Μορθές βίας: trafficking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μορθές βίας: trafficking"

Transcript

1 Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει ηι έτοσν κάνει ως ηώρα. Λένε κάποια πράγμαηα για ηην ως ηώρα εκπαίδεσζή ηοσς ζηην ΓΓΙΦ). Απφ φηη αληηιακβάλνκαη ε γξακκή SOS, γεληθφηεξα ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεη ην ζέκα ε ΓΓΙΦ έρεη λα θάλεη κε ηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ. Σν δηθφ κνπ ην ζέκα απηφ πνπ ζέισ λα θνπβεληηάζνπκε ζήκεξα έρεη λα θάλεη κε ην trafficking δειαδή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Γελ μέξσ αλ είραηε ηελ επθαηξία λα κηιήζεηε γηα ην trafficking κε θάπνηνπο άιινπο. Δίλαη κηα ηζηνξία ε νπνία νπζηαζηηθά ζπλδέεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε (ελλνψ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε), αιιά έρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά: δελ έρεη θακία ζρέζε, ή ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο, δελ ζπλδέεηαη κε απηφ πνπ ιέκε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, δειαδή δηαθίλεζε αλζξψπσλ νη νπνίνη κε ηε ζέιεζή ηνπο πεξλνχλ ηα ζχλνξα θαη έξρνληαη ζηε ρψξα καο ή ζε άιιεο ρψξεο γηα έλα θαιχηεξν αχξην. Μηιάκε γηα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, θφζκνο ν νπνίνο παξά ηε ζέιεζή ηνπ ή κε απαηειά κέζα -δειαδή ιέγνληάο ηνπο φηη ζα θάλνπλ θάηη άιιν απφ απηφ πνπ ηειηθά ζπκβαίλεη ζε απηνχο- έξρνληαη ζηε ρψξα καο θαη πέθηνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Απηφ ην ιέσ γηαηί, φζν θη αλ ππάξρεη έλα πνιχ δηαθξηηφ λνκηθφ πιαίζην, έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, δελ είλαη ζαθέο ζηνλ θφζκν. Άξα εκείο κηιάκε γηα ην trafficking ην νπνίν είλαη ε εκπνξία αλζξψπσλ. Βέβαηα ελψ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην smuggling ηε ιαζξνδηαθίλεζε, απηφ πνπ ιέκε νη θαξαβηέο ησλ πξνζθχγσλ, φιν απηφ ην θχκα ησλ κεηαλαζηψλ 1

2 ησλ παξάλνκσλ πνπ δνχκε ζηελ Διιάδα, πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη, θαη ζα έιεγα, φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηκεησπίδνπκε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο απαηηνχλ θαη εδψ είλαη θαη ν δηθφο ζαο ξφινο εκκέζσο, αλίρλεπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε απηνχο. Βεβαίσο νη βαζηθνί θνξείο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη θαη αξράο ζην επίπεδν, ππάξρνπλ 4 επίπεδα: ππάξρεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο, θαηαζηνιήο, πξφιεςεο θαη εηαηξηθφηεηνο είλαη ηα 3 P πνπ ιέκε ζηα αγγιηθά (prevention, prosecution, protection) θαη ζε θάζε άμνλα απ απηνχο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θνξείο νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη θαινχληαη λα ηνπο αλαγλσξίζνπλ, λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα λνκηθφ ην νπνίν είλαη πνιχ επαξθέο θαη πνιχ θαιφ, αιιά βεβαίσο ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Γη απηφ αθξηβψο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ θαη φισλ απηψλ, νη νπνίνη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζχκαηα ή πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα trafficking. Λνηπφλ απηφ πνπ έιεγα είλαη φηη, ην trafficking άξρηζε κε φιν ην θχκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζηε ρψξα καο θαη πέξαζε απφ κηα θάζε βαξβαξφηεηαο -ζα ηε ραξαθηήξηδα- ηα πξψηα 10 ρξφληα, φπνπ είρακε ηηο θιαζηθέο πεξηπηψζεηο trafficking, δειαδή γπλαίθεο σο επί ην πιείζηνλ, νη νπνίεο έπεθηαλ ζχκαηα βάλαπζεο θαθνπνίεζεο, ήηαλ ζε ππφγεηα, είραλ ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηηο ρηππνχζαλ ή αθφκα ηηο ζθφησλαλ αλ ηνικνχζαλ λα θάλνπλ θάηη. Έρνπκε πεξάζεη ηψξα απφ ηελ πεξίνδν ηεο βαξβαξφηεηαο, ζηελ πεξίνδν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζε κηα κνξθή πην ρακνγειαζηνχ trafficking, φπνπ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα είλαη έλα βήκα πην κπξνζηά απφ φινπο εκάο, πξνζπαζεί λα θάλεη θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζηα ζχκαηα, ηνπο πξνζθέξεη κηα πξννπηηθή απειεπζέξσζεο αο πνχκε, αλ ζηξαηνινγήζνπλ θαη λέα ζχκαηα. Οπζηαζηηθά ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεη νχηε λφκνπο, νχηε ηίπνηα, ην κφλν πνπ ην ελδηαθέξεη είλαη ην θέξδνο θαη ην εκπφξεπκά ηνπ είλαη ν άλζξσπνο ζνπ ιέεη εδψ πέξα κε ηη έρσ λα θάλσ έρσ λα θάλσ κε έλα λφκν, κε έλα λνκηθφ πιαίζην, κε κηα πνιηηεία, κε κηα θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ζηγά-ζηγά αληηδξά, θαη γηα απηφ εγψ ζα πξέπεη λα εμειηρζψ, λα 2

3 πξνζαξκνζηψ, λα ζπλερίζσ ην έξγν κνπ, ην νπνίν είλαη αθξηβψο λα εθκεηαιιεχνκαη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Σειεπηαία απηφ ην ρακνγειαζηφ trafficking ηνπο έρεη δψζεη θάπνηα θίλεηξα δίλνπλ θάπνηα ιεθηά (5-10 ηελ εκέξα) ή κηα πξννπηηθή απειεπζέξσζεο θαη απηφ έρεη θάλεη ην έξγν καο πνιχ πην δχζθνιν. Γηαηί αθξηβψο ζε φινπο εκάο, φιε απηή ε ηζηνξία ηνπ λα πείζεηο, ηνπ λα ελζαξξχλεηο ηα ζχκαηα, γηαηί ρσξίο λα ελζαξξχλεηο έλα ζχκα λα παηά γεξά ζηα πφδηα ηνπ δελ κπνξείο λα έρεηο θαηαπνιέκεζε ηνπ trafficking, γη απηφ θαη ε άπνςε θαη ε λνκηθή επηπρψο, αιιά θαη ε πνιηηηθή ζα έιεγα, ζα έπξεπε λα είλαη ζπκαηνθεληξηθή / αλζξσπνθεληξηθή, δειαδή ζέινπκε έλα ζχκα ην νπνίν λα παηά γεξά ζηα πφδηα ηνπ. Καη ηα ιέσ απηά γηαηί ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηνλ θφζκν, πνιιέο θνξέο ηα ίδηα ηα ζχκαηα πέθηαλ ζχκαηα θαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, φρη ηφζν επεηδή ήηαλ θαθνί νη αζηπλφκνη φζν απφ ην γεγνλφο φηη ππήξρε ν λφκνο πνπ έιεγε «ηί έρεηο θάλεη εδψ; Έρεηο πιαζηά ραξηηά;», π.ρ. απέιαζε. Απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα ην πξνζηαηεχζεηο. Γηαηί αθξηβψο ην ρξεηάδεζαη γηα λα έρεηο θαιχηεξε ζπλζήθε, θαιχηεξε δηθνγξαθία, θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα λα παο ζην δηθαζηήξην θαη λα θηάζεηο ζηνλ ηξάθηθεξ, πνπ έρεη αλαπηχμεη πινθάκηα-δίθηπα, έρνπλ ηνπο θαιχηεξνπο δηθεγφξνπο, ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα μεπιέλνπλ ρξήκα, έρνπλ αο πνχκε, κηα εληειψο επππφιεπηε θαη αθκαία επηρείξεζε, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ πξνο ηα έμσ. Απαηηείηαη επηκφξθσζε ζε κηα θνηλσλία, ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη δηθαζηέο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνθαηαιήςεηο. νπ ιέεη: «ηψξα, ηη είζαη εζχ ζχκα trafficking;». Σηο βιέπνπλ σο πφξλεο, γη απηφ απαηηείηαη απφ φινπο καο εμεηδίθεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη γλψζε, φηη φιε απηή ε ηζηνξία έρεη έλα θπξίαξρν παίθηε, ν νπνίνο είλαη ν πειάηεο, δειαδή απηφο πνπ δεηάεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. Γελ κηιάσ κφλν γηα ην ζεμ αιιά θαη γηα ην εξγαζηαθφ trafficking. Σν trafficking εμειίζζεηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν αθνξά ζην εξγαζηαθφ trafficking, πνιιέο απφ ηηο θαξαβηέο ησλ πξνζθχγσλ θαηαιήγνπλ λα είλαη καληξσκέλνη ζε δηάθνξεο απνζήθεο, ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίνη δνπιεχνπλ γηα έλα θνκκάηη ςσκί ζε ζπλζήθεο νηνλεί δνπιείαο, ζνπ ιέεη πξέπεη λα μεπιεξψζσ 20, 30, 40 ρηιηάξηθα, ζα παίξλσ 10 επξψ ηε κέξα, νπφηε αληηιακβάλεζηε γηα ηη πξάγκα κηιάκε. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα θπζηθά κπνξεί λα ηνλ εθβηάδνπλ, λα ηνπ έρνπλ ζηεξήζεη ηα ραξηηά. Γελ μέξσ αλ ζπκάζηε ηελ ηζηνξία ηεο Μαλσιάδαο κε ηηο θξάνπιεο, 3

4 κάιηζηα είρα βξεζεί ζε έλα ζπλέδξην ζην νπνίν ε δεκνζηνγξάθνο ε νπνία είρε αλαδείμεη ην ζέκα κε ηηο θξάνπιεο, κε ηνπο Αθγαλνχο εθεί πνπ ηνπο είραλε ζθιάβνπο, κίιεζε ζην πάλει θαη κίιεζε κε ην δηθφ ηεο δεκνζηνγξαθηθφ ηξφπν, ιίγν πην αθηηβίζηηθα, ιίγν πην δπλαηά, θαη ππήξμαλ αληηδξάζεηο ηχπνπ «πσο ηνικάο θαη ιεο ηέηνηα πξάγκαηα, ακαπξψλεηο ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο». Γειαδή είλαη θαη κηα θαθψο ελλννχκελε αληίιεςε πνπ ππάξρεη ζε πνιινχο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, φπνπ λνκίδνπλ φηη θπιάλε Θεξκνπχιεο κε απηφ ηνλ ηξφπν, φηη πξνζηαηεχνπλ ηε ρψξα. Σε ρψξα ηελ πξνζηαηεχεηο πξψηνλ αλ είζαη εηιηθξηλήο θαη δεχηεξνλ αλ εθαξκφδεηο ηνλ λφκν. Σειηθά γη απηφ κηιάκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, δελ κηιάκε γηα θάηη πνπ είλαη ππεξβνιηθφ. Καη ν λφκνο επηπρψο θαη ράξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απηή ηε ζηηγκή, είλαη πνιχ επαξθήο. Ο λφκνο ςεθίζζεθε ην 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ππήξμε θαη έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα ην νπνίν εμεηδίθεπε ιίγν πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα αξσγήο γηα ηα ζχκαηα. Απφ ηφηε έρνπλ ππάξμεη πνιιέο βειηηψζεηο, ηειεπηαία ζα έιεγα είκαζηε ζην θαιχηεξν επίπεδν γηαηί έρνπκε θπξψζεη ηε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ηε γλσζηή σο χκβαζε ηνπ Παιέξκν, πνπ πξαγκαηηθά απνζπλδέεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεηο ην ζχκα, κάιινλ έρεηο ηελ ππνρξέσζε λα βνεζήζεηο ην ζχκα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα ζπλεξγαζζεί κε ηηο αξρέο, γηαηί κέρξη ηψξα, απηφ ήηαλ φιν ην παηρλίδη κε ηελ αζηπλνκία: «Έια ζα ζε αλαγλσξίζσ σο ζχκα, ζα ιάβεηο ηα επεξγεηήκαηα θαη ηελ αξσγή ηνπ λφκνπ, αιιά ζε ζέισ ζην δηθαζηήξην», ην νπνίν θπζηθά είλαη ν ζηφρνο καο, γηαηί ρσξίο θαηαδίθεο δελ κπνξεί λα αξρίζεηο έλαλ άιιν θχθιν. Αιιά γη απηφ, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ππνδεηγκαηηθά, λα είλαη ην ζχκα ζε έλα θαηαθχγην, λα ιάβεη ςπρνθνηλσληθή, λνκηθή, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξαγκαηηθά ν λφκνο ηα πξνβιέπεη φια απηά. Πφζεο θνξέο έρνπλ ζπκβεί; Διάρηζηεο. Αιιά ην θαιφ είλαη κε απηέο ηηο θπξψζεηο ησλ λφκσλ, ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη θπξίσο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξάγκα νδεγείηαη λα γίλεη έλα - πσο ιέκε;- εζληθφ ζρέδην δξάζεο, λα ππάξρεη έλα επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο, είκαζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ελαξκνληζκέλνη θαη επζπγξακκηζκέλνη κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Απηφ θάλεη ην έξγν φισλ πην δχζθνιν απφ ηελ άπνςε ηνπ φηη αλεβαίλεη ν πήρεο, πην εχθνιν απφ ηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ εγρεηξίδηα, ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ηα νπνία 4

5 πξέπεη λα εθαξκφζνπκε. Απηφο είλαη ν δηθφο κνπ ξφινο. Δγψ είκαη εζληθφο ζπληνληζηήο, έρνπκε έλα εζληθφ ζπληνληζηηθφ κεραληζκφ κε ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία, πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε δηάθνξεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζα εθαξκφδνπλ θαη ην λνκηθφ πιαίζην θαη λα επαηζζεηνπνηνχλ ηνλ θφζκν, ηα 3P (ζηα αγγιηθά) πνπ έιεγα πξηλ (πξνζηαζία, πξφιεςε θαη θαηαζηνιή). Δκείο ζπλεξγαδφκαζηε βαζηθά κε ηελ αζηπλνκία, ε νπνία έρεη 19 task forces / νκάδεο θξνχζεο γηα ην trafficking ζηελ Διιάδα. Πξνζπαζνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ην δησθηηθφ έξγν δελ ζα γίλεηαη ακηγψο απφ αζηπλνκηθνχο αιιά ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ θαη άιινπο θνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη. ηελ Διιάδα, ην πην δχζθνιν πξάγκα είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη ΜΚΟ, θπζηθά. Δίκαη 10 ρξφληα ζε απηή ηε δνπιεηά θαη κνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, απηή είλαη θαη ε πξφθιεζε ζηε δνπιεηά κνπ: λα κπνξέζσ λα θέξσ φια ηα ππνπξγεία καδί θαη λα έρνπλ κηα θνηλή αληίιεςε, λα κελ έρνπλ κηα ζπληερληαθή αληίιεςε α! είκαη ππνπξγείν δηθαηνζχλεο πξνζηαηεχσ απνθιεηζηηθά ηνπο δηθαζηέο, είκαη αζηπλνκία αζρνινχκαη κε ηελ αζηπλνκία, είκαη ηζφηεηα αζρνινχκαη κφλν κε ηελ ηζφηεηα θ.ιπ. δειαδή λα κπνξνχλ φινη λα έρνπλ κηα θνηλή αληίιεςε θαη κηα ζπλεξγαζία, λα γλσξίδνληαη νη άλζξσπνη, λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. ε απηφ ην πιαίζην θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα, φπσο κηα εζληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, φια απηά βέβαηα ειπίδνπκε λα γίλνπλ, επεηδή δελ έρνπκε θαη πνιιά θνλδχιηα, εηδηθφηεξα κε ηελ θξίζε, πξνζπαζνχκε λα γίλνληαη κέζσ θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, κέζσ ΔΠΑ θ.ιπ. πκκεηέρνπκε ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα κε ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη άιιεο πέληε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., γηα λα ππάξρεη έλα θνηλφ εζληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη παξαπνκπήο ησλ ζπκάησλ. Να μέξνπλ αθξηβψο, φζνη έξρνληαη ζε επαθή κε ζχκαηα ή κε πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο, πσο ζα αληρλεχζνπλ, πσο ζα αλαγλσξίζνπλ έλα ζχκα, ηη εξσηήζεηο ζα ηνπ θάλνπλ θαη πσο ζα είλαη ην λνκηθφ πιαίζην, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην. Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα: ππάξρεη κηα πξνζεζκία πεξίζθεςεο, φπνπ ν λφκνο πξνβιέπεη έλα κήλα ή δχν κήλεο γηα αλήιηθα, θαηά ηελ νπνία παγψλεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία απέιαζεο ελφο παξάλνκνπ κεηαλάζηε ή ελφο πηζαλνινγνχκελνπ ζχκαηνο trafficking, αθξηβψο γηα λα ηνπ/ηεο δνζεί ε απαξαίηεηε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, λνκηθή θαη δηνηθεηηθή, λα δεη πνπ παηάεη απηφ ην δίκελν, 5

6 ψζηε λα απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα ζπλεξγαζζεί. Δλψ πξηλ, ήηαλ ζηα θξαηεηήξηα φινη καδί, πνιιέο θνξέο θαη κε ηνλ ηξάθηθεξ, ήηαλ πην εχθνιν λα εθβηάζεηο ην ζχκα, λα ην θνβίζεηο θαη ηειηθά λα κε γίλεηαη θακηά πξφνδνο. Κάλνπκε πνιχ έξγν θαη ζην επίπεδν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, δει. θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο φρη ηφζν νη θιαζηθέο (αθίζεο, TV spot), πξνζπαζνχκε ζε έλα πην δηαδξαζηηθφ πιαίζην, έρνπκε θάλεη κηα επίηηκε επηηξνπή πξνζσπηθνηήησλ, κε γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδνο. Σνλ Μάξηην, ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΤΠΔΞ, ζα δείμνπκε κηα ηαηλία πνπ ιέγεηαη sex SLAVES θαη είλαη κηα βξαβεπκέλε θαλαδηθή παξαγσγή, δείρλεη κε θξπθέο θάκεξεο ηνλ εθηάιηε ησλ ζπκάησλ (π.ρ. αθνινπζεί έλα ζχδπγν ηνπ νπνίνπ έρνπλ απαγάγεη ηε γπλαίθα θαη απηφο αθνινπζεί ην δξφκν ηνπ trafficking, απφ ηε Μνιδαβία πάεη ζηελ Οδεζζφ θαη απφ θεη κε πινίν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κεηά ζηελ Αηηάιεηα, γίλεηαη ν ίδηνο ηξάθηθεξ, κπαίλεη ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαηεβαίλεη ηα ζθαιηά, γηα λα αγνξάζεη ηε γπλαίθα ηνπ ). (ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη απφ ηνπο/ηηο ζπκβνχινπο θάπνηεο ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα) Έρσ ζπγθεληξψζεη φιεο απηέο ηηο ηαηλίεο θαη ζα θάλνπκε έλα θεζηηβάι λα ηηο δείμνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ην θεζηηβάι ληνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο. Τπάξρεη θαη κηα ηειενπηηθή ζεηξά, ιέγεηαη ζχκα trafficking θαη ζπκκεηέρνπλ γλσζηνί εζνπνηνί. Δπίζεο θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο (π.ρ. Σδνιί θ.ιπ.) πνπ είλαη πξέζβεηξεο θαιήο ζέιεζεο, εγνχληαη θάπνηαο θακπάληαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε ηδέα είλαη λα ηνπο θέξνπκε εδψ θάπνηα ζηηγκή, ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη ζα καο βνεζήζνπλ ζην νηθνλνκηθφ, γηαηί ρξήκαηα δελ ππάξρνπλ, λα θάλνπκε θαη κηα ζπλαπιία ζηελ Σερλφπνιε ζην πιαίζην ηνπ fringe θεζηηβάι κε γλσζηά νλφκαηα (Αξβαληηάθε, Αιεμίνπ), αιιά αθηεξσκέλε ζην trafficking κε είζνδν 5-10, λα κπνξέζνπκε λα ππνζηεξίμνπκε έλα θαηαθχγην ζπκάησλ θ.ιπ. Πξνζπαζνχκε λα βάινπκε ην θξάηνο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, δελ είλαη εχθνιν. πλεξγαδφκαζηε κε ΜΚΟ, δελ μέξσ αλ γλσξίδεηε ηελ ΤΓΑ ζην ΤΠΔΞ, ήηαλ ε γεληθή δηεχζπλζε πνπ ηα πξνεγνχκελα 10 ρξφληα ήηαλ ν αηκνδφηεο φιεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα. ήκεξα, αλ 6

7 είδαηε ηηο εθεκεξίδεο, κπαίλεη εηζαγγειέαο γηα ηελ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΚΟ, ππάξρεη έλα λνζεξφ θιίκα. Καηά ηε γλψκε κνπ είραλ ράζεη ην κέηξν, ππήξμε θαθνδηαρείξηζε θαη πξνρεηξφηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ έγηλαλ φια απηά, φκσο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα ηζνπεδψλνπκε φια. Κάηη πξέπεη λα ην εμνξζνινγήζεηο, λα ην ειέγμεηο, λα ην βνεζήζεηο. Δδψ βνεζάεη θαη ε θξίζε ζήκεξα, δελ κπνξείο λα δίλεηο ιεθηά ζηελ Αηζηνπία, ζήκεξα. Θέιεηε λα αλνίμνπκε ιίγν ηελ θνπβέληα, λα καο πείηε πσο ηα βιέπεηε θαη ζεηο, έρεηε θάπνηεο απνξίεο; Ση γλσξίδαηε γηα ην trafficking, μέξεηε φηη γίλεηαη θάπνηα δνπιεηά απφ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο; Βέβαηα πξέπεη λα πσ φηη ε αζηπλνκία πνπ φινη καο έρνπκε κηα πξνθαηάιεςε γηα ηελ αζηπλνκία, ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θάλεη θαιή δνπιεηά, δελ κηιάκε ην ζχλνιν ησλ αζηπλνκηθψλ, φκσο νη νκάδεο task forces πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη εηδηθά ηεο Αηηηθήο, ν επηθεθαιήο εδψ θάλεη πξαγκαηηθά πνιχ θαιφ έξγν. Η αζηπλνκία ιεηηνπξγεί πην ζπζηεκαηηθά, πξνηνχ επέκβεη ζα έρεη θάλεη έξεπλα, ψζηε λα μέξεη φηαλ γίλεη ε έθνδνο, ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπεη θφζκνο κέζα θαη λα απειεπζεξσζεί, λα αλαγλσξηζηνχλ θαη ζχκαηα, γηαηί θη απηφ δελ είλαη εχθνιν. Η αλαγλψξηζε απφ ηνλ εηζαγγειέα δελ είλαη θαη δελ γίλεηαη εχθνια, κηιάκε, ίζσο εθαηνληάδεο άηνκα θάζε ρξφλν ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα ζχκαηα. Η επξχηεξε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηα πφζα είλαη ηα πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε, αιιά φρη πάξα πνιχ. Μπνξεί λα έρεηο αλζξψπνπο πνπ πξέπεη λα βνεζεζνχλ θαη λα βνεζήζεηο 500. Σν ζηνίρεκα γηα καο είλαη λα θηάζνπκε θαη ζηα ζχκαηα, φρη κφλνλ εδψ αιιά θαη πξηλ, ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, λα ππάξρνπλ θαη εθεί εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, δελ είλαη κφλν νη πξψελ αλαηνιηθέο αιιά είλαη θαη ε Αθξηθή πνιχ πεξηζζφηεξν. Πσο γεκίζακε αθξηθαλέο, ληγεξηαλέο, μέξεηε; Σελ πεξίνδν ηεο νιπκπηάδαο ππήξρε κηα παγθφζκηα αλεζπρία φηη ην θαηλφκελν trafficking ζα έρεη έμαξζε ηελ πεξίνδν ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, αιιά απηφ δελ ζπλέβε. Αιιά φιε απηή ε θηλεηνπνίεζε, ηα ΜΜΔ, ηα άξζξα πνπ βγήθαλ, ηα είδαλ νη ηξάθηθεξο θαη ζθέθηεθαλ φηη εδψ ππάξρεη κηα αγνξά θαη καο πεξηκέλεη θαη έηζη άξρηζαλ απφ ην 2004 θη χζηεξα λα έξρνληαη νη ληγεξηαλέο. 7

8 - Τη γίλεηαη κε ηα ζύλορα, αλ πηάλοσλ θάποηολ τφρίς ταρηηά, είπαηε γηα κηα δηαδηθαζία 2 κήλες; Γελ κηιάσ γηα ηνπο ελ δπλάκεη πξφζθπγεο. Γηα ην trafficking είπα γηα ηελ πεξίνδν πεξίζθεςεο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηελ ππνζηήξημε έλα πηζαλνινγνχκελν ζχκα δει. πξηλ αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ εηζαγγειέα, ψζηε κέζα ζε δηάζηεκα ελφο ή δχν κελψλ λα απνθαζίζεη κε κεγαιχηεξε ςπρξαηκία θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηεο /ηνπ, αλ ζέιεη λα εκπιαθεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Να θαηαγγείιεη ην δηαθηλεηή λα θάλεη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ αζηπλνκία, γηαηί νη πεξηζζφηεξεο είηε ζέινπλ λα γπξίζνπλ, είηε ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο, ή λα μεθχγνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηαθηλεηή, απηφ ζπκβαίλεη. - Αλ ηειεθφλήζεη κηα γσλαίθα ποσ δελ έτεη ταρηηά θαη λα είλαη ζύκα trafficking, δελ έτφ θαηαιάβεη αθρηβώς ηε δηαδηθαζία, δειαδή αλ παραπέκυοσκε θάποηολ ζα ηες ποσλ γύρλα πίζφ ; Γελ ζπλδέεηαη ην έλα κε ην άιιν. Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη ραξηηά είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζήο ηεο σο ζχκα. Παιηφηεξα ζα κπνξνχζα λα ζαο πσ α δελ έρεη ραξηηά, είλαη πξφβιεκα, ζα απειαζεί. Ή αλ εθαξκφδακε ην λφκν θαη δελ ήκαζηαλ επαηζζεηνπνηεκέλνη, θαη δελ κπνξνχζακε λα θαηαιάβνπκε, θαη καο έιεγε κα, κνπ, θ.α., ζα ιέγακε, απέιαζε. Απηφ πνπ ηψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε, είλαη λα ελεκεξψζνπκε ηνλ εηζαγγειέα. Σν πξψην πξάγκα πνπ ζα έθαλα εγψ αλ θαηαιάβαηλα ζην ηειέθσλν φηη πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε ή κπνξεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηέηνηαο πεξίπησζεο, ζα ήηαλ λα επηθνηλσλήζσ εγψ, απεπζείαο, κε ηα ηειέθσλα ηεο αληη-trafficking Αηηηθήο. Ο πξντζηάκελνο ιέγεηαη Γ. Βαληθηψηεο θαη είλαη έλαο εμαηξεηηθφο αμησκαηηθφο, πνπ κε κεγάιε ζχλεζε θαη γλψζε αληηκεησπίδεη ην ζέκα, έρεη θαη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ, φπνπ ππάξρνπλ θαηαθχγηα. Βέβαηα ηειεπηαία ηα πεξηζζφηεξα θαηαθχγηα ιφγσλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ έρνπλ θιείζεη, αιιά ππάξρεη ν μελψλαο ηνπ ΔΚΚΑ, ν νπνίνο είλαη ν θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δπηπρψο δελ ρξεηάζηεθε πνηέ λα αληηκεησπίζνπκε κεγάια λνχκεξα, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη νη αδπλακίεο καο λα ηνπο ζηεγάζνπκε. Δδψ είλαη ην θξίζηκν ζέκα κε ην εξγαζηαθφ trafficking, πνπ είλαη πνιχ πην ζπζηεκηθφ, έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πιένλ, δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά κε ηα εξγαζηαθά πεξηζζφηεξν. Αληηιακβάλεζηε εδψ, αλ ιεηηνπξγήζεη ππνδεηγκαηηθά ην ψκα Δπηζεψξεζεο 8

9 Δξγαζίαο, θαη πάλε ζηηο θξάνπιεο ζηε Μαλσιάδα θαη απειεπζεξψζνπλε 300 αλζξψπνπο, ηη λα ηνπο θάλνπλ, πνπ λα ηνπο βάινπλ; Γειαδή είλαη θαη κηα ζπλσκνζία ηεο ζησπήο φιν απηφ ην ζέκα θαη βεβαίσο επσθεινχληαη νη δηάθνξνη επηηήδεηνη, πνπ ζεζαπξίδνπλ εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο αλζξψπνπο. - Γηαηί εγώ λα έτφ εσζύλε ποσ ο άιιος έτεη ηοσς αλαζθάιηζηοσς, ή ο άιιος θάλεη ηο trafficking; Γηα ην trafficking εκκέζσο ππάξρεη κηα επζχλε, εηδηθά γηα ηνπο άλδξεο. Όινη έρνπκε θίινπο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην πξφβιεκα, λα αζρνιεζνχκε. Να αλαξσηεζνχκε: Με λνηάδεη; Θέισ λα πσ ππάξρεη κεγάιε ραιαξφηεηα ζε ζρέζε κε απηφ. Δθεί κπαίλνπλ δηάθνξνη μέλνη πνπ καο θαηεγνξνχλ, ζπκάκαη έλα ζπλέδξην ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ κηα ακεξηθάλα έιεγε φηη ην trafficking ζηελ Διιάδα έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπιηνχξα καο, γηαηί νη παηεξάδεο παξαδνζηαθά πεγαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα πνξλεία γηα λα απνδείμνπλ φηη δελ είλαη νκνθπιφθηινη. - Αιήζεηα δελ είλαη; Δίλαη έλα ζηεξεφηππν, κπνξεί λα ίζρπε ηε δεθαεηία ηνπ 50, 60, κπνξεί λα έρνπκε κηα κάηζν, ζνβηληζηηθή θνπιηνχξα, αιιά δελ κπνξνχκε λα γεληθεχνπκε, ηεο απάληεζα αλάινγα. Γηα ην trafficking είρακε θάπνηεο γξακκέο, αιιά επεηδή δελ ππήξρε ηφζν κεγάιε θηλεηηθφηεηα, ηειηθά επηθαιχθζεθαλ απφ ηηο γξακκέο SOS ηνπ ΔΚΚΑ θαη άιισλ. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα μέξνπκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην trafficking θαη άιια ζέκαηα. Πξνθαλψο ην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ είλαη πξσηεχνλ, φκσο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα έρεηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ζαο, γηα λα δσ γηα ηη πεξίπησζε πξφθεηηαη, είλαη αιινδαπφ ην ζχκα θ.ιπ. Γελ ζα ην αλαιχζνπκε ηψξα, φκσο πξέπεη λα ην έρνπκε ζην κπαιφ καο, φηη κπνξεί λα αθνξά ζε ηέηνηα ππφζεζε. (Ο εηζεγεηής επαλαιακβάλεη θάποηα πράγκαηα ποσ είπε θαη ζηελ αρτή, π.τ. γηα ηαηλίες θ.ιπ. θαη ζσλετίδεη) Θα ζαο πσ γηα θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε. Θα πξνθεξχμνπκε έλα δηαγσληζκφ γηα ην trafficking, κε έπαζιν ζρεδφλ ζπκβνιηθφ απφ ηελ άπνςε ησλ ρξεκάησλ, πνπ ζα αθνξά ζην θφζκν ηνπ βίληεν, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαληάδνκαη θαη ζε επίπεδν εξαζηηερληθφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζέινπλ λα θάπνηα ζπνηάθηα, ην έρνπκε ζπδεηήζεη ήδε κε 9

10 ην Ν. Πεξάθε ηνλ ζθελνζέηε, θαη είκαζηε θνληά λα ην ζηήζνπκε απηφ θαη λα βγεη πξνο ηα έμσ, θαη ηα 3 θαιχηεξα ζα βγνπλ ζην αέξα ελφο θαλαιηνχ. Κάηη ηέηνηα επέιηθηα θαη έμππλα ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Θέινπκε λα θάλνπκε ην θνπβέληηαδα θαη κε ηνλ Υξήζην Υσκελίδε- έλα ξαδηνθσληθφ θαη ηληεξλεηηθφ play writing (κηα δηαδξαζηηθή θφξκα επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο). Άλζξσπνη γλσζηνί θαη άγλσζηνη κεηαμχ ηνπο, κέζσ twitter, facebook θ.ιπ., δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ κηα ηζηνξία έρνληαο σο ζηφρν ζπλάληεζεο κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή, έλα on line form, κε αλαθνξά ην trafficking. Έρνπκε ζρεδηάζεη θαη θάπνηα πξάγκαηα ζην ρψξν ηνπ αθηηβηζκνχ, ην έλα ιέγεηαη Gorilla Tactics: είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο θνπηηνχ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο κέζα ζην νπνίν ζα θάζεηαη έλαο άλζξσπνο αλαπαξηζηψληαο ηηο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη άλζξσπνη δνχινη, ην άιιν είλαη ε δεκηνπξγία installation εγθαηάζηαζεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο, κε δηαβαηήξηα ή πξνζσπηθά αληηθείκελα, πνπ δείρλνπλ πξνζσπηθέο ηζηνξίεο κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ απηνί νη άλζξσπνη πξφζσπν ζην ρψξν ηεο ηέρλεο. Έλα άιιν ζέκα πνπ είλαη πην mainstream, είλαη ε ιεγφκελε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, λα θάλνπκε κηα εθδήισζε, φπνπ θαινχκε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ νη ίδηνη ζα θάλνπλ κηα δηαθήξπμε θαη ζα ιέλε, εκείο δηαρσξίδνπκε ηε ζέζε καο απφ ην θαηλφκελν εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. Μπνξεί λα είλαη επρνιφγην θαη δεκφζηεο ζρέζεηο, φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα βγνπλ 50 κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη λα ην πνπλ απηφ. Σν άιιν, πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξεη ίζσο ηα αγφξηα, είλαη φηη ζέινπκε λα θάλνπκε κηα task force νιπκπηνληθψλ αζιεηψλ: πσο έγηλε απηφ ζην Καξατζθάθε, ν αγψλαο ππέξ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο, λα θάλνπκε θάηη αληίζηνηρν γηα ην trafficking, θαη έρνπκε βάιεη ζε απηή ηελ επηηξνπή ησλ 30, εκείο ζα ην θάλνπκε ζε ειιεληθφ πιαίζην, εγψ ζθέθηεθα ηνλ Νίλε θ.ά., θάπνηνπο νιπκπηνλίθεο π.ρ. ηελ Παηνπιίδνπ. (Αθοιοσζεί ζσδήηεζε) Έλα άιιν είλαη ε παξνπζίαζε ζην κνπζηθφ θαλάιη MTV ζην project EXIT φπνπ έρεη θάπνηα spot (κε Σδνιί, άδεξιαλη), θάηη αληίζηνηρν ζα θάλνπκε. Μεηά έρνπκε 2 εθδειψζεηο γηα ηα αλήιηθα παηδηά ζε ζπλεξγαζία κε ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ΑΡΙ πνπ είλαη ΜΚΟ ζηε Θεζζαινλίθε. Κάλνπκε πνιιά πξάγκαηα ρσξίο ιεθηά, αιιά λνκίδσ φηη είκαζηε ζε θαιφ 10

11 δξφκν, ζην ππνπξγείν καο ππάξρεη ζρεηηθή πνιηηηθή βνχιεζε, ζην επίπεδν ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θάλνπκε έλα άλνηγκα, βαζηθά ην θάλνπκε αξθεηφ θαηξφ, απιψο ηψξα ππάξρεη ζε κηα άιιε δπλακηθή θαη αλ κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαη ηελ ππνζηήξημε θαη άιισλ ππνπξγείσλ, ην θνπβέληηαδα θαη κε ηελ θ. ηξαηεγάθε απηφ, λα κπνξέζνπκε λα ρξεκαηνδνηεζνχκε κέζα απφ ην ΔΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 3 άμνλεο, ε ςεθηαθή ζχγθιηζε, ε ςεθηνπνίεζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζηα νπνία φια απηά πνπ ζαο είπα κπνξεί κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν λα κπνπλ. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζηε βαζηθή καο δνπιεηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ: Έρνπκε θάλεη γηα ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε εθπαίδεπζε ζε 200, 500, δηθαζηέο, εηζαγγειείο, αζηπλνκηθνχο. Βέβαηα ήηαλ ιίγν απνζπαζκαηηθφ σο ηψξα, ηνπο καδεχακε 2 κέξεο ζε κηα σξαία ειιεληθή πφιε θαη ηνπο κηινχζακε απφ ην πξσί σο ην βξάδπ, γη απηφ πεξίπνπ , θεχγαλε επαηζζεηνπνηεκέλνη. Αιιά ζέινπκε λα ην θάλνπκε πην ζπζηεκαηηθά, κε κηθξφηεξεο νκάδεο, κε κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Όπσο αληηιακβάλεζηε φια απηά είλαη θάπσο αλνηθηά ζην θνηλφ θαη νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα καο βνεζήζεη είλαη εππξφζδεθηνο, εηδηθά ηψξα ζε φια απηά ηα θαιιηηερληθά ππάξρεη ρψξνο γηα πνιχ θφζκν, ν νπνίνο ζέιεη εζεινληηθά λα πξνζθέξεη έξγν. Όηαλ ιέσ εζεινληηθά, θαη ζηνλ εζεινληηζκφ ππάξρεη κηα πξννπηηθή, κπαίλεηο ζε έλα ρψξν, γλσξίδεζαη, βιέπεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δγψ ζηελ ΤΓΑ, ζηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία πνπ είρα κε ηηο ΜΚΟ, είρα πάξα πνιινχο αζθνχκελνπο, νη νπνίνη πηζηεχσ πήξαλ κηα θαιή εκπεηξία. (Ακολοσθεί ζσζήηηζη για ηη θύζη ηης εργαζίας ζηο ελληνικό δημόζιο και πως μπορεί κάποιος να είναι λειηοσργικός, δραζηήριος και δημιοσργικός ζηο ζσγκεκριμένο πλαίζιο). 11

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΑΙΡΔΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ «ΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ»

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΑΙΡΔΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ «ΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΗ» ΑΒΒΑΣΟ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 Α ΤΝΔΓΡΗΑ «Πολιηική Ανηιπροζώπεσζη Ηζόρροπη ζσμμεηοτή ηφν ανδρών και ηφν γσναικών ζηα Όργανα λήυης αποθάζεφν» Γ. ΠΑΣΟΤΛΖ: Να ζαο θαιεκεξίζνπκε. Να επραξηζηήζνπκε θαη πάιη γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε.

Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. Κνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ππνπξγνχ ΤΚΑ, θ. Αλδξέα Λνβέξδνπ θαη Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Υάξε Καζηαλίδε. 10 Μαΐνπ 2011 Γξαθείν Σχπνπ 210-52.05.290-1 Σξίηε, 10 Μαΐνπ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΣΤΠΟΤ ΣΔΣΑΡΣΗ 11 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΙΣΗ: Δπραξηζηνχκε πνπ ήξζαηε. ήκεξα ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν ήδε ππήξμε πξνδεκνζίεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα