Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ"

Transcript

1 Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΑΣΗ ΚΑΙ DIGEA Τι είναι θ επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ(dvb-t); Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ (DVB-T) αποτελεί τθ νζα τεχνολογία μετάδοςθσ τθλεοπτικοφ ςιματοσ που πρόκειται να αντικαταςτιςει τθν παραδοςιακι αναλογικι που ξζραμε μζχρι ςιμερα. Ροια είναι θ Digea; Η DIGEA, είναι θ εταιρία που ζχει ςυςτακεί από τα ιδιωτικά κανάλια εκνικισ εμβζλειασ ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και STAR και ζχει αναλάβει τθν ψθφιακι εκπομπι των τθλεοπτικϊν προγραμμάτων τουσ κακϊσ και όποιων άλλων ςτακμϊν επιλζξουν τισ υπθρεςίεσ τθσ. Εκτόσ από τουσ 7 ιδιωτικοφσ ςτακμοφσ εκνικισ εμβζλειασ, θ Digea ανζλαβε και τθν ψθφιακι εκπομπι 8 τθλεοπτικϊν ςτακμϊν περιφερειακισ εμβζλειασ τθσ Αττικισ 0-6TV,ATTICA TV, EXTRA CHANNEL-3, HIGH TV, MAD TV, MTV Greece, NICKELODEON και SPORT TV ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ. Γιατί αλλάηει θ τθλεόραςθ ςε ψθφιακι; Ροιοσ το αποφάςιςε; Σφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ Ραγκόςμιασ Ζνωςθσ Τθλεπικοινωνιϊν (ITU) ζωσ το 2015 όλεσ οι χϊρεσ παγκοςμίωσ κα πρζπει να ζχουν εγκαταλείψει τθν ξεπεραςμζνθ αναλογικι τεχνολογία και να προχωριςουν ςτθν εκπομπι ψθφιακοφ ςιματοσ για τθν τθλεόραςθ. Μάλιςτα με οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όλεσ οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ανάμεςά τουσ και θ Ελλάδα προτρζπονται να ςταματιςουν τθν προβολι των αναλογικϊν προγραμμάτων τουσ ζωσ το τζλοσ του 2012, κάτι για το οποίο θ Ελλάδα ζχει δεςμευτεί εδϊ και τζςςερα χρόνια. Ρρόκειται για το αποτζλεςμα τθσ Ευρωπαϊκισ ςυμμόρφωςθσ ςτθν απόφαςθ τθσ ITU. Υπάρχει ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί; Γιατί επιλζχκθκε θ ςυγκεκριμζνθ; Η τεχνολογία που επιλζχκθκε είναι το πρωτόκολλο κωδικοποίθςθσ MPEG4 (ΕΜ ΡΕΓΚ 4) ωσ αποτζλεςμα ςυναπόφαςθσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων προκειμζνου θ χϊρα μασ να κάνει τθν καλφτερθ δυνατι χριςθ του φάςματοσ με τθ τρζχουςα τεχνολογία. Το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα κωδικοποίθςθσ ζχει επιλεχκεί από όλεσ οι χϊρεσ που ξεκίνθςαν τθ διαδικαςία μετάβαςθσ ςτθν ψθφιακι εποχι μετά το 2006 (ενδεικτικά αναφζρονται οι Εςκονία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λικουανία, Νορβθγία, Ρολωνία, Ρορτογαλία, ουμανία, Σλοβενία, Σουθδία, Ουκρανία). 1

2 Θα υπάρχει ςυνδρομι; Τα ελεφκερα κανάλια που παρακολουκοφμε ςιμερα κα παραμείνουν ελεφκερα/δωρεάν και ςτθ νζα ψθφιακι εποχι. Με τι FORMAT και ΑΝΑΛΥΣΗ εικόνασ εκπζμπονται τα ψθφιακά κανάλια; Το Format ςτο οποίο εκπζμπουν οι τθλεοπτικοί ςτακμοί (4:3 ι 16:9) εξαρτάται από τουσ ίδιουσ τουσ ςτακμοφσ. Η Digea ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΑΚΙΒΩΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΧΟ (ΤΟ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΑΔΗ) που τθσ ςτζλνουν τα κανάλια. Σχετικά με τθν ανάλυςθ, αυτι τθ ςτιγμι θ εκπομπι του ψθφιακοφ ςιματοσ των καναλιϊν πραγματοποιείται ςε Standard Definition. Η τεχνολογία MPEG4 δίνει τθ δυνατότθτα για εκπομπι ςε High Definition (υψθλι ανάλυςθ) ςτο μζλλον. Για να μπορζςουμε όμωσ να μιλιςουμε για εκπομπι ςε υψθλι ανάλυςθ, κα πρζπει να ολοκλθρωκεί θ ψθφιακι μετάβαςθ. 2

3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΡΟΜΡΗ ΑΡΟ ΤΟ ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΟΜΡΗΣ «ΡΛΑΚΑ» Στισ 19 Νοεμβρίου θ DIGEA ξεκινάει τθ μετάδοςθ με ψθφιακό ςιμα των ιδιωτικϊν καναλιϊν εκνικισ εμβζλειασ ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA, ΣΚΑΪ και STAR καλφπτοντασ τθν περιοχι τθσ νοτιοδυτικισ Θράκθσ. Εφαρμόηοντασ πάντα τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 21161/08, κα ξεκινιςει τθν εκπομπι ψθφιακοφ ςιματοσ από το κζντρο εκπομπισ τθσ Ρλάκασ, καλφπτοντασ τθ νοτιοδυτικι Θράκθ και ςυγκεκριμζνα το νότιο τμιμα του Ν. Ζβρου, το νότιο τμιμα του Ν. οδόπθσ, το νοτιοανατολικό τμιμα τθσ Ξάνκθσ αλλά και το βόρειο τμιμα τθσ Σαμοκράκθσ, και πόλεισ όπωσ τθν Αλεξανδροφπολθ, τθν Κομοτθνι, τθν Ξάνκθ κ.α. Το αναλογικό ςιμα κα διακοπεί από το κζντρο εκπομπισ τθσ Ρλάκασ, ςφμφωνα πάντα με τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ, ενϊ αξίηει να ςθμειωκεί ότι το κζντρο εκπομπισ τθσ Θάςου δεν ςυμμετζχει ςτθ μετάβαςθ και κα ςυνεχίςει να εκπζμπει αναλογικά. Οι κάτοικοι του Διμου Αλεξανδροφπολθσ κα καλυφκοφν από ψθφιακό ςιμα, ωςτόςο όςοι βλζπουν αποκλειςτικά από το κζντρο εκπομπισ τθσ Ρλάκασ, κα χάςουν το αναλογικό τουσ ςιμα, λόγω διακοπισ του αναλογικοφ ςιματοσ από το ςυγκεκριμζνο κζντρο εκπομπισ. Για το λόγο αυτό πρζπει να προμθκευτοφν ζγκαιρα και να εγκαταςτιςουν το απαραίτθτο εξοπλιςμό MPEG4 (τθλεόραςθ με ενςωματωμζνο αποκωδικοποιθτι ι εξωτερικό αποκωδικοποιθτι MPEG4), προκειμζνου να ςυνεχίςουν να λαμβάνουν τα τθλεοπτικά προγράμματα (οδθγίεσ ςφνδεςθσ του αποκωδικοποιθτι ακολουκοφν παρακάτω). Οι ςυχνότθτεσ εκπομπισ ψθφιακοφ ςιματοσ είναι οι εξισ: 24 (498 MHz) ALPHA, ALTER, ANT 1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και 32 (562 MHz) MEGA, ΣΚΑΪ, STAR. Κυλιόμενο μινυμα (Crawl) Σφντομα, οι τθλεκεατζσ που λαμβάνουν ςιμα από τθν Ρλάκα κα αρχίςουν να βλζπουν ςτισ οκόνεσ τουσ ζνα κυλιόμενο ενθμερωτικό μινυμα (Crawl), το οποίο κα τουσ πλθροφορεί για τισ άμεςεσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβοφν ενόψει τθσ ψθφιακισ μετάβαςθσ. 3

4 1. ΧΗΣΙΜΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Τι χρειάηεται ο καταναλωτισ για να βλζπει ψθφιακά; 1. Τθλεόραςθ με ενςωματωμζνο αποκωδικοποιθτι DVB-T MPEG4. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι εάν ο καταναλωτισ ζχει αγοράςει τθν τθλεόραςι του από τον Οκτϊβριο 2009 και ζπειτα, τότε ζχει μεγάλεσ πικανότθτεσ να διακζτει ενςωματωμζνο αποκωδικοποιθτι MPEG4. ι 2. Εξωτερικό αποκωδικοποιθτι DVB-T MPEG4 ι Η.264: Εάν θ τθλεόραςθ είναι μία κλαςςικι αναλογικι (CRT όχι επίπεδθ, «κουτί»), τότε: αρκεί ζνασ απλόσ αποκωδικοποιθτισ με υποδοχι SCART (μαφρο βφςμα) ι RCA (βφςμα με 3 χρϊματα- κίτρινο, άςπρο, κόκκινο). Εάν θ τθλεόραςθ είναι LCD ι PLASMA (επίπεδθ τθλεόραςθ), τότε: ςυνιςτάται ζνασ αποκωδικοποιθτισ με κφρα HDMI (πλακζ υποδοχι) που προςφζρει μζγιςτθ ποιότθτα κζαςθσ. ι 3. Κάρτα μετατροπζα (module) MPEG4: Στο εμπόριο υπάρχουν κάρτεσ, γνωςτζσ και ωσ μοντοφλεσ (modules), οι οποίεσ αποκωδικοποιοφν το πρωτόκολλο MPEG4 AVC και το επανακωδικοποιοφν ςε ςιμα VIDEO MPEG2. Με τθν τεχνολογία αυτι μπορεί να γίνει αναβάκμιςθ οποιαςδιποτε τθλεόραςθσ ζχει ενςωματωμζνο αποκωδικοποιθτι MPEG2 ι ςυςκευισ ψθφιακοφ αποκωδικοποιθτι MPEG2, εφόςον διακζτουν κατάλλθλθ κφρα/εςοχι (Common Interface) που να υποςτθρίηει τα DVB Common Interface Standards. Ρροςοχι όμωσ! Πςοι από τουσ καταναλωτζσ ζχουν ςκοπό να προβοφν ςε αγορά τζτοιου είδουσ κάρτασ, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι δεν είναι όλεσ οι κάρτεσ ςυμβατζσ με όλεσ τισ ςυςκευζσ. Για το λόγο αυτό, καλό κα ιταν γνωρίηουν τον ακριβι τφπο τθσ τθλεόραςισ τουσ, ζτςι ϊςτε ςτα ςθμεία πϊλθςθσ να τουσ ενθμερϊςει ο πωλθτισ για πικανι αςυμβατότθτα. Σε περίπτωςθ προβλθμάτων, απευκφνονται ςτο κατάςτθμα αγοράσ. Επίςθσ κα πρζπει να γνωρίηουν ότι χρθςιμοποιϊντασ κάρτα μετατροπισ κα υπάρχει χρονοκακυςτζρθςθ ςτθν αλλαγι των καναλιϊν. 4

5 ι 4. USB tuner - για λιψθ των ψθφιακϊν καναλιϊν ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι: Η χριςθ κεραίασ (ςυνικωσ περιλαμβάνεται ςτθ ςυςκευαςία) είναι απαραίτθτθ. Ρεριζχουν εςωτερικι κεραία, τθλεχειριςτιριο και θ τιμι τουσ κυμαίνεται γφρω ςτα 50. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΑΙΑΣ!!! Ρροςοχι! Δεν υπάρχουν ψθφιακά αξεςουάρ (βφςματα, καλϊδια κτλ). Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ αποκωδικοποιθτζσ Αποκωδικοποιθτισ δεν απαιτείται εάν θ τθλεόραςθ διακζτει ιδθ ενςωματωμζνο MPEG4. Ο αποκωδικοποιθτισ ζχει το δικό του τθλεχειριςτιριο και θ αλλαγι των ψθφιακϊν καναλιϊν κα γίνεται από αυτό πρακτικά ο αποκωδικοποιθτισ αντικακιςτά τον εςωτερικό δζκτθ τθσ τθλεόραςθσ και δίνει εικόνα και ιχο ςτθ ςυςκευι. Για το «άνοιγμα-κλείςιμο» τθσ τθλεόραςθσ, αυξομείωςθ του ιχου και τθν επιλογι των αναλογικϊν καναλιϊν ο καταναλωτισ χρθςιμοποιεί το τθλεχειριςτιριο τθσ τθλεόραςθσ. Για το ςυντονιςμό και γενικά για τθ ρφκμιςθ του αποκωδικοποιθτι, κακϊσ και για τθν επιλογι των ψθφιακϊν καναλιϊν, χρθςιμοποιεί το τθλεχειριςτιριο του αποκωδικοποιθτι. Ρροςοχι! Πταν ςβινει θ τθλεόραςθ, κα πρζπει να ςβινει και ο αποκωδικοποιθτισ από το δικό του τθλεχειριςτιριο, γιατί αλλιϊσ υπερκερμαίνεται και μπορεί να παρουςιάςει προβλιματα. Ζνασ αποκωδικοποιθτισ High Definition (HD) ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ και απεικόνιςθσ καναλιϊν υψθλισ ευκρίνειασ (διακζτει κφρα HDMI). Ρροσ το παρόν, τα κανάλια που εκπζμπονται ψθφιακά μζςω τθσ Digea εκπζμπουν ςε Standard Definition. Το πρωτόκολλο MPEG4 δίνει τθ δυνατότθτα για εκπομπι ςε High Definition ςτο μζλλον. Κάκε τθλεόραςθ χρειάηεται δικό τθσ αποκωδικοποιθτι, εάν δεν διακζτει ενςωματωμζνο (δθλαδι αν 3 τθλεοράςεισ, τότε 3 αποκωδικοποιθτζσ). Σε αντίκετθ περίπτωςθ, εάν δθλαδι ο καταναλωτισ ενϊςει όλεσ τισ τθλεοράςεισ με ζναν αποκωδικοποιθτι, τότε όλεσ κα δείχνουν το ίδιο κανάλι. Ρριν επιλζξει ο καταναλωτισ αποκωδικοποιθτι κα πρζπει να ςκεφτεί: - πόςεσ τθλεοράςεισ ζχει - τι είδουσ (και πόςεσ) υποδοχζσ ζχει θ τθλεόραςι του και - εάν κζλει να γράφει προγράμματα ι να προγραμματίηει τθν εγγραφι τουσ. 5

6 Από ποφ μπορεί ο καταναλωτισ να προμθκευτεί αποκωδικοποιθτι; Σε οποιοδιποτε κατάςτθμα θλεκτρικϊν ι θλεκτρονικϊν ειδϊν και ςε super market. Ροιο είναι το κόςτοσ του; Αυτι τθ ςτιγμι θ μζςθ τιμι ενόσ βαςικοφ αποκωδικοποιθτι κυμαίνεται μεταξφ 35 και 40 ευρϊ. Ππωσ ςυμβαίνει με όλεσ τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο και αποκωδικοποιθτζσ με επιπλζον χαρακτθριςτικά (π.χ ενςωματωμζνο ςκλθρό δίςκο) και φυςικά μεγαλφτερο κόςτοσ. 6

7 Ρϊσ ςυνδζεται ο αποκωδικοποιθτισ; 1. Συνδζουμε το καλϊδιο τθσ κεραίασ ςτον αποκωδικοποιθτι (υποδοχι RF IN) για τα ψθφιακά κανάλια. 2. Συνδζουμε τον αποκωδικοποιθτι με τθν τθλεόραςθ με το ειδικό καλϊδιο τφπου α) SCART ι β) RCA ι γ)hdmi 7

8 α) β) γ) 8

9 3. Βάηουμε τον αποκωδικοποιθτι ςτθν πρίηα. 4. Για να ςυνεχίςουμε να βλζπουμε και τα αναλογικά κανάλια, ςυνδζουμε ζνα δεφτερο καλϊδιο κεραίασ από τον αποκωδικοποιθτι (υποδοχι RF OUT) 5. ςτθν τθλεόραςθ (υποδοχι RF IN). 9

10 6. Τζλοσ, βρίςκουμε ςτθν τθλεόραςθ τθν είςοδο που ζχουμε ςυνδζςει τον αποκωδικοποιθτι, χρθςιμοποιϊντασ το τθλεκοντρόλ τθσ τθλεόραςθσ (ςυνικωσ περιγράφονται ωσ AV1,2, ΕΧΤ1,2, HDMI 1,2 κ.λπ.) και ςυντονίηουμε τον αποκωδικοποιθτι χρθςιμοποιϊντασ το τθλεκοντρόλ του, αφοφ πρϊτα ζχουμε διαβάςει τισ οδθγίεσ του. 7. Στο εξισ, αλλάηουμε τα κανάλια με το τθλεκοντρόλ του αποκωδικοποιθτι. Το τθλεκοντρόλ τθσ τθλεόραςθσ το χρθςιμοποιοφμε μόνο για το άνοιγμα/ κλείςιμο τθσ τθλεόραςθσ και τθν αυξομείωςθ του ιχου. *Εάν ο καταναλωτισ που καλεί ζχει πρόςβαςθ ςτο internet, μποροφμε να του προτείνουμε να δει τα βιματα ςφνδεςθσ του αποκωδικοποιθτι ςτο site τθσ εταιρείασ μασ, ςτθν κατθγορία «είμαι ιδιϊτθσ --- πϊσ ςυνδζω τον αποκωδικοποιθτι». Σε κάκε περίπτωςθ, ο καταναλωτισ μπορεί να καλζςει ςτο τθλεφωνικό κζντρο τθσ Digea για περιςςότερεσ και πιο εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ψθφιακι μετάβαςθ και τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ Από ςτακερό τθλζφωνο για όλουσ τουσ παρόχουσ: 0,62 /λεπτό Από κινθτό τθλζφωνο για όλουσ τουσ παρόχουσ: 1,05 /λεπτό Στισ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Ρ.Α και θ χρζωςθ είναι ανά δευτερόλεπτο Ϊρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα - Κυριακι (07:00-24:00) Help line τθλ. κζντρου:

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ Κίνδυνοι και Αςφάλεια Δορυφορικϊν υςτθμάτων Πρόςβαςθσ Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρικό ςφςτημα μζςω δικτφου GSM/GPRS χρηςιμοποιϊντασ τον μικροελεγκτή Arduino Uno

Τηλεμετρικό ςφςτημα μζςω δικτφου GSM/GPRS χρηςιμοποιϊντασ τον μικροελεγκτή Arduino Uno ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ ΡΕΛΑΛΑ ΣΧΟΛΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ Τηλεμετρικό ςφςτημα μζςω δικτφου GSM/GPRS χρηςιμοποιϊντασ τον μικροελεγκτή Arduino Uno ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΛΩΑΝΝΛΔΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011. Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011. Περιεχόμενα. Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3 ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος #1, Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Οι επεξεργαςτζσ των Intel και AMD... 3 Σφγκριςθ: 4 CPU με τιμι ωσ 100 Ευρϊ... 5 Υπερχρονίηοντασ τον Intel Pentium Dual Cre Ε5500...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM».

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΘΤΘΣ ΣΧΟΛΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓ. ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ID3 TAGS ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ. ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕΩ ID3 TAGS.

ID3 TAGS ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ. ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕΩ ID3 TAGS. Σ ε λ ί δ α 0 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΟΛΘ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΜΘΜΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ID3 TAGS ΚΑΙ ΨΘΦΙΑΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΕ. ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΜΕΩ ID3 TAGS.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ

Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ Μηα παιηά ηζηνξία κε λένπο πξσηαγσληζηέο Γιϊργοσ Μακιόσ C.E.O. DIGEA S.A. 20 /05/2010 Να πει κανείσ ι να μθν πει? 10 χρόνια μετά Η τεχνολογία των δεκτϊν και εκπομπισ εξελίχτθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «χεδίαςη και Καταςκευή Ηλεκτρονικϊν Κυκλωμάτων και υςτημάτων» ΡΟΔΟΜΑΚΘΣ ΑΝΤΩΝΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευςθ ςτο βίντεο

Εκπαίδευςθ ςτο βίντεο Εκπαίδευςθ ςτο βίντεο - Ραραγωγι βίντεο και εκπαίδευςθ ςτα μζςα Φυλλάδιο Μια ειςαγωγι ςτθν εκπαίδευςθ ςτο βίντεο 1. Η παιδαγωγικι των προγραμμάτων βίντεο 2. Ρικανά κζματα για το πρόγραμμα βίντεό ςασ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα