Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές"

Transcript

1 Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc.C.E., Κάστωρ ΕΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Κάστωρ ΕΠΕ ρ Πολιτικός Μηχανικός, Κάστωρ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα γεωτεχνικής και γεωλογικής έρευνας για την αντιµετώπιση των πολυσύνθετων προβληµάτων κατά τον σχεδιασµό και την κατασκευή του αγωγού πτώσης του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου σε απότοµο πρανές χωρίς την αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου της περιοχής. Στην συνέχεια αναλύονται τα προβλή- µατα τα οποία προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου. ίδεται περιγραφή των µεθόδων που εφαρµόστηκαν και παρουσιάζονται ο σχεδιασµός και η κατασκευή. ABSTRACT : This paper presents the results of geotechnical and geological investigations in connection with problems encountered during the design and construction of the foundation of the penstock of the new Glafkos Hydroelectric Power Station on a steep slope without affecting the natural relief. Description of the foundation methods which were applied is given in some detail and the construction method is presented. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η θεµελίωση των στηριγµάτων των ολισθήρων (sleepers) του αγωγού πτώσης του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου. Ο αγωγός κατασκευάστηκε σε ιδιαίτερα απότοµο και ασταθές πρανές µε µεγάλες δυσκολίες προσπέλασης. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2.1 Γενικά Ο Υδροηλεκτρικός Σταθµός Γλαύκου είναι ισχύος 5.5MW και βρίσκεται στην θέση Ζούπατα του ήµου Πατρέων του Νοµού Αχαίας. Η θέση του σταθµού είναι ανάντη του υπάρχοντος Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου της ΕΗ και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15km από την πόλη της Πάτρας. 2.2 Σύντοµη Περιγραφή του Αγωγού Πτώσης Το συνολικό µήκος του αγωγού είναι περίπου 335m. Το ύψος πτώσης είναι περίπου 170m, από το υψόµετρο έως το υψόµετρο Το φυσικό ανάγλυφο στην περιοχή του έργου έχει κλίση της τάξεως των 450. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου έχουν εκδηλωθεί κατά το παρελθόν κατολισθητικά φαινόµενα. Επί του πρανούς το οποίο καταλήγει στην περιοχή του Σταθµού έγινε θεµελίωση του αγωγού πτώσης και µεταφοράς νερού. Στο φρύδι του πρανούς κατασκευάστηκε κεφαλή για την τροχαλία µεταφοράς των τµηµάτων του αγωγού κατά την φάση της κατασκευής του αλλά και για την µετέπειτα λειτουργία του. Στον πόδα του πρανούς ο αγωγός εγκιβωτίζεται σε µεγάλο θεµέλιο από οπλισµένο σκυρόδεµα (block No 2). Φωτογραφική άποψη του αγωγού όπως κατασκευάστηκε δίδεται στην Φωτογραφία 1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 Φωτογραφία 1. Ο αγωγός πτώσης όπως κατασκευάστηκε. Photograph 1. The penstock as built. Σχήµα 1. Κατά µήκος τοµή του αγωγού πτώσης. Figure 1. Longitudinal section of the penstock. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 Για την στήριξη του αγωγού προβλέφθηκαν συνολικά 60 βάσεις στήριξης των ολισθήρων (sleepers) του αγωγού. Η απόσταση µεταξύ των σηµείων αυτών κυµαίνεται από 3.5m έως 5.1m. Οι θέσεις των βάσεων αυτών φαίνονται στη µηκοτοµή του Σχήµατος 1. Μεταξύ των βάσεων 19 και 22 κατασκευάστηκε το στερεό εγκιβωτισµού του αγωγού, block No 1. Στο σηµείο όπου αλλάζει η διεύθυνση του αγωγού µεταξύ των βάσεων 46 και 49, κατασκευάστηκε το στερεό εγκιβωτισµού του αγωγού, block No 2. Κάθε βάση στηρίγµατος του αγωγού καλείται να αναλάβει σηµαντικά φορτία. Η µέγιστη ροπή σε θέση στήριξης ήταν της τάξεως των 64kN*m και η µέγιστη κατακόρυφη δύναµη ήταν της τάξεως των 45kN. Στην περιοχή του block No 2, στο οποίο αλλάζει κατά 90 0 η χάραξη του αγωγού, αναπτύσσεται µεγάλη οριζόντια δύναµη λειτουργίας, η οποία είναι της τάξεως των 2780kN. Οι περισσότερες βάσεις στηριγµάτων του αγωγού αγκυρώθηκαν εντός των βραχωδών σχηµατισµών µε έξι κατακόρυφα αγκύρια, πακτωµένου µήκους 3m ή 4m ανάλογα µε την θέση. Ωστόσο ορισµένες εκ των βάσεων θεµελιώθηκαν εντός εδαφικών σχηµατισµών µε µικροπάσσαλους Φ300 µήκους 12m, και οπλισµό µια χαλύβδινη διατοµή ΗΕΒ140. Σε κάθε θέση στήριξης εκτελέστηκαν τουλάχιστον 4 τσιµεντενέσεις οι οποίες προηγήθηκαν των αγκυρώσεων. Επιπρόσθετα η οδός πρόσβασης κατάντη της βάσης θεµελίωσης του block No 2 ενισχύθηκε για την βελτίωση των συνθηκών ευστάθειάς της µε την κατασκευή στο κατάντη πρανές της 11 µικροπασσάλων Φ300 µήκους 12m. Οι πάσσαλοι αυτοί είναι οπλισµένοι µε µια χαλύβδινη διατοµή ΗΕΒ140 και κατασκευάστηκαν σε αξονικές αποστάσεις 0.8m και 1.0m µεταξύ τους. 3. ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3.1 ειγµατοληπτικές Γεωτρήσεις Τον Οκτώβριο 2007 έγινε γεωτεχνική έρευνα στο φρύδι και στον πόδα του πρανούς, µε την εκτέλεση δύο γεωτρήσεων µε ονοµασίες Γ1 και Γ3, βάθους 25m και 15m αντίστοιχα. Οι θέσεις των γεωτρήσεων φαίνονται στο Σχήµα 1. Η γεώτρηση Γ1 στο φρύδι του πρανούς συνάντησε επιφανειακά µια στρώση από αργιλώδεις χάλικες (GC) µέσης πυκνότητας και πάχους 1.5m. Στην συνέχεια συναντήθηκε κερµατισµένος ασβεστόλιθος πάχους 5.5m. Τέλος συναντήθηκαν βραχώδεις στρώσεις αποτελού- µενες από εναλλαγές ιλυολίθων και ψαµµιτών, µε ενστρώσεις πάχους 2m του µανδύα αποσάθρωσής τους. Η γεώτρηση Γ3 στον πόδα του πρανούς συνάντησε επιφανειακά και µέχρι το βάθος των 4.5m χάλικες (GP) και τεµάχη ασβεστολίθου µέσης πυκνότητας έως πυκνής αποθέσεως και στην συνέχεια άργιλο (CL) µε χάλικες, πολύ συνεκτική έως σκληρή. Και στις δύο γεωτρήσεις δεν συναντήθηκε στάθµη υπογείων υδάτων µέχρι το µέγιστο διερευνηθέν βάθος διάτρησης. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις συνθήκες υπεδάφους δίδονται σε σχετική έκθεση της Κάστωρ ΕΠΕ (2009). 3.2 Γεωλογική Αναγνώριση Από την πραγµατοποιηθείσα γεωλογική αναγνώριση διαπιστώθηκε έντονη µεταβολή των συνθηκών υπεδάφους κατά µήκος της διαδρο- µής του αγωγού πτώσεως επί του πρανούς. Οι στρώσεις των βραχώδων σχηµατισµών, όπου αυτές αποκαλύπτονται, είναι κυρίως αντίρροπες ως προς την κλίση του πρανούς έως υποοριζόντιες. Εικάζεται ότι δεν θα προκύψουν προβλήµατα λόγω ολίσθησης στρώσεων ή δη- µιουργίας σφηνών. Κατά µήκος της διαδροµής του αγωγού πτώσης επί του πρανούς δεν εµφανίστηκαν ενδείξεις ρηγµάτων ή µετακινήσεων. 3.3 Ερευνητικά ιατρήµατα Τον Σεπτεµβρίο 2008 πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής των βάσεων στήριξης εκτελέστηκαν 11 ερευνητικά διατρήµατα µε αεροπίστολο χειρός σε επιλεγµένες θέσεις στήριξης του αγωγού µέχρι το block No 2. Με βάση τα αποτελέσµατα των διατρηµάτων προέκυψε ότι µεταξύ των βάσεων 1 έως 22, το πάχος των εδαφικών σχηµατισµών είναι έως 2m, ενώ µεταξύ των στηριγµάτων 23 έως 47 το πάχος των εδαφικών σχηµατισµών είναι περίπου 1m. Λεπτοµέρειες δίδονται υπό Κάστωρ ΕΠΕ (2009). 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 4.1 Γενικά Έγιναν γεωτεχνικοί υπολογισµοί για τις βάσεις θεµελίωσης των στηριγµάτων σε βραχώδεις και σε εδαφικούς σχηµατισµούς, λαµβάνοντας υπ όψιν τα δυσµενέστερα εντατικά µεγέθη. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 Επίσης έγιναν υπολογισµοί φέρουσας ικανότητας του εδάφους για θεµελίωση επί του πρανούς και έλεγχοι ευστάθειας έναντι ανατροπής της βάσης θεµελίωσης και του block No Βάσεις Στηριγµάτων του Αγωγού Οι έλεγχοι ανατροπής βάσης θεµελίωσης σε περιοχές επικράτησης βραχώδων σχηµατισµών έγιναν µε την συντηρητική παραδοχή ότι µόνο τα τρία από τα έξι αγκύρια συµµετέχουν στην ευστάθεια της βάσης θεµελίωσης. Ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής της βάσης θεµελίωσης προέκυψε ότι είναι της τάξεως του 2 και θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικός. Έγιναν επίσης έλεγχοι ανατροπής βάσης θεµελίωσης σε περιοχές επικράτησης εδαφικών σχηµατισµών, όπου η θεµελίωση έγινε µε µικροπασσάλους Φ300mm. Ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ανατροπής της βάσης θεµελίωσης προέκυψε ότι είναι της τάξεως του 2.5 και είναι ικανοποιητικός. Τέλος, έγιναν γεωτεχνικοί υπολογισµοί φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους για θεµελίωση βάσης επί πρανούς, τόσο για την µέση τάση θεµελίωσης, όσο και για την µέγιστη τάση αιχµής σε στατικές συνθήκες. Ο συντελεστής ασφαλείας για την µέση τάση θεµελίωσης προέκυψε ότι είναι της τάξεως του 2.5, ενώ για την µέγιστη τάση αιχµής προέκυψε µεγαλύτερος του 1.5. Οι συντελεστές αυτοί κρίνονται ότι είναι ικανοποιητικοί. 4.3 Στερεό Εγκιβωτισµού Block No 2 Έγιναν έλεγχοι ευστάθειας των πρανών της βάσης θεµελίωσης του block No 2 και της οδού προσπέλασης κατάντη αυτής, µε την µέθοδο οριακής ισορροπίας. Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν χωρίς και µε τα µέτρα ενίσχυσης, χωρίς και µε σεισµό. Από τα αποτελέσµατα των ελέγχων ευστάθειας πρανών χωρίς ενίσχυση της βάσης θεµελίωσης προέκυψε µέγιστος συντελεστής ασφαλείας F.S max = 0.62 < 1.40 χωρίς σεισµό, και F.S max = 0.46 < 1.00 µε σεισµό. Από τα αποτελέσµατα των ελέγχων ευστάθειας πρανών µε ενίσχυση µε µικροπασσάλους προέκυψε ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας F.S min = χωρίς σεισµό, και F.S min = µε σεισµό. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΤΩΣΗΣ 5.1 Θεµελίωση Βάσεων Στηριγµάτων Κατασκευάστηκαν 60 βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων κάτοψης 1200mm x 800mm και ύψους 1000mm ή 1500mm. Κατόψεις των βάσεων δίδονται στα Σχήµατα 2 και 4, ενώ τοµές των βάσεων παρουσιάζονται στα Σχήµατα 3 και 5. Στην Φωτογραφία 2 φαίνονται τα αγκύρια βάσης στήριξης του αγωγού. Τσιµεντενέσεις εκτελέστηκαν σε όλες τις θέσεις των βάσεων, ενώ αγκυρώσεις ή µικροπάσσαλοι Φ300 κατασκευάστηκαν σε όλες τις θέσεις εκτός από τις 20 και 21. Οι οπές των τσιµεντενέσεων και των αγκυρίων διατρήθηκαν µε κρουστικοπεριστροφική µέθοδο µε χειρωνακτικό τρόπο και χρήση εργαλείων αέρος. Οι τσιµεντενέσεις προηγήθηκαν των αγκυρώσεων ή της κατασκευής των µικροπασσάλων. Οι οπές των ενεµατώσεων είχαν διάµετρο 34mm. Μέσα στις οπές τοποθετήθηκε προσωρινός επανεξαγόµενος διάτρητος χαλύβδινος σωλήνας Φ3/4 για την ενεµάτωση. Το τσιµεντένεµα είχε αναλογία νερού:τσιµέντο (w/c) περίπου ίση µε 0.8 ώστε να είναι αρκετά λεπτόρρευστο για να διεισδύσει στα διάκενα του κερµατισµένου βράχου και στα χαλαρά εδαφικά υλικά της ανώτερης στρώσης. Μετά την εκτέλεση των τσιµεντενέσεων και αφού είχε αναπτυχθεί επαρκής αντοχή του ενέµατος ακολουθούσε διάτρηση και τοποθέτηση των κατακόρυφων αγκυρίων βράχου. Τα αγκύρια ήταν τύπου ELEBAR G16 από χάλυβα υψηλής εφελκυστικής αντοχής ποιότητας Β500C (500/550 N/mm²) κατά το πρότυπο SABS (BS-4449), είχαν ονοµαστική διαµέτρο 16mm και έφεραν ολόσωµο συνεχές σπείρωµα εν θερµώ εξέλασης. Σύµφωνα µε τον κατασκευαστή το ελάχιστο εγγυηµένο όριο θραύσεως τους ήταν 111kN και το ελάχιστο εγγυη- µένο όριο διαρροής 100kN. Η πάκτωσή τους εξασφαλίστηκε µε µίγµα νερού:τσιµέντου σε αναλογία w/c=0.4 και πρόσµικτο Flowcable Rheomac GF320 σε αναλογία 6% ως προς το βάρος του τσιµέντου. Σε ορισµένες θέσεις έγινε προσπάθεια πάκτωσης των αγκυρίων µε ειδική ρητίνη βραδείας αντίδρασης σε φυσίγγια των Φ28x500mm. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 Φωτογραφία 2. Βάση στηρίγµατος µε αγκύρια και πλάκα αγκύρωσης. Photograph 2. Base of sleeper, showing steel plate and anchors. Τα αποτελέσµατα όµως από τις δοκιµές εξόλκευσης µετά την σκλήρυνση των ρητινών δεν ήταν ικανοποιητικά λόγω µη επαρκούς συνεργασίας τους µε τα χαλαρά υλικά στις θέσεις των διατρηµάτων. Κατόπιν αυτού αποφασίστηκε η γενικευµένη χρήση τσιµεντενέµατος για την πάκτωση των αγκυρίων σε όλο το µήκος του αγωγού πτώσεως και η πρόσθετη ενίσχυση του υποβάθρου µε τσιµεντενέσεις στις επισφαλείς θέσεις για την δηµιουργία περιµετρικής κουρτίνας υδατοφραγής, µε στόχο τον περιορισµό της διαρροής του τσιµεντενέµατος. Το ελεύθερο µήκος των αγκυρίων πάνω από την στάθµη έδρασης της βάσης από οπλισµένο σκυρόδεµα ήταν µεταβαλλόµενο και εξηρτάτο από το ύψος της βάσης. Τα αγκύρια εξείχαν πάνω από την βάση κατά 200mm ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση της πλάκας έδρασης διαστάσεων 150mmx150mmx8mm. Η τάνυση των ράβδων εξασφαλίστηκε µε περίσφιξη εξαγωνικού περικοχλίου µε ενσωµατώ- µενη ηµισφαιρική έδρα τύπου ELEBAR G16 µε χρήση κατάλληλου δυναµόκλειδου. Στις Φωτογραφίες 3 και 4 φαίνονται βάσεις στήριξης του αγωγού µε τα αγκύρια. Στις θέσεις των βάσεων 49, 50, 52, 53, 54, 58, 59 και 60 οι οποίες εδράζονταν σε εδαφικούς σχηµατισµούς, κατασκευάστηκαν µικροπάσσαλοι Φ300, µήκους 12m, οπλισµένοι µε µία πρότυπη διατοµή ΗΕΒ140. Άποψη του αγωγού λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησής του φαίνεται στην Φωτογραφία 5. Σχήµα 2. Κάτοψη βάσης θεµελίωσης στηρίγ- µατος ολισθήρα σε βραχώδεις σχηµατισµούς µε θέσεις αγκυρίων. Figure 2. Plan view of foundation of base of sleepers in rock formations with anchors. Σχήµα 3. Τοµή βάσης θεµελίωσης στηρίγµατος σε βραχώδεις σχηµατισµούς. Figure 3. Cross section of foundation of sleepers in rock formations. Σχήµα 4. Κάτοψη βάσης θεµελίωσης σε εδαφικούς σχηµατισµούς. Figure 4. Plan view of foundation of sleepers in soil formations. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 Σχήµα 7. Block No 2, τοµή Α-Α. Figure 7. Block No 2, cross section A-A. 5.2 Θεµελίωση του Block Νο 2 Σχήµα 5. Τοµή βάσης θεµελίωσης στηρίγµατος σε εδαφικούς σχηµατισµούς. Figure 5. Cross section of foundation of sleepers in soil formations. xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Εξισώσεις - Σχήµα 6. Κάτοψη βάσης θεµελίωσης block No 2 και θέσεις µικροπασσάλων. Figure 6. Plan view of the foundation of block No 2 showing locations of the micropiles. Η βάση θεµελίωσης του block No 2 ενισχύθηκε µε την κατασκευή 17 µικροπασσάλων Φ300, οπλισµένων µε ΗΕΒ140, µήκους 18m, όπως φαίνεται και στα Σχήµατα 6 και 7. Κατάντη του block Νο 2 κατασκευάστηκαν 23 µικροπάσσαλοι Φ300, οπλισµένοι µε ΗΕΒ140, µήκους 12m ο κάθε ένας, ανά 0.8m και 1.0m αξονική απόσταση για την βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας της οδού πρόσβασης. Η διάτρηση όλων των µικροπασσάλων Φ300 έγινε µε κρουστικοπεριστροφική µέθοδο και χρήση αερόσφυρας. Όλοι οι πάσσαλοι σκυροδετήθηκαν µε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 από την στάθµη της οδού πρόσβασης. Φωτογραφική άποψη του block No 2 και του αγωγού κατάντη δίδεται στην Φωτογραφία ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θεµελίωση των βάσεων των στηριγµάτων του αγωγού πτώσης του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου έγινε επί πρανούς µε απότοµη κλίση της τάξεως των 45 0 και έντονες µεταβολές των συνθηκών υπεδάφους κατά µήκος της διαδροµής του αγωγού. Για την θεµελίωση του αγωγού εφαρµόστηκαν αγκύρια και µικροπάσσαλοι κατά περίπτωσιν, ενώ η θεµελίωση του στερεού εγκιβωτισµού block No 2, έγινε επί µικροπασσάλων. Κατά την διάρκεια της κατασκευής αντιµετωπίστηκαν εξαιρετικά δυσχερή προβλήµατα προσπελάσεων. εν παρατηρήθηκαν µετακινήσεις των βάσεων και των στηριγµάτων, ούτε οριζόντιες µετατοπίσεις του αγωγού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 Φωτογραφία 3. Οι βάσεις στήριξης του αγωγού. Photograph 3. Sleepers of the penstock. Φωτογραφία 4. Τοποθέτηση του αγωγού από κατάντη. Photograph 4. Installation of the penstock from lower point. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 Φωτογραφία 5. Άποψη του αγωγού πτώσης πριν την ολοκλήρωση της τοποθέτησης. Photograph 5. The penstock prior to completion. Φωτογραφία 6. Το στερεό εγκιβωτισµού block No 2 και τµήµα του αγωγού πτώσης κατάντη. Photograph 6. Block No 2 and part of the penstock below. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η κατασκευή του έργου έγινε από την Κοινοπραξία Γλαύκου Ατέρµων ΑΤΤΕΕ- Technoinvest A.E για την Εταιρεία Υδροηλεκτρικός Σταθµός Γλαύκου Α.Ε.. Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον κ. Σπ. Σαµαρά της Κοινοπραξίας για την ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια εκπόνησης της µελέτης και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κάστωρ ΕΠΕ (2009), Κοινοπραξία Γλαύκου Ατέρµων ΑΤΤΕΕ Tecnoinvest A.E., Υδροηλεκτρικός Σταθµός Γλαύκου Ισχύος 5.5MW στον ήµο Πατρέων Νοµού Αχαΐας, Αγωγός Πτώσης, Μελέτη Θεµελίωσης Στηριγµάτων (Sleepers) και Βάσης Block No 2, Έργο όπως Κατασκευάστηκε. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Geotechnical Problems during the Construction of the Earthfill Doxa Feneos Dam in Korinthos Prefecture. ΦΕΛΕΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης

Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Αλληλεπίδραση στοιχείων αντιστήριξης µε πολυώροφη οικοδοµή: Πολυσταδιακή αριθµητική ανάλυση για τον προσδιορισµό µέτρων προενίσχυσης Interaction of retaining structure with adjacent multi-store building:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΑΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : Ι. Μάλιος ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε. Ιωάννινα, 15-16/10/99 "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΕΙ- ΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατολισθητικά Φαινόμενα Σαμαρίνας Landslides in Samarina ΜΕΛΕΚΗΣ, Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Χ. Γεωλόγος, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Γεωλόγος, Καθηγητής, Γ.Π.Α. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ Μ1 ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ Εισηγητής: Γ. ΝΤΟΥΝΙΑΣ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΦΙΚΙΡΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Τ. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεµαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών ήµου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεµαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών ήµου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Ανάλυση Καταπτώσεων Βραχωδών Τεµαχών στο Φυσικό Πρανές Ανάντη των Φυσικών Λουτρών ήµου Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Rockfall Estimation of Natural Slopes at Loutraki Area, Korinth, Greece ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α.Α. ΣΑΡΟΓΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Alternative Solutions for Remediation of Slope Instabilities at Chainage 6+380 6+700 of Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Μάθημα: Τεχνική Γεωλογία- Διπλωματική Εργασία Διδάσκων: Γ. Κούκης Ν. Σαμπατακάκης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΥΜΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια - Γενικές ιατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια - Γενικές ιατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-03-03-00 12 Σήραγγες 03 Υποστήριξη Σηράγγων 03 Αγκύρια - Γενικές ιατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 04 Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 04 Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-04-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 04 Προεντεταµένες Αγκυρώσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων»

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Pile Foundations of Steel Jackets Χατζηγιαννέλης, Ι. Λουκάκης, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Archirodon NV, Athens Engineering Department Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπου Δοκιμή Jet Grouting στη Σήραγγα Σ2 του Τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού

Επιτόπου Δοκιμή Jet Grouting στη Σήραγγα Σ2 του Τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού Επιτόπου Δοκιμή Jet Grouting στη Σήραγγα Σ2 του Τμήματος 1.2.3 της Εγνατίας Οδού In Situ Jet Grouting Test in S2 Tunnel of Egnatia Odos Motorway 1.2.3 Segment ΚΑΖΙΛΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Π. LOMBARDO, C.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΩΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΜΜ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧ. ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 03 ιαφραγµατικοί Τοίχοι 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-02-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 03 ιαφραγµατικοί Τοίχοι 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-03-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα Αντιστηρίξεως 03 ιαφραγµατικοί Τοίχοι 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας

Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Soil Improvement by Preloading Accelerated by Stone Columns The Case of Corfu Airport ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-02-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 02 Έργα αντιστηρίξεων 02 Τοίχοι αντιστηρίξεως από µεταλλικές πασσαλοσανίδες 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. : 2004.05.0024 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα