1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ"

Transcript

1 1) ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 1.1 Σίηινο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο: Project Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) 1.2 Γεκηνπξγόο Ολνκαηεπώλπκν: Αιεμάλδξα νύιε Παηξώλπκν: Θεόδσξνο νύιεο Ηδηόηεηα: ηέιερνο Γηνίθεζεο: Γ/ληξηα ΓΔ Ησαλλίλσλ, πξώελ Γ/ληξηα Γ/ζίνπ Σύξηαο Ησαλλίλσλ θαη Τπεύζπλε Π.Δ. Γ.Δ. λ. Ησαλλίλσλ ηνηρεία Οξγαληθήο Θέζεο: Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Εσζηκαίαο ρνιήο Ησαλλίλσλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Υνιέβα 6, 45221, Ησάλληλα Γηθηπαθόο ηόπνο / blog: Γ.Τ. Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ζην Γ/ζην Σύξηαο Ηωαλλίλωλ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ κε ηίηιν: «Γηαρείξηζε Οηθηαθώλ ηεξεώλ Απνξξηκκάηωλ» Γηα ην πξόγξακκα ππάξρεη αλαθνξά ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) Έδεζζαο: δηόηη ήηαλ εληαγκέλν ζην Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν Π.Δ., ην νπνίν ζπληόληδε ην Κ.Π.Δ. κε ηίηιν: «Απνξξίκκαηα, ηα ρξήζηκα άρξεζηα!» Σν Πξόγξακκα πινπνηήζεθε κε ην ζπληνληζκό θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο γξάθνπζαο, Γηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη πξώελ Τπεύζπλεο Π.Δ. ( ) ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ηνπ λ. Ησαλλίλσλ, Αιεμάλδξαο νύιε. Σα άιια κέιε ησλ παηδαγσγηθώλ νκάδσλ, ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί Κσλ/λνο Αλαγλσζηόπνπινο θαζεγεηήο Καιιηηερληθώλ θαη Κσλ/λνο Πνπξζαιίδεο, θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ( ) θαη Γεκήηξηνο Γξακκαηηθόπνπινο θαζεγεηήο Καιιηηερληθώλ ( ). 1.3 Δκπιεθόκελεο γλωζηηθέο πεξηνρέο Γλωζηηθά αληηθείκελα Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο ζην Γπκλάζην: Υεκεία Β θαη Γ, Βηνινγία Γ, Γεσγξαθία Α, Αηζζεηηθή Αγσγή (Δηθαζηηθά Α, Β, Γ ), Πιεξνθνξηθή (Α, Β ). Ηδηαίηεξεο Πεξηνρέο γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ: Αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο: Υεκείαο: Ρύπαλζε αέξα θαη εδάθνπο, Μέηαιια, Γπαιί, Τδξνγνλάλζξαθεο, Φπζηθό αέξην, Πιαζηηθά. Βηνινγίαο: Παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζην πεξηβάιινλ (κηθξέο έξεπλεο θαη εξγαζίεο ζ. 59 θεθ. 2.4) Γεσγξαθίαο: Φπζηθό Πεξηβάιινλ, Αλζξώπηλεο Γξαζηεξηόηεηεο. Πιεξνθνξηθήο: Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Γηαδίθηπν & Τπεξεζίεο, Πνιπκέζα, Αξρεία Φάθεινη, Παγθόζκηνο Ηζηόο, Τπνινγηζηηθά θύιια, Γξαθήκαηα θαη Παξνπζηάζεηο. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην ΓΔΠΠ Ζ Π.Δ. πεξηιακβάλεηαη ζην ΓΔΠΠ (ΦΔΚ 304/ , η. β, ζ.ζ ), όπνπ ζπλνςίδνληαη ηα αθόινπζα: 1. θνπόο Π.Δ. (λ. 1892/90)/ 2. Άμνλεο γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, Γεληθνί ζηόρνη, Δλδεηθηηθέο ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο 1 / 3. Βαζηθέο αξρέο Π.Δ. /4. ηόρνη, ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο /5. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο /6. Δλδεηθηηθό κεζνδνινγηθό πιαίζην αλάπηπμεο Π.Π.Δ. /7. Αμηνιόγεζε/ 8. Τπνζηεξηθηηθό πιηθό εθπαηδεπηηθνύ. ύκθσλα κε ην λ.1892/90 θαη ηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο, ε Π.Δ. απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ Α /ζκηαο θαη Β /ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ωο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία / δξαζηεξηόηεηα νδεγεί ζε δηαζαθήληζε ελλνηώλ, αλαγλώξηζε αμηώλ, αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη επαθόινπζα ζε νκαδηθό/ θνηλσληθό επίπεδν. Ζ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Π.Δ. αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά πεξηιακβάλνληαο όιεο ηηο 1 Ζ «αεηθνξία» απνηειεί ζεκειηώδε έλλνηα δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη θαη νη άιιεο πξνηεηλόκελεο ζεκειηώδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινύλ ζπληζηώζεο ηεο «αεηθνξίαο» (π.ρ. αιιειεπίδξαζε, κεηαβνιή, ηζνξξνπία, ζύζηεκα, ρώξνο, ρξόλνο, θύθινο, κνλάδα, ζύλνιν, πνιηηηζκόο, πξνζηαζία, ζεβαζκόο, εμέιημε, νηθνλνκία, επηθνηλσλία, αηζζεηηθή, ππεπζπλόηεηα, ειεπζεξία, αλεμαξηεζία, ζπλεξγαζία, αιιειεγγύε).

2 εθθάλζεηο ηνπ (θπζηθό, ηερλεηό/δνκεκέλν, θνηλσληθo-νηθνλνκηθό, πνιηηηζκηθό/ πνιηηηζηηθό θαη ηζηνξηθό) θαη γηα ην ιόγν απηό θάζε ζέκα/πξόβιεκα κειεηάηαη δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά. Οη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηνπ γλσζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ. (Π.Π.Δ.) θαη νη γεληθνί θνηλνί γηα όινπο ηνπο άμνλεο ζηόρνη, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηηο απνθάζεηο ζπλόδσλ θνξπθήο θαη δηεζλώλ ζπλδηαζθέςεσλ. 1.4 Βαζκίδα Δθπαίδεπζεο / Σάμεηο ζηηο νπνίεο ην εθαξκόζαηε Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηηθή Πξαθηηθή εθαξκόζηεθε ζηε Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γπκλάζην Σύξηαο Ησαλλίλσλ, ην νπνίν δπζηπρώο θαηαξγήζεθε από 1/9/10 (Υ.Α /Γ4/ , ΦΔΚ 412, τ. Β ). πκκεηείραλ όινη νη καζεηέο ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα (9) καζεηέο (νη ιηγνζηνί καζεηέο βαζηθόο ιόγνο θαηάξγεζήο ηνπ). 1.5 Δίδνο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Αλαθνξηθά κε ηελ πξόηαζε ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1. Δπηηπρεκέλν project πνπ πινπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. λ 2. Δπηηπρεκέλν παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζρνιείν. λ 3. Απνδνηηθή πεξίπησζε επξύηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ. λ 4. Πξαθηηθή ιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο / θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ ή ηελ ηνπηθή λ θνηλσλία. 1.6 θνπόο & ηόρνη ηεο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα απόζπαζκα από ην έληππν ππνβνιήο ηνπ Π.Π.Δ. ζηελ νηθεία Γ/λζε γηα έγγθξηζε: Γεληθόο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηεξεύλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο, ώζηε λα αμηνινγεζεί ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζε έλα δήηεκα, θνπόο ζην νπνίν όινη κπνξνύκε θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπκε, πηνζεηώληαο νξζνινγηθέο πξαθηηθέο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. ηόρνη 1. Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ αζηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 2. Καηαγξαθή ησλ εηδώλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ε δηαρείξηζή ηνπο πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ. 3. Γλώζε ησλ ζύγρξνλσλ ηξόπσλ δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 4. Πξνβιεκαηηζκόο γηα ηηο αηηίεο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. 5. πλεηδεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο αλαθύθισζεο. 6. Απόθηεζε δεμηνηήησλ νξζήο δηαρείξηζεο θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε θαζαξηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ηεο γεηηνληάο θαη ηεο πεξηνρήο θαηνηθίαο ησλ καζεηώλ είλαη ππόζεζε πξώηα αηνκηθή θαη κεηά θνηλσληθή 7. Απόθηεζε δεμηνηήησλ ππνβνιήο πξνηάζεσλ νξζήο αληηκεηώπηζεο ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ. 8. Απόθηεζε ζηάζεσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ αλαγθαηόηεηα νξζήο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα από ηελ έθδνζε ηνπ Π.Π.Δ., (Ηνύληνο, 2010, ISBN ), ζπγγξαθήο/ επηκέιεηαο Αιεμάλδξαο νύιε: Δπηκέξνπο ηόρνη ωο πξνο ην γλωζηηθό αληηθείκελν θαη ωο πξνο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Οη ζηόρνη ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ πνιιαπινί. Καηαξρήλ, λα ελεκεξσζνύλ θαη επαηζζεηνπνηεζνύλ, ηόζν νη καζεηέο, όζν θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ νηθηαθώλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ (ΟΑ). Από ηελ άιιε, λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο, όηη ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη απνθνκκέλνο από απηόλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Γηα ην ιόγν απηό, ήξζαλ αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επαθή κε ηνπηθνύο θνξείο (π.ρ. Γήκν ειιώλ), γηα λα δεηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο αλαθύθισζεο όπσο ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ. Δπίζεο, ήξζαλ ζε επαθή

3 κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπο, δηεξεπλώληαο θαη αληηπαξαβάιινληαο ζπκπεξηθνξέο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ΟΑ θαηά ην παξειζόλ θαη ηε ζεκεξηλή επνρή, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ηε δηθή ηνπο ζηάζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Άιινο ζηόρνο, ήηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηώλ κε δεκηνπξγηθό ηξόπν ζην ζέκα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθόηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (α.). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αμηνπνίεζαλ ηα άρξεζηα ζρνιηθά θαη νηθηαθά α. γηα λα παξάμνπλ ρξήζηκα έξγα ηέρλεο!!! Γειαδή, θάηη ζαλ: «αλαθπθιώλσ ηα ζθνππίδηα καο κε ηέρλε». Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή, ηνπο δόζεθε ε επθαηξία, αθελόο λα βγάινπλ ζηελ επηθάλεηα ηα όπνηα ηαιέληα ηνπο θαη αθεηέξνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο αλαθύθισζεο θαη λα ηελ θάλνπλ ζηάζε δσήο. Δμάιινπ, κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ελαζρόιεζεο κε άρξεζηα, επηρεηξήζεθε λα πεξάζνπλ ζηνπο γνλείο θαη ζπληνπίηεο ηνπο, ινγηθέο θαη ζηάζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο, ηελ νξζνινγηθή απόξξηςε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηειηθά ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη αγαζώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηεο πγείαο ηνπο. Έξγα ηέρλεο ηωλ καζεηώλ κε απνξξίκκαηα. Αξηζηεξά θάδνη αλαθύθιωζεο ραξηηνύ, αινπκηλίνπ θαη πιαζηηθνύ θαη ηα δηαθξηζέληα έξγα: καθέηα θαη θνζκήκαηα 2 Αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη ΣΠΔ: Σν Κ.Π.Δ. Έδεζζαο παξήγαγε εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηθηύνπ, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζώο επίζεο θαη πιηθό θαη άιισλ θνξέσλ (π.ρ. Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Μ.Κ.Ο. θ.α.), αιιά θαη ηεο γξάθνπζαο ην νπνίν αθνξνύζε ηόζν ζηελ Π.Δ. όζν θαη ζην ζέκα καο (θάηνρνο Μάζηεξ ζηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ). Καη επηπιένλ νη Σ.Π.Δ ήηαλ από ηα βαζηθόηεξα εξγαιεία καο, γηα άληιεζε πιηθνύ, ζπγγξαθή θεηκέλσλ, παξνπζηάζεσλ θ.η.ι. (βι. αλσηέξσ πεξηνρέο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ). 1.7 Δθηηκώκελε δηάξθεηα Σν Π.Π.Δ. ήηαλ εληαγκέλν ζε δίθηπν Π.Δ. δηεηνύο δηάξθεηαο (πξναλαθέξζεθε). Τινπνηήζεθε θαηά ηα ζρνι. έηε , εθηόο σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, κε ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ζηηο 2:00κ.κ. Σν Γπκλάζην ζπζηεγαδόηαλ κε ην Γεκνηηθό ρνιείν Κάησ Μπανπζηώλ, ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε σο νινήκεξν θαη νη καζεηέο κεηαθηλνύληαλ από θαη πξνο ην ζρνιείν κε κηζζσκέλα δξνκνιόγηα, από θνηλνύ κε ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ. Έηζη παξέκεηλαλ ζην ζρνιείν κέρξη ηηο 4κ.κ. Γειαδή εγώ θαη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηείρακε παξακέλακε ζην ζρνιείν σο ηηο 4κ.κ., (1-2 εκέξεο νη ζπλάδειθνη αλάινγα κε ην σξνιόγην πξόγξακκά ηνπο θαη εγώ ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο θάζε εβδνκάδα). Να ζεκεησζεί, όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ήηαλ δηαθνξεηηθέο θάζε ρξνληά, όπσο ζα πεξηγξαθεί παξαθάησ θαη ην πξόγξακκα κπνξεί λα ζπάζεη ζε δύν απηειή εηήζηα πξνγξάκκαηα. Δπνκέλωο: Ώπα έναπξηρ: 2:00-4:00 κ.κ./ Διάπκεια: Γύν ζρνιηθά έηε ( ). Σςσνότητα: 2-3 θνξέο/ εβδνκάδα 2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο Παξεκβάιισ απόζπαζκα από ην έληππν ππνβνιήο γηα έγθξηζε: Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο Μέζνδνο Project 2 Σα έξγα απηά δηαθξίζεθαλ ζηελ παλειιήληα δξάζε ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΜΑ, ην Μάην ηνπ 2010.

4 Γνκή Π.Π.Δ. (θάζεηο, δηδαθηηθέο ελέξγεηεο, δξάζεηο) 1. Υσξηζκόο ζε ζέκαηα θαη νκάδεο αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. 2. Γηεμαγσγή έξεπλαο (Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε, Γηαδίθηπν, Φνξείο, Δηδηθνί Δπηζηήκνλεο, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο/ Φσηνγξάθεζε, Γξαζηεξηόηεηεο, Δξσηεκαηνιόγηα, Αλαθύθισζε θαη Σέρλε θ.α.) 3. Αιιεινελεκέξσζε νκάδσλ θαη αλαηξνθνδνηήζεηο 4. ύλζεζε 5. Παξνπζίαζε - Αμηνιόγεζε ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΜΑ Παξαηίζεληαη αθνινύζσο νη δξαζηεξηόηεηέο καο, όπωο απηέο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο καζεηέο καο ζηηο εθδειώζεηο καο ζηηο & θαη πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνδεπηηθό CD-ROM ηεο έθδνζήο καο (ζα ζαο απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά). Απηέο, πινπνηνύληαλ παξάιιεια κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ελδεηθηηθώλ άξζξσλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε ρώξα καο. 1. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ ΈΡΔΤΝΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα κε εξσηεκαηνιόγην, γηα λα δηαπηζηώζνπκε, ηηο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη ζπκπνιηηώλ καο, ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. Ζ επεμεξγαζία, καο απνθάιπςε ηελ άγλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ αλαγθαηόηεηα πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ αξκόδησλ θνξέσλ θαη ηε άκεζε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ από ηελ πνιηηεία αλαθνξηθά κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ ΟΑ. 1.2 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΓΗΟΤ ΣΟΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ θνπόο: Να εθηηκεζεί ε πνζόηεηα θαη ην είδνο ησλ α. θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο/ αλαθύθισζεο. Πεξηερόκελν Ζκεξήζην δύγηζκα ησλ ζπλνιηθά παξαγόκελσλ α.ζε θάζε νηθνγέλεηα γηα κηα βδνκάδα θαη εμαγσγή ηνπ κέζνπ όξνπ, ν νπνίνο απνηειεί ηα παξαγόκελα εκεξεζίσο/ νηθνγέλεηα α. Γηαινγή ησλ α., θαηαγξαθή ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο: ραξηί, κέηαιιν, αινπκίλην, γπαιί, πιαζηηθά θαη ππνιείκκαηα ηξνθώλ, ηνπνζέηεζε θάζε είδνπο ζε δνρεία θαη δύγηζκα. Καηαγξαθή ησλ πξντόλησλ κηαο ρξήζεο θαη ησλ πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε νηθνγέλεηα θαη ζπδήηεζε γηα ην πόζν αλαγθαία είλαη θαη αλ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ κε άιια ζθεύε πην θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. Καηαγξαθή γηα κηα βδνκάδα ησλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ πνπ πεηάγνληαη εκεξεζίσο θαη ηεο ηπρόλ ρξήζεο ησλ ππνιεηκκάησλ θαγεηνύ γηα θαηνηθίδηα δώα. Καηαγξαθή ηη θάλεη ε νηθνγέλεηα ηα παιηά ξνύρα ή αληηθείκελα. πνπ δελ ρξεηάδεηαη. Παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθέληξσζε ν θάζε καζεηήο, από όπνπ βγήθε ε πνζόηεηα α. αλά άηνκν θαη έγηλε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ από όιεο ηηο νηθνγέλεηεο. 1.3 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΣΑ ΠΑΛΗΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ ηόρνη: Να γλσξίζνπκε πσο γηλόηαλ ε δηαρείξηζε ησλ α. ζην παξειζόλ θαη λα ζπλδέζνπκε ην πξόβιεκα ησλ α. κε ηε ζεκεξηλή ππεξθαηαλάισζε θαη ζπαηάιε. Πεξηερόκελν Πήξακε ζπλεληεύμεηο από γνλείο, παππνύδεο θιπ, εξεπλώληαο πσο αληηκεηώπηδαλ παιηόηεξα ην πξόβιεκα ησλ ζθνππηδηώλ. πγθεληξώζακε ζε έλα πίλαθα ην είδνο ησλ ζθνππηδηώλ πνπ παξάγνληαλ παιηόηεξα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζήο ηνπο. Έηζη πιεξνθνξεζήθακε, όηη δελ έρνπλ πεξάζεη πνιιά ρξόληα από ηόηε πνπ δελ πεηηόηαλ ζρεδόλ ηίπνηα, θάηη πνπ ζε κεγάιν βαζκό ζπκβαίλεη αθόκα θαη ζήκεξα ζηελ πεξηνρή καο. ην θπζηθό ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ α., ηνλ νπνίν αθνινπζνύζαλ νη πξόγνλνί καο, θάηη πνπ ήηαλ άρξεζην κεηά από κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, γηλόηαλ ρξήζηκν γηα θάπνηα άιιε.

5 1.4 ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 2 ΚΑΓΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ ΑΦΖ Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο Α.Φ.Ζ.. δεηήζακε ηελ απνζηνιή 2 θάδσλ αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ. Ο έλαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ θαη ν 2 νο παξαδόζεθε ζην Γήκαξρν ειιώλ θαη ηνπνζεηήζεθε ζε θεληξηθό ζεκείν ηεο εηζόδνπ ηνπ Γεκαξρείνπ. θνπόο καο, ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ηόζν ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ, όζν θαη ησλ πνιηηώλ πνπ ην επηζθέπηνληαη, ελώ παξάιιεια αλαξηήζακε αλαθνίλσζε ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο ζηα Γ.Γ. καο, κε ηελ νπνία θαινύζακε ηνπο ζπληνπίηεο καο λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηά καο. Ρίρλνληαο ηηο πξώηεο καο κπαηαξίεο ζηνλ θάδν ηνπ ζρνιείνπ (αξηζηεξά) θαη Ο θάδνο καο ζηελ είζνδν ηνπ Γεκαξρείνπ ειιώλ (δεμηά). 1.5 ΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ ΖΜΔΗΧΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΚΑΓΧΝ ΤΛΛΟΓΖ Φσηνγξαθίζακε, γεηηνληέο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ησλ νδνθαζαξηζηώλ, ην Μάξηην ηνπ Οη θάδνη μερείιηδαλ, ηα ζθνππίδηα θάιππηαλ πεδνδξόκηα θαη δξόκνπο θαη ε κπξσδηά ήηαλ αθόξεηε. Δπίζεο δηαπηζηώζακε, όηη ην πνηάκη ηεο πεξηνρήο καο θαη ε θνίηε ηνπ, απνηειεί γηα ζπκπνιίηεο καο, ζην Γήκν ηδαληθό ρώξν δηάζεζεο, θάζε είδνπο απνξ.!!! Αξηζηεξά θαη δεμηά δξόκνη ηωλ Ηωαλλίλωλ πληγκέλνη κε ζθνππίδηα θαη ζην θέληξν ππαίζξηα ρωκαηεξή ζηελ Σύξηα, δίπια ζην πνηάκη 1.6 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ Υ.Τ.Σ.Α. ΚΑΣΔΡΗΝΖ ηα πιαίζηα ηεο 3/κεξεο εθδξνκήο καο ζηε Θεζζαινλίθε, επηζθεθηήθακε ην Υ.Τ.Σ.Α. Καηεξίλεο όπνπ ελεκεξσζήθακε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ Δλεκέξσζεο θ. Παξηζαιίδε (βι. θωηνγξαθία ηεο νκάδαο καο ζηελ είζνδν ηνπ Κέληξνπ πάλω), γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ξελαγεζήθακε ζηνλ ρώξν, όπνπ γλσξίζακε από θνληά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. θαη ελεκεξσζήθακε γεληθόηεξα αλαθνξηθά κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, ηνλ ρξόλν θαη ηνλ νξίδνληα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Να ζεκεηώζνπκε πσο, αλ θαη βξηζθόκαζηαλ ζηνλ ηόπν κε πνιινύο ηόλνπο α. (βι. θωηνγξαθία θάηω δεμηά) ε δπζνζκία πνπ αλακέλεη θαλείο δελ ππήξρε! Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηνπ ηξόπνπ δηαρείξηζεο ησλ α. θαη ηεο ζσζηήο θπξίσο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Υ.Τ.Σ.Α. 1.7 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΑΚΔΣΑ «Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΜΑ ΠΟΛΖ» ΑΠΟ ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ην πιαίζην ηεο κειέηεο, νη καζήηξηεο Έθε Μπνύθε, Παλαγηώηα Μπισλά θαη Μαξία Κύξθνπ, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θ. Αλαγλσζηόπνπινπ, δεκηνύξγεζαλ ηελ «ηδαληθή πόιε» από νηθηαθά θαη ζρνιηθά α. θνπνί, ήηαλ ε αμηνπνίεζε κέξνπο ησλ παξαγόκελσλ θαζεκεξηλά α. κε δεκηνπξγηθό ηξόπν, θαηαλνώληαο ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο αλαθύθισζεο, αιιά θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θζαξηνύ ησλ πξαγκαηηθώλ νηθεκάησλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ δόκεζεο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ: άδεηεο ζπζθεπαζίεο γάιαθηνο, άδεηα πιαζηηθά κπνπθάιηα λεξνύ, θνπηηά από αλαςπθηηθά, ραξηηά θαη παξόκνηα αληηθείκελα, πνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ θάζε κέξα θαζώο θαη πδαηνδηαιπηά αθξπιηθά ρξώκαηα θαη θόιιεο. Με ηα πιηθά απηά, ηα νπνία

6 ηνπνζεηήζεθαλ επάλσ ζε κηα βάζε 2m 2, κε γλώκνλα ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, νη καζήηξηεο θαηαζθεύαζαλ ηε καθέηα ηεο «ηδαληθήο» ηνπο πόιεο. Γόζεθε ζεκαζία ζηελ ήπηα δόκεζε, ηελ πξόβιεςε γηα πάξθα θαη ρώξνπο αλαςπρήο θαη ηελ εθινγηθεπκέλε ηνπνζέηεζε παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ Εωγξαθίζακε, κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θ. Γξακκαηηθόπνπινπ ηνπία, πάλσ ζηα νπνία θνιιήζακε ζθνππίδηα γηα λα δείμνπκε ηελ αλεκειηά θαη ηελ απεξηζθεςία ησλ αλζξώπσλ ηε ζεκεξηλή επνρή. Οη δωγξαθηέο καο 2.2 Ο θ. Γξακκαηηθόπνπινο είρε ηελ ηδέα, νη δωγξαθηέο καο λα γίλνπλ mousse-pad, ηα νπνία ε Γηεπζύληξηά καο κνίξαζε ζηνπο πξντζηακέλνπο ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, ζην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο, ζην Γήκαξρό καο, ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ θαη ζε εκάο, γηα λα κελ μεραζηεί ε πξνζπάζεηά καο. Σα mousse-pad κε ηηο δωγξαθηέο καο θαη ζην θέληξν ηα sous-plat καο 2.3 ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο καο επίζθεςεο ζηελ Αζήλα επηζθεθηήθακε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Γνπιαλδξή θαη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο ΓΑΗΑ ηνπ Μνπζείνπ, όπνπ θαη παξαθνινπζήζακε εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 2.4 Παξαθνινπζήζακε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα: «Έλα πξωϊλό ζηνλ Ακβξαθηθό» ζην Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ ζηελ Άξηα, δηαλύνληαο έλα ππέξνρν ηνπίν δίπια ζην Βσβό πνηακό θαη θαηαιήγνληαο ζην Φάξν ηεο Κόπξαηλαο, ν νπνίνο ζπληεξείηαη αθόκε. Ο θάξνο ρηίζηεθε ην 1906, πάλσ ζηε βαζηά ιάζπε ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ. Θεκειηώζεθε ζε παζζάινπο θαξθσκέλνπο ζην έδαθνο (όπσο ηα θηήξηα ηεο Βελεηίαο). Σν Κ.Π.Δ. Αξάρζνπ (θέληξν) θαη ε εθπαίδεπζή καο ζε απηό (άθξεο) 2.5 Καηαζθεπάζακε κε ηε βνήζεηα ηνπ θ. Γξακκαηηθόπνπινπ, θάδνπο αλαθύθιωζεο (ραξηηνύ, πιαζηηθνύ θαη αινπκηλίνπ), όπνπ ξίρλνπκε ηα ζθνππίδηα ηνπ ζρνιείνπ θαη εκείο νη καζεηέο ηνπ Γήκνπ Γσδώλεο: Γηώηα Πάληνπ, Άγγεινο Νηθνιάνπ θαη Κώζηαο Βαγελάο, ηα παίξλνπκε κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ηα ξίρλνπκε ζηνπο θάδνπο αλαθύθισζεο, πνπ βξίζθνληαη ζε όια ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ καο.

7 Οη θάδνη αλαθύθιωζεο γηα ηα απνξξίκκαηα ηνπ ζρνιείνπ καο 2.6 Ζ ζπκκαζήηξηά καο ηεο Γ Γπκλαζίνπ, Παλαγηώηα Μπισλά, θαηαζθεύαζε ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο θ. νύιε, θνζκήκαηα (θνλθάξδεο θαη βξαρηόιηα) από άρξεζηα πιηθά (θαπάθηα αλαςπθηηθώλ). 2.7 Ζ θ. νύιε, έθηηαμε γηα όινπο καο, ππέξνρα sous-plat, ζηε κηα πιεπξά ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη νη δξαζηεξηόηεηέο καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν ρξόλσλ πνπ δνπιέςακε ην πξόγξακκα θαη ζηελ άιιε όςε νη Βασικέρ απσέρ ενόρ πεπιβαλλοντικά ςπεύθςνος καταναλωτή: 2.2 Φύιια Δξγαζίαο 1. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ: επηζπλάπηεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν 2. ΦΤΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΕΤΓΗΜΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ (επηζπλάπηεηαη ζε μερωξηζηό αξρείν) 3. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑ ΠΑΛΗΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: Υωξηό: α/α ζπλέληεπμεο: Δίδνο ζθνππηηώλ Σξόπνο δηαρείξηζεο 2.3 Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά θόξνλ ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο (κε πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε ζε επηιεγκέλνπο δηαδπθηπαθνύο ηόπνπο, ηε ζπγγξαθή θεηκέλσλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηηο παξνπζηάζεηο θ.α.), νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ (γηα ηε ζύλζεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο δσγξαθηέο ησλ καζεηώλ), ν ρώξνο ηεο εηζόδνπ ηνπ ζρνιείνπ (γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο θαη ησλ θάδσλ αλαθύθισζεο) θαη ην εξγαζηήξην Φπζηθήο γηα δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ (όπνπ ππήξρε δπζθνιία ζην ζπίηη). Σξεηο καζήηξηεο είραλ θαη ζην ζπίηη ηνπο Ζ/Τ θαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, νπόηε γηλόηαλ ππήξρε επηθνηλσλία, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, δηόηη ν ρξόλνο επεμεξγαζίαο ζην ζρνιείν δελ επαξθνύζε γηα ηνλ όγθν ησλ εξγαζηώλ. Σα βηβιία ηα πξνζθόκηζα εγώ (ή ηα δαλείζηεθα ή κέζσ ησλ θσδηθώλ πξόζβαζεο πνπ κνπ δόζεθαλ από ην Παλεπηζηήκην ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζε επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο ή θάπνηα άξζα είραλ ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ηα αλαθάιπςαλ νη καζεηέο θαη νη ζπλάδειθνη). Αξθεηά πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία ηνπ Κ.Π.Δ. Έδεζζαο γηα ην δίθηπν. 3) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δθηόο από απηό-αμηνιόγεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπό θύξηα ηελ αλαηξνθνδόηεζε αλαθνξηθά κε πξόηεξεο γλώζεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη ηελ αλαδηακόξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ -πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο (π.ρ. αληηκεησπίζηεθαλ δπζθνιίεο ζην δύγηζκα ησλ απνξξηκκάησλ θαη απνθαζίζηεθε λα ηα πεγαίλεη κία καζήηξηα ζην ζπίηη κηαο άιιεο θαη έλαο καζεηήο ηα έθεξλε ζρνιείν), πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εηεξναμηνιόγεζε κε ηαπηόρξνλε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: Καηαξρήλ κε αλνηθηέο εθδειώζεηο ζηηο θαη ζην Γπκλάζην, ζηηο νπνίεο παξεπξίζθνληαλ ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ, νη γνλείο ησλ καζεηώλ, εθπαηδεπηηθνί, δεκνηηθνί θαη

8 πνιηηηθνί θνξείο, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη ηα ηνπηθά ΜΜΔ. Δλδεηθηηθέο θωηνγξαθίεο από ηηο εθδειώζεηο παξνπζίαζεο ζηηο (1 ε θαη 2 ε από αξηζηεξά) θαη Με ηελ έθδνζε βηβιίνπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη ινηπνύο θνξείο (ζρνιηθέο κνλάδεο, Γηνίθεζε Δθπαίδεπζε, ρνιηθνύο πκβνύινπο, Γήκνπο θ.η.ι.). Με ηα έξγα δσγξαθηθήο ησλ καζεηώλ, θηηάρηεθαλ mousse-pad, ηα νπνία εζηάιεζαλ ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ θαη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη άιινπο θνξείο θαη ηα sous-plat δηαλεκήζεθαλ ζε όζνπο παξεπξέζεζαλ ζηηο σο άλσ εθδειώζεηο. Καη επηπιένλ, όιν ην παξαρζέλ πιηθό, εζηάιε γηα αμηνιόγεζε ζην Κ.Π.Δ. Έδεζζαο. Σν επηζηέγαζκα ηεο όιεο καο πξνζπάζεηαο, ήξζε κε ηε δηάθξηζε έξγσλ ησλ καζεηώλ ζηελ παλειιήληα δξάζε ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ: ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΣΑ ΚΟΤΠΗΓΗΑ ΜΑ, ην Μάην ηνπ Μηα δηάθξηζε πάξα πνιύ ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ, όηη ηα έξγα μερώξηζαλ κέζα από 433 ζπκκεηνρέο θαη εθηέζεθαλ ζην Μνπζείν Μπελάθε, ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο "AAO PROJECT", κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο ζηηο 5 Ηνπλίνπ ) ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 λ. 1599/1986, ν Γεκηνπξγόο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1.2 ηνπ παξόληνο εληύπνπ, δειώλσ όηη: 1. Σν ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο πνπ ππνβάιισ είλαη δηθό κνπ πξσηόηππν δεκηνύξγεκα θαη δελ πξνζθξνύεη ζε θαλέλα δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ. 2. Γίλσ ην δηθαίσκα θαη ηελ άδεηα ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ην νπνίν ζα ελεξγεί θαηά ηελ απόιπηε θαη ειεύζεξε θξίζε ηνπ, λα αμηνπνηεί, λα δηαζέηεη, λα αλαπαξάγεη ή λα δηαλέκεη ην ππνβιεζέλ ρέδην Καιήο Γηδαθηηθήο Πξαθηηθήο, νιόθιεξν ή ηκήκα ηνπ ή ζπληεηκεκέλν ή ελζσκαησκέλν ζε άιιν πιηθό, γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη δηδαθηηθνύο ζθνπνύο, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηδίσο έληππν ή ειεθηξνληθό. 3. Γειώλσ όηη ε πηζαλή αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο επηζπκώ λα γίλεη (επηιέμηε απηό πνπ επηζπκείηε): Δπώλπκα ν Αλώλπκα Αλ δελ θαηαγξάςεηε ηελ επηζπκία ζαο απηό ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε ε πηζαλή αμηνπνίεζε λα γίλεη αλώλπκα.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

31/5/2010. Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010

31/5/2010. Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010 Παξεκβαηηθό Πξόγξακκα 2009-2010 1 Τν πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ Γηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από: Γηεπζπληή 2 Β/Γηεπζπληέο 2 Μόληκνπο δαζθάινπο 5 Σπκβαζηνύρνπο Αγνξά Υπεξεζηώλ δ/ια Αγγιηθώλ δ/ια ρνξνύ δ/ιν

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΔΓΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ηκεξνκελία 27-11-2012 σ. Έηορ: 2012-2013 Αξηζ. Πξση.... ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 3 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο ΣΗΛ. 27310 81046 ΓΗΜΟ / ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ παξηηαηώλ/ πάξηε FAX

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα