1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ"

Transcript

1 1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο: Project Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) 1.2 Γεκηνπξγόο Ολνκαηεπώλπκν: Αιεμάλδξα νύιε Παηξώλπκν: Θεόδσξνο νύιεο Ηδηόηεηα: ηέιερνο Γηνίθεζεο: Γ/ληξηα ΓΔ Ησαλλίλσλ, πξώελ Γ/ληξηα Γ/ζίνπ Σύξηαο Ησαλλίλσλ θαη Τπεύζπλε Π.Δ. Γ.Δ. λ. Ησαλλίλσλ ηνηρεία Οξγαληθήο Θέζεο: Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Υνιέβα 6, 45221, Ησάλληλα Γηθηπαθόο ηόπνο / blog: Γ.Τ. Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ζην Γ/ζην Σύξηαο Ηωαλλίλωλ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Οηθηαθώλ ηεξεώλ Απνξξηκκάηωλ» Γηα ην πξόγξακκα ππάξρεη αλαθνξά ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Έδεζζαο: δηόηη ήηαλ εληαγκέλν ζην Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν Π.Δ., ην νπνίν ζπληόληδε ην Κ.Π.Δ. κε ηίηιν: «Απνξξίκκαηα, ηα ρξήζηκα άρξεζηα!» Σν Πξόγξακκα πινπνηήζεθε κε ην ζπληνληζκό θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο γξάθνπζαο, Γηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη πξώελ Τπεύζπλεο Π.Δ. ( ) ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ηνπ λ. Ησαλλίλσλ, Αιεμάλδξαο νύιε. Σα άιια κέιε ησλ παηδαγσγηθώλ νκάδσλ, ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί Κσλ/λνο Αλαγλσζηόπνπινο θαζεγεηήο Καιιηηερληθώλ θαη Κσλ/λνο Πνπξζαιίδεο, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ( ) θαη Γεκήηξηνο Γξακκαηηθόπνπινο θαζεγεηήο Καιιηηερληθώλ ( ). 1.3 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Γλωζηηθά αληηθείκελα Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο ζην Γπκλάζην: Υεκεία Β θαη Γ, Βηνινγία Γ, Γεσγξαθία Α, Αηζζεηηθή Αγσγή (Δηθαζηηθά Α, Β, Γ ), Πιεξνθνξηθή (Α, Β ). Ηδηαίηεξεο Πεξηνρέο γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ: Αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο: Υεκείαο: Ρύπαλζε αέξα θαη εδάθνπο, Μέηαιια, Γπαιί, Τδξνγνλάλζξαθεο, Φπζηθό αέξην, Πιαζηηθά. Βηνινγίαο: Παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζην πεξηβάιινλ (κηθξέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο ζ. 59 θεθ. 2.4) Γεσγξαθίαο: Φπζηθό Πεξηβάιινλ, Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο. Πιεξνθνξηθήο: Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Γηαδίθηπν & Τπεξεζίεο, Πνιπκέζα, Αξρεία Φάθεινη, Παγθόζκηνο Ηζηόο, Τπνινγηζηηθά θύιια, Γξαθήκαηα θαη Παξνπζηάζεηο. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην ΓΔΠΠ Ζ Π.Δ. πεξηιακβάλεηαη ζην ΓΔΠΠ (ΦΔΚ 304/ , η. β, ζ.ζ ), όπνπ ζπλνςίδνληαη ηα αθόινπζα: 1. θνπόο Π.Δ. (λ. 1892/90)/ 2. Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, Γεληθνί ζηόρνη, Δλδεηθηηθέο ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 1 / 3. Βαζηθέο αξρέο Π.Δ. /4. ηόρνη, ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο /5. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο /6. Δλδεηθηηθό κεζνδνινγηθό πιαίζην αλάπηπμεο Π.Π.Δ. /7. Αμηνιόγεζε/ 8. Τπνζηεξηθηηθό πιηθό εθπαηδεπηηθνύ. ύκθσλα κε ην λ.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο, ε Π.Δ. απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ Α /ζκηαο θαη Β /ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ωο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία / δξαζηεξηόηεηα νδεγεί ζε δηαζαθήληζε ελλνηώλ, αλαγλώξηζε αμηώλ, αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη επαθόινπζα ζε νκαδηθό/ θνηλσληθό επίπεδν. Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Π.Δ. αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά πεξηιακβάλνληαο όιεο ηηο 1 Ζ «αεηθνξία» απνηειεί ζεκειηώδε έλλνηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη θαη νη άιιεο πξνηεηλόκελεο ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινύλ ζπληζηώζεο ηεο «αεηθνξίαο» (π.ρ. αιιειεπίδξαζε, κεηαβνιή, ηζνξξνπία, ζύζηεκα, ρώξνο, ρξόλνο, θύθινο, κνλάδα, ζύλνιν, πνιηηηζκόο, πξνζηαζία, ζεβαζκόο, εμέιημε, νηθνλνκία, επηθνηλσλία, αηζζεηηθή, ππεπζπλόηεηα, ειεπζεξία, αλεμαξηεζία, ζπλεξγαζία, αιιειεγγύε).

2 εθθάλζεηο ηνπ (θπζηθό, ηερλεηό/δνκεκέλν, θνηλσληθo-νηθνλνκηθό, πνιηηηζκηθό/ πνιηηηζηηθό θαη ηζηνξηθό) θαη γηα ην ιόγν απηό θάζε ζέκα/πξόβιεκα κειεηάηαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά. Οη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηνπ γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ. (Π.Π.Δ.) θαη νη γεληθνί θνηλνί γηα όινπο ηνπο άμνλεο ζηόρνη, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο απνθάζεηο ζπλόδσλ θνξπθήο θαη δηεζλώλ ζπλδηαζθέςεσλ. 1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή εθαξκόζηεθε ζηε Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γπκλάζην Σύξηαο Ησαλλίλσλ, ην νπνίν δπζηπρώο θαηαξγήζεθε από 1/9/10 (Υ.Α /Γ4/ , ΦΔΚ 412, τ. Β ). πκκεηείραλ όινη νη καζεηέο ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα (9) καζεηέο (νη ιηγνζηνί καζεηέο βαζηθόο ιόγνο θαηάξγεζήο ηνπ). 1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Αλαθνξηθά κε ηελ πξόηαζε ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. λ 2. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. λ 3. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. λ 4. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ή ηελ ηνπηθή λ θνηλσλία. 1.6 θνπόο & ηόρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα απόζπαζκα από ην έληππν ππνβνιήο ηνπ Π.Π.Δ. ζηελ νηθεία Γ/λζε γηα έγγθξηζε: Γεληθόο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεξεύλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα αμηνινγεζεί ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζε έλα δήηεκα, θνπόο ζην νπνίν όινη κπνξνύκε θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε, πηνζεηώληαο νξζνινγηθέο πξαθηηθέο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ηόρνη 1. Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 2. Καηαγξαθή ησλ εηδώλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ. 3. Γλώζε ησλ ζύγρξνλσλ ηξόπσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 4. Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηηο αηηίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 5. πλεηδεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο αλαθύθισζεο. 6. Απόθηεζε δεμηνηήησλ νξζήο δηαρείξηζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε θαζαξηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο θαη ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ησλ καζεηώλ είλαη ππόζεζε πξώηα αηνκηθή θαη κεηά θνηλσληθή 7. Απόθηεζε δεμηνηήησλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ νξζήο αληηκεηώπηζεο ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ. 8. Απόθηεζε ζηάζεσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα νξζήο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα από ηελ έθδνζε ηνπ Π.Π.Δ., (Ηνύληνο, 2010, ISBN ), ζπγγξαθήο/ επηκέιεηαο Αιεμάλδξαο νύιε: Δπηκέξνπο ηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ πνιιαπινί. Καηαξρήλ, λα ελεκεξσζνύλ θαη επαηζζεηνπνηεζνύλ, ηόζν νη καζεηέο, όζν θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ νηθηαθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ (ΟΑ). Από ηελ άιιε, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο, όηη ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη απνθνκκέλνο από απηόλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ήξζαλ αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επαθή κε ηνπηθνύο θνξείο (π.ρ. Γήκν ειιώλ), γηα λα δεηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαθύθισζεο όπσο ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. Δπίζεο, ήξζαλ ζε επαθή

3 κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο, δηεξεπλώληαο θαη αληηπαξαβάιινληαο ζπκπεξηθνξέο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ΟΑ θαηά ην παξειζόλ θαη ηε ζεκεξηλή επνρή, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ηε δηθή ηνπο ζηάζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Άιινο ζηόρνο, ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κε δεκηνπξγηθό ηξόπν ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθόηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (α.). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αμηνπνίεζαλ ηα άρξεζηα ζρνιηθά θαη νηθηαθά α. γηα λα παξάμνπλ ρξήζηκα έξγα ηέρλεο!!! Γειαδή, θάηη ζαλ: «αλαθπθιώλσ ηα ζθνππίδηα καο κε ηέρλε». Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή, ηνπο δόζεθε ε επθαηξία, αθελόο λα βγάινπλ ζηελ επηθάλεηα ηα όπνηα ηαιέληα ηνπο θαη αθεηέξνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο θαη λα ηελ θάλνπλ ζηάζε δσήο. Δμάιινπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ελαζρόιεζεο κε άρξεζηα, επηρεηξήζεθε λα πεξάζνπλ ζηνπο γνλείο θαη ζπληνπίηεο ηνπο, ινγηθέο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο, ηελ νξζνινγηθή απόξξηςε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηειηθά ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη αγαζώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηεο πγείαο ηνπο. Έξγα ηέρλεο ηωλ καζεηώλ κε απνξξίκκαηα. Αξηζηεξά θάδνη αλαθύθιωζεο ραξηηνύ, αινπκηλίνπ θαη πιαζηηθνύ θαη ηα δηαθξηζέληα έξγα: καθέηα θαη θνζκήκαηα 2 Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ΣΠΔ: Σν Κ.Π.Δ. Έδεζζαο παξήγαγε εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζώο επίζεο θαη πιηθό θαη άιισλ θνξέσλ (π.ρ. Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Μ.Κ.Ο. θ.α.), αιιά θαη ηεο γξάθνπζαο ην νπνίν αθνξνύζε ηόζν ζηελ Π.Δ. όζν θαη ζην ζέκα καο (θάηνρνο Μάζηεξ ζηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ). Καη επηπιένλ νη Σ.Π.Δ ήηαλ από ηα βαζηθόηεξα εξγαιεία καο, γηα άληιεζε πιηθνύ, ζπγγξαθή θεηκέλσλ, παξνπζηάζεσλ θ.η.ι. (βι. αλσηέξσ πεξηνρέο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ). 1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν Π.Π.Δ. ήηαλ εληαγκέλν ζε δίθηπν Π.Δ. δηεηνύο δηάξθεηαο (πξναλαθέξζεθε). Τινπνηήζεθε θαηά ηα ζρνι. έηε , εθηόο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζηηο 2:00κ.κ. Σν Γπκλάζην ζπζηεγαδόηαλ κε ην Γεκνηηθό ρνιείν Κάησ Μπανπζηώλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε σο νινήκεξν θαη νη καζεηέο κεηαθηλνύληαλ από θαη πξνο ην ζρνιείν κε κηζζσκέλα δξνκνιόγηα, από θνηλνύ κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ. Έηζη παξέκεηλαλ ζην ζρνιείν κέρξη ηηο 4κ.κ. Γειαδή εγώ θαη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηείρακε παξακέλακε ζην ζρνιείν σο ηηο 4κ.κ., (1-2 εκέξεο νη ζπλάδειθνη αλάινγα κε ην σξνιόγην πξόγξακκά ηνπο θαη εγώ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο θάζε εβδνκάδα). Να ζεκεησζεί, όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο θάζε ρξνληά, όπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ θαη ην πξόγξακκα κπνξεί λα ζπάζεη ζε δύν απηειή εηήζηα πξνγξάκκαηα. Δπνκέλωο: Ώπα έναπξηρ: 2:00-4:00 κ.κ./ Διάπκεια: Γύν ζρνιηθά έηε ( ). Σςσνότητα: 2-3 θνξέο/ εβδνκάδα 2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Παξεκβάιισ απόζπαζκα από ην έληππν ππνβνιήο γηα έγθξηζε: Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο Μέζνδνο Project 2 Σα έξγα απηά δηαθξίζεθαλ ζηελ παλειιήληα δξάζε ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΜΑ, ην Μάην ηνπ 2010.

4 Γνκή Π.Π.Δ. (θάζεηο, δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, δξάζεηο) 1. Υσξηζκόο ζε ζέκαηα θαη νκάδεο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. 2. Γηεμαγσγή έξεπλαο (Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε, Γηαδίθηπν, Φνξείο, Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο/ Φσηνγξάθεζε, Γξαζηεξηόηεηεο, Δξσηεκαηνιόγηα, Αλαθύθισζε θαη Σέρλε θ.α.) 3. Αιιεινελεκέξσζε νκάδσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεηο 4. ύλζεζε 5. Παξνπζίαζε - Αμηνιόγεζε ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ Παξαηίζεληαη αθνινύζσο νη δξαζηεξηόηεηέο καο, όπωο απηέο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο καζεηέο καο ζηηο εθδειώζεηο καο ζηηο & θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνδεπηηθό CD-ROM ηεο έθδνζήο καο (ζα ζαο απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά). Απηέο, πινπνηνύληαλ παξάιιεια κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ελδεηθηηθώλ άξζξσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ρώξα καο. 1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ ΈΡΔΤΝΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην, γηα λα δηαπηζηώζνπκε, ηηο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη ζπκπνιηηώλ καο, ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. Ζ επεμεξγαζία, καο απνθάιπςε ηελ άγλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αλαγθαηόηεηα πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη ηε άκεζε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ από ηελ πνιηηεία αλαθνξηθά κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ ΟΑ. 1.2 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΓΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ θνπόο: Να εθηηκεζεί ε πνζόηεηα θαη ην είδνο ησλ α. θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο/ αλαθύθισζεο. Πεξηερόκελν Ζκεξήζην δύγηζκα ησλ ζπλνιηθά παξαγόκελσλ α.ζε θάζε νηθνγέλεηα γηα κηα βδνκάδα θαη εμαγσγή ηνπ κέζνπ όξνπ, ν νπνίνο απνηειεί ηα παξαγόκελα εκεξεζίσο/ νηθνγέλεηα α. Γηαινγή ησλ α., θαηαγξαθή ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο: ραξηί, κέηαιιν, αινπκίλην, γπαιί, πιαζηηθά θαη ππνιείκκαηα ηξνθώλ, ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο ζε δνρεία θαη δύγηζκα. Καηαγξαθή ησλ πξντόλησλ κηαο ρξήζεο θαη ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε νηθνγέλεηα θαη ζπδήηεζε γηα ην πόζν αλαγθαία είλαη θαη αλ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε άιια ζθεύε πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. Καηαγξαθή γηα κηα βδνκάδα ησλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ πνπ πεηάγνληαη εκεξεζίσο θαη ηεο ηπρόλ ρξήζεο ησλ ππνιεηκκάησλ θαγεηνύ γηα θαηνηθίδηα δώα. Καηαγξαθή ηη θάλεη ε νηθνγέλεηα ηα παιηά ξνύρα ή αληηθείκελα. πνπ δελ ρξεηάδεηαη. Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθέληξσζε ν θάζε καζεηήο, από όπνπ βγήθε ε πνζόηεηα α. αλά άηνκν θαη έγηλε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ από όιεο ηηο νηθνγέλεηεο. 1.3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΣΑ ΠΑΛΗΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ ηόρνη: Να γλσξίζνπκε πσο γηλόηαλ ε δηαρείξηζε ησλ α. ζην παξειζόλ θαη λα ζπλδέζνπκε ην πξόβιεκα ησλ α. κε ηε ζεκεξηλή ππεξθαηαλάισζε θαη ζπαηάιε. Πεξηερόκελν Πήξακε ζπλεληεύμεηο από γνλείο, παππνύδεο θιπ, εξεπλώληαο πσο αληηκεηώπηδαλ παιηόηεξα ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ. πγθεληξώζακε ζε έλα πίλαθα ην είδνο ησλ ζθνππηδηώλ πνπ παξάγνληαλ παιηόηεξα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζήο ηνπο. Έηζη πιεξνθνξεζήθακε, όηη δελ έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξόληα από ηόηε πνπ δελ πεηηόηαλ ζρεδόλ ηίπνηα, θάηη πνπ ζε κεγάιν βαζκό ζπκβαίλεη αθόκα θαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή καο. ην θπζηθό ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ α., ηνλ νπνίν αθνινπζνύζαλ νη πξόγνλνί καο, θάηη πνπ ήηαλ άρξεζην κεηά από κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, γηλόηαλ ρξήζηκν γηα θάπνηα άιιε.

5 1.4 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΚΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ ΑΦΖ Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο Α.Φ.Ζ.. δεηήζακε ηελ απνζηνιή 2 θάδσλ αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ. Ο έλαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ν 2 νο παξαδόζεθε ζην Γήκαξρν ειιώλ θαη ηνπνζεηήζεθε ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο εηζόδνπ ηνπ Γεκαξρείνπ. θνπόο καο, ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ηόζν ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ, όζν θαη ησλ πνιηηώλ πνπ ην επηζθέπηνληαη, ελώ παξάιιεια αλαξηήζακε αλαθνίλσζε ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηα Γ.Γ. καο, κε ηελ νπνία θαινύζακε ηνπο ζπληνπίηεο καο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο. Ρίρλνληαο ηηο πξώηεο καο κπαηαξίεο ζηνλ θάδν ηνπ ζρνιείνπ (αξηζηεξά) θαη Ο θάδνο καο ζηελ είζνδν ηνπ Γεκαξρείνπ ειιώλ (δεμηά). 1.5 ΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ ΖΜΔΗΧΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΚΑΓΧΝ ΤΛΛΟΓΖ Φσηνγξαθίζακε, γεηηνληέο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ησλ νδνθαζαξηζηώλ, ην Μάξηην ηνπ Οη θάδνη μερείιηδαλ, ηα ζθνππίδηα θάιππηαλ πεδνδξόκηα θαη δξόκνπο θαη ε κπξσδηά ήηαλ αθόξεηε. Δπίζεο δηαπηζηώζακε, όηη ην πνηάκη ηεο πεξηνρήο καο θαη ε θνίηε ηνπ, απνηειεί γηα ζπκπνιίηεο καο, ζην Γήκν ηδαληθό ρώξν δηάζεζεο, θάζε είδνπο απνξ.!!! Αξηζηεξά θαη δεμηά δξόκνη ηωλ Ηωαλλίλωλ πληγκέλνη κε ζθνππίδηα θαη ζην θέληξν ππαίζξηα ρωκαηεξή ζηελ Σύξηα, δίπια ζην πνηάκη 1.6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ Υ.Τ.Σ.Α. ΚΑΣΔΡΗΝΖ ηα πιαίζηα ηεο 3/κεξεο εθδξνκήο καο ζηε Θεζζαινλίθε, επηζθεθηήθακε ην Υ.Τ.Σ.Α. Καηεξίλεο όπνπ ελεκεξσζήθακε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο θ. Παξηζαιίδε (βι. θωηνγξαθία ηεο νκάδαο καο ζηελ είζνδν ηνπ Κέληξνπ πάλω), γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ξελαγεζήθακε ζηνλ ρώξν, όπνπ γλσξίζακε από θνληά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. θαη ελεκεξσζήθακε γεληθόηεξα αλαθνξηθά κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ηνλ ρξόλν θαη ηνλ νξίδνληα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Να ζεκεηώζνπκε πσο, αλ θαη βξηζθόκαζηαλ ζηνλ ηόπν κε πνιινύο ηόλνπο α. (βι. θωηνγξαθία θάηω δεμηά) ε δπζνζκία πνπ αλακέλεη θαλείο δελ ππήξρε! Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ησλ α. θαη ηεο ζσζηήο θπξίσο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Υ.Τ.Σ.Α. 1.7 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΑΚΔΣΑ «Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΜΑ ΠΟΛΖ» ΑΠΟ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ην πιαίζην ηεο κειέηεο, νη καζήηξηεο Έθε Μπνύθε, Παλαγηώηα Μπισλά θαη Μαξία Κύξθνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ. Αλαγλσζηόπνπινπ, δεκηνύξγεζαλ ηελ «ηδαληθή πόιε» από νηθηαθά θαη ζρνιηθά α. θνπνί, ήηαλ ε αμηνπνίεζε κέξνπο ησλ παξαγόκελσλ θαζεκεξηλά α. κε δεκηνπξγηθό ηξόπν, θαηαλνώληαο ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο αλαθύθισζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θζαξηνύ ησλ πξαγκαηηθώλ νηθεκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ δόκεζεο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ: άδεηεο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο, άδεηα πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνύ, θνπηηά από αλαςπθηηθά, ραξηηά θαη παξόκνηα αληηθείκελα, πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θάζε κέξα θαζώο θαη πδαηνδηαιπηά αθξπιηθά ρξώκαηα θαη θόιιεο. Με ηα πιηθά απηά, ηα νπνία

6 ηνπνζεηήζεθαλ επάλσ ζε κηα βάζε 2m 2, κε γλώκνλα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη καζήηξηεο θαηαζθεύαζαλ ηε καθέηα ηεο «ηδαληθήο» ηνπο πόιεο. Γόζεθε ζεκαζία ζηελ ήπηα δόκεζε, ηελ πξόβιεςε γηα πάξθα θαη ρώξνπο αλαςπρήο θαη ηελ εθινγηθεπκέλε ηνπνζέηεζε παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ Εωγξαθίζακε, κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θ. Γξακκαηηθόπνπινπ ηνπία, πάλσ ζηα νπνία θνιιήζακε ζθνππίδηα γηα λα δείμνπκε ηελ αλεκειηά θαη ηελ απεξηζθεςία ησλ αλζξώπσλ ηε ζεκεξηλή επνρή. Οη δωγξαθηέο καο 2.2 Ο θ. Γξακκαηηθόπνπινο είρε ηελ ηδέα, νη δωγξαθηέο καο λα γίλνπλ mousse-pad, ηα νπνία ε Γηεπζύληξηά καο κνίξαζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ζην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο, ζην Γήκαξρό καο, ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ θαη ζε εκάο, γηα λα κελ μεραζηεί ε πξνζπάζεηά καο. Σα mousse-pad κε ηηο δωγξαθηέο καο θαη ζην θέληξν ηα sous-plat καο 2.3 ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο καο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή θαη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ΓΑΗΑ ηνπ Μνπζείνπ, όπνπ θαη παξαθνινπζήζακε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 2.4 Παξαθνινπζήζακε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Έλα πξωϊλό ζηνλ Ακβξαθηθό» ζην Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ ζηελ Άξηα, δηαλύνληαο έλα ππέξνρν ηνπίν δίπια ζην Βσβό πνηακό θαη θαηαιήγνληαο ζην Φάξν ηεο Κόπξαηλαο, ν νπνίνο ζπληεξείηαη αθόκε. Ο θάξνο ρηίζηεθε ην 1906, πάλσ ζηε βαζηά ιάζπε ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ. Θεκειηώζεθε ζε παζζάινπο θαξθσκέλνπο ζην έδαθνο (όπσο ηα θηήξηα ηεο Βελεηίαο). Σν Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ (θέληξν) θαη ε εθπαίδεπζή καο ζε απηό (άθξεο) 2.5 Καηαζθεπάζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ θ. Γξακκαηηθόπνπινπ, θάδνπο αλαθύθιωζεο (ραξηηνύ, πιαζηηθνύ θαη αινπκηλίνπ), όπνπ ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα ηνπ ζρνιείνπ θαη εκείο νη καζεηέο ηνπ Γήκνπ Γσδώλεο: Γηώηα Πάληνπ, Άγγεινο Νηθνιάνπ θαη Κώζηαο Βαγελάο, ηα παίξλνπκε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ηα ξίρλνπκε ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο, πνπ βξίζθνληαη ζε όια ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο.

7 Οη θάδνη αλαθύθιωζεο γηα ηα απνξξίκκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο 2.6 Ζ ζπκκαζήηξηά καο ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Παλαγηώηα Μπισλά, θαηαζθεύαζε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο θ. νύιε, θνζκήκαηα (θνλθάξδεο θαη βξαρηόιηα) από άρξεζηα πιηθά (θαπάθηα αλαςπθηηθώλ). 2.7 Ζ θ. νύιε, έθηηαμε γηα όινπο καο, ππέξνρα sous-plat, ζηε κηα πιεπξά ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν ρξόλσλ πνπ δνπιέςακε ην πξόγξακκα θαη ζηελ άιιε όςε νη Βασικέρ απσέρ ενόρ πεπιβαλλοντικά ςπεύθςνος καταναλωτή: 2.2 Φύιια Δξγαζίαο 1. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: επηζπλάπηεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν 2. ΦΤΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΕΤΓΗΜΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ (επηζπλάπηεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν) 3. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑ ΠΑΛΗΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: Υωξηό: α/α ζπλέληεπμεο: Δίδνο ζθνππηηώλ Σξόπνο δηαρείξηζεο 2.3 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (κε πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζε επηιεγκέλνπο δηαδπθηπαθνύο ηόπνπο, ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηηο παξνπζηάζεηο θ.α.), νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ (γηα ηε ζύλζεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηώλ), ν ρώξνο ηεο εηζόδνπ ηνπ ζρνιείνπ (γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο θαη ησλ θάδσλ αλαθύθισζεο) θαη ην εξγαζηήξην Φπζηθήο γηα δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ (όπνπ ππήξρε δπζθνιία ζην ζπίηη). Σξεηο καζήηξηεο είραλ θαη ζην ζπίηη ηνπο Ζ/Τ θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, νπόηε γηλόηαλ ππήξρε επηθνηλσλία, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, δηόηη ν ρξόλνο επεμεξγαζίαο ζην ζρνιείν δελ επαξθνύζε γηα ηνλ όγθν ησλ εξγαζηώλ. Σα βηβιία ηα πξνζθόκηζα εγώ (ή ηα δαλείζηεθα ή κέζσ ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο πνπ κνπ δόζεθαλ από ην Παλεπηζηήκην ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο ή θάπνηα άξζα είραλ ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ηα αλαθάιπςαλ νη καζεηέο θαη νη ζπλάδειθνη). Αξθεηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία ηνπ Κ.Π.Δ. Έδεζζαο γηα ην δίθηπν. 3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δθηόο από απηό-αμηνιόγεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό θύξηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε αλαθνξηθά κε πξόηεξεο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηελ αλαδηακόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ -πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο (π.ρ. αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο ζην δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ θαη απνθαζίζηεθε λα ηα πεγαίλεη κία καζήηξηα ζην ζπίηη κηαο άιιεο θαη έλαο καζεηήο ηα έθεξλε ζρνιείν), πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εηεξναμηνιόγεζε κε ηαπηόρξνλε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: Καηαξρήλ κε αλνηθηέο εθδειώζεηο ζηηο θαη ζην Γπκλάζην, ζηηο νπνίεο παξεπξίζθνληαλ ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, νη γνλείο ησλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθνί, δεκνηηθνί θαη

8 πνιηηηθνί θνξείο, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ηα ηνπηθά ΜΜΔ. Δλδεηθηηθέο θωηνγξαθίεο από ηηο εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ζηηο (1 ε θαη 2 ε από αξηζηεξά) θαη Με ηελ έθδνζε βηβιίνπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ινηπνύο θνξείο (ζρνιηθέο κνλάδεο, Γηνίθεζε Δθπαίδεπζε, ρνιηθνύο πκβνύινπο, Γήκνπο θ.η.ι.). Με ηα έξγα δσγξαθηθήο ησλ καζεηώλ, θηηάρηεθαλ mousse-pad, ηα νπνία εζηάιεζαλ ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο θνξείο θαη ηα sous-plat δηαλεκήζεθαλ ζε όζνπο παξεπξέζεζαλ ζηηο σο άλσ εθδειώζεηο. Καη επηπιένλ, όιν ην παξαρζέλ πιηθό, εζηάιε γηα αμηνιόγεζε ζην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο. Σν επηζηέγαζκα ηεο όιεο καο πξνζπάζεηαο, ήξζε κε ηε δηάθξηζε έξγσλ ησλ καζεηώλ ζηελ παλειιήληα δξάζε ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΜΑ, ην Μάην ηνπ Μηα δηάθξηζε πάξα πνιύ ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ, όηη ηα έξγα μερώξηζαλ κέζα από 433 ζπκκεηνρέο θαη εθηέζεθαλ ζην Μνπζείν Μπελάθε, ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο "AAO PROJECT", κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ζηηο 5 Ηνπλίνπ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγόο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο εληύπνπ, δειώλσ όηη: 1. Σν ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθό κνπ πξσηόηππν δεκηνύξγεκα θαη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ απόιπηε θαη ειεύζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, νιόθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθό, γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο ζθνπνύο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθό. 3. Γειώλσ όηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο επηζπκώ λα γίλεη (επηιέμηε απηό πνπ επηζπκείηε): Δπώλπκα ν Αλώλπκα Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηό ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε ε πηζαλή αμηνπνίεζε λα γίλεη αλώλπκα.

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ

Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο. Αλησλία ηέιηθνπ Γηα καζεηέο Δ Σ ηάμεο Αλησλία ηέιηθνπ πιινγηζηηθή θαη πιαίζην ζρεδηαζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ O ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παθέηνπ «Δθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ βνηαληθνύ θήπνπ»

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα