Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 en en Congratulations on your choice of our product which will certainly provide you with many years of good service. Safety comes first! Please read this Instruction Manual carefully. It contains important information on how to use your new appliance. If instructions are not adhered to, you may lose your right to service at no charge during the warranty period. Please keep this manual in a safe place and pass it on to later users if applicable. Do not connect your appliance to the power supply until all packing and transit protectors have been removed. Leave to stand upright for at least 4 hours before switching on to allow the system to settle if transported horizontally. This appliance must only be used for its intended purpose, i.e. the storing and freezing of edible foodstuff. We do not recommend use of this appliance in an unheated, cold room e.g. garage, conservatory, annex, shed, outdoors etc., see Location. On delivery, check to make sure that the product is not damaged and that all the parts and accessories are in perfect condition. Do not operate a damaged appliance if in doubt, check with your dealer. Do not allow children to play with the appliance. Do not sit or stand on, or let the children sit or stand on the appliance or on the pull-out parts. Do not hang on the appliance door. Your appliance contains no fluoridated coolants (CFC/HFC), but isobutane (R 600 a), a natural gas which is highly compatible with the environment. (R 600 a) is easily flammable. Therefore, be sure that the cooling circuit is not damaged either during transport or during operations. In the event of damage; Avoid any open flame, sources of sparks and flammable substances. Immediately air the room in which the appliance is located. In case the coolant spraying out contacts you eyes it may cause eye injuries. The space in the room where the appliance is installed must not be smaller than 10 cubic metres. Do not dispose of the appliance in a fire. Your appliance contains non CFC substances in the insulation which are flammable. Please contact your local authority in your region for information on disposal methods and facilities available. Warning - Keep ventilation openings on the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. Warning - Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer. Warning - Do not damage the refrigerant circuit. Warning - Do not use electrical devices inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Avoid touching the metal condenser wiring on the backside of the appliance there is risk of injury. In the event of a possible malfunction, disconnect the appliance from the power supply first. Prior to cleaning the appliance always unplug the appliance or switch off the circuit breaker. Do not pull from the power cable. Pull from the plug. Repairs to the electrical equipment may only be made by qualified experts. If the power cable is damaged, the manufacturer or customer service must replace it in order to avoid danger. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 1

7 en en Transport instructions The device should be transported only in upright position. The packing as supplied must be intact during transportation. After a transport in the horizontal position, the device may only be taken into operation 4 hours after being stood up vertically again. The appliance must be protected against rain, moisture and other atmospheric influences. The manufacturer assumes no liability if safety instructions are disregarded. Disposal Make the appliance unusable immediately. Pull out the mains plug and cut the power cable. Remove or destroy snap or latch locks before disposing of the appliance. In this manner you prevent children from locking themselves in and endangering their lives. Appliance setup Do not operate your appliance in a room where the temperature is likely to fall below 10 C at night and/or especially in winter. At lower temperatures the appliance may not operate, resulting in a reduction in the storage life of the food. The climate class rate of your appliance is given on the rating label located inside the appliance. It specifies the appropriate operating ambient temperatures as explained below. Climatic class Ambient temperatures SN C to 32 C N C to 32 C ST C to 38 C T C to 43 C SN-ST C to 38 C SN-T C to 43 C Location Only place the device in dry rooms which can be aired. Avoid direct sunlight or direct heat sources such as a stove or a heater. If this cannot be avoided, the following minimum distances should be maintained: Electric stoves: 3,00 cm Heater: 3,00 cm Cooling devices: 2,50 cm Ensure sufficient air circulation for your device. Make sure that sufficient room is provided around the appliance to ensure free air circulation. The device should be located on a smooth surface. The two front feet can be adjusted as required. To ensure that your appliance is standing upright adjust the two front feet by turning clockwise or counter-clockwise, until the product is in firm contact with the floor. Correct adjustment of feet avoids excessive vibration and noise. Electrical connections Warning This appliance must be grounded. Check whether the power type and voltage your region corresponds to the one stated on the rating label inside the appliance. The electrical safety of the appliance is only assured when the grounding system in the house is installed in accordance with regulations. When placing the appliance, do not let the power cable get stuck under it; otherwise the cable will be damaged. Ensure that the plug remains readily accessible. Do not use a multiple adapter bar or an extension cable. The electrical specifications of your appliance is given on the rating label located inside the appliance. Route power cable to allow easy connection and disconnection after installation. A contact separator should be used if the power cable is not accessible. (for built-in models) "if the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard" 2

8 en en Get to know your device Warning Below information about accessories are supplied only for reference. Below accessories may not be exactly same as the accessories of your appliance. Fig Control Panel Interior light Movable shelves 0 C Compartment Defrost water collection channel - Drain tube Crisper Crisper cover Air grill Adjustable door shelves Egg compartment Bottle shelf Prior to startup Before you begin operating your device, the following points should be re-checked for safety: Is the device standing properly on the floor? Is there sufficient space for good air circulation? Is the interior clean? (Also see the section Cleaning and care ) Set the thermostat knob half way between 1 and 5 or Min. and Max. Now connect the device to the mains. The compressor is turned on; the interior light comes on when the door is opened. Do not place foodstuff into the refrigerator until the temperature has reached the desired level. Zero temperature compartment This compartment has been designed to store frozen food which would be thawed slowly (meat, fish, chicken...etc.) as required or food wouldn t be frozen and after a short time would be consumed in a better and healthier condition. Don t put dairy products or similar foods won t be frozen as required into this compartment which is the coldest place of the refrigerating compartment. 3

9 en Setting the operating temperature (Fig. 2) The operating temperature is regulated by the temperature control. 1 = Lowest cooling setting (Warmest setting) 5 = Highest cooling setting (Coldest setting) (Or) Warm Cold (Or) Min. Max. Min. = Lowest cooling setting (Warmest setting) Max. = Highest cooling setting (Coldest setting) The average temperature inside the fridge should be around +5 C. Please choose the setting according to the desired temperature. You can stop operation of your device by adjusting the thermostat knob to 0 position. Please note that there will be different temperatures in the cooling area. The coldest region is immediately above the vegetable compartment. The interior temperature also depends on ambient temperature, the frequency with which the door is opened and the amount of foods kept inside. Frequently opening the door causes the interior temperature to rise. For this reason, it is recommended to close the door again as soon as possible after use. en LED indicators and control panel (Fig. 2) LED indicators in the front section of your refrigerator are intended to help you in monitoring the operation of your appliance. Keep your food in the refrigerator in a safe manner by monitoring and using these LEDs and controls as explained below: Quick Cool Button (1): Used to cool the food quickly. Compressor may not operate immediately but after some time when the button is pressed and this is quite normal. Thermostat Setting Button (2): Used to set your refrigerator between minimum and maximum values. Temperature Indicator (3): Displays the inner temperature of your refrigerator. Orange LED (4): Lights up when the quick cool button on the LED panel is pressed. In this case, your refrigerator operates continuously. Press the button again when the food you would like to quick cool comes to the desired temperature and the orange LED will turn off. Green LED (5): Lights up continuously after plugging in your refrigerator. Red LED (6): It warns you by lighting up continuously when your refrigerator starts to operate, if not enough cooling effect is obtained, when the door of your refrigerator remains open for a long time and when excessive food is loaded. If the red LED lights up continuously when the conditions stated in the adjacent column do not exist, then call our Authorized Service. 4

10 en en Cooling Food storage The fridge compartment is for the short-term storage of fresh food and drinks. Store milk products in the intended compartment in the refrigerator. Bottles can be stored in the bottle holder or in the bottle shelf of the door. Raw meat is best kept in a polyethylene bag in the compartment at the very bottom of the refrigerator. Allow hot foods and beverages to cool to room temperature prior to placing them in the refrigerator. Attention Store concentrated alcohol only standing upright and tightly closed. Attention Do not store explosive substances or containers with flammable propellant gases (canned cream, spray cans etc.) in the device. There is a danger of explosion. Defrosting of the device The fridge compartment defrosts automatically. The thawing water flows through the drain channel into a collection container at the rear of the device (Fig. 3). During defrosting, water droplets form at the back of the fridge due to the evaporator. If not all of the drops run down, they may freeze again after defrosting remove them with a cloth soaked in warm water, but never with a hard or sharp object. Check the flow of the thawed water from time to time.it may become plugged occasionally. Clean it with a q-tip or similar (see the section "Cleaning and care"). Replacing the interior light bulb (Fig. 4) Should the light fail to work, proceed as follows. 1- Switch off at the socket outlet and pull out the mains plug. You may find it useful to remove shelves for easy access. 2- Use a flat tipped screwdriver to remove the light diffuser cover. 3- First check that the bulb hasn t worked loose by ensuring it is screwed securely in the holder. Replace the plug and switch on. If the bulb works, replace the light cover by inserting the rear lug and pushing up to locate the front two lugs. 4- If the light still fails to work, switch off at the socket outlet and pull out the mains plug. Replace the bulb with a new 15 watt (max) screw cap (SES) bulb. 5- Carefully dispose of the burnt-out light bulb immediately. Replacement light bulb can easily be obtained from a good local electrical or DIY store. 5

11 en en Cleaning and care Interior and Exterior Surfaces Attention Always unplug the power cable or switch off the circuit breaker before cleaning. Clean the exterior using lukewarm water and a mild detergent. Lift the pan, clean it and wipe it dry. Re-assemble in reverse order. Crisper or Drawers: To clean a drawer, pull it out as far as possible, tilt it upwards and then pull it out completely. Practical tips and notes Cooling Never use detergents, abrasive or acidic agents. Wipe the inside compartment dry. Be careful to prevent water from getting into contact with the electrical connections of the temperature control or the interior light. If the device is not going to be used for a long period of time, switch it off and remove all food. Clean the device and keep the door open. To preserve the appearance of your device, you can polish the exterior and the door accessories with a silicone wax. Clean the condenser at the back of the device once a year using a brush or a vacuum cleaner. Dust build-up leads to increased energy consumption. Inspect the door gasket at regular intervals. Clean with water only, and wipe totally dry. Cleaning of the accessories Door shelves: Remove all food from the door shelves. Lift the cover of the shelf upwards and pull it off sideward. Remove the bottom of the door shelf by pushing it upwards. Collecting container (Pan): Make sure that the pan at the back of the device is always clean. Gently release the snap of the pan from the compressor by pushing it using a tool (like screwdriver), so that the pan can be removed. 6 Clean fresh food and vegetables before storing in the crisper bin. Always pack or wrap food, or put it in a suitable container, before storing it in the appliance. Wrap food which is not suitable for storage at cold temperatures in polyethylene bags (pineapple, melons, cucumbers, tomatoes etc.). Food with strong odour or apt to acquire odour should be wrapped in airtight or smellproof packaging material. Keep fresh food separate from cooked food, to avoid bacteria contamination. Never keep fresh meat in the fridge for more than 2 or 3 days. Remove any left-over canned food from the can and store it in a suitable container. Refer to the shelf life indicated on the food packaging. Do not obstruct the air circulation inside the device by covering the shelves. Never keep any dangerous or poisonous substances inside your device. Always check food that has been stored for a long period of time for its suitability for consumption. Do not store fresh and cooked food together in the same container. Close the door immediately after opening, to avoid unnecessary energy consumption. Do not use hard or sharp objects to remove the ice build-up. Do not load hot food into your device.

12 en en Examples of Use White wine, beer and mineral water Bananas Fish or offal Cheese Melons Raw meat and poultry chill before use do not store in a fridge store in polyethylene bags only use airtight containers or polyethylene bags; for best results, take out from the fridge an hour before consumption. store only for a short period of time, use airtight packaging/wrapping do not store together with delicate food such as cooked food or milk Normal operating noises Various functional noises are completely normal due to the operation of the cooling system of your appliance; Gurgling, hissing, boiling or bubbling noises are caused by the refrigerant, circulating inside the cooling system. These noises can still be heard for a short period of time after the compressor shuts off. Sudden, sharp cracking or popping noises are caused by the expansion and contraction of the inside walls or some components inside the cabinets. Buzzing, whirring, pulsating or high-pitched humming noises are caused by the compressor. These noises are slightly louder at the start-up of the compressor and reduce when the appliance reaches the operating temperatures. Also to avoid disturbing vibrations and noises make sure that; Your refrigerator is standing level on all four feet. Your refrigerator is not in contact with the walls, surrounding objects or kitchen cabinets and furniture. Cans, bottles or dishes inside the refrigerator are not touching and rattling against each other. All shelves and bins are mounted correctly inside the refrigerator cabinets and doors. 7

13 en en What, if The appliance will not work, even though it is switched on. Check if the power cable is properly connected! Check if the mains supply is in order, or if a circuit breaker has been tripped! Check the temperature control for correct setting! 2- The interior light does not work. Check the power supply! Check the installation of the light bulb! Unplug the power cable before checking the light bulb. (Also see the section Replacing the interior llight bulb ) 3- Other possible malfunctions Not every malfunction is a case for our customer service. Very often, you can easily resolve the problem without requesting service. Before requesting service, please check if the malfunction has been caused by an operating error. If this is the case, and a service has been requested, a service charge will be levied even if the appliance is still under guarantee. Reversing the doors Proceed in numerical order (Fig.5). This product bears the selective Recycling sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human heatlh due to the presence of hazardous substances. If the problem persists please contact your dealer or customer service. Please have the type and serial number of your appliance ready when calling. The rating label is located inside the appliance. 8

14 Meaning of energy fiche (Only for information purpose) Energy Manufacturer Model More efficient Less efficient A B C D E F G Energy consumption kwh/year (Based on standard test results for 24 h) Actual comsumption will depend on how the appliance is used and where it is located Fresh food volume l Frozen food volume l Chill compartment volume l You may stick the energy fiche given in the polybag to the area above. en Noise (db(a) re 1 pw) 9

15 de de Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Produktes, das Ihnen ganz sicher viele Jahre lang gute Dienste leisten wird. Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres neuen Gerätes. Wenn Sie sich nicht an die Anweisungen halten, verlieren Sie dadurch eventuell das Recht auf kostenlose Leistungen während der Garantiezeit. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf und geben es an zukünftige Benutzer des Gerätes weiter. Schließen Sie Ihr Gerät nicht an die Stromversorgung an, solange nicht alle Verpackungsstoffe und Transportsicherungen entfernt wurden. Wenn der Transport in waagerechter Lage durchgeführt wurde, lassen Sie das Gerät mindestens 4 Stunden aufrecht stehen, ehe Sie es einschalten, damit sich das Kühlsystem setzen kann. Dieses Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Einsatzzweck verwendet werden: also zum Lagern und Einfrieren von Lebensmitteln. Wir raten davon ab, dieses Gerät in unbeheizten, kalten Räumen zu betreiben, wie in Garagen, Lagerräumen, Anbauten, Schuppen, Außenbereichen, und so weiter. Siehe Aufstellungsort. Achten Sie bei der Lieferung darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist und dass sich sämtliche Teile und Zubehörteile in einwandfreiem Zustand befinden. Arbeiten Sie niemals mit einem beschädigten Gerät; falls irgendwelche Zweifel bestehen sollten, fragen Sie beim Händler nach. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem Gerät spielen. Setzen oder stellen Sie sich nicht selbst oder Kinder auf das Gerät oder auf ausziehbare Teile. Hängen Sie sich nicht an die Tür des Gerätes. Ihr Gerät enthält keine fluorierten Kühlmittel (FKCW/HFC), sondern Isobutan (R 600 a), ein in der Natur vorkommendes, sehr umweltfreundliches Gas. (R 600 a) ist leicht entflammbar. Achten Sie daher darauf, dass der Kühlkreislauf weder beim Transport noch im Betrieb beschädigt wird. Im Falle einer Beschädigung: Vermeiden Sie sämtliche offenen Flammen, Funken und entflammbare Substanzen. Lüften Sie den Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, sofort gut durch. Austretendes Kühlmittel kann Ihre Augen bei Kontakt verletzen. Der Raum, in dem Sie das Gerät aufstellen, darf nicht kleiner als 10 m_ sein. Entsorgen Sie das Gerät nicht durch Verbrennen. Die Isolierung Ihres Gerätes enthält brennbare Substanzen (FCKW-frei). Ihre örtlichen Behörden informieren Sie über die verfügbaren Entsorgungsweisen und -einrichtungen. WARNUNG- Belüftungsöffnungen an Geräteum- und -einbauten dürfen nicht abgedeckt werden. WARNUNG- Verwenden Sie außer den vom Hersteller empfohlenen, keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel zum Beschleunigen des Abtauvorgangs. WARNUNG- Beschädigen Sie den Kühlkreislauf nicht. WARNUNG- Verwenden Sie im Lebensmittelaufbewahrungsbereich Ihres Gerätes keinerlei Elektrogeräte, sofern diese nicht vom Hersteller empfohlen werden. Vermeiden Sie es, die Metall-Kondensatorröhren an der Rückseite des Gerätes zu berühren; es besteht Verletzungsgefahr. Im Falle einer Fehlfunktion ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker oder schalten die Sicherung aus. Vor der Reinigung des Gerätes ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker oder schalten die entsprechende Sicherung aus. Ziehen Sie nicht am Stromkabel. Ziehen Sie immer nur am Stecker. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden. Falls das Stromkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst ersetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommen kann. Kinder, Personen mit beschränkten physischen und seelischen Fähigkeiten sowie Personen mit unzureichender Erfahrung beim Umgang dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht und Anweisung einer verantwortlichen Person benutzen. Sowohl beim Gebrauch als auch bei Ablagerung sind Massnahmen zu treffen, welche die Verwendung des Gerätes als Spielzeug seitens Kindern verhindern. 1

16 de Transporthinweise Das Gerät sollte nur in aufrechter Position transportiert werden. Die mitgelieferte Verpackung muss während des gesamten Transports unbeschädigt bleiben. Falls das Gerät in horizontaler Lage transportiert wird, darf es erst in Betrieb genommen werden, nachdem es nach dem Transport mindestens 4 Stunden aufrecht gestanden hat. Das Gerät muss vor Regen, Feuchtigkeit und anderen atmosphärischen Einflüssen geschützt werden. Der Hersteller haftet nicht, wenn Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. Entsorgung Machen Sie das Gerät zunächst unbrauchbar. Ziehen Sie den Netzstecker und schneiden Sie das Stromkabel ab. Entfernen oder zerstören Sie Schnappverschlüsse oder Riegel, eher Sie das Gerät entsorgen. Auf diese Weise verhindern Sie, dass sich Kinder selbst einsperren und ihr Leben gefährden können. Aufstellung des Gerätes Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen die Temperatur unter 10 C abfallen kann; dies gilt insbesondere nachts und im Winter. In Umgebungen mit geringerer Temperatur arbeitet das Gerät möglicherweise nicht; dadurch wird die Haltbarkeit eingelagerter Lebensmittel reduziert. Die Klimaklasse Ihres Gerätes ist auf dem Typenschild im Inneren des Gerätes angegeben. Die Klimaklasse gibt die zulässigen Umgebungstemperaturen an, wie nachstehend aufgeführt. Klimaklasse Umgebungstemperaturen SN C bis 32 C N C bis 32 C ST C bis 38 C T C bis 43 C SN-ST C bis 38 C SN-T C bis 43 C Aufstellungsort de Stellen Sie das Gerät nur in trockenen Räumen auf, die belüftet werden können. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und nahe Wärmequellen wie Herde und Heizungen. Falls dies nicht vermieden werden kann, sollten die folgenden Mindestabstände eingehalten werden: Elektroherde: 3,00 cm Heizungen: 3,00 cm Kühlgeräte: 2,50 cm Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Raum ist, um eine ungehinderte Luftzirkulation zu gewährleisten. Das Gerät sollte auf einer ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Die beiden Füße an der Frontseite können nach Bedarf eingestellt werden. Um sicherzustellen, dass das Gerät gerade steht, drehen Sie die beiden Füße an der Frontseite so lange im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis ein stabiler Bodenkontakt gegeben ist. Die richtige Einstellung der Füße verhindert übermäßige Vibrationen und Geräusche. Elektrischer Anschluss Warnung Dieses Gerät muss geerdet werden. Vergewissern Sie sich, dass Stromart und Stromspannung am Aufstellungsort des Gerätes mit den Angaben auf dem Typenschild im Innenraum des Gerätes übereinstimmen. Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn das hausinterne Erdungssystem ordnungsgemäß installiert wurde. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Stomkabel nicht darunter eingeklemmt wird; dies kann zu Schäden am Kabel führen. Sorgen Sie dafür, dass der Stecker stets zugänglich bleibt. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel Die elektrischen Daten Ihres Gerätes finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinneren. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass Sie es nach der Installation des Gerätes problemlos anschließen und trennen können. Falls das Stromkabel nicht zugänglich ist, sollten Sie einen passenden Schalter (z. B. eine abschaltbare Steckdose) zwischenschalten. (Bei Einbaugeräten.) 2

17 de de Lernen Sie Ihr neues Gerät kennen Warnung Die nachstehenden Angaben über Zubehörteile werden nur zur Kenntnisnahme erwähnt. Die aufgeführten Zubehörteile müssen nicht exakt mit den Zubehörteilen Ihres Gerätes übereinstimmen. Abb Innenbeleuchtung Thermostatknopf Bewegliche Ablagen 0 C-Fach Tauwasser-Sammelkanal - Abflusskanal Gemüsefachabdeckung Gemüsefachabdeckung mit Gemüselade Einstellbare Türablagen Eierhalter Flaschenablage 0 C-Fach Im 0 3 C-Fach können Sie Fleisch, Fisch und eingewickelte Lebensmittel 2 3 mal länger aufbewahren als im normalen Kühlbereich. Lagern Sie in diesem Bereich weder Früchte noch Gemüse. Achten Sie bitte darauf, dass die Lebensmittel welche Sie kaufen, frisch sind. Je frischer die Ware und je besser ihre Qualität ist, umso länger ist sie haltbar. LED-Anzeigen und Bedienfeld (Abb. 2) Die LED-Anzeigen an der Vorderseite Ihres Kühlschrankes helfen Ihnen, den Betriebszustand Ihres Gerätes zu überwachen. Sie können Ihre Lebensmittel auf sichere Weise im Kühlschrank aufbewahren, indem Sie diesen LEDs etwas Beachtung schenken und die Anzeigen und Bedienelemente wie nachstehend erklärt verwenden: Schnellkühltaste (1): Zum schnellen Kühlen von Lebensmitteln. Nach dem Betätigen dieser Taste springt der Kompressor sofort oder nach einer Weile an; dies ist völlig normal. Thermostateinstelltaste (2): Zum Einstellen der minimalen und maximalen Kühlungsleistung Ihres Kühlschranks. Temperaturanzeige (3): Zeigt die Innentemperatur Ihres Kühlschranks. Orange LED (4): Leuchtet auf, wenn die Schnellkühltaste am LED-Feld gedrückt wurde. In diesem Fall arbeitet Ihr Kühlschrank ohne Unterbrechung. Wenn Ihre Lebensmittel die gewünschte Temperatur erreicht haben, drücken Sie diese Taste erneut: Die orange LED erlischt. Grüne LED (5): Leuchtet ständig, solange der Kühlschrank mit Strom versorgt wird. Rote LED (6): Diese LED leuchtet ständig, wenn Sie Ihren Kühlschrank in Betrieb nehmen und warnt Sie, falls die Kühlungsleistung nicht ausreicht: Zum Beispiel, wenn die Kühlschranktür über längere Zeit offen steht oder wenn zu viele Lebensmittel in das Gerät gegeben wurden. Falls die rote LED unter anderen als den angegebenen Bedingungen dauerhaft leuchten sollte, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst. 3

18 de Vor der ersten Inbetriebnahme Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie aus Sicherheitsgründen die folgenden Punkte noch einmal kontrollieren: Steht das Gerät sicher und gerade auf dem Boden? Ist ausreichend Platz für gute Luftzirkulation vorhanden? Ist der Innenraum sauber? (Schauen Sie dazu auch in den Abschnitt Reinigung und Pflege.) Stellen Sie den Thermostatknopf auf die Mitte zwischen den Markierungen 1 und 5 oder Min. und Max. ein. Schließen Sie das Gerät nun an die Stromversorgung an. Der Kompressor schaltet sich ein, beim Öffnen der Tür leuchtet die Innenbeleuchtung auf. Geben Sie noch keine Lebensmittel in das Kühlgerät, solange die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht ist. Einstellen der Betriebstemperatur (Abb. 2) Die Betriebstemperatur wird über die Temperatursteuerung reguliert. Warm Kalt (Oder) Min. Max. de 1 = Schwächste Kühlung (wärmste Einstellung) 5 = Stärkste Kühlung (kälteste Einstellung) (Oder) Min. = Schwächste Kühlung (wärmste Einstellung) Max. = Stärkste Kühlung (kälteste Einstellung) Die Durchschnittstemperatur im Inneren des Kühlschranks sollte bei etwa +5 C liegen. Bitte wählen Sie die der gewünschten Temperatur entsprechende Einstellung. Sie können den Betrieb des Gerätes unterbrechen, indem Sie in den Thermostatknopf auf die Position 0 einstellen. Bitte beachten Sie, dass im Kühlbereich unterschiedliche Temperaturen herrschen. Der kälteste Bereich befindet sich unmittelbar über dem Gemüsefach. Die Innentemperatur hängt auch von der Umgebungstemperatur ab, außerdem davon, wie oft die Tür geöffnet wird und wie viel Lebensmittel im Inneren gelagert werden. Beim häufigen Öffnen der Tür steigt die Innentemperatur an. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Tür möglichst schnell wieder zu schließen. 4

19 de Kühlen Lagern von Lebensmitteln Der Kühlbereich ist für die kurzfristige Lagerung von frischen Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Lagern Sie Milchprodukte im dafür vorgesehenen Bereich des Kühlschranks. Flaschen können Sie im Flaschenhalter oder in der Flaschenablage der Tür aufbewahren. Rohes Fleisch geben Sie am besten in einen Polyethylen-Beutel (PE) und lagern es im untersten Bereich des Kühlschranks. Abtauen des Gerätes de Der Kühlbereich taut automatisch ab. Das Tauwasser fließt durch den Abflusskanal in einen Sammelbehälter an der Rückseite des Gerätes (Abb. 3). Beim Abtauen bilden sich durch Verdunstung Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks. Falls nicht alle Tropfen nach unten ablaufen, können sie nach dem Abtauen wieder gefrieren. Entfernen Sie diese Rückstände mit einem mit warmem Wasser getränkten Tuch, niemals mit harten oder gar scharfen Gegenständen. Kontrollieren Sie den Tauwasserfluss von Zeit zu Zeit. Dieser kann gelegentlich zum Stocken kommen. Reinigen Sie die Ablaufkanäle mit einem Wattestäbchen oder etwas ähnlichem (Lesen Sie dazu den Abschnitt Reinigung und Pflege ). Lassen Sie heiße Speisen und Getränke immer erst auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese in den Kühlschrank stellen. Achtung Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur aufrecht stehend und fest verschlossen. Attention Lagern Sie keine explosiven Substanzen oder Behälter mit brennbaren Treibgasen (Sprühsahne, Sprühdosen, usw.) im Kühlgerät. Es besteht Explosionsgefahr. 5 Austausch der Innenbeleuchtungsglühbirne (Abb. 4) Wenn die Beleuchtung ausfällt, schalten Sie das Gerät an der Steckdose ab und ziehen Sie den Netzstecker. Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen und überprüfen Sie, ob die Glühbirne vielleicht nur locker sitzt. Funktioniert das Licht noch immer nicht, besorgen Sie sich eine Ersatzglühbirne vom Typ E14 mit Schraubfassung, Leistung 15 W, bei einem Elektrofachgeschäft in Ihrer Nähe und setzen Sie diese wie folgt ein: 1. Schalten Sie das Gerät an der Steckdose ab und ziehen Sie den Netzstecker. Eventuell ist es hilfreich, zuerst die Regale zu entfernen, um leichteren Zugang zu haben. 2. Nehmen Sie den Diffusordeckel ab, wie in Fig. (a-b) gezeigt. 3. Tauschen Sie die defekte Glühbirne aus. 4. Setzen Sie den Diffusordeckel wieder auf, wie in Fig. (c) gezeigt. "Drücken Sie ihn fest an, damit er sicher sitzt." 5. Entsorgen Sie die durchgebrannte Glühbirne sofort. "Eine Ersatzglühbirne erhalten Sie problemlos in jedem Elektro- oder Heimwerkermarkt."

20 de Reinigung und Pflege Innen- und Außenflächen Achtung Vor dem Reinigen des Gerätes ziehen Sie immer den Netzstecker oder schalten die Sicherung aus. Reinigen Sie die Außenseite mit lauwarmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, Scheuermittel oder saure Reiniger. Wischen Sie den Innenraum trocken. Achten Sie darauf, dass kein Wasser an die elektrischen Anschlüsse der Temperatursteuerung oder der Innenbeleuchtung gerät. Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen sollten, schalten Sie es aus und nehmen sämtliche Lebensmittel heraus. Reinigen Sie das Gerät und lassen Sie die Tür offen stehen. Um das Äußere des Gerätes ansprechend zu erhalten, können Sie die Außenflächen und das Tür-Zubehör mit Silikonwachs polieren. Reinigen Sie den Kondensator an der Rückseite des Gerätes einmal jährlich mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Staubansammlungen führen zu höherem Energieverbrauch. Überprüfen Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie diese lediglich mit etwas Wasser und wischen Sie sie danach gründlich trocknen. Reinigung von Zubehörteilen Türablagen: Nehmen Sie sämtliche Nahrungsmittel aus den Türablagen heraus. Heben Sie die Abdeckung der Ablage an und ziehen Sie diese zur Seite weg. Nehmen Sie den Boden der Ablage heraus, indem Sie diesen nach oben drücken. Sammelbehälter (Pfanne): Achten Sie darauf, dass die Pfanne an der Rückwand des Gerätes immer sauber ist. Lösen Sie den Schnappverschluss der Pfanne vorsichtig vom Kompressor, indem Sie mit einem Werkzeug (wie einem Schraubenzieher) sanft dagegen drücken; auf diese Weise können Sie de die Pfanne herausnehmen. Heben Sie die Pfanne an, reinigen Sie diese und wischen Sie sie trocken. Setzen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Gemüsefach oder Schubladen: Zum Reinigen einer Schublade ziehen Sie diese so weit wie möglich heraus, kippen sie nach oben und ziehen sie dann komplett heraus. Praktische Tipps und Hinweise Kühlen Säubern Sie frische Lebensmittel und Gemüse, bevor Sie sie in das Gemüsefach legen. Bevor Sie Nahrungsmittel in den Kühlschrank legen, wickeln Sie sie ein oder geben sie in einen geeigneten Behälter. Geben Sie Nahrungsmittel, die sich nicht zur Lagerung bei niedrigen Temperaturen eignen (zum Beispiel Ananas, Melonen, Gurken, Tomaten, usw.), zuvor in Polyethylenbeutel (PE). Stark riechende Lebensmittel oder Lebensmittel, die leicht den Geruch anderer Lebensmittel annehmen, sollten luft- und geruchsdicht verpackt werden. Bewahren Sie frische Lebensmittel getrennt von bereits zubereiteten Lebensmitteln auf, damit sich keine Bakterien ausbreiten können. Bewahren Sie frisches Fleisch nicht länger als zwei bis drei Tage im Kühlschrank auf. Holen Sie Reste von Lebensmitteln aus Konserven aus der Dose heraus und geben Sie diese in einen geeigneten Behälter. Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung des Lebensmittels. Achten Sie darauf, die Luftzirkulation im Innenraum des Gerätes nicht zu behindern. Bewahren Sie niemals gefährliche oder gar giftige Substanzen in Ihrem Kühlgerät auf. Überprüfen Sie Lebensmittel, die über eine längere Zeit gelagert wurden, ob sie sich noch zum Verzehr eignen. Bewahren Sie frische und bereits zubereitete Lebensmittel nicht im selben Behälter auf. Um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, halten Sie die Tür nur so lange wie nötig geöffnet. Entfernen Sie Eisansammlungen niemals mit harten oder scharfen Gegenständen. Geben Sie keine heißen Speisen in das Kühlgerät. 6

21 de de Anwendungsbeispiele Weißwein, Bier und Mineralwasser Bananen Fisch oder Innereien Käse Melonen Rohes Fleisch und Geflügel Vor dem Verzehr kühlen Nicht im Kühlschrank lagern Nur in Polyethylenbeuteln lagern Luftdichte Behälter oder Polyethylenbeutel verwenden; am besten eine Stunde vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen Nur kurzzeitig lagern, luftdichte Verpackung/Umhüllung verwenden Nicht zusammen mit empfindlichen Lebensmitteln wie gekochter Nahrung oder Milch lagern Normale Betriebsgeräusche Während des Betriebs Ihres Kühlgerätes können einige Geräusche vom Kühlsystem erzeugt werden, die völlig normal sind: Gurgelnde, zischende oder blubbernde Geräusche entstehen durch den Umlauf des Kühlmittels im Kühlsystem. Diese Geräusche können auch nach dem Stoppen des Kompressors noch einige Zeit zu hören sein. Kurze Knackgeräusche entstehen durch Ausdehnen und Zusammenziehen der Innenwände und Fächer innerhalb des Gehäuses. Summende, pulsierende oder hohe Summgeräusche werden durch den Kompressor erzeugt. Diese Geräusche können beim Anlauf des Kompressors etwas lauter sein und werden leiser, wenn das Gerät seine Betriebstemperatur erreicht hat. Damit es nicht zu unnötigen Vibrationen und störenden Geräuschen kommt, achten Sie darauf, dass: Ihr Kühlschrank komplett gerade auf allen vier Füßen steht. Ihr Kühlschrank keine Wände, angrenzende Objekte sowie Küchenschränke oder sonstige Möbel berührt. Sich Dosen, Flaschen oder Geschirr im Inneren des Kühlschranks nicht berühren und zu rattern beginnen. Sämtliche Ablagen und Fächer richtig im Innenraum des Kühlschranks und der Türen angebracht sind. 7

22 de Was mache ich, wenn Das Gerät arbeitet nicht, obwohl es eingeschaltet ist. Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig eingesteckt ist! Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung arbeitet oder vielleicht eine Sicherung herausgesprungen ist! Vergewissern Sie sich, dass die Temperatursteuerung richtig eingestellt ist! de Falls das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Kundendienst. Halten Sie beim Anruf Typbezeichnung und Seriennummer Ihres Gerätes bereit. Das Typenschild befindet sich im Inneren des Gerätes. Türanschlag umkehren Gehen Sie der Reihe nach vor (Abb. 5). 2 - Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht. Überprüfen Sie die Stromversorgung! Vergewissern Sie sich, dass die Glühbirne richtig sitzt! Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Glühbirne überprüfen. (Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Austausch der Innenbeleuchtungsglühbirne.) 3 - Sonstige mögliche Fehlfunktionen Nicht jede Fehlfunktion ist ein Fall für unseren Kundendienst. In vielen Fällen können Sie das Problem selbst lösen, ohne dabei Hilfe von Außen in Anspruch nehmen zu müssen. Ehe Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie zunächst, ob die Fehlfunktion durch einen Bedienungsfehler verursacht wurde. Falls dies der Fall ist, Sie aber dennoch den Kundendienst in Anspruch nehmen, wird Ihnen auch innerhalb der Garantiezeit eine Gebühr in Rechnung gestellt. Falls das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Kundendienst. Halten Sie beim Anruf Typbezeichnung und Seriennummer Ihres Gerätes bereit. Das Typenschild befindet sich im Inneren des Gerätes. Hinweise zum Umweltschutz Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. 8

23 Bedeutung der Energieeffizienzinformation (nur zu Informationszwecken) Energie Hersteller Modell de Effizienter A B Weniger effizient C Betriebsgeräusch (db(a) re 1 pw) D E F G Energieverbrauch (kwh/jahr) (Basierend auf Standard-Testergebnissen über 24 Stunden) Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Einsatzweise und dem Aufstellungsort des Gerätes ab. Frischlebensmittelvolumen 1 Gefriergutvolumen 1 Kühlfachvolumen 1 9 Sie können die Energieeffizienzinformation (im Kunststoffbeutel) an die Stelle oben kleben.

24 fr fr Nous vous félicitons d'avoir choisi l'un de nos produits qui vous procurera certainement de nombreuses années de fonctionnement de qualité. La sécurité d'abord! Veuillez lire la notice d'utilisation attentivement. Elle contient des informations importantes relatives à l'utilisation de votre nouvel appareil. Si vous ne vous conformez pas aux instructions, vous risquez de perdre votre droit à l'assistance sans frais pendant la période de garantie. Veuillez conservez ce manuel soigneusement et faites-le passer aux utilisateurs ultérieurs le cas échéant. Ne branchez pas votre appareil à l'alimentation électrique avant d'avoir enlevé tous les emballages et protections de transport. Laissez-le dans la position verticale pendant au moins 4 heures avant de le brancher afin que le système se stabilise s'il a été transporté à l'horizontale. L'utilisation de cet appareil s'applique exclusivement à l'usage prévu, c'est-à-dire à la conservation et congélation des denrées alimentaires. L'utilisation de cet appareil dans une pièce non chauffée et froide telle qu'un garage, jardin d'hiver, annexe, abri, à l'extérieur, etc. n'est pas recommandée. Se référer à la section «Emplacement». À la réception de l'appareil, vérifiez qu'il ne soit pas endommagé et que les pièces et accessoires soient en parfait état. N'utilisez pas un appareil endommagé. En cas de doute, vérifiez auprès de votre vendeur. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Ne pas s'asseoir ou monter sur l'appareil ou les pièces coulissantes, et ne pas permettre aux enfants de s'y asseoir ou monter dessus. Ne pas s'appuyer à la porte de l'appareil. Votre appareil ne contient pas de réfrigérants fluorés (CFC/HFC) mais un réfrigérant isobutane (R 600 a), gaz naturel qui contribue à préserver l'environnement. (R 600 a) est facilement inflammable. Assurez-vous donc que le circuit de refroidissement n'est pas endommagé pendant le transport ou l'installation. En cas de dommage ; Évitez les flammes vives, sources d'étincelles et substances inflammables. Aérez immédiatement la pièce où se trouve l'appareil. Si le réfrigérant s'échappe et entre en contact avec les yeux, il peut occasionner des blessures. La superficie de la pièce dans laquelle l'appareil est installé ne doit pas être inférieure à 10 mètres cube. Ne vous débarrassez pas de l'appareil dans un feu. L'isolation de votre appareil contient des substances non CFC qui sont inflammables. Veuillez contacter les autorités locales de votre région pour obtenir des renseignements concernant les méthodes de mise au rebut et les endroits possibles. Avertissement - Veillez à ce que les conduits d'aération de l'enceinte de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstrués. Avertissement - N'utilisez pas d'outils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation autres que ceux qui sont recommandés par le fabricant. Avertissement - N'abîmez pas le circuit réfrigérant. Avertissement - Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage de denrées de l'appareil, à moins qu'ils soient recommandés par le fabricant. Évitez de toucher l'installation métallique du condenseur situé au dos de l'appareil ; au risque de se blesser. En cas d'anomalie éventuelle, débranchez d'abord l'appareil de l'alimentation électrique. Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, débranchez toujours l'appareil ou coupez le disjoncteur. Ne tirez pas sur le câble. Tirez à partir de la prise. Les réparations de l'appareillage électrique sont réservées exclusivement aux spécialistes qualifiés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou service clientèle afin d'écarter tout danger. 1

25 fr Instructions de transport L appareil doit être transporté en position debout uniquement. L emballage fourni doit rester intact pendant le transport. S'il est transporté couché, l'appareil ne peut être mis en service que 4 heures après avoir été redressé. L appareil doit être protégé de la pluie, l humidité et autres conditions atmosphériques. La responsabilité du fabricant n est pas engagée en cas de non-respect des instructions de sécurité. Mise au rebut Rendez l appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d alimentation et couper le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Installation de l'appareil Ne faites pas fonctionner votre appareil dans un local dont la température peut descendre en dessous de 10 C la nuit et/ou particulièrement en hiver. En cas de températures inférieures, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement et réduire ainsi la durée de conservation des denrées. La classe climatique de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil. Elle stipule les températures ambiantes de fonctionnement appropriées comme suit. Classe climatique Températures ambiantes SN C à 32 C N C à 32 C ST C à 38 C T C à 43 C SN-ST C à 38 C SN-T C à 43 C Emplacement fr Placez l appareil uniquement dans des endroits secs pouvant être aérés. Évitez la lumière du soleil directe ou les sources de chaleur directes telles qu'un four ou un radiateur. Si cela n'est pas possible, il convient d observer les distances minimales suivantes : Cuisinières électriques : 3,00 cm Radiateur : 3,00 cm Dispositifs de réfrigération : 2,50 cm Veillez à ce que la circulation d air soit appropriée pour votre appareil. Assurez-vous de laisser suffisamment d espace autour de l appareil pour que l'air puisse circuler librement. L appareil doit être placé sur une surface lisse. Les deux pieds avant peuvent être réglés si nécessaire. Pour faire en sorte que votre appareil soit à niveau, réglez les deux pieds avant en tournant dans le sens des aiguilles d une montre ou dans le sens contraire jusqu à ce que l appareil soit calé au sol. Le réglage approprié des pieds évite les vibrations excessives et le bruit. Branchements électriques Avertissement Cet appareil doit être branché à une borne de mise à la terre. Vérifiez si le type de courant et le voltage de votre installation correspondent aux indications de la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil. La sécurité électrique de l'appareil n'est assurée que si le système de mise à la terre de l'habitation est installé conformément aux prescriptions. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé dessous, dans quel cas ce dernier serait endommagé. Veillez à ce que la prise soit facile d'accès. Ne pas utiliser de prise multiple ni de rallonge. Les spécifications électriques de votre appareil sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil. Placez le câble d'alimentation électrique de façon à faciliter le branchement et la coupure après l'installation. Un séparateur de contact doit être utilisé si le câble d'alimentation n'est pas accessible. (pour les modèles encastrés) 2

26 fr Apprendre à connaître votre appareil Avertissement Les renseignements suivants relatifs aux accessoires sont fournis à titre indicatif uniquement. Les accessoires ci-dessous peuvent ne pas correspondre exactement aux accessoires de votre appareil. Fig Panneau avant 2. Éclairage intérieur 3. Tablettes mobiles 4. Compartiment 0 C 5. Voie de récupération de l eau de dégivrage Tube d écoulement 6. Couvercle du 7. Couvercle du bac à légumes 8. Compartiment produits laitiers 9. Balconnets réglables 10. Casier à oeufs 11. Clayette range-bouteilles Compartiment 0 C Grâce au compartiment 0-3 C, vous pouvez conserver la viande, poisson et denrées sous emballage 2 à 3 fois plus longtemps que dans un compartiment réfrigérateur conventionnel. fr Voyants DEL et bandeau de commande (Fig. 2) L'objectif es voyants DEL qui se trouvent à l'avant de votre réfrigérateur est de vous aider à contrôler le fonctionnement de votre appareil. Conservez vos aliments dans le réfrigérateur avec une certaine sécurité en contrôlant et en utilisant ces DEL et commandes tels qu'expliqués ci-dessous : Bouton de refroidissement rapide (1): Utilisé pour refroidir les denrées rapidement. Le compresseur peut ne pas fonctionner immédiatement mais le fait après un certain temps, lorsque le bouton est appuyé, et ce phénomène est tout à fait normal. Bouton de réglage du thermostat (2): Ce bouton est utilisé pour régler votre réfrigérateur entre les niveaux minimum et maximum. Indicateur de température (3): Affiche la température interne de votre réfrigérateur. DEL Orange (4): S'allume lorsque le bouton de refroidissement rapide qui se trouve sur le panneau DEL est appuyé. Dans ce cas, votre réfrigérateur fonctionne en continu. Appuyez à nouveau sur le bouton lorsque l'aliment que vous voulez refroidir atteint la température souhaitée et la DEL orange s'éteindra. DEL Verte (5): S'allume en continu après avoir branché votre réfrigérateur. DEL Rouge (6): Ce voyant vous averti en s'allumant en continu lorsque vos réfrigérateurs commencent à fonctionner. Si vous n'obtenez pas suffisamment d'effet de refroidissement, cela signifie que la porte du réfrigérateur est restée ouverte pendant longtemps et que vous avez surchargé l'appareil de denrées. Si la DEL rouge s'allume en continu alors que vous n'avez observé aucune des conditions présentées dans la colonne adjacente, appelez immédiatement notre service après-vente agrée. 3

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο DSM 9850 T A+ Bedienungsanleitung Operating instructions

Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο DSM 9850 T A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο DSM 9850 T A+ Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Kühlschrank Хладилник Ψυγείο. Hladnjak. FlexiCool X. Bedienungsanleitung Operating instructions

Refrigerator Kühlschrank Хладилник Ψυγείο. Hladnjak. FlexiCool X. Bedienungsanleitung Operating instructions Refrigerator Kühlschrank Хладилник Ψυγείο Hladnjak FlexiCool X Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced

Διαβάστε περισσότερα

frost free refrigerator-freezer type I frost-free kühl-gefrier-typ I frost free frigo-congelatore di tipo I

frost free refrigerator-freezer type I frost-free kühl-gefrier-typ I frost free frigo-congelatore di tipo I frost free refrigerator-freezer type I frost-free kühl-gefrier-typ I frost free frigo-congelatore di tipo I ψυγειοκαταψύκτης µε αυτόµατη απόψυξη τύπος Ι KNM 9650 X EN D IT EL Instruction for use Gebrauchsanweisung

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη 4K HDMI Splitter 1x4 User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη INTRODUCTION The EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 uses a single HDMI input source, to distribute it to 4 HDMI outputs. The splitter

Διαβάστε περισσότερα

TSM 1542 T TSM 1541 XT

TSM 1542 T TSM 1541 XT Refrigerator Kühlschrank Ψυγείο یخچال TSM 1542 T TSM 1541 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX A52600HLW0

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX A52600HLW0 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο

SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο SFH-41 Fan Heater Αερόθερμο GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 7 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFER- ENCE SAFETY WARNINGS When

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Combi NFB 320 W Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d Utilisation Manuale di istruzioni Manual de instrucciones

Combi NFB 320 W Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d Utilisation Manuale di istruzioni Manual de instrucciones Combi NFB 320 W Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d Utilisation Manuale di istruzioni Manual de instrucciones Manual de Instruções Οδηγίες χρήστη This appliance is not intended for use by person

Διαβάστε περισσότερα

Combi NFB 320 EI Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d Utilisation Manuale di istruzioni Manual de instrucciones

Combi NFB 320 EI Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d Utilisation Manuale di istruzioni Manual de instrucciones Combi NFB 320 EI Instruction Manual Bedienungsanleitung Notice d Utilisation Manuale di istruzioni Manual de instrucciones Manual de Instruções Οδηγίες χρήστη This appliance is not intended for use by

Διαβάστε περισσότερα

Kühlschrank Chladnička. Ψυγείο CNE 47520 GB CNE 47520 GW CNE 47540 GB CNE 47540 GW

Kühlschrank Chladnička. Ψυγείο CNE 47520 GB CNE 47520 GW CNE 47540 GB CNE 47540 GW Kühlschrank Chladnička Chladnička Ψυγείο CNE 47520 GB CNE 47520 GW CNE 47540 GB CNE 47540 GW Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung! Lieber Kunde, Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers Bulletin 489 UL489 Circuit Breakers Tech Data 489-A Standard AC Circuit Breaker 489-D DC Circuit Breaker 489-A, AC Circuit Breakers 489-D, DC Circuit Breakers Bulletin 489-A Industrial Circuit Breaker

Διαβάστε περισσότερα

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES W ANALOG DIN-RAIL TIME SWITCH QUARTZ, SERIES TEMPUS ANALOG 244 W SCHRACK-INFO Analogue time switch 1 channel Daily program With power reserve (NiMH rechargeable battery) Synchronised with mains Shortest

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Glass Door Freezers Service Manual

Glass Door Freezers Service Manual Turbo Air Speed up the Pace of Innovation CAUTION! PLEASE KEEP POWER SWITCH ON BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT Glass Door Freezers Service Manual Please read this manual completely before attempting to

Διαβάστε περισσότερα

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on after pressing the ON button, will be the connected appliance permantely switched on. after pressing the button, will be the connected

Διαβάστε περισσότερα

DNE 61500 D DNE 61520 DX. Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico

DNE 61500 D DNE 61520 DX. Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico DNE 61500 D DNE 61520 DX Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico Contents 1 2 3 4 5 6 7 8 The refrigerator...2 Warnings >3 Safety warnings...3 Electrical safety...3 Placing and assembly

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, γερμανικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

KND 9860 KND 9860 XA+

KND 9860 KND 9860 XA+ Refrigerator Réfrigérateur Kühlschrank Ψυγείο KND 9860 KND 9860 XA+ D Bedienungsanleitung Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Jonas Fiege 21 Juli 2009 1 Theorem 1 (Galvin-Hajnal [1975]) Sei ℵ α eine singuläre, starke Limes-Kardinalzahl mit überabzählbarer

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

CN236200D FR HR БГ EL. Instruction for use. Notice d utilisation. Upute za uporabu. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη

CN236200D FR HR БГ EL. Instruction for use. Notice d utilisation. Upute za uporabu. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη CN236200D EN FR HR БГ EL Instruction for use Notice d utilisation Upute za uporabu Инструкции за употреба Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance,

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο

DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C. Refrigerator Réfrigérateur. Ψυγείο DS148010 DS148010 S DS148102 DS149010C Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque

Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Χρήσεως ΒΒQ-2000 Ηλεκτρικό Barbeque Οδηγίες Ασφαλείας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, σιγουρευτείτε ότι έχει την ίδια τάση ρεύματος με του σπιτιού σας. Προσοχή: 1. Ποτέ μην καλύπτετε τη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator Réfrigérateur Kühlschrank CN D CN DE CN

Refrigerator Réfrigérateur Kühlschrank CN D CN DE CN Refrigerator Réfrigérateur Kühlschrank CN 142220 D CN 150220 DE CN 142230 Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20 Οδηγός χρήστη USB Charger UCH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες για το φορτιστή USB Charger...3 Χρήση του φορτιστή USB...4 Φόρτιση της συσκευής σας... 4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity...6

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FN Refrigerator Congélateur/Réfrigérateur. Koelkast Ψυγείο. Frigorifero

FN Refrigerator Congélateur/Réfrigérateur. Koelkast Ψυγείο. Frigorifero FN127920 Refrigerator Congélateur/Réfrigérateur Koelkast Ψυγείο Frigorifero Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked

Διαβάστε περισσότερα

CN 151120 CN 151120 X. Refrigerator. Ψυγείο

CN 151120 CN 151120 X. Refrigerator. Ψυγείο CN 151120 CN 151120 X Refrigerator Ψυγείο Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and checked under the most meticulous quality

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK30/DK31

Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK30/DK31 Περιεχόμενα Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock...3 Εισαγωγή...4 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...4 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...5 Χρήση των προσαρτήσεων...5

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. Kühlschrank. Ψυγείο یخچال FNT 9661 T. Bedienungsanleitung Operating instructions

Refrigerator. Kühlschrank. Ψυγείο یخچال FNT 9661 T. Bedienungsanleitung Operating instructions Kühlschrank Refrigerator Ψυγείο یخچال FNT 9661 T Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B. Refrigerator. Réfrigérateur. Ψυγείο

DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B. Refrigerator. Réfrigérateur. Ψυγείο Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο DS 149010 DS 149010 S DS 149010 M DS 149012 DS 149102 DS 149100 B Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα