ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ"

Transcript

1 Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ. ΛΕΙΣ/ΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νέστου 2α Τ.Κ ΞΑΝΘΗ Σηλ. : ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: 8045/1/174-α ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΚΔΗΛΩΗ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΝΣΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ : 2.000,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. και ηων νόμιμων κπαηήζεων) ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΥΑΡΣΟΤ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΑΚΓΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΑΓΩΝ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο 1. α. Σσλ άξζξσλ 24,66 θαη 68 ηνπ λ.4270/2014 Αξρέο Δεκνζηνλνκηθήο Δηαρείξηζεο θ.ι.π. (Α 143). β. Σνπ Ν / 1984 άξζξν 20, ηνπ λ.3270/2014, ηνπ λ.2286/1995, ηνπ λ.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 394/1996, Π.Δ. 118/2007 θαη ηνπ λ. 2685/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε. γ. Σνπ Π.Δ. 113/2010 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Δηαηάθηεο (Α.194). δ. Σνπ Νφκνπ 4311/2014 Κχξσζε θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015 ( Α.259) ε. Η ηζρχνπζα δαπάλε είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 2. Σελ ππ αξηζκ. 7004/3/63 απφ απφθαζε θ. Τπνπξγνχ Δεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεκάησλ Γι. Αζηπλ. ζε πθηζηάκελα ππεξεζηαθά φξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 7004/3/63-ια απφ φκνηα (Β-2595). 3. Σελ αλάγθε κε αηηηνινγία : Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ θ/θήο θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ, γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ αζηπλνκηθψλ ππεξεζηψλ Ν. Ξάλζεο. 4. Σν γεγνλφο φηη ην αηηνχκελν πνζφ πξνο αλάιεςε αθνξά ηαθηηθά εληάικαηα θαη βξίζθεηαη εληφο ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 5. Σελ ππ αξηζ. 8045/22/ απφ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Α.Γ.Α./Κ.Ο.Σ.Π./Δ/λζε Οηθνλνκηθψλ/Σκήκα 3ν κε Α.Δ.Α. :7ΗΗΤΙ-Θ7Π. Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ 1. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ, λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ πξνκήζεηα ζέκαηνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζνχ δχν ρηιηάδσλ επξψ (2.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 3 η Μαπηίος 2015 ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζην Γξαθείν Δηαρείξηζεο ηεο Δηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο (Νέζηνπ 2 α Ξάλζε, ηει.: ), ή απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courrier, ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ. 3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη. 4. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνία ζα ιάβεη ρψξα ηελ 3ε Μαξηίνπ 2015 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:10 π.κ., ζα γίλεη δεκφζηα, απφ αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη Σξηκειήο

2 Γπηηξνπή θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 5. Οη ηηκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ εθάζηνηε κεηνδφηε, ελψ ζε απηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρφιηα, νχηε απηέο λα ηεινχλ ππφ πξνυπνζέζεηο, αηξέζεηο ή πεξηνξηζκνχο. 6. Αληίγξαθα ηνπ πιήξνπο ζψκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δηαηίζεληαη σο αθνινχζσο: α. ε έληππε κνξθή απφ ηελ Τπεξεζία καο (Γξαθείν Δηαρείξηζεο ηεο Δηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο, Νέζηνπ 2α Ξάλζε, ηει.: ), ζηηο δηαζέζηκεο ψξεο γηα ην θνηλφ, ήηνη απφ Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή 8:00-14:30. β. ε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο «ΔΙΑΤΓΓΙΑ». 7. Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Δηαρείξηζεο ηεο Δηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο, ηειέθσλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ «Β» ΣΓΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ «Γ» ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΓΝΣΤΠΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ

3 πλεκκέλν ζηελ ππ αξηζ. 8045/1/174-α Πξφζθιεζε Γθδήισζε Γλδηαθέξνληνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΥΑΡΣΟΤ Φ/ΦΗ ΚΑΙ ΦΑΚΓΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ανηικείμενο Ππομήθειαρ Πληπωμή 1. Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αθνξά ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ράξηνπ θ/θήο θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ σο ην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο, γηα θάιπςε αλαγθψλ ηεο Δηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πνζνχ δχν Υηιηάδσλ Γπξψ(2.000,00 ),ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο : 2,72 % ππέξ Σ.Α.Α, 2,72 % ππέξ Μ.Σ., θαζψο θαη ηέιε ραξηνζήκνπ 2 % επί ησλ ζπλνιηθψλ θξαηήζεσλ θαη 20 % ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ζπλνιηθψλ θξαηήζεσλ. 2. Η πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα απφ ηελ αξκφδηα Δ.Ο.Τ. ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνκεζεπηή, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο θαη αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Σηκνιφγην-Δειηίν Απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. β) Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο Γλεκεξφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή κε αλαγξαθή γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηελ Γιιεληθή Αζηπλνκία. γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φπνπ ζα δειψλεηαη ν ινγαξηαζκφο ηξαπέδεο (ΙΒΑΝ) ζηνλ νπνίνλ ζα θαηαηεζεί ην πιεξσηέν πνζφ, θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ βεβαίσζε ηεο αληίζηνηρεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία ζα επηβεβαηψλεηαη ην ΙΒΑΝ ηνπ ινγαξηαζκνχ. 3. Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο (ΦΓ) 4% ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξ. 2 ηνπ Ν.4172/ Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηπρφλ έμνδα κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο (εθφζνλ απαηηείηαη). ΑΡΘΡΟ 2ο Καηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπών 1. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΓΠΩΝΤΜΙΑ θαη ηε ΔΙΓΤΘΤΝΗ ηνπ Δηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: α. ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία γξάκκαηα). β. Πξφζθιεζε Γθδήισζεο Γλδηαθέξνληνο ηεο Δηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο κε αξηζ. 8045/1/174-α απφ γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ράξηνπ θ/θήο θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. 2. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν. 1599/1986/ΦΓΚΑ 75, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ν ζπκκεηέρσλ δειψλεη φηη ζπκθσλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη φηη ην πξνζθεξφκελν είδνο θαιχπηεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο. β. Σην Οικονομική Πποζθοπά, ε νπνία ζα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά ζην έληππν ηνπ ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο «Γ». Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα δεισζεί ζην παξαπάλσ έληππν, δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.

4 ΑΡΘΡΟ 3ο Γπιλογή Ππομηθεςηή Η επηινγή ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/ησλ θαη ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Δηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο Ξάλζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. ΑΡΘΡΟ 4ο Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ-Πεπιγπαθή-Υαπακηηπιζηικά Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο-σερληθέο Πξνδηαγξαθέο- Πεξηγξαθή-Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο, σο ην Παξάξηεκα «Β» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. ΑΡΘΡΟ 5ο Υπόνορ Παπάδοζηρ-Παπαλαβή και Παπάδοζη Τλικών Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε δαπάλε, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Δηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ξάλζεο εληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάδεημεο ηνπ κεηνδφηε. ΑΡΘΡΟ 6ο Λοιπέρ Διαηάξειρ 1. Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν / 1984 άξζξν 20, ηνπ λ.3270/2014, ηνπ λ.2286/1995, ηνπ λ.2522/1997, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 394/1996, Π.Δ. 118/2007 θαη ηνπ λ. 2685/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε. 2. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. Ο ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ

5 πλεκκέλν ζηελ ππ αξηζ. 8045/1/174-α Πξφζθιεζε Γθδήισζε Γλδηαθέξνληνο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΔΗ - ΠΟΟΣΗΣΕ 1. ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΔΩΝ α) Υαξηί θσηναληηγξαθήο Α4 80gm. β) Υαξηί θσηναληηγξαθήο Α3 80gm. γ) Φάθεινη αιιεινγξαθία θαθέ ρξψκαηνο, κέγεζνο Α4 δ) Φάθεινη αιιεινγξαθία ιεπθνχ ρξψκαηνο, 0,12 Υ 0,20 κε άλνηγκα ζην πιατλφ κέξνο. ε) Φάθεινη αιιεινγξαθία θαθέ ρξψκαηνο, 0,16 Υ 0,23 κε άλνηγκα ζην πιατλφ κέξνο. 2. ΓΛΓΓΥΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η επηηξνπή Παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγεί καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ειέγρνληαο αθελφο ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ηε ζπκθσλία ηεο κε ηε παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, αθεηέξνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ειαηησκάησλ. 3. ΠΑΡΑΔΟΗ Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα παξαδνζνχλ κε δαπάλε, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή, ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηε Δηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Ξάλζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάδεημεο ηνπ κεηνδφηε. 4. ΠΟΟΣΗΣΓ α/α ΓΙΔΟ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΙΑΣΑΓΙ ΜΓΣΡΗΗ 1. Υαξηί θσηναληηγξαθήο Α4 80gm Παθέην (500 θχιισλ) 500 (παθέηα) 2. Υαξηί θσηναληηγξαθήο Α3 80gm Παθέην (500 θχιισλ) 7 (παθέηα) 3. Φάθεινη αιιεινγξαθία ιεπθνχ ρξψκαηνο, 0,12 Υ 0,20 κε άλνηγκα ζην πιατλφ κέξνο 4. Φάθεινη αιιεινγξαθία θαθέ ρξψκαηνο, 0,16 Υ 0,23 κε άλνηγκα ζην πιατλφ κέξνο. 5. Φάθεινη αιιεινγξαθία θαθέ ρξψκαηνο, κέγεζνο Α4 ΣΓΜ 3000 ΣΓΜ 2000 ΣΓΜ 1500 Ο ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ

6 Συνημμένο ςτην υπ αριθ. 8045/1/174-α Πρόςκληςη Εκδήλωςη Ενδιαφέροντοσ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΠΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α 1 2 ΕΙΔΟ - ΔΙΑΣΑΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Υαξηί θσηναληηγξαθήο Α4 80gm Παθέην θχιισλ Υαξηί θσηναληηγξαθήο Α4 80gm Παθέην 500 θχιισλ 7 ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ Φάθεινη αιιεινγξαθία ιεπθνχ ρξψκαηνο, 0,12 Υ 0,20 κε άλνηγκα ζην πιατλφ κέξνο Φάθεινη αιιεινγξαθία θαθέ ρξψκαηνο, 0,16 Υ 0,23 κε άλνηγκα ζην πιατλφ κέξνο. Φάθεινη αιιεινγξαθία θαθέ ρξψκαηνο, κέγεζνο Α4 ΣΓΜ ΣΓΜ ΣΓΜ ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ. ΦΠΑ.. ΤΝΟΛΟ Ο ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002779105 2015-05-15

15PROC002779105 2015-05-15 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ,ΥΡΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΝΙΚΘΣ 5-7 Τ.Κ. 10180 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 47/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ (Ανηιδπαζηήπια ζε Σαινίερ, CPV: 33124131-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα