ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Δημήτριος Δημογιάννης και Χρίστος Τσαντήλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Δημήτριος Δημογιάννης και Χρίστος Τσαντήλας"

Transcript

1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δημήτριος Δημογιάννης και Χρίστος Τσαντήλας Γενικά Η ορθή χρήση των εδαφικών πόρων, η οποία ορίζεται ως αυτή που εξασφαλίζει τα μέγιστα ωφελήματα χωρίς να απειλεί την αειφορία τους, είναι απαραίτητη για την επιβίωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Όσο αυξάνει ο πληθυσμός της γης τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη ορθής χρήσης και προστασίας των εδαφικών πόρων. Τα εδάφη όμως παρουσιάζουν σημαντική ποικιλομορφία και το κάθε ένα από αυτά αντιδρά διαφορετικά στις εξωτερικές επιδράσεις, ανθρώπινες ή φυσικές. Είναι απαραίτητο, επομένως, να γνωρίζουμε τις διάφορες κατηγορίες των εδαφών, τη γεωγραφική τους κατανομή, τις ιδιότητές τους, τις αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος και την αντίδρασή τους σε εξωτερικές επιδράσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χαρτογράφηση των εδαφών και τη σύνταξη του εδαφολογικού χάρτη, δηλαδή την απογραφή της γεωγραφικής κατανομής των διαφόρων κατηγοριών των εδαφών. Οι εδαφολογικοί χάρτες συνοδεύονται από τις εδαφολογικές μελέτες. Κατηγορίες και Κλίμακες Εδαφολογικών Χαρτών Οι εδαφολογικοί χάρτες, ανάλογα με το βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών που περιέχουν και την κλίμακα στην οποία έχουν σχεδιασθεί, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Εξερευνητικοί Χάρτες με κλίμακα μικρότερη από 1: , Αναγνωριστικοί Χάρτες με κλίμακα που κυμαίνεται μεταξύ 1: και 1:60.000, Ημιλεπτομερείς Χάρτες με κλίμακα μεταξύ 1: και 1:20.000, Λεπτομερείς Χάρτες με κλίμακα μεγαλύτερη της 1: (συνήθως 1: ή 1:5.000) και, τέλος, Πολύ Λεπτομερείς Χάρτες με κλίμακες από 1:5.000 μέχρι 1:500. Οι λεπτομερείς εδαφολογικοί χάρτες παρέχουν πολλά εδαφικά στοιχεία και είναι αυτοί που κατ εξοχήν έχουν εφαρμογές στην καθημερινή γεωργική πρακτική. Η κατάρτιση των λεπτομερών εδαφολογικών χαρτών απαιτεί τον προσδιορισμό στην ύπαιθρο των ιδιοτήτων του εδάφους μέχρι βάθους 1.5 m σε ένα πυκνό δίκτυο τομών, των οποίων η απόσταση κυμαίνεται από 50 έως 200 m. Ακόμη, απαιτούνται εργαστηριακές αναλύσεις σε έναν

2 αριθμό εδαφοτομών, αντιπροσωπευτικών των χαρτογραφικών μονάδων. Τα όρια των χαρτογραφικών μονάδων καθορίζονται επί τόπου σε αεροφωτογραφίες ή σε τοπογραφικό χάρτη. Ο απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων, η έκταση που αντιπροσωπεύουν και το είδος των δειγμάτων φαίνονται σε σχετικό πίνακα στο παράρτημα. Χρησιμότητα Εδαφολογικών Χαρτών Γενικά, η χρησιμότητα των εδαφολογικών χαρτών μπορεί να σκιαγραφηθεί ως εξής: Ο εδαφολογικός χάρτης είναι αναπόσπαστο τμήμα οιουδήποτε αρτίου προγράμματος γεωργικής έρευνας και γεωργικής ανάπτυξης μιας περιοχής και καθιστά δυνατή τη γενίκευση των συμπερασμάτων της έρευνας. Αποτελεί τη βάση για όλες τις ταξινομήσεις γαιών και της παραγωγικότητας αυτών. Λύνει πρακτικά προβλήματα της εκμετάλλευσης των εδαφικών πόρων, όπως η επιλογή καλλιεργειών, η εφαρμογή αποτελεσματικής λίπανσης, η εφαρμογή της κατάλληλης άρδευσης ή στράγγισης, η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων καλλιέργειας και γενικά των μεθόδων διαχείρισης των εδαφών για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους. Καθορίζει τα μέτρα για τη βελτίωση και την προστασία των εδαφών (ασβεστώσεις, γυψώσεις, αντιδιαβρωτική προστασία κ.ά). Η άσκηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών, της βιολογικής και οικολογικής γεωργίας απαιτούν την ύπαρξη του εδαφολογικού χάρτη. Έγγειες βελτιώσεις, αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, αναδασώσεις, χωροταξικός σχεδιασμός (τοποθέτηση οικισμών, βιομηχανικών ζωνών, τουριστικών χώρων κ.λ.π.) απαιτούν, επίσης την ύπαρξη του εδαφολογικού χάρτη. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η ύπαρξη του εδαφολογικού χάρτη είναι απολύτως απαραίτητη υποδομή για τη γεωργική ανάπτυξη μιας χώρας. Καμμία άλλη εναλλακτική προσέγγιση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη χρησιμότητα αυτού του έργου υποδομής.

3 Χαρτογραφική Μονάδα Η χαρτογραφική μονάδα είναι μια συγκεκριμένη εδαφική πετριοχή, που απεικονίζεται στον εδαφολογικό χάρτη, περιγραμμένη από συγκεκριμένα όρια και χαρακτηρίζεται από ένα ειδικό χαρτογραφικό σύμβολο που αντιστοιχεί στο σύνολο των εδαφικών ιδιοτήτων που την ορίζουν. Τα εδάφη μιας χαρτογραφικής μονάδας έχουν χαρακτηριστικά που κυμαίνονται σε συγκεκριμένα όρια τα οποία την ορίζουν και την διαφοροποιούν από άλλες χαρτογραφικές μονάδες. Οι χαρτογραφικές μονάδες παρέχουν όλες τις πληροφορίες και αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης των εδαφών. Η αναγνώριση και η οριοθέτηση των χαρτογραφικών μονάδων και ιδίως των λεπτομερών απαιτεί τη διερεύνηση και τον εντοπισμό του λογικού τρόπου μεταβολής των διαγνωστικών χαρακτηριστικών από χαρτογραφική μονάδα σε χαρτογραφική μονάδα και τη δυνατότητα εξήγησης του τρόπου αυτού μεταβολής σε σχέση με την εδαφογένεση. Επίσης προυποθέτει την ταξινομική κατάταξη των εδαφών. Για τους λόγους αυτούς οι έμπειροι χαρτογράφοι-επικεφαλείς των συνεργείων περιτρέχουν την περιοχή και περιγράφουν εδαφοτομές αντιπροσωπευτικές των εδαφικών ομάδων, που διακρίνουν στην περιοχή. Οι περιγραφές συμπληρώνονται με εργαστηριακούς προσδιορισμούς. Με τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται οι ρόλοι των τοπικών παραγόντων εδαφογένεσης (μητρικό υλικό, τοπογραφικό ανάγλυφο, κλίμα, οργανισμοί, και χρόνος) στη διαμόρφωση των εδαφικών ιδιοτήτων, όπως και στην κατεύθυνση και στο βαθμό εδαφογένεσης των εδαφικών μονάδων. Συγχρόνως προσδιορίζονται τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά και ταξινομούνται τα εδάφη με κατάλληλο, για την κλίμακα χαρτογράφησης, σύστημα ταξινόμησης. Οι χαρτογραφικές μονάδες συγκροτούνται από γενετικά συγγενείς ταξινομικές μονάδες. Για τις μη λεπτομερείς χαρτογραφήσεις η συγκρότηση των χαρτογραφικών μονάδων βασίζεται κυρίως στις γενετικές και ταξινομικές σχέσεις αυτών. Στις λεπτομερείς χαρτογραφήσεις εξ ίσου σημντικό ρόλο παίζουν και εδαφικές ιδιότητες που δεν χρειάζονται γενετική ερμηνεία. Μία διαδικασία, που σκοπό έχει να καταστήσει ακριβή και ομοιόμορφη την ταξινόμηση των εδαφών, την περιγραφή, την ονομασία και την εμφάνιση των χαρτογραφικών μονάδων σε ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα, είναι η συσχέτιση των εδαφών. Αυτή, επίσης, βασίζεται σε γενετικούς παράγοντες και συνδυασμούς αυτών.

4 Τεχνική της Λεπτομερούς Χαρτογράφησης Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της σύνταξης των λεπτομερών εδαφολογτικών χαρτών εκτελείται στην ύπαιθρο, αφού όπως αναφέρθηκε, βασίζεται στον επί τόπου προσδιορισμό των ιδιότήτων του εδάφους, τόσο των επιφανειακών όσο και των βαθυτέρων οριζόντων και στρώσεων. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι σε γενικές γραμμές οι εξής: 1. Συλλογή Σχετικών Στοιχείων Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους γεωλογικούς, γεωμορφολογικούς και τοπογραφικούς χάρτες, χάρτες χρήσεως γης και χάρτες βλαστήσεως. Επίσης γίνεται προκαταρκτική ερμηνεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών απεικονίσεων. Στη φάση αυτή καθορίζονται οι γεωμορφές της περιοχής. 2. Προκαταρκτική Έρευνα Υπαίθρου και Κατάρτιση Πίνακα και Υπομνήματος Χαρτογραφικών Μονάδων Κατά το στάδιο αυτό οριοθετούνται οι κύριες γεωμορφές επί του χάρτου, προσδιορίζονται οι σχέσεις εδαφικών ιδιοτήτων και τμημάτων του τοπίου, περιγράφονται οι κύριες ταξινομικές μονάδες σε κάθε γεωμορφή, προσδιορίζονται τα όρια των εδαφικών ιδιοτήτων που διαφοροποιούν τις χαρτογραφικές μονάδες και καταρτίζεται προκαταρκτικός πίνακας χαρτογραφικών μονάδων και υπόμνημα χαρτογραφήσεως. 3. Χαρτογράφηση Εδαφών στην Ύπαιθρο Η φάση αυτή είναι η σημαντικότερη. Οι χαρτογράφοι, οι οποίοι πρέπει να είναι επιστήμονες με πλήρη γνώση της εδαφολογίας και ειδικές γνώσεις εδαφογένεσης και ταξινόμησης εδαφών, περιτρέχουν την περιοχή και εξετάζουν το έδαφος κατά μήκος οδεύσεων, προσδιορίζει τις ιδιότητες που καθορίζουν τις χαρτογραφικές μονάδες και εντάσσει τα εδάφη στις οικείες χαρτογραφικές μονάδες και χαράσσει τα διαχωριστικά τους όρια. 4. Περιγραφή και Δειγματοληψία Εδαφών Κατά τη φάση αυτή γίνονται λεπτομερείς περιγραφές και δειγματοληψίες εδαφών, αντιπροσωπευτικών κάθε χαρτογραφικής ομάδας. Οι περιγραφές γίνονται σε εδαφοτομές-ορύγματα. Μετά την περιγραφή λαμβάνονται δείγματα διαταραγμένα όσο και αδιατάρακτα, αντιπροσωπευτικά κάθε ορίζοντα ή στρώσης της περιγραφείσης εδαφοτομής. Στο εργαστήριο γίνονται οι προσδιορισμοί της κοκκομετρικής σύστασης,

5 του ph, της IAK, του βαθμού κορεσμού, της καμπύλης υγρασίας, της διαθέσιμης υγρασίας, του ανθρακικού ασβεστίου, της οργανικής ύλης, του ολικού Ν, των διαθεσίμων μορφών Κ και Ρ και σε ορισμένες πετριπτώσεις των ιχνοστοιχείων, της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, των αργιλλικών ορυκτών, των τοξικών στοιχείων, του φαινομένου ειδικού βάρους και του σημείου μάρανσης. Η διηθητικότητα των εδαφών προσδιορίζεται στον αγρό. 5. Εδαφολογικές Έρευνες Εδαφολογικές έρευνες στην χαρτογραφούμενη περιοχή είναι απαραίτητες για τον ακριβή χαρακτηρισμό των εδαφών και για την ερμηνεία των χαρτογραφικών μονάδων. Τεχνικές και Μέσα Υποβοήθησης της Χαρτογράφησης των Εδαφών Οι κυριώτερες από τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη χαρτογράφηση των εδαφών είναι η Φωτοερμηνεία, οι Δορυφορικές Απεικονίσεις και τα Γεωργαφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). Οι αεροφωτογραφίες και οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση χαρτογράφησης μαζί με τους αντίστοιχους τοπογραφικούς χάρτες στα στάδια της προκαταρκτικής έρευνας υπαίθρου. Τα GIS είναι εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων που παρέχουν για κάθε πληροφορία και τις συντεταγμένες του σημείου από το οποίο έχει ληφθεί η πληροφορία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την σύνταξη των εδαφολογικών χαρτών είτε για την ψηφιακή γεωγραφική αποθήκευση των δεδομένων. Με τη βοήθεια των GIS μπορεί να συνταχθεί ένα πλήθος θεματικών χαρτών όπως χάρτες υδρομορφίας εδαφών, καταλληλότητας εδαφών για συγκεκριμένες καλλιέργειες, αρδευσιμότητας εδαφών, καλλιεργητικών ομάδων, διαβρωσιμότητας εδαφών και άλλοι. Προδιαγραφές Σύνταξης Εδαφολογικών Μελετών Οι εδαφολογικοί χάρτες και οι παράγωγοι θεματικοί χάρτες κάθε περιοχής συνοδεύονται από την αντίστοιχη εδαφολογική μελέτη (Soil Survey Report). Οι εδαφολογικές μελέτες γενικά περιλαμβάνουν την περιγραφή, την ερμηνεία και την αξιολόγηση των χαρτογραφικών μονάδων, όπως και τις εναλλακτικές προτάσεις για την αξιοποίηση αυτών. Οι σύγχρονες τεχνικές των ψηφιακών βάσεων δεδομένων και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών καθιστούν δυνατή τη συνεχή βελτίωση μιας

6 μελέτηςκαι τον εμπλουτισμό της με νέα δεδομένα. Τα περιεχόμενα της εδαφολογικής μελέτης είναι τα εξής: 1. Εισαγωγή Σε αυτή αναφέρονται οι σκοποί, η αναγκαιότητα και οιδυνατότητες της μελέτης. 2. Γενικά Στοιχεία και Πληροφορίες Εδώ περιγράφονται οι κλιματικές, γεωλογικές, υδρολογικές, γεωργικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιοχής, που αναφέρεται η μελέτη. 3. Μεθοδολογία Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη της μελέτης, οι οποίες πρέπει να είναι σύγχρονες, ευρέως αποδεκτές και βιβλιογραφικά θεμελιωμένες. Γενικά περιλαμβάνουν μεθόδους αναγνώρισης και προσδιορισμού των γεωμορφών, μεθόδους προσδιορισμού των εδαφικών και χαρτογραφικών μονάδων, μεθόδους δειγματοληψίας τυπικών εδαφοτομών των εδαφικών και χαρτογραφικών μονάδων, μεθόδους εργαστηριακών αναλύσεων των εδαφικών δειγμάτων, μεθόδους υπαίθριων εδαφικών προσδιορισμών, μεθόδους χαρτογραφήσεως εδαφών και εκτυπώσεως χαρτών και μεθόδους ερμηνείας και αξιολόγησης των χαρτογραφικών μονάδων. 4. Περιγραφή και Ανάλυση των Εδαφικών Μονάδων Περιγράφονται και αναλύονται οι εδαφικές μονάδες, συσχετίζονται με εδαφικές μονάδες άλλων περιοχών και αναλύονται οι εδαφογενετικές συνθήκες της περιοχής και οι σχέσεις των εδαφικών μονάδων με τους παράγοντες εδαφογένεσης. 5. Περιγραφή και Ανάλυση των Χαρτογραφικών Μονάδων Περιγράφονται και αναλύονται οι χαρτογραφικές μονάδες ως προς τις ιδιότητες αυτών και τα όρια διαφοροποιήσεως μεταξύ των. Αναφέρεται η έκταση που καταλαμβάνει κάθε χαρτογραφική μονάδα στην περιοχή μελέτης. Σε σχετικούς πίνακες αναφέρονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τα αναλυτικά δεδομένα των αντιπροσωπευτικών εδαφοτομών. Συντάσσονται διαγράμματα εύρους κατανομής των τιμών των εδαφικών ιδιοτήτων για κάθε χαρτογραφική μονάδα.

7 6. Ερμηνεία των Χαρτογραφικών Μονάδων Η ερμηνεία των χαρτογραφικών μονάδων είναι η σημαντικότερη συνεισφορά της εδαφολογίας στην αξιοποίηση των εδαφικών πόρων. Αξιολογούνται οι ιδιότητες των χαρτογραφικών μονάδων ως προς τη συμπεριφορά του εδάφους έναντι των καλλιεργητικών επεμβάσεων (άροση, άρδευση, στράγγιση, λίπανση), τους περιορισμούς που εμφανίζουν για ορισμένα συστήματα καλλιέργειας και τη συμπεριφορά τους σε εξωτερικιές φυσικές ή ανθρωπογενείς επιδράσεις. 7. Ταξινόμηση και Αξιολόγηση των Χαρτογραφικών Μονάδων Μετά την ερμηνεία οι χαρτογραφικές μονάδες ταξινομούνται σε κατηγορίες γαιοικανότητας και καλλιεργητικές ομάδες. Οι καλλιεργητικές ομάδες είναι η βάση της πρακτικής εφαρμογής της εδαφολογικής μελέτης. Οι χαρτογραφικές μονάδες που επιδέχονται το ίδιο διαχειριστικό σύστημα εντάσσονται στην ίδια καλλιεργητική ομάδα. Ως κριτήρια χρησιμοποιούνται ορισμένα εδαφικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τα ενδεικνυόμενα είδη καλλιεργούμενων φυτών, το κατάλληλο σύστημα άρδευσης ή στράγγισης, την κατάλληλη λιπαντική αγωγή, το κατάλληλο σύστημα καλλιέργειας του εδάφους και τη δυνατή παραγωγικότητα αυτού. Κατόπιν οι χαρτογραφικές μονάδες αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους για ορισμένες χρήσεις, με την εφαρμογή ποιοτικών ή ποσοτικών μεθόδων και, στη βάση των αξιολογήσεων αυτών, των εκτιμήσεων των περιορισμών και της παραγωγικής δυνατότητας των εδαφών, των κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της περιοχής, διατυπώνονται εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης των εδαφικών πόρων της υπό μελέτη περιοχής. 8. Βιβλιογραφία Η εδαφολογική μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις φάσεις εκπόνησής της. Η χρήση των εδαφικών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων καθίσται ολοένα και περισσότερο επιτακτική στη σύγχρονη σύνταξη των εδαφολογικών μελετών. Τα GIS μπορούν να συνδεθούν με μοντέλα, τα οποία εκτιμούν τη συμπεριφορά και προσδιορίζουν νέες ιδιότητες των χαρτογραφικών μονάδων και επίσης με

8 γεωστατιστικά μοντέλα για τη μελέτη των σοβαρών χωροταξικών μεταβολών, που παρουσιάζουν τα εδάφη των χαρτογραφικών μονάδων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εδαφολογική μελέτη είναι η σημαντικότερη συνεισφορά της εφηρμοσμένης εδαφολογίας στην ορθή αξιοποίηση και προστασία των εδαφικών πόρων. Η ορθολογική και σύχρονη σύνταξη των εδαφολογικών μελετών απαιτεί τη συμβολή και τη συνεργασία επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων, η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται από το πρώτο στάδιο της μελέτης. 9. Σύστημα Συμβολισμών χρησιμοποιούμενο από το ΙΧΤΕΛ Το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης Εδαφών από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα έχει υιοθετήσει και χρησιμοποιεί επίσημα, εκτός και αν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο φορέα κάτι διαφορετικό, τη μεθοδολογία της λεπτομερούς χαρτογράφησης εδαφών που που έχει χρησιμοποιηθεί στο Εθνικό Έργο Κατάρτισης του Εδαφολογικού Χάρτη της Χώρας. Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται περιγράφονται στο σύστημα που έχει εκπονηθεί από το Κ.Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, το οποίο συνοπτικά περιγράφεται στο συνημμένο παράρτημα. 10. Σύστημα Ταξινόμησης Εδαφών Το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης Εδαφών χρησιμοποιεί για την εκπόνηση εδαφολογικών μελετών και δημιουργία εδαφολογικών χαρτών το σύστημα ταξινόμησης εδαφών που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από τις Η.Π.Α. (USDA, 1999). Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του συστήματος αυτού περιέχονται στο Soil Survey Manual (1981) του USDA. Ανάλογα με το βαθμό λεπτομέρειας της μελέτης υιοθετείται το ταξινομικό επίπεδο που θα χρησιμοποιηθεί. Ορισμένες συνοπτικές πληροφορίες του συστήματος ταξινόμησης (Soil Taxonomy System) δίνονται στο παράρτημα.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ENTISOLS, INCEPTISOLS, VERTISOLS Το σύστημα βασίζεται στην κοκκομετρική σύσταση, στην κλάση υδρομορφίας ολόκληρης της εδαφικής κατατομής, στο βαθμό και την κατεύθυνση της εδαφογένεσης, στην κλίση και το βαθμό διάβρωσης της επιφάνειας του εδάφους, στην παρουσία οργανικών στρωμάτων και χαλικιών σε όλο το βάθος της κατατομής, καθώς και στην ύπαρξη ή μη ανθρακικού ασβεστίου σε σχέση με το βάθος. Οι παραπάνω ιδιότητες παρουσιάζονται με το κατωτέρω σύμβολο που χαρακτηρίζει κάθε εδαφική μονάδα (Σχήμα 1). Κοκκομετρική σύσταση cm Koκκομετρική σύσταση cm Κοκκομετρική σύσταση 0-25 cm Εδαφογενετική Τάξη Κλάση Υδρομορφίας B A 0 1 (sp) E f x Μεγάλη Ομάδα Κλίση Διάβρωση Ανθρακικά Υποτάξη Ειδικές Συνθήκες (αλατότητα, αλκαλίωση κ.λ.π.) Σχήμα 1. Συμβολισμός χαρτογραφικής μονάδας 1.1 Κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης Η εδαφική κατατομή διαιρείται σε τρία τμήματα: Τμήμα Α επιφανειακό έδαφος (βάθος 0-25 cm) Τμήμα Β υπέδαφος (βάθος cm) Τμήμα Γ υπόστρωμα (βάθος cm) Οι επιμέρους κλάσεις κοκκομετρικής σύστασης και τα αντίστοιχα χαρτογραφικά σύμβολα για κάθε ένα από τα τρία τμήματα δίνονται στον Πίν. 1.

10 Χαρτ. Πίνακας 1. Κλάσεις Κοκκομετρικής Σύστασης και συμβολισμός αυτών Tμήμα Α Τμήμα Β Τμήμα Γ Σύμβολο cm cm 0 Χαλίκια>60ο/ο Χαλίκια>60ο/ο Χαλίκια>60ο/ο 1 Αμμώδης (S), Αμμώδης (S) Αμμώδης (S) Πηλοαμμώδης (LS) Πηλοαμμώδης (LS) Αμμοπηλώδης (SL) ή στρώσεις με χονδρόκοκκα υλικά 2 Αμμοπηλώδης (SL) Ιλυώδης (Si) 3 Ιλυώδης (Si) Ιλυοπηλώδης (SiL) λεπτή Αμμοπ/δης (FSL) Πηλώδης (L) 4 Αμμοαργιλλοπηλώδης (SCL), Aργιλλοπηλώδης (CL) Ιλυοαργιλλοπηλώδης (SiCL) 5 Αμμοαργιλλώδης(SC) Ιλυοαργιλλώδης(SiC) Ιλυοπηλώδης (SiL) Πηλώδης (L) ή στρώσεις με επικρατέστερη Πηλώδη (L) Αργιλλοπηλώδης (CL) Αλυοαργιλλοπηλώδης (SiCL), Αμμοαργιλλο - Πηλώδης (SCL) ή στρώσεις με επικρατέστερα λεπτόκοκκα υλικά Αργιλλώδης (C) Ιλυοαργιλλώδης (SiC) Αμμοαργιλλώδης (SC) Πηλοαμμώδης (LS) Αμμοπηλώδης (SL) Πηλώδης (L) Ιλυώδης (Si) Ιλυοπηλώδης (SiL) ή στρώσεις με επικρατέστερα μέσης συστάσεως υλικά Λεπτότερη από Πηλώδης (L) ή στρώσεις με επικρατέστερα λεπτόκοκκα υλικά Αργιλλώδης(C) C Μητρικό υλικό R Πέτρωμα * Χαλίκια<60% Η κοκκομετρική σύσταση του πρώτου τμήματος χαρακτηρίζει τον εδαφικό τύπο, ενώ η κοκκομετρική σύσταση του δευτέρου και τρίτου τμήματος μαζί με την υδρομορφία της εδαφοτομής καθορίζουν την εδαφοσειρά αυτής.

11 1.2 Κλάσεις υδρομορφίας Ο χαρακτηρισμός των κλάσεων υδρομορφίας βασίζεται στο χρώμα του εδαφικού υλικού στα διάφορα βάθη, την παρουσία εξανθήσεων σιδήρου και μαγγανίου και στην ύπαρξη οριζόντων gley στα διάφορα βάθη της εδαφοτομής. Οι κλάσεις που χρησιμοποιούνται εδώ είναι οι παρακάτω: Κλάση Χαρακτηρισμός A - Εδάφη πολύ καλώς αποστραγγιζόμενα. Ξηρή εδαφοτομή σε όλο το βάθος, απουσία εξανθήσεων μαγγανίου-σιδήρου. B - Εδάφη καλώς αποστραγγιζόμενα. Κατά τη διάρκεια των υγρών μηνών η στάθμη του υπογείου ύδατος βρίσκεται σε βάθος cm από την επιφάνεια σχηματίζοντας έτσι εξανθήσεις μαγγανίου και σιδήρου σ' αυτό το βάθος σε περιορισμένη έκταση και αριθμό. C - Εδάφη μετρίως αποστραγγιζόμενα. Κατά την διάρκεια των υγρών μηνών η στάθμη του υπογείου ύδατος βρίσκεται σε βάθος cm από την επιφάνεια, συχνές εξανθήσεις μαγγανίου και σιδήρου αρχίζουν και εμφανίζονται απ' αυτό το βάθος, Δεν απαιτείται στράγγιση εκτός για πολύ ευαίσθητα στην υγρασία φυτά. D - Εδάφη ατελώς αποστραγγιζόμενα. Κατά την διάρκεια των υγρών μηνών η στάθμη του υπογείου ύδατος βρίσκεται cm από την επιφάνεια, σχετικά πολλές κι ευδιάκριτες εξανθήσεις μαγγανίου και σιδήρου εμφανίζονται απ' αυτό το βάθος. Δεν απαιτείται στράγγιση για ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά φυτά, αλλά απαιτείται για ευαίσθητα διετή φυτά. E - Εδάφη κακώς αποστραγγιζόμενα. Κατά την διάρκεια των υγρών μηνών η στάθμη του υπογείου ύδατος βρίσκεται σε βάθος μικρότερο από 25 cm από την επιφάνεια. Έτσι δημιουργούνται πολλές ευδιάκριτες εξανθήσεις μαγγανίου-σιδήρου από το βάθος αυτό. Όλες οι παραπάνω κλάσεις περιλαμβάνουν εδάφη που είναι ξηρά από το τέλος της Άνοιξης έως το Φθινόπωρο και που απαιτούν άρδευση για την καλή ανάπτυξη των φυτών σ' αυτό το διάστημα. Επιφανειακή στράγγιση κατά την διάρκεια των υγρών μηνών είναι μάλλον αρκετή για τις κλάσεις D και E.

12 Οι κλάσεις που ακολουθούν αναφέρονται σε εδάφη που έχουν ρηχότερα από 150 cm μόνιμη στάθμη υπογείου ύδατος. F - Εδάφη με μόνιμη στάθμη υπογείου ύδατος μεταξύ 50 και 150 cm, από την επιφάνεια με συνέπεια την ύπαρξη οριζόντων GLEY απ' αυτό το βάθος. Απαιτείται στράγγιση καθώς και για τα εδάφη με D ή Ε κλάση υδρομορφίας στο ανώτερο τμήμα (συνδυασμοί D/F ή E/F σημαίνουν μέχρι τη στάθμη του υπογείου ύδατος κλάση στράγγισης αυτή που δίνει ο αριθμητής κλάσματος). G - Eδάφη με μόνιμη στάθμη υπογείου ύδατος σε βάθος μικρότερο από 50 cm από την επιφάνεια και ύπαρξη οριζόντων GLEY απ' αυτό το βάθος. Απαιτείται οπωσδήποτε στράγγιση. 1.3 Χαρακτηρισμός εδαφικών φάσεων Φάσεις κλίσεως Τα σύμβολα της κλίσης που χρησιμοποιούνται εδώ έχουν προκύψει από τις κλάσεις και φάσεις της κλίσης, κατά τον παρακάτω τρόπο. Σύμβολο/ Κλάση Κλίση % Φάση Α 0-2 Επίπεδη Β 2-6 Ελαφρώς κεκλιμένη C 6-12 Μετρίως κεκλιμένη D Ισχυρώς κεκλιμένη E Πολύ ισχυρώς κεκλιμένη F Ελαφρώς απότομη G Μετρίως απότομη H > 50 Ισχυρώς απότομη Φάσεις διάβρωσης Οι φάσεις και τα σύμβολα για τη διάβρωση καθορίσθηκαν με βάση την έκταση της διάβρωσης όπως αυτή φαίνεται στην επιφάνεια του εδάφους κατά τον ακόλουθο τρόπο. Σύμβολο Περιγραφή Φάση 0 Καμιά διάβρωση δεν παρουσιάζεται στην επιφάνεια Μη διαβρωμένη 1 Κατώτεροι ορίζοντες ή στρώσεις παρουσιάζονται στην επιφάνεια σε έκταση όχι μεγαλύτερη από 30% της συνολικής Ελαφρώς διαβρωμένη

13 2 3 4 Κατώτεροι ορίζοντες ή στρώσεις παρουσιάζονται στην επιφάνεια σε έκταση μεγαλύτερη από 30% της συνολικής Κατώτεροι ορίζοντες ή στρώσεις παρουσιάζονται στην επιφάνεια καθώς και έντονες αυλακώσεις Σημαντικό τμήμα της εδαφικής κατατομής έχει απομακρυνθεί και εμφανίζονται έντονες χαραδρώσεις Μετρίως διαβρωμένη Ισχυρώς διαβρωμένη Πολύ ισχυρώς διαβρωμένη Φάσεις ανθρακικών αλάτων Η περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα υπολογίσθηκε έμμεσα με βάση την αντίδραση του εδαφικού υλικού στο HCl. Η ένταση της αντιδράσεως (παραγωγή και έκλυση CΟ 2, με ευδιάκριτο "άφρισμα"), αυξάνει με μεγαλύτερες ποσότητες CaCΟ 3. Ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCΟ 3 έγινε διαχωρισμός και καθορίσθηκαν σύμβολα ως εξής: Σύμβολο Περιγραφή 0 Έλλειψη αντίδρασης. Έλλειψη αντίδρασης στο τμήμα Α της εδαφικής κατανομής ενώ υπάρχει 1 αντίδραση στο τμήμα Β και Γ ή Γ. Η αντίδραση στο τμήμα Α είναι ασθενής ενώ η αντίδραση στα 2 κατώτερα τμήματα δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αντίδραση στο τμήμα Α είναι ισχυρή ενώ η αντίδραση στα κατώτερα 3 τμήματα δεν λαμβάνεται υπόψη.

14 1.4 Λοιπά χαρακτηριστικά εδαφοτομής (Profile) Όρια οριζόντων Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή της φύσης των ορίων μεταξύ των οριζόντων περιγράφονται με όρους πλάτους (πάνω από το οποίο γίνεται η μετάβαση) και της τοπογραφίας (αναγνωρίζοντας ότι το όριο που φαίνεται στο εδαφικό profile δεν είναι παρά ένα τμήμα μιας τρισδιάστατης στρώσης). α. Πλάτος ορίου Σύμβολο Περιγραφή A Απότομο (abrupt) Όριο μικρότερο από 2 cm C Σαφές (clear) Όριο 2-5 cm πλατύ G Βαθμιαίο (gradual) Όριο 5-12 cm πλατύ D Συγκεχυμένο (diffuse) Όριο μεγαλύτερο από 12 cm β. Τοπογραφία ορίου Σύμβολο Περιγραφή S Λείο (smooth) Το όριο είναι σχεδόν επίπεδος επιφάνεια. W Κυματοειδές (wavy) Tα αυλάκια είναι πλατύτερα από το βάθος τους. I Ακανόνιστο (irregular) Τα αυλάκια είναι βαθύτερα από το εύρος τους. B Σπασμένο (broken) Το όριο του ορίζοντα δεν είναι συνεχές Περιγραφή δομής Η δομή περιγράφεται από την σταθερότητα ή το ευδιάκριτο (βαθμός αναπτύξεως), το μέγεθος (κατηγορία) και την μορφή και διάταξη (τύπο) των συσσωματωμάτων (aggregates). α. Βαθμός αναπτύξεως δομής Απουσία δομής m συνεκτική (massive) Απουσία συσσωματωμάτων.

15 (Stractureless) sg χαλαρή (single grain) Απουσία συσσωματωμάτων. Δομή (Stracture) 1 ασθενής (weak) Τα συσσωματώματα δύσκολα γίνονται ορατά επί τόπου. 2 μέτριος (moderate) Τα συσσωματώματα εύκολα γίνονται ορατά αλλά με μικρή ευκρίνεια επί τόπου. 3 έντονος (strong) Τα συσσωματώματα γίνονται με ευκρίνεια ορατά επί τόπου. β. Μέγεθος Ανάλογα του είδους της δομής διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες μεγέθους: Κατηγορία μεγέθους διάμετρος κόκκων σε mm πάχος πλακιδίων σε mm διάμετρος κύβων σε mm διάμετρος κύβων σε mm very fine vf πολύ μικρό <1 <1 <5 <10 fine f μικρό medium m μέσο coarse c μεγάλο very coarse vc πολύ μεγάλο >10 >10 >50 >100 γ. Τύπος Ανάλογα με την μορφή και την διάταξη των συσσωματωμάτων διακρίνονται 7 τύποι δομής. gr Κοκκώδης Κατά προσέγγιση σφαιρική, σχετικά μη πορώδεις μονάδες (Granular υφής. cr Ψιχαλωτή Κατά προσέγγιση σφαιρική, με πορώδεις μονάδες υφής. (Crumbly) pl Πλακώδης Πλακοειδής με τη μία διάσταση (κατακόρυφη) πολύ μικρή σε (Platy) σχέση με τις άλλες δύο. pr Πρισματική (Prismatic) Πρισματική με δύο διαστάσεις (τις οριζόντιες) περιορισμένες και αισθητά μικρότερες της κατακόρυφης. Ακμές μη clr abk sbk Στυλοειδής (Columnar) Γωνιώδης Κυβική (Angular Blocky) Υπο γωνιώδης Κυβική αποστρογγυλωμένες Πρισματική με δύο διαστάσεις (τις οριζόντιες) περιορισμένες και αισθητά μικρότερες της κατακόρυφης. Ακμές αποστρογγυλωμένες. Κύβοι ή πολύεδρα με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες με πολύ καλή προσαρμογή προς τις επιφάνειες των γύρω μονάδων υφής. Οι περισσότερες ακμές με οξείες γωνίες. Κύβοι ή πολύεδρα με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες με πολύ καλή προσαρμογή προς τις επιφάνειες των γύρω μονάδων υφής. Οι περισσότερες ακμές αποστρογγυλωμένες Φάσεις ειδικών συνθηκών (special properties). α. Καλσικός ορίζοντας

16 Ανάλογα με το βάθος στο οποίο υπάρχει ισχυρή συγκέντρωση ανθρακικού ασβεστίου - καλσικός ορίζοντας, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω φάσεις: k 0 k 1 k 2 k 3 Συγκέντρωση CaC0 3 ή ύπαρξη καλσικού ορίζοντα σε βάθος cm. Συγκέντρωση CaC0 3 ή ύπαρξη καλσικού ορίζοντα σε βάθος cm. Συγκέντρωση CaC0 3 ή ύπαρξη καλσικού ορίζοντα σε βάθος cm. Συγκέντρωση CaC0 3 ή ύπαρξη καλσικού ορίζοντα σε βάθος cm. β. Κατηγορίες Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (E.C.) s 1 E.C. 4 8 mmhos/cm s 2 E.C mmhos/cm s 3 E.C. > 15 mmhos/cm γ. Βαθμός αλκαλίωσης (E.S.P.) f 1 E.S.P % f 2 E.S.P % f 3 E.S.P. > 50% δ. Υποδιαιρέσεις βάθους του εδάφους για συμβολισμό αλατότητας (E.C.) ή αλκαλίωσης (E.S.P.) β 1 β 2 β 3 β 4 Αλατότητα ή Αλκαλίωση 0 25 cm cm cm cm ε. Παθογενή Εδάφη Τα αλατούχα αλκαλιωμένα εδάφη, είναι συνήθως αλλουβιακά. Σχηματίζονται λόγω του ξηρού ή ημίξηρου κλίματος, όπου η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη της βροχόπτωσης. Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες παθογενών εδαφών: Ηλεκτρική Ποσοστό Ανταλλάξιμου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αγωγιμότητα Na + επί της Ι.Α.Κ. ph

17 (EC mmhos/cm) (ESP) Αλατούχα > 4 < 15% < 8,5 Αλατούχα - >4 > 15% 8,5 Αλκαλιωμένα Αλκαλιωμένα <4 > 15% 8, Βαθμός και κατεύθυνση εδαφογένεσης Ο βαθμός και η κατεύθυνση της εδαφογένεσης εκφράζεται με τις ταξινομικές κατηγορίες, οι οποίες συμβολίζονται με τα αρχικά γράμματα των αντίστοιχων λέξεων, που γράφονται με τη σειρά: Τάξη (Order), Υποτάξη (Suborder), Μεγάλη Ομάδα (Great group) και Υποομάδα (Sub group). Ο συμβολισμός π. χ. Eox σημαίνει Τάξη: ENTISOL Υποτάξη: Orthent Μ. Ομάδα: Xerorthent Υποομάδες: Typic Xerorthent 1.6 Χάρτες Το τοπογραφικό υπόβαθρο προέρχεται από χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5000. Μετά τις εργασίες υπαίθρου και την αξιολόγηση των αναλύσεων του εδάφους οριοθετήθηκαν οι χαρτογραφικές μονάδες και κατασκευάσθηκε ο εδαφολογικός χάρτης. Με επεξεργασία των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων, κατασκευάσθηκαν οι θεματικοί χάρτες. Εκπονήθηκαν συνολικά οι εξής χάρτες: α. Εδαφολογικός χάρτης, όπου παρουσιάζονται όλες οι χαρτογραφικές μονάδες με τα κύρια χαρακτηριστικά των εδαφών, όπως εμφανίζονται στο σύμβολο της χαρτογραφικής μονάδα (Σχήμα 1), δηλαδή στράγγιση, κλίση, διάβρωση, περιεκτικότητα σε CaCO 3, μηχανική σύσταση της εδαφοτομής (που διακρίνεται σε τρία τμήματα, τμήμα Α (0-25 cm), τμήμα Β (25-74 cm) και τμήμα Γ ( cm) και τέλος ταξινομική κατηγορία. β. Χάρτης Εδαφοσειρών. Από τον εδαφολογικό χάρτη και με επεξεργασία, μέσω της βάσης δεδομένων, κατασκευάστηκε ο χάρτης εδαφοσειρών, όπου έχουμε την ομαδοποίηση των χαρτογραφικών μονάδων που ανήκουν στην ίδια ταξινομική μονάδα,

18 κατηγορία στράγγισης, την ίδια μηχανική σύσταση υποστρώματος (25-75 cm) και υπεδάφους ( cm) και την ίδια περιεκτικότητα CaCO 3. γ. Χάρτης Καλλιεργητικών Ομάδων. Όλες οι χαρτογραφικές μονάδες της περιοχής ομαδοποιούνται βάσει των κλίσεων, της μηχανικής σύστασης των εδαφών και του βάθους του μητρικού υλικού και πετρώματος σε 4 καλλιεργητικές ομάδες που απαιτούν την ίδια καλλιεργητική συμπεριφορά. δ. Χάρτης Κλίσεων. Οι χαρτογραφικές μονάδες της περιοχής ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες δηλ εδάφη επίπεδα (A) έως και ισχυρά κεκλιμένα (G ). ε. Χάρτης Διηθητικότητας. Με βάση τις μετρήσεις διήθησης νερού τα εδάφη ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες διηθητικότητας, (Μετρία ΙV, Μετρίως Ταχεία V, και Ταχεία VI). στ. Χάρτης Αρδευσιμότητας. Αξιολογεί τα εδάφη των χαρτογραφικών μονάδων για δυνατότητα άρδευσης. η. Χάρτης Ανθρακικών Αλάτων. Δείχνει την περιεκτικότητα των εδαφών σε ανθρακικά άλατα στις χαρτογραφικές μονάδες.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΗΜελέτησυντάχθηκε(με αλφαβητική σειρά) από: Βουλγαράκη Απόστολο, Γεωπόνος MSc Βούλγαρη Γρηγόριο, Γεωπόνος Γκριτζάπη Αικατερίνη, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία της αξιολόγησης των εδαφών για ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου

Σημασία της αξιολόγησης των εδαφών για ελαιοκαλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 46 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 50 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 52

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 46 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 50 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 52 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1.1 Γενικά 2 1.2 Αρχές εδαφογένεσης 4 1.2.1 Ορίζοντες εδαφών 4 1.2.2 Εδαφικό χρώμα 6 1.2.3 Εδαφική υφή 7 1.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες 11 1.3.1 Κλιματολογικά δεδομένα 11 1.3.2

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία SOIL CARBON MANAGER (SOCRATES) μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία Γκέρτσης 1, Α., Χατζηγιαννάκης 2, Ε., Ηλίας 2, Α., Στεφάνου 3, Στ. και Πανώρας 2, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας.

Εικ.IV.7: Μορφές Κυψελοειδούς αποσάθρωσης στη Νάξο, στην περιοχή της Στελίδας. ii. Μορφές Διάβρωσης 1. Μορφές Κυψελοειδούς Αποσάθρωσης-Tafoni Ο όρος Tafoni θεσπίστηκε ως γεωμορφολογικός από τον A. Penck (1894), εξαιτίας των γεωμορφών σε περιοχή της Κορσικής, που φέρει το όνομα αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

Τοπάλογλου Χαράλαμπος Τούλιος Λεωνίδας

Τοπάλογλου Χαράλαμπος Τούλιος Λεωνίδας Τοπάλογλου Χαράλαμπος Τούλιος Λεωνίδας Ινστιτούτο Βιομηχανικών Kτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ Δήμητρα e-mail chartopal@gmail.com Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του υποέργου ΓΕΩΦΥΤΑ της πράξης ΑγροΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 9: Εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες δυνατότητες της εφαρμοσμένης ελληνικής έρευνας για "πράσινη γεωργία" και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ

Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής. Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Διαχείριση των εδαφικών πόρων στις ορεινές περιοχές υπό το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής, ΑΠΘ Τα paleosols θεωρούνται και ως λείψανα εδαφών των οποίων η μελέτη αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου.

Φύλλο Εργασίας. Θέμα : Περπατώντας στο Πήλιο Θέλετε να οργανώσετε έναν ορειβατικό περίπατο από την Αγριά στην Δράκεια Πηλίου. Ενότητα Χάρτες Φύλλο Εργασίας Μελέτη χαρτών Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο.Τμήμα..Ημερομηνία. Σκοποί του φύλλου εργασίας Η εξοικείωση 1. Με την χρήση των χαρτών 2. Με την χρήση της πυξίδας 3. Με την εργασία

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ.

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ. -1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Η γνώση των υψομέτρων διαφόρων σημείων μιας περιοχής είναι πολλές φορές αναγκαία για ένα δασοπόνο. Η χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων)

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έννοια του όρου αποκατάσταση Ο προσδιορισμός μιας έννοιας, το περιεχόμενο της και η δυναμική που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα»

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» 6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» Με τι θα ασχοληθούμε Ταξινόμηση των ιζημάτων Ονοματολογία ιζημάτων Στατιστικές παράμετροι Χρήση τριγωνικών διαγραμμάτων Στατιστικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 3: Φωτοερμηνεία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες

Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες PROSODOL 2009-2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.628.911 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Επιιστηµονιική Υποστήριιξη Νέων Αγροτών Καιινοτόµες µέθοδοιι καλλιιέργειιας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Τι σηµαίνει; Τι σηµαίνει και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Action A2: Soil and water monitoring- Development of Soil Indicators Action A3: GIS-LIS

Action A2: Soil and water monitoring- Development of Soil Indicators Action A3: GIS-LIS «Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas: The example of Pistachia vera L» PROJECT LOCATION: AgroStrat Nήσος Αίγινα Action A2: Soil and water monitoring- Development

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

H Νέα Κουλτούρα της Υπαίθρου

H Νέα Κουλτούρα της Υπαίθρου H Νέα Κουλτούρα της Υπαίθρου Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Εργαστήριο Εδαφολογίας & Αρδεύσεων http://soils.teimes.gr «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ» Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα