1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ"

Transcript

1 1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο: Project Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) 1.2 Γεκηνπξγόο Ολνκαηεπώλπκν: Αιεμάλδξα νύιε Παηξώλπκν: Θεόδσξνο νύιεο Ηδηόηεηα: ηέιερνο Γηνίθεζεο: Γ/ληξηα ΓΔ Ησαλλίλσλ, πξώελ Γ/ληξηα Γ/ζίνπ Σύξηαο Ησαλλίλσλ θαη Τπεύζπλε Π.Δ. Γ.Δ. λ. Ησαλλίλσλ ηνηρεία Οξγαληθήο Θέζεο: Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Υνιέβα 6, 45221, Ησάλληλα Γηθηπαθόο ηόπνο / blog: Γ.Τ. Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ζην Γ/ζην Σύξηαο Ηωαλλίλωλ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Οηθηαθώλ ηεξεώλ Απνξξηκκάηωλ» Γηα ην πξόγξακκα ππάξρεη αλαθνξά ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Έδεζζαο: δηόηη ήηαλ εληαγκέλν ζην Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν Π.Δ., ην νπνίν ζπληόληδε ην Κ.Π.Δ. κε ηίηιν: «Απνξξίκκαηα, ηα ρξήζηκα άρξεζηα!» Σν Πξόγξακκα πινπνηήζεθε κε ην ζπληνληζκό θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο γξάθνπζαο, Γηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη πξώελ Τπεύζπλεο Π.Δ. ( ) ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ηνπ λ. Ησαλλίλσλ, Αιεμάλδξαο νύιε. Σα άιια κέιε ησλ παηδαγσγηθώλ νκάδσλ, ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί Κσλ/λνο Αλαγλσζηόπνπινο θαζεγεηήο Καιιηηερληθώλ θαη Κσλ/λνο Πνπξζαιίδεο, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ( ) θαη Γεκήηξηνο Γξακκαηηθόπνπινο θαζεγεηήο Καιιηηερληθώλ ( ). 1.3 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Γλωζηηθά αληηθείκελα Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο ζην Γπκλάζην: Υεκεία Β θαη Γ, Βηνινγία Γ, Γεσγξαθία Α, Αηζζεηηθή Αγσγή (Δηθαζηηθά Α, Β, Γ ), Πιεξνθνξηθή (Α, Β ). Ηδηαίηεξεο Πεξηνρέο γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ: Αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο: Υεκείαο: Ρύπαλζε αέξα θαη εδάθνπο, Μέηαιια, Γπαιί, Τδξνγνλάλζξαθεο, Φπζηθό αέξην, Πιαζηηθά. Βηνινγίαο: Παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζην πεξηβάιινλ (κηθξέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο ζ. 59 θεθ. 2.4) Γεσγξαθίαο: Φπζηθό Πεξηβάιινλ, Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο. Πιεξνθνξηθήο: Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Γηαδίθηπν & Τπεξεζίεο, Πνιπκέζα, Αξρεία Φάθεινη, Παγθόζκηνο Ηζηόο, Τπνινγηζηηθά θύιια, Γξαθήκαηα θαη Παξνπζηάζεηο. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην ΓΔΠΠ Ζ Π.Δ. πεξηιακβάλεηαη ζην ΓΔΠΠ (ΦΔΚ 304/ , η. β, ζ.ζ ), όπνπ ζπλνςίδνληαη ηα αθόινπζα: 1. θνπόο Π.Δ. (λ. 1892/90)/ 2. Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, Γεληθνί ζηόρνη, Δλδεηθηηθέο ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 1 / 3. Βαζηθέο αξρέο Π.Δ. /4. ηόρνη, ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο /5. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο /6. Δλδεηθηηθό κεζνδνινγηθό πιαίζην αλάπηπμεο Π.Π.Δ. /7. Αμηνιόγεζε/ 8. Τπνζηεξηθηηθό πιηθό εθπαηδεπηηθνύ. ύκθσλα κε ην λ.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο, ε Π.Δ. απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ Α /ζκηαο θαη Β /ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ωο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία / δξαζηεξηόηεηα νδεγεί ζε δηαζαθήληζε ελλνηώλ, αλαγλώξηζε αμηώλ, αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη επαθόινπζα ζε νκαδηθό/ θνηλσληθό επίπεδν. Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Π.Δ. αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά πεξηιακβάλνληαο όιεο ηηο 1 Ζ «αεηθνξία» απνηειεί ζεκειηώδε έλλνηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη θαη νη άιιεο πξνηεηλόκελεο ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινύλ ζπληζηώζεο ηεο «αεηθνξίαο» (π.ρ. αιιειεπίδξαζε, κεηαβνιή, ηζνξξνπία, ζύζηεκα, ρώξνο, ρξόλνο, θύθινο, κνλάδα, ζύλνιν, πνιηηηζκόο, πξνζηαζία, ζεβαζκόο, εμέιημε, νηθνλνκία, επηθνηλσλία, αηζζεηηθή, ππεπζπλόηεηα, ειεπζεξία, αλεμαξηεζία, ζπλεξγαζία, αιιειεγγύε).

2 εθθάλζεηο ηνπ (θπζηθό, ηερλεηό/δνκεκέλν, θνηλσληθo-νηθνλνκηθό, πνιηηηζκηθό/ πνιηηηζηηθό θαη ηζηνξηθό) θαη γηα ην ιόγν απηό θάζε ζέκα/πξόβιεκα κειεηάηαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά. Οη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηνπ γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ. (Π.Π.Δ.) θαη νη γεληθνί θνηλνί γηα όινπο ηνπο άμνλεο ζηόρνη, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο απνθάζεηο ζπλόδσλ θνξπθήο θαη δηεζλώλ ζπλδηαζθέςεσλ. 1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή εθαξκόζηεθε ζηε Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γπκλάζην Σύξηαο Ησαλλίλσλ, ην νπνίν δπζηπρώο θαηαξγήζεθε από 1/9/10 (Υ.Α /Γ4/ , ΦΔΚ 412, τ. Β ). πκκεηείραλ όινη νη καζεηέο ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα (9) καζεηέο (νη ιηγνζηνί καζεηέο βαζηθόο ιόγνο θαηάξγεζήο ηνπ). 1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Αλαθνξηθά κε ηελ πξόηαζε ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. λ 2. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. λ 3. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. λ 4. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ή ηελ ηνπηθή λ θνηλσλία. 1.6 θνπόο & ηόρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα απόζπαζκα από ην έληππν ππνβνιήο ηνπ Π.Π.Δ. ζηελ νηθεία Γ/λζε γηα έγγθξηζε: Γεληθόο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεξεύλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα αμηνινγεζεί ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζε έλα δήηεκα, θνπόο ζην νπνίν όινη κπνξνύκε θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε, πηνζεηώληαο νξζνινγηθέο πξαθηηθέο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ηόρνη 1. Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 2. Καηαγξαθή ησλ εηδώλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ. 3. Γλώζε ησλ ζύγρξνλσλ ηξόπσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 4. Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηηο αηηίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 5. πλεηδεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο αλαθύθισζεο. 6. Απόθηεζε δεμηνηήησλ νξζήο δηαρείξηζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε θαζαξηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο θαη ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ησλ καζεηώλ είλαη ππόζεζε πξώηα αηνκηθή θαη κεηά θνηλσληθή 7. Απόθηεζε δεμηνηήησλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ νξζήο αληηκεηώπηζεο ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ. 8. Απόθηεζε ζηάζεσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα νξζήο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα από ηελ έθδνζε ηνπ Π.Π.Δ., (Ηνύληνο, 2010, ISBN ), ζπγγξαθήο/ επηκέιεηαο Αιεμάλδξαο νύιε: Δπηκέξνπο ηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ πνιιαπινί. Καηαξρήλ, λα ελεκεξσζνύλ θαη επαηζζεηνπνηεζνύλ, ηόζν νη καζεηέο, όζν θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ νηθηαθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ (ΟΑ). Από ηελ άιιε, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο, όηη ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη απνθνκκέλνο από απηόλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ήξζαλ αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επαθή κε ηνπηθνύο θνξείο (π.ρ. Γήκν ειιώλ), γηα λα δεηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαθύθισζεο όπσο ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. Δπίζεο, ήξζαλ ζε επαθή

3 κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο, δηεξεπλώληαο θαη αληηπαξαβάιινληαο ζπκπεξηθνξέο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ΟΑ θαηά ην παξειζόλ θαη ηε ζεκεξηλή επνρή, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ηε δηθή ηνπο ζηάζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Άιινο ζηόρνο, ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κε δεκηνπξγηθό ηξόπν ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθόηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (α.). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αμηνπνίεζαλ ηα άρξεζηα ζρνιηθά θαη νηθηαθά α. γηα λα παξάμνπλ ρξήζηκα έξγα ηέρλεο!!! Γειαδή, θάηη ζαλ: «αλαθπθιώλσ ηα ζθνππίδηα καο κε ηέρλε». Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή, ηνπο δόζεθε ε επθαηξία, αθελόο λα βγάινπλ ζηελ επηθάλεηα ηα όπνηα ηαιέληα ηνπο θαη αθεηέξνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο θαη λα ηελ θάλνπλ ζηάζε δσήο. Δμάιινπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ελαζρόιεζεο κε άρξεζηα, επηρεηξήζεθε λα πεξάζνπλ ζηνπο γνλείο θαη ζπληνπίηεο ηνπο, ινγηθέο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο, ηελ νξζνινγηθή απόξξηςε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηειηθά ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη αγαζώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηεο πγείαο ηνπο. Έξγα ηέρλεο ηωλ καζεηώλ κε απνξξίκκαηα. Αξηζηεξά θάδνη αλαθύθιωζεο ραξηηνύ, αινπκηλίνπ θαη πιαζηηθνύ θαη ηα δηαθξηζέληα έξγα: καθέηα θαη θνζκήκαηα 2 Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ΣΠΔ: Σν Κ.Π.Δ. Έδεζζαο παξήγαγε εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζώο επίζεο θαη πιηθό θαη άιισλ θνξέσλ (π.ρ. Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Μ.Κ.Ο. θ.α.), αιιά θαη ηεο γξάθνπζαο ην νπνίν αθνξνύζε ηόζν ζηελ Π.Δ. όζν θαη ζην ζέκα καο (θάηνρνο Μάζηεξ ζηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ). Καη επηπιένλ νη Σ.Π.Δ ήηαλ από ηα βαζηθόηεξα εξγαιεία καο, γηα άληιεζε πιηθνύ, ζπγγξαθή θεηκέλσλ, παξνπζηάζεσλ θ.η.ι. (βι. αλσηέξσ πεξηνρέο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ). 1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν Π.Π.Δ. ήηαλ εληαγκέλν ζε δίθηπν Π.Δ. δηεηνύο δηάξθεηαο (πξναλαθέξζεθε). Τινπνηήζεθε θαηά ηα ζρνι. έηε , εθηόο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζηηο 2:00κ.κ. Σν Γπκλάζην ζπζηεγαδόηαλ κε ην Γεκνηηθό ρνιείν Κάησ Μπανπζηώλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε σο νινήκεξν θαη νη καζεηέο κεηαθηλνύληαλ από θαη πξνο ην ζρνιείν κε κηζζσκέλα δξνκνιόγηα, από θνηλνύ κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ. Έηζη παξέκεηλαλ ζην ζρνιείν κέρξη ηηο 4κ.κ. Γειαδή εγώ θαη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηείρακε παξακέλακε ζην ζρνιείν σο ηηο 4κ.κ., (1-2 εκέξεο νη ζπλάδειθνη αλάινγα κε ην σξνιόγην πξόγξακκά ηνπο θαη εγώ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο θάζε εβδνκάδα). Να ζεκεησζεί, όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο θάζε ρξνληά, όπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ θαη ην πξόγξακκα κπνξεί λα ζπάζεη ζε δύν απηειή εηήζηα πξνγξάκκαηα. Δπνκέλωο: Ώπα έναπξηρ: 2:00-4:00 κ.κ./ Διάπκεια: Γύν ζρνιηθά έηε ( ). Σςσνότητα: 2-3 θνξέο/ εβδνκάδα 2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Παξεκβάιισ απόζπαζκα από ην έληππν ππνβνιήο γηα έγθξηζε: Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο Μέζνδνο Project 2 Σα έξγα απηά δηαθξίζεθαλ ζηελ παλειιήληα δξάζε ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΜΑ, ην Μάην ηνπ 2010.

4 Γνκή Π.Π.Δ. (θάζεηο, δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, δξάζεηο) 1. Υσξηζκόο ζε ζέκαηα θαη νκάδεο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. 2. Γηεμαγσγή έξεπλαο (Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε, Γηαδίθηπν, Φνξείο, Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο/ Φσηνγξάθεζε, Γξαζηεξηόηεηεο, Δξσηεκαηνιόγηα, Αλαθύθισζε θαη Σέρλε θ.α.) 3. Αιιεινελεκέξσζε νκάδσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεηο 4. ύλζεζε 5. Παξνπζίαζε - Αμηνιόγεζε ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ Παξαηίζεληαη αθνινύζσο νη δξαζηεξηόηεηέο καο, όπωο απηέο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο καζεηέο καο ζηηο εθδειώζεηο καο ζηηο & θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνδεπηηθό CD-ROM ηεο έθδνζήο καο (ζα ζαο απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά). Απηέο, πινπνηνύληαλ παξάιιεια κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ελδεηθηηθώλ άξζξσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ρώξα καο. 1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ ΈΡΔΤΝΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην, γηα λα δηαπηζηώζνπκε, ηηο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη ζπκπνιηηώλ καο, ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. Ζ επεμεξγαζία, καο απνθάιπςε ηελ άγλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αλαγθαηόηεηα πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη ηε άκεζε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ από ηελ πνιηηεία αλαθνξηθά κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ ΟΑ. 1.2 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΓΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ θνπόο: Να εθηηκεζεί ε πνζόηεηα θαη ην είδνο ησλ α. θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο/ αλαθύθισζεο. Πεξηερόκελν Ζκεξήζην δύγηζκα ησλ ζπλνιηθά παξαγόκελσλ α.ζε θάζε νηθνγέλεηα γηα κηα βδνκάδα θαη εμαγσγή ηνπ κέζνπ όξνπ, ν νπνίνο απνηειεί ηα παξαγόκελα εκεξεζίσο/ νηθνγέλεηα α. Γηαινγή ησλ α., θαηαγξαθή ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο: ραξηί, κέηαιιν, αινπκίλην, γπαιί, πιαζηηθά θαη ππνιείκκαηα ηξνθώλ, ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο ζε δνρεία θαη δύγηζκα. Καηαγξαθή ησλ πξντόλησλ κηαο ρξήζεο θαη ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε νηθνγέλεηα θαη ζπδήηεζε γηα ην πόζν αλαγθαία είλαη θαη αλ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε άιια ζθεύε πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. Καηαγξαθή γηα κηα βδνκάδα ησλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ πνπ πεηάγνληαη εκεξεζίσο θαη ηεο ηπρόλ ρξήζεο ησλ ππνιεηκκάησλ θαγεηνύ γηα θαηνηθίδηα δώα. Καηαγξαθή ηη θάλεη ε νηθνγέλεηα ηα παιηά ξνύρα ή αληηθείκελα. πνπ δελ ρξεηάδεηαη. Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθέληξσζε ν θάζε καζεηήο, από όπνπ βγήθε ε πνζόηεηα α. αλά άηνκν θαη έγηλε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ από όιεο ηηο νηθνγέλεηεο. 1.3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΣΑ ΠΑΛΗΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ ηόρνη: Να γλσξίζνπκε πσο γηλόηαλ ε δηαρείξηζε ησλ α. ζην παξειζόλ θαη λα ζπλδέζνπκε ην πξόβιεκα ησλ α. κε ηε ζεκεξηλή ππεξθαηαλάισζε θαη ζπαηάιε. Πεξηερόκελν Πήξακε ζπλεληεύμεηο από γνλείο, παππνύδεο θιπ, εξεπλώληαο πσο αληηκεηώπηδαλ παιηόηεξα ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ. πγθεληξώζακε ζε έλα πίλαθα ην είδνο ησλ ζθνππηδηώλ πνπ παξάγνληαλ παιηόηεξα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζήο ηνπο. Έηζη πιεξνθνξεζήθακε, όηη δελ έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξόληα από ηόηε πνπ δελ πεηηόηαλ ζρεδόλ ηίπνηα, θάηη πνπ ζε κεγάιν βαζκό ζπκβαίλεη αθόκα θαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή καο. ην θπζηθό ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ α., ηνλ νπνίν αθνινπζνύζαλ νη πξόγνλνί καο, θάηη πνπ ήηαλ άρξεζην κεηά από κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, γηλόηαλ ρξήζηκν γηα θάπνηα άιιε.

5 1.4 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΚΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ ΑΦΖ Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο Α.Φ.Ζ.. δεηήζακε ηελ απνζηνιή 2 θάδσλ αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ. Ο έλαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ν 2 νο παξαδόζεθε ζην Γήκαξρν ειιώλ θαη ηνπνζεηήζεθε ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο εηζόδνπ ηνπ Γεκαξρείνπ. θνπόο καο, ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ηόζν ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ, όζν θαη ησλ πνιηηώλ πνπ ην επηζθέπηνληαη, ελώ παξάιιεια αλαξηήζακε αλαθνίλσζε ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηα Γ.Γ. καο, κε ηελ νπνία θαινύζακε ηνπο ζπληνπίηεο καο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο. Ρίρλνληαο ηηο πξώηεο καο κπαηαξίεο ζηνλ θάδν ηνπ ζρνιείνπ (αξηζηεξά) θαη Ο θάδνο καο ζηελ είζνδν ηνπ Γεκαξρείνπ ειιώλ (δεμηά). 1.5 ΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ ΖΜΔΗΧΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΚΑΓΧΝ ΤΛΛΟΓΖ Φσηνγξαθίζακε, γεηηνληέο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ησλ νδνθαζαξηζηώλ, ην Μάξηην ηνπ Οη θάδνη μερείιηδαλ, ηα ζθνππίδηα θάιππηαλ πεδνδξόκηα θαη δξόκνπο θαη ε κπξσδηά ήηαλ αθόξεηε. Δπίζεο δηαπηζηώζακε, όηη ην πνηάκη ηεο πεξηνρήο καο θαη ε θνίηε ηνπ, απνηειεί γηα ζπκπνιίηεο καο, ζην Γήκν ηδαληθό ρώξν δηάζεζεο, θάζε είδνπο απνξ.!!! Αξηζηεξά θαη δεμηά δξόκνη ηωλ Ηωαλλίλωλ πληγκέλνη κε ζθνππίδηα θαη ζην θέληξν ππαίζξηα ρωκαηεξή ζηελ Σύξηα, δίπια ζην πνηάκη 1.6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ Υ.Τ.Σ.Α. ΚΑΣΔΡΗΝΖ ηα πιαίζηα ηεο 3/κεξεο εθδξνκήο καο ζηε Θεζζαινλίθε, επηζθεθηήθακε ην Υ.Τ.Σ.Α. Καηεξίλεο όπνπ ελεκεξσζήθακε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο θ. Παξηζαιίδε (βι. θωηνγξαθία ηεο νκάδαο καο ζηελ είζνδν ηνπ Κέληξνπ πάλω), γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ξελαγεζήθακε ζηνλ ρώξν, όπνπ γλσξίζακε από θνληά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. θαη ελεκεξσζήθακε γεληθόηεξα αλαθνξηθά κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ηνλ ρξόλν θαη ηνλ νξίδνληα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Να ζεκεηώζνπκε πσο, αλ θαη βξηζθόκαζηαλ ζηνλ ηόπν κε πνιινύο ηόλνπο α. (βι. θωηνγξαθία θάηω δεμηά) ε δπζνζκία πνπ αλακέλεη θαλείο δελ ππήξρε! Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ησλ α. θαη ηεο ζσζηήο θπξίσο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Υ.Τ.Σ.Α. 1.7 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΑΚΔΣΑ «Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΜΑ ΠΟΛΖ» ΑΠΟ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ην πιαίζην ηεο κειέηεο, νη καζήηξηεο Έθε Μπνύθε, Παλαγηώηα Μπισλά θαη Μαξία Κύξθνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ. Αλαγλσζηόπνπινπ, δεκηνύξγεζαλ ηελ «ηδαληθή πόιε» από νηθηαθά θαη ζρνιηθά α. θνπνί, ήηαλ ε αμηνπνίεζε κέξνπο ησλ παξαγόκελσλ θαζεκεξηλά α. κε δεκηνπξγηθό ηξόπν, θαηαλνώληαο ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο αλαθύθισζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θζαξηνύ ησλ πξαγκαηηθώλ νηθεκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ δόκεζεο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ: άδεηεο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο, άδεηα πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνύ, θνπηηά από αλαςπθηηθά, ραξηηά θαη παξόκνηα αληηθείκελα, πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θάζε κέξα θαζώο θαη πδαηνδηαιπηά αθξπιηθά ρξώκαηα θαη θόιιεο. Με ηα πιηθά απηά, ηα νπνία

6 ηνπνζεηήζεθαλ επάλσ ζε κηα βάζε 2m 2, κε γλώκνλα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη καζήηξηεο θαηαζθεύαζαλ ηε καθέηα ηεο «ηδαληθήο» ηνπο πόιεο. Γόζεθε ζεκαζία ζηελ ήπηα δόκεζε, ηελ πξόβιεςε γηα πάξθα θαη ρώξνπο αλαςπρήο θαη ηελ εθινγηθεπκέλε ηνπνζέηεζε παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ Εωγξαθίζακε, κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θ. Γξακκαηηθόπνπινπ ηνπία, πάλσ ζηα νπνία θνιιήζακε ζθνππίδηα γηα λα δείμνπκε ηελ αλεκειηά θαη ηελ απεξηζθεςία ησλ αλζξώπσλ ηε ζεκεξηλή επνρή. Οη δωγξαθηέο καο 2.2 Ο θ. Γξακκαηηθόπνπινο είρε ηελ ηδέα, νη δωγξαθηέο καο λα γίλνπλ mousse-pad, ηα νπνία ε Γηεπζύληξηά καο κνίξαζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ζην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο, ζην Γήκαξρό καο, ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ θαη ζε εκάο, γηα λα κελ μεραζηεί ε πξνζπάζεηά καο. Σα mousse-pad κε ηηο δωγξαθηέο καο θαη ζην θέληξν ηα sous-plat καο 2.3 ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο καο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή θαη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ΓΑΗΑ ηνπ Μνπζείνπ, όπνπ θαη παξαθνινπζήζακε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 2.4 Παξαθνινπζήζακε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Έλα πξωϊλό ζηνλ Ακβξαθηθό» ζην Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ ζηελ Άξηα, δηαλύνληαο έλα ππέξνρν ηνπίν δίπια ζην Βσβό πνηακό θαη θαηαιήγνληαο ζην Φάξν ηεο Κόπξαηλαο, ν νπνίνο ζπληεξείηαη αθόκε. Ο θάξνο ρηίζηεθε ην 1906, πάλσ ζηε βαζηά ιάζπε ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ. Θεκειηώζεθε ζε παζζάινπο θαξθσκέλνπο ζην έδαθνο (όπσο ηα θηήξηα ηεο Βελεηίαο). Σν Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ (θέληξν) θαη ε εθπαίδεπζή καο ζε απηό (άθξεο) 2.5 Καηαζθεπάζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ θ. Γξακκαηηθόπνπινπ, θάδνπο αλαθύθιωζεο (ραξηηνύ, πιαζηηθνύ θαη αινπκηλίνπ), όπνπ ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα ηνπ ζρνιείνπ θαη εκείο νη καζεηέο ηνπ Γήκνπ Γσδώλεο: Γηώηα Πάληνπ, Άγγεινο Νηθνιάνπ θαη Κώζηαο Βαγελάο, ηα παίξλνπκε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ηα ξίρλνπκε ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο, πνπ βξίζθνληαη ζε όια ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο.

7 Οη θάδνη αλαθύθιωζεο γηα ηα απνξξίκκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο 2.6 Ζ ζπκκαζήηξηά καο ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Παλαγηώηα Μπισλά, θαηαζθεύαζε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο θ. νύιε, θνζκήκαηα (θνλθάξδεο θαη βξαρηόιηα) από άρξεζηα πιηθά (θαπάθηα αλαςπθηηθώλ). 2.7 Ζ θ. νύιε, έθηηαμε γηα όινπο καο, ππέξνρα sous-plat, ζηε κηα πιεπξά ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν ρξόλσλ πνπ δνπιέςακε ην πξόγξακκα θαη ζηελ άιιε όςε νη Βασικέρ απσέρ ενόρ πεπιβαλλοντικά ςπεύθςνος καταναλωτή: 2.2 Φύιια Δξγαζίαο 1. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: επηζπλάπηεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν 2. ΦΤΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΕΤΓΗΜΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ (επηζπλάπηεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν) 3. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑ ΠΑΛΗΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: Υωξηό: α/α ζπλέληεπμεο: Δίδνο ζθνππηηώλ Σξόπνο δηαρείξηζεο 2.3 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (κε πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζε επηιεγκέλνπο δηαδπθηπαθνύο ηόπνπο, ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηηο παξνπζηάζεηο θ.α.), νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ (γηα ηε ζύλζεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηώλ), ν ρώξνο ηεο εηζόδνπ ηνπ ζρνιείνπ (γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο θαη ησλ θάδσλ αλαθύθισζεο) θαη ην εξγαζηήξην Φπζηθήο γηα δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ (όπνπ ππήξρε δπζθνιία ζην ζπίηη). Σξεηο καζήηξηεο είραλ θαη ζην ζπίηη ηνπο Ζ/Τ θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, νπόηε γηλόηαλ ππήξρε επηθνηλσλία, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, δηόηη ν ρξόλνο επεμεξγαζίαο ζην ζρνιείν δελ επαξθνύζε γηα ηνλ όγθν ησλ εξγαζηώλ. Σα βηβιία ηα πξνζθόκηζα εγώ (ή ηα δαλείζηεθα ή κέζσ ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο πνπ κνπ δόζεθαλ από ην Παλεπηζηήκην ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο ή θάπνηα άξζα είραλ ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ηα αλαθάιπςαλ νη καζεηέο θαη νη ζπλάδειθνη). Αξθεηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία ηνπ Κ.Π.Δ. Έδεζζαο γηα ην δίθηπν. 3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δθηόο από απηό-αμηνιόγεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό θύξηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε αλαθνξηθά κε πξόηεξεο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηελ αλαδηακόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ -πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο (π.ρ. αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο ζην δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ θαη απνθαζίζηεθε λα ηα πεγαίλεη κία καζήηξηα ζην ζπίηη κηαο άιιεο θαη έλαο καζεηήο ηα έθεξλε ζρνιείν), πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εηεξναμηνιόγεζε κε ηαπηόρξνλε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: Καηαξρήλ κε αλνηθηέο εθδειώζεηο ζηηο θαη ζην Γπκλάζην, ζηηο νπνίεο παξεπξίζθνληαλ ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, νη γνλείο ησλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθνί, δεκνηηθνί θαη

8 πνιηηηθνί θνξείο, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ηα ηνπηθά ΜΜΔ. Δλδεηθηηθέο θωηνγξαθίεο από ηηο εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ζηηο (1 ε θαη 2 ε από αξηζηεξά) θαη Με ηελ έθδνζε βηβιίνπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ινηπνύο θνξείο (ζρνιηθέο κνλάδεο, Γηνίθεζε Δθπαίδεπζε, ρνιηθνύο πκβνύινπο, Γήκνπο θ.η.ι.). Με ηα έξγα δσγξαθηθήο ησλ καζεηώλ, θηηάρηεθαλ mousse-pad, ηα νπνία εζηάιεζαλ ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο θνξείο θαη ηα sous-plat δηαλεκήζεθαλ ζε όζνπο παξεπξέζεζαλ ζηηο σο άλσ εθδειώζεηο. Καη επηπιένλ, όιν ην παξαρζέλ πιηθό, εζηάιε γηα αμηνιόγεζε ζην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο. Σν επηζηέγαζκα ηεο όιεο καο πξνζπάζεηαο, ήξζε κε ηε δηάθξηζε έξγσλ ησλ καζεηώλ ζηελ παλειιήληα δξάζε ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΜΑ, ην Μάην ηνπ Μηα δηάθξηζε πάξα πνιύ ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ, όηη ηα έξγα μερώξηζαλ κέζα από 433 ζπκκεηνρέο θαη εθηέζεθαλ ζην Μνπζείν Μπελάθε, ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο "AAO PROJECT", κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ζηηο 5 Ηνπλίνπ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγόο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο εληύπνπ, δειώλσ όηη: 1. Σν ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθό κνπ πξσηόηππν δεκηνύξγεκα θαη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ απόιπηε θαη ειεύζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, νιόθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθό, γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο ζθνπνύο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθό. 3. Γειώλσ όηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο επηζπκώ λα γίλεη (επηιέμηε απηό πνπ επηζπκείηε): Δπώλπκα ν Αλώλπκα Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηό ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε ε πηζαλή αμηνπνίεζε λα γίλεη αλώλπκα.

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΗΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

ΜΕΙΗΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών ςτισ 8 Π.., 3 Π..Εξ., 2 Π..Εις.» Με ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκθσ Ζνωςησ (Ε. Κ. Σ.) ΜΕΙΗΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ Αθνξκή γηα ηελ ζεκαηηθή καο ελόηεηα ήηαλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην βηβιίν θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο Νηελεθεδνύπνιεο πνπ δηαβάζακε θαη αθνύζακε θάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα