KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ"

Transcript

1 KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Γεκνθξαηίαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 1

2 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Κάηεξγα ηα «θέληξα απνηνμίλσζεο» ζηελ Κίλα (Παπαζνπιηώηε Δπαγγειία) 3 Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ Κύπξνπ θαη Ρσζίαο γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ κε αθνξκή ην ζάλαην κηαο λεαξήο Ρσζίδαο (Κόθαιε Χξηζηίλα) 5 Η εληαηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε αθηηβηζηέο ην θύξην ζέκα ηεο λέαο έθζεζεο ηνπ Human Rights Watch (Μπισζξίδνπ Δπηπρία)..9 Κέληξα απνηνμίλσζεο ζηε Κακπόηδε: Κξαηηθόο εμαλαγθαζκόο ή ήπηα ζπλαίλεζε; (Κόθαιε Χξηζηίλα ) Μαηηέο ζηελ Δπηθαηξόηεηα (Κνξάιιεο Γεκνζζέλεο- Χξήζηνο Νίλεο- Παπαδεκεηξνπνύινπ Γεσξγία)..17 Επιστημονική εποπτεία και επιμέλεια: Dr Κωνσταντίνος Φίλης Copyright Κέληξν Έξεπλαο Ρσζίαο, Δπξαζίαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο

3 Κάηεξγα ηα «θέληξα απνηνμίλσζεο» ζηελ Κίλα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα πξνψζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο ηεο γνήηξνπ σο κηα ρψξα πνπ ζέβεηαη ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο, ε Κίλα, ηνλ Ινχλην ηνπ 2008, έζεζε ζε ηζρχ ηνλ πξψην νινθιεξσκέλν λφκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ. ήκεξα, ε έθζεζε ηεο Human Right Watch 1, Where Darkness Know No Limits, θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο ν λφκνο απηφο θάζε άιιν παξά ζέβεηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ Κηλέδσλ πνιηηψλ. Σν πεξηερφκελφ ηνπ, νπζηαζηηθά, αλαθέξεηαη ζηε βνήζεηα γηα απνηνμίλσζε φζσλ θάλνπλ παξάλνκα ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη πξνβιέπεη δηνηθεηηθέο θαη φρη πνηληθέο θπξψζεηο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα έθζεζε, πνπ βξίζθεηαη ζην site ηεο Human Right Watch θαη ηεο νπνίαο ε έξεπλα έιαβε ρψξα ζηηο επαξρίεο Yunnan θαη Guangxi, ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ είλαη ηφζν ηδαληθή. Η θπβέξλεζε, νπζηαζηηθά, ζπιιακβάλεη φπνηνλ ζεσξεί χπνπην γηα ρξήζε λαξθσηηθψλ, αληί ν ίδηνο λα απεπζπλζεί εζεινληηθά ζε θάπνην θέληξν απνηνμίλσζεο. Σνπο ζπιιεθζέληεο ηνπο πεξηνξίδεη ζε θέληξα θξάηεζεο γηα λαξθνκαλείο κέρξη θαη έμη ρξφληα ζε θαηαλαγθαζηηθέο εξγαζίεο, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί θάπνηα δίθε. ζν βξίζθνληαη ππφ θξάηεζε δε δέρνληαη θακία ηαηξηθή θξνληίδα, δελ ππνζηεξίδνληαη ζηελ απνηνμίλσζή ηνπο, ελψ δελ αθνινπζνχλ θαλέλαλ πξφγξακκα πνπ ζα έθαλε πην νκαιή ηελ απνηνμίλσζή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Αληηζέησο, αληηκεησπίδνληαη σο θαηάδηθνη, θαη είλαη ζχκαηα απάλζξσπεο αληηκεηψπηζεο, ε νπνία πνιιέο θνξέο έρεη θαηαιήμεη θαη ζε ζάλαην θξαηνχκελσλ. Η θηλεδηθή θπβέξλεζε, έρνληαο ζθνπφ κηα ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ HIV/AIDS, πξνσζεί πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο, φπσο ε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπηθέο θαη δηεζλείο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ψζηε λα επεθηείλεη ηα πξνγξάκκαηα κεζαδφλεο ζε επίπεδν ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. χκθσλα κε δήισζε ηεο Δπηηξνπήο Δζληθνχ Διέγρνπ Ναξθσηηθψλ ηεο Κίλαο, ηνλ Ινχλην ηνπ 2008, «ε ζεξαπεία γηα ηα λαξθσηηθά θαη ε απνηνμίλσζε δηαθαηέρνληαη απφ αλζξσπνθεληξηθέο αξρέο. Παξνκνίσο, ην Μάξηην ηνπ 2009 πςειά ηζηάκελν 1 Human Right Watch: Report Where Darkness Knows No Limits, You can read the whole report from : Accessed at:

4 ζηέιερνο ηεο θπβέξλεζεο δήισζε φηη «ε θηλεδηθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη φηη ε ζεξαπεία απηή θαη ε απνηνμίλσζε ζα ζπλερηζηεί πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ παξάγνληα «άλζξσπν». Αθνινπζψληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ίδηαο Δπηηξνπήο, νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πνξεία ζην Νφκν Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή απνηνμίλσζε είλαη «ζχκθσλεο κε ηηο επηζηεκνληθέο αξρέο θαη ηηο απαηηήζεηο ρξφλνπ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ λαξθσηηθψλ, εγγπψληαη λνκηθά ηα ηξία ζηάδηα ηεο ζεξαπείαο: 1) ζσκαηηθή απνηνμίλσζε, 2) ςπρνινγηθή απνθαηάζηαζε θαη 3) θνηλσληθή έληαμε. Οη πξνζπάζεηεο ηεο Κίλαο λα παξνπζηάζνπλ ην λφκν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο έλα ζεζκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πιαίζην πνπ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε κφλν ζθνπφ ηνπ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ ελ αλάγθε πνιηηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα νκαιή θαη αλζξσπνθεληξηθή εμπγίαλζε ηεο ρψξαο, έρνπλ απνηχρεη νηθηξά. Σν πξφζσπν πνπ ε Κίλα ζέιεη λα παξνπζηάζεη ζηε δηεζλή θνηλφηεηα δε ζπκβαδίδεη κε ην αζηπλνκνθξαηνχκελν θξάηνο θαη ηνλ απηαξρηζκφ πνπ δηαθαηέρεη αθφκα θαη ηνπο πην πξννδεπηηθνχο αιιά θαη φζνπο ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λφκνπο. Η έξεπλα ζηελ Yunnan θαη ζηελ Guangxi έδεημε φηη νη θηλεδηθέο αξρέο δξνπλ αλεμέιεγθηα θαη κε ππεξβάιινπζα εμνπζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αζηπλνκία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιακβάλεη άηνκα γηα ππνηηζέκελε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, λα ηνπο ςάρλεη αιιά θαη λα ηνπο ππνβάιιεη ζε εμέηαζε νχξσλ ρσξίο ηελ παξακηθξή ππνςία γηα αδίθεκα. Δπηπιένλ, ηα θέληξα θξάηεζεο θαη απνηνμίλσζεο δελ δηνηθνχληαη απφ δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ζε ζπλεξγαζία κε ηαηξνχο θαη εηδηθνχο ςπρνιφγνπο. Απηή πνπ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ζε απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο είλαη ε αζηπλνκία. Ο ππνδηεπζχλσλ Wang Xiaowuang ηεο Daytop, κηαο νκάδαο πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ακεξηθή, είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ επαξρία Yunnan θαη πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ζηε ζεξαπεία ησλ λαξθσηηθψλ, αλαθέξεη φηη ηα θέληξα θξάηεζεο είλαη ιίγν πνιχ επηρεηξήζεηο πνπ δηνηθεί ε αζηπλνκία, θαζψο νη θξαηνχκελνη εξγάδνληαη ζε θάξκεο κε θνηφπνπια ή ζε εξγνζηάζηα παπνπηζηψλ, κε ηα νπνία ε αζηπλνκία έρεη ππνγξάςεη ζπκβφιαηα. Πνιχ ζεκαληηθέο είλαη θαη νη καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ ήηαλ ζχκαηα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο κπνξεί έηζη λα θαλεί μεθάζαξα ε αζπδνζία πνπ δηαθαηέρεη 4

5 ηελ θηλεδηθή αζηπλνκία. Υαξαθηεξηζηηθά, ε 41ρξνλε Fu LiXin 2, ε νπνία απέηπρε ζε έλα ηεζη νχξσλ, επεηδή ηελ πξνεγνχκελε κέξα έλαο θίινο ηεο, ηεο έδσζε λα θαπλίζεη λαξθσηηθή νπζία θαζψο «έλνησζε θνπξαζκέλε» απφ ηελ εληαηηθή θξνληίδα πνπ παξέζρε ζηελ άξξσζηε κεηέξα ηεο. Σελ επφκελε εκέξα, δπν αζηπλνκηθνί εκθαλίζηεθαλ ζηελ πφξηα ηεο θαη ηελ ππέβαιιαλ ζην ηεζη, θαζψο πξνεγνπκέλσο είραλ ζπιιάβεη ην θίιν ηεο Fu LiXin θη εθείλνο αλέθεξε ην φλνκά ηεο. Αλ θαη δελ αξλήζεθε φηη θάπληζε, ηφληζε πσο ήηαλ ε πξψηε θνξά ζηε δσή ηεο. Παξ φια απηά, ζπλειήθζε θαη παξέκεηλε ππφ θξάηεζε δπν ρξφληα. «Ήηαλ κηα θφιαζε απφ ηελ νπνία αθφκα πξνζπαζψ λα ζπλέιζσ», αλαθέξεη ε ίδηα. χκθσλα κε ηνλ ΟΗΔ, πεξίπνπ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο πνιίηεο είλαη θξαηνχκελνη ζε ηέηνηα θέληξα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Πιεξνθνξίεο απφ ηνλ νξγαληζκφ Guiding Star, πνπ βνεζάεη ηνπο ηνμηθνκαλείο, αλαθέξνπλ φηη ην 98% ησλ απνθπιαθηζζέλησλ μαλαπέθηεη ζηα λαξθσηηθά ζχληνκα κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ. Δπηπιένλ, φζνη έρνπλ ζπιιεθζεί ζηηγκαηίδνληαη σο λαξθνκαλείο ζηα δειηία ηαπηφηεηφο ηνπο, θάλνληαο ηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη πην απιά πξάγκαηα, φπσο ηελ θξάηεζε ελφο δσκαηίνπ ζε έλα μελνδνρείν, ζρεδφλ εθηαιηηθά γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Η αζηπλνκία ιφγσ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κπνξεί λα ηνπο δεηήζεη αθφκα θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ηεζη νχξσλ. Η θαηάζηαζε ζηα θέληξα θξάηεζεο είλαη απαξάδεθηε ελψ ε κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ ζε απηά είλαη θάζε άιιν παξά ζχκθσλε κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Αθφκα θη έηζη φκσο, πνιινί πξψελ ηνμηθνκαλείο αιιά θαη ππεχζπλνη νξγαληζκψλ πνπ πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο λαξθνκαλείο αλαγλσξίδνπλ ηηο κεγάιεο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ε Κίλα γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ αλζξψπσλ. ήκεξα, ζην Πεθίλν, ιεηηνπξγνχλ νθηψ θιηληθέο κεζαδφλεο, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ δχν ρηιηάδεο άηνκα θαη πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα πξνγξάκκαηα «αληαιιαγήο ζπξίγγσλ» (needle-exchange program or syringe exchange program (SEP) 3. 2 China turns drugs rehab into a punishing ordeal by Andrew Jacobs, New York Times, January 7,2010, From: accessed at: needle-exchange program or syringe exchange program (SEP) είλαη ηα πξνγξάκκαηα εθείλα ηα νπνία, βαζηδφκελα ζηελ θηινζνθία ηεο κείσζεο ηεο δεκίαο, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ λα απνθηήζνπλ ππνδεξκηθέο βειφλεο θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ έγρπζεο ζε κηθξφ θφζηνο ή αθφκα θαη ρσξίο θφζηνο. Απηφ πνπ δεηείηαη απφ ηνπο ηνμηθνκαλείο είλαη επηζηξέθνπλ ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ζχξηγγεο αλ θαη πνιιά πξνγξάκκαηα ηνπο παξαρσξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ αθφκα θαη ρσξίο απηέο. 5

6 Η ρψξα βξίζθεηαη, ζα ιέγακε, ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, ηδηαίηεξα δχζθνιν. Γελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο απφ ην παξειζφλ γηα λα κπνξέζεη λα πξνσζήζεη νξζά ηέηνηνπο λφκνπο, ελψ ην αζηπλνκνθξαηνχκελν θξάηνο ηελ εκπνδίδεη λα μεθχγεη απφ ηε ινγηθή ηεο επηβνιήο ηεο εμνπζίαο κε ηε βία, αθφκα θαη ζε άηνκα ρξήδνληα βνεζείαο. Ωο εθ ηνχηνπ, πξνβάιιεη έλα ζχγρξνλν πξφζσπν ζηε δηεζλή ζθελή κε λφκνπο ζεσξεηηθά αλζξσπνθεληξηθνχο, ελψ ηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο αληαλαθιψληαη ζηα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνθέξνπλ θαζεκεξηλά. Δίλαη θαλεξφ, πάλησο, πσο νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ε ελ ιφγσ ρψξα δε γίλνληαη γηαηί πξαγκαηηθά ππάξρεη αλάγθε γηα θξνληίδα ησλ θαηνίθσλ ηεο αιιά γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ αλζξψπσλ, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ είλαη αξθεηά κεγάιν. Ίζσο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ ε Κίλα θαηαθέξεη λα πξνζηαηεχζεη νπζηαζηηθά ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο, αθφκα θαη κέζα ζην απηαξρηθφ ηεο πνιίηεπκα. Η εληαηηθνπνίεζε ησλ επηζέζεσλ ζε αθηηβηζηέο ην θύξην ζέκα ηεο λέαο έθζεζεο ηνπ Human Rights Watch «Χώπερ πος ςπήπξαν ζηο παπελθόν ςπεύθςνερ για ηιρ σειπόηεπερ παπαβιάζειρ ανθπωπίνων δικαιωμάηων, ηον ηελεςηαίο σπόνο έσοςν ενηαηικοποιήζει μια ζςνηονιζμένη επίθεζη ενανηίον ηων ςπεπαζπιζηών ηων ανθπωπίνων δικαιωμάηων και ηων οπγανιζμών πος ηεκμηπιώνοςν ηην κακομεηασείπιζη» 4. Μέζα απφ απηή ηε βαξπζήκαληε δήισζε γίλεηαη αληηιεπηφ ην θαηαδηθαζηηθφ χθνο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ Human Rights Watch (HRW) γηα ην 2010 πνπ κηιά γηα νπηζζνδξφκεζε ζηελ πξνζηαζία αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ παληνχ ζηνλ θφζκν. Σν θείκελν ησλ 612 ζειίδσλ είλαη απνηέιεζκα εληαηηθήο έξεπλαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ HRW γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 90 ρψξεο αλά ηνλ θφζκν. Η απμεκέλε επηζεηηθφηεηα πνιιψλ θπβεξλήζεσλ έλαληη ησλ αθηηβηζηψλ κνηάδεη κε ηξαγηθή επηβεβαίσζε ηεο δχλακεο πνπ έρεη απνθηήζεη ην αλζξσπηζηηθφ θίλεκα, ζα πξέπεη, φκσο, άκεζα λα ιεθζνχλ 4 World Report 2010: Backsliding on Human Rights, 27/01/2010 (http://www.hrw.org/en/news) 6

7 πεξηνξηζηηθά κέηξα πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, φπσο παξαηεξεί ν δηεπζπληήο ηνπ HRW, Kenneth Roth 5. ην θείκελν ηεο έθζεζεο πξνζδηνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο φπνπ νη αξλεηηθέο ελέξγεηεο έλαληη ησλ αθηηβηζηψλ είλαη πεξηζζφηεξν έληνλεο, κε θπξίαξρεο ηε Ρσζία, ηελ Κίλα, ηε ξη-λάλθα θαη ηε Μπνχξκα, ελψ ε θπβέξλεζε ηνπ Ιζξαήι δέρζεθε απζηεξή θξηηηθή ιφγσ ηεο ερζξηθήο ηεο ζηάζεο ζε φζνπο πξνζπάζεζαλ λα δεκνζηνπνηήζνπλ παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε Γάδα ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Δμαηξεηηθά ηδηφκνξθε εκθαλίδεηαη ε πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο, φπνπ νη θφλνη, ε βία θαη ε θαθνπνίεζε έλαληη κειψλ αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζε κηα ρψξα πνπ, επί Medvedev, επηζπκεί λα πξνβάιιεη δηεζλψο κηα πην «πνιηηηζκέλε» εηθφλα. Σν 2009 απμήζεθαλ νη επηζεηηθέο ελέξγεηεο φρη κφλν ελαληίσλ αθηηβηζηψλ αιιά θαη ελαληίνλ δεκνζηνγξάθσλ ζηε Ρσζία, θαη ηδηαίηεξα ζηελ δηαβφεηε πεξηνρή ηνπ Βνξείνπ Καπθάζνπ. Ωζηφζν, πέξα απφ ηηο ζπλερείο απαγσγέο, ηηο δνινθνλίεο θαη ηε βία, νη ππέξκαρνη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε Ρσζία αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο, πην «αθαλείο» απεηιέο. Σν θξάηνο θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηεί κηα ζεηξά εμαληιεηηθψλ θαη, ζπρλά, παληειψο αρξείαζησλ - ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ, πνπ θαηεπζχλνληαη εηδηθά πξνο ηηο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη παξεκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο πξφεδξνο Medvedev αλαθνίλσζε ηε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ, φκσο, έκεηλαλ θπξίσο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξνβιήκαηνο 6. Αθφκα θαη θπβεξλήζεηο πνπ δελ θαηαθεχγνπλ ζε ηέηνηα αξλεηηθά κέηξα αιιά ππνζηεξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζεσξήζεθε πσο θέξνπλ θάπνην βαζκφ επζχλεο. Κξάηε πνπ παξαδνζηαθά ελζηεξλίδνληαη απηή ηελ πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ηελ ππνζηεξίδνπλ δεκφζηα αιιά θαη λα επηζεκνπνηνχλ απηή ηνπο ηελ ππνζηήξημε. Ιδηαίηεξα θαηαδηθαζηέα ζεσξείηαη ε παξαηεξνχκελε πξαθηηθή λα ππνρσξνχλ θάπνηεο ρψξεο ζηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εμ αηηίαο ησλ πξάμεσλ ή αμηψζεσλ θάπνησλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο. Ξερσξηζηά κλεκνλεχζεθε ε απμεκέλε επζχλε ησλ ΗΠΑ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Αθφκε, 5 Adam Taylor, Human Rights Watch Report 2010 warns of attacks on activists, 20/01/2010 (http://www.huffingtonpost.com) 6 World Report 2010: Russia (http://www.unhcr.org) 7

8 αξλεηηθή θξηηηθή αζθήζεθε ζηελ θπβέξλεζε Obama, ιφγσ ηεο απνηπρίαο λα κεηαθξάζεη ζε έξγα ζηηο πξνεθινγηθέο ζηηο ππνζρέζεηο, κε θπξίαξρε ηελ παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ θπιαθψλ ζην Γθνπαληάλακν. Αθφκε, ρψξεο ηεο Αθξηθαληθήο Έλσζεο δέρζεθαλ απζηεξά ζρφιηα γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην ζηελ πεξίπησζε ηνπ εληάικαηνο ζχιιεςεο ηνπ Omar al Bashir 7. πκπεξαζκαηηθά, ππνζηεξίδεηαη πσο ην αλζξσπηζηηθφ θίλεκα ωρ ζύνολο δελ απνδπλακψλεηαη απφ απηή ηελ ζπληνληζκέλε θπβεξλεηηθή επίζεζε αιιά ηελ εθιακβάλεη σο επηβεβαίσζε ζηηο απμαλφκελεο ηζρχνο ηνπ. ε αηνκηθφ επίπεδν, ηα κέιε θαη νη νξγαληζκνί ηνπ θηλήκαηνο δέρνληαη ζνβαξά πιήγκαηα θαη ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Η ηδαληθή απάληεζε ζηηο θπβεξλεηηθέο απηέο επηζέζεηο ζα ήηαλ κηα αληίζηνηρε θπβεξλεηηθή πξσηνβνπιία ζπζηεκαηηθήο ππεξάζπηζεο ησλ κειψλ ηνπ θηλήκαηνο πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλέο θαη ζπλερείο απεηιέο. Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ Κύπξνπ θαη Ρσζίαο γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ κε αθνξκή ην ζάλαην κηαο λεαξήο Ρσζίδαο ηηο 7 Ιαλνπαξίνπ 2010 ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαηαδίθαζε ηα θξάηε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Κχπξνπ γηα εκπνξία αλζξψπσλ κεηά απφ ηνλ χπνπην ζάλαην κηαο λεαξήο Ρσζίδαο. Η λεαξή «πέζαλε» ιίγεο κέξεο κεηά ηελ πξφζιεςε ηεο ζε θακπαξέ ηεο Κχπξνπ. Σν Γηθαζηήξην θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 8 απφ ηηο δχν ρψξεο, κηα παξαβίαζε ε νπνία δελ έρεη παξά έλα πξνεγνχκελν: ηελ πεξίπησζε ηεο δνπιείαο κηαο νηθηαθήο βνεζνχ ζηε Γαιιία. Σε λεαξή γπλαίθα βξήθαλ πνιπθαηνηθίαο ζηε Λεκεζφ, (κε βίδα θαιιηηέρληδαο 9 8 λεθξή ζην πεδνδξφκην κηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα εξγαζηεί ζε θακπαξέ) κεηά ηελ πηψζε ηεο απφ ηνλ έθην φξνθν, ζηηο 16 Μαξηίνπ ηνπ Έληεθα εκέξεο λσξίηεξα είρε θηάζεη ηελ ζηελ Κχπξν. Σελ ηξίηε εκέξα εξγαζίαο ηεο ζην θακπαξέ, ε Oxana Rancheva εγθαηέιεηςε ηελ εξγαζία ηεο. Ωζηφζν, 7 Adam Taylor, Human Rights Watch Report 2010 warns of attacks on activists, 20/01/2010 (http://www.huffingtonpost.com) 8 Απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 9 AYT/E1/2001 From: B2092/$file/A1.pdf?OpenElement

9 ν πξντζηάκελφο ηεο ηε βξήθε ζε έλα λπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο ζηε Λεκεζφ. Σελ πήγε ζηελ αζηπλνκία θαη ηελ θαηήγγεηιε σο παξάλνκε κεηαλάζηξηα γηα λα ηελ ζηείινπλ πίζσ ζηε Ρσζία, αιιά ε αζηπλνκία δελ βξήθε θαλέλα ζηνηρείν εηο βάξνο ηεο. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θακπαξέ ηελ πήξε ζηε ζπλέρεηα καδί ηνπ θαη θαλφληζε λα κείλεη ζην ζπίηη κηαο απφ ηηο ππαιιήινπο ηνπ ζηνλ 6ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ. Σελ επνκέλε, γχξσ ζηηο 06.30, ην ζψκα ηεο λεαξήο γπλαίθαο βξέζεθε ζην πεδνδξφκην. Η θππξηαθή αζηπλνκία είρε θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 20ρξνλε έπεζε ηπραία απφ ην παξάζπξν. Σν Γηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηε Λεπθσζία λα πιεξψζεη επξψ ζηνλ παηέξα ηνπ ζχκαηνο, ελψ ε Μφζρα ζα πξέπεη λα ηνπ θαηαβάιεη επξψ γηα εζηθή βιάβε. Η θπβέξλεζε ηεο Κχπξνπ, πξνο έθπιεμε φισλ, πξνέβε ζε κνλνκεξή δήισζε, αλαγλσξίδνληαο πιήξσο φηη έρεη άδηθν θη επηπιένλ γλσζηνπνίεζε ην δηνξηζκφ ηξηψλ εκπεηξνγλσκφλσλ γηα λα δηεξεπλήζνπλ ην ζάλαην ηεο 20ρξνλεο Oxana Rancheva. 10 Η επηηξνπή ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ πξαγκαηνπνίεζε μερσξηζηή ηαηξνδηθαζηηθή έξεπλα απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη: «Η Rancheva είρε πεζάλεη θάησ απφ αδηεπθξίληζηεο θαη παξάμελεο ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη πξφζζεηε έξεπλα γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ αηηίσλ ηνπ ζαλάηνπ ηεο». Ο παηέξαο ηνπ ζχκαηνο κεηά ην ρακφ ηεο θφξεο θαη έπεηηα απφ πξνζσπηθή έξεπλα επί ηνπ γεληθφηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ πξνζέθπγε ζην Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ηξαζβνχξγνπ ζηηο 26 Μάε 2004 θαη ζεσξψληαο φηη ππήξμαλ παξαβηάζεηο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαηήγγεηιε : πσο ε θππξηαθή δεκνθξαηία δελ έιαβε ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηεο θφξεο ηνπ φζν απηή βξηζθφηαλ ζηε δσή. ηηο θππξηαθέο αξρέο γηα πιεκκειή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ζαλάηνπ ηεο θφξεο ηνπ. ηελ απνηπρία ησλ ξσζηθψλ αξρψλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ θφξε ηνπ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2010 ην ΓΑΓ δηθαίσζε ηνλ άηπρν παηέξα, θαηαδηθάδνληαο ηα δχν θξάηε γηα ηηο παξαπάλσ παξαβηάζεηο θαη ηφληζε πσο «νη δχν ρψξεο απέηπραλ λα πξνζηαηεχζνπλ κηα εηθνζάρξνλε θνπέια απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε ε ζηξαηνιφγεζή ηεο ζε δίθηπν εκπνξίαο αλζξψπσλ». Αλαιπηηθφηεξα, ε Κχπξνο θαηαδηθάζζεθε 10 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ ηα ζχκαηα είλαη λεαξέο θνπέιεο ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ πνπ μεληηεχνληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. 9

10 γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 2 ηεο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (δηθαίσκα ζηε δσή) γηα ηε κε δηεμαγσγή απνηειεζκαηηθήο έξεπλαο γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4 (απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο) γηα παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 5 (δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη αζθάιεηα). Δκπνξία αλζξψπσλ είλαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ κέζσ απεηιήο ή ρξήζε βίαο ή άιισλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ κε ζθνπφ ηε ζπγθαηάζεζε ελφο αηφκνπ ψζηε λα αζθήζεη εμνπζία πάλσ ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Η εθκεηάιιεπζε πεξηιακβάλεη ηελ εθπφξλεπζε ζπλήζσο αιιά θαη άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο. Σα θέξδε πνπ απνθέξεη ην παγθφζκην εκπφξην αλζξψπσλ ζηα εγθιεκαηηθά δίθηπα, δπζηπρψο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ θαη φπισλ 11. Θχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ είλαη ζπλήζσο λεαξέο θνπέιεο. Αγγειίεο ζηελ εθεκεξίδα θαη αηδέληεδεο πνπ αλαιακβάλνπλ λα βξνπλ εξγαζία ζε γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα δνπιέςνπλ ζην εμσηεξηθφ απνηεινχλ πφιν έιμεο ησλ λεαξψλ, θπξίσο θνξηηζηψλ, πνπ αλαδεηνχλ έλα επνίσλν κέιινλ. Αλαξίζκεηεο γπλαίθεο απφ ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε θαηαιήγνπλ ζε μέλεο ρψξεο γηα λα εξγαζηνχλ σο «θαιιηηέρληδεο» 12. Κνπέιεο πνπ δνπλ απηφ ην δξάκα ζηελ Κχπξν πνπ είλαη ζπρλφο πξννξηζκφο θαηαγγέιινπλ πσο ν θφζκνο ηεο λχρηαο είλαη πνιχ άγξηνο. «Αλαγθαδφκαζηαλ λα ιέκε δηάθνξα ςέκαηα γηα λα καο ιππάηαη ν θφζκνο θαη λα καο θεξλάεη πνηά. ζα πεξηζζφηεξα πνηά καο θεξλάεη, ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλν κέλεη ην αθεληηθφ». ε πνιιά θακπαξέ ππνρξέσλαλ ηηο θνπέιεο λα πεγαίλνπλ κε άληξεο, φπσο νκνινγνχλ, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αζθνχλ βία ζηα θνξίηζηα γηα λα ππαθνχζνπλ. Η Κχπξνο έρεη θαηαγγειζεί αξθεηέο θνξέο σο δηακεηαθνκηζηηθφο ζηαζκφο θαη ρψξα πξννξηζκνχ γηα ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο. Πάλσ απφ γπλαίθεο ην ρξφλν, θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο, κεηαλαζηεχνπλ ζην λεζί κε εηδηθέο άδεηεο εηζφδνπ θαη παξακνλήο σο «θαιιηηέρληδεο». Σν Μεζνγεηαθφ Ιλζηηηνχην Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ, κε έξεπλά ηνπ, ηνλίδεη φηη ε αχμεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηαθζάλεη ζην λεζί κε ηέηνην ηξφπν είλαη έληνλε. Δπίζεο, ζεσξεί φηη 11 Σν trafficking κπνξεί λα ιάβεη θη άιιεο κνξθέο φπσο είλαη ε πνξλεία, ε εμαλαγθαζηηθή εξγαζία, ε επαηηεία, ε πνξλνγξαθία, ην εκπφξην βξεθψλ θη νξγάλσλ θαη ε αγνξά λπθψλ. 12 Κνπέιεο πνπ ηππηθά ππνηίζεηαη φηη εξγάδνληαη σο απιέο ρνξεχηξηεο ή ζεξβηηφξεο ζε δηάθνξα λπρηεξηλά καγαδηά αιιά νπζηαζηηθά αλαγθάδνληαη λα εθπνξλεχνληαη γηα λα δήζνπλ. 10

11 ε απαγφξεπζε ηεο εξγνδφηεζεο Κχπξησλ γπλαηθψλ ή ππεθφσλ μέλσλ ρσξψλ παληξεκέλσλ κε Κχπξηνπο ππεθφνπο, ζε λπθηεξηλά θέληξα αλαςπρήο «πςεινχ θηλδχλνπ», ελζαξξχλεη ηε ζπλερή εηζξνή ζηελ Κχπξν γπλαηθψλ απφ ηξίηεο ρψξεο σο «θαιιηηέρληδσλ» γηα λα εξγαζηνχλ ζηα θακπαξέ. ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δσήο απηψλ ησλ γπλαηθψλ πνπ εμαπαηήζεθαλ θαη σο ζθιάβεο ππαθνχνπλ ζηα ζέισ ησλ αθεληηθψλ ηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαη: ν βηαζκφο, ν μπινδαξκφο, ν εθθνβηζκφο θαη ε ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε. Αθφκε εμαλαγθάδνληαη λα θάλνπλ ακβιψζεηο ζε πεξίπησζε αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, ελψ δελ ηξέθνληαη αξθεηά, νχηε θνηκνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο ψξεο. Σα πεξηζζφηεξα ζχκαηα ηεο δηεζλνχο ζσκαηεκπνξίαο επηιέγνπλ κηα ρψξα γηα λα δνπιέςνπλ, φκσο, θπθιψκαηα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ηηο εμαπαηνχλ θαη ηηο νδεγνχλ ζηε ζεμνπαιηθή δνπιεία, αζθψληαο θάζε είδνπο ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία. Σξαγηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο αθφκα θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην αλαγλσξίδεη πσο ε ζσκαηεκπνξία γπλαηθψλ σο κνξθή βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ είλαη ε γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θεηηθφ είλαη, πάλησο, πσο ζηελ Κχπξν έρνπλ ιεθζεί ηα εμήο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ : εηνηκαζία ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε σκαηεκπνξία Πξνζψπσλ θαη ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ. πηνζεηεκέλε λνκνζεζία ( απφ 13 Ινπιίνπ2007 ), ε νπνία ελαξκνλίζζεθε κε ην Δπξσπατθφ θεθηεκέλν θαη είλαη ζχκθσλε κε Γηεζλείο πκβάζεηο. επηθχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηηο Γξάζεηο θαηά ηεο σκαηεκπνξίαο Πξνζψπσλ. έρεη ζπζηαζεί κηα πνιπζεκαηηθή νκάδα γηα ηε ζσκαηεκπνξία πξνζψπσλ φπσο πξνβιέπεη ε θππξηαθή λνκνζεζία νη εηδηθέο «θαιιηηερληθέο άδεηεο» γηα γπλαίθεο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε λπθηεξηλά θέληξα θαη θακπαξέ έρνπλ θαηαξγεζεί. Δλδεηθηηθά θαη γηα λα θαηαδείμνπκε ηελ ζηαδηαθή πξφνδν ηεο ρψξαο, ε Κχπξνο, ζχκθσλα κε έθζεζε ησλ ΗΠΑ (2006) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, σο ην έηνο ηεο έξεπλαο βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηα έζλε πνπ επηδεηθλχνπλ ηε δέζκεπζε λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα εκπνξίαο, σζηφζν, δελ έρνπλ αθφκα εθπιεξψζεη ηα δηεζλή πξφηππα. Η Κχπξνο δελ παξείρε απνδείμεηο 11

12 γηα αχμεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζηελ επίιπζε ζνβαξψλ ππνζέζεσλ εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Η έθζεζε επέθξηλε ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ απνηπρία ηεο λα αμηνπνηήζεη ηε λνκνζεζία πεξί πάηαμεο ηεο εκπνξίαο, λα εθαξκφζεη ελεξγά ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ηεο θαη λα ιεηηνπξγήζεη επίζεκα θαηαθχγην ζπκάησλ εκπνξίαο. Έλα άιιν κέηξν πνπ πξνηάζεθε είλαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο «θαιιηηερληθψλ» βίδα (νη νπνίεο ζήκεξα έρνπλ θαηαξγεζεί εληειψο) πνπ ζεσξνχληαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ρηιηάδσλ θνξηηζηψλ θαη γπλαηθψλ θάζε ρξφλν. Πιένλ, φκσο, ζηελ Κχπξν ιεηηνπξγεί δηεζλήο νξγάλσζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ην STOP International, ε νπνία θαη δελ κέλεη ζηηο ππαξθηέο ππνςίεο. Έρεη ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη αζηπλνκηθνί φρη κφλν πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θακπαξέ, ζηα νπνία δνπιεχνπλ ηα ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο αιιά έρνπλ θη απηνί ην δηθφ ηνπο φθεινο. Σν Stop International αζρνιείηαη κε ηε ζσκαηεκπνξία ζηελ Κχπξν απφ ην 2007 θαη ζηεξίδεη ηα ζχκαηα παγθνζκίσο, επηζεκαίλνληαο ηηο ρεηξφηεξεο ρψξεο ζε ζσκαηεκπνξία. Δίλαη θαλεξφ πσο ρξεηάδεηαη επηπιένλ πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο, θαζψο φια απηά δελ αξθνχλ, σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο δήηεζεο γηα ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο ή γηα ην πψο ε (αλ)ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζσκαηεκπνξία γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Φαίλεηαη ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ σο ησλ γελεζηνπξγψλ αηηηψλ ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ζηελ Κχπξν. Ωζηφζν, πξνηείλεηαη λα ιεθζνχλ επηπιένλ κέηξα φζνλ αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη έξεπλα, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε γηα ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο θαη ζηα ζπζηεκαηηθά εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα, ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζσκαηεκπνξία γπλαηθψλ αιιά πην ζεκαληηθά ζρεηηθά κε ζέκαηα θνηλσληθνχ θχινπ, έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα θαηαλνήζνπλ πψο ε αληζφηεηα ησλ δχν θχισλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζσκαηεκπνξία γηα ην ζθνπφ ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη επεξεάδεη ηηο γπλαίθεο άκεζα. 12

13 Κέληξα απνηνμίλσζεο ζηελ Κακπόηδε: θξαηηθόο εμαλαγθαζκόο ή ήπηα ζπλαίλεζε; ε κηα νπνηαδήπνηε ρψξα ν κφλνο θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη λαξθνκαλείο απφ ηελ αζηπλνκία είλαη λα ζπιιεθζνχλ θαη λα θξαηεζνχλ γηα ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ. ηελ Κακπφηδε φκσο, θαηά ηα θαηλφκελα, νη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ απφ ην θξάηνο είλαη πνιχ ζνβαξφηεξεο. ηα κέζα Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009, ε Licadho, ηνπηθή νξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαηήγγεηιε δεκφζηα ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο γηα κε εζεινχζηα πξνζαγσγή κηαο νκάδαο λαξθνκαλψλ ζε θέληξν απνηνμίλσζεο, φπνπ ππνβιήζεθαλ ζε δνθηκέο ελφο πεηξακαηηθνχ θαξκάθνπ. Η ελ ιφγσ νξγάλσζε ηφληζε πσο ην γεγνλφο φηη νη θξαηνχκελνη ππέγξαςαλ έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ επίγλσζε θαη απνδνρή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηνπο δελ απνηειεί θαη απφδεημε ηνπ φηη γλψξηδαλ, ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαλ εθείλε ηε ζηηγκή, ην πεξηερφκελν ησλ φζσλ ππέγξαθαλ. Η Δζληθή Αξρή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ησλ Ναξθσηηθψλ (NACD) ηεο Κακπφηδεο έρεη μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 17 λαξθνκαλείο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ έλα ππνθαηάζηαην πνπ νλνκάδεηαη Bong Sen θαη παξάγεηαη απφ κηα βηεηλακέδηθε εηαηξεία, ηελ Ben Tre Fataco General Import-Export and Trading Services. Η δεκνζηνπνίεζε ηέηνησλ εμαλαγθαζηηθψλ δνθηκψλ, πνπ ζπληζηά θαηάθσξε παξαβίαζε βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θηλεηνπνίεζε δηπισκάηεο θαη αμησκαηνχρνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, νη νπνίνη δήισζαλ ηελ απνδνθηκαζία ηνπο γηα νπνηεζδήπνηε κεζφδνπο δελ αθνινπζνχλ ηηο δηεζλψο απνδεθηέο δηαδηθαζίεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε θπβέξλεζε ηεο Κακπφηδεο αξλείηαη νπνηαδήπνηε ππφλνηα πσο ηα κέιε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζπιιακβάλνληαη απφ ηνπο δξφκνπο θαη εμαλαγθάδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζηελ δνθηκή θαξκάθσλ. χκθσλα κε δήισζε ηνπ δηεπζπληή ηεο NACD, Neak Yuthea, ζην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Reuters: «Οη αζζελείο εδψ βξίζθνληαη φινη εζεινληηθά. Σν θάξκαθν απηφ απνηνμηλψλεη ηνπο εξσηλνκαλείο». Απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (World Health Organization WTO) πξνέθπςε πσο κφλν έλαο ζηνπο 405 ηξνθίκνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ «ηδξπκάησλ» είρε εηζαρζεί εζεινληηθά, ελψ νη ππφινηπνη θαηέιεγαλ εθεί κεηά απφ επηζπκία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ή κέζσ ησλ ζπιιήςεσλ πνπ 13

14 πξναλαθέξζεθαλ 13. Ωζηφζν, αθφκε θαη εάλ ν ηζρπξηζκφο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ εζεινληηθή πξνζαγσγή ησλ λαξθνκαλψλ ήηαλ αιεζήο, απηφ δελ ζα αλαηξνχζε ην γεγνλφο πσο νπδέπνηε ππήξμε κέξηκλα γηα λα δηεμαρζνχλ νη απαξαίηεηνη έιεγρνη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, ε ζπλαίλεζε ησλ ηξνθίκσλ είλαη κηα κφλν πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηέηνησλ δνθηκψλ, κε αθφκε ζεκαληηθφηεξν ηνλ έιεγρν ησλ ππφ δνθηκή νπζηψλ απφ έλαλ αλεμάξηεην, κε θξαηηθφ θνξέα. Πεξηζζφηεξν θσο ζηηο αθξηβείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ηξνθίκσλ ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα έξημε ε πνιχ πεξηεθηηθή έθζεζε ηνπ Human Rights Watch πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ ηνπ Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή θαλεξψζεθε ε ππνβνιή ησλ ηξνθίκσλ ζε βαζαληζηήξηα πνπ έπαηξλαλ ηφζν ηε κνξθή ηεο ζσκαηηθήο βίαο φζν θαη ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Αληί απιά λα ππνβάιινπλ ηνπο ρξήζηεο νπζηψλ ζε ήπηα δνθηκή θαξκάθσλ, νη ππεχζπλνη ησλ θέληξσλ απεμάξηεζεο εθαξκφδνπλ ζεξαπείεο ειεθηξνζφθ, ζσκαηηθή θαθνπνίεζε κε ειεθηξηθά θαιψδηα θαη θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. Ο Joseph Amon, επηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ Human Rights Watch, απνδίδεη βαξείο ραξαθηεξηζκνχο ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο, ππνζηεξίδνληαο πσο δελ «απνηνμηλψλνπλ» νχηε «απνθαζηζηνχλ» ηνπο ηξνθίκνπο ηνπο, αιιά αληίζεηα ηνπο θξαηνχλ παξάλνκα θαη ηνπο ππνβάιινπλ ζπρλά ζε βαζαληζηήξηα. Καη ζπλερίδεη ιέγνληαο: «Απηά ηα θέληξα δελ ρξεηάδεηαη λα αλαθαηληζζνχλ νχηε λα ηξνπνπνηεζνχλ ην κφλν πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπο» 14. Οη ζθιεξέο, ζπρλά απάλζξσπεο, ζπλζήθεο θξάηεζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο θπιαθέο θαη ηα θξαηεηήξηα είλαη έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, έζησ θαη ζε ειάρηζην βαζκφ. Δίλαη κηα εμαηξεηηθά δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ, σζηφζν, δηθαηνινγείηαη ελ κέξεη απφ ην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα άηνκα, ηα νπνία, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, έρνπλ ζπιιεθζεί βάζεη ελφο αδηθήκαηνο πνπ δηέπξαμαλ, ελψ πνιιέο θνξέο πξφθεηηαη γηα ζνβαξά εγθιήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ δελ αλαηξεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ησλ 13 Άξζξν «Ναξθνκαλείο ζηελ Κακπφηδε ππνρξεψζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεηξάκαηα» κε πεγή ην πξαθηνξείν Reuters (21/12/2009, ) 14 Human Rights Watch News: Cambodia: Close Compulsory Drug Detention Centers 25/1/2010 (www.hrw.org ) 14

15 δηθαησκάησλ ηνπο ζην αθέξαην εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο. Δίλαη, φκσο, πνιχ δηαθνξεηηθφ λα κηιάκε γηα ηνλ ιφγν χπαξμεο ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ απνθαηάζηαζε αηφκσλ πνπ έρνπλ δηαπξάμεη θάπνην αδίθεκα θαη ηδξπκάησλ πνπ ζπιιακβάλνπλ άηνκα πνπ πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ παξαβηάζεη θαλέλα λφκν κφλν θαη κφλν γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ζθνπηκφηεηεο κηαο θπβέξλεζεο. ηαλ νη πνιίηεο κηαο ρψξαο θηάλνπλ ζην ζεκείν λα θνβνχληαη λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα, γηα λα κελ πέζνπλ ζχκαηα απζαίξεηεο ζχιιεςεο, πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ παξαβηάδεη βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη άξα ρξήδεη άκεζεο αληηκεηψπηζεο. Μαηηέο ζηελ επηθαηξόηεηα Να απνινγεζεί γηα βίαην επαλαπαηξηζκό Οπηγνύξσλ θαιείηαη ε Κίλα. ε αλαθνίλσζή ηνπ ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ, ην Human Rights Watch θάιεζε ηελ Κίλα λα απνθαιχςεη πνχ βξίζθνληαη νη Οπηγνχξνη πνπ επαλαπαηξίζζεθαλ ελάληηα ζηε ζέιεζή ηνπο απφ ηελ Κακπφηδε, θαζψο θαη λα ηνπο επηηξέςεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε εθπξνζψπνπο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, δηθεγφξν αιιά θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2009 ε Κίλα πέηπρε λα εμαλαγθάζεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Κακπφηδεο λα πξνβεί ζηνλ εμαλαγθαζηηθφ επαλαπαηξηζκφ κηαο νκάδαο είθνζη Οπηγνχξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαλ θαη δχν κηθξά παηδηά, θαηά παξάβαζε ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηνπ 1967 θαη θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ ηνπ Σν ηη απέγηλαλ ηα κέιε απηήο ηεο νκάδαο απφ ηελ ζηηγκή πνπ πέξαζαλ ηα θηλεδηθά ζχλνξα παξακέλεη άγλσζην. Ωζηφζν, ε ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ απζαίξεησλ ζπιιήςεσλ θαη ησλ βαζαληζηεξίσλ εθ κέξνπο ηεο Κίλαο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξειζφληνο απνηειεί έληνλν ιφγν αλεζπρίαο. ηε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ, νη επξσβνπιεπηέο ζπδήηεζαλ κε ηελ Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο ΔΔ θαη 15

16 ππνςήθηα αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, Catherine Ashton, γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Ιξάλ. Η θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε βία, ε θαηαδίσμε ησλ αληηθξνλνχλησλ, ην βάξνο ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ απινχ θφζκνπ θαη ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο ήηαλ θάπνηεο απφ ηηο αλεζπρίεο πνπ εθθξάζζεθαλ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ην Ιξάλ σο θνηλσλία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ειεχζεξα, φκσο, ε δπλαηφηεηα απηή απεηιείηαη απφ ηε λνζεία πνπ πνιινί ζεσξνχλ φηη ραξαθηήξηζε ηηο πεξπζηλέο εθινγέο. Σα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, φπσο απηά είλαη θαηαλνεηά ζε δηεζλέο επίπεδν, πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά θαη είλαη απαξάδεθηεο νη αλαίηηεο ζπιιήςεηο ή ε βίαηε αληηκεηψπηζε ησλ δηαδεισηψλ πνπ ελ ηέιεη απιψο αζθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο Η Γνύκα ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ επηθύξσζε ην Πξσηόθνιιν 14 ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα Σν 2006 είρε αξλεζεί ηελ επηθχξσζή ηνπ θαη θαηέζηε ε κνλαδηθή απφ ηα 47 θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ δελ επηθχξσλε ηε χκβαζε, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη πνιιέο δηαηάμεηο έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο λφκνπο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Πιένλ ζα κπνξνχλ λα δηθάδνληαη θαη νη ξσζηθέο πξνζθπγέο. Οπζηαζηηθά, ην Πξσηφθνιιν απινπνηεί θαη επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ελψ παξάιιεια εληζρχεη ην ξφιν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. «Αποδεικνύοςμε, έμππακηα, όηι ζεβόμεθα ηιρ αξίερ ηος Σςμβοςλίος ηηρ Εςπώπηρ» ηφληζε ν Ρψζνο ππνπξγφο ηεο Γηθαηνζχλεο, Αιεμάληεξ Κνλνβαιφθ. ηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ νη ηνπξθηθέο αξρέο ζπλέιαβαλ ζπλήγνξν αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ηελ ππνςία όηη ζπλδέεηαη κε ην θνπξδηθό εξγαηηθό θόκκα PKK. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηε Human Right Watch, έρνπλ εγεξζεί ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζνλ 16

17 είλαη απηφο ν πξαγκαηηθφο ιφγνο γηα ηε ζχιιεςή ηνπ θαη φρη ην έξγν ηνπ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Καηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηα παηδηά ησλ Ρνκά θαηαγγέιεηαη ζηα Βαιθάληα. Έλα εθαηνκκχξηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε θπιή ησλ Ρνκά «είλαη αφξαηα» ζε ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, αθνχ δελ δηαζέηνπλ έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ φηη ππάξρνπλ, ραξηηά γέλλεζεο, βηβιηάξην πγείαο, φπσο αλαθέξεηαη ζε έθζεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν. Έθζεζε ηεο UNICEF αλαθέξεη φηη ηα παηδηά ησλ Ρνκά ζηε λνηηαλαηνιηθή Δπξψπε αληηκεησπίδνπλ θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πνιιά απφ ηα παηδάθηα Ρνκά δνπλ ζε απηνζρέδηνπο θαηαπιηζκνχο θαη είλαη αδχλαηνλ λα απνθηήζνπλ θαλ πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ αφξαηα ζηηο θνηλσλίεο φπνπ δνπλ. Κακία θξαηηθή ππεξεζία δελ ελδηαθέξεηαη νχηε γηα ηελ πγεία νχηε γηα ηε βαζηθή κφξθσζή ηνπο. Με βάζε ηελ έθζεζε, ηα πεξηζζφηεξα παηδάθηα Ρνκ ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε δε κεηξψληαη ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαη ε UNICEF θαιεί ηελ ΔΔ λα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα κέζα, ψζηε ηα παηδηά απηά λα απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα. «Δάλ δνχκε ηα λέα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ην πξφβιεκα κε ηα παηδηά Ρνκά αληί λα βειηησζεί έρεη ρεηξνηεξέςεη», αλέθεξε έλαο αμησκαηνχρνο ηεο UNICEF, ν Gordon Alexander. ηελ έθζεζε αλαθέξεηαη ηέινο φηη ζηε Γεξκαλία δνπλ 50 ρηιηάδεο κέιε ηεο θπιήο ησλ Ρνκά πνπ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί αθφκα, αλ θαη έρνπλ έιζεη ζηε ρψξα πξφζθπγεο απφ ηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία εδψ θαη αξθεηά ρξφληα Ο Δπίηξνπνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, Thomas Hammarberg, δήισζε όηη αλεζπρεί γηα ηελ θαηάζηαζε ζε ό,ηη αθνξά ζηελ ηήξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Σζεηζελία θαη ηελ Ιγθνπζεηία.Ο επίηξνπνο απνηάζεθε ζηνλ πξφεδξν ηεο Ρσζίαο κε ηελ παξάθιεζε λα νινθιεξψζεη πιήξσο ηελ έξεπλα 17

18 ηνπ θφλνπ ηεο Σζεηζέλεο αγσλίζηξηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ Natalya Estemirova. πσο ππνγξάκκηζε ν Hammarberg, «αλ απηφ δελ ζπκβεί, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο φηη ηέηνηνπ είδνπο εγθιήκαηα ζα παξακέλνπλ θαη ζην εμήο αηηκψξεηα θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο». Ο παγθόζκηνο κεραληζκόο εμέηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρύ ην 2007, έρεη σο ζηόρν λα ειέγρεη ηνλ θάθειν γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε θάζε ρώξα κία θνξά θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Η εμέηαζε ηνπ θαθέινπ απηνχ ηνπ Ιξάλ έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή πνπ λέεο θπξψζεηο ζηελ Σερεξάλε γηα ην ππξεληθφ ηεο πξφγξακκα θαίλνληαη πηζαλέο θαη ε αληηπνιίηεπζε ζηελ θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Mahmud Ahmadinejad πξνθαιεί ζπρλά βηαηφηεηεο ζηνπο δξφκνπο. Η Γηεζλήο Ακλεζηία έρεη ήδε απνξξίςεη ηελ θξαηηθή έθζεζε ηνπ Ιξάλ. «Οη ηξαληθέο αξρέο θαίλεηαη είηε λα έρνπλ ράζεη ηελ επαθή κε πξαγκαηηθφηεηα ή είλαη απξφζπκεο λα ην αλαγλσξίζνπλ», δειψλεη ν Hassiba Hatz Sahraoui, εηδηθφο ζηηο ππνζέζεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ εδξεχνπζα ζην Λνλδίλν Οξγάλσζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Η Οξγάλσζε ππνζηεξίδεη φηη ζην Ιξάλ πξαγκαηνπνηνχληαη βαζαληζηήξηα παξάιιεια κε παξάλνκε θξάηεζε, γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, νη κεηνλφηεηεο ππνθέξνπλ απφ δηαθξίζεηο θαη ε δηθαζηηθή εμνπζία δελ είλαη αλεμάξηεηε. Η έθζεζε ηεο Σερεξάλεο, πάλησο, παξνπζηάδεη ηελ αληίζεηε εηθφλα. ηηο αξρέο ηνπ κήλα ζπλειήθζε ζην Ιξάλ ν θιεξηθόο Ayatollah Mohammad Taghi Khalaji θαη θξαηείηαη ζηε θπιαθή Evin ζηελ Σερεξάλε. Βξίζθεηαη ζε απνκφλσζε θαη δελ κπνξεί λα δερηεί νχηε δηθεγφξν νχηε επηζθέςεηο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Κξαηείηαη ρσξίο λα ηνπ έρεη απαγγειζεί θάπνηα θαηεγνξία, ελψ ζχκθσλα κε ηελ HRW, λσξίηεξα είρε ζρνιηάζεη ηε βία κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη νη δηαδεισηέο. 18

19 Η 82ρξνλε Ludmila Alexeyeva, θάηνρνο ηνπ Βξαβείνπ Sakharov θαη πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Russia Helsinki, ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 50 δηαδεισηέο πνπ ζπλειήθζεζαλ θαη θξαηήζεθαλ γηα ψξεο, ελψ δηαδήισλαλ εηξεληθά ζηε Μφζρα ηελ Παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο. Ο καζεηήο πνπ είρε ζπιιεθζεί ζηελ αξρή ηνπ Γεθέκβξε απνθπιαθίζηεθε ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ κεηά από έμη εβδνκάδεο θξάηεζεο ζηελ πόιε Shiraz ζην λνηηνδπηηθό Ιξάλ. Δίρε ζπιιεθζεί δχν κέξεο πξηλ απφ ηε ζρνιηθή δηακαξηπξία ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο πνπ έγηλε ζε φιε ηε ρψξα. Απφ ηφηε θξαηείην ρσξίο λα ηνπ έρνπλ αζθεζεί θαηεγνξίεο θαη ρσξίο λα κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε δηθεγφξν. 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας : Γρηγοριάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΤΠΡΟ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2)

ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΤΠΡΟ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2) ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ ΚΤΠΡΟ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2) Η Κύπξνο είλαη ρώξα πξννξηζκόο γηα γπλαίθεο ζύκαηα ζσκαηεκπνξίνπ, εηδηθόηεξα γηα εμαλαγθαζκό ζηελ πνξλεία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist)

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ. (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ εμνπαιηθόηεηα (Ησάλλα Εέξβα NDT & SI Therpist) Ζ αλζξψπηλε ζεμνπαιηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ Kuczynki (1980)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία Ελλάδα 1. Γεληθά Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εμειίρηεθαλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέρξη ην 2001 ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα