Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ."

Transcript

1 Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ ι με κοινά δίκτυα μεταγωγισ POTS. Οι ανάγκεσ είναι πολλζσ και διάφορεσ. Με αυτόν τον τρόπο μόνο τα ςυςτιματα που επιτρζπουν τθν ςφγκλιςθ όλων των ειδϊν των επικοινωνιϊν μποροφν να αναπτυχκοφν και να ωριμάςουν πζρα από τα όρια των ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων τθλεφωνίασ. Η εταιρεία μασ ςασ παρουςιάηει το νζο ETERNITY NE - Σθν επόμενθ γενιά SMB IP-PBX, το εργαλείο που κα επιτρζψει να εκςυγχρονιςτοφν από τϊρα οι ςθμερινζσ επιχειριςεισ. Σο ETERNITY NE υποςτθρίηει όλα τα δίκτυα: Κοινά POTS, GSM / UMTS και VoIP ςε μια ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα. Σα εςωτερικά μπορεί να είναι ψθφιακά (2ςφρματα), αναλογικά (2ςφρματα), VoIP ι να χρθςιμοποιοφμε τα Mobile Extensions που ουςιαςτικά είναι τα κινθτά μασ τθλζφωνα. Ανεξαρτιτωσ από το δίκτυο που κα καταφκάςει θ κλιςθ, το ETERNITY NE παρζχει απαράμιλλθ ποιότθτα επικοινωνίασ ςε κάκε μορφισ εςωτερικοφ του, είτε κινθτό τθλζφωνο είναι αυτό, είτε IP, ψθφιακζσ ςυςκευζσ ι αναλογικζσ ςυςκευζσ. Με τα Mobile Extensions (τα κινθτά τθλζφωνα εργάηονται ωσ εςωτερικά του ςυςτιματοσ) οι χριςτεσ τουσ μποροφν να αντιγράψουν όλεσ τισ λειτουργίεσ του τθλεφϊνου του γραφείου τουσ ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο και ζτςι τουσ επιτρζπεται να πραγματοποιοφν, να δζχονται, να βάηουν ςε αναμονι και να μεταβιβάηουν κλιςεισ όπωσ ακριβϊσ κάνουν τα άλλα εςωτερικά του γραφείου τουσ. Σα δε εςωτερικά τθλζφωνα γίνονται μεταφερόμενα με το ETERNITY NE αφοφ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και VoIP τθλζφωνα που κάνουν login από οποιοδιποτε δίκτυο IP. Επίςθσ τα ψθφιακά και τα αναλογικά εςωτερικά του ςυςτιματοσ μποροφν να απολαφςουν τα ίδια προτεριματα που είναι διακζςιμα με τα IP εςωτερικά τθλζφωνα τθσ νζασ γενιάσ IP-PBX Η πλατφόρμα επικοινωνίασ ζχει δθμιουργθκεί με υψθλά πρότυπα και δεν χρειάηεται ο χριςτθσ του να ζχει υψθλοφ επιπζδου γνϊςεισ για να μπορεί να το χειρίηεται. Είναι εφκολο ςτθ χριςθ και ςτθ διαμόρφωςθ του, προςφζρει αξιόπιςτθ λειτουργία και υπερβαίνει τισ προςδοκίεσ ςασ. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

2 Διάγραμμα υνδεςιμότθτασ Γραμμές Σύνδεζης Αναλογικές Γραμμές (CO - POTS/PSTN) VoIP (SIP) Trunks GSM / UMTS (Κινητά) Trunks Voice Mail Θσροτηλέυωνα Σσστήματος (4σύρματα) Εζωηερικά Αναλογικά Εσωτερικά (SLT) Ψηυιακά Εσωτερικά (Δισύρματα) IP Εσωτερικά (IP τηλέυωνα, Soft phone, Mobile SIP Client) GSM / UMTS (Κινητά) Εσωτερικά Γραμματειακές Κονσόλες (DSS) Επζκταςθ Κινθτικότθτασ Η ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα προςφζρει ςυνδεςιμότθτα με δίκτυα GSM / UMTS με προαιρετικι κάρτα, παρζχοντασ ςτο χριςτθ βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ όπωσ το Callback. Άλλεσ ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ όπωσ το Automatic Number Translation, θ αυτόματθ επιλογι δικτφου και ο προχπολογιςμόσ χρζωςθσ βρίςκονται ενςωματωμζνεσ ςτο ςφςτθμα. Ευκαιρία Σο ETERNITY NE είναι θ ςωςτι επιλογι για να μεταβείτε ςτον κόςμο του VoIP ενϊ παράλλθλα διατθρείτε τθ ςφνδεςθ ςασ ςτθ παραδοςιακι τθλεφωνία μζςω των PSTN γραμμϊν και τθσ GSM τθλεφωνίασ. Περιζχει ζναν ενςωματωμζνο Registrar και Server Proxy οι οποίοι παρζχουν πρωτοποριακζσ λειτουργίεσ όπωσ τθν κατάςταςθ του κάκε ενόσ εςωτερικοφ (Presence), τθν άμεςθ επικοινωνία κ.α.

3 Αρχιτεκτονικι Η αρχιτεκτονικι του ETERNITY NE διευκολφνει τον χριςτθ να επιλζξει τον κατάλλθλο ςυνδυαςμό τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και να εκμεταλλευτεί τθν ςτακερότθτα και τθν απλότθτα των απλϊν γραμμϊν με τθν ευελιξία του GSM και του VoIP προσ μεγάλο όφελοσ του χριςτθ. Επιπλζον, το ETERNITY NE μειϊνει ςθμαντικά το κόςτοσ αφοφ εξαλείφει τισ ανάγκεσ για τουσ χριςτεσ να επενδφςουν ςε επιπρόςκετα ςυςτιματα όπωσ είναι τα Auto Attendant, οι πφλεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, οι gateways και τα ςυςτιματα Voice Mail, γιατί τα περιζχει όλα. Ευελιξία Σο ETERNITY NE παρζχει πραγματικι ευελιξία ςτουσ χριςτεσ του, επιτρζποντάσ τουσ να χρθςιμοποιοφν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα ωσ εςωτερικά του τθλεφωνικοφ κζντρου. Οι χριςτεσ όχι μόνο μποροφν με αυτά να πραγματοποιιςουν και να δεχτοφν κλιςεισ μζςω του ETERNITY, αλλά επίςθσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ περιςςότερεσ από τισ λειτουργίεσ ενόσ τθλεφωνικοφ κζντρου όπωσ είναι θ μεταφορά τθσ κλιςθσ, θ προϊκθςθ, το ςφςτθμα Voice Mail, Κλιςθ τθλεφωνικοφ καταλόγου και θ ςυνδιάςκεψθ από τα κινθτά τουσ τθλζφωνα εντόσ και εκτόσ του γραφείου. Εν ςυνεχεία τα γραφεία μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi για τθ διευκόλυνςθ των εργαηομζνων με το γραφείο ςε όλθ τθν κινθτικότθτα και τθν ελευκερία από το να είναι δεμζνοι με το γραφείο τουσ. Οι εργαηόμενοι μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθλζφωνα ςυμβατά με το πρωτόκολλο SIP και το WiFi ζτςι ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ του ςυςτιματοσ από οπουδιποτε και να ζχουν δυνατότθτεσ μεταφοράσ κλιςεων, Voice Mail, ζλεγχο παρουςίασ, κλιςθ τθλεφωνικοφ καταλόγου και ςυνδιάςκεψθ. Αυτό υποκακιςτά τθν ανάγκθ των DECT τθλεφϊνων με το πρόςκετο πλεονζκτθμα τθσ ευρφτερθσ ςφνδεςθσ, τθσ απλισ εφαρμογισ και του κόςτουσ. Ακόμθ και όταν δεν υπάρχει κάλυψθ αςφρματου ι ενςφρματου δικτφου, οι χριςτεσ μποροφν να εξακολουκοφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε ηωτικισ ςθμαςίασ τθλεφωνία VoIP κάνοντασ ςφνδεςθ μζςω του δικτφου UMTS. Σο ETERNITY NE χρθςιμοποιεί δφο υποδοχζσ για να φιλοξενιςει UMTS κάρτεσ ςφνδεςθσ. Αυτζσ οι SIM μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ςφνδεςθ ςτο δίκτυο UMTS ζτςι ϊςτε να διεξαχκοφν οι VoIP κλιςεισ.

4 Οι χριςτεσ του VoIP είτε βρίςκονται ςε τοπικό δίκτυο είτε ςε απομακρυςμζνο δίκτυο είτε με το κινθτό τουσ τθλζφωνο μποροφν να επικοινωνοφν ο ζνασ με τον άλλον μζςω VoIP κλιςεων πάνω ςε δίκτυα UMTS. Μποροφν να εγγραφοφν ςτο ςφςτθμα μζχρι τζςςερισ ITSPs (πάροχοι υπθρεςιϊν VoIP τθλεφωνίασ) και να διεξάγουν οικονομικζσ διεκνείσ κλιςεισ. Για παράδειγμα, μία διεκνισ κλιςθ από το κινθτό του χριςτθ μζςω του ΝΕ μπορεί να είναι ςχεδόν δωρεάν... Σο ETERNITY NE προςφζρει μια ςειρά από κομψζσ και πλοφςιεσ ςε χαρακτθριςτικά ςυςκευζσ αναλογικζσ, ψθφιακζσ και IP. Με ςφγχρονο ςχεδιαςμό και πάντα ζχοντασ ωσ κφριο γνϊμονα τθν εργονομία, αυτά τα τθλζφωνα διευκολφνουν τθν ομαλι λειτουργία και τθν απλότθτα ςτο να κάνουν και να δζχονται κλιςεισ. Διακζτουν φωτιηόμενα πλικτρα άμεςθσ πρόςβαςθσ, μεγάλθ LCD οκόνθ και ζνδειξθ μθνυμάτων. Οργάνωςθ ςτισ Επιχειριςεισ Voice Mail System (VMS) Σο ενςωματωμζνο ςφςτθμα Voice Mail παρζχει μια ςειρά φωνθτικϊν λειτουργιϊν που ςυχνά χρθςιμοποιοφν τα μεγάλα εξωτερικά ςυςτιματα Voice Mail. Παρζχει κυρίδεσ ςτισ οποίεσ αποκθκεφονται τα φωνθτικά μθνφματα και μπορεί να ανικουν ςε κάκε εςωτερικό τθλζφωνο ι να ανικουν ςε κάποιο group. Σο ςφςτθμα είναι εφοδιαςμζνο με κζςθ USB ςτθν οποία μποροφμε να ειςάγουμε κάποιο USB Stick μζχρι 32GB (περίπου 576Hrs). Σο φωνθτικό ταχυδρομείο του ETERNITY NE απαιτεί άδεια. Ενεργοποιϊντασ το VMS ζχετε ζνα USB Stick χωρθτικότθτασ 2GB (περίπου 36HRs) ωσ μζςω αποκικευςθσ. Auto Attendant Οι καλοφντεσ μποροφν άμεςα να μιλιςουν με κάποιο εςωτερικό χωρίσ να μεςολαβιςει θ γραμματζασ. Διαφορετικά μθνφματα όπωσ το μινυμα καλωςορίςματοσ, κλιςθ ανά όνομα, κλιςθ ε- ςωτερικοφ, μινυμα κατειλθμμζνου εςωτερικοφ ι εςωτερικοφ που δεν απάντθςε μποροφν να αναπαραχκοφν ςτισ καταςτάςεισ αυτζσ. Μπορεί να ανταπεξζλκει ςε ςυνκικεσ που μία γραμματζασ μόνο δεν κα μποροφςε να φζρει εισ πζρασ. Call Back on Mobile Port Δθμιουργϊντασ μια λίςτα αποδεκτϊν αρικμϊν, μποροφν οι αποδεκτοί αυτοί αρικμοί να καλζςουν το ςφςτθμα και αυτό να τουσ καλζςει πίςω δίνοντασ τουσ τθν δυνατότθτα να επιλζξουν να μιλιςουν με κάποιο εςωτερικό τθλζφωνο, ι να κάνουν κλιςεισ μζςα από το ETERNITY NE. Αυτό ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία αφοφ με τα ανάλογα πακζτα μπορεί ο χριςτθσ του ETRNITY πραγματικά χωρίσ κανζνα κόςτοσ να μιλιςει με αςτικά και υπεραςτικά τθλζφωνα παρουςιάηοντασ πάντα τον αρικμό που ο κόςμοσ γνωρίηει για τθν εταιρεία ςασ. Call Budget on Extensions Σο ETERNITY NE ςασ παρζχει τθν δυνατότθτα να ορίςετε για κάποια εςωτερικά τθλζφωνα όριο κλιςεων. Δθλαδι να δϊςετε ζναν χρόνο ομιλίασ ςε αυτά ζτςι ϊςτε να μποροφν να τθν διαχειριςτοφν αναλόγωσ. Αυτόματα το ςφςτθμα περιορίηει τισ εξερχόμενεσ κλιςεισ όταν ο χριςτθσ ξεπεράςει το χρονικό όριο που ζχετε εςείσ ορίςει.

5 Call Budget on Trunks Οι πάροχοι ζχουν κάποια πακζτα χρζωςθσ που επιτρζπουν ςτουσ ςυνδρομθτζσ τουσ να κάνουν δωρεάν κλιςεισ για κάποιεσ ϊρεσ / μινα π.χ. 500 λεπτά. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ το ETERNITY NE επιτρζπει να κακοριςτεί ο χρόνοσ χριςθσ ςτισ Γραμμζσ (PSTN/GSM/SIP) και ζτςι να μθν ξεπερνοφν οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ το χρονικό αυτό περικϊριο. Σο όριο αυτό μπορεί να μθδενίηεται τθν πρϊτθ θμζρα κάκε μινα αυτόματα ι χειροκίνθτα και ςε κάποια προκακοριςμζνθ τιμι. Call Detail Records Αυτι θ προθγμζνθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ επιτρζπει τθν δθμιουργία Report για όλεσ τισ ειςερχόμενεσ - εξερχόμενεσ και εςωτερικζσ κλιςεισ. Διακζτει ιςχυρζσ δυνατότθτεσ φιλτραρίςματοσ και ξεχωριςτι μονάδα αποκικευςθσ για τθν κάκε κατθγορία κλιςεων. Σο ETERNITY NE ζχει τθν δυνατότθτα να αποκθκεφςει αναλυτικά ςτοιχεία κλιςεων (CDR) εγγραφϊν. Call Duration Control Αυτι θ δυνατότθτα ελζγχου των κλιςεων επιτρζπει ςτον χριςτθ να κάνει κλιςεισ περιοριςμζνθσ διάρκειασ με πολλαπλζσ επιλογζσ για κάκε τφπο κλιςθσ. Αυτζσ οι επιλογζσ περιλαμβάνουν: αποςφνδεςθ ειςερχόμενων, εξερχόμενων και εςωτερικϊν κλιςεων και επιλεγμζνεσ υπεραςτικζσ ι διεκνείσ κλιςεισ μετά από ζνα προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Παρζχει ζνα προειδοποιθτικό ςιμα για να μεταφζρει τθν αίςκθςθ τθσ υπζρβαςθσ του χρόνου και αποςυνδζει τθν κλιςθ εάν το προγραμματίςουμε ζτςι. Call Forking Επειδι θ επικοινωνία μζςω SIP προςφζρει ςτον χριςτθ τθν επιλογι URI δθλ. να ενεργοποιιςει π.χ. ωσ εςωτερικό του ζνα τθλζφωνο IP ςτο γραφείο, άλλο ςτο ςπίτι και ζνα Soft-phone ςτο lap top του, όταν ζλκει μία κλιςθ κουδουνίηουν όλα μαηί. Αυτό είναι εξυπθρζτθςθ γιατί δεν υφίςταται ανάγκθ να παρακολουκείται ο χριςτθσ προκειμζνου να δεχκεί μία κλιςθ. Caller Line Identification Σο ETERNITY NE μπορεί να διαβάηει το CLI (αρικμόσ καλοφντοσ) από τισ αναλογικζσ γραμμζσ (CO), τα δίκτυα GSM/UMTS κακϊσ επίςθσ και τα SIP Trunks. Μπορεί να ανιχνεφςει και τα DTMF και τα FSK πρωτόκολλα του CLI. Σο ETERNITY NE μπορεί να εμφανίςει τον αρικμό που μασ κάλεςε, των εςωτερικό αρικμό και τον αρικμό κλιςθσ CLI όταν αυτόσ μεταφζρεται από ςυςκευζσ α- ναλογικζσ, ψθφιακζσ και IP. Εάν προγραμματιςτεί, μπορεί να εμφανίηει το όνομα του καλοφντα ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ μασ. CLI based Routing Σο ETERNITY NE μπορεί να δρομολογιςει τθν ειςερχόμενθ κλιςθ ςε κάποιο επικυμθτό εςωτερικό του κζντρου ι ςε κάποιον άλλον αρικμό εκτόσ κζντρου, εάν ο αρικμόσ του καλοφντα ζχει κακοριςτεί ςτον αντίςτοιχο πίνακα CLI. Μποροφμε να προγραμματίςουμε 400 διαφορετικοφσ α- ρικμοφσ ςτον πίνακα του CLI. Οι χριςτεσ των ψθφιακϊν ςυςκευϊν κακϊσ επίςθσ και των IP μποροφν να βλζπουν ςτθν οκόνθ τθσ ςυςκευισ τουσ το όνομα που τουσ καλεί εάν αυτό ζχει προγραμματιςτεί.

6 Conference Dial-in Αυτι θ μοναδικι λειτουργία επιτρζπει τουσ ςυνεπάγοντεσ μιασ ςυνδιάςκεψθσ να καλζςουν ςε μία ςυνδιάςκεψθ που γίνεται εκείνθ τθν ςτιγμι ςε κάποιον προκακοριςμζνο χρόνο απλά, πλθκτρολογϊντασ κάποιον κωδικό. Πρόκειται για πραγματικι εξοικονόμθςθ χρόνου. CUG over GSM / UMTS Σο ETERNITY NE προςφζρει ενςωματωμζνεσ GSM / UMTS κάρτεσ 2 SIM ακόμα και διαφορετικϊν παρόχων. Οι εταιρείεσ μποροφν να εκμεταλλευτοφν τθν λειτουργία CUG (Closed User Group - κλειςτι ομάδα χρθςτϊν -προφζρεται και ωσ VPN) που προςφζρεται από τουσ παρόχουσ κινθτισ τθλεφωνίασ για μθδενικι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν και να τοποκετιςουν μία ι δφο SIM του ιδίου CUG μζςα ςτο ETERNITY επιτυγχάνοντασ μθδενικό κόςτοσ επικοινωνίασ μεταξφ του γραφείου και των κινθτϊν τθλεφϊνων. Department Call Αυτι θ δυνατότθτα επιτρζπει ςτον καλοφντα να κάνει κλιςθ ςε κάποιο τμιμα τθσ εταιρείασ και ζτςι να λάβει απάντθςθ από κάποιο μζλοσ του τμιματοσ αυτοφ. Μποροφν να δθμιουργθκοφν 16 τζτοια τμιματα με ξεχωριςτό κωδικό. Door Phone Connectivity Σο ETERNITY NE παρζχει μια προαιρετικι δυνατότθτα να τοποκετθκεί μζςα του ζνα module για να ςυνδεκεί επάνω του ζνα κοινό κυροτθλζφωνο (4ςφρματο). Όταν ο επιςκζπτθσ ςασ πιζςει το κουμπί του κυροτθλζφωνου, τότε το εςωτερικό που ζχουμε ορίςει ι κάποιοσ εξωτερικόσ αρικμόσ κα κουδουνίςει επιτρζποντασ ςτον χριςτθ του εςωτερικοφ τθλεφϊνου να μιλιςει με τον άνκρωπο που χτφπθςε το κουδοφνι. Περαιτζρω μπορεί να ςυνδεκεί μια ςυςκευι απαςφάλιςθσ του Relay ζτςι ϊςτε ο υπάλλθλοσ εάν εκτιμιςει ότι πρζπει, να μπορζςει να ανοίξει τθν πόρτα. Dual Ring Η υπθρεςία αυτι επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ όταν λάβουν κλιςθ ςτο εςωτερικό τουσ τθλζφωνο να κουδουνίςει αυτόματα και το κινθτό τουσ τθλζφωνο ζτςι ϊςτε να απαντιςουν ςε όποιο από τα δφο τθλζφωνα μπορζςουν να απαντιςουν πρϊτα. Μόλισ απαντιςει ο χριςτθσ, το άλλο τθλζφωνο που κουδοφνιηε, αυτομάτωσ ςταματά να χτυπά. Multi Stage Dialing ε εφαρμογζσ που απαιτείται να πλθκτρολογιςουμε κάποια νοφμερα πριν τον πραγματικό αρικμό, ζνασ ςφντομοσ κωδικόσ μπορεί να τοποκετθκεί ζτςι ϊςτε να μθ χρειάηεται πλζον να πλθκτρολογοφμε τον προκακοριςμζνο αρικμό κάκε φορά. Αυτι είναι μια βολικι λειτουργία θ οποία επεξεργάηεται τισ κλιςεισ γρθγορότερα και εξοικονομεί χρόνο.

7 Least Cost Routing Αυτι θ μοναδικι λειτουργία ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να επιλζγει τθν ποιο οικονομικι διακζςιμθ γραμμι για να γίνει κάποια εξερχόμενθ κλιςθ, ανάλογα και με τον αρικμό που καλοφμε όπωσ επίςθσ ανάλογα και με τθν ϊρα που κάνουμε τθν κλιςθ αυτι. Live Call Supervision Δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να γνωρίηει τον αρικμό τθλεφϊνου με τον οποίο μιλάει ζνασ άλλοσ χριςτθσ τθν ςτιγμι αυτι. Logical Partition To ΕΣΕΡΝΙΣΤ ΝΕ δίνει τθν δυνατότθτα τθσ λογικισ κατάτμθςθσ ϊςτε να αποφεφγεται θ δρομολόγθςθ κλιςεων από VoIP ςε GSM ι PSTN ανάλογα με τον κανονιςμό τθλεπικοινωνιϊν τθσ χϊρασ που το ΝΕ λειτουργεί. Scheduled Call Forward Η λειτουργία αυτι επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να κάνουν αυτόματθ προϊκθςθ τθσ κλιςθσ τουσ ςε κάποιουσ εξωτερικοφσ αρικμοφσ ανάλογα με τθν ϊρα. Για παράδειγμα, είναι δυνατό να προωκοφνται αυτομάτωσ οι κλιςεισ ςτο υπθρεςιακό κινθτό τθλζφωνο τισ ϊρεσ εργαςίασ και τισ ϊρεσ διαλείμματοσ και ςτο προςωπικό κινθτό τισ ϊρεσ που θ εταιρεία είναι κλειςτι. System Programming - Local and Remote Χάρθ ςτον ενςωματωμζνο Web Server είναι δυνατό να; Προγραμματίςουμε το ETENRITY NE από κάποιο PC ςτο τοπικό δίκτυο τθσ εταιρείασ όπου εργάηεται ι εξ αποςτάςεωσ.

8 Σερματικά Χρθςτών Σα Setu VP είναι μια ςειρά από πλοφςια ςε χαρακτθριςτικά τθλζφωνα IP. Παρζχουν διαιςκθτικοφ επιπζδου λειτουργία για τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ των κλιςεων. Ο ςχεδιαςμόσ τουσ είναι πάνω ςτο πρωτόκολλο SIP και είναι απολφτωσ ςυμβατά με κάκε υποδομι SIP όπωσ soft switches, IP τθλεφωνικά κζντρα, Registar και Proxies. Σο τθλζφωνα Setu VoIP παρζχουν δφο κφρεσ μία WAN και μία LAN με routing. Αυτό τα κάνει ιδανικά για εφαρμογζσ τφπου stand - alone που χρθςιμοποιοφν ζνα PC και ζνα VoIP τθλζφωνο για εργαςία. Σο Full - duplex τθλζφωνο, ο ο- πιςκοφωτιςμόσ οκόνθσ, θ οκόνθ τεχνολογίασ LCD και θ δυνατότθτα τουσ να ελζγχουν ταυτόχρονεσ κλιςεισ είναι μερικά από τα πλεονεκτιματα αυτϊν των high - end ςυςκευϊν. Σα τθλζφωνα Setu VP είναι διακζςιμα ςε τζςςερισ εκδόςεισ, το κάκε ζνα με δφο επιλογζσ χρωμάτων: Μαφρο και Λευκό. SETU VP248PE με οκόνθ 6 γραμμϊν x 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED με PoE (Δεν χρειάηεται τροφοδοτικό) SETU VP248SE με οκόνθ 2 γραμμϊν x 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED με PoE (Δεν χρειάηεται τροφοδοτικό) SETU VP248P με οκόνθ 6 γραμμϊν x 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED SETU VP248S με οκόνθ 2 γραμμϊν χ 24 χαρακτιρων τεχνολογίασ LED Χαρακτθριςτικά 3 SIP Accounts 2 Ethernet Ports Programmable Keys Anonymous and Selective Call Rejection Auto Configuration Auto Answer with Headset Interface Conference DHCP, PPPoE, NAT and STUN Peer-to-Peer Calling Dialed, Received, Missed and Rejected Call Logs G.711, G.722, G.723, G.726 and G.729AB LAN and WAN Ports Least Cost Routing Message Wait Indication Multiple Call Handling (4 Calls) Phone Book with 100 Entries Ringer, Speech and LCD Controls Voice Mail Key Web Configuration

9 Ψθφιακζσ Σθλεφωνικζσ υςκευζσ Οι ψθφιακζσ τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ, είναι ευζλικτεσ, πλοφςιεσ ςε χαρακτθριςτικά και εφκολεσ ςτθ χριςθ. Τποςτθρίηουν μια ςειρά από πρόςκετα χαρακτθριςτικά που παρζχουν ςτον χριςτθ τθν πρόςβαςθ γριγορα ςτισ λειτουργίεσ του ETERNITY IP-PBX με το πάτθμα ενόσ πλικτρου. Οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ είναι διακζςιμεσ ςε δφο εκδόςεισ, το EON48P - EON48S και τθν EON42S. Όλεσ οι παραλλαγζσ είναι διακζςιμεσ ςε δφο χρϊματα: Μαφρο και Λευκό. Χαρακτθριςτικά Full-Duplex Speaker Phone 2x24 and 6x24 LCD with Swivel, Backlit and Contrast Control Message Wait Lamp Ringer Lamp 16 Programmable Keys 17 Touch-Sense Keys for Features More Direct Station Keys on Optional Attachment (DSS16x4) Upright and Horizontal Angles for Desktop Mounting Desk-Top and Wall Mounting Call Log Λειτουργίεσ Σθλεφώνων Ρυκμιηόμενθ ζνταςθ κουδουνιςμοφ και ιχου ομιλίασ Ο χριςτθσ ζχει τθν επιλογι να ρυκμίςει τθν ζνταςθ του κουδουνιςμοφ και του ιχου ομιλίασ. Σο ςθμαντικότερο είναι ότι μποροφν οι χριςτεσ να ρυκμίςουν και τα δφο μζρθ τθσ επικοινωνίασ ανεξάρτθτα (δθλαδι τθν ζνταςθ τθσ φωνισ που ακοφνε και τθν ζνταςθ που μιλοφν και ακοφγεται ςτον ςυνομιλθτι τουσ).

10 DSS Keys Η ψθφιακζσ ςυςκευζσ EON προςφζρουν πλικτρα (24 ςτθν EON42S και 16 τθν EON48) τα οποία μποροφν να προγραμματιςτοφν για τον κάκε χριςτθ χωριςτά, για πρόςβαςθ ςτθσ γραμμζσ τισ εταιρείασ, για πρόςβαςθ ςτα εςωτερικά ι πρόςβαςθ ςτθσ λειτουργίεσ απλά με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ. Last Dialed Calls Αποκικευςθ των τελευταίων 16 εξερχομζνων κλιςεων Message Paging Οι χριςτεσ των EON ςυςκευϊν μποροφν να κάνουν τθλεειδοποιιςεισ προκακοριςμζνων μθνυμάτων όπωσ: ςυνάντθςε με, ςυγχαρθτιρια, ςυνάντθςθ ςιμερα κλπ ςε άλλουσ χριςτεσ των EON. Αυτά τα μθνφματα μποροφν να προγραμματιςτοφν από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ. Missed Calls Ο χριςτθσ μπορεί να δει αναλυτικά ςτθν LCD οκόνθ τθσ ςυςκευισ του τισ 20 τελευταίεσ μθ απαντθκείςεσ κλιςθσ. Μια χριςιμθ λειτουργία για τον χριςτθ για να βρει πλθροφορίεσ για τισ κλιςεισ που ζχαςε. Tri Colour LEDs for Port Status Η κατάςταςθ των υπολοίπων εςωτερικϊν του ETERNITY NE (Ψθφιακϊν και Αναλογικϊν) κακϊσ επίςθσ και οι γραμμζσ τθσ εταιρείασ μποροφν να εμφανιςτοφν με φωτεινά LED ςτα πλικτρα τθσ ςυςκευισ. Και τϊρα ζχοντασ τρείσ διαφορετικοφσ χρωματιςμοφσ μπορείτε να ξζρετε ακριβϊσ τθν κατάςταςθ των υπολοίπων εςωτερικϊν κακϊσ και τον γραμμϊν ςασ. Γραμματειακζσ Κονςόλεσ

11 ειρά Προϊόντων - ETERNITY NE ETERNITY NE2 2 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 4 Analog and 16 IP Extensions ETERNITY NE3 3 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 6 Analog and 16 IP Extensions ETERNITY NE4 4 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 10 Analog and 16 IP Extensions ETERNITY NE6 6 CO Ports, 2 GSM/UMTS Ports, 2 Digital, 14 Analog and 16 IP Extensions Μερικζσ Λειτουργίεσ του ETERNITY NE Auto - Attendant Call Back on Mobile Port Call Budget on Trunks Call Budget on Extensions Call Detail Record Call Duration Control Call Forking CLI Based Routing CUG over GSM/3G Direct Inward Dialing (DID) Door Phone with Relay Dual Ring GSM/UMTS Connectivity GSM/UMTS Mobile Phones as Extensions Least Cost Routing Live Call Supervision Logical Partitioning Paging (Internal) Remote Programming Schedule Call Forward Voice Mail to Notification (Unified Messaging) Wi-Fi enable Phones as Extensions Return Call to Original Caller

12 Με μια ματιά Γιατί να επιλζξετε το ETERNITY NE Σο απολφτωσ καλφτερο IP-PBX για SOHO επιχειριςεισ. Οργανϊνει Εξοικονομεί υνδυάηει τθν παραδοςιακι με τθν IP τθλεφωνία ςε μία μόνο πλατφόρμα (All in One Box). Παρζχει λφςεισ και υπθρεςίεσ που παρόμοιεσ δεν υπάρχουν ςε μεγαλφτερα τθλεφωνικά κζντρα. PSTN, GSM/UMTS, VoIP Trunks + Αναλογικά, Ψθφιακά, IP, Mobile Extensions = ETERNITY NE

13 Target Group Αναπτυςςόμενοι Οργανιςμοί. Μικρά γραφεία με πωλθτζσ. Επιχειριςεισ με απαίτθςθ ιςχυρισ παρουςίασ Χρθματιςτζσ και δικθγόροι. Γραφεία Μθχανικϊν. Ιατρεία/ κλινικζσ. Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Τποκαταςτιματα τραπεηϊν. Μεγάλεσ οικίεσ.

14 υνδεςιμότθτα Γραμμών Κζντρου Πόλεωσ

15 υνδεςιμότθτα Εςωτερικών

16 IP Εςωτερικά

17 Mobile Extensions

18 Σερματικζσ υςκευζσ Χρθςτών

19 Λειτουργίεσ Παρζχει λφςεισ και υπθρεςίεσ που παρόμοιεσ δεν υπάρχουν ςε μεγαλφτερα τθλεφωνικά κζντρα. Ελευκερία κινιςεων ζχοντασ ςτθ δζςμθ εςωτερικϊν τθλεφϊνων κινθτά και IP Ελευκερία Επιλογισ φνδεςθσ: Γραμμζσ κζντρου πόλεωσ : PSTN (CO), GSM/UMTS, VoIP (SIP Based) Εςωτερικά: Αναλογικά, Ψθφιακά, IP και κινθτά τθλζφωνα. υνδιάςκεψθ (Conference) Ζωσ 6 ταυτόχρονοι ςυνομιλθτζσ ςε μία ςυνδιάςκεψθ. Voice Mail με ενθμζρωςθ ςε λογαριαςμό . υμπαγζσ φςτθμα (All in One System) Επιλογζσ τοποκζτθςθσ: Επίτοιχο. VoIP Λειτουργίεσ Σου ETERNITY NE Ενςωματωμζνοσ SIP Registrar και Proxy Server IP Trunks (SIP Based) Πλθκϊρα τερματικϊν ςυςκευϊν: IP Phones PC Softphones Mobile SIP Extensions Εμφάνιςθ κατάςταςθσ τερματικοφ (μποροφμε να βλζπουμε ποιο εςωτερικό μιλάει) Instant Messaging Λειτουργίεσ Mobility Call Back ςε κινθτά τθλζφωνα Χειροκίνθτθ επιλογι BTS (Base Transceiver Station) Mobile Extension (CLI based DISA) Επιςτροφι κλιςθσ ςτον χριςτθ που τθν δθμιοφργθςε (RCOC - π.χ. Εάν το εςωτερικό 100 καλζςει κάποιο κινθτό τθλζφωνο (μζςω τθσ GSM) και ο χριςτθσ του κινθτοφ δεν απαντιςει τθν κλιςθ, τότε όταν καλζςει ο χριςτθσ του κινθτοφ τον αρικμό που είδε ωσ αναπάντθτο, κα κουδουνίςει το εςωτερικό που του ζκανε τθν κλιςθ και το οποίο είναι το 100). Επιλεκτικι προϊκθςθ κλιςεων ανάλογα με τθν ϊρα τθσ θμζρασ. Εμφάνιςθ υπόλοιπου χρόνου τθσ κάρτασ SIM. Επαναφόρτιςθ τθσ κάρτασ SIM με μονάδεσ.

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα