Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T"

Transcript

1 Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΙΟΝΤΙΟ Πληροφορική,ΣΑΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Πληροφορική. ΤΝΟΨΗ Η εποχι τθσ αναλογικισ τθλεόραςθσ φαίνεται να περνά ανεπιςτρεπτί και οι νζεσ τεχνολογίεσ μετάδοςθσ ψθφιακοφ ςιματοσ κερδίηουν ολοζνα και περιςςότερο ζδαφοσ.το δίκτυο μετάδοςθσ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ (DTS) πλεονεκτεί ςθμαντικά του προκατόχου του και για το λόγο αυτό θ μελζτθ τθσ τεχνολογίασ DVB-T πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται, εμφανίηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Πολλζσ είναι οι διεργαςίεσ αλλά και τα πρότυπα τα οποία λαμβάνουν χϊρα κατά τθν παραγωγι του ψθφιακοφ ςιματοσ αλλά και τθσ τθλεοπτικισ του μετάδοςθσ.αυτά και κυρίωσ τα βαςικά τουσ τεχνικά χαρακτθριςτικά αποτελοφν τα βαςικά κζματα του παρόντοσ εγγράφου. Λζξεισ κλειδιά:ψθφιακι τθλεόραςθ,digital video Broadcasting,DVB-T,MPEG2 Transport Stream,COFDM 1.ΕΙΑΓΩΓΗ Η ψθφιακι τθλεόραςθ (Digital Television DTV) είναι ζνασ τρόποσ μετάδοςθσ των κινοφμενων εικόνων ςυνοδευόμενων από ιχο που ςυνκζτουν ζνα τθλεοπτικό πρόγραμμα, μαηί με άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ κείμενο και διαδραςτικότθτα. Χρθςιμοποιεί ψθφιακά διαμορφωμζνα δεδομζνα, τα οποία είναι ςυμπιεςμζνα και απαιτεί αποκωδικοποίθςθ από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο ςετ τθλεόραςθσ-δζκτθ. Σα πλεονεκτιματα που δίνει ζναντι του αναλογικοφ ςυςτθματοσ μετάδοςθσ τθλεόραςθσ είναι πολλά και παρουςιάηονται παρακάτω. Η αναλογικι και θ ψθφιακι τθλεόραςθ διαφζρουν ςτον τρόπο που θ πλθροφορία μεταφζρεται από τθν πθγι ςτο δζκτθ. τθν αναλογικι ευρυεκπομπι το ςιμα είναι ςτθ μορφι ενόσ ςυνεχοφσ κφματοσ, ενϊ ςτθν ψθφιακι είναι ςτθ μορφι διακριτϊν τμθμάτων πλθροφορίασ. Η απαιτοφμενθ πλθροφορία για ζνα τθλεοπτικό πρόγραμμα κωδικοποιείται ςε μια ψθφιακι ακολουκία από μθδζν και ζνα, όπωσ δθλαδι λειτουργεί ζνασ υπολογιςτισ. Με τον τρόπο αυτό θ τεχνικι ποιότθτα μπορεί να είναι πολφ καλφτερθ και περιςςότερο ςυνεκτικι. Η ψθφιακι ροι δεδομζνων καταλαμβάνει πολφ λιγότερθ χωρθτικότθτα ςτα ραδιοκφματα επιτρζποντασ ζτςι τθ ςυνφπαρξθ πζντε, ζξι ι επτά διαφορετικϊν προγραμμάτων ςτο χϊρο που χρειαηόταν ςτο παρελκόν για ζνα μόνο αναλογικό κανάλι. Αυτό ωςτόςο που τθν κάνει να ξεχωρίηει, είναι θ εντελϊσ νζα εμπειρία τθσ διαδραςτικότθτασ. Ο τθλεκεατισ χρθςιμοποιϊντασ το τθλεχειριςτιριο μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε κάκε είδουσ πλθροφορία: το ψθφιακό κείμενο είναι πιο ευδιάκριτο από το παλαιότερο ςφςτθμα teletext και θ εμπλουτιςμζνθ τθλεόραςθ (enhanced TV) δίνει τθν επιπρόςκετθ ευχαρίςτθςθ ςχετιηόμενων πλθροφοριϊν που τρζχουν παράλλθλα με το παρακολουκοφμενο τθλεοπτικό πρόγραμμα. Μερικά ψθφιακά ςυςτιματα επιτρζπουν τθν επιλογι τθσ κάμερασ μζςω τθσ οποίασ ο τθλεκεατισ παρακολουκεί ςπουδαία γεγονότα ι τθν αφξθςθ τθσ επιλογισ πλθροφοριϊν είτε αυτά είναι ειδιςεισ είτε ακλθτικά είτε άλλο περιεχόμενο. Μερικζσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ παρζχουν ακόμθ και πρόςβαςθ ςε ςελίδεσ του διαδικτφου μζςω του τθλεοπτικοφ ςετ. τθν Ευρϊπθ είναι απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να προωκιςει ςτα κράτθ μζλθ τθσ τθν ψθφιακι τθλεόραςθ και μάλιςτα να ολοκλθρωκεί θ μετάβαςθ από τθν αναλογικι ςτθν πλιρωσ ψθφιακι εποχι μζχρι το 2015.

2 2.ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Τπάρχουν πολλοί τρόποι μετάδοςθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Η παροφςα εργαςία κα αςχολθκεί κυρίωσ με τθν επίγεια μετάδοςθ ςτο γεωγραφικό χϊρο τθσ Ευρϊπθσ, όπου θ ανάπτυξι τθσ είναι εντυπωςιακι, και κα προςπακιςει να παρουςιάςει με ςυνοπτικό αλλά και κατανοθτό τρόπο τθ μετάδοςθσ του ψθφιακοφ ςιματοσ παρουςιάηοντασ τα βαςικότερα ςτάδια δθμιουργίασ του ξεκινϊντασ από τθν κωδικοποίθςθ και τθν πλαιςίωςθ και καταλιγοντασ ςτθν πολυπλεξία και τθ διαμόρφωςθ του. DVB-T Η ψθφιακι επίγεια τθλεόραςθ (DTTV ι DTT) είναι μία υλοποίθςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ για παροχι τθλεόραςθσ, που απαιτεί χριςθ μιασ ςυμβατικισ κεραίασ αντί ενόσ δορυφορικοφ πιάτου ι μιασ καλωδιακισ ςφνδεςθσ. Η τεχνολογία που χρθςιμοποιείται είναι το ATSC ςτθ Βόρεια Αμερικι, το ISDB-Σ ςτθν Ιαπωνία, το DVB-T ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αυςτραλία και το DMB-T/H ςτθν Κίνα. Η DTT μεταδίδεται ςε ραδιοςυχνότθτεσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων τθσ αναλογικισ τθλεόραςθσ, με τθ βαςικι διαφορά τθσ μετάδοςθσ πολυπλεξιϊν που επιτρζπουν τθ λιψθ πολλϊν καναλιϊν ςε ζνα εφροσ μιασ απλισ ςυχνότθτασ (όπωσ ζνα UHF ι VHF κανάλι). Η ποςότθτα των δεδομζνων που μποροφν να μεταδοκοφν (και κατά ςυνζπεια ο αρικμόσ των καναλιϊν) εξαρτάται από τθν επιλογι επικυμθτισ ποιότθτασ του μεταδιδόμενου προγράμματοσ και φυςικά από το χρθςιμοποιοφμενο ςχιμα διαμόρφωςθσ. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα ςχιματα διαμόρφωςθσ παρουςιάηονται ςτθν επόμενθ ενότθτα. Η λιψθ του ψθφιακοφ ςιματοσ γίνεται με ειδικοφσ δζκτεσ (STB) που αναλαμβάνουν να μετατρζψουν το ψθφιακό ςιμα ςε αναλογικό για προβολι ςτισ υπάρχουςεσ ςυςκευζσ τθλεόραςθσ και να επεξεργαςτοφν ταυτόχρονα τα επιπλζον δεδομζνα(data) που ςυνοδεφουν τα τθλεοπτικά(video,audio). Μζςω αυτϊν παρζχονται όλεσ οι νζεσ υπθρεςίεσ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. 3.ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ DVB-T Σο πρότυπο DVB-T κζτει τισ εξισ προδιαγραφζσ: Κωδικοποίθςθ MPEG-2 ι Η.264/MPEG4 Concatenated Coding (Convolutional + Block Coding) Διαμόρφωςθ QPSK / 16QAM / 64QAM COFDM Μετάδοςθ ςτθ ηϊνθ UHF Εφροσ ηϊνθσ 6-8 MHz Ρυκμοί μετάδοςθσ Mbps Όλα τα βιματα από τθ δθμιουργία του ςιματοσ μζχρι και τθν εκπομπι του παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω. 3.1 Κωδικοποιήςη Εικόνασ-Ήχου (Video-Audio Encoding) Η πραγματικι ςυμπίεςθ βίντεο ορίηεται ςτο πρότυπο ISO/IEC Η πιο ςθμαντικι λειτουργία του κωδικοποιθτι είναι θ μελλοντικι πρόβλεψθ του περιεχομζνου τθσ εικόνασ.προςπακεί δθλαδι ο αποκωδικοποιθτισ να δθμιουργιςει μια πρόγνωςθ του επόμενου καρζ, αναλφοντασ τισ τρζχουςεσ εικόνεσ και τα δεδομζνα του παρελκόντοσ. Οςο καλφτερθ θ πρόβλεψθ τόςο μικρότερθ θ διαφορά από τθν πραγματικι εικόνα που παίρνουμε ςτο τελικό αποτζλεςμα. Κακϊσ ο κωδικοποιθτισ χρθςιμοποιεί τον ίδιο αλγόρικμο πρόγνωςθσ με τον αποκωδικοποιθτι μπορεί να υπολογίςει τθν πρόβλεψθ του δζκτθ.λαμβάνοντασ αυτό ωσ δεδομζνο τελικά τθν μόνθ πλθροφορία που χρειάηεται να κωδικοποιιςει και να μεταδϊςει είναι οι διορκϊςεισ ςτθν πρόβλεψθ. Κάκε πρόβλεψθ κα πρζπει να ζχει αρχικοποίθςθ ενϊ οι επόμενεσ βαςίηονται ςτθν αρχικι πλθροφορία.ζτςι διακρίνουμε 3 κατθγορίεσ κωδικοποίθςθ εικόνασ κατά τθ ροι των δεδομζνων οι οποίεσ και εμφανίηονται ςτον Πίνακα 1. Με τθν φπαρξθ των πλαιςίων B κακίςταται ςαφζσ ότι το MPEG video δεν ςτζλνει φωτογραφίεσ υποχρεωτικά με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, αλλά ότι ο κωδικοποιθτισ μπορεί να αποφαςίςει να ςτείλει ζνα πλαίςιο νωρίτερα, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ καλφτερθ πρόβλεψθ, με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ εφρουσ ηϊνθσ. Ο αποκωδικοποιθτισ πρζπει να ζχει αρκετι μνιμθ RAM για να κρατιςει τισ εικόνεσ διακζςιμεσ μζχρισ ότου δεν υπάρχουν άλλεσ αναφορζσ προσ αυτζσ,ενϊ ο κωδικοποιθτισ με τθ ςειρά του πρζπει να παρακολουκεί ανά πάςα ςτιγμι τθ διακεςιμότθτα μνιμθσ του αποκωδικοποιθτι.

3 Κωδικοποίθςθ Ι(Intra-Frame) P(Predictive coded picture) B(Bidirectional predictive coded picture) Σφποσ Πρόβλεψθσ Καμία πρόβλεψθ. Σο πλαίςιο είναι πλιρεσ και μπορεί να ςυγκρικεί με μια JPEG εικόνα.είναι το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ αποκωδικοποίθςθσ. Σο πλαίςιο αυτό χρθςιμοποιεί τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζχει αναφορζσ μόνο ςε πλαίςια του παρελκόντοσ Χρθςιμοποιεί τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζχει αναφορζσ τόςο ςε παρελκοντικά όςο και ςε μελλοντικά πλαίςια. Πίνακασ 1 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα για το πωσ εξοικονομείται πλθροφορία και κατά ςυνζπεια εφροσ ηϊνθσ είναι θ περίπτωςθ κίνθςθσ μιασ μπάλασ.το παράδειγμα ζχουμε ζνα ςτακερό υπόβακρο το οποίο δεν αλλάηει πολφ, ενϊ παράλλθλα καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςκθνισ.ο αποκωδικοποιθτισ το ςθμαντικότερο ζργο που ζχει να κάνει είναι να παρατθριςει τθν κίνθςθ τθσ μπάλασ. Μζςα από τθν παρατιρθςθ των προθγοφμενων frames(το τελευταίο και το προτελεφταιο) μπορεί να υποκζςει τθ ςυνζχεια τθσ κίνθςθσ τθσ μπάλασ,προβλζποντασ ζτςι τθ κζςθ τθσ για το επόμενο frame ςτο οποίο δε χρειάηεται φυςικά να ξαναςταλοφν οι πλθροφορίεσ του υποβάκρου. Με τον τρόπο αυτό μειϊνεται κατά πολφ θ ποςότθτα τθσ προσ μετάδοςθσ πλθροφορίασ Μια ςθμαντικι επίςθσ λεπτομζρεια θ οποία παίηει ρόλο ςτθ επιλογι τθσ πλθροφορίασ προσ μετάδοςθ είναι θ παρακάτω: Σο ανκρϊπινο μάτι δεν μπορεί να δει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ μιασ εικόνασ με τθν ίδια ανάλυςθ. Για ζναν κεατι είναι αρκετά ευδιάκριτο, αν θ άκρθ ενόσ φφλλου από χαρτί ςε ζνα ςκοτεινό γραφείο είναι κολι, αλλά δεν κα μπορζςει να ανιχνεφςει με ευκολία ζνα ςθμείο πάνω ςτο χαρτί. Για το λόγο αυτό ο κωδικοποιθτισ πρζπει να επενδφςει το εφροσ ηϊνθσ ςτα άκρα.για να είναι πιο αποτελεςματικι θ κωδικοποίθςθ,το codec δεν λειτουργεί με τα pixel όπωσ του παραδίδονται από τον μετατροπζα A / D, αλλά τα δεδομζνα μετατρζπονται ςτο πεδίο των ςυχνοτιτων μζςω DCT(Discrete Cosine Transformation). Για τθν καλφτερθ χριςθ του μεταςχθματιςμοφ θ εικόνα χωρίηεται ςε τεμάχια των 64 pixels(8x8). Σο χειρότερο ςενάριο είναι να ζχουμε μια τυχαία κατανομι των τιμϊν μζςα ςε ζνα μπλοκ, επειδι τότε το φάςμα των ςυχνοτιτων χρθςιμοποείται ςε όλο το εφροσ του. Όμωσ, δεδομζνου ότι αυτό ςυμβαίνει ςπάνια, υπάρχει θ δυνατότθτα να γλιτϊςουμε ςε πλθροφορία και κατά ςυνζπεια ςε ζυροσ ηϊνθσ κακϊσ ςτα περιςςότερα πλαίςια ζχουμε απλϊσ μια ελαφριά διαβάκμιςθ χρωμάτων. Μετά τον DCT λαμβάνει χϊρα θ κβαντοποίθςθ ενϊ ακολουκεί το τελευταίο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ κατά το οποίο ο κωδικοποιθτιτθσ επιλζγει να ςτείλει μόνο τισ διορκϊςεισ των προβλζψεων,τα διανφςματα κίνθςθσ και φυςικά τα καινοφρια frames. Εκτόσ από τα κακαρά ςτοιχεία εικόνασ, ο κωδικοποιθτισ ςτζλνει επίςθσ μια ςυλλογι πλθροφοριϊν που ονομάηονται meta information και είναι ςθμαντικζσ για τον αποκωδικοποιθτι. Μεταξφ αυτϊν είναι πλθροφορίεσ που αφοροφν το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αναλογία των αρχικϊν δεδομζνων. Επιπλζον, προςτίκεται μια λζξθ ςυγχρονιςμοφ θ οποία επιτρζπει ςτον αποκωδικοποιθτι να κλειδϊνει πάνω ςτθ ςυγκεκριμζνθ ροι πλθροφορίασ (bitstream). Η κωδικοποίθςθ του ιχου γίνεται απο διάφορα πρότυπα μεταξφ των οποίων και το πρότυπο MPEG1 layer 2 το οποίο ορίηεται ςτο πρότυπο ISO/IEC Ζνα από τα χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου προτφπου είναι θ ιδιότθτα να εκμεταλλζυεται το γεγονόσ ότι το ανκρϊπινο αυτί δε μπορεί να ξεχωρίςει ιχουσ που μεταφζρονται ςε ςυχνότθτεσ γειτονικζσ ςυχνοτιτων θψθλότερθσ ιςχφοσ, με απότελεςμα να τισ κόβει από τθ μετάδοςθ κερδίηοντασ ςε εφροσ ηϊνθσ. 3.2 Διαμόρφωςη Ροήσ (Packetising) Αφου ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ εικόνασ και του ιχου μζςω τθσ πολυπλεξίασ ζχουμε τθ δθμιουργία των πακζτων προσ μετάδοςθ.to DVB πρότυπο ορίηει το μζγεκοσ του πακζτου ςτα 188 bytes.η τιμι αυτι δεν είναι τυχαία αλλά ουςιαςτικά είναι το ςφνολο 4 ΑΣΜ κελιϊν (μζγεκοσ κελιοφ 53bytes) αφαιρουμζνων τθσ ΑΣΜ κεφαλίδασ (header) και των bits του ΑΣΜ-Adaptation layer.ο λόγοσ επιλογισ του ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι τα ΑΣΜ δίκτυα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των πακζτων από τα studios προσ τουσ πομποφσ του ςιματοσ.η εικόνα 1 παρουςιάηει τθ δομι του πλαιςίου.

4 Κάκε πακζτο ξεκινάει με το byte 0x47 το οποίο χρθςιμοποιείται για το ςυγχρονιςμό μεταξφ του πομποφ και του δζκτθ όταν δεν είναι διακζςιμθ κάποια επιπρόςκετθ πλθροφορία ςυγχρνιςμοφ.τθν ςυνζχεια ακολουκεί το πεδίο των flags και το πεδίο του Packetising ID(προςδιορτιςτικό πακζτου). Κάκε υπθρεςία που περιζχεται μζςα ςε μια ροι μεταφοράσ δεδομζνων προςδιορίηεται και από ζνα διαφορετικό PID.Σο επόμενο πεδίο είναι ζνα προεραιτικό πεδίο του οποίου θ φπαρξθ υποδεικνφεται από τιμζσ ςτο πεδίο flags και ονομάηεται πεδίο προςαρμογισ. Μεταξφ άλλων το πεδίο προςαρμογισ δφναται να περιζχει πλθροφορίεσ οι οποίεσ υποδεικνφουν ςτον αποκωδικοποιθτι πότε να ξεκινιςει μια αποκωδικοποίθςθ.(πότε δθλ περιζχεται ζνα MPEG I frame) αλλά και πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το ςυγχρονιςμό ενόσ video με τον ιχο του. Και φυςικά τελευταίο ακολουκεί το πεδίο του ωφζλιμου φορτίου (payload). Μια ροι πλθροφορίασ κατά MPEG περιζχει εκτόσ από δεδομζνα ιχου και εικόνασ και πολλζσ βοθκθτικζσ πλθροφορίεσ.τον πίνακα 2 παρουςιάηονται κάποιεσ από τισ πιο αξιοςθμείωτεσ. 3.3 Πολυπλζκτησ (Multiplexer) Βαςικι λειτουργία του πολυπλζκτθ είναι θ πολυπλεξία των δεδομζνων ιχου,εικόνασ,κακϊσ και των δεδομζνων πλθροφορίασ που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.η αρχι λειτουργίασ τουσ ςτθρίηεται ςτθν αρχι round robin:fifo.φμφωνα με τθν αρχι λειτουργίασ τα πακζτα εξζρχονται με τθ ςειρά που ειςζρχονται μζςα ςτον πολυπλζκτθ.ε περίπτωςθ που ο πολυπλζκτθσ δεν ζχει ωφζλιμα δεδομζνα να ςτείλει, ςτζλνει μθδενικό πακζτο με PID 0x1fff και φορτίο που ιςοφται με ςειρά μθδενικϊν. 3.4 Κωδικοποίηςη Καναλιοφ (Channel Encoding) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κωδικόποιιςθσ του ςιματοσ μζςω των παραπάνω προτφπων ςτο ςιμα μασ προςτίκενται διάφοροι κϊδικεσ και μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ, όπωσ ο Reed-Solomon για μπλοκ κωδικοποίθςθ και ο Viterbi για ςυνελικτικι bit κωδικοποίθςθ. Αυτοί εφαρμόηονται για τθ μεγαλφτερθ ςτακερότθτα του ςιματοσ παρζχοντασ προςταςία από μεμονωμζνα λάκθ ι ακόμα και εκριξεισ λακϊν.πιο ςυγκεκριμζνα κάκε πακζτο υπόκειται ςε Reed Solomon κωδικοποίθςθ και επεκτείνεται κατά 16 bytes φτάνοντασ το ςυνολικό μικοσ των 204.Οι πλθροφορίεσ που προςτίκενται επιτρζπουν τθ διόρκωςθ μζχρι και 8 λανκαςμζνων (corrupted) bytes.το πρότυπο DVB αυτο το βιμα αναφζρεται ωσ outer code. Short name (φντομογραφία) Long Name(Ολογράφωσ) Περιγραφι PAT(PID 0x0000) Program Association Table Περιζχει λίςτα προγραμμάτων και αναφορζσ ςτον NIT CAT (PID 0x0001) Conditional Access Table Δεδομζνα που ελζγχουν τθν αποκρυπρογράφθςθ τθσ pay-tv NIT (PID 0x0010) SDT,BAT (PID 0x0011) DVB Network Information Table Service Descriptor Table,Bouquet Association Table Περιζχει πλθροφορίεσ για δίκτυο εκπομπισ,επιπρόςκετεσ ςυχνότθτεσ αλλά και τοποκεςίεσ απο τισ οποίεσ εκπζμπεται το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Πίνακασ με τα ονόματα των προγραμμάτων κακϊσ και τισ διακζςιμεσ γλϊςςεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ροι δεδομζνων EIT (PID 0x0012) Event Information Table Περιζχει τον θλεκτρονικό οδθγό οδθγό προγράμματοσ PMT (PID via PAT) Program Map Table Μεταφζρει πλθροφορίεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.π.χ ποιο PID χρθςιμοποιείται για το video και ποιο PID για τον ιχο.κάκε πρόγραμμα ζχει το δικό του PMT. Πίνακασ 2

5 Για να ενδυναμϊςουμε ακόμα περιςςότερο το ςιμα μασ ςτθ ςυνζχεια εφαρμόηεται τεχνικι interleaving.κάκε πακζτο διαςτρωματϊνεται με τα επόμενα 12 πακζτα ζτςι ϊςτε το πρϊτο byte του πακζτου μζνει αμετάβλθτο, ςτο δεφτερο byte δίνεται θ τιμι του δευτζρου byte του τελευταίου πακζτου,ςτο 3 byte δίνεται θ τιμι του 3 byte του προτελευταίου πακζτου και ουτω κακεξισ...σα bytes ςυγχρονιςμοφ δεν υπόκεινται ςε επεξεργαςία. Με τθ διαδικαςία αυτι και ςε ςυνδυαςμό με το Reed Solomon ο αποκωδικοποιθτισ κακίςταται ικανόσ να διορκϊςει μζχρι και 704 ςυνεχόμενα λανκαςμζνα bits. Από το ςθμείο αυτό και πζρα τα δεδομζνα μασ πλζον πάυουν να αποτελοφν bytes και ξεκινά θ διαδικάςια χειριςμοφ τουσ ωσ bits.μάλιςτα ανάλογα με τθν κωδικοποίθςθ μετάδοςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί κάκε ν-άδα bits αποτελεί και ζνα ςφμβολο.οι δυνατζσ κωδικοποιιςεισ που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν κατά το πρότυπο DVB είναι θ QPSK(όπου ν=2) θ 16QAM (όπου ν=4) και θ 64QAM όπου ν=6 Κακϊσ το ςιμα μασ πρόκειται να μεταδοκεί ςτον αζρα-ατμόςφαιρα και είναι δυνατόν να υπόκειται ςε κόρυβο,παραμόρφωςθ αλλά και κάκε είδουσ παρεμβολι,ζνα νζο ςτρϊμα κϊδικα εφαρμόηεται πάνω του. Μια ςυνελικτικι κωδικοποίθςθ θ οποία ονομάηεται και inner coder εφαρμόηεται ςτθν αλλθλουχία των bits του ςιματοσ ζχοντασ ωσ ζξοδο 2 bits για κάκε bit ειςόδου. Με τον τρόπο αυτό καταφζρνουμε να ελλατϊςουμε κατά πολφ το κόρυβο επιτυγχάνοντασ ζτςι χαμθλότερο απαιτοφμενο λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο.αυτι θ μζκοδοσ ονομάηεται Forward Error Correction.τθ διαδικαςία που μόλισ αναφζραμε θ μζκοδοσ FEC καταναλϊνει το μιςό εφροσ ηϊνθσ αφοφ για κάκε bit πλθροφορίασ αναγκαηόμαςτε ναεκπζμψουμε 2 bits για αυτό και ονομάηεται 1/2 FEC.Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ μετάδοςθσ αλλά και τθν ικανότθτα του δζκτθ να διορκϊςει κάποια λάκθ διάφοροι τφποι FEC μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν.σο DVB πρότυπο επιτρζπει τθ χριςθ των 1/2,2/3,3/4,5/6 και 7/8 FEC. Σο ςφςτθμα υπθρεςιϊν επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ είναι ςχεδιαςμζνο να λειτουργεί ςτθν περιοχι VHF και UHF ςυχνοτιτων, όπου υπάρχουν και άλλεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (Μετάδοςθ τθλεόραςθσ μζςω αναλογικοφ ςιματοσ όπωσ PAL/SECAM/NTSC). Κατά ςυνζπεια, απαιτείται τζτοια ςχεδίαςθ ϊςτε να υπάρχει επαρκισ προςταςία ενάντια ςε υψθλά επίπεδα ομοδιαυλικισ παρεμβολισ (CCI) και παρεμβολισ γειτονικοφ διαφλου. Είναι επίςθσ ηθτοφμενο το ςφςτθμα να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να επιτυγχάνεται μζγιςτθ αποδοτικότθτα φάςματοσ όταν χρθςιμοποιείται ςτισ ηϊνεσ VHF και UHF (το τελευταίο επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ δίκτυα απλισ ςυχνότθτασ). Για τθν επίλυςθ των πιο πάνω προβλθμάτων χρθςιμοποιείται θ OFDM. H ορκογϊνια πολυπλεξία διαίρεςθσ ςυχνότθτασ (OFDM) είναι ζνα ψθφιακό ςχιμα διαμόρφωςθσ πολλϊν φερόντων, ςτο οποίο το διατικζμενο εφροσ ηϊνθσ του καναλιοφ διαιρείται ςε ζναν αρικμό από ίςου εφρουσ ηϊνθσ υποκανάλια. Σο εφροσ ηϊνθσ κάκε υποκαναλιοφ είναι επαρκϊσ ςτενό ζτςι ϊςτε τα χαρακτθριςτικά τθσ απόκριςθσ ςυχνότθτασ των υποκαναλιϊν να είναι ςχεδόν ιδανικά. Για κάκε υποκανάλι χρθςιμοποιείται και ζνα φζρον του οποίου θ ςυχνότθτα επιλζγεται ζτςι ϊςτε τα υποφζροντα να είναι ορκογϊνια μεταξφ τουσ. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται θ παρεμβολι μεταξφ των υποκαναλιϊν και δε χρειάηονται ενδιάμεςεσ ηϊνεσ διαχωριςμοφ ανάμεςά τουσ. Αυτό κάνει πολφ πιο εφκολθ τθ ςχεδίαςθ εκπομποφ και δζκτθ, ενϊ δε χρειάηεται ξεχωριςτό φίλτρο για κάκε υποκανάλι, όπωσ ςτθ ςυμβατικι FDM. Τπάρχουν δυο δυνατζσ καταςτάςεισ μετάδοςθσ:θ 2k και θ 8k. Η διαφορά τουσ ζγκειται ςτον αρικμό των φερουςϊν που χρθςιμοποιοφνται αφοφ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε 1705 υπο-φζρουςεσ(ζυροσ υποκαναλιοφ 1,116kH) ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ζχουμε 6817 υπο-φζρουςεσ (ζυροσ υποκαναλιοφ 4,464kHz.) το DVB ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ bits μεταδίδεται ταυτόχρονα πάνω από ζνα μεγάλο πλικοσ υποφερουςϊν (1705 ςτθ 2κ και 6817 ςτθν 8κ) που ςτο ςφνολο τουσ διαμορφϊνουν ζνα ενιαίο ςιμα εφρουσ ηϊνθσ 8Mhz. Σο ςφνολο αυτϊν των υποφερουςϊν αποτελεί ζνα OFDM ςφμβολο.για να μειωκοφν ακόμα περιςςότερο φαινόμενα παρεμβολισ και εξαςκζνθςθσ το ςιμα υπόκειται για άλλθ μια φορά ςε τεχνικι interleaving(διαςτρωμάτωςθσ).για το λόγο αυτό θ αλλθλουχία των bits μασ διαχωρίηεται ςε ομάδεσ των ν bits όπου το ν ιςοφται με τον αρικμό των bits που απαρτίηουν ζνα ςφμβολο και εξαρτάται από τον τφπο τθσ κωδικοποιθςθσ μετάδοςθσ που ζχει επιλεχκεί.αυτζσ οι ομάδεσ ςτθ ςυνζχεια υπόκεινται ςε νζα τεχνικι διαςτρωμάτωςθσ ςυμμετζχοντασ ςε ομάδεσ των 126 bits.

6 Ωςτόςο κα πρζπει να αναφερκεί ότι δε μεταφζρουν όλεσ οι φζρουςεσ πλθροφορία.κακϊσ το εφροσ ηϊνθσ του ςιματοσ μασ είναι αρκετά ευρφ (8Μhz) φαινόμενα μετάδοςθσ όπωσ ολίςκθςθ φάςθσ,εξαςκζνθςθ,παραμόρφωςθ μπορεί να ποικίλουν αρκετά και να επθρρεάηουν με διαφορετικό τρόπο τισ διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ που απαρτίηουν το εφροσ ηϊνθσ του ςιματοσ μασ.για να καταςτεί ικανόσ ο δζκτθσ να αντιμετωπίςει τζτοιου είδουσ φαινόμενα κάποιεσ φζρουςεσ φορτϊνονται με προκακοριςμζνα ςφμβολα.αυτζσ οι φζρουςεσ ονομάηονται πιλότοι και μάλιςτα διακρίνονται ςε δυο κατθγορίεσ:ςυνεχείσ και διάςπαρτουσ (continualscattered).οι ςυνεχείσ πιλότοι εμφανίηονται ςε κάκε ςφμβολο OFDM ςτθν ίδια κζςθ και μεταφζρουν το ίδιο QAM ςφμβολο.τπάρχουν 45 ι 177 ςυνεχείσ πιλότοι ςε κάκε ςφμβολο ανάλογα με τθν κατάςταςθ μετάδοςθσ(2k ι 8k) που ζχει επιλεχκεί.επιπλζον κάκε 12 θ φζρουςα ορίηεται ωσ διάςπαρτοσ πιλότοσ.οι πιλότοι είναι ενιςχυμζνοι από άποψθ ιςχφοσ πράγμα που τουσ κακιςτά ικανοφσ να ξεχωρίηουν μζςα ςτο φάςμα και να βοθκάνε το δζκτθ να κλειδϊςει επάνω ςτο ςιμα τουσ. Οι πιλότοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςυγχρονιςμό πλαιςίων, ςυγχρονιςμό ςυχνοτιτων, ςυγχρονιςμό χρόνου, εκτίμθςθ καναλιοφ, αναγνϊριςθ μεκόδου μετάδοςθσ. Ο δζκτθσ από τθν άλλθ, για τθν πραγμάτωςθ τθσ διαδικαςίασ αποκωδικοποίθςθσ χρειάηεται να γνωρίηει κάποιεσ παραμζτρουσ του ςιματοσ.αυτζσ οι παράμετροι κωδικοποιοφνται ςε μια δομι 37 bits, που με τθν προςκικθ των bits ςυγχρονιςμοφ αλλά και των bits διόρκωςθσ λακϊν ςτελεχϊνουν ζνα τελικό Block μικουσ 68 bits που ονομάηεται TPS block.ε κάκε OFDM ςφμβολο μιά ομάδα φερουςϊν χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά του TPS(17 για το 2k και 68 για το 8k). Αφοφ ολοκλθρωκεί θ είςοδοσ των πιλότων και των TPS bits, 1512 φζρουςεσ από τισ 1705 παραμζνουν διακζςιμεσ για τθ μετάδοςθ τθσ ωφζλιμθσ πλθρόφορίασ μασ. Κατά τθ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ και για τθν προςταςία των ςυμβόλων μασ από διαςυμβολικι παρεμβολι, θ οποία ςυμβαίνει όταν ζνα ςφμβολο αναμειγνφεται με το αντίγραφο ενόσ παλαιότερου ςυμβόλου που φτάνει κακυςτερθμζνα ςτο δζκτθ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι του διαςτιματοσ φφλαξθσ (guard interval) μεταξφ των ςυμβόλων.σο μικοσ του διαςτιματοσ φφλαξθσ ποικίλει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ μετάδοςθσ και μπορεί να ιςοφται με το 1/4,1/8, 1/16, 1/32 του μικουσ του ςυμβόλου. το DVB-T, οι πάροχοι μποροφν να επιλζξουν ανάμεςα ςε διάφορα ςχιματα διαμόρφωςθσ, ζχοντασ πάντα τθν επιλογι να μειϊςουν το ρυκμό εκπομπισ bit με όφελοσ τθν πιο εφκολθ λιψθ του ςιματοσ ςε πιο απομακρυςμζνουσ ι κινθτοφσ χριςτεσ. Οι παράμετροι του ςιματοσ είναι το διάςτθμα φφλαξθσ (guard interval), ο ρυκμόσ κωδικοποίθςθσ (coding rate) και θ διαμόρφωςθ που χρθςιμοποιείται. Ανάλογα με τθ διαμόρφωςθ προκφπτει και ζνασ αντίςτοιχοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ ςε Mbps, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτο πρότυπο του ETSI ΕN Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του διαφλου (χαρακτθριςτικά εδάφουσ και χρθςιμοποίθςθ φάςματοσ από άλλεσ υπθρεςίεσ) προκφπτει με βάςθ τον παραπάνω πίνακα ο μζγιςτοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων. Για παράδειγμα, αν θ γεωγραφία και θ διάταξθ των δεκτϊν ςτθν υπό μελζτθ περιοχι επιτρζπει τθ χριςθ 64 QAM ζναντι των 16QAM κα ζχουμε μεγαλφτερο ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων και άρα καλφτερεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Η εμπειρία που ζχουμε αποκτιςει μεχρι ςιμερα μασ δείχνει ότι αν κζλουμε να αυξιςουμε τθ ςτακερότθτα-ποιότθτα του ςυςτιματοσ αναγκαςτικά κα χάςουμε ςε ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων. Ζρευνα του BBC δείχνει ότι τα 16QAM (ρυκμόσ 3/4, 2K και 1/32 διάςτθμα φφλαξθσ) παρουςιάηουν καλφτερθ απόδοςθ από τα 64QAM (ρυκμόσ 2/3, 2K και 1/32 διάςτθμα φφλαξθσ), όςον αφορά 3 παραμζτρουσ: ομοδιαυλικι παρεμβολι, πολυδίοδθ διάδοςθ και impulsive interference (II). ε κάκε περίπτωςθ για να επιτευχκεί ο ίδιοσ λόγοσ C/I απαιτείτai μεγαλφτεροσ λόγοσ C/N για τα 64QAM. Αντικζτωσ, τα 16QAM παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ςτακερότθτα και καλφτερο ςυγχρονιςμό. Σο πλεονζκτθμα, βζβαια, των 64QAM είναι ο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων.]

7 Οι δφο μζκοδοι λειτουργίασ, 2k και 8k, που ορίηονται για τισ DVB-T μεταδόςεισ, χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ τοποκεςίασ και τον τρόπο λιψθσ. Η μζκοδοσ 2k είναι κατάλλθλθ για λειτουργία απλοφ εκπομποφ και για μικρά SFN δίκτυα, με περιοριςμζνεσ αποςτάςεισ μετάδοςθσ. Η μζκοδοσ 8k μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για λειτουργία απλοφ εκπομποφ και για μικρά και μεγάλα SFN δίκτυα. Η 8k δίνει και το μεγαλφτερο μζγεκοσ SFN κυψζλθσ. Η επιλογι του διαςτιματοσ φφλαξθσ αντιπροςωπεφει τθν ανταλλαγι μεταξφ χωρθτικότθτασ και του μεγζκουσ τθσ SFN κυψζλθσ. 4.ΔΙΚΣΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗ SFN,MFN Σο DVB-T υποςτθρίηει δφο τφπουσ δικτφου εκπομπισ, τουσ MFN και SFN. Σα δίκτυα MFN (Multi Frequency Network) ι Δίκτυα Πολλϊν υχνοτιτων επιτρζπουν τθν εκπομπι ίδιων ι διαφορετικϊν προγραμμάτων ανά εκπομπό και ςε διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ. Σα δίκτυα SFN (Single Frequency Network) ι Δίκτυα Κοινισ υχνότθτασ επιτρζπουν κατανεμθμζνθ εκπομπι του ίδιου προγράμματοσ από πολλοφσ πομποφσ που λειτουργοφν ςτθν ίδια ςυχνότθτα. Η υλοποίθςθ δικτφων επίγειων ψθφιακϊν εκπομπϊν μπορεί να γίνει με: Δίκτυα MFN Δίκτυα SFN υνδυαςμό MFN SFN Δίκτυα MFN με χριςθ SFN gap-fillers Μικρά dense- SFN Δίκτυα Η τελικι επιλογι είναι ςυνάρτθςθ των διακζςιμων ςυχνοτιτων, τθσ επικυμθτισ κάλυψθσ, του αρικμοφ των multiplexers κακϊσ και των επιμζρουσ εκνικϊν ςτρατθγικϊν. Άλλωςτε, θ υποςτιριξθ των δφο αυτϊν τφπων δικτφου και των ςυνδυαςμϊν τουσ ςυμβάλλουν ςτθν εξάπλωςθ του DVB προτφπου ζναντι των ανταγωνιςτϊν του (ΑTSC Αμερικι, ISDB - Ιαπωνία) παγκοςμίωσ. τα δίκτυα MFN κάκε πομπόσ χρθςιμοποιεί διαφορετικι ςυχνότθτα, ενεργεί ανεξάρτθτα και ζχει τθν δικιά του περιοχι κάλυψθσ. Η επαναχρθςιμοποίθςθ ςυχνοτιτων είναι δυνατι για ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ κατά περίπτωςθ, ενϊ ζχει ίδια φιλοςοφία δικτφου με τθν υπάρχουςα κατάςταςθ (αναλογικι τθλεόραςθ). Κατά ςυνζπεια, ζνα μεγάλο μζροσ του υπάρχοντοσ δικτφου μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί, ιδίωσ για ςτακερι λιψθ, και ζτςι να διατθρθκεί μεγάλο μζροσ του υπάρχοντοσ δικτφου αναλογικϊν εκπομπϊν για μεγάλο διάςτθμα. τα δίκτυα SFN όλοι οι πομποί ςτο δίκτυο χρθςιμοποιοφν τθν ίδια ςυχνότθτα και ςυνειςφζρουν ςε μία επικυμθτι περιοχι κάλυψθσ, δεν λειτουργοφν αυτόνομα και πρζπει να μεταφζρουν το ίδιο περιεχόμενο. τθν περιοχι κάλυψθσ πρζπει να είναι διακζςιμθ ελεφκερθ- θ ίδια ςυχνότθτα. Η υπάρχουςα υποδομι δικτφου αναλογικϊν εκπομπϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αλλά με τθν προςκικθ και νζων ςτακμϊν. Η ςωςτι ςχεδίαςθ SFN δικτφων δίνει πιο ομοιογενι κατανομι πεδίου για κινθτι λιψθ (portable & mobile) το DVB-T υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ και των δφο τρόπων διάρκρωςθσ δικτφου, τα μεικτά δίκτυα MFN- SFN. Η διάταξθ ζχει ωσ εξισ: μζςα ςε ζνα δίκτυο κεντρικϊν ςτακμϊν τφπου MFN, δευτερεφοντεσ ςτακμοί μικρότερθσ ιςχφοσ ςυμπλθρϊνουν τθν κάλυψθ λειτουργϊντασ ςτθν ίδια ςυχνότθτα με τον κεντρικό ςτακμό που ανικουν. Η υλοποίθςθ γίνεται ποικιλοτρόπωσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε χϊρασ. Με τθ λφςθ αυτι ξεπερνϊνται προβλιματα κάλυψθσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, αφοφ είναι και οικονομικά και πρακτικά ςυμφζρουςα. Αυτό τθν κάνει τθν κυρίαρχθ επιλογι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ςιμερα. Σο επικρατζςτερο ςενάριο υλοποίθςθσ είναι να ζχουμε δομι δικτφου MFN για εκνικι κάλυψθ και μικρότερεσ δομζσ SFN για τοπικι κάλυψθ. Σα ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τα δίκτυα MFN και SFN είναι τα εξισ: Σα δίκτυα SFN ζχουν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ ςυχνοτιτων εξοικονόμθςθ φάςματοσ. Με δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ OFDM, ςτο δζκτθ ςυνειςφζρουν εποικοδομθτικά περιςςότερα του ενόσ ςιματα, που παράγουν ζνα Κζρδοσ Δικτφου. Η κατανομι ςιματοσ είναι ομοιόμορφθ ςτθν περιοχι κάλυψθσ για τον ίδιο αρικμό πομπϊν και θ ςυνολικι ιςχφσ χαμθλότερθ από ότι ςτα MFN. Σο μειονζκτθμά τουσ είναι ότι απαιτοφν ςυγχρονιςμό των πομπϊν και ζχουν προβλιματα ενδοπαρεμβολισ. Σα δίκτυα ΜFN ζχουν αυξθμζνθ ιςχφ ςε ςχζςθ με αναλογικά και SFN. Χρθςιμοποιοφνται πολλζσ ςυχνότθτεσ και καλφπτονται μεγάλεσ περιοχζσ. Ζχουν παρόμοια κάλυψθ με τα υπάρχοντα αναλογικά

8 δίκτυα και δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ υπάρχουςασ υποδομισ. Επίςθσ, ευνοοφν τον τοπικό προγραμματιςμό,ενϊ δεν χρειάηονται ςυγχρονιςμό των πομπϊν. Παρόλο που ςτα δίκτυα MFN τα χαρακτθριςτικά πλάτουσ και κακυςτζρθςθσ των αντθχιςεων ςε κάκε περιοχι δε μποροφν να εκτιμθκοφν από το ςχεδιαςτι, ςτα SFN τα χαρακτθριςτικά των τεχνιτϊν αντθχιςεων από τουσ διάφορουσ εκπομποφσ μποροφν να εκτιμθκοφν με πολφ καλι προςζγγιςθ. Κάκε ςυμβολι SFN επθρεάηεται επίςθσ από φυςικζσ αντθχιςεισ εξαιτίασ ανακλάςεων ςτθ διαδρομι διάδοςθσ. Επιπρόςκετα, θ χωρικι διαςπορά εξαιτίασ τθσ παρουςίασ πολυδίοδθσ διάδοςθσ ι SFN αντθχιςεων αυξάνει τθν πικανότθτα τουλάχιςτον μία ςυμβολι να ξεπερνά το απαιτοφμενο κατϊφλι του δζκτθ. Αυτό το ςτατιςτικό κζρδοσ είναι πολφ ςθμαντικό ςε παρεμποδιηόμενεσ περιοχζσ και μζςα ςτα SFN. Σα δίκτυα που λειτουργοφν ςιμερα ςτθν Ευρϊπθ αφοροφν υλοποιιςεισ κυρίωσ MFN με αμζςωσ ςυνθκζςτερθ επιλογι τα μεικτά δίκτυα: MFN ςε ςυνδυαςμό με μικρά SFN με τα εξισ χαρακτθριςτικά: Αρικμόσ Multiplexers : 6 φςτθμα : OFDM 8k Φάςμα ςυχνοτιτων : UHF Guard Interval : 1/8 Διαμόρφωςθ : 64-QAM, με επόμενθ τθν 16-QAM ERP : db χαμθλότερθ από τισ αναλογικζσ Ο ςχεδιαςμόσ των δικτφων γίνεται ςε τρία επίπεδα. το πρϊτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ κακορίηεται τo είδοσ υπθρεςίασ: DVB-T, τo είδοσ λιψθσ: ςτακερι ι φορθτι ι κινθτι, το ποςοςτό κάλυψθσ: ολικι ι αςτικι ι τοπικι και τα υφιςτάμενα ι μελλοντικά δίκτυα που κα προςτατευκοφν. το δεφτερο επίπεδο ςχεδιαςμοφ κακορίηονται τα χαρακτθριςτικά του DVB T, τα χαρακτθριςτικά του δικτφου: κεραίεσ, αποςτάςεισ ςτακμϊν. το τρίτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ αποφαςίηεται το είδοσ των δικτφων που κα υλοποιθκοφν: MFN/SFN. το ςχεδιαςμό δικτφων SFN υπάρχουν κάποιοι παράγοντεσ διαφοροποίθςθσ ωσ προσ τα δίκτυα MFN και τα υφιςτάμενα αναλογικά. Σο προκφπτον κζρδοσ δικτφου είναι ςτατιςτικό προςκετικό και μπορεί να φτάςει και τα 12db για κάλυψθ από τρεισ πομποφσ. Οι κζςεισ των ςτακμϊν και θ ενδογενισ παρεμβολι είναι ςε αλλθλεξάρτθςθ με το επιλεγμζνο διάςτθμα φφλαξθσ GI. Για να μειωκεί επαρκϊσ θ ενδογενισ παρεμβολι, που κακορίηει το μζγιςτο μζγεκοσ για τθν περιοχι κάλυψθσ, θ επιλογι του GI πρζπει να επιτρζπει ςτο ςιμα να μεταδοκεί μεταξφ δφο γειτονικϊν ςτακμϊν. 5.ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Εν κατακλείδι, κα λζγαμε ότι τα δίκτυα ψθφιακισ τθλεόραςθσ εκμεταλλευόμενα τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ζχουν υπερκεράςει κατά πολφ αυτά τθσ αναλογικισ.σα βιματα κωδικοποίθςθσ και μετάδοςθσ του ςιματοσ που παρουςιάςτθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ δίνουν τθ δυνάτοτθτα για αντιμετϊπιςθ πολλϊν και ςθμαντικϊν προβλθμάτων που παρουςιάηονταν ςτθν αναλογικι(π.χ διαλλείψεισ πολλαπλϊν διαδρομϊν) ενϊ παράλλθλα δίνουν τθ δυνατότθτα για επίτευξθ υψιλοτερων ρυκμϊν μετάδοςθσ, καλφτερθ διαχείρθςθ φάςματοσ, καλφτερθ ποιότθτα εικόνασ και φυςικά τθν ειςαγωγι νζων διαδραςτικϊν εφαρμοφϊν.υνοψίηοντασ, ςτθν εικόνα 2 παρουςιάηεται το διάγραμμα του DVB-T που περιγράφει όλθ τθ διαδικαςία και το ταξίδι του ψθφιακοφ ςιματοσ απο τθ δθμιουργία μζχρι και τθν εκπομπι του.

9 ΑΝΑΦΟΡΕ [1] Marcos Tejedor Alonso, Digital TV: fixed and mobile standards, May 2010 [2] Sonja Grgić, Mislav Grgić, Branka Zovko- Cihlar, Digital Television Transmission and Broadband Network Technologies ΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ [1] [2] [3] Thomas Kleffel,Christian Daniel From Pixeldata to COFDM _ DVB inside,november 2006 [4] Mark. S. Richer, Tom Gurley, Glenn Reitmeier, Graham. A. Jones, Jerry Whitaker, Robert Rast, The ATSC Digital Television System Proceedings Of The IEEE, Vol. 94, No. 1, January 2006

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών Χρήζης Επίγειοσ Ψηθιακού Δέκηη Υψηλής Εσκρίνειας (ΗD)

Βιβλίο οδηγιών Χρήζης Επίγειοσ Ψηθιακού Δέκηη Υψηλής Εσκρίνειας (ΗD) Βιβλίο οδηγιών Χρήζης Επίγειοσ Ψηθιακού Δέκηη Υψηλής Εσκρίνειας (ΗD) SIGMATEK DVBR-50 HD 1 ΕΙΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο ενδείκνυται για να ςασ οδθγιςει κατά τθν λειτουργία του FTA Επίγειου Ψθφιακοφ Δζκτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ

Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ Μηα παιηά ηζηνξία κε λένπο πξσηαγσληζηέο Γιϊργοσ Μακιόσ C.E.O. DIGEA S.A. 20 /05/2010 Να πει κανείσ ι να μθν πει? 10 χρόνια μετά Η τεχνολογία των δεκτϊν και εκπομπισ εξελίχτθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ

ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ ΕΚΝΛΚΟ ΜΕΤΣΟΒΛΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΛΟ ΣΧΟΛΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΑΣ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΥΛΛΚΩΝ Κίνδυνοι και Αςφάλεια Δορυφορικϊν υςτθμάτων Πρόςβαςθσ Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα