ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ. Alcatel PIMphony"

Transcript

1 Alcatel Ειςαγωγι Σο Alcatel είναι ζνα πρόγραµµα ιαχείριςθσ προςωπικϊν επικοινωνιϊν το οποίο ελζγχει τθν ειςερχόµενεσ και απερχόµενεσ επικοινωνία από το PC. Σο 4.2 είναι µια εφαρµογι CTI πλιρωσ ενςωµατωµζνθ ςτο Alcatel OmniPCX Office χρθςιµοποιϊντασ τισ τθλεφωνικζσ πλθροφορίεσ που ζρχονται από το Alcatel µε ςκοπό να δθµιουργιςει τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου πλιρωσ ενςωµατωµζνεσ ςτο PC του τελικοφ χριςτθ. Σο νζο 4.2 υποςτθρίηει CTI 3 rd party µε δφο διαφορετικζσ αρχιτεκτονικζσ: Ενςωµατωµζνοσ CTI server Ο CTI server είναι ενςωµατωµζνοσ ςτο OmniPCX Office Telephony clients CTI link 3 rd party CTI Απαιτείται εξωτερικόσ TAPI 2.1 server τθλεφωνίασ ςτο LAN Telephony server Telephony clients CTI link Client/server API Σύγκριση ενσωµατωµένου CTI έναντι 3 rd party CTI: Χαρακτθριςτικά Ενςωµατωµζνοσ Alcatel CTI Server Εξωτερικ Microsoft TAPI 2.1 server PC Client Εγκατ. TAPI driver ςε κάκε client Έωσ 2 επιβλζψεισ ανά client Αναγκαίοσ TAPI 2.1 client Κακοριςµόσ του PC ςαν TAPI 2.1 client Ανικει ςε ζνα NT Domain logon του χριςτθ ςτο NT domain PC Server Χωρίσ PC Αφιεροµζνο PC Server Windows NT4.0 Server Κακοριςµόσ ενόσ NT domain Αςφάλεια/ όχι ναι ιαχείριςθ Πλικοσ PC client 25 για Business λφςθ - διαφορετικά 200 Χωρίσ όρια (except PC server load) Εγκατάςταςθ Χωρίσ ειδικι επίπτωςθ ςτθν IT Οργάνωςθ τθσ εταιρείασ Χαµθλό κόςτοσ 6-7 Πολφπλοκο και ίςωσ ακριβό. χρειάηεται τθν IT υποςτιριξι του πελάτθ. Για ςυςτιµατα µε ψθλι κίνθςθ ςτο CTI

2 Βαςικά χαρακτηριςτικά Οπτικό ταχυδροµείο: πλιρεσ ςετ χαρακτθριςτικϊν διαχείριςθσ του: - Ανάγνωςθ / διαγραφι φων. µθνυµάτων - Αναπιδθςθ ςτο προθγόυµενο / επόµενο φων. µινυµα - Προϊκθςθ φων. µθνυµάτων (µε ςχόλια) ςε ζναν ι περιςςότερουσ ανκρϊπουσ - υςχετιςµόσ τθσ κάρτασ επαφισ µε αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ - Αποκικευςθ µθνυµάτων ςτο PC - Ανάκτθςθ κατεγραµζνων ςυνοµιλιϊν ςαν φων. µινφµα Ενιαία υπθρεςία µθνυµάτων: - Ενςωµάτωςθ ςτο Microsoft Outlook window των s + φων µθνυµάτων + faxes (εξαρτάται από το επίπεδου υπθρεςιϊν του ISP s) - Σα Φων µθνφµατα διαχειρίηονται ςαν s, µε.wav προςκικεσ. - Απεικονίηεται το ίδιο επίπεδο υπθρεςιϊν: µζρα & ϊρα, όνοµα καλοφντοσ ι αρ τθλεφϊνου Παράκυρο επίβλεψθσ - Κακοριςµόσ οµάδων εργαςίασ ι υπθρεςίεσ Αποδοχι κλιςθσ / κατάςταςθ εκτροπισ για κάκε άτοµο τθσ οµάδασ - Χρθςιµοποιοφµενο µε το βοθκθτικό παράκυρο, Βελτιςτοποιεί τθν λιψθ των κλιςεων (µεταβίβαςθ µε µια κίνθςθ, άµεςθ επίβλεψθ οµάδων ). Βοθκθτικό παράκυρο : επιπρόςκετα του πεδίου επιλογισ: - Απεικονίηει 8 ειςερχόµενεσ κλιςεισ (ι 16 µε µικρά εικονίδια) µε δυνατότθτα ςυναγερµοφ για κλιςεισ που είναι ςτθν αναµονι για πολφ ϊρα. - Απεικόνιςθ του καταλόγου των προτιµθτζων ςυνδροµθτϊν του καλοφντοσ, ι του καταλόγου των ςυνεργατϊν µε τθν κατάςταςθ τθσ ςυςκευισ τουσ - Πρόςβαςθ ςτθν πίνακα των κλιςεων ι τον κατάλογο των επανακλιςεων - Μεταβίβαςθ µε µια κίνθςθ ςτουσ ςυνδροµθτζσ κατά προτίµθςθ, ςτουσ ςυνδροµθτζσ των οµάδων επίβλεψθσ... - υνατότθτα δθµιουργίασ ςτατιςτικϊν κλιςεων: πλικοσ απαντθµζνων κλιςεων, αναπάντθτων κλιςεων, µεταβιβαςµζνων κλιςεων, µζςοσ χρόνοσ κουδουνιςµοφ πριν τθν απάντθςθ, πριν τθν µεταβίβαςθ 6-8

3 και Windows 2000 Terminal Server : Σο περιβάλλον του Terminal Server υποςτθρίηεται µόνο µε εξωτερικό Microsoft TAPI 2.1 server. Σα λογιςµικα Contact Manager που υποςτθρίηονται είναι : - Microsoft Outlook 97/98 (µε περιοριςµοφσ), Microsoft Outlook 2000 and 2002, - Act! 5.04 από τθν Best Software, µζλοσ τθσ Sage Group, - GoldMine 5.0 και 5.7 από τθν FrontRange Solutions Corp, - Microsoft Access 97, 2000 και 2002 Basic : προςφζρεται δωρεάνςτ PC* ςασ ιαχείριςθ ελζγχου κλιςεων Ενςωµατωµζνο αρχείο κλιςεων Pro : Βαςικά χαρακτθριςτικά + ατοµικά χαρακτθ Ενςωµάτωςθ λογιςµικοφ Contact Manager software (screen popup) ιαχείριςθ Σαχυδροµείου φωνισ Ενιαία διαχείριςθ µθνυµάτων Team : όλα τα Pro χαρακτθριςτικά + υπθρεςίεσ οµαδικισ εργαςίασ Παράκυρο επίβλεψθσ Βοθκθτικά ςτοιχεία ΩΡΕΑΝ ΟΚΙΜΗ& ΑΓΟΡΑ: Σο Pro και Team είναι ΩΡΕΑΝ* για 2-µθνθ δοκιµι. Προςοχι! Η αντίςτροφθ ριστικά µζτρθςθ ξεκινά όταν ο πρϊτοσ χριςτθσ ανοίξει το (Pro or Team) Basic, Pro και Team είναι όλα διακζςιµα για: * Για ζωσ 25 χριςτεσ - Χριςτεσ Phone + PC: κανονικι ςφνκεςθ - Χριςτεσ Multimedia PC: ςφνκεςθ IP, µε προαιρετικό χειροτθλζφωνο ι ακουςτικά κεφαλισ. Σο IP λειτουργεί µόνο µε τον ενςωµατωµζνο CTI server, για το ςφνολο των ςυνδροµθτϊν ( + IP ) 25 για επιλογι Business ι 200 για επιλογι e- Business. θµεία κλειδί ςτθν πϊλθςθ Ολοκλθρωµζνο ςετ τθλεφωνικϊν δυνατοτιτων ιαχείριςθ ειςερχοµζνων και απερχοµζνων κλιςεων, Αναµονι κλιςεων, πολυγραµµικι διαχείριςθ (ζωσ 8 επικοινωνίεσ ι 16 µε Assistant view), Πλικτρα άµεςθσ κλιςθσ, Κλιςθ µε το όνοµα, Επανάκλθςθ τελευταίου αρικµοφ, Αρχείο κλιςεων, ιαςφνδεςθ µε ταχ φωνισ. ιαιςκθτικά γραφικά διεπαφισ µε τον χριςτθ 3 επίπεδα διεπαφισ µε τον χριςτθ: Εικονίδιο τθλεφϊνου, Μπάρα Σθλεφωνίασ, Παράκυρο τθλεφωνίασ, αυτόµατθ απόκρυψθ, γριγορθ επιλογι Ενςωµάτωςθ εφαρµογισ Seamless Ενεργοποίθςθ κλιςθσ από οποιαδιποτε εφαρµογι ςτθν οκόνθ: Copy and dial και drag and dial µόνιµθ διακεςιµότθτα των τθλεφωνικϊν υπθρεςιϊν Ενςωµάτωςθ Contact Manager: - Microsoft Outlook 97/98, 2000 και 2002, - Act! 4.0 / 2000 και 5.04 από τθν Best Software, µζλοσ τθσ Sage Group, - GoldMine 4.0 / 5.0 και 5.7 από τθν Front Range Solutions Corp, - Microsoft Access 97, 2000 και 2002 Αυτόµατοσ ςυγχρονιςµόσ µε τθν βάςθ δεδοµζνων Contact Manager. Αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ από τθν κάρτα ελζγχου. Κλιςθ µε το όνοµα µε χριςθ τθσ βάςθσ δεδοµζνων ελζγχου. Απευκείασ κλιςθ ςτθν Contact Card (εκτόσ τθσ Microsoft Access). Αναπιδθςθ βοικειασ ςτθν οκόνθ για αρχεία πελατϊν Επζκταςθ των δυνατοτιτων του Alcatel OmniPCX Office Αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ Contact card, αναλυτικό αρχείο ειςερχόµενων και απερχόµενων κλιςεων; 15 πλικτρα ταχείασ κλιςεωσ και προγραµµατιηόµενα πλικτρα λειτουργιϊν. Πλιρθσ λογιςµικό IP τθλεφωνίασ για αποµακρυςµζνο υπάλλθλο. 6-9

4 Κατάλογοσ λειτουργιϊν ΑΡΓΤΡΑΣΟ.Ι. ΑΝΣΩΝΙΟ Σθλεφωνικζσ λειτουργίεσ Περιγραφι λειτουργιϊν Basic Pro Team Ενεργοποίθςθ / Απάντθςθ κλιςθσ Ανάλθψθ κλιςθσ Ενδιάµεςθ κλιςθ Θζςθ ςε αναµονι Μεταβίβαςθ / µεταβίβαςθ µε µια κίνθςθ υνεδρίαςθ ιαβίβαςθ κλιςθσ Εκτροπι κλιςθσ Επανάκλθςθ Γριγορθ επιλογι µε drag & drop ι Copy & paste Αναλυτικά αρχεία κλιςεων Ειςερχόµενεσ/ απερχόµενεσ κλιςεισ Απαντθµζνεσ / αναπάντθτεσ κλιςεισ Αναλυτικό ετικζτο κλιςθσ (όνοµα, αρικµόσ, θµζρα, διάρκεια) Ενςωµατωµζνο αρχείο κλιςεων call log (όταν το λειτουργεί) Κεντρικό αρχείο κλιςεων (µε διαδικαςία Central Services) Εφκολθ επανάκλθςθ log Αρχείο κλιςεων που εξάγεται Λειτουργίεσ ταχυδροµείου φωνισ (1) Ειδοποίθςθ µθνφµατοσ Πρόςβαςθ ςτο ταχυδροµείο φωνισ Ανάγνωςθ/ ιαγραφι φωνθτικϊν µθνυµάτων Ακρόαςθ µθνυµάτων από το PC (µε multimedia PC) Φόρτωµα φωνθτικϊν µθνυµάτων PC Ενιαίοσ ζλεγχοσ µθνυµάτων από το Outlook Άλλεσ λειτουργίεσ Λειτουργίεσ επίβλεψθσ Κατάςταςθ εκτροπισ υγχρονιςµόσ µε τον ενςωµατωµζνο κατάλογο Assistant module ιακζςιµεσ γλϊςςεσ Γαλλικι Γερµανικι Αγγλικι Ιςπανικι ανικι Πολωνικι Ιταλικι 6-10

5 ιεπαφι γραφικϊν µε τον χριςτθ Περιγραφι λειτουργιϊν Basic Pro Team Εικονίδιο τθλεφϊνου ςτθν µπάρα εργαςίασ των Windows: κατάςταςθ κλιςθσ, επιλογζασ Μπάρα Σθλεφωνίασ : κατάςταςθ κλιςθσ, διαχείριςθ κλιςθσ, αρχείο κλιςεων, πρόςβαςθ ςτθν κάρτα επαφισ, αναπιδθςθ τθσ διαχείριςθ του Σαχυδροµείου φωνισ (2), Αυτόµατθ απόκρυψθ τθσ µπάρασ Παράκυρο Σθλεφωνίασ: πλιρθσ οκόνθ για διαχείριςθ πολυγραµµικοφ περιβάλλοντοσ, διαχείριςθ κλιςθσ, αρχείο κλιςεων, πρόςβαςθ ςτθν κάρτα επαφισ, αναπιδθςθ τθσ διαχείριςθ του ταχυδροµείου φωνισ (2), προγραμματιηόμενα ευζλικτα πλικτρα, πίνακασ κλιςεων Προςαρµογι τθσ οκόνθσ Εικονίδιο δυο καταςτάςεων του ταχυδροµείου φωνισ Παράκυρο επίβλεψθσ Βοθκθτικζσ ενδείξεισ Ενςωµάτωςθ µε το Microsoft Outlook Κλιςθ από τθν κάρτα του Microsoft Outlook Κλιςθ µε το όνοµα Αυτόµατθ αναπιδθςθ ςτθ οκόνθ τθσ κάρτασ επαφισ Χειροκίνθτθ αναπιδθςθ ςτθ οκόνθ Ερωτθµατολόγιο εγκατάςταςθσ µε αναπιδθςθ ςτθ οκόνθ Ηµεριςιο θµερολόγιο εργαςιϊν Αποςτολι Outlook 97/98, 2000 Outlook 2002 Τποςτιριξθ πολλαπλϊν φακζλων Τποςτιριξθ Κοινοφ φακζλου ACT! 4.2/2000 και 5.04 (από τθν Interact Commerce Corp) Κλιςθ από τθν κάρτα τθσ ACT! Κλιςθ µε το όνοµα Αυτόµατθ αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ τθσ κάρτασ επαφισ Χειροκίνθτθ αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ Ηµεριςιο θµερολόγιο εργαςιϊν Αποςτολι GoldMine 4.0/5.0 και 5.7 (από τθν FrontRange Solutions Corp.) Κλιςθ από τθν κάρτα τθσ GoldMine Κλιςθ µε το όνοµα Αυτόµατθ αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ τθσ κάρτασ επαφισ Χειροκίνθτθ αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ Ενςωµάτωςθ τθσ Microsoft Access Κλιςθ µε το όνοµα Αυτόµατθ αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ τθσ κάρτασ επαφισ Χειροκίνθτθ αναπιδθςθ ςτθν οκόνθ Access 97, 2000 Access 2002 (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) 6-11

6 (1) Απαιτείται τουλάχιςτον µια άδεια λογιςµικοφ Pro ι Team software. (2) Εξαρτάται από το προφίλ του (βλζπε τον κατάλογο) (3) εν υποςτθρίηονται εςωτερικζσ κλιςεισ από τθν κάρτα Επαφισ του Outlook (4) Τποςτθρίηεται µόνο µε το Outlook 2000 και (5) Κλιςεισ από το GoldMine εµφανίηουν ζνα παράκυρο το οποίο μπλοκάρει τθν πρόςβαςθ ςτθν κάρτα Επαφισ. Περιγραφι λειτουργίϊν ιαχείριςθ Πολυµζςων µε φυςικι ςυςκευι (Reflex, αναλογικι, DECT και GAP) µε multimedia PC (VoIP) Τποςτιριξθ CTI 3 rd party αρχιτεκτονικισ Ενςωµατωµζνοσ CTI server (TAPI 2.0) Microsoft TAPI 2.1 server Τποςτιριξθ Windows Terminal Server Edition Windows 2000 Terminal Server Τποςτιριξθ Windows version Windows 98 Windows 98 εφτερθ Έκδοςθ Windows NT4 SP4 Windows Millenium Windows 2000 Professional Windows XP Professional και Home Τεχνικέσ προ απαιτήςεισ Basic Pro Team (4) (4) (4) (4) (4) (4) IP φςτθµα Alcatel OmniPCX Office Έκδοςθ 1.0 ι ανϊτερθ Σερµατικά Alcatel Reflexes (First, Easy, Premium, Advanced), UA 2G) Alcatel αςφρµατα Dect ι GAP Αναλογικζσ ςυςκευζσ Έκδοςθ 1.0 ι ανϊτερθ Μζγιςτο 25 χριςτεσ, περιλαµβανοµζνων των κανονικϊν Σερµατικά Φωνισ χρθςτϊν για λφςθ Business. εν απαιτείται τθλεφωνικι ςυςκευι Alcatel µε ακουςτικά ι χεροτθλζφωνο ςτο PC (πχ ςετ χεροτθλεφϊνου IP Comfort για IP ) Pentium 266 MHz ι ανϊτεροσ 64MB RAM 60MB ελεφκερου δίςκου οδθγόσ CDROM VGA graphic board (1024x768 pixels ελάχιςτο εάν χρθςιµοποιείται θ λειτουργία Assistant mode) Microsoft Windows 98, Millenium, NT 4.0 Workstation µε Service Pack 4 (ι νεϊτερα), Microsoft Windows 2000 Professional ι Microsoft Windows XP Professional και κάρτα Home Ethernet PC Pentium II 300 MHz ι ανϊτεροσ 80MB RAM 60MB ελεφκερου δίςκου οδθγόσ CDROM Κάρτα Standard compatible SoundBlaster Κάρτα γραφικϊν VGA (1024x768 pixels minimum εάν χρθςιµοποιείται θ λειτουργία Assistant mode) Microsoft Windows 98, Millenium, NT 4.0 Workstation µε Service Pack 4 (ι νεϊτερα), Microsoft Windows 2000 Professional ι Microsoft Windows XP Professional και Home κάρτα Ethernet ι modem V90 ςυµβατό µε Windows µε πρόγραµµα οδιγθςθσ αμφίπλευρθσ επικοινωνίασ 6-12

7 6-13

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager

Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Πλθροφορίεσ για τθ SiEBEN Η εηαηξία καο ηδξύζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2000 θαη παξέρεη ιύζεηο κέζω ηεζζάξωλ divisions: Mobile, Systems Integration, Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα