BS-465 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BS-465 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468"

Transcript

1 Ακολουθήστε μας... Olympia Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics BS-465 Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ PSTN ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Τροφοδοτείται από τον πίνακα BS-468 Σε ηρεμία περίπου 20mA. Σε κλήση περίπου 50mA 2 είσοδοι τηλεφωνικής γραμμής PSTN (LINE, TELEPHONE) Τονική DTMF EN , EN , TBR-21 o 0 έως 60 C έως 95% 121 x 61 x 18 mm 50gr. 2 χρόνια Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ` ` Π Ι Σ Τ Ε ΥΟΥ Μ Ε ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΕΝΙΚΑ To BS-465 (Σχήμα 1) είναι μία συσκευή η οποία τοποθετείται αποκλειστικά επάνω στο πίνακα συναγερμού BS-468 της Olympia E l e c t r o n i c s. Μ πο ρ ε ί ν α π ρ α γ μ α τοπο ι ε ί κλήσεις προς επιλεγμένους τηλεφωνικούς α ρι θ μ ο ύς. Οι τ η λ εφων ι κο ί α υ το ί α ρ ι θ μ ο ί βρίσκονται αποθηκευμένοι στη μνήμη του πίνακα συναγερμού BS-468 και δε σβήνουν σε περίπτωση διακοπής της τάσης, ενώ μπορούν να αντικατασταθούν με νέους από τον ίδιο το χρήστη, όσες φορές χρειαστεί. Σχήμα 1 : Κάτοψη πλακέτας BS-465. Σελίδα 1 από 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να τοποθετήσει τη κάρτα BS-465 στο πίνακα BS-468, όταν ο πίνακας είναι εκτός λειτουργίας (Σχήμα 2). Στη κάρτα BS-465 υπάρχουν δυο υποδοχές RJ11 τηλεφωνικές. Στ η ν υ πο δ οχ ή L I N E σ υ ν δ έ ο υ μ ε τ η ν τ η λ ε φ ω ν ι κ ή γ ρ α μ μ ή α π ε υ θ ε ί α ς α πο το τηλεφωνικό κέντρο. (Σχήμα 3) Στ η ν υ πο δ οχ ή T E L E P H O N E σ υ ν δ έ ο υ μ ε όποια άλλη τηλεφωνική συσκευή θέλουμε. Σχήμα 2 : Τοποθέτηση BS-465 στον πίνακα BS _08_009

2 Σχήμα 3 : Κούμπωμα της τηλεφωνική γραμμής. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Μπορεί να ενεργοποιηθεί να κάνει κλήσεις είτε σε όλα τα συμβάντα είτε σε κάποια επιλεγμένα (πχ συναγερμό, σφάλμα κτλ) ή σ ε σ υ ν δ ι α σ μ ο ύ ς σ υ μ β ά ν τω ν ( π χ κα ι σ ε σ υ ν α γ ε ρ μ ό κα ι σ ε σ φ ά λ μ α ). Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει είτε απο το πληκτρολόγιο BS-466 είτε από Η/Υ. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της υπαρξης της τηλεφωνικής γραμμής. Αυτη η επιλογή π ρ έ π ε ι ν α ε ί ν α ι α π ε ν ε ρ γ οπο ι η μ έ ν η σ ε π ε ρ ί π τω σ η πο υ η τ η λ ε φ ω ν ι κ ή γ ρ α μ μ ή χρησιμοποιείτε και απο άλλες συσκευές, δ ι οτ ι θ α β γ ά ζ ε ι σ φ ά λ μ α τ η λ ε φ ω ν ι κ ή γραμμής. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ Σε ότι αφορά τις κλήσεις προς το PSTN, αφού λοιπόν το BS-465 σηκώσει τη γραμμή, θ α α κο υ σ τ ε ί έ ν α b e e p. Στ η σ υ ν έ χ ε ι α αναμένεται να εισαχθεί από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ο κωδικός κυρίου χρήστη ή ο κω δ ι κό ς τ ε χ ν ι κο ύ. Ε ά ν ε ι σ α χ θ ε ί λά θ ο ς κωδικός ακούγονται 3 beep και κλέινει η γ ρ α μ μ ή. Ε ά ν ο κω δ ι κό ς ε ί ν α ι σ ω σ τ ό ς, παίζεται 4 φορές ηχητικό με την κατάσταση του συστήματος. Στη συνέχεια ακούγεται και άλλο beep και αναμένεται και πάλι κωδικός. Αυτήν τη φορά θα δεχτεί όχι μόνο τους 2 κ ύ ρ ι ο υ ς κω δ ι κο ύ ς πο υ α ν α φ έ ρ θ η κα ν παραπάνω, αλλά οποιονδήποτε από τους 50 κωδικούς γενικής χρήσης. Εάν ο κωδικός που δωθεί είναι λάθος, θα ακουστούν 3 beep και θα κλείσει η γραμμή. Εάν είναι σωστός, θα ακουστούν 2 beep, θα παίξει 4 φορές η κα τά σ τα σ η το υ σ υ σ τ ή μ α το ς κα ι μ ε τά θ α κλείσει η γραμμή. γραμμή το τηλέφωνο, ακούγεται ένα beep και στη συνέχεια παίζεται 4 φορές ηχητικό μήνυμα με την κατάσταση του συστήματος. Ε ά ν γ ι α πα ρ ά δ ε ι γ μ α το σ ύ σ τ η μ α ε ί ν α ι α φ οπ λ ι σ μ έ ν ο κα ι υ πά ρ χ ε ι σ φ ά λ μ α θ α α κο υ σ τ ε ί 4 φορές Σ ΦΑ Λ Μ Α, ΑΦ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Σ, ε ν ώ ε ά ν υ πά ρ χ ε ι συναγερμός και είναι οπλισμένο, θα ακουστεί ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ. Μετά από αυτό το μήνυμα ακολουθεί ένα beep, και στη συνέχεια η γραμμή παραμένει ανοιχτή για 5 δευτερόλεπτα και κλείνει. Εάν σε αυτά τα δευτερόλεπτα πατηθεί # από το τηλέφωνο στην άλλη γραμμή, ακούγονται 2 beep και κ λ ε ί ν ε ι ά μ ε σ α η γ ρ α μ μ ή. Ε ά ν πα τ η θ ε ί οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο, ακούγονται 3 beep και κλείνει άμεσα η γραμμή. Η # παίζει τον εξής ρόλο: εάν είναι να γίνουν κλήσεις και προς άλλους αριθμούς, τότε η #, του λέει να μην γίνουν οι κλήσεις αυτές, μιας και κάποιος α π ό τα α πο θ η κ ε υ μ έ ν α ν ο ύ μ ε ρ α έ χ ε ι ή δ η ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί. Α υ τ ό β ο η θ ά ε ι σ το ν α μ η ν ενοχλούνται άσκοπα και άλλοι τηλεφωνικοί αριθμοί. ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (Contact ID) To B S μ πο ρ ε ί ν α ε π ι κο ι ν ω ν ή σ ε ι μ ε κ έ ν τ ρ ο λ ή ψ ε ω ς σ η μ ά τω ν ( A R C ). To πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι Contact ID (CID). Μέσω το CID ενημερώνεται το ARC για κάθε γεγονός που συμβαίνει στο πίνακα. Για την επικοινωνία με το ARC χρειάζεται ο τεχνικός να εισαγάγει 2 στοιχεία : 1) Το τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου ARC 2) ID του πίνακα. Σημείωση το ID του πίνακα είναι μοναδικός για κάθε εγκατάσταση. Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται απο την εταιρία του ARC. Αυτά τα στοιχεία εσαγάγονται με τη βοήθεια του πληκτρολογίου BS-466 ή με την χρήση του Η/Υ. Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α σ το π λ η κ τ ρ ολό γ ι ο B S πρέπει να εισέλθουμε στο μενού τεχνικού και στην συνέχεια στο μενού PSTN και τέλος στην επιλογή ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται όλες οι επιλογές. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ Σε ότι αφορά τις κλήσεις που κάνει προς άλλους αριθμούς, με το που σηκώσει η άλλη Σελίδα 2 από _08_009

3 ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΛΣ ID ΠΙΝΑΚΑ, 0-9 & Β-F ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΣ Σ ε α υ τ ή τ η ν ε π ι λο γ ή μ πο ρ ο ύ μ ε ν α ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την αποστολή σημάτων στο ΚΛΣ. (Κέντρο Λήψης Σημάτων). ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΛΣ Στην επιλογή αυτή γίνεται η εισαγωγή του τηλεφωνικου αριθμού του κέντρου ΚΛΣ. ID ΠΙΝΑΚΑ Στο μ ε ν ο ύ α υ τ ό β ά ζο υ μ ε το τ ε τ ρ α ψ η φ ι ο κωδικό του πινακα μας για το ΚΛΣ. Αυτός ο κωδικός είναι μοναδικος για κάθε πίνακα. μηνύματα στο ARC με τους αντίστοιχους κωδικούς: 1110/ Φωτιά 1120/ Πανικός 1122/ Σιωπηλος συναγερμός 1130/ Συναγερμός 1137/ Tamper συναγερμός 1300/ Σφάλμα 1301/ Σφάλμα παροχής AC 1302/ Σφάλμα μπαταρίας 1303/ Σφάλμα μνήμης RAM 1330/ Σφάλμα περιφερειακών συσκευών 1401/3401- Αφοπλισμός /Οπλισμός Ακύρωση συναγερμού 1461/ - Εισαγωγή εσφαλμένων κωδικών 1601/ - Δοκιμή επικοινωνίας 1627/ - Εισαγωγή μενού τεχνικού 1628/ - Έξοδος από μενού τεχνικού Ενώ η πηγή του συμβάντος είναι : ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ε π ι λ έ γ ο υ μ ε πο ι α γ ε γ ο ν ότα θ έ λο υ μ ε ν α στέλνει στο ΚΛΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο πίνακας έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει σήμα ελέγχου στον ARC ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ώστε να δηλώνει στο κέντρο τη καλή λειτουργία του. Τα χρονικά διαστήματα που μπορούμε να επιλέξουμε είναι - κάθε 4 ώρες - κάθε 8 ώρες - κάθε 24 ώρες Υπάρχει και επιλογή για απενεργοποίηση του σήματος ελέγχου. ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ ε τά τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή τω ν σ το ι χ ε ί ω ν, π ρ α γ μ α τοπο ι ο ύ μ ε μια ΔΟ Κ Ι Μ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μέσω του πληκτρολογίου BS-466. Μ ε τά α πο λ ί γ α δ ε υ τ ε ρ όλ ε π τα μ α ς ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι α ν το δ ο κ ι μ α σ τ ι κό σ ή μ α μεταδόθηκε επιτυχώς ή όχι Ζώνη Πίνακας 101 Μπαταρία 102 PC 103 GSM 104 PSTN 105 Ασύρματο χειριστήριο Εξοδοι Επέκταση Πληκτρολόγιο Χρονιστές Κωδικός κύριου χρήστη 201 Κωδικός τεχνικού Κωδικός χρήστη Ενώ οι τομείς δηλώνονται : 00 - Πίνακας 01 - Τομέας A 02 - Τομέας B 03 - Τομέας C ΣΗΜΑΤΑ CID Ο πίνακας BS-468 μεταδίδει τα παρακάτω Σελίδα 3 από _08_009

4 High Quality European based Manufacturers BS-465 PSTN TELEPHONE DIALER CARD FOR BS-468 PANELS TECHNICAL CHARACTERISTICS OPERATION VOLTAGE CONSUMPTION INPUTS CALL MODE PRODUCED IN ACCORDANCE WITH OPERATION TEMPERATURE RANGE RELATIVE HUMIDITY EXTERNAL DIMENSIONS WEIGHT GUARANTEE Powered by the BS-468 panel 20mA quiescent. 50mA during a call 2 telephone line inputs PSTN (LINE, TELEPHONE) Tone DTMF EN , EN , TBR-21 0 to 60 o C Up to 95% 121 x 61 x 18 mm 50gr. 2 years GENERAL The BS-465 (figure1) is a module that can be fitted only on the main board of the BS-468 burglar alarm panel from Olympia Electronics. It can send calls to selected telephone numbers. These telephone numbers are stored in the BS-468 panel s memory and do not erase in the event of a power failure but can be changed by the user for as many times as required. INSTALLATION The installer must install the BS-465 PSTN module on the BS-468 panel, when the panel is not powered by either the mains power supply or the battery (Figure 2). T h e B S P S T N m o d u l e h a s 2 R J 11 connectors used for connecting the telephone line and a telephone handset. The LINE input is used to connect the telephone line cable. (Figure 3) The TELEPHONE input is used to connect any other telephone device that we require. Figure 1 : View of the BS-465 circuit board. Figure 2 : Installing a BS-465 on the BS-468 panel Thank you for purchasing this product of Olympia Electronics. A European manufacturer. Page 1 from _09_005

5 Figure 3 : Connecting the telephone line. CAPABILITIES It can be set to send calls upon all events or to selected events (i.e alarm, fault e.t.c) or in combination of events (i.e. During an alarm and fault). The programming can be done via a BS-466 keyboard or computer. There is the capability to test the availability of the telephone line. This selection must be disabled if the telephone line is used by others telephone devices because it will issue telephone line faults. INCOMING CALLS Regarding calls toward the PSTN module it is required to enter one of the 2 codes (user or technician) in order to retrieve the status of the system. If an action is required (system arming) e.t.c) then an additional code is also required. When a call is placed to the GSM and the GSM module picks up the line is will issue one beep. After the beep is heard we must enter the user or technician code using our handset keyboard. If the code is wrong then 3 beeps are heard and the line is terminated. If the code is correct then the system status message is replayed 4 times. When the messages finish, a beep is heard and the GSM waits for another code entry. Now we can enter the user code, the technician code or one of the 50 general purpose codes. If the code is wrong then 3 beeps are heard and the line is terminated. If the code is correct then the action(depending on the code) is executed, 2 beeps are heard and the new system status message will be replayed 4 times after which the line will be terminated. OUTGOING CALLS During an outgoing call, when the call is Page 2 from 3 answered there is a beep sound and the message concerning the state of the system is played for 4 times. If, for example the system is disarmed and there is a fault then the message FAULT, DISARMED will be heard for 4 times whereas if there is an alarm and the system is armed the message ALARM, ARMED will be heard for 4 times. At the end of the message a beep will be heard and after 5 seconds the line will be closed. If during the message period any key apart from the # key is pressed, on the receiving telephone, then 3 beeps are heard and the line is closed without any other action. If the # key is pressed then 2 beeps are heard, the line is closed and the PSTN dialer does not dial any other numbers since one number has already been informed. This is done to prevent disturbing the other numbers. ALARM RECEIVING CENTER (Contact ID) The BS-465 can communicate with an alarm receiving center (ARC). The communication protocol is Contact ID (CID). Via the CID the ARC is informed for every event that takes place on the panel. To communicate with the ARC, the technician must enter 2 elements: 1) The telephone of the ARC center. 2) The panel ID. Please note that the panel ID is unique for each installation. These elements are provided by the ARC support company. These elements are entered with the help of the BS-466 keyboard. Specifically on BS-466 keypad we have to enter the technical menu, next the PSTN menu and finally choose SIGNALS RECEIVING CENTER. In the picure below we can see all the available oprions. SIGNALS RECEIVING CENTER STATE SRC TELEPHONE SRC ID PANEL, 0-9 & B-F NOTIFY INCIDENTS COMMUNICATION CHECK COMMUNICATION TEST STATE SRC In that option we can activate/deactivate sending signals to the SRC (Signals Receiving Center) _09_005

6 TELEPHONE SRC In this option we can enter the telephone number of te SRC center. 1627/ 1628/ - Technician menu entry - Exit from technician menu If the source of the event is : ID PANEL Entering this menu we insert the four digit password of our panel for the SRC. This code is unique for each panel. NOTIFY INCIDENTS We can choose which incidents the SRC will send to us. COMMUNICATION CHECK The panel has the capability of sending a test signal to the ARC in order to report to it the good operation. The send period for the test signal can be selected as follows: - every 4 hours - every 8 hours - every 24 hours There is also an option to disable the test signal. COMMUNICATION TEST After entering these elements we can conduct a communication test using the BS466 keyboard. After a few seconds we are informed if the communication test was successful or not Zone Panel 101 Battery 102 PC 103 GSM 104 PSTN 105 Remote controller Outputs Expansion Keyboard Timers Main user code 201 Technician code User code Whereas the sections are referred t o as: 00 - Panel 01 - Section A 02 - Section B 03 - Section C CID SIGNALS The BS-468 panel sends the following signal to the ARC with there respective codes: 1110/ Fire 1120/ Panic 1122/ Silent Alarm 1130/ Alarm 1137/ Tamper alarm 1300/ Fault 1301/ AC power fault 1302/ Battery fault 1303/ RAM memory fault 1330/ Peripheral device fault 1401/3401- Disarm /Αrm Cancel alarm 1461/ - Wrong code entry 1601/ - Communication check Page 3 from _09_005

BS-464 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468

BS-464 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics BS-464 ΚΑΡΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πιστεύουμε στην

Διαβάστε περισσότερα

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης ST-6 Γενικά: Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος αυτού, που είναι από την σειρά "έξυπνο σπίτι". Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας μπορεί να φέρει την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : PayphoneNet Ltd Αµυκλών 7, Κ. Συχαινά, 26443, Πάτρα Τηλ.: 2610 422169, Fax: 2610 433045 PayphoneNet Ltd, 2004 Κανένα τµήµα αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο με λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, Αναγνώριση Κλήσης*, Τηλεφωνικό κατάλογο & ένδειξη Εισερχομένων κλήσεων

Τηλέφωνο με λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, Αναγνώριση Κλήσης*, Τηλεφωνικό κατάλογο & ένδειξη Εισερχομένων κλήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τηλέφωνο με λειτουργία Ανοικτής Συνομιλίας, Αναγνώριση Κλήσης*, Τηλεφωνικό κατάλογο & ένδειξη Εισερχομένων κλήσεων ΜΟΝΤΕΛΟ WT-3020 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και προγραμματισμού για πίνακες JA-65K "MAESTRO" - JA-63K "Profi"

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και προγραμματισμού για πίνακες JA-65K MAESTRO - JA-63K Profi Εγχειρίδιο εγκατάστασης και προγραμματισμού για πίνακες JA-65K "MAESTRO" - JA-63K "Profi" Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Κρίσιμα θέματα πριν την εγκατάσταση... 3 Αυτονομία συστήματος...3 Έξοδοι συστήματος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης Οδηγός Χρήσης ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ... 2 ΚΑΛΩΣ HΡΘΑΤΕ!... 4 ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 6 ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ... 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 9 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ... 16 ΕΓΓΥΗΣΗ... 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω ασύρματου δικτύου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αυτοματοποίησή συστήματος συναγερμού και έλεγχος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID

CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (VERSION 4.2.1) Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 R8. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 R8. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 2 1.1 KEY FUNCTIONS... 2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 R8 TABLET PC... 3 1.2.1 Charging your device... 3 1.2.2 Turning

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents Οδηγός χρήσης Userguide Ελληνικά Ι English Περιεχόμενα Ι Contents 1. Σχετικά μ αυτόν τον οδηγό... 4 2. Γενικά εικονίδια... 5 3. Καταφόρτωση λογισμικού CytaCommunicator... 6 3.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62

English... 2. Ελληνικά... 32. Deutsch... 62 English... 2 Ελληνικά... 32 Deutsch... 62 V 1.26 Contents Introduction... 5 Intended use... 5 Package contents... 6 Technical specifications... 7 Safety instructions... 9 General safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Φορητό ακουστικό για A260/A265 Φορητό ακουστικό για A160/A165 Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή 14 5 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 1 2 Εσωτερικός αριθμός 2 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ NAPCO GEMINI GEM-P801X (Με πληκτρολόγιο GEM-RP8LCD) NAPCO GEM P801EX & GEM-RP8LCD 1 Γενικές Πληροφορίες Ο GEMINI GEM-P801EX προσφέρει έως 8 ενσύρματες ζώνες και

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C164 Tablet PC

novapad 80 C164 Tablet PC novapad 80 C164 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S104 FC Tablet PC

novapad 70 S104 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 4 1.5 Inserting a Memory Card... 5 2. GETTING

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 C124 FC Tablet PC

novapad 70 C124 FC Tablet PC novapad 70 C124 FC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...3 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C104 Tablet PC

novapad 80 C104 Tablet PC novapad 80 C104 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...6 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας English Copyright Notice Copyright 2008-2009 Magellan Navigation. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Κεφ. 1 Εισαγωγικά Ο ido218 είναι ένας σύγχρονος συναγερµός που χρησιµοποιείται τόσο σε οικιακούς όσο και επαγγελµατικούς χώρους. Μπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

CE 60-3 GSM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (VERSION 4.2)

CE 60-3 GSM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (VERSION 4.2) CE 60-3 GSM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (VERSION 4.2) Εγχειρίδιο λογισμικού Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα