ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ"

Transcript

1

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1) Θσροηηλέθωνα και θσροηηλεοράζεις για πολσκαηοικίες >ειρά GΣ - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας, κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες Pan Tilt & Zoom θαη δσλαηόηεηα κλήκες θαηαγραθής επηζθεπηώλ >ειρά GH - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας 2) Έγτρωμες θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες >ειρά KC κε θαηαθόρσθα θηλούκελο θαθό Tilt (1 είζοδος - κέτρη 3 κόληηορ κε αθοσζηηθό) >ειρά KΒ κε θαηαθόρσθα θηλούκελο θαθό Tilt (3 είζοδοη - κέτρη 5 κόληηορ κε αθοσζηηθό) >ειρά JA κε ορηδόληηα & θαηαθόρσθα θηλούκελο θαθό Pan Tilt (2 είζοδοη - κέτρη 3 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά JF-1 κε αθίλεηο εσρσγώληο θαθό (1 είζοδος - κέτρη 2 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά JF-2 κε αθίλεηο εσρσγώληο θαθό & ελζωκαηωκέλε κλήκε θαηαγραθής επηζθεπηώλ (2 είζοδοη - κέτρη 3 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά JΚ κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες Pan Tilt & Zoom θαη δσλαηόηεηα κλήκες θαηαγραθής επηζθεπηώλ (1 είζοδος - κέτρη 2 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) >ειρά ΑΥ-24 (24 είζοδοη - κέτρη 8 κόληηορ αλοηθηής ζσλοκηιίας) 3) Θσροηηλέθωνα και θσρομεγάθωνα για καηοικίες & γραθεία >ειρά DB - Θσροηειέθωλα αλοηθηής ζσλοκηιίας >ειρά DA - Θσροηειέθωλα κε αθοσζηηθό >ειρά ΗΔ - Θσροηειέθωλα κε αθοσζηηθό >ειρά VC - Θσροηειέθωλα κε αθοσζηηθό 4) Θσρομεγάθωνα για ζύνδεζη ζε PBX ή VoIP >ειρά 2Entry Helios >ειρά Helios IP 5) Αναλογικά ζσζηήμαηα ενδοεπικοινωνίας >ειρές LEM & LEF - Σσζηήκαηα κεγαθωληθά κηθρής ηζτύος >ειρές ΑΡ & ΜΡ - Σσζηήκαηα κεγαθωληθά κέζες θαη κεγάιες ηζτύος >ειρά TD-Z κε πιήρε κσζηηθόηεηα & ειρά TD-H κε κερηθή κσζηηθόηεηα - Σσζηήκαηα ηειεθωληθού ηύποσ >ειρά ΝΔΜ - Σύζηεκα βαρέως ηύποσ γηα λοζοθοκεία, σπερεζίες αζθαιείας θιπ >ειρά TC - Τειεθωληθά ζσζηήκαηα 6) Ψηθιακή & IP/ VoIP ενδοεπικοινωνία >ειρά ΑΥ - Σύζηεκα ελδοεπηθοηλωλίας αλοηθηής αθρόαζες & ειέγτοσ 120 εηζόδωλ από 8 θεληρηθές ζέζεης >ειρά ΤΑΕ - Ψεθηαθό ζύζηεκα ελδοεπηθοηλωλίας ηειεθωληθού ηύποσ >ειρά Σύζηεκα αλοηθηής ζσλοκηιίας γηα ηακεία ηραπεδώλ & γθηζέ εηζηηερίωλ (AIPHONE) >ειρά ΗΑ Σύζηεκα επηθοηλωλίας αλοηθηής ζσλοκηιίας γηα ηακεία ηραπεδώλ & γθηζέ εηζηηερίωλ (SONELCO) > Digital Acoustics - Ψηφιακή ενδοεπικοινωνία IP μέζω Η/Υ 7) Σσζηήμαηα ελέγτοσ ειζόδοσ (Access Control) >Ασηόνομα Πληκηρολόγια Πρόζβαζης >Ασηόνομα Κιη με Κάρηες Proximity. >Δλεγκηές ειράς (xx1) για Γικησακή ή Ασηόνομη Λειηοσργία >Δλεγκηές ειράς (xx2) για Γικησακή ή Ασηόνομη Λειηοσργία >Βοηθηηικοί Καρηαναγνώζηες >Βοηθηηικά Τλικά & Ζλεκηρομαγνήηες >Παρελκόμενα & Κάρηες Proximity >Λογιζμικό (Software) >Patrol II - Φορεηό ζύζηεκα ειέγτοσ περηποιίας 8) Σσζηήμαηα πσρανίτνεσζης Καηάζβεζης και ανίτνεσζης αερίων >σμβαηικά ζσζηήμαηα πσρανίτεσζης >Addressable & ειδικά ζσζηήμαηα 9) Σσγκενηρωηική λίζηα Τροθοδοηικών, Μεηαζτημαηιζηών & Ρελέ ΣΕΛΙΔΑ

3

4 ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ

5

6 Έγτρφμη Θσροηηλεόραζη για Πολσκαηοικίες Ανοικηής σνομιλίας με Pan-Tilt & Zoom και δσναηόηηηα μνήμης καηαγραθής επιζκεπηών Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τφρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ειρά GΣ GT-2C-L GT-2H-L Έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό), κε επξπγώλην θαθό, Pan Tilt & Zoom, κλήκε θαηαγξαθήο επηζθεπηώλ, magnetic loop θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπηθήο κπνπηνληέξαο δηακεξίζκαηνο. Απαηηεί ηνπηθή ηξνθνδνζία 24V DC. Γεπηεξεύνλ έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο (κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά). πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. Απαηηεί ηνπηθή ηξνθνδνζία 24V DC. 450,00 553,50 380,00 467,40 GT-1C-L GT-1M-L GT-1D Έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο, αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό), κε επξπγώλην θαθό, Pan Tilt & Zoom θαη magnetic loop. Έγρξσκν κόληηνξ δηακεξίζκαηνο κε αθνπζηηθό θαη magnetic loop. Θπξνηειέθσλν δηακεξίζκαηνο κε αθνπζηηθό θαη magnetic loop. 340,00 418,20 275,00 338,25 45,00 55,35 GT-1A Θπξνηειέθσλν δηακεξίζκαηνο αλνηθηήο ζπλνκηιίαο 65,00 79,95 (ρσξίο αθνπζηηθό). GT-HS Πξόζζεην αθνπζηηθό γηα ηα κόληηνξ GT-2C-L & GT-1C-L. 85,00 104,55 MCWSA Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ο & 60 ο ) γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ θαη ηνπ ζπξνηειεθώλνπ GT-1A 40,00 49,20 MCWS1 Βάζε γηα επηηξαπέδηα (κε θιίζε) ηνπνζέηεζε ηνπ ζπξνηειεθώλνπ GT-1D 50,00 61,50 GT-BC Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ AUDIO 50,00 61,50 GT-VBC Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ VIDEO. 135,00 166,05 GF-1P.A Πξόζνςε κε 1 πιήθηξν θιήζεο. 19,00 23,37 GF-2P.A Πξόζνςε κε 2 πιήθηξα θιήζεο. 22,00 27,06 GF-3P.A Πξόζνςε κε 3 πιήθηξα θιήζεο. 23,00 28,29 GF-4P.A Πξόζνςε κε 4 πιήθηξα θιήζεο. 24,00 29,52 GT-SW Μνλάδα 4σλ πιήθηξσλ θαη θαιώδην ζύλδεζεο. 20,00 24,60 GF-BP.A Πξόζνςε ρσξίο πιήθηξα (ηπθιή). 16,00 19,68 GT-AD Μνλάδα δηεύζπλζεο θαη θαιώδην ζύλδεζεο. 35,00 43,05 GF-AP.A Πξόζνςε γηα κνλάδα δηεύζπλζεο. 17,00 20,91 GF-C Καιώδην ζύλδεζεο κνλάδσλ γηα κεγάιεο κπνπηνληέξεο. 12,00 14,76 GT-DA-L Μνλάδα ήρνπ (ζπξνκεγάθσλν). 82,00 100,86 GT-DP-L Πξόζνςε κνλάδαο ήρνπ / ζπξνκεγαθώλνπ. 24,00 29,52 GT-VA Μνλάδα εηθόλαο (θάκεξα). 230,00 282,90 GT-VP Πξόζνςε κνλάδαο εηθόλαο / θάκεξαο. 25,00 30,75 GF-2B Κνπηί εληνηρηζκνύ 2 κνλάδσλ. 7,00 8,61 GF-2F.A Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-2B. 25,00 30,75 GF-3B Κνπηί εληνηρηζκνύ 3 κνλάδσλ. 8,00 9,84 GF-3F.A Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-3B. 28,00 34,44 GT-4B Κνπηί εληνηρηζκνύ 4 κνλάδσλ. 15,00 18,45 GT-4F Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-4B. 55,00 67,65 σελ.1.1

7 Έγτρφμη Θσροηηλεόραζη για Πολσκαηοικίες Ανοικηής σνομιλίας με Pan-Tilt & Zoom και δσναηόηηηα μνήμης καηαγραθής επιζκεπηών Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τφρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% GT-D JK-DV JK-DVF ηαζκόο εηζόδνπ πιαζηηθόο, επίηνηρνο, κε ζπξνκεγάθσλν θαη 1 πιήθηξν θιήζεο γηα ζύλδεζε ζηελ ηνπηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο. πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. ηαζκόο εηζόδνπ επίηνηρνο, κεηαιιηθόο, κε θάκεξα, ζπξνκεγάθσλν θαη 1 πιήθηξν θιήζεο γηα ζύλδεζε ζηελ ηνπηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο. πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. ηαζκόο εηζόδνπ ρσλεπηόο, κεηαιιηθόο, κε θάκεξα, ζπξνκεγάθσλν θαη 1 πιήθηξν θιήζεο γηα ζύλδεζε ζηελ ηνπηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο. πλδέεηαη κόλν ζε κόληηνξ GT-2C-L. 95,00 116,85 390,00 479,70 390,00 479,70 GT-NS Μνλάδα ςεθηαθήο αλαδήηεζεο νλνκάησλ. 220,00 270,60 GT-NSP-L Πξόζνςε κνλάδαο ςεθηαθήο αλαδήηεζεο νλνκάησλ. 40,00 49,20 GT-10K Αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ςεθηαθό επξεηήξην 55,00 67,65 νλνκάησλ θαη έιεγρν πξόζβαζεο. πλδέεηαη ππνρξεσηηθά κε κνλάδα ςεθηαθήο αλαδήηεζεο νλνκάησλ GT-NS GF-10KP Πξόζνςε γηα ην αξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην. 72,00 88,56 GT-AC Απηόλνκν (stand alone) πιεθηξνιόγην ειέγρνπ πξόζβαζεο. 220,00 270,60 EMR-1 SDC/LT Απηόλνκν (stand alone) proximity access control. 140,00 172,20 EMKF-4 Proximity κπξειόθ κε θξίθν γηα θιεηδηά. 10,00 12,30 GT-BCX Μνλάδα AUDIO επέθηαζεο ζπζηήκαηνο. 290,00 356,70 GT-VBX Μνλάδα VIDEO επέθηαζεο ζπζηήκαηνο. 270,00 332,10 GT-4Z Καηαλεκεηήο 4σλ δηακεξηζκάησλ γηα αθηηλσηή θαισδίσζε. 30,00 36,90 GT-RY Ηιεθηξνλόκνο γηα ηνλ έιεγρν εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ. 60,00 73,80 GTW-LC Μνλάδα ειέγρνπ θίλεζεο αλειθπζηήξσλ. 290,00 356,70 GTTLI Μνλάδα γηα ζύλδεζε δηακεξίζκαηνο ζε αλαινγηθή γξακκή ηειεθσληθνύ θέληξνπ (ΡΒΧ). Καηαιακβάλεη ζέζε 1 κόληηνξ. 590,00 725,70 CN-100P Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο NTSC ζε PAL 190,00 233,70 CN-100N Μεηαηξνπέαο ζήκαηνο PAL ζε NTSC 190,00 233,70 GT-MK GFW-S GT-DM GTST GTSWPCB πζθεπή ζπξσξείνπ γηα ζύζηεκα GT. Γηαζέηεη νζόλε LCD θαη αλαγλώξηζε θιήζεσλ. Βάζε από ιεπθό πιαζηηθό γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ηεζ ζπζθεπήο ζπξσξείνπ GT-MK Monoblock κπνπηνληέξα ζπζηήκαηνο GT κε ελζσκαησκέλε θάκεξα, ζπξνκεγάθσλν θαη ςεθηαθό επξεηήξην νλνκάησλ/ δηακεξηζκάησλ. Από αλνμείδσην αηζάιη. ηεξίγκαηα κνλάδαο ήρνπ (ζπξνκεγαθώλνπ) ζε κπνπηνληέξεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. Μνλάδα 4σλ πιήθηξσλ γηα ζηήξημε ζε κπνπηνληέξεο εηδηθήο θαηαζθεπήο. 370,00 455,10 27,00 33, , ,00 30,00 36,90 36,00 44,28 σελ.1.2

8 Έγτρφμη Θσροηηλεόραζη για Πολσκαηοικίες Ανοικηής σνομιλίας με Pan-Tilt & Zoom και δσναηόηηηα μνήμης καηαγραθής επιζκεπηών Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τφρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% GT-102H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 1 x GF-2B 110,00 135,30 GF-102B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-2B 110,00 135,30 GT-102HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-2B 140,00 172,20 GT-103H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 1 x GF-3B 135,00 166,05 GF-103B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-3B 140,00 172,20 GT-103HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GF-3B 165,00 202,95 GT-202H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 2 x GF-2B 140,00 172,20 GF-202B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-2B 180,00 221,40 GT-202HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-2B 185,00 227,55 GT-203H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 2 x GF-3B 165,00 202,95 GT-203HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-3B 225,00 276,75 GF-203B Κνπηί γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 2 x GF-3B 220,00 270,60 GT-303HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 3 x GF-3B 255,00 313,65 GT-104H Γείζν πξνζηαζίαο γηα 1 x GT-4B 165,00 202,95 GT-104HB Κνπηί κε γείζν γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε 1 x GT-4B 215,00 264,45 PS-2410DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο ΑΙΡΗΟΝΔ 24V DC - 1A. 90,00 110,70 PS-2420DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο ΑΙΡΗΟΝΔ 24V DC - 2A. 112,00 137,76 DSP Σξνθνδνηηθό ξάγαο LAMBDA 24V DC - 2A. 80,00 98,40 RC-2414ST Σξνθνδνηηθό ειιεληθήο θαηαζθεπήο 24V DC - 1,4A. 55,00 67, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο 12V AC - 1,6A γηα θππξί. 18,00 22,14 DSP Σξνθνδνηηθό ξάγαο LAMBDA 12V DC - 2A. 70,00 86,10 Προζόυεις μποσηονιέρας ζε Υρσζαθί Απότρφζη GF-2F-LV Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-2B. 135,00 166,05 GF-3F-LV Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-3B. 140,00 172,20 GT-4F-LV Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GT-4B. 190,00 233,70 GF-1P-LV Πξόζνςε κε 1 πιήθηξν θιήζεο. 70,00 86,10 GF-2P-LV Πξόζνςε κε 2 πιήθηξα θιήζεο. 73,00 89,79 GF-3P-LV Πξόζνςε κε 3 πιήθηξα θιήζεο. 78,00 95,94 GF-4P-LV Πξόζνςε κε 4 πιήθηξα θιήζεο. 80,00 98,40 GT-DP-LV Πξόζνςε γηα κνλάδα ήρνπ. 70,00 86,10 GT-VP-LV Πξόζνςε γηα κνλάδα εηθόλαο. 70,00 86,10 GF-AP-LV Πξόζνςε γηα κνλάδα δηεύζπλζεο. 75,00 92,25 GF-BP-LV Πξόζνςε ρσξίο πιήθηξα (ηπθιή). 75,00 92,25 Προζόυεις μποσηονιέρας ζε Απότρφζη τρφμίοσ GF-2F-CRB Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-2B. 135,00 166,05 GF-3F-CRB Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GF-3B. 140,00 172,20 GT-4F-CRB Πιαίζην θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ην GT-4B. 190,00 233,70 GF-1P-CRB Πξόζνςε κε 1 πιήθηξν θιήζεο. 70,00 86,10 GF-2P-CRB Πξόζνςε κε 2 πιήθηξα θιήζεο. 73,00 89,79 GF-3P-CRB Πξόζνςε κε 3 πιήθηξα θιήζεο. 78,00 95,94 GF-4P-CRB Πξόζνςε κε 4 πιήθηξα θιήζεο. 80,00 98,40 GT-DP-CRB Πξόζνςε γηα κνλάδα ήρνπ. 70,00 86,10 GT-VP-CRB Πξόζνςε γηα κνλάδα εηθόλαο. 70,00 86,10 GF-AP-CRB Πξόζνςε γηα κνλάδα δηεύζπλζεο. 75,00 92,25 GF-BP-CRB Πξόζνςε ρσξίο πιήθηξα (ηπθιή). 75,00 92,25 Παράδοζη τρσζαθί & τρφμίοσ προζόυεφν ζε 60 ημέρες. Μπορούν να παραγγελθούν και ζε άλλα τρώμαηα RAL με παράδοζη ζε 90 ημέρες και πρόζθεηη επιβάρσνζη. σελ.1.3

9 ΕΙΡΑ GT (Video) ΕΓΥΡΩΜΗ ΘΤΡΟΣΗΛΕΟΡΑΗ ΓΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ 1 ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ & 1 ΕΓΥΡΩΜΟ ΜΟΝΙΣΟΡ/ΔΙΑΜΕΡ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ GT-2C-L GT-1C-L GT-1M-L ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ & ΘΤΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΘΤΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ (ΥΩΡΙ ΚΑΜΕΡΑ) ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 1.169, ,00 994,00 (+) 454,00 (+) 195,00 2 διαμερίζμαηα 1.622, , ,00 (+) 457,00 (+) 198,00 3 διαμερίζμαηα 2.073, , ,00 (+) 458,00 (+) 199,00 4 διαμερίζμαηα 2.524, , ,00 (+) 459,00 (+) 200,00 5 διαμερίζμαηα 3.041, , ,00 (+) 526,00 (+) 243,00 6 διαμερίζμαηα 3.494, , ,00 (+) 529,00 (+) 246,00 7 διαμερίζμαηα 3.945, , ,00 (+) 530,00 (+) 247,00 8 διαμερίζμαηα 4.396, , ,00 (+) 531,00 (+) 248,00 9 διαμερίζμαηα 4.909, , ,00 (+) 594,00 (+) 315,00 10 διαμερίζμαηα 5.362, , ,00 (+) 597,00 (+) 318,00 11 διαμερίζμαηα 5.813, , ,00 (+) 598,00 (+) 319,00 12 διαμερίζμαηα 6.264, , ,00 (+) 599,00 (+) 320,00 13 διαμερίζμαηα 6.737, , ,00 (+) 622,00 (+) 383,00 14 διαμερίζμαηα 7.190, , ,00 (+) 625,00 (+) 386,00 15 διαμερίζμαηα 7.641, , ,00 (+) 626,00 (+) 387,00 16 διαμερίζμαηα 8.092, , ,00 (+) 627,00 (+) 388,00 17 διαμερίζμαηα 8.649, , ,00 (+) 734,00 (+) 411,00 18 διαμερίζμαηα 9.102, , ,00 (+) 737,00 (+) 414,00 19 διαμερίζμαηα 9.553, , ,00 (+) 738,00 (+) 415,00 20 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 739,00 (+) 416,00 21 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 762,00 (+) 523,00 22 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 765,00 (+) 526,00 23 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 766,00 (+) 527,00 24 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 767,00 (+) 528,00 25 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 790,00 (+) 551,00 26 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 793,00 (+) 554,00 27 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 794,00 (+) 555,00 28 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 795,00 (+) 556,00 29 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 902,00 (+) 579,00 30 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 905,00 (+) 582,00 31 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 906,00 (+) 583,00 32 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 907,00 (+) 584,00 33 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 930,00 (+) 691,00 34 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 933,00 (+) 694,00 35 διαμερίζμαηα , , ,00 (+) 934,00 (+) 695,00 "ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ": περιλαμβάνει ηο ζσνολικό κόζηος ηων κοινοτρήζηων μονάδων & όλων ηων μόνιηορ ηοσ ζσζηήμαηος ανάλογα με ηον ηύπο ηοσ μόνιηορ ποσ θα επιλεγεί (ηο ίδιο για όλα ηα διαμερίζμαηα). GT-2C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom, μνήμη καηαγραθής επιζκεπηών, magnetic loop και δσναηόηηηα ζύνδεζης ηοπικής μποσηονιέρας διαμερίζμαηος. Τιμή 450, % ΦΠΑ GT-1C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom και magnetic loop. Τιμή 340,00 + ΦΠΑ 23% GT-1M-L: Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή 275, % ΦΠΑ σελ.1.4

10 ΕΙΡΑ GT (Audio) ΤΣΗΜΑ ΘΤΡΟΣΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕ 1 ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ & 1 ΘΤΡΟΣΗΛ./ΔΙΑΜΕΡ. ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ GT-1D GT-1A ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΠΟΤΣΟΝΙΕΡΑ ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 345,00 365,00 (+) 195,00 2 διαμερίζμαηα 393,00 433,00 (+) 198,00 3 διαμερίζμαηα 439,00 499,00 (+) 199,00 4 διαμερίζμαηα 485,00 565,00 (+) 200,00 5 διαμερίζμαηα 573,00 673,00 (+) 243,00 6 διαμερίζμαηα 621,00 741,00 (+) 246,00 7 διαμερίζμαηα 667,00 807,00 (+) 247,00 8 διαμερίζμαηα 713,00 873,00 (+) 248,00 9 διαμερίζμαηα 825, ,00 (+) 315,00 10 διαμερίζμαηα 873, ,00 (+) 318,00 11 διαμερίζμαηα 919, ,00 (+) 319,00 12 διαμερίζμαηα 965, ,00 (+) 320,00 13 διαμερίζμαηα 1.073, ,00 (+) 383,00 14 διαμερίζμαηα 1.121, ,00 (+) 386,00 15 διαμερίζμαηα 1.167, ,00 (+) 387,00 16 διαμερίζμαηα 1.213, ,00 (+) 388,00 17 διαμερίζμαηα 1.281, ,00 (+) 411,00 18 διαμερίζμαηα 1.329, ,00 (+) 414,00 19 διαμερίζμαηα 1.375, ,00 (+) 415,00 20 διαμερίζμαηα 1.421, ,00 (+) 416,00 21 διαμερίζμαηα 1.573, ,00 (+) 523,00 22 διαμερίζμαηα 1.621, ,00 (+) 526,00 23 διαμερίζμαηα 1.667, ,00 (+) 527,00 24 διαμερίζμαηα 1.713, ,00 (+) 528,00 25 διαμερίζμαηα 1.781, ,00 (+) 551,00 26 διαμερίζμαηα 1.829, ,00 (+) 554,00 27 διαμερίζμαηα 1.875, ,00 (+) 555,00 28 διαμερίζμαηα 1.921, ,00 (+) 556,00 29 διαμερίζμαηα 1.989, ,00 (+) 579,00 30 διαμερίζμαηα 2.037, ,00 (+) 582,00 31 διαμερίζμαηα 2.083, ,00 (+) 583,00 32 διαμερίζμαηα 2.129, ,00 (+) 584,00 33 διαμερίζμαηα 2.281, ,00 (+) 691,00 34 διαμερίζμαηα 2.329, ,00 (+) 694,00 35 διαμερίζμαηα 2.375, ,00 (+) 695,00 "ΤΝΟΛΟ ΤΣΗΜΑΣΟ": περιλαμβάνει ηο ζσνολικό κόζηος ηων κοινοτρήζηων μονάδων & όλων ηων θσροηηλεθώνων ηοσ ζσζηήμαηος ανάλογα με ηον ηύπο θσροηηλεθώνοσ ποσ θα επιλεγεί (ηο ίδιο για όλα ηα διαμερίζμαηα). GT-1D: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή : 45, % ΦΠΑ GT-1A: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό). Τιμή : 65, % ΦΠΑ σελ.1.5

11 ΕΙΡΑ GT (Μεικτό) ΤΣΗΜΑ ΕΓΥΡΩΜΩΝ ΘΤΡΟΣΗΛΕΟΡΑΕΩΝ & ΘΤΡΟΣΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 εζωηερική ζυζκευή & όλα ηα κόζηη ηων κοινοχρήζηων μονάδων για 1 είζοδο επιμεριζμένα ανά διαμέριζμα GT-2C-L GT-1C-L GT-1M-L GT-1A GT-1D ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 1.169, ,00 994,00 784,00 764,00 2 διαμερίζμαηα 811,00 701,00 636,00 426,00 406,00 3 διαμερίζμαηα 691,00 581,00 516,00 306,00 286,00 4 διαμερίζμαηα 631,00 521,00 456,00 246,00 226,00 5 διαμερίζμαηα 608,20 498,20 433,20 223,20 203,20 6 διαμερίζμαηα 582,33 472,33 407,33 197,33 177,33 7 διαμερίζμαηα 563,57 453,57 388,57 178,57 158,57 8 διαμερίζμαηα 549,50 439,50 374,50 164,50 144,50 9 διαμερίζμαηα 545,44 435,44 370,44 160,44 140,44 10 διαμερίζμαηα 536,20 426,20 361,20 151,20 131,20 11 διαμερίζμαηα 528,45 418,45 353,45 143,45 123,45 12 διαμερίζμαηα 522,00 412,00 347,00 137,00 117,00 13 διαμερίζμαηα 518,23 408,23 343,23 133,23 113,23 14 διαμερίζμαηα 513,57 403,57 338,57 128,57 108,57 15 διαμερίζμαηα 509,40 399,40 334,40 124,40 104,40 16 διαμερίζμαηα 505,75 395,75 330,75 120,75 100,75 17 διαμερίζμαηα 508,76 398,76 333,76 123,76 103,76 18 διαμερίζμαηα 505,67 395,67 330,67 120,67 100,67 19 διαμερίζμαηα 502,79 392,79 327,79 117,79 97,79 20 διαμερίζμαηα 500,20 390,20 325,20 115,20 95,20 21 διαμερίζμαηα 498,90 388,90 323,90 113,90 93,90 22 διαμερίζμαηα 496,82 386,82 321,82 111,82 91,82 23 διαμερίζμαηα 494,83 384,83 319,83 109,83 89,83 24 διαμερίζμαηα 493,00 383,00 318,00 108,00 88,00 25 διαμερίζμαηα 492,20 382,20 317,20 107,20 87,20 26 διαμερίζμαηα 490,69 380,69 315,69 105,69 85,69 27 διαμερίζμαηα 489,22 379,22 314,22 104,22 84,22 28 διαμερίζμαηα 487,86 377,86 312,86 102,86 82,86 29 διαμερίζμαηα 490,24 380,24 315,24 105,24 85,24 30 διαμερίζμαηα 489,00 379,00 314,00 104,00 84,00 31 διαμερίζμαηα 487,77 377,77 312,77 102,77 82,77 32 διαμερίζμαηα 486,63 376,63 311,63 101,63 81,63 33 διαμερίζμαηα 486,21 376,21 311,21 101,21 81,21 34 διαμερίζμαηα 485,24 375,24 310,24 100,24 80,24 35 διαμερίζμαηα 484,26 374,26 309,26 99,26 79,26 GT-2C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom, μνήμη καηαγραθής επιζκεπηών, magnetic loop και δσναηόηηηα ζύνδεζης ηοπικής μποσηονιέρας διαμερίζμαηος. Τιμή 450, % ΦΠΑ GT-1C-L : Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος, ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό), με εσρσγώνιο θακό, Pan Tilt & Zoom και magnetic loop. Τιμή 340,00 +23% ΦΠΑ GT-1M-L: Έγτρωμο μόνιηορ διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή 275, % ΦΠΑ GT-1A: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος ανοικηής ζσνομιλίας (τωρίς ακοσζηικό). Τιμή 65, % ΦΠΑ GT-1D: Θσροηηλέθωνο διαμερίζμαηος με ακοσζηικό και magnetic loop. Τιμή 45, % ΦΠΑ σελ.1.6

12 ΣΕΙΡΑ GT ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΙΜΕ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 1 διαμέριζμα 719,00 300,00 2 διαμερίζμαηα 722,00 303,00 3 διαμερίζμαηα 723,00 304,00 4 διαμερίζμαηα 724,00 305,00 5 διαμερίζμαηα 791,00 348,00 6 διαμερίζμαηα 794,00 351,00 7 διαμερίζμαηα 795,00 352,00 8 διαμερίζμαηα 796,00 353,00 9 διαμερίζμαηα 859,00 420,00 10 διαμερίζμαηα 862,00 423,00 11 διαμερίζμαηα 863,00 424,00 12 διαμερίζμαηα 864,00 425,00 13 διαμερίζμαηα 887,00 488,00 14 διαμερίζμαηα 890,00 491,00 15 διαμερίζμαηα 891,00 492,00 16 διαμερίζμαηα 892,00 493,00 17 διαμερίζμαηα 999,00 516,00 18 διαμερίζμαηα 1.002,00 519,00 19 διαμερίζμαηα 1.003,00 520,00 20 διαμερίζμαηα 1.004,00 521,00 21 διαμερίζμαηα 1.027,00 628,00 22 διαμερίζμαηα 1.030,00 631,00 23 διαμερίζμαηα 1.031,00 632,00 24 διαμερίζμαηα 1.032,00 633,00 25 διαμερίζμαηα 1.055,00 656,00 26 διαμερίζμαηα 1.058,00 659,00 27 διαμερίζμαηα 1.059,00 660,00 28 διαμερίζμαηα 1.060,00 661,00 29 διαμερίζμαηα 1.167,00 684,00 30 διαμερίζμαηα 1.170,00 687,00 31 διαμερίζμαηα 1.171,00 688,00 32 διαμερίζμαηα 1.172,00 689,00 33 διαμερίζμαηα 1.195,00 796,00 34 διαμερίζμαηα 1.198,00 799,00 35 διαμερίζμαηα 1.199,00 800,00 σελ.1.7

13 Έγτρωμη Θσροτηλεόραση για Πολσκατοικίες Ανοικτής σνομιλίας (τωρίς ακοσστικό) Σιμή σε ΕΤΡΩ τύπος περιγραυή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% ειρά GΗ GH-1KD Έγτρφκο κόληηορ δηακερίζκαηος αλοηθηής αθρόαζες (τφρίς αθοσζηηθό) - τρώκα ιεύθο. Με ασηόθιεζε. 370,00 455,10 GH-HS Πρόζζεηο αθοσζηηθό γηα ηο κόληηορ GH-1KD. 100,00 123,00 GH-1KDS Έγτρφκο κόληηορ δηακερίζκαηος αλοηθηής αθρόαζες (τφρίς αθοσζηηθό) ζε αζεκί απότρφζε. Με ασηόθιεζε. 370,00 455,10 GH-1MD Αζπρόκασρο κόληηορ τφρίς αθοσζηηθό (αλοηθηής αθρόαζες) γηα ηο ζύζηεκα GH. Με ασηόθιεζε. 255,00 313,65 SBML1 GH-1AD Βάζε κεηαιιηθή γηα επηηραπέδηα (κε θιίζε) ηοποζέηεζε monitor. Θσροηειέθφλο δηακερίζκαηος τφρίς αθοσζηηθό (αλοηθηής αθρόαζες) γηα ηο ζύζηεκα GH. 40,00 49,20 60,00 73,80 GH-BC Κεληρηθή κολάδα ειέγτοσ AUDIO. 45,00 55,35 GH-VBC Κεληρηθή κολάδα ειέγτοσ VIDEO. 120,00 147,60 GF-1P.Α Πρόζουε κε 1 πιήθηρο θιήζες. 19,00 23,37 GF-2P.Α Πρόζουε κε 2 πιήθηρα θιήζες. 22,00 27,06 GF-3P.Α Πρόζουε κε 3 πιήθηρα θιήζες. 23,00 28,29 GF-4P.Α Πρόζουε κε 4 πιήθηρα θιήζες. 24,00 29,52 GH-SW Μολάδα 4φλ πιήθηρφλ θαη θαιώδηο ζύλδεζες. 20,00 24,60 GF-BP.Α Πρόζουε τφρίς πιήθηρα (ησθιή). 16,00 19,68 GH-AD Μολάδα δηεύζσλζες θαη θαιώδηο ζύλδεζες. 27,00 33,21 GF-AP.Α Πρόζουε γηα κολάδα δηεύζσλζες. 17,00 20,91 GH-DA Μολάδα ήτοσ (ζσροκεγάθφλο). 80,00 98,40 GH-DP Πρόζουε γηα κολάδα ήτοσ. 22,00 27,06 GH-VA Μολάδα εηθόλας (θάκερα). 210,00 258,30 GF-VP Πρόζουε γηα κολάδα εηθόλας. 22,00 27,06 GF-2B Κοσηί εληοητηζκού 2 κολάδφλ. 7,00 8,61 GF-2F.Α Πιαίζηο θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ηο GF-2B. 25,00 30,75 GF-3B Κοσηί εληοητηζκού 3 κολάδφλ. 8,00 9,84 GF-3F.Α Πιαίζηο θαη κεηαιιηθή βάζε γηα ηο GF-3B. 28,00 34,44 GF-102H Γείζο προζηαζίας γηα 1 x GF-2B. 76,00 93,48 GF-103H Γείζο προζηαζίας γηα 1 x GF-3B. 103,00 126,69 GF-102B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-2B. 110,00 135,30 GF-103B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-3Β. 140,00 172,20 GF-202B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-2B. 180,00 221,40 GF-203B Κοσηί γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-3B. 220,00 270,60 σελ. 1.8

14 Έγτρωμη Θσροτηλεόραση για Πολσκατοικίες Ανοικτής σνομιλίας (τωρίς ακοσστικό) Σιμή σε ΕΤΡΩ τύπος περιγραυή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% GF-102HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-2B. 115,00 141,45 GF-202HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-2B. 146,00 179,58 GF-103HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 1 x GF-3B. 137,00 168,51 GF-203HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 2 x GF-3B. 165,00 202,95 GF-303HB Κοσηί κε γείζο γηα επίηοητε ηοποζέηεζε 3 x GF-3B. 230,00 282,90 Κοσηιά και γείζα προζηαζίας σπάρτοσν και ζε άλλες διαζηάζεις για οποιαδήποηε μποσηονιέρα. GH-10K Αρηζκεηηθό πιεθηροιόγηο - Access Control. 45,00 55,35 GF-10KP Πρόζουε γηα ηο αρηζκεηηθό πιεθηροιόγηο. 72,00 88,56 GH-NS Μολάδα υεθηαθής αλαδήηεζες ολοκάηφλ. 246,00 302,58 GF-NSP Πρόζουε γηα ηε κολάδα υεθηαθής αλαδήηεζες ολοκάηφλ. 36,00 44,28 GF-AC Ασηόλοκο (stand alone) πιεθηροιόγηο access control. 260,00 319,80 GF-PROX Ασηόλοκο (stand alone) proximity accees control, κε θάρηες. 310,00 381,30 CARD Κάρηες proximity, γηα τρήζε κε ηο GF-PROX. 10,00 12,30 GH-4Z Καηαλεκεηής 4φλ δηακερηζκάηφλ γηα αθηηλφηή θαιφδίφζε. 32,00 39,36 GH-MK GFW-S σζθεσή ζσρφρείοσ γηα ζύζηεκα GH. Γηαζέηεη οζόλε LCD κε αλαγλώρηζε θιήζες. Βάζε από ιεσθό πιαζηηθό γηα επηηραπέδηα ηοποζέηεζε ηες ζσζθεσής ζσρφρείοσ GH-MK. 370,00 455,10 27,00 33,21 GH-BCX Μολάδα AUDIO επέθηαζες ζσζηήκαηος. 290,00 356,70 GH-VBX Μολάδα VIDEO επέθηαζες ζσζηήκαηος. 185,00 227,55 GF-C Καιώδηο ζύλδεζες κολάδφλ γηα κεγάιες κποσηοληέρες. 12,00 14,76 GH-TLI Μολάδα γηα ζύλδεζε δηακερίζκαηος ζε αλαιογηθή γρακκή ηειεθφληθού θέληροσ (PBX). 495,00 608,85 GH-RY Ηιεθηρολόκος γηα ηολ έιεγτο βοεζεηηθού θφηηζκού. 45,00 55,35 PS-2410 DIN Σροθοδοηηθό ράγας AIPHONE 24V DC-1A. 90,00 110,70 PS-2420 DIN Σροθοδοηηθό ράγας AIPHONE 24V DC - 2A. 112,00 137,76 DSP Σροθοδοηηθό 24V DC - 2Α - Ράγας DIN - switching. 80,00 98,40 RC-2414ST Σροθοδοηηθό ειιεληθής θαηαζθεσής 24V DC - 1,4A. 55,00 67,65 ME-7837 Μεηαζτεκαηηζηής 12V AC - 1A γηα θσπρί. 18,00 22, Μεηαζτεκαηηζηής ράγας 12V AC - 1,6 A γηα θσπρί. 18,00 22,14 σελ. 1.9

15 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Έγτρωμη θσροηηλεόραζη με καηακόρσθα κινούμενο θακό Tilt ειρά KC (1 είζοδος - μέτρι 3 μόνιηορ με ακοσζηικό) KC-DAR Δπίηνηρνο πιαζηηθόο ζηαζκόο εηζόδνπ κε έγρξσκε θάκεξα & θαηαθόξπθα θηλνύκελν θαθό (tilt). 440,00 541,20 KC-1GRD Κύξην monitor γηα ζύζηεκα KC. 600,00 738,00 KC-1HRD Γεπηεξεύνλ monitor γηα ζύζηεκα KC. 570,00 701,10 Έγτρωμη θσροηηλεόραζη με καηακόρσθα κινούμενο θακό Tilt ειρά KΒ (3 είζοδοι - μέτρι 5 μόνιηορ με ακοσζηικό) KB-DAR ηαζκόο εηζόδνπ, πιαζηηθόο επίηνηρνο κε έγρξσκε θάκεξα θαη θαηαθόξπθα θηλνύκελν θαθό (tilt). 570,00 701,10 KA-DGR/PANEL Αληηβαλδαιηζηηθή πξόζνςε γηα ηελ KΒ-DAR. 105,00 129,15 IF-DA Δπίηνηρν ζπξνκεγάθσλν γηα ηε 2ε ή 3ε είζνδν ζε ζπζηήκα ΚΒ. 45,00 55,35 KB-3MRD Κύξην κόληηνξ γηα ζύζηεκα ΚΒ. 760,00 934,80 KB-3HRD Γεπηεξεύνλ κόληηνξ γηα ζύζηεκα ΚΒ. 680,00 836,40 KB-3SD Σειεθσληθή ζπζθεπή γηα ζύζηεκα ΚΒ. 260,00 319,80 πρόζθεηες ζσζκεσές ζειρών KC & KB ΝΕΟ IER-2 Δπέθηαζε θιήζεο γηα ζπζηήκαηα ΜΚ/KC/KB/JF/JA/JK. 20,00 24,60 KC-32EU Αλεμάξηεηε κνλάδα κλήκεο θαηαγξαθήο επηζθεπηώλ. 340,00 418,20 MCWSA KAW-D BAIS3 BAIE3 Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ν & 60 ν) γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ. Βάζε γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θάκεξαο κε θιίζε 30 o (KC-DAR, KB-DAR). Δπίηνηρν αληηβαλδαιηζηηθό θνπηί γηα ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ KC- DAR θαη KB-DAR. Δληνηρηδόκελν αληηβαλδαιηζηηθό θνπηί γηα ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ KC-DAR θαη KB-DAR. 40,00 49,20 20,00 24,60 130,00 159,90 110,00 135,30 PS-2420 DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο AIPHONE 24V DC - 2A γηα έγρξσκα ζπζηήκαηα KC & KB. RC-2414 ST Σξνθνδνηηθό ειιεληθήο θαηαζθεπήο 24V DC - 1,4A ζηαζεξνπνηεκέλν. 112,00 137,76 55,00 67, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο AIPHONE 12V AC - 1,6A γηα θππξί. 18,00 22,14 ME-7837 Μεηαζρεκαηηζηήο 12V AC - 1A γηα θππξί. 18,00 22,14 Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ σελ.2.1

16 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% JBW-BA Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ Adaptor κεγάινπ κήθνπο θαισδίσζεο θάκεξαο γηα ζπζηήκαηα KC - KB - JA -JF. 130,00 159,90 RY-3DL Adaptor γηα ην άλνηγκα 3σλ ζπξώλ ζε ζύζηεκα ΚΒ. 65,00 79,95 MAW-B Ρειέ γηα ηνλ έιεγρν βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ, θππξί θιπ. 35,00 43,05 TAR-3 Μνλάδα ξειέ (relay unit) γηα εμσηεξηθό νπηηθό ή ερεηηθό ζήκα. 40,00 49,20 TAR-4 Ρειέ ελεξγνπνίεζεο μεξήο επαθήο θαηά ηελ θιήζε. 69,00 84,87 σζηήμαηα με 1, 2 ή 3 ειζόδοσς Έγτρωμα μόνιηορ με ακοσζηικό ειρές KC και ΚΒ 1 είζοδος - κάμερα με καηακόρσθα κινούμενο θακό 1 είζνδνο (KC-DAR) - 1 κόληηνξ (KC-1GRD) 1 είζνδνο (KC-DAR) - 2 κόληηνξ (KC-1GRD + KC-1HRD) 1 είζνδνο (KC-DAR) - 3 κόληηνξ (KC-1GRD + 2xKC-1HRD) 1 είζνδνο (KB-DAR) - 4 κόληηνξ (KB-3MRD + 3xKB-3HRD) 1 είζνδνο (KB-DAR) - 5 κόληηνξ (KB-3MRD + 4xKB-3HRD) Σςνολική Τιμή 1.095, , , , , , , , , ,45 2 είζοδοι - κάμερες με καηακόρσθα κινούμενο θακό Σςνολική Τιμή 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 1 κόληηνξ (KB-3MRD) 2.020, ,60 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 2 κόληηνξ (KB-3MRD + KB-3HRD) 2.700, ,00 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 3 κόληηνξ (KB-3MRD + 2xKB-3HRD) 3.435, ,05 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 4 κόληηνξ (KB-3MRD + 3xKB-3HRD) 4.115, ,45 2 είζνδνη (2xKB-DAR) - 5 κόληηνξ (KB-3MRD + 4xKB-3HRD) 4.850, ,50 3 είζοδοι - κάμερες με καηακόρσθα κινούμενο θακό 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 1 κόληηνξ (KB-3MRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 2 κόληηνξ (KB-3MRD + KB-3HRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 3 κόληηνξ (KB-3MRD + 2xKB-3HRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 4 κόληηνξ (KB-3MRD + 3xKB-3HRD) 3 είζνδνη (3xKB-DAR) - 5 κόληηνξ (KB-3MRD + 4xKB-3HRD) Σςνολική Τιμή 2.590, , , , , , , , , ,60 Μεηαξύ ηων μόνιηοπ KC ςπάπσει ενδοεπικοινωνία γενικήρ κλήζηρ. Μεηαξύ ηων μόνιηοπ ΚΒ ςπάπσει ενδοεπικοινωνία γενικήρ και επιλεκηικήρ κλήζηρ. Οι ηιμέρ πεπιλαμβάνοςν ηποθοδοηικά και adaptor RY-3DL όπος απαιηείηαι. Σηιρ κάμεπερ μποπούν να ηοποθεηηθούν ανηιβανδαλιζηικά κοςηιά BAIE3 ή BAIS3. Για μείωζη ηος κόζηοςρ ηων ζςζηημάηων, μποπούν να σπηζιμοποιηθούν 1 ή 2 θςποηηλέθωνα KB-3SD ανηί ηων μόνιηοπ KB-3HRD. σελ.2.2

17 Έγτρωμες Θσροηηλεοράζεις για μονοκαηοικίες, μαιζονέηες & γραθεία Σιμή ζε ΕΤΡΩ ηύπος περιγραθή τωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 23% Έγτρωμη θσροηηλεόραζη ανοικηής ζσνομιλίας Σεη κε 1 θάκεξα με MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ κινούμενες κάμερες Pan Tilt ειρά JA (2 είζοδοι - μέτρι 3 μόνιηορ ανοικηής ζσνομιλίας) JA-2MΕCD Σεη κε 1 θάκεξα MK-DV Σεη ή κε DVF, 1 θάκεξα 1 κόληηνξ Έγρξσκν θύξην κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) κε ελζσκαησκέλε κνλάδα κλήκεο. Οζόλε LCD 4'' θαη πιήθηξν γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαθνύ ηεο θάκεξαο , ,00 JA-2MCD JA-2HCD Έγρξσκν θύξην κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό). Οζόλε LCD 4'' θαη πιήθηξν γηα ηελ θίλεζε ηνπ θαθνύ ηεο θάκεξαο. Γεπηεξεύνλ έγρξσκν κόληηνξ αλνηθηήο ζπλνκηιίαο (ρσξίο αθνπζηηθό) γηα επέθηαζε ζπζηεκάησλ JA. Μπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 2 ζε θάζε ζύζηεκα θαη δηαζέηνπλ ελδνεπηθνηλσλία. 840, ,20 700,00 861,00 JA-2SD Τπνζηαζκόο αλνηθηήο ζπλνκηιίαο ρσξίο εηθόλα. 198,00 243,54 IER-2 Δπέθηαζε θιήζεο γηα ζπζηήκαηα ΜΚ/KC/KB/JF/JA/JK. 20,00 24,60 JA-DAC JA-DGC JDW-C Δπίηνηρνο ζηαζκόο εηζόδνπ κε πιαζηηθή πξόζνςε, έγρξσκε camera θαη pan-tilt θηλνύκελν θαθό γηα ζπζηήκαηα JΑ. Έγρξσκνο, εκη-εληνηρηδόκελνο ζηαζκόο εηζόδνπ κε pan-tilt θηλνύκελν θαθό. Μεηαιιηθόο θαη αληηβαλδαιηζηηθόο, κε ζέζε γηα όλνκα. Έγρξσκε θάκεξα κε αηζζεηήξα θίλεζεο (motion detector) γηα ζπζηήκαηα JA. Μπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κέρξη 2 ζε θάζε ζύζηεκα. 590,00 725,70 670,00 824,10 720,00 885,60 JA-D Θπξνκεγάθσλν γηα ηε 2ε είζνδν ζε ζύζηεκα JA. 95,00 116,85 KAW-D Βάζε γηα ηνπνζέηεζε ππό γσλία 30 o ηεο θάκεξαο JA-DAC ή ηνπ 20,00 24,60 ζπξνκεγαθώλνπ JA-D. MKW-R Κνπηί εληνηρηζκνύ πιαζηηθό γηα ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ JA-DGC. 15,00 18,45 ΝΕΟ MCWSA Βάζε κε ξπζκηδόκελε θιίζε (45 ν & 60 ν ) γηα επηηξαπέδηα ηνπνζέηεζε ησλ κόληηνξ. 40,00 49,20 PS-2420 DIN Σξνθνδνηηθό ξάγαο AIPHONE 24V DC - 2A. 112,00 137,76 RC-2414 ST Σξνθνδνηηθό ειιεληθήο θαηαζθεπήο 24V DC - 1,4A ζηαζεξνπνηεκέλν. 55,00 67,65 ME-7837 Μεηαζρεκαηηζηήο 12V AC - 1A γηα θππξί. 18,00 22, Μεηαζρεκαηηζηήο ξάγαο AIPHONE 12V AC - 1,6A γηα θππξί. 18,00 22,14 RY-3DL Adaptor γηα ην άλνηγκα 2 ζπξώλ ζε ζύζηεκα JA. 65,00 79,95 JBW-BA Adaptor κεγάινπ κήθνπο θαισδίσζεο θάκεξαο γηα ζπζηήκαηα KC 130,00 159,90 - KB - JA - JF. TAR-3 Μνλάδα ξειέ (relay unit) γηα εμσηεξηθό νπηηθό ή ερεηηθό ζήκα. 40,00 49,20 σελ.2.3

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Ρ Ζ Ι Δ Φ Ω Λ Η Α Δ Π Ω Ρ Δ Ο Η Θ Ν... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο:... 3 Ρέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν (επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα