ABHHA. ~.~ ::i:-42~πυργος, Μάνδρα, Ίλιον, Πετρούπολη, Χαϊδάρι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ABHHA. ~.~ ::i:-42~πυργος, Μάνδρα, Ίλιον, Πετρούπολη, Χαϊδάρι)"

Transcript

1 , Γrοm: MImatOlogrO ~.A. raxno: +~υ Το: Page: 1/9 Date: 4/ :37:04 ΡΜ EeNIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡτοΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Αθήνα, 22.θ ΑΙΚΗΓΟ?ΙΚΟΙ ΙΤΜΟΓΟΣ ΑθΗΗΩΗ Α.π. Οικ.: IΝΔΙ262 ΑΡIθ. ΠΡΟΤ Q.;i1...:..;: Πληροφορίες: κ. r. Καστρινού, ABHHA. ~.~ ::i:-42~πυργος, Μάνδρα, Ίλιον, Πετρούπολη, Χαϊδάρι) Τηλ.: κα Σ. Τζαβέλλα, (Άλιμος, Ευ.ηνικό, Μοσχάτο, Ται;ρος, Δάφνη, Υμηττός) Τηλ.: Προς: {Πίνακας Αποδεκτών} ΘΕΜΑ: «Έναρξη ισχίjoς των διατυπώσεων του άρθρο 5 του Ν. 2308/]995, όπως ισχίjει σήμερα, μετά τη τροποποίηση με τον ν. 4164/20] 3 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση. μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπtέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε α"iνητα των Δήμων α) Ασπροπύργου και Μάνδρας rης Περιφερειακής Ενότηrας Δυτικής Απικής rης Περιφέρειας Απικής β) Ιλίου. Πετρουπδλεως και Xαiδαρίoιι της Περιφερειακής Ενδτηrας Δυτικού Τομέα Αθηνώι. της Περιφέρειας Λπικής γ) Αλίμου. Ε}ληl'ικού. Μοσχάτου και Ταύρου της Περιφερειακής Ενδτητας Norion Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Απικής, δ) Δάφνης και Υμηπού rης Περιφερειακής Ενδrητας Κειτρικού Τομέα Αθηνιόν της Περιφf:ρειας Απικής για τη διεξαγωγή δικών καοά)ς και για την αίτηση καταχώριση της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου» Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, ~χετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση. μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή ά1-λων εγγραπτέων στα ".ηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε α"iνητα των περιοχών: α) των Δήμων Ασπροπύργου και Μάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής β) των Δήμων Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνιον 1/8

2 Ι Ι ". I,IIIIIGLVI~IU oj.f'\. 10: <!lu::soltj:)::s1 f'age: ΊJ9 Date: 4/ :37:04 ΡΜ γ) των Δήμων Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταίφου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνά)ν και δ) των Δήμων Δάφνης και Υμηττού της Περιφερειαι.:ής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνιί>ν, και τη διεξαγωγή δlκιί>ν, από την έναρξη της ανάρτησης έως πς πρώτες εγγραφές ΚUΙ την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα τηρούμενα βιβλία στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία αναφέρουμε τα ακόλουθα: Σίψφωνα με τις υπ' αρ, 636/2/ ]5 και 636/3/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε, ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικά)ν στοιχείων για τα ακίνητα των ανωτέρω περιοχών ορίσθηκε η 27 η Απριλίου 2θ15. Α. Κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 5 παρ. 1 του Νόμου 2308/1995 όπως ισχύει, από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών mνάκων και διαγραμμάτων και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται με ποινή ακυρόπ/τας η σύ\ταξη συμβολαίων για τη σύσταση. μετάθεση. σjλoίιυση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτωι' ή άjλω\' εγγρυ.πτέων στα ιcrηματoλoγικάβιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών αν δεν μνημονειiεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιηπλ'ό κτηματογραφούμενου ακινήτου, ποιι εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κπιματογράφιισης. 1. Σε ό,π αφορά στη σύνταξη συμβολαίων, το άρθ. 5 παρ. Ι του Ν.2308/1995, όπως ισχύει, προβλέπει ρητή ακυρότητα και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου απαγορεύει στον ΥποΟηκοφύλακα να καταχωρίσει ένα τέτοιο άκυρο συμβόλαιο. Κρίσιμος χρόνος προσκόμισης του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακι\ήτου είναι, όχι ο χρόνος ελi:υ"ι.ου από τον υποθηκοφύλακα, αλλά ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου. Αν συνεπώς ο χρόνος σίινταξης του συμβολαίου ε1ναι προγενέστερος της έναρξης περιόδου των απαγορεύσεων του άρο. 5 του Ν. 2308/1995, δεν τιθεται θέμα ελέγχου της ύπαρξης ή όχι mστοποιηπκοί) κτηματογραφούμενου ακινήτου. 2. Επί του mστοποιηπκού κτηματσυραφούμενου aκlv1iron: αναγράφεται ο Κωδικόζ Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου που αφορά η συμβολαιογραφική πράξη, όπως αυτό (το ακίνητο) έχει κτηματογραφηθεί μέχρι τη σπγμή της ανάρτησης των στοιχείων και περιέχονται στοιχεία εκ του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ανάρτησης. 2/8

3 riurιi. Γ\.ΙΙΙΙΙί;;Ι.ιulοglu "./"1. ~axno: T~LIUO~U~~~L 10: [lυ"oίu~"1...age: "f';:j υate: 4/LDLUlb L:;j/:U~Ι-"Μ 3. Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου αφορά μόνον στο γεωτεμάχιο και όχι στις διηρημί:vες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως αν η υπό σι>νταξη συμβολαιογραφική πράξη αφορά σε γεωτεμάχιο ή σε διηρημένη ιδιοκτησία. Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο γω το οποίο ζητείται η χορήγηση mστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου δεν r:ι.ει εντοπιστεί ή r:ι.εl εντοπιστεί λανθασμένα στα στοιχεία της ανάρτησης. τότε ο/οι αιτoύμt.ύoς!oι οφείλεtlουν να εντοπίσει/ουν ορθά επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και να λάβει/ουν το/τα mστoπoιητιkό/άκτηματογραφούμενου ακι\ήτου, στο οποίο θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοmσμένο ακίνητο. το οποίο άλλωστε περιγράφεται στην υπό σύνταξη συμβολαιογραφιιαί πράξη. Εάν το εντοmσθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) της ευρύτερης περιοχής με τα στοιχεία του αντίστοιχου ΠΡOσωΡΤVOύκτηματολογικοί) δωγράμματος της ευρύτερης περιοχής. Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται mστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου γω ανεντόπιστο ακίνητο. 4. Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται κατόmν αιτήσεως και χορηγείται σε οποιαδιίποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή στους πληρεξούmους δικηγόρους τους, στους συμβολαιογράφους ή νόμιμους αναπληρωτές τους ή σε οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο των προαναφερθέντων προσώπων. Για την έκδοση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ Εκ,ΧΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 2 παρ. 10 γ του Ν. 2308/1995. όπως ισχύει. Β. Ι':ιδικότερα κατά τα οριζόμενα στο τελ. εδάφιο του άρθ. 2 παρ. 9 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει.. μετά την ανάρτηση των στοιχείων της ι..'"π]ματογράφησης δι-ύ εmτρέπεται η υποβολή δήλωσης εμπράγματου δικαιώματος με αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο καταχωρίσθηκε στα προσωρινά στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περίπτωση δε αυτή, απαιτείται η υποβολή ένστασης (άρθ. 7 του Ν.2308/1995), για την απόδειξη της κατάθεσης της οποίας, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει, αντί του mστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, mστοποιητικό υποβολής ένστασης. Η ένσταση εmδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο επί ποινή απαραδέκτου και το αποδεικτικό της επιδόσεως αυτής από κοινού μετά Τ01) πιστοποιητικού υποβολής 3/8

4 rlulll. Γ\UΙΙΙC:ΙΙVΙVΥΙU v.f"\. uate: "+ILLlLUI::> L:"':U::> t"m ένστασης, χρησιμοποιι.iται για τα σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα τηροίιμενα βιβλία στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία. Η ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος επιτήδειοι να σπεύσουν μετά την ανάρτηση να δηλάισουν α1<.iνηταμε έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί στα στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Γ. Σύμφωνα με το άρο. 5 παρ. 2 του N.2308/1995, όπως Ι<Υ,(1ίει από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης του πιστοποιητικού έως τις πρώτες εγγραφές δεν επιτρέπεται χωρίς προσκόμιση κτηματογραφούμενου ακινήτου η σι)ζήτηση ενώπιον το,) δικαστηρίου υπόθεσης, που έχει ως αvπκείμενo εγγραπτέο στα κτηματολογιλ"ά βιβλία δικαίωμα, εφόσοl' τη συζήτηση επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης. Για τη έκδοση και τη χορήγηση του πιστοποιηπκοί) κτηματογραφούμενου α1<.,νήτου ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο Α.4 κατά αναλογία. Σε ό,π αφορά στη διεξαγωγή δικών, που έχουν ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά ούτε τη δικαιοδοσία, στοιχεία δικαίωμα η ρύομιση δεν διακρίνει το είδος του δικαστηρίου, ούτε το βαθμό, ούτε τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με τα συμβόλαια για τα οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη ακυρότητα στην παρ. Ι του άρθ. 5 του N.2308/1995, στη διεξαγωγή δικών η μη προσκόμιση πιστοποιηπκού κτηματογραφούμενου ακινήτου είναι δικονομικό ελάττωμα, το οποίο μόνο δικασπκ/ί μπορεί να ελεγχθεί (με ένδικα μέσα) ή στο μέτρο που αφορά ασφαλιστικά μέτρα με ανάκληση της απόφασης. Δ. Σίιμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ίδιου νόμου, όπως ισχιίει από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές «... δεν επιτρέπεται η KαταχιίJριση στα βιβλία μεταύραφών ιωι υποθηλύόνοποιασδήποτε εγίραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμεl'ομέρος ο υπόχρεος σε υποβολιί δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυπίl' ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράύραφο 1, καθώς λ"αι, αν δεν επισυνάπτbταιστη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο διjλωσης και αvτίγpαφoτης πράξης. Εάν σπι μεταύραπτέα διλ'αιοπραξία έχει επισι)ναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάύραμμα, αvτίύpαφό του συνοδεύει τη διμωση αυτή)}. IΞmiliov σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου νόμου «Μετά πι" έναρξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 1του άρθρο!) 4/8

5 r-rom. I'\.lImatoIogIo ~.t\. IO:LlιJ,jl;)lU~,j1 t'age: ~/~ uate: 41LLlLU1~L:,j/:U~ J-IM 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, ετιραφή ή σημείωση οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα /)ποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στη ι' αίτηση που υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση Εψγραπτέου δικαιιί)ματιις της παραύράφου Ι, απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο για την ιtτ/ματογράφηση φορέα που προβλέπεται στο πριί)το εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου Ι σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο αφορά η πράξη ι), Κατά συνέπεια, μετά τη σύ.ταξη οποιασδήποτε πριζξης που αφορά στη σύσταση. μετάθεση, ιυλοίωση ιί κατάργηση εμπράγματωνδικαιωμιί.τωνή άλί.ων ιl,γραπτέωι' στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτωι' σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών, θα πρέπει στην αίτηση που υποβάλ/.εται στον. Υποθηκοφύλακα να επισυνάπτεται δήλωση/δηλώσεις συμπληρωμένη/ες από τον/τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, με απλό αντίγραφο της πράξης, καθώς και αντίγραφο του τοπογραφικού (αν έχει επισυναφθεί στην μεταγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία) καθώς και το (Εντυπο προσωρινής καταχώρησης δήλωσης και υπολογισμού τέλους» και το αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης. Σύμφωνα με το άρορο 5 παρ. 3 εδάφιο γ του ίδιου νόμου «Μετά τηι' ιt'αταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταίραφών και υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχε/α της μεταγραφής ή εγγραφής ή σημειωσης της πράξης, αvτfστoιχα, και χωρ/ς υπαίπα καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν μαζί με τα προβλεπόμενα στο προηίοι5μενο εδάφιο αvτfίραφo του τοπογραφιιtόύ διαγράμματος στο Γραφείο ΚτημαΤΟΊράφησης. Η ανωτέρω συμπλήρωση των στοιχείων της μεταγραφής ή είγραφιίς ή σημείωσης της πράξης μπορεί να γίνει στα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμοίής της δήλωσης. Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση των οικείωι' πεδίωι' της ηλειtτροι'ικής εφαρμοίιίς της δήλωσης, ο υποοηκοφl5λακας χωρίς υπαίπα καθυστέρηση. αποστέlliι ηλεκτρονικά στο Γραφε/ο Κτηματο,!ράφησης την πράξη και τυχόι. ΤΟΠΟΊραφικόδιάΊραμμα»). Emilioν ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας από την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικό)\' στοιχείων αποστέλλει στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης διαβιβαστικό, συνοδευόμενο από κατάσταση των μεταγεγραμμένων/ εγγεγραμμένων πράξεων, στην οποία αποτυπώνεται ανά πράξη ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης. καταχάψισης της πράξης, με συνημμένες ης αντίστοιχες δηλώσεις του N.2308/1995 με τα κατά το άρθρο 5 παρ.3 του Ν.2308/1995. όπως ισχύει, συνυποβαλλόμενα έγγραφα καθώς και το «(έντυπο 5/8

6 rrom: KtImatologIo ::;.Α. Fax πο: Το: Page: 6/9 Date: 4/ :37:05 ΡΜ προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισμού τέλους» και το αποδεικτικό καταβολής του πάγιου τrλους κτηματογράφησης, Υπενθυμίζεται ότι το ανωτέρω διαβιβαστικό περιλαμβάνει υπο)'ρεωτικά τον αριθμό των δηλό)σεων και την αντίστοιχη ΧΡΟ\'1κήπερίοδο αναφοράς. Εmσημαίνουμε όη σε περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντων δικαιωμάτων Π.χ. παραίτηση από την επικαρπία, άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης. κατάργηση δουλείας, πράξη εξόφλησης. διαγραφή αγωγής με δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής με τελεσίδικη απόφαση, εγγραπτέα δικαιώματα του Διjμου λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν κτλ. υποβάλλεται η δήλωση Δ2'. Για την εν λόγω δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Ο Υποθηκοφύλακας επί της ως άνω δήλωσης σημει(ονεl στον προβλεπόμενο χώρο τον τόμο, αριθμό, και την ημερομηνία μεταγραφής/εγγραφής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης καταχώρισης της πράξης, Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, η οποία αποσκοπεί στη διαρκή ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων. Αναγνωρίζουμε τη συμβολή σας στο δύσκολο έργο της κτηματογράφησης, της οποίας στόχος είναι οι οροές και ακριβείς εγγραφές. Για την επίτευξη άλλωστε του σκοπού αυτού εργαζόμαστε όλοι σηιν κτηματογράφηση. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία. ~ ~.~: :~.. t )~-~,;.~::~~.Ι,'.'-~ Για την ΕΚ.Χ.Α. Α.Ε. r::;.~i)~~~~:)ι;:.: \.... :;-:..;,: '..",~~ , '.. "".'. ;;.'1.~ r,,.,;,.' ~,Ι,. "...' '.,'.. "';ί ~'ί Ελεονώρα ΥποδιευΟύ\τρια Ανδρεδάκη Νομικής Διι;i)θυνσης Σ\)Υημ.: Ι. Έντυπο δήλωσης κατάργησης εγγραπτέου δικαηοματος (Δ.2') 2. Πίνακας γραφείων κτηματογράφησης 6/8

7 rfufji. t'\.liirjcιιulogio ;:'.1'\. rax πο: "'''ULΊUΟ~U~~~L 10:LΊu.;t:iι ιj:);'; ( "age: II~ uate: 4I~LJ~Ulb~:~f:Ub"Μ Πίνακας Γραφείων Κτ/ματογράφησης Για τους Δήμους Ασπροπύργου, Μά,'δρας, Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου: Εθνάρχου Μακαρίου Περιστέρι, τηλ. 2 Ι Ωράριο λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-16:00 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00. 20:00. Για τους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού και Μοσχάτου: Χρυσάνθ. Τραπεζούντος και Αθ. Δώκου 29,16777 Ελλήνικό, τηλ.:2jo-9764ι98 Για τους Δήμους Δάφνης, Υμηττού και Ταύρου: Ισμήνης ]0, Δάφνη, τηλ.: ] 98 Ωράριο λειτουρυίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΊΈΤΑΙ'ΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30- Ι5:30 και κάθε ΤΡΙΤΗ 08:30~J 9:30. 7/8

8 Ι rvl ι Ι. ι\.ιιιιιcιιvιv~ιvv.l"\. Γcιλ Ilv. -'-.,ιv IVU,JU,J~,J Iu. L. ιυνυ Ι U.J,J Ι uc:ιις:. "'ti L.J U Ι'"'..:J(,U;) t"'m ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικ6)ν Συλ/όγων Ελλάδας Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικ6)ν Συλλόγων του Κράτους Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ΣίιλλοΥος Εφετείων Αθηνι))ν-Ilειραιώς. Αιγαίου και Δωδεκανήσου Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης Σύλλογος Εφετείου Θράκης Σύλλογος Εφετείου Κέρκυρας Σύλλογος Εφετείου ΚΡΙ1της Σύλλογος Εφετείου lωαwiνων Σύλλογος Εφετείου Λάρισας Σύλλογος Εφετείου Ναυπλίου Σίιλλογος Εφετείου Πατρών Ομοσπονδία Δικαστικών Εmμελητών Ελλάδας Υποθηκαρυλακείο Αχαρνών Υποθηκοφυλακείο Ελευσίνας Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων (Ιλίου) ΥποΟηκαρυλακείο Χαϊδαρίου Υποθηκαρυλακείο Αθηνών Υποθηκοφυλακείο Βίφωνα Υποθηκοφυλακείο Ηλιουπόλεως Υποθηκοφυλακείο Καλ/ιθέας Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου 8/8

9 rrorf1. l"\.ιlrll(ttol0gio <:Ί.,... rax ΠΟ. T,)UL IUO::>tX>::1::>L 10. L IU""O Ι U;J"", uaιe: 'HLLJLUI;J L:""I:U::> I"'Ινι ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΙ)ΓΗΣΗΣ ΙΚΛΙΩΜΑΤΟΣ (Δ.2') ΕΙΤΡΑΠΤΕΟΥ ΟΤ Α:.... ι r ΕΡΙΦΕ ΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤ Α: κaek.il --ΕΗι ~p. Πρωτ. Δήλ.:! ι i Κωδικός Ιδlοκτησίος: Τ Ι Ι Ι_L-.-U FF.:(.,;;:.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ...'.,>:'/. " ~ Α1.,':Ι:;ΣτόΙΧΕΙΑΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,;/,...'...,.:.::/,..,,:<~ ΕΓώνυμο Τό Ι ος γέννησης A~ θμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου EΓί~"υμo Πατρός Επ νυμο Μητρός Ι EKόOύσa Αρχή, i~j::;ij;;σtqiχι:ί;δ.νομι κουπροσωπου.::....;:,,,,;',".:: ο - Ι Α.Φ.f"'Ι i Ημ/"ίσ Γέννησης _ (Ημέρα./ t-1ήνοςι' Έτος... Ημερομηνία 'Ι:κδοσης (Ημέρο.! Μήνος/ Έ'ος) Όνομα ι:cμο Πατρός Μφρός Γ '.":':'.,2:~,β)μ;;;Φf;(~w/Ji ιgjfβg~!.ffifjf;.'fijιf1ff.%.fj En~vuulo Διακριτικός Τίτλος Εlδος Νομικού Προσώπου Hμ~oμηνlσ σύστασης 1'Εόρα Α.Φ.Μ., :j{; "i':στ6ίχι:ιαπiληρε.::ουσιογ /ΝΟΜΙΜΟΥοΑΝΤΙΠ ΡΟΣΩΠΟΥ/ΕΚΠΡΟΣΩΠόΥ/ΑΝτιkΛΑi:ό'{i;:"!,j':Χ'it'rj.tW;7ξifff<i!'i"~~Jtfi%~t Er. νυμο Όνομα. Eπιi)νυμo Πατρός Όνοj.JΟ Πατρός Oδ~ Αριθμός Ι Tax, κώδικας Ι Δήμος Ι Κοινότητσ Χώρο Τηλέφωνο 1 Ι (Ποθερό Τηλέφωνο κινη;ό Ι FAX Μεlτην παρούσα δηλώνω προς το αρμόδιο Γραφείο ΚτημαΤΟΥράφησης όtl με την συνυποβαλλόμενη πράξη καταργείται εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα. (άρθρο 5 παρ3 εδ.γ του Ν 2308/1995, σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 παρ 6 του ιδίου νάμου) T----=t=--,..-~--_--- Πρ.ά!"η{ Τ ε~.oίιω" ~PX" 11roΙXli:itI Σ.,ιμβ.QλQlογrόφοt.f. Ι Αρ.,Tnίx'ouι; ΦΕΚ - Y"όDη.~.A;k_ I-_ ;~;.~..t------~...::..._- -.--Γ---- Aρre~-'...- M. ~,.Iκ ~~ΎγΡο""ιL ΑΙ fiδος Πpά~ i Αρ. ηpόtιjς r H~ρJvic r -' ""-',,--! ι Ι Για την παρούσα δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματουράφησης. Για το Γραφεία κτηματογράφησης Ο ΔΗΛΩΝ Ι Η ΔΗΛΟΥΣΑ Τόπcς Ι Ημε:ρομηνϊσ: Υπογραφή

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 Συνοπτικός Οδηγός Συναλλαγών µε τα Λειτουργούντα Κτηµατολογικά Γραφεία Έκδοση Ιούλιος 2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 162 NOMΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3481 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματο λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 162 NOMΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3481 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματο λόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o

iu. ^UIU^OOOH rage; i/o OA I IV. J U i I W J U v l S J ^ iu. ^UIU^OOOH rage; i/o uate: w //zvis ν.όί:δ6 PM ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Προς: {Πίνακα Αποδεκτών} ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. Αριθμ. Πρωτ.:. $sj. Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4164 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η δήλωση Ν. 2308/1995 µπορεί να υποβληθεί µε δύο (2) τρόπους: είτε προσερχόμενος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΑΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή

ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σεμέλη Ορφανίδου, Πρωτοδίκη, Κτηματολογική Δικαστή, που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo. syzefxis. gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Γ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 31-10 - 2012. Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β432Φ-ΒΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αθήνα, 31-10 - 2012. Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3370 18 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 556/09 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 517/03/22 3 2011 (ΦΕΚ 710 Β /29 4 2011),

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. f)kffrop!koi ΣΥΛΛαΓΟΙ AgHr~1% "ΑΡΙ$. ΠΡΩΙ f~{ί. ΑθΗΙΜ....~.$.~..::~~..ι; Νομική Διεύθυνσ Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 2106505610 Προς: {Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6-106 81 Αθήνα

1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6-106 81 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αθήνα,14 Μαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ. : Προς : Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας Κοινοποίηση : Γενική Γραμματεία Εμπορίου 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η. Προς όλους τους συµβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η. Προς όλους τους συµβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ----------- Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα