«Οι διαθημίζεις ζηη ζωή μας»: Ένα εκπαιδεσηικό πρόγραμμα κριηικού γραμμαηιζμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι διαθημίζεις ζηη ζωή μας»: Ένα εκπαιδεσηικό πρόγραμμα κριηικού γραμμαηιζμού"

Transcript

1 «Οι διαθημίζεις ζηη ζωή μας»: Ένα εκπαιδεσηικό πρόγραμμα κριηικού γραμμαηιζμού Κσριακή Αμαρανηίδοσ Δαζθάια Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Φιώξηλαο Όλγα Μούζιοσ-Μσλωνά Σρνιηθή Σύκβνπινο Π. Ε. Φιώξηλαο Κωνζηανηίνος Νηίνας Καζεγεηήο Γισζζνινγίαο - Ειιεληθήο Γιώζζαο θαη Δηδαθηηθήο ηεο, Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Abstract This article presents a critical literacy educational program on The advertisement in our life, which was implemented in the spring of 2013 in the Language Workshop of Model Experimental Elementary School of Florina. Specifically, the Program was implemented in Group of Students for Critical Literacy for twenty teaching hours and was attended by 18 students of 5th grade of elementary school. This is an interdisciplinary project which has as a central theme the ads and as a theoretical framework the Pedagogy of Multiliteracies. During the implementation of the Program, firstly, were highlighted the evolution of textual item in the context of social needs and the alternation from printed and oral text to multimodal-multimedia text and, secondly, the structural characteristics of advertising, the presentation of its functions, along with the linguistic and stylistic elements that are selected in order to achieve communicative goals were analyzed. During the Program a variety of interdisciplinary, playful and child-centered activities made by students, were aiming to improve their linguistic and textual skills, to provide motivation and inspiration for their own creative output, to evolve themselves in creating advertising scenarios and, finally, to guide them in understanding and dealing with the advertising texts in a critical way. In addition, training activities were carried out in support of the educational partners that participated in the project and, finally, monitoring framework, feedback and ongoing evaluation of the program was applied, in order to provide an alternative educational proposal for the teaching of critical literacy in elementary school. 1. Εηζαγωγή

2 ην Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν (Π.Π..) Φιώξηλαο ιεηηνύξγεζε ην ζρνιηθό έηνο γηα πξώηε θνξά ν λένο ζεζκόο ησλ Οκίισλ Καηλνηνκίαο θαη Αξηζηείαο. Με ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ Εξγαζηεξίνπ Μειέηεο ηεο Γιώζζαο θαη Πξνγξακκάησλ Γισζζηθήο Δηδαζθαιίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο ηδξύζεθε ην Εξγαζηήξη Γιώζζαο ηνπ Π.Π.. Φιώξηλαο. ηόρνο ηνπ είλαη λα απνηειέζεη «θπηώξην» θαιώλ πξαθηηθώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη ρώξν πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ απνηειεζκαηηθόηεηαο δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηηο ζύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο γιώζζαο. Καηά ην ζρνιηθό έηνο ζην Δξγαζηήξη Γιώζζαο ιεηηνύξγεζαλ δύν ζεκαηηθνί θύθινη, ην Παξακύζη θαη ε Αθήγεζε θαη ν Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο. ηνλ θύθιν γηα ηνλ Κξηηηθό Γξακκαηηζκό πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ελελήληα νθηώ δηδαθηηθέο ώξεο, από ηηο νπνίεο νη είθνζη δηδαθηηθέο ώξεο ζηε δηάξθεηα πέληε εβδνκάδσλ αθηεξώζεθαλ ζην πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» θαη ζπκκεηείραλ ζε απηό 18 καζεηέο 1 ηεο Δ Γεκνηηθνύ από ηέζζεξα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Φιώξηλαο. Ζ γεληθή θαηεύζπλζε θαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γιώζζαο ζπγθξνηήζεθε κε βάζε ην Νέν Πξόγξακκα πνπδώλ γηα ηε Γιώζζα θαη ηε Γηδαζθαιία ησλ θεηκέλσλ (Φεθηαθό ρνιείν, θαη εκπίπηεη ζηελ επξύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ «Κξηηηθνύ Γξακκαηηζκνύ» ν νπνίνο απνηειεί θαηλνηόκα πξαθηηθή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο (Κ.Γ.), σο εξγαιείν θξηηηθήο ζθέςεο θαη επίγλσζεο, πξνηάζζεη ηελ ελεξγό πξνζέγγηζε ζηελ αλάγλσζε θαη ζηηο θεηκεληθέο πξαθηηθέο, δίλεη έκθαζε ζηελ αλάιπζε θαη ηελ θξηηηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ, ηεο γιώζζαο, ηεο εμνπζίαο, ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ πξαθηηθώλ, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ, αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ θξύβνληαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ελόο θεηκέλνπ (Hall 1998, Kellner 1998, McLaren 1988, Baynham 2000 θαη 2002, Chomsky 2000). Οη δηαθεκίζεηο επηιέρηεθαλ σο αληηθείκελν δηεξεύλεζεο, γηαηί απνηεινύλ πξνλνκηαθά θείκελα γηα πξνζέγγηζε κέζα από ηελ νπηηθή ηνπ Κ.Γ. Γηεζλείο έξεπλεο έρνπλ 1 πκβαηηθά θαη γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ην αξζεληθό γέλνο.

3 θαηαδείμεη όηη ε δηαθήκηζε επεξεάδεη ηηο θαηαλαισηηθέο επηινγέο καο, επηβάιιεη θνηλσληθά πξόηππα θαη ζηεξεόηππα, ηξόπνπο δσήο, αμίεο θαη γεληθά απνηειεί ζεκαληηθό πνκπό παξαγσγήο κελπκάησλ (Wilcox et al 2004, Σδάιπ 1997). Δπηπιένλ, ε δηαθήκηζε είλαη κέξνο ηεο δσήο καο θαη, επνκέλσο, νη καζεηέο, σο επάισηνο «ζηόρνο» θαη κειινληηθό αγνξαζηηθό θνηλό, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηνύλ ηα κελύκαηα πνπ εθπέκπνπλ. Ζ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα απνηειεί αδήξηηε θνηλσληθή αλαγθαηόηεηα θαη ε δηακόξθσζε θξηηηθήο ζηάζεο από ηηο κηθξέο ειηθίεο ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε νξζνινγηθήο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη γεληθόηεξεο θξηηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηα θάζε είδνπο πνιπηξνπηθά θείκελα (Oates, Blades & Gunter 2002, Moses & Baldwin 2005, Morrell 2002). Σν δηαθεκηζηηθό θείκελν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό θεηκεληθό είδνο πνιπηξνπηθόηεηαο, ε αλάιπζε θαη θαηαλόεζε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Ζ δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθό λα πξνρσξήζεη ζε πνηθίιεο θαη ελδηαθέξνπζεο δηαζεµαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό απνηειεί έλα θεηκεληθό είδνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα λέα γισζζηθά εγρεηξίδηα όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα δηδάμνπλ ηόζν ηελ θαηαλόεζε όζν θαη ηελ παξαγσγή απηνύ ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο. Ζ πιαηηά ρξήζε ηεο εηθόλαο θαηαιύεη ηε κνλνζεκαληόηεηα ηνπ κελύκαηνο, δεκηνπξγώληαο πνιύζεκα πνιπηξνπηθά θείκελα θαη ιόγνπο. Ζ πξνζζήθε ήρνπ (κνπζηθήο θαη ερεηηθώλ εθέ) ζηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο πξνζδίδνπλ λνήκαηα ηα νπνία ην θείκελν ή ε εηθόλα από κόλε ηεο δελ κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ. (Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ 1997, Γνπιθέξε 2000). Παξάιιεια, ε δηαθήκηζε ζπληζηά ηόπν θαη πεγή επηθνηλσλίαο θαη πνιηηηζκνύ θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο δεμηόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηζκηθή πιεξνθνξία. Απνηειεί ηδαληθό πιηθό πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο (Υαηδεζαββίδεο 2003, Watts Pailliotet et al 2000, Watts Pailliotet et al 2004). Κη απηό γηαηί πξόθεηηαη γηα έλα παγθόζκην θαηλόκελν θαη ππνζπλείδεηα επεξεάδεη ηε ζθέςε όισλ αλεμαξηήησο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαη ηεο γιώζζαο ππνδνρήο. Ζ εηθόλα ηεο δηαθήκηζεο βνεζάεη ηελ θαηαλόεζε, σζεί ηνπο καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ ζην ππνζπλείδεηό ηνπο θαη ηνπο δίλεη θίλεηξν λα εμαζθήζνπλ ηε γιώζζα ππνδνρήο.

4 Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ λνεκάησλ θαη ηεο πιεζώξαο πιηθνύ πξνζθέξεηαη γηα νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, θαζώο ζηηο νκάδεο κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ θαη καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο δεμηόηεηεο, όπσο γισζζηθή, καζεκαηηθή, πξαθηηθή, θαιιηηερληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θηι. 2. Θεωρεηηθό πιαίζηο (Παηδαγωγηθό θαη Δηδαθηηθό) Σν Παηδαγσγηθό Πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο βαζίζηεθε ζηελ Παηδαγσγηθή ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, εθηόο από ηελ γισζζηθή αλάιπζε, γίλνληαη πξαγκαηνινγηθέο, θνηλσληνινγηθέο θαη ζεκεησηηθέο αλαιύζεηο, νη νπνίεο ζπιιεηηνπξγνύλ θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλόεζε εηθόλσλ, πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζύγρξνλν πνιπηξνπηθό θείκελν, όπσο είλαη ην δηαθεκηζηηθό θείκελν (Cope & Kalantzis 2000, Υαηδεζαββίδεο 2003). πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ησλ Πνιπγξακκαηηζκώλ αθνινπζήζεθαλ ηα ηέζζεξα ζηάδηα, όπσο πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά παξαθάησ: Τνπνζεηεκέλε Πξαθηηθή (κέζσ Καηαζηάζεσλ) (Situated Practice), όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πιηθό δηαθεκίζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θόζκν ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηώλ. Αλνηρηή Δηδαζθαιία (Overt Instruction), όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ζρεδηαζκνύ ηνπο θαη νη καζεηέο εηζήρζεζαλ ζε «κεηαγισζζηθνύο» όξνπο ζρεηηθά κε ηε δηαθήκηζε. Κξηηηθή Πιαηζίσζε (Critical Framing), θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο πξνέβεζαλ ζε αλάιπζε ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ζηελ θξηηηθή ηνπο εξκελεία κε αλαθνξά ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ. Πξαθηηθή Μεηαζρεκαηηζκνύ Αλαπιαηζησκέλε Πξαθηηθή (Transformed Practice), ζην ζηάδην ηεο νπνίαο νη καζεηέο παξήγαγαλ δηθέο ηνπο δηαθεκίζεηο. ην πιαίζην αλάιπζεο εηθόλσλ πηνζεηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο Οπηηθήο Κνηλσληθήο Σεκεησηηθήο, όπσο: επαθή, απόζηαζε, άπνςε, γσλία ιήςεο, βιέκκα, πξνβνιή, πεξηράξαμε, ζθεληθό, αληηθείκελα, δξάζηεο θιπ. (Kress & Van Leeuwen 1996) κε παξάιιειε αλάιπζε ηνπ ιεθηηθνύ θεηκέλνπ.

5 Αλαθνξηθά κε ην Γηδαθηηθό Πιαίζην, ε δηδαζθαιία αθνινύζεζε ηελ αξρή ηεο Εμαηνκηθεπκέλεο Υπνζηήξημεο θαη Φζίλνπζαο Καζνδήγεζεο (fading scaffolding), πνπ απνξξέεη από ηε ζεσξία ηεο Ζώλεο Επηθείκελεο Αλάπηπμεο ηνπ Vygotsky (1993), ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη νκάδεο ησλ παηδηώλ σο θνηλόηεηεο κάζεζεο θαηαθηνύλ ηα γλσζηηθά επίπεδα κε ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε (scaffolding) θάπνηνπ ελήιηθνπ. Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ελζηεξλίδεηαη ηηο αξρέο ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο θαη πξνβαίλεη ζε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ κε ηε δηαζύλδεζε ησλ γισζζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κε εηθαζηηθέο, ζεαηξηθέο, θηλεηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (Μαηζαγγνύξαο 2004). 3. Εθπαηδεσηηθοί ζηότοη προζδοθώκελα καζεζηαθά αποηειέζκαηα Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» πινπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην γεληθό ζεσξεηηθό πιαίζην θαη ηα αθόινπζα ζηάδηα. Καηαγξάθεθαλ νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη θαη ηα πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζρεδηάζηεθαλ εμεηδηθεπκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνηάζεθε μερσξηζηό ελδεηθηηθό δηδαθηηθό πιηθό. ηε ζπλέρεηα, αλεπξέζεθε ε θαηάιιειε βηβιηνγξαθία γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. Αθνινύζεζε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, ηέινο, ε αμηνιόγεζή ηνπ κέζα από ηα παξαγόκελα από ηνπο καζεηέο έξγα. Αλαιπηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθόινπζνη. Οη καζεηέο ζα πξέπεη: λα γλσξίζνπλ κέζα από ηελ αλάιπζε πώο θαηαζθεπάδεηαη κηα δηαθήκηζε, λα «δηαβάδνπλ», λα αλαιύνπλ δηαθεκίζεηο, λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξόιν ηνπο θαη ηνλ ζθνπό ηνπο λα αληηιεθζνύλ ηε ζρέζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήκηζεο κε ηνλ ζηόρν, λα θαηαλνήζνπλ ηνπο κεραληζκνύο ηεο πεηζνύο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηνπ γισζζηθνύ θαη πνιπηξνπηθνύ κελύκαηνο κηαο δηαθήκηζεο κε ηνλ ζθνπό ηεο λα πηνζεηήζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηαθήκηζε, λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε γηα λα «δηαβάδνπλ πέξα θαη πίζσ από ην θείκελν» θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνύ λα απνιαύζνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ κε ηελ ελαιιαθηηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο δηαθεκίζεηο

6 λα ζπλδέζνπλ ηνπο γισζζηθνύο πόξνπο θαη ηνπο άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο κε ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν παξάγεηαη ην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κε παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κε ηε δεκηνπξγηθή γξαπηή θαη εηθαζηηθή ηνπο έθθξαζε λα παξαγάγνπλ πξσηόηππεο δηθέο ηνπο δηαθεκίζεηο, κέζα από θαζνδεγεκέλεο θαη ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο λα θαηαλνήζνπλ ζηελ θαηεύζπλζε ελόο πνιπηξνπηθνύ γξακκαηηζκνύ ηε ζρέζε κεηαμύ νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ γξακκαηηζκνύ λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα, θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο πνιπηξνπηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ λα αληηιακβάλνληαη ηε γιώζζα σο θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πξαθηηθή λα θαηαλνήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ε πνιπηξνπηθόηεηα ησλ θεηκέλσλ, πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε ζεκεησηηθνύ ηξόπνπ ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο θαη κε πνηνλ ηξόπν γίλεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δηάθνξσλ ζεκεησηηθώλ πόξσλ πνπ ζπιιεηηνπξγνύλ κεηαμύ ηνπο ζηα πνιπηξνπηθά θείκελα. Δηδηθόηεξα, νη γισζζηθνί ζηόρνη ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη: λα δηεξεπλήζνπλ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο ηεο δηαθήκηζεο (γηα πνηνλ ζθνπό ρξεζηκνπνηείηαη) λα αλαδεηήζνπλ ηε γιώζζα θαη ηε ζρεκαηηθή δνκή ησλ δηαθεκίζεσλ (πώο είλαη νξγαλσκέλεο) λα αλαιύζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ επηπέδνπ ύθνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ιόγνπ (ηη, πνηνη, πώο, κε πνηα γισζζηθά κέζα) λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο 4. Δηδαθηηθή Παρέκβαζε - Πραθηηθή εθαρκογή ηοσ Προγράκκαηος 4.1. Γραζηηριόηηηες Τοποθεηημένης Πρακηικής Ζ επηινγή θαη ν θαζνξηζκόο ηνπ ζέκαηνο έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δηαθεκίζεσλ από έληππα, ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε θαη από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Δπί κηα εβδνκάδα νη καζεηέο έθνβαλ απνθόκκαηα κε δηαθεκίζεηο από εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ζεκείσλαλ θαη θαηέγξαθαλ

7 ηηο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο πνπ ηνπο άξεζαλ, παξαηεξνύζαλ ηηο δηαθεκίζεηο ζε αλνηρηνύο ρώξνπο (αθίζεο, ηακπιό, θιπ.) Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ Οκίινπ. Δπηρεηξήζεθε έλαο πξώηνο ζρνιηαζκόο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ησλ ζθνπώλ πνπ ππεξεηνύλ θαη δηαηππώζεθε ζπιινγηθά ν νξηζκόο ηεο δηαθήκηζεο. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεθαλ ζε θύιιν εξγαζίαο όια ηα κέζα ζηα νπνία ζπλαληώληαη νη δηαθεκίζεηο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν, δηαδίθηπν, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, αθίζεο, παλό, πηλαθίδεο, ηνίρνη, θπιιάδηα, νρήκαηα, αεξνπαλό, κελύκαηα ζε θηλεηά ηειέθσλα θά.), θαζώο θαη ηα εξγαιεία πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ (δηαγσληζκνί, εθζέζεηο, δσξεάλ εκπόξεπκα, θνππόληα, δώξα, παξνπζηάζεηο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο θά.). Έγηλε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο δηαθήκηζεο, από ηε γέλλεζή ηεο ζηηο πηλαθίδεο ησλ αξραίσλ παδαξηώλ κέρξη ζήκεξα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθήκηζεο: θείκελν (ηίηινο, ζιόγθαλ, επεμεγεκαηηθό θείκελν), εηθόλα (ζηαηηθή ή θηλνύκελε) θαη ήρνο (κνπζηθή ππόθξνπζε, jingles). ε αξαρλόγξακκα θαηαγξάθεθαλ νη ζηόρνη ηνπ νπνίνπο επηδηώθεη ε δηαθήκηζε, νη νπνίνη είλαη θπξίσο λα ελεκεξώζεη, λα πείζεη θαη λα θάλεη ειθπζηηθό ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ ή ππεξεζία ζην αγνξαζηηθό θνηλό θαη επηζεκάλζεθε ε ζηόρεπζή ηνπο ζε κηα θνηλσληθή νκάδα ζηόρν (target group). 4.2.Γραζηηριόηηηες Ανοιτηής Γιδαζκαλίας ηηο δξαζηεξηόηεηεο Αλνηρηήο Γηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηηο νκάδεο ηνπ Οκίινπ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο, έγηλε νκαδνπνίεζή ηνπο κε θξηηήξην ην κέζν πνπ ηηο πξνβάιιεη, ηηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ δηαθεκίδνληαη θαη ηελ νκάδα ζηελ νπνία απεπζύλνληαη. Αθόκε, εληνπίζηεθαλ επνρηαθέο θαη επίθαηξεο δηαθεκίζεηο, πρ. ρξηζηνπγελληάηηθεο (παηρλίδηα, δώξα, θιπ.), θαινθαηξηλέο (παγσηά, αληειηαθά, θιηκαηηζηηθά, θιπ.) θαη άιιεο, ελώ ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ έκκεζε ή γθξίδα δηαθήκηζε, όπνπ δελ είλαη πξνθαλέο ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ/πξόζσπν/ππεξεζία. Έγηλε δηεμνδηθή ελαζρόιεζε κε ηελ έληππε δηαθήκηζε, όπνπ δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ζε νκάδεο ηηο δηαθεκίζεηο, λα θαηαγξάςνπλ πνύ ηηο

8 ζπλαληνύκε (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, πίλαθεο, stand, ηνίρνπο, αιινύ) θαη λα επηζεκάλνπλ ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ. Αλαθέξζεθε ην γεγνλόο όηη ην θόζηνο ηεο έληππεο δηαθήκηζεο εμαξηάηαη από ηελ εκβέιεηα θπθινθνξίαο ηνπ εληύπνπ, ηε ζέζε ηεο ζηε ζειίδα, ην κέγεζόο ηεο, θ.ά. Αθόκε, επηζεκάλζεθε ν ξόινο πνπ παίδνπλ ηα ρξώκαηα, ε εηθόλα, ην θείκελν, ε γξακκαηνζεηξέο, θιπ., όπσο, επίζεο, θαη ην ζιόγθαλ (ζύλζεκα), ην νπνίν είλαη ζύληνκε, έμππλε, δηαζθεδαζηηθή, εληππσζηαθή θξάζε πνπ ηε ζπγθξαηνύκε εύθνια θαη ηελ επαλαιακβάλνπκε αζπλαίζζεηα. Καηαιεθηηθά αλαθέξζεθε όηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθήκηζεο είλαη ν ζαθήο ζρεδηαζκόο, ην έμππλν πεξηερόκελν θαη ην γεγνλόο όηη είλαη αηζζεηηθά ειθπζηηθή. 4.3.Γραζηηριόηηηες Τοποθεηημένης Πρακηικής ε ό,ηη αθνξά ζηε ξαδηνθσληθή δηαθήκηζε, επαλήιζακε ζε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ Σνπνζεηεκέλεο Πξαθηηθήο, όπσο αθξόαζε από cd θαη από ην youtube πξνεπηιεγκέλσλ ξαδηνθσληθώλ δηαθεκίζεσλ θαη ζρνιηαζκόο ηνπο (βι. Βηβιηνγξαθία, ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο). Έγηλε αλαθνξά ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο, όπσο ζην όηη αμηνπνηεί απνθιεηζηηθά ηνλ ήρν, επνκέλσο δίλεηαη έκθαζε ζην πεξηερόκελν θαη ζηνλ ιόγν, ζηε δηάξθεηα θαη ζην θόζηνο ηεο, ζηε κνπζηθή ηεο ππόθξνπζε θαη ζηελ αμηνπνίεζε αλαγλσξίζηκσλ θσλώλ, πρ. γλσζηώλ εζνπνηώλ. Ζ ηειενπηηθή δηαθήκηζε, κε ηελ νπνία είλαη πεξηζζόηεξν εμνηθεησκέλνη νη καζεηέο, είλαη ε πιένλ απνδνηηθή θαη αθξηβνπιεξσκέλε, παξόηη ζπλήζσο δηαξθεί πεξίπνπ 30 δεπηεξόιεπηα. Μέζα από πιηθό πνπ ηνπο δόζεθε νη καζεηέο έκαζαλ όηη ε ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηελ ώξα πξνβνιήο θαη ην πξόγξακκα ζην νπνίν πξνβάιιεηαη, ελώ ζε απηήλ πξσηαγσληζηνύλ είηε δηάζεκα είηε άγλσζηα πξόζσπα κε ηα νπνία ηαπηίδεηαη επθνιόηεξα ν ηειεζεαηήο. Αθνινύζσο, έγηλε παξαθνινύζεζε ζην youtube πξνεπηιεγκέλσλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ θαη ζρνιηαζκόο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ κέζσλ θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπο, θαζώο θαη θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ αλάινγα κε ην δηαθεκηζηηθό κέζν. πγθεθξηκέλα, πξνηάζεθαλ γηα παξαθνινύζεζε δηαθεκίζεηο έμππλεο, ζπγθηλεηηθέο, ππεξβνιηθέο, αζηείεο, αληηδενληνινγηθέο, νηθνινγηθέο,

9 δηαθεκίζεηο κε θνηλσληθά κελύκαηα, θαη άιιεο (βι. Βηβιηνγξαθία. Σειενπηηθέο δηαθεκίζεηο) Γραζηηριόηηηες Ανοιτηής Γιδαζκαλίας - Η γλώζζα ηης διαθήμιζης Αλαθνξηθά κε ην θαζαξά γισζζηθό κέξνο ηεο δηαθήκηζεο, ε παξάδνζε θαη ν ζπλερήο αληαγσληζκόο ησλ δηαθεκηζηώλ γηα παξαγσγή πην απνηειεζκαηηθώλ δηαθεκίζεσλ έρεη δηακνξθώζεη έλα μερσξηζηό είδνο ιόγνπ (genre), ην νπνίν δηέπεηαη από ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Γηεξεπλήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ κε νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά θαη ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ειιεληθό θαζεκεξηλό θαη πεξηνδηθό Σύπν, ζην ειιεληθό ξαδηόθσλν, θαζώο θαη ζηελ ηειεόξαζε. Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο ε γιώζζα ηεο δηαθήκηζεο απνηειεί κηα ηδηόηππε γιώζζα πνπ δηέπεηαη από ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά, ιεμηινγηθά, ζεκαζηνινγηθά), ηα νπνία κε ηηο θαηάιιειεο ππνδείμεηο εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε θύιιν εξγαζίαο σο εμήο: α. Επαλάιεςε ιέμεσλ θαη ζπληαθηηθώλ ζρεκάησλ: Ζ επαλάιεςε σο ζρήκα ιόγνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςπρνινγηθνύο θαη επηθνηλσληαθνύο ιόγνπο θαη πξνζδίδεη ζηα εθθσλήκαηα δηάθνξεο απνρξώζεηο (έκθαζε, δηαβάζκηζε, επηκεξηζκό), πρ. «απηόλ ηνλ ιαό πνπ μέξεη λα αγσλίδεηαη, πνπ μέξεη λα ρνξεύεη, λα απνιακβάλεη,, εκείο ηνπ δίλνπκε ηε γεύζε!» (αιιαληηθά Τθαληήο). β. Με αθξνακαηηθόο ζρεδηαζκόο: Απνηειεί κηα ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη νκηιεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηα δηαζέζηκα κέζα πνπ έρνπλ από ηε γισζζηθή ηνπο θνηλόηεηα, επηδηώθνληαο ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ απνηειέζκαηνο, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη αλ ηα ζεκαηλόκελα ησλ εθθσλεκάησλ ηνπο ζε επίπεδν θαηαδήισζεο γίλνληαη θαηαλνεηά από ηνπο απνδέθηεο (Υαηδεζαββίδεο ρ.ε.). Έηζη, ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ άιιν γισζζηθό θώδηθα, πρ. κηα μέλε γιώζζα, γεγνλόο πνπ, ελώ θαηλνκεληθά θαηαζηξαηεγεί ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο, πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ απνδέθηε θαη ηνλ θαηεπζύλεη πξνο ηελ αγνξά θαη δνθηκή ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο. Πρ. «Gucci, new fragrance for men / women», «Swift! Please! Have fun!». γ. Μεηαθνξά: Ο κεηαθνξηθόο ιόγνο πξνζδίδεη κία αίζζεζε νηθεηόηεηαο, θαζώο αλαθαιεί ζηνλ απνδέθηε εκπεηξίεο θαη γλώζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν

10 θνηλσληθνπνιηηηζκηθό, νηθνλνκηθό θαη εζληθό πιαίζην. Πρ. «Με ράλεηε ρξόλν!» (Garnier), «Ζ ραξά ηεο θίλεζεο! ηακαηά ηνλ πόλν!» (Voltaren Emulgel). δ. Δηαθεηκεληθόηεηα: Δπζύλεηαη γηα ηελ έληαμε ηππνπνηεκέλσλ εθθξάζεσλ, όπσο είλαη νη παξνηκίεο, ηα ζπλζήκαηα, ζηίρνη ηξαγνπδηώλ, θξάζεηο γλσζηέο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ. Πρ. «Ή ρνιεζηεξίλε ή Μηλέξβα benecol» (θαηά ην ή ηαλ ή επί ηαο), «Σνπ Σδάκπα ε κάλα» (θαηά Τνπ Κίηζνπ ε κάλα). ε. Οκνηνθαηαιεμία: Απνηειεί κηα πνιύ γλσζηή πνηεηηθή ηερληθή πνπ πξνζδίδεη ξπζκό ζηνλ ιόγν, ώζηε λα πξνθιεζεί ε πξνζνρή θαη ε απνκλεκόλεπζε. Πρ. «Νάην, λάην, ην Risonato», «Σπξί όπνην θη όπνην; Νηόπην!». ζη. Λεμηιόγην ηνπ θαζεκεξηλνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ: Ζ γιώζζα ραξαθηεξίδεηαη από πξνθνξηθόηεηα, γηα λα ακεζνπνηήζεη ην κήλπκα. Σα θύξηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ πξνθνξηθόηεηα πνπ δηέπεη ηε δηαθήκηζε είλαη ε ρξήζε ιέμεσλ θαζεκεξηλνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, νη επαλαιήςεηο, νη ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ, ην νηθείν ύθνο, νη αλαθνινπζίεο, ε αλαθνξά ζε πξάγκαηα θαη αληηθείκελα πνπ είλαη παξόληα, ε θαζπζηεξεκέλε ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε, ε παξέθβαζε, ε απόηνκε αιιαγή από πιάγην ζε επζύ ιόγν θαη ε έιιεηςε απζηεξήο θεηκεληθήο δνκήο. Πρ. «Κάλε ην παηρλίδη ζνπ!» (ΟΠΑΠ), «Μελ ην ζθέθηεζαη! ΓΔΡΜΑΝΟ θαη είζαη κέζα!». δ. Υπεξβνιή: Ζ ππεξβνιή είλαη έλα ελλνηνινγηθό ζηνηρείν, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε γισζζηθά ζηνηρεία. Πρ. «Παγθόζκηα θαηλνηνκία!» (Vichy Dercos neogenic). ε. Αθαδεκατθό επηζηεκνληθό ιεμηιόγην, πρ. «Σώξα έρεηο Bonus πόληνπο. Σν κεγαιύηεξν πξόγξακκα επηβξαβεύζεσο ζπλαιιαγώλ!» (ALPHA BANK), «Γηα ηνλ κεηαβνιηζκό ησλ ηξνθώλ κε πνιιαπιή δξάζε, πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλν ζύκπιεγκα βηηακηλώλ θαη κεηάιισλ» (Centrum). ζ. Εξώηεζε: Ζ εξώηεζε απνηειεί πξνζθηιέο κέζν εηζαγσγήο ησλ δηαθεκίζεσλ, πρ. «Πόλνο θαη θιεγκνλέο ζηηο αξζξώζεηο;» (Doctor Formula s). η. Πξνζηαθηηθή: Ζ πξνζηαθηηθή απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε έγθιηζε ζηηο δηαθεκίζεηο, πρ.«γίλε ήξσαο! Φειά ην θεθάιη!» (Milko). ηα. Αθεγεκαηηθόο ηξόπνο, όπσο νη αθεγεκαηηθέο δηαθεκίζεηο ηνπ Nescafe ή ε αθεγεκαηηθή δηαθήκηζε «Διελίηζα» (OTE Double Play).

11 ηβ. Λνγνπαίγληα, πρ. «Κάπνηεο δνπιεηέο ζέινπλ STIHL, θάζε άληξαο έρεη ην δηθό ηνπ. Δζύ έρεηο;» (αιπζνπξίνλν STIHL - νκνερία) θαη «ηαζεξή, γηαηί θηλείηαη» (Σξάπεδα Πεηξαηώο - αληίζεζε). ηγ. Αλάκεημε γισζζηθώλ θσδίθσλ, πρ. «Ford κε ηερλνινγία my key θαη θηλεηήξα Ecobust! Δζύ νξίδεηο ηνπο θαλόλεο!», «-Γάζθαιε, λεληθήθακελ! -ηγά πνπ ζα ραράλακελ!» (ΟΠΑΠ) Γραζηηριόηηηες Κριηικής Πλαιζίωζης Μεηά από ελδειερή γισζζηθή επεμεξγαζία ησλ δηαθεκίζεσλ, ηέζεθε ην εξώηεκα: Οη δηαθεκίζεηο κάο ιέλε πάληα ηελ αιήζεηα; Γεκηνπξγήζεθαλ «Οκάδεο Διέγρνπ Γηαθεκίζεσλ», κε απνζηνιή ηνλ έιεγρν θαη ηε ζύγθξηζε ησλ δηαθεκίζεσλ κε ηα πξαγκαηηθά πξντόληα (ελδεηθηηθή επηινγή) θαη ηε δηαζηαύξσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δηαθεκηδόκελσλ ηδηνηήησλ ηνπο. Καηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζηνλ πίλαθα δηαπηζηώζεθε ε ππεξβνιηθή αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πξντόλησλ θαη ε απόθξπςε ησλ βιαβεξώλ ζπλεπεηώλ ηνπο ή αλαθνξά ηνπο πνπ δελ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή (κηθξά γξάκκαηα, πεξηζώξην, ρσξίο ρξώκα θιπ.), πρ. ηζηγάξα, δάλεηα ηξαπεδώλ, δηάθνξα ηξόθηκα. Δπηπξόζζεηα, αλαδείρηεθαλ νη ζηόρνη ηνπ πνκπνύ ηεο δηαθήκηζεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα (target group) ζηελ νπνία απεπζύλεηαη, θαζώο θαη ε ζεκεηνινγία ησλ αληίζηνηρα αμηνπνηνύκελσλ κέζσλ (γισζζηθά, νπηηθά-εηθνληθά, κνπζηθή, ζύκβνια θιπ.). Δληνπίζηεθαλ δηαθεκίζεηο γηα παηδηά (ζνθνιάηεο, θαξακέιεο, ζλαθο, παηρλίδηα), γηα ελήιηθεο, γηα γπλαίθεο (πξντόληα καγεηξηθήο, νκνξθηάο), γηα άληξεο (ηζηγάξα, απηνθίλεηα, δάλεηα), γηα όινπο Ζ πνιηηηθή δηαθήκηζε εληνπίζηεθε σο κηα εηδηθή θαηεγνξία κε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Με εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνγξακκίζηεθε ν εηθνληθόο «αζηξαθηεξόο» θόζκνο ησλ δηαθεκίζεσλ. Οη καζεηέο επηζήκαλαλ θαη παξαηήξεζαλ κε ηε βνήζεηα θύιισλ εξγαζίαο όκνξθα ζπίηηα κε πνιπηειή επίπισζε, παλάθξηβα αζηξαθηεξά απηνθίλεηα, θαινληπκέλνπο αλζξώπνπο, γειαζηά θαη ραξνύκελα πξόζσπα, θπξίσο λένπο θαη λέεο, αζιεηηθνύο ηύπνπο, πγηείο, ζε πινύζηα θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ζε ειθπζηηθνύο ρώξνπο εξγαζίαο θαη δηαπίζησζαλ ηελ αληίζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ «θόζκνπ» ηεο δηαθήκηζεο.

12 ηε ζπλέρεηα, επηρεηξήζεθε ε δηαηύπσζε ηεο εμήγεζεο θαη ηεο εξκελείαο γηα ηε ζθνπηκόηεηα απηήο ηεο απόζηαζεο αλάκεζα ζηελ απζεληηθή θαη ζηελ εηθνληθή θαηάζηαζε. Οη δηαθεκίζεηο είλαη έλα δπλακηθό κέζν πνπ πξνσζεί ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε ηελ κεηάδνζε θαη ππνβνιή ησλ αμηώλ ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηώληζε ησλ ππαξρόλησλ όξσλ δσήο θαη κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζηεξεόηππσλ θνηλσληθώλ αληηιήςεσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή αληζόηεηα. Καηαγξάθεθαλ νη ξόινη ησλ θύισλ πνπ ζπλαληώληαη ζηηο δηαθεκίζεηο κε ηε βνήζεηα θαη πάιη θύιινπ εξγαζίαο θαη επηζεκάλζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξόισλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε θύιν θαη νη δηαθνξέο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα (Γνπιγέξε 1994). Οη καζεηέο ζπδήηεζαλ θαη δηαπίζησζαλ πξνθνξηθά όηη: α) νη απεηθνλίζεηο θαη νη παξνπζηάζεηο ηεο γπλαίθαο είλαη θπξίσο δύν εηδώλ, ηεο όκνξθεο θη ειθπζηηθήο θνπέιαο θαη ηεο επηπρηζκέλεο λνηθνθπξάο, β) νη παξνπζηάζεηο ησλ αλδξώλ είλαη ζε επαγγέικαηα πςεινύ θνηλσληθνύ θύξνπο (γηαηξνί, κεραληθνί, νδνληίαηξνη, πςειόβαζκα ζηειέρε εηαηξηώλ θαη ηξαπεδώλ θιπ.), γ) ε δηαθήκηζε ππεξηνλίδεη ηελ εξσηηθή δηάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ δεκηνπξγώληαο επίπιαζηεο εληππώζεηο θαη αγγίδνληαο πνιιέο θνξέο ηα όξηα ηεο ππνηίκεζεο ηεο γπλαίθαο παξνπζηάδνληάο ηελ σο αληηθείκελν, δ) πθίζηαηαη ν παξαδνζηαθόο δηαρσξηζκόο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο ζθαίξαο, όπνπ θάζε ηη ην δεκόζην αθνξά ηνπο άληξεο θαη νηηδήπνηε ηδησηηθό αλαθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο. Δληνπίζηεθαλ θαη αλαθνηλώζεθαλ ζηελ νινκέιεηα δηαθεκίζεηο δηακόξθσζεο ηεο γπλαηθείαο θαη ηεο αληξηθήο ηαπηόηεηαο, ελώ θάπνηεο από απηέο δξακαηνπνηήζεθαλ από ηα παηδηά κε πνιιή θαληαζία θαη κεγάιε δόζε ρηνύκνξ. Έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηελ νηθνινγηθή δηαθήκηζε. Σα δηαθεκηζηηθά κελύκαηα ηνπ ηύπνπ όηη ην ηάδε πξντόλ «ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ», είλαη «βηνδηαζπώκελν», «θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ» ζπλαληώληαη όιν θαη ζπρλόηεξα, επεηδή ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πιένλ αδήξηηε αλάγθε, ηέηνηα πνπ δελ κπνξνύλ λα αγλνήζνπλ νη εηαηξείεο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια θαη ε κόιπλζε έρνπλ ιάβεη κεγάιε δηάζηαζε θη έρνπλ θαηαζηήζεη ην θνηλό πεξηζζόηεξν επαηζζεηνπνηεκέλν θαη «ππνςηαζκέλν». Χζηόζν, δελ κπνξνύζε παξά λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ςεύηηθν νηθνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό πνπ εληνπίδεηαη ζπρλά, θαζώο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηώζεηο όπνπ ε δηαθήκηζε εθκεηαιιεύεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ησλ θαηαλαισηώλ.

13 Δπίζεο, Σέινο, νη δηαθεκίζεηο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο έγηλαλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο επεμεξγαζίαο θαη ζρνιηαζκνύ, θαζώο νη καζεηέο βξίζθνληαη ζηελ θαηάιιειε ειηθία γηα λα αληηζηαζνύλ ζε απηή ηελ επηβιαβή ζπλήζεηα. Σέινο, έγηλε δηεμνδηθή αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, ζηηο παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο θαη ζηηο ζπγθαιπκκέλεο δηαθεκίζεηο.. Μηα δξαζηεξηόηεηα πνπ άξεζε ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο ήηαλ ε ζύγθξηζε κεηαμύ παιαηόηεξσλ θαη ζύγρξνλσλ δηαθεκίζεσλ. Παξαηήξεζαλ έληππεο θαη παξαθνινύζεζαλ ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο από πξνεπηιεγκέλεο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο εθηύπσζαλ ηηο έληππεο θαη θαηαζθεύαζαλ θνιάδ κε απηέο ζρνιίαζαλ θαη επηζήκαλαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην γισζζηθό πεξηερόκελν, ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ζηα πνιπηξνπηθά κέζα θαη ζηα κελύκαηα ζρνιίαζαλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ην θνηλσληθό πιαίζην ηεο επνρήο ηνπ 80 θαη ηνπ 90 (ελδπκαζία, θνηλσληθέο ζπλζήθεο θιπ.) επηζήκαλαλ ηε ρξήζε κόλν ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηηο παιαηόηεξεο δηαθεκίζεηο εληόπηζαλ πνιιέο δηαθεκίζεηο κε ηξαγνύδηα (πρ. «Μηα θαηζαξηδνύια, ε κηθξή Σεξέδα» (Teza), «Σξέμε, ηξέμε, κηθξνύιε, γίλε άληξαο, κηθξνύιε» (Γάια ΒΛΑΥΑ εβαπνξέ) παξαηήξεζαλ όηη θάπνηα πξντόληα εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη (πρ. AVA, ION, CAMBAS, BIC), ελώ άιια έρνπλ θαηαξγεζεί από ηελ αγνξά (πρ. EPILADY, TROPIKANA, SLIMMER) παξαθνινύζεζαλ ηελ εμέιημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήκηζεο, πρ. γηα ηα καθαξόληα MISKO από ηελ επνρή ηνπ 1980 («Αθάθηε, ηα καθαξόληα λα λαη MISKO») σο ζήκεξα. Ζ ελαζρόιεζε κε ηελ αλαηξνπή ζηε δηαθήκηζε θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη εληόπηζαλ κε επθνιία, θαηέγξαςαλ θαη παξνπζίαζαλ δηαθεκίζεηο όισλ ησλ εηδώλ πνπ αλέηξεπαλ ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα ζηεξεόηππα, είηε απηά είραλ λα θάλνπλ κε ηηο έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο (ν παηέξαο καγεηξεύεη, ε κεηέξα είλαη θαξηεξίζηα), είηε ελείραλ ην ζηνηρείν ηνπ απξόζκελνπ Γραζηηριόηηηες Μεηαζτημαηιζμένης Πρακηικής Δπηγξακκαηηθά, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην ζηάδην απηό ήηαλ νη εμήο: α) «Γηαγσληζκόο θαιύηεξνπ ιόγθαλ» γηα ην ίδην πξντόλ, επηιέρηεθε κε ςεθνθνξία ην πην πεηπρεκέλν θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα, β) Γεκηνπξγία έληππσλ, ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ γηα γλσζηά θαη γηα θαληαζηηθά πξντόληα,

14 γ) Παξνπζίαζε ησλ δηαθεκίζεσλ ηεο θάζε νκάδαο κε κνξθή δξακαηνπνίεζεο ζηελ ηάμε, δ) Αλαπαξάζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο δηαθεκηζηώλ, αλαπαξάζηαζε ξαδηνθσληθήο δηαθήκηζεο κε ηελ αλάινγε επηηόληζε θαη πνιπηξνπηθώλ ηειενπηηθώλ δηαθεκίζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή, ε) ύλζεζε δηαθεκίζεσλ γηα πξντόληα ππαξθηά θαη αλύπαξθηα κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ από άιιεο πεγέο, ζη) επεμεξγαζία εηθνλνγξάθεζεο κε πνηθίιεο εηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερλνηξνπίεο (θνιάδ, ηέκπεξα, ζθίηζν, αθνπαξέιεο θιπ.), δ) Αζθήζεηο «κεηαγξαθήο» δηαθεκίζεσλ (από ηειενπηηθή ζε ξαδηνθσληθή, από έληππε ζε ηειενπηηθή θιπ.), δηαθεηκεληθέο εξγαζίεο θαη κεηαπιάζεηο, δηαζθεπέο γλσζηώλ δηαθεκίζεσλ, ε) Αλαπαξαγσγή δηαθήκηζεο κε λέεο εθδνρέο ζην κήλπκα ή ζηελ εηθνλνγξάθεζε, ζ) Παξαιιαγέο γλσζηώλ δηαθεκίζεσλ κε ήξσεο παξακπζηώλ, η) πλέρεηα ηεο δηαθήκηζεο (επέθηαζε ηεο αθήγεζεο κε αλακελόκελε ή αλαηξεπηηθή πινθή), ηα) πγγξαθή δηαθεκηζηηθώλ πνηεκάησλ, ηβ) Γξακαηνπνίεζε ησλ «αηέιεησησλ» δηαθεκίζεσλ ησλ ηειεπσιήζεσλ (όπσο «Pretty Bra», «Έμππλε ίηα», δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνθάιεζε άθζνλν γέιην), θαη ηγ) πγγξαθή ζιόγθαλ από ηνπο καζεηέο γηα ηελ αληίζηαζε ζηηο δηαθεκίζεηο (πρ. «Δπηιέγσ πξνζεθηηθά Γηαιέγσ ηα ζσζηά!», «Αθνύσ ηηο πξαγκαηηθέο κνπ αλάγθεο!», «Γηαβάδσ ηηο εηηθέηεο θαη ηα ςηιά γξάκκαηα ησλ πξντόλησλ», «Ό,ηη ιάκπεη δελ είλαη ρξπζόο! Ό,ηη δηαθεκίδεηαη δελ είλαη ην θαιύηεξν!», «Αθνύσ κε θαξδηά θαη δηαιέγσ κε κπαιό!», Σα πνιπηηκόηεξα πξάγκαηα ζηε δσή είλαη δσξεάλ: ην γέιην, ν ήιηνο, ε αγάπε, ην λεξό», «Όρη ζηηο εηξήλεο ηεο δηαθήκηζεο!»). 5. Αποηειέζκαηα ηοσ Προγράκκαηος Σα πνιιαπιά απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνύκε λα ηα ζπλνςίζνπκε επηγξακκαηηθά ζηα εμήο: Γεκηνπξγία θαηλνηόκνπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο Οπζηαζηηθό ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ πνπ ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε αμηόινγσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ

15 Δπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο απηελεξγνύ θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο κέζα ζε έλα επνηθνδνκεηηθό πεξηβάιινλ Παξαγσγή πξσηόηππσλ, επθάληαζησλ θαη πνιπηξνπηθώλ δηαθεκίζεσλ από ηνπο καζεηέο Καηάζεζε απόςεσλ καζεηώλ γηα ηηο δηαθεκίζεηο κε θξηηηθή ζηάζε θαη επηιεθηηθή δηάζηαζε Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ, ώζηε λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαθεκίζεηο κε βάζε ηε ινγηθή θαη ηνλ θξηηηθό ιόγν θαη όρη κε ηηο εληππώζεηο πνπ πξνθαινύλ ππνζπλείδεηεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο Αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ ησλ καζεηώλ, όπσο δηαπηζηώλεηαη από ηελ απνηύπσζε ησλ απόςεώλ ηνπο ζηνλ δηάινγν θαη ζηα έξγα ηνπο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ όηη ζε κεγάιν βαζκό νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθαξκόζηεθαλ, ηα επεξέαζαλ θαη ηνπο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο επίγλσζε, λα αλαπηύμνπλ αληηζηάζεηο θαη λα κελ ρεηξαγσγνύληαη, λα ακθηζβεηνύλ, λα ιέλε ηε γλώκε ηνπο θαη λα βιέπνπλ θξηηηθά ηα θείκελα, αιιά θαη ην θνηλσληθό πιαίζην ζην νπνίν παξάγνληαη Καιιηέξγεηα αηζζεηηθνύ θξηηεξίνπ θαη νπηηθνύ / εηθνληθνύ γξακκαηηζκνύ Αλάπηπμε ηθαλόηεηαο δηαρσξηζκνύ ζηνηρείσλ ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Κσδηθνπνίεζεο (Coding Orientation), δειαδή ζε πνην θνηλσληθό πιαίζην θαηαηάζζεηαη ε εηθόλα, αλ έρνπκε δηαθνξνπνηήζεηο ηππηθόηεηαο από θώδηθα ζε θώδηθα θαη ζε ζρέζε κε ην ρξώκα (απνρξώζεηο, γέκηζκα, πνηθηιία), ην θόλην, ην βάζνο, ηελ απεηθόληζε, ηνλ θσηηζκό, ηε θσηεηλόηεηα Ζ ειεθηξνληθή κνξθνπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ έδσζε πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα δηαδξαζηηθόηεηα πλεηδεηνπνίεζε όηη ην θνηλσληθό θαη ην πνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο επνρήο θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδεη (αηζζεηηθή, δηαθεηκεληθόηεηα, πεξηερόκελν) θαζνξίδνπλ θαηαιπηηθά ηελ παξαγσγή ελόο θεηκέλνπ Άζθεζε ζηελ θξηηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ιόγνπ γηα ηελ πεηζώ, ηελ επηξξνή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηε κείσζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο θξίζεο. 6. Σσδήηεζε - Σσκπεράζκαηα

16 Αμίδεη λα ηνληζηεί όηη ην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαθεκίζεσλ εθαξκόδεηαη εύθνια ζην ζρνιείν είηε ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο είηε σο ρέδην Δξγαζίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε ζπληζηά κηα αλαζρεδηαζκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε θαη πεξηέρεη ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδέεο, πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα ελαιιαθηηθέο επηλνήζεηο από ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθό κε ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή ζηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alvermann, D.E., Moon, J.S., & Hagood, M.C Popular culture in the classroom: Teaching and researching critical media literacy. Newark, DE: International Reading Association. Baldry, A. & Thibault, J.P Multimodal Transcription and Text Analysis. London: Equinox Publishing Ltd. Baynham, M «Narrative as Evidence in Literacy Research». Linguistics and Education 11(2), Baynham, M Πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ. Μηθ. Μ. Αξαπνπνύινπ, Αζήλα: Μεηαίρκην. Chomsky, N Εθπαίδεπζε ρσξίο ειεπζεξία θαη θξίζε. Αζήλα: Καζηαληώηεο. Cope, B. & Kalantzis, M Multiliteracies: Literacy learning and the Design of social futures. London: Routlegde Fairclough, N Language and Power. London: Longman. Hall, Κ «Critical Literacy and the Case for it in the Early Years of School». Language, Culture and Curriculum 11. Henry, L.A. «Critical Media Literacy: Commercial Advertising», ει. δηεπζ.: 97.html?tab=5#tabs. Kalantzis, M. & Cope, B «Πνιπγξακκαηηζκνί». Μηθ Ν. Γεσξγίνπ. ην: Εγθπθινπαηδηθόο νδεγόο γηα ηε γιώζζα, Κ.Δ.Γ., ει. δηεπζ.: Kellner, D «Multiple Literacies and Critical Pedagogy in a Multicultural Society». Educational Theory,Vol. 48, No 1, Kress, G. & Van Leeuwen, Σ Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: RKP. Kress G. & Van Leeuwen, T Multimodal discourse. London: Arnold. Kress, G a. Design and Trasformation: New Theories of Meaning. In M. Kalantzis & B. Cope (eds). Multiliteracies: The Design of Social Futures. London: Palmer Press. Kress. G b. «ρεδηαζκόο ηνπ γισζζηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ κε βάζε ην κέιινλ». Γισζζηθόο ππνινγηζηήο 2, ει. δηεπζ.: Langrehr, D. From a Semiotic Perspective: Inference Formation and the Critical Comprehension of Television Advertising, ει. δεπζ.: McLaren, L.P «Culture or Canon? Critical Pedagogy and the Politics of Literacy». Harvard Educational Review 58. McLuhan, M Understanding Media: The Extensions of Man. N.Y.: McGraw-Hill.

17 Morrell, E «Toward a critical pedagogy: Literacy development among urban youth». Journal of Adolescent and Adult Literacy 46, 72-76, ει. δηεπζ.: Moses, L. & Baldwin, D «What can the study of Cognitive Development about Children s ability to appreciate and cope with Advertising?». Journal of Public Policy and Marketing 24, 2, Oates, C., Blades, M. & Gunter, B «Children and Television Advertising: When do they understand persuasive intent?». Journal of Consumer Behavior 1, 3, Semali, L «Defining new literacies in curricular practice». Reading Online, ει. δηεπζ.: Vygotsky, L Σθέςε θαη Γιώζζα (β έθδ.). Μηθ. Α. Ρόδε. Αζήλα: Γλώζε. Watts Pailliotet, A Questing toward cohesion: Connecting advertisements and classroom reading through visual literacy. In R.E. Grifiin, J.M. Hunter, C.B. Schiffman, & W.J. Gibbs (Eds.), VisionQuest: Journeys toward visual literacy (pp ). State College, PA: International Visual Literacy Association. Watts Pailliotet, A., Semali, L., Rodenberg, R.K., Giles, J., & Macaul, S «Intermediality: Bridge to critical media literacy». The Reading Teacher, 54(2), Wilcox, B., Kunkel, D. et al Report of the APA Task Force on Advertising and Children, American Psychological Association, ει. δηεπζ.: Γηδαζθαιία Αγσγήο ηνπ Καηαλαισηή Online, ει. δηεύζ.: Γνπιθέξε, Σ Παηδηθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη ζεμηζκόο. Αζήλα: Παπαδήζε. Γνπιθέξε, Σ Κνηλσληνινγία ηεο Δηαθήκηζεο. Αζήλα: Παπαδήζε. Έλσζε Δηαηξηώλ Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο, ει. δηεύζ.: Ηνξδαλίδνπ, Ά. & Φηεξληάηε, Ά. (επηκ.) Επηθνηλσληαθέο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην γισζζηθό κάζεκα ζην Δεκνηηθό ζρνιείν. Αζήλα: Παηάθεο. Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, Δ Η Γιώζζα ηεο Δηαθήκηζεο. Αζήλα: Gutenberg. Μαηζαγγνύξαο, Ζ Η Δηαζεκαηηθόηεηα ζηε Σρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξε. Μεηαμηώηεο, Γ. «Ζ εηθόλα ζηελ εθπαίδεπζε». Γισζζηθόο ππνινγηζηήο 2, ει. δηεύζ.: Πνιίηεο Π. Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ην επηθνηλσληαθό πιαίζην θαη ε γιώζζα ηνπο. Κ.Δ.Γ., ει. δηεύζ.: Ραδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο, ει. δηεύζ.: έκνγινπ, Ο. Γιώζζα ηεο εηθόλαο θαη εθπαίδεπζε. ην Γιώζζα: Θεσξία-Δηδαζθαιία Δηδαθηηθή ηεο γιώζζαο. Κ.Δ.Γ., ει. δηεύζ.: πκβνύιην Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, ει. δηεύζ.: Σδάιπ, Οη θώδηθεο ηεο δηαθήκηζεο. Μηθ. Ζξώ Σεληέ, Αζήλα: Καζηαληώηεο. Σειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, ει. δηεπζ.: Έμππλεο: (ΑΡΗΣΟΝ πιπληήξην), (ΦΑΔΘΧΝ Φνιθζβάγθελ), πγθηλεηηθέο: (Μεγθα γηα θαξθηλνπαζείο), Τπεξβνιηθέο: (ΠΔΠΗ νγθνύλ), Αληηδενληνινγηθέο: Αζηείεο: (Παπάθηα), (θνηόπνπια Ακβξνζηάδεο), (10 δηαθεκίζεηο πνπ άθεζαλ επνρή)

18 Υαξαιακπόπνπινο, Α. «Γηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιώζζαο». Γισζζηθόο ππνινγηζηήο 2, ει. δηεύζ.: Υαηδεκαλώιε, Ά Δηαθήκηζε. Η κεγάιε μεκπαιίζηξα. Θεζζαινλίθε: Κίξθε. Υαηδεζαββίδεο,. Η γιώζζα ηεο Δηαθήκηζεο ζηα ειιεληθά Μ.Μ.Ε., ει. δηεύζ.: Υαηδεζαββίδεο, Πνιπγξακκαηηζκνί θαη δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. ην Η γιώζζα θαη ε δηδαζθαιία ηεο, Αθηεξσκαηηθόο ηόκνο. Φιώξηλα: Βηβιηνινγείνλ, Υαηδεζαββίδεο,. Ο κε αθξνακαηηθόο ζρεδηαζκόο (referee design) ζηνλ ειιεληθό ιόγν καδηθήο επηθνηλσλίαο, ει. δηεύζ.: Ακαξαληίδνπ, Κ., Μνύζηνπ-Μπισλά, Ό. & Κ. Νηίλαο Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο: Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ. ην: Γξίβα, Δ., Κνπηζνγηάλλεο, Γ., Νηίλαο, Κ., ηάκνπ, Α., Υαηδεπαλαγησηίδε, Ά. & Υαηδεζαββίδεο,. (επηκ.) Πξαθηηθά Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Ο Κξηηηθόο Γξακκαηηζκόο ζηε ζρνιηθή πξάμε», 1-3 Ννεκβξίνπ 2013 ζηε Γξάκα, 9%CC%81%CE%B4%CE%BF%CF%85,%20%CE%9C%CE%BF%CF%85%CC%81%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85,%20 %26%20%CE%9D%CF%84%CE%B9%CC%81%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf ).

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ

ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ Κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ κηιν γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο» ΚΤΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ

Μάθημα 5 ο. Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Μάθημα 5 ο Κπιηικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ Παπαδοσή: Όζε ζρέζε έρεη ν γξαπηόο ιόγνο κε ζύκβνια θαη θώδηθεο, άιιε ηόζε έρεη κε αμίεο, ηδενινγίεο, ππνθεηκεληθόηεηεο, εξκελείεο, θξίζεηο, ελδηαθέξνληα, ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα