Δμώδηθε επίιπζε: Η κνξθή ηεο λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δμώδηθε επίιπζε: Η κνξθή ηεο λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιάδα"

Transcript

1 ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Δμώδηθε επίιπζε: Η κνξθή ηεο λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιάδα 1. Ο ζεζκόο ηεο λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο Ο ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο (Mediation) γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλνδν ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ζε Δπξψπε, ΗΠΑ θαη Καλαδά. Αθνξά ζε κέζνδν ελαιιαθηηθήο επίιπζεο ηδησηηθψλ δηαθνξψλ θαη έρεη κνξθή πξναηξεηηθή θαη θαζφινπ δεζκεπηηθή γηα ηα αληηκαρφκελα (ή δηάδηθα) κέξε. ηφρν ηεο απνηειεί ε αλαδήηεζε κηαο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο κηαο δηαθνξάο κέζσ θνηλά απνδεθηήο δηαδηθαζίαο, ζε νπδέηεξν ηφπν, ζε βξαρχ ρξφλν θαη κε ηε βνήζεηα ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηνπ δηακεζνιαβεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ε ηαρχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε επίιπζε κηαο δηαθνξάο, κέζσ εθνχζηαο, επέιηθηεο, εκπηζηεπηηθήο, άηππεο θαη κε δεζκεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο κνξθέο ηεο απιήο δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο δηθαζηηθήο ή ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Καη ηνχην γηαηί, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο νη δηακεζνιαβεηέο δελ απνθαζίδνπλ γηα πξνθαηαξθηηθά δεηήκαηα νχηε εθδίδνπλ δηθαζηηθέο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο. ηε δηαδηθαζία απηή δεζπφδνληα ξφιν θαηέρεη ν δηακεζνιαβεηήο, ν νπνίνο εμαηηίαο ησλ ηερληθψλ πνπ εθαξκφδεη, επηηξέπεη ηελ ηαρεία επίιπζε ηεο δηαθνξάο αθφκε θαη φηαλ νη πξνεγεζείζεο δηαπξαγκαηεχζεηο, είηε κεηαμχ ησλ ηδίσλ ησλ κεξψλ, είηε κεηαμχ ησλ δηθεγφξσλ ηνπο απνηχρνπλ. 2. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δηακεζνιάβεζεο Η δηακεζνιάβεζε απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία. Η δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη, φηαλ δηεμάγεηαη απφ εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν δηακεζνιαβεηή επηηξέπεη ζηα κέξε λα επηιχζνπλ δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ εκπφδηα, λα θαζνξίζνπλ ηα θνηλά ζπκθέξνληά ηνπο, λα επηιχζνπλ παξεμεγήζεηο, λα εμεχξνπλ πεδία ζπκθσλίαο θαη ηέινο λα ελζσκαηψζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπο ζε έλα θνηλφ θείκελν. Κπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα: Η ηαρεία θαη επέιηθηε δηαδηθαζία: Μπνξεί λα δηαξθέζεη απφ κία εκέξα έσο θαη ηξεηο εβδνκάδεο. 15

2 Οη επέιηθηεο ιχζεηο: Μπνξεί λα επηθέξεη Η εχθνιε πξφζβαζε. Απνηειεί άηππε δηαδηθαζία. Η εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Η αλάκεημε νπδέηεξνπ πξνζψπνπ κέζσ ηνπ ακεξφιεπηνπ θαη ηθαλνχ δηακεζνιαβεηή. Με δεζκεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα κέξε είλαη ειεχζεξα λα απνρσξήζνπλ φπνηε ην επηζπκνχλ. Γελ πθίζηαηαη αληηδηθία. Γελ ππάξρεη ληθεηήο θαη εηηεκέλνο. Η επίιπζε δηακνξθψλεηαη πξνο ηα θνηλά ζπκθέξνληα φισλ ησλ κεξψλ. Γελ ζίγνληαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ κεξψλ, φπνπ ηα ηειεπηαία, δχλαληαη λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. Μπνξεί λα δηεμάγεηαη παξάιιεια κε ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Η δηαδηθαζία δηεμάγεηαη παξνπζία ησλ δηαδίθσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο ππνζέζεηο νη νπνίεο παξαπέκπνληαη ζηε δηθαηνζχλε, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο. Βνεζά ζηελ επηθνηλσλία, κέζσ ηεο απνζαθήληζεο ησλ δεηεκάησλ ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δηάδηθνη ζην λα αληηιεθζνχλ έλλνηεο, αιιά θαη λα ελζαξξχλνληαη λα δηεμάγνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο ρσξίο λα θνβνχληαη κήπσο νη ζπδεηήζεηο ηνπο απνθαιπθζνχλ ζην δηθαζηήξην, ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζεί ιχζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. Σα δεηήκαηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηακεζνιάβεζε δελ απνηεινχλ απνδεηθηηθά κέζα γηα ηπρφλ πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα. πκβάιιεη ζην λα ππεξληθνχληαη ηα αδηέμνδα θαη νη ζπλαηζζεκαηηθνί θξαγκνί. πκβάιιεη ζηελ επαλεθηίκεζε ηεο θαηαζηάζεσο απφ ηνπο δηαδίθνπο. Γηαθπιάζζεη ηηο ζρέζεηο θαη ηελ θαιή θήκε. Δίλαη θαηάιιειε γηα πνιπκεξείο δηαθνξέο, γηαηί κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζε κία θαηάζηαζε, πνπ 16

3 ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζηνχλ δηάδηθνη. 3. Μεηνλεθηήκαηα ηεο δηακεζνιάβεζεο Η δηακεζνιάβεζε δελ παξέρεη ιχζεηο θαη νθέιε πνπ δχλαληαη λα πξνθχπηνπλ απφ άιια κέζα επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη θάζε θνξά λα ζηαζκίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα επηινγήο ηεο απηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επίιπζε θάπνηαο δηαθνξάο. Σα κεηνλεθηήκαηα επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ δηθαζηηθέο ή δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο. Κχξηα κεηνλεθηήκαηα: Η έιιεηςε θαιήο πίζηεο αλάκεζα ζηνπο δηαδίθνπο. Σν είδνο ηεο επίδηθεο δηαθνξάο: Κπξίσο ζε πνηληθέο δηαθνξέο, φπνπ δηαπξάηηνληαη εηδερζή αδηθήκαηα, θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε επίιπζε κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο. Γηα παξάδεηγκα ζε εγθιήκαηα θαηά ηεο δσήο, ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, είλαη αδχλαηε ε χπαξμε εμψδηθεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Η έλαξμε ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ ζεκαίλεη ηελ έλαξμε δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ. Η έλαξμε ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα εγείξνπλ δηθαζηηθέο αμηψζεηο θαη ελ ζπλερεία λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο έρνληαο δηαθπιάμεη ηα θχξηα εθ ηνπ λφκνπ απνξξένληα δηθαηψκαηά ηνπο. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ δχλαηαη λα εθδψζεη πξνζσξηλέο δηαηαγέο ή εληάικαηα έξεπλαο θαη ζχιιεςεο. Με ηε δηακεζνιάβεζε δελ δχλαηαη λα εθαξκνζζεί ε αξρή ηεο δεκνζηφηεηαο, φπσο ιφγνπ ράξε, ε έθδνζε απφθαζεο πνπ ζα εθδίδνληαλ κέζσ δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Η δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο κέζσ ηεο εμεχξεζεο ιχζεο δελ δεκηνπξγεί δεδηθαζκέλν, αθνχ ν δηακεζνιαβεηήο δελ εθδίδεη θαλελφο είδνπο απφθαζε κε ζηφρν λα δεκηνπξγείηαη δεδηθαζκέλν. 17

4 4. Οη ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζε δηακεζνιάβεζε πσο πξναλαθέξζεθε, δελ δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ ζε δηακεζνιάβεζε φιεο νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηάδηθα κέξε. Η ζπλήζεο ζηξαηεγηθή επηβάιιεη πξσηίζησο, ηε δπλαηφηεηα αλάκεζα ζηα κέξε δηαπξαγκάηεπζεο, ζηε ζπλέρεηα επηινγή ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη εθφζνλ ππάξμεη αδπλακία εμεχξεζεο εμψδηθεο επίιπζεο, λα ζπληειείηαη ε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα ή ζηε δηαηηεζία. Γχλαηαη σζηφζν λα ιάβεη ρψξα είηε πξηλ είηε κεηά ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηπρφλ επηινγή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Οη θπξηφηεξεο ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε δηαδηθαζία λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο αθνξνχλ θπξίσο φιεο ηηο εκπνξηθέο δηαθνξέο, φπσο ζε δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο έξγνπ (construction disputes), ζε δηαθνξέο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζήκαηνο θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, λαπηηθέο, πηψρεπζεο, franchising. Οκνίσο, ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία απηή θαη αζηηθήο θχζεσο δηαθνξέο, φπσο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, real estate ζπλαιιαγέο, δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε εθπιήξσζε ελνρηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζε δηαθνξέο απνδεκίσζεο απφ αδηθνπξαμία, ζε δηαθνξέο απνδεκίσζεο απφ αδηθαηνιφγεην πινπηηζκφ, ζε δηαθνξέο πξνζηαζίαο εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, ζε νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο (αμίσζε ζπκκεηνρήο ζηα απνθηήκαηα), ζε δηαθνξέο απφ θαηαδίθε δήισζεο βνχιεζεο, αθχξσζεο ηεο δηθαηνπξαμίαο ιφγσ πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο θαη γεληθφηεξα, ζε φιεο ηηο αζηηθέο δηαθνξέο θαηά ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε δηάπιαζε ηεο έλλνκεο ζρέζεο δηα ηδησηηθήο βνπιήζεσο. Σέινο θαη ζε πνηληθέο δηαθνξέο φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηηο πεξηπηψζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. 5. Σξόπνο δηεμαγσγήο ηεο δηακεζνιάβεζεο Η δηακεζνιάβεζε ελδείθλπηαη φηαλ φινη νη δηάδηθνη έρνπλ θνηλή βνχιεζε λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Γελ πεξηβάιιεηαη ζε θάπνηνλ ζεζκνζεηεκέλν ηχπν θαη δηαδηθαζία. Δίλαη αλεπίζεκε, δελ δεζκεχεηαη απφ ηππηθνχο απνδεηθηηθνχο θαλφλεο, νχηε θαη απφ λνκηθά επηρεηξήκαηα. Κξίλεηαη ζθφπηκν, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ππνγξάθεηαη ελφο είδνπο ζπκθσλία γηα ηε δηακεζνιάβεζε. Δίζηζηαη λα πξνεγείηαη αληαιιαγή ζχληνκσλ γξαπηψλ πξνηάζεσλ αλάκεζα ζηα κέξε, ε νπνία είλαη νκνίσο αλεπίζεκε. Γελ έρεη λνκηθέο ζπλέπεηεο. 18

5 Γηεμάγεηαη απφ ηξίην πξφζσπν, ηνλ δηακεζνιαβεηή θαη αξρίδεη κε θνηλή ζπλάληεζε θαηά ηελ νπνία ηα δηάδηθα κέξε παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ ππφ θξίζε δηαθνξά. Πξνηείλεηαη φηη ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη φινη νη αξκφδηνη ιήςεσο απνθάζεσλ απφ θάζε δηάδηθε πιεπξά. Η θνηλή ζπλάληεζε αθνινπζείηαη απφ ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη θάζε δηάδηθνπ κέξνπο, κε ή ρσξίο ζπκβνχινπο, κε πιήξε εμνπζηνδφηεζε πξνο δηαπξαγκάηεπζε θαη ιήςε νξηζηηθήο απνθάζεσο επί ηεο δηαθνξάο, κε ζθνπφ λα παξέρεηαη επρεξψο ε δπλαηφηεηα ζε έθαζην ησλ κεξψλ λα ππνβάιιεη εκπηζηεπηηθά ηηο πξνηάζεηο, ηε ζέζε θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δχλαηαη λα ζπληειείηαη ζεηξά ζπλαληήζεσλ θαηά ηηο νπνίεο άιινηε παξίζηαηαη ν δηακεζνιαβεηήο θαη φια ηα κέξε θαη άιινηε ν δηακεζνιαβεηήο θαη ε κία πιεπξά. Οη ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο δηεμάγνληαη ζε εκπηζηεπηηθή βάζε. Απαηηείηαη πάληα ε ζπλαίλεζε ησλ κεξψλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δίδνληαη ζηνλ δηακεζνιαβεηή. Γηαηίζεηαη απφιπηε εμνπζία ζηα κέξε γηα ηελ έθβαζε ηεο ππνζέζεσο θαη ηνπ είδνπο ηεο απνθάζεσο. Η παξνπζία ηνπ δηακεζνιαβεηή επηθεληξψλεηαη ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ. Η επέιεπζε ηπρφλ ζπκθσλίαο ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέξε. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα ζπκθσλεζέληα, φζν θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο. 6. Ο ξόινο θαη ε ηδηόηεηα ηνπ δηακεζνιαβεηή Οπζηαζηηθή ζέζε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαηέρεη ν δηακεζνιαβεηήο. Δηδηθφηεξα, ζηε λνκηθή δηακεζνιάβεζε, ε ηδηφηεηα ηνπ δηακεζνιαβεηή κπνξεί λα είλαη απηή ηνπ δηθεγφξνπ, ή αθφκε θαη θάπνηαο δεκφζηαο δηθαζηηθήο αξρήο (εηζαγγειέαο). Δμαξηάηαη απφ ηε θχζε, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο. Θεκειηψδεο ξφινο ηνπ δηακεζνιαβεηή απνηειεί ε δηεπθφιπλζε ησλ κεξψλ θαη ε ζπλδξνκή πξνο επίηεπμε ζπκθσλίαο. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ απνθαίλεηαη γηα ην δίθαην ή άδηθν, δελ απνθαζίδεη, αιιά θαηά θχξην ξφιν εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ φηαλ θαη εάλ απηή ηνπ δεηεζεί. Απνηειεί νπδέηεξν θαη θαηαιπηηθφ παξάγνληα πνπ κε αμηνπηζηία θαη ρσξίο 19

6 θαλέλα πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ζηελ επηθνηλσλία ησλ κεξψλ θαη ζηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. πλεξγάδεηαη κε ακθφηεξα ηα δηάδηθα κέξε θαη πξέπεη λα θαηέρεη θαη ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: ακεξνιεςία, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εηδηθέο γλψζεηο, δηνηθεηηθέο θαη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο, επειημία, ππνκνλή. Αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ε εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζζείζα εθ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη θαηαβιεζείζα εθ ησλ κεξψλ ηζφπνζε ακνηβή ηνπ. 7. Γηαθνξέο λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο από δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δηακεζνιάβεζε (Mediation) θαη ζηε δηθαζηηθή επίιπζε θαη δηαηηεζία (Litigation & Arbitration) : ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΓΙΚΑΣΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ -ΓΙΑΙΣΗΙΑ Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηα Έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ηξίηα κέξε. δηάδηθα κέξε. Οπδέηεξν πξφζσπν ζπλεξγάδεηαη Γηθαζηήο ή δηαηηεηήο εθηηκά ην απνδεηθηηθφ κε ηα κέξε. πιηθφ. Σν ελδερφκελν ζπκβηβαζκνχ Διάρηζηεο πξννπηηθέο ζπκβηβαζκνχθαζνξίδεηαη θαζνξίδεηαη απφ ηα κέξε. απφ ην απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθνκίδεηαη ζηνπο δηθαζηέο ή δηαηηεηέο. Γηεπθφιπλζε δηαπξαγκαηεχζεσλ. ρη δηαπξαγκαηεχζεηο. ρη απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Δθηελήο απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. Μπζηηθή θαη εκπηζηεπηηθή Γεκφζηα δηαδηθαζία δηαδηθαζία. Δπηθνηλσλία κεξψλ. Δπηθνηλσλία δηθεγφξσλ δηθαζηεξίνπ. Δπηθέληξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ Δπηθέληξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζε θαλφλεο δηθαίνπ. Άηππεο ζπλαληήζεηο πλεδξηάζεηο δηθαζηεξίσλ ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν. Απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο Απνθάζεηο κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 20

7 ησλ κεξψλ. απνδείμεσλ θαη λφκνπ. Ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθή επίιπζε Νίθε ελφο θαη ήηηα ηνπ άιινπ δηαδίθνπ. αλάκεζα ζηα κέξε. Δπηηαρπκέλε δηαδηθαζία. Μαθξφρξνλε δηαδηθαζία. Δπέιηθηνη φξνη αλάκεζα ζηα κέξε. ηέξεζε επειημίαο-ίδηνη θαλφλεο γηα ακθφηεξα ηα κέξε. Μηθξφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. Μεγάιν θφζηνο δηαδηθαζίαο. 8. Η λνκηθή δηακεζνιάβεζε ζηελ Διιάδα Η δηακεζνιάβεζε απνηειεί ηαρχηεξν, απινχζηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ν νπνίνο επηηξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε επξχηεξε θιίκαθα ζπκθεξφλησλ ησλ κεξψλ, κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα επίηεπμεο ζπκθσλίαο, ε νπνία ζα ηεξεζεί νηθηνζειψο θαη ε νπνία επαπμάλεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ηνπο ζρέζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηα ζπρλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε επίιπζε κηαο δηαθνξάο κέζσ δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, ζε ρψξεο φπσο νη ΗΠΑ θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ην πνζνζηφ ησλ δηαθνξψλ πνπ επηιχνληαη κε δηακεζνιάβεζε αλέξρεηαη ζε 90% θαη 85% αληίζηνηρα, ελψ ζηε ρψξα καο ε εμσδηθαζηηθή πξαθηηθή είλαη ζρεδφλ άγλσζηε. Ο ζεζκφο ηεο λνκηθήο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιάδα είλαη ζρεηηθά λένο, αθνχ πξνβιέθζεθε πξνζθάησο απφ ζπγθεθξηκέλα λνκνζεηήκαηα. Με ην άξζξν 214 Α ηνπ ΚΠνιΓ, ξπζκίζηεθε ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ν λένο δηθνλνκηθφο ζεζκφο ηεο απφπεηξαο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. χκθσλα κε ην λ. 2743/1999, ζα άξρηδε λα ηζρχεη απφ Δπξφθεηην γηα δηθνλνκηθή κεηαβνιή πςίζηεο ζεκαζίαο, αθνχ πνιιέο απφ ηηο ζνβαξφηεξεο θαη δπζρεξέζηεξεο ηδησηηθέο δηαθνξέο ζα επηιχνληαλ ηαρχηεξα θαη απινχζηεξα ππνζέζεηο ππαγφκελεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ. Οκνίσο, ε ςήθηζε ηνπ Ν. 2915/2001 θαηαδεηθλχεη ηελ απφθαζε ηνπ λνκνζέηε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ην θαηλφκελν βξαδππνξίαο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. Δπηπιένλ, ν λφκνο πεξί ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πξνβιέπεη ηε λνκηθή δηακεζνιάβεζε ηνπ εηζαγγειέσο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. 21

8 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α) Διιελόγισζζε Άλζηκνο Α., (2006) Δμψδηθε επίιπζε δηαθνξψλ- Διιεληθφ Γίθαην θαη θνηλνηηθέο εμειίμεηο Γ.Α.Δ. & Δ.ΠΔ. 2006, 408. Γηαλληαθνχιηαο Α., ( 2006) Ο ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηε Γαιιία θαη ζην Βέιγην Γ.Α.Δ. & Δ.ΠΔ. 2006, Καλειιφπνπινο Ν., (2004) Δθαξκνζκέλεο ιχζεηο επηηάρπλζεο ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηε Γαιιία Σπλήγνξνο 2004, ηεπρ. 47, 72. Μαθξίδνπ Κ., ( 1996) Η ηαθηηθή δηαδηθαζία ζηελ πξσηνβάζκηα δίθε κεηά ην Ν, 2915/2001, Αξκελόπνπινο 2001, ηεπρ. 11, Μαηζίαο., (2000) πκβηβαζηηθή επίιπζε ηδησηηθψλ δηαθνξψλ- Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ΔιιΓ 2000, (41), Μαηζίαο., (2006) Δμψδηθε επίιπζε ηδησηηθψλ δηαθνξψλ Γ.Α.Δ. & Δ.ΠΔ. 2006, 4. Υακεινζψξεο Ι., (2000) Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη επίιπζεο ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ Δθδ. Αλη. Ν. άθθνπια Υακεινζψξεο Ι., (2007) Η δηακεζνιάβεζε ζηελ Διιάδα Γ.Α.Δ. & Δ.ΠΔ. 2007, Β ) Ξελόγισζζε Bevan A., (1992) Alternative Dispute Resolution a Lawyer s Guide to Mediation and Other Forms of Dispute Resolution Sweet & Maxwell, London. 22

9 Caroll E., Mackie K., (2000) International Mediation- The Art of Business Diplomacy Kluwer Law International. Cloke K., (2001) Mediating Dangerously- The Frontiers of Conflict Resolution Jossey Bass. Cloke K., (2006) The Crossroads of Conflict- A journey into the Heart of Dispute Resolution Janis Publications. Hirch G., Η δηθαζηηθή θαη εμψδηθε επίιπζε ζηε Γεξκαλία Γ.Α.Δ. & Δ.ΠΔ. 2007, 17. Lewicki R., Saunders D., Minton J., (2004) Η θχζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Δθδφζεηο Κξηηηθή. Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ - Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Η επίιπζε κηαο δηαθνξάο ρσξίο πξνζθπγή ζηε Γηθαηνζύλε είλαη εθηθηή. Βξίζθεζζε ζε αληηδηθία κε κία επηρείξεζε, έλαλ επαγγεικαηία, ηνλ εξγνδόηε ζαο, έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, είηε ζηε ρώξα ζαο είηε ζην εμσηεξηθό. Δάλ δελ θαηαθέξλεηε λα επηιύζεηε ηε δηαθνξά πνπ έρεη πξνθύςεη κε θηιηθό δηαθαλνληζκό, κπνξείηε αζθαιώο λα πξνζθύγεηε ζην αξκόδην δηθαζηήξην, αιιά κπνξείηε επίζεο λα εμεηάζεηε ην ελδερόκελν λα θαηαθύγεηε ζε κία ελαιιαθηηθή κέζνδν επίιπζεο δηαθνξώλ, όπσο είλαη ε δηακεζνιάβεζε ή ε ζπλδηαιιαγή. Η πξνζθπγή ζηνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο δηαθνξώλ είλαη ελίνηε ππνρξεσηηθή βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ή, ελδερνκέλσο, θαη' εθαξκνγή δηθαζηηθήο απόθαζεο, αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνηειεί ιύζε ε νπνία επηιέγεηαη νηθεηνζειώο από ηνπο εκπιεθόκελνπο ζε κία δηαθνξά. Οη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επίιπζεο δηαθνξώλ κπνξνύλ λα ζαο δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα λα επηιύζεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεηε κε ηελ παξέκβαζε ελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν είλαη νπδέηεξν θαη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε. Οη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επίιπζεο δηαθνξώλ κλεκνλεύνληαη ζπρλά κε ηα αξρηθά «ADR», από ηνλ αγγιηθό όξν «Alternative Dispute Resolution», θαη πξνζιακβάλνπλ πνηθίιεο κνξθέο. Είλαη δπλαηό λα γίλεη δηάθξηζε ησλ δηαθόξσλ πεξηπηώζεσλ κε θξηηήξην ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν ηξίηνο ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ν ηξίηνο βνεζά ηα κέξε λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, ρσξίο σζηόζν επηζήκσο λα παίξλεη ζέζε ζρεηηθά κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ πηζαλό 23

10 ηξόπν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Σην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ, νη νπνίεο ζπρλά θαινύληαη "ζπλδηαιιαγή" ή "δηακεζνιάβεζε", ηα κέξε ελζαξξύλνληαη λα μεθηλήζνπλ έλαλ δηάινγν ή, εάλ ηνλ έρνπλ δηαθόςεη, λα ηνλ μαλαξρίζνπλ, απνθεύγνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ηε ζύγθξνπζε. Τα κέξε επηιέγνπλ ηα ίδηα ηε κέζνδν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο θαη δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ελεξγό ξόιν, πξνζπαζώληαο λα αλαθαιύςνπλ κόλα ηνπο ηε ιύζε πνπ ηα ζπκθέξεη πεξηζζόηεξν. Οη κέζνδνη απηνί επηηξέπνπλ ηελ ππέξβαζε ηεο ακηγώο λνκηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηελ εμεύξεζε κηαο ιύζεο ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηα δεδνκέλα ηεο πξνο επίιπζε δηαθνξάο. Η ζπλαηλεηηθή απηή πξνζέγγηζε επαπμάλεη, εμάιινπ, ηελ πηζαλόηεηα λα κπνξέζνπλ ηα κέξε, κεηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, λα δηαηεξήζνπλ ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, εκπνξηθήο ή άιιεο θύζεσο. o Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, ν ηξίηνο βξίζθεη ν ίδηνο ηε ιύζε θαη ηελ ππνβάιιεη ελ ζπλερεία ζηα κέξε. Ιδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο δηαθνξώλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ν ηξίηνο απνθαίλεηαη επί ηεο ιύζεο ηεο δηαθνξάο. o o Μεξηθέο θνξέο, ν ηξίηνο θαιείηαη λα απεπζύλεη ζηα κέξε ζύζηαζε, ηελ νπνία απηά είλαη ειεύζεξα λα πηνζεηήζνπλ ή όρη. Σηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα «ζπκβνύιηα παξαπόλσλ ησλ θαηαλαισηώλ» (Consumer Complaint Boards) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο. Ο θαηαλαισηήο ν νπνίνο πξνζθεύγεη αξρηθά ζε έλα ηέηνην όξγαλν επίιπζεο δηαθνξώλ παξακέλεη ειεύζεξνο, εάλ ε ιύζε πνπ ηνπ πξνηείλεηαη δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, λα πξνζθύγεη ζηα δηθαζηήξηα. Ελίνηε ν ηξίηνο θαιείηαη λα ιάβεη απόθαζε ε νπνία ζα είλαη δεζκεπηηθή κόλν γηα ηνλ επαγγεικαηία. Σηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ζπρλά νη δηακεζνιαβεηέο (Ombudsmen) ή «ζπλήγνξνη ησλ θαηαλαισηώλ», πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί από νξηζκέλνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο, όπσο είλαη νη ηξάπεδεο θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Οη απνθάζεηο απηώλ ησλ δηακεζνιαβεηώλ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζην ζύζηεκα. Σε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο κε ηελ απόθαζε ηνπ δηακεζνιαβεηή, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη γηα ηελ ίδηα ππόζεζε ζηα δηθαζηήξηα. Σε άιιεο πεξηπηώζεηο, ηέινο, νη νπνίεο νκνηάδνπλ αξθεηά κε ηελ θιαζηθνύ ηύπνπ δηαδηθαζία ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ, ν ηξίηνο θαιείηαη «δηαηηεηήο» θαη εθδίδεη απόθαζε γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Η απόθαζε απηή, πνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γηα ηνπο δύν αληηδίθνπο, είλαη δπλαηό λα ιεθζεί θαη' εθαξκνγή θαλόλσλ δηθαίνπ (νπόηε πξόθεηηαη γηα ηελ θιαζηθνύ ηύπνπ δηαηηεζία) ή κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επζπδηθίαο (νπόηε πξόθεηηαη γηα ηε κέζνδν ηεο «θηιηθήο δηαηηεζίαο»). Η απόθαζε ηνπ δηαηηεηή θαιείηαη «δηαηηεηηθή απόθαζε» θη έρεη «ηζρύ δεδηθαζκέλνπ», πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη θαηαξρήλ ε δηαθνξά, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο δηαηηεηηθήο απόθαζεο, δελ κπνξεί πιένλ λα ππνβιεζεί ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ. Σπρλά, γίλεηαη δεθηό όηη ε δηαηηεζία δελ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ επίιπζεο δηαθνξώλ. Τν θνηλνηηθό δίθαην αιιά θαη ην δηεζλέο δίθαην πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά θεηκέλσλ ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηνπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επίιπζεο δηαθνξώλ ή απνζθνπνύλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο. Γηα αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα, παηήζηε κε ηνλ δξνκέα ηα εηθνλίδηα κε ηνλ ηίηιν «θνηλνηηθό δίθαην» θαη «δηεζλέο δίθαην». Αξρή ζειίδαο 24

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα