Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ."

Transcript

1 ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ είλαη δηεζπαξκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, ζε κεξηθνύο από ηνπο νπνίνπο είλαη δύζθνιε ε πξόζβαζή ηνπο. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. Γηα ηελ πιήξε θαη αμηόπηζηε επηθνηλωλία κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνύλ δηαθνξεηηθά κέζα επηθνηλωλίαο όπωο radio επηθνηλωλία, δηαδίθηπν, Gprs, Gsm, WiFi, Sms, ζηαζεξή ηειεθωληθή γξακκή, αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηα κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Τν δίθηπν ζα πξέπεη απαπαίηηηα λα είλαη βαζηζκέλν ζε έλα ενιαίο πξωηόθνιιν επηθνηλωλίαο αλεμάξηεηα κε ην κέζω κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ώζηε ε πινπνίεζε ηεο παξνύζεο εθαξκνγήο θαη κειινληηθήο επέθηαζεο λα είλαη πην εύθνιε. Όκνηεο ζπζθεπέο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη παληνύ, ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη πην εύθνια ζηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ κεηέπεηηα δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζή ηνπο. Τα ζπζηήκαηα επηθνηλωλίαο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζα πξέπεη άκεζα θαη εύθνια λα εθαξκόδνπλ ηα δηαθνξεηηθά κέζα επηθνηλωλίαο. Θα ππέπει απαπαίηηηα ηο ζύνολο ηος δικηύος ήηοι οποιοδήποηε μέζω επικοινωνίαρ και ηο ππωηόκολλο να είναι ανοικηά για να μποπεί να ζςνδεθεί οποιαδήποηε ζςζκεςή ηος εμποπίος η οποία θέπει ηο ανηίζηοισο ππωηόκολλο. Τν δίθηπν ζε ζύλνιν ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη όινπο ηνπο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο (Radio, Ethernet, Internet, GPRS, GSM, Sms, PSTN, RS232). Κάθε ζηαθμόρ ηος δικηύος θα ππέπει απαπαίηηηα να επικοινωνεί με δςο ηπόποςρ επικοινωνίαρ ππορ ηοςρ ζηαθμούρ ή ηο κένηπο ελέγσος. Τν θέληξν ειέγρνπ ή αλ απαηηείηαη θαη νπνηνζδήπνηε ζηαζκόο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη γξαπηά κελύκαηα Sms όηαλ αληηιακβάλεηαη θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ.

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΚΟΛΛΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Τν δίθηπν Τηλεελέγτοσ Τηλετειριζμού ζα είλαη βαζηζκέλν ζε έλα εληαίν ζεηξηαθό πξωηόθνιιν κεηαθνξάο δεδνκέλωλ θαη δηεξγαζίαο αλεμάξηεηα κε ην κέζω επηθνηλωλίαο. Τν επηιεγκέλν ζεηξηαθό πξωηόθνιιν επηθνηλωλίαο είλαη ην MODBUS. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξωηνθόιινπ επηθνηλωλίαο έγηλε γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: Δίλαη απιό ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δίλαη επέιηθην. Δίλαη εκπεδωκέλν ζαλ ηερλνινγία, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ επηθπιάζζεη δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Υπάξρεη ηεξάζηηα εγθαηεζηεκέλε βάζε όρη κόλν ζηνλ θόζκν, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, πνπ ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ηερλνγλωζία. Πξνζθέξεηαη από όινπο αλεμαηξέηωο ηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο PLC, νξγάλωλ, αηζζεηεξίωλ, θαη ζπζθεπώλ. Οπνηνζδήπνηε θόκβνο επηθνηλωλίαο modem RTU πνπ ππνζηεξίδεη Modbus ζα κπνξεί λα ζςνδεθεί άμεζα κε ηα εξωηεπικά δίκηςα ζε οποιαδήποηε μοπθή επικοινωνίαρ. Οπνηαδήπνηε ζπζθεπή, εμάξηεκα, όξγαλν ή αηζζεηήξην πνπ ππνζηεξίδεη Modbus ζα κπνξεί λα ζςνδεθεί άμεζα κε ηα ηοπικά δίθηπα. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ρακειό θόζηνο ζε κειινληηθέο πξνζζήθεο ζηαζκώλ ζηα εμωηεξηθά δίθηπα θαη ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάηωλ ηνπηθά δίθηπα θαζώο θαη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε απηώλ από νπνηαδήπνηε άιιε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. Τν θόζηνο εθαξκνγήο ηνπ Modbus ζηα όξγαλα θαη ηηο ζπζθεπέο είλαη πνιύ ρακειό. Η εθαξκνγή ηνπ πξωηνθόιινπ Modbus ζηα εμωηεξηθά δίθηπα πινπνηείηαη κέζω πξωηόθνιιωλ TCP/IP (modbus over TCP) θαη Ethernet (modbus over Ethernet). Η εθαξκνγή ηνπ πξωηνθόιινπ Modbus ζηα ηνπηθά δίθηπα πινπνηείηαη είηε απ επζείαο κέζω RS485/RS232 είηε κέζω Ethernet (modbus over Ethernet).

3 ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Τν δίθηπν Τειεειέγρνπ ζα απνηειείηαη από ην Κεληξηθό Σηαζκό Διέγρνπ θαη ηνπο επηκέξνπο Σηαζκνύο Διέγρνπ. Ο Κεληξηθόο Σηαζκόο Διέγρνπ ζα είλαη ζε δίθηπν επηθνηλωλίαο κε ηνπο ζηαζκνύο όπωο θαη νη ζηαζκνί κεηαμύ ηνπο όπνπ απαηηείηαη. Ο Κεληξηθόο Σηαζκόο Διέγρνπ ζα απνηειείηαη από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ην ζύζηεκα επνπηηθνύ έιεγρνπ Scada θαη ηηο ζπζθεπέο επηθνηλωλίαο κε ην εμωηεξηθό θαη ηνπηθό δίθηπν. Οη ζηαζκνί ζα απνηεινύληαη από ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο Modem RTU γηα ηελ επηθνηλωλία κε ηα εμωηεξηθά θαη ηνπηθά δίθηπα, ην PLC κε ην απαξαίηεην ινγηζκηθό, ηα όξγαλα θαη ηα αηζζεηήξηα. Τν δίθηπν Τειεειέγρνπ ζα απνηειείηαη από ηα εμωηεξηθά θαη ηα ηνπηθά δίθηπα. Τα εμωηεξηθά δίθηπα ζπλδένπλ ηνπο ζηαζκνύο κε ην θέληξν ειέγρνπ, ηνπο ζηαζκνύο κεηαμύ ηνπο, θαη εμωηεξηθά δίθηπα κεηαμύ ηνπο. Τα ηνπηθά δίθηπα ζπλδένπλ ηα PLC, ζπζθεπέο, όξγαλα, αηζζεηήξηα κε ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηα εμωηεξηθά δίθηπα. Ο κόμβος επικοινωνίας Modem RTU, είλαη ε ζπζθεπή επηθνηλωλίαο ε νπνία ζπλδέεη ηηο ηνπηθέο ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζην ηνπηθό δίθηπν κε ηα εμωηεξηθά δίθηπα ήηνη κε ηνπο άιινπο ζηαζκνύο, ην θέληξν ειέγρνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν εμωηεξηθό δίθηπν. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο γηα επηθνηλωλία κε ηα εμωηεξηθά δίθηπα όπωο Radio, Ethernet, Internet, GPRS, GSM, Sms, PSTN, RS232, Θα πξέπεη απαπαίηηηα λα δηαζέηεη κία ζύξα πξνγξακκαηηζκνύ, κία ζύξα RS485 γηα ζύλδεζε ζην ηνπηθό δίθηπν, κία ζύξα Ethernet γηα ζύλδεζε κε εμωηεξηθό δίθηπν ή θαη ηνπηθό δίθηπν ζε ζπλδπαζκό θαη κία ζύξα γηα ηελ ζύλδεζε κε έλα από ηα αθόινπζα εμωηεξηθά δίθηπα RadioFsk, GPRS, Gsm, Sms, Pstn, Rs232.

4 ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Τα ηνπηθά δίθηπα ζα ζπλδένπλ PLC, ζπζθεπέο, όξγαλα, αηζζεηήξηα κε ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU. Η εθαπμογή ηοπικού δικηύος δίνει ηην εςελιξία να πποζηεθεί απεπιόπιζηορ απιθμόρ ζςζκεςών, αιζθηηηπίων, PLC, εύκολα, γπήγοπα με ελάσιζηο κόζηορ εθαπμογήρ. Τν ηνπηθό δίθηπν ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί κε δπν ηξόπνπο επηθνηλωλίαο, RS485 θαη Ethernet, ρωξίο επηπιένλ πξνζηηζέκελα εμαξηήκαηα ή πξνγξάκκαηα ζηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU. Σε θάζε ζηαζκό απαηηείηαη λα εθαξκνζηνύλ νη δύν ηξόπνη επηθνηλωλίαο. ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ RS485 Τν ηνπηθό δίθηπν επηθνηλωλίαο RS485 ζα απνηειείηαη από ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο modem RTU, θαη ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο ζπζθεπέο όπωο ην PLC, ηα αηζζεηήξηα θαη ηα όξγαλα. Ο θόκβνο Δπηθνηλωλίαο modem RTU ζα επηθνηλωλεί ακθίδξνκα κε ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο ζπζθεπέο κέζω δηθηύνπ RS485. Θα δηαβάδεη θαη ζα ζπιιέγεη δεδνκέλα, κεηξήζεηο θαζώο θαη ζα γξάθεη παξακέηξνπο, ηηκέο θαη εληνιέο ζηηο ηνπηθέο ζπζθεπέο θαη όξγαλα. ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ETHERNET Τν ηνπηθό δίθηπν Ethernet ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί ηνπηθά ή ζα κπνξεί λα είλαη έλα κέξνο ελόο επξύηεξνπ ηνπηθνύ ή εμωηεξηθνύ δηθηύνπ. Σε απηή ηελ δηάηαμε ε θάζε ζπζθεπή έρεη ηελ δηθή ηεο IP δηεύζπλζε θαη ε επηθνηλωλία ζα δηελεξγείηαη θαλνληθά όπωο ζε δίθηπν Ethernet.

5 ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Τα εμωηεξηθά δίθηπα ζα ζπλδένπλ ηνπο ζηαζκνύο κε ην θέληξν ειέγρνπ, ηνπο ζηαζκνύο κεηαμύ ηνπο θαη εμωηεξηθά δίθηπα κεηαμύ ηνπο. Σηα εμωηεξηθά δίθηπα ζα εθαξκνζηνύλ δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επηθνηλωλίαο όπωο Radio, Ethernet, GPRS, GSM, Sms, PSTN, WiFi, απηόλνκα και ζε ζσνδσαζμό. Αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηηο ππνδνκέο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο δεδνκέλωλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν θαηάιιεινο ηξόπνο επηθνηλωλίαο: Γίθηπν Αζύξκαηεο επηθνηλωλίαο, Radio. Γίθηπν επηθνηλωλίαο κέζω διαδικηύοσ (ελζύξκαην ή GPRS) Γίθηπν επηθνηλωλίαο κέζω Ethernet (ελζύξκαην, WiFi) Γίθηπν επηθνηλωλίαο κέζω απνζηνιήο κελπκάηωλ Sms. Γίθηπν επηθνηλωλίαο κέζω κηζζωκέλεο γξακκήο ηειέθωλνπ, PSTN. Σε θάζε ζηαζκό ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ δύο ηπόποι επικοινωνίαρ από ηνπο παξαπάλω. Ο πξώηνο βαζηθόο θαη ν δεύηεξνο επηθνπξηθόο. Σε πεξίπηωζε κε επηθνηλωλίαο ηνπ πξώηνπ ζα ιεηηνπξγεί απηόκαηα ν δεύηεξνο δίρωο θαλέλα ρεηξηζκό ή παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε είηε ζηνλ ζηαζκό είηε ζην Scada ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. Τν Scada ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ή ν ζηαζκόο απηόκαηα ζα αλαγλωξίδεη ηελ κε επηθνηλωλία ηνπ βαζηθνύ ηξόπνπ θαη ζα ελεξγνπνηεί ηνλ δεύηεξν ηξόπν επηθνηλωλίαο. Οη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη επηθνηλωλίαο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ν έλαο ζε ιεηηνπξγία θαη ν άιινο ζε αλακνλή, ρωξίο λα επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Τν SCADA ζην θέληξν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηαπηόρξνλα κε όινπο ηνπο ηξόπνπο επηθνηλωλίαο δίρωο θακία παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.

6 Οη Σπλδπαζκνί ηωλ ηξόπωλ επηθνηλωλίαο γηα έλα ζηαζκό είλαη: Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο Sms. Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο κέζω διαδικηύος ζηαζεξήο ηειεθωλίαο. Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο κέζω διαδικηύος θηλεηήο ηειεθωλίαο (Gprs). Βαζηθόο RadioFsk, επηθνπξηθόο κέζω δηθηύνπ WiFi. Βαζηθόο κέζω διαδικηύος ζηαζεξήο ηειεθωλίαο, επηθνπξηθόο RadioFsk. Βαζηθόο κέζω διαδικηύος ζηαζεξήο ηειεθωλίαο, επηθνπξηθόο Sms. Ο δεύηεξνο επηθνπξηθόο ηξόπνο επηθνηλωλίαο εάλ δελ ππνζηεξίδεηαη από ηνλ θόκβν επηθνηλωλίαο Modem RTU ηόηε ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εμωηεξηθέο ζπζθεπέο ηεο ίδιαρ θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο απόλςηα ζπκβαηέο κε ην κόληεκ θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζηαζκνύ.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΔΣ 04: ΣΥΜΠΙΔΣΗ ΚΑΙ ΜΔΤΑΓΟΣΗ ΠΟΛΥΜΔΣΩΝ Αθαδεκατθό Έηνο 2005 2006, Χεηκεξηλό Δμάκελν Μελέτη για το πρωτόκολλο SIP (VoIP) Γημητρακόποσλος

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δηζαγσγή Η EMMETRON ΑΔ αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ κειέηε, εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm Διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Φωτιςτικών LED και υςτήματοσ παρακολοφθηςησ και διαχείριςησ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του ζργου : «ENERGY MONITORING AND CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα