Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»"

Transcript

1 Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά από τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν περιοχι "Μίκρα", ανικει ςτο Διμο Θζρμθσ και λειτουργεί από το Είναι το τζταρτο ςε κίνθςθ αεροδρόμιο τθσ Ελλάδασ. Εξυπθρετεί τοπικζσ και διεκνείσ πτιςεισ προσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τθν Κφπρο. Λειτουργεί 24 ϊρεσ ωσ επιβατικόσ και εμπορευματικόσ ςτακμόσ με 14 κζςεισ ςτάκμευςθσ αεροςκαφϊν όλων των μεγεκϊν. Εξυπθρζτθςθ εδάφουσ κάνουν θ Ολυμπιακι Αεροπορία, θ Swissport και θ Goldair Handling Agent. Στο αεροδρόμιο ςτεγάηονται επίςθσ μοίρεσ τθσ Πολεμικισ Αεροπορίασ και θ Αερολζςχθ Θεςςαλονίκθσ θ οποία λειτουργεί 18 ϊρεσ τθν θμζρα και διακζτει ελαφρά αεροςκάφθ προσ ενοικίαςθ. Οι κτιριακζσ του εγκαταςτάςεισ καλφπτουν τ.μ. Το γεωγραφικό του πλάτοσ είναι 40ο 31 11" North. Το γεωγραφικό του μικοσ είναι 22ο 58 15,3" East. 191

2 8.2. Δύκτυα επικοινωνύασ και ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ ςε αεροδρόμια: Βιβλιογραφικό διερεύνηςη Τα αεροδρόμια καταφεφγουν ολοζνα και περιςςότερο ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) προκειμζνου να καταςτιςουν τισ υπάρχουςεσ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ αποδοτικότερεσ, κακϊσ επίςθσ και να βελτιςτοποιιςουν τθ χριςθ των υποδομϊν τουσ. Πρόςφατεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι κατά τθ διάρκεια των επόμενων ετϊν οι αερολιμζνεσ ςχεδιάηουν να πραγματοποιιςουν περιςςότερεσ αλλαγζσ με τθν εφαρμογι των νζων τεχνολογιϊν, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ επεξεργαςίασ και τθσ αυτοεξυπθρζτθςθσ των επιβατϊν, τθσ αςφάλειασ και τθσ διαχείριςθσ των αποςκευϊν. Τα ςχετικά ζργα περιλαμβάνουν εφαρμογζσ ειδοποίθςθσ των επιβατϊν, check-in από απόςταςθ (εκτόσ αεροδρομίου) και αυτοματοποιθμζνα (self-service) ςυςτιματα πυλϊν επιβίβαςθσ επιβατϊν. Σφμφωνα με τισ ίδιεσ ζρευνεσ θ πρϊτθ προτεραιότθτα των αεροδρομίων όςον αφορά ςτισ επενδφςεισ ΤΠΕ είναι θ βελτίωςθ τθσ επεξεργαςίασ και εξυπθρζτθςθσ των επιβατϊν. Τα αεροδρόμια επίςθσ, εςτιάηουν ςε τεχνολογίεσ που τα επιτρζπουν να επικοινωνιςουν αμεςότερα με τουσ επιβάτεσ μζςω τθσ χριςθσ των web portals, τθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ και άλλων νζων πρωτοβουλιϊν. Αυτό δείχνει μια ενδιαφζρουςα τάςθ που αρχίηει να διαμορφϊνεται: τα αεροδρόμια αναηθτοφν πθγζσ εςόδων που δε ςχετίηονται άμεςα με τισ αεροναυτικϊν τουσ δραςτθριότθτεσ, ςτοχεφοντασ ςτθ ςθμαντικι αφξθςθ των πωλιςεισ βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ επιβάτεσ, άμεςα, μζςω τθσ χριςθσ των παραπάνω μζςων. Τα αεροδρόμια για να αντιμετωπίςουν, με τουσ περιοριςμζνουσ πόρουσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τθν αφξθςθ του αρικμοφ των επιβατϊν αλλά και των αεροςκαφϊν επενδφουν ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν επίγεια εξυπθρζτθςθ ςτθν πίςτα του αερολιμζνα. Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό αυτό κυρίωσ είναι: γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (GIS), ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςτόλου οχθμάτων και εργαλεία λιψθσ αποφάςεων με ςυνεργαςία (Collaborative Decision Making). Τζλοσ, τα αεροδρόμια αρχίηουν να επενδφουν ςε τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθ βιομετρικι επαλικευςθ ταυτότθτασ των επιβατϊν. Θ διςτακτικότθτα ςχετίηεται με το ότι εκκρεμεί θ επίλυςι μιασ ςειράσ κεμάτων που ςχετίηονται με το υψθλό κόςτοσ, το προςωπικό απόρρθτο και τθν τεχνικι εφικτότθτα. 192

3 ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οι ετιςιεσ ζρευνεσ 1, 2 του ιςτοτόπου airport-technology.com ςχετικά με τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτα αεροδρόμια, αποκαλφπτουν τισ προτεραιότθτεσ των αερολιμζνων όςον αφορά ςτισ επενδφςεισ για ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν αυτϊν ςτισ επιχειρθςιακζσ τουσ διαδικαςίεσ. Τα παρακάτω δφο διαγράμματα παρουςιάηουν τισ προτεραιότθτεσ αυτζσ για το ζτοσ Διάγραμμα 1 - Τπθρεςίεσ Διάγραμμα 2- Βαςικότεροι λόγοι Οι ίδιεσ ζρευνεσ εντοπίηουν τισ μελλοντικζσ τάςεισ ςτθ χριςθ των ΤΠΕ ςτα αεροδρόμια. Τα παρακάτω δφο διαγράμματα παρουςιάηουν τισ τάςεισ αυτζσ για το ζτοσ Διάγραμμα 3 Σομείσ μελλοντικισ επζνδυςθσ ςε ΣΠΕ Διάγραμμα 4 Σομείσ μελλοντικισ επζνδυςθσ ςε ΣΠΕ (ςυνζχεια) 1 The Airport IT Trends Survey 2008 (http://www.airport-technology.com/downloads/whitepapers/air-traffic/file509/) 2 The Airport IT Trend Survey

4 Παρατιρθςθ: Θ ετιςια ζρευνα «Airport IT Trends Survey», που βαςίηεται ςε εμπιςτευτικζσ απαντιςεισ οργανιςμϊν αερολιμζνων και εταιριϊν διαχείριςθσ, κεωρείται ςαν θ πιο πλιρθσ ςτο είδοσ τθσ παγκοςμίωσ. Καλφπτει περιςςότερα από 163 αεροδρόμια ενϊ περιςςότερεσ από τισ μιςζσ απαντιςεισ προζρχονται από τα 100 μεγαλφτερα αεροδρόμια με όρουσ εςόδων και κίνθςθσ επιβατϊν. Παρουςύαςη καλών πρακτικών χρόςησ ΤΠΕ: Αςύρματα Ευρυζωνικϊ Δύκτυα Περιγραφό Θ ανάπτυξθ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων ςτα αεροδρόμια είναι μονόδρομόσ. Οι επιβάτεσ (ιδιαίτερα αυτοί που ταξιδεφουν για επαγγελματικοφσ λόγουσ) κζλουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον αερολιμζνα πρζπει να επικοινωνιςουν με τα εταιρικά τουσ δίκτυα, το προςωπικό αςφαλείασ ζχει ανάγκθ από ζνα μεγάλο αρικμό ςυνδζςεων με το δίκτυο και επικοινωνιϊν, και οι Διάγραμμα 5 - Εφαρμογζσ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων (Πθγι: CISCO) ςυντιρθςθσ, και τουσ χειριςτζσ των αποςκευϊν. αεροπορικζσ εταιρίεσ κζλουν να ανταλλάξουν πλθροφορίεσ με τισ εταιρίεσ τροφοδοςίασ, το προςωπικό Θ ενςωμάτωςθ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων ςτον δικτυακό κορμό (backbone) ενόσ αερολιμζνα προςφζρει πλικοσ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων πλεονεκτθμάτων ςε ςχζςθ με τα ενςφρματα δίκτυα: Anytime, anywhere services for all airport stakeholders Ability of airport entities to operate autonomously while sharing resources Real-time information access for aircraft and vehicles Easier reconfiguration, both logical and physical Easier system expansion for new locations, applications, and services 194

5 Introduction of new business models, including mobile gates, services, and other applications that improve operating efficiency and reduce congestion Enhanced processes, passenger flows, and fast-tracks Highest security levels without performance compromises Ability to leverage legacy infrastructure Lower investment and operating cost Ability to consolidate voice and data networks and eliminate need for radio communication system by utilizing wireless Voice over Internet Protocol (VoIP) systems Υπάρχουν τρία επιχειρθματικά μοντζλα κάτω από τα οποία ζνασ αερολιμζνασ και ζνασ φορζασ παροχισ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν μποροφν να ςυνεργαςτοφν προκειμζνου να παρζχουν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (WLAN): Μοντζλο χονδρικισ πϊλθςθσ (Wholesale Model): Το αεροδρόμιο κατζχει το ευρυηωνικό δίκτυο και μεταπωλεί εφροσ ηϊνθσ (bandwidth) ςε ζναν οι περιςςότερουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν. Διαχειριηόμενο μοντζλο (Managed Model): Ζνασ φορζασ παροχισ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν κατζχει και λειτουργεί το αςφρματο δίκτυο του αεροδρομίου Υβριδικό μοντζλο (Hybrid Model): Το αςφρματο δίκτυο ανικει από κοινοφ ςτο αεροδρόμιο και ςε ζναν φορζα παροχισ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Ο φορζασ είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του και μεταπωλεί μζροσ του bandwidth ςε ζνα πλικοσ από φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κινθτισ, ςτακερισ και αςφρματθσ επικοινωνίασ. Ο παρακάτω πίνακασ 3 παρουςιάηει τισ κυριότερεσ εφαρμογζσ που μποροφν να ωφελθκοφν από τθν φπαρξθ ενόσ ευρυηωνικοφ αςφρματου δικτφου ςτουσ χϊρουσ του αεροδρομίου, τισ νζεσ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και τα οφζλθ που απορρζουν για το διαχειριςτι του αεροδρομίου. Wireless solution/service Public wireless LAN (PwLAN) Printing Provides end users with Access to Internet, corporate intranets, and Access to third-party information, entertainment, and e-commerce Loyalty services Fast anywhere, anytime printing of text and graphics for operations, public and private users, without cables or printer drivers Works with laptops, PDAs, and other mobile devices Benefits to airport operator Promotes visitor-friendly environment New source of revenue Traveller convenience New source of revenue Eliminates need to run cabling for tenants or airport operator staff 3 Πθγι HP: «Airport broadband infrastructure solutions» (http://www.hp.com) 195

6 Wireless solution/service Baggage tracking and reconciliation Security and surveillance Retail Ramp handling CUTE (common user terminal equipment)* Maintenance, repair, and overhaul IDS (flight information display systems) Ticketing and check-in VoIP communications Parking payment Licensed mobile telephony Provides end users with Wireless bag match Wireless barcode reader Wireless Radio Frequency Identification (RFID) tags Instant streaming of video and images to security staff Wireless surveillance Mobile security checkpoints Perimeter surveillance Wireless point-of-sale kiosks for car rentals, hotels, and restaurants Wireless advertising and concessions to mobile-enabled customers Access to maintenance information Refueling and catering scheduling Real-time billing Cargo, baggage, mail, and courier handling Mobilization of fixed, common resources at gate Roaming agents utilizing PDAs and tablet PCs Permanent access to check-list, guidance material, and databases Voice communications with supervisors, experts, and crews Flight information, concession discounts, and ground transportation information Wireless curbside or roaming agent ticketing and baggage check-in In-building radio frequency system, which provides additional mobile phone channel capacity during emergencies and weather delays 196 Benefits to airport operator Track every bag and container Reduce passenger processing time Minimize misdirected luggage Reduce time to locate loaded baggage Lower cabling costs Faster device deployment Faster incident response time Security wherever it s needed Increased revenue Targeted marketing Location flexibility Easily manage and monitor resources Help meet SLAs and airline on-time reporting requirements Improve productivity Reduce gate delays Improve turnaround time Flexible resource utilization Better customer service Easy changes to terminal design Less expensive host access from remote areas New services to airlines, agents New revenues Personalization Pager, , or voice notification Improved customer experience Reduced congestion Improved passenger throughput Better customer experience Location flexibility Full telephony functionality including Voice communication anywhere within the display, multiple-line appearances, message airport campus waiting indication, and messaging over Additional revenue from service provided the wireless LAN using PDAs to tenants Excellent voice quality Lower airport operator costs by eliminating No need for separate wireless telephony telco operator charges infrastructure Roam indoors and outside Mobile phone activated or PDA activated Corporate accounts receipts to users Reduces congestion at pay stations Improves customer experience Enhances security, safety, and convenience for both travelers and airport employees using mobile phones

7 Wireless solution/service Provides end users with All information, including voice, treated as packetized data suitable for delivery over the WLAN Technology provided by RadioFrame Networks Benefits to airport operator Καλϋσ Πρακτικϋσ Swedish Airports Wireless Internet Access Θ Σουθδικι Εκνικι Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ ζχει εγκαταςτιςει αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο ςτα 16 ενεργά αεροδρόμια τθσ Σουθδίασ. Θ υπθρεςία αυτι επιτρζπει ςε όλουσ τουσ ταξιδιϊτεσ να ςερφάρουν ςτο Ιντερνζτ ενϊ περιμζνουν τισ πτιςεισ τουσ. Χρθςιμοποιϊντασ τθν υπθρεςία αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο Ιντερνζτ όλοι οι επιβάτεσ μποροφν εφκολα να επιλζξουν τον τρόπο με τον οποίο επικυμοφν να πλθρϊςουν για το χρόνο πρόςβαςθσ. Το όφελοσ για τθν υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ είναι ο πλιρθσ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ και θ δυνατότθτα επζκταςισ του για τθν κάλυψθ μελλοντικϊν αναγκϊν. Θ αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο είναι διακζςιμθ από τθν 1 θ Σεπτεμβρίου 2005 και ζχει γίνει δεκτι από τουσ ταξιδιϊτεσ με πολφ κετικά ςχόλια. Hong Kong International Airport Ο Οργανιςμόσ Αερολιμζνοσ του Χονγκ Κονγκ ανζπτυξε ζνα αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο προκειμζνου να αντικαταςτιςει τθν υπάρχουςα υποδομι, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα από τα μεγαλφτερα αςφρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) αεροδρομίων παγκοςμίωσ, με όρουσ επιφάνειασ κάλυψθσ και διακζςιμων ςθμείων πρόςβαςθσ (access points). Το δίκτυο αυτό βοικθςε τον Οργανιςμό να αποκτιςει τα εφόδια προκειμζνου να επιτφχει ιδιαίτερα αποδοτικι διαχείριςθ ροισ, με τθν εξαςφάλιςθ ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία και ανταλλαγι τθσ, κακϊσ επίςθσ και με τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ροισ των επιβατϊν και των φορτίων, ςτο διεκνζσ αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ που είναι το μεγαλφτερο αεροδρόμιο ςτον κόςμο όςον αφορά ςτθ διακίνθςθ εμπορευμάτων και το πζμπτο ςτθ διακίνθςθ επιβατϊν. Athens International Airport Το διεκνζσ αεροδρόμιο των Ακθνϊν «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» είναι ζνα από τα πρϊτα αεροδρόμια ςτον κόςμο που πρόςφερε ςτουσ επιβάτεσ τθ δυνατότθτα αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο μζςω φορθτϊν υπολογιςτϊν παλάμθσ (PDAs) ι Internet Kiosks από οποιοδιποτε ςθμείο μζςα ςτον κφριο ςτακμό. Χρθςιμοποιϊντασ αςφρματθ τεχνολογία Cisco 197

8 και προθγμζνεσ εφαρμογζσ, όπωσ IP τθλεφωνία, οι οποίεσ τρζχουν πάνω από ζνα υψθλισ διακεςιμότθτασ ςυγκεκλιμζνο δίκτυο (converged network), το αεροδρόμιο ζχει αυξιςει τθ λειτουργικι αποδοτικότθτα, μειϊςει τα κόςτθ, αυξιςει τθν επί τόπου αςφάλεια, και τϊρα μπορεί να προςφζρει καινοτόμεσ, υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ υπθρεςίεσ. Québec City Jean Lesage International Airport Το διεκνζσ αεροδρόμιο Jean Lesage του Québec, ςτον Καναδά, εγκατζςτθςε ζνα ενοποιθμζνο αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο προκειμζνου να υποςτθρίξει προθγμζνεσ εφαρμογζσ και να βελτιϊςει τθν εμπειρία των επιβατϊν. Επιχειρθματικι «πρόκλθςθ» Deploy an integrated communication platform to automate and enhance passenger services Create a common-use facility, enabling all airlines to use one unified network solution Adopt a wireless network that could provide the reliability, scalability, and performance to support advanced airport applications Λφςθ δικτφωςθσ n wireless network provides guest access for passengers and mobility to airport staff Wireless IP phones keep airline personnel connected throughout the airport One integrated wired-wireless network with unified communications enables airlines to use the same counter space at different times Επιχειρθματικά αποτελζςματα Improved passenger satisfaction, increased traffic through the Quebec City International Airport, and gained a competitive edge Constant connectivity streamlines operations and passenger flow, improving the airport experience Increased throughput and performance make it possible to deploy a wide range of new airport applications that optimize resources, streamline processes, and improve service 198

9 ΙΣΟΣΟΠΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Οι κορυφαίοι αερολιμζνεσ παγκοςμίωσ ζχουν δθμιουργιςει ιςτοτόπουσ που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα οι ιςτότοποι των αεροδρομίων να παρζχουν ςτουσ επιβάτεσ ηωτικισ ςθμαςίασ πλθροφορίεσ και on-line υπθρεςίεσ. Παρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικζσ οκόνεσ από τουσ ιςτοτόπουσ των μεγαλφτερων αεροδρομίων του κόςμου. Munich Airport (http://www.munich-airport.de) 199

10 Sydney AIRPORT (http://www.sydneyairport.com.au) 200

11 Heathrow Airport (http://www.heathrowairport.com/) 201

12 Hong Kong Airport (http://www.hongkongairport.com) 202

13 Singapore Changi AIRPORT (HTTP://www.changiairport.com) 203

14 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID Περιγραφό Θ τεχνολογία RFID (ραδιοςυχνικι αναγνϊριςθ) ζχει πολλαπλζσ χριςεισ ςε αεροδρόμια και αεροςκάφθ, επιτρζποντασ αφξθςθ τθσ προςταςίασ ενάντια ςε εγκλθματικι επίκεςθ, αςφάλεια ζναντι γενικϊν κινδφνων, αποδοτικότθτα, ςυλλογι δεδομζνων με ςκοπό τθν πρόλθψθ λάκουσ, και αποφυγι ανιαρϊν εργαςιϊν. Μπορεί ακόμθ να δθμιουργιςει νζεσ πθγζσ εςόδων, κάνοντασ δυνατι τθ δθμιουργία ςθμείων πλθρωμϊν χωρίσ τθν φπαρξθ ςυνωςτιςμοφ και τθ χριςθ των νζων καρτϊν «touch and go» των αεροδρομίων οι οποίεσ προςφζρουν νζεσ πλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ χωρίσ κακυςτεριςεισ. Όςοι ςχετίηονται με τθν αεροπορικι βιομθχανία κινδυνεφουν να μείνουν πίςω ςτισ εξελίξεισ αν αγνοιςουν τισ νζεσ δυνατότθτεσ που τουσ προςφζρει θ τεχνολογία RFID. Οι εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ RFID ςτα αεροδρόμια κατατάςςονται ςε 4 περιοχζσ 4 : 1. Αποςκευζσ 2. Οχιματα και ρυμουλκά, λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνθτα, GSE etc 3. Conveyances - ULDs, trolleys etc 4. Cards, tickets, badges, assets Επιπλζον οι αεροπορικζσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία RFID για τθν επιςιμανςθ και των ζλεγχο των τμθμάτων ενόσ αεροςκάφουσ κακϊσ και των εργαλείων του. Καλϋσ Πρακτικϋσ Παρακάτω αναφζρονται κάποια αεροδρόμια που κάνουν χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παραπάνω περιοχζσ. Baggage Las Vegas McCarran International Airport, baggage, USA Malpensa Airport, baggage, Italy Seattle Airport SeaTac Terminal, baggage USA Asiana Airlines, baggage tracking and monitoring, Korea Auto-ID Laboratory air baggage Hong Kong/ US KLM and Air France, baggage, The Netherlands, France, Japan Delta Airlines/Jacksonville Airport Authority baggage, USA Heathrow International Airport baggage collection, UK Helsinki Vantaa International Airport, baggage, Finland 4 Πθγι IDTechEx: «RFID for Airports and Airlines » (http://www.researchandmarkets.com/reports/590999/rfid_for_airports_and_airlines_2008_ 2018) 204

15 Hong Kong International Airport, baggage tracking, China KLM Airline, baggage, The Netherlands Korea Airports Corporation, Incheon, Gimpo and Haneda Airports baggage tracking, Korea Lan Chile Airlines, baggage, Chile Savarnabhumi Airport, baggage, Thailand Singapore Airlines baggage, Singapore Narita Airport, baggage tags HF, Japan Narita International Airport, Tokyo Japan, air baggage, UHF, Japan San Francisco International Airport, baggage USA Vehicles and trailers - buses, taxis, cars, GSE etc Vantaa Airport taxis, Finland BAA, taxis at Heathrow International Airport Steria System, UK BAA taxis at Heathrow International Airport, original TransCore system UK Charles de Gaulle Airport taxis, original system France Arlanda Airport, employee vehicle parking, Sweden Dallas Fort Worth Airport International Highway vehicle tolling, USA Dallas Fort Worth Airport vehicle tolling USA Delta Airlines, GSE vehicles, USA Heathrow Airport, GSE vehicle access control, UK John Wayne Airport, ground traffic USA Los Angeles and Orange County Airports road tolling, USA Newark Liberty International Airport, Vehicles, USA Zurich International Airport baggage wagons, Switzerland Vienna International Airport GSE vehicles, Austria Conveyances - ULDs, trolleys etc Hong Kong International Airport, food trolley hangers, China Sepang Airport, food trolleys, Malaysia KLM food trolleys, Holland Air Canada, tracking trolleys, Canada Envirotainer air cargo, Europe Arlanda Airport baggage pallets, Sweden TNT Express, air containers, Europe Dubai International Airport, luggage trolleys, Dubai Cards, tickets, badges, assets Boise Air Terminal/Gowen Field Airport, access control, USA 205

16 Finnair check-in card, Finland Frankfurt International Airport, assets requiring maintenance, Germany IATA Airlines, E- ticketing project, worldwide Lubbock Preston Smith International Airport parking card, USA Lufthansa frequent flyer card, Germany Manchester International Airport, people, UK Newark Liberty International Airport, Trusted Travellers' card, USA Schonefeld, Tegel and Templehof Airports card access, Germany Southwest Florida International Airport, access cards, USA Swissair/Sabena loyalty card, Switzerland, Belgium ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS) Περιγραφό Περιοχζσ ςτισ οποίεσ τα GIS εφαρμόηονται για τθ διαχείριςθ του αεροδρομίου: Facilities Management Capital Planning Property/Lease Management Land Acquisition Security and Risk Assessment Flight Path Management Airport Layout Planning Capacity Planning Pavement Management Parking Management Courtesy Vehicle Management Utility Maintenance Lighting Management Noise Monitoring and Modelling Environmental Assessment 206

17 Εικόνα 1 - Airport analysts integrate map and image data to build information-rich displays about their airport facility and surrounding community. They can also prepare and store standard map layouts for printing and distribution. Εικόνα 2 - Mobile workers bring GIS data with them as they inspect and maintain airport facilities. 207

18 8.3. υνεργαςία ςχεδιαςμοφ με τθ διοίκθςθ του αεροδρομίου Μακεδονία Τθν Πζμπτθ 18 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αερολιμζνα Θεςςαλονίκθσ «Μακεδονία» ςυηιτθςθ με τθ διοίκθςθ του αεροδρομίου, παρουςία του Αερολιμενάρχθ κ. Σάββα Βαςιλειάδθ, για το ςχεδιαςμό των ευρυηωνικϊν δικτφων επικοινωνίασ και των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτο αεροδρόμιο. Στθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ζγινε μια παρουςίαςθ από τθν ομάδα ζργου του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ μελζτθσ. Ο Αερολιμενάρχθσ ενθμζρωςε τθν ομάδα ζργου ότι, κακϊσ το αεροδρόμιο υπάγεται ςτθν Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ, οποιαδιποτε ενζργεια κα πρζπει να γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν κεντρικι διοίκθςθ και να ζχει τθν ζγκριςι τθσ. Τα κυριότερα ςθμεία τθσ ςυηιτθςθσ είναι τα παρακάτω: Υπάρχει ζλλειψθ βαςικισ ευρυηωνικισ υποδομισ θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν παροχι προθγμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Ο παράγοντασ αςφάλεια είναι πολφ κρίςιμοσ κακϊσ οι απαιτιςεισ αςφαλείασ ςτον τομζα των αερομεταφορϊν είναι πολφ υψθλζσ. Πρόςφατα τζκθκε ςε λειτουργία το ςφςτθμα CUTE (Common Use Terminal Equipment), το οποίο επιτρζπει ςτο προςωπικό που αςχολείται με τθ διαχείριςθ των επιβατϊν να ςυνδζεται με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των αντίςτοιχων αεροπορικϊν εταιριϊν (ι με τα τοπικά ςυςτιματα ελζγχου αναχϊρθςθσ (DCS)) οποιαδιποτε ςτιγμι. Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ CUTE επιτρζπει ςτο αεροδρόμιο να οργανϊςει αποδοτικότερα τθ διαχείριςθ των ςυςτθμάτων που ςχετίηονται με τισ πφλεσ και τουσ ςτακμοφσ του check-in. Υπάρχει αδυναμία ςτθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ μελζτθσ λειτουργίασ κακϊσ δεν υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για μετριςεισ κορφβου, θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ χαμθλϊν ςυχνοτιτων, αερίων ρφπων, καυςαερίων, κλπ., όπωσ επίςθσ και το δίκτυο για τθ μετάδοςθ των αποτελεςμάτων ςτον κεντρικό ςτακμό για επεξεργαςία. Υπάρχει ανάγκθ δθμιουργίασ ευρυηωνικοφ δικτφου κορμοφ, αςφρματου με Wi-Fi αλλά και ενςφρματου με οπτικζσ ίνεσ, το οποίο κα καλφπτει όχι μόνο τον κεντρικό ςτακμό αλλά και τθν πίςτα του αεροδρομίου. Το δίκτυο αυτό κα επιτρζπει το προςωπικό του αερολιμζνα αλλά και των εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο αεροδρόμιο να επικοινωνοφν είτε μεταξφ τουσ είτε με τα κεντρικά ςυςτιματα. Επιτρζπει ακόμθ τθ ςφνδεςθ εξοπλιςμοφ (π.χ. ραντάρ) που βρίςκεται ςε απομακρυςμζνα ςθμεία. Κατά τθ ςχεδίαςθ και καταςκευι του δικτφου πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ οι απαιτιςεισ αςφαλείασ που επιβάλλουν τθν αδιάλειπτθ λειτουργία του. Στο πλαίςιο αυτό κα εξεταςτεί θ ενςωμάτωςθ ςτο δίκτυο εναλλακτικϊν τοπολογιϊν. 208

19 Απαιτείται ιεράρχθςθ των προτεινόμενων λφςεων κακϊσ οι ανκρϊπινοι πόροι του αεροδρομίου είναι περιοριςμζνοι. Απαραίτθτθ θ εξαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν. Δεν υπάρχουν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των επιβατϊν, των αποςκευϊν και των φορτίων που διακινοφνται, κάτι που κα επζτρεπε τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν του αεροδρομίου. Θα ιταν χριςιμθ θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ BMS για τθν παρακολοφκθςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του αεροδρομίου. Είναι απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου κεντρικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα επικοινωνεί με τισ αεροπορικζσ εταιρίεσ, τισ οκόνεσ πολλαπλϊν χριςεων, τουσ ςτακμοφσ (kiosks) που κα εγκαταςτακοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία, και το διαδίκτυο. Το ςφςτθμα κα παρζχει ςτουσ επιβάτεσ, ςε πραγματικό χρόνο, πλθροφόρθςθ για αφίξεισ και αναχωριςεισ πτιςεων, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτουσ προοριςμοφσ των επιβατϊν, ειδοποιιςεισ του ςυςτιματοσ Amber Alert, κλπ. Θα δίνει επίςθσ τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ check-in. Το παραπάνω ςφςτθμα κα ςυνδεκεί με το ςφςτθμα CUTE που ιδθ λειτουργεί. Θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ WiFi ςτον κεντρικό ςτακμό του αεροδρομίου κα προςφζρει ςτουσ επιβάτεσ τθ δυνατότθτα αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. Θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ εποπτείασ CCTV ςτθν πίςτα και ςτουσ χϊρουσ του αεροδρομίου κα βελτιϊςει τθν αςφάλεια του. Πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των ςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ βρικαν τθν προςπάκεια του ΥΠΑΝ για τθ δθμιουργία τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ κετικι και ιδιαίτερα χριςιμθ για το αεροδρόμιο, το οποίο ζχει τθ δυνατότθτα να βελτιϊςει τισ υποδομζσ του και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιβάτεσ αλλά και τισ αεροπορικζσ και άλλεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται εκεί. Επιςιμαναν τθν ανάγκθ περαιτζρω εμβάκυνςθσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ επιλογι λφςεων προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ του αεροδρομίου Μακεδονία. Είναι απαραίτθτθ επίςθσ θ διαβοφλευςθ τθσ Διοίκθςθσ του Αερολιμζνα με τθν Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ που εδρεφει ςτθν Ακινα. Θα υπάρξει επόμενθ ςυνάντθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου με τθν Διοίκθςθ του Αερολιμζνα ςτισ αρχζσ του

20 Κεφάλαιο 9: ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 9.1. φςτθμα διαχείριςθσ Εταιρικό χιμα Θ υλοποίθςθ του ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι ικανοφ αρικμοφ νθςίδων ςτισ οποίεσ κα μπορζςουν να αναπτυχκοφν πιλοτικά τα προτεινόμενα από τα τεχνικά δελτία ζργα, με ςκοπό να αποτελζςουν ςθμείο αναφοράσ για τθν μελλοντικι εξάπλωςθ και διεφρυνςθ τουσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, το ζργο ςχεδιάςκθκε ςε ςυνεργαςία με φορείσ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ τθσ Θεςςαλονίκθσ που αποτζλεςαν και τισ πρϊτεσ νθςίδεσ προσ διερεφνθςθ, όπωσ ο ΟΛΘ, το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, το εμπορικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, θ Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ, το ΚΔΕ Νόθςισ και το Αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ςυνζχεια τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, τον βακμό ωριμότθτασ και τισ δυνατότθτεσ υποςτιριξθσ ςε κάκε νθςίδα, θ μελζτθ κατζλθξε ςτθν δθμιουργία τεςςάρων (4) τεχνικϊν δελτίων ζργων από τα οποία το ζνα (1) «Ευρυηωνικά δίκτυα ςε όλεσ τισ νθςίδεσ» ζχει οριηόντια δράςθ ενϊ τα υπόλοιπα τρία (3) «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ», «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ», «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο Νόθςισ» εξειδικεφονται ςτισ τρεισ από τισ νθςίδεσ που εξετάςκθκαν. Θ ςυνολικι ςφνκεςθ του ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ κα περιλαμβάνει ζνα μεγάλο αρικμό εταίρων. Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνοι φορείσ, των οποίων θ εμπειρία και ο ρόλοσ ςτο ζργο αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα. Εντοφτοισ, θ ολοκλιρωςθ τθσ διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ επιχειρθματικότθτασ, τεχνολογίασ και τουσ ΟΤΑ τθσ ευρφτερθσ Θεςςαλονίκθσ κα οριςτικοποιιςει τθ ςφνκεςθ του ΠΣΚΑΕ. 210

21 Επωνυμία Εταίρου Δραςτθριότθτεσ (Σομείσ Εμπειρίασ) Ρόλοσ του ςτθν εφαρμογι του Π.Κ..Α. Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ Αριςτοτζλειο Πολυετισ ςυμμετοχι και εμπειρία ςε προγράμματα που ςχετίηονται με τθν Φορζασ εφαρμογισ των δράςεων που κα Πανεπιςτιμιο καινοτομία και τισ ΤΠΕ. Μεγάλο εφροσ δραςτθριοτιτων ζρευνασ. Πιςτοποιθμζνοσ προκφψουν από το μελλοντικό τεχνικό Θεςςαλονίκθσ φορζασ υλοποίθςθσ ζργων ΕΣΠΑ δελτίο για τθν νθςίδα «Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ» Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι ζνα ευρωπαϊκό λιμάνι, φυςικι διζξοδοσ τθσ Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ Θεςςαλονίκθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των χωρϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Εξυπθρετεί τισ εφαρμογισ των δράςεων του τεχνικοφ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των χωρϊν αυτϊν για ειςαγωγι και εξαγωγι πρϊτων υλϊν, καταναλωτικϊν προϊόντων και κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ. Το δελτίου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ» λιμάνι αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ διαδραματίηοντασ παράλλθλα ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια τθσ Β. Ελλάδασ, με τθ Θεςςαλονίκθ ωσ κζντρο, να εδραιωκεί ωσ οικονομικό ςταυροδρόμι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Μζχρι ςιμερα ζχει ςυμμετάςχει ςε αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα και διακζτει τθν ςθμαντικι ερευνθτικι εμπειρία Τεχνόπολθ Θ Τεχνόπολθ αποτελεί τον καταλφτθ των εμπορικϊν επενδφςεων ςτο χϊρο τθσ Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ Θεςςαλονίκθσ Πλθροφορικισ και τείνει να κακιερωκεί ςαν Κζντρο Αριςτείασ ςτθν ευρφτερθ εφαρμογισ των δράςεων του τεχνικοφ περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα και να δελτίου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν λειτουργιςει ςαν κζντρο εταιριϊν υψθλισ τεχνολογίασ που προςελκφει Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ» επενδυτικό ενδιαφζρον και δθμιουργεί νζεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ. Θ Τεχνόπολθ επιδιϊκει να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ του γνωςτικοφ κεφαλαίου τθσ περιοχισ και να γεφυρϊςει ερευνθτζσ και επιχειρθματίεσ με ςκοπό να αποτελζςει ςθμείο 211

22 ςυνάντθςθσ των εγχϊριων και περιφερειακϊν καινοτομιϊν. Οι παράγοντεσ τθσ Τεχνόπολθσ διακζτουν ςθμαντικι ερευνθτικι και διαχειριςτικι εμπειρία Νόθςισ Μουςείο Τεχνολογίασ Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ) αποτελεί ζναν πολιτιςτικό και επιμορφωτικό φορζα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που λειτουργεί από το Προςφζρει ςτο κοινό το κατάλλθλο περιβάλλον για τθ γνωριμία και τθν κατανόθςθ κεμάτων επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και παρεμβαίνει ςε κζματα τεχνικοφ πολιτιςμοφ. Αποτελεί φορζα παρουςίαςθσ τεχνολογικϊν και επιςτθμονικϊν εφαρμογϊν και διακζτει εμπειρία διαχείριςθσ προγραμμάτων Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ εφαρμογισ των δράςεων του τεχνικοφ δελτίου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο Νόθςισ» Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκθσ Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Ο Αερολιμζνασ βρίςκεται 16 χλμ. ανατολικά από τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν περιοχι "Μίκρα" και ανικει ςτο διμο Θζρμθσ. Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ καλφπτουν m 2. Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ πρόκειται γριγορα να επεκτακοφν ϊςτε να καλφπτουν επιφάνεια m 2. Ο αερολιμζνασ λειτουργεί από το Το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ, ςτα πλαίςια τθσ κεςμικισ αποςτολισ του, ζχει ςυμβουλευτικό ρόλο προσ τα αρμόδια όργανα τθσ πολιτείασ αλλά και προσ τα μζλθ του, τα ςυμφζροντα των οποίων υποςτθρίηει και προωκεί. Σκοπόσ του Επιμελθτθρίου είναι θ προςταςία και ανάπτυξθ των επαγγελματιϊν και γενικότερα θ οικονομικι πρόοδοσ τθσ χϊρασ. Προβάλλει και προωκεί τα προβλιματα και τα ςυμφζροντα των μελϊν του ςτα αρμόδια όργανα τθσ πολιτείασ και λειτουργεί ωσ ςφμβουλόσ τθσ. Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ εφαρμογισ των δράςεων που κα προκφψουν από το μελλοντικό τεχνικό δελτίο για τθν νθςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκθσ Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ εφαρμογισ των δράςεων που κα προκφψουν από το μελλοντικό τεχνικό δελτίο για τθν νθςίδα «Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ» 212

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα