Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: /4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : Fax: ΠΡΟ: Κάζε ελδηαθεξφκελν ΚΟΙΝ: 1. Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Αραΐαο ΘΔΜΑ: «Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος για ηην προμήθεια και ηοποθέηηζη ζσζηήμαηος ΑΠ (ABS), ύζηημα Ανηιεμπλοκής καηά ηην Πέδηζη, ζηα οτήμαηα ηης Γιεύθσνζης Σετνικών Έργων ηης Π.Γ.Δ. ζσνολικού προϋπολογιζμού μέτρι ηοσ ποζού ηων 8.118,00Δσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. με κριηήριο καηακύρωζης ηην οικονομικόηερη προζθορά για ηο ζύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών και σπηρεζιών» Η Πεπιθέπεια Δςηικήρ Ελλάδαρ πποκειμένος να πποσυπήζει ζηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ζςζηήμαηορ ΣΑΠ (ABS), Σύζηημα Ανηιεμπλοκήρ καηά ηην Πέδηζη, ζηα οσήμαηα ηηρ Διεύθςνζηρ Τεσνικών Έπγυν ηηρ Π.Δ.Ε. ζςνολικού πποϋπολογιζμού μέσπι ηος ποζού ηυν 8.118,00Εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην οικονομικόηεπη πποζθοπά για ηο ζύνολο ηυν ςπό ππομήθεια ειδών έσονηαρ ςπότη: και ςπηπεζιών 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/ ) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β. 2. Σν Π.Γ. 132/2010 (ΦΔΚ 225/η.Α/ ) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ν Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 3. Σν Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/η.Α/ ) ζην νπνίν νξίδνληαη ζέκαηα πεξί ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ηνπ Διέγρνπ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο.

2 4. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ.150/η.Α/ ) κε ην νπνίν θπξψζεθε «Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α/ ) κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/ , κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα. 7. Σηο ππ αξηζκ /5006/ θαη /5007/ (Φ.Δ.Κ. 3081/η.Β / ) απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. 8. Σελ ππ αξηζ /739/ (Φ.Δ.Κ. 1291/η.Β/ ) ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ. 9. Σελ ππ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ. 10. Με ηελ ππ αξηζκφ 158/2014 (19ε ζπλεδξίαζε ζηηο ) απφθαζε ηνπ, ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο «Δςήθηζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2015», ε απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ /14451/ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ Διιάδαο». Με ηελ ππ αξηζκφ 4/2015 (2 ε πλεδξίαζε ζηηο ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε, «Η έγθξηζε ηεο Α ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2015», ε απφθαζε απηή θξίζεθε λφκηκε κε ηελ 5948/753/ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ ππ αξηζκφ 28/2015 (5 ε πλεδξίαζε ζηηο ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε, «Η έγθξηζε ηεο Β ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2015», ε απφθαζε απηή θξίζεθε λφκηκε κε ηελ 33099/3720/ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο

3 Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ ππ αξηζκφ 65/2015 (12 ε πλεδξίαζε ζηηο ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε, «Η έγθξηζε ηεο Γ ηξνπνπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2015», ε απφθαζε απηή θξίζεθε λφκηκε κε ηελ 75520/7969/ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ ππ αξηζκφ 71/2015 (13 ε πλεδξίαζε ζηηο ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε, «Η έγθξηζε ηεο Γ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2015». 11. Tα ππ αξηζκ /1287/ & 68204/2219/ έγγξαθα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ πεξί αλαγθαηφηεηαο ηνπνζέηεζεο πζηήκαηνο Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε (ΑΠ) ζηα ππ αξηζκ. ΚΗΗ 4884, ΚΗΗ 4882 & ΚΗΗ 5375 θνξηεγά νρήκαηά ηεο. Η ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ΑΠ είλαη επηβεβιεκέλε ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 9527/535/2009 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ εθδφζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 28366/2098/2006, γηα ηα ζπζηήκαηα αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε (ΑΠ), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α /4406/14 (ΦΔΚ Β 67/ , ΑΓΑ:6ΜΦ51-Τ6Ρ) ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ δηεπθξηλίδνληαο ηα εμήο: Από 1/4/2015, ή από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος Δεληίος Τεσνικού Ελέγσος εθόζον αςηή είναι μεηαγενέζηεπη ηηρ 1/4/2015, θα απαγοπεύεηαι η κςκλοθοπία ηυν οσημάηυν καηηγοπιών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 πος έσοςν ηαξινομηθεί ζηην Ελλάδα µεηά ηην 1/1/1999, ηα οποία δεν θέποςν ζύζηημα ανηιεµπλοκήρ καηά ηην πέδηζη. Σελ ππ αξίζκ. 207/2015 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο αλαγθαηφηεηαο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο ΑΠ (ABS) ζηα νρήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 8.118,00 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ΠΡΟΚΑΛΔΙ Οποιοδήποηε θσζικό πρόζωπο, επιτείρηζη ή εηαιρεία μπορεί να προμηθεύζει και ηοποθεηήζει ζύζηημα ΑΠ (ABS) ζηα οτήμαηα ηης Γιεύθσνζης Σετνικών Έργων ηης Π.Γ.Δ. (ζύμθωνα με ηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ) μέτρι ηοσ ποζού ηων 8.118,00 Δσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α με κριηήριο καηακύρωζης ηην οικονομικόηερη προζθορά για ηο ζύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών και σπηρεζιών. Η παξνχζα Πξφζθιεζε ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:

4 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αληηθείκελν είλαη η προμήθεια και η ηοποθέηηζη ζσζηήμαηος ΑΠ (ABS) ζηα οτήμαηα ηης Γιεύθσνζης Σετνικών Έργων ηης Π.Γ.Δ. (ζύμθωνα με ηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ) μέτρι ηοσ ποζού ηων 8.118,00 Δσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α με κριηήριο καηακύρωζης ηην οικονομικόηερη προζθορά για ηο ζύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών και σπηρεζιών. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ «Δλδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ», βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα μεπεξλά ηα 8.118,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ημειώνεηαι όηι οι ενδιαθερόμενοι θα πρέπει να σποβάλλοσν προζθορά για ηο ζύνολο ηων οτημάηων. Ως ανάδοτος θα αναδειτθεί ασηός ο οποίος θα σποβάλλει ηην ζσνολικά ταμηλόηερη προζθορά τωρίς ασηή να σπερβαίνει ηον ενδεικηικό προϋπολογιζμό ανά καηηγορία. 2. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξσηφηππν» θαη ην άιιν «Αληίηππν», φπνπ ην «πξσηφηππν» ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ κε ηα ππφινηπα αληίηππα. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα ζα πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: 1) «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 2) «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Οη παξαπάλσ θάθεινη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο: α) «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ» γηα ηελ η προμήθεια και η ηοποθέηηζη ζσζηήμαηος ΑΠ (ABS) ζηα οτήμαηα ηης Γιεύθσνζης Σετνικών Έργων ηης Π.Γ.Δ. (ζύμθωνα με ηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ) μέτρι ηοσ ποζού ηων 8.118,00 Δσρώ

5 ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α με κριηήριο καηακύρωζης ηην οικονομικόηερη προζθορά για ηο ζύνολο ηων σπό προμήθεια ειδών και σπηρεζιών. β) «ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Τπεχζπλε Γήισζε φηη: α) Δίλαη κέιε ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ β) Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. δ) Η πξνζθνξά ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ ζα πεξηιακβάλεη ηα πνζά ζε επξψ (ρσξίο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία : α) ε ηηκή κνλάδαο ρσξίο Φ.Π.Α., β) ε ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή ηηκή κε Φ.Π.Α. ππεξβαίλεη ηελ Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, ε πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα ζα απνξξίπηεηαη. Φφξνη, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ φπσο θαη ε θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε, ηα έμνδα κεηαθνξάο σο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε ξεηά θαζνξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα, επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Με ην άλνηγκα ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο, ζα αλνηρζεί αξρηθά ν ππνθάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ν νπνίνο ζα αμηνινγεζεί. Όζεο πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ ζεηηθά σο πξνο ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ζα ζπλερίζνπλ κε άλνηγκα ησλ «Οηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ». Χο ηειηθφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 8. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

6 Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηελ 24/7/2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ. ή λα ηελ απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη θαη ηελ 23/7/2015, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ, Παλεπηζηεκίνπ 254 (θηήξην Β ) ζηελ Πάηξα. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 24/7/2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ. Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ ζε αλνηθηή δεκφζηα ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Οη πξνζθνξέο δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα εμήο ηειέθσλα : Π. Ράπηε, , Κσλ. Παπαγηάλλε Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗ Π.Γ.Δ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΡΙΣΔΙΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Η ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ΑΠ είλαη επηβεβιεκέλε ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 9527/535/2009 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πνπ εθδφζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 28366/2098/2006, γηα ηα ζπζηήκαηα αληηεκπινθήο θαηά ηελ πέδεζε (ΑΠ), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α /4406/14 (ΦΔΚ Β 67/ , ΑΓΑ:6ΜΦ51-Τ6Ρ) ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ δηεπθξηλίδνληαο ηα εμήο: Από 1/4/2015, ή από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηος Δεληίος Τεσνικού Ελέγσος εθόζον αςηή είναι μεηαγενέζηεπη ηηρ 1/4/2015, θα απαγοπεύεηαι η κςκλοθοπία ηυν οσημάηυν καηηγοπιών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 πος έσοςν ηαξινομηθεί ζηην Ελλάδα µεηά ηην 1/1/1999, ηα οποία δεν θέποςν ζύζηημα ανηιεµπλοκήρ καηά ηην πέδηζη. ηηο παξάγξαθνο Β.1, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5 θαη Β.6 ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ δίδνληαη νη γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ηνπνζέηεζε ΑΠ θαη αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο απαηηήζεηο ΑΠ, ηα ζπλεξγεία πνπ

7 έρνπλ δηθαίσκα ηνπνζέηεζεο ΑΠ, νη ηερλίηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ηνπνζέηεζεο ΑΠ, νη εμνπζηνδνηεκέλνη επηζεσξεηέο ΑΠ, ν εηδηθφο έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε έθδνζε βεβαίσζεο θαζψο θαη ε έθδνζε λέαο άδεηαο θπθινθνξίαο ζηα νρήκαηα πνπ ηνπνζεηήζεθε ΑΠ. Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ κεηαμχ άιισλ: 1.Σν ΑΠ πξέπεη λα απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ύζηεκα (ΚΙΤ-Retrofit),γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ ηνπνζέηεζή ηνπ επί ηνπ νρήκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη κε ηνλ όξν Οινθιεξσκέλν ύζηεκα, πξνζδηνξίδεηαη θαη επηβάιιεηαη όηη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ην απνηεινύλ, παξέρνληαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή. 2. Σν ΑΠ πξέπεη λα έρεη Έγθξηζε Σύπνπ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 71/320/ΔΟΚ όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ηελ νδεγία 98/12/ΔΟΚ ή κεηαγελέζηεξε ηεο. Η έγθξηζε ηύπνπ ζα απνδεηθλύεηαη από ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν θαη ζα ζπλνδεύεη ην ΑΠ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο γίλεηαη δεθηό θαη θύιιν δνθηκώλ (test report) θνηλνπνηεκέλνπ εξγαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ κε ζεώξεζε από ηελ αξκόδηα αξρή απηνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 98/12/ΔΟΚ ή κεηαγελέζηεξή ηεο. 3.Σν ΑΠ πξέπεη λα είλαη Καηλνύξγην. Απηό ζα απνδεηθλύεηαη από ην ηηκνιόγην πώιεζεο ηνπ ΑΠ θαη ην δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.β.5.2. ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ. 4. Σν ΑΠ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ησλ απαηηνύκελσλ αμόλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην δηθαηνινγεηηθό ηεο παξ. Β.2.2. ή ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ. 5. ε πεξίπησζε βιάβεο ή νπνηαζδήπνηε αζηνρίαο ηνπ ΑΠ, ην ίδην ην ΑΠ ζα πξέπεη λα επηζηξέθεη ην ύζηεκα Πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο ζε Λεηηνπξγία Αζθαινύο Καηάζηαζεο [FAIL- SAFE CONDITION], ζέηνληαο εθηόο ιεηηνπξγίαο ΑΠ ηνπο πξνβιεκαηηθνύο άμνλεο θαη επηηξέπνληαο ζε απηνύο ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο πέδεο πνξείαο, ηεο εθεδξηθήο πέδεο θαη ηεο πέδεο ζηάζκεπζεο. 6.Πξνθεηκέλνπ ην πλεξγείν λα έρεη δηθαίσκα Σνπνζέηεζεο θαη πληήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε (ΑΠ), πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λνκηκόηεηαο θαη εηδηθόηεηαο ζηα πζηήκαηα Μεραληθώλ κεξώλ ή Πέδεζεο θαη λα έρεη εμνπζηνδνηεζεί από ηελ Καηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία ηνπ ΑΠ ή Δμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην Αληηπξόζσπό ηνπ ζύκθσλα κε ηελ παξ. Β.3.4. ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ. Δηδηθφηεξα : 1. Γηα ηελ πξνππφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο,ην ζπλεξγείν πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1575/1985 θαη ηνπ Π.Γ. 78/1988 όπσο ηζρύνπλ γηα ηηο εηδηθόηεηεο κεραληθώλ κεξώλ ή πέδεζεο. 2. Γηα ηελ πξνππφζεζε ηεο εηδηθφηεηαο, ν θαηά ην λόκν Τπεύζπλνο ηνπ πλεξγείνπ πξέπεη λα έρεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, απηή ηνπ Μεραλνηερλίηε ή ηνπ Σερλίηε Πέδεζεο, πνπ θαζνξίδεηαη ζην Ν.1575/1985 όπσο ηζρύεη. 3.Η εμνπζηνδόηεζε ηνπ πλεξγείνπ ζα πξέπεη λα έρεη ρνξεγεζεί εγγξάθσο από ηελ Καηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία ΑΠ ή ηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν Αληηπξόζσπό ηεο θαη ζα αθνξά ζηε δπλαηόηεηα θαη ηθαλόηεηα ηνπ ζπλεξγείνπ απηνύ λα ηνπνζεηεί, ξπζκίδεη θαη ζπληεξεί ηνλ ζπγθεθξακέλν ηύπν ή ηύπνπο ΑΠ.

8 7.Οη Σερλίηεο πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ ην ΑΠ ζα πξέπεη λα έρνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απηή ηνπ Μεραλνηερλίηε ή ηερλίηε Πέδεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ λ.1575/85. Οη αλσηέξσ Σερλίηεο ηνπνζέηεζεο ΑΠ, ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε : 1) Έθδνζεο Βεβαίσζεο Καιήο Σνπνζέηεζεο (ΒΚΣ) ΑΠ ε νπνία ππνγξάθεηαη από θνηλνύ από ηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν Σερλίηε Σνπνζέηεζεο ΑΠ θαη ηνλ ππεύζπλν ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ Σνπνζέηεζεο ΑΠ ζην νπνίν απηό ηνπνζεηήζεθε ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ παξάγξαθν Β.4.4 ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ θαη ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. ηελ ΒΚΣ επηζπλάπηνληαη: α) Αλαιπηηθό ρεδηάγξακκα ηνπ ΑΠ (RETROFIT KIT) πνπ ηνπνζεηήζεθε θαη β) Σν δηθαηνινγεηηθό ηεο παξ. Β.2.2. ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ. 2) Σελ έθδνζε επίζεο ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ παξ. Γ.3.2. ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ ππεύζπλεο δήισζεο ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα Γ ηεο 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ γηα ηα νρήκαηα κε πξνεγθαηεζηεκέλν ΑΠ. 8.Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΑΠ (Retrofit Kit) επί ηνπ ΟΔΠΑΠ θαη ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο Καιήο Σνπνζέηεζεο (ΒΚΣ) σο αλσηέξσ, ν Δμνπζηνδνηεκέλνο Δπηζεσξεηήο ΑΠ ππνρξενχηαη ζηνλ έιεγρν ηεο όιεο δηάηαμεο ΑΠ, ηεο ζπκβαηόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΑΠ (RETROFIT KIT) κε ην ζπγθεθξηκέλν ΟΔΠΑΠ, ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΑΠ. Δθόζνλ δηαπηζησζεί ζπκβαηόηεηα, πιεξόηεηα θαη νξζή ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα εθδνζεί Βεβαίωζη Καλής Λειηοσργίας (ΒΚΛ), ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ηεο 28366/2098/2006 Τπ. Απφθαζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη από ηνλ Δμνπζηνδνηεκέλν Δπηζεσξεηή ΑΠ, ν νπνίνο ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ν. 1599/1986 πεξί ςεπδνύο βεβαίσζεο. Οη εμνπζηνδνηεκέλνη επηζεσξεηέο δελ εθδίδνπλ ΒΚΛ ζε νρήκαηα γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ΒΚΣ από εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν κε ην νπνίν ηπρόλ έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε. 9.Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΑΠ ζην ΟΔΠΑΠ θαη ηελ έθδνζε ΒΚΣ θαη ΒΚΛ από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ηερλίηε - ζπλεξγείν θαη εμνπζηνδνηεκέλν επηζεσξεηή ΑΠ αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί εηδηθόο ηερληθόο έιεγρνο από ΚΣΔΟ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δηαζθεπή, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί όηη ην ΑΠ ηνπνζεηήζεθε ζην όρεκα ζύκθσλα κε ηα πεξηγξαθόκελα ζηηο δύν αλσηέξσ βεβαηώζεηο, θαη λα εθδνζεί ε βεβαίσζε ΒΚΣΔΟΣΟΠ από ην ΚΣΔΟ. Με επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ γηα θάζε φρεκα φιεο νη Βεβαηψζεηο ΚΣΔΟ (ΒΚΣΔΟΣ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ΑΠ. *Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα πξνο πξνκήζεηα εμαξηήκαηα ησλ ΑΠ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ, έζησ θαη αλ δελ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα έθζεζε πξνδηαγξαθψλ θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΠ ζε θάζε φρεκα ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ αξηζκ /2098/2006 Τπ. Απφθαζεο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α /4406/14 (ΦΔΚ Β 67/ , ΑΓΑ:6ΜΦ51- Τ6Ρ) ηεο Γ/λζεο Διέγρνπ Ορεκάησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη ηεο ππ αξηζκ. 9527/535/2009 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ & Δπηθνηλσληψλ, νη νπνίεο αλαθέξνπλ αλαιπηηθά ηφζν ηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία, φζν θαη ηηο απαξαίηεηεο βεβαηψζεηο πνπ πξέπεη λα εθδνζνχλ (ηζρχνπλ θαη φζεο δηεπθξηληζηηθέο εγθχθιηνη έρνπλ εθδνζεί).

9 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΡ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΠΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 1 ης ΑΓΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ ΚΟΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ /ΔΚΓΟΗ ΒΔΒΑΙΩΔΩΝ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΗΗ 4884 ΦΟΡΤΗΓΟ 01/09/ ,00 450,00 ΚΗΗ 4882 ΦΟΡΤΗΓΟ 01/06/ ,00 450,00 ΚΗΗ 5375 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦ 31/12/ ,00 450,00 ΟΡΟ ΤΝΟΛΑ 5.250, ,00 ΦΠΑ 23% 1.207,50 310,50 ΤΝΟΛΑ ΜΔ ΦΠΑ 6.457, ,50 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ (ΚΟΣΟ ΤΛΙΚΩΝ & ΚΟΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ) 8.118,00

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο

Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930. Πξνθήξπμε ζύκβαζεο. Πξνκήζεηεο Καύζηκν πεηξειαηνθηλεηήξωλ ληίδει 2015/S 044-075930 Πξνθήξπμε ζύκβαζεο Πξνκήζεηεο Οδεγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Δήμορ Σοθάδυν Κεπίος 49 Υπότη: Θεοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα