ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων των φορζων, ο ρόλοσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ είναι πολφτιμοσ κακϊσ μπορεί να ςυμβάλλει κακοριςτικά με δφο βαςικοφσ τρόπουσ: Α. Υποςτθρίηοντασ τουσ τοπικοφσ φορείσ και τισ εκελοντικζσ ομάδεσ που ιδθ ζχουν εκπονιςει ςχζδιο δράςθσ ζτοιμο προσ υλοποίθςθ, παρζχοντασ απαραίτθτο υλικό, απαραίτθτεσ διευκολφνςεισ και ενεργό παρουςία. Β. Oργανώνοντασ μία ι περιςςότερεσ δράςεισ, προςελκφοντασ, αξιοποιϊντασ και ενκαρρφνοντασ εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ςυλλόγουσ, επαγγελματικοφσ φορείσ, ενεργοφσ πολίτεσ και τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ και μακθτικισ κοινότθτασ του Διμου. Πώσ ςχεδιάηεται και υλοποιείται μια δράςθ κακαριςμοφ από τον Διμο με τθ ςυμβολι τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ςε επτά βιματα: 1. Καταγραφι αναγκών Ο Διμοσ καταγράφει και χαρτογραφεί τισ ανάγκεσ για κακαριςμό, εξωραϊςμό, αιςκθτικι αναβάκμιςθ και απομάκρυνςθ εςτιϊν ρφπανςθσ. Για τθν καταγραφι μπορεί να ηθτιςει τθ ςυνεργαςία εκελοντικϊν, περιβαλλοντικϊν, πολιτιςτικϊν, κυνθγθτικϊν, ποδθλατικϊν, ναυτικϊν, κοινωνικϊν και εξωραϊςτικϊν ςυλλόγων. Προτείνεται θ θλεκτρονικι αποτφπωςθ των εςτιϊν ρφπανςθσ ςτον κοινό πανελλαδικό χάρτθ του «Let s do it Greece»μζςω τθσ εφαρμογισ waste mapping. 2. Πρόςκλθςθ ςυνάντθςθσ ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ Ο Διμοσ καλεί ςε ςυνάντθςθ ςυνεργαςίασ τοπικοφσ παράγοντεσ, όπωσ εκπροςϊπουσ τοπικϊν αρχϊν, εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, εκελοντικϊν οργανϊςεων, εμπορικϊν & επαγγελματικϊν ςυλλόγων, πολιτιςτικϊν ςωματείων και περιβαλλοντικϊν ομάδων μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Συγκροτείται μία Ομάδα Συντονιςμοφ τθσ δράςθσ από εκπροςϊπουσ των ενδιαφερόμενων φορζων. Προτείνεται θ αντιπροςϊπευςθ των πολιτϊν που απαρτίηουν τθν Ομάδα Συντονιςμοφ να είναι: Διμοσ- Εκπαιδευτικι Κοινότθτα Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ- Σφλλογοι. 1

2 3. Συνάντθςθ εργαςίασ τθσ Ομάδασ Συντονιςμοφ για το τελικό ςχζδιο διοργάνωςθσ τθσ δράςθσ Αναλόγωσ το μζγεκοσ του Διμου, τθν καταγραφι αναγκϊν και τισ προςδοκίεσ του, αποφαςίηεται από κοινοφ (πάνω ςτον χάρτθ) ποιεσ περιοχζσ-γειτονιζσ κα κακαριςτοφν με τθν παρουςία του Διμου, και ποιεσ κα είναι οι διαδρομζσ που κα ακολουκιςουν οι εκελοντζσ. Επίςθσ τα ςθμεία που χρειάηονται μθχανιματα και τεχνικι υποςτιριξθ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 4. Περίοδοσ προετοιμαςίασ α. Ανακοίνωςθ τθσ δράςθσ «Let s do it Greece 2014»ςτθν τοπικι κοινότθτα μζςα από τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, τοπικό τφπο, διαδίκτυο κ.ά. β. Ανακοίνωςθ τθσ ςυμμετοχισ του Διμου ςτθν Πανελλαδικι Δράςθ «Let s do it Greece 2014» με ςυνζντευξθ τφπου γ. Καταμεριςμόσ εργαςιϊν δ. Καταγραφι και κοςτολόγθςθ απαραίτθτου υλικοφ πχ χάρτθσ τθσ περιοχισ που κα πραγματοποιθκεί θ δράςθ, ςακοφλεσ (άλλο χρϊμα για ανακυκλϊςιμα υλικά), γάντια, νερά, εργαλεία (τςουγκράνεσ, τςάπεσ, χλοοκοπτικό μθχάνθμα κλπ), μθχανιματα, φορτθγά, απορριμματοφόρα, κάδοι κ.α. φαρμακευτικό υλικό για Πρϊτεσ Βοικειεσ ταμπζλεσ ςθματοδότθςθσ για κάκε περιοχι-διαδρομιπροτείνεται ταμπζλα Α3 χαρτόνι Let s do it Greece τοπωνφμιο + ονομαςία Διμου ε. Πρόβλεψθ για ατομικό εξοπλιςμό (μπορεί κάκε ζνασ που ςυμμετζχει να ζχει μαηί του καπζλο, να φορά πρόχειρα ροφχα, να φζρει τα γάντια του, να φοράει άνετα ροφχα και παποφτςια, να ζχει αντθλιακι προςταςία και πόςιμο νερό) ςτ. Πρόβλεψθ για τθ μεταφορά των ςυμμετεχόντων ςτο ςθμείο τθσ δράςθσ (πχ. με δθμοτικά λεωφορεία, ι ποφλμαν ι ςχολικά από κεντρικά ςθμεία του Διμου η. Προγραμματιςμόσ υποςτιριξθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα γραφεία του Διμου πχ: Υπθρεςία κακαριότθτασ: για τθν απομάκρυνςθ των ςυγκεντρωμζνων απορριμμάτων, διαχωριςμό των ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ χριςθ μθχανθμάτων και φορτθγϊν για απομάκρυνςθ μπαηϊν και ογκωδϊν αντικειμζνων (ςτρϊματα, ψυγεία, ζπιπλα κλπ). Επίςθσ ςχεδιαςμόσ από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ για τθν ςωςτι διαχείριςθ των απορριμμάτων κατά τθν ςυλλογι και απομάκρυνςθ. 2

3 Προςπάκεια για τθ διάκεςθ ςτουσ εκελοντζσ δφο χρωμάτων ςακοφλεσ, πχ πράςινο και μαφρο, για να γίνεται διαχωριςμόσ ςε ανακυκλϊςιμα και μθ, ςτθν πθγι, τθν ϊρα τθσ ςυλλογισ όςο αυτό είναι εφικτό. Για τα ξερά κλαδιά εάν υπάρχει μθχάνθμα κρυμμάτιςθσ είναι πολφ χριςιμο να γίνει μια επίδειξθ λειτουργίασ ςτουσ κατοίκουσ για να γίνεται αξιοποίθςθ των οργανικϊν αποβλιτων αντί για καφςθ. Σθμειϊνεται ότι ςε αγροτικζσ και δαςικζσ διαδρομζσ-περιοχζσ πικανόν να χρειάηεται να ζχει προθγθκεί χορτοκοπτικό μθχάνθμα από τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν κοπι των ξερϊν χόρτων (αποψίλωςθ). Γραφείο Τφπου του Διμου για τθν επικοινωνία με τουσ φορείσ και τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ, τισ ανακοινϊςεισ, τισ ςυναντιςεισ εργαςίασ και τθ γραμματειακι υποςτιριξθ των δράςεων (δελτία τφπου, υπενκυμίςεισ, θλεκτρονικι αλλθλογραφία κλπ). θ. Συμμετοχι και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ Τοπικϊν Αρχϊν πχ: Τροχαία για τυχόν ανάγκθ παρουςίασ ι τοποκζτθςθσ κϊνων προκειμζνου οι ομάδεσ εκελοντϊν να προςτατεφονται από τθν διζλευςθ των οχθμάτων εάν ο κακαριςμόσ γίνεται παραπλεφρωσ δρόμων οδικισ κυκλοφορίασ Δαςαρχείο για τον κακαριςμό δαςϊν Λιμεναρχείο για τον κακαριςμό παραλιϊν, λιμανιϊν, βυκϊν κα κ. Πρόγραμμα εξεφρεςθσ χορθγιϊν - δωρεϊν ςε είδοσ (πχ μπλουηάκια & καπελάκια «Let s do it Greece»με τθν επωνυμία του Διμου και του χορθγοφ, δωρεάν χϊρο ςε θμεριςιο τφπο για δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ, διάκεςθ χρόνου ςε φωτεινζσ πινακίδεσ ανακοινϊςεων - διαφθμίςεων κα. ι. Ενθμζρωςθ για τα μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ που πρζπει να λαμβάνονται Δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ: Συνεργαςία με τα μζλθ τθσ επιτροπισ διαβοφλευςθσ του Διμου και ενεργοποίθςθ όλων των φορζων και οργανϊςεων του μθτρϊου του Διμου. Προβολι ταινίασ ςε αμφικζατρο ι αίκουςα του Διμου με περιεχόμενο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τον εκελοντιςμό. Ενεργοποίθςθ πολιτϊν μζςα από τθν ιςτοςελίδα και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του Διμου, τθν αποςτολι μθνυμάτων, ενθμερϊςεων και δθμοςιεφςεων ςτον τοπικό τφπο. Συνεργαςία με τισ περιβαλλοντικζσ μακθτικζσ ομάδεσ των ςχολείων του Διμου και με τουσ υπεφκυνουσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ανακοίνωςθ μικρϊν διαγωνιςμϊν ςτα ςχολεία (πχ καταςκευι πάνινθσ τςάντασ με ςτόχο τθν μείωςθ του πλαςτικοφ, διαγωνιςμό ςυλλογισ πλαςτικϊν καπακιϊν από παραλίεσ κ.α.). Μελζτθ, από κοινοφ με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, προτάςεων αναγνϊριςθσ τθσ ςυμμετοχισ μακθτϊν (πχ κλιρωςθ βραβείων - δϊρων που μποροφν να προςφερκοφν από τθν εμπορικι κοινότθτα). Περιοριςμζνοσ αρικμόσ αφιςϊν μποροφν να γίνουν από τα ςχολεία με υλικά ανακφκλωςθσ. Διοργάνωςθ ςε κατάλλθλο χϊρο μίασ ζκκεςθσ trash art με ζργα καλλιτεχνϊν ι μακθτϊν καταςκευαςμζνα από ανακυκλϊςιμα υλικά. 3

4 Σθμαντικό να τονίςουμε ότι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ «Let s do it Greece 2014» ςε κεντρικό επίπεδο δεν κα τυπωκοφν και δεν κα μοιραςτοφν φυλλάδια και αφίςεσ, τόςο για οικονομία πόρων όςο και για λόγουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για το λόγο αυτό υιοκετοφμε τθ μζκοδο τθσ θλεκτρονικισ αποςτολισ τουσ. Ανακοινώςεισ-Προςκλιςεισ ςυμμετοχισ δθμοτών: Εκτόσ από τθν γραφιςτικι τθσ επιμζλεια, θ πρόςκλθςθ (ζντυπθ ι θλεκτρονικι) χρειάηεται να παρζχει ξεκάκαρθ ενθμζρωςθ για τθν ϊρα ζναρξθσ, για τουσ τόπουσ ςυνάντθςθσ και για τουσ προκακοριςμζνουσ χϊρουσ που κα γίνει θ δράςθ αναλόγωσ και το μζγεκοσ, τισ δυνατότθτεσ και τισ καταγεγραμμζνεσ ανάγκεσ του Διμου. Επίςθσ είναι καλό να αναγράφεται ο εξοπλιςμόσ που προτείνεται να ζχει ο κάκε εκελοντισ μαηί του. Η αναφορά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ καμπάνιασ είναι επίςθσ βοθκθτικό ςτοιχείο για όςουσ κζλουν να μάκουν περιςςότερα κα είναι να ζχει ορίςει ο Διμοσ για κάκε χϊρο κακαριςμοφ και ζναν υπεφκυνο φορζα που κα ςυντονίςει τουσ εκελοντζσ ςτθ διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ. Η πρόςκλθςθ προτείνεται να αναρτθκεί: o Στθν ιςτοςελίδα και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του Διμου (να ζχει προβλεφκεί ειδικόσ χϊροσ μζςα ςτον διαδικτυακό τόπο, με κζμα «Let s do it Greece 2014» που κα παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ και το ςχζδιο δράςθσ που ζχει αποφαςίςει ο Διμοσ). o Στισ ιςτοςελίδεσ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ των εκελοντικϊν οργανϊςεων, των ςυλλόγων και όλων των άλλων φορζων που ςυμμετζχουν. o Σε ςθμεία ςυνεςτίαςθσ δθμοτϊν (δθμαρχείο, δθμοτικά κτίρια, χϊρουσ άκλθςθσ, πολιτιςτικό κζντρο, ΚΕΠ, ςχολεία, εκκλθςία, ΚΑΠΗ κ.α.). o Σε κοινωνικά δίκτυα ςτο διαδίκτυο πχ Facebook,Twitter κτλ. o Σε τοπικζσ εφθμερίδεσ, ραδιόφωνο, τοπικι τθλεόραςθ και ςε θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ. 5. Υλοποίθςθ o Η Ομάδα Συντονιςμοφ Δράςθσ φκάνει εγκαίρωσ ςτο χϊρο για τθν προετοιμαςία τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ με τθν ςχετικι ςθματοδότθςθ (ταμπζλα Α3 χαρτόνι «Let s do it Greece 2014» + τοπωνφμιο + ονομαςία Διμου) που κα ζχουν μοιραςτεί από τον Διμο ςτουσ ςυντονιςτζσ των ομάδων/διαδρομϊν /περιοχϊν o Κατανομι και διανομι του υλικοφ o Υποδοχι ομάδων και μεμονωμζνων εκελοντϊν o Σφντομθ ενθμζρωςθ για τον τρόπο ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ (πχ διαχωριςμόσ ανακυκλϊςιμων ςε άλλο χρϊμα ςακοφλεσ) o Συμμετοχι ςτθ δράςθ υπό τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία τθσ Ομάδασ Συντονιςμοφ o Συγκζντρωςθ και φφλαξθ του υλικοφ για επαναχρθςιμοποίθςθ ςε άλλθ δράςθ ( εργαλεία κλπ) 4

5 6. Αξιολόγθςθ ζργου και Προετοιμαςία επόμενθσ δράςθσ Συνάντθςθ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ αλλά και τουσ διοργανωτζσ. 7. Aναγνώριςθ ςυμμετοχισ των εκελοντών πχ φωτογραφίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ευχαριςτιρια μθνφματα κ.ά. Στόχοσ μασ είναι να προβάλλουμε μζςα ςτον Ελλθνικό χώρο αλλά και διεκνώσ, το καλό πρόςωπο τθσ χώρασ μασ. Το πρόςωπο των ανκρώπων που προςπακοφν και προςφζρουν κακθμερινά ςτον τόπο τουσ, το πρόςωπο των εκελοντών που ςυνεργάηονται ςε κοινι προςπάκεια, το πρόςωπο τθσ χαράσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ δθμιουργικότθτασ. ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Πλθροφορίεσ: Επικοινωνία: 5

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Ιοφλιοσ 2015 Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος 2012 1 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από Ανακζτουςα Αρχι: Γενικι

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν Ανάδειξθσ του Ρολιτιςτικοφ Αποκζματοσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Χανίων» Ανακζτουςα Αρχι: ΥΡ. ΡΑΙΔΕΙΑΣ. Θ.ΡΟΛ.ΑΘΛ. ΚΕϋ ΕΦΟEΙΑ ΡΟΪΣΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ Μάρτιοσ 2014 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΘ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ...1 1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΘΜΑΧΩΝ... 1 1.2 ΤΟ ΕΓΟ SEAP-PLUS... 2 1.3 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα