Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T"

Transcript

1 Βασικά Τετνικά Χαρακτηριστικά Σσστήματος Ψηυιακής Τηλεόρασης βασισμένο στο πρότσπο DVB-T ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΓΚΟΤΓΙΝΟΤΓΗ ΩΣΗΡΙΟ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Τ, ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΓΙΟΝΤΙΟ Πληροφορική,ΣΑΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Πληροφορική. ΤΝΟΨΗ Η εποχι τθσ αναλογικισ τθλεόραςθσ φαίνεται να περνά ανεπιςτρεπτί και οι νζεσ τεχνολογίεσ μετάδοςθσ ψθφιακοφ ςιματοσ κερδίηουν ολοζνα και περιςςότερο ζδαφοσ.το δίκτυο μετάδοςθσ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ (DTS) πλεονεκτεί ςθμαντικά του προκατόχου του και για το λόγο αυτό θ μελζτθ τθσ τεχνολογίασ DVB-T πάνω ςτθν οποία ςτθρίηεται, εμφανίηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Πολλζσ είναι οι διεργαςίεσ αλλά και τα πρότυπα τα οποία λαμβάνουν χϊρα κατά τθν παραγωγι του ψθφιακοφ ςιματοσ αλλά και τθσ τθλεοπτικισ του μετάδοςθσ.αυτά και κυρίωσ τα βαςικά τουσ τεχνικά χαρακτθριςτικά αποτελοφν τα βαςικά κζματα του παρόντοσ εγγράφου. Λζξεισ κλειδιά:ψθφιακι τθλεόραςθ,digital video Broadcasting,DVB-T,MPEG2 Transport Stream,COFDM 1.ΕΙΑΓΩΓΗ Η ψθφιακι τθλεόραςθ (Digital Television DTV) είναι ζνασ τρόποσ μετάδοςθσ των κινοφμενων εικόνων ςυνοδευόμενων από ιχο που ςυνκζτουν ζνα τθλεοπτικό πρόγραμμα, μαηί με άλλεσ υπθρεςίεσ όπωσ κείμενο και διαδραςτικότθτα. Χρθςιμοποιεί ψθφιακά διαμορφωμζνα δεδομζνα, τα οποία είναι ςυμπιεςμζνα και απαιτεί αποκωδικοποίθςθ από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο ςετ τθλεόραςθσ-δζκτθ. Σα πλεονεκτιματα που δίνει ζναντι του αναλογικοφ ςυςτθματοσ μετάδοςθσ τθλεόραςθσ είναι πολλά και παρουςιάηονται παρακάτω. Η αναλογικι και θ ψθφιακι τθλεόραςθ διαφζρουν ςτον τρόπο που θ πλθροφορία μεταφζρεται από τθν πθγι ςτο δζκτθ. τθν αναλογικι ευρυεκπομπι το ςιμα είναι ςτθ μορφι ενόσ ςυνεχοφσ κφματοσ, ενϊ ςτθν ψθφιακι είναι ςτθ μορφι διακριτϊν τμθμάτων πλθροφορίασ. Η απαιτοφμενθ πλθροφορία για ζνα τθλεοπτικό πρόγραμμα κωδικοποιείται ςε μια ψθφιακι ακολουκία από μθδζν και ζνα, όπωσ δθλαδι λειτουργεί ζνασ υπολογιςτισ. Με τον τρόπο αυτό θ τεχνικι ποιότθτα μπορεί να είναι πολφ καλφτερθ και περιςςότερο ςυνεκτικι. Η ψθφιακι ροι δεδομζνων καταλαμβάνει πολφ λιγότερθ χωρθτικότθτα ςτα ραδιοκφματα επιτρζποντασ ζτςι τθ ςυνφπαρξθ πζντε, ζξι ι επτά διαφορετικϊν προγραμμάτων ςτο χϊρο που χρειαηόταν ςτο παρελκόν για ζνα μόνο αναλογικό κανάλι. Αυτό ωςτόςο που τθν κάνει να ξεχωρίηει, είναι θ εντελϊσ νζα εμπειρία τθσ διαδραςτικότθτασ. Ο τθλεκεατισ χρθςιμοποιϊντασ το τθλεχειριςτιριο μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε κάκε είδουσ πλθροφορία: το ψθφιακό κείμενο είναι πιο ευδιάκριτο από το παλαιότερο ςφςτθμα teletext και θ εμπλουτιςμζνθ τθλεόραςθ (enhanced TV) δίνει τθν επιπρόςκετθ ευχαρίςτθςθ ςχετιηόμενων πλθροφοριϊν που τρζχουν παράλλθλα με το παρακολουκοφμενο τθλεοπτικό πρόγραμμα. Μερικά ψθφιακά ςυςτιματα επιτρζπουν τθν επιλογι τθσ κάμερασ μζςω τθσ οποίασ ο τθλεκεατισ παρακολουκεί ςπουδαία γεγονότα ι τθν αφξθςθ τθσ επιλογισ πλθροφοριϊν είτε αυτά είναι ειδιςεισ είτε ακλθτικά είτε άλλο περιεχόμενο. Μερικζσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ παρζχουν ακόμθ και πρόςβαςθ ςε ςελίδεσ του διαδικτφου μζςω του τθλεοπτικοφ ςετ. τθν Ευρϊπθ είναι απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ να προωκιςει ςτα κράτθ μζλθ τθσ τθν ψθφιακι τθλεόραςθ και μάλιςτα να ολοκλθρωκεί θ μετάβαςθ από τθν αναλογικι ςτθν πλιρωσ ψθφιακι εποχι μζχρι το 2015.

2 2.ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Τπάρχουν πολλοί τρόποι μετάδοςθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. Η παροφςα εργαςία κα αςχολθκεί κυρίωσ με τθν επίγεια μετάδοςθ ςτο γεωγραφικό χϊρο τθσ Ευρϊπθσ, όπου θ ανάπτυξι τθσ είναι εντυπωςιακι, και κα προςπακιςει να παρουςιάςει με ςυνοπτικό αλλά και κατανοθτό τρόπο τθ μετάδοςθσ του ψθφιακοφ ςιματοσ παρουςιάηοντασ τα βαςικότερα ςτάδια δθμιουργίασ του ξεκινϊντασ από τθν κωδικοποίθςθ και τθν πλαιςίωςθ και καταλιγοντασ ςτθν πολυπλεξία και τθ διαμόρφωςθ του. DVB-T Η ψθφιακι επίγεια τθλεόραςθ (DTTV ι DTT) είναι μία υλοποίθςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ για παροχι τθλεόραςθσ, που απαιτεί χριςθ μιασ ςυμβατικισ κεραίασ αντί ενόσ δορυφορικοφ πιάτου ι μιασ καλωδιακισ ςφνδεςθσ. Η τεχνολογία που χρθςιμοποιείται είναι το ATSC ςτθ Βόρεια Αμερικι, το ISDB-Σ ςτθν Ιαπωνία, το DVB-T ςτθν Ευρϊπθ και τθν Αυςτραλία και το DMB-T/H ςτθν Κίνα. Η DTT μεταδίδεται ςε ραδιοςυχνότθτεσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων τθσ αναλογικισ τθλεόραςθσ, με τθ βαςικι διαφορά τθσ μετάδοςθσ πολυπλεξιϊν που επιτρζπουν τθ λιψθ πολλϊν καναλιϊν ςε ζνα εφροσ μιασ απλισ ςυχνότθτασ (όπωσ ζνα UHF ι VHF κανάλι). Η ποςότθτα των δεδομζνων που μποροφν να μεταδοκοφν (και κατά ςυνζπεια ο αρικμόσ των καναλιϊν) εξαρτάται από τθν επιλογι επικυμθτισ ποιότθτασ του μεταδιδόμενου προγράμματοσ και φυςικά από το χρθςιμοποιοφμενο ςχιμα διαμόρφωςθσ. Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τα ςχιματα διαμόρφωςθσ παρουςιάηονται ςτθν επόμενθ ενότθτα. Η λιψθ του ψθφιακοφ ςιματοσ γίνεται με ειδικοφσ δζκτεσ (STB) που αναλαμβάνουν να μετατρζψουν το ψθφιακό ςιμα ςε αναλογικό για προβολι ςτισ υπάρχουςεσ ςυςκευζσ τθλεόραςθσ και να επεξεργαςτοφν ταυτόχρονα τα επιπλζον δεδομζνα(data) που ςυνοδεφουν τα τθλεοπτικά(video,audio). Μζςω αυτϊν παρζχονται όλεσ οι νζεσ υπθρεςίεσ τθσ ψθφιακισ τθλεόραςθσ. 3.ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ DVB-T Σο πρότυπο DVB-T κζτει τισ εξισ προδιαγραφζσ: Κωδικοποίθςθ MPEG-2 ι Η.264/MPEG4 Concatenated Coding (Convolutional + Block Coding) Διαμόρφωςθ QPSK / 16QAM / 64QAM COFDM Μετάδοςθ ςτθ ηϊνθ UHF Εφροσ ηϊνθσ 6-8 MHz Ρυκμοί μετάδοςθσ Mbps Όλα τα βιματα από τθ δθμιουργία του ςιματοσ μζχρι και τθν εκπομπι του παρουςιάηονται αναλυτικά παρακάτω. 3.1 Κωδικοποιήςη Εικόνασ-Ήχου (Video-Audio Encoding) Η πραγματικι ςυμπίεςθ βίντεο ορίηεται ςτο πρότυπο ISO/IEC Η πιο ςθμαντικι λειτουργία του κωδικοποιθτι είναι θ μελλοντικι πρόβλεψθ του περιεχομζνου τθσ εικόνασ.προςπακεί δθλαδι ο αποκωδικοποιθτισ να δθμιουργιςει μια πρόγνωςθ του επόμενου καρζ, αναλφοντασ τισ τρζχουςεσ εικόνεσ και τα δεδομζνα του παρελκόντοσ. Οςο καλφτερθ θ πρόβλεψθ τόςο μικρότερθ θ διαφορά από τθν πραγματικι εικόνα που παίρνουμε ςτο τελικό αποτζλεςμα. Κακϊσ ο κωδικοποιθτισ χρθςιμοποιεί τον ίδιο αλγόρικμο πρόγνωςθσ με τον αποκωδικοποιθτι μπορεί να υπολογίςει τθν πρόβλεψθ του δζκτθ.λαμβάνοντασ αυτό ωσ δεδομζνο τελικά τθν μόνθ πλθροφορία που χρειάηεται να κωδικοποιιςει και να μεταδϊςει είναι οι διορκϊςεισ ςτθν πρόβλεψθ. Κάκε πρόβλεψθ κα πρζπει να ζχει αρχικοποίθςθ ενϊ οι επόμενεσ βαςίηονται ςτθν αρχικι πλθροφορία.ζτςι διακρίνουμε 3 κατθγορίεσ κωδικοποίθςθ εικόνασ κατά τθ ροι των δεδομζνων οι οποίεσ και εμφανίηονται ςτον Πίνακα 1. Με τθν φπαρξθ των πλαιςίων B κακίςταται ςαφζσ ότι το MPEG video δεν ςτζλνει φωτογραφίεσ υποχρεωτικά με τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, αλλά ότι ο κωδικοποιθτισ μπορεί να αποφαςίςει να ςτείλει ζνα πλαίςιο νωρίτερα, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ καλφτερθ πρόβλεψθ, με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ εφρουσ ηϊνθσ. Ο αποκωδικοποιθτισ πρζπει να ζχει αρκετι μνιμθ RAM για να κρατιςει τισ εικόνεσ διακζςιμεσ μζχρισ ότου δεν υπάρχουν άλλεσ αναφορζσ προσ αυτζσ,ενϊ ο κωδικοποιθτισ με τθ ςειρά του πρζπει να παρακολουκεί ανά πάςα ςτιγμι τθ διακεςιμότθτα μνιμθσ του αποκωδικοποιθτι.

3 Κωδικοποίθςθ Ι(Intra-Frame) P(Predictive coded picture) B(Bidirectional predictive coded picture) Σφποσ Πρόβλεψθσ Καμία πρόβλεψθ. Σο πλαίςιο είναι πλιρεσ και μπορεί να ςυγκρικεί με μια JPEG εικόνα.είναι το ςθμείο εκκίνθςθσ τθσ αποκωδικοποίθςθσ. Σο πλαίςιο αυτό χρθςιμοποιεί τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζχει αναφορζσ μόνο ςε πλαίςια του παρελκόντοσ Χρθςιμοποιεί τθν ικανότθτα πρόβλεψθσ και ζχει αναφορζσ τόςο ςε παρελκοντικά όςο και ςε μελλοντικά πλαίςια. Πίνακασ 1 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα για το πωσ εξοικονομείται πλθροφορία και κατά ςυνζπεια εφροσ ηϊνθσ είναι θ περίπτωςθ κίνθςθσ μιασ μπάλασ.το παράδειγμα ζχουμε ζνα ςτακερό υπόβακρο το οποίο δεν αλλάηει πολφ, ενϊ παράλλθλα καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςκθνισ.ο αποκωδικοποιθτισ το ςθμαντικότερο ζργο που ζχει να κάνει είναι να παρατθριςει τθν κίνθςθ τθσ μπάλασ. Μζςα από τθν παρατιρθςθ των προθγοφμενων frames(το τελευταίο και το προτελεφταιο) μπορεί να υποκζςει τθ ςυνζχεια τθσ κίνθςθσ τθσ μπάλασ,προβλζποντασ ζτςι τθ κζςθ τθσ για το επόμενο frame ςτο οποίο δε χρειάηεται φυςικά να ξαναςταλοφν οι πλθροφορίεσ του υποβάκρου. Με τον τρόπο αυτό μειϊνεται κατά πολφ θ ποςότθτα τθσ προσ μετάδοςθσ πλθροφορίασ Μια ςθμαντικι επίςθσ λεπτομζρεια θ οποία παίηει ρόλο ςτθ επιλογι τθσ πλθροφορίασ προσ μετάδοςθ είναι θ παρακάτω: Σο ανκρϊπινο μάτι δεν μπορεί να δει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ μιασ εικόνασ με τθν ίδια ανάλυςθ. Για ζναν κεατι είναι αρκετά ευδιάκριτο, αν θ άκρθ ενόσ φφλλου από χαρτί ςε ζνα ςκοτεινό γραφείο είναι κολι, αλλά δεν κα μπορζςει να ανιχνεφςει με ευκολία ζνα ςθμείο πάνω ςτο χαρτί. Για το λόγο αυτό ο κωδικοποιθτισ πρζπει να επενδφςει το εφροσ ηϊνθσ ςτα άκρα.για να είναι πιο αποτελεςματικι θ κωδικοποίθςθ,το codec δεν λειτουργεί με τα pixel όπωσ του παραδίδονται από τον μετατροπζα A / D, αλλά τα δεδομζνα μετατρζπονται ςτο πεδίο των ςυχνοτιτων μζςω DCT(Discrete Cosine Transformation). Για τθν καλφτερθ χριςθ του μεταςχθματιςμοφ θ εικόνα χωρίηεται ςε τεμάχια των 64 pixels(8x8). Σο χειρότερο ςενάριο είναι να ζχουμε μια τυχαία κατανομι των τιμϊν μζςα ςε ζνα μπλοκ, επειδι τότε το φάςμα των ςυχνοτιτων χρθςιμοποείται ςε όλο το εφροσ του. Όμωσ, δεδομζνου ότι αυτό ςυμβαίνει ςπάνια, υπάρχει θ δυνατότθτα να γλιτϊςουμε ςε πλθροφορία και κατά ςυνζπεια ςε ζυροσ ηϊνθσ κακϊσ ςτα περιςςότερα πλαίςια ζχουμε απλϊσ μια ελαφριά διαβάκμιςθ χρωμάτων. Μετά τον DCT λαμβάνει χϊρα θ κβαντοποίθςθ ενϊ ακολουκεί το τελευταίο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ κατά το οποίο ο κωδικοποιθτιτθσ επιλζγει να ςτείλει μόνο τισ διορκϊςεισ των προβλζψεων,τα διανφςματα κίνθςθσ και φυςικά τα καινοφρια frames. Εκτόσ από τα κακαρά ςτοιχεία εικόνασ, ο κωδικοποιθτισ ςτζλνει επίςθσ μια ςυλλογι πλθροφοριϊν που ονομάηονται meta information και είναι ςθμαντικζσ για τον αποκωδικοποιθτι. Μεταξφ αυτϊν είναι πλθροφορίεσ που αφοροφν το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αναλογία των αρχικϊν δεδομζνων. Επιπλζον, προςτίκεται μια λζξθ ςυγχρονιςμοφ θ οποία επιτρζπει ςτον αποκωδικοποιθτι να κλειδϊνει πάνω ςτθ ςυγκεκριμζνθ ροι πλθροφορίασ (bitstream). Η κωδικοποίθςθ του ιχου γίνεται απο διάφορα πρότυπα μεταξφ των οποίων και το πρότυπο MPEG1 layer 2 το οποίο ορίηεται ςτο πρότυπο ISO/IEC Ζνα από τα χαρακτθριςτικά του ςυγκεκριμζνου προτφπου είναι θ ιδιότθτα να εκμεταλλζυεται το γεγονόσ ότι το ανκρϊπινο αυτί δε μπορεί να ξεχωρίςει ιχουσ που μεταφζρονται ςε ςυχνότθτεσ γειτονικζσ ςυχνοτιτων θψθλότερθσ ιςχφοσ, με απότελεςμα να τισ κόβει από τθ μετάδοςθ κερδίηοντασ ςε εφροσ ηϊνθσ. 3.2 Διαμόρφωςη Ροήσ (Packetising) Αφου ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ τθσ εικόνασ και του ιχου μζςω τθσ πολυπλεξίασ ζχουμε τθ δθμιουργία των πακζτων προσ μετάδοςθ.to DVB πρότυπο ορίηει το μζγεκοσ του πακζτου ςτα 188 bytes.η τιμι αυτι δεν είναι τυχαία αλλά ουςιαςτικά είναι το ςφνολο 4 ΑΣΜ κελιϊν (μζγεκοσ κελιοφ 53bytes) αφαιρουμζνων τθσ ΑΣΜ κεφαλίδασ (header) και των bits του ΑΣΜ-Adaptation layer.ο λόγοσ επιλογισ του ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι τα ΑΣΜ δίκτυα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των πακζτων από τα studios προσ τουσ πομποφσ του ςιματοσ.η εικόνα 1 παρουςιάηει τθ δομι του πλαιςίου.

4 Κάκε πακζτο ξεκινάει με το byte 0x47 το οποίο χρθςιμοποιείται για το ςυγχρονιςμό μεταξφ του πομποφ και του δζκτθ όταν δεν είναι διακζςιμθ κάποια επιπρόςκετθ πλθροφορία ςυγχρνιςμοφ.τθν ςυνζχεια ακολουκεί το πεδίο των flags και το πεδίο του Packetising ID(προςδιορτιςτικό πακζτου). Κάκε υπθρεςία που περιζχεται μζςα ςε μια ροι μεταφοράσ δεδομζνων προςδιορίηεται και από ζνα διαφορετικό PID.Σο επόμενο πεδίο είναι ζνα προεραιτικό πεδίο του οποίου θ φπαρξθ υποδεικνφεται από τιμζσ ςτο πεδίο flags και ονομάηεται πεδίο προςαρμογισ. Μεταξφ άλλων το πεδίο προςαρμογισ δφναται να περιζχει πλθροφορίεσ οι οποίεσ υποδεικνφουν ςτον αποκωδικοποιθτι πότε να ξεκινιςει μια αποκωδικοποίθςθ.(πότε δθλ περιζχεται ζνα MPEG I frame) αλλά και πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το ςυγχρονιςμό ενόσ video με τον ιχο του. Και φυςικά τελευταίο ακολουκεί το πεδίο του ωφζλιμου φορτίου (payload). Μια ροι πλθροφορίασ κατά MPEG περιζχει εκτόσ από δεδομζνα ιχου και εικόνασ και πολλζσ βοθκθτικζσ πλθροφορίεσ.τον πίνακα 2 παρουςιάηονται κάποιεσ από τισ πιο αξιοςθμείωτεσ. 3.3 Πολυπλζκτησ (Multiplexer) Βαςικι λειτουργία του πολυπλζκτθ είναι θ πολυπλεξία των δεδομζνων ιχου,εικόνασ,κακϊσ και των δεδομζνων πλθροφορίασ που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.η αρχι λειτουργίασ τουσ ςτθρίηεται ςτθν αρχι round robin:fifo.φμφωνα με τθν αρχι λειτουργίασ τα πακζτα εξζρχονται με τθ ςειρά που ειςζρχονται μζςα ςτον πολυπλζκτθ.ε περίπτωςθ που ο πολυπλζκτθσ δεν ζχει ωφζλιμα δεδομζνα να ςτείλει, ςτζλνει μθδενικό πακζτο με PID 0x1fff και φορτίο που ιςοφται με ςειρά μθδενικϊν. 3.4 Κωδικοποίηςη Καναλιοφ (Channel Encoding) Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κωδικόποιιςθσ του ςιματοσ μζςω των παραπάνω προτφπων ςτο ςιμα μασ προςτίκενται διάφοροι κϊδικεσ και μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ, όπωσ ο Reed-Solomon για μπλοκ κωδικοποίθςθ και ο Viterbi για ςυνελικτικι bit κωδικοποίθςθ. Αυτοί εφαρμόηονται για τθ μεγαλφτερθ ςτακερότθτα του ςιματοσ παρζχοντασ προςταςία από μεμονωμζνα λάκθ ι ακόμα και εκριξεισ λακϊν.πιο ςυγκεκριμζνα κάκε πακζτο υπόκειται ςε Reed Solomon κωδικοποίθςθ και επεκτείνεται κατά 16 bytes φτάνοντασ το ςυνολικό μικοσ των 204.Οι πλθροφορίεσ που προςτίκενται επιτρζπουν τθ διόρκωςθ μζχρι και 8 λανκαςμζνων (corrupted) bytes.το πρότυπο DVB αυτο το βιμα αναφζρεται ωσ outer code. Short name (φντομογραφία) Long Name(Ολογράφωσ) Περιγραφι PAT(PID 0x0000) Program Association Table Περιζχει λίςτα προγραμμάτων και αναφορζσ ςτον NIT CAT (PID 0x0001) Conditional Access Table Δεδομζνα που ελζγχουν τθν αποκρυπρογράφθςθ τθσ pay-tv NIT (PID 0x0010) SDT,BAT (PID 0x0011) DVB Network Information Table Service Descriptor Table,Bouquet Association Table Περιζχει πλθροφορίεσ για δίκτυο εκπομπισ,επιπρόςκετεσ ςυχνότθτεσ αλλά και τοποκεςίεσ απο τισ οποίεσ εκπζμπεται το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Πίνακασ με τα ονόματα των προγραμμάτων κακϊσ και τισ διακζςιμεσ γλϊςςεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ροι δεδομζνων EIT (PID 0x0012) Event Information Table Περιζχει τον θλεκτρονικό οδθγό οδθγό προγράμματοσ PMT (PID via PAT) Program Map Table Μεταφζρει πλθροφορίεσ για ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα.π.χ ποιο PID χρθςιμοποιείται για το video και ποιο PID για τον ιχο.κάκε πρόγραμμα ζχει το δικό του PMT. Πίνακασ 2

5 Για να ενδυναμϊςουμε ακόμα περιςςότερο το ςιμα μασ ςτθ ςυνζχεια εφαρμόηεται τεχνικι interleaving.κάκε πακζτο διαςτρωματϊνεται με τα επόμενα 12 πακζτα ζτςι ϊςτε το πρϊτο byte του πακζτου μζνει αμετάβλθτο, ςτο δεφτερο byte δίνεται θ τιμι του δευτζρου byte του τελευταίου πακζτου,ςτο 3 byte δίνεται θ τιμι του 3 byte του προτελευταίου πακζτου και ουτω κακεξισ...σα bytes ςυγχρονιςμοφ δεν υπόκεινται ςε επεξεργαςία. Με τθ διαδικαςία αυτι και ςε ςυνδυαςμό με το Reed Solomon ο αποκωδικοποιθτισ κακίςταται ικανόσ να διορκϊςει μζχρι και 704 ςυνεχόμενα λανκαςμζνα bits. Από το ςθμείο αυτό και πζρα τα δεδομζνα μασ πλζον πάυουν να αποτελοφν bytes και ξεκινά θ διαδικάςια χειριςμοφ τουσ ωσ bits.μάλιςτα ανάλογα με τθν κωδικοποίθςθ μετάδοςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί κάκε ν-άδα bits αποτελεί και ζνα ςφμβολο.οι δυνατζσ κωδικοποιιςεισ που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν κατά το πρότυπο DVB είναι θ QPSK(όπου ν=2) θ 16QAM (όπου ν=4) και θ 64QAM όπου ν=6 Κακϊσ το ςιμα μασ πρόκειται να μεταδοκεί ςτον αζρα-ατμόςφαιρα και είναι δυνατόν να υπόκειται ςε κόρυβο,παραμόρφωςθ αλλά και κάκε είδουσ παρεμβολι,ζνα νζο ςτρϊμα κϊδικα εφαρμόηεται πάνω του. Μια ςυνελικτικι κωδικοποίθςθ θ οποία ονομάηεται και inner coder εφαρμόηεται ςτθν αλλθλουχία των bits του ςιματοσ ζχοντασ ωσ ζξοδο 2 bits για κάκε bit ειςόδου. Με τον τρόπο αυτό καταφζρνουμε να ελλατϊςουμε κατά πολφ το κόρυβο επιτυγχάνοντασ ζτςι χαμθλότερο απαιτοφμενο λόγο ςιματοσ προσ κόρυβο.αυτι θ μζκοδοσ ονομάηεται Forward Error Correction.τθ διαδικαςία που μόλισ αναφζραμε θ μζκοδοσ FEC καταναλϊνει το μιςό εφροσ ηϊνθσ αφοφ για κάκε bit πλθροφορίασ αναγκαηόμαςτε ναεκπζμψουμε 2 bits για αυτό και ονομάηεται 1/2 FEC.Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ μετάδοςθσ αλλά και τθν ικανότθτα του δζκτθ να διορκϊςει κάποια λάκθ διάφοροι τφποι FEC μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν.σο DVB πρότυπο επιτρζπει τθ χριςθ των 1/2,2/3,3/4,5/6 και 7/8 FEC. Σο ςφςτθμα υπθρεςιϊν επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ είναι ςχεδιαςμζνο να λειτουργεί ςτθν περιοχι VHF και UHF ςυχνοτιτων, όπου υπάρχουν και άλλεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (Μετάδοςθ τθλεόραςθσ μζςω αναλογικοφ ςιματοσ όπωσ PAL/SECAM/NTSC). Κατά ςυνζπεια, απαιτείται τζτοια ςχεδίαςθ ϊςτε να υπάρχει επαρκισ προςταςία ενάντια ςε υψθλά επίπεδα ομοδιαυλικισ παρεμβολισ (CCI) και παρεμβολισ γειτονικοφ διαφλου. Είναι επίςθσ ηθτοφμενο το ςφςτθμα να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο, ϊςτε να επιτυγχάνεται μζγιςτθ αποδοτικότθτα φάςματοσ όταν χρθςιμοποιείται ςτισ ηϊνεσ VHF και UHF (το τελευταίο επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ δίκτυα απλισ ςυχνότθτασ). Για τθν επίλυςθ των πιο πάνω προβλθμάτων χρθςιμοποιείται θ OFDM. H ορκογϊνια πολυπλεξία διαίρεςθσ ςυχνότθτασ (OFDM) είναι ζνα ψθφιακό ςχιμα διαμόρφωςθσ πολλϊν φερόντων, ςτο οποίο το διατικζμενο εφροσ ηϊνθσ του καναλιοφ διαιρείται ςε ζναν αρικμό από ίςου εφρουσ ηϊνθσ υποκανάλια. Σο εφροσ ηϊνθσ κάκε υποκαναλιοφ είναι επαρκϊσ ςτενό ζτςι ϊςτε τα χαρακτθριςτικά τθσ απόκριςθσ ςυχνότθτασ των υποκαναλιϊν να είναι ςχεδόν ιδανικά. Για κάκε υποκανάλι χρθςιμοποιείται και ζνα φζρον του οποίου θ ςυχνότθτα επιλζγεται ζτςι ϊςτε τα υποφζροντα να είναι ορκογϊνια μεταξφ τουσ. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται θ παρεμβολι μεταξφ των υποκαναλιϊν και δε χρειάηονται ενδιάμεςεσ ηϊνεσ διαχωριςμοφ ανάμεςά τουσ. Αυτό κάνει πολφ πιο εφκολθ τθ ςχεδίαςθ εκπομποφ και δζκτθ, ενϊ δε χρειάηεται ξεχωριςτό φίλτρο για κάκε υποκανάλι, όπωσ ςτθ ςυμβατικι FDM. Τπάρχουν δυο δυνατζσ καταςτάςεισ μετάδοςθσ:θ 2k και θ 8k. Η διαφορά τουσ ζγκειται ςτον αρικμό των φερουςϊν που χρθςιμοποιοφνται αφοφ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε 1705 υπο-φζρουςεσ(ζυροσ υποκαναλιοφ 1,116kH) ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ζχουμε 6817 υπο-φζρουςεσ (ζυροσ υποκαναλιοφ 4,464kHz.) το DVB ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ bits μεταδίδεται ταυτόχρονα πάνω από ζνα μεγάλο πλικοσ υποφερουςϊν (1705 ςτθ 2κ και 6817 ςτθν 8κ) που ςτο ςφνολο τουσ διαμορφϊνουν ζνα ενιαίο ςιμα εφρουσ ηϊνθσ 8Mhz. Σο ςφνολο αυτϊν των υποφερουςϊν αποτελεί ζνα OFDM ςφμβολο.για να μειωκοφν ακόμα περιςςότερο φαινόμενα παρεμβολισ και εξαςκζνθςθσ το ςιμα υπόκειται για άλλθ μια φορά ςε τεχνικι interleaving(διαςτρωμάτωςθσ).για το λόγο αυτό θ αλλθλουχία των bits μασ διαχωρίηεται ςε ομάδεσ των ν bits όπου το ν ιςοφται με τον αρικμό των bits που απαρτίηουν ζνα ςφμβολο και εξαρτάται από τον τφπο τθσ κωδικοποιθςθσ μετάδοςθσ που ζχει επιλεχκεί.αυτζσ οι ομάδεσ ςτθ ςυνζχεια υπόκεινται ςε νζα τεχνικι διαςτρωμάτωςθσ ςυμμετζχοντασ ςε ομάδεσ των 126 bits.

6 Ωςτόςο κα πρζπει να αναφερκεί ότι δε μεταφζρουν όλεσ οι φζρουςεσ πλθροφορία.κακϊσ το εφροσ ηϊνθσ του ςιματοσ μασ είναι αρκετά ευρφ (8Μhz) φαινόμενα μετάδοςθσ όπωσ ολίςκθςθ φάςθσ,εξαςκζνθςθ,παραμόρφωςθ μπορεί να ποικίλουν αρκετά και να επθρρεάηουν με διαφορετικό τρόπο τισ διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ που απαρτίηουν το εφροσ ηϊνθσ του ςιματοσ μασ.για να καταςτεί ικανόσ ο δζκτθσ να αντιμετωπίςει τζτοιου είδουσ φαινόμενα κάποιεσ φζρουςεσ φορτϊνονται με προκακοριςμζνα ςφμβολα.αυτζσ οι φζρουςεσ ονομάηονται πιλότοι και μάλιςτα διακρίνονται ςε δυο κατθγορίεσ:ςυνεχείσ και διάςπαρτουσ (continualscattered).οι ςυνεχείσ πιλότοι εμφανίηονται ςε κάκε ςφμβολο OFDM ςτθν ίδια κζςθ και μεταφζρουν το ίδιο QAM ςφμβολο.τπάρχουν 45 ι 177 ςυνεχείσ πιλότοι ςε κάκε ςφμβολο ανάλογα με τθν κατάςταςθ μετάδοςθσ(2k ι 8k) που ζχει επιλεχκεί.επιπλζον κάκε 12 θ φζρουςα ορίηεται ωσ διάςπαρτοσ πιλότοσ.οι πιλότοι είναι ενιςχυμζνοι από άποψθ ιςχφοσ πράγμα που τουσ κακιςτά ικανοφσ να ξεχωρίηουν μζςα ςτο φάςμα και να βοθκάνε το δζκτθ να κλειδϊςει επάνω ςτο ςιμα τουσ. Οι πιλότοι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςυγχρονιςμό πλαιςίων, ςυγχρονιςμό ςυχνοτιτων, ςυγχρονιςμό χρόνου, εκτίμθςθ καναλιοφ, αναγνϊριςθ μεκόδου μετάδοςθσ. Ο δζκτθσ από τθν άλλθ, για τθν πραγμάτωςθ τθσ διαδικαςίασ αποκωδικοποίθςθσ χρειάηεται να γνωρίηει κάποιεσ παραμζτρουσ του ςιματοσ.αυτζσ οι παράμετροι κωδικοποιοφνται ςε μια δομι 37 bits, που με τθν προςκικθ των bits ςυγχρονιςμοφ αλλά και των bits διόρκωςθσ λακϊν ςτελεχϊνουν ζνα τελικό Block μικουσ 68 bits που ονομάηεται TPS block.ε κάκε OFDM ςφμβολο μιά ομάδα φερουςϊν χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά του TPS(17 για το 2k και 68 για το 8k). Αφοφ ολοκλθρωκεί θ είςοδοσ των πιλότων και των TPS bits, 1512 φζρουςεσ από τισ 1705 παραμζνουν διακζςιμεσ για τθ μετάδοςθ τθσ ωφζλιμθσ πλθρόφορίασ μασ. Κατά τθ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ και για τθν προςταςία των ςυμβόλων μασ από διαςυμβολικι παρεμβολι, θ οποία ςυμβαίνει όταν ζνα ςφμβολο αναμειγνφεται με το αντίγραφο ενόσ παλαιότερου ςυμβόλου που φτάνει κακυςτερθμζνα ςτο δζκτθ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι του διαςτιματοσ φφλαξθσ (guard interval) μεταξφ των ςυμβόλων.σο μικοσ του διαςτιματοσ φφλαξθσ ποικίλει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ μετάδοςθσ και μπορεί να ιςοφται με το 1/4,1/8, 1/16, 1/32 του μικουσ του ςυμβόλου. το DVB-T, οι πάροχοι μποροφν να επιλζξουν ανάμεςα ςε διάφορα ςχιματα διαμόρφωςθσ, ζχοντασ πάντα τθν επιλογι να μειϊςουν το ρυκμό εκπομπισ bit με όφελοσ τθν πιο εφκολθ λιψθ του ςιματοσ ςε πιο απομακρυςμζνουσ ι κινθτοφσ χριςτεσ. Οι παράμετροι του ςιματοσ είναι το διάςτθμα φφλαξθσ (guard interval), ο ρυκμόσ κωδικοποίθςθσ (coding rate) και θ διαμόρφωςθ που χρθςιμοποιείται. Ανάλογα με τθ διαμόρφωςθ προκφπτει και ζνασ αντίςτοιχοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ ςε Mbps, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτο πρότυπο του ETSI ΕN Ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του διαφλου (χαρακτθριςτικά εδάφουσ και χρθςιμοποίθςθ φάςματοσ από άλλεσ υπθρεςίεσ) προκφπτει με βάςθ τον παραπάνω πίνακα ο μζγιςτοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων. Για παράδειγμα, αν θ γεωγραφία και θ διάταξθ των δεκτϊν ςτθν υπό μελζτθ περιοχι επιτρζπει τθ χριςθ 64 QAM ζναντι των 16QAM κα ζχουμε μεγαλφτερο ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων και άρα καλφτερεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Η εμπειρία που ζχουμε αποκτιςει μεχρι ςιμερα μασ δείχνει ότι αν κζλουμε να αυξιςουμε τθ ςτακερότθτα-ποιότθτα του ςυςτιματοσ αναγκαςτικά κα χάςουμε ςε ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων. Ζρευνα του BBC δείχνει ότι τα 16QAM (ρυκμόσ 3/4, 2K και 1/32 διάςτθμα φφλαξθσ) παρουςιάηουν καλφτερθ απόδοςθ από τα 64QAM (ρυκμόσ 2/3, 2K και 1/32 διάςτθμα φφλαξθσ), όςον αφορά 3 παραμζτρουσ: ομοδιαυλικι παρεμβολι, πολυδίοδθ διάδοςθ και impulsive interference (II). ε κάκε περίπτωςθ για να επιτευχκεί ο ίδιοσ λόγοσ C/I απαιτείτai μεγαλφτεροσ λόγοσ C/N για τα 64QAM. Αντικζτωσ, τα 16QAM παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ςτακερότθτα και καλφτερο ςυγχρονιςμό. Σο πλεονζκτθμα, βζβαια, των 64QAM είναι ο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων.]

7 Οι δφο μζκοδοι λειτουργίασ, 2k και 8k, που ορίηονται για τισ DVB-T μεταδόςεισ, χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ τοποκεςίασ και τον τρόπο λιψθσ. Η μζκοδοσ 2k είναι κατάλλθλθ για λειτουργία απλοφ εκπομποφ και για μικρά SFN δίκτυα, με περιοριςμζνεσ αποςτάςεισ μετάδοςθσ. Η μζκοδοσ 8k μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για λειτουργία απλοφ εκπομποφ και για μικρά και μεγάλα SFN δίκτυα. Η 8k δίνει και το μεγαλφτερο μζγεκοσ SFN κυψζλθσ. Η επιλογι του διαςτιματοσ φφλαξθσ αντιπροςωπεφει τθν ανταλλαγι μεταξφ χωρθτικότθτασ και του μεγζκουσ τθσ SFN κυψζλθσ. 4.ΔΙΚΣΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗ SFN,MFN Σο DVB-T υποςτθρίηει δφο τφπουσ δικτφου εκπομπισ, τουσ MFN και SFN. Σα δίκτυα MFN (Multi Frequency Network) ι Δίκτυα Πολλϊν υχνοτιτων επιτρζπουν τθν εκπομπι ίδιων ι διαφορετικϊν προγραμμάτων ανά εκπομπό και ςε διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ. Σα δίκτυα SFN (Single Frequency Network) ι Δίκτυα Κοινισ υχνότθτασ επιτρζπουν κατανεμθμζνθ εκπομπι του ίδιου προγράμματοσ από πολλοφσ πομποφσ που λειτουργοφν ςτθν ίδια ςυχνότθτα. Η υλοποίθςθ δικτφων επίγειων ψθφιακϊν εκπομπϊν μπορεί να γίνει με: Δίκτυα MFN Δίκτυα SFN υνδυαςμό MFN SFN Δίκτυα MFN με χριςθ SFN gap-fillers Μικρά dense- SFN Δίκτυα Η τελικι επιλογι είναι ςυνάρτθςθ των διακζςιμων ςυχνοτιτων, τθσ επικυμθτισ κάλυψθσ, του αρικμοφ των multiplexers κακϊσ και των επιμζρουσ εκνικϊν ςτρατθγικϊν. Άλλωςτε, θ υποςτιριξθ των δφο αυτϊν τφπων δικτφου και των ςυνδυαςμϊν τουσ ςυμβάλλουν ςτθν εξάπλωςθ του DVB προτφπου ζναντι των ανταγωνιςτϊν του (ΑTSC Αμερικι, ISDB - Ιαπωνία) παγκοςμίωσ. τα δίκτυα MFN κάκε πομπόσ χρθςιμοποιεί διαφορετικι ςυχνότθτα, ενεργεί ανεξάρτθτα και ζχει τθν δικιά του περιοχι κάλυψθσ. Η επαναχρθςιμοποίθςθ ςυχνοτιτων είναι δυνατι για ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ κατά περίπτωςθ, ενϊ ζχει ίδια φιλοςοφία δικτφου με τθν υπάρχουςα κατάςταςθ (αναλογικι τθλεόραςθ). Κατά ςυνζπεια, ζνα μεγάλο μζροσ του υπάρχοντοσ δικτφου μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί, ιδίωσ για ςτακερι λιψθ, και ζτςι να διατθρθκεί μεγάλο μζροσ του υπάρχοντοσ δικτφου αναλογικϊν εκπομπϊν για μεγάλο διάςτθμα. τα δίκτυα SFN όλοι οι πομποί ςτο δίκτυο χρθςιμοποιοφν τθν ίδια ςυχνότθτα και ςυνειςφζρουν ςε μία επικυμθτι περιοχι κάλυψθσ, δεν λειτουργοφν αυτόνομα και πρζπει να μεταφζρουν το ίδιο περιεχόμενο. τθν περιοχι κάλυψθσ πρζπει να είναι διακζςιμθ ελεφκερθ- θ ίδια ςυχνότθτα. Η υπάρχουςα υποδομι δικτφου αναλογικϊν εκπομπϊν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αλλά με τθν προςκικθ και νζων ςτακμϊν. Η ςωςτι ςχεδίαςθ SFN δικτφων δίνει πιο ομοιογενι κατανομι πεδίου για κινθτι λιψθ (portable & mobile) το DVB-T υπάρχει θ δυνατότθτα χριςθσ και των δφο τρόπων διάρκρωςθσ δικτφου, τα μεικτά δίκτυα MFN- SFN. Η διάταξθ ζχει ωσ εξισ: μζςα ςε ζνα δίκτυο κεντρικϊν ςτακμϊν τφπου MFN, δευτερεφοντεσ ςτακμοί μικρότερθσ ιςχφοσ ςυμπλθρϊνουν τθν κάλυψθ λειτουργϊντασ ςτθν ίδια ςυχνότθτα με τον κεντρικό ςτακμό που ανικουν. Η υλοποίθςθ γίνεται ποικιλοτρόπωσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε χϊρασ. Με τθ λφςθ αυτι ξεπερνϊνται προβλιματα κάλυψθσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, αφοφ είναι και οικονομικά και πρακτικά ςυμφζρουςα. Αυτό τθν κάνει τθν κυρίαρχθ επιλογι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ςιμερα. Σο επικρατζςτερο ςενάριο υλοποίθςθσ είναι να ζχουμε δομι δικτφου MFN για εκνικι κάλυψθ και μικρότερεσ δομζσ SFN για τοπικι κάλυψθ. Σα ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τα δίκτυα MFN και SFN είναι τα εξισ: Σα δίκτυα SFN ζχουν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ ςυχνοτιτων εξοικονόμθςθ φάςματοσ. Με δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ OFDM, ςτο δζκτθ ςυνειςφζρουν εποικοδομθτικά περιςςότερα του ενόσ ςιματα, που παράγουν ζνα Κζρδοσ Δικτφου. Η κατανομι ςιματοσ είναι ομοιόμορφθ ςτθν περιοχι κάλυψθσ για τον ίδιο αρικμό πομπϊν και θ ςυνολικι ιςχφσ χαμθλότερθ από ότι ςτα MFN. Σο μειονζκτθμά τουσ είναι ότι απαιτοφν ςυγχρονιςμό των πομπϊν και ζχουν προβλιματα ενδοπαρεμβολισ. Σα δίκτυα ΜFN ζχουν αυξθμζνθ ιςχφ ςε ςχζςθ με αναλογικά και SFN. Χρθςιμοποιοφνται πολλζσ ςυχνότθτεσ και καλφπτονται μεγάλεσ περιοχζσ. Ζχουν παρόμοια κάλυψθ με τα υπάρχοντα αναλογικά

8 δίκτυα και δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ υπάρχουςασ υποδομισ. Επίςθσ, ευνοοφν τον τοπικό προγραμματιςμό,ενϊ δεν χρειάηονται ςυγχρονιςμό των πομπϊν. Παρόλο που ςτα δίκτυα MFN τα χαρακτθριςτικά πλάτουσ και κακυςτζρθςθσ των αντθχιςεων ςε κάκε περιοχι δε μποροφν να εκτιμθκοφν από το ςχεδιαςτι, ςτα SFN τα χαρακτθριςτικά των τεχνιτϊν αντθχιςεων από τουσ διάφορουσ εκπομποφσ μποροφν να εκτιμθκοφν με πολφ καλι προςζγγιςθ. Κάκε ςυμβολι SFN επθρεάηεται επίςθσ από φυςικζσ αντθχιςεισ εξαιτίασ ανακλάςεων ςτθ διαδρομι διάδοςθσ. Επιπρόςκετα, θ χωρικι διαςπορά εξαιτίασ τθσ παρουςίασ πολυδίοδθσ διάδοςθσ ι SFN αντθχιςεων αυξάνει τθν πικανότθτα τουλάχιςτον μία ςυμβολι να ξεπερνά το απαιτοφμενο κατϊφλι του δζκτθ. Αυτό το ςτατιςτικό κζρδοσ είναι πολφ ςθμαντικό ςε παρεμποδιηόμενεσ περιοχζσ και μζςα ςτα SFN. Σα δίκτυα που λειτουργοφν ςιμερα ςτθν Ευρϊπθ αφοροφν υλοποιιςεισ κυρίωσ MFN με αμζςωσ ςυνθκζςτερθ επιλογι τα μεικτά δίκτυα: MFN ςε ςυνδυαςμό με μικρά SFN με τα εξισ χαρακτθριςτικά: Αρικμόσ Multiplexers : 6 φςτθμα : OFDM 8k Φάςμα ςυχνοτιτων : UHF Guard Interval : 1/8 Διαμόρφωςθ : 64-QAM, με επόμενθ τθν 16-QAM ERP : db χαμθλότερθ από τισ αναλογικζσ Ο ςχεδιαςμόσ των δικτφων γίνεται ςε τρία επίπεδα. το πρϊτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ κακορίηεται τo είδοσ υπθρεςίασ: DVB-T, τo είδοσ λιψθσ: ςτακερι ι φορθτι ι κινθτι, το ποςοςτό κάλυψθσ: ολικι ι αςτικι ι τοπικι και τα υφιςτάμενα ι μελλοντικά δίκτυα που κα προςτατευκοφν. το δεφτερο επίπεδο ςχεδιαςμοφ κακορίηονται τα χαρακτθριςτικά του DVB T, τα χαρακτθριςτικά του δικτφου: κεραίεσ, αποςτάςεισ ςτακμϊν. το τρίτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ αποφαςίηεται το είδοσ των δικτφων που κα υλοποιθκοφν: MFN/SFN. το ςχεδιαςμό δικτφων SFN υπάρχουν κάποιοι παράγοντεσ διαφοροποίθςθσ ωσ προσ τα δίκτυα MFN και τα υφιςτάμενα αναλογικά. Σο προκφπτον κζρδοσ δικτφου είναι ςτατιςτικό προςκετικό και μπορεί να φτάςει και τα 12db για κάλυψθ από τρεισ πομποφσ. Οι κζςεισ των ςτακμϊν και θ ενδογενισ παρεμβολι είναι ςε αλλθλεξάρτθςθ με το επιλεγμζνο διάςτθμα φφλαξθσ GI. Για να μειωκεί επαρκϊσ θ ενδογενισ παρεμβολι, που κακορίηει το μζγιςτο μζγεκοσ για τθν περιοχι κάλυψθσ, θ επιλογι του GI πρζπει να επιτρζπει ςτο ςιμα να μεταδοκεί μεταξφ δφο γειτονικϊν ςτακμϊν. 5.ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Εν κατακλείδι, κα λζγαμε ότι τα δίκτυα ψθφιακισ τθλεόραςθσ εκμεταλλευόμενα τθν ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ζχουν υπερκεράςει κατά πολφ αυτά τθσ αναλογικισ.σα βιματα κωδικοποίθςθσ και μετάδοςθσ του ςιματοσ που παρουςιάςτθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ δίνουν τθ δυνάτοτθτα για αντιμετϊπιςθ πολλϊν και ςθμαντικϊν προβλθμάτων που παρουςιάηονταν ςτθν αναλογικι(π.χ διαλλείψεισ πολλαπλϊν διαδρομϊν) ενϊ παράλλθλα δίνουν τθ δυνατότθτα για επίτευξθ υψιλοτερων ρυκμϊν μετάδοςθσ, καλφτερθ διαχείρθςθ φάςματοσ, καλφτερθ ποιότθτα εικόνασ και φυςικά τθν ειςαγωγι νζων διαδραςτικϊν εφαρμοφϊν.υνοψίηοντασ, ςτθν εικόνα 2 παρουςιάηεται το διάγραμμα του DVB-T που περιγράφει όλθ τθ διαδικαςία και το ταξίδι του ψθφιακοφ ςιματοσ απο τθ δθμιουργία μζχρι και τθν εκπομπι του.

9 ΑΝΑΦΟΡΕ [1] Marcos Tejedor Alonso, Digital TV: fixed and mobile standards, May 2010 [2] Sonja Grgić, Mislav Grgić, Branka Zovko- Cihlar, Digital Television Transmission and Broadband Network Technologies ΔΙΚΣΤΑΚΟΙ ΣΟΠΟΙ [1] [2] [3] Thomas Kleffel,Christian Daniel From Pixeldata to COFDM _ DVB inside,november 2006 [4] Mark. S. Richer, Tom Gurley, Glenn Reitmeier, Graham. A. Jones, Jerry Whitaker, Robert Rast, The ATSC Digital Television System Proceedings Of The IEEE, Vol. 94, No. 1, January 2006

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ

Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ Digea Απαντιςεισ ςτισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των τθλεκεατϊν ςχετικά με τθν επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΑΣΗ ΚΑΙ DIGEA Τι είναι θ επίγεια ψθφιακι τθλεόραςθ(dvb-t); Η Επίγεια Ψθφιακι Τθλεόραςθ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PUSH-PULL ΤΑΞΗΣ AB ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οι ενιςχυτζσ ιςχφοσ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία ενιςχυτϊν που χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ μεγάλθ ιςχφσ που μποροφν να αποδϊςουν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας

ΔC= C - C. Μια γρήγορη επανάληψη. Αρτές λειηοσργίας Αρτές λειηοσργίας Μια γρήγορη επανάληψη Αρχή λειτουργίασ H φυςικι αρχι ςτθν οποία βαςίηεται θ λειτουργία του αιςκθτιρα. (Ειδικότερα, το φυςικό μζγεκοσ ςτο οποίο βαςίηεται ο μετατροπζασ του αιςκθτιρα.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 3 : Παρακφρωςθ Δεδομζνων Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Μθχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα