ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:"

Transcript

1 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ: «ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΑΝΟΤΑΚΔΗΟΤ Η ΡΤΜΑΣΟ ΚΗΑΜΟΤ». Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο πξνθήξπμεο. Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο A.E.( ΟΑΚ Α.Δ.), πνπ εδξεχεη ζηα Υαληά (Γνιγνζά 2 Όαζε Βαξππέηξνπ), έρνληαο ππφςε ην λφκν 2286/1995, ην Π.Γ. 60/2007, ην λφκν 2362/1995 θαη ην Π.Γ. 118/2007, ηελ απφθαζε 35130/739/ (ΦΔΚ-1291/Β/ ), πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην έξγν: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ: ««ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΑΝΟΤΑΚΔΗΟΤ Η ΡΤΜΑΣΟ ΚΗΑΜΟΤ», πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα θαιείηαη «Έξγν». Ο ζπλνιηθφο πξνππνινγηζκφο θφζηνπο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ θαη κεδέλ ιεπηά (50.000,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ δαπάλε ζα θαιπθηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ / (ΑΓΑ: 7ΦΗΤ7ΛΚ-1ΚΧ) Απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο µε αξ. πξση / έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο γηα ην έξγν «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» κε Κ.Α. 2014ΔΠ ηεο ΑΔΠ 002. Άξζξν 2: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πνζόηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθώλ. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ, αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα θαη ζην ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ. Άξζξν 3: Αξκόδηεο αξρέο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 1) Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Έξγνπ είλαη ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.). 2) Αξρή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζήο ηνπ είλαη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. 3) Αξκφδηα γηα ηπρφλ ελζηάζεηο είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. 4) Αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ είλαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. -1-

2 Άξζξν 4: Πξνζεζκίεο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.), ζηα Υαληά (Γνιγνζά 2 Όαζε Βαξππέηξνπ), ζηηο εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 (ιήμε θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο). εκεηώλεηαη όπνηνο από ηνπο ππνςήθηνπο ζηείιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ηαρπδξνκηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ηεο ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ηδηνρείξσο ήηνη ηελ εκέξα Γεπηέξα. Μεηά ην πέξαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ απζεκεξόλ απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα απνζθξαγηζηεί ζηηο απζεκεξόλ εθ όζνλ έρνπλ ηειεηώζεη όινη νη έιεγρνη, εηδάιισο ζα απνζθξαγηζηνύλ ζε εκεξνκελία ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό κε θάμ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο) θαη έιεγρνο απηψλ. Αλ ν έιεγρνο δελ ηειεηψζεη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλερηζηεί θαη ζηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη αλαθνίλσζεο ηνπ αλάδνρνπ. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. ζηα Υαληά (Γνιγνζά 2 Όαζε Βαξππέηξνπ), κέρξη ηε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Οη πξνζθνξέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαηεζνχλ ή ππνβιεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο θαη ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαθέισλ (νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη δηθαηνινγεηηθψλ) κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη πξνζθέξνληεο, ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην. Άξζξν 5: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνί, είηε κεκνλσκέλα είηε κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζε Έλσζε ή χκπξαμε ή Κνηλνπξαμία, κε αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηε παξαγσγή ή θαηαζθεπή ή θαη πξνκήζεηα/πψιεζε (Δπαγγεικαηηθνύ εμνπιηζκνύ θνπδίλαο), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ) ή ηνπ ΔΟΥ (Κξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ θαη ρσξψλ ηεο ΔΕΔ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο ή χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο, ζηε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην εηδηθφ ηκήκα ην Έξγνπ, ην νπνίν ζα πινπνηεζεί απφ θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ κεηέρεη. Όια ηα πξφζσπα ηεο Έλσζεο ή χκπξαμεο ή Κνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ. Οη Δλώζεηο ή πκπξάμεηο ή Κνηλνπξαμίεο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό δελ ππνρξενύληαη λα ιάβνπλ θαζνξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Χζηόζν, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ Έξγνπ ν Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) δηθαηνύηαη, εθόζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο, λα δεηήζεη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. -2-

3 Άξζξν 6: Πιεξνθνξίεο Σν παξφλ ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ην παξφληα δηαγσληζκφ, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) Σκήκα Πξνκεζεηψλ (Όαζε Βαξππέηξνπ Οδφο Γνιγνζά) - ππεχζπλε: Μπνπληνπξάθε Αηθαηεξίλε - ηει: fax: , ), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) (www.oakae.gr). Άξζξν 7: Κξηηήξηα Δπηινγήο, πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηαθύξσζεο 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο: α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ.1 ζηνηρείν β ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ήηνη : i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, - δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα. - δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. - είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. - είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. - δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ. β) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 2. Δάλ ν ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ αλαδεηρζεί ηειηθφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κεηά, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. -3-

4 Απόζπαζκα Πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξν ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο (κφλν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα) Πηζηνπνηεηηθό ησλ αξκόδησλ δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ αξρώλ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, θαζψο επίζεο, πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α 101). o Δηδηθφηεξα, ηα λνκηθά πξφζσπα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (αλ πξφθεηηαη γηα Δ.Π.Δ. είηε Ο.Δ. είηε Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν (αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ.) απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. o Οη ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα παξαπάλσ έγγξαθα γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο, θαη βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. o Οη Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε. Δπηπιένλ ζηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θνηλή δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε γηα ηελ αλάιεςε ζε νιφθιεξν ηεο επζχλεο απφ απηνχο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαη ηνλ θαζνξηζκφ επηθεθαιήο ηεο έλσζεο. Άξζξν 8: ηνηρεία πξνζθνξώλ - Πεξηερόκελα θαθέινπ πξνζθνξάο Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθχξεμε. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο, ζα ππνβιεζεί κε ζπκπιήξσζε πξνϋπνινγηζκνύ πξνζθνξάο πιηθώλ ζε έληππν ηεο Τπεξεζίαο. εκεηώλεηαη όηη πξνζθνξέο γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε, δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. Οη πξνζθνξέο ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα, θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ φιεο νη ζειίδεο ηνπο ζα πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (εθηφο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θπιιαδίσλ θαη εγρεηξηδίσλ). -4-

5 Οη πξνζθνξέο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, (ζην εμήο ζα απνθαιείηαη «ΚΤΡΗΟ ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ») ζε δύν (2) ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΔΗΡΔ (2 ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΗ), νη νπνίεο ζα θέξνπλ επθξηλώο ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: α) «Πξνζθνξά» β) Πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο A.E. (ΟAΚ Α.Δ) (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ). γ) Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα ζη) Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ γξακκαηεία Μέζα ζηνλ θαζέλα από ηνπο δύν «ΚΤΡΗΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηε πξνζθνξά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ (φλνκα / επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, , φλνκα ηνπ αξκφδηνπ εθπξνζψπνπ γηα ηε πξνζθνξά). 2) Γήισζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη λα δεζκεχεη ηνλ δηαγσληδφκελν γηα ηνπιάρηζηνλ 120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ 120 εκέξεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 3) Γήισζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξρή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εθφζνλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζχκβαζε. 4) Σα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 α, β, γ. 5) Σα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηεκέλα ζε ρσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» αληίζηνηρα. Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Σα πεξηερφκελα ησλ δχν ππνθαθέισλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ, πνηνηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα. Δπίζεο ζηε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ρσξηζηά γηα θάζε είδνο εθ ησλ πξνζθεξφκελσλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έλα έηνο. Σερληθά, πνηνηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ζηε Σερληθή πξνζθνξά δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Σερληθέο πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο, πνηνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ή είλαη ειιηπείο, αζαθείο ή αλαθξηβείο ζα απνξξίπηνληαη. ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) ζπληαζζφκελε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζα αλαγξάθεη ην πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθεξαία κνλάδα επί ηεο εθαηφ, ζε φια ηα πξνζθεξφκελα πιηθά. (Ζ έθπησζε αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Τπεξηζρχεη ην νινγξάθσο). Ζ έθπησζε ζα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. -5-

6 5) Σα δηθαηνινγεηηθά (ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ηεο παξνχζεο, ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΤΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ» θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Άξζξν 9: Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ζα γίλεη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο ειέγρεη ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 α, β, γ, αλ δελ πξνζθνκηζηεί έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ν θπξίσο θάθεινο κε φινπο ηνπο ππνθαθέινπο επηζηξέθεηαη, ζηε ζπλέρεηα θαη αλ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 α, β, γ, είλαη πιήξε. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ, απνζθξαγίδεη ηνλ ππνθάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φιεο ηηο ζειίδεο. Ο ππνθάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαη αλαγξάθεη ζ απηφ ηα πεξηερφκελα ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ακέζσο κεηά γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) γηα ηελ αλάδεημε απηψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηαθχξσζεο φζνλ αθνξά ηα ηερληθά, πνηνηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδεηαη, ν ππνθάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» αιιά επηζηξέθνληαη κε ην ζύλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θπξίσο θάθεινπ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ απηώλ, θαη αθνύ πξώηα εμεηαζζνύλ ηπρώλ ελζηάζεηο από ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, απνζθξαγίδνληαη ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκώλ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο) ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ηεο παξνύζεο. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο), ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά (ζπκκεηνρήο θαη θαηαθύξσζεο) πξνζθνκίδνληαη ζε αλεμάξηεην ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 ηεο παξνύζεο, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκώλ. ηε δηαθήξπμε νξίδεηαη πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία θαη ν ρξόλνο πξόζβαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα δηθαηνινγεηηθά κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο. Άξζξν 10: Σερληθή αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ζπκθεξόηεξε ηηκή. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο ηηκήο ζα γίλεη απφ πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ. -6-

7 Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ζπκθεξφηεξε ηηκή. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο, απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη ππεξβνιηθά ρακειή ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ π.δ. 60/2007, παξνπζηάδεη θαηά ηελ πιήξσο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Άξζξν 11: Κξίζεηο απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα πξνηείλεη κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο: Δθφζνλ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο λα επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο. ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ εθ λένπ νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο, ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηηκήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο ην νπνίν ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαη ε νπνία ην θνηλνπνηεί εγγξάθσο κε fax ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έγγξαθε έλζηαζε επί ηνπ πξαθηηθνχ ηερληθήο αμηνιφγεζεο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ηνπ. Οη ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ε νπνία ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. -7-

8 Άξζξν 12: Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ - Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα, όπσο αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζεο, ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) ζηελ Όαζε Βαξππέηξνπ Υαλίσλ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ζα επηζηξαθνχλ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο. Άξζξν 13: Γηεπθξηλήζεηο πξνζθνξώλ Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο έρεη ην δηθαίσκα κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηε παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. ηε πεξίπησζε απηή ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. Άξζξν 14: Καηαθύξσζε δηαγσληζκνύ - ύκβαζε πξνκήζεηαο Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ζα ππνβάιεη ην πιήξε θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ γλσκνδφηεζή ηεο ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ ΟΑΚ Α.Δ.. Ο Γηεπζχλνληαο χκβνπινο ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. ζα ζέζεη ην ζέκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. πνπ είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδην γηα ηε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ., γηα ηε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν Αλάδνρνο θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε πξνκήζεηαο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ηε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηε πξνθήξπμε. Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.). Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. -8-

9 Αλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ. Άξζξν 15: Δγγπήζεηο 1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο Δπεηδή ν δηαγσληζκφο είλαη πξφρεηξνο δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 9 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150 Α ηεο ) πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο Δπεηδή ν δηαγσληζκφο είλαη πξφρεηξνο δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 παξάγξαθνο 9 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150 Α ηεο ) πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Άξζξν 16: Παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ Έξγνπ Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο κπνξεί λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβήο ή απφξξηςεο). Ο πξνκεζεπηήο, είηε θαη ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) δχλαηαη λα δεηήζεη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, επαλεμέηαζε απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε θαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σζαηζαξσλάθεηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ Κίζζακν Υαλίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ έρεη νξηζηεί ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.), κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ, έρεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο γηα άιινπο ιφγνπο, εθηφο απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) κπνξεί λα δψζεη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ κεηά απφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη ιφγνη ηεο αηηνχκελεο παξάηαζεο. ηε πεξίπησζε αλαηηηνιφγεηεο ππέξβαζεο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ, ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηε θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο ε νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% επί ηεο αμίαο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ έρεη παξαδνζεί εκπξφζεζκα, γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο. Μεηά ηε παξάδνζε θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνπο ρψξνπο ηνπ Αλνπζάθεηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ Κίζζακν Υαλίσλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. -9-

10 ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη νξηζκέλα είδε δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο, πξνδηαγξαθέο ή παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα (ζρεδίαζε, θαηαζθεπή, πιηθά θ.ιπ), ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα (ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην ήκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, αιιηψο ν Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (ΟΑΚ Α.Δ.) έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηε πξνκήζεηα ρσξίο θακία ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ. Αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο θαη δηαπηζησζεί φηη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πιεξεί ηηο ηερληθέο, πξνδηαγξαθέο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Άξζξν 17: Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν ηεο παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε. 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ζχκβαζε φηαλ: Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ ΟΑΚ Α.Δ. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ ΟΑΚ Α.Δ., κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκηά ζηνλ ΟΑΚ Α.Δ. ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Άξζξν 18: Σξόπνο πιεξσκήο απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Δηδηθφηεξα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπιεξσκήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο: Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζην θηίξην ηνπ Αλνπζάθεηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ Κίζζακν Υαλίσλ. Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ΟΑΚ Α.Δ., εθφζνλ έρεη πξνβιεθζεί ζηε δηαθήξπμε ή ζην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. ΥΑΝΗΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2015 Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. Διεπζέξηνο Κνπάζεο -10-

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε:

Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε θιηλψλ ζε ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. Έρνληεο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Ν.Π.Γ.Γ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπφιεσο 110, Σ.Κ. 546 21, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ»

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ. «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνύ Αξρείνπ Λενπιαζηώλ» ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο:

Διαβάστε περισσότερα