ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Π.Μ.. Πνιενδνκία-Υσξνηαμία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Π.Μ.. Πνιενδνκία-Υσξνηαμία"

Transcript

1 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Π.Μ.. Πνιενδνκία-Υσξνηαμία Μάζεκα: ηνύληην Πνιενδνκίαο-Υσξνηαμίαο ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παξνπζίαζε Οκάδα 1 Γηαλλαθνπνύινπ Ησάλλα Γθόιηζηνπ Διέλε Γθνπηζακπαζνύιε Θενδώξα Εαθείξεο Γηώξγνο Καηζαθάδνπ σηεξία 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1 2. ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 3 3. ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ 2 4. ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ 2 5. ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN I, ΒΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT II, ΒΟΛΟ 3 6. ΤΠΟΒΑΘΜΗΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟ ΒΟΛΟ 1 2 2

3 ΔΗΑΓΧΓΖ 1/1 εκαληηθόο ξόινο πόιεο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε θαη Πνηόηεηα Εσήο Οινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Αζηηθήο Αλάπηπμεο Πξνώζεζε Αλάπιαζεο Αζηηθνύ Ηζηνύ Αλαδσνγόλεζε Πόιεο Αηζζεηηθή Αλαβάζκηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Τθηζηάκελνπ Κηηξηαθνύ θαη Αζηηθνύ Γπλακηθνύ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Αλάπηπμε Αλαγθαηόηεηα γηα Υσξηθή πλνρή θαη Ηζόξξνπε Αλάπηπμε γηα Ηζόηεηα Δπθαηξηώλ θαη Κνηλσληθή Γηθαηνζύλε Πνιηηηθέο Αληηκεηώπηζεο Πεξηνρώλ πνπ πζηεξνύλ θαη απνθιίλνπλ 3 3

4 ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ 1/3 Αλαλέσζε, Αλαγέλλεζε, Καηλνύξην μεθίλεκα, Αλάπηπμε Αζηηθή Αλαγέλλεζε Οινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή Αλαηξνπήο Σάζεσλ Μαξαζκνύ θαη Τπνβάζκηζεο γηα Κνηλσληθή πλνρή, Πξάζηλε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη Πνηνηηθό Αζηηθό Πεξηβάιινλ Αληηθείκελν πλδπαζκέλνο πληνληζκόο Δλεξγεηώλ γηα Βειηίσζε Καηάζηαζεο Γνκώλ θαη Βειηίσζε Οηθνλνκηθνύ θαη Κνηλσληθνύ Πεξηβάιινληνο πγθεθξηκέλεο Αζηηθήο Πεξηνρήο 4 4

5 2/3 ηόρνη Αζηηθνί θαη Αξρηηεθηνληθνί Φπζηθή Αλαθαίληζε Απνδπλακσκέλσλ Γνκώλ Σερληθνί Αλαβάζκηζε Αζηηθήο Τπνδνκήο Κνηλσληθνί θαη Οηθνλνκηθνί Οηθνλνκηθή Αλαγέλλεζε Απνδπλακσκέλσλ Πεξηνρώλ, Έκθαζε ζε Κνηλσληθέο Οκάδεο πνπ απνθιείνληαη από ηελ θαλνληθή δσή, Άξζε Κνηλσληθνύ Γηαρσξηζκνύ Πεξηβαιινληηθνί Παξνρή ύγρξνλσλ Σερληθώλ Λύζεσλ ζε Πξνβιήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Ρύπαλζεο 5 5

6 Πνιηηηθή Δπηθαλεηαθή Shallow : Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά - Υσξνηαμηθή Πξνζέγγηζε Οινθιεξσκέλε Deep : ύλνιν Γξάζεσλ, Υσξνηαμηθή Πξνζέγγηζε, Αλάπηπμε Οηθνλνκίαο, Αλαδόκεζε Κνηλσληθήο πλνρήο Δθαξκνγή 3/3 Σερληθή - Αξρηηεθηνληθή Αλαγέλλεζε Γηαηήξεζε, Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Αζηηθνύ Σνπίνπ, ρεδηαζκνύ θαη ρεδίνπ Απνθαηάζηαζε θαη πληήξεζε Ηζηνξηθώλ Κηηξίσλ Αλαθύθισζε Κηηξίσλ θαη Υξήζεσλ Οηθνλνκηθή Αλαγέλλεζε Βηώζηκε Οηθνλνκία Δθπιήξσζε Σνπηθώλ, Κνηλσληθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Αλαγθώλ Δλίζρπζε Σνπηθήο, Πεξηθεξεηαθήο θαη Δζληθήο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Κνηλσληθή Αλαγέλλεζε Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο πλνρήο πκκεηνρή Σνπηθήο Κνηλσλίαο Πνιπδηάζηαηε Πξνζέγγηζε Αζθάιεηα 6 6

7 ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ 1/2 ύλδεζε Αζηηθήο Αλαγέλλεζεο κε Πνιενδνκηθέο Αλαπιάζεηο Αλαπιάζεηο: Πνιενδνκηθέο Παξεκβάζεηο ζε ηκήκαηα ηνπ Αζηηθνύ Ηζηνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ ην Φπζηθό (Αλά)ρεδηαζκό ηνπο ρσξίο λα εμαληινύληαη ζε απηόλ 7 7

8 Πξώηε Μεηαπνιεκηθή Πεξίνδνο: Αλαζπγθξόηεζε Οηθηζηηθνύ Ηζηνύ, Μαδηθέο επεθηάζεηο πόιεσλ Μέζα δεθαεηίαο 1960 θαη 1970: Δπαλαλαθάιπςε Κεληξηθήο Πόιεο, Παξεκβάζεηο Νένπ Σύπνπ γλσζηώλ σο renewal, Έκθαζε ζηε βειηίσζε θαη Αλαλέσζε, Λεηηνπξγηθόηεηα Γεθαεηία 1980: Φαηλόκελα Απνξξύζκηζεο θαη ζηελ Πνιενδνκία, Αληηκεηώπηζε Αλαπιάζεσλ σο Μεκνλσκέλεο θαη Απνζπαζκαηηθέο Παξεκβάζεηο (flagship projects, Ηδηαίηεξε Σαπηόηεηα θαη Μνξθνινγηθή Πξσηνηππία) Γεθαεηία 1990: Γεληθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Πνιενδνκηθήο Πνιηηηθήο, Δίζνδνο έλλνηαο αεηθνξίαο, πκπαγήο Πόιε (Δπαλάρξεζε Αζηηθώλ Υώξσλ θαη Κηηξηαθώλ Κειπθώλ), Απμαλόκελε εκαζία ζηα Κνηλσληθά Θέκαηα, Νέα αηζζεηηθά Πξόηππα 2/2 ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Μεηαιιαγέο ησλ αλαπιάζεσλ ζηνλ επξσπατθό ρώξν θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 8 8

9 ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ 1/1 Δθαξκνγή Μέζσ Οινθιεξσκέλσλ ρεδίσλ Αζηηθήο Αλάπηπμεο (Ο..Α.Α): Οξγαλσκέλνη Σξόπνη Παξεκβάζεσλ Πξνθεηκέλνπ λα Δπηηεπρζεί Αλάπηπμε, Αεηθνξία, Βησζηκόηεηα θαη Γηάξθεηα Δλεξγεηώλ, Μείσζε Αληζνηήησλ θαη Αύμεζε πλνρήο, Διαρηζηνπνίεζε Δζηηώλ πνπ Πξνθαινύλ Τπνβάζκηζε ζηελ Πεξηνρή Κξηηήξηα γηα Πόιεηο Αλαγέλλεζεο Αλαδήηεζε πλεθηηθήο ηξαηεγηθήο κε Γηαηνκεαθό θαη Πνιπδηάζηαην Υαξαθηήξα Δληνπηζκόο πγθξηηηθώλ Δδαθηθώλ Πιενλεθηεκάησλ Αλάδεημε Σαπηόηεηαο Πόιεο, Καιιηέξγεηα κηαο Δηθόλαο Πξνζέιθπζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Τςεινύ Δπηπέδνπ Γηαρείξηζε Αλάπηπμεο κε Νέεο Οξγαλσηηθέο Γνκέο Πξνζπάζεηα θαη Δπελδύζεηο ζηνλ Σνκέα ηεο Παηδείαο πλερήο Δθκάζεζε ζε όια ηα Δπίπεδα πλερήο Αμηνιόγεζε θαη πγθξηηηθή Αληαιιαγή Σερλνγλσζίαο θαη Πιεξνθνξηώλ κε άιιεο Πόιεηο Καηλνηνκία 9 9

10 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΥΧΡΟ 1/2 θσηία - Γιαζθόβε Δλαξκνληζκόο κε ηα Κξηηήξηα Ο.O..Α. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο, Βησζηκόηεηα Πνιπδηάζηαηε Δδαθηθή Πξνζέγγηζε Αλαδηάξζξσζε Βηνκεραληθώλ Πεξηνρώλ Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε Πνηακνύ Clyde + ηξαηεγηθή Μεηαθνξώλ Πξνζπάζεηα Άξζεο Κνηλσληθώλ Αληζνηήησλ ύλδεζε Αζηηθνύ Ππξήλα κε Πεξηθέξεηα Μίμε Γξαζηεξηνηήησλ ζηνλ Αζηηθό Ηζηό Αλάδπζε θαη Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθώλ πζηνηρηώλ Δπηρεηξήζεσλ Πνηθηιία Γξαζηεξηνηήησλ Εσήο/Δξγαζίαο Γιαζθόβε 10 10

11 2/2 Βεξνιίλν Δλαξκνληζκόο κε ηα Κξηηήξηα Ο.Ο..Α. Γεθαεηία 1970 Πξνγξάκκαηα Αλαβάζκηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Καηνηθίαο 1990 Αλαζηξνθή Σάζεσλ Μαξαζκνύ, Αλαδσνγόλεζε θαη Απνθαηάζηαζε πλνρήο Αζηηθνύ Ηζηνύ Πνιπκνξθία Σνκεαθώλ θαη Δζηηαζκέλσλ ρεδίσλ κε Γηαθνξεηηθνύο ηόρνπο: Κνηλσληθή Πόιε Ππθλό Αζηηθό Ηζηό, Ηθαλό λα ζπκβάιεη ζηε πλνιηθή Αλαζπγθξόηεζε, Γηαρείξηζε Γεηηνληάο Πξνγξάκκαηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Γεκηνπξγίαο Θέζεσλ Απαζρόιεζεο Σνπνθεληξηθή Πξνζέγγηζε (Αληηκεηώπηζε Πξνβιήκαηνο Φηώρεηαο, θαη Αλεξγίαο, Τπνζηήξημε Δλδνγελνύο Αλάπηπμεο, Βειηίσζε Αληαγσληζηηθόηεηαο) 11 11

12 ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1/1 Αλάπιαζε: Δζηηαζκέλε Παξέκβαζε ζε Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ Αλαγέλλεζε: πλνιηθή ηξαηεγηθή κε Παξεκβάζεηο ζηελ Φπζηθή, Κνηλσληθή, Οηθνλνκηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε κηαο Πεξηνρήο πνπ είλαη Τπνβαζκηζκέλε ύγρπζε κεηάθξαζεο-νξνινγίαο regeneration / αλαγέλλεζε ή αλάπιαζε? Μέζα δεθαεηίαο 1980: Δκθάληζε Αλαπιάζεσλ κε κηθξό βάξνο ζηελ Πνιενδνκηθή Πνιηηηθή (Δθηαηηθή Οηθηζηηθή Δπέθηαζε, Απνδνρή Αλνξγάλσηεο Αζηηθήο Γηάρπζεο ζηελ Ύπαηζξν) 12 12

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN I, ΒΟΛΟ 1/5 Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία URBAN I 1994, Πξόγξακκα γηα Αλαγέλλεζε ζηελ Διιάδα κε Πνιπηνκεαθό Υαξαθηήξα (πλδπαζκόο Αλακόξθσζεο Τπνδνκώλ κε Οηθνλνκηθέο θαη Παξαγσγηθέο Γξάζεηο) ζε πγθεθξηκέλεο Γεσγξαθηθά Αζηηθέο Πεξηνρέο ηόρνο Δλζάξξπλζε Αζηηθώλ Εσλώλ ή πλνηθηώλ ζε Κξίζε, Αλάπηπμε Καηλνηνκηθώλ θαη Οινθιεξσκέλσλ Σξόπσλ Γξάζεο γηα Αζηηθή Αλάπηπμε, Μέηξα γηα Δμάιεηςε Κνηλσληθνύ Απνθιεηζκνύ 13 13

14 πκκεηνρή πνιιώλ Πόιεσλ ηεο Δ.Δ. αλάκεζα ηνπο θαη ν Βόινο 2/5 Μέηξα Γεκηνπξγία Νέσλ θαη ηήξημε Τθηζηάκελσλ Οηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, Πνιενδνκηθέο Παξεκβάζεηο Αλαβάζκηζεο θαη Αλάδεημεο ηεο Πεξηνρήο Μεηαμνπξγείν Γεκηνπξγία ύλζεηνπ Δπαγγεικαηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ (Παξαγσγηθά Δξγαζηήξηα, κηθξέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Μνπζείν Μεηαμηνύ, Υώξνη Δθζέζεσλ θαη Αλαςπρήο, πκπιεξσκαηηθέο Υξήζεηο) Μεηαμνπξγείν πξηλ θαη κεηά ην Πξόγξακκα URBAN I 14 14

15 Πνιενδνκηθέο Παξεκβάζεηο ζηελ Πεξηνρή Παιαηώλ 3/5 Αλάπιαζε Πιαηείαο, Πεδνδξνκήζεηο, Κεληξηθόο Υώξνο Αλαθνξάο ζηελ Πεξηνρή, Πιαηεία Δηζόδνπ ζηελ Ηζηνξηθή Πεξηνρή ηνπ Λόθνπ ησλ Παιαηώλ Πνιενδνκηθέο Παξεκβάζεηο ζηελ Οδό Ρ. Φεξαίνπ Πιαηεία πληξηβαλίνπ, Παιαηά, Βόινο Πεδνδξόκεζε, Γεκηνπξγία Πεδνπνδειαηόδξνκνπ, Γηακόξθσζε Υώξσλ πλάληεζεο θαη Αλαςπρήο, Δλίζρπζε Πξαζίλνπ, Κεληξηθόο Υώξνο Αλαθνξάο ζηελ Πεξηνρή, ύλδεζε Δπηκέξνπο Παξεκβάζεσλ Σκήκα Οδνύ Ρ.Φεξαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ 15 15

16 Πνιενδνκηθέο Παξεκβάζεηο ζηελ Πεξηνρή ησλ Πξνζθπγηθώλ 1923, Γεκηνπξγία από ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα Δγθαηάζηαζε πξώησλ Πξνζθύγσλ Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο 4/5 Κέληξν Αδύλαησλ Οκάδσλ Απόθηεζε Ηδησηηθώλ Ηδηνθηεζηώλ από ην Γήκν Ν.Ησλίαο Δξεηπσκέλα Κηίξηα-Δζηίεο Μόιπλζεο Πεξηνρήο, Καηάιεςε από Πεξηζσξηαθά Άηνκα, Δγθιεκαηηθόηεηα Παηδηθόο ηαζκόο Παξόκνηα Γηαδηθαζία κε ην Κέληξν Αδύλαησλ Οκάδσλ (Ηδηνθηεζηαθά-Φπζηθή Καηάζηαζε-Παξέκβαζε) Δλνπνίεζε Αθάιππησλ Υώξσλ κε Κνηλόρξεζηνπο Γηακόξθσζε Υώξνπ Αλαςπρήο θαη Δζσηεξηθή Πιαηεία Παηδηθόο ηαζκόο, Πξνζθπγηθά, Βόινο Κέληξν Πξνζθύγσλ Παξόκνηα Γηαδηθαζία κε ην Κέληξν Αδύλαησλ Οκάδσλ (Ηδηνθηεζηαθά-Φπζηθή Καηάζηαζε-Παξέκβαζε) Τπνζηήξημε Δηδηθώλ Κνηλσληθώλ Οκάδσλ- Παιηλλνζηνύληεο Πξόζθπγεο Κέληξν Πξνζθύγσλ, Πξνζθπγηθά, Βόινο 16 16

17 Νέεο Γξαζηεξηόηεηεο ζην Δξγνζηάζην Σζαιαπάηα 5/5 1925, Γεκηνπξγία, Λεηηνπξγία κέρξη 1975 Πεξηζζόηεξα από 20 Καηαζηήκαηα θαη Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο Μνπζείν Βηνκεραληθήο Αξραηνινγίαο κε Θεκαηηθή Βηβιηνζήθε Δθζεζηαθή Πεξηνρή, ηνέο, Θέαηξν Αλάπηπμε Δμσηεξηθνύ Υώξνπ γηα Δγθαηαζηάζεηο Φπραγσγίαο πγθξόηεκα Σζαιαπάηα πξηλ θαη κεηά ην Πξόγξακκα URBAN I 17 17

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT II, ΒΟΛΟ 1/3 Urbact II ( ) Πξόγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο γηα Πξνώζεζε Αεηθόξνπ θαη Οινθιεξσκέλεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο Βνεζά Πόιεηο ζηε Γηακόξθσζε Ρεαιηζηηθώλ, Πξσηνπνξηαθώλ θαη Βηώζηκσλ Λύζεσλ πνπ Δλζσκαηώλνπλ ηελ Οηθνλνκηθή, Κνηλσληθή θαη Πεξηβαιινληηθή Γηάζηαζε Αζηηθήο Αλάπηπμεο Γηεπθόιπλζε Αληαιιαγήο Δκπεηξηώλ θαη Δθκάζεζεο, Γηάρπζε Γλώζεο θαη Σερλνγλσζίαο κε ηόρν ηε Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε Urbameco, Βόινο Γηαρσξηζκόο Ν.Ησλίαο ζε 4 Εώλεο-ηόρνπο: Νέν Γέιηα, Πξνζθπγηθά, Ξεξόθακπνο, Αιηβέξη Βαζηθό Δξγαιείν: Γεκόζηνο Γηάινγνο θαη πλαίλεζε πκπιεξσκαηηθό Μνληέιν Αλάπηπμεο κε απηό ηνπ Βόινπ Άμνλεο ρεδίνπ: Πνηνηηθό Αζηηθό Πεξηβάιινλ, Οηθνλνκία Πόιεο (ηήξημε Δπεκεξίαο), Γεκηνπξγία Μεραληζκώλ γηα Πεξηβάιινλ, Ηζόηεηα θαη Πξόζβαζε ζε Αγαζά θαη Τπεξεζίεο, Πξνζβαζηκόηεηα, Βειηίσζε Τπνδνκώλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ, Βειηίσζε Γηαθπβέξλεζεο 18 18

19 2/3 Νέν Γέιηα Πξνβιήκαηα κε Κπθινθνξηαθό, Διιηπή Αζηπλόκεπζε, Φσηηζκό, Αδέζπνηα θπιηά, Ρύπαλζε, Πεξηβαιινληηθνύο θαη Τγεηνλνκηθνύο Κηλδύλνπο (Λεηηνπξγία ΜΔΣΚΑ δίπια ζηα πίηηα, Δγθαηαιειεηκκέλν Δξγνζηάζην Βακβαθνπξγίαο, Δπηθίλδπλνο Τπνζηαζκόο ΓΔΖ), Πξνβιήκαηα Απνδνρήο/πλνίθεζεο κε Οκάδα Ρνκά Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο ελ όςεη Καηαζθεπήο Καηνηθηώλ, Γεκηνπξγία Κνηλσληθνύ Κέληξνπ Δζεινληηζκνύ θαη Υώξσλ ηάζκεπζεο, Οξηνζέηεζε Υξήζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ, Γηακόξθσζε Πιαηείαο Πξνζθπγηθά Πξνβιήκαηα κε ηελόηεηα Υώξνπ θαη Γξόκσλ, Καζαξηόηεηα, Δρζξόηεηα πξνο Ρνκά Βειηίσζε Όςεσλ, Φσηηζκνύ, Οδηθήο ήκαλζεο θαη Γηαγξάκκηζεο Οδώλ, Γεκηνπξγία Πνδειαηνδξόκνπ, Πάξθηλγθ, Αλακόξθσζε Πιαηείαο, Όξηα ζην Ύςνο Κηηξίσλ, Γηαζύλδεζε Αλνηθηώλ Υώξσλ-Πάξθσλ, Λεηηνπξγία Σνπηθνύ Αζηηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ, πκβνπιεπηηθή Αλέξγσλ θαη Γπλαηθώλ 19 19

20 3/3 Ξεξόθακπνο Πξνβιήκαηα κε Καζαξηόηεηα, Ναξθσηηθά, Έιιεηςε Αζηπλόκεπζεο, πγθνηλσλία, Κινπέο, Βξώκηθε Πιαηεία, Αδέζπνηα, Διιηπήο Φσηηζκόο, Σζηγγάλνπο Βειηίσζε Όςεσλ Παιηώλ Δξγαηηθώλ Καηνηθηώλ, θέπαζηξν Πάξθηλγθ, Σνπνζέηεζε Ζιηνθπςειώλ, Αλαδηακόξθσζε Πιαηείαο, πκβνπιεπηηθή Αλέξγσλ, Βειηίσζε Φσηηζκνύ, Οδηθώλ εκάλζεσλ θαη πγθνηλσλίαο, Γηακόξθσζε Πιαηείαο Αιηβέξη Πξνβιήκαηα κε Σζηγγάλνπο (85% Γεηηνληάο), Έιιεηςε Αζηπλόκεπζεο, ηδεξνδξνκηθή Γξακκή (ζόξπβνο), Παξαβαηηθόηεηα Βειηίσζε πγθνηλσλίαο, Αλαθαηαζθεπή Υώξνπ Κνηλσληθνύ Κέληξνπ, Αλάδεημε Πνιηηηζηηθήο Σαπηόηεηαο Σζηγγάλσλ, Αμηνπνίεζε Κηηξίνπ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ, Δπαλαζρεδηαζκόο Οηθηζκνύ Λπόκελσλ ζε ύλδεζε κε Δθπαίδεπζε ζε Οηθνδνκηθέο Δξγαζίεο θαη Απαζρόιεζε, Γεκηνπξγία Γξακκηθνύ Πάξθνπ ζηνλ Ξεξηά θαη Αλνηρηνύ Υώξνπ γηα Μηθξέο Δκπνξηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 20 20

21 1/1 ΤΠΟΒΑΘΜΗΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟ ΒΟΛΟ Νόηην-Γπηηθό Σόμν Βόινπ (Παιαηά -ΟΔ - Παιαηό Ληκελαξρείν - Παιαηά Φαξαγνξά) Ληκάλη Βόινπ Λόθνο Γνξίηζαο Πάξθν Αγ.Κσλζηαληίλνπ - Άλαπξνο Πιαηεία Παλεπηζηεκίνπ (Βηνκεραλία Μαηζάγγνπ)-Πιαηεία Διεπζεξίαο- Πιαηεία πίξεξ Αιηβέξη θαη Πεξηνρή Απέλαληη από Πνιπηερληθή ρνιή (Σζηγγάλνη Ρνπκάλνη) 21 21

22 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 1/1 Αλάπιαζε: Παξέκβαζε ζε Φπζηθό θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ ζε κία πγθεθξηκέλε Αζηηθή Πεξηνρή Αλαγέλλεζε: πλνιηθή ηξαηεγηθή ζε Φπζηθό, Κνηλσληθό, Οηθνλνκηθό, θαη Πεξηβαιινληηθό Δπίπεδν κε θνπό ηελ Αλάδεημε κηαο Τπνβαζκηζκέλεο Πεξηνρήο Αμηόινγα Παξαδείγκαηα Αζηηθήο Αλαγέλλεζεο ζηνλ Δπξσπατθό Υώξν, αθνινπζώληαο ηα Κξηηήξηα Ο.Ο..Α. γηα Πόιεηο Αλαγέλλεζεο Δθαξκνγή Αζηηθήο Αλαγέλλεζεο ζηελ Πόιε ηνπ Βόινπ κε ηα Πξνγξάκκαηα URBAN I θαη URBACT II Ύπαξμε Τπνβαζκηζκέλσλ Πεξηνρώλ ζηελ Πόιε ηνπ Βόινπ, Αλάγθε γηα Νέα Πξνγξάκκαηα 21 22

23 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 23

24 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Π.Μ.. Πνιενδνκία-Υσξνηαμία Μάζεκα: ηνύληην Πνιενδνκίαο-Υσξνηαμίαο ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Παξνπζίαζε Οκάδα 1 Γηαλλαθνπνύινπ Ησάλλα Γθόιηζηνπ Διέλε Γθνπηδακπαζνύιε Θενδώξα Εαθείξεο Γηώξγνο Καηζαθάδνπ σηεξία 24

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 Διέλε Ηιηνπνύινπ Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο Α. Γεληθά Η ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΝΗΙΟΤ 2011-2014 ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΜΟΙΙΑ ΓΙΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Α ΦΑΗ «ΣΡΑΣΗΓΙΙΚΟ ΥΔΓΙΙΑΜΟ» ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ Φύλο Άνδρας Γσναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονομαηεπώνσμο:.. Διεύθσνζη: Τηλέθωνο:

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ ***

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ *** ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Β. ΜΑΡΜΑΡΑ Ο Δκκαλνπήι Β. Μαξκαξάο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1947. πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ, από ην νπνίν απνθνίηεζε ην 1972. Tν 1986 αλαγνξεύηεθε δηδάθησξ ηνπ ΔΜΠ ζηελ Πνιενδνκία θαη Υσξνηαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ...

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3. 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 1.1 Αξρή ζρεδηαζκνύ θαη Οκάδα κειέηεο... 3 2. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΔΠ ΥΧΡΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΗ... 3 2.1 θνπόο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)... 3 2.2. θνπηκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε

Marathon Data Systems. Καιώο Ήξζαηε Marathon Data Systems Καιώο Ήξζαηε 1 2 Παγθόζκην Γίθηπν Δπαγγεικαηηώλ GIS 14,000 Δπαγγεικαηίεο ζε GIS 121 Υώξεο Πιεζώξα Αληηθεηκέλσλ θαη ελδηαθεξόλησλ... Αμηνπνηώληαο ηα GIS 3 Ζ δνπιεηά ζαο αληηπξνζσπεύεη

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 15 Ιοσλίοσ 2014 2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 15 Ιοσλίοσ 2014 2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΧΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΙΑ Σρίτη 15 Ιοσλίοσ 2014 2ας Νοεμβρίοσ & Ξενοφώντος Αρ. Πρωτ.:916 (Στοά Ηλία Καραπατή) Βόλος Σ.Κ. 38333 Σηλ. 24210-26173, 26574 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΓΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ 25ΔΣΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΔΡΓΑ Α. ΚΣΙΡΙΑΚΑ - ΔΡΓΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ & ΣΟ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΑΣΡΑ 1. Κηίξην Πξνθιηληθώλ Λεηηνπξγηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Παηξώλ σλοιηθής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία

Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία Γύν δηαζηάζεηο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Οξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο Αληηθείκελν: ηνπηθό παξαγσγηθό ζύζηεκα, πιεζπζκόο,

Διαβάστε περισσότερα