LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS"

Transcript

1 LA PLACE DE LA TECHNOLOGIE DΛNS DIDACτiQUE DE LA TRADUCτiON SCIENτiFIQUE ΕΤ TECHNIQUE Christian Papas Ιλ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κάθε μεταφραστής, είτε ασχολείται με λογοτεχνικά είτε με ε.;τιστημονικά κείμενα, ονειρεύεται μία βάση δεδομένων στο δίκτυο Ιντερνέτ μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να βρίσκει τη μετάφραση στη γλώσσα-στόχο εκείνης της λέξης της γλώσσας-π1]γής που του δημιούργησε πρόβλημα. Δυστυχώς, το όνειρο παραμένει, επί του παρόντος, όνειρο. Περιμένοντας, όμως, την πραγματοποίησή του, θα πρέπει να προσεγγίζουμε τις εκάστοτε δυσκολίες με συγκεκριμένη μέθοδο. Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στη διδακτική της γαλλικής βάσει καθορισμένων στόχων, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της επιστημονικής και τεχνικής μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με: - τις απαραίτητες εξωγλωσσικές γνώσεις του μεταφραστή. -την ακολουθούμενη μέθοδο για την προσέγγιση ορισμένων προβλημάτων νεολογισμών και αγγλισμών. -τους κινδύνους τους συνυφασμένους με τα δίγλωσσα λεξικά και τα διάφορα "εκτός καταστάσεως" (εκτός κειμένου) γλωσσάρια. - την ανάγκη ένταξης της προβληματικής λέξης σε μία συγκεκριμένη "κατάσταση" (εντός κειμένου) συμβουλευόμενοι εγκυκλοπαίδειες, ειδικευμένα περιοδικά, κ.ά. και στις δύο γλώσσες, και - τη σύσταση ενός προσωπικού αρχείου. RESUME Le reve de tout traducteur, scientifique ou litteraire: avoir ι\ sa disposition immediate, par l'intermediaire de banques de donnes sur le reseau Internet, la traduction en langue cible correspondant au mot de la langue de depart qui lui pose un probleme. Helas, ce reve n'est pas encore rea.jisable. En attendant, il fauι aborder les difficultes avec methode. Cette communication 403

2 portera donc sur la didactique du fran91is sur objectίfs specifiques dans le cadre de l'enseignement de la traduction scientίfique et technique du Departement de Langues :έttangeres, de Traduction et d'interpetation de ιυniversite Ionienne: les connaissances extrallnguistiques necessaires du traducteur. la methode pour aborder certains problemes de neologismes, d'anglicismes. les dangers des dictionnatres bilingues et divers lexiques decontexτualises. la necesstte de contextualiser le mot a probleme en consultant des encyclopedies, revues specialίses, etc. dans les deux langues. - la constitution d' un fichler personnel. Ο. INTRODUCτiON Ma communication porte sur la situation. vecue avec les etudiantstraducteurs de I'Universite Ionienne de Corfou. Le contexte en Grece est assez particu!ier etant donne que le grec est une langue de petite diffusion et que leur futurs employeurs attendent des traducteurs qu'ils traduisent dans une langue cible qui n'est pas leur langue matemelle. lls ont donc a affronter trois types de difficulte. 1. Difficulte grammaticale et syntaxique de la langue etrangere, en l'occurence le francais, et comme les etudiants sont rarement bilingues ou tήlingues, Ιeur ma!tήse du francais n'est pas parfaite. 2. Difficulte terminologique d'un texte scientifique ou technique. 3. Diffi<::u!te de refomulation du texte source dans la langue fran91ise de la science et de la technique. Je ne parlerai que de deux demiers points, qui relevent de la.. traduction scientifique et technique. 404

3 Ι. LES DIFFICULTES TERMINOLOGIQUES Aujourd'hui il devient de plus en plus facile d'avoir acces par Intemet a des banques de donnes tenninologiques. On sait que Eurodicautom a mis au point un vaste fichier tenninologique de trois millions de tennes techniques et scientifiques. Mais sans vouloir rabaisser l'utilite d'un tel service, on -peut dire que la tenninologie n'est pas la panacee a la traduction technique. Un teπne decontextualise ne donne pas forcement un sens a la phrase. Tout le monde a pu s'en apercevoir en lisant les notices d'instruction d'appareils menagers ou Hifi. Les termes techniques sont bien traduits mais souvent on n'y comprend ήen. Dans le m~me ordre d'idees quand j'ai des commandes de traduction sur des sujets specialises comme la neurologie, l'hematologie, l'hydrographie, le droit ou l'infonnatique mes_ commanditaires m'ont toujours dit: "les tennes techniques,- on les connait en franς;ais, mais ce que Ι'οη te demande c'est que le franς;ais soit «fiuent>>", car toute traduction est une communication. Π faut que le destinataire soit pήs en compte de faι;on a ce qu'il puisse facilement comprendre le message, s'y interesser ou ~tre persuade d'utiliser tel ou tel produit. Le traducteur ne peut donc pas se limiter a trouver la coπespondance d'un mot technique, mais il doit acceder au sens. Π faut donc apprendre a nos etudiants a faire de la recherche documentaire dans les deux langues (source et cible). C'est pourquoi chaque texte que je donne a traduire est accompagne d'un dossier d'informations specialisees dans ce domaine (tire de revues ou d'encyclopedies) pour obliger les etudiants a faire une recherche sur ce theme avant de foncer, τete baissee, sur les dictionnaires, ou dorenavant banques de donnees, avant meme d'avoir lu le texte a. traduire jusqu'au bout. π parait evident qu'on ne peut traduire un texte sur la dechirure du plexus branchiai droit 405

4 sans avoir la moindre notion d'anatomie ni un texte sur le mode d'emploi d'un logiciel si l'on est ferme a l'informatique. Ce processus est d'ailleurs le m~me en traduction litteraire et je pense aux affres du traducteur qui a traduit en franς:ais les teπnes techniques de "LΊsola del Giorno Prima" (L'ile du jour d'avant) d'umberto Eco ou a celles du traducteur de 'Άda" de Nabokov rapportees par Erik Orsenna dans son dernier roman "Deux Etes". En fait, la qualite du traducteur est d'avoir une grande curiosite et de posseder un solide raisonnement logique. Christine Durieux, Professeur a I'ESΠ (Sorbonne Nouvelle) dans son livre 'Άpprendre a traduire" cite un certain nombre de prerequis, mis en evidence par des tests qui relevent la capacite des candidats a devenir traducteurs. Ces tests ne sont surtout pas des exercises de tradnctjon mais de tests de logique et de coherence linguistique. Ά supposer que l'acces au sens ait ete maltrise, il reste encore a refoπnuler le texte en langue etrangere. ΙΙ. DIFFICULτES DE REFORMULAτiON Bien que pour le franς:ais scientifique et technique on ne puisse pas parler de phraseologie comme pour le droit ou l'economie οι':ι certaines foπnules consacrees sont obligatoires, le franς:ais scientifique a aussi des caracteristiques qu'il faut respecter si l'on veut communiquer. Ces caracteristiques sont de deux. sω:tes: une morphologie et grammaire particulieres et. surtout une syntaxe extrι!mement condensee. Du point de vue grammatical, le texte scientifique est souvent impersonnel donc le pronom 'Όη" est souvenί employe, la troisieme personne predomine, le present est le plus employe. L'infinitif s'emploie a la place de l'imperatif dans les notices. Les syntagmes notninaux sont souvent expanses par des participes presents ou passes. Les 406

5 propositions participiales, survivances de l'ablatif absolu latin, sont nombreuses. Les connecteurs logiques sont omnipresents, etc. Mais c'est surtout la concision syntaxique qui represente la plus grande di/ίϊculte pour des hellenophones, le grec etant beaucoup plus explicite et m~me redondant par rapport au fran((ais. Si bien que je distribue toujours a mes etudiants deux traductions possibles pour un texte: une traduction assez proche du texte et une traduction appelee "l!ght" (en bon franglais), c'est a dire degraissee de ses lourdeurs oil l'on essaie de suppήmer tout ce qui peuι ~tre supprime sans alterer Ie sens de faς;on Franςais a factliter la ta.che du destinataire eventuel, en l'occurence un natif. Tel est donc le travail qui se fait au cours de Traduction scientifique et technique de l'universite Ionienne de Corfou oil j'essaie de donner aux etudiants une methode basee sur Ja recherche documentaire, sur Ja creation d'un fichier personnel sur differents dom_aines, accompagne d'une refiexion sur le franς:ais scientifique et technique. Le probleme de la terminologie n'est aborde que comme un obstacle a depasser pour avoir acces au sens. BIBLIOGRAPHIE DURIEUX, Christine, Apprendre ιί Traduίre: Prerequίs et tests. La Maison du Dictionnaire. Paris Christian Papas J::nseignant a I'Universite de Corfou Departement de Langues Etrangeres, de Traduction et d'interpetation 10, rue Rartourou, Corfou

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE

Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Planification d un modèle lexicographique comprenant des mots à charge culturelle partagée pour les apprenants du FLE Athéna G. Delaki RÉSUMÉ L expérience pédagogique dans l apprentissage du français langue

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS - UFR SCIENCES Ecole Doctorale STIC THESE Présentée pour obtenir le titre de Habilitation à Diriger des Recherches de l'université de Nice Sophia Antipolis Spécialité

Διαβάστε περισσότερα

L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E

L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taal- en Letterkunde Academiejaar 2008-2009 L I N F L U E N C E D U F R A N Ç A I S S U R L E G R E C M O D E R N E LE DOMAINE DU CALQUE Miet Tiebout Verhandeling voorgelegd

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III.

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. Παράρτημα I. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ...II II. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... IV III. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ... VI IV. ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC

ROUTAGE MULTIPATH DANS LES RESEAUX AD HOC République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE d ORAN Mohamed Boudiaf Faculté des Mathématiques

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση Ενότητα 6. Le franglais Ευάγγελος Κουρδής Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education

UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education UNIVERSITÉ DE ROUEN U.F.R. DE PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET SCIENCES DE L EDUCATION Département des Sciences de l Education L ACCUEIL DES ENFANTS ETRANGERS DANS L ECOLE PRIMAIRE HELLENIQUE: Pratiques et Optiques

Διαβάστε περισσότερα

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce

Vers une pédagogie interculturelle : les écoles interculturelles en Grèce Actes du VIII ème Congrès de l Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC) Université de Genève 24-28 septembre 2001 L'auteur assume la responsabilité du texte et en garde les droits. Vers une

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

Filippos Katsanos. Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce

Filippos Katsanos. Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce Filippos Katsanos Réceptions croisées : les enjeux de la traduction des Mystères de Paris en Grande-Bretagne et en Grèce D ans l histoire de l étude des traductions, la critique s est la plupart du temps

Διαβάστε περισσότερα

Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du

Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du féminin Sophie Vassilaki To cite this version: Sophie Vassilaki. Genre et suffixation diminutive : formes et valeurs du féminin. XXIe Colloque International

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

La genèse d une classe de mots : les conjonctions dans la tradition (pré-)grammaticale de l Antiquité grecque

La genèse d une classe de mots : les conjonctions dans la tradition (pré-)grammaticale de l Antiquité grecque Université de Montréal La genèse d une classe de mots : les conjonctions dans la tradition (pré-)grammaticale de l Antiquité grecque par Catherine Émond Centre d études classiques Faculté des arts et sciences

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ειδικής ιδακτικής ΠΕ 05 1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Vous avez à planifier votre enseignement à partir du document qui suit. Après avoir défini le public visé (en termes d âge et de

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS À L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS B EXAMENS À L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU B (B1&B2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK

MÉTAPHORE ESSAI 488 M839E DANS LA LANGUE GRECQUE. LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE. .ι m Ρ. w, 1 PAK ESSAI SUR LA MÉTAPHORE DANS LA LANGUE GRECQUE LES NOMS D'ANIMAUX PRIS MÉTAPHORIQUEMENT PAK LOUIS MOREL Privat-docont à VUniyeMÎfcé de Genève, GENÈVE IMPRIMERIE CHARLES SCHUCHARDT.ι m Ρ 1879 488 M839E w,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ. Σάββατο 8 Ιουνίου 2013. Αµφιθέατρο 442 Φιλοσοφική Σχολή. Πρόγραµµα και Περιλήψεις ανακοινώσεων

ΗΜΕΡΙ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ. Σάββατο 8 Ιουνίου 2013. Αµφιθέατρο 442 Φιλοσοφική Σχολή. Πρόγραµµα και Περιλήψεις ανακοινώσεων ΗΜΕΡΙ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ Σάββατο 8 Ιουνίου 2013 Αµφιθέατρο 442 Φιλοσοφική Σχολή Πρόγραµµα και Περιλήψεις ανακοινώσεων ιοργάνωση: Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

D I P L Ô M E S U P ÉR I E U R D ÉT U D E S F R A N Ç A I S E S 3 ème degré - Paris-Sorbonne C2++ DISSERTATION

D I P L Ô M E S U P ÉR I E U R D ÉT U D E S F R A N Ç A I S E S 3 ème degré - Paris-Sorbonne C2++ DISSERTATION 3 ème degré - Paris-Sorbonne C2++ DISSERTATION Note sur 20 durée : 4h00 Dans le chapitre de ses Essais critiques (1964) consacré à Voltaire et intitulé «Le dernier des écrivains heureux», l écrivain, essayiste

Διαβάστε περισσότερα

EDITIONS T TEGOS NIVEAU B GRADUÉ ΚPg B1-B2 version numérique à usage strictement personnel selon le droit d auteur www.editionstegos.

EDITIONS T TEGOS NIVEAU B GRADUÉ ΚPg B1-B2 version numérique à usage strictement personnel selon le droit d auteur www.editionstegos. 1 DOSSIER Nº1: Compréhension écrite et maîtrise du système de la langue ACTIVITÉ 1 Choisissez la bonne forme : DE, À, EN? A. de B. à C. en Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre

Διαβάστε περισσότερα

The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18

The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18 The Journal of Juristic Papyrology Vol. XXVIII, 1998, pp. 7-18 Jean-Luc Fournet NOTES CRITIQUES SUR DES PÉTITIONS DU BAS-EMPIRE / е réunis ici quelques propositions de corrections qui donnent lieu à des

Διαβάστε περισσότερα

Chapitre 8: L'économie française de 1852 à 1914.

Chapitre 8: L'économie française de 1852 à 1914. I) Les aléas de la conjoncture. A) 852-872: la prospérité. Chapitre 8: L'économie française de 852 à 94. Le second Empire a eu la chance de bénéficier d'une conjoncture économique très favorable: selon

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013

L ECHO D EUGENE. Des élèves fatigués. No 10 * Avril 2013 L ECHO D EUGENE No 10 * Avril 2013 Ιλάειρα Μισιρλιάδη, ΣΤ2 Des élèves fatigués L es élèves du LFH sont-ils fatigués? Nous avons rencontré certains d entre eux pour recueillir leur témoignage. Nous avons

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Fragment d'un praktikon de la région d'athènes (avant 1204)

Fragment d'un praktikon de la région d'athènes (avant 1204) Revue des études byzantines Fragment d'un praktikon de la région d'athènes (avant 1204) Eugénie Granstrem, Igor Medvedev, Denise Papachryssanthou Résumé REB 34 1976Francep. 5-44+4 pi. Eugénie Granstrem,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού

Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού Τόμος ΙΕ 2009 Τεύχος 1 Ιδρυτής και υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο: Ι.Ε Θεοδωρόπουλος Υπεύθυνοι σύνταξης: Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων

L ECHO D EUGENE. Το άρθρο μας βασίστηκε σε μία σειρά. Κύκλοι συναντήσεων L ECHO D EUGENE Κατερίνα Κουκουράκη Β4 No 12 * Janvier 2014 Des chants et des danses pour Nelson Mandela Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela, la figure historique de la lutte contre le racisme et l apartheid,

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

2006, Stavros Perentidis

2006, Stavros Perentidis Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα