαη λα ππνγξάθεη ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο. Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πφηε κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πψο κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ θνξείο πνπ δξζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο: αηηήζεηο ζρεδίσλ απφ φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο αηηνχληεο. Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. 53

54 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Ινηπά θξηηήξηα Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ: Ν αηηψλ πξέπεη λα εγγπάηαη φηη ζην ζρέδην πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρέδην. (Ξαξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ) Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Πνηφηεηα ηεο ζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο (20%) Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (30%) Πξνθίι θαη αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαη δηθαηνχρσλ (20%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηκέξνπο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη ή επηζεκαίλεηαη, ζε δηεζλέο επίπεδν. Ξνηφηεηα ηεο ζεκαηηθήο ηαπηφηεηαο ζεκαίλεη επηθέληξσζε ηνπ ζρεδίνπ: ζηε ζπκκεηνρή λέσλ ζε κεραληζκνχο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ή ζην λα δίλεη ηελ επθαηξία ζε λένπο λα βηψλνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ή ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε λένπο θαη ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν) ή ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαθέο κε ηνπο λένπο εθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε επξσπατθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/ πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Αξηζκφο ρσξψλ θαη δηθαηνχρσλ εηαίξσλ 54

55 Κέξνο B - Γξάζε 1.3 Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηα Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα Λένπο; ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ - Γξάζε 1 Ρα Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηκήκα ελφο ζρεδίνπ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο ελ ιφγσ Γξάζεο. πκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ/εκπεηξνγλσκφλσλ ζηα Γεκνθξαηηθά ρέδηα γηα Λένπο Δάλ ην ζρέδην πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ/εκπεηξνγλσκφλσλ, νπδεκία απφ ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκεηνρή (ηαμηδηνχ, δηαηξνθήο, δηακνλήο, ζεσξήζεηο, εηδηθέο αλάγθεο θιπ.) κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Νη ελ ιφγσ δαπάλεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ άιιεο πεγέο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο ζην ζρέδην (ίδηνπο πφξνπο ησλ δηθαηνχρσλ ή/θαη εζληθή, πεξηθεξεηαθή, ηνπηθή ή ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε). Αλεμάξηεηνη δηθαηνχρνη Πην πιαίζην ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο, νη δηθαηνχρνη κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ή λα αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ δίθηπν σζηφζν, θάζε δηθαηνχρνο δελ πξέπεη λα εμαξηάηαη απφ άιιν δηθαηνχρν γηα λα απνθαζίδεη, λα πινπνηεί ή λα ρξεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Παξάδεηγκα Γεκνθξαηηθνχ ρεδίνπ γηα Λένπο 40 λένη απφ 11 ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζπλαληψληαη γηα 10 εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πξνζνκείσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ. Νη ζπκκεηέρνληεο δηνξίδνπλ ηνλ πξφεδξν ηνπ Θνηλνβνπιίνπ ηνπο, θαη ζπζηήλνπλ θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο θαη επηηξνπέο πνπ ζπδεηνχλ θνηλψο απνδεθηά ζέκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο επξσπατθήο αηδέληαο θαη αθνξνχλ ηε δσή ησλ λέσλ ζηελ Δπξψπε. Κεηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά έγγξαθα θαη πξαγκαηηθέο εξγαζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ, θάλνπλ πξνζνκνίσζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 10 εκεξψλ, ζπλαληνχλ εθπξνζψπνπο επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ. 55

56 Πνηνη είλαη νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο; Δάλ επηιεγεί ην ζρέδην, ηζρχνπλ νη θαησηέξσ θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο: Γαπάλεο Γξαζηεξηφηεηαο Δπηιέμηκεο δαπάλεο Δπηιέμηκεο άκεζεο δαπάλεο - Γαπάλεο ηαμηδηνχ - Γαπάλεο δηακνλήο/δηαηξνθήο - Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπλαληήζεσλ, δηαβνπιεχζεσλ, δξαζηεξηνηήησλ - Γεκνζηεχζεηο/κεηαθξάζεηο/δαπάλεο πιεξνθφξεζεο - Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ - Άιιεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ Κεραληζκφο ρξεκαηνδφηε ζεο Ξνζνζηφ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ Πνζφ Θαλφλαο επηρνξήγεζεο Τπνρξεψζεηο αλαθνξάο 75% ησλ ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ. (εθηφο αλ ν αηηψλ δεηήζεη κηθξφηεξν % επηρνξήγεζεο) Ρν πνιχ Ξξνπφζεζε: νη ζηφρνη θαη ην πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη κε ζαθή ηξφπν ζηελ αίηεζε Ξιήξεο αηηηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ δαπαλψλ, αληίγξαθν ησλ ηηκνινγίσλ/απνδείμεσλ/εηζη ηεξίσλ (κφλν γηα ηηο άκεζεο δαπάλεο). Ξεξηγξαθή επηηεπγκάησλ ζηελ ηειηθή έθζεζε. Θαηάινγνο ππνγξαθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηιέμηκεο έκκεζεο δαπάλεο (7% ησλ επηιέμηκσλ άκεζσλ δαπαλψλ) 56

57 Κέξνο B - Γξάζε 1.3 Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο Πψο πεηπραίλεη έλα ζρέδην; Ν πίλαθαο ησλ θξηηεξίσλ επηρνξήγεζεο ζε απηή ηελ επηκέξνπο Γξάζε παξαζέηεη ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία αμηνινγείηαη ε πνηφηεηα ελφο ζρεδίνπ. Ξαξαθάησ ζα βξείηε κεξηθέο ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζνπλ λα πινπνηήζεηε ην ζρέδηφ ζαο κε επηηπρία. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλζην ζρέδην Ζ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο είλαη ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο ζχκπξαμεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ εηαίξσλ θαη κε θνηλνχο ζηφρνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: ην επίπεδν δηθηχσζεο ε ζπλεξγαζία θαη ε δέζκεπζε θάζε δηθαηνχρνπ ζην ζρέδην ην πξνθίι θαη ην ππφβαζξν ησλ δηθαηνχρσλ φηαλ ε θχζε ή ν ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ θαηνρή νξηζκέλσλ πξνζφλησλ έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο θαζνξηζκφο ξφισλ θαη θαζεθφλησλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην ε ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζπλέρεηα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. Ζ δεκηνπξγία κηαο ζχκπξαμεο πνπ απαξηίδεηαη απφ δηθαηνχρνπο δηαθνξεηηθνχ πξνθίι (πρ. ζπκκεηνρή ηνπηθψλ αξρψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ) κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο (ηδίσο, φηαλ ζηφρνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο ππεπζχλνπο ιήςεο απνθάζεσλ). Πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο Ζ θάζε πξνεηνηκαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ελφο Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο. Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην θνηλφ ζέκα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο. Δπίζεο, πξέπεη λα εμεηάδνπλ δεηήκαηα, φπσο ν θαηακεξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ην πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο, νη κέζνδνη εξγαζίαο, ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο (ηφπνο δηεμαγσγήο, κεηαθνξά, δηακνλή, πιηθή ππνζηήξημε, γισζζηθή ππνζηήξημε. Ζ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη επίζεο λα εληζρχεη ηελ εκπινθή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο θαη λα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζαθέο, ξεαιηζηηθφ, ηζνξξνπεκέλν θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνιφγεζεο Ξξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ κηα δηαδηθαζία ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη εάλ απηή έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη επίζεο λα αλαδεηθλχεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δθηφο ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο, ελζαξξχλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξηψλ αμηνιφγεζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα δίλεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα ηειεηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ξέξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ γνληθή ζπλαίλεζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάησ ησλ 18 εηψλ (παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνπ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ζρεδίνπ, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα εζηηαζηνχλ ζηε λνκνζεζία, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε ην ζρέδην λα θαιχπηεη ηα δεηήκαηα ησλ θηλδχλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ λέσλ. Δπηβάιιεηαη ε παξνπζία επαξθνχο αξηζκνχ ζπλνδψλ ψζηε νη λένη λα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα αξθεηά αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ. ηαλ ζε έλα ζρέδην ζπκκεηέρνπλ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, ε νκάδα ησλ ζπλνδψλ πξέπεη λα απαξηίδεηαη θαηά πξνηίκεζε απφ άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. Θαιφ είλαη λα πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (πρ. 24/7 ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηε ρψξα ππνδνρήο θαη απνζηνιήο, ηακείν έθηαθηεο αλάγθεο, εθεδξηθφ ζρέδην, 57

58 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ, ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπλνδφο κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ, επηθνηλσλία κε ππεξεζίεο πξψησλ βνεζεηψλ, δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ...). Δπίζεο, είλαη θαιφ λα εθπνλεζεί έλαο θνηλφο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα βνεζήζεη ηφζν ηνπο ζπλνδνχο φζν θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζέβνληαη θάπνηα θνηλψο απνδεθηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (πρ. ρξήζε νηλνπλεχκαηνο, θάπληζκα ). Ξαξάιιεια, νη ζπλνδνί πξέπεη λα έρνπλ θνηλή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε γηα νξηζκέλα ζέκαηα - ηδίσο ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ιίζηεο ειέγρνπ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο Θηλδχλνπο θαη ηελ Ξξνζηαζία ησλ Λέσλ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Ξαξάξηεκα III ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ Θέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ζαθή ζεκαηηθή, ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα δηεξεπλήζνπλ απφ θνηλνχ. Ρν επηιεγέλ ζέκα πξέπεη λα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ θαη λα απερεί ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρν ζέκα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο. Δθαξκνδφκελεο κέζνδνη κε ηππηθήο κάζεζεο Ξξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα θάζκα κεζφδσλ θαη ηερληθψλ κε ηππηθήο κάζεζεο (εξγαζηήξηα, παηρλίδηα ξφισλ, ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, δξαζηεξηφηεηεο γηα ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο θιπ.), πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Πε γεληθέο γξακκέο, ην ζρέδην πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα δηαδηθαζία δηαπνιηηηζκηθήο κάζεζεο πνπ εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξσηνβνπιία. Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζην ζρέδην Ρν πξφγξακκα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο θαη νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη εξγαζίαο πξέπεη λα εκπιέθνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα ελεξγνπνηνχλ κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη επίζεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο θάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Νη λένη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ίζε βάζε, αλεμαξηήησο ησλ γισζζηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ ηνπο. Πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ Ρν ζρέδην πξέπεη λα βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαη λα απνθηνχλ ή λα θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε Ρα Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο πξέπεη λα εληζρχνπλ ηε ζεηηθή αληίιεςε ησλ λέσλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο, θαη λα ελζαξξχλνπλ ην δηάινγν θαη ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ζπλαληήζεηο κε άιινπο λένπο απφ δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν θαη πνιηηηζκφ. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη φισλ ησλ ζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ, θαη λα αλαπηχζζνπλ έλα αίζζεκα αλεθηηθφηεηαο θαη θαηαλφεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δπξσπατθή δηάζηαζε Ρα Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ επίγλσζή ηνπο γηα ην επξσπατθφ/δηεζλέο πιαίζην ζην νπνίν δνπλ. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε ελφο ζρεδίνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: - ην ζρέδην πξνάγεη ηελ αίζζεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε θαη βνεζά ηνπο λένπο λα θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο - ην ζρέδην απερεί κηα θνηλή αλεζπρία γηα δεηήκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επξσπατθή θνηλσλία, φπσο ν ξαηζηζκφο, ε μελνθνβία, ν αληηζεκηηηζκφο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ - ην ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ζπλδέεηαη κε επξσπατθά ζέκαηα, φπσο ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ, ν ξφινο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δξάζε ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία - ην ζρέδην πξαγκαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ΔΔ, δειαδή ηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ Αληίθηππνο, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ζπλέρεηα Ν αληίθηππνο ελφο Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε Γξαζηεξηφηεηα. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα πξνζπαζνχλ, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, λα εκπιέθνπλ άιια άηνκα (απφ ηε γεηηνληά, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θιπ.) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδίνπ. 58

59 Κέξνο B - Γξάζε 1.3 Γεκνθξαηηθά Πρέδηα γηα Λένπο Ρν ζρέδην πξέπεη λα έρεη πην καθξφπλνε πξννπηηθή, θαη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ελφο βηψζηκνπ αληίθηππνπ. Ρν πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηπγράλεηαη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ άιινη παξάγνληεο πείζνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ελφο Γεκνθξαηηθνχ Πρεδίνπ γηα Λένπο ζε έλα θαηλνχξγην πιαίζην. Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εληνπίδνπλ πηζαλέο νκάδεο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο (λένη, νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία, κέζα ελεκέξσζεο, πνιηηηθνί εγέηεο, δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο θαη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ), πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα πηζαλά κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο. Θα επαλαιεθζεί ην γεγνλφο; Κπνξεί έλαο λένο δηθαηνχρνο λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα θαηλνχξγην Γεκνθξαηηθφ Πρέδην γηα Λένπο; Ξψο πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαηηθή θαη πνηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα επφκελα βήκαηα; Θα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε; Πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εμεηάδνπλ απφ θνηλνχ κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο θαη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε γεληθφηεξα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζθέξεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά ηε Γξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Ζ πξνβνιή θαη ηα κέηξα ζπκβαίλνπλ θπξίσο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο. Ρα κέηξα απηά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: - Ξξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ Νη δηθαηνχρνη θαη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην ζρέδην - θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - θαη λα δηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο λενιαίαο θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζρέδην κπνξεί επηηεπρζεί σο εμήο: αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ καδηθή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή SMS πξνεηνηκαζία πφζηεξ, απηνθφιιεησλ, πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (κπινπδάθηα, θαπέια, ζηπιφ θιπ.) πξφζθιεζε ζε δεκνζηνγξάθνπο γηα παξαηήξεζε δειηία ηχπνπ ή άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ελεκεξσηηθά δειηία δεκηνπξγία e-νκάδαο, δηθηπαθνχ ρψξνπ, θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ή κπινγθ ζην Γηαδίθηπν θιπ. - Ξξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πσο ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ επίζεκνπ ινγφηππνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ), θάζε ζρέδην πξέπεη επίζεο λα δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεη ηελ επίγλσζε φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην Ξξφγξακκα ζηνπο λένπο θαη ζηνπο νξγαλσηέο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηε λενιαία εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο. Νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα (γηα παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Γξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηνπο ζηφρνπο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηηο νκάδεο ζηφρνπο θιπ. ζε φια ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβνιήο ηνπ ζρεδίνπ (βι. παξαδείγκαηα αλσηέξσ). Νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπλεδξίεο ή εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο ζην πξφγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε γεγνλφηα (ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο) πνπ νξγαλψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, δηεζλέο). Γηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Θάζε δηθαηνχρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη κέηξα γηα ηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο. Ρα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή κε ηα κέηξα πξνβνιήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ αλσηέξσ ελφηεηα ε βαζηθή δηαθνξά έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο εζηηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ, θαη φρη ζηε Γξαζηεξηφηεηα θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Γη απηφ, ηα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ιακβάλνπλ θπξίσο ρψξα κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ Γεκνθξαηηθψλ Πρεδίσλ γηα Λένπο. Δθηφο απφ ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηε επηπξφζζεηε δηάδνζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Ρα παξαδείγκαηα κέηξσλ επηπξφζζεηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: δηνξγάλσζε δεκφζησλ εθδειψζεσλ (παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα ) δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθψλ πξντφλησλ (CD-Rom, DVD ) αλάπηπμε καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέζα ελεκέξσζεο (ζεηξά δεκνζηεπκάησλ ζε ξαδηφθσλν/ηειεφξαζε/ρχπν, ζπλεληεχμεηο, ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο ηειεφξαζεο/ηνπ ξαδηφθσλνπ ) αλάπηπμε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα, βηβιηαξάθηα, εγρεηξίδηα θαιψλ πξαθηηθψλ ) δεκηνπξγία δηθηπαθήο πχιεο θιπ. 59

60 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Γξάζε 1 - ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ Ση είλαη ηα ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ; Κέζσ ελφο ζρεδίνπ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ, έλαο δηθαηνχρνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε αξθεηψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη 18 κελψλ, κπνξεί λα ππνβάιεη κηα εληαία αίηεζε ε νπνία ζπλδπάδεη: είηε δχν έσο πέληε Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ (πρ. δχν έσο πέληε Αληαιιαγέο Λέσλ) είηε δχν έσο πέληε Γξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ (πρ. κία πνιπκεξή Αληαιιαγή Λέσλ, δχν Ξξσηνβνπιίεο Λέσλ θαη έλα Γεκνθξαηηθφ Πρέδην γηα Λένπο). Δθηφο απφ ηηο Γηκεξείο θαη Ρξηκεξείο Αληαιιαγέο Λέσλ, φιεο νη Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη κέζσ ηεο Γξάζεο 1 κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζην πιαίζην κηαο ζπκθσλίαο Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ. Ρα Πρέδηα Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ απνζθνπνχλ ζηα εμήο: κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ πείξα ζηε δηαρείξηζε επηρνξεγήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε ή άιισλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο ζε δεηήκαηα πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δηεπθφιπλζε γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ επξχηεξεο πξνβνιήο θαη δηάδνζεο. Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ρεδίσλ Πνιιαπιψλ Κέηξσλ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Ρα ίδηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ. Δπηπιένλ, απηψλ ησλ θξηηεξίσλ, νη επηιέμηκνη δηθαηνχρνη πξέπεη λα έρνπλ ήδε ιάβεη επηρνξήγεζε γηα δηαθνξεηηθά ζρέδηα ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Ρα ίδηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1. Θξηηήξηα επηινγήο Ρα ίδηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ίδηα θξηηήξηα επηρνξήγεζεο πνπ νξίδνληαη ζηηο επηκέξνπο Γξάζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηζρχνπλ γηα ηηο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ησλ ζρεδίσλ Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1. Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηα ρέδηα Πνιιαπιψλ Κέηξσλ ηεο Γξάζεο 1; Θάζε Γξαζηεξηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζε έλα ζρέδην Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ζα αμηνινγείηαη μερσξηζηά, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Ζ Δζληθή πεξεζία ή ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο κπνξνχλ λα απνξξίςνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα ζρέδην Ξνιιαπιψλ Κέηξσλ ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζήο ηνπο κε θάπνην απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην ζρέδην κπνξεί λα εγθξηζεί, σζηφζν ν αξηζκφο ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα κεησζεί. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ρνξεγείηαη ζην ζρέδην. 60

61 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία Γξάζε 2 - Δπξσπατθή Δζεινληηθή Τπεξεζία ηφρνη Πηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο (ΔΔ) είλαη ε αλάπηπμε ηεο αιιειεγγχεο θαη ε πξναγσγή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κεηαμχ ησλ λέσλ. Ση είλαη ηα ζρέδηα Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο Τπεξεζίαο; Ζ Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο λα πξαγκαηνπνηνχλ εζεινληηθή ππεξεζία, γηα πεξίνδν έσο θαη 12 κελψλ, ζε ρψξα άιιε απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο. Θαιιηεξγεί ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ λέσλ, θαη ζπληζηά πξαγκαηηθή ππεξεζία κάζεζεο. Ξέξαλ ηνπ νθέινπο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη εζεινληέο καζαίλνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη γιψζζεο θαη αλαθαιχπηνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο. Έλα ζρέδην ΔΔ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: ζρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αμηνιφγεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζαλφηεηαο ζπλέρεηαο). Νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ζε νιφθιεξν ην ζρέδην. Έλα ζρέδην ΔΔ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε δηάθνξα ζέκαηα θαη ηνκείο παξέκβαζεο, φπσο πνιηηηζκφο, λενιαία, αζιεηηζκφο, θνηλσληθή κέξηκλα, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηέρλεο, πνιηηηθή πξνζηαζία, πεξηβάιινλ, αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο θιπ. Νη παξεκβάζεηο πςεινχ θηλδχλνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ έπνληαη άκεζα κηαο θξίζεο (π.ρ. αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, άκεζε παξνρή βνήζεηαο κεηά απφ θαηαζηξνθέο θιπ.) απνθιείνληαη. Έλα ζρέδην ΔΔ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ Γξαζηεξηνηήησλ ΔΔ. Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ Κηα Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε: Ζ Τπεξεζία: ν εζεινληήο θηινμελείηαη απφ έλα δηθαηνχρν ζε ρψξα άιιε απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπ, θαη πξαγκαηνπνηεί εζεινληηθή ππεξεζία πξνο φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ ππεξεζία εθηειείηαη ακηζζί, δελ έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη ηζνδπλακεί κε πιήξε απαζρφιεζε. Θχθινο Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔΤ: νη δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε εζεινληήο ζπκκεηέρεη ζηα εμήο: θαηάξηηζε πξν ηεο αλαρψξεζεο θαηάξηηζε θαηά ηελ άθημε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (γηα πεξεζία πνπ δηαξθεί πάλσ απφ 4 κήλεο) αμηνιφγεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο. ια ηα ηκήκαηα θαηάξηηζεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο Θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δπηηξνπή. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Θχθιν Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 'Ρη άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔ;' ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. πλερήο ππνζηήξημε εζεινληψλ: νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζσπηθή, γισζζηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζε θάζε εζεινληή πνπ ζπκκεηέρεη ζηε Γξααζηεξηφηεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 'Ρη άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔ;' ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Κηα Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή επαξθνχο ππνζηήξημεο ζηνπο εζεινληέο. 61

62 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ θαη ησλ εζεινληψλ, κηα Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ κπνξεί λα νξηζηεί σο Αηνκηθή ή Νκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ: Αηνκηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ: 1 εζεινληήο ηνλ νπνίν ζηέιλεη κία νξγάλσζε απνζηνιήο ζε κία νξγάλσζε ππνδνρήο Νκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ: 2 έσο 100 εζεινληέο ηνπο νπνίνπο ζηέιλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο απνζηνιήο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νξγαλψζεηο ππνδνρήο. Ρν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Νκαδηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ είλαη φηη νη εζεινληέο πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πεξεζία ηνπο ζπγρξφλσο θαη φηη ηα θαζήθνληα πνπ θέξνπλ εηο πέξαο ζπλδένληαη κε κηα θνηλή ζεκαηηθή. Κηα Νκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ κπνξεί επίζεο λα ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηα ηζρπξή ζχκπξαμε κε ην θνξέα δηνξγάλσζεο ηνπ γεγνλφηνο, ελψ ηα θαζήθνληα ησλ εζεινληψλ πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε απηφ. Ο Υάξηεο ηεο ΔΔΤ Ν Σάξηεο ηεο ΔΔ απνηειεί κέξνο ηνπ Νδεγνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε θαη θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο θάζε δηθαηνχρνπ ζε έλα ζρέδην ΔΔ, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηεο ΔΔ. Θάζε δηθαηνχρνο ΔΔ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Σάξηε. Νη δηθαηνχρνη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ - ζχκθσλα κε ην Σάξηε - ηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηεο επηρνξήγεζεο ζε θάζε Γξαζηεξηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ΔΔ. Νη ελ ιφγσ ηξφπνη θαηακεξηζκνχ θαη θαηαλνκήο επηζεκνπνηνχληαη κέζσ κηαο Ππκθσλίαο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σάξηε ηεο ΔΔ θαη ηε Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ ελφηεηα 'Ρη άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔ;' ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Ση δελ είλαη ε ΔΔΤ πεξηζηαζηαθή, κε δηαξζξσκέλε εζεινληηθή εξγαζία κεξηθήο απαζρφιεζεο πεξίνδνο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε επηρείξεζε ακεηβφκελε εξγαζία θαη δελ πξέπεη λα αληηθαζηζηά ζέζεηο ακεηβφκελεο εξγαζίαο ςπραγσγηθή ή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηκήκα γισζζηθήο θαηάξηηζεο εθκεηάιιεπζε θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πεξίνδνο κειέηεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην εμσηεξηθφ Πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο ζρεδίνπ ΔΔΤ; Θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο Δπηιέμηκνη δηθαηνχρνη Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα είλαη: κε θεξδνζθνπηθφο/κε θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή ηνπηθφο, πεξηθεξεηαθφο δεκφζηνο θνξέαο ή έλαο θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ή έλαο δηεζλήο θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή έλαο νξγαληζκφο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (κφλν φηαλ νξγαλψλεη έλα γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ). Ν δηθαηνχρνο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κηα γεηηνληθή ρψξα εηαίξν ή άιιε ρψξα εηαίξν ηνπ θφζκνπ. Νη δηθαηνχρνη ηνπ ζρεδίνπ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ζε ρψξα ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνη. 62

63 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία Ρφινο δηθαηνχρσλ Αξηζκφο δηθαηνχρσλ Δπηιέμηκνη ζπκκεηέρνληεο Αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ Νη δηθαηνχρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα Πρέδην ΔΔ αλαιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο θαη θαζήθνληα: πληνληζηηθφο Οξγαληζκφο (ΠΝ) ηνπ ζρεδίνπ, Οξγάλσζε Απνζηνιήο (ΝΑ) ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο, Οξγάλσζε Τπνδνρήο (Ν) ζε κία ή πεξηζζφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο. πάξρεη κφλν έλαο ΠΝ αλά ζρέδην ΔΔ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ Γξαζηεξηνηήησλ ΔΔ θαη ησλ δηθαηνχρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην. Ν ΠΝ δελ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ΝΑ ή Ν ζην ζρέδην (αλ θαη κπνξεί λα είλαη). Πηα ζρέδηα ΔΔ φπνπ ζπκκεηέρεη κφλν έλαο εζεινληήο, είηε ε ΝΑ είηε ε Ν ελεξγνχλ σο ΠΝ. Αηνκηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ: δχν δηθαηνχρνη (κία ΝΑ + κία Ν) απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία είλαη ρψξα ηεο ΔΔ. Οκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ: δχν ή πεξηζζφηεξνη δηθαηνχρνη (κία ή πεξηζζφηεξεο ΝΑ + κία ή πεξηζζφηεξεο Ν) απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ κία είλαη ηνπιάρηζηνλ ρψξα ηεο ΔΔ. Πην ζρέδην ΔΔ, ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ρψξεο εηαίξνπο δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ απφ ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ δελ επεξάδεηαη απφ απηφ ην θξηηήξην, εθφζνλ ν θαλφλαο ηεξείηαη ζην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ΔΔ. Λένη ειηθίαο 18 έσο 30 εηψλ, πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα ηεο Νξγάλσζεο Απνζηνιήο. Νη εζεινληέο επηιέγνληαη αλεμάξηεηα απφ ην ππφβαζξφ ηνπο. Νη εζεινληέο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ. Νη εζεινληέο κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ρέδην ΔΔΤ: 1 έσο 100 εζεινληέο. Αηνκηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ: 1 εζεινληήο. Οκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ: 2 έσο 100 εζεινληέο. Δάλ ζε έλα ζρέδην ΔΔ εκπιέθνληαη ρψξεο εηαίξνη, ν αξηζκφο ησλ εζεινληψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο εηαίξνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Δμαίξεζε: ζρέδηα ΔΔ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη κφλν έλαο εζεινληήο πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξα εηαίξν. Ζ πεξεζία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ζε ρψξα εηαίξν. Ζ επηιεμηκφηεηα ηνπ ηφπνπ εμαξηάηαη απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ εζεινληή. Σφπνο ηεο Τπεξεζίαο Γηάξθεηα ζρεδίνπ Γηάξθεηα ηεο Τπεξεζίαο Έλαο εζεινληήο απφ ρψξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πεξεζία ηνπ ζε άιιε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε γεηηνληθή ρψξα εηαίξν ή ζε άιιε ρψξα εηαίξν ηνπ θφζκνπ. Έλαο εζεινληήο απφ γεηηνληθή ρψξα εηαίξν ή άιιε ρψξα εηαίξν ηνπ θφζκνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πεξεζία ηνπ ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Έσο 24 κήλεο. Αηνκηθή ή Οκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξνη απφ 10 εζεινληέο: ε πεξεζία έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 2 κελψλ θαη κέγηζηε δηάξθεηα 12 κελψλ. Οκαδηθή Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 εζεινληέο: ε πεξεζία έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ θαη κέγηζηε δηάξθεηα 12 κελψλ. Γξαζηεξηφηεηα ΔΔΤ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο: ε πεξεζία έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 2 εβδνκάδσλ θαη κέγηζηε δηάξθεηα 12 κελψλ. Έλαο εζεινληήο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε κία κφλν Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ. Δμαίξεζε: νη εζεινληέο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία Γξαζηεξηφηεηεο ΔΔ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηε ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπλδπαζκέλσλ πεξηφδσλ ηεο πεξεζίαο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο. Πξφγξακκα ηεο Τπεξεζίαο Κηα επηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ ΔΔ, θαζψο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα πνπ πεξηγξάθεη κηα ζπλεζηζκέλε εβδνκάδα ηεο πεξεζίαο γηα θάζε Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ ηνπ ζρεδίνπ, πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζην έληππν αίηεζεο. 63

64 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Γηα λα είλαη επηιέμηκνο σο αηηψλ, έλαο δηθαηνχρνο πξέπεη λα έρεη λνκηθή ππφζηαζε ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Πνηνο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε; Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο (βι. θαησηέξσ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; ): Έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ), γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Ξξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ζαθήο ζχλδεζκνο κε ηε ρψξα ζηελ νπνία εδξεχεη ε Δ: είηε φιεο νη νξγαλψζεηο απνζηνιήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ είηε φιεο νη νξγαλψζεηο ππνδνρήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ πξέπεη λα εδξεχνπλ ζηε ρψξα ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ (βι. θαησηέξσ, ελφηεηα Ξνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε;): Έλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο ηνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ ( κνλνκεξήο ρξεκαηνδφηεζε ), γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ. Ρν ζρέδην πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ ζρεδίνπ (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Πφηε κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Πνχ κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Θαη εμαίξεζε, ηα ζρέδηα ΔΔ πνπ πεξηιακβάλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο Γξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο, κε πεξεζία(εο) δηάξθεηαο 2 εβδνκάδσλ έσο 2 κελψλ, κπνξνχλ λα γίλνληαη δεθηά έσο θαη δχν εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή επηηξνπή επηινγήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελίεο ζπλεδξίαζεο ησλ ελ ιφγσ επηηξνπψλ επηινγήο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηηο αξκφδηεο Δζληθέο πεξεζίεο ή ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: αηηήζεηο απφ θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο αηηήζεηο απφ θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζε γεηηνληθή ρψξα εηαίξν ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αηηήζεηο φπνπ ζπκκεηέρνπλ δηθαηνχρνη απφ άιιεο ρψξεο εηαίξνπο ηνπ θφζκνπ αηηήζεηο απφ δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο αηηήζεηο απφ θνξείο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ νξγαλψλνπλ έλα γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ αηηήζεηο γηα ζρέδηα πνπ ζπλδένληαη κε κεγάιεο θιίκαθαο επξσπατθά ή δηεζλή γεγνλφηα (Ξνιηηηζηηθή Ξξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο, Δπξσπατθφ Ξξσηάζιεκα Πηίβνπ θιπ.). Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο: αηηήζεηο απφ φινπο ηνπο άιινπο επηιέμηκνπο αηηνχληεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Πψο κπνξεί θαλείο λα ππνβάιεη αίηεζε; Ινηπά θξηηήξηα Ζ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Πξνπαξαζθεπαζηηθή πλάληεζε (κφλν γηα Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ λένη κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο). Δάλ πξνβιέπεηαη ΞΠ, απηή πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο: δηάξθεηα ΞΠ: ην πνιχ 2 εκέξεο (εθηφο ησλ εκεξψλ ηαμηδηνχ) αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: ην πνιχ 2 ζπκκεηέρνληεο ν 1 πξνέξρεηαη πάληα απφ ηελ ΝΑ. Δάλ ππάξρεη δεχηεξνο ζπκκεηέρσλ, πξέπεη λα είλαη θάπνηνο επηιεγκέλνο εζεινληήο πξφγξακκα ηεο ΞΠ: έλα εκεξήζην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΞΠ πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε. Κέληνξαο: Πηελ νξγάλσζε ππνδνρήο πξέπεη λα νξίδεηαη έλαο κέληνξαο. Ν κέληνξαο δελ κπνξεί λα είλαη ην άηνκν πνπ αλαζέηεη θαη επηβιέπεη ηα θαζήθνληα ηνπ εζεινληή. Γηαδηθαζία επηινγήο εζεινληψλ: Ν δηθαηνχρνο κεξηκλά γηα ηε δηαθάλεηα θαη ην άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εζεινληψλ. 64

65 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ Θξηηήξηα επηινγήο Ν αηηψλ πξέπεη λα δειψλεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ αίηεζεο, φηη δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνλ εκπφδηδε λα ιάβεη επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). Οηθνλνκηθή ηθαλφηεηα Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ζηαζεξνχο θαη επαξθείο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζφιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, θαζψο θαη λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο. Ν αηηψλ πξέπεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη επαξθείο θαη θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα. Θξηηήξηα επηρνξήγεζεο Ρα ζρέδηα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: πλάθεηα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (30%) Πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ κεζφδσλ (50%) Πξνθίι ζπκκεηερφλησλ (20%) Ππλάθεηα κε: ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο Γξάζεο ηηο κφληκεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηηο εηήζηεο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη ή επηζεκαίλεηαη, ζε δηεζλέο επίπεδν. Πνηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (Ξνηφηεηα ηεο ζχκπξαμεο/ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζην ζρέδην πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εζεινληή(ψλ) πνηφηεηα ηεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο πνηφηεηα ηεο πεξεζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εζεινληή πνηφηεηα ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο θαηάξηηζεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ εζεινληή πνηφηεηα ηεο θάζεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ πνηφηεηα ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θηλδχλσλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ πνηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζρέδηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ λένπο κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο) Πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ ζρεδίνπ (ζπκκφξθσζε κε ηα πνηνηηθά θξηηήξηα ηνπ Σάξηε ΔΔ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) ζηε Γξαζηεξηφηεηα πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) ξφινο ηνπ Κέληνξα δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε επξσπατθή δηάζηαζε) Πνηφηεηα ηεο εκβέιεηαο ηνπ ζρεδίνπ (αληίθηππνο θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα πξνβνιή ηνπ ζρεδίνπ/πξνβνιή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Λέα Γεληά ζε Γξάζε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ). Ππκκεηνρή λέσλ κε ιηγφηεξεο επθαηξίεο Ζ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ εζεινληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ είλαη ηζνξξνπεκέλε. Ση άιιν πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα ηελ ΔΔΤ; Πνηνη είλαη νη ξφινη ησλ δηθαηνχρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔΤ; Ν Σάξηεο ηεο ΔΔ, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξφληα Νδεγφ Ξξνγξάκκαηνο, πεξηγξάθεη ην ξφιν ησλ δηθαηνχρσλ ΔΔ πνπ ελεξγνχλ σο νξγάλσζε απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ή σο ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο. Δπηπιένλ, ν Σάξηεο νξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΔΔ θαη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ ΔΔ. Πχκθσλα κε ην Σάξηε ηεο ΔΔ, νη δηθαηνχρνη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ ηνλ ηξφπν θαηακεξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηεο επηρνξήγεζεο ΔΔ, ζην πιαίζην θάζε Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ ΔΔ. 65

66 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Ζ παξνχζα ελφηεηα πξνηείλεη ηξφπνπο ζρεηηθά κε ηνλ θαηακεξηζκφ απηψλ ησλ ξφισλ θαη ησλ θαζεθφλησλ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη ελ ιφγσ ξφινη πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν δηθαηνχρν). πληνληζηηθφο Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ απέλαληη ζηελ Δζληθή πεξεζία ή ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ ζπληνλίδεη ην ζρέδην ζε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο θαηαλέκεη ηελ επηρνξήγεζε ΔΔ αλάκεζα ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, ζχκθσλα κε ηνλ θαηακεξηζκφ θαζεθφλησλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηε Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ εμαζθαιίδεη φηη ν(νη) εζεινληήο(έο) παξαθνινπζεί(νχλ) ηνλ πιήξε θχθιν Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔ παξέρεη ππνζηήξημε ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) πνπ ζηέιλεη ζηελ(ζηηο) νξγάλσζε(ζεηο) ππνδνρήο εθηειεί φια ή κεξηθά απφ ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηεο(ησλ) νξγάλσζεο(ζεσλ) απνζηνιήο ή ππνδνρήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην εμαζθαιίδεη, καδί κε ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, φηη θάζε εζεινληήο θαιχπηεηαη απφ ην ππνρξεσηηθφ νκαδηθφ αζθαιηζηηθφ ζρέδην ηεο ΔΔ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε ξπζκίδεη καδί κε ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ηηο δηαδηθαζίεο ζεσξήζεσλ γηα ηνλ(ηνπο) εζεινληή(έο) πνπ ηηο ρξεηάδνληαη. Νη Δζληθέο πεξεζίεο/ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο κπνξνχλ λα εθδψζνπλ επηζηνιέο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζεσξήζεσλ, εθφζνλ ρξεηάδεηαη νινθιεξψλεη, καδί κε ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο θαη ηνλ εζεινληή, θαη εθδίδεη, έλα πηζηνπνηεηηθφ Youthpass γηα ηνπο εζεινληέο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζην ηέινο ηεο ΔΔ ηνπο. Πξνεηνηκαζία Οξγάλσζε Απνζηνιήο - βνεζά ηνλ(ηνπο) εζεινληή(έο) λα βξνπλ θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε κηα νξγάλσζε ππνδνρήο - εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) ζηελ θαηάξηηζε πξν ηεο αλαρψξεζεο - παξέρεη επαξθή πξνεηνηκαζία ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) πξν ηεο αλαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ). Δπηθνηλσλία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εζεινληηθήο ππεξεζίαο - δηαηεξεί ηελ επαθή κε ηνλ(ηνπο) εζεινληή(έο) θαη κε ηελ(ηηο) νξγάλσζε(εηο) ππνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ. Κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ εζεινληή - εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εζεινληψλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο - παξέρεη ππνζηήξημε ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) ψζηε λα επαλεληαρζεί(νχλ) ζηελ ηνπηθή ηνπο θνηλφηεηα - δίλεη ζηνπο εζεινληέο ηελ επθαηξία λα αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο - ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) ζηε δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ - παξέρεη θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηηο πεξαηηέξσ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο ή απαζρφιεζεο. Κέληνξαο Οξγάλσζε Τπνδνρήο - νξίδεη έλα κέληνξα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο). Τπνζηήξημε ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα - παξέρεη επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) κέζσ έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ. Πξνζσπηθή ππνζηήξημε - παξέρεη πξνζσπηθή ππνζηήξημε ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) - δίλεη ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) ηελ επθαηξία λα ελζσκαησζεί(νχλ) ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα ζπλαληήζεη(νπλ) άιινπο λένπο, λα θνηλσληθνπνηεζεί(νχλ), λα ζπκκεηέρεη(νπλ) ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θιπ. 66

67 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία - ελζαξξχλεη ηελ επαθή κε εζεινληέο άιισλ ΔΔ, φπνπ είλαη δπλαηφλ. Θχθινο Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔΤ θαη γισζζηθή ππνζηήξημε - εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) ζηελ θαηάξηηζε θαηά ηελ άθημε θαη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε - παξέρεη επθαηξίεο γισζζηθήο θαηάξηηζεο. Αξρέο ηεο Τπεξεζίαο - εμαζθαιίδεη ηελ θαζνιηθή πξνζβαζηκφηεηα ηεο ΔΔ: νη νξγαλψζεηο ππνδνρήο δελ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ φηη ν(νη) εζεινληήο(έο) πξέπεη λα αλήθεη(νπλ) ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εζλνηηθή νκάδα, ζξεζθεία, λα έρεη(νπλ) ζπγθεθξηκέλν γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, πνιηηηθέο απφςεηο θιπ. νχηε κπνξνχλ λα απαηηνχλ πξνζφληα ή έλα ζπγθεθξηκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα επηιέγνπλ ηνλ(ηνπο) εζεινληή(έο) - πξνζθέξεη ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) ηελ επθαηξία λα εθηειέζεη(νπλ) κηα θαιά θαζνξηζκέλε ζεηξά θαζεθφλησλ, επηηξέπνληαο ζηνλ εζεινληή λα ζπκβάιιεη ζε απηή κε ηδέεο, κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πείξα ηνπ - θαζνξίδεη ζαθείο καζεζηαθέο επθαηξίεο γηα ηνλ(ηνπο) εζεινληή(έο). Γηακνλή θαη δηαηξνθή - πξνζθέξεη θαηάιιειε δηακνλή θαη δηαηξνθή (ή έλα επίδνκα δηαηξνθήο, θαιχπηνληαο θαη ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ) ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ). Σνπηθέο κεηαθηλήζεηο - εμαζθαιίδεη φηη ηα ηνπηθά κέζα κεηαθνξάο είλαη δηαζέζηκα ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο). Δπίδνκα - δίλεη ην αλάινγν επίδνκα ζηνλ(ζηνπο) εζεινληή(έο) ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε. Ση είλαη ε πκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔΤ; Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη δηαθαλήο πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ΔΔ, νη δηθαηνχρνη θαη ν(νη) εζεινληήο(έο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ θαινχληαη λα επηζεκνπνηήζνπλ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο επηρνξήγεζεο κέζσ κηαο εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο, ε νπνία νξίδεηαη σο Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ. Ζ ελ ιφγσ Ππκθσλία πξνβιέπεη επίζεο ηα θαζήθνληα, ηηο ψξεο εξγαζίαο, θαζψο θαη πξαθηηθά ζέκαηα φπσο νη αλακελφκελεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη νη ζηφρνη ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ). Κηα Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ πξέπεη λα θέξεη ηελ πξσηφηππε ππνγξαθή ηνπ λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ ζπληνληζηηθνχ νξγαληζκνχ, ησλ νξγαλψζεσλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, θαζψο θαη ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ. ινη νη ππνγξάθνληεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο Ππκθσλίαο ε Ππκθσλία είλαη δεζκεπηηθή γηα φινπο. Πε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή δηαθνξάο, ηα θξηηήξηα θαη νη θαλφλεο ηεο ΔΔ, φπσο νξίδνληαη ζηνλ Νδεγφ Ξξνγξάκκαηνο, ππεξηζρχνπλ ηεο Ππκθσλίαο Γξαζηεξηφηεηαο. Ρν Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε νξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο, αθήλνληαο ζε δηθαηνχρνπο θαη εζεινληέο ηελ επηινγή ηεο κνξθήο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ. Απηέο νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππνβνιή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Ππκθσλίαο, πεξηγξάθνληαη ζην έληππν αίηεζεο. Ν ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα απνζηείιεη αληίγξαθν ηεο Ππκθσλίαο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ ζηελ Δζληθή πεξεζία ή ζηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ πνπ έρνπλ επηιέμεη ην ζρέδην. Δάλ ην ζρέδην ΔΔ πινπνηείηαη κέζσ πεξηζζφηεξσλ απφ κία Γξαζηεξηνηήησλ ΔΔ, ν ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα ππνβάιεη μερσξηζηή Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε πξνγξακκαηηδφκελε Γξαζηεξηφηεηα ΔΔ. Ζ Ππκθσλία Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη είηε καδί κε ηελ αίηεζε είηε ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, ην αξγφηεξν 6 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο γηα ηε ζπκθσλία επηρνξήγεζεο πνπ ππνγξάθεηαη κε ην δηθαηνχρν (παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Γ ηνπ παξφληνο Νδεγνχ). 67

68 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο Πνηνπο θχθινπο θαηάξηηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ν εζεινληήο ΔΔΤ; Θαηάξηηζε πξν ηεο αλαρψξεζεο Ζ θαηάξηηζε πξν ηεο αλαρψξεζεο δίλεη ζηνπο εζεινληέο ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, λα αλαιχζνπλ ηα θίλεηξά ηνπο, θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε ρψξα πνπ ζα ηνπο θηινμελήζεη θαη ζρεηηθά κε ην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε. Κπνξνχλ επίζεο λα ζπλαληήζνπλ πξψελ εζεινληέο ΔΔ θαη λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπο. Ζ κέζε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο είλαη ηξεηο εκέξεο. Θαηάξηηζε θαηά ηελ άθημε Ζ θαηάξηηζε θαηά ηελ άθημε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ άθημε ζηε ρψξα ππνδνρήο. Πηφρνο ηεο θαηάξηηζεο θαηά ηελ άθημε είλαη ε εμνηθείσζε ησλ εζεινληψλ κε ηε ρψξα ππνδνρήο θαη κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα θηινμελεζνχλ, θαη ε γλσξηκία κεηαμχ ηνπο. Ζ κέζε δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο είλαη επηά εκέξεο. Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε (ππνρξεσηηθή κφλν γηα Τπεξεζίεο δηάξθεηαο άλσ ησλ 4 κελψλ) Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε παξέρεη ζηνπο εζεινληέο ηελ επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ ηε κέρξη ηφηε εκπεηξία ηνπο θαη λα γλσξίζνπλ άιινπο εζεινληέο πνπ απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζρέδηα, ζηελ ίδηα ρψξα ππνδνρήο. Ζ κέζε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη δπφκηζη εκέξεο. Αμηνιφγεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο Ζ αμηνιφγεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ: ζηφρνη, θίλεηξα, πξνζδνθίεο θαη θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξεζίαο. Φέξλεη ζε επαθή ηνπο εζεινληέο θαη ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηη ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γξαζηεξηφηεηαο ΔΔ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ παξείραλ νη νξγαλψζεηο απνζηνιήο. Δπίζεο, ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επαλέληαμε ησλ εζεινληψλ ζηε ρψξα ηνπο. Ζ κέζε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ηξεηο εκέξεο. Πνηνο νξγαλψλεη ηνλ θχθιν Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔΤ; Νη εζεινληέο ΔΔ έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο ζπλεδξίεο θαηάξηηζεο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ επζχλε νξγάλσζεο ηνπ Θχθινπ Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο ΔΔ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο απηψλ ησλ ζπλεδξηψλ. Πηηο ρψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε θαηάξηηζε/αμηνιφγεζε νξγαλψλεηαη απφ ηηο Δζληθέο πεξεζίεο (αθφκε θαη γηα ηνπο εζεινληέο πνπ επηιέγνληαη ζε ζρέδηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ). Πηε Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε (SEE), ε θαηάξηηζε/αμηνιφγεζε νξγαλψλεηαη απφ ηα θέληξα πφξσλ SALTO SEE (αθφκε θαη γηα ηνπο εζεινληέο πνπ επηιέγνληαη ζε ζρέδηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ). Ν νξγαληζκφο πνπ δίλεη ηελ επηρνξήγεζε (Δζληθή πεξεζία ή Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο) κπνξεί, θαη εμαίξεζε, λα επηηξέςεη ζηνπο δηθαηνχρνπο λα νξγαλψζνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζπλεδξηψλ θαηάξηηζεο/αμηνιφγεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρέδηφ ηνπο, εθφζνλ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ αηηηνινγείηαη δεφλησο ζηελ αίηεζε. Πε φιεο ηηο άιιεο ρψξεο εηαίξνπο, ε θαηάξηηζε νξγαλψλεηαη απφ ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ή ηνπο ζπληνληζηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν Θαηάξηηζε Δζεινληψλ: Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη Διάρηζηεο Ξξνδηαγξαθέο Ξνηφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (βι. δηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο). Πηνπο δηθαηνχρνπο πνπ νξγαλψλνπλ ηέηνηεο ζπλεδξίεο παξέρεηαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε (βι. θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο). Ρν αίηεκα γηα επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ άηηεζε. Πηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ Θαπθάζνπ, ππνζηήξημε γηα ηνλ Θχθιν Θαηάξηηζεο θαη Αμηνιφγεζεο παξέρεη ην θέληξν πφξσλ SALTO EECA. Ση είλαη ε δηαπίζηεπζε ησλ δηθαηνχρσλ ΔΔΤ; Ζ δηαπίζηεπζε δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ ΔΔ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ηεο ΔΔ. 68

69 Κέξνο B - Γξάζε 2 Δπξσπατθή Δζεινληηθή πεξεζία Πνηνο; Νπνηνζδήπνηε δηθαηνχρνο απφ ρψξα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ή ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο επηζπκεί λα ζηείιεη ή λα ππνδερζεί εζεινληέο ή λα ζπληνλίζεη ζρέδην ΔΔ πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο. Γηθαηνχρνη πνπ εδξεχνπλ εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζρέδηα ΔΔ ρσξίο δηαπίζηεπζε. Πψο; Ξξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ δηαπίζηεπζε, νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΑΔΔ), ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα γεληθά θίλεηξα θαη νη ηδέεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ΔΔ (βι. ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Απηφ ην έληππν πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηα αξκφδηα γηα ηε δηαπίζηεπζε φξγαλα (βι. θαησηέξσ). Ν ίδηνο δηθαηνχρνο κπνξεί λα δεηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο δηαπίζηεπζεο (σο νξγάλσζε απνζηνιήο, ππνδνρήο ή σο ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο). Πφηε; Νη Αηηήζεηο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη αλά πάζα ζηηγκή (δελ ππάξρεη πξνζεζκία). Υζηφζν, νη δηθαηνχρνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ζρέδηα ΔΔ (θαηά θαλφλα, ηνπιάρηζηνλ 6 εβδνκάδεο πξηλ). Θαη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Δζληθή πεξεζία ή ν Δθηειεζηηθφο Νξγαληζκφο δελ απνξξίπηνπλ ην ζρέδην ΔΔ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θάπνηνη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην δελ είλαη δηαπηζηεπκέλνη έσο ηε ζηηγκή αμηνιφγεζεο ηεο αίηεζεο. Απφ πνηνλ; Ζ δηαπίζηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ: ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ: γηα ηνπο εμήο δηθαηνχρνπο α) θνξέαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο ή β) δηεζλήο θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο ή γ) νξγαληζκφο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ νξγαλψλεη έλα γεγνλφο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ ή ηνπ πνιηηηζκνχ) ηελ Δζληθή Τπεξεζία ηεο ρψξαο ηνπ δηθαηνχρνπ, γηα φινπο ηνπο άιινπο δηθαηνχρνπο ζρεδίσλ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ην Θέληξν Πφξσλ SALTO SEE γηα φινπο ηνπο άιινπο δηθαηνχρνπο ζρεδίσλ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Πεκείσζε: Ρν έληππν ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Ση γίλεηαη κεηά; Πε ηδαληθέο ζπλζήθεο, ε αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαπίζηεπζεο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο έμη εβδνκάδσλ κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Πε πεξίπησζε έγθξηζεο, νη αξκφδηνη θνξείο δίλνπλ έλα αξηζκφ αλαθνξάο ζηελ ΑΔΔ, ηνλ νπνίν θνηλνπνηνχλ ζην δηθαηνχρν ν ελ ιφγσ αξηζκφο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε θάζε έληππν αίηεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζρέδηα ΔΔ, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν δηθαηνχρνο. Ζ δηαπίζηεπζε ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ΑΔΔ σζηφζν, ε κέγηζηε επηιέμηκε δηάξθεηα είλαη ηξία έηε. Κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, ε δηαπίζηεπζε κπνξεί λα αλαλεσζεί κε ηελ ππνβνιή λέαο ΑΔΔ. ινη νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηνπ Σάξηε ηεο ΔΔ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδίνπ απηή είλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηαπίζηεπζε. Νη αξκφδηεο δνκέο κπνξνχλ λα αθαηξνχλ ηε δηαπίζηεπζε αλά πάζα ζηηγκή εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη κε ζπκκφξθσζε κε ην Σάξηε ΔΔ. Ξξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαδήηεζε εηαίξσλ, νη πεξηγξαθέο ησλ ζρεδίσλ θαη ηα πξνθίι φισλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηθαηνχρσλ δεκνζηεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο. Κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηε βάζε δεδνκέλσλ ζηε δηεχζπλζε: Πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο εζεινληψλ; Νη εζεινληέο επηιέγνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εζλνηηθή νκάδα, ηε ζξεζθεία, ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπο θιπ. Γελ κπνξνχλ λα απαηηνχληαη πξνεγνχκελα πξνζφληα, ζπγθεθξηκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν, εηδηθή εκπεηξία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο γισζζηθέο γλψζεηο. Δίλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί έλα πην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι εζεινληή, εθφζνλ θάηη ηέηνην αηηηνινγείηαη απφ ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο πεξεζίαο ή 69

70 Λέα Γεληά ζε Γξάζε - Νδεγφο Ξξνγξάκκαηνο απφ ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ, σζηφζν αθφκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηινγή κε βάζε ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ή ην κνξθσηηθφ επίπεδν απνθιείεηαη. Αζθάιηζε ΔΔΤ Θάζε εζεινληήο πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζην νκαδηθφ αζθαιηζηηθφ ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνπο εζεινληέο ηεο ΔΔ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην Ξξφγξακκα Λέα Γεληά ζε Γξάζε θαη ζπκπιεξψλεη ηελ θάιπςε απφ ηα αληίζηνηρα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο - εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Ν ζπληνληζηηθφο νξγαληζκφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαλψζεηο απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ). Ζ εγγξαθή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ(ησλ) εζεινληή(ψλ) θαη λα θαιχπηεη ηε δηάξθεηα ηεο πεξεζίαο. Έλαο Νδεγφο αζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξερφκελε θάιπςε θαη ππνζηήξημε, θαζψο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία εγγξαθήο, δηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε Youthpass Ρν πηζηνπνηεηηθφ Youthpass εθαξκφδεηαη ζηε Γξάζε 2 απφ ην Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ Youthpass, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Κέξνο Α ηνπ παξφληνο Νδεγνχ. Ση ππνζηήξημε παξέρεηαη; Πην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δζεινληηθήο πεξεζίαο, ε πνηνηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ λέσλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ παξέρεηαη απφ ηηο Δζληθέο πεξεζίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ΔΔ ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Νπηηθναθνπζηηθψλ ζεκάησλ θαη Ξνιηηηζκνχ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εζεινληψλ, ησλ νξγαλψζεσλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, θαη ησλ ζπληνληζηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπληαηξηάζκαηνο ακνηβαίσλ ελδηαθεξφλησλ, πξνθίι θαη πξνζδνθηψλ. Απηφ απνζθνπεί θπξίσο ζην λα βνεζεζνχλ φζνη ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο ΔΔ αιιά δελ δηαζέηνπλ αθφκα ηηο απαξαίηεηεο επξσπατθέο ή δηεζλείο επαθέο. Πην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, ηδηαίηεξα ρξήζηκε κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη ε βάζε δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο: Δπηπξφζζεηα κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη θαη άιιεο ππεξεζίεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Δζληθή πεξεζία ηεο ρψξαο ζαο ή ηνλ Δθηειεζηηθφ Νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, κεηά ηελ επηινγή ηνπ ζρεδίνπ, επηπξφζζεηε ππνζηήξημε κπνξεί λα παξέρεη ην γξαθείν ππνζηήξημεο γηα ηε λενιαία (Youth Helpdesk) ηνπ Δθηειεζηηθνχ Νξγαληζκνχ. Ρν γξαθείν παξέρεη ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο εζεινληέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζρέδην ΔΔ, ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο ή επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη ζε ζέκαηα ζεσξήζεσλ. Οξγαληζκνί ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ΔΔΤ Ππκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ, νξγαληζκνί ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ΔΔ εληνπίδνληαη απφ ηηο Δζληθέο πεξεζίεο κεηαμχ εθείλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Νη νξγαληζκνί απηνί ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ εζεινληψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. Κπνξνχλ επίζεο λα βνεζνχλ ζην ζπληαίξηαζκα ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ πξνθίι θαη ησλ πξνζδνθηψλ εζεινληψλ θαη θνξέσλ θαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ. Υζηφζν, ε θαζεαπηνχ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ &epsilo