Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΑΜΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚ Ο Σ, ΓΚΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Αναισθησιολογικό Τμήμα Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ και Αναισθησιολογικό Τμήμα Ν. Γ. Ν. Θ. <<ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΥΡΙΟΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σταθερότητα με την οποία συμπεριφέρεται το Ροκουρόνιο όσον αφορά στη διάρκεια δράσης του, αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού στην καθημερινή κλινική πράξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν: 1) Να συγκριθεί η διακύμανση της διάρκειας δράσης του Ροκουρονίου με εκείνη του Βεκουρονίου, όταν τα δύο μυοχαλαρωτικά χορηγούνται σε ισοδύναμες δόσεις διασωλήνωσης και 2) Να ελέγχει κατά πόσο η αύξηση της δόσης του Ροκουρονίου επηρεάζει τη διακύμανση της διάρκειας δράσης του. Μελετήθηκαν συνολικά 55 ασθενείς, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα κριτήρια αποκλεισμού που από την αρχή είχαν τεθεί στη μελέτη και οι οποίοι δεν έλαβαν αναισθητικό παράγοντα στη προνάρκωση, εισαγωγή και διατήρηση στην αναισθησία που να επηρεάζει τη νευρομυ'ίκή σύναψη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν με τυχαία επιλογή σε τρεις ομάδες Α,Β και Γ. Στην ομάδα Α η διασωλήνωση της τραχείας έγινε με τη χορήγηση Βεκουρονίου O,lrng/kg (2ED9o), στην ομάδα Β με τη χορήγηση Ροκουρονίου 0,6rng!kg (2ED90) και στην ομάδα Γ με τη χορήγηση Ροκουρονίου 0,9rng/kg (3ED9o). Η παρακολούθηση της νευρομυ'ίκής λειτουργίας γινόταν με επιταχυνσιογραφικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης ανάνηψης από τη μυοχάλαση αξιολογήθηκαν οι χρόνοι ανάνηψης στο 5 % της τιμής ελέγχου της απάντησης στη μεμονωμένη διέγερση. Ακόμη συγκρίθηκαν οι διακυμάνσεις και ο συντελεστής μεταβλητότητας και οι τιμές κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές για ρ<0,05. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρόνος ανάνηψης ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα Γ, ενώ η διακύμανση και ο συντελεστής μεταβλητότητας στην ομάδα Β. Η αύξηση της δόσης του Ροκουρονίου, από 2ED9o σε 3ED90 συνεπαγόταν την ελάττωση της διακύμανσης του χρόνου ανάνηψης στο 5 % της τιμής ελέγχου της απάντησης στη μεμονωμένη διέγερση. Το Βεκουρόνιο, σε ισοδύναμη δόση με το Ροκουρόνιο έδειξε να συμπεριφέρεται σταθερότερα, σε ένα πληθυσμό, όσον αφορά στην ίδια παράμετρο. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Λέξεις κλειδιά: Μυοχαλαρωτικά, Ροκουρόνιο, Βεκουρόνιο, διακύμανση, διάρκεια δράσης. Το Ροκουρόνιο είναι ένα μέσης διάρκειας δράσης, αμινοστεροειδές, μη αποπολωτικό μυοχαλαρωτικό, όπως και το Βεκουρόνιο, με ένα όμως σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του δευτέρου, την γρήγορη έναρξη δράσης, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στην καθ' ημέρα κλινική πράξη. Παρατηρήσαμε ότι το Ροκουρόνιο, χορηγούμενο στην ισοδύναμη με το Βεκουρόνιο δόση διασωλήνωσης (2ED9o ), προκαλεί νευρομυ 'ίκό αποκλεισμό, η διάρκεια του οποίου δεν είναι πάντα προβλέψιμη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να τεκμηριώσουμε κατ' αρχήν αυτή τη κλινική παρατήρηση και στη συνέχεια να διαπιστώσουμε κατά πόσο το φαινόμενο αυτό συμβαίνει και σε υψηλότερες δόσεις. ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ Μετά από έγκριση της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου και έγγραφη αποδοχή, μελετήσαμε 55 ασθενείς (32 άνδρες και 23 γυναίκες), οι οποίοι δεν έπασχαν από ηπατικ1ί ή νεφρική νόσο. Κανείς από τους ασθενείς δεν ελάμβανε φάρμακα, τα οποία θα μπορού-

2 58 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σαν να επηρεάσουν τη νευρομυ ίκή σύναψη. Οι ασθενείς κατατάσσονταν ως ASA- PS Ι και Π. Η ηλικία τους κυμαινόταν από 20 έως 32 έτη, το δε βάρος τους από 56 έως 88 κιλά. Η προνάρκωση περιελάμβανε τη χορήγηση Thalamonal σε δόση 0,03mg!kg ή Μορφίνης σε δόση O,Olmglkg. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν Βενζοδιαζεπίνες κατά τη προνάρκωση ή ως παράγοντας εισαγωγής στην αναισθησία. Η εισαγωγή στην αναισθησία έγινε με τη χορήγηση Θειοπεντάλης 3-Smg/kg ή Ετομιδάτης 0,3mg!kg, Φεντανύλης Sμglkg και Thalamonal μέχρι 2 ml. Για τη διατήρηση της αναισθησίας χρησιμοποιήθηκε Propofol σε συνεχή ενδοφλέβια στάγδην έγχυση δόσης 6- lomg/kg/h. Αναλγησία με Φεντανύλη χορηγήθηκε επιπλέον αναλόγως των αναγκών του ασθενούς, ενώ μίγμα Ν20/02 χρησιμοποιήθηκε με βάση τη φύση της επέμβασης και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Δεν χρησιμοποιήθηκαν πτητικά αναισθητικά ούτε κατά την εισαγωγή, ούτε κατά τη διατήρηση της αναισθησίας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες Α, Β και Γ με τυχαία επιλογή. Η διασωλήνωση της τραχείας έγινε με τη χορήγηση Βεκουρονίου σε δόση Ο, lmg!kg (2ED90) στην ομάδα Α, Ροκουρονίου σε δόση 0,6mg!kg (2ED9o) στην ομάδα Β και με τη χορήγηση Ροκουρονίου σε δόση 0,9 mg!kg (3ED9o) στην ομάδα Γ. Αμέσως μετά την τοποθέτηση φλεβικού καθετήρα και πριν τη χορήγηση του μυοχαλαρωτικού, στον ασθενή συνδέονταν τα δερματικά ηλεκτρόδια νευροδιεγέρτη (τof-uard, Biometer, Denmark). Ο νευροδιεγέρτης έδινε μεμονωμένες νευρικές διεγέρσεις διάρκειας 0,2 milliseconds και συχνότητας O,lHz (single twitch). Η εκτίμηση του βάθους του νευρομυ'ίκου αποκλεισμού έγινε με επιταχυνσιογραφικό τρόπο, τα δε αποτελέσματα καταγράφονταν ηλεκτρονικά. Η θερμοκρασία στο θέναρ όλων των ασθενών διατηρήθηκε πάνω από 33 ο C. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης ανάνηψης από το νευρομυ ίκό αποκλεισμό, ο οποίος επιτεύχθηκε από την αρχική δόση διασωλήνωσης, καταγράφηκε ο χρόνος που παρήλθε για την ανάνηψη στο 5% της τιμής ελέγχου στη μεμονωμένη διέγερση. Η μέτρηση του χρονικού αυτού διαστήματος ξεκίνησε με την ολοκλήρωση της έγχυσης της bolus δόσης του μυοχαλαρωτικού. Αξιολογήθηκαν η τυπική απόκλιση, ο συντελεστής μεταβλητότητας και η διακύμανση μεταξύ των ομάδων όσον αφορά στη διάρκεια του νευρομυ'ίκου αποκλεισμού. Συγκρίθηκαν οι διακυμάνσεις με τη δοκιμασία Levene's for Equality ofvariance, οι συντελεστές μεταβλητότητας με τη σύγκριση ποσοστών και οι χρόνοι επαναφοράς στο 5% της τιμής ελέγχου με τη δοκιμασία Κruskal-Wallis και τη δοκιμασία Mann-Witney ανά δύο. Για τα δημογραφικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία ANOV Α και Χ2 Οι διαφορές των τιμών κρίθηκαν στατιστικά σημαντικές για p<o,os. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς την ηλικία, το βάρος, την αναλογία ανδρών - γυναικών και την κατηγορία ASA (πίνακας Ι). Οι μέσες τιμές, η τυπική απόκλιση, ο συντελεστής μεταβλητότητας και η διακύμανση φαίνονται στο πίνακα π. Πίνακας Ι ΟΜΑΔΕΣ Α Β Γ Ηλικία (έτη) 30.8± ± ±6.8 Βάρος (kg) 62.6± Φύλο (Νη 11/7 11/9 9/8 ASA(I/11) 14/4 12/8 10/7 Δημογραφικά στοιχεία (μέση τιμή και τυπική απόκλειση) των τριών ομάδων. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Οι μέσοι όροι του χρόνου ανάνηψης στο 5% της τιμής ελέγχου στη μεμονωμένη διέγερση διέφεραν στατιστι- Πίνακας 11 Τυπική Σuντελεστής με- ΟΜΑΔΕΣ ΜΟ.{λεmό.) αriόκλειοη ταβλητότητας % Διακύμανση Α (Βε 0,6 mgιl<g) 31,72" 4,21 13, t Β (Ρο 0,6 mgιl<g) 29,75' 18,6 63,39 355,67*** Γ (Ρο 0,9 mgιl<g) 40,18' 10,84 26,98 117,52** Μέσες τιμές (διάστημα εμπιστοσύνης 95%), τυπική απόκλειση, συντελεστής μεταβλητότητας (V%) και διακύμανση του χρόνου ανάνηψης της απάντησης στη μεμονωμένη διέγερση στο 5% της τιμιής ελέγχου. ***p<o,oooj μεταξύ Β και Α, **p=0,005 μεταξύ Β και Γ, tp=0,029 μεταξύ Α και Γ. 'p=0,042 μεταξύ Β και Γ, ''p=0,002 μεταξύ Α και Γ. κά σημαντικά μεταξύ των ομάδων Α και Γ και Β και Γ. Δηλαδή μεγαλύτερη διάρκεια νευρομυ ίκού αποκλεισμού παρατηρήθηκε στους ασθενείς της ομάδας Γ, η οποία διέφερε στατιστικά σημαντικά από τη διάρκεια του αποκλεισμού στις ομάδες Α και Β. Η τυπική απόκλιση ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα Β και κατά συνέπεια ο συντελεστής μεταβλητότητας, που αντιπροσωπεύει το λόγο της τυπικής απόκλισης προς το μέσο όρο, ήταν πολύ μεγαλύτερος και διέφερε στατιστικά σημαντικά από το συντελεστή μεταβλητότητας των δύο άλλων ομάδων. Οι διακυμάνσεις διέφεραν στατιστικά σημαντικά με-

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 r z ! _I! IΞb 2 0!'J "*- _ *... * ΦΑΡΜΑΚΟ 8 ΡΟΚΟΥΡΟΝIΟ 0,9mgll<.g Θ POKOYPONIO 0,6mglk.g 0.ι *_,..!!:.._ * J. * ΒΕΚΟΥΡΟΝΙΟ 0,1mglkg ΧΡΟΝΟΣ Ο Η διασπορά των ασθενών στις τρεις ομάδες.!ιεκουρονiο 0,1mg/IIΙΙ ΡΟΚΟΥΡΟΝΙΟ O. )(g ΡοΚΟΥΡΟΝΙΟ 0,6n1!ιllφ ΦΑΡΜΑI<Ο Σε κάθε ένα από τα τρία πλαίσια περιλαμβάνεται το 25% έως 75% των ασθενών της κάθε ομάδας, η δε έντονη γραμμή αντιπροσωπεύει το 50% (διάμεσος). Στην ομάδα Γ, δύο ασθενείς με μεγάλη παράταση του νευρομυϊκού αποκλεισμού ξεφεύγουν από το πλαίσιο. ταξύ όλων των ομάδων, με μεγαλύτερη τιμή στην ομάδα Β. Στο σχήμα 1 φαίνεται σαφώς η μεγάλη διασπορά των ατόμων στην ομάδα Β σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες. Στο σχήμα 2, σε κάθε ένα από τα τρία πλαίσια περιλαμβάνεται το 25-75% των ασθενών της κάθε ομάδας, η δε έντονη γραμμή αντιπροσωπεύει το 50% (διάμεσος). Φαίνεται σαφώς η μεγαλύτερη διακύμανση των τιμών στη ομάδα Β, δηλαδή στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν Ροκουρόνιο σε δόση 0,6 mg/kg. Δύο ασθενείς της ομάδας Γ, παρ' όλο που η διασπορά είναι πολύ μικρότερη στην ομάδα αυτή σε σχέση με την ομάδα Β, ξεφεύγουν από το πλαίσιο, διότι η διάρκεια του νευρομυ'ίκου αποκλεισμού σε αυτούς ήταν αρκετά παρατεταμένη. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συζητώντας τα αποτελέσματά μας σε σχέση με άλλες μελέτες, φαίνεται να μην υπάρχει στη βιβλιογραφία παρατήρηση παρόμοια με τη δική μας. Η μη επισήμανση από άλλους ερευνητές σημαντικών διακυμάνσεων στη διάρκεια δράσης της δόσης 2ED9o του Ροκουρονίου, θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι η συχνή χρήση πτητικού αναισθητικού1'2'3,4 ή βενζοδιαζεπινών' προκαλεί ελάττωση της μυ'ίκής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ιδιαίτερα η ανάνηψη από το νευρομυ ίκό αποκλεισμό. Η επιλογή των ασθενών, όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία, ήταν τέτοια ώστε να αποκλείονται όλοι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Τέτοιοι παράγοντες είναι η παχυσαρκία και η αναλογία ανδρών - γυναικών (καθόσον οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στη δράση του Ροκουρονίου5). Για την αξιολόγηση της διάρκειας του νευρομυ'ίκού αποκλεισμού που προκλήθηκε από την αρχική δόση διασωλήνωσης (και όχι της διάρκειας του αποκλεισμού από τις επαναληπτικές δόσεις), χρησιμοποιήθηκε ως παράμετρος η ανάνηψη της απάντησης του βραχέως προσαγωγού του αντίχειρα στη μεμονωμένη διέγερση στο 5% της τιμής ελέγχου. Δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλοι δείκτες όπως η ανάνηψη στο 25 %της τιμής ελέγχου, ο Recovery index Ίl ο λόγος TOF διότι, λόγω της διαφορετικής ευαισθησίας των μυών στα μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά, η ανάνηψη του βραχέως προσαγωγού του αντίχειρα στο 25 % της τιμής ελέγχου αντιστοιχεί σε πάνω από 50% ανάνηψη των φωνητικών χορδών και δυσκολία συνέχισης της χειρουργικής επέμβασης. Το Ροκουρόνιο χρησιμοποιήθηκε σε δύο διαφορετικές δόσεις, 0,6mg/kg (2ED9o) και 0,9 mg!kg (3ED9o). Η δόση O,lmg!kg (2ED9o) του Βεκουρονίου χρησιμοποιήθηκε για να έχουμε συγκρίσιμη δόση με εκείνη του Ροκουρονίου (0,6 mg/kg) στην οποία παρατηρήσαμε κλινικά την μεγαλύτερη διακύμανση στους χρόνους ανάνηψης. Η ηλεκτρονική καταγραφή των αποτελεσμάτων σε δισκέτα και η επεξεργασία τους με τη χρήση ειδικού λογισ ιικού, παρείχε τη δυνατότητα της εκτίμησης των χρόνων ανάνηψης με μεγάλη ακρίβεια, μετά το πέρας της bolus έγχυσης. Η θερμοκρασία στο δέρμα διατηρήθηκε σε όλους τους ασθενείς πάνω από τους 33 ο C με στόχο την αποφυγή της αύξησης της αντίστασης του δέρματος εξαιτίας της υποθερμίας.

4 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τα αποτελέσματά μας θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με βάση τα παρακάτω: 1. Σύμφωνα με τη φαρμακοκινητική και των δύο μυοχαλαρωτικών, η ανάνηψη της απάντησης του βραχέως προσαγωγού του αντίχειρα στο μεμονωμένο ερέθισμα στο 50% και κατά συνέπεια η ανάνηψη σε μικρότερο ποσοστό (όπως π. χ. 5%) αντιστοιχεί σε συγκεντρώσεις στο πλάσμα του μυοχαλαρωτικού που εντοπίζονται στη φάση ανακατανομής. Όταν οι δόσεις αυξηθούν, οι καμπύλες μεταβολισμού μετατοπίζονται προς τα άνω και κατά συνέπεια οι συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν σε δεδομένο βαθμό ανάνηψης στο απλό ερέθισμα μετακινούνται στη φάση απομάκρυνσης, η οποία παρουσιάζει πιο περιορισμένες ατομικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με τη φάση ανακατανομήξ-9 Έτσι λοιπόν η αύξηση της δόσης του Ροκουρονίου εν μέρει δικαιολογεί την μικρότερη διακύμανση στο χρόνο ανάνηψης. 2. Όσον αφορά στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δύο μυοχαλαρωτικών σε ισοδύναμες δόσεις (2ED9o ), το Βεκουρόνιο κατά το μεταβολισμό του δίνει μεταβολίτη το 3-ΟΗ-Βεκουρόνιο, το οποίο έχει μυοχαλαρωτική δράση ισοδύναμη με το 50% του αρχικού φαρμάκου. Αντίθετα το Ροκουρόνιο σχηματίζει δύο μεταβολίτες (17-desacetylrocuronium και 16- desallylrocuronium) οι οποίοι δεν έχουν σχεδόν καμία μυοχαλαρωτική δράση Η μυοχάλαση που προκαλεί το Ροκουρόνιο στους μύες του λάρυγγα είναι, σε σύγκριση με το Βεκουρόνιο, ταχύτερη αλλά λιγότερο βαθιά και η ανάνηψη του βραχέως προσαγωγού του αντίχειρα στο 5% της τιμής ελέγχου αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη ανάνηψη των μυών του λάρυγγα με το Ροκουρόνιο παρά με το Βεκουρόνιο. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της διαφορετικής ευαισθησίας των μυών στα μυοχαλαρωτικά γενικότερα. Παρ' όλα αυτά όμως οι καμπύλες ανάνηψης για μεγαλύτερες του 25 % τιμές ανάνηψης του βραχέως προσαγωγού του αντίχειρα ακολουθούν την ίδια πορεία και για τα δύο μυοχαλαρωτικά6 7 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της δόσης του Ροκουρονίου από 2ED90 σε 3ED90 συνεπάγεται την ελάττωση της διακύμανσης του χρόνου ανάνηψης στο 5% της τιμής ελέγχου της απάντησης στη μεμονωμένη διέγερση. Το Βεκουρόνιο σε ισοδύναμη δόση με το Ροκουρόνιο φαίνεται να συμπεριφέρεται σταθερότερα σε ένα πληθυσμό, όσον αφορά στην ίδια παράμετρο. SUMMARY The stability of rocuronium bromide regarding its behaνior for the duration of action has been a subject of discussion in anesthetic practice. oals of this study are: Α) The comparison ofvariations in the duration of action between rocuronium and vecuronium when the two NMBA's are administered in equipotent doses for intubation. Β) The influence of incremental doses of rocuronium in the variations of its duration of action. We studied 55 patients who completed all exclusion criteria, which were initially set in the study. All of them weren't treated with anesthetic drugs, which could potentially alter the muscle relaxation, neither as a premedication, nor as an induction or maintenance agent. Patients were randomly allocated in three different groups: Tracheal intubation was performed following the administration of vecuronium 0.1 mg/kg (2ED9o) in group Α and rocuronium either 0.6mg/kg (2ED9o) or 0.9 mg/kg (3ED90) in groups Β and C respectively. Neuromuscular function was monitored with the accelerographic method. During spontaneous recovery from neuromuscular blockade, we measured the time for recovery of single twitch to 5% of control value. Furthermore, we compared the variance and the variability coefficient and the values were considered to be statistically significant for p < The results showed longer recovery time in group C, while, the variance and the variability coefficient were greater in group Β. Incremental dose of rocuronium (3ED90 vs. 2ED90) reduced the variance in the recovery time of single twitch to 5% of control value. Vecuronium in equipotent dose (2ED9o), seemed to present more stable behavior regarding the same parameter. Keywords: Neuromuscularblocking agents (NMBA's), Rocuronium, Vecuronium, Variance, Duration of action.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Olkkola ΚΤ, Tammisto τ. Quantifying the interaction of rocuronium (Org 94 26) etomidate, fentanyl, midazolam, propofol, thiopental, and isoflurane using closed - loop feedback control of rocuronium infusion. Anesth Analg 1994; 78: Wierda JM, Proost JH, Schiers S, Hommes FD. Pharmacokinetics Ι dynamic relationship of rocuronium bromide in humans. Eur J Anaesthesiol1994; ll(suppl 9): Kansanaho Μ, Olkkola ΚΤ, Wierda JM. Dose-response relation of rocuroniun infusion duήng propofol- nitrous oxide and isoflurane- nitrous oxide anesthesia. Eur J Anaesthesiol1997; 14(5): Abdulative Μ, Hegazy Μ. Thenar muscle blood flow and neuromuscular effects of vecuronium in patients receiving balanced or isoflurane anaesthesia. Br J Anaesth 1994; 72: Xue FS, Tong SY, Liao Χ, Liu JH, An, Luo LΚ. Doseresponse and time course of effect of rocuronium in male and female anesthetized patients. Anesth Analg 1997; 85(3): Meistelman C, Plaud Β, Donati F. Rocuronium (Org 94 26) neuromuscular blockade at the adductormuscles of the larynx and adductor pollicis in humans. Can J Anaesth 199 2; 39(7): Donati F, Meistelman C, Plaud Β. Vecuronium neuromuscular blockade at the adductor muscles of the larynx and adductor pollicis. Anesthesiology 1991; 74: Xue FS, Liao Χ, Liu JH, Tong SY, Zhang ΥΜ, Zhang RJ, An, Luo LΚ. Α comparative study of the doseresponse and time course of action of rocuronium and vecuronium in anesthetized adult patients. J Clin Anesth 1998; 10(50): Bevan DR. Neuromuscular blocking drugs: onset and Intubation. J Clin Anesth 1997; 9(6Suppl): 36S-39S 10. Mirakhur RΚ. Safety aspects of non-depolarising neuromuscular blocking agents with special references to rocuronium. Eur J Anaesthesiol1994; 11(9):

Acta Anaesthesiologica Hellenica

Acta Anaesthesiologica Hellenica Tόμος 44, Tεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 ISSN 0376-9399 1999 Όργανο της Eλληνικής Aναισθησιολογικής Eταιρείας Eιδικό Tεύχος Special Issue Περιλήψεις Eργασιών 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Aναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς 23 Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς Χατζηιωακειµίδης 1 Χαράλαµπος MD, Βερονίκη 1 Φωτεινή MD PhD, Πουρζιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη 86 Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη Ντρίτσου Βάγια, Αντύπα Έλλη, Χάσου Ελευθερία, Μαδεµλή Αθηνά, Ρέντα Φωτεινή, Κανακούδης Φώτης ABSTRACT Algorithms of paediatric

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά

Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά 20 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡ!ΚΗΣ Μη Αποπολωτικά Μυοχαλαρωτικά ΜΑΤΘΑΙΟΣ Κ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ,ΛΝΑΔΡΟΜΗ (Από τα δηλητηριασμένα βέλη των Ινδιάν?' ν της Γουιάνας μέχρι τd. σημερινά μυοχαλαρωτικα

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ΕΡΕΥΝΑ Η επίδραση της χρόνιας αιμοκάθαρσης στην προσωπικότητα των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Κουτσοπούλου Σοφικίτη Ε. Βασιλική 1, Κελέση Σταυροπούλου Ν. Μάρθα 2, Βλάχου Δ. Ευγενία 3, Φασόη Μπαρκά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν,

Το σεροτονινεργικό σύστημα του εγκεφάλου επηρεάζει σημαντικά την όρεξη. Για το λόγο αυτόν, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 69 Ερευνητική εργασία Research article Ο ρόλος των σεροτονινεργικών 2C υποδοχέων στη νευροβιολογία και στη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής Σ. Αντωνάτος Εργαστήριο Πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα