Μορθές βίας: trafficking

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μορθές βίας: trafficking"

Transcript

1 Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει ηι έτοσν κάνει ως ηώρα. Λένε κάποια πράγμαηα για ηην ως ηώρα εκπαίδεσζή ηοσς ζηην ΓΓΙΦ). Απφ φηη αληηιακβάλνκαη ε γξακκή SOS, γεληθφηεξα ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεη ην ζέκα ε ΓΓΙΦ έρεη λα θάλεη κε ηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ. Σν δηθφ κνπ ην ζέκα απηφ πνπ ζέισ λα θνπβεληηάζνπκε ζήκεξα έρεη λα θάλεη κε ην trafficking δειαδή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. Γελ μέξσ αλ είραηε ηελ επθαηξία λα κηιήζεηε γηα ην trafficking κε θάπνηνπο άιινπο. Δίλαη κηα ηζηνξία ε νπνία νπζηαζηηθά ζπλδέεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε (ελλνψ ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε), αιιά έρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά: δελ έρεη θακία ζρέζε, ή ηνπιάρηζηνλ δελ έρεη ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο, δελ ζπλδέεηαη κε απηφ πνπ ιέκε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, δειαδή δηαθίλεζε αλζξψπσλ νη νπνίνη κε ηε ζέιεζή ηνπο πεξλνχλ ηα ζχλνξα θαη έξρνληαη ζηε ρψξα καο ή ζε άιιεο ρψξεο γηα έλα θαιχηεξν αχξην. Μηιάκε γηα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, θφζκνο ν νπνίνο παξά ηε ζέιεζή ηνπ ή κε απαηειά κέζα -δειαδή ιέγνληάο ηνπο φηη ζα θάλνπλ θάηη άιιν απφ απηφ πνπ ηειηθά ζπκβαίλεη ζε απηνχο- έξρνληαη ζηε ρψξα καο θαη πέθηνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Απηφ ην ιέσ γηαηί, φζν θη αλ ππάξρεη έλα πνιχ δηαθξηηφ λνκηθφ πιαίζην, έλα εζληθφ ζρέδην δξάζεο θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, δελ είλαη ζαθέο ζηνλ θφζκν. Άξα εκείο κηιάκε γηα ην trafficking ην νπνίν είλαη ε εκπνξία αλζξψπσλ. Βέβαηα ελψ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην smuggling ηε ιαζξνδηαθίλεζε, απηφ πνπ ιέκε νη θαξαβηέο ησλ πξνζθχγσλ, φιν απηφ ην θχκα ησλ κεηαλαζηψλ 1

2 ησλ παξάλνκσλ πνπ δνχκε ζηελ Διιάδα, πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη, θαη ζα έιεγα, φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν αληηκεησπίδνπκε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο απαηηνχλ θαη εδψ είλαη θαη ν δηθφο ζαο ξφινο εκκέζσο, αλίρλεπζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπνπ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε απηνχο. Βεβαίσο νη βαζηθνί θνξείο νη νπνίνη αζρνινχληαη κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη θαη αξράο ζην επίπεδν, ππάξρνπλ 4 επίπεδα: ππάξρεη ην επίπεδν πξνζηαζίαο, θαηαζηνιήο, πξφιεςεο θαη εηαηξηθφηεηνο είλαη ηα 3 P πνπ ιέκε ζηα αγγιηθά (prevention, prosecution, protection) θαη ζε θάζε άμνλα απ απηνχο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θνξείο νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη θαινχληαη λα ηνπο αλαγλσξίζνπλ, λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηεζεί έλα ζχζηεκα λνκηθφ ην νπνίν είλαη πνιχ επαξθέο θαη πνιχ θαιφ, αιιά βεβαίσο ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Γη απηφ αθξηβψο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ θαη φισλ απηψλ, νη νπνίνη, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζχκαηα ή πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα trafficking. Λνηπφλ απηφ πνπ έιεγα είλαη φηη, ην trafficking άξρηζε κε φιν ην θχκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζηε ρψξα καο θαη πέξαζε απφ κηα θάζε βαξβαξφηεηαο -ζα ηε ραξαθηήξηδα- ηα πξψηα 10 ρξφληα, φπνπ είρακε ηηο θιαζηθέο πεξηπηψζεηο trafficking, δειαδή γπλαίθεο σο επί ην πιείζηνλ, νη νπνίεο έπεθηαλ ζχκαηα βάλαπζεο θαθνπνίεζεο, ήηαλ ζε ππφγεηα, είραλ ράζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηηο ρηππνχζαλ ή αθφκα ηηο ζθφησλαλ αλ ηνικνχζαλ λα θάλνπλ θάηη. Έρνπκε πεξάζεη ηψξα απφ ηελ πεξίνδν ηεο βαξβαξφηεηαο, ζηελ πεξίνδν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζε κηα κνξθή πην ρακνγειαζηνχ trafficking, φπνπ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα είλαη έλα βήκα πην κπξνζηά απφ φινπο εκάο, πξνζπαζεί λα θάλεη θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζηα ζχκαηα, ηνπο πξνζθέξεη κηα πξννπηηθή απειεπζέξσζεο αο πνχκε, αλ ζηξαηνινγήζνπλ θαη λέα ζχκαηα. Οπζηαζηηθά ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ην νπνίν δελ αλαγλσξίδεη νχηε λφκνπο, νχηε ηίπνηα, ην κφλν πνπ ην ελδηαθέξεη είλαη ην θέξδνο θαη ην εκπφξεπκά ηνπ είλαη ν άλζξσπνο ζνπ ιέεη εδψ πέξα κε ηη έρσ λα θάλσ έρσ λα θάλσ κε έλα λφκν, κε έλα λνκηθφ πιαίζην, κε κηα πνιηηεία, κε κηα θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ζηγά-ζηγά αληηδξά, θαη γηα απηφ εγψ ζα πξέπεη λα εμειηρζψ, λα 2

3 πξνζαξκνζηψ, λα ζπλερίζσ ην έξγν κνπ, ην νπνίν είλαη αθξηβψο λα εθκεηαιιεχνκαη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Σειεπηαία απηφ ην ρακνγειαζηφ trafficking ηνπο έρεη δψζεη θάπνηα θίλεηξα δίλνπλ θάπνηα ιεθηά (5-10 ηελ εκέξα) ή κηα πξννπηηθή απειεπζέξσζεο θαη απηφ έρεη θάλεη ην έξγν καο πνιχ πην δχζθνιν. Γηαηί αθξηβψο ζε φινπο εκάο, φιε απηή ε ηζηνξία ηνπ λα πείζεηο, ηνπ λα ελζαξξχλεηο ηα ζχκαηα, γηαηί ρσξίο λα ελζαξξχλεηο έλα ζχκα λα παηά γεξά ζηα πφδηα ηνπ δελ κπνξείο λα έρεηο θαηαπνιέκεζε ηνπ trafficking, γη απηφ θαη ε άπνςε θαη ε λνκηθή επηπρψο, αιιά θαη ε πνιηηηθή ζα έιεγα, ζα έπξεπε λα είλαη ζπκαηνθεληξηθή / αλζξσπνθεληξηθή, δειαδή ζέινπκε έλα ζχκα ην νπνίν λα παηά γεξά ζηα πφδηα ηνπ. Καη ηα ιέσ απηά γηαηί ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηνλ θφζκν, πνιιέο θνξέο ηα ίδηα ηα ζχκαηα πέθηαλ ζχκαηα θαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο, φρη ηφζν επεηδή ήηαλ θαθνί νη αζηπλφκνη φζν απφ ην γεγνλφο φηη ππήξρε ν λφκνο πνπ έιεγε «ηί έρεηο θάλεη εδψ; Έρεηο πιαζηά ραξηηά;», π.ρ. απέιαζε. Απηφ ην πξάγκα πξέπεη λα ην πξνζηαηεχζεηο. Γηαηί αθξηβψο ην ρξεηάδεζαη γηα λα έρεηο θαιχηεξε ζπλζήθε, θαιχηεξε δηθνγξαθία, θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα λα παο ζην δηθαζηήξην θαη λα θηάζεηο ζηνλ ηξάθηθεξ, πνπ έρεη αλαπηχμεη πινθάκηα-δίθηπα, έρνπλ ηνπο θαιχηεξνπο δηθεγφξνπο, ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο λα μεπιέλνπλ ρξήκα, έρνπλ αο πνχκε, κηα εληειψο επππφιεπηε θαη αθκαία επηρείξεζε, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ πξνο ηα έμσ. Απαηηείηαη επηκφξθσζε ζε κηα θνηλσλία, ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη δηθαζηέο, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνθαηαιήςεηο. νπ ιέεη: «ηψξα, ηη είζαη εζχ ζχκα trafficking;». Σηο βιέπνπλ σο πφξλεο, γη απηφ απαηηείηαη απφ φινπο καο εμεηδίθεπζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη γλψζε, φηη φιε απηή ε ηζηνξία έρεη έλα θπξίαξρν παίθηε, ν νπνίνο είλαη ν πειάηεο, δειαδή απηφο πνπ δεηάεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. Γελ κηιάσ κφλν γηα ην ζεμ αιιά θαη γηα ην εξγαζηαθφ trafficking. Σν trafficking εμειίζζεηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν αθνξά ζην εξγαζηαθφ trafficking, πνιιέο απφ ηηο θαξαβηέο ησλ πξνζθχγσλ θαηαιήγνπλ λα είλαη καληξσκέλνη ζε δηάθνξεο απνζήθεο, ζε δηάθνξεο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίνη δνπιεχνπλ γηα έλα θνκκάηη ςσκί ζε ζπλζήθεο νηνλεί δνπιείαο, ζνπ ιέεη πξέπεη λα μεπιεξψζσ 20, 30, 40 ρηιηάξηθα, ζα παίξλσ 10 επξψ ηε κέξα, νπφηε αληηιακβάλεζηε γηα ηη πξάγκα κηιάκε. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα θπζηθά κπνξεί λα ηνλ εθβηάδνπλ, λα ηνπ έρνπλ ζηεξήζεη ηα ραξηηά. Γελ μέξσ αλ ζπκάζηε ηελ ηζηνξία ηεο Μαλσιάδαο κε ηηο θξάνπιεο, 3

4 κάιηζηα είρα βξεζεί ζε έλα ζπλέδξην ζην νπνίν ε δεκνζηνγξάθνο ε νπνία είρε αλαδείμεη ην ζέκα κε ηηο θξάνπιεο, κε ηνπο Αθγαλνχο εθεί πνπ ηνπο είραλε ζθιάβνπο, κίιεζε ζην πάλει θαη κίιεζε κε ην δηθφ ηεο δεκνζηνγξαθηθφ ηξφπν, ιίγν πην αθηηβίζηηθα, ιίγν πην δπλαηά, θαη ππήξμαλ αληηδξάζεηο ηχπνπ «πσο ηνικάο θαη ιεο ηέηνηα πξάγκαηα, ακαπξψλεηο ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο». Γειαδή είλαη θαη κηα θαθψο ελλννχκελε αληίιεςε πνπ ππάξρεη ζε πνιινχο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, φπνπ λνκίδνπλ φηη θπιάλε Θεξκνπχιεο κε απηφ ηνλ ηξφπν, φηη πξνζηαηεχνπλ ηε ρψξα. Σε ρψξα ηελ πξνζηαηεχεηο πξψηνλ αλ είζαη εηιηθξηλήο θαη δεχηεξνλ αλ εθαξκφδεηο ηνλ λφκν. Σειηθά γη απηφ κηιάκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, δελ κηιάκε γηα θάηη πνπ είλαη ππεξβνιηθφ. Καη ν λφκνο επηπρψο θαη ράξε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απηή ηε ζηηγκή, είλαη πνιχ επαξθήο. Ο λφκνο ςεθίζζεθε ην 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ππήξμε θαη έλα πξνεδξηθφ δηάηαγκα ην νπνίν εμεηδίθεπε ιίγν πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα αξσγήο γηα ηα ζχκαηα. Απφ ηφηε έρνπλ ππάξμεη πνιιέο βειηηψζεηο, ηειεπηαία ζα έιεγα είκαζηε ζην θαιχηεξν επίπεδν γηαηί έρνπκε θπξψζεη ηε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ηε γλσζηή σο χκβαζε ηνπ Παιέξκν, πνπ πξαγκαηηθά απνζπλδέεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεηο ην ζχκα, κάιινλ έρεηο ηελ ππνρξέσζε λα βνεζήζεηο ην ζχκα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζα ζπλεξγαζζεί κε ηηο αξρέο, γηαηί κέρξη ηψξα, απηφ ήηαλ φιν ην παηρλίδη κε ηελ αζηπλνκία: «Έια ζα ζε αλαγλσξίζσ σο ζχκα, ζα ιάβεηο ηα επεξγεηήκαηα θαη ηελ αξσγή ηνπ λφκνπ, αιιά ζε ζέισ ζην δηθαζηήξην», ην νπνίν θπζηθά είλαη ν ζηφρνο καο, γηαηί ρσξίο θαηαδίθεο δελ κπνξεί λα αξρίζεηο έλαλ άιιν θχθιν. Αιιά γη απηφ, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ππνδεηγκαηηθά, λα είλαη ην ζχκα ζε έλα θαηαθχγην, λα ιάβεη ςπρνθνηλσληθή, λνκηθή, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξαγκαηηθά ν λφκνο ηα πξνβιέπεη φια απηά. Πφζεο θνξέο έρνπλ ζπκβεί; Διάρηζηεο. Αιιά ην θαιφ είλαη κε απηέο ηηο θπξψζεηο ησλ λφκσλ, ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη θπξίσο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πξάγκα νδεγείηαη λα γίλεη έλα - πσο ιέκε;- εζληθφ ζρέδην δξάζεο, λα ππάξρεη έλα επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο, είκαζηε φιν θαη πεξηζζφηεξν ελαξκνληζκέλνη θαη επζπγξακκηζκέλνη κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Απηφ θάλεη ην έξγν φισλ πην δχζθνιν απφ ηελ άπνςε ηνπ φηη αλεβαίλεη ν πήρεο, πην εχθνιν απφ ηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ εγρεηξίδηα, ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ηα νπνία 4

5 πξέπεη λα εθαξκφζνπκε. Απηφο είλαη ν δηθφο κνπ ξφινο. Δγψ είκαη εζληθφο ζπληνληζηήο, έρνπκε έλα εζληθφ ζπληνληζηηθφ κεραληζκφ κε ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία, πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε δηάθνξεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζα εθαξκφδνπλ θαη ην λνκηθφ πιαίζην θαη λα επαηζζεηνπνηνχλ ηνλ θφζκν, ηα 3P (ζηα αγγιηθά) πνπ έιεγα πξηλ (πξνζηαζία, πξφιεςε θαη θαηαζηνιή). Δκείο ζπλεξγαδφκαζηε βαζηθά κε ηελ αζηπλνκία, ε νπνία έρεη 19 task forces / νκάδεο θξνχζεο γηα ην trafficking ζηελ Διιάδα. Πξνζπαζνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ην δησθηηθφ έξγν δελ ζα γίλεηαη ακηγψο απφ αζηπλνκηθνχο αιιά ζα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ θαη άιινπο θνξείο νη νπνίνη εκπιέθνληαη. ηελ Διιάδα, ην πην δχζθνιν πξάγκα είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη ΜΚΟ, θπζηθά. Δίκαη 10 ρξφληα ζε απηή ηε δνπιεηά θαη κνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, απηή είλαη θαη ε πξφθιεζε ζηε δνπιεηά κνπ: λα κπνξέζσ λα θέξσ φια ηα ππνπξγεία καδί θαη λα έρνπλ κηα θνηλή αληίιεςε, λα κελ έρνπλ κηα ζπληερληαθή αληίιεςε α! είκαη ππνπξγείν δηθαηνζχλεο πξνζηαηεχσ απνθιεηζηηθά ηνπο δηθαζηέο, είκαη αζηπλνκία αζρνινχκαη κε ηελ αζηπλνκία, είκαη ηζφηεηα αζρνινχκαη κφλν κε ηελ ηζφηεηα θ.ιπ. δειαδή λα κπνξνχλ φινη λα έρνπλ κηα θνηλή αληίιεςε θαη κηα ζπλεξγαζία, λα γλσξίδνληαη νη άλζξσπνη, λα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ. ε απηφ ην πιαίζην θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα, φπσο κηα εζληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, φια απηά βέβαηα ειπίδνπκε λα γίλνπλ, επεηδή δελ έρνπκε θαη πνιιά θνλδχιηα, εηδηθφηεξα κε ηελ θξίζε, πξνζπαζνχκε λα γίλνληαη κέζσ θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, κέζσ ΔΠΑ θ.ιπ. πκκεηέρνπκε ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα κε ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη άιιεο πέληε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., γηα λα ππάξρεη έλα θνηλφ εζληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη παξαπνκπήο ησλ ζπκάησλ. Να μέξνπλ αθξηβψο, φζνη έξρνληαη ζε επαθή κε ζχκαηα ή κε πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο, πσο ζα αληρλεχζνπλ, πσο ζα αλαγλσξίζνπλ έλα ζχκα, ηη εξσηήζεηο ζα ηνπ θάλνπλ θαη πσο ζα είλαη ην λνκηθφ πιαίζην, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην. Να ζαο δψζσ έλα παξάδεηγκα: ππάξρεη κηα πξνζεζκία πεξίζθεςεο, φπνπ ν λφκνο πξνβιέπεη έλα κήλα ή δχν κήλεο γηα αλήιηθα, θαηά ηελ νπνία παγψλεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία απέιαζεο ελφο παξάλνκνπ κεηαλάζηε ή ελφο πηζαλνινγνχκελνπ ζχκαηνο trafficking, αθξηβψο γηα λα ηνπ/ηεο δνζεί ε απαξαίηεηε ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, λνκηθή θαη δηνηθεηηθή, λα δεη πνπ παηάεη απηφ ην δίκελν, 5

6 ψζηε λα απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα ζπλεξγαζζεί. Δλψ πξηλ, ήηαλ ζηα θξαηεηήξηα φινη καδί, πνιιέο θνξέο θαη κε ηνλ ηξάθηθεξ, ήηαλ πην εχθνιν λα εθβηάζεηο ην ζχκα, λα ην θνβίζεηο θαη ηειηθά λα κε γίλεηαη θακηά πξφνδνο. Κάλνπκε πνιχ έξγν θαη ζην επίπεδν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, δει. θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο φρη ηφζν νη θιαζηθέο (αθίζεο, TV spot), πξνζπαζνχκε ζε έλα πην δηαδξαζηηθφ πιαίζην, έρνπκε θάλεη κηα επίηηκε επηηξνπή πξνζσπηθνηήησλ, κε γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο απφ ην ρψξν ηεο ηέρλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηνπ αζιεηηζκνχ, ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδνο. Σνλ Μάξηην, ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΤΠΔΞ, ζα δείμνπκε κηα ηαηλία πνπ ιέγεηαη sex SLAVES θαη είλαη κηα βξαβεπκέλε θαλαδηθή παξαγσγή, δείρλεη κε θξπθέο θάκεξεο ηνλ εθηάιηε ησλ ζπκάησλ (π.ρ. αθνινπζεί έλα ζχδπγν ηνπ νπνίνπ έρνπλ απαγάγεη ηε γπλαίθα θαη απηφο αθνινπζεί ην δξφκν ηνπ trafficking, απφ ηε Μνιδαβία πάεη ζηελ Οδεζζφ θαη απφ θεη κε πινίν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη κεηά ζηελ Αηηάιεηα, γίλεηαη ν ίδηνο ηξάθηθεξ, κπαίλεη ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαηεβαίλεη ηα ζθαιηά, γηα λα αγνξάζεη ηε γπλαίθα ηνπ ). (ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη απφ ηνπο/ηηο ζπκβνχινπο θάπνηεο ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα) Έρσ ζπγθεληξψζεη φιεο απηέο ηηο ηαηλίεο θαη ζα θάλνπκε έλα θεζηηβάι λα ηηο δείμνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ην θεζηηβάι ληνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο. Τπάξρεη θαη κηα ηειενπηηθή ζεηξά, ιέγεηαη ζχκα trafficking θαη ζπκκεηέρνπλ γλσζηνί εζνπνηνί. Δπίζεο θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο (π.ρ. Σδνιί θ.ιπ.) πνπ είλαη πξέζβεηξεο θαιήο ζέιεζεο, εγνχληαη θάπνηαο θακπάληαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε ηδέα είλαη λα ηνπο θέξνπκε εδψ θάπνηα ζηηγκή, ζε ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη ζα καο βνεζήζνπλ ζην νηθνλνκηθφ, γηαηί ρξήκαηα δελ ππάξρνπλ, λα θάλνπκε θαη κηα ζπλαπιία ζηελ Σερλφπνιε ζην πιαίζην ηνπ fringe θεζηηβάι κε γλσζηά νλφκαηα (Αξβαληηάθε, Αιεμίνπ), αιιά αθηεξσκέλε ζην trafficking κε είζνδν 5-10, λα κπνξέζνπκε λα ππνζηεξίμνπκε έλα θαηαθχγην ζπκάησλ θ.ιπ. Πξνζπαζνχκε λα βάινπκε ην θξάηνο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, δελ είλαη εχθνιν. πλεξγαδφκαζηε κε ΜΚΟ, δελ μέξσ αλ γλσξίδεηε ηελ ΤΓΑ ζην ΤΠΔΞ, ήηαλ ε γεληθή δηεχζπλζε πνπ ηα πξνεγνχκελα 10 ρξφληα ήηαλ ν αηκνδφηεο φιεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα. ήκεξα, αλ 6

7 είδαηε ηηο εθεκεξίδεο, κπαίλεη εηζαγγειέαο γηα ηελ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΚΟ, ππάξρεη έλα λνζεξφ θιίκα. Καηά ηε γλψκε κνπ είραλ ράζεη ην κέηξν, ππήξμε θαθνδηαρείξηζε θαη πξνρεηξφηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ έγηλαλ φια απηά, φκσο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα ηζνπεδψλνπκε φια. Κάηη πξέπεη λα ην εμνξζνινγήζεηο, λα ην ειέγμεηο, λα ην βνεζήζεηο. Δδψ βνεζάεη θαη ε θξίζε ζήκεξα, δελ κπνξείο λα δίλεηο ιεθηά ζηελ Αηζηνπία, ζήκεξα. Θέιεηε λα αλνίμνπκε ιίγν ηελ θνπβέληα, λα καο πείηε πσο ηα βιέπεηε θαη ζεηο, έρεηε θάπνηεο απνξίεο; Ση γλσξίδαηε γηα ην trafficking, μέξεηε φηη γίλεηαη θάπνηα δνπιεηά απφ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο; Βέβαηα πξέπεη λα πσ φηη ε αζηπλνκία πνπ φινη καο έρνπκε κηα πξνθαηάιεςε γηα ηελ αζηπλνκία, ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη θάλεη θαιή δνπιεηά, δελ κηιάκε ην ζχλνιν ησλ αζηπλνκηθψλ, φκσο νη νκάδεο task forces πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη εηδηθά ηεο Αηηηθήο, ν επηθεθαιήο εδψ θάλεη πξαγκαηηθά πνιχ θαιφ έξγν. Η αζηπλνκία ιεηηνπξγεί πην ζπζηεκαηηθά, πξνηνχ επέκβεη ζα έρεη θάλεη έξεπλα, ψζηε λα μέξεη φηαλ γίλεη ε έθνδνο, ζα κπνξέζνπλ λα έρνπλ πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπεη θφζκνο κέζα θαη λα απειεπζεξσζεί, λα αλαγλσξηζηνχλ θαη ζχκαηα, γηαηί θη απηφ δελ είλαη εχθνιν. Η αλαγλψξηζε απφ ηνλ εηζαγγειέα δελ είλαη θαη δελ γίλεηαη εχθνια, κηιάκε, ίζσο εθαηνληάδεο άηνκα θάζε ρξφλν ηα νπνία είλαη αλαγλσξηζκέλα ζχκαηα. Η επξχηεξε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηα πφζα είλαη ηα πηζαλνινγνχκελα ζχκαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε, αιιά φρη πάξα πνιχ. Μπνξεί λα έρεηο αλζξψπνπο πνπ πξέπεη λα βνεζεζνχλ θαη λα βνεζήζεηο 500. Σν ζηνίρεκα γηα καο είλαη λα θηάζνπκε θαη ζηα ζχκαηα, φρη κφλνλ εδψ αιιά θαη πξηλ, ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, λα ππάξρνπλ θαη εθεί εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, δελ είλαη κφλν νη πξψελ αλαηνιηθέο αιιά είλαη θαη ε Αθξηθή πνιχ πεξηζζφηεξν. Πσο γεκίζακε αθξηθαλέο, ληγεξηαλέο, μέξεηε; Σελ πεξίνδν ηεο νιπκπηάδαο ππήξρε κηα παγθφζκηα αλεζπρία φηη ην θαηλφκελν trafficking ζα έρεη έμαξζε ηελ πεξίνδν ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, αιιά απηφ δελ ζπλέβε. Αιιά φιε απηή ε θηλεηνπνίεζε, ηα ΜΜΔ, ηα άξζξα πνπ βγήθαλ, ηα είδαλ νη ηξάθηθεξο θαη ζθέθηεθαλ φηη εδψ ππάξρεη κηα αγνξά θαη καο πεξηκέλεη θαη έηζη άξρηζαλ απφ ην 2004 θη χζηεξα λα έξρνληαη νη ληγεξηαλέο. 7

8 - Τη γίλεηαη κε ηα ζύλορα, αλ πηάλοσλ θάποηολ τφρίς ταρηηά, είπαηε γηα κηα δηαδηθαζία 2 κήλες; Γελ κηιάσ γηα ηνπο ελ δπλάκεη πξφζθπγεο. Γηα ην trafficking είπα γηα ηελ πεξίνδν πεξίζθεςεο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηελ ππνζηήξημε έλα πηζαλνινγνχκελν ζχκα δει. πξηλ αλαγλσξηζηεί απφ ηνλ εηζαγγειέα, ψζηε κέζα ζε δηάζηεκα ελφο ή δχν κελψλ λα απνθαζίζεη κε κεγαιχηεξε ςπρξαηκία θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηεο /ηνπ, αλ ζέιεη λα εκπιαθεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Να θαηαγγείιεη ην δηαθηλεηή λα θάλεη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζηελ αζηπλνκία, γηαηί νη πεξηζζφηεξεο είηε ζέινπλ λα γπξίζνπλ, είηε ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο, ή λα μεθχγνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δηαθηλεηή, απηφ ζπκβαίλεη. - Αλ ηειεθφλήζεη κηα γσλαίθα ποσ δελ έτεη ταρηηά θαη λα είλαη ζύκα trafficking, δελ έτφ θαηαιάβεη αθρηβώς ηε δηαδηθαζία, δειαδή αλ παραπέκυοσκε θάποηολ ζα ηες ποσλ γύρλα πίζφ ; Γελ ζπλδέεηαη ην έλα κε ην άιιν. Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη ραξηηά είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζήο ηεο σο ζχκα. Παιηφηεξα ζα κπνξνχζα λα ζαο πσ α δελ έρεη ραξηηά, είλαη πξφβιεκα, ζα απειαζεί. Ή αλ εθαξκφδακε ην λφκν θαη δελ ήκαζηαλ επαηζζεηνπνηεκέλνη, θαη δελ κπνξνχζακε λα θαηαιάβνπκε, θαη καο έιεγε κα, κνπ, θ.α., ζα ιέγακε, απέιαζε. Απηφ πνπ ηψξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε, είλαη λα ελεκεξψζνπκε ηνλ εηζαγγειέα. Σν πξψην πξάγκα πνπ ζα έθαλα εγψ αλ θαηαιάβαηλα ζην ηειέθσλν φηη πξφθεηηαη γηα ηέηνηα πεξίπησζε ή κπνξεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηέηνηαο πεξίπησζεο, ζα ήηαλ λα επηθνηλσλήζσ εγψ, απεπζείαο, κε ηα ηειέθσλα ηεο αληη-trafficking Αηηηθήο. Ο πξντζηάκελνο ιέγεηαη Γ. Βαληθηψηεο θαη είλαη έλαο εμαηξεηηθφο αμησκαηηθφο, πνπ κε κεγάιε ζχλεζε θαη γλψζε αληηκεησπίδεη ην ζέκα, έρεη θαη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο ΜΚΟ, φπνπ ππάξρνπλ θαηαθχγηα. Βέβαηα ηειεπηαία ηα πεξηζζφηεξα θαηαθχγηα ιφγσλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ έρνπλ θιείζεη, αιιά ππάξρεη ν μελψλαο ηνπ ΔΚΚΑ, ν νπνίνο είλαη ν θνξέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δπηπρψο δελ ρξεηάζηεθε πνηέ λα αληηκεησπίζνπκε κεγάια λνχκεξα, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη νη αδπλακίεο καο λα ηνπο ζηεγάζνπκε. Δδψ είλαη ην θξίζηκν ζέκα κε ην εξγαζηαθφ trafficking, πνπ είλαη πνιχ πην ζπζηεκηθφ, έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πιένλ, δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά κε ηα εξγαζηαθά πεξηζζφηεξν. Αληηιακβάλεζηε εδψ, αλ ιεηηνπξγήζεη ππνδεηγκαηηθά ην ψκα Δπηζεψξεζεο 8

9 Δξγαζίαο, θαη πάλε ζηηο θξάνπιεο ζηε Μαλσιάδα θαη απειεπζεξψζνπλε 300 αλζξψπνπο, ηη λα ηνπο θάλνπλ, πνπ λα ηνπο βάινπλ; Γειαδή είλαη θαη κηα ζπλσκνζία ηεο ζησπήο φιν απηφ ην ζέκα θαη βεβαίσο επσθεινχληαη νη δηάθνξνη επηηήδεηνη, πνπ ζεζαπξίδνπλ εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο αλζξψπνπο. - Γηαηί εγώ λα έτφ εσζύλε ποσ ο άιιος έτεη ηοσς αλαζθάιηζηοσς, ή ο άιιος θάλεη ηο trafficking; Γηα ην trafficking εκκέζσο ππάξρεη κηα επζχλε, εηδηθά γηα ηνπο άλδξεο. Όινη έρνπκε θίινπο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην πξφβιεκα, λα αζρνιεζνχκε. Να αλαξσηεζνχκε: Με λνηάδεη; Θέισ λα πσ ππάξρεη κεγάιε ραιαξφηεηα ζε ζρέζε κε απηφ. Δθεί κπαίλνπλ δηάθνξνη μέλνη πνπ καο θαηεγνξνχλ, ζπκάκαη έλα ζπλέδξην ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ κηα ακεξηθάλα έιεγε φηη ην trafficking ζηελ Διιάδα έρεη λα θάλεη κε ηελ θνπιηνχξα καο, γηαηί νη παηεξάδεο παξαδνζηαθά πεγαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα πνξλεία γηα λα απνδείμνπλ φηη δελ είλαη νκνθπιφθηινη. - Αιήζεηα δελ είλαη; Δίλαη έλα ζηεξεφηππν, κπνξεί λα ίζρπε ηε δεθαεηία ηνπ 50, 60, κπνξεί λα έρνπκε κηα κάηζν, ζνβηληζηηθή θνπιηνχξα, αιιά δελ κπνξνχκε λα γεληθεχνπκε, ηεο απάληεζα αλάινγα. Γηα ην trafficking είρακε θάπνηεο γξακκέο, αιιά επεηδή δελ ππήξρε ηφζν κεγάιε θηλεηηθφηεηα, ηειηθά επηθαιχθζεθαλ απφ ηηο γξακκέο SOS ηνπ ΔΚΚΑ θαη άιισλ. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα μέξνπκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην trafficking θαη άιια ζέκαηα. Πξνθαλψο ην ζέκα ηεο θαθνπνίεζεο θαη ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ είλαη πξσηεχνλ, φκσο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα έρεηε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ζαο, γηα λα δσ γηα ηη πεξίπησζε πξφθεηηαη, είλαη αιινδαπφ ην ζχκα θ.ιπ. Γελ ζα ην αλαιχζνπκε ηψξα, φκσο πξέπεη λα ην έρνπκε ζην κπαιφ καο, φηη κπνξεί λα αθνξά ζε ηέηνηα ππφζεζε. (Ο εηζεγεηής επαλαιακβάλεη θάποηα πράγκαηα ποσ είπε θαη ζηελ αρτή, π.τ. γηα ηαηλίες θ.ιπ. θαη ζσλετίδεη) Θα ζαο πσ γηα θάπνηεο εθδειψζεηο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε. Θα πξνθεξχμνπκε έλα δηαγσληζκφ γηα ην trafficking, κε έπαζιν ζρεδφλ ζπκβνιηθφ απφ ηελ άπνςε ησλ ρξεκάησλ, πνπ ζα αθνξά ζην θφζκν ηνπ βίληεν, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαληάδνκαη θαη ζε επίπεδν εξαζηηερληθφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζέινπλ λα θάπνηα ζπνηάθηα, ην έρνπκε ζπδεηήζεη ήδε κε 9

10 ην Ν. Πεξάθε ηνλ ζθελνζέηε, θαη είκαζηε θνληά λα ην ζηήζνπκε απηφ θαη λα βγεη πξνο ηα έμσ, θαη ηα 3 θαιχηεξα ζα βγνπλ ζην αέξα ελφο θαλαιηνχ. Κάηη ηέηνηα επέιηθηα θαη έμππλα ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Θέινπκε λα θάλνπκε ην θνπβέληηαδα θαη κε ηνλ Υξήζην Υσκελίδε- έλα ξαδηνθσληθφ θαη ηληεξλεηηθφ play writing (κηα δηαδξαζηηθή θφξκα επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο). Άλζξσπνη γλσζηνί θαη άγλσζηνη κεηαμχ ηνπο, κέζσ twitter, facebook θ.ιπ., δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ κηα ηζηνξία έρνληαο σο ζηφρν ζπλάληεζεο κηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή, έλα on line form, κε αλαθνξά ην trafficking. Έρνπκε ζρεδηάζεη θαη θάπνηα πξάγκαηα ζην ρψξν ηνπ αθηηβηζκνχ, ην έλα ιέγεηαη Gorilla Tactics: είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο θνπηηνχ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο κέζα ζην νπνίν ζα θάζεηαη έλαο άλζξσπνο αλαπαξηζηψληαο ηηο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη άλζξσπνη δνχινη, ην άιιν είλαη ε δεκηνπξγία installation εγθαηάζηαζεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο, κε δηαβαηήξηα ή πξνζσπηθά αληηθείκελα, πνπ δείρλνπλ πξνζσπηθέο ηζηνξίεο κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ απηνί νη άλζξσπνη πξφζσπν ζην ρψξν ηεο ηέρλεο. Έλα άιιν ζέκα πνπ είλαη πην mainstream, είλαη ε ιεγφκελε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, λα θάλνπκε κηα εθδήισζε, φπνπ θαινχκε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φπνπ νη ίδηνη ζα θάλνπλ κηα δηαθήξπμε θαη ζα ιέλε, εκείο δηαρσξίδνπκε ηε ζέζε καο απφ ην θαηλφκελν εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. Μπνξεί λα είλαη επρνιφγην θαη δεκφζηεο ζρέζεηο, φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα βγνπλ 50 κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη λα ην πνπλ απηφ. Σν άιιν, πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξεη ίζσο ηα αγφξηα, είλαη φηη ζέινπκε λα θάλνπκε κηα task force νιπκπηνληθψλ αζιεηψλ: πσο έγηλε απηφ ζην Καξατζθάθε, ν αγψλαο ππέξ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρηαο, λα θάλνπκε θάηη αληίζηνηρν γηα ην trafficking, θαη έρνπκε βάιεη ζε απηή ηελ επηηξνπή ησλ 30, εκείο ζα ην θάλνπκε ζε ειιεληθφ πιαίζην, εγψ ζθέθηεθα ηνλ Νίλε θ.ά., θάπνηνπο νιπκπηνλίθεο π.ρ. ηελ Παηνπιίδνπ. (Αθοιοσζεί ζσδήηεζε) Έλα άιιν είλαη ε παξνπζίαζε ζην κνπζηθφ θαλάιη MTV ζην project EXIT φπνπ έρεη θάπνηα spot (κε Σδνιί, άδεξιαλη), θάηη αληίζηνηρν ζα θάλνπκε. Μεηά έρνπκε 2 εθδειψζεηο γηα ηα αλήιηθα παηδηά ζε ζπλεξγαζία κε ην Υακφγειν ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ΑΡΙ πνπ είλαη ΜΚΟ ζηε Θεζζαινλίθε. Κάλνπκε πνιιά πξάγκαηα ρσξίο ιεθηά, αιιά λνκίδσ φηη είκαζηε ζε θαιφ 10

11 δξφκν, ζην ππνπξγείν καο ππάξρεη ζρεηηθή πνιηηηθή βνχιεζε, ζην επίπεδν ηεο δεκφζηαο δηπισκαηίαο θάλνπκε έλα άλνηγκα, βαζηθά ην θάλνπκε αξθεηφ θαηξφ, απιψο ηψξα ππάξρεη ζε κηα άιιε δπλακηθή θαη αλ κπνξέζνπκε λα έρνπκε θαη ηελ ππνζηήξημε θαη άιισλ ππνπξγείσλ, ην θνπβέληηαδα θαη κε ηελ θ. ηξαηεγάθε απηφ, λα κπνξέζνπκε λα ρξεκαηνδνηεζνχκε κέζα απφ ην ΔΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 3 άμνλεο, ε ςεθηαθή ζχγθιηζε, ε ςεθηνπνίεζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζηα νπνία φια απηά πνπ ζαο είπα κπνξεί κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν λα κπνπλ. Πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζηε βαζηθή καο δνπιεηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ: Έρνπκε θάλεη γηα ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε εθπαίδεπζε ζε 200, 500, δηθαζηέο, εηζαγγειείο, αζηπλνκηθνχο. Βέβαηα ήηαλ ιίγν απνζπαζκαηηθφ σο ηψξα, ηνπο καδεχακε 2 κέξεο ζε κηα σξαία ειιεληθή πφιε θαη ηνπο κηινχζακε απφ ην πξσί σο ην βξάδπ, γη απηφ πεξίπνπ , θεχγαλε επαηζζεηνπνηεκέλνη. Αιιά ζέινπκε λα ην θάλνπκε πην ζπζηεκαηηθά, κε κηθξφηεξεο νκάδεο, κε κηα ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή νκάδα θαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Όπσο αληηιακβάλεζηε φια απηά είλαη θάπσο αλνηθηά ζην θνηλφ θαη νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα καο βνεζήζεη είλαη εππξφζδεθηνο, εηδηθά ηψξα ζε φια απηά ηα θαιιηηερληθά ππάξρεη ρψξνο γηα πνιχ θφζκν, ν νπνίνο ζέιεη εζεινληηθά λα πξνζθέξεη έξγν. Όηαλ ιέσ εζεινληηθά, θαη ζηνλ εζεινληηζκφ ππάξρεη κηα πξννπηηθή, κπαίλεηο ζε έλα ρψξν, γλσξίδεζαη, βιέπεηο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δγψ ζηελ ΤΓΑ, ζηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία πνπ είρα κε ηηο ΜΚΟ, είρα πάξα πνιινχο αζθνχκελνπο, νη νπνίνη πηζηεχσ πήξαλ κηα θαιή εκπεηξία. (Ακολοσθεί ζσζήηηζη για ηη θύζη ηης εργαζίας ζηο ελληνικό δημόζιο και πως μπορεί κάποιος να είναι λειηοσργικός, δραζηήριος και δημιοσργικός ζηο ζσγκεκριμένο πλαίζιο). 11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία

Ελλάδα. 1. Γεληθά. 2. Θεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην 2.1 Ννκνζεζία Ελλάδα 1. Γεληθά Οη πξνζπάζεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ εμειίρηεθαλ θαηά ηξφπν αλάινγν κε ηελ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μέρξη ην 2001 ε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1 Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία

Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Άρησ Γιαβρήσ I Για την τηλεόραςη και τη δημοκρατία Κείμενα για τη δικτατορία τησ εικόνασ Ξόνο για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ Επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού Άρησ Γιαβρήσ II Άρησ Γιαβρήσ Για την τηλεόραςη και

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα