Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ."

Transcript

1 Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ ι με κοινά δίκτυα μεταγωγισ POTS. Οι ανάγκεσ είναι πολλζσ και διάφορεσ. Με αυτόν τον τρόπο μόνο τα ςυςτιματα που επιτρζπουν τθν ςφγκλιςθ όλων των ειδϊν των επικοινωνιϊν μποροφν να αναπτυχκοφν και να ωριμάςουν πζρα από τα όρια των ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων τθλεφωνίασ. Η εταιρεία μασ ςασ παρουςιάηει το νζο ETERNITY NE - Σθν επόμενθ γενιά SMB IP-PBX, το εργαλείο που κα επιτρζψει να εκςυγχρονιςτοφν από τϊρα οι ςθμερινζσ επιχειριςεισ. Σο ETERNITY NE υποςτθρίηει όλα τα δίκτυα: Κοινά POTS, GSM / UMTS και VoIP ςε μια ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα. Σα εςωτερικά μπορεί να είναι ψθφιακά (2ςφρματα), αναλογικά (2ςφρματα), VoIP ι να χρθςιμοποιοφμε τα Mobile Extensions που ουςιαςτικά είναι τα κινθτά μασ τθλζφωνα. Ανεξαρτιτωσ από το δίκτυο που κα καταφκάςει θ κλιςθ, το ETERNITY NE παρζχει απαράμιλλθ ποιότθτα επικοινωνίασ ςε κάκε μορφισ εςωτερικοφ του, είτε κινθτό τθλζφωνο είναι αυτό, είτε IP, ψθφιακζσ ςυςκευζσ ι αναλογικζσ ςυςκευζσ. Με τα Mobile Extensions (τα κινθτά τθλζφωνα εργάηονται ωσ εςωτερικά του ςυςτιματοσ) οι χριςτεσ τουσ μποροφν να αντιγράψουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του τθλεφϊνου του γραφείου τουσ ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο και ζτςι τουσ επιτρζπεται να πραγματοποιοφν, να δζχονται, να βάηουν ςε αναμονι και να μεταβιβάηουν κλιςεισ όπωσ ακριβϊσ κάνουν τα άλλα εςωτερικά του γραφείου τουσ. Σα δε εςωτερικά τθλζφωνα γίνονται μεταφερόμενα με το ETERNITY NE αφοφ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και VoIP τθλζφωνα που κάνουν login από οποιοδιποτε δίκτυο IP. Επίςθσ τα ψθφιακά και τα αναλογικά εςωτερικά του ςυςτιματοσ μποροφν να απολαφςουν τα ίδια προτεριματα που είναι διακζςιμα με τα IP εςωτερικά τθλζφωνα τθσ νζασ γενιάσ IP-PBX Η πλατφόρμα επικοινωνίασ ζχει δθμιουργθκεί με υψθλά πρότυπα και δεν χρειάηεται ο χριςτθσ του να ζχει υψθλοφ επιπζδου γνϊςεισ για να μπορεί να το χειρίηεται. Είναι εφκολο ςτθ χριςθ και ςτθ διαμόρφωςθ του, προςφζρει αξιόπιςτθ λειτουργία και υπερβαίνει τισ προςδοκίεσ ςασ. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

2 Διάγραμμα υνδεςιμότθτασ Γραμμές Σύνδεζης Αναλογικές Γραμμές (CO - POTS/PSTN) VoIP (SIP) Trunks GSM / UMTS (Κινητά) Trunks Voice Mail Θσροτηλέυωνα Σσστήματος (4σύρματα) Εζωηερικά Αναλογικά Εσωτερικά (SLT) Ψηυιακά Εσωτερικά (Δισύρματα) IP Εσωτερικά (IP τηλέυωνα, Soft phone, Mobile SIP Client) GSM / UMTS (Κινητά) Εσωτερικά Γραμματειακές Κονσόλες (DSS) Επζκταςθ Κινθτικότθτασ Η ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα προςφζρει ςυνδεςιμότθτα με δίκτυα GSM / UMTS με προαιρετικι κάρτα, παρζχοντασ ςτο χριςτθ βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ όπωσ το Callback. Άλλεσ ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ όπωσ το Automatic Number Translation, θ αυτόματθ επιλογι δικτφου και ο προχπολογιςμόσ χρζωςθσ βρίςκονται ενςωματωμζνεσ ςτο ςφςτθμα. Ευκαιρία Σο ETERNITY NE είναι θ ςωςτι επιλογι για να μεταβείτε ςτον κόςμο του VoIP ενϊ παράλλθλα διατθρείτε τθ ςφνδεςθ ςασ ςτθ παραδοςιακι τθλεφωνία μζςω των PSTN γραμμϊν και τθσ GSM τθλεφωνίασ. Περιζχει ζναν ενςωματωμζνο Registrar και Server Proxy οι οποίοι παρζχουν πρωτοποριακζσ λειτουργίεσ όπωσ τθν κατάςταςθ του κάκε ενόσ εςωτερικοφ (Presence), τθν άμεςθ επικοινωνία κ.α.

3 Αρχιτεκτονικι Η αρχιτεκτονικι του ETERNITY NE διευκολφνει τον χριςτθ να επιλζξει τον κατάλλθλο ςυνδυαςμό τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και να εκμεταλλευτεί τθν ςτακερότθτα και τθν απλότθτα των απλϊν γραμμϊν με τθν ευελιξία του GSM και του VoIP προσ μεγάλο όφελοσ του χριςτθ. Επιπλζον, το ETERNITY NE μειϊνει ςθμαντικά το κόςτοσ αφοφ εξαλείφει τισ ανάγκεσ για τουσ χριςτεσ να επενδφςουν ςε επιπρόςκετα ςυςτιματα όπωσ είναι τα Auto Attendant, οι πφλεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, οι gateways και τα ςυςτιματα Voice Mail, γιατί τα περιζχει όλα. Ευελιξία Σο ETERNITY NE παρζχει πραγματικι ευελιξία ςτουσ χριςτεσ του, επιτρζποντάσ τουσ να χρθςιμοποιοφν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα ωσ εςωτερικά του τθλεφωνικοφ κζντρου. Οι χριςτεσ όχι μόνο μποροφν με αυτά να πραγματοποιιςουν και να δεχτοφν κλιςεισ μζςω του ETERNITY, αλλά επίςθσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ περιςςότερεσ από τισ λειτουργίεσ ενόσ τθλεφωνικοφ κζντρου όπωσ είναι θ μεταφορά τθσ κλιςθσ, θ προϊκθςθ, το ςφςτθμα Voice Mail, Κλιςθ τθλεφωνικοφ καταλόγου και θ ςυνδιάςκεψθ από τα κινθτά τουσ τθλζφωνα εντόσ και εκτόσ του γραφείου. Εν ςυνεχεία τα γραφεία μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi για τθ διευκόλυνςθ των εργαηομζνων με το γραφείο ςε όλθ τθν κινθτικότθτα και τθν ελευκερία από το να είναι δεμζνοι με το γραφείο τουσ. Οι εργαηόμενοι μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθλζφωνα ςυμβατά με το πρωτόκολλο SIP και το WiFi ζτςι ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ του ςυςτιματοσ από οπουδιποτε και να ζχουν δυνατότθτεσ μεταφοράσ κλιςεων, Voice Mail, ζλεγχο παρουςίασ, κλιςθ τθλεφωνικοφ καταλόγου και ςυνδιάςκεψθ. Αυτό υποκακιςτά τθν ανάγκθ των DECT τθλεφϊνων με το πρόςκετο πλεονζκτθμα τθσ ευρφτερθσ ςφνδεςθσ, τθσ απλισ εφαρμογισ και του κόςτουσ. Ακόμθ και όταν δεν υπάρχει κάλυψθ αςφρματου ι ενςφρματου δικτφου, οι χριςτεσ μποροφν να εξακολουκοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ηωτικισ ςθμαςίασ τθλεφωνία VoIP κάνοντασ ςφνδεςθ μζςω του δικτφου UMTS. Σο ETERNITY NE χρθςιμοποιεί δφο υποδοχζσ για να φιλοξενιςει UMTS κάρτεσ ςφνδεςθσ. Αυτζσ οι SIM μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςφνδεςθ ςτο δίκτυο UMTS ζτςι ϊςτε να διεξαχκοφν οι VoIP κλιςεισ.

4 Οι χριςτεσ του VoIP είτε βρίςκονται ςε τοπικό δίκτυο είτε ςε απομακρυςμζνο δίκτυο είτε με το κινθτό τουσ τθλζφωνο μποροφν να επικοινωνοφν ο ζνασ με τον άλλον μζςω VoIP κλιςεων πάνω ςε δίκτυα UMTS. Μποροφν να εγγραφοφν ςτο ςφςτθμα μζχρι τζςςερισ ITSPs (πάροχοι υπθρεςιϊν VoIP τθλεφωνίασ) και να διεξάγουν οικονομικζσ διεκνείσ κλιςεισ. Για παράδειγμα, μία διεκνισ κλιςθ από το κινθτό του χριςτθ μζςω του ΝΕ μπορεί να είναι ςχεδόν δωρεάν... Σο ETERNITY NE προςφζρει μια ςειρά από κομψζσ και πλοφςιεσ ςε χαρακτθριςτικά ςυςκευζσ αναλογικζσ, ψθφιακζσ και IP. Με ςφγχρονο ςχεδιαςμό και πάντα ζχοντασ ωσ κφριο γνϊμονα τθν εργονομία, αυτά τα τθλζφωνα διευκολφνουν τθν ομαλι λειτουργία και τθν απλότθτα ςτο να κάνουν και να δζχονται κλιςεισ. Διακζτουν φωτιηόμενα πλικτρα άμεςθσ πρόςβαςθσ, μεγάλθ LCD οκόνθ και ζνδειξθ μθνυμάτων. Οργάνωςθ ςτισ Επιχειριςεισ Voice Mail System (VMS) Σο ενςωματωμζνο ςφςτθμα Voice Mail παρζχει μια ςειρά φωνθτικϊν λειτουργιϊν που ςυχνά χρθςιμοποιοφν τα μεγάλα εξωτερικά ςυςτιματα Voice Mail. Παρζχει κυρίδεσ ςτισ οποίεσ αποκθκεφονται τα φωνθτικά μθνφματα και μπορεί να ανικουν ςε κάκε εςωτερικό τθλζφωνο ι να ανικουν ςε κάποιο group. Σο ςφςτθμα είναι εφοδιαςμζνο με κζςθ USB ςτθν οποία μποροφμε να ειςάγουμε κάποιο USB Stick μζχρι 32GB (περίπου 576Hrs). Σο φωνθτικό ταχυδρομείο του ETERNITY NE απαιτεί άδεια. Ενεργοποιϊντασ το VMS ζχετε ζνα USB Stick χωρθτικότθτασ 2GB (περίπου 36HRs) ωσ μζςω αποκικευςθσ. Auto Attendant Οι καλοφντεσ μποροφν άμεςα να μιλιςουν με κάποιο εςωτερικό χωρίσ να μεςολαβιςει θ γραμματζασ. Διαφορετικά μθνφματα όπωσ το μινυμα καλωςορίςματοσ, κλιςθ ανά όνομα, κλιςθ ε- ςωτερικοφ, μινυμα κατειλθμμζνου εςωτερικοφ ι εςωτερικοφ που δεν απάντθςε μποροφν να αναπαραχκοφν ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ. Μπορεί να ανταπεξζλκει ςε ςυνκικεσ που μία γραμματζασ μόνο δεν κα μποροφςε να φζρει εισ πζρασ. Call Back on Mobile Port Δθμιουργϊντασ μια λίςτα αποδεκτϊν αρικμϊν, μποροφν οι αποδεκτοί αυτοί αρικμοί να καλζςουν το ςφςτθμα και αυτό να τουσ καλζςει πίςω δίνοντασ τουσ τθν δυνατότθτα να επιλζξουν να μιλιςουν με κάποιο εςωτερικό τθλζφωνο, ι να κάνουν κλιςεισ μζςα από το ETERNITY NE. Αυτό ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία αφοφ με τα ανάλογα πακζτα μπορεί ο χριςτθσ του ETRNITY πραγματικά χωρίσ κανζνα κόςτοσ να μιλιςει με αςτικά και υπεραςτικά τθλζφωνα παρουςιάηοντασ πάντα τον αρικμό που ο κόςμοσ γνωρίηει για τθν εταιρεία ςασ. Call Budget on Extensions Σο ETERNITY NE ςασ παρζχει τθν δυνατότθτα να ορίςετε για κάποια εςωτερικά τθλζφωνα όριο κλιςεων. Δθλαδι να δϊςετε ζναν χρόνο ομιλίασ ςε αυτά ζτςι ϊςτε να μποροφν να τθν διαχειριςτοφν αναλόγωσ. Αυτόματα το ςφςτθμα περιορίηει τισ εξερχόμενεσ κλιςεισ όταν ο χριςτθσ ξεπεράςει το χρονικό όριο που ζχετε εςείσ ορίςει.

5 Call Budget on Trunks Οι πάροχοι ζχουν κάποια πακζτα χρζωςθσ που επιτρζπουν ςτουσ ςυνδρομθτζσ τουσ να κάνουν δωρεάν κλιςεισ για κάποιεσ ϊρεσ / μινα π.χ. 500 λεπτά. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ το ETERNITY NE επιτρζπει να κακοριςτεί ο χρόνοσ χριςθσ ςτισ Γραμμζσ (PSTN/GSM/SIP) και ζτςι να μθν ξεπερνοφν οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ το χρονικό αυτό περικϊριο. Σο όριο αυτό μπορεί να μθδενίηεται τθν πρϊτθ θμζρα κάκε μινα αυτόματα ι χειροκίνθτα και ςε κάποια προκακοριςμζνθ τιμι. Call Detail Records Αυτι θ προθγμζνθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ επιτρζπει τθν δθμιουργία Report για όλεσ τισ ειςερχόμενεσ - εξερχόμενεσ και εςωτερικζσ κλιςεισ. Διακζτει ιςχυρζσ δυνατότθτεσ φιλτραρίςματοσ και ξεχωριςτι μονάδα αποκικευςθσ για τθν κάκε κατθγορία κλιςεων. Σο ETERNITY NE ζχει τθν δυνατότθτα να αποκθκεφςει αναλυτικά ςτοιχεία κλιςεων (CDR) εγγραφϊν. Call Duration Control Αυτι θ δυνατότθτα ελζγχου των κλιςεων επιτρζπει ςτον χριςτθ να κάνει κλιςεισ περιοριςμζνθσ διάρκειασ με πολλαπλζσ επιλογζσ για κάκε τφπο κλιςθσ. Αυτζσ οι επιλογζσ περιλαμβάνουν: αποςφνδεςθ ειςερχόμενων, εξερχόμενων και εςωτερικϊν κλιςεων και επιλεγμζνεσ υπεραςτικζσ ι διεκνείσ κλιςεισ μετά από ζνα προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Παρζχει ζνα προειδοποιθτικό ςιμα για να μεταφζρει τθν αίςκθςθ τθσ υπζρβαςθσ του χρόνου και αποςυνδζει τθν κλιςθ εάν το προγραμματίςουμε ζτςι. Call Forking Επειδι θ επικοινωνία μζςω SIP προςφζρει ςτον χριςτθ τθν επιλογι URI δθλ. να ενεργοποιιςει π.χ. ωσ εςωτερικό του ζνα τθλζφωνο IP ςτο γραφείο, άλλο ςτο ςπίτι και ζνα Soft-phone ςτο lap top του, όταν ζλκει μία κλιςθ κουδουνίηουν όλα μαηί. Αυτό είναι εξυπθρζτθςθ γιατί δεν υφίςταται ανάγκθ να παρακολουκείται ο χριςτθσ προκειμζνου να δεχκεί μία κλιςθ. Caller Line Identification Σο ETERNITY NE μπορεί να διαβάηει το CLI (αρικμόσ καλοφντοσ) από τισ αναλογικζσ γραμμζσ (CO), τα δίκτυα GSM/UMTS κακϊσ επίςθσ και τα SIP Trunks. Μπορεί να ανιχνεφςει και τα DTMF και τα FSK πρωτόκολλα του CLI. Σο ETERNITY NE μπορεί να εμφανίςει τον αρικμό που μασ κάλεςε, των εςωτερικό αρικμό και τον αρικμό κλιςθσ CLI όταν αυτόσ μεταφζρεται από ςυςκευζσ α- ναλογικζσ, ψθφιακζσ και IP. Εάν προγραμματιςτεί, μπορεί να εμφανίηει το όνομα του καλοφντα ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ μασ. CLI based Routing Σο ETERNITY NE μπορεί να δρομολογιςει τθν ειςερχόμενθ κλιςθ ςε κάποιο επικυμθτό εςωτερικό του κζντρου ι ςε κάποιον άλλον αρικμό εκτόσ κζντρου, εάν ο αρικμόσ του καλοφντα ζχει κακοριςτεί ςτον αντίςτοιχο πίνακα CLI. Μποροφμε να προγραμματίςουμε 400 διαφορετικοφσ α- ρικμοφσ ςτον πίνακα του CLI. Οι χριςτεσ των ψθφιακϊν ςυςκευϊν κακϊσ επίςθσ και των IP μποροφν να βλζπουν ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ τουσ το όνομα που τουσ καλεί εάν αυτό ζχει προγραμματιςτεί.

6 Conference Dial-in Αυτι θ μοναδικι λειτουργία επιτρζπει τουσ ςυνεπάγοντεσ μιασ ςυνδιάςκεψθσ να καλζςουν ςε μία ςυνδιάςκεψθ που γίνεται εκείνθ τθν ςτιγμι ςε κάποιον προκακοριςμζνο χρόνο απλά, πλθκτρολογϊντασ κάποιον κωδικό. Πρόκειται για πραγματικι εξοικονόμθςθ χρόνου. CUG over GSM / UMTS Σο ETERNITY NE προςφζρει ενςωματωμζνεσ GSM / UMTS κάρτεσ 2 SIM ακόμα και διαφορετικϊν παρόχων. Οι εταιρείεσ μποροφν να εκμεταλλευτοφν τθν λειτουργία CUG (Closed User Group - κλειςτι ομάδα χρθςτϊν -προφζρεται και ωσ VPN) που προςφζρεται από τουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ για μθδενικι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν και να τοποκετιςουν μία ι δφο SIM του ιδίου CUG μζςα ςτο ETERNITY επιτυγχάνοντασ μθδενικό κόςτοσ επικοινωνίασ μεταξφ του γραφείου και των κινθτϊν τθλεφϊνων. Department Call Αυτι θ δυνατότθτα επιτρζπει ςτον καλοφντα να κάνει κλιςθ ςε κάποιο τμιμα τθσ εταιρείασ και ζτςι να λάβει απάντθςθ από κάποιο μζλοσ του τμιματοσ αυτοφ. Μποροφν να δθμιουργθκοφν 16 τζτοια τμιματα με ξεχωριςτό κωδικό. Door Phone Connectivity Σο ETERNITY NE παρζχει μια προαιρετικι δυνατότθτα να τοποκετθκεί μζςα του ζνα module για να ςυνδεκεί επάνω του ζνα κοινό κυροτθλζφωνο (4ςφρματο). Όταν ο επιςκζπτθσ ςασ πιζςει το κουμπί του κυροτθλζφωνου, τότε το εςωτερικό που ζχουμε ορίςει ι κάποιοσ εξωτερικόσ αρικμόσ κα κουδουνίςει επιτρζποντασ ςτον χριςτθ του εςωτερικοφ τθλεφϊνου να μιλιςει με τον άνκρωπο που χτφπθςε το κουδοφνι. Περαιτζρω μπορεί να ςυνδεκεί μια ςυςκευι απαςφάλιςθσ του Relay ζτςι ϊςτε ο υπάλλθλοσ εάν εκτιμιςει ότι πρζπει, να μπορζςει να ανοίξει τθν πόρτα. Dual Ring Η υπθρεςία αυτι επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ όταν λάβουν κλιςθ ςτο εςωτερικό τουσ τθλζφωνο να κουδουνίςει αυτόματα και το κινθτό τουσ τθλζφωνο ζτςι ϊςτε να απαντιςουν ςε όποιο από τα δφο τθλζφωνα μπορζςουν να απαντιςουν πρϊτα. Μόλισ απαντιςει ο χριςτθσ, το άλλο τθλζφωνο που κουδοφνιηε, αυτομάτωσ ςταματά να χτυπά. Multi Stage Dialing ε εφαρμογζσ που απαιτείται να πλθκτρολογιςουμε κάποια νοφμερα πριν τον πραγματικό αρικμό, ζνασ ςφντομοσ κωδικόσ μπορεί να τοποκετθκεί ζτςι ϊςτε να μθ χρειάηεται πλζον να πλθκτρολογοφμε τον προκακοριςμζνο αρικμό κάκε φορά. Αυτι είναι μια βολικι λειτουργία θ οποία επεξεργάηεται τισ κλιςεισ γρθγορότερα και εξοικονομεί χρόνο.

7 Least Cost Routing Αυτι θ μοναδικι λειτουργία ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να επιλζγει τθν ποιο οικονομικι διακζςιμθ γραμμι για να γίνει κάποια εξερχόμενθ κλιςθ, ανάλογα και με τον αρικμό που καλοφμε όπωσ επίςθσ ανάλογα και με τθν ϊρα που κάνουμε τθν κλιςθ αυτι. Live Call Supervision Δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να γνωρίηει τον αρικμό τθλεφϊνου με τον οποίο μιλάει ζνασ άλλοσ χριςτθσ τθν ςτιγμι αυτι. Logical Partition To ΕΣΕΡΝΙΣΤ ΝΕ δίνει τθν δυνατότθτα τθσ λογικισ κατάτμθςθσ ϊςτε να αποφεφγεται θ δρομολόγθςθ κλιςεων από VoIP ςε GSM ι PSTN ανάλογα με τον κανονιςμό τθλεπικοινωνιϊν τθσ χϊρασ που το ΝΕ λειτουργεί. Scheduled Call Forward Η λειτουργία αυτι επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να κάνουν αυτόματθ προϊκθςθ τθσ κλιςθσ τουσ ςε κάποιουσ εξωτερικοφσ αρικμοφσ ανάλογα με τθν ϊρα. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να προωκοφνται αυτομάτωσ οι κλιςεισ ςτο υπθρεςιακό κινθτό τθλζφωνο τισ ϊρεσ εργαςίασ και τισ ϊρεσ διαλείμματοσ και ςτο προςωπικό κινθτό τισ ϊρεσ που θ εταιρεία είναι κλειςτι. System Programming - Local and Remote Χάρθ ςτον ενςωματωμζνο Web Server είναι δυνατό να; Προγραμματίςουμε το ETENRITY NE από κάποιο PC ςτο τοπικό δίκτυο τθσ εταιρείασ όπου εργάηεται ι εξ αποςτάςεωσ.

8 Σερματικά Χρθςτών Σα Setu VP είναι μια ςειρά από πλοφςια ςε χαρακτθριςτικά τθλζφωνα IP. Παρζχουν διαιςκθτικοφ επιπζδου λειτουργία για τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ των κλιςεων. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ είναι πάνω ςτο πρωτόκολλο SIP και είναι απολφτωσ ςυμβατά με κάκε υποδομι SIP όπωσ soft switches, IP τθλεφωνικά κζντρα, Registar και Proxies. Σο τθλζφωνα Setu VoIP παρζχουν δφο κφρεσ μία WAN και μία LAN με routing. Αυτό τα κάνει ιδανικά για εφαρμογζσ τφπου stand - alone που χρθςιμοποιοφν ζνα PC και ζνα VoIP τθλζφωνο για εργαςία. Σο Full - duplex τθλζφωνο, ο ο- πιςκοφωτιςμόσ οκόνθσ, θ οκόνθ τεχνολογίασ LCD και θ δυνατότθτα τουσ να ελζγχουν ταυτόχρονεσ κλιςεισ είναι μερικά από τα πλεονεκτιματα αυτϊν των high - end ςυςκευϊν. Σα τθλζφωνα Setu VP είναι διακζςιμα ςε τζςςερισ εκδόςεισ, το κάκε ζνα με δφο επιλογζσ χρωμάτων: Μαφρο και Λευκό. SETU VP248PE με οκόνθ 6 γραμμϊν x 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED με PoE (Δεν χρειάηεται τροφοδοτικό) SETU VP248SE με οκόνθ 2 γραμμϊν x 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED με PoE (Δεν χρειάηεται τροφοδοτικό) SETU VP248P με οκόνθ 6 γραμμϊν x 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED SETU VP248S με οκόνθ 2 γραμμϊν χ 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED Χαρακτθριςτικά 3 SIP Accounts 2 Ethernet Ports Programmable Keys Anonymous and Selective Call Rejection Auto Configuration Auto Answer with Headset Interface Conference DHCP, PPPoE, NAT and STUN Peer-to-Peer Calling Dialed, Received, Missed and Rejected Call Logs G.711, G.722, G.723, G.726 and G.729AB LAN and WAN Ports Least Cost Routing Message Wait Indication Multiple Call Handling (4 Calls) Phone Book with 100 Entries Ringer, Speech and LCD Controls Voice Mail Key Web Configuration

9 Ψθφιακζσ Σθλεφωνικζσ υςκευζσ Οι ψθφιακζσ τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, είναι ευζλικτεσ, πλοφςιεσ ςε χαρακτθριςτικά και εφκολεσ ςτθ χριςθ. Τποςτθρίηουν μια ςειρά από πρόςκετα χαρακτθριςτικά που παρζχουν ςτον χριςτθ τθν πρόςβαςθ γριγορα ςτισ λειτουργίεσ του ETERNITY IP-PBX με το πάτθμα ενόσ πλικτρου. Οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ είναι διακζςιμεσ ςε δφο εκδόςεισ, το EON48P - EON48S και τθν EON42S. Όλεσ οι παραλλαγζσ είναι διακζςιμεσ ςε δφο χρϊματα: Μαφρο και Λευκό. Χαρακτθριςτικά Full-Duplex Speaker Phone 2x24 and 6x24 LCD with Swivel, Backlit and Contrast Control Message Wait Lamp Ringer Lamp 16 Programmable Keys 17 Touch-Sense Keys for Features More Direct Station Keys on Optional Attachment (DSS16x4) Upright and Horizontal Angles for Desktop Mounting Desk-Top and Wall Mounting Call Log Λειτουργίεσ Σθλεφώνων Ρυκμιηόμενθ ζνταςθ κουδουνιςμοφ και ιχου ομιλίασ Ο χριςτθσ ζχει τθν επιλογι να ρυκμίςει τθν ζνταςθ του κουδουνιςμοφ και του ιχου ομιλίασ. Σο ςθμαντικότερο είναι ότι μποροφν οι χριςτεσ να ρυκμίςουν και τα δφο μζρθ τθσ επικοινωνίασ ανεξάρτθτα (δθλαδι τθν ζνταςθ τθσ φωνισ που ακοφνε και τθν ζνταςθ που μιλοφν και ακοφγεται ςτον ςυνομιλθτι τουσ).

10 DSS Keys Η ψθφιακζσ ςυςκευζσ EON προςφζρουν πλικτρα (24 ςτθν EON42S και 16 τθν EON48) τα οποία μποροφν να προγραμματιςτοφν για τον κάκε χριςτθ χωριςτά, για πρόςβαςθ ςτθσ γραμμζσ τισ εταιρείασ, για πρόςβαςθ ςτα εςωτερικά ι πρόςβαςθ ςτθσ λειτουργίεσ απλά με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. Last Dialed Calls Αποκικευςθ των τελευταίων 16 εξερχομζνων κλιςεων Message Paging Οι χριςτεσ των EON ςυςκευϊν μποροφν να κάνουν τθλεειδοποιιςεισ προκακοριςμζνων μθνυμάτων όπωσ: ςυνάντθςε με, ςυγχαρθτιρια, ςυνάντθςθ ςιμερα κλπ ςε άλλουσ χριςτεσ των EON. Αυτά τα μθνφματα μποροφν να προγραμματιςτοφν από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. Missed Calls Ο χριςτθσ μπορεί να δει αναλυτικά ςτθν LCD οκόνθ τθσ ςυςκευισ του τισ 20 τελευταίεσ μθ απαντθκείςεσ κλιςθσ. Μια χριςιμθ λειτουργία για τον χριςτθ για να βρει πλθροφορίεσ για τισ κλιςεισ που ζχαςε. Tri Colour LEDs for Port Status Η κατάςταςθ των υπολοίπων εςωτερικϊν του ETERNITY NE (Ψθφιακϊν και Αναλογικϊν) κακϊσ επίςθσ και οι γραμμζσ τθσ εταιρείασ μποροφν να εμφανιςτοφν με φωτεινά LED ςτα πλικτρα τθσ ςυςκευισ. Και τϊρα ζχοντασ τρείσ διαφορετικοφσ χρωματιςμοφσ μπορείτε να ξζρετε ακριβϊσ τθν κατάςταςθ των υπολοίπων εςωτερικϊν κακϊσ και τον γραμμϊν ςασ. Γραμματειακζσ Κονςόλεσ

11 ειρά Προϊόντων - ETERNITY NE ETERNITY NE2 2 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 4 Analog and 16 IP Extensions ETERNITY NE3 3 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 6 Analog and 16 IP Extensions ETERNITY NE4 4 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 10 Analog and 16 IP Extensions ETERNITY NE6 6 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 14 Analog and 16 IP Extensions Μερικζσ Λειτουργίεσ του ETERNITY NE Auto - Attendant Call Back on Mobile Port Call Budget on Trunks Call Budget on Extensions Call Detail Record Call Duration Control Call Forking CLI Based Routing CUG over GSM/3G Direct Inward Dialing (DID) Door Phone with Relay Dual Ring GSM/UMTS Connectivity GSM/UMTS Mobile Phones as Extensions Least Cost Routing Live Call Supervision Logical Partitioning Paging (Internal) Remote Programming Schedule Call Forward Voice Mail to Notification (Unified Messaging) Wi-Fi enable Phones as Extensions Return Call to Original Caller

12 Με μια ματιά Γιατί να επιλζξετε το ETERNITY NE Σο απολφτωσ καλφτερο IP-PBX για SOHO επιχειριςεισ. Οργανϊνει Εξοικονομεί υνδυάηει τθν παραδοςιακι με τθν IP τθλεφωνία ςε μία μόνο πλατφόρμα (All in One Box). Παρζχει λφςεισ και υπθρεςίεσ που παρόμοιεσ δεν υπάρχουν ςε μεγαλφτερα τθλεφωνικά κζντρα. PSTN, GSM/UMTS, VoIP Trunks + Αναλογικά, Ψθφιακά, IP, Mobile Extensions = ETERNITY NE

13 Target Group Αναπτυςςόμενοι Οργανιςμοί. Μικρά γραφεία με πωλθτζσ. Επιχειριςεισ με απαίτθςθ ιςχυρισ παρουςίασ Χρθματιςτζσ και δικθγόροι. Γραφεία Μθχανικϊν. Ιατρεία/ κλινικζσ. Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Τποκαταςτιματα τραπεηϊν. Μεγάλεσ οικίεσ.

14 υνδεςιμότθτα Γραμμών Κζντρου Πόλεωσ

15 υνδεςιμότθτα Εςωτερικών

16 IP Εςωτερικά

17 Mobile Extensions

18 Σερματικζσ υςκευζσ Χρθςτών

19 Λειτουργίεσ Παρζχει λφςεισ και υπθρεςίεσ που παρόμοιεσ δεν υπάρχουν ςε μεγαλφτερα τθλεφωνικά κζντρα. Ελευκερία κινιςεων ζχοντασ ςτθ δζςμθ εςωτερικϊν τθλεφϊνων κινθτά και IP Ελευκερία Επιλογισ φνδεςθσ: Γραμμζσ κζντρου πόλεωσ : PSTN (CO), GSM/UMTS, VoIP (SIP Based) Εςωτερικά: Αναλογικά, Ψθφιακά, IP και κινθτά τθλζφωνα. υνδιάςκεψθ (Conference) Ζωσ 6 ταυτόχρονοι ςυνομιλθτζσ ςε μία ςυνδιάςκεψθ. Voice Mail με ενθμζρωςθ ςε λογαριαςμό . υμπαγζσ φςτθμα (All in One System) Επιλογζσ τοποκζτθςθσ: Επίτοιχο. VoIP Λειτουργίεσ Σου ETERNITY NE Ενςωματωμζνοσ SIP Registrar και Proxy Server IP Trunks (SIP Based) Πλθκϊρα τερματικϊν ςυςκευϊν: IP Phones PC Softphones Mobile SIP Extensions Εμφάνιςθ κατάςταςθσ τερματικοφ (μποροφμε να βλζπουμε ποιο εςωτερικό μιλάει) Instant Messaging Λειτουργίεσ Mobility Call Back ςε κινθτά τθλζφωνα Χειροκίνθτθ επιλογι BTS (Base Transceiver Station) Mobile Extension (CLI based DISA) Επιςτροφι κλιςθσ ςτον χριςτθ που τθν δθμιοφργθςε (RCOC - π.χ. Εάν το εςωτερικό 100 καλζςει κάποιο κινθτό τθλζφωνο (μζςω τθσ GSM) και ο χριςτθσ του κινθτοφ δεν απαντιςει τθν κλιςθ, τότε όταν καλζςει ο χριςτθσ του κινθτοφ τον αρικμό που είδε ωσ αναπάντθτο, κα κουδουνίςει το εςωτερικό που του ζκανε τθν κλιςθ και το οποίο είναι το 100). Επιλεκτικι προϊκθςθ κλιςεων ανάλογα με τθν ϊρα τθσ θμζρασ. Εμφάνιςθ υπόλοιπου χρόνου τθσ κάρτασ SIM. Επαναφόρτιςθ τθσ κάρτασ SIM με μονάδεσ.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 2020

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 2020 Τμήμα Marketing & Sales Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνκήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 2020 Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα Σουλαχάκθ εςωτ. 324 Γα το Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα Τηλ: +30 211 800 3638

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη ψηφιακοφ τηλεφωνικοφ κζντρου

Παρουςίαςη ψηφιακοφ τηλεφωνικοφ κζντρου Παρουςίαςη ψηφιακοφ τηλεφωνικοφ κζντρου 1. Ειςαγωγή Πριν προχωριςουμε ςτθν ζκδοςθ προςφοράσ IP τθλεφωνικοφ κζντρου βαςιςμζνο ςε Asterisk, κα κζλαμε να ςασ παρουςιάςουμε το προϊόν και τισ δυνατότθτεσ του.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα