ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ"

Transcript

1

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1) Θσροηηλέθωνα και θσροηηλεοράζεις για πολσκαηοικίες >ειρά GΣ - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας, κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες Pan Tilt & Zoom θαη δσλαηόηεηα κλήκες θαηαγραθής επηζθεπηώλ >ειρά GH - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας 2) Έγτρωμες θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες >ειρά KC κε θαηαθόρσθα θηλούκελο θαθό Tilt (1 είζοδος - κέτρη 3 κόληηορ κε αθοσζηηθό) >ειρά KΒ κε θαηαθόρσθα θηλούκελο θαθό Tilt (3 είζοδοη - κέτρη 5 κόληηορ κε αθοσζηηθό) >ειρά JA κε ορηδόληηα & θαηαθόρσθα θηλούκελο θαθό Pan Tilt (2 είζοδοη - κέτρη 3 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά JF-1 κε αθίλεηο εσρσγώληο θαθό (1 είζοδος - κέτρη 2 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά JF-2 κε αθίλεηο εσρσγώληο θαθό & ελζωκαηωκέλε κλήκε θαηαγραθής επηζθεπηώλ (2 είζοδοη - κέτρη 3 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά JΚ κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες Pan Tilt & Zoom θαη δσλαηόηεηα κλήκες θαηαγραθής επηζθεπηώλ (1 είζοδος - κέτρη 2 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά ΑΥ-24 (24 είζοδοη - κέτρη 8 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) 3) Θσροηηλέθωνα και θσρομεγάθωνα για καηοικίες & γραθεία >ειρά DB - Θσροηειέθωλα αλοηθηής ζσλοκηιίας >ειρά DA - Θσροηειέθωλα κε αθοσζηηθό >ειρά ΗΔ - Θσροηειέθωλα κε αθοσζηηθό >ειρά VC - Θσροηειέθωλα κε αθοσζηηθό 4) Θσρομεγάθωνα για ζύνδεζη ζε PBX ή VoIP >ειρά 2Entry Helios >ειρά Helios IP 5) Αναλογικά ζσζηήμαηα ενδοεπικοινωνίας >ειρές LEM & LEF - Σσζηήκαηα κεγαθωληθά κηθρής ηζτύος >ειρές ΑΡ & ΜΡ - Σσζηήκαηα κεγαθωληθά κέζες θαη κεγάιες ηζτύος >ειρά TD-Z κε πιήρε κσζηηθόηεηα & ειρά TD-H κε κερηθή κσζηηθόηεηα - Σσζηήκαηα ηειεθωληθού ηύποσ >ειρά ΝΔΜ - Σύζηεκα βαρέως ηύποσ γηα λοζοθοκεία, σπερεζίες αζθαιείας θιπ >ειρά TC - Τειεθωληθά ζσζηήκαηα 6) Ψηθιακή & IP/ VoIP ενδοεπικοινωνία >ειρά ΑΥ - Σύζηεκα ελδοεπηθοηλωλίας αλοηθηής αθρόαζες & ειέγτοσ 120 εηζόδωλ από 8 θεληρηθές ζέζεης >ειρά ΤΑΕ - Ψεθηαθό ζύζηεκα ελδοεπηθοηλωλίας ηειεθωληθού ηύποσ >ειρά Σύζηεκα αλοηθηής ζσλοκηιίας γηα ηακεία ηραπεδώλ & γθηζέ εηζηηερίωλ (AIPHONE) >ειρά ΗΑ Σύζηεκα επηθοηλωλίας αλοηθηής ζσλοκηιίας γηα ηακεία ηραπεδώλ & γθηζέ εηζηηερίωλ (SONELCO) > Digital Acoustics - Ψηφιακή ενδοεπικοινωνία IP μέζω Η/Υ 7) Σσζηήμαηα ελέγτοσ ειζόδοσ (Access Control) >Ασηόνομα Πληκηρολόγια Πρόζβαζης >Ασηόνομα Κιη με Κάρηες Proximity. >Δλεγκηές ειράς (xx1) για Γικησακή ή Ασηόνομη Λειηοσργία >Δλεγκηές ειράς (xx2) για Γικησακή ή Ασηόνομη Λειηοσργία >Βοηθηηικοί Καρηαναγνώζηες >Βοηθηηικά Τλικά & Ζλεκηρομαγνήηες >Παρελκόμενα & Κάρηες Proximity >Λογιζμικό (Software) >Patrol II - Φορεηό ζύζηεκα ειέγτοσ περηποιίας 8) Σσζηήμαηα πσρανίτνεσζης Καηάζβεζης και ανίτνεσζης αερίων >σμβαηικά ζσζηήμαηα πσρανίτεσζης >Addressable & ειδικά ζσζηήμαηα 9) Σσγκενηρωηική λίζηα Τροθοδοηικών, Μεηαζτημαηιζηών & Ρελέ ΣΕΛΙΔΑ

3

4 ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

5

6 Έγτρφμη Θσροηηλεόραζη για Πολσκαηοικίες Ανοικηής σνομιλίας με Pan-Tilt & Zoom και δσναηόηηηα μνήμης καηαγραθής επιζκεπηών Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τφρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ειρά GΣ GT-2C-L GT-2H-L Έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό), κε επξπγώλην θαθό, Pan Tilt & Zoom, κλήκε θαηαγξαθήο επηζθεπηώλ, magnetic loop θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπηθήο κπνπηνληέξαο δηακεξίζκαηνο. Απαηηεί ηνπηθή ηξνθνδνζία 24V DC. Γεπηεξεύνλ έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο (κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά). πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. Απαηηεί ηνπηθή ηξνθνδνζία 24V DC. 450,00 553,50 380,00 467,40 GT-1C-L GT-1M-L GT-1D Έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό), κε επξπγώλην θαθό, Pan Tilt & Zoom θαη magnetic loop. Έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο κε αθνπζηηθό θαη magnetic loop. Θπξνηειέθσλν δηακεξίζκαηνο κε αθνπζηηθό θαη magnetic loop. 340,00 418,20 275,00 338,25 45,00 55,35 GT-1A Θπξνηειέθσλν δηακεξίζκαηνο αλνηθηήο ζπλνκηιίαο 65,00 79,95 (ρσξίο αθνπζηηθό). GT-HS Πξόζζεην αθνπζηηθό γηα ηα κόληηνξ GT-2C-L & GT-1C-L. 85,00 104,55 MCWSA Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ο & 60 ο ) γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ θαη ηνπ ζπξνηειεθώλνπ GT-1A 40,00 49,20 MCWS1 Βάζε γηα επηηξαπέδηα (κε θιίζε) ηνπνζέηεζε ηνπ ζπξνηειεθώλνπ GT-1D 50,00 61,50 GT-BC Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ AUDIO 50,00 61,50 GT-VBC Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ VIDEO. 135,00 166,05 GF-1P.A Πξόζνςε κε 1 πιήθηξν θιήζεο. 19,00 23,37 GF-2P.A Πξόζνςε κε 2 πιήθηξα θιήζεο. 22,00 27,06 GF-3P.A Πξόζνςε κε 3 πιήθηξα θιήζεο. 23,00 28,29 GF-4P.A Πξόζνςε κε 4 πιήθηξα θιήζεο. 24,00 29,52 GT-SW Μνλάδα 4σλ πιήθηξσλ θαη θαιώδην ζύλδεζεο. 20,00 24,60 GF-BP.A Πξόζνςε ρσξίο πιήθηξα (ηπθιή). 16,00 19,68 GT-AD Μνλάδα δηεύζπλζεο θαη θαιώδην ζύλδεζεο. 35,00 43,05 GF-AP.A Πξόζνςε γηα κνλάδα δηεύζπλζεο. 17,00 20,91 GF-C Καιώδην ζύλδεζεο κνλάδσλ γηα κεγάιεο κπνπηνληέξεο. 12,00 14,76 GT-DA-L Μνλάδα ήρνπ (ζπξνκεγάθσλν). 82,00 100,86 GT-DP-L Πξόζνςε κνλάδαο ήρνπ / ζπξνκεγαθώλνπ. 24,00 29,52 GT-VA Μνλάδα εηθόλαο (θάκεξα). 230,00 282,90 GT-VP Πξόζνςε κνλάδαο εηθόλαο / θάκεξαο. 25,00 30,75 GF-2B Κνπηί εληνηρηζκνύ 2 κνλάδσλ. 7,00 8,61 GF-2F.A Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-2B. 25,00 30,75 GF-3B Κνπηί εληνηρηζκνύ 3 κνλάδσλ. 8,00 9,84 GF-3F.A Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-3B. 28,00 34,44 GT-4B Κνπηί εληνηρηζκνύ 4 κνλάδσλ. 15,00 18,45 GT-4F Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-4B. 55,00 67,65 σελ.1.1

7 Έγτρφμη Θσροηηλεόραζη για Πολσκαηοικίες Ανοικηής σνομιλίας με Pan-Tilt & Zoom και δσναηόηηηα μνήμης καηαγραθής επιζκεπηών Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τφρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% GT-D JK-DV JK-DVF ηαζκόο εηζόδνπ πιαζηηθόο, επίηνηρνο, κε ζπξνκεγάθσλν θαη 1 πιήθηξν θιήζεο γηα ζύλδεζε ζηελ ηνπηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο. πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. ηαζκόο εηζόδνπ επίηνηρνο, κεηαιιηθόο, κε θάκεξα, ζπξνκεγάθσλν θαη 1 πιήθηξν θιήζεο γηα ζύλδεζε ζηελ ηνπηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο. πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. ηαζκόο εηζόδνπ ρσλεπηόο, κεηαιιηθόο, κε θάκεξα, ζπξνκεγάθσλν θαη 1 πιήθηξν θιήζεο γηα ζύλδεζε ζηελ ηνπηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο. πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. 95,00 116,85 390,00 479,70 390,00 479,70 GT-NS Μνλάδα ςεθηαθήο αλαδήηεζεο νλνκάησλ. 220,00 270,60 GT-NSP-L Πξόζνςε κνλάδαο ςεθηαθήο αλαδήηεζεο νλνκάησλ. 40,00 49,20 GT-10K Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ςεθηαθό επξεηήξην 55,00 67,65 νλνκάησλ θαη έιεγρν πξόζβαζεο. πλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε κνλάδα ςεθηαθήο αλαδήηεζεο νλνκάησλ GT-NS GF-10KP Πξόζνςε γηα ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην. 72,00 88,56 GT-AC Απηόλνκν (stand alone) πιεθηξνιόγην ειέγρνπ πξόζβαζεο. 220,00 270,60 EMR-1 SDC/LT Απηόλνκν (stand alone) proximity access control. 140,00 172,20 EMKF-4 Proximity κπξειόθ κε θξίθν γηα θιεηδηά. 10,00 12,30 GT-BCX Μνλάδα AUDIO επέθηαζεο ζπζηήκαηνο. 290,00 356,70 GT-VBX Μνλάδα VIDEO επέθηαζεο ζπζηήκαηνο. 270,00 332,10 GT-4Z Καηαλεκεηήο 4σλ δηακεξηζκάησλ γηα αθηηλσηή θαισδίσζε. 30,00 36,90 GT-RY Ηιεθηξνλόκνο γηα ηνλ έιεγρν εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ. 60,00 73,80 GTW-LC Μνλάδα ειέγρνπ θίλεζεο αλειθπζηήξσλ. 290,00 356,70 GTTLI Μνλάδα γηα ζύλδεζε δηακεξίζκαηνο ζε αλαινγηθή γξακκή ηειεθσληθνύ θέληξνπ (ΡΒΧ). Καηαιακβάλεη ζέζε 1 κόληηνξ. 590,00 725,70 CN-100P Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο NTSC ζε PAL 190,00 233,70 CN-100N Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο PAL ζε NTSC 190,00 233,70 GT-MK GFW-S GT-DM GTST GTSWPCB πζθεπή ζπξσξείνπ γηα ζύζηεκα GT. Γηαζέηεη νζόλε LCD θαη αλαγλώξηζε θιήζεσλ. Βάζε από ιεπθό πιαζηηθό γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ηεζ ζπζθεπήο ζπξσξείνπ GT-MK Monoblock κπνπηνληέξα ζπζηήκαηνο GT κε ελζσκαησκέλε θάκεξα, ζπξνκεγάθσλν θαη ςεθηαθό επξεηήξην νλνκάησλ/ δηακεξηζκάησλ. Από αλνμείδσην αηζάιη. ηεξίγκαηα κνλάδαο ήρνπ (ζπξνκεγαθώλνπ) ζε κπνπηνληέξεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. Μνλάδα 4σλ πιήθηξσλ γηα ζηήξημε ζε κπνπηνληέξεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. 370,00 455,10 27,00 33, , ,00 30,00 36,90 36,00 44,28 σελ.1.2

8 Έγτρφμη Θσροηηλεόραζη για Πολσκαηοικίες Ανοικηής σνομιλίας με Pan-Tilt & Zoom και δσναηόηηηα μνήμης καηαγραθής επιζκεπηών Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τφρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% GT-102H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 1 x GF-2B 110,00 135,30 GF-102B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-2B 110,00 135,30 GT-102HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-2B 140,00 172,20 GT-103H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 1 x GF-3B 135,00 166,05 GF-103B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-3B 140,00 172,20 GT-103HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-3B 165,00 202,95 GT-202H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 2 x GF-2B 140,00 172,20 GF-202B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-2B 180,00 221,40 GT-202HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-2B 185,00 227,55 GT-203H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 2 x GF-3B 165,00 202,95 GT-203HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-3B 225,00 276,75 GF-203B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-3B 220,00 270,60 GT-303HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 3 x GF-3B 255,00 313,65 GT-104H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 1 x GT-4B 165,00 202,95 GT-104HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GT-4B 215,00 264,45 PS-2410DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο ΑΙΡΗΟΝΔ 24V DC - 1A. 90,00 110,70 PS-2420DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο ΑΙΡΗΟΝΔ 24V DC - 2A. 112,00 137,76 DSP Σξνθνδνηηθό ξάγαο LAMBDA 24V DC - 2A. 80,00 98,40 RC-2414ST Σξνθνδνηηθό ειιεληθήο θαηαζθεπήο 24V DC - 1,4A. 55,00 67, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο 12V AC - 1,6A γηα θππξί. 18,00 22,14 DSP Σξνθνδνηηθό ξάγαο LAMBDA 12V DC - 2A. 70,00 86,10 Προζόυεις μποσηονιέρας ζε Υρσζαθί Απότρφζη GF-2F-LV Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-2B. 135,00 166,05 GF-3F-LV Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-3B. 140,00 172,20 GT-4F-LV Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GT-4B. 190,00 233,70 GF-1P-LV Πξόζνςε κε 1 πιήθηξν θιήζεο. 70,00 86,10 GF-2P-LV Πξόζνςε κε 2 πιήθηξα θιήζεο. 73,00 89,79 GF-3P-LV Πξόζνςε κε 3 πιήθηξα θιήζεο. 78,00 95,94 GF-4P-LV Πξόζνςε κε 4 πιήθηξα θιήζεο. 80,00 98,40 GT-DP-LV Πξόζνςε γηα κνλάδα ήρνπ. 70,00 86,10 GT-VP-LV Πξόζνςε γηα κνλάδα εηθόλαο. 70,00 86,10 GF-AP-LV Πξόζνςε γηα κνλάδα δηεύζπλζεο. 75,00 92,25 GF-BP-LV Πξόζνςε ρσξίο πιήθηξα (ηπθιή). 75,00 92,25 Προζόυεις μποσηονιέρας ζε Απότρφζη τρφμίοσ GF-2F-CRB Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-2B. 135,00 166,05 GF-3F-CRB Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-3B. 140,00 172,20 GT-4F-CRB Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GT-4B. 190,00 233,70 GF-1P-CRB Πξόζνςε κε 1 πιήθηξν θιήζεο. 70,00 86,10 GF-2P-CRB Πξόζνςε κε 2 πιήθηξα θιήζεο. 73,00 89,79 GF-3P-CRB Πξόζνςε κε 3 πιήθηξα θιήζεο. 78,00 95,94 GF-4P-CRB Πξόζνςε κε 4 πιήθηξα θιήζεο. 80,00 98,40 GT-DP-CRB Πξόζνςε γηα κνλάδα ήρνπ. 70,00 86,10 GT-VP-CRB Πξόζνςε γηα κνλάδα εηθόλαο. 70,00 86,10 GF-AP-CRB Πξόζνςε γηα κνλάδα δηεύζπλζεο. 75,00 92,25 GF-BP-CRB Πξόζνςε ρσξίο πιήθηξα (ηπθιή). 75,00 92,25 Παράδοζη τρσζαθί & τρφμίοσ προζόυεφν ζε 60 ημέρες. Μπορούν να παραγγελθούν και ζε άλλα τρώμαηα RAL με παράδοζη ζε 90 ημέρες και πρόζθεηη επιβάρσνζη. σελ.1.3

9 ΕΙΡΑ GT (Video) ΕΓΥΡΩΜΗ ΘΤΡΟΣΗΛΕΟΡΑΗ ΓΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ 1 ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ & 1 ΕΓΥΡΩΜΟ ΜΟΝΙΣΟΡ/ΔΙΑΜΕΡ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ GT-2C-L GT-1C-L GT-1M-L ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ & ΘΤΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΘΤΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ (ΥΩΡΙ ΚΑΜΕΡΑ) ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 1.169, ,00 994,00 (+) 454,00 (+) 195,00 2 διαμερίζμαηα 1.622, , ,00 (+) 457,00 (+) 198,00 3 διαμερίζμαηα 2.073, , ,00 (+) 458,00 (+) 199,00 4 διαμερίζμαηα 2.524, , ,00 (+) 459,00 (+) 200,00 5 διαμερίζμαηα 3.041, , ,00 (+) 526,00 (+) 243,00 6 διαμερίζμαηα 3.494, , ,00 (+) 529,00 (+) 246,00 7 διαμερίζμαηα 3.945, , ,00 (+) 530,00 (+) 247,00 8 διαμερίζμαηα 4.396, , ,00 (+) 531,00 (+) 248,00 9 διαμερίζμαηα 4.909, , ,00 (+) 594,00 (+) 315,00 10 διαμερίζμαηα 5.362, , ,00 (+) 597,00 (+) 318,00 11 διαμερίζμαηα 5.813, , ,00 (+) 598,00 (+) 319,00 12 διαμερίζμαηα 6.264, , ,00 (+) 599,00 (+) 320,00 13 διαμερίζμαηα 6.737, , ,00 (+) 622,00 (+) 383,00 14 διαμερίζμαηα 7.190, , ,00 (+) 625,00 (+) 386,00 15 διαμερίζμαηα 7.641, , ,00 (+) 626,00 (+) 387,00 16 διαμερίζμαηα 8.092, , ,00 (+) 627,00 (+) 388,00 17 διαμερίζμαηα 8.649, , ,00 (+) 734,00 (+) 411,00 18 διαμερίζμαηα 9.102, , ,00 (+) 737,00 (+) 414,00 19 διαμερίζμαηα 9.553, , ,00 (+) 738,00 (+) 415,00 20 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 739,00 (+) 416,00 21 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 762,00 (+) 523,00 22 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 765,00 (+) 526,00 23 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 766,00 (+) 527,00 24 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 767,00 (+) 528,00 25 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 790,00 (+) 551,00 26 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 793,00 (+) 554,00 27 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 794,00 (+) 555,00 28 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 795,00 (+) 556,00 29 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 902,00 (+) 579,00 30 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 905,00 (+) 582,00 31 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 906,00 (+) 583,00 32 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 907,00 (+) 584,00 33 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 930,00 (+) 691,00 34 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 933,00 (+) 694,00 35 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 934,00 (+) 695,00 "ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ": περιλαμβάνει ηο ζσνολικό κόζηος ηων κοινοτρήζηων μονάδων & όλων ηων μόνιηορ ηοσ ζσζηήμαηος ανάλογα με ηον ηύπο ηοσ μόνιηορ ποσ θα επιλεγεί (ηο ίδιο για όλα ηα διαμερίζμαηα). GT-2C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom, μνήμη καηαγραθής επιζκεπηών, magnetic loop και δσναηόηηηα ζύνδεζης ηοπικής μποσηονιέρας διαμερίζμαηος. Τιμή 450, % ΦΠΑ GT-1C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom και magnetic loop. Τιμή 340,00 + ΦΠΑ 23% GT-1M-L: Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή 275, % ΦΠΑ σελ.1.4

10 ΕΙΡΑ GT (Audio) ΤΣΗΜΑ ΘΤΡΟΣΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ 1 ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ & 1 ΘΤΡΟΣΗΛ./ΔΙΑΜΕΡ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ GT-1D GT-1A ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 345,00 365,00 (+) 195,00 2 διαμερίζμαηα 393,00 433,00 (+) 198,00 3 διαμερίζμαηα 439,00 499,00 (+) 199,00 4 διαμερίζμαηα 485,00 565,00 (+) 200,00 5 διαμερίζμαηα 573,00 673,00 (+) 243,00 6 διαμερίζμαηα 621,00 741,00 (+) 246,00 7 διαμερίζμαηα 667,00 807,00 (+) 247,00 8 διαμερίζμαηα 713,00 873,00 (+) 248,00 9 διαμερίζμαηα 825, ,00 (+) 315,00 10 διαμερίζμαηα 873, ,00 (+) 318,00 11 διαμερίζμαηα 919, ,00 (+) 319,00 12 διαμερίζμαηα 965, ,00 (+) 320,00 13 διαμερίζμαηα 1.073, ,00 (+) 383,00 14 διαμερίζμαηα 1.121, ,00 (+) 386,00 15 διαμερίζμαηα 1.167, ,00 (+) 387,00 16 διαμερίζμαηα 1.213, ,00 (+) 388,00 17 διαμερίζμαηα 1.281, ,00 (+) 411,00 18 διαμερίζμαηα 1.329, ,00 (+) 414,00 19 διαμερίζμαηα 1.375, ,00 (+) 415,00 20 διαμερίζμαηα 1.421, ,00 (+) 416,00 21 διαμερίζμαηα 1.573, ,00 (+) 523,00 22 διαμερίζμαηα 1.621, ,00 (+) 526,00 23 διαμερίζμαηα 1.667, ,00 (+) 527,00 24 διαμερίζμαηα 1.713, ,00 (+) 528,00 25 διαμερίζμαηα 1.781, ,00 (+) 551,00 26 διαμερίζμαηα 1.829, ,00 (+) 554,00 27 διαμερίζμαηα 1.875, ,00 (+) 555,00 28 διαμερίζμαηα 1.921, ,00 (+) 556,00 29 διαμερίζμαηα 1.989, ,00 (+) 579,00 30 διαμερίζμαηα 2.037, ,00 (+) 582,00 31 διαμερίζμαηα 2.083, ,00 (+) 583,00 32 διαμερίζμαηα 2.129, ,00 (+) 584,00 33 διαμερίζμαηα 2.281, ,00 (+) 691,00 34 διαμερίζμαηα 2.329, ,00 (+) 694,00 35 διαμερίζμαηα 2.375, ,00 (+) 695,00 "ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ": περιλαμβάνει ηο ζσνολικό κόζηος ηων κοινοτρήζηων μονάδων & όλων ηων θσροηηλεθώνων ηοσ ζσζηήμαηος ανάλογα με ηον ηύπο θσροηηλεθώνοσ ποσ θα επιλεγεί (ηο ίδιο για όλα ηα διαμερίζμαηα). GT-1D: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή : 45, % ΦΠΑ GT-1A: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό). Τιμή : 65, % ΦΠΑ σελ.1.5

11 ΕΙΡΑ GT (Μεικτό) ΤΣΗΜΑ ΕΓΥΡΩΜΩΝ ΘΤΡΟΣΗΛΕΟΡΑΕΩΝ & ΘΤΡΟΣΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 εζωηερική ζυζκευή & όλα ηα κόζηη ηων κοινοχρήζηων μονάδων για 1 είζοδο επιμεριζμένα ανά διαμέριζμα GT-2C-L GT-1C-L GT-1M-L GT-1A GT-1D ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 1.169, ,00 994,00 784,00 764,00 2 διαμερίζμαηα 811,00 701,00 636,00 426,00 406,00 3 διαμερίζμαηα 691,00 581,00 516,00 306,00 286,00 4 διαμερίζμαηα 631,00 521,00 456,00 246,00 226,00 5 διαμερίζμαηα 608,20 498,20 433,20 223,20 203,20 6 διαμερίζμαηα 582,33 472,33 407,33 197,33 177,33 7 διαμερίζμαηα 563,57 453,57 388,57 178,57 158,57 8 διαμερίζμαηα 549,50 439,50 374,50 164,50 144,50 9 διαμερίζμαηα 545,44 435,44 370,44 160,44 140,44 10 διαμερίζμαηα 536,20 426,20 361,20 151,20 131,20 11 διαμερίζμαηα 528,45 418,45 353,45 143,45 123,45 12 διαμερίζμαηα 522,00 412,00 347,00 137,00 117,00 13 διαμερίζμαηα 518,23 408,23 343,23 133,23 113,23 14 διαμερίζμαηα 513,57 403,57 338,57 128,57 108,57 15 διαμερίζμαηα 509,40 399,40 334,40 124,40 104,40 16 διαμερίζμαηα 505,75 395,75 330,75 120,75 100,75 17 διαμερίζμαηα 508,76 398,76 333,76 123,76 103,76 18 διαμερίζμαηα 505,67 395,67 330,67 120,67 100,67 19 διαμερίζμαηα 502,79 392,79 327,79 117,79 97,79 20 διαμερίζμαηα 500,20 390,20 325,20 115,20 95,20 21 διαμερίζμαηα 498,90 388,90 323,90 113,90 93,90 22 διαμερίζμαηα 496,82 386,82 321,82 111,82 91,82 23 διαμερίζμαηα 494,83 384,83 319,83 109,83 89,83 24 διαμερίζμαηα 493,00 383,00 318,00 108,00 88,00 25 διαμερίζμαηα 492,20 382,20 317,20 107,20 87,20 26 διαμερίζμαηα 490,69 380,69 315,69 105,69 85,69 27 διαμερίζμαηα 489,22 379,22 314,22 104,22 84,22 28 διαμερίζμαηα 487,86 377,86 312,86 102,86 82,86 29 διαμερίζμαηα 490,24 380,24 315,24 105,24 85,24 30 διαμερίζμαηα 489,00 379,00 314,00 104,00 84,00 31 διαμερίζμαηα 487,77 377,77 312,77 102,77 82,77 32 διαμερίζμαηα 486,63 376,63 311,63 101,63 81,63 33 διαμερίζμαηα 486,21 376,21 311,21 101,21 81,21 34 διαμερίζμαηα 485,24 375,24 310,24 100,24 80,24 35 διαμερίζμαηα 484,26 374,26 309,26 99,26 79,26 GT-2C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom, μνήμη καηαγραθής επιζκεπηών, magnetic loop και δσναηόηηηα ζύνδεζης ηοπικής μποσηονιέρας διαμερίζμαηος. Τιμή 450, % ΦΠΑ GT-1C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom και magnetic loop. Τιμή 340,00 +23% ΦΠΑ GT-1M-L: Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή 275, % ΦΠΑ GT-1A: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό). Τιμή 65, % ΦΠΑ GT-1D: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή 45, % ΦΠΑ σελ.1.6

12 ΣΕΙΡΑ GT ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 719,00 300,00 2 διαμερίζμαηα 722,00 303,00 3 διαμερίζμαηα 723,00 304,00 4 διαμερίζμαηα 724,00 305,00 5 διαμερίζμαηα 791,00 348,00 6 διαμερίζμαηα 794,00 351,00 7 διαμερίζμαηα 795,00 352,00 8 διαμερίζμαηα 796,00 353,00 9 διαμερίζμαηα 859,00 420,00 10 διαμερίζμαηα 862,00 423,00 11 διαμερίζμαηα 863,00 424,00 12 διαμερίζμαηα 864,00 425,00 13 διαμερίζμαηα 887,00 488,00 14 διαμερίζμαηα 890,00 491,00 15 διαμερίζμαηα 891,00 492,00 16 διαμερίζμαηα 892,00 493,00 17 διαμερίζμαηα 999,00 516,00 18 διαμερίζμαηα 1.002,00 519,00 19 διαμερίζμαηα 1.003,00 520,00 20 διαμερίζμαηα 1.004,00 521,00 21 διαμερίζμαηα 1.027,00 628,00 22 διαμερίζμαηα 1.030,00 631,00 23 διαμερίζμαηα 1.031,00 632,00 24 διαμερίζμαηα 1.032,00 633,00 25 διαμερίζμαηα 1.055,00 656,00 26 διαμερίζμαηα 1.058,00 659,00 27 διαμερίζμαηα 1.059,00 660,00 28 διαμερίζμαηα 1.060,00 661,00 29 διαμερίζμαηα 1.167,00 684,00 30 διαμερίζμαηα 1.170,00 687,00 31 διαμερίζμαηα 1.171,00 688,00 32 διαμερίζμαηα 1.172,00 689,00 33 διαμερίζμαηα 1.195,00 796,00 34 διαμερίζμαηα 1.198,00 799,00 35 διαμερίζμαηα 1.199,00 800,00 σελ.1.7

13 Έγτρωμη Θσροτηλεόραση για Πολσκατοικίες Ανοικτής σνομιλίας (τωρίς ακοσστικό) Σιμή σε ΕΤΡΩ τύπος περιγραυή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% ειρά GΗ GH-1KD Έγτρφκο κόληηορ δηακερίζκαηος αλοηθηής αθρόαζες (τφρίς αθοσζηηθό) - τρώκα ιεύθο. Με ασηόθιεζε. 370,00 455,10 GH-HS Πρόζζεηο αθοσζηηθό γηα ηο κόληηορ GH-1KD. 100,00 123,00 GH-1KDS Έγτρφκο κόληηορ δηακερίζκαηος αλοηθηής αθρόαζες (τφρίς αθοσζηηθό) ζε αζεκί απότρφζε. Με ασηόθιεζε. 370,00 455,10 GH-1MD Αζπρόκασρο κόληηορ τφρίς αθοσζηηθό (αλοηθηής αθρόαζες) γηα ηο ζύζηεκα GH. Με ασηόθιεζε. 255,00 313,65 SBML1 GH-1AD Βάζε κεηαιιηθή γηα επηηραπέδηα (κε θιίζε) ηοποζέηεζε monitor. Θσροηειέθφλο δηακερίζκαηος τφρίς αθοσζηηθό (αλοηθηής αθρόαζες) γηα ηο ζύζηεκα GH. 40,00 49,20 60,00 73,80 GH-BC Κεληρηθή κολάδα ειέγτοσ AUDIO. 45,00 55,35 GH-VBC Κεληρηθή κολάδα ειέγτοσ VIDEO. 120,00 147,60 GF-1P.Α Πρόζουε κε 1 πιήθηρο θιήζες. 19,00 23,37 GF-2P.Α Πρόζουε κε 2 πιήθηρα θιήζες. 22,00 27,06 GF-3P.Α Πρόζουε κε 3 πιήθηρα θιήζες. 23,00 28,29 GF-4P.Α Πρόζουε κε 4 πιήθηρα θιήζες. 24,00 29,52 GH-SW Μολάδα 4φλ πιήθηρφλ θαη θαιώδηο ζύλδεζες. 20,00 24,60 GF-BP.Α Πρόζουε τφρίς πιήθηρα (ησθιή). 16,00 19,68 GH-AD Μολάδα δηεύζσλζες θαη θαιώδηο ζύλδεζες. 27,00 33,21 GF-AP.Α Πρόζουε γηα κολάδα δηεύζσλζες. 17,00 20,91 GH-DA Μολάδα ήτοσ (ζσροκεγάθφλο). 80,00 98,40 GH-DP Πρόζουε γηα κολάδα ήτοσ. 22,00 27,06 GH-VA Μολάδα εηθόλας (θάκερα). 210,00 258,30 GF-VP Πρόζουε γηα κολάδα εηθόλας. 22,00 27,06 GF-2B Κοσηί εληοητηζκού 2 κολάδφλ. 7,00 8,61 GF-2F.Α Πιαίζηο θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ηο GF-2B. 25,00 30,75 GF-3B Κοσηί εληοητηζκού 3 κολάδφλ. 8,00 9,84 GF-3F.Α Πιαίζηο θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ηο GF-3B. 28,00 34,44 GF-102H Γείζο προζηαζίας γηα 1 x GF-2B. 76,00 93,48 GF-103H Γείζο προζηαζίας γηα 1 x GF-3B. 103,00 126,69 GF-102B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-2B. 110,00 135,30 GF-103B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-3Β. 140,00 172,20 GF-202B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-2B. 180,00 221,40 GF-203B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-3B. 220,00 270,60 σελ. 1.8

14 Έγτρωμη Θσροτηλεόραση για Πολσκατοικίες Ανοικτής σνομιλίας (τωρίς ακοσστικό) Σιμή σε ΕΤΡΩ τύπος περιγραυή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% GF-102HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-2B. 115,00 141,45 GF-202HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-2B. 146,00 179,58 GF-103HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-3B. 137,00 168,51 GF-203HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-3B. 165,00 202,95 GF-303HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 3 x GF-3B. 230,00 282,90 Κοσηιά και γείζα προζηαζίας σπάρτοσν και ζε άλλες διαζηάζεις για οποιαδήποηε μποσηονιέρα. GH-10K Αρηζκεηηθό πιεθηροιόγηο - Access Control. 45,00 55,35 GF-10KP Πρόζουε γηα ηο αρηζκεηηθό πιεθηροιόγηο. 72,00 88,56 GH-NS Μολάδα υεθηαθής αλαδήηεζες ολοκάηφλ. 246,00 302,58 GF-NSP Πρόζουε γηα ηε κολάδα υεθηαθής αλαδήηεζες ολοκάηφλ. 36,00 44,28 GF-AC Ασηόλοκο (stand alone) πιεθηροιόγηο access control. 260,00 319,80 GF-PROX Ασηόλοκο (stand alone) proximity accees control, κε θάρηες. 310,00 381,30 CARD Κάρηες proximity, γηα τρήζε κε ηο GF-PROX. 10,00 12,30 GH-4Z Καηαλεκεηής 4φλ δηακερηζκάηφλ γηα αθηηλφηή θαιφδίφζε. 32,00 39,36 GH-MK GFW-S σζθεσή ζσρφρείοσ γηα ζύζηεκα GH. Γηαζέηεη οζόλε LCD κε αλαγλώρηζε θιήζες. Βάζε από ιεσθό πιαζηηθό γηα επηηραπέδηα ηοποζέηεζε ηες ζσζθεσής ζσρφρείοσ GH-MK. 370,00 455,10 27,00 33,21 GH-BCX Μολάδα AUDIO επέθηαζες ζσζηήκαηος. 290,00 356,70 GH-VBX Μολάδα VIDEO επέθηαζες ζσζηήκαηος. 185,00 227,55 GF-C Καιώδηο ζύλδεζες κολάδφλ γηα κεγάιες κποσηοληέρες. 12,00 14,76 GH-TLI Μολάδα γηα ζύλδεζε δηακερίζκαηος ζε αλαιογηθή γρακκή ηειεθφληθού θέληροσ (PBX). 495,00 608,85 GH-RY Ηιεθηρολόκος γηα ηολ έιεγτο βοεζεηηθού θφηηζκού. 45,00 55,35 PS-2410 DIN Σροθοδοηηθό ράγας AIPHONE 24V DC-1A. 90,00 110,70 PS-2420 DIN Σροθοδοηηθό ράγας AIPHONE 24V DC - 2A. 112,00 137,76 DSP Σροθοδοηηθό 24V DC - 2Α - Ράγας DIN - switching. 80,00 98,40 RC-2414ST Σροθοδοηηθό ειιεληθής θαηαζθεσής 24V DC - 1,4A. 55,00 67,65 ME-7837 Μεηαζτεκαηηζηής 12V AC - 1A γηα θσπρί. 18,00 22, Μεηαζτεκαηηζηής ράγας 12V AC - 1,6 A γηα θσπρί. 18,00 22,14 σελ. 1.9

15 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Έγτρωμη θσροηηλεόραζη με καηακόρσθα κινούμενο θακό Tilt ειρά KC (1 είζοδος - μέτρι 3 μόνιηορ με ακοσζηικό) KC-DAR Δπίηνηρνο πιαζηηθόο ζηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε θάκεξα & θαηαθόξπθα θηλνύκελν θαθό (tilt). 440,00 541,20 KC-1GRD Κύξην monitor γηα ζύζηεκα KC. 600,00 738,00 KC-1HRD Γεπηεξεύνλ monitor γηα ζύζηεκα KC. 570,00 701,10 Έγτρωμη θσροηηλεόραζη με καηακόρσθα κινούμενο θακό Tilt ειρά KΒ (3 είζοδοι - μέτρι 5 μόνιηορ με ακοσζηικό) KB-DAR ηαζκόο εηζόδνπ, πιαζηηθόο επίηνηρνο κε έγρξσκε θάκεξα θαη θαηαθόξπθα θηλνύκελν θαθό (tilt). 570,00 701,10 KA-DGR/PANEL Αληηβαλδαιηζηηθή πξόζνςε γηα ηελ KΒ-DAR. 105,00 129,15 IF-DA Δπίηνηρν ζπξνκεγάθσλν γηα ηε 2ε ή 3ε είζνδν ζε ζπζηήκα ΚΒ. 45,00 55,35 KB-3MRD Κύξην κόληηνξ γηα ζύζηεκα ΚΒ. 760,00 934,80 KB-3HRD Γεπηεξεύνλ κόληηνξ γηα ζύζηεκα ΚΒ. 680,00 836,40 KB-3SD Σειεθσληθή ζπζθεπή γηα ζύζηεκα ΚΒ. 260,00 319,80 πρόζθεηες ζσζκεσές ζειρών KC & KB ΝΕΟ IER-2 Δπέθηαζε θιήζεο γηα ζπζηήκαηα ΜΚ/KC/KB/JF/JA/JK. 20,00 24,60 KC-32EU Αλεμάξηεηε κνλάδα κλήκεο θαηαγξαθήο επηζθεπηώλ. 340,00 418,20 MCWSA KAW-D BAIS3 BAIE3 Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ν & 60 ν) γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ. Βάζε γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θάκεξαο κε θιίζε 30 o (KC-DAR, KB-DAR). Δπίηνηρν αληηβαλδαιηζηηθό θνπηί γηα ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ KC- DAR θαη KB-DAR. Δληνηρηδόκελν αληηβαλδαιηζηηθό θνπηί γηα ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ KC-DAR θαη KB-DAR. 40,00 49,20 20,00 24,60 130,00 159,90 110,00 135,30 PS-2420 DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο AIPHONE 24V DC - 2A γηα έγρξσκα ζπζηήκαηα KC & KB. RC-2414 ST Σξνθνδνηηθό ειιεληθήο θαηαζθεπήο 24V DC - 1,4A ζηαζεξνπνηεκέλν. 112,00 137,76 55,00 67, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο AIPHONE 12V AC - 1,6A γηα θππξί. 18,00 22,14 ME-7837 Μεηαζρεκαηηζηήο 12V AC - 1A γηα θππξί. 18,00 22,14 Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ σελ.2.1

16 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% JBW-BA Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ Adaptor κεγάινπ κήθνπο θαισδίσζεο θάκεξαο γηα ζπζηήκαηα KC - KB - JA -JF. 130,00 159,90 RY-3DL Adaptor γηα ην άλνηγκα 3σλ ζπξώλ ζε ζύζηεκα ΚΒ. 65,00 79,95 MAW-B Ρειέ γηα ηνλ έιεγρν βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ, θππξί θιπ. 35,00 43,05 TAR-3 Μνλάδα ξειέ (relay unit) γηα εμσηεξηθό νπηηθό ή ερεηηθό ζήκα. 40,00 49,20 TAR-4 Ρειέ ελεξγνπνίεζεο μεξήο επαθήο θαηά ηελ θιήζε. 69,00 84,87 σζηήμαηα με 1, 2 ή 3 ειζόδοσς Έγτρωμα μόνιηορ με ακοσζηικό ειρές KC και ΚΒ 1 είζοδος - κάμερα με καηακόρσθα κινούμενο θακό 1 είζνδνο (KC-DAR) - 1 κόληηνξ (KC-1GRD) 1 είζνδνο (KC-DAR) - 2 κόληηνξ (KC-1GRD + KC-1HRD) 1 είζνδνο (KC-DAR) - 3 κόληηνξ (KC-1GRD + 2xKC-1HRD) 1 είζνδνο (KB-DAR) - 4 κόληηνξ (KB-3MRD + 3xKB-3HRD) 1 είζνδνο (KB-DAR) - 5 κόληηνξ (KB-3MRD + 4xKB-3HRD) Σςνολική Τιμή 1.095, , , , , , , , , ,45 2 είζοδοι - κάμερες με καηακόρσθα κινούμενο θακό Σςνολική Τιμή 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 1 κόληηνξ (KB-3MRD) 2.020, ,60 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 2 κόληηνξ (KB-3MRD + KB-3HRD) 2.700, ,00 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 3 κόληηνξ (KB-3MRD + 2xKB-3HRD) 3.435, ,05 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 4 κόληηνξ (KB-3MRD + 3xKB-3HRD) 4.115, ,45 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 5 κόληηνξ (KB-3MRD + 4xKB-3HRD) 4.850, ,50 3 είζοδοι - κάμερες με καηακόρσθα κινούμενο θακό 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 1 κόληηνξ (KB-3MRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 2 κόληηνξ (KB-3MRD + KB-3HRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 3 κόληηνξ (KB-3MRD + 2xKB-3HRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 4 κόληηνξ (KB-3MRD + 3xKB-3HRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 5 κόληηνξ (KB-3MRD + 4xKB-3HRD) Σςνολική Τιμή 2.590, , , , , , , , , ,60 Μεηαξύ ηων μόνιηοπ KC ςπάπσει ενδοεπικοινωνία γενικήρ κλήζηρ. Μεηαξύ ηων μόνιηοπ ΚΒ ςπάπσει ενδοεπικοινωνία γενικήρ και επιλεκηικήρ κλήζηρ. Οι ηιμέρ πεπιλαμβάνοςν ηποθοδοηικά και adaptor RY-3DL όπος απαιηείηαι. Σηιρ κάμεπερ μποπούν να ηοποθεηηθούν ανηιβανδαλιζηικά κοςηιά BAIE3 ή BAIS3. Για μείωζη ηος κόζηοςρ ηων ζςζηημάηων, μποπούν να σπηζιμοποιηθούν 1 ή 2 θςποηηλέθωνα KB-3SD ανηί ηων μόνιηοπ KB-3HRD. σελ.2.2

17 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Έγτρωμη θσροηηλεόραζη ανοικηής ζσνομιλίας Σεη κε 1 θάκεξα με MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ κινούμενες κάμερες Pan Tilt ειρά JA (2 είζοδοι - μέτρι 3 μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας) JA-2MΕCD Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ Έγρξσκν θύξην κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) κε ελζσκαησκέλε κνλάδα κλήκεο. Οζόλε LCD 4'' θαη πιήθηξν γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαθνύ ηεο θάκεξαο , ,00 JA-2MCD JA-2HCD Έγρξσκν θύξην κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό). Οζόλε LCD 4'' θαη πιήθηξν γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαθνύ ηεο θάκεξαο. Γεπηεξεύνλ έγρξσκν κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) γηα επέθηαζε ζπζηεκάησλ JA. Μπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 2 ζε θάζε ζύζηεκα θαη δηαζέηνπλ ελδνεπηθνηλσλία. 840, ,20 700,00 861,00 JA-2SD Τπνζηαζκόο αλνηθηήο ζπλνκηιίαο ρσξίο εηθόλα. 198,00 243,54 IER-2 Δπέθηαζε θιήζεο γηα ζπζηήκαηα ΜΚ/KC/KB/JF/JA/JK. 20,00 24,60 JA-DAC JA-DGC JDW-C Δπίηνηρνο ζηαζκόο εηζόδνπ κε πιαζηηθή πξόζνςε, έγρξσκε camera θαη pan-tilt θηλνύκελν θαθό γηα ζπζηήκαηα JΑ. Έγρξσκνο, εκη-εληνηρηδόκελνο ζηαζκόο εηζόδνπ κε pan-tilt θηλνύκελν θαθό. Μεηαιιηθόο θαη αληηβαλδαιηζηηθόο, κε ζέζε γηα όλνκα. Έγρξσκε θάκεξα κε αηζζεηήξα θίλεζεο (motion detector) γηα ζπζηήκαηα JA. Μπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 2 ζε θάζε ζύζηεκα. 590,00 725,70 670,00 824,10 720,00 885,60 JA-D Θπξνκεγάθσλν γηα ηε 2ε είζνδν ζε ζύζηεκα JA. 95,00 116,85 KAW-D Βάζε γηα ηνπνζέηεζε ππό γσλία 30 o ηεο θάκεξαο JA-DAC ή ηνπ 20,00 24,60 ζπξνκεγαθώλνπ JA-D. MKW-R Κνπηί εληνηρηζκνύ πιαζηηθό γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JA-DGC. 15,00 18,45 ΝΕΟ MCWSA Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ν & 60 ν ) γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ. 40,00 49,20 PS-2420 DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο AIPHONE 24V DC - 2A. 112,00 137,76 RC-2414 ST Σξνθνδνηηθό ειιεληθήο θαηαζθεπήο 24V DC - 1,4A ζηαζεξνπνηεκέλν. 55,00 67,65 ME-7837 Μεηαζρεκαηηζηήο 12V AC - 1A γηα θππξί. 18,00 22, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο AIPHONE 12V AC - 1,6A γηα θππξί. 18,00 22,14 RY-3DL Adaptor γηα ην άλνηγκα 2 ζπξώλ ζε ζύζηεκα JA. 65,00 79,95 JBW-BA Adaptor κεγάινπ κήθνπο θαισδίσζεο θάκεξαο γηα ζπζηήκαηα KC 130,00 159,90 - KB - JA - JF. TAR-3 Μνλάδα ξειέ (relay unit) γηα εμσηεξηθό νπηηθό ή ερεηηθό ζήκα. 40,00 49,20 σελ.2.3

18 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Έγτρωμη θσροηηλεόραζη ανοικηής ζσνομιλίας ειρά JF-1 (1 είζοδος - μέτρι 2 μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας) JFS-1AD JFS-1ADV ΚΙΣ έγτρωμης θσροηηλεόραζης με μόνιηορ ανοικηής Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη 570,00 ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ 701,10 ζσνομιλίας (ρσξίο αθνπζηηθό). Πεξηιακβάλεη 1 πιαζηηθό επίηνηρν ζηαζκό εηζόδνπ JF-DA θαη 1 θύξην κόληηνξ. Επεθηείλεηαη κε άιιν 1 κόληηνξ ρωξίο ελδνεπηθνηλωλία. Σε ζπζθεπαζία επίδεημεο. ΔΕΝ πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό. ΚΙΣ έγτρωμης θσροηηλεόραζης με μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας (ρσξίο αθνπζηηθό). Πεξηιακβάλεη 1 επίηνηρν ζηαζκό εηζόδνπ από ρπηό κέηαιιν κε ζέζε γηα όλνκα JF-DV θαη 1 θύξην κόληηνξ. Επεθηείλεηαη κε άιιν 1 κόληηνξ ρωξίο ελδνεπηθνηλωλία. Σε ζπζθεπαζία επίδεημεο. ΔΕΝ πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό. 630,00 774,90 JFS-1ADF JF-1MD JF-1FD JF-1SD ΚΙΣ έγτρωμης θσροηηλεόραζης με μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας (ρσξίο αθνπζηηθό). Πεξηιακβάλεη 1 εληνηρηδόκελν ζηαζκό εηζόδνπ από αλνμείδωην κέηαιιν κε ζέζε γηα όλνκα θαη 1 θύξην κόληηνξ. Επεθηείλεηαη κε άιιν 1 κόληηνξ ρωξίο ελδνεπηθνηλωλία. Σε ζπζθεπαζία επίδεημεο. ΔΕΝ πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό. Έγρξσκν θύξην κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) γηα ζύζηεκα JF-1. Γεπηεξεύνλ έγρξσκν κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) γηα επέθηαζε ζπζηεκάησλ JF-1. Μεηαμύ ησλ κόληηνξ JF-1MD & JF-1FD ΓΔΝ ππάξρεη ελδνεπηθνηλσλία. Τπνζηαζκόο αλνηθηήο ζπλνκηιίαο ρσξίο εηθόλα γηα ζπζηήκαηα JF- 1. Αληηθαζηζηά ην δεπηεξεύνλ κόληηνξ JF-1FD. 630,00 774,90 310,00 381,30 360,00 442,80 90,00 110,70 JF-DA JF-DV JF-DVF JF-2DVF ηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Δπίηνηρνο κε πιαζηηθή πξόζνςε. ηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Δπίηνηρνο, αληηβαλδαιηζηηθόο από ρπηό κέηαιιν κε ζέζε γηα όλνκα. ηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Δληνηρηδόκελνο, αληηβαλδαιηζηηθόο από αλνμείδσην αηζάιη κε ζέζε γηα όλνκα. Σηαζκόο εηζόδνπ κε 2 πιήθηξα θιήζεο γηα δηπινθαηνηθίεο. Δηαζέηεη έγρξωκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Εληνηρηδόκελνο, αληηβαλδαιηζηηθόο από αλνμείδωην αηζάιη θαη ζέζεηο γηα 2 νλόκαηα. 260,00 319,80 320,00 393,60 320,00 393,60 720,00 885,60 PJMFBLC Πξόζνςε ζε ιεπθό ρξώκα γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. 85,00 104,55 PJMFLTN Πξόζνςε ζε κπξνλδέ ρξώκα γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. 210,00 258,30 KJMF Πξόζνςε κε ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. Από αλνμείδσην κέηαιιν, αληηβαλδαιηζηηθή. Γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. 370,00 455,10 VMK-24 Γείζν πξνζηαζίαο γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-2DVF. 50,00 61,50 VMKF Γείζν πξνζηαζίαο γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. 40,00 49,20 VMK Γείζν πξνζηαζίαο γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DV. 35,00 43,05 σελ.2.4

19 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% AC-10S Απηόλνκν (stand alone) αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο, από ρπηό κέηαιιν, αληηβαλδαιηζηηθό. Γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 195,00 239,85 VS-10 Γείζν πξνζηαζίαο γηα ην πιεθηξνιόγην AC-10S. 40,00 49,20 AC-10F Απηόλνκν (stand alone) αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο, από αλνμείδσην αηζάιη, αληηβαλδαιηζηηθό. Γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. 195,00 239,85 VE-10 Γείζν πξνζηαζίαο γηα ην πιεθηξνιόγην AC-10F. 40,00 49,20 ΝΕΟ ΝΕΟ IER-2 Δπέθηαζε θιήζεο γηα ζπζηήκαηα ΜΚ/KC/KB/JF/JA/JK. 20,00 24,60 MCWSA Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ν & 60 ν ) γηα επηηξαπέδηα 40,00 49,20 ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ. MGF-30 KAW-D Βάζε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ επίηνηρνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ JF-DV ππό γσλία 30 ν σο πξνο ηνλ ηνίρν. Βάζε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ επίηνηρνπ ζηαζκνύ εηζόδνπ JF-DA ππό γσλία 30 ν σο πξνο ηνλ ηνίρν. 50,00 61,50 20,00 24,60 JBW-BA Adaptor κεγάινπ κήθνπο θαισδίσζεο θάκεξαο γηα ζπζηήκαηα KC 130,00 159,90 - KB - JA - JF. RC-1814 ST Σξνθνδνηηθό ξάγαο 18V DC - 1,4A (Διι. θαηαζθεπήο). 55,00 67,65 PS-1820D Σξνθνδνηηθό ξάγαο AIPHONE 18V DC - 2A. 85,00 104,55 ME-7837 Μεηαζρεκαηηζηήο 12V AC - 1A γηα θππξί. 18,00 22, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο AIPHONE 12V AC - 1,5 A γηα θππξί. 18,00 22,14 TAR-4 Ρειέ ελεξγνπνίεζεο μεξήο επαθήο θαηά ηελ θιήζε. 69,00 84,87 ύζηημα JF-1 με 1 επίηοιτο ή ενηοιτιζόμενο ζηαθμό ειζόδοσ 1 είζνδνο - 1 κόληηνξ (JF-1MD) 1 είζνδνο - 2 κόληηνξ (JF-1MD & JF-1FD) 1 είζνδνο - 1 κόληηνξ (JF-1MD) & 1 ππνζηαζκό (JF-1SD) Σςνολική Τιμή 703,00 864, , ,49 793,00 975,39 Οι ηιμέρ πεπιλαμβάνοςν ηποθοδοηικά. Μεηαξύ ηων μόνιηοπ καθώρ και μεηαξύ μόνιηοπ & ςποζηαθμού ΓΔΝ ςπάπσει ενδοεπικοινωνία. σελ.2.5

20 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Έγτρωμη θσροηηλεόραζη ανοικηής ζσνομιλίας με ενζωμαηωμένη ΜΝΗΜΗ καηαγραθής επιζκεπηών & ενδοεπικοινωνία ειρά JF-2 (2 είζοδοι - μέτρι 3 μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας) JFS-2AED ΚΙΣ έγτρωμης θσροηηλεόραζης με μόνιηορ ανοικηής Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη 930,00 ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ 1.143,90 ζσνομιλίας (ρσξίο αθνπζηηθό). Πεξηιακβάλεη 1 επίηνηρν ζηαζκό εηζόδνπ JF-DA θαη 1 θύξην κόληηνξ κε κλήκε. Επεθηείλεηαη κε άιια 2 κόληηνξ θαη 1 αθόκε θάκεξα ή ζπξνκεγάθωλν. Σε ζπζθεπαζία επίδεημεο. ΔΕΝ πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό. JFS-2AEDV JFS-2AEDF ΚΙΣ έγτρωμης θσροηηλεόραζης με μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας (ρσξίο αθνπζηηθό). Πεξηιακβάλεη 1 επίηνηρν ζηαζκό εηζόδνπ από ρπηό κέηαιιν κε ζέζε γηα όλνκα JF-DV θαη 1 θύξην κόληηνξ κε κλήκε. Επεθηείλεηαη κε άιια 2 monitors θαη 1 αθόκε θάκεξα ή ζπξνκεγάθωλν. Σε ζπζθεπαζία επίδεημεο. ΔΕΝ πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό. ΚΙΣ έγτρωμης θσροηηλεόραζης με μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας (ρσξίο αθνπζηηθό). Πεξηιακβάλεη 1 εληνηρηδόκελν ζηαζκό εηζόδνπ από αλνμείδωην κέηαιιν κε ζέζε γηα όλνκα JF- DVF θαη 1 θύξην κόληηνξ κε κλήκε. Επεθηείλεηαη κε άιια 2 κόληηνξ θαη 1 αθόκε θάκεξα ή ζπξνκεγάθωλν. Σε ζπζθεπαζία επίδεημεο. ΔΕΝ πεξηιακβάλεη ηξνθνδνηηθό. 990, ,70 990, ,70 JF-2MED JF-2HD JF-2SD JF-DA JF-DV JF-DVF JF-2DVF Έγρξσκν θύξην κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) κε ελζσκαησκέλε κνλάδα κλήκεο. Γεπηεξεύνλ έγρξσκν κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό), κε κλήκε, γηα επέθηαζε ζπζηεκάησλ JF-2. Μπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 2 ζε θάζε ζύζηεκα θαη δηαζέηνπλ ελδνεπηθνηλσλία. Τπνζηαζκόο αλνηθηήο αθξόαζεο ρσξίο εηθόλα γηα επέθηαζε ζπζηεκάησλ JF-2. ηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Δπίηνηρνο κε πιαζηηθή πξόζνςε. ηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Δπίηνηρνο, αληηβαλδαιηζηηθόο από ρπηό κέηαιιν κε ζέζε γηα όλνκα. ηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Δληνηρηδόκελνο, αληηβαλδαιηζηηθόο από αλνμείδσην αηζάιη κε ζέζε γηα όλνκα. Σηαζκόο εηζόδνπ κε 2 πιήθηξα θιήζεο γηα δηπινθαηνηθίεο. Δηαζέηεη έγρξωκε camera θαη αθίλεην επξπγώλην θαθό. Εληνηρηδόκελνο, αληηβαλδαιηζηηθόο από αλνμείδωην αηζάιη θαη ζέζεηο γηα 2 νλόκαηα. 670,00 824,10 450,00 553,50 270,00 332,10 260,00 319,80 320,00 393,60 320,00 393,60 720,00 885,60 PJMFBLC Πξόζνςε ζε ιεπθό ρξώκα γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. 85,00 104,55 PJMFLTN Πξόζνςε ζε κπξνλδέ ρξώκα γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. 210,00 258,30 KJMF Πξόζνςε κε ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JF-DVF. Από αλνμείδσην κέηαιιν, αληηβαλδαιηζηηθή. Γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε. 370,00 455,10 σελ.2.6

1) Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες. 2) Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις για μονοκατοικίες

1) Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες. 2) Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις για μονοκατοικίες ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ 1) Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες 1.1 1.1 >Σειρά GΤ - Σύστημα θυροτηλεφώνων & έγχρωμων θυροτηλεοράσεων ανοικτής συνομιλίας, με φακό μεταβλητής εστίασης Pan Tilt

Διαβάστε περισσότερα

σειράgt Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση

σειράgt Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση σειράgt Έγχρωμες Θυροτηλεοράσεις & Θυροτηλέφωνα για πολυκατοικίες με Υπερευρυγώνιο Φακό, Ψηφιακό Zoom & Κίνηση Καινοτομία Υπερευρυγώνιος φακός και χειριστήριο Pan Tilt & Zoom Ευελιξία Πλήθος επιλογών για

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 2Entry HELIOS UNI (audio) Σειρά 2Entry HELIOS VARIO (audio & video)

Σειρά 2Entry HELIOS UNI (audio) Σειρά 2Entry HELIOS VARIO (audio & video) Σειρά 2Entry HELIOS UNI (audio) 9153201E Θυρομεγάφωνο για PBX πλήρες, με 1 πλήκτρo κλήσης και θέση 160,00 196,80 για όνομα. Κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση (IP54). Εντοιχιζόμενο. Δεν επεκτείνεται 9153202E

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας. Τιμή σε ΕΥΡΩ τύπος περιγραφή χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Μεγαφωνικά συστήματα μικρής ισχύος Σειρές LEM & LEF

Αναλογικά Συστήματα Ενδοεπικοινωνίας. Τιμή σε ΕΥΡΩ τύπος περιγραφή χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Μεγαφωνικά συστήματα μικρής ισχύος Σειρές LEM & LEF Μεγαφωνικά συστήματα μικρής ισχύος Σειρές LEM & LEF Συσκευές επιτραπέζιες ή επίτοιχες LEM-1 Κέντρο 1 γραμμής. 73,00 89,79 LEM-1DL Το ίδιο αλλά με button για αυτόματο άνοιγμα πόρτας. 100,00 123,00 LEM-3

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοικτής ακρόασης και ελέγχου 120 εισόδων από 8 κεντρικές θέσεις Σειρά AX-120

Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοικτής ακρόασης και ελέγχου 120 εισόδων από 8 κεντρικές θέσεις Σειρά AX-120 Σύστημα ενδοεπικοινωνίας ανοικτής ακρόασης και ελέγχου 120 εισόδων από 8 κεντρικές θέσεις Σειρά AX-120 AX-084C AX-248C Κεντρική μονάδα ελέγχου συστήματος ΑΧ για 4 κεντρικούς σταθμούς χειριστών και 8 σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα πληκτρολόγια πρόσβασης

Αυτόνομα πληκτρολόγια πρόσβασης Αυτόνομα πληκτρολόγια πρόσβασης SL2000B SL2000E SL2000F SL2000F-VP output) με κωδικό ΡΙΝ. Για εσωτερικό χώρο. Διαθέτει tamper switch, είσοδο για μπουτόν εξόδου και επαφή κατάστασης πόρτας. 1 κωδικός πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΟΝΟ) -1-

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΟΝΟ) -1- ΣΕΙΡΑ GH ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ & ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΟΝΟ) -1- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Γενικές απαγορεύσεις Απαγόρευση αποσυναρµολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0311 A OI GT-1D ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα