Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο."

Transcript

1 Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί ζε πηζαλή ελόριεζε. Όπλιζη ζε ζίγαζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 2 θορές ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ. έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί ζε πηζαλή ελόριεζε ρσξίο λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ζεηξήλα παξά κόλν ηελ ηειεεηδνπνίεζε (λνζνθνκεία ρώξνη θνηλήο εζπρίαο). ηην αθόπλιζη ηο ζύζηημα δεν θα κάνει ητηηικά ζήμαηα από ηην ζειρήνα. Αθόπλιζη: Παηάκε ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΑΝΟΙΚΣΟ (ζην πιάη ) κία θνξά θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε δύν ΜΠΙΠ. & δύν αλάκκαηα θιάο.

2 Ασηόμαηη επανόπλιζη: Όηαλ ην ζύζηεκα απελεξγνπνηεζεί από ην ηειερεηξηζηήξην θαη εληόο 30 δεπηεξνιέπησλ δελ αλνίμεη ν δηαθόπηεο κεραλήο ή δελ δερηεί θξαδαζκό...ηόηε επαλανπιίδεη ζεσξώληαο όηη ε αθόπιηζε έγηλε ηπραία. Αποκλειζμός επαναόπλιζης: Αθνπιίδνπκε ην ζύζηεκα θαη αλνηγνθιείλνπκε ηνλ δηαθόπηε ηεο κεραλήο κία θνξά. Τπενθύμιζη όπλιζης: Μεηά ην ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα (θιείζηκν δηαθόπηε) ην ζύζηεκα πεξηκέλεη 10 δεπηεξόιεπηα θαη αλ δελ ην ελεξγνπνηήζνπκε, ε ζεηξήλα θάλεη 3 κπηπ κε θιάο γηα λα καο σπενθσμίζει λα ηνλ νπιίζνπκε. (Δελ νπιίδεη κόλν ηνπ απιά καο ππελζπκίδεη λα ελεξγνπνηήζνπκε). Ρύθμιζη κραδαζμικού ανιτνεσηή (Shock sensor) : ε θαηάζηαζε αθόπιηζεο πηέζηε ην πιήθηξν Λνπθέην αλνηθηό. Σν Led ελδείμεσλ ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη ηα θιάο ζα αλάςνπλ 1 θνξά θαη ε ζεηξήλα ζα εθπέκςεη 1 Μπηπ. Κάζε θνξά πνπ παηάκε ην πιήθηξν Λνπθέην θιεηζηό ζα αθνύγνληαη αλάινγα κπίπ πνπ εθθξάδνπλ ην επίπεδν ξύζκηζεο. 1 Μπιπ = επίπεδο 1-2 Μπιπ = επίπεδο 2-3 Μπιπ = επίπεδο 3-4 Μπιπ = επίπεδο 4-5 Μπιπ = επίπεδο 5 εκ. Σν επίπεδν 1 (1 κπηπ) είλαη ην ιηγόηεξν επαίζζεην θαη ην επίπεδν 5 είλαη ην πεξηζζόηεξν επαίζζεην ζε θξαδαζκνύο. Γηα λα απνζεθεύζνπκε ηελ ξύζκηζε παηάκε ην πιήθηξν κε ην ινπθέην αλνηθηό. Προειδοποιηηικά κραδαζμού ε πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο από ελόριεζε ην ζύζηεκα ελεξγνπνηεί ηελ ζεηξήλα θαη ηα θιάο γηα δεπηεξόιεπηα. ε πεξίπησζε 2, 3εο θιπ ελόριεζεο εληόο 10 ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκό κε ζεηξήλαο θαη θιαο γηα 25. σνηονιζμός νέοσ ηηλετειριζηηρίοσ: Αθαηξνύκε ηελ κηθξή ειαζηηθή ηάπα ζην πίζσ κέξνο ηεο κνλάδνο θαη πηέδνπκε ζπλέρεηα ην εζσηεξηθό πιήθηξν. Εληόο 10 πηέδνπκε έλα πιήθηξν ηνπ ηειερεηξηζηήξηνπ πνπ δνπιεύεη (ην ηειερεηξηζηήξην αληαπνθξίλεηαη κε κηα κεισδία) θαη ακέζσο πηέδνπκε θαη έλα πιήθηξν από ην λέν ηειερεηξηζηήξην (ην ζύζηεκα αλαβνζβήλεη ηα θιάο 4 θνξέο θαη ην ηειερεηξηζηήξην αληαπνθξίλεηαη κε κία κεισδία επηβεβαηώλνληαο όηη ν ζπληνληζκόο νινθιεξώζεθε. Πεξηκέλνπκε κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη δνθηκάδνπκε ηα ηειερεηξηζηήξηα αλ επηθνηλσλνύλ κε ην ζύζηεκα.

3 ΠΕΡΙΜΕΣΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε αλ ην ζύζηεκα ζα νπιίδεη κε πεξηκεηξηθή πξνζηαζία ή όρη. Επιλογή περιμεηρικής προζηαζίας ή ότι. 1. Μπαίλνπκε ζην menu παηώληαο ηαπηόρξνλα ην λουκέτο ξεκλείδωτο θαη ην λουκέτο κλειδωμένο κέρξη λα αλαβνζβήλεη ε ώξα. 2. Επηιέγνπκε κε ην πιήθηξν λουκέτο κλειδωμένο ηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξηκεηξηθήο 3. Η ελαιιαγή ελδείμεσλ είλαη: ώξα μππλεηήξη - πεξηκεηξηθή [ ] 4. Με ην λουκέτο ξεκλείδωτο επηιέγνπκε ώζηε νη [ ] να αναβοζβήνοσν (ενεργή περιμεηρική) ή ζηαθερά αναμμένες (απενεργοποιημένο). 5. Παηάκε ηαπηόρξνλα λουκέτο ξεκλείδωτο θαη λουκέτο κλειδωμένο γηα λα κπεη ζηελ κλήκε. Σν ηειερεηξηζηήξην ζα θάλεη έλα κπηπ πνπ ζεκαίλεη όηη απνζεθεύηεθε ε λέα ξύζκηζε. ημ. Αν δεν ηο βάλοσμε ζηην μνήμη οι ρσθμίζεις παραμένοσν όπως ήηαν. Η θάζε ξύζκηζε (ελεξγνπνηεκέλε/απελεξγνπνηεκέλε) παξακέλεη γηα θάζε θνξά πνπ νπιίδνπκε. Η περιμεηρική δοσλεύει ζωζηά αθού περάζοσν 30 από ηην ζηιγμή ηης όπλιζης. Η ελόριεζε ζα πξέπεη λα παξακέλεη άλσ ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ κέρξη λα θάλεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά θαη άλσ ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ γηα λα θάλεη ζπλαγεξκό. (ζπλερόκελε θίλεζε ζην πεδίν ηνπ πεξηκεηξηθνύ) ηηγκηαίεο ελνριήζεηο δελ ελεξγνπνηνύλ ηνλ αηζζεηήξα πεξηκεηξηθήο. ε περίπηωζη βροτής μην ενεργοποιείηε ηην περιμεηρική διόηι σπάρτει περίπηωζη άζκοποσ ζσναγερμού. Η ηνπνζέηεζε ηεο εηδηθήο κνλάδαο πξέπεη λα είλαη ζε ζεκείν πνπ δελ ζα εκπνδίδεηαη από κεηαιιηθά κέξε ηεο κνηνζπθιέηαο. Η ξύζκηζε ηνπ ρώξνπ θάιπςεο γίλεηαη κε ην ξπζκηζηηθό πνπ είλαη πάλσ ζηελ κνλάδα ηνπ πεξηκεηξηθνύ.

4 Ρπζκίζηε ηνλ αζθαιή ρώξν ζε ηέηνην επίπεδν ώζηε λα θαιύπηεη όιε ηελ κνηνζπθιέηα. Τπεξβνιηθή ξύζκηζε ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα άζθνπνπο ζπλαγεξκνύο ή αθόκε θαη παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλαγεξκνύ αθνύ ηνλ ζέηεη ζε θαηάζηαζε ζπλερόκελεο δηέγεξζεο. Όπλιζη με ενεργοποιημένη ηην περιμεηρική προζηαζία: Πηέδνπκε ην πιήθηξν ινπθέην θιεηδσκέλν. ε πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα αληρλεύζεη θάπνηνλ, κέζα ζηελ πεξίκεηξν πνπ έρεη νξηζηεί, γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ ακέζσο ζα δώζεη πξνεηδνπνηεηηθά 5 κπηκπ ζηελ ζεηξήλα θαη ζην ρεηξηζηήξην κε δόλεζε, ε νζόλε ζα έρεη πξάζηλν ρξώκα θαη ην ζύκβνιν [ ] ζα αλαβνζβήλεη. Σν ζύζηεκα έρεη κπεη ζην 1 ν επίπεδν δηέγεξζεο. Αλ ε παξαβίαζε ρώξνπ αληρλεπηεί γηα πεξηζζόηεξν από 15 δεπηεξόιεπηα ζα ελεξγνπνηεζεί θαλνληθόο ζπλαγεξκόο γηα 30 δεπηεξόιεπηα (2 ε θάζε δηέγεξζεο). Η ζεηξήλα ζα ερεί θαλνληθά θαη ζπλέρεηα. Σν ηειερεηξηζηήξην ζα ερεί ζπλέρεηα κπηπ-κπηπ-κπηπ γηα 30 δεπηεξόιεπηα, oη ελδείμεηο ζα αλαβνζβήλνπλ θαη ε νζόλε ζα είλαη θίηξηλε. Η δόλεζε ζα ελεξγνπνηεζεί γηα 8 θνξέο. Αθόπλιζη: Παηάκε ην ινπθέην μεθιείδσην. ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΤΨΩΗ ΚΛΙΗ: ην πιήξεο κνληέιν ζπλαγεξκνύ ππάξρεη θαη Tilt Sensor γηα αζθάιεηα από θινπή κε ηε ρξήζε αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο. Απηόο ν αηζζεηήξαο ιεηηνπξγεί κόιηο ε κνηνζπθιέηα βξεζεί ζε θιίζε κεγαιύηεξε από απηή πνπ εζείο έρεηε νξίζεη. Ο νξηζκόο-επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα γίλεηαη από ην ξπζκηζηή πνπ βξίζθεηαη πάλσ ηνπ. Τπεξβνιηθή ξύζκηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλερόκελνπο ζπλαγεξκνύο ή αθόκα θαη ζε παύζε ιεηηνπξγίαο έζησ θαη ζε πεξίπησζε ζηάζκεπζεο ζε θαηεθόξα ή αλεθόξα. ΤΝΔΕΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΚΛΙΗ: Λόγσ έιιεηςεο 2 εο εηζόδνπ (input) ζηελ θεληξηθή κνλάδα, απηόο ν αηζζεηήξαο πξέπεη λα ζπλδεζεί παξάιιεια ζηνλ αηζζεηήξα ηνπ πεξηκεηξηθνύ ξαληάξ.

5 ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΥΝΔΕΗ: Άζπξν θαιώδην πεξηκεηξηθνύ Άζπξν θαιώδην Tilt Sensor Μαύξν θαιώδην πεξηκεηξηθνύ Μαύξν θαιώδην Tilt Sensor Μπιε θαιώδην πεξηκεηξηθνύ Κόθθηλν θαιώδην Tilt Sensor * *Ελδέρεηαη ζε θάπνηα κνληέια λα έρεη θόθθηλν ν πεξηκεηξηθόο θαη κπιε ν θιίζεο, θαζώο επίζεο λα έρνπλ θαη νη 2 θόθθηλν. Καιό είλαη ε παξάιιειε ζύλδεζε λα γίλεη κε «θιέθηε ξεύκαηνο» θαη όρη κε απνγύκλσζε θαισδίσλ γηα απνθπγή αλεπηζύκεησλ δπζιεηηνπξγηώλ. ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΤ ΜΑ ΠΡΟΣΙΜΗΑΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΑΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΣΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΠΟΤ ΔΙΑΘΕΣΟΤΜΕ.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΔΩ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Μ150 Σν Μ150 είλαη θαηαζθεπαζκέλν ρσξίο πνιύπινθα κεραληθά κέξε κε γλώκνλα ηελ όζν ην δπλαηόλ κεησκέλε ζπληήξεζε γηα ην ρεηξηζηή θαη ην πνιύ ρακειό θόζηνο απηήο. -ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΙΡΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 0311 A OI GT-1D ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ

ΑΣΚΗΣΗ 1. Πότισμα θεπμοκηπίων. Απαιτήσειρ ΑΣΚΗΣΗ 1 Πότισμα θεπμοκηπίων Απαιτήσειρ Τν S7-200 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πνηίζκαηνο ζε έλα ζεξκνθήπην. Υπάξρνπλ θπηά ηξηώλ εηδώλ. Τα θπηά ηύπνπ 1 είλαη πδξόβηα θπηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε ζπζθεπή GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ.απηό ην εγρεηξίδην δείρλεη πώο λα ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Θεωρία αυτοκινήτου για την πρακτική εξέταςη Σν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο δνθηκαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα