ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ"

Transcript

1 ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ

2 Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ, Γειεγηάλλε, Πεηξαηώο, Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη Ιεξά Οδόο. Βξίζθεηαη αλάκεζα ζην Γθάδη, όπνπ ππάξρεη έλα από ηα παιαηόηεξα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ηεο πόιεο, θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Κεξακεηθνύ θαη ζπλνξεύεη κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δπηπιένλ έρεη δίπια ηνπ ηνλ αξραίν δξόκν πνπ νδεγνύζε ζηελ Διεπζίλα (ηε ζεκεξηλή Ιεξά Οδό). Καηέρεη, δειαδή ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πόιεο.

3 Ζ γεηηνληά Οη πεδνδξνκνί Σν κεηαμνπξγείν αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ θσηαεξίνπ ζην γεηηνληθφ Γθάδη ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μεηαμνπξγείνπ. Καηνηθήζεθε θπξίσο απφ αλζξψπνπο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη εμειίρζεθε ζε πεξηνρή ιατθήο γεηηνληάο. Ζ παξνπζία ηνπ εξγνζηαζίνπ πξνζέιθπζε ρξήζεηο φπσο βηνηερλίεο θαη ζπλεξγεία ππνβαζκίδνληαο ηελ πεξηνρή. Πνιινί απφ ηνπο παιηνχο θαηνίθνπο εγθαηέιεηςαλ ηελ πεξηνρή θαη ηε ζέζε ηνπο πήξαλ κεηνλφηεηεο.

4 ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ Η πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη αλάκεζα από ηηο νδνύο Ιάζνλνο, Μπιιέξνπ, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη Λεσλίδνπ

5 ΥΑΡΣΖ ΥΡΖΔΧΝ θαηνηθία ππεξεζίεο ειεχζεξνη ρψξνη εκπφξην πνιηηηζκφο ζπλεξγεία εθπαίδεπζε εξεηπσκέλα θηίξηα

6 Πιαηεία Λενλ Απδε Η παιδική χαρά ζηημ πλαηεία Λεομ Αυδη κηα βνιηα ζην Μεηαμνπξγείν... Οδφο Λεσλίδνπ Πιαηεία Μεηαμνπξγείνπ Νενθιαζζηθά θηίξηα πεδόδξνκνη Σέζζεξηο ζεαηξηθέο ζθελέο νδεγνχληαη κέζσ ησλ νδψλ Γεξκαλη θνχ, Αθαδήκνπ θαη Λεσλίδνπ ζηελ πιαηεία ηνπ Μεηαμνπξγείνπ εξεηπσκέλα θηίξηα Οη ππάξρνπζεο πεδνδξνκήζεηο ζηελ νδφ Λεσλίδνπ, Λενλλάηνπ θαη Γηαηξάθνπ, θάλνπλ ηνλ πεξίπαην πνιχ επράξηζην. Σέρλε ζηνπο ηνίρνπο

7 παξαηεξήζεηο Σζηκεληνπνίεζε Έιιεηςε πξαζίλνπ πιαηείεο πνπ κέλνπλ άδεηεο ιφγσ έιιεηςεο ζθίαζεο θαη ιεηηνπξγνπλ κφλν ζαλ πέξαζκα Απμεκέλνο αξηζκφο ζπλεξγείσλ, θαηαζηεκάησλ Αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήηνπ, βηνηερληψλ ξχπνη- ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ηνπ ρψξνπ Αθάιππηνη γεκάηνη ζθνππηδηα

8 ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ ψζηε ην Μεηαμνπξγείν λα αλαδεηρζεί θαη λα απνηειέζεη ηφπν επίζθεςεο επράξηζην γηα ηνλ πνιίηε, κα πάλσ απ φια γηα ηνλ θάηνηθν. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ Να ιεηηνπξγεί ε πιαηεία ηνπ Μεηαμνπξγείνπ ζαλ έλαο καγλήηεο,ν νπνίνο καδί κε ηελ παηδηθή ραξά ζηελ πιαηεία Λενλ Απδή, λα έιθεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ. Σν θέληξν ηεο ζχλζεζεο είλαη έλα αλνηθηφ ζέαηξν ζηνλ ειεχζεξν ρψξν κεηαμχ ησλ εξεηπσκέλσλ ηψξα θηηξίσλ ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο πιαηείαο Μεηαμνπξγείνπ. - Γεκηνπξγία πξνζηαηεπκέλνπ πεξηβάιινληνο κε επηθάλεηεο πξαζίλνπ, δεληξνθπηεύζεηο θαη επηθάλεηεο λεξνύ ζε ζεκεία θαηάιιεια ώζηε λα δεκηνπξγνύληαη ζσζηέο ζπλζήθεο δξνζηζκνύ θαη αεξηζκνύ. -Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθνχ πφινπ έιμεο,(κε αθνξκή ηα ππάξρνληα ζέαηξα ζην Μεηαμνπξγείν θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο) κε ππαίζξην ζέαηξν, εθζεζηαθό ρώξν θσηνγξαθίαο θαη δσγξαθηθήο, ρώξν θαηάιιειν γηα skateboarding. Απνθαηάζηαζή ηνπ παιηνύ κεηαμνπξγείνπ θαη ιεηηνπξγεία ηνπ σο κνπζείνπ ζεάηξνπ. - σζηή εθκεηάιιεπζε ησλ αθάιππησλ, δεληξνθπηεύζεηο, δεκηνπξγία θήπσλ-έξγσλ ηέρλεο από ηνπο θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο. -απνθαηάζηαζε ησλ δηαηεξεηέσλ δίλνληαο κηα άιιε εηθόλα ζηε θπζηνγλσκία ηεο πόιεο. -απνκάθξπλζε ησλ ρξήζεσλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηνρή. -Απνκάθξπλζε ησλ εζηηώλ κόιπλζεο

9 ΘΔΑΣΡΗΚΔ ΚΖΝΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΗΟΤ, ΓΚΑΕΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΡΡΖ

10 ΥΑΡΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ρώξσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηαπιάηπλζε ηεο νδνύ Κνινθπλζνύο δηαηεξώληαο κόλν κία ισξίδα γηα ιεσθνξεία. Η πεδνδξόκεζή ηεο απνξξίθζεθε ιόγσ ηεο δηέιεπζεο ιεσθνξείσλ.

11 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΥΧΡΧΝ Α Α Β Β Γ Α Ε Γ Γ Δ Σ Ε Γ Σ Δ

12 αξρηθά ζρέδηα δηαδξνκέο κέζσ ησλ νπνίσλ θηάλεη θαλείο ζην θεληξηθό ζέκα, ην αλνηρηό ζέαηξν. ΛΤΔΗ αξρηθά ζρέδηα Οη αθάιππηνη δηακνξθώλνληαη από ηνπο θαηνίθνπο ζε θήπνπο.

13 ΛΤΔΗ ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ Αεηζαιή ςειά δέληξα γηα πξνζηαζία απφ ηνλ δπλαηφ αέξα αλνηθηφ ζέαηξν εμνπιηζκόο skateboarding Γεληξνθύηεςε ζηνπο αθάιππηνπο Δθζεζηαθόο ρώξνο

14 Β ηειηθφ ζρέδην

15 ΤΝΘΖΚΔ ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΡΗΜΟΤ Σνκή α Σνκή β

16 Υώξνο πξάζηλνπ θαη δώλε skateboarding αλάκεζα από ηηο νδνύο Γηαηξάθνπ θαη Κνινθπλζνύο. Δθζεζηαθόο ρώξνο επί ηεο νδνύ Κνινθπλζνύο Γηαπιάηπλζε πεδνδξνκίνπ Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου

17 Γσλία Γηαηξάθνπ θαη Γεξκαληθνύ Η δηαδξνκή πξνο ηνλ εθζεζηαθό.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ. ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο

Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο ΠΜ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ, παξαηεξήζεηο ζηα ηειηθά θείκελα, ζπλδπαζηηθό ζελάξην θαη όξακα ηεο νκάδαο Γηνίθεζεο Ομάδα Γιοίκηζηρ: Ληάγθεο Νηθφιανο ηάηθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθααο 1- ρέδηα 2 Πίλαθαο 2 Φσηνγξαθηθφ αξρείν. 3-6 Πεξίιεςε 7-8 Βηζαγσγή...9 1 ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η εμέιημε ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αίγηλα ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. 1.1 Ώξρέγνλνη Ώηγηλήηηθνη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο

Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ. γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο Παξεκβάζεηο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ 1 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (1) Τροταία ατστήματα & παθόντες έτος 2010 2009 (Επικράτεια) Αηπρήκαηα 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ

TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ TE 18 ΚΟΛΠΟ ΤΓΡΑ, ΟΡΜΟ ΚΡΑΝΙΓΙΟΤ Η ελφηεηα ΣΔ18, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιπζρηδή αθηνγξακκή, ηελ γεηηλίαζε θαη επηθνηλσλία κε ζεκαληηθά λεζηά ηνπ αξσληθνχ (πέηζεο, Όδξα), ηηο εληαηηθέο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ & ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΡΙΑ201 2 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΓΤΣΗΚΖ ΘΔΑΛΗΑ Οκάδα εξγαζίαο: 1. Καιιίλνο Δπάγγεινο πνιηηηθφο κεραληθφο 2. Καινγηάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009

- 1 - ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 - 1 - Α ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΗΟΤΛΗΟ 2009 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΘΚΟΤ ΟΔΗΓΟΤ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΥΩΝ ελίδα 1. ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΟΤ -1-2. ΔΜΒΛΗΜΑ Α -2-3. ΙΣΟΡΙΑ Α ΩΜΑΣΟ ΣΡΑΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ

Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Καηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο πξνέδξνπ θπξίαο Πφληηθα Μαξίαο, ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο ζπλαληήζεθαλ ζήκεξα 09/03/2011 ημέπα Τεηάπηη και ώπα 18.30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΔΥΝΗΚΖ - ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 1. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο Γήκνο Νέαο κχξλεο ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο πφιεο ζηνλ ηνκέα ηεο Πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο»

«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» Δπζηαζνπνχινπ Αγγειηθή (ΑΜ) 33955

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Ν. 4269/2014 (ΦΔΚ 142/Α /2014) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΥΕΩΝ... 3 Π.3.1 Γενικές τρήζεις γης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Έγκπιζη: Απόθαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ APOKA ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΕΡΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΟΤ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ)

υνδυαςμόσ: Ενότθτα για Αλλθλεγγφθ και Ανατροπι (υποψιφιοσ Διμαρχοσ Παράςχοσ Λαδάσ) ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηϊν και τθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.grwww.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ»

«Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΣΗΚΖ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΣΗΚΩΝ ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΚΡΖΣΖ» ΣΕΔΡΜΗΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο ΚΑΡΒΔΛΖ ΜΗΥΑΛΖ ΚΑΡΓΗΣΑ 2013 1 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα